رهبر انقالب در دیدار مسووالن و دست اندرکاران حج : حج پیام هایسیاسی انقالبرابهدنیایاسالمبرسانید حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشت

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "رهبر انقالب در دیدار مسووالن و دست اندرکاران حج : حج پیام هایسیاسی انقالبرابهدنیایاسالمبرسانید حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشت"

رونوشت

1 رهبر انقالب در دیدار مسووالن و دست اندرکاران حج : حج پیام هایسیاسی انقالبرابهدنیایاسالمبرسانید حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته(دوشنبه)در دیدار جمعیاز مسووالنودست اندرکاران حج فرمان خداوند متعال برای تجمع مسلمانان در یک زمان و مکان خاص برای انجام فریضه حج را حامل جنبه ها و پیام های سیاسی مهمی همچون «لزوم ارتباط و هم افزایی مسلمانان» و «نشان دادن اقتدار امت اسالمی» دانستند و خاطرنشان کردند Vol.03.No.564.TUE.02.Oct.2018 s o b h e - n o. i r سه شنبه 10 مهر 1397 w w w # آرمانخواهی گفت وگوی«صبح نو»با«محمددالوری»مجری خبرسازبرنامه«پایش» # عقالنیت # روشنگری 22 محرم ا کتبر 2018 شماره ۱۶ 564 صفحه 2000 تومان باعثدردسرمدیرانهستم! خبرهایخوشارزی در یک روز ارزان شدن دالر برخورد با سایت های قیمت ساز و اعالم خبر اعدام سه مفسد اقتصادی گردهمایی 100 هزار نفری بسیجیان برای مقابله با جنگ اقتصادی مانور خدمت رزمایش خدمت یادآور گردهمایی سپاهیان محمد ص عکس : سرمقاله تست گرم ایران سال هاست که خود را برای مواجهات نامتقارن نظامی آماده کرده این تجربه ماحصل آن چیزی است که در جنگ به دست آمده. تحریم هایوسیع خیانتهمسایگانوفقدانتجهیزاتپیشرفته هم هو همهدست به دستهمدادتاسیاستنظامی کشوررادگرگون کند. نیروی موشکی و نیروی دریایی سبک دو نمونه از این ابتکار عمل های اختصاصی است که شاید در هیچ ارتش دیگری به این نحو و میزان قابل رویت نباشد. سیاست دوم پاسخ دادن به حمالت در حوزه فرامرزی است محکم کردن تور امنیتی کشور و در صورت خلل پاسخ دادن به منابع اصلی. اقدامات تروریستی داعش جیش الظلم و... یا حمالت هوایی رژیم اسرائیل به منافع بیرونیایران باوجودآن کهنتایجخونباریبه دنبالداشته امااین تهدید با هوشمندی به فرصتی راهبردی برای نمایش قدرت منطقه ای ایران مبدل شده است. فرصتی که در آن ابزار و ادوات نظامیبومی تست های گرمخودرابامنکوب کردندشمنواقعی به منصه ظهور گذاشته و پیام ها و پیامدهای متعددی برای دولت های متخاصم صادر کرده است. این توانمندی جدای از دست های مرئی و نامرئی است که از کرانه های مدیترانه تا دریای سرخ زیرساختامنیتملیراتوسعهدادهاست. معموال بعداز این توصیف ها این سؤال مطرح می شود که در حوزه داخلی با تمرکز بر اقتصاد چرا این قدرت نمایی صورت نمی گیرد پاسخ را باید از دولتمردانی گرفت که در دو دهه اخیر بدون ارزیابی مناسب از توان ملی برایحلمشکل چشمبهخارجداشته اند. مانیفست«نواصولگرایی» رونمایی شد 03 جستار نوشدنبرپایهخردجمعی دکترسیدسعیدرضا عاملی درکماهیتسایبر ایجادحکمرانیجدید استادحسنرحیم پور خطرهمدستیناآ گاهانه حوزهباسکوالریزم دکترعبدالرحیمسلیمانیبهبهانی کالمشیعه جامعمعرفت معقولومنقول آیت اهللعبداهللجوادیآملی : چندبانکیبی عرضهجامعهرابرهمزدند 04 تاکیدرییسقوه قضائیهبربرخوردبااخاللگران در امنیتجاده ها 10 مشکالت کامیون دارانفقطصنفیاست سپاه پاسداران مواضع تروریست ها در شرق فرات را مورد هدف قرار داد گوشمالیسخت با «ضربت محرم» 02

2 564 شماره / 2018 کتبر ا 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه 2 P O L I T I C حج دستاندرکاران و مسووالن دیدار در انقالب رهبر اسالم دنیای به را انقالب حج سیاسی پیامهای برسانید )دوشنبه( گذشته روز اسلامی انقلاب معظم رهبر خامنهای آیتاهلل حضرت تجمع برای متعال خداوند فرمان حج دستاندرکاران و مسووالن از جمعی دیدار در و جنبهها حامل را حج فریضه انجام برای خاص مکان و زمان یک در مسلمانان»نشان و مسلمانان«همافزایی و ارتباط»لزوم همچون مهمی سیاسی پیامهای معنوی جنبه عاوهبر کردند: خاطرنشان و دانستند اسلامی«امت اقتدار دادن آنها برای و برجسته نیز اسامی اهداف و حقایق این باید است مهم بسیار که حج رد اسامی امت آحاد با»ارتباط خامنهای آیتاهلل شود.حضرت اقدام و برنامهریزی آنها«ابهامات و شبهات زدون و زائران به اسلامی انقاب پیام»رساندن حج«کشورهای سایر با ایران اسامی جمهوری ارتباطات تقویت یا ایجاد برای»زمینهسازی و سیاسی پیامهای جمله از را اسامی«فرقههای با برادرانه»همزیستی و اسامی«جمهوری برای باید حج کردند: کید تأ و خواندند حج ایام در اسام جهان برای الزم و شود فراموش حج سیاسی جنبههای نباید بنابراین کند آبروآفرینی اسلامی کشورهایی حج و آن از قبل حج با اسلامی انقاب از پس حج یعنی ابراهیمی حج به اشاره با است.ایشان متفاوت نبردهاند اسامی انقاب و اسام مبانی از بویی که تاش با باید افزودند: کمیل دعای مراسم برگزاری در سعودی دولت مانعتراشیهای تخریب از همچنین اسامی انقاب کرد.رهبر عبور خسارتها و موانع این از ابتکار و و خلفا امیرالمؤمنین ع کرم ص ا پیغمبر به منسوب آثار مانند اسامی آثار گسترده که حالی در گفتند: و کردند انتقاد بهشدت حج توسعه بهانه به اسام صدر مجاهدان نشان ربار پ برای گاهی حتی و محافظت دقت با خود تاریخی آثار از مختلف کشورهای مکه در زیادی اسامی آثار کنون تا میکنند جعل را آثاری گذشتهشان و تاریخ دادن به را ذیربط دستگاههای و زیارت و حج سازمان است.ایشان شده تخریب مدینه و جلوگیری برای اسامی کشورهای دیگر در حج مسووالن با تماس و ابتکار و کار انجام مسووالن همچنین اسامی انقاب کردند.رهبر موظف اسامی آثار بقایای تخریب از دیگر زائران با ارتباط برای مجازی فضای بهویژه نو ابزارهای از استفاده به را حج از و توصیه یکدیگر با پیش از بیش همکاری و همافزایی نیز و حج ایام در کشورها کردند. تشکر امسال حج دستاندرکاران یکایک زحمات خبر قوا سران به خطاب اصولگرا احزاب بیانیه درچشم خاری بیتدبیریها مشاهده است انقالب دلسوزان درگلوی استخوان و سران به خطاب بیانیهای صدور با اصولگرا سیاسی تشکلهای و احزاب از جمعی و تدبیر عرصه در حاد رهاشدگی و امروز بیتدبیری مشاهده کردند: کید تا قوه سه گلو در استخوانی و چشم در خاری همچون مردم معیشتی و اقتصادی مدیریت آمده بیانیه این از بخشی میدهد.در آزار را انقلاب دلسوزان همه جان و جسم مجلس محترم نمایندگان با اخیر دیدار در اسامی انقاب معظم رهبر بیانات است: جهت در حرکت کنونی خطیر شرایط در را نخبگان و مردم»وظیفه که خبرگان یأس فضای ایجاد از پرهیز و دولتی دستگاههای با مردم انسجام تعمیق و حفظ و اصاح»هدف با انتقادها بیان بر درعینحال و بنبست«احساس و ناامیدی و راهبردها این از تبعیت اعام ضمن داشت آن بر را ما فرمودند کید تأ خیرخواهانه«عناصر توسط خودتحریمی بیرونی دشمنان تحریم برسانیم. استحضار به را نکاتی و بزرگ ملت به کمسابقهای معیشتی مشکات مدیریتها سوء و داخلی کارآمد نا جانبهای همه اقتصادی جنگ با عما کشور و است کرده تحمیل عزیز ایران مجاهد صادرکننده انقابی تشکلهای ما میافزاید: بیانیه میکند.این نرم پنجه و دست این بار اندوه مشکات از باری که اقدامی گونه هر از حمایت اعلام با بیانیه این دهد کاهش را جامعه عزیز مستضعفین ویژه به مردم مختلف اقشار روزهای ناسالم عوامل طرد و بهانهای هر گذاشتن کنار با دارد توقع دستاندرکاران همه از و ویژه اختیارات اعطای فرصت اغتنام و جهادی رویکرد اتخاذ با و بیمسوولیت و انقاب حکیم رهبری توسط سهگانه قوای اقتصادی هماهنگی شورای به حکومتی برنامههای است کشور مسووالن با له معظم عملی حجت اتمام واقع در که اسامی اساسی کاالهای تورم و گرانی سرسامآور مشکات حل برای را بازدهی زود و عملی اجرا به محرومین وضع به خاص رسیدگی طا و ارز بازار تثبیت و قیمت کاهش نمایند. خارج اقتصادی فعلی بیتصمیمی وضعیت از را کشور و بگذارند توجه دارد خاصی و ویژه اهمیت کارزار این در که آنچه کردند: کید تا اصولگرا احزاب این از عبور در انقابی متعهد و متخصص جوانان بهویژه ایران ملت عظیم منبع به بنبستعدم راهبردی موضوع که است جوانان این بسیج رویدادهاست نوع میآورد. بهوجود را دشمن جبهه در یاس و خودی جبهه در واقعی امیدآفرینی و و اقتصادی مدیریت و تدبیر عرصه در حاد رهاشدگی و امروز بیتدبیری مشاهده همه جان و جسم گلو در استخوانی و چشم در خاری همچون مردم معیشتی مشارکت و همکاری نوع هر آمادگی ما حال این با میدهد آزار را انقاب دلسوزان قضایی دستگاه محترم دولت چنانچه و داریم را مردم مشکات حل در خالصانه و نظرات نقطه راهکارها از استفاده و شنیدن به تمایلی اسامی شورای مجلس و توقعی هیچ بدون را خود توان همه آمادهایم باشند داشته را مدیریتی تجربیات گذاریم. اختیار در داد قرار هدف مورد را فرات شرق در تروریستها مواضع پاسداران سپاه محرمضربت با سخت گوشمالی بامداد اسامی انقاب پاسداران سپاه اخیر تروریستی حادثه به پاسخ در دوشنبه و بالستیک موشک 6 فروند با اهواز تروریستها مقرهای و مواضع رزمی پهپاد فروند هفت تعداد و داد قرار هدف سوریه خاک در فرات شرق در را رساند. کت ها به را آنها از زیادی انتقامسختبهتروریستها وعده نیروهای رژه با همزمان و 31 شهریورماه شنبه صبح به تروریستی حمله خبر که بود کشور سراسر در مسلح شد منتشر رسانهها در اهواز در مسلح نیروهای رژه کهباپوششلباسمبدلنظامیدر پنجتروریستمسلح نیروهای و مردم سوی به بودند یافته حضور مردم جمع به نزدیک درنهایت و کرده شلیک رژهرونده نظامی فوری کنش وا با که کردند مجروح یا و شهید را نفر یکصد کت ها به دم در تروریست پنج هر امنیتی نیروهای»طاها تروریستی حادثه این شهدای میان در رسیدند. 70 درصد جانبازی و چهارساله معصوم کودک اقدامی«گروههای تروریستی اقدام این از بعد بودند.اما هم این مسوولیت االحوازیه از اعم منطقه تروریستی حر یعقوب حتی و گرفتند عهده به را تروریستی عملیات گفتوگوهای التسطری سخنگویجنبشاالحوازیهدر گانهباخبرگزاریرویترزوشبکهضدایرانیاینترنشنال جدا گرچهبعد کهمجریاینعملیاتبودهاند رسماپذیرفت برخی تروریستها از انتقام به مسلح نیروهای کنش وا از داشتن دست االحوازیه تروریستی گروههای مقامات از ساعتی از بعد کردند.اما رد را تروریستی اقدام این در داعش تروریستی گروه به آن وابستگی که اعماق سایت کانالتلگرامیخودبهنقل کنونتکذیبنشدهاستدر تا میکردنوشت: کهاورایکمنبعامنیتیمعرفی کسی از ]نیروهایویژهداعش[»انغماسیهای«دولتاسلامی جنوبایران در شهراهواز بهتجمعنیروهایایرانیدر کردند«. حمله اقدام این عوامل به سختی گوشمالی انقلاب: رهبر داد خواهیم خامنهای آیتاهلل حضرت تروریستی حادثه این از بعد و خواندند بزدالنه کاری را بیدفاع افراد به حمله بزدالنه کار این گزارشها اساس بر کردند: خاطرنشان گرفتار عراق و سوریه در هرجا که است افرادی همان کار دستشان و میدهند نجاتشان آمریکاییها میشوند مطمئنا است. عربی متحده امارات و سعودی جیب در داد. خواهیم اقدام این عوامل به سختی گوشمالی انقاب پاسداران آیند فرود آنان سر بر ویرانگر صاعقهای همچون جعفری محمدعلی پاسدار سرلشکر سردار همچنین پیامی در اسلامی انقلاب پاسداران سپاه کل فرمانده گذاشت نخواهند هرگز انقاب پاسداران که کرد کید تأ و رود بههدر گرانقدر شهدای این مطهر و ک پا خونهای ویرانگر صاعقهای همچون هستند مصمم الهی فضل به آیند. فرود آنان سر بر جهان از هرنقطه در را نیروهایمسلحتروریستها کرد تعقیبخواهند نیروهای کل ستاد رییس باقری محمد سرلشکر مسلح نیروهای که کرد کید تأ پیامی در مسلح آنها دنبالههای و تروریستها گذشته از مصممتر پدیده این ریشهکنی تا و داده قرار تعقیب تحت را نشست. نخواهد پای از نفرتانگیز بامداد اسلامی انقلاب پاسداران سپاه سرانجام فروند هفت و بالستیک موشک فروند 6 با دوشنبه شرق در را تروریستها مقرهای و مواضع رزمی پهپاد از زیادی تعداد و داد قرار هدف سوریه ک خا در فرات عملیات این که کرد اعام و رساند کت ها به را آنها مردم به مسلحانه حمله در تروریستها جنایت پی در در مسلح نیروهای رژه جریان در رژهرونده نیروهای و سپاه اطاعیه بر است.بنا بوده گذشته شهریورماه 31 مقدس رمز با و محرمضربت نام با که عملیات این موشک فروند 6 تعداد شد انجام حسین ع یا نیروی موشکی پایگاههای از میانبرد بالستیک تروریستهای و شلیک کشور غرب در سپاه هوافضای هدف 570 کیلومتری فاصله از جنایتکار و مزدور گرفتند. قرار مرگبار و مهلک ضربات و مواضع نیرو این رزمی پهپاد فروند هفت متعاقبا مزدور تروریستهای پشتیبانی و تجمع مقرهای و اطاعات اساس بر کردند. بمباران را جهانی استکبار تعدادی عملیات این در دریافتی دقیق گزارشهای تروریستها اخیر جنایت مؤثر عناصر و سرکردگان از همچنین شدهاند مجروح یا و رسیده کت ها به آنان مهمات ذخیره انبار و آمادی زیرساختهای شد. منهدم اتفاق هم انتقام دیگر مراحل انتقام اول مرحله انجام ستاد رییس باقری محمد سرلشکر آن از میافتدبعد عالی شورای اعضای جلسه در مسلح نیروهای کل در که وظیفه کارکنان مهارتآموزی سیاستگذاری اظهار شد برگزار مقدس دفاع و اسلامی انقاب موزه به رژه مراسم از سوءاستفاده با تروریستها داشت: رگبار به را مردم کور بهطور و آمدند جمعیت میان تروریستی گروه حمایت مورد تروریستها این بستند. که بودند تروریستی گروههای از دیگر یکی و داعش هستند. اروپایی کشورهای در آنها سران هدف به را خودشان کشور چند از عبور با پهپادها رساندند حمله این انتقام مرحله نخستین اینکه بیان با وی موشک گسترده عملیات گفت: شد اجرا تروریستی این از داشت واالیی ارزش مسلح نیروهای پهپاد و از عبور با نخستینبار برای پهپادها این که جهت هدف به تمام دقت با را خودشان کشور چند فضای کردند. وارد دشمن به سنگینی ضربات و رساندند را خود 550 کیلومتر از بیش مسافت طی با موشکها از دیگری مراحل رساندند. دشمن استقرار نقطه به افتاد. خواهد اتفاق هم انتقام که دقیقی گزارشهای طبق داد: ادامه باقری سرلشکر و شده وارد داعش به چشمگیری تلفات کنون تا داریم تروریستی گروه این باقیمانده فرماندهان از تعدادی رسیدهاند. کت ها به نیز که منطقهای گفت: مسلح نیروهای کل ستاد رییس تسلط تحت دارد استقرار آن در فرات شرق در داعش اصابت منطقهای به موشکها این و آمریکاست ارتش است. نزدیک آمریکا مسوولیت تحت منطقه به که کرد جهت در تا است دشمنان برای هشداری اینها همه برای که چرا نکنند حرکتی ایران در ناامنی ایجاد مردم امنیت مسلح نیروهای و انقلاب معظم رهبر و حتما گیرد صورت خطایی گر ا و است قرمز خط»یکی جمله همان و میشود داده پاسخ قاطعیت با میافتد. اتفاق میخورند«تا ۱۰ بزنند گذشته روز پاسداران سپاه که است ذکر قابل مهم این پاسخ در که لیلةالقدر موشکی عملیات از بعد واقع در شد انجام امام حرم و مجلس به تروریستی حمله به حزب تروریستهای مواضع علیه موشکی عملیات و داد انجام را خود موشکی عملیات سومین دموکرات تروریستها به سپاه موشکی ضربت سومین واقع در و شد. انجام کامل موفقیت با

3 SOBHE-NO N e w s p a p e r داخلی سیاست 3 سیاست است مهارشدنی سفید کاخ رفتار امیرعبداللهیان: روند گفت: تهران در ترکیه سفیر تکین هاکان رضا با دیدار در بینالملل درامور اسالمی شورای مجلس رییس دستیار کشورهای میان اختالف ایجاد سیاست وی است. مهارشدنی سفید کاخ رفتار که دهد می نشان بینالمللی تحوالت سعودی عربستان غیرسازنده رویکرد به اشاره با و دانست صهیونیستی رژیم و آمریکا برنامههای جمله از را منطقه است. مهارشدنی سفید کاخ رفتار که دهد می نشان بینالمللی تحوالت روند گفت: از چندماه و سال یک گذشت از بعد»نواصولگرایی«گفتمان تولد ایران عدالت و پیشرفت جمعیت نواصولگرایی مانیفست از مراسمی طی اسالمی کرد. رونمایی 14 بند در تروریستها مواضع به سپاه موشکی حمالت پیام سه یادداشت شریعتی مالک به پاسخ در قالیباف محمدباقر آقای در 31 تیرماه 96 طی اصولگرایی جریان آینده از جوان نسل نگرانیهای اصولگرایان بسته و خسته مدیریت از انتقاد با نامهای را اصولگرایی جریان کنش نحوه در اساسی تغییر راستای در حرکت آغاز از و دانست امروز مطالبات جزو و توجه کانون که ایدهای گفت. سخن»نواصولگرایی«گرفت. قرار مطبوعات و رسانهها در بسیاری تحلیلهای مهم رسالت این انجام در گام نخستین اینکه بر کید تأ با او مبانی و ویژگیها ترسیم آن رساندن مقصود منزل سر به و با را جدی دغدغه و پرسش چند است»نواصولگرایی«عرصه در تا کرد دعوت آنان از و گذاشت میان در جوانان را جواب خصوصی بهصورت تمایل صورت در و عمومی بگذارند. گفتوگو و بحث به مفهوم طرح از ماه سه و سال یک گذشت از بعد حال جریان در جدید کلیدواژهای بهعنوان»نواصولگرایی«گذشته عدالت«روز و پیشرفت»جمعیت کشور سیاسی جریان این مانیفست از تهران سرچشمه مجموعه در کرد. رونمایی سیاسی اصولگرایانمهماست برای خانهتکانی پیرهادی: جمعیت دبیرکل پیرهادی حسن آقای نشست این در کتیکجریان گفت:تا پیشرفتوعدالتایراناسالمی شده باعث و نبوده پاسخگو گذشته دهه در اصولگرا نداشته وجود پیروزی برای الزم اقبال انتخابات در تا نباشد.برخیمیگویند ۱۶ میلیونرأیخوباست امارأی تمامکنندهبرایجریانسیاسینیستونبایدبرایتغییر کرد. مقاومت گرزمینخوردند بایدباشجاعت ویافزود:اصولگرایانا و کتیک تا و روش بگویند شجاعانه و بایستند مجددا کندواینخانهتکانیبرایجریان گفتمانمابایدتغییر. اصولگرامهماست داد: ادامه نواصولگرایی اهداف به اشاره ضمن پیرهادی رویکردها راهبردها کهدر نواصولگراییدنبالایناست بنای میخواهیم کند. ایجاد تغییراتی عملکرد و ساختار کنیم اصولگراییبنا گفتمان گذشته جدیدیرابرمبنای و میدانیم کتیک تا بهعنوان را باوری مردم شاخص و شاخصهای نوگرایی و محمدی ناب اسالم به بازگشت است. نواصولگرایی کرد:اصولگراییواصالحطلبیتمامنشدهاست کید ویتأ نیستند. تغییر دنبال و کردهاند گیر اول ایستگاه در برخی جریاننیروهایانقالبیضرورتاستوخود همگراییدر باور به باید بلکه شود ابزار نباید و دارد موضوعیت وحدت طیفهایاصولگرایانبدلشود. طیفهایمختلف پیرهادیافزود:وحدتبینجریانو بزنگاههای در که دارد موضوعیت زمانی اصولگرا وحدت بودن شکننده علت دهد. نشان را خود مختلف کهباوربهاختالفسلیقهورسمیت اصولگرایانایناست ندارند. آن پایان دبیرکلجمعیتپیشرفتوعدالتایراناسالمیدر نواصولگرایی اصلی محورهای از یکی جوانگرایی گفت: کهجوانانفرآیند کارآمدباشد است.فرآیندبایدبهقدری سیاسی جریانات درهمه باشد. شفاف پیشرفتشان رانتیسیاسیتصمیمگیریمیکنند. مکانیزم در عدهای بودهایم. موفق کردیم اعتماد جوانان به کجا هر ایجاد تغییر اصولگرا و اصالحطلب جریان احدیان: میرسند خود پایان به نکنند کمیته رییس احدیان محمدسعید آقای همچنین رونمایی نشست در عدالت و پیشرفت جمعیت سیاسی اصالحطلب جریان گفت: نواصولگرایی مانیفست از خود پایان به نکنند ایجاد تغییر خود در گر ا اصولگرا و است مبانی در اشکال اصالحطلبی جریان در میرسند. و هستند امام هر مبانی از انحراف دارای خود مبانی در و برگردند. خود جریان اصلی مبانی به باید نواصولگرایی مبانی ساختار از جزییاتی بیان به ادامه در وی نواصولگرایی مانیفست دوم بند کرد: کید تأ و پرداخت مطرح را نواصولگرایی تعریف که است آن بند مهمترین شد رونمایی»نواصولگرایی«مانیفست نوشدنبرپایهخردجمعی به اینکه بر کید تأ ضمن احدیان همچنین میکند سلیقههاالزمهوحدتاست رسمیتشناختناختالف گفت:نخستینشاخصنواصولگرایی مردمباوریاست اقتصاد فرهنگواجتماعفراموششدهاندو امامردمدر گرمردمباوریرا کمشدهاست.ا ریاستیحا یکسیستم کنیمسایرمسائلبهصورتخودکارحلخواهدشد. ایجاد مهمترینشاخصهاینواصولگراییاست عدالتیکیاز برد خواهد کجاآباد نا به راه معنویت و عقالنیت بدون که کارآمدسازینظاماسالمی حوزه کیدبراینکهدر ویباتأ موفق نتوانستهایم اقتصادی مدیریت بخش در خصوصا گزینههابرایانتخاباتنبایدفقط گفت:درمعرفی باشیم کارآمدیفردرا کنیم بلکهباید بهشاخصرأیآوریتوجه دهیم. مدنظرقرار را اسالمی انقالب جوان پایههای افزود: هچنین احدیان چهرههای کرد ماتقابلیبا کارها درگیر صورتعملی بایدبه کهبایدظرفیتیبهجریان قدیمینداریمبلکهمعتقدیم شود. اضافه اصولگرایی در عدالت و پیشرفت جمعیت سیاسی کمیته رییس حوزهآزادیهایاجتماعیبرخیرفتارهای گفت:در پایان نگاهجریاناصولگرایی کهاز افراطیباعثشدهتصویری که بهآزادیوجودداردنادرستباشد باورماایناست بگیرد. قرار دیگران جدی نقد مورد باید نواصولگرایی نیست سوم جریان نواصولگرایی»ایجاد نواصولگرایی شده رونمایی مانیفست اساس بر همان که اصولگرایی»مبنای«بر جدید و نو بناییتغییر آن در که شده تعریف است هر امام مکتب مبانی ویژگی عملکرد و ساختار رویکرد گفتمان در اساسی«آن اصلی شاخص سه و میشوند محسوب بنا این اصلی است.»نوگرایی«و ناباسالم»مردمباوری«شدن«حال»در فرآیندی نواصولگرایی بیانیه این در چه و بخواهند اصولگرایان»چه که شده توصیف شد«. خواهد زده رقم نخواهند ایران سیاسی سپهر در سوم جریان شکلگیری امکان ندارد وجود که منتقدان برخی سخنان رد با مانیفست این سیاسی سپهر در سوم جریان بهعنوان را»نواصولگرایینواصولگرایی این بر کید تأ و میکردند تعبیر ایران نیست«سوم جریان برمیآید آن نام از که همانطور در دوقطبی فضای وجود و تاریخی تجربههای به اشاره با در سوم جریان شکلگیری امکان که است افزوده کشور این در اقدامی هر و ندارد وجود ما کشور سیاسی سپهر است. شکست به محتوم زمینه از یکی»خودانتقادی«نواصولگرایی مانیفست در»مردمباوری«و شده بیان نواصولگرایی مهم ویژگیهای هر خمینی امام مکتب اصلی شاخصهای از یکی را در و کرده توصیف نواصولگرایی شاخص مهمترین و که است کرده کید تأ اصولگرایی جریان از آشکار نقدی بوده قدرت در که زمانی آن چه مردم به اصولگرایی باور کمتر روزبهروز سالها این طول در آن از خارج چه و است است. شده که این بر کید تأ با همچنین نواصولگرایی مانیفست شامل مکمل بعد سه شامل خمینی هر امام مکتب که است کرده کید تأ است عقالنیت«و معنویت»عدالت بعد سه این به باید خود اساسیتغییر در نواصولگرایی کند. توجه یکسان برای نظام در موجود ساختارهای اصالح لزوم کارآمدسازی پرداختنبهمقوله مانیفستنواصولگراییهمچنیندر»دولتسازی«کهدر»مردمساالریدینی«بااذعانبهاین جدی عقبماندگیهای اسالمی تمدن با متناسب اسالمی نظام کارآمدسازی که کرد کید تأ دارد وجود و است اولویتدار ضرورتی عادالنه پیشرفت رویکرد با همهفعالیتهایخود نواصولگراییبایداینهدفرادر دهد. مدنظرقرار»نوگرایی«بهعنوانشاخصاصلیسوم دراینمانیفستبر اصولگرایی آن اساس بر که شده کید تأ»نواصولگرایی«بر مبتنی که دارد نوینی تصمیمگیری ساختار به نیاز وباتکیهبردخیل پایینبهباال خردجمعیبانگاهیاز کردنبدنهاجتماعیانبوهجوانانانقالبیایجادشودنه اتاقهای کهعدهایمحدوددر اینکهشاهداینباشد شایستهساالری شاخصهای به بیتوجه و دربسته کنندونیروهایانقالبیرادربرابرعملانجام تصمیمگیری کنند. بهتبعیت دادهومجبور شدهقرار کرده کید تأ نوگرایی این تبیین در سپس مانیفست این خود از باید اصولگرایی جریان که نوینی چهره در است نظام خود نه و باشد نظام درون جریانی باید بسازد حاکمیت کلی ساختار حفظ ضمن باید اصولگرایی صادقانه منصفانهوالبتهشجاعانهنقدنهادهایحکومتی دهد. خودقرار کار دستور ومنتسبینبهحاکمیترادر»توجهبه کیدبر اشارهوتأ مانیفستهمچنینبا این ضمن دینی«مبانی چارچوب در اجتماعی آزادیهای مردم نادرست تصویر باعث افراطی رفتارهای از انتقاد شده اسالم گاه حتی و انقالب از جوانان مخصوصا کردن محورهایمهمنوگراییتعیینواجرایی کهاز گفت بر تمرکز با واقعبینانه آرمانخواهی بر مبتنی راهبردهایی کههمبه بهگونهای روزآمدوایجابیاست ارائهپاسخی مشروعومنطقی نشویموهمنیاز دچار فرهنگی ولنگاری کنیم. برآورده را شدنها نو سایر زمینهساز و تضمینکننده جوانگرایی بهعنوان»جوانگرایی«از همچنین مانیفست این سایر زمینهساز و»تضمینکننده که محور مهمترین این بر و است شده برده نام میشود«محسوب شدنها نو مدیران انتخاب در جوانگرایی است کرده کید تأ اساس جوانگرایی مردم نمایندگان انتخاب در جوانگرایی سیاسی ساختارهای در جوانگرایی چهرهسازی در جوانگرایی خالصه و تصمیمسازیها در جوانگرایی نواصولگرایی اصلی شاخصهای از یکی را ابعاد همه در میداند. کهبا سوریه شرقفراتدر در دادنمقرسرکردگانجنایتتروریستیاهواز هدفقرار گرفتدارایسه بامداددیروزصورت چندینفروندموشکبالستیکزمینبهزمین داد. قرار بررسی و تحلیل مورد را آن مختلف ابعاد از میتوان که است پیام دههاوصدهاطراحیخرابکارانهدشمنانتنهااندکیآنهممتأسفانه اینکهاز 1. دفاعی بازدارندگی قدرت میدهد نشان شود عملیاتی میتواند قبول غیرقابل و اینها حوزهموشکیباوجودپیشرفتهایبسیارخوببایدبیشاز خصوصادر ایران میگویند کافیبودنتقویتبنیهدفاعیسخن دائمااز که کسانی کندو پیشرفت است. ترور و تهدید معرض در همچنان ایران که ندارند توجه تهران حمله در داعش پاسخبهعملیات در دیرالزورسوریه موشکیبه حمله 2. غربایران پاسخبهعملیاتمتعددحزبدموکراتدر کردستانعراقدر موشکیبه حمالت بهT4 پاسخ در سوریه جوالن در اسرائیل مواضع به سوریه موشکی حمالت روز ده زیر پاسخ کنون ا و عربستان و امارات فرودگاههای به یمنیها متعدد کنشی وا فوری البته و تدافعی پاسخهای تعداد اهواز در تروریستها بزدالنه و کور عملیات به است رسانده رقمی به را دشمن عملیات به مقاومت جبهه در فعاالن سایر و ایران بلکه و است» شده تمام رو در و بزن»دوران حقیقتا که باشند کرده باور همگان که میخوری«. تا ده بزنی یکی گر»ا باالتر کرده النه تروریستهای مقر در االحوازیه گروهک عوامل جنایت به دادن پاسخ 3. ختم خبیث سعود آل به داعش همانند ها تروریست این ریشه داد نشان سوریه در فرامنطقهای و منطقهای سرویسهای طراحی شوم مثلث پیوند و ارتباط میشود. و شود برمال اینها از بیش باید تروریست عناصر مزدوری و عربستان نفتی دالرهای شرارت مثلث این به را جهان توجه میتواند سپاه زن نقطه موشکهای صدای نماید. جلب مواضع به سپاه حمله به روسیه و آمریکا کنش وا سوریه در تروریستها مقر دادن قرار هدف از دیروز اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل عمومی روابط فروند چندین با سوریه در واقع فرات شرق در اهواز تروریستی جنایت سرکردگان سپاه هوافضای نیروی موشکی یگان توسط زمین به زمین بالستیک موشک و تکفیری تروریستهای از زیادی شمار دریافتی اولیه اطالعات اساس بر داد. خبر مجروح یا رسیده کت هال به موشکی حمله این در اهواز تروریستی جنایت سرکردگان بود. همراه روسیه و آمریکا سوی از کنشهایی وا با خبر این شدند. به پاسداران سپاه دیروز حمله به داعش ضد اصطالح به آمریکائی ائتالف سخنگوی در ائتالف از نیرویی هیچ گفت: و داد نشان کنش وا سوریه در تروریستها مواضع ایرانی نیروهای افزود: خصوص این در آمریکایی ائتالف سخنگوی ندارد. قرار خطر دادند. انجام حمله یک قبلی اطالع بدون گذشته شب حمله درباره کشور این موضع روسیه ریاستجمهوری سخنگوی همچنین سوریه در تروریستها مقر به ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه نیروهای موشکی به کنش وا در روسیه جمهوری ریاست سخنگوی پسکوفدیمیتری کرد. بیان را در تروریستها مواضع به ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه دیروز موشکی حمله تروریسم با مبارزه برای تالشها راستای در اقدام این گفت سوریه در فرات شرق خواهد ادامه سوریه در تروریستی گروههای علیه جنگ افزود: وی میگیرد. صورت بامداد اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل عمومی روابط است گفتنی داشت. فرات شرق در اهواز تروریستی جنایت سرکردگان مقر دادن قرار هدف از دوشنبه یگان سوی از زمین به زمین بالستیک موشک فروند چندین با سوریه کشور در از زیادی شمار دریافتی اطالعات اساس بر داد. خبر سپاه هوافضای نیروی موشکی به موشکی حمله این در اهواز تروریستی جنایت سرکردگان و تکفیری تروریستهای شدند. مجروح رسیدهیا کت هال مقر به ایران موشکی حمله در که کرد اعالم عراقی رسانه یک که آنگونه از المشهدانی«علی»ابو بهنام فردی سوریه خاک در داعش تروریستهای خبری در عراق»اإلباء«خبری پایگاه است. شده کشته داعش اول رده فرماندهان عراق موصل منطقه در داعش امنیت مسوول المشهدانی«علی»ابو که کرد اعالم از فرد این که است آمده خبر این در است. شده کشته ایران موشکی حمله در در حاضر عراقی فرد بلندپایهترین و میشد محسوب داعش اول رده فرماندهان موشکهای از یکی خبری پایگاه این ادعای طبق بود. داعش فرماندهان میان است کرده برخورد»السوسه«ابتدایی مدرسه نزدیکی در داعش مقر به شده شلیک در انبار یک و داعش دیگر موضع دو همچنین داشت. حضور مکان آن در فرد این که حمالت این در داعش عناصر از 10 تن از بیش که است گرفته قرار هدف»هجین«منطقه نیروی موشکی یگان 1397( مهرماه )نهم دیروز بامداد دو ساعت در شدهاند. کشته عناصر توسط که اهواز در اخیر تروریستی حمله به پاسخ در پاسداران سپاه هوافضای 6 با محرمضربت نام با عملیاتی طی گرفت صورت تکفیری گروهکهای به وابسته کشور در تروریستها سرکردگان مقر کرمانشاه از زمین به زمین بالستیک موشک فروند این داد. قرار هدف کیلومتری 570 فاصله در را فرات( شرق در البوکمال )منطقه سوریه کردند. اصابت سوریه در فرات شرق به عراق آسمان از عبور با موشکها

4 564 شماره / 2018 اکتبر 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه ی خارج ت سیاس است راه در اصلی گوشمالی بود تلنگر سپاه موشکی حمله رضایی محسن آقای اهواز تروریستی جنایت به پاسخ و سپاه دیروز بامداد موشکی عملیات پی در نوشت: توییتی در اسالمی انقالب پاسداران سپاه اسبق فرمانده و نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر بود. جنایتکاران این به تلنگری اهواز حمله تروریستهای مقر به پاسداران سپاه موشکی»حمله است.«راه در اصلی گوشمالی 4 سیاست گزارش روز یک خبرهایخوشارزیدر قیمتساز ارزانشدندالر برخوردباسایتهای اقتصادی اعدامسهمفسد اعالمخبر و گرفته تومانقرار آستانه ۲۰ هزار گذشتهدر روزهای کهقیمتدالردر حالی در هزارتومان کردوبهمرز 12 باروندشدیدیسقوط نرخهادربازار گذشته بود روز توماننیزفراتررفتوموجب گذشتهاز ۱۹ هزار روز چند قیمتدالردر رسید. شکلبگیرد در بازار سویخریدارانغیرحرفهایدالردر تقاضااز شدموجیاز بزرگ حبابقیمتیبسیار که کردند کارشناسانتحلیل بسیاریاز شرایط این بازار گرفتننوساناتدر بود.شدت بازار قیمتهادر ریزش شدهوبایدمنتظر اتاق واردات فدراسیون رییس احتشامزاده فرهاد آقای که بود بهگونهای ارز گفتهبودافزایشنرخارزفاقدمنطقاقتصادیاستوحبابارز بازرگانیایران بینالمللیباشد کهعمدهآنبیشازآنکهتابعمسائل بهبالنارزتبدیلشده روانیاست. تابعجو اختیاراتویژهبانکمرکزی سهقوهبهبانکمرکزیبرایدخالت کهسران سویدیگربااختیاراتجدید از ابتدای نهایتاز میرفتودر بازار قیمتهادر کاهش ارزدادند انتظار بازار در شدتیافت. بازار کاهشقیمتدر روند گذشته روز ارز بازار در طریقبانکهاوصرافیهایمجاز طبقاینمصوبه بانکمرکزیاز کنترلنرخارزانجامخواهددادو کردواقداماتالزمرابرای مداخلهخواهد کرد. بهنحومقتضیاطالعرسانیخواهد ارزرانیز بازار قیمتمبادلهدر کشور ورودآزادانهارزبه مصوباتاینجلسه هرشخصحقیقیوحقوقیبارعایت طبقیکیدیگراز کند. کشور میتواندبههرمیزاناسکناسارزوارد مقرراتبانکمرکزی ازسویدیگربانکمرکزیطیروزهایاخیروهمزمانبااوجگیریقیمتانواع طریقنظامبانکی اینهفتهارزخدماتیرااز کهاز کردهبود آزاداعالم بازار ارزدر میدهد. مردمقرار اختیار در وظایفجدیدصادرکنندگانوواردکنندگان کلیهصادرکنندگانغیرنفتیموظف بهموجباینسیاستهایارزینیز سامانه صادراتخودرادر صادرات ارزحاصلاز شدندظرفسهماهبعداز صادرات کندارزحاصلاز کهبانکمرکزیمعینمی نیماعرضهیابهترتیبی چارچوب در که صادرکنندگانی برگردانند. اقتصادی چرخه به را خود کنند باتصویبدولتمشمولتشویقوتسهیالت دستورالعملمربوطهعمل شد. خواهند صادراتی دولتی دریافتکنندگانارز انتشار اسامیدریافتکنندگانارزدولتیونیمایی انتشار آنکهوعدهدولتدر بعداز نمیتوانندقانونرا کهدیگر محققشددریافتکنندگانارزنیزمتوجهشدند بهدنبالسوءاستفادهبودند کهتنها کسانی برایدریافتارزارزاندوربزنندو کاهشتقاضامواجه اینبهبعدبا کردوقطعااز دیگرثبتسفارشینخواهند خواهیمبود. خارجی عوامل دستگیری میکشاندندهم رابهاغتشاش کهبازار همچنیندستگیریعواملخارجی عمال از تن سه قوهقضاییه اخیرا که چرا نیست بیتاثیر دالر نرخ کاهش در میزدند هم بر را بازار و کرده باال قیمتهای با ارز خرید به اقدام که را امارات اسامی آنکه جالب کردند. کوتاه ایران ارزی منابع از را آنان دست و دستگیر نیز کرده کهاخیرابانکمرکزیمنتشر لیستخریدارانارزدولتی اینافراددر است. شده دیده گردانندگانسایتهایقیمتساز اولتیماتومدستگاهقضابه جلسهمسووالنعالیقضاییدر گذشتهدر رییسقوهقضاییهروز عالوهبرآن»اینکه گفتهبود قیمتسازارز گردانندگانسایتهای هشدارواولتیماتومیبه توماناستوصبح هزار میکنددالر 17 اعالم روز ساعاتپایانی یکسایتدر گرفتهباشد قیمت 19 هزاروپانصدتومان اساسامعاملهایصورت آنکه قبلاز قیمتسازیاست. حال کهدر کند واضحاست رااعالممی رصد دقت به را سایتها این که خواستهام تهران دادستان»از کرد: کید تا او میشودو قیمتسازارزاولتیماتومشدیدداده گردانندگانسایتهای کنند.به قیمتسازی کهاقدامبه کلبانکمرکزیفهرستچندسایتخاصرا رییس کردهاستوبعیدنیستبرخیازآنانمصداقمفسداقتصادی میکنندارسال رفتنقیمتدالر کهزمانباال کانالهایتلگرامی باشند.«برهمیناساس داشت نزولی سیر قیمتها که گذشته روز میکردند قیمت اعالم لحظهای کردهبودند. کالسکوت اعداممفسداناخیراقتصادیخبر گذشتهاز سخنگویدستگاهقضاهمروز قطعه(بامبلغیحدود هزار )معادل 250 کهتنسکه کهنامسلطانسکه داد مفسدان میان در بود کرده خریداری سال 96 طول در تومان میلیارد 740 میخورد. اعدامیبهچشم کاهشیدالر ادامهروند کهصبحنرخی کهدالر بهطوریبود بازار کاهشقیمتدر روند گذشته روز تومانواردشدهو هزار و 12 کانال 11 تومانداشتتابعدازظهربه باالی ۱۷ هزار بازار بررسیهایمیدانیاز ادامهداشت. بازار کاهشقیمتهمچناندر این شدهاند روانهبازار کهمردمبرایفروشدالرهایخانگی آناست کیاز ارزحا پیشنهادی قیمتهای کردهاندو رامتوقف صرافیهاخرید امابیشترداللهاو گونهایاست داللهابسیارپایینترازقیمتفروششاناست.شرایطبازاربه روزهایآتینیزادامه کاهشقیمتسکهودالردر میشودروند پیشبینی که قیمتهابهنرخواقعینزدیکترشود. داشتهباشدو آملی: جوادی عبداهلل آیتاهلل زدند برهم را جامعه بیعرضه بانکی چند اخالق درس در جوادیآملی آیتاهلل جامعه اقتصادی مشکالت بیان به خود نظام کردن فلج «را احتکار و پرداخته دانستند. افتادن«در نظام»با و اقتصادی«برجسته دانشمندان از جوادیآملی عبداهلل آیتاهلل بر که او است. کریم قرآن ژرفاندیش مفسران از و معاصر برجسته اساتید از بهرهگیری و علمی خالقیت و نبوغ اثر علومعقلیونقلی در معرفتومعنویت بهجامعیت در مکتبفکری گردمستعدرادر اسالمیرسیده هزارانشا معرفت و علم جهان به عمیق اثر دهها و پرورانده خود ژرفاییاندیشه معالیومکارماخالق کردهاست. عرضه علم کوی سالکان اسوه نیز او رفتاری اتقان و صالبت و در کریم قرآن با او طوالنی حشر و انس است. عمل و فرهنگ و ساز انسان رهنمودهای و تعلیمها است. آشکار گسترش علم از اخالق علم معتقدند جوادیآملی آیتاهلل دشواری و اهمیت دارای امثالهم و اصول و فقه متخلق بخواهد کسی گر ا که چرا است بیشتری آسانی کار این و باشد الخالقهو مظهر باید شود نیست. هستند قائل تفاوت موعظه با اخالق علم بین معظمله موعظه است اخالق علم از غیر موعظه که معتقدند و باشید باتقوا آدم است ی کل سفارشات یک نیست علم توده سفارشات اینها باشید ه منز باشید خوبی آدم محمول دارد موضوع است علم اخالق اما است مردم دشوار بسیار علوم جزو و دارد نتیجه دارد دلیل دارد باید بشود ق متخل بخواهد کسی گر ا و است پیچیده و بسازد. را خود که باشد الخالقهو مظهر رهاوردش هم دارد فرق موعظه با او جوهره هم اخالق گر ا اصول و فقه از این بنابراین دارد. فرق موعظه با د تجر و روح نیست آسانتر نباشد علمیتر و مشکلتر و سود کردن ثابت را روح شؤون کردن ثابت را روح کردن ثابت را روح بودن ابدی کردن ثابت را روح زیان بودن الخالقهو مظهر کردن ثابت را روح توانمندی جلسه در ایشان نیست آسانی کار کردن ثابت را روح روستای در که شهریورماه پانزدهم در اخالق درس احتکار ماجرای به است شده برگزار دماوند احمدآباد آن ادامه در که پرداختند بانکداری و اقتصادی شرایط میخوانید. را نگذارید اسالم پای به را اقتصادی مشکالت با و اقتصادی امروز شرایط از انتقاد با اخالق استاد این گذاشت اسالم اسم به نباید را شرایط این براینکه کید تا مسألهدانها ما همه معممین ما همه کرد: کید تا راه گرفتند پیش اقتصاد برای که راهی این میگوییم اسالم بگوید نکرده خدایی کسی مبادا نیست اسالمی بهنام بیعرضه بانکی چند کند اداره را کشور نمیتواند میگوییم ما همه وگرنه زدند هم بر را جامعه دین بفرمایید گفت شما به کس هر نیست. اسالمی این مبادا نیست.«اسالم به مربوط دارند که کارهایی»این اداره نمیتواند اسالم کرده-بگوید نا کسی-خدای اسالم برای نجومی نیست اسالم برای اختالس کند. را طال تن دو شما نیست. اسالم مال باندبازی نیست موشهاست. کار این چه برای گرفتی قرآن در الهی اقدس ذات گر ا افزود: جوادیآملی آیتاهلل اسالم راه بگوییم باید ما داد نشان ما به را راه این کریم مردم خود عهده به هم وسیعی بخشهای است. این این میکند کسی چه را احتکارها همه این است. چه را اینها است اقتصادی نظام کردن فلج احتکارها میگیریم روزه رمضان مبارک ماه هم ما میکند کسی اینها میکنیم. عزاداری است محرم که پسفردا هم معنویت دادند کرامت دادند عزت دادند شرف ما به ایران چیست! که بود معلوم ما اجداد و آباء وگرنه دادند بدانیم هم باید ما را اینها چیست. بود معلوم که هم بگوییم مردم به هم بکنیم لمس جان تمام با هم عده یک جامعهاند موش عده یک فرمود خدا که کبوتر. یا کبک مثل کننده پرواز میکند تهیه طال تن دو آنکه است کرده زندگی موشوار توسط احتکار و کاال ذخیره از انتقاد با اخالق استاد این که کسانی فرمود: اسالمی گرامی رسول گفت: مردم ة اب د ن م ین کأ است قسم دو میخورند را خدا روزی پرندهها فرمود. کم یا إ و قها ز یر اهلل ها ق ز ر ل م ح ت ال اهل بعضیها هستند: قسم دو حیوانات جنبندهها میکنند. زندگی آزادانه بعضی ذخیرهاند و پسانداز این طمع به که مرغی هزارها و کبوتر و کبک آن دست با میزنند بال را کیلومتر صدها تاالبها مقصد در برمیگردند خالی دست با میآیند خالی در تأمین روزیشان راه بین در تأمین روزیشان اهل که پرندههایی آن فرمود تأمین روزیشان مبدأ میدهم. را آنها روزی من نیستند ذخیره و پسانداز هم را آنها موش مثل ذخیرهاند اهل که حیوانانی آن مثل نکنید زندگی موشوار شما میدهم. روزی من ماهی میلیاردها ببینید شما کنید. زندگی کبوتر و کبک اهل مگر اینها سمتی به سمت یک از اقیانوسها در بلند صبح اینها دارند ذخیره بانکدارند بانکاند است. تأمین روزیشان شب تا خدا امید به میشوند طورند این کبکها هستند طور این پرنده میلیونها طورند این گنجشکها هستند طور این کبوترها وقتی هستند. اینطور هزاردستان طورند این بلبلها داشتند باور را خدا حرف آنها چون شد نازل آیه این دست با مدینه میرویم و میزنیم بال بال هم ما گفتند جزو شدند مدینه به آمدند مکه از زدند بال خالی مهاجرین مدح در باعظمت آیات همه این مهاجرین. آنکه کردهاند زندگی کبکوار و کبوتروار ایشان است. است. کرده زندگی موشوار میکند تهیه طال تن دو است درافتادن نظام با احتکار شهر در ببینید شما کرد: بیان جوادیآملی آیتاهلل این میآید. در احتکار انبار آنجا از هم قم ما مذهبی است مردم روزی است وقت یک چیست برای ازل و ابد جهنم است وقت یک نیست نظام مشکل مگر ببیند آسیب نظام کرده-این نا -خدای است ما ما! از میگذرند شهدا این مگر ما! از میگذرد خدا هستیم. اینها سفره کنار در هستیم اینها شرمنده خبر قرآن از مسیحیت جا فالن میبینید شما گر ا این میدهد خبر قرآن از یهودیت جا فالن میدهد میکنند رها را ما مگر شهداست ک پا خون برکت به کبک یک مثل میکنید زندگی موش مثل چرا فرمود باور مهاجرین کنید زندگی کبوتر مثل کنید زندگی بردارد ک سا مهاجر که شنیدید هیچ شما کردند. اثاث نمیداد اجازه او به کسی برود مدینه به مکه از همین مثل آمدند زدند بال خالی دست با بردارد و قها ز یر اهلل ها ق ز ر ل م ح ت ال ة اب د ن م ین کأ و مرغها. خدا جواب میکنند ذخیره را انبارها که اینها. کم یا إ است کردن گران وقت یک بگویند میخواهند چه است. این است درافتادن نظام با وقت یک

5 SOBHE-NO N e w s p a p e r اسامی امت 5 سیاست سیاسی فعال و نویسنده العتیبی«مشعان»مرزوق مردم به خطاب بیانیهای در سعودی معروف از کرد منتشر توییترش صفحه در که عربستان کم حا نظام مخالفان جدید جبهه یک تشکیل و داد خبر ملی«بسیج»جنبش نام با برعربستان به را آنها خود مردم تحقیر با سعود آل رژیم گفت: بیتفاوت آنها آینده به نسبت و کشانده بردگی و فقر انجام برای مردم از نفر هزار دهها دعوت به و است نمیدهد. تن اصالحات الشرق و مکه مجالت در فعالیت سابقه که العتیبی این ولیعهد سلمانمحمدبن دارد را عربستان باالترین او که گفت و خواند سرکوبگر و فاسد را کشور میشود. محسوب کشور برای خطر اشاره با خود بیانیه در سعودی سیاسی فعال این تنگ»زندانهای در دینی زندانی دهها وجود به زندانی که کرد کید تأ سعودی ک«وحشتنا و است بوده ساده دلیل این به تنها افراد این شدن مردم از وی بودند. بیعدالتی لغو خواستار که تجربه دوباره را گذشته تجربیات خواست سعودی با عربستان در جدید دوران که کرد تأیید و نکنند و رسوم آداب نقض و مردم گرفتن دستکم و بزرگان زنان دستگیری و اسالمی ارزشهای حد تا زندانیان شکنجه و مساجد امامان و کودکان در کشور اینکه بیان با وی است. بوده همراه مرگ است گرفته قرار خود دوران از تاریخی مرحله یک یا و آزادی باعث یا شرایط این که داد: ادامه سایه در که میشود سرنوشتی به شدن دچار برای کمان حا اموال دادن هدر و سوءمدیریت داد. خواهد خ ر مردم اینکه بیان با عربستانی سیاسی فعال این و سعود آل نظام با کامل تضاد در جدید جنبش جنبش این که داد وعده دارد قرار آن سیاستهای مصالح به که مطلوب حکومتی نظام یک تأسیس در بود. خواهد سهیم باشد داشته توجه کشور ریتوییت با عربستانی منتقدان دیگر از»مجتهد«بیانیه چنین نوشت مشعانمرزوق اعالمیه کردن نمیکنیم برجام از خروج به ملزم را اروپایی کشورهای آمریکایی: ارشد مقام مصاحبهای در ایران امور در آمریکا خارجه وزارت ویژه نماینده هوکبرایان اروپایی کشورهای که نیست این ایران تحریمهای هدف گفت: بیبیسی با توافق نگفته اروپایی کشورهای به آمریکا افزود: وی کند. ملزم برجام ترک به را کنند. نقض را برجام هستهای کرد جنبشمعارضعربستاناعالمموجودیت شکلگیریبسیجملیعلیهآلسعود فرقانی روحاهلل گزارش سعودی آل خاندان ستم و ظلم و عربستانی شهروندان به نسبت و اجتماعی فعال صدها بازداشت است رفته پیش آنجا تا کشور این در سیاسی با مخالفت برای جنبشی گذشته روز که موجودیت اعالم عربستان سلطنتی خاندان کرد.»مرزوقبن آتشینیرااستادرسانهایودانشگاهیما نوشت سعود آل برعلیه پاریس از العتیبی«مشعان جزیره در کم حا نظام علیه بر نهضتی به دعوت و کرد. عرب الحریری سعد مشکوک استعفای از پس ریاض گذشتهدر کهآبانماهسال نخستوزیرلبنان اقدامی در سعودی امنیتی دستگاه گرفت صورت دهها دستگیری به شده طراحی و پیشبینی قابل مبارزه جرم به عربستانی سران و شخصیتها از تن کرد. اقدام فساد با گذاریمسوولیت»ملکسلمان«شاهسعودیباوا فرزندش»محمدبن به مفاسد با مبارزه کمیته بازداشت و دستگیری مسوول را او رسما سلمان«به رسیدن راه سر بر مانعی شاید که کرد افرادی شوند. محسوب قدرتش و یافت شدت آن از پس که بازداشتهایی دینی اجتماعی شخصیت دهها و وزیر تعدادی یافت ادامه سعودی درعربستان دیگر سیاسی و مسدود بازداشتشدگان بانکی حساب هزاران و سعود آل دستگاه در درونی اعتراضات با که شد. شد. مواجه ریاض تبعیدهایاجباریدر خاندان نزدیکان و شاهزادگان از برخی که آنجا تا شاهزاده پرداختند. خودخواسته تبعید به سعودی جمله از سلمان برادرملک عبدالعزیز«بن»احمد به اعتراض بهدلیل که بود سعود آل خاندان افراد تضمینی نبود همچنین و یمن به عربستان حمله با گرفت تصمیم اخیرا ریاض در جانش حفظ برای از شماری رو این از کند زندگی لندن در خانوادهاش برد. انگلیس به هم را فرزندانش فاش الجدید العهد توییتری حساب همچنین عبدالعزیز احمدبن شاهزاده بر عالوه است کرده سوی به را عربستان نیز دیگر سعودی شاهزاده دو مبارزه سیاست تا کردهاند ترک اختیاری تبعیدگاه شاهزادهها با سعودی- -ولیعهد سلمان محمدبن آشکار پیش از بیش قدرت در ماندن باقی برای شود. سلمان محمدبن سعودی منتقدان گفته به با تا است تالش در که سعودی ساله 32 شاهزاده کردن آزاد جمله از اجتماعی اصالحات برخی انجام و ورزشگاهها به آنها رفتن و بانوان برای رانندگی اساسی تحول و اصالحات انجام بر مبنی شعارهایی جلب خود سوی به را جامعه فضای 2030 سال تا با و کند عمل موفق مسیر این در نتوانسته کند ادامه به دارد شباهت بیشتر کودتا به که رفتارهایی بازداشتشاهزادگانومنتقداناجتماعیوسیاسی میکند. اقدام کشور این در درعربستان نویسندگان بازداشت ادامه نویسندگان بازداشت اخیرهم ماه یک در اینکه کما و یافت افزایش عربستان در اجتماعی فعاالن و کردن محکوم بهدلیل کشور این شهروندان از برخی رژیمصهیونیستینسبتبهفلسطینیها رفتارهای مییافت انعکاس توییتر در انتقادها این که شدند. بازداشت از بشریکی حقوق فعال و نویسنده السادهنسیمه است سعودی زندانهای در بازداشتشدگان این بچه دختر بازداشت درباره توییتی انتشار بهدلیل که انتقاد صهیونیستها سوی توسط سالهای ده زیر بود. کرده که کردند اعالم اجتماعی شبکههای فعاالن دینی رجال بازداشت از موجی اخیرا عربستان سریال و کرده آغاز را نویسندگان و روشنفکران و سعودی شاه فرزند جایگزینی از پس بازداشتها از صحبت جا همه که حاال و کرده پیدا ادامه سلمان محمدبن شدن شاه قریبالوقوع اتفاق شده تشدید سرکوبگریها این است پدر جای به»علی و القرنیعوض العوده«است.»سلمان هستند روشنفکرانی و روحانیون جمله از العمری«دستگیر عربستان ارشد مقامات دستور به اخیرا که شدند. مقاومت محور از حمایت و»کرامه«جنبش و آمریکا حمایتهایی با سعودی عربستان روند بر تا میکند تالش صهیونیستی رژیم دست اسالم جهان و منطقه سیاسی جریانهای کار روی برای منظور همین به باشد داشته برتری سیاستهای تابع که سلمانمحمدبن آوردن ظاهر به و اقدامات برخی است غربی-عبری گرفتهاند پیش در کشور این در اجتماعی اصالحات. است بوده همراه موفقیت عدم با که عربستانی معارضان هم گذشته سال دیماه جنبشی دادند خبر»کرامه«نام به جنبشی اعالم از مقاومت از حمایت نیز و عربستان در اصالحات بر که داشت. کید تأ فلسطین و لبنان در برحصول که جنبش این رویکردهای و اهداف به شخصی توسط داشت کید تأ شهروندان حقوق میشد رهبری الجربا«الدوویش علی»معنبن نام درعربستان مردم حقوق به دستیابی برای هنوز که میکند. مبارزه کرد اعالم بریتانیایی دادن تاریخ یک پیش چندی کوتاه بسیار سلمان بن محمد حکومت ایام که شد. خواهد سرنگون زودی به او و بود خواهد خبر فلسطین در عمومی اعتصاب اعتصاب اعالم اشغالی فلسطین درسراسر دوشنبه دیروز مقاومت گروههای سرزمینهای یهودیسازیقانون به کنش وا در اعتصاب این کردند. عمومی بر مبنی االحمرخان اهالی به اسرائیل اولتیماتوم پایان همچنین و اشغالی گرفت. صورت منطقه این تخلیه سرزمینهای یهودیسازیقانون اصطالح به تصویب از ماه یک درحالیکه صهیونیستی رژیم اولتیماتوم پایان کتبر ا یکم که شرایطی در و میگذرد اشغالی شهرکهای ایجاد منظور به اشغالی قدس شرق در االحمرخان تخلیه برای باختری کرانه و غزه مردم دوشنبه دیروز است منطقه این در نشین یهودی حضور با و دادند نشان کنش وا دومساله این به نسبت عمومی اعتصاب با سوی از آن اشغال و منطقه این اهالی ازکشتار مانع تا کوشیدند االحمر«در»خان از سالهاست صهیونیستی شهرکهای ایجاد پروژه شوند. صهیونیستی رژیم میشود. تعقیب غیرقانونی شکلی به اسرائیل سوی غزه منطقه دو هر در که دیروز عمومی اعتصاب در معتقدند تحلیلگران برخی در پذیرفت صورت اسرائیل نشین عرب مناطق انضمام به باختری کرانه و از استقبال سو دیگر از و صهیونیستها رژیم رفتار به کنش وا یکسو از حقیقت است. نخاله( )زیاد اسالمی جهاد در صهیونیستی ضد مبارزات جدید رهبری»راهپیماییهای به موسوم پروژه قدس به آویو تل از آمریکا سفارت انتقال از پس سرزمینهای سازی یهودی قانون تصویب متعاقب و کلیدخورد بازگشت«افزایش بار دو هفتهای به یکبار هفتهای از و تکثیر راهپیماییها این اشغالی است. یافته به است کنشی وا همچنین فلسطینیها امروز و دیروز سراسری اعتصاب 1948 سال از که آوارگانمساله حذف و نابودسازی در ترامپ سیاستهای پیدانکردند. دست خود حقوق به هنوز خواستند کشور این مردم از دوشنبه دیروز فلسطینی گروههای دیگر سویی از دوم انتفاضه سالگرد هجدهمین مناسبت به که سراسری اعتصاب در که کنند. شرکت است شده برگزار فلسطین در دیروز کشور این گروههای تمامی همراه به فلسطین پیگیری عالی کمیته کرد. سراسری اعتصاب اعالم داشتند حضور فلسطین مردم که مناطقی همه و کنند شرکت اعتصاب این در که خواست فلسطین مردم همه از کمیته این شامل نیز را آموزشی نهادهای جمله از نهادها همه مذکور اعتصاب که کرد کید تأ بخشهاست. همه شامل و میشود صهیونیست شهرکنشینان که است آن از کی حا فلسطینی رسانههای گزارش و فلسطینیها شتم و ضرب به قدس شهر مرکز در المصراره منطقه به حمله با فلسطین که آنگونه پرداختند. آنها خودروهای و مغازها به رساندن آسیب روز نفر دهها صهیونیستی رژیم سربازان شلیک اثر بر است داده گزارش الیوم شدند. مجروح والعیزریه ابودیس منطقه در گذشته فلسطین در آنروا به وابسته مؤسسات اعتصاب»آنروا«به وابسته مؤسسات تمامی کرد اعالم هم آنروا کارکنان اتحادیه همچنین سازمان این رسیدگی عدم به کنش وا در این و کردند اعتصاب امروز و دیروز است. شده انجام آن کارمندان خواستههای به بینالمللی اتحادیه رییس حمدونهیوسف الیوم فلسطین خبرگزاری گزارش به شد گرفته تصمیم اتحادیه این نشست برگزاری از پس کرد اعالم آنروا کارکنان که چرا شوند اعتصاب وارد آنروا به وابسته مؤسسات تمامی آینده روزهای نتیجه به کارکنان مطالبات بحران خصوص در شده انجام میانجیگریهای شده انجام کرات مذا و وساطتها لحظه این تا افزود: حمدونه است. نرسیده نتیجه به کارمند اضطراری 1000 اوضاع خصوص در توافق به دستیابی برای آنروا با است. نبوده بخش این کارکنان سوی از افزایش به رو صنفی اعتراضات مسوول را آنروا اتحادیه این بر و کرد دعوت غزه در حضور به را آنروا کل دبیر و دانست بینالمللی سازمان شده ایجاد بحران کاهش برای آنروا اجرایی دفتر با دیدار جهت خود آمادگی کرد. کید تا چند از فلسطینیها به کمک قطع برای ترامپ دونالد تصمیم بهدنبال»آنروا«دیگری تعداد با خود قرارداد و کرد اخراج را خود کارکنان از نفر 1000 گذشته ماه اخراج نیز را آنها لزوم صورت در زمان هر تا کرده تبدیل دائم غیر به را کارکنان از میلیون 600 ساالنه غزه جانبه همه محاصره ادامه پی در میشود گفته کند. به نسبت هم منطقه این مردم و میشود وارد خسارت غزه اقتصاد به دالر کردند. اعتراض میشود وارد آنها به که خسارتهایی دوشنبه دیروز غزه محاصره با مبارزه مردمی کمیته رییس الخضریجمال 50 حدود ماهانه آن از ناشی افزایش به رو بحرانهای و غزه محاصره کرد اعالم میکند. وارد خسارت منطقه این اقتصاد به دالر میلیون کسب محل و کارگاه و کارخانه 2500 حدود کرد اعالم مطبوعاتی بیانیهای در وی افزایش حال در همچنان ارقام این و شده تعطیل غزه در محاصره بهدلیل کار و یافتن پایان برای فوری و ریشهای راهحلهایی به باید کرد کید تا وی است. شده بازگشایی تجاری گذرگاههای تمام و یافت دست اسرائیل محاصره کامل پایان کاال صاردات و واردات برای آبی مرزهای در شده ایجاد محدودیتهای و شوند. متصل یکدیگر به امن گذرگاهای طریق از باختری کرانه و غزه و یابد

6 564 شماره / 2018 اکتبر 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه 6 L I F E یک خبر نفریبسیجیانبرای هزار گردهمایی 100 اقتصادی جنگ با مقابله خدمت مانور محمد حضرت سپاه بسیجیان از نفر هزار 100 هفته این پنجشنبه برای خدمترسانی مانور تا میآیند هم گرد تهران در رسولاهلل ص در ای تجربه یادآور گردهمایی این شود. انجام محرومان به کمک حضرت سپاهیان از نفر هزار 100 که است تحمیلی جنگ پایان روزهای شدند. جمع آزادی ورزشگاه در اهلل رسول محمد حضرت سپاهیان بسیج عاشورایی اقتدار سراسری رزمایش سردار است. آغازشده کشور سراسر در گذشته ماه از محمدرسولاهلل ۲ گفت: رزمایش این درباره بسیج سازمان رییس غیبپرور غالمحسین انجام نو و فوقالعاده کار یک»بسیج«انقالب سال چهلمین در شد بنا تا آن اول مرحله و شده آغاز گذشته ماه از بسیج بزرگ عملیات که دهد مقدس دفاع هفته در هم دوم مرحله و داشت ادامه مرحله شهریور ۲۹ شد. انجام پنجشنبه روز که تهران در رزمایش این برگزاری درباره غیبپرور بسیجیان از نفری صدهزار تجمع این گفت: نیز میشود انجام نظام برای قوت نقطه و امید بارقه یک که است یافته سازمان بگوییم تا است پیشرفت و وحدت رزمایش این شعار و بود خواهد باشد بیگانگان سوی از تهدیدات و نامالیمات پای که زمانی دفاع نظام از رهبری سر پشت و واحد ید همه سیاسی نگاه از نظر صرف میکنیم. این اهداف گفت: و کرد اشاره عملیات این اهداف به غیبپرور و دشمن مأیوسسازی و مردمی بخشی امید کشوری بزرگ کار با همکاری خواستار که است دستگاههایی همه با تعامل اعالم مستکبران دشمنی بدون را روز یک انقالب این زیرا هستند. بسیج محکم نه یک باطل خطوط همه مقابل در و است نکرده سپری این نامگذاری خصوص در غیبپرور ایستادهاند. آن پای و گفته رزمندگان اعزام اوج یک مقدس دفاع دوران در داشت: اظهار رزمایش اهلل رسول محمد سپاهیان رزمندگان اعزام اسم به داشتیم ۲«اهلل رسول محمد»سپاهیان رزمایش این نام گرفتیم تصمیم لذا باشد. گروه ۱۴ و هزار هفت رزمایش بخش یک در افزود: بسیج سازمان رییس جهادی کار که کردیم اعزام کشور سراسر به نفر هزار ۱۵۰ استعداد به جهادی سراسری هماهنگی یک گروهها این همزمان اعزام و کردهاند آغاز را خود مستضعفین بسیج سازمان رییس شد. انجام خوبی به که داشت الزم عاشورا و تاسوعا مناسبت به روزه چهار توقف یک شهریور ۲۹ از بعد گفت: اجتماع مقدس دفاع هفته روزهای از یکی در و داشتیم شهریور ۳۱ رژه و شهرها بزرگ کز مرا در را بسیجی نیروی هزار ۷۰۰ شده سازماندهی بزرگ داشتیم. داد: ادامه و دانست ظرفیت از پر دنیای یک را»»بسیج غیبپرور پزشکی و عمران مهندسی و کشاورزی و صنعت بخش در ما دوستان کشور در صنعتی واحد هزار ۹۰ درحالحاضر ما هستند حرف دارای واحد پانصد هزار ۳۱ درخصوص صنعت وزارت با هم امسال و داریم امیدواریم و آمده کار پای بسیج ظرفیت و داشتیم نامه تفاهم صنعتی کمک و ریزگردها مهار شود. باور بسیج ظرفیت و شود هموارتر مسیر که که است هایی حوزه جمله از روستایی راههای ایجاد و زلزلهزدگان به میکند. فعالیت آن در اقشار بسیج اسراییل جعلی رژیم اینکه به اشاره با مستضعفین بسیج سازمان رییس روشن کامال منطقه مظلوم ومردم اسالمی انقالب به نسبت عملکردش بستهایم کمر ما و هستند کودککش آنها میگوییم گر ا گفت: است میگوید کسی گر ا حاال داریم ادله و سند کنیم نابود را رژیم این که اسناد کند. بررسی را شواهد میتواند هستیم منطقه برای تهدید ما اهدافمان به رسیدن در ما میدانند. همه را صهیونیستی رژیم جنایات هستند حرفهایمان برای روشنی گواه ما شهدای و نمیآییم کوتاه اصلی تهدید که میدانند دشمنان خود حتی و منطقه و ما مردم باید ما است برانی سالح روانی عملیات امروز اما کجاست و کیست جنگ در افزود: همچنین وی برسانیم. مردم نظر و سمع به را واقعیات میدان به محتکران با مقابله درخصوص ما دوستان از تعدادی اقتصادی لبیک کشور سراسر در و کردم درخواست بسیجیان از هم من و آمدند شده کشف شده احتکار کاالهای حجم تومان میلیارد ۱۱۷۱ که گفتند و بهداشتی و کی خورا بعد و فلزات و آهنآالت که است بسیج توسط بسیج سازمان رییس است. کشفیات این جمله از و... خانگی لوازم بعد در رییسجمهوری به نامه دو من داشت: اظهار پایان در مستضعفین آن روی متاسفانه اما شده هم پاراف و نوشتم اقتصادی مسائل خصوص را برنامههایمان بخواهد ما از اقتصادی ستاد تا منتظریم ما و نشده اقدام دهیم. ارائه سیاح محمد گزارش است خارجی فرد یک دستان در پوشک بازار نبض خارجیها شانس سکه روی آن کشور پوشک تولید 60 درصد»حدود اختیار در زنجان استان شهرهای از دریکی میتواند بهراحتی که است غیرایرانی اتباع انجام قیمتگذاری و نشدن عرضه درباره اقدامی هر عضو تأسفبار البته و عجیب ادعای این دهد.«و پوشک درباره اسالمی شورای مجلس هیأترییسه که اتفاقی افتاد راه به زمینه این در که است بحرانی داخل در که تهدیدهایی برابر در کشور میدهد نشان میگیرد صورت غیرایرانی بعضا افراد از برخی سوی از است. آسیبپذیر چقدر گفته ادعا این ادامه در فراهانی امیرآبادی احمد آقای بگوید مردم به ندارد حق مسوولی»هیچ است: نسبت باید دولتی مسووالن و وزرا هست«که»همین باشند داشته توجه مردم مطالبههای و مشکالت به داده انتخابات دوران در وعیدهایی وعده مردم به دولت اشتباه و بد عملکرد بزند سرباز آنها از امروز نمیتواند و تا شده سبب بودن خود جیب فکر به و مسووالن مشکالت متحمل و بوده ناراضی کشور وضعیت از مردم شوند.«غیرقابلتحملی پوشک تهیه برای روزی که میکرد فکر کسی کمتر شاید تا سه قیمتی با را آن و بایستد طوالنی صفهای در باید کند. تهیه خواهش و تمنا با اصلی قیمت برابر چهار بازار تسخیر رییسه هیأت عضو حسینیکیا سیدجواد آقای در اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون»در میگوید:»صبحنو«روزنامه به پدیده این توضیح سو یک از را ما بازارهای قاچاق کاالی عرصهها از برخی بیرویه واردات دیگر سوی از و میدهد قرار فشار تحت با ک پوشا عرصه در کال است داده قرار هدف را ما تولید مالی گردش تومان میلیارد 30 هزار تا 20 باالی امروز دالر گردش تومان میلیارد 15 هزار تا 14 نزدیک سیگار دارد در خارجیهاست دست در آن 70 درصد که دارد مالی است.«کم حا شرایطی چنین هم پوشک بحث مصرف تا تولید نظارتی سامانه مجلس معادن و صنایع کمیسیون رییسه هیأت عضو است شرایطی در»این میدهد: ادامه اسالمی شورای دارد وجود داخلی تولید برای داخلی زیرساختهای که است بودن برنامه دارای و جدی حمایت نیازمند منتهی حمایت داخل تولید از نه و داریم را کار این برنامه نه ما بخش این در که شدهای گم و مفقوده حلقه میکنیم! تجارت و معدن صنعت وزارت از امروز باید و دارد وجود است.«مصرف تا تولید بر نظارت سامانه کرد مطالبه سامانهایی چنین»چون است: معتقد حسینیکیا فروش به بازار در راحتی به قاچاق کاالی ندارد وجود و میشود احتکار راحتی به داخلی تولید و میرود آید. می وجود به مالیاتی فرار و ندارد مناسبی کیفیت است. زیرساخت یک نبود دلیل به واقع در اینها همه پوشکی سلطان نه دیگر شود انجام زیرساخت این گر ا نه و کند شیشه در را مردم خون که داشت خواهیم دیگر.«موضوعات مجلس معادن و صنایع کمیسیون هیأترییسه عضو همانگونه نظرم»به میکند: کید تأ اسالمی شورای وزارت گر ا کردند اجرایی را سیستم این کشورها سایر که سرعت به را موضوع این تجارت و معدن صنعت بر نظارت میرسد. صفر به مالیاتی فرار کند اجرایی عرضه و رسید خواهد مطلوبی حد به آن کیفیت و تولید هم احتکاری و میگیرد صورت مصرف با متناسب نمیگیرد.«صورت اینکه محض به سیستم این»با میکند: اضافه او وارد بخورد نهایی تولید مهر و بگیرد صورت تولیدی لحظه در کاال این که میدهد نشان و شد خواهد سامانه و است خردهفروش یا فروش عمده فروشگاه یا انبار در زیرساخت این بود. خواهد مشخص هم آن میزان که کند کمک شرایط این از ما برونرفت به میتواند بیخودی سلطانهای این از دیگر و نشویم چالش دچار نیاید.«بهوجود نمیشود اجرایی هم واقعه از بعد عالجهای مسووالن چرا که سؤال این به پاسخ در حسینیکیا اظهار هستند واقعه از بعد عالج فکر به همیشه نظارتی جایگاه از صنایع کمیسیون»فشارهای میدارد: و معدن صنعت وزارت به سامانه ایجاد با ارتباط در نتیجهای به هنوز متأسفانه اما است شده وارد تجارت شاید دهد انجام را اینکار بخواهد وزارتخانه که نرسیده این گر ا حال هر به اما نبوده آماده آنها زیرساختهای خواهد حل ما مشکالت از خیلی شود آماده سیستم شد.«است سهگانه قوای رؤسای زمین در توپ چنین گر ا که میشود مطرح حالی در اظهارات این مانند کشوری در حتی یا اروپایی کشور یک در فردی آورد بهوجود مردم برای وضعیتی چنین جنوبی کره برانگیز چالش اقتصادی مشکالت با مردم که بهطوری مورد سرعت به برود سؤال زیر دولت یا شوند روبهرو باوجود اتفاق این ما کشور در اما میگیرد قرار مواخذه آمده بهوجود مردم برای که اقتصادی شدید مشکالت پرداخت به مجبور پوشک تهیه در نمونه بهعنوان و نیفتاده خاصی اتفاق شدهاند برابری سه هزینه مجلس نماینده یک جایگاه در حسینیکیا است. جدی برخورد ما کشور در چرا که مسأله این درباره از»بخشی میگوید: نمیشود اقتصادی اخاللگران با هم بخشی و قانون جدی ضعف به مربوط موضوع قوهقضاییه در دادرسی اطاله همچنین اجراست. در به رهبری اذن با حاضر حال در است. علت مزیدبر کنند مصوب اینها که هرچه عمال یعنی سهگانه قوای دارد.«اجرا قابلیت معادن و صنایع کمیسیون رییسه هیأت عضو میکند: کید تأ ادامه در اسالمی شورای مجلس بیایند باید که هستند سهگانه قوای رؤسای»این را اجتماعی و اقتصادی نظام که کسانی با برخورد و افراد این برای باید کنند. مصوب میریزند هم به نظر در اعدام حتی و زندان مدت طوالنی مجازاتهای ابالغ را بیتالمال نفع به اموال تصاحب یا شود گرفته این با کند رسیدگی سرعت به هم قوهقضاییه کنند. شد خواهد برقرار جامعه در روانی امنیت هم اقدامات پیش از بیش کمیتی حا نظام به مردم اعتماد هم و مردم اذهان در قوهقضاییه جایگاه هم و شد خواهد»ظرفیت میدهد: ادامه او کرد.«خواهد پیدا ارتقا نیازمند دیگر رهبری اذن علت به نه و است آماده باید که هستند قوا رؤسای این بنابراین است قانون آنها از باید که هستند مردم این و شوند عمل وارد اخاللگران با برخورد در کوتاهی چرا که کنند مطالبه میگیرد.«صورت اقتصادی

7 SOBHE-NO N e w s p a p e r سامت و درمان 7 زندگی محیطبانان درحفظ جنگلها در معرض خطر هستند آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دولت در الیحه حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی بهدنبال ارتقاء جایگاه محیطبانان همانند مأموران نیروی انتظامی است. درحال حاضر این افراد درحیطه فعالیت خود انجام وظیفه کرده اما هیچ پشتوانه قانونی الزم را ندارند یعنی ا گر یک محیطبان و جنگلبان در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی پس از اخطار اقدام به شلیک و تیراندازی کند در صورت کشته شدن فرد محیطبان قصاص میشود. سخنگوی وزارت بهداشت میزان مسمومیت ناشی از الکل در کشور را تشریح کرد ۴۲ فوتی و مرگ مغزی بهدلیل مسمومیت الکلی گزارش سپهر تهرانی روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به آمار مرگهای ناشی از مسمومیت الکلی ارقام مصرف الکل در جهان و ایران عوارض و تبعات آن بر سالمت را تشریح کرد. آقای ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت و درمان در نشست خبری روز گذشته درباره تلفات مصرف الکل در کشور گفت: از 16 شهریور تا 8 مهر 460 نفر به دلیل مسمومیت با الکل بستری شده اند. به گفته وی از این تعداد 42 نفر دچار مرگ مغزی شده با فوت کرده اند. حریرچی در ادامه افزود: مصرف الکل در ایران نسبت به کشورهای دیگر جهان نسبتا پایین است. با توجه به ماحظات فرهنگی پرسشگری در مورد مصرف الکل در ایران همراه با محدودیتهایی بوده است. با توجه به آمار ۴۷ درصدی مصرف حداقل یک بار الکل در یک سال در کل دنیا برای افراد باالی ۱۵ سال بر اساس یک مطالعه مهم در ایران 4/9 درصد افراد باالی ۱۸ سال در یک سال سابقه مصرف حداقل یک بار الکل را داشتهاند و در کل ۸/۸ درصد جمعیت باالی ۱۸ سال در طول عمرشان سابقه مصرف الکل را حتی به میزان یک بار داشتهاند. توجه کنیم هر چند این آمار نسبت به کشورهای دیگر جهان پایین است ولی خود شامل تعداد قابل توجهی از افراد میشود. وی ادامه داد: بر اساس یک تحقیق مهم دیگر سابقه مصرف هرگونه مشروبات الکلی در ۱۲ ماه گذشته در 5/7 درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور گزارش شده است و این میزان در مردان بیش از ۱۰ برابر زنان بوده است. بر اساس یک مطالعه مهم دیگر در کل جمعیت این رقم 2/79 درصد بود. به عبارت دیگر در سال مطالعه دو میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۱۹ نفر در کل کشور تجربه حداقل یک بار مصرف مشروبات الکلی را داشتند. ۶۲۳ هزار و ۷۸۴ نفر نیز به طور عادتی و تقریبا مستمر از مشروبات الکلی استفاده کردهاند. یافتهها نشان میدهد شیوع مصرف الکل در مردان گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ ساله مجرد دارای تحصیات متوسطه یا باالتر افراد شاغل سا کن شهر و دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی باالتر بیشتر دیده شده است. حریرچی درباره چرایی باال بودن میزان رفتارهای پرخطر ناشی از مصرف الکل گفت:»اختال مصرف الکل شامل سوء مصرف و وابستگی به الکل در 0/96 درصد از افراد باالی ۱۸ سال ( 1/8 درصد مردان و 0/1 درصد از زنان( گزارش شد. از این میان 0/63 درصد معیارهای اختال وابستگی به الکل و 0/33 درصد سوءمصرف الکل داشتهاند. در مجموع تعداد مصرفکنندگان الکل در ایران نسبت به کشورهای غربی پایینتر است اما میزان الکل مصرفی در هر بار استفاده مصرفکنندگان باالتر از میزان مصرف بیشتر کشورهای غربی است. به همین دلیل است که در ایران رفتارهای پرخطر ناشی از الکل بیشتر دیده میشود. البته این مواردی که گفته شد در مورد مصرف الکل غیر تقلبی است ولی عمده مشکات اخیر بهوجود آمده در مورد مصرف الکل تقلبی و سمی است.«معاون وزیر بهداشت در ادامه گفت:»الکل انواع مختلفی دارد که نوع شرب آن معموال جز عوارض مستی و عوارض طوالنیمدت مشکل حادی از لحاظ مسمومیت ایجاد نمیکند. یکی از مسائل مطرح در این روزها استفاده از الکلهای تقلبی است. تولید مشروبات الکلی در کشورهای غربی روند خاصی دارد. در نهایت نیز الکل تولیدشده توسط کارخانه مورد نظر آزمایش میشود تا کیفیت آن تأیید شود. در ایران الکل بهصورت غیرقانونی از منابع غیرقابلاطمینان تهیه میشود و بهدست مصرفکنندگان میرسد. آلودگیهای احتمالی در روند تهیه این مشروبات ممکن است باعث تولید الکلی غیر از الکل اتیلیک )الکل شرب( در مشروب شود.«رواج خرید و فروش شیشههای الکلی برند حریرچی ادامه داد:»سردسته این الکلهای ناخواسته الکل متیلیک یا الکل چوب است که از مواد سلولزی موجود در مواد اولیه مشروبات الکلی مثل چوب متصل به انگور و کشمش یا هسته آنها ایجاد میشود. متاسفانه الکل متیلیک را نمیتوان از روی طعم و مزه نسبت به الکل شرب تشخیص داد. این الکل بسیار خطرناک است و میتواند منجر به نابینایی و مرگ شود. خیلی از الکلهای شربی که در بازار غیرقانونی ایران به شکل پلمب شده عرضه میشوند تقلبی هستند. این مشروبات در کارگاههای زیرزمینی تولید میشوند و به اسم مشروبهای معروف و برند به فروش میرسند. درواقع بههمین دلیل است که خرید و فروش شیشههای الکلی در ایران بسیار رواج دارد. متاسفانه در کشور هر از چند گاهی شاهد همهگیریهای ناشی از مسمومیت با الکلهای سمی و تقلبی هستیم.«نایبرییس کمیسیون قضایی مطرح کرد: لزوم برخورد جدی با تخلفات فضای مجازی خبر نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برای کنترل و مدیریت مشکات و معضات جامعه کنونی باید جلوی رشد لجامگسیخته تخلفات در فضای مجازی گرفته شود و با عوامل اصلی آن برخورد قاطع صورت بگیرد. آقای یحیی کمالیپور در رابطه با گسترش جرایم و تخلفات در فضای مجازی گفت: یکی از چالشهای چند سال اخیر کشور فعالیت لجامگسیخته افراد در فضای مجازی است. مسووالن ذیربط کنترل و مدیریت فضای مجازی را از دست دادهاند بهنحوی که امروزه افراد زیادی بدون چارچوب و قوانین مشخصی هر کاری درآن انجام میدهند. بخش اعظمی از گرفتاریهای امروز کشور در حوزههای مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از گسترش فضاهای مجازی در کشور است. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسامی افزود: هیچ عزم جدی برای برخورد با متخلفین و ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد. برخوردهای سطحی مقطعی و موضوعی در ریشه کن کردن مشکات و تخلفات موثر نیست. برای کنترل و مدیریت مشکات و معضات جامعه کنونی باید جلوی رشد لجامگسیخته تخلفات در فضای مجازی گرفته شود و با عوامل اصلی آن برخورد قاطع صورت بگیرد. کمالیپور با اشاره به اینکه بسیاری از سایتهای شرطبندی برای تبلیغات از سامانههای ارسال پیامک و برای انتقال پول از سامانههای بانکی استفاده میکنند اظهار کرد: زمانی که یک سایت غیر قانونی به سامانههای ارتباطی کشور متصل میشود و پیامهای حجمی عمومی و تبلیغاتی را در سراسر کشور منتشر میکند بدون شک به مسووالن دولتی متصل است بهنحوی که برخی از مسووالن راهبازکن این افراد شدهاند. نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: شرطبندی در کشور ما هیچ معیار و جایگاه رسمی قانونی ندارد. مسامحه و مماشات با گردانندگان این سایتها و متخلفین حوزههای مختلف مجازی سوالبرانگیز است. وزارت ارتباطات و فناوری و کمیته رصد فضای مجازی باید به این موضوعات جدیتر نگاه کنند تنها برخورد با معلولها علتها را قویتر میکند ابتدا باید علتها شناسایی شده و با آنها برخورد شود تا معلولها بهوجود نیایند.

8 564 شماره / 2018 اکتبر 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه مصرف و معیشت دارند معلول سهامدار ۶۰ درصد بیشاز که واحدهایی برای خاص تسهیالت دریافت ۶۰ درصد از بیش گر ا گفت: اسالمی شورای مجلس معلوالن کسیون فرا رییس ساعی زهرا خانم تسهیالت آنها به باشند معلول شوند احداث میخواهند که موسسههایی یا شرکت سهامداران میشود. داده خاص بسیار 8 زندگی خبر است عادالنه کنکور در تحصیلی سوابق قطعی تاثیر سوابق قطعی تأثیر است معتقد آموزشوپرورش وزارت متوسطه آموزش سرپرست تحصیلی سوابق بهبود امکان و است آموزشی عدالت برقراری کنکور در تحصیلی است. فراهم همه برای را آموزشوپرورش متوسطه معاون سرپرستی تازگی به که عمادی عبدالرسول آقای وجود امکان این همه برای گفت: ابهامات این به پاسخ در است گرفته عهده به تحصیل طول در کسی که اتفاق این بدهند. بهبود را خود تحصیلی سابقه که دارد میدهد خ ر بهندرت شود تحصیل و درس عالقهمند گهان نا بعد و نخواند درس بخشند. بهبود را خود معدل و بدهند امتحان را دروس دوباره میتوانند آنها اما رش از میتواند را آموزشوپرورش که است راهی تنها تحصیلی سابقه کرد: اضافه وی مربوط تحصیلی سابقه اینکه ضمن کند. رها تست و کنکور و یکروزه آموزشهای برگزار نهایی امتحانات که خرداد بین فاصله نیست. کنکور به منتهی یکسال به شود. درسخوان کسی که نیست آنقدر است کنکور که تیرماه و میشود مشارکت اوراق ۷۰۰ میلیارد به هنوز مترو دست است نرسیده مترو هنوز گفت: تهران شهر شورای حملونقل و عمران کمیسیون رییس ندارد. را مترو خطوط توسعه برای مشارکت اوراق ۷۰۰ میلیارد از برداشت اجازه قرار که مشارکتی اوراق ۱۳۰۰ میلیارد سرانجام به اشاره با علیخانی محمد آقای ۳۱ شهریورماه تاریخ مجلس گفت: شود منتشر ۶ و ۷ خطوط تکمیل برای بود شهردار تالشهای وجود با که بود کرده مشخص اوراق این انتشار برای را کوتاهی مدت افشانی افزود: وی نشد. فراهم اوراق این انتشار امکان تهران کرد پیگیری را موضوع این بسیار مدت این در و آمده شهرداری به که است ار اوراق این بانکها به شهرداری بدهی بهدلیل مدیرانشان و بانکها اما نکردند. منتشر خصوص در تهران شهر شورای نقل و حمل و عمران کمیسیون رییس بود شده خریداری و منتشر گذشته ماه که مشارکتی اوراق ۷۰۰ میلیارد یکی توسط اوراق این ندارد. را پولها این از برداشت اجازه مترو هنوز گفت: خریداری کالنشهرها به متعلق خصوصی بانک یک زیرمجموعه شرکتهای از که دارد مرکزی بانک مجوز به نیاز آن از برداشت اما شده واریز آن پول و شده است. آن مشکالت کردن برطرف حال در شهرداری و نشده محقق االن تا جدید مخدرهای برابر در قانون سکوت اصالح وضعیت آخرین تشریح ضمن مخدر مواد با مبارزه ستاد سخنگوی مجازات اشد از فرار برای قاچاقچیان گاهی گفت: مخدر مواد با مبارزه قانون میکنند استفاده ۵۰ کیلوگرم از کمتر محمولههای از مخدر مواد قاچاق آن»کمیت«بهجای مخدر ماده قاچاق»کیفیت«بر باید دلیل همین به کرد. توجه مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح روند آخرین به اشاره با افشار پرویز آقای که صورت این به است. نیفتاده قانون تغییر برای اتفاقی حاضر حال در گفت: در باید قانون کلیت و است بررسی دست در مخدر مواد با مبارزه قانون تغییر مجلس یا نظام مصلحت تشخیص مجمع در یعنی خودش تخصصی مرجع مجلس تصویب به بنا که واحدهای ماده اما شود بررسی اسالمی شورای را مخدر مواد به مربوط جرائم برای اعدام مجازات کرد تغییر اسالمی شورای داد. تغییر نیز را مخدر مواد قاچاق میزان و کرده محدود نیز مخدر مواد قاچاق میزان مورد در قانونی تغییرات درباره ادامه در وی قاچاق از باالتری میزان که است بوده بهگونهای تغییرات این داد: توضیح اعدام مجازات لذا شود اعدام به منجر باشد خشن جرائم با همراه که مواد کنند. سوءاستفاده این از است ممکن قاچاقچیان و شده محدود خیلی آموزش زمان از ۶۰ ساعت کاهش اول متوسطه و ابتدایی دوم دوره در برنامه اجرای به اشاره با آموزشی برنامهریزی و پژوهش سازمان سرپرست و کاهش سال یک طول در آموزش زمان از ۶۰ ساعت گفت: مدارس ویژه میشود. داده اختصاص برنامه این به کاهش برای آموزشوپرورش وزارت برنامه درباره تورانی حیدر آقای فعالیتهای برای معلمان به زمان این اختصاص و درسی برنامه ساعته دو مدارس«ویژه»برنامه عنوان تحت ح طر این از کرد: اظهار مهارتی و جنبی برخی در داوطلبانه صورت به ماه همین از است قرار و میشود برده نام میگیریم بازخورد آزمایشی اجرای از پس افزود: وی شود. اجرا مدارس دانشآموزان مختص مدارس ویژه برنامه میکنیم. رفع را اشکاالت و است. متوسطه اول دوره و ابتدایی دوره دوم ساله سه برنامه این اینکه بیان با آموزشی برنامهریزی و پژوهش سازمان سرپرست و است ملی درسی برنامه ۱۳-۲ و تحول سند ۵-۵ راهکار راستای در مدارس از ح طر این در گفت: نداشت شورایعالی در تصویب به نیازی کنند آزاد هفته در را آموزشی ساعات از ساعت دو تا میشود خواسته اختصاص برنامه این به سال یک طول در آموزش زمان از ساعت ۶۰ یعنی میشود. داده میدهد گزارش کمدرآمد اقشار معیشتی بحران از نوصبح حمایتی بستههای سکنهایمقطعی م گزارش چراغی عارف اقشار میگیرند قرار آسیب معرض در که گروهی نخستین همیشه کاال قیمت رفتن باال با طال قیمت افزایش جهانی و منطقهای تحوالت برخی وقوع هستند. جامعه کمدرآمد حداقلبگیر قشر و بازنشستگان و کارگران معیشت بر دست این از مواردی و ارزی نوسانات اتخاذ با میبایست اقتصادی وضعیت به توجه با و شرایطی چنین در است. گذاشته تأثیر چه تا زمینه این در دولت عملکرد اما داد کاهش را ضعیف و محروم طبقات بر فشار سیاستهایی خانوارهای نیاز مورد اقالم و کاال سبد توزیع سیاست راهکارها این از یکی است بوده تاثیرگذار اندازه جمعیت از اینکه برای و گیرد انجام نوبت چندین در است قرار که است مستمریبگیر و کارگری بستههای این راستی به اما است. نیاز هم یارانه پرداخت به شود حمایت کارمند و کارگر بازنشسته تسکیندهنده یک بهعنوان و بگذارد مثبت تأثیر مستضعفین معیشت بر میتواند اندازه چه تا حمایتی نشود تلقی وارد دولت سیاستهای به که انتقاداتی از یکی غربی لیبرالیستی نسخههای از الگوبرداری میشود تمرکز و کمدرآمد اقشار به بیتوجهی بهعلت که است بوده انتقاد مورد همواره مرفه اقشار منافع حفظ بر تورم آمار در میتوان را سیاستها این نتیجه است. باالترین به دالر قیمت گذشته ماه در که این با دید. کاالها بسیاری بر را خود گرانی اثر و رسید تاریخی رکورد 5/13 حدود تورم نرخ است مدعی آمار مرکز گذاشت است! بوده درصد مجلس اجتماعی کمیسیون عضو کرد علی آقای روزنامه خبرنگار با گفتوگو در اسالمی شورای مستضعف کمدرآمد»اقشار میگوید:»صبحنو«قرار بیمهری مورد دیگر اقشار از بیش کمدرآمد و چه به دولتها آن که دارد این به بستگی و میگیرند رد آنها برای برنامهای و بدهد بها اقشار این به اندازه یکی ایران اسالمی جمهوری خدا شکر باشد گرفته نظر اقشار به کمک و مستضعفین به کمک پرچمداران از مثال بهطور است. بوده جامعه آسیبپذیر و کمدرآمد سازمان خمینی هر امام امداد کمیته به میتوان و مستضعفان بسیج سازندگی بسیج بهزیستی بعد همگی که کرد اشاره مشابه نهادهای و ارگانها عقیده و دیدگاه با و شده تأسیس اسالمی انقالب از است.«شده بنیانگذاری امامراحل نسبت ما نظام»اصل میافزاید: مجلس نماینده این و چارچوب و است نبوده بیتفاوت قشر این به است کرده تعریف دستگاهها از یک هر برای را اصول بیشترین شاهد دوازدهم دولت در ما متاسفانه اما باال تورم که چرا بودهایم. قشر این به آسیبها آسیب سبب طال و سکه و ارز نرخ ثبات عدم بیکاری است.«شده قشر این به رسیدن مجلس که بود دلیل همین به میافزاید: ادامه در وی جامعه کمدرآمد اقشار به نسبت اسالمی شورای یارانه دهم مجلس در اساس این بر و کرده ابزارنگرانی افزایش سهبرابر به آسیبپذیر و کمبضاعت اقشار امداد کمیته پوشش تحت که مستمریبگیرانی یافت. مشابه نهادهای و بهزیستی سازمان خمینی هر امام وجود این با گرفتند. قرار حمایت مورد نیز بودند دیگر افراد و نگرفتند قرار حمایت تحت آسیبپذیر اقشار چرا ماندند بیبهره کمکها این از زیادی نیازمند سازمان پوشش تحت اصال نیازمندان از بسیاری که نیستند. هر خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی در مجلس نماینده این کرد.«فکری نیز آنها برای باید سبب اخیر ماههای در ارزی»نوسانات میگوید: ادامه اقشار خرید قدرت و تحمیل مردم به زیادی فشار شد یپ در برسد. صفر به کلی بهطور یا شود کم بیبضاعت طرحی و برنامه تا خواست دولت از مجلس موضوع این دولت از ما کند. تدوین و تهیه قشر این حمایت برای را دفترچه یا کوپن و برگ کاال به شبیه چیزی تا خواستیم شد اجرا و طراحی جنگ زمان در که اقتصادی بسیج امام امداد کمیته راستا همین در کند. ارائه مردم به بین تهیه را کاالبرگی و شد پیشقدم خمینی هر قابل که کرد توزیع خود پوشش تحت مددجویان که کردیم درخواست ما بود. بخش رضایت و توجه دریافت را کاالبرگها این جامعه درآمد کم اقشار همه گیرند.«قرار حمایت مورد و کنند بگوییم ما گر»ا میگوید: همچنین خاش مردم نماینده بدهند خاص قشر یک به فقط را کاالبرگها این که هستند سودجویی افراد شد. خواهد ایجاد شکاف کار عدم و حیله رشوه با را حمایتی بستههای این که همان به گزافی قیمت با و میکنند دریافت کارشناسی این که درصددیم دلیل همین به میفروشند. مردم توزیع جامعه افراد همه میان را حمایتی بستههای شبیه ارزاقی که شده انجام برنامهریزیهایی کنیم. شود.«توزیع جامعه مختلف اقشار میان در کوپن به میکند چه رفاه وزارت کار وزارت فعلی وضعیت درباره خاش مردم نماینده سرپرستی با هنوز وزارتخانه»این میگوید: رفاه و وزیر زودتر چه هر دولت میبایست و میچرخد این که زمانی تا زیرا کند. معرفی را خود پیشنهادی و بزرگ تصمیمگیریهای به قادر ندارد وزیر وزارتخانه وزیر پیشنهاد با نیست. مدت بلند برنامههای اجرای به اعتماد رأی دادن از قبل رییسجهموری سوی از از برونرفت برای را پیشنهادی راهکارهای میتوانیم او او به میتوانیم صورت این در و بشنویم فعلی وضعیت بهعنوان کار وزارت اکنون هم زیرا بدهیم اعتماد رأی است.«شکسته دولت بالهای از یکی میکنند دریافت حمایتی بسته نفر 11 میلیون دارد. دیگری نظر مجلس نمایندگان از دیگر یکی اما اجتماعی کمیسیون عضو عزیزی عبدالرضا آقای خبرنگار به خصوص این در اسالمی شورای مجلس و میلیون یک کنون ا»هم میگوید:»صبحنو«حدود هستند. بهزیستی پوشش تحت نفر هزار 500 پوشش تحت مددجوی هم نفر هزار 2 میلیونو 500 هم روی دیگر افراد با که هستند هر امداد کمیته پشتنوبتی نیازمندان میرسند. نفر میلیون به 5 رفته همچنین میشوند. نفر هزار حدود 2 میلیونو 700 نیز نیازمند که کسانی از نفر میلیونو 300 هزار 3 حدود حمایتی نهادهای از هیچیک پوشش تحت هستند نفر میلیون 11 هم روی اینها همه که نیستند یارانههای و مستمری از حمایتها این میشوند. نخستین نیز کنون ا هم و جداست دریافتیشان واریز حسابشان به حمایتی بستههای این از مرحله است.«شده»کارت میافزاید: حمایتی بستههای این تشریح در وی شارژ تومان هزار 40 هستند تنها که افرادی یارانه تومان هزار نفره 80 دو خانوارهای ترتیب به میشود. نفره خانوارهای 4 و تومان هزار 100 نفره خانوارهای 3 و تومان هزار 130 نفره خانوارهای 5 تومان هزار دارند جمعیت نفر 5 از بیشتر که خانوادههایی میشود.«وازیر حسابشان به تومان هزار قسط نخستین نفر میلیون کنون 11 ا عزیزی گفته به وجه این کردهاند. دریافت را حمایتی وجه این از فقط یعنی شده داده افراد به کاال خرید برای فقط آن موجودی و کنند خریداری کاال آنها با میتوانند میتوانند وجه این با یعنی بود نخواهد برداشت قابل رفاه وزارت با قرارداد طرف فروشگاههای به مراجعه با کنند. خریداری را خود نیاز مورد کاالی کشور سراسر در مبلغ به حتما بعدی مرحله در که میکند تاکید وی شد. خواهد افزوده حمایتی بستههای این 30 میلیوننفربستهحمایتیمیگیرند پنج که خواستهایم دولت از»ما گفت: آخر در عزیزی میشوند نفر 30 میلیون از بیش که جامعه پایین دهک قرار خود حمایتی پوشش تحت صورت همین به را کارمندان از برخی حتی و نیازمند کارگران دهند. دهکها این شامل دارند کمی دریافتی که نیازمند از هیچیک پوشش تحت کثرا ا افراد این شد. خواهند افراد این شناسایی نحوه نیستند. حمایتی نهادهای دارایی و درآمد کارشناسی تیمهای است ساده بسیار میکنند.«محاسبه را خانوادهها

9 SOBHE-NO N e w s p a p e r 9 بحرانخشکسالیدر چهار استان کشور آقایصادقضیائیان رییسمرکزملیخشکسالیومدیریتبحرانسازمانهواشناسیدر آخرین گزارشمربوطبهخشکسالی وضعیت ایران را از لحاظ مساحت و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی تشریح کرد و نسبت به خشکسالی های درازمدت در برخی استان ها از جمله قم کهگیلویه و بویراحمد خوزستان و چهارمحال و بختیاری هشدار داد. معیشـــت و مصـــرف زندگی قاب خبر خودروی لوکس انگلیسی در تهران! افکار عمومی خاطره توزیع کاال را در ذهن دارد دکتــر حســن لطفــی عضو دیگــر کمیســیون اجتماعی مجلــس شــورای اســامی در گفت و گــو بــا خبرنــگار «صبح نــو» می گویــد : حــل بحــران معیشــتی اقشــار مســتضعف بــا بســته های حمایتــی صــد هــزار یشــود. متاســفانه مــا هیــچ آمــاری تومانــی حــل نم از میــزان دارایــی و درآمــد اقشــار پــر درآمــد جامعــه نداریــم و توزیــع ثــروت در کشــور عادالنــه نیســت. مــا در حال حاضــر همــان یارانـه ای کــه بــه اقشــار پردرآمــد می دهیــم را بــه افــراد بی بضاعــت هــم می دهیــم. به عنــوان مثــال فــرد پردرآمــدی کــه چندیــن خــودرو در شــرکت خــود دارد بــا کســی کــه یــک موتــور گازی دارد بــه یــک نــرخ بنزیــن خریــداری می کنــد یــا فــردی کــه در خان ـه اش لوســتر چنــد 1 0 میلیونــی دارد و اســتفاده اش از بــرق شــبانه روزی اســت بــا کســی کــه خانـه اش را بــا یــک المــپ کوچــک روشــن می کند یک لهــای نــرخ را پرداخــت می کننــد. چــرا کــه بــه حام چرادهک هایپایینتورمرابیشترحسمی کنند کهــای کم درآمــد کهــای درآمــدی را از یکدیگــر مجــزا می کنــد وزن کاال در ســبد مصرفــی خانــوار اســت. ده آنچــه ده به علت درآمد کمتر هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می دهند. از این جهت وزن ایــن کاالهــا در ســبد مصرفــی آن ها کمتر اســت. در مقابل بیشــترین ســهم را خوراکی ها و آشــامیدنی ها دارنــد. آن ها بیشــتر مخــارج خــود را معطــوف ایــن دســته از کاالهــا و در واقــع ضروریــات زندگــی می کننــد. بیــش از ۴۰ درصــد از ســبد یهــا و آشــامیدنی ها تشــکیل می دهنــد. ا گــر در ایــن کاالهــا گرانــی اتفــاق بیفتــد مصرفــی گرو ههــای کم درآمــد را خوراک یهــا زیــاد شــود فشــار بــر گرو ههــای کم درآمــد نیــز بــرای کم درآمدهــا بســیار قابل لمــس اســت. در نتیجــه ا گــر تــورم خوراک افزایــش خواهــد یافت. انــرژی یارانــه تعلــق می گیــرد و فــرد پردرآمــد نیــز از آن اســتفاده می کنــد و مســتضعفین از ایــن یارانــه بی بهــره یــا کــم بهره انــد. در صورتــی کــه بــا آزادســازی یتــوان ایــن تعــادل را بــه لهــای انــرژی م نــرخ حام وجــود آورد. ا گــر واقعــا قصــد داریــم قدرت خرید اقشــار لهــای انــرژی کــم درآمــد را بــاال ببریــم. بایــد نــرخ حام تهــا را را آزاد کنیــم و یارانــه ناشــی از ایــن مابه التفاو بــه اقشــار کم درآمــد جامعــه بدهــد. وگرنــه بــا دادن یــک بســته حمایتــی 100 هــزار تومانــی بــه افــراد کــم درآمــد نمی تــوان قــدرت خریــد آن هــا را بــاال بــرد و صرفــا ماننــد مســکن عمــل می کنــد. نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی می گوید : «مــا زمانــی می توانیــم ب هطــور واقعــی فقــر را ریش ـه کن کــرده و عدالــت را رعایــت کنیــم کــه زیرســاخت های آن را فراهــم کــرده باشــیم. افــرادی کــه فــرار مالیاتــی دارنــد نیــز می بایســت ب هطــور جــدی پیگیــری شــوند. برخــی پزشــکان و طالفروشــان و دالالنــی کــه حتــی یــک مغــازه نهــا ســاالنه بیــش از هــم ندارنــد امــا گــردش مالــی آ یشــان 100 میلیــارد تومــان اســت بــا فرارهــای مالیات بــه اقتصــاد کشــور ضربــه می زننــد. در همچنیــن یشــوند فتــر م فضایــی اقشــار ضعیــف روز ب ـه روز ضعی یشــوند و افــراد و اقشــار پردرآمــد روز بـه روز ثروتمندتــر م بی بضاعــت نیــز روز ب ـه روز فقیرتــر». لطفــی می گویــد «: نهادهــای حمایتــی مــوازی نیــز بایــد تجمیــع شــوند. در حــال حاضــر کمیتــه امــداد ســامان بهزیســتی هــال احمــر بنیــاد علــوی و... در حــال پرداخــت حقــوق به افراد بی بضاعت هســتند. هــر کدام از ایــن نهادهــای عریــض و طویــل هزین ههــای بســیاری بــرای اداره خــود دارنــد. بایــد ایــن نهادهــا را ســاماندهی تهــای کــرد. بــا تعریــف یــک ســامانه جامــع بــا نظار یتــوان مشــخص دیــوان نظــارت و ســازمان بازرســی م ایــن موضــوع را کنتــرل کــرد». وی در آخــر گفــت «: اقشــار متوســط جامعــه نیــز از لهــای انــرژی نیــز ســود می برنــد. واقعــی شــدن حام نهــا می دهیــم و در ایــن چــرا کــه یارانــه واقعــی را بــه آ صــورت اســت کــه صرفه جویــی واقعــی اتفــاق می افتــد نحــال بــه اقشــار کمدرآمــد هــم کمــک ویــژه ای و درعی خواهــد شــد». غرق در زباله. بازارچه محلی رنگارنگ در چین. چاق ترین ببر جهان. تصویر هوایی از سونامی مرگبار در اندونزی.

10 564 شماره / 2018 اکتبر 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه ه د ا نو خا میکند برخورد آنها با قاطعیت با پلیس بدانند نظم مخل گروههای امنیت و نظم مخل گروههای گفت: انتظامی نیروی فرمانده اشتری حسین سردار مردم امنیت مخل که گروهی و شخص هر با قانون اساس بر و اقتدار با پلیس که بدانند میکند. برخورد قاطعیت با باشد 1٠ زندگی خبر اخاللگران با برخورد بر قوهقضاییه رییس کید تا جادهها امنیت در است صنفی فقط کامیونداران مشکالت و کشور خرد اقتصاد در نقشآفرینان اصلیترین بهعنوان کامیونداران تحویل و بازار تا کشور به ورود و تولید مبادی از کاال و اجناس جابهجایی کمبودهای برخی که است حالی در این میکنند. فعالیت مشتری به تایر کمبود یا یدکی لوازم و قطعات گرانی همچون اخیر ماههای در صنفی مورد لوازم تأمین بابت کامیونداران سوی از استاعتراضاتی شده موجب برای وعدههایی نیز اخیر هفته دو یکی در گرچه ا گیرد. صورت آنها نیاز رییس دیروز است. شده داده مسوول نهادهای سوی از مشکات این رفع همچنین گفت. کامیونداران مشکات سریعتر رفع لزوم از قوهقضاییه درک کید تا»صبحنو«با گفتوگو در کامیونداران اتحادیه اعضای از یکی است. صنفی فقط مشکات که عالی مسووالن جلسه در دیروز قوهقضاییه رییس الریجانی آمل آیتاهلل دشمن اینکه گفت: کشور در موجود مشکات برخی به اشاره با قضایی که میدانیم همه و است واضحی امر میپردازد ما مشکات رصد به مدام مسووالن اما است آمده صحنه به خود تبلیغاتی ابزار همه با دشمن امروز قرار گر ا مثال بهعنوان دهند انجام موقع به باید که دارند وظیفهای نیز صورت سریعتر کار این باید شود تهیه الستیک کامیونداران برای است فکر به مسووالن که بدانند تا شود گفته سخن مردم با این بر عاوه و گیرد اجتماعی و اقتصادی مسائل در بهویژه موضوع این هستند. مشکات حل است. اهمیت حائز بسیار بهدنبال معاند جریانات و رسانهها از برخی مشکات این میان در اما کاناند. بحرانهای بهعنوان جزئی مسائل برخی اعام و مشکات تشدید اظهار جادهها امنیت در اخالگران با برخورد درباره نیز قوهقضاییه رییس با شدت با باید امنیتی و انتظامی نیروهای و قضایی دستگاه داشت: خودروهای به و میکنند مختل را جادهای حملونقل امنیت که کسانی همه برای جادهای امنیت کنند. برخورد میزنند آسیب کامیونداران کسی که نمیشود تحمل هیچوجه به و است مهمی بسیار امر کشورها اساس این بر بپردازد. آن تخریب به یا کند شلیک خودرویی سمت به افرادی و آمدهاند میدان به کشور سراسر دادگستریهای و دادستانها امنیت زدن برهم به اقدام کامیونداران مطالبات از استفاده سوء با که خواهند مجازات اشد به میکنند اشخاص خودروی تخریب و جادهها رسید. الستیک برای ارز تخصیص به رسیدگی در اصلی متولی بهعنوان تجارت و معدن صنعت وزیر کمیسیون نشست در حضور از بعد گذشته روز کامیونداران اخیر مشکات مسائل خصوص در اسامی شورای مجلس طبیعی منابع و آب اقتصادی مشکات از مجموعهای کامیونداران گفت: خبرنگاران به کامیونداران بحث آنان مشکات از یکی که کردند بیان خود صنف با ارتباط در را دارد قصد مرکزی بانک که بهموقع ارز تأمین با که است الستیک تأمین 200 میلیون مهرماه در شده مقرر دهد انجام عامل بانکهای طریق از ماه هر نیز آتی ماههای در و شود داده اختصاص مهم این انجام برای دالر شود. داده اختصاص کامیونداران الستیک موضوع برای دالر 80 میلیون آغاز سنگین ماشینآالت الستیک واردات شریعتمداری محمد گفته به سازمان اختیار در که شده ترخیص گمرکات در الستیکها از بخشی و شده مییابد. ادامه کار این و است گرفته قرار مختلف کز مرا راهداری است صنفی فقط ما مشکالت در کشور کامیونداران اتحادیه اعضای از یکی فرجی محمدعلی آقای باید ابتدا در گفت: کامیونداران مشکات درباره»صبحنو«با گفتوگو دیگری چیز آن جز و است صنفی کامیونداران مشکات که کنم کید تا زیادی مشکات و است تحریم کشور که میدانیم هم ما البته نیست. هستیم شاهد را سختیها این هموطنان دیگر همانند نیز ما و دارد وجود قیمت گر ا یعنی است. ماخدماتی کار افزود: ادامه در وی مواجهایم. آن با و صنفان هم این میرسد تومان هزار هفت به گوجهفرنگی مانند محصولی برسانند. کشور نقاط دیگر به را بار جیرفت یا چابهار از باید که هستند ما الستیک و یدکی لوازم کمبود چون مشکاتی با ما که است حالی در این مورد الستیک تأمین برای قرارداد انعقاد حال در ما شکر را خدا مواجهایم. با کامیونداران اتحادیه عضو این هستیم. کشور سراسر تعاونیهای نیاز برخی کرد: خاطرنشان وضعیت این از افراد برخی سوءاستفاده به اشاره نظر از که میکنند تهدید را خودروها و کرده موجسواری موقعیت این در مشابه میکنند رفتارهایی چنین که افرادی ما نظر نیستند.از راننده ما از تصویری و فیلم هم برخی کنند. لکهدار را ما صنف تا هستند داعشیها آتشافروزی به تهدید و کرده منتشر آتشگرفته فنی بهدلیل که را کامیونی آنها حضور سابقه و هستند هوشیار کامیونداران که بگویم باید میکنند. دارند. دوست را انقاب و نظام که داده نشان تحمیلی جنگ ایام در ایرانی متین گزارش میکند بررسی را مهریه پروندههای افزایش در سکه قیمت تشدید تاثیر»صبحنو«فوالدی میلههای پشت به زرین راه و بودند نشسته عقد سفره سر قبل ماه چند معطل دادگاه راهروهای در حاال دریافت بهدنبال دخترک ایستادهاند. است. عندالمطالبه شنیده بارها که است مهریهای که میکند نگاه جمعیتی انبوه به واج و هاج هم جوان پسر بارها که همان هستند مهریه درگیر بیشترشان او حاال گرفته«. کی داده»کی است: شنیده دربارهاش بهدنبال هم همسرش و بدهد را سکهای 500 مهریه باید نگاه در شاید اینچنینی نمونههای است. مهریه گرفتن باشد سینمایی فیلم و نمایش یک داستان شبیه اول تشدید و اخیر ماه دو یکی در که است واقعیتی اما رنگ ارز و سکه قیمت افزایش و اقتصادی نوسانات شده موجب که اتفاقی است. گرفته خود به تحقق کشور در مهریه پرداخت به محکوم 3700 متاسفانه باشد. داشته وجود را آزادی بهار سکه عدد یک قبل ماه چند همین تا اما خرید تومان میلیون یکونیم قیمت به میشد قیمت اخیر روزهای و هفتهها در زرین سکههای همین افزایش از جلوگیری برای راهی زندانیانمهریه پورمختار محمدعلی آقای مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون عضو در زندانها ورودی متاسفانه بهدلیل گذشته سالیان طی از مختلف مشکات و جرائم پرداخت توانایی عدم جمله کرده پیدا افزایش مهریه اقتصادی مشکات دلیل به حاضر درحال است. پرداخت در مردم از بسیاری درصد جامعه در لذا هستند مشکل دچار هم سکه از کمی میزان توجه باید مهریه پرداخت حل زمان در دادگاهها را سکه یک از بخشی پرداخت مرد برای که کنند افزایش از پیش تا مثال بهعنوان نظربگیرند. در را سکه یک پرداخت قضایی کم محا قیمتها حال در اما میگرفتند درنظر مهریه برای ماهانه برابر 4 تا 3 میزان به قیمتها افزایش بهدلیل حاضر برای را سکه ربع یعنی سکه یک از چهارم یک باید به مرد ورود از بتوان تا کرد قانونی مهریه پرداخت کرد. جلوگیری ندامتگاهها جمعیت افزایش و زندان سکههایی کردند. تجربه هم را تومان میلیون پنج باالی مردان آنها ریالی معادل پرداخت یا خرید در ناتوانی که در است. فرستاده زندان میلههای پشت را بسیاری را تومان میلیون 4/5 باالی قیمت سکه که شرایطی حتی که هستند مهریه محکومان از برخی میکند تجربه چندی را نکته این ندارند. هم را سکه یک پرداخت توان گفته دیه ستاد مدیرعامل جوالیی اسداهلل آقای قبل موجب سکه قیمت باالرفتن همین دیگر سوی از بود. روی بیشتر قضایی کم محا و دادگاهها تا است شده شوند. متمرکز مهریه پروندههای زندان راه و زر کیسههای ک ما اصلیترین به تبدیل که سالهاست طا سکه تاش برخی میان این در و است شده مهریه تعیین برای را بیشتری سکههای میتوانند که آنجا تا میکنند عروس تولد سال عرصه دراین کنند. تعیین مهریه شاخصهای جمله از میادی سال حتی و ازدواج سال میشود. تعیین سکه آنها تعداد به که هستند مهریه توافقی که را عقدنامه یار وصل از سرخوش نیز داماد همین مبنای بر میکند. امضا است قانونی و رسمی مهریه خانم که زمان هر است موظف داماد عقدنامه اما ماجراست. اول این که بپردازد کرد طلب را خود حداقل برای قانونی ندارد وجود مهریه کثر حدا طاهرخانی بهمن آقای مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون عضو کاهش برای نمایندگان جلوگیری و زندانها مشکات خانوادهها بنیان تشتت از طرحی سازی آماده بهدنبال مهریه کف کاهش برای قبل مهریه میزان تعیین که کرد توجه باید اما هستند برای مختلفی میزان و بوده توافقی مسأله یک ازدواج از باب از زوجها اینکه ضمن شود نظرگرفته در زوجی هر حاضر درحال لذا میکنند تعیین را مهریه مشورت اما ندارد. وجود مهریه کثر حدا و برحداقل مبنی قانونی و اقتصادی مشکات بهدلیل جامعه فعلی شرایط در گرانی بهدلیل افراد توسط مهریه پرداخت توانایی عدم راحتتر افراد تا گرفت نظر در را راهکاری میتوان طا پرداخت را نظر مورد مهریه طاق درصورت بتوانند و تشتت حاضر حال در سنگین مهریههای کنند. بنیان در زندان درنظرگرفتن بدون حتی را معضاتی است. کرده ایجاد خانواده اینچنینی مهریههای افزایش بهدلیل 91 سال در آن اساس بر و تصویب قانونی بودند نیز غیرمعقول که اما شد. تعیین قضایی برخورد برای سکه 110 سقف باید معیار این دیه ستاد عامل مدیر جوالیی نظر از دوره همان برای و تعیین ۹۱ سال در»سکه شود. بهروز سکه ۱۱۰ بر زمان آن در نیز ستاد نظر البته بود مناسب نظر در زمان آن در سکه قیمت به توجه با اما نبود افراد ورودی بود شده باعث سکه ۱۱۰ معیار گرفتن شود. کم مهریه پرداخت برای زندان به زمان آن در مهریه بهدلیل که افرادی تعداد زمان آن در همچنین کاهش قانون این اجرای با میبردند سر به زندان در بازار فعلی شرایط به اشاره با ادامه در وی کرد.«پیدا سکه قیمت با ۱۱۰ سکه معیار درحالحاضر افزود: درحالحاضر که افرادی معموال و ندارد همخوانی زندان راهی سنگین مهریه برای هستند زندان در کارگر قشر از نیز افراد این بیشتر متاسفانه و نشدهاند و است تومان میلیون دو از کمتر درآمدشان و هستند پذیرفته دادگاه سوی از آنها اعسار اینکه به توجه با سکه یک ماهانه پرداخت به مثال بهطور و شدهاست تعیین حکم نمیتوانند هم باز اما شدهاند محکوم سکه 20 یا 10 برای و کنند پرداخت را سکه و اجرا را شده میبرند. سر به زندان در تعیینمهریهمتناسب مالی گردش با کمالیپور یحیی آقای مجلس قضایی حقوقی کمیسیون رییسه هیات عضو تکلیف تعیین برای میتوان به کمک و مهریه میزان زمان در زندانیان تعداد کاهش افراد تا کرد اعام نکاح عقد گردش و ظرفیت با متناسب و عقد محضرهای کنند. تعیین را مهریه خود مالی شده ایجاد قانون این موجب به میتوانند ازدواج بهداشت وزارت از را استعامهایی که همانگونه انجام اعتیاد عدم یا زوج خون سازگاری بحث برای هم را مرد مالی ارزیابی و گردش استعامات میدهند منع هیچ و بگیرند مهریه سقف تعیین برای بانکها از و زندان مانند اجرایی ضمانت میتوان ندارد. قانونی نظر در شده اعام مقدار بر مازاد مهریه میزان برای... عهده بر مسوولیتش کردند توافقی افراد گر ا و نگرفت سکه 110 مقدار برای هم کنون ا باشد. خودشان باشد داشته مالی توانایی عدم که مردی برای باالتر ندارد. وجود اجرایی ضمانت

11 SOBHE-NO N e w s p a p e r 11 C U L T U R E بوک فیس کاربر میلیون 50 اطالعات افشای بهانه به رسانهای کارتلهای اختاپوسی سلطه از»صبحنو«گزارش ببرند پناه کجا به کاربران بوک فیس هیوالی حسینی سیدحسامالدین گزارش بوک فیس گسترده رسواییهای از پس میالدی جاری سال ابتدایی نیمه در اطالعات شد اعالم مهرماه ششم جمعه خصوصی حالت از مجازی غول این کاربر 50 میلیون بررسی کردیم سعی بهانه این به است. شده خارج خصوصی حریم از محافظت برای کاربران کنیم دارند چارهای چه خود اطالعات از شد اعالم که بود سال 1397 ابتدای انتخاباتی کمپین برای بوک فیس کاربران شخصی آمریکا جمهوری ریاست انتخابات در ترامپ دونالد و بنیانگذار کربرگ زا مارک است. شده سوءاستفاده کرده اعالم شخصیاش صفحه در بوک فیس مدیر آنالیتیکاکمبریج تحقیقی و تحلیلی شرکت که بود انتخاباتی مبارزات تیم برای فعالیتهایش دیگر کنار در کار آمریکا متحده ایاالت رییسجمهوری ترامپ دونالد کاربران دادههای به غیرقانونی بهطور است میکرده بریتانیایی پروفسور یک است. کرده پیدا دسترسی مورد در نظرسنجی یک با را بوک فیس اپلیکیشن یک سپس و بود کرده ارائه افراد شخصیتی ویژگیهای آنالیتیکا کمبریج شرکت به مخفیانه را شخصی دادههای شرکت این که این خصوص به است. کرده منتقل ککننده اشترا کاربران دوستان از را اطالعاتی همچنین است. آورده دست به آنها اطالع بدون نظرسنجی این تا خصوصی حریم متخصصین تخمینهای اساس بر شدهاند. متأثر اطالعات دزدی این از کاربر 87 میلیون بوک فیس سهام و کشاند دادگاه به را کربرگ زا اتفاق این همان در کرد. روبهرو ارزش کاهش با زیادی حد تا را شدن علنی از پس دادند گزارش خبری منابع ایام اجتماعی شبکه کاربران اطالعات از سوءاستفاده غول این از انتقادی جنبش افتادن راه به و بوک فیس هفته یک طی بوک فیس سهام ارزش مجازی دنیای یافت. کاهش دالر ۵۸ میلیارد در خود کاربری حسابهای هم معترض هزاران جایی تا رسوایی این کردند. غیرفعال را بوک فیس طراح و بدنام سرمایهدار سورس جرج که رفت پیش در بوک فیس مخرب نقش از جهان در رنگی انقالبهای این از کرد.پس انتقاد دموکراسی و آزاد تفکر شکلگیری سیسترومکوین که بود پیش هفته گسترده رسوایی بوک فیس از گرام اینستا بنیانگذاران کریگرمایک و موفق نرمافزار این امتیاز 2010 سال در آنها شدند. جدا بهعنوان موقع آن از و بودند کرده گذار وا بوک فیس به را میکردند. همکاری بوک فیس با گرام اینستا مدیران با بوک فیس مدیران تا بود نیاز زمان روز چهار به تنها دو این استعفای از حاصل شوک جدید رسوایی یک روز صبح کند. محو غبارها میان در را خود ارشد مدیر بهدلیل کرد اعالم بوک فیس که بود 6 مهرماه جمعه کلید View As نام به قابلیتی در امنیتی حفره وجود دست به کاربری حساب ۵۰ میلیون به ورود دیجیتال باعث شده کشف امنیتی حفره است. افتاده هکرها بوک فیس کاربر میلیون ۵۰ حساب اطالعات است شده معرض در دیگر میلیون ۴۰ و بیفتد هکرها دست به انتشار از پس روز یک یورونیوز گزارش به باشند. خطر بوک فیس کاربری حساب میلیون ۵۰ در رخنه خبر هفتم شنبه روز ایرلند«در دادهها از حفاظت»کمیسیون تا خواست بوک فیس شرکت از میالدی ۲۰۱۸ سپتامبر مشکل این ابعاد و ماهیت درباره را بیشتری اطالعات نهاد این اختیار در اروپایی شهروندان برای امنیتی در دادهها از حفاظت کمیسیون وظیفه بدهد. قرار در فناوری شرکتهای عملکرد بررسی و کنترل ایرلند دادهها از حفاظت»کمیسیون اقدام این اروپاست. کل»مقررات با مرتبط اقدامات نخستین از یکی ایرلند«در )به دادهها«از حفاظت برای اروپا اتحادیه عمومی دادههای از حفاظت برای که است )GDPR اختصار میالدی جاری سال مه ماه در اروپایی شهروندان انتظار گفته یورونیوز همچنین شد. گذاشته اجرا به به مجبور رسوایی این واسطه به بوک فیس میرود اروپا در دالر 1/63 میلیارد معادل جریمهای پرداخت مهم پرسش دامنهدار رسوایی همه ازاین پس شود. دارند اعتماد بوک فیس به هنوز کاربران آیا است: این پرسشی چنین به پاسخ عهده از نمیتوان راحتی به به رجوع پرسشهایی چنین به پاسخ راه تنها برآمد. اخیر تحقیقات است. مرتبط پژوهشهای برخی داده کاربران از زیادی تعداد میدهد نشان کسفورد آ دانشگاه پلتفرم بزرگترین بوک فیس به نسبت اخبار دیدن برای فاصله آن از و شدهاند بدبین جهان اجتماعی شبکه دیگری اپلیکیشنهای به برخی مقابل در و گرفتهاند یکی البته که است واتساپ آنها از یکی که بستهاند امید این میشود. محسوب بوک فیس زیرمجموعههای از از 37 کشور در کاربر 74 هزار از نظرسنجی با که تحقیقات میزان میدهد نشان است شده انجام جهان قاره پنج اخبار پیگیری برای اجتماعی شبکههای از استفاده است داشته درصدی 6 کاهشی گذشته سال به نسبت اجتماعی شبکههای از روبرگرداندن درصد بیشترین و این هم هنوز هرچند میشود مربوط بوک فیس به نیز کنون ا درواقع دارد. کاربر زیادی تعداد اجتماعی شبکه ک اشترا به بوک فیس روی هم کمتری اخبار حتی دیگر بهعنوان آپ واتس تحقیق این در میشود. گذاشته اخبار به کاربران دسترسی برای بوک فیس جایگزین پاسخدهندگان از 58 درصد و گرفت قرار مطالعه مورد حاضر افراد سوم یک و برزیل در 48 درصد مالزی در هم درصد 30 و اسپانیا در نظرسنجی) 36 درصد( در واتسآپ طریق از را اخبار که کردند عنوان ترکیه در اجتماعی شبکه دیگر گرام اینستا میکنند. پیگیری که است خبررسانی حوزه در بوک فیس زیرمجموعه این دارد. زیادی طرفداران جنوبی آمریکای و آسیا در و اروپاییها گرایش که میدهد نشان همچنین تحقیق است. چت اسنپ به بیشتر اخبار مرور برای آمریکاییها در خبررسانی محبوب اپلیکیشنهای جزو هم توییتر طور به خبر کسب تقریبابرای البته که است جهان میگیرد. قرار کاربران استفاده مورد جهان در مساوی نوعی متضمن پژوهش این نتایج خواندید که چنان کاهش بوک فیس به اعتماد است. شگفتی و حیرت یافته افزایش واتسآپ به اقبال که حالی در یافته آمدن پدید که است مهم این گویای واقعیت این است. حدی تا را کاربران دستوپای رسانهای انحصارهای بوک فیس به بیاعتماد کاربران است. بسته زیادی ندارند. بوک فیس دامان به برگشتن جز چارهای رسانهای نوین انحصار خود کتاب در گدیکیان با ان.اچ. گفتمان خدمت در جمعی»رسانههای مینویسد: گونهای به و نیستند مشارکتی دموکراسی و آموزش به را شرکتها نظر مورد تولیدات که شدهاند طراحی برآیند. عمومی افکار پس از و برسانند مصرفکنندگان که مدتهاست آمریکا مخابراتی و رسانهای صنایع شدن تبدیل حال در آمریکایی مدل این و خصوصیاند رسانههای گردانندگان است. جهانی ارزش یک به چنگ به در سعی بیشتر سود کسب جهت در شرکتی در آمریکایی رسانههای الگوی تبلیغ و رسانهها آوردن خود آمریکایی گردانندگان این هرچند دارند جهان الگویی آمریکایی الگوی نباشند بازار خریداران تنها بازار بر که خواهران هفت گروه مانند است انحصاری دستهای نیز رسانهها صنعت بر دارند تسلط جهان نفت مسلطاند. سرکردگان از وستینگهاوس و الکتریک جنرال مانند سرکردگان این نظامهای بلکه تولیداند وسایل و محتوا دارای تنها نه ماهوارهها تلویزیون و رادیو پخش ایستگاههای توزیع اختیار در نیز را زنجیرهای سینماهای و کابلی سیستم نیروگاههای از هستند فعال زمینهای هر در آنها دارند. وسایل و بیمه جنگی هواپیماهای تا گرفته هستهای تنها نه آنها تلویزیون و رادیو سیاستهای پزشکی. به بلکه خود رسانهای شرکتهای سودهای انگیزه مالکیت تحت مجموعههای کلی منافع اندازه همان میکنند. منعکس نیز را خود بیشتر تأثیر و جمعی رسانههای مالکیت از سخن وقتی تعجبی میآید میان به شرکتها دهندگان گهی آ فقط نه جمعی رسانههای محتوای که داشت نخواهد انعکاسدهنده نیز سرگرمکننده برنامههای بلکه اخبار سلطه زیر شرکتی منافع دوستدار جهانی دیدگاه یک شدن جهانی است. فراملی شرکتهای از دستهای جریانهای شرکتی تسلط معنی به رسانهای صنعت جهانی عمومی افکار متمرکز مدیریت و اطالعات جهانی کاربران عنوان به ما چیست چاره حاال است.«خب داریم چارهای چه سر هفت غولهای این راهکار کارآمدترین فضایی چنین در میرسد نظر به گروهها و ملتها نفع به رسانهای نوین کارتلهای ایجاد که چارهای است. فراملی مدیریتی با شده گرفته نادیده امکانهای و ابعاد به بیشتر خود بعدی گزارشهای در پرداخت. خواهیم آن خبر اپل به گوگل دالری ۹ میلیارد باج این جستوجوگر تا کند پرداخت اپل به را کالنی مبلغ سال هر است مجبور گوگل گزارش بماند.به باقی سافاری مرورگر پیشفرض جستوجوگر بهعنوان شرکت امسال و است افزایش حال در روز به روز مبلغ این ایج اسین از نقل به مهر پرداخت جز چارهای است.گوگل یافته افزایش دالر ۹ میلیارد باورنکردنی رقم به موفقترین جمله از شرکت این زیرا ندارد. اپل رضایت جلب و کالن رقم این بهخصوص محصوالتش و است الکترونیک و برقی لوازم تولیدکننده شرکتهای محبوبترین جمله دارد.از بسیاری خریداران و مشتاقان جهان سراسر در آیفون کم رایانههای همینطور و آیفون مختلف مدلهای به میتوان اپل تولیدات برای و است جهان جستوجوی موتور برترین گوگل درعینحال کرد. اشاره میدهد نشان ندارد.بررسیها اپل با آمدن کنار جز چارهای برتری این حفظ پیش جستوجوگر به تبدیل برای اپل به بیشتری مبلغ باید سال ۲۰۱۹ در گوگل خواهد دالر به ۱۲ میلیارد احتماال یادشده رقم و بپردازد سافاری مرورگر فرض مراجعه از ناشی گوگل سایت ترافیک از زیادی بخش میگویند تحلیلگران رسید. کاربران ممکن نحو هر به دارند قصد گوگل مدیران و است سافاری مرورگر کاربران کنند. حفظ را یادشده شد ساز دردسر دسکتاپ تلگرام آدرسهای افشای به مربوط امنیتی آسیبپذیری یک است مدعی تلگرام خبرگزاری گزارش است.به کرده برطرف خود نرمافزار رومیزی نسخه در را آیپی برنامه رومیزی نسخه از که تلگرام کاربران از دسته آن نت زددی از نقل به فارس جلوی تا کنند بهروز را برنامه این سریعتر چه هر باید میکنند استفاده مذکور رد امنیتی کارشناس یک بگیرند.نخستینبار را خود آیپی آدرسهای افشای هکرهای به که کرد شناسایی را مذکور آسیب میشرا دیراج نام به هند بمبئی را تلگرام برنامه رومیزی نسخه کاربران آیپی آدرس میدهد امکان اینترنتی آن و کرده ابداع مذکور مشکل حل برای افزاری نرم وصله یک دریابند.تلگرام است.آسیبپذیری نموده عرضه beta v و v1.4.0 نسخههای برای را تلگرام برنامه لینوکس و مک ویندوز با سازگار رومیزی نسخههای در مذکور نشان را خود یادشده برنامه صوتی قابلیت از استفاده زمان در و دارد وجود آیپی ارتباطات با عادی شرایط در تلگرام برنامه صوتی تماس میدهد.قابلیت طور به کاربر دو بین اطالعاتی بستههای و میشود فعال کاربر دو بین آیپی به نمیگیرد صورت خصوصی بهطور ارتباطات این اما میشوند. جابهجا مستقیم میشود. داده نمایش کاربر دو آیپی و برخورد مشکل به سیستمعاملios.12 جدید نسخه بهروزرسانی نسخه دریافت منفی تأثیر از مجازی فضای در بسیاری کاربران اعتراض خود آیفون گوشیهای شارژدهی میزان ios.12 روی سیستمعامل گزارشهای Cult of Mac وبسایت از نقل به ایسنا گزارش کردهاند.به تبلتهای و آیفون گوشیهای نظیر اپل محصوالت کاربران سوی از منتشره وضعیت ios سیستمعامل از نسخه جدیدترین که است کی حا همگی آیپد هک بهگونهای است کرده تضعیف شدت به را کاربران دستگاههای شارژدهی میشود. شارژ سختی با و کندی به آیفونهایشان کردهاند اعتراض بارها آنها آخرین دریافت که کردهاند اعالم بارها مختلف اجتماعی شبکههای در کاربران وضعیت است شده موجب ios.12 نسخه یعنی اپل سیستمعامل از نسخه شود.آنها تضعیف و تخریب استفادهشان مورد دستگاههای شارژدهی مربوطه مشکل به سریعتر هرچه که کردهاند درخواست اپل شرکت از همچنین نرمافزاری بهروزرسانی نسخه یک انتشار با لزوم درصورت و کرده رسیدگی کند. برطرف را شارژدهی در نقص زودهنگام واتسآپ به تبلیغات شدن افزوده احتمال درآمد کسب منظور به دارد قصد است واتسآپ نرمافزار مالک که بوک فیس نمایش به گپ برنامه این طریق از را بازرگانی پیامهای و تبلیغات برخی بیشتر تبلیغاتی گهیهای آ نمایش از حال به تا واتسآپ ایج آسین گزارش بگذارد.به نیاز مورد اصلی امکانات با ساده ارتباطی برنامه یک و بود کرده خودداری است. شرایط این تغییر دنبال به بوک فیس ظاهرا اما بود. مانده باقی کاربران گهیهای آ گسترده بهطور کند تالش واتسآپ گر ا میدهند هشدار کارشناسان آنها و داد خواهد دست از کاربران برای را خود دهد جذابیت نمایش تبلیغاتی نیستند هم پولی و دارند بیشتری امکانات که رقیب برنامههای از استفاده به در واتسآپ مدیران میگویند مطلع منابع داد.برخی خواهند نشان عالقه بخش در تبلیغات آن در که هستند برنامه این از جدیدی نسخه آزمایش حال این نمایش شیوه میشود. گذاشته نمایش به آیفون گوشی های استوری شد.نکته خواهند دیده استوری قالب در و بوده گرام اینستا با مشابه گهیها آ منظور گهیهاست. آ این نمایش برای کاربران شخصی حریم نقض نگرانکننده را واتسآپ کاربران شده بدل و رد پیامهای محتوای بوک فیس که است آن قرار نمایش معرض در را گهیهایی آ و تبلیغات اساس همین بر و میخواند بوک فیس است.همچنین تناسب در فرد هر اولویتهای و سلیقه با که میدهد امکان گهیدهندگان آ به که کرده ابداع را داده تحلیل و تجزیه سیستم یک بگیرند. نظر زیر را تبلیغاتشان تاثیرگذاری نحوه میدهد

12 12 هنگ فر فرهنگ کنار و گوشه میشود برگزار حججیشهید کتابخوانی مسابقه برگزار کتاب این محوریت با را حججیشهید بزرگ مسابقه کاظمی شهید انتشارات ( حججی محسن حرم مدافع شهید زندگی سربلند)روایت کتاب انتشار با همراه از خود عاقه مورد صفحه ارسال و دلنوشته و یادداشت ارائه با و دهند پاسخ مسابقه در شده مطرح سؤال دو به میبایست کتاب خرید از پس عاقهمندان کند. می دک و پاسخها میتوانند شرکتکنندگان کنند. شرکت مسابقه در کتاب از معرفی صوتی فایل و تیزر و کلیپ ساخت و خاقانه عکسی ارسال و گرفتن یا مسابقه به کتاب کنند ارسال ۰۹۱۹۸۷۶۹۸۰۵ شماره به پیامرسانها در را خود آثار یا کرده ارسال ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ پیامکی سامانه به را کتاب سریال 564 شماره / 2018 کتبر ا 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه نذار«زمین»تفنگمو کتاب به نگاهی که آیهای داد نجات را عراقی سرهنگ آبروی آذرباد مسعود یادداشت کثر ا ذهن در میشود مقدس دفاع هنر از صحبت وقتی میبندد. کلیشهایوقالبگیریشدهنقش مخاطبان فضایی کهاغلبلباس آننیرویداوطلبمدافعایرانی کهدر فضایی فضاییاحساسی بهصورتخودجوشودر کیرنگدارند خا حتی که میکنند بعثی ارتش نیروهای به حملهای چنان در میشوند! کشته یا زخمی بعثی نیروهای تیر شلیک بدون سنگینتری اینمیان ادبیاتداستانیدفاعمقدس وظیفه سویدیگر یکسو خودیکرسانهمستقلاستواز دارد.از مانند دیگر رسانههای برای را الزم فکری ملات غیرمستقیم آن از بتوانند که آثاری میکند. فراهم تئاتر و تلویزیون سینما به خروج آن بعدی قدم در و شوند خارج شده کلیشه فضای کمهستند. گذاشتنتمامیتدفاعمقدسنباشد معنایزیرپا میخواهنددفاعمقدسراباتمامنقاطضعفوقوتش که آثاری کهآدمهایجنگراانسانبههمانمعنای نشانبدهند.آثاری کاملنیست که موجودی میکنند. کلمهاشتفسیر واقعی توانش کهدر میخواهدتاجایی کمالمطلقداردو امادلبه کهسیدمیثم استبهآنفضانزدیکشود.مجموعهداستانی آنهاست. استیکیاز کرده نشرجمکرانمنتشر موسویاندر گوشهوآن کهاین»تفنگموزمیننذار«حکایتاتفاقاتیاست میگذرد. گوشهدرپشتجبههوخطمقدموحتیدوراناسارت گامی میخواهد داردو نویسندهبرایآنکهنشاندهددستباال داده خرج به حساسیت سوژه انتخاب در بردارد جلو به رو نظر از بلکه است کرده انتخاب بکری موضوعات تنها نه است. گاه که تکنیکینیزدغدغهمندنوشتهاست.سوژههاییچنانبکر کهجزونسلچهارمانقاباستبهشگفتی مخاطبامروزیرا افراطی روایتهای آن جز مییابد در مخاطب میکند. وادار روایتدیگرینیزوجود هیجانییاناامیدانهوضدجنگ بسیار و بدهد نشان است افتاده اتفاق که را آنچه میخواهد که دارد که کتابداستانهاییاست دربارهاشبنویسد.بخشنخست گلزار کهاز بهپشتجبههاختصاصدارد.اتفاقاتپروپیچخمی الوات سراغی حتی و میرود شهید مادر خانه به و میآید شهدا میگیرد.تاشسیدمیثمموسویان ومعتادهاوسارقینهم با مواجهه هنگام در که است ستودنی بیشتر جهت آن از میکنیموقلمش شخصیتهایداستانیاو نگاهیکجانبهپیدا کهبه کاری نمیکند. ذهنمخاطبایجاد سوءبرداشترادر گرچهسنوسالش میکند نمیگیردومشخص آسانیصورت کودکیاشدرجنگسپریشدهوخودش میدهددوران نشان کردهو درتفکردفاعمقدسزیست کاما هیچگاهرزمندهنبودهاما است. شناخته را آن باالیی دقت با دو حاوی است کتاب بخش کوتاهترین که بعدی بخش میتوانجزو را داستاناستدربارهدوراناسارت.»نفیسبیل«کاما پایهای که دانست.داستانی کتاب داستاندرخشان سه توصیفات جاندار دیالوگهای بر علاوه دارد. واقعی و تاریخی میشود نهتنها آخرداستانوارد کهدر خوبیداردوضربهای میکندبلکهمخاطبرا زلزلهایدرونی قهرمانداستانرادچار روایتهاییاست میبرد!بخشسومنیز موجخودفرو نیزدر روایی خطمقدم.اینبخشنیزادامههمانسبک مستقیماز ونوشتارینویسندهاست.پایانهایغافلگیرکنندهفراواناند میرساند بهصورتقطرهچکانیبهمخاطب نویسندهاطاعاترا کنونیابه کهتا میکندنگاهمخاطبرابهجاییببرد وهربارسعی کیفیتیبهنگارشدرنیامدهاست. آنپرداختهنشدهیاباچنین»قانون«است.به کوتاه داستاندرخشاناینبخش داستان نظرنوشتاری کهاز میرسدجملهآخرهمینداستاناست نظر کتابشدهاست.عنوان تغییرشکلدادهوتبدیلبهعنوان گرچه که واقعخواستهاصلیهمانآدمهاییاست کتابدر زندههستند اماپلارتباطیمیانماوآنهابهصورت هنوز گرفکری تفنگشانرازمیننگذاریم.ا مستقیموجودندارد. ار حرفزدنشان توانستیم شاید بکنیم دلمان چشم حال به کهبه روزها روبهروشویم.این بشنویموباخودشانمستقیم هشتسالدفاع سیوهشتمینسالحملهعراقبهایران آغاز»تفنگمو جانانهوهفتهدفاعمقدسنزدیکشدهایم خواندن جنگودفاع استتاتصویرمتفاوتیاز خوبی زمیننذار«فرصت علیهتجاوزبیگانهراببینیم. دارد دیجیتال بازیهای از را درآمد بیشترین تهران میدهد نشان استان پنج در 1396 بازیخیزهای اطالعات ایران گیمرهای برترین صدر در خوزستانیها اطالعات بازیخیزهای 1396 گزارش انتشار با در دیجیتال بازیهای بازیکنان از بسیاری کلیدی این قرارگرفت. صنعت این فعاالن اختیار در ایران پنج در را ایرانی بازیکنان مصرف اطالعات شاخصترین گزارش که اصفهان و رضوی خراسان خوزستان فارس تهران استان دیجیتال بازیهای بازیکن تعداد بیشترین دارای ترتیب به میکند. بررسی سال 1396 انتهای تا هستند تهران استان دیجیتال بازیهای تحقیقات مرکز آمار طبق مسأله این و دارد استانها سایر به نسبت بزرگتری بسیار بازار رفاه سطح بودن باال و امکانات تمرکز بیشتر جمعیت از ناشی این بر دارد. قرار آن در پایتخت که است استانی در عمومی از اول رتبه در بازیکن 157 هزار و میلیون پنج با تهران اساس میگیرد. قرار بازیکنندگان تعداد نظر رتبه در بازیکن هزار 200 و میلیون 2 از بیش با فارس استان سوم رتبه در بازیکن هزار 196 و میلیون 2 با خوزستان و بعدی گفتنی گرفتهاند. قرار دیجیتال بازیهای بازیکنان تعداد نظر از بازیکننده نفر میلیون 2 از بیش با رضوی خراسان استان است 294 و یکمیلیون با اصفهان استان و گرفته قرار بعدی رتبه در دارد. قرار پنجم رتبه در بازیکننده هزار تعداد گر ا دارد. هم دیگری جالب نکات البته گزارش این متفاوتی نتایج بگیریم نظر در جمعیت نسبت به را بازیکنان 100 هر از خوزستان استان در اساس براین میآید. دست به بازیکن نفر 46 نفر 100 هر از فارس استان در بازیکن نفر 47 نفر خراسان استان در بازیکن نفر 39 نفر 100 هر از تهران استان در هر 100 نفر از اصفهان استان در و بازیکن نفر نفر 31 هر 100 از رضوی هستند. بازیکن نفر 25 جنسیت تفکیک به بازیکنان تعداد نسبت دیگر سوی در استان بازیکنندگان مجموع از آمار طبق که شده بررسی نیز سهمی بیشترین هستند. زن مابقی و مرد درصد 60 اصفهان تفکیک به بازیکنندگان جامعه در مردان به نسبت زنان که اصفهان استان به مربوط مجددا نیز گرفتهاند اختیار در استانی را بعدی رتبه درصد 39 به 61 نسبت با رضوی خراسان است. دیگر درصد 36 به 64 نسبت با فارس و داده اختصاص خود به بازیکنندگان از درصد 40 به نزدیک که است پرجمعیتی استان تهران استان برای آمار همین دادهاند. تشکیل خانمها را آن بیشتر تعداد همچنان نسبتها در درصدی چهار تغییری با از درصد 32 تنها که جایی تا میکند تأیید را مرد گیمرهای استان در هستند. مرد آنها از درصد 68 و زن پایتخت گیمرهای درصد 31 با زنان و هستند مرد بازیکنها درصد 69 خوزستان خود به شده بررسی استانهای میان در را سهم کمترین فارس استان در بازیکنان سنی متوسط دادهاند. اختصاص میانگین است. کمتر اصفهان در و دیگر استانهای از بیشتر عدد این که حالی در میرسد سال 21 به فارس گیمرهای سنی اصفهانی بازیکنندگان میان در است. 17 اصفهان استان برای با و داده اختصاص خود به کودک سنی گروه را سهم بیشترین سنی نظر از 20 سنی میانگین با تهران است. پیشتاز درصد 41 با دو هر رضوی خراسان و خورستان و میگیرد قرار بعدی رده در میایستند. اصفهان از پیش سال 18 سنی میانگین از درصد 69 که میدهد نشان همچنین گزارش این دیپلم از کمتر تحصیات رضوی خراسان استان بازیکنندگان خوزستان در و بازیکنندگان از درصد 67 تهران در دارند. از درصد 63 فارس در و درصد 64 اصفهان در درصد 65 توجه با که دارند دیپلم از کمتر تحصیلات بازیکنندگان از درصد یک تنها است. توجیه قابل سنی میانگین آمار به و دکترا مقطع در تحصیاتی استان پنج هر در بازیکنندگان دارند. باالتر وضعیت بررسی به همچنین 1396 بازیخیزهای گزارش آمار بررسی است. پرداخته استان پنج این در بازیکنها تأهل بازیکنندگان از درصد 80 تهران استان در که میدهد نشان استان این در بازیکنندگان از درصد 19 تنها و هستند مجرد دارای مابقی و فرزند بدون درصد سه میان این از که متأهلاند دیگری تأهل وضعیت نیز باقیمانده درصد یک هستند. فرزند با اصفهان استان زمینه همین در دارند. متأهل و مجرد جز درصد 75 با فارس درصد 69 با رضوی خراسان درصد 67 تعداد بیشترین تا کمترین ترتیب به درصد 78 با خوزستان و اساس همین بر دادهاند. جای خود در را مجرد بازیکنندگان این از که هستند متأهل اصفهانی گیمرهای از درصد 32 فرزندهستند. دارای درصد 27 و فرزند بدون درصد پنج بین 24 فارس استان در و 30 رضوی خراسان استان در متأهلها استان در که آماری میدهند. تشکیل را بازیکنندگان از درصد میرسد. درصد 21 به خوزستان دیجتیال بازیهای از استان هر درآمد همچنین گزارش این در میلیارد 309 تهران استان اساس این بر است. شده استخراج 100 و میلیارد 42 رضوی خراسان استان تومان میلیون 500 و میلیون 600 و میلیارد 35 خوزستان استان تومان میلیون استان و تومان میلیون 200 و میلیارد 74 فارس استان تومان دیجیتال بازیهای از تومان میلیون 400 و میلیارد 48 اصفهان داشتهاند. درآمد است. روز در بازی متوسط میزان گزارش این دیگر جالب نکته صدر در روز در بازی دقیقه 104 با رضوی خراسان آمار این طبق فارس دقیقه 88 خوزستان و دقیقه 97 تهران است ایستاده این آخر رتبه در روز در بازی دقیقه 80 با هم اصفهان و دقیقه 84 گرفتهاند. قرار جدول که است سامسونگ بازی این میان در بازی برند مهمترین هوآوی بین بعدی رتبههای و است مشترک استان پنج در این چهارم رده در هم لنوو برند است. شده تقسیم سونی و بازی محبوبترین همچنین گزارش این است. ایستاده جدول همچنان آن اساس بر که است کرده بررسی را استان پنج در است. بازی برای کاربران انتخاب صدر در Clash of Clans بازی اختیار در که است متغیر استان هر در هم پنجم تا دوم رتبههای باقلواست. و GIA PES FIFA بازیهای از توجهی قابل درصد توجه عدم گزارش این مهم نکات از یکی 40 تهران در درصد این است. بازی سنی ردهبندی به بازیکنان خراسان و 48 فارس درصد 76 خوزستان 34 درصد اصفهان است. درصد 44 رضوی بازی»بازیکن از منظور گزارش این در که داشت توجه باید با هفته در ساعت یک حداقل که است فردی دیجیتال«شامل دیجیتال بازیهای اصلی پلتفرم سه از یکی حداقل کند. بازی کنسول و رایانه موبایل

13 SOBHE-NO N e w s p a p e r نقدونظر 13 فرهنگ ایران تحوالت فرود و فراز در متوسط طبقه نشست برگزاری ساعت مهرماه ۱۱ چهارشنبه روز که نشست این در میشود. برگزار جوان اندیشه کانون همت به ایران تحوالت فرود و فراز در متوسط طبقه نشست دانشگاه علمی هیأت اعضای از نادری احمد و فیاض ابراهیم آزادارمکی تقی آقایان میشود برگزار جوان اندیشه کانون اجتماعات سالن در ۱۴ پرداخت. خواهند ایران جامعه در متوسط طبقه نقش و جایگاه بررسی به تهران یادداشت بهبهانی سلیمانی عبدالرحیم دکتر اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه استادیار حلی عالمه شیعه متکلم و فقیه درگذشت سالروز مناسبت به یادداشتی منقول و معقول معرفت جامع شیعه کالم یوسفبن حسنبن منصور ابو جمالالدین عالمه به معروف مطهر ابن د محم علیبن هفتم و بیست جمعه سحرگاه در حلی در و آمد دنیا به حله شهر در قمری سال 648 رمضان مضجع جوار در و نمود وفات شهر همین در 726 سال عالمه شد. سپرده ک خا علی ع به حضرت شریف که است اسالم جهان برجسته شخصیتهای از حلی فراوان تقدیر و تمجید مورد سنی و شیعه علمای سوی از امامیه علمای بین در که است کسی تنها و گرفته قرار است. گردیده االطالق حلی عالمه لقب به ملقب با و داشته عقلی روشی که است شیعی متکلمان از ی حل عالمه قویتر منابع سایر داللت از را آن داللت عقل ت حجی بر کید تأ صورت در نقل و عقل ناسازگاری هنگام رو این از میداند. مردود را نقل صورت این غیر در و برده تأویل را آن تأویلپذیری به اذعان با و نبوده غافل نیز نقل از ایشان وجود این با میشمارد. شمرده الزم نیز را نقلی معرفت حوزهها برخی در عقل کارایی عدم تفاوت این با البته مینماید استفاده آنها از خود کالمی آثار در و صورت به را اجماع و اخبار حجیت ولی پذیرفته را قرآن حجیت که مطرح را شرایطی آنها پذیرش برای بلکه نمیپذیرد مطلق اسالم جهان برجسته شخصیتهای از مینماید.عالمهحلی فراوان تقدیر و تمجید مورد سنی و شیعه علمای سوی از که است به ملقب امامیه علمای بین در که است کسی تنها و گرفته قرار زیادی کرامات ایشان از است. گردیده حلیاالطالق عالمه لقب به ایشان مکرر تشرفات به میتوان آن جمله از که است شده نقل است عالمانی جمله از عالمه کرد. اشاره زمان جع امام محضر که طوری به بوده مختلف فنون و علوم در زیادی تالیفات دارای که به که ایشان از کتابهایی از غیر عالمه خود خط به کتاب پانصد تا متعددی آثار نیز کالمی مباحث در است. شده نقل دیگران خط است. آورده در تألیف رشته به کالمی روش در عقلی معرفت جایگاه در بدیهی علوم که میداند انسان نهاد در قوهای را عقل عالمه میشود. ناشی آن از حواس سالمت صورت کالمی مسائل تبیین به آن کمک به و عقل حجیت بر کید تأ با او عقل و نظری عقل به عقل تقسیم لحاظ با است. پرداخته دسته: سه به اعتقادی مسائل تقسیم به توجه با نیز و عملی آنهاست بر متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که مسائلی الف( نیست آنها بر متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که مسائلی ب( دارد را آنها درک توان عقل ولی و نیست ها آن بر متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که مسائلی ج( دیدگاه از عقل کارکرد و جایگاه اینک ندارد را آنها درک توان عقل میگیرد. قرار بررسی مورد عالمه عقلنظری متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که عقلی )مسائل نخست دسته آنها بر متوقف وحی و نقل که مباحثی از برخی آنهاست(: بر عبارتند است نموده اقامه عقلی دلیل آنها بر عالمه لذا و بوده لزوم نبوت ضرورت الهی صفات صانع اثبات نظر وجوب از: انبیا. عصمت و امام وجود آنها بر متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که )مسائلی دوم دسته عالمه که مواردی جمله از دارد(: را آنها درک توان عقل و نیست عصمت از: عبارتند است گرفته بهره آنها در عقلی استدالل از بودن فاعل عقاب و ثواب امام بر نص وجوب معاد وجوب ائمه خدا. بودن واحد و خدا رؤیت بودن محال انسان عملی عقل بر متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که )مسائلی نخست دسته الهی وعدل عقلی قبح و حسن همچون مواردی آنهاست(: آنهاست. بر متوقف نقل و وحی اثبات که هستند مسائلی از بر متوقف نقلی دلیل و وحی اثبات که )مسائلی دوم دسته محال به تکلیف دارد(: را آنها درک توان عقل ولی نیست آنها و جبر عقاب و ثواب استحقاق کفار بودن شرایع مخاطب عقل که مسائلیاند جمله از تکلیف و ضاللت و هدایت اختیار دارد. را آنها درک توان عقل ولی نبوده آنها بر متوقف نقل و شمرده قویتر منابع سایر داللت از را عقل داللت عالمه صورت در عقلی دالیل با اخبار ناسازگاری صورت در و تأویلناپذیری صورت در و تأویل را آنها پذیری تأویل در را عقل کارایی ایشان البته است. شمرده مردود را آنها میداند. ع شر محتاج را آن و دانسته ناتمام حوزهها برخی کالمی روش در نقلی معرفت منابع از یکی را منقوالت اسالم علمای سایر همچون عالمه آن از وفور به نیز خود کالمی آثار در و میآورد شمار به معرفتی پذیرفته را قرآن حجیت که تفاوت این با البته مینماید. استفاده مطلق صورت به را اجماع و معصومین روایات و اخبار حجیت ولی مینماید. مطرح آنها پذیرش برای شرایطی بلکه نمیپذیرد حساب به نقلی معرفت نوعی که نیز اجماع حجیت مبحث در میان به سخن اجماع نوع سه از خود کالمی آثار در ایشان میآید است: آورده عقالء: تمام اجماع الف( آن به متعدد موارد در کالمی مباحث در و دانسته حجت را آن که کهالبتهچنیناجماعیدرغیرضروریاترخنمیدهد. استنادمیکند عترت: اجماع ب( دانسته معصوم قول را آن و نموده طرح را آن خود آثار از برخی در که میداند. حجت و )اجماعاصطالحی(: ج(اجماعامتاسالمی قولمعصوم کاشفاز که آنجهت ایشاناجماعامتاسالمیرااز که صورتی در را آن حجیت همچنین و دانسته حجت میداند باشد معصوم قول از خالی گر ا ولی میپذیرد باشد دلیل دارای نمیداند. حجت استفاده کالمیو رویکردیعقلیفلسفیدرمباحث عالمهحلیبا از استفاده و نقلی ادله از بهرهبرداری با و منطقی روشهای از گونوهمچنینطرحونقددیدگاهدیگردانشمندان گونا علوم کالمشیعیخصوصا عموماو اسالمی کالم ممتازیدر ویژهو نقش آنهاعبارتنداز: کهبرخیاز داشتهاست 1.تثبیتوترویجروشعقلی-فلسفی:»کشف»کشفالمراد«و کتبمرحومخواجهمانند ایشانباشرح و بودند شده نگاشته فلسفی و عقلی رویکردی با که الفوائدنهایهالمرام«باهمین»نهجالمسترشدین«و کتبیمانند تألیف شیوه این ترویج و تثبیت در مؤثری نقش نگارشی روش و شیوه است. کرده ایفا شیعی کالم مخصوصا اسالمی کالم در عقایدشیعه: دفاعاز 2. ایشانباانجاممناظراتمتعددباعلمایسایرمذاهبونگارش»کشفالیقینفی»منهاجالکرامةکتاباأللفین«کتبیمانند عقایدشیعه دفاعاز فضایلامیرالمومنین«و...نقششایانیدر خصوصامسألهامامتداشتهاست. کالمیدیگر: نقدآراء 3. کالمیخودهمزمانبابیانآراءوعقایدشیعهدرصدد ایشاندرآثار از توجه مورد و مطرح مذاهب بهویژه مخالفان دیدگاههای نقد نظرسیاسیواجتماعیماننداشاعرهبرآمدهاست. زمینه این در بارز نمونههای از کشفالصدقنهجالحقو کتاب است. حوزه گاهانه ناآ همدستی خطر سکوالریزم با گفتار رحیمپور حسن استاد كه عدهای داشتیم طلبه نوع دو مقدس دفاع دوران در و بودند مشغول خود زندگي به صرفا و نبوده جبهه اهل اهل هم واقع در و داشتند حضور جنگ صحنه در كه آنان اعدام به میتواند ایران بودند.تاریخ عمل اهل هم و علم انقالب کهقبلاز تبعید شکنجهوزندانیشدنحوزویانی و قسط اقامه برای مقدس دفاع جبهههاي در سپس و فدا را خود جان عدهای دهد. شهادت جنگیدند عدل انقالب مبارزات در نه هم گروهي که حالی در ميكردند اآلن و نشدند حاضر جبههها در عملياتي هيچ در نه و حوزههاي در که دسته دو این وجود هستند.با مدعي شهید چهارهزار از بیش داشتند وجود همیشه علمیه انقالب تقدیم حوزهها همين از مقدس دفاع دوران در است. بوده قشر این از شهید بیشترین واقع در و شده کنون ا است جريان در دیگری مقدس دفاع ا ام امروز نظامسازی انقالب حفظ براي باید علمیه حوزههای پيچيده ابعاد حکومتی و اجتماعی حوزه در قسط اقامه عرصه اين در تهديدها بشناسند. درست را حکومتی فقه خطری است.امروز جدیتر فوقالعاده و نامحسوستر استداللي ضعف میکند تهدید را علمیه حوزههای که به دادن تن باعث كه است نظامسازي و فقه متوليان ديني حكومت قالب در سكوالريزم مؤلفههاي كميت حا صحنه از فقه خارج دروس وقتي واقع در ميشود. تكراري مسائل در و باشند غایب عمومي عرصه نهادهاي معناي به عمال اين شوند محدود فردي و عبادي فقه از سطح است.این سكوالريزم با گاهانه ناآ همدستي ندارد خصوصي عبادت و نماز با مخالفتي سكوالریزم سیاسی اجتماعی مسائل به حوزهها میخواهد بلکه مردم و کشور مسائل در و نپردازند جامعه اقتصادی نداشته فعال فقه خارج درسهاي و فقهي پژوهش در تهدیدی علمیه حوزههای شدن باشد.سکوالریزه تفکیک امورات سکوالریزم در است. نظامسازی حوزه رد دخالتی علمیه حوزههای که بهنحوي میشود دین حوزه در حکومت ا ام باشند نداشته حکومت تعیین دین برای حکومت دیگر عبارت به کند دخالت کند ولیدینبرایحکومتنتواندتصمیمبگیرد. تکلیف موضوعاتی در فقه خارج درس کرسی دهها جای امروز رسانه فقه قضا جديد احکام تربیت و تعلیم همچون بینالملل روابط فقه بانکداری فقه مجازی فضای فقه اين و است خالی و... سینما معماری شهرسازی فقه مقدس است.دفاع شدن ر پ حال در غربي نظامات با خأل عرصهنظامسازيعلمیوفقهیبیشتر امروزیعنیاینکهبه هستند مواردی از و... بانکها بازار وضعیت و شود توجه مسائل و کرده پیدا تخصصيتر ورود آن در باید حوزه که مسوولیت شیعه مرجعیت کند. حل را آن جديد فقهي امروزه باشیم. آن مدافع بايد همه و است مهمی بسيار به تا داریم نياز مجتهد دهها به مختلف عرصههای در از بخشي شود.متأسفانه داده پاسخ حقوقی مسائل مالی مؤسسات مانند اقتصادی عرصه در که اتفاقاتی لحاظ به داد روی مالی فساد و کالهبرداریها اعتباری نظري لحاظ به و دولت كارآمدي نا محصول عملي عرصههایی در بود. حکومتی فقه به کمتوجهی حاصل نکردند پیدا ورود علمیه حوزههای و مراجع فقاهت که نآ برای ترجمهاي تئوريهاي و سکوالر نگاههاي مرجعیت مبانی به جریان کردهاند.یک برنامهریزی آن خشن مدل و میکند حمله علمیه حوزههای در را علمیه حوزههای که افتاد اتفاق خانی رضا دوران در غربگرا روشنفکری جریان آن نرم مدل و ميکرد تعطیل میخواهد و دارد مشکل حوزه اصل با كه است بوده تضعيف دنبال به آنها نباشند. آخوند و فقیه مرجعیت جريان اما هستند. مرجعيت و فقه حوزه حذف بلكه و توسعه و حوزه تقويت دنبال به حوزه تكاملخواه و اصالح چه پس نفهمد را اينها تفاوت هرکه است. فقه تعميق و میفهمد! چيز منبع:حوزه

14 564 شماره / 2018 کتبر ا 2 / 1440 محرم 22 /1397 مهر 10 سهشنبه مجازی فضای است مادی علم به مسووالن نگاه میدهد. انسان به علم که است نوری دارد اهمیت علم در آنچه گفت: فرهنگی انقالب عالی شورای عضو گلشنی مهدی دکتر است نور آن مطلب اصل اما مییابد. دست هم درآمدی و شغل به آن خاطر به انسان که دارد هم عدی ب علم البته است. ح مطر آنها برای مادیاش ابعاد بیشتر و است مادی عمدتا مسووالن در علم به نگاه نیست. مطرح کشور در مسأله این البته که 14 فرهنگ مجازی«: فضای»فلسفه کتاب بررسی نشست در عاملی دکتر میکند ایجاد جدید حکمرانی سایبر ماهیت درک شایسته علیرضا گزارش فضای»فلسفه کتاب بررسی و نقد نشست عاملی سعیدرضا سید دکتر حضور با مجازی«دکتر و شاهقاسمی احسان دکتر کتاب مولف شد. برگزار قلم اهل سرای در گذشته هفته موالیی حمیده تهران دانشگاه جهان مطالعات دانشکده رییس عاملی دکتر فضای در متفاوتی ذات آیا که سؤال این طرح با نشست این در به گر ا گفت: دارد وجود واقعی فضای با مقایسه در مجازی متفاوت فلسفه دو بگوییم باید دهیم مثبت پاسخ سؤال این فضای به معطوف دیگر و واقعی فضای به معطوف یکی داریم جهان در عوالم این همه که داشت نظر در باید اما مجازی. زمین کره از را مجازی فضای نمیتوانیم ما و هستند هستی هم از مجازی و واقعی عالم دو این منظر یک از اما کنیم خارج مجازی و فیزیکی فضای ماهیت که معنی بدین هستند جدا است. متفاوت هم با مجازی فضای فلسفه درک گرو در جدید حکمرانی محسوس شیای پدیده یک فیزیکی جامعه داد: ادامه وی مجازی جامعه ولی است عینی مابهازای فیزیک دارای و است دیجیتال ذات عنوان با آن از میتوان و دارد عددی ماهیت امر که حالی در است. یک و صفر هم دیجیتال ذات کرد. یاد فیزیکی عینیتهای به معطوف که است تغییراتی فیزیکی وابسته الگوریتمها به و است دیجیتال پدیده اینجا اما است فلسفه از برگرفته اسالمی فلسفه اینکه بیان با عاملی است. گفت: میداند وجود را فلسفه موضوع که است ارسطویی نگاه هستیشناسی چون دارد باالیی قدرت اینجا فلسفه محیط این منطق شود باعث میتواند و میسازد را فلسفی همین به میدانند ذهنی دانش را فلسفه برخی کند. درک را ندارد علمی پیامد میگویند و ندانسته کاربردی را آن دلیل مجازی هستی ماهیت کسی گر ا و نیست گونه این درحالیکه نظام یک میتواند بداند فیزیک با را آن تمایز و کند درک را همه مجازی وجود میگوید تیلور کند. تعریف جدید حکمرانی شدن«همسایه جا»همه باعث وجود این و است حاضر جا میکنند. حرکت فرهنگها و میشود جهان»کسی پدیده درباره سخنانش از دیگری بخش در عاملی معنادار بودنکسی گذشته در افزود: و گفت سخن بودن«اجازه سیاسی نظام و اجتماعی هنجارهای چون نبود مجازی فضای شکلگیری با کنون ا اما نمیداد فرد به بروز مقابل در بودن کسی است. گرفته شکل بودن کسی مفهوم چون ندارد معنا بودن کسی توتالیتر نظامهای در هیچکس! جامعه و است مستولی چیز همه بر حکمران و پادشاه اراده ارتباطات توسعه میرویم پیشتر چه هر اما است هنجاری هم پیدا توسعه شدن کسی شده موجب مجازی فضای طریق از است کرده پیدا توسعه همه به بودن کسی هم کنون ا کند. هنجارهای و نداشته وجود چیزی چنین گذشته در درحالیکه میکرد. کنترل را آن دینی ارزشهای یا اجتماعی مجازی فضای به آسیبگرا نگاه غلبه به را قاعدهها مجازی فضای به فلسفی نگاه اینکه بیان با وی میکند تالش و است کلی دانش فلسفه شد: یادآور میآموزد ما را آن و بدانیم ذهن ادامه را مجازی فضای گر ا بیابد. در را قواعد آن برای میتوان منظر این از بگیریم نظر در زمان فرا فرامکان بنویسد را ذهن فلسفه بخواهد کسی گر ا و گرفت نظر در قدمتی بگوید. سخن مجازی فضای فلسفه از میتواند آن ادامه در نگاه ما کشور در گفت: سخنانش از دیگری بخش در عاملی مجازی فضای آسیبهای به بیشتر تا شده موجب آسیبگرا فرهنگ بر کنترلی نگران نگاه یک همیشه که چرا شود پرداخته مجازی فضای چالشهای به باید است معتقد و دارد وجود میتواند ایران در مجازی فضای درحالیکه کرد. توجه بیشتر بگیرد. را فساد جلوی آن الگوریتمی ساختار بهدلیل جلوی میتواند فضا این تهران دانشگاه استاد این گفته به نادیده آن مزایای حالیکه در بگیرد را محیطزیست تخریب مجازی شهر هلند مانند کشوری کنون ا است. شده گرفته و کرده عبور مباحث این از امروز حتی و کرده ایجاد را آمستردام است. رسیده سبز شهر به دشمن دربرابر سدی اطالعات ملی شبکه در بزرگی موفقیتهایی به ایران در ما البته اینکه به اشاره با وی پیشروترین از یکی ایران مثال بهطور گفت: رسیدیم حوزه این حوزه در یا بانکهاست الکترونیک خدمات ارائه در کشورها پروژه رسیدیم. موفقیتهایی به سوخت کارت از استفاده حوزه این در بزرگ اقدامات از یکی نیز اطالعات ملی شبکه به و شد سوبرداشت آن از متاسفانه که باشد میتوانست پروژه این ماحصل که حالی در شد معرفی ملی اینترنت غلط فضای در اطالعات و دادهها ذخیره و ماندگاری میتوانست حمله اثر در جنگها از یکی در مثال بهطور باشد. مجازی بانکها الکترونیک خدمات دستگاههای تمام اینترنتی این اطالعات ملی شبکه داشتن با درحالیکه شد غیرفعال شود. حفظ میتوانست بانکی دادههای عالی شورای در نیز کنون ا گفت: سخنانش پایان در عاملی مجازی دادههای کردن استاندارد از صحبت مجازی فضای اما شده انجام ایران در زیادی کارهای گرچه ا بنابراین است سال در هلند در مثال طور به چون است بسیار نرفته راه هنوز به ملی سرمایهگذاری بودجه از درصد ۵۰ به نزدیک ۲۰۰۳ در رقم این درحالیکه یافته اختصاص اطالعات فناوری حوزه است. نرسیده نیز هم درصد یک صدم ۷۵ به ایران نداریم مجازی فضای به فلسفی رویکرد کنون تا اینکه بیان با نشست این در نیز موالیی حمیده خانم کرد: بیان نداشتیم مجازی فضای فلسفه موضوع با کتابی مربوط مطالعات افزایش اینترنت توسعه و رشد موازات به پژوهشها این از بسیاری داشتیم. را مجازی فضای به اما میپردازند مجازی فضای منفی و مثبت جنبههای به هستند سخنان این پشت که رویکردهایی و دیدگاه به عمال کمتر مجازی فضای به نظری رویکردهای و نمیشود پرداخته خوب بسیار کتاب نخست فصل داد: ادامه داشت.وی وجود بهطور میکند. مطرح را مجازی فضای به مربوط رویکردهای گفته سخن مجازی فضای به جبرگرایانه رویکرد از وقتی مثال این در اما نمیشود داده شرح استداللها گاه هیچ میشود در که زمانی مثال بهطور و دارد وجود توضیحات این کتاب از همگان پیوست وقوع به پیاپی انقالبهای عربی کشورهای اینکه حتی و گفتند سخن مجازی فضای به آمیز اغراق نگاهی دیدگاه هیچگاه اما شد ملت ناجی بوک فیس مصر کشور در بود. نشده داده شرح موضوع این پشت نظری رویکرد دیگر سوی از گفت: رسانه و ارتباطات دکترای این و میداند خنثی پدیدهای را مجازی فضای که ابزارگرایانه رویکرد بود. نشده داده شرح میدهد انسان به را اختیار دارد دولبهای کارکرد مجازی فضای که میگوید ابزارگرایانه در چیز همه رسانه این در چون منفی. هم و است مثبت هم کند. مخرب یا مؤثر را محتوا میتواند و است مخاطب مشت ایجاد برای را مجازی فضای میتوان که داشت نظر در باید دادن نشان برای مثال بهطور کرد استفاده همدلی و وحدت هشتگهایی اخیر تروریستی حمله بیگناه مردم از حمایت شد. ایجاد مردم از حمایت برای داد: توضیح مجازی فضای دیگر مثبت بعد به اشاره با موالیی به و میدهد را زندگی از بخشهایی انتقال امکان فضا این در میشود صرف بیهوده که زمانهایی از بخشی دلیل همین الکترونیک دولت خدمات از افراد گر ا میشود. ذخیره فضا این ترافیک شدن کم مانند آن امکانات از میتوانند کنند استفاده را فرصت این مجازی فضای بنابراین ببرند. بهره کاغذبازی و شود. تسهیل مردم زندگی تا داده تحت را مردم زندگی سبک مجازی فضای اینکه بیان با وی اینترنتی اعتیاد چون پدیدههایی موجب و است داده قرار تأثیر فضای چالشهای از صحبت امروزه کرد: عنوان است شده به ما چون است ربوده آن مزایای از را سبقت گوی مجازی که است این عام تصور و ندادیم آموزش حوزه این مخاطبان که حالی در کرد. کنترل را آن و ارائه را محتوایی هر میتوان مواجه در که راهکارهایی بهترین از یکی و نیست گونه این است. اینترنتی سواد و مجازی آموزش دارد وجود فضا این با مورد باید مجازی فضای در هدف گروههای به توجه همچنین گرفتن نظر در بدون فضا این سالمسازی چون گیرد قرار توجه نمیشود. محقق هدف گروههای نیازهای باشد داشته فلسفی درک باید فتا پلیس نگاه ما گفت: نشست این از دیگری بخش در نیز قاسمی شاه تولید به عالقهای باشیم داشته هم گر ا و نداریم امور به فلسفی داشته تولید به عالقهای گر ا که است این اصلی تأسف و نداریم غرب فلسفه از که مجازی فضای فلسفه درباره بیشتر باشیم که حالی در نداریم توجه ایران به و میزنیم حرف شده گرفته که کرده تالش کتاب این بزنیم. حرف ایران از است خوب زند. حرف ایران جامعه درباره مطرح که فلسفهای شده بیان کتاب این در داد: ادامه وی باعث موضوع همین نیست. ما نیاز پاسخگوی میکنیم یک که کرده تالش کتاب این بگیریم. فاصله این از میشود باشیم عالقهمند فلسفه به گر ا حتی ما کند. ارائه بومی فلسفه باید ما که حالی در نداریم دوست را تکنولوژی فلسفه اغلب نقاط روی هنوز ما اینکه کنیم. مطالعه را تکنولوژی فلسفه ما میدهد نشان داریم مشکل مجازی فضای منفی و مثبت داریم. تئوریک ضعف نقطه حوزه این در نمیتوانیم فلسفی نگاه داشتن بدون اینکه بر کید تا با وی نردبان از کتاب شد: یادآور کنیم درک را مجازی فضای اثرات الینحل نظامهای از پر فلسفه چون میکند استفاده انتزاع در شدن گم که داریم میدانی فضای ما طرف آن از و است نردبان از نویسنده بنابراین است. مرگبار فلسفی نگاه بدون آن به را میدانی اطالعات و میرود پایین و باال کتاب در انتزاع میکند. فلسفهپردازی و میبرد انتزاعی فضای این ما مشکالت از یکی گفت: رسانه و ارتباطات دکترای این فضا این از که اطالعاتی وجود با کشور در فتا پلیس که است و داده دانشگاهها در دیگر سوی از و ندارد فلسفی نگرش دارد افزود: وی هست. فلسفی نگرش تنها و ندارد وجود اطالعات مجازی فضای درباره میتواند کسی هر که بیاید نظر به شاید من و است کم بسیار حوزه این در کتابها تعداد اما بنویسد نکردم. پیدا انگلیسی زبان در را اثر این معادل حتی داده شرح کتاب در مفهوم چند اینکه بیان با قاسمی شاه مجازی فضای مزایای از ما گفت: است مهم بسیار که شده آن چالشهای و معایب به بیشتر و میکنیم استفاده کمتر این فساد کاهش راهکارهای از یکی مثال بهطور میپردازیم. چون گیرد صورت مجازی فضای در ستدها و داد که است است. زیاد بسیار واقعی فضای در فساد احتمال گفت: مجازی فضای در قدرت با مرتبط مباحث به اشاره با وی و آموزش با بلکه کنیم کنترل را مجازی فضای نمیتوانیم ما نگاه سیاستها در و کرد کارهایی میتوان فضا این تنظیم برد. کار به را فلسفی که مجازی فضای در سرگرمی موضوع به اشاره با پایان در وی موضوع این به کتاب در اما گفت: شده پرداخته آن به کتاب در در آن مضرات درحالیکه شده نگاه آن به فایده بعد از بیشتر از بیش استفاده کودکان زندگی در بهویژه است بیشتر اینباره گرفته کودکان از تخیل و خالقیت تا شده موجب فضا این از حد و نیستند جدا هم از واقعی و مجازی فضای بپذیریم باید شود. کرد. درک را فضا دو این مالحظات باید

15 SOBHE-NO N e w s p a p e r سینما 15 فرهنگ بازینقابهابدونتوهینقومیاست کردیم عمل طوری سریال این تولید برای سریال»بازینقابها«گفت: بازیگر فرهادبشارتی آقای نگرفتیم. نظر در را ترکمن منطقه فقط و باشد درک و فهم قابل هموطنانمان همه و ایران کل برای که نشویم. تعطیل پخش اواسط و باشد نشده توهینی امیدواریم خبر گفتوگوی»صبحنو«با»محمددالوری«مجریخبرسازبرنامه»پایش«هستم! مدیران دردسر باعث فصلجدید»دستخط«رویآنتن گروه از کاری»دستخط«تلویزیونی برنامه جدید فصل میرود. آنتن روی بهزودی سیما پنج شبکه کودک و خانواده برنامه جدید فصل سیما پنج شبکه عمومی روابط گزارش به سیاسی نخبگان با صریح گفتوگوهای به که خطدست متفاوت دکوری با میپردازد اجتماعی و اقتصادی فرهنگی سیما پنج شبکه از جدید قابی در است کتاب یک از المانی که میشود. پخش و اجرای و حداد مریم تهیهکنندگی به»دستخط«برنامه شده تولید و تهیه رنجبران محمدحسین آقای سردبیری تیتراژ شعر و قانع پیمان را برنامه این دکور طراحی است. این برای را آن قیاسی ایمان که است عسگری حامد از پایانی شاهد»دستخط«برنامه جدید فصل در است. خوانده برنامه بود خواهیم برنامه مهمانان با جذابی و متفاوت گفتوگوی در آنها فعالیت عملکرد پیرامون گفتوگوها این محور که کشور روز مسائل خدمت محل و انقالب از پس سالهای است. نجفی میالد گو و گفت شناختهشده مجریان از دالوری محمد آقای جهت»صرفا بخش با که است تلویزیون شد اعزام اروپا به را مدتی او شد. مشهور اطالع«اجرای اخیرا دالوری بازگشت. کشور به دوباره آن از پس و گذشته شب چند در که گرفته برعهده را»پایش«برنامه است. شده خبرساز که گفت جمله چند پایش برنامه در دالوری محمد گذشته روز چند در دیگری و بود بهداشت وزیر حاشیهساز اتفاق از پس یکی شد. خبرساز این همه مردم. قناعت لزوم درباره والیتی دکتر صبحتهای به کنایه در باشیم. داشته گفتوگویی دالوری محمد با شد باعث مسائل سپس و اروپا به اعزام اطالع صرفاجهت اجرای کاریانتخابخودتانبود کشور اینروند بازگشتبه یاابالغمدیران داشتامابیشتر کارمانچندبخش بودم خبرسیمامشغول کهدر زمانی میکردندماهیت تصور درنتیجههمه میشد. دیده اطالع صرفاجهت وظایف از یکی هم کشور از خارج به مأموریت است. برنامه این من کار اتحادیه بهعنوانخبرنگار میکردم. کار آن کهمندر همینبخشبود این اطالع جهت صرفا با شد مقارن این چون و رفتم بلژیک به اروپا میکرده کهاینبرنامهبازبانطنزرااجرا کسی کهچطور سؤالپیشآمد االنبهاروپارفتهاست. جهت صرفا و دالوری چون شد مطرح دوره آن در کنترل است بهتر شدهاند دیده حد از بیش اطالع جهتهمیننظر شوند.اعزامدالوریبهاروپاهمدر است موافقید صرفاجهتاطالع آنمقطعمطرحشد.منتهامدیریت اینشایعهدر تصمیمات مختلف مقاطع در نبود. بلژیک به اعزامم طریق از بنده و گفتندمجریصرفا یکدوره گرفتهشد.در مختلفیدربارهاینبرنامه جهتاطالع یکنفرنباشد. نمیخواستندمجریبرنامهبرندشود! هر گفتند مدتی بعد نمیدانم. را بوده نگاهی چه پشتپرده در اینکه گرفتو زیادیشکل وفرود کند.فراز برنامهرایکمجریمتفاوتاجرا کردم. خداحافظی نهایتامنازبرنامه مراجع تأثیر تحت سیما خبر بخش میگویند اینکه همین صرفا درباره است درست است مختلف موضوعتاثیرگذاربود ایرانتحتتأثیر کههررسانهمهمیدر میکنمنهفقطخبرسازمان فکر هستند عالی شوراهای همین سادهترینش است مختلف گروههای فشار که دارد هم پیچیدهتری نوع البته میکنند. سیاستگذاری که شدیداموردتوجهاست. گروههایمختلفاست.خبرصداوسیما میرود. ابتدابهسراغخبرسیما کنددر کاری رسانه کسبخواهددر هر که گونهاست.البتهاینرا قطعابخشخبرصداوسیماهمهمین پس کند. دقیقاتشریح نتواند کسی احتماال است سازوکارشچطور حدودسهسالبهاروپارفتید.آیاازاینقالب پسازصرفا کمتردیدهشدننبودید کاریجدیدراضیبودید نگران گر کمتردیدهشدننیستم.برایهمیناستا خیلینگران مناصوال کمپیدایی!مایلنیستمبهطور میگویندچقدر کنیدمدامبهمن دقت جذاب کار که بیایم وقتی میدهم ترجیح باشم. آدمها چشم در مداوم کهمدتیرادیدهنشوم.امادلم نمیآید گاهیبدم وجالبیداشتهباشم. کاشتهشدهبود که کندونهالی صرفاجهتاطالعادامهپیدا میخواست برای دیگر که بود شده سخت راه این ادامه آنقدر راستش شود. بزرگ نمیگذاشت. برایم زیادی انرژی مشکالت حواشیو نرسید. زورم ادامه کاردربخشخبرسیما وقتیبهایرانبازگشتیدفضای چطوربود مدیر کنم. کار آنجا در نمیتوانم دیگر که شدم متوجه برگشتم وقتی امکان کردم نداشتوحس دوست را روشهایمن جدیدبخشخبر زیادیرخدادهبودوتفکرعوضشدهبود. همکاریرانداریم.تغییرات میرفتم! طبیعتامنباید نمیشدندپس کهعوض مدیران کردید ورود دیگر حوزههای در برنامهسازی به اینقالبجدیدبرایتانسختنبود از پس نیست. غریبه برایم فرهنگی بخشهای از کدام هیچ در کار کال اتفاقانویسندگیبرایمغریبهنبود کتابنوشتم. بخشخبر خروجماز کهبرایم آنهمبرنامهساختم انجامشداشتم.بعداز وحسخوبیاز هیجانات جدید بازی زمین اصوال میشد. جدیدیحساب بازی زمین دویماراتنهستیم. دویصدمتربودیماالندر گرتاقبلدر تازهدارد.ا دارد.همهایناتفاقاتجدید جدیدنیاز کار همینشرایطبهتمرینو گروهمان در بگیریم یاد باید میگویم رفقایم به مدام داد. نشاط من به گروهدیگریبرویدتاسومبشوید. گرجاییاولشدیدبه اولنباشیم.ا یک کهدائمدر کرد.این همبرایاولشدنتالشخواهید اینگونهباز نیست. خوبی وضعیت بگویند آفرین شما به همه و شوید اول جا مثبتش معنای به و دارید دوست را رقابت گویا جاهطلبید! بهدیگران بهسرعتحاضرمصندلیامرا اتفاقا و نیستم منجاهطلب ک ال به مدتی است ممکن و نیستم شدن دیده ک هال خیلی بدهم. با یعنی است. نوزایی من مساله فراموششوم. حتی و بروم خودم که این از کردنزمینبازیدوبارهباخودتمسابقهبدهی.اصال عوض کنموبقیههمخوششانبیاید راضی صرفاجهتاطالعرااجرا 20 سال نخواهمشد. گفتید که حرفهایی و»پایش«در اخیرتان برنامه دو صرفا یا دارد عقبهای حرفها این آیا شد! خبرساز است مجری جسارت میگویند همه بروم. برنامه این به تا شد باعث پایش دوستان دعوت نمیدانم. جسارت را این خودم من اما میخواهد جسارت حرفها این را شرایط نیستم مسلط اوضاع به کامل طور به هنوز چون شاید قابل که بزند حرفی مسوولی اسالمی جمهوری در گر ا نظرم به نمیدانم. وزیر اینکه کما کند. نقد را جمالت آن میتواند هم مجری یک باشد نقد هم او و کرده شوخی مرد آن با بود گفته معروف اتفاق درباره بهداشت ایشان که کردیم بهداشت وزیر با شوخی یک هم ما حاال نشده ناراحت است شده پذیرفته و ساده خیلی دنیا در موضوع این نشدهاند! ناراحت میکنم! تعجب اتفاق این به بقیه تعجب از من راستش و نیست رسانه اشتباه مسیر حاصل تعجب این من شاید کردهام! اشتباه من و است درست مسیرش رسانه هم شاید نگفته من به کسی که است این واقعیتش اما هستم! ناچسبی وصله میکنند اشتباهی افراد گر ا کردم حس خودم بگویم. را حرفها این که شوند. گاه آ اشتباهشان به تا گفت را آن باید نکردید دریافت ناظران یا مدیران از منفی واکنش یک تا نظرم به کنم! بازگو را سازمانی درون اسرار نمیتوانم خیلی قدیم از میبخشند. من به را احتمالی اشتباهات مدیران اندازهای به خیلی واسطه همین به شاید کردهاند. عادت من کاری روش به به سازمان مدیران از خیلی است این واقعیت نمیگیرند. سخت من وقتها خیلی شدهاند! دردسر دچار سالها این در من کارهای واسطه شدهاند. من بالی سپر دیگر! دارد هم را تبعات این رسانه کار بههرحال سر یک آنها کنند! تحمل باید کجا تا خدا بندگان این خب ولی بله وارد آنها به مختلف جاهای از مختلفی فشارهای سودا. هزار و دارند ات خداراشکر کارم! همین مشغول هم من میکنم گمان گاهی و میشود بدهند. من به را کار ادامه اجازه که داشتهاند محبت آنقدری لحظه این داد خواهید ادامه را روند همین اوصاف این با پس اهل نبودهام! مطمئن هم خود فردای برای حتی رسیدم که سن این تا باید سیاستمداران یعنی سیاستاند. اهل شوند متوجه باید سیاست انتقادات مقابل در باید آنها باشند. باهوشترینها و صبورترینها از بهراحتی کردند اشتباه جایی اگر و باشند محکم طوفانی رسانهای بگیرند بهانه بچهها مثل مدام و نیفتد اتفاق این گر ا کنند. عذرخواهی نگرفتهاند. یاد را سیاست ابتدا از یعنی اگرتصمیمگیرندهخبرسیمابودیدچهاولویتیداشتید دوام عمرم هفته یک از بیش احتماال بودم کالن تصمیمگیرنده گر ا میکردمو نمیآورد!امادرچنینفرضی نظامهایخبریدنیاراتحلیل نشستهایمفصلی میکردیم. نظامراترسیم ازاین یکمتوسط سپس آن میگرفتم.در قدمبعدتصمیم میکردمودر رابافعاالنسیاسیبرگزار و گری افشا معنای به لزوما این میماندم. شده هرطور هم تصمیم جلساتو رادر حرفهایمسووالن دائم نمیشود نیست. موجسازی همایشهابازتابدهیم.اینهاخبرنیست. مانده! دلتان به برنامهای اجرای عقده حوزهای چه بکنم. اجرا را خوب ک هاردتا یک میخواهد دلم هنوز بله! نداده رخ ایران در اتفاق این هنوز میکنم احساس نمیکند. فرقی هم است! بعدیام آرزوی درواقع این است.»نجوا«ازشبکهیک پخشسریال شیبانی ابراهیم آقای کارگردانی به»نجوا«تلویزیونی مجموعه میرود. سیما یک شبکه آنتن روی ۱۴ شهریور چهارشنبه از نسلنو به امید مادر محوری نقش یتیمنوازی حالل رزق مجموعه محتوایی محورهای از طالق و اجتماعی آسیبهای از»نجوا«قسمتی ۴۸ سریال پخش است.»نجوا«تلویزیونی ساعت چهارشنبه تا شنبه از و شد خواهد آغاز مهر ۱۴ شنبه نیز جمعهها میشود. داده نمایش یک شبکه از ۲۲:۱۵ خواهد آنتن روی هفته یک شده پخش قسمتهای خالصه رفت. امیرجاللی نقاشیهایامیرحسین گالریژاله در عنوان با امیرجاللی امیرحسین آقای نقاشیهای نمایشگاه میشود. افتتاح ژاله گالری در 1397 مهر 13 جمعه»فراسو«برگزار توکلی مرتضی آقای گردآوری با که نمایشگاه این در و سیر از که مواد ترکیب تکنیک با انتزاعی اثر 12 میشود نمایش به نشستهاند بوم بر و کرده گذر فلسفی سلوکی نوع از استفاده در خود جدید نمایشگاه در جاللی درمیآید. چشمگیری تغییر دارند گرانه داللت وظیفه که عناصری پیشین کارهای مانند همچنان آثار اما است کرده ایجاد گاه آ قبلی نقوش با قرابت از را بیننده که دارند را خود امضای آینده به که دارند فلسفی مضمون نمایشگاه این آثار میسازد. انسان که است دلیل همین به و دارد اشاره انسان تکاملی دچار کارها رو این از ندارند نقشی آن در دغدغههایش و امروز است. ای فزاینده بیزمانی تغییر را خویشتن خود دست به که است انسانی موضوع بهره خود دستکاری در ژنتیک علم و نوین تکنولوژی از و داده و است میدیده خود در را متعددی عیوب زیرا است جسته میبیند ناهنجار موجودی چشم به گذشته در را خود کنون ا است گفتنی دهد. تغییر دیگری چیز به را انسان نام باید که ژاله گالری در 21 تا 16 ساعت از مهر 24 تا 13 از نمایشگاه این پا بر سه شماره نوشهر خیابان ایرانشهر خیابان نشانی به است. تعطیل شنبهها ژاله گالری بود. خواهد بدهید! رأی سیاسی مسائل بیان برای سخنرانیاش از دیگر بار دنیرو رابرت موسیقی فستیوال یک در حاضران به خطاب او کرد استفاده»رأی گفت آمریکا دورهای میان انتخابات در شرکت برای ایندیپندنت از نقل به مهر گزارش به بگیرید.«جدی را دادن موسیقی فستیوال در آمریکایی ساله ۷۵ بازیگر دنیرو رابرت افراد به خطاب میشود برگزار نیویورک در که جهانی شهروند در او هستید.«رییس»شما گفت دادن رأی شرایط واجد حکومت به ما که است معنی این به دادن رأی گفت: ادامه را چیزی چه و میخواهیم را چیزی چه میگوییم خود این یعنی دادن رأی بگویم دیگر روش یک به یا نمیخواهیم اخراج را آنها چگونه و استخدام را خود رهبران چگونه ما که شنبه سه روز آمریکا کنگره دورهای میان انتخابات میکنیم. میشود. برگزار ۲۰۱۸ نوامبر ششم

16 چیتگری حسین معرفی گرگانی علوی آیتاهلل حرف مراسمات هستید مستحضر که همانگونه رییسجمهوری جناب بهطور حضرت آن عاشقان خیل اشتیاق و شور با حسینی عاشورای دوش بر که اقتصادی مشکالت تمام بهرغم و شد برگزار گسترده با ایران متدین مردم لکن است کرده وارد را زیادی فشار مردم حتی و کردند برگزار را مراسم این خود اخالص و ایمان دادن نشان اختصاص ع حسین امام برای را خود زندگی هزینه از بخشی hossein6857 عضو توییتر در پیش سال دو از نیز خود بیو در او است. شده است: نوشته تاریخی رستاخیز اسالمی انقالب قرنها از بعد است انسان آوینی سیدمرتضی هبوط... سهشنبه 1397 مهر کتبر ا 2 محرم :54 ظهر: اذان خورشید: 17:50 غروب 18:07 مغرب: اذان 04:33 فردا: صبح اذان 05:58 خورشید: طلوع V o l N o T U E O C T #گوشمالی داعش به میزنیم موشک موشک میدن فحش براندازا براندازا باز دموکرات حزب میزنیم به میزنیم موشک میدن فحش باز اهواز حادثه تروریستهای مقر جایی تنها میدن فحش براندازا براندازا دیگه و بزنیم موشک که فحشندناسرائیله چونبعدش بخواد که وجودنداره براندازی دور فامیل بده. فحش سپاه عملیاتی اهداف هرچه اسرائیل مرزهای به سوریه در نزدیکترمیشه تفالههایسایبری میشن! هتاکتر و دیوانهتر برانداز موشکهای روی نباشید. نگران که شده نصب تکنولوژی سپاه درد با رو فارسیزبان اسراییلیهای کنه! واصل درک به کمتری آسیدپویانحسینپور ساده گرمی دست یه که اینا ولی هشتگ نظرم به سپاه برای بود چهارتا واسه رو #گوشمالی_سخت دوش به خونه تروریست جوجه که صبحی اون کنید صبر نزنید گروهتروریستی بیدارشدیم دیدیم شده یکسان ک خا با اسرائیل آدمبنحوا استفادهشکنید. که میکنه توییت اینجا نشسته نخورده!آخه هدف به موشکها برداری رو جونت باید االن تو! زیبا بعدی هدف کنی فرار کمپ اون از :(( باشه تو کیلومتری یک شاید پریچهر آتش بس از موشکها این میگن میخواستن وقتی بودن اختیار به کج سرشو هی کنن شلیکش. تلآویو طرف میکرده محمدبینایی گرانی یا ارزانی میشد محسوب دانشجویی غذای یک ملت ا زمانی یه ولی نیست یادتون کثرن ا بود. صرفه به و ارزون خیلی چون عرفان نمیکنه. عوض آهنگ هی کسی اینکه خوبیش تنهایی مسافرت برات! بریزه چایی نیست کسی اینکه هم بدیش ایوانکو xs آیفون دیگه هفته همینا فالن و نداریم پول و گرونه همهچی میگن که همینهایی میگیرن! دست ثمین ۱۴۰۰۰ زیر دالل و رسیده ۱۴۳۵۰ به صرافیها در است مقطعی سقوط حال در دالر مجازی فضای در ارز باالرفتن زمان در که ی جو یکصدم که اینه مهم اما میخره! نداریم! االن رو داشتیم دارید! دوست فقط رو گرونی رجبی علی رو مادرم دست اول میکنن درست خونمون تو هروقت کرفسم خورشت عاشق من اتفاقا بیارن. پیتزا میزنم زنگ بعد میبوسم فدرال ۱۰۰ درصد بگی کسی به قبلش گر ا رو میشه انجام مطمئنی درصد ۹۹/۹۹ گه ا کاری یه نمیشه. انجام علیرضآ مردم زرنگترین مردم این میگم خودم به میبینم و مردم وقتی میکنم استفاده که مترو از میکردم. فکر اشتباه میفهمم کنم استفاده بانک عابر از میخوام وقتی ولی دنیان امید بازتاب نقدها بازنمای درباره نگاهها و نو صبح داریم رضا گرو در دل گزارش به کنش وا کردند تالش مدت این در که افرادی و رسانهها از نگذره خدا روی پیاده اربعین روز باید اینها بندازند تفرقه ملت دو بین چه یعنی مهماننوازی بدونن و برن رو کربال ارزی عملیات گزارش به واکنش نظامی ادوات و نظامی راه از که نمیشینه فقط دشمن خب میکنه استفاده زدن ضربه برای مختلف طرق از کنه حمله راههاست. این از یکی هم اقتصادی و فرهنگی تهاجم سیاسی فرهنگی روزنامه مسوول: مدیر و صاحبامتیاز مهدیپور فرشاد تلفن: نمابر: sobhe-no.ir سایت: رایانامه: پستی: صندوق کدپستی: فاطمی تهران میدان 53 ک پال خیابانجهانمهر کاراپیام : چاپ امروز علیدوست مهدی شهادت نخستین علیدوست مهدی حضرت حرم مدافع پاسدار شهید ۲۵ در وی بود. قم از س زینب شد متولد ۶۵ سال مردادماه ماه سوم با مصادف ۹۴ ومهرماه آزادسازی عملیات از بعد محرم در که سوریه روستاهای از یکی ترکش برخورد با بود داعش تصرف نائل شهادت درجه به پهلویش به علیاصغر نام به پسری وی از آمد. است. مانده عینستاغرام مهدینژاد امید وا گزارش به شد. خبرساز کاوانا به کاوانا مخاطبان معنیدار نگاه نامزد کاوانا سخنرانی پی در خبری پایگاههای از پایگاه سه اتهام موضوع در آمریکا عالی دیوان برای ترامپ پیشنهادی صحبتهای مخاطبان نگاه شیوه از تصویری انتشار جنسی آزار اینطوری اینها که میگفته داشته چی یارو ببین اینکه بیان با جنسی آزار کارشناس یک شد. رسانهها خبری سوژه وی به وی نمایندگانش اطرافیانش ترامپ آقای خود بر عالوه افزود: وی است. عجیبی واقعاشخص ترامپ آقای گفت: میکردهاند نگاهش در وی کند. متعجب را ما نباید ایشان به ایشان مخاطبان نگاه نوع و هستند عجیبی اشخاص نیز وی با مرتبط اشخاص کال و میگم. راست جدا افزود: پایان غ مر روابط کارشناس شد. خواهد آغاز فردا از غ مر اینترنتی ثبتنام که غ مر قیمت کاهش پی در گفت: ایرانیان غگستر مر عمومی است شده پروتئینی فروشگاههای به خریداران هجوم موجب به فردا از غ مر فروش غ مر تنظیم شورای مصوبه اساس بر کارشناس این گرفت. خواهد انجام اینترنتی ثبتنام صورت ملی شماره براساس ۱۰ ساعت رأس صبح فردا از ثبتنام گفت: بنابر یافت. خواهد ادامه غ مر قطعه آخرین تا و شد خواهد آغاز راست سمت رقم آخرین که کسانی عمومی روابط این اعالم است سه پسفردا است دو فردا است یک آنها ملی کد برای میتوانند جلو بگیرند و بروند ترتیب همین به و پسینفردا فیله سینه ران آپشنهای افزود وی کنند. ثبتنام مرغ خرید و بال و میشود عرضه خریداران به ثبتنام هنگام در اسکلت و مرغ جگر عرضه از همچنین وی میگردد. توزیع آزاد بهطور کتف داد. خبر پول بقیه بهعنوان توصیه یاد بر مبنی ایران مردم به سیاسی شخصیت یک توصیه پی در نشان با مجازی فعاالن از جمعی یمن مردم از مقاومت گرفتن نشان توصیه این به را خود کنش وا توصیه این به کنش وا دادن سمتها برشمردن با فعاالن این مجازی واحد گزارش به دادند. حرفهای خواستند وی از یادنشده سیاسی شخصیت مشاغل و مجازی فضای کارشناس یک کنشها وا این پی در بزنند. دیگری شخصیت خواست مجازی فعاالن از زشته بچهها اینکه بیان با است بهتر گرچه ا گفت: وی نکنند. اذیت را یادنشده سیاسی مناسبت که کنند انتخاب را توصیههایی سیاسی شخصیتهای هم نکردند حاال اما باشد داشته جوانب جمیع با بیشتری قدیمی و فعلی عکس انتشار با کاربران از برخی همچنین نکردند. است شده نصف تقریبا سال سه طول در که حوثی عبدالمالک قیاس ایشان و کشورمان یادنشده مسووالن میان کردند تالش نکردند. خوبی کار واقعا که کنند ۳۰۰۰۱۱۴۱ نو صبح پیامکی سامانه دیدگاهها دریافت منتظر شما پیشنهادهای و

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري صفحه مقاوم سازي 56 درصد مسكن روستايي استان زنجان نيازمند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس از سال آینده وارد بازار میشود نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس بیش از 3 سال از عرضه نسل دوم i10 میگذرد. حدود 4 ماه پیش بود که هیوندای نخستین تصاویر اولین فیسلیفت i10 را منتشر کرد. 3

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات اولویتهای و کشورهای صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات خودرو سواری کشور 1 کشور 3 کشور 4 کشور 5 خودرو سواری 310 تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمرکی در کشور عراق کشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست بدون اصل مهر غير قابل استناد است باسمه تعالي تقويم رسمي كشور براي سال 0 هجري شمسي لحظة تحويل سال 0 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت و 0 دقيقه و ثانيه روز دوشنبه فروردين 0 هجري شمسي مطابق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر