1931- حساب اقماری ICT گزارش مدیریتی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "1931- حساب اقماری ICT گزارش مدیریتی"

رونوشت

1

2 1931- حساب اقماری ICT گزارش مدیریتی

3 پیشگفتار در طول سالیان گذشته شیوه زندگی و نحوه انجام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه ما در سایه استتااده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی متحول شده است. کارهای مطالعاتی بسیاری در مورد نقش فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( به عنوان عامل محرک پیشترفت اقتصتادی واجتمتاعی جوامتت م توتت گتورت گرفتته استت. همچنین هرگونه کار مطالعاتی بدون داشتن پشتوانه اطالعاتی آمتاری میتوانتد متورد نقتد و چالشهتای بستیاری قرار گیرد. سنجش و اندازهگیری دقیق این ب ش با چالشهای ماهومی و عمویتاتی مهمتی مواجته بتوده استت. بتا توجه به مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولی حاکمیتی حوزه ICT در کشور و حست نیاز آن دستگاه مرکز آمار ایران برای پاست گویی و بترآورده ستا تن نیتاز جامعته عومتی مراکتز پ وهشتی و نیتز دستگاه متولی با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام به توستعه حستاا اقمتاری ICT ایتران در سال 1931 كرد. ماهوم حساا اقماری به تاصیل در نظام حسااهای موتی 8002 آمتده استت كته ستا تارهای نظتام حستابداری م یو با استتااده از ایتن ماتاهیب بته بترآورده شتدن محاستبات آن كمت متیكننتد. ایتن حستاا شتامل شناستایی محصوالت ICT و فعالیتهای مرتبط با چارچوا حسابداری موتی و همچنتین مشتتمل بتر گترداوری طرحهتای آماری م توت و ادغام آن با گورتهای مالی است. از طریق این حستاا اقمتاری میتتوان بته مجموعتهای یت دست از دادههای جامت و مرتبط با سمت عرضه و تقاضای ICT دست یافت. حساا اقماری ICT در معدودی از کشتورها ماننتد استترالیا شتیوی و افریقتای جنتوبی محاستبه شتده استت. از اینرو مااهیب و روشهای مورد استااده در این کار به گورت عمومی براساس استتانداردهای بینالمووتی موجتود در زمینته حستااهای موتی تجربته کشتور استترالیا و کشتور افریقتای جنتتوبی تهیتته گردیتده استت. بترای تهیته شا صهای ب ش ICT نیز از دستورالعمل UNCTAD این حساا استااده شده است. این دستورالعمل اولین نشتریه حستاا اقمتاری رستمی در زمینته ICT استت كته نقتش مستتقیب ایتن ب تش را در اقتصاد ایران به تصویر میکشاند. در این دستورالعمل نقش ICT در متغیرهای عمده اقتصتاد کتالن ماننتد تولیتد نا الص دا وی تشکیل سرمایه گادرات و واردات مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که ب تش مهمتی از آمارهای محصوالت و دمات ICT در چارچوا نظام حسااهای موی ایران در این حساا اقمتاری جمتتآوری

4 گردیده است ایتن اطالعتات ابتزار مناستبی بترای تحقیتق در ا تیتار محققتان دانشتگاهی و سیاستتگذاران حتوزه ارتباطات قرار میدهد. به دنبال اجرای موفق حسااهای اقماری سالمت تعاون و گردشگری مطالعات اولیه این طرح در سال 1931 با پیگیری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعتات کویتد تورد. ایتن طترح برای پاست گویی بته نیازهتای دا وتی و بینالمووتی وزارت ارتباطتات و فنتاوری اطالعتات و ارائته آمتار تاصتیوی درحوزه ICT طراحی و اجرا شده است. طرح حاضر با مسئولیت مرکز آمار ایران و ساارش وزارت ICT انجام گرفته است. برای تامین نیازهتای آمتاری ایتن حستاا اقمتاری طرحهتای م توتت آمتاری بتا مراجعته بته حتدود واحد آماری و دریافت اطالعات مالی آنها و همچنین دریافت سایر اطالعات مورد نیاز از منتابت ببتتی انجام شد. مراحل اجرایی این طرح كه اولین طرح آمارگیری كارگاهی در كشور برای سنجش شا صهای ICT و نیتز ارزش افزوده حساا اقماری ICT در اقتصاد كشور است در سال 1938 با انجام مطالعات اولیه و تهیه طرح موضوعی آغاز شد و اجرای آن توسط پ وهشكده آمار و با همكاری دفاتر آمار و اطالعات استانداریه یا كشتور و نظتارت مركز آمار ايران در نيمه دوم سال 1938 انجام پذیرفت. ایتن حستاا اقمتاری مبتنتی بتر تجربته دیگتر کشتورهای پیشتترو در زمینتته تولیتتد حستتاا اقمتتاری ICT ماننتتد استتترالیا و آفریقتتای جنتتوبی و نیتتز مبتنتتی بتتر آ تترین دستورالعملهای بینالمووی در زمینه تهیه حسااهای موی وحساا اقماری به شمار میآید و امید است بتا ادامته آن طی سالهای آتی بتوان به ی سری زمانی قابل اعتماد و اطمینان دراین حوزه دست يافت. به منظور استااده بهتر و راحتتر از نتایج این طرح نتایج در قال چهار گزارش با عناوین زیر ارائه شده است: گزارش اول: حساا اقماری ICT گزارش مدیریتی گزارش دوم: حساا اقماری ICT گزارش سوم: شا صهای ICT گزارش چهارم: مطالعات تطبیقی وضمائب تهیته و اجترای ایتن طترح مرهتون زحمتات بستیار همكتارانی از مرکتز آمتار ایتران وزارت ارتباطتات و فنتاوری اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران پ وهشکده آمار و دفاتر آمار و اطالعات استانداریهای کشتور استت که از زحمات ایشان تشكر و قدردانی میشود. همچنتين الزم استت از مجتری طترح تتدوین طترح جتامت فنتاوری اطالعات کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که منابت مالی اجرای این پتروهه مهتب را تتأمین کتردهانتد سپاسگزاری شود. همچنین مرکز آمار ایران از نظرات کویه استاادهکنندگان از این گزارش استقبال میکند. من ا...التوفیق عادل آذر رئیس مركز آمار ایران

5 مددیرا كد ی اارنااادا امد بر تصدمیرگیری ر را ر اد بیشدتری اجدرا ریزی ظدار ردر اید د ا انت یو ع اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت راهبردی نظارت و برنامهریزی معاون قنبری برات ایران اطالعات فناوری سازمان رئیس و اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر معاون جهانگرد نصراله ایران آمار مرکز موی محاسبات و اقتصادی معاون عویپور محمدگادق رضا زاهدیان غری عبدالمجید آمار وهشکده پ وقت رئیس راهبردی ونظارت برنامهریزی وقت معاون رضا ایران آمار مرکز ببتی آمارهای و آماری طرحهای وقت معاون قائمی الله ذبیح ایران آمار مرکز ببتی آمارهای و آماری طرحهای وقت معاون رضایی الله نعمت ایران آمار مرکز اقتصادی حسااهای دفتر مدیرکل حسینزاده جواد اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اقتصادی بررسیهای دفتر مدیرکل توکل مجید مح امیرحسین اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ایران اطالعات فناوری سازمان راهبردی نظارت و برنامهریزی مرکز رئیس عوی ایران آمار مرکز زیربنایی و معدن گنعت آمارهای دفتر مدیرکل رضایی عویرضا ایران آمار مرکز نمونهگیری طرحهای و آماری شناسی روش دفتر مدیرکل یزدانی افسانه آمار وهشکده پ وهشی پ معاون کیانی کاوه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اقتصادی بررسیهای دفتر وقت مدیرکل منش جاللی عوی اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اقتصادی بررسیهای دفتر وقت مدیرکل مو حسین ایران آمار مرکز دمات و بازرگانی فرهنگی دفتر وقت مدیرکل گودرزی معظب ابراهیب ایران آمار مرکز آماری طرحهای بر نظارت و استانداردها دفتر وقت مدیرکل محمدی داریوش اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اقتصادی بررسیهای دفتر معاون شیری گارم اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اقتصادی بررسیهای دفتر وقت معاون اسایدانی عوی اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت بودجه توایق دفتر گروه رئیس ساعی مسعود اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت کارشناس واه محبی بیتا ایران آمار مرکز اقتصادی دفترحسااهای گروه رئیس غالمی محمد ایران آمار مرکز دمات و بازرگانی فرهنگی آمارهای دفتر گروه رئیس شوکتی امیر ایران آمار مرکز نمونهگیری وطرحهای آماری روششناسی دفتر گروه رئیس ایرانار مهتاا ایران آمار مرکز زیربنایی و معدن گنعت آمارهای دفتر گروه رئیس پویانفر حمیدرضا ایران آمار مرکز موی محاسبات و اقتصادی معاونت کارشناس همراهی بهروز ایران آمار مرکز آماری طرحهای بر نظارت و استانداردها دفتر کارشناس کریمی دیجه ایران آمار مرکز اقتصادی حسااهای دفتر کارشناس افشار مریب ایران آمار مرکز اقتصادی حسااهای دفتر کارشناس جوان موراشین ایران آمار مرکز اقتصادی حسااهای دفتر کارشناس رسولی سارا ایران آمار مرکز ببتی آمارهای و آماری طرحهای معاونت کارشناس کرامتی ودود

6 ف رات فصل اول- مقدمه...1 فصل دوم مطالعات و برنامهریزی اجرای طرح 5...ICT 8-1 شناسایی گردآوری و مطالعه مدارک و مستندات طراحی سا تار اجرایی طرح پوشش ب ش حساا اقماری 6...ICT سنجش طرف عرضه...3 ICT سنجش طرف تقاضای 11...ICT سنجش تجارت ارجی کاالها و دمات 11...ICT فصل سوم - نتایج منت از حساا اقماری 11...ICT 9-1 ارزشافزوده ب ش...11 ICT 9-8 سهب ب ش صوگی و دولتی در ب ش...15 ICT 9-9 مقایسه ارزشافزوده نا الص ب شهای اقتصادی اجزای حساا اقماریICT تعداد کارکنان و جبران دمات ب ش...11 ICT 9-6 کارگاههای ICT برحس نحوهی مدیریت منبت اگوی تأمین هزینه نوع کارگاه و نحوه مدیریت تشکیل سرمایه بابت نا الص ب ش...12 ICT 9-2 تجارت بینالمووی ICT

7 حساا اقماری ICT 1931 مقدم 1 ICT 1 فناوری اطالعات و ارتباطات )در این گزارش پس این از میشود( آورده نقش بارز و قابل توجهی در اقتصاد و اجتماع امروزی پیدا کرده است به نحوی که شاهد بهبود عموکرد کویه ب شها برابر بکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی هستیب. ب ش ICT در ایران یکی از اجزای مهب اقتصاد موی را تشکیل میدهد. فناوری ارتباطات سب افزایش بهرهوری کویه ب شهای اقتصادی مانند گنعت کشاورزی حمل ونقل تجارت و بازرگانی و... گردیده است. عویرغب نقش مهمی که ب ش ICT در اقتصاد ایران و جهان دارد اما در طبقهبندی بینالمووی فعالیتهای اقتصادی ) 8 (ISIC به گورت رشته فعالیت جداگآنه یا تعریت نشده است بوكه ب ش ICT بین رشته فعالیتهای م توت اقتصادی مانند گنعت دمات ICT بازرگانی و ارتباطات پ ش گردیده است. نقش محصوالت و دماتی که با عنوان محصوالت و دمات شنا ته میشود در سالهای ا یر در کشور ایران و دیگر کشورها برجستهتر شده است. همچنین رشته فعالیتهای تولیدی توزیعی و افراد استااده کننده از این محصوالت مورد توجه همگانی قرارگرفتهاند. محصوالت ICT با مااهیمی مانند اقتصاد نو عصر شکوفایی دامنههای اینترنتی و صوگی سازی تامینکنندگان این دمات ارتباط تنگاتنگی دارند. برای اینکه ICT به گورت کامل به عنوان ی ب ش اقتصادی لحاظ شود الزم است تا حساا اقماری آن بر اساس استانداردها و تعاریت بینالمووی تهیه گردد. براساس دستورالعمل سیستب حسااهای موی 1339 و 8002 نیز توگیه میشود كه برای سنجش پدیدههای اقتصادی که به طور واضح در حسااهای مرکزی نشان داده نشدهاند حساا اقماری تهیه گردد. ازجموه ابرات حساا اقماری میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1 Information and Communications Technology 2 International Standard Industrial Classification 1

8 تهیه اطالعات اضافی برای موضوعات اجتماعی اص با لحاظ كاركرد یا وی گی بین ب شی استااده از مااهیب تكمیوی یا جایگزین شامل به كارگیری طبقهبندی تكمیوی گسترش پوشش هزینهها و مزایای فعالیته یا انسانی تحویل عمیقتر اطالعات با استااده از شا صها ومتغیرهای مرتبط مرتبط سا تن منابت اطالعاتی فیزیكی حساا اقماری دارای ی نقش دوطرفه است وتحویوی به نظام حسااهای پولی حساا اقماری ICT 1931 از طرفی به عنوان ابزاری برای تجزیه وتحویل اطالعات عمل میكند و از طرف دیگر نقش هماهنگی آماری را برعهده دارد. در نقش تحویوی حساا اقماری مواردی مانند تولید و محصوالت درآمد اولیه وانتقاالت استااده از کاالها و دمات و درنهایت داراییها و بدهیهای ب ش مورد توجه قرار میگیرد. از طرفی حساا اقماری به عنوان هماهنگکننده آمارهای مرتبط با رشته فعالیت مورد نظر نگاهی همگن به رشته فعالیتها درسطح ISIC دارد و واحد فعالیتهای کمکی را به عنوان تولید کنندگان مجزا و مستقل در نظر نمیگیرد اگرچه این فعالیتها ممکن است در SNA از هب جدا بوده باشند. وی گی دیگر تهیه حساا اقماری ترکی متغیرهای پولی با دادههتای غیرپتولی درچتارچوا استتانداردهای متغیرهتای پتولی SNAاست. 9 از طرف سازمان همکاریهای اقتصادی وتوسعه ( 4 )OECD راهنماهایی منتشتر شتده استت کته در آن الگتوی 5 ماهومی اقتصاد اطالعات لحاظ گردیده است. محصوالت ICT در ی جانبی قطعات و لوازم مصرفی نترم افتزار رایانته دارایتیهتای ارتباطتاتی تدمات رایانته یا فروشی و عمده فروشی میگردد. گستره وسیت شامل س ت افزار رایانه و دستگاههتای تدمات ارتباطتاتی و ترده محصوالت و دمات ICT که طی فرآیند تولید دیگر محصوالت و دمات دیگر در انه تولید و مصرف متیشتوند در گتروه محصوالت ICT قرار نمیگیرند. در عوض رشته فعالیت ICT با اشاره به محصتوالت ذکتر شتده کته شتامل عمتدهفروشتی و ردهفروشی نیز است تعریت میشود. ارزش اقتصادی محصوالت ICT در نظام حسااهای موی ایران در محاسبات مهتب اقتصتادی هماننتد GDP ارزش افتزوده نا الص ب ش گنعت تشکیل سرمایه نا الص بابت )سرمایه گذاری( و هزینه مصرف نهایی انوار )HFCE( لحاظ شتده است. به هر حال طبقهبندیها و منابت اطالعاتی مورد استااده در حسااهای موی به گونهای تهیته شتده استت کته نمیتتوان ب ش مجزایی را به محصوالت ICT و یا رشته فعالیتهایی که این محصوالت را تولید و یا توزیت متیکننتد ا تصتاص داد. همچنین حسااهای موی به طور نظاممند مصرف محصوالت ICT توسط انوارها ب ش دولتی و یتا تجتاری را مشت ص نمیکند. بر ی از آمارهای مهب همانند سرمایهگذاری تجاری در ب ش نرمافزارهای رایانهای از قبل بهطور مجزا قابل دستیابی و تهیه بوده است. از اینرو در این گزارش ب ش ICT در معنای اقمتاری آن متورد بحت اطالعات حاگل از طرحهای نمونهگیری و بررستی قرارگرفتته و بتا تکیته بتر پرسشنامههای ببتی وگورتهای مالی سهب آن در اقتصاد تعیین گردیده است. 3 System of National Accounts 4 The Organisation for Economic Cooperation and Development 5 Organisation for Economic Cooperation and Development Guide to Measuring the Information Society(DSTI/ICCP/IIS(2005)6) 2

9 حساا اقماری ICT 1931 در سالهای ا یر ب ش ICT به دلیل نقش مهب محصوالت و دمات آن در رشد اقتصادی مورد توجه دا وتی و بینالمووتی قرارگرفته است. محصوالت ICT ارتباط نزدیکی با پدیده اقتصاد نو و صوگیسازی ارتباطات در دو دهه گذشتته در بر تی کشورها پیدا کرده است. حسااهای اقماری در 6 دل نظام حسابداری موی به نحوی طراحی شده استت تتا ایتن امکتان را فتراهب آورد تتا حستااهای اقماری برای حوزههای منت با حاظ روابط آن با حسااهای مرکزی فراهب گردد. حسااهای اقماری تهیته شتده از ستوی دفتتر حستااهای اقتصتادی مرکتز آمتار ایتران چتارچوا حستااهای موتی را بترای نشتان دادن ارزش مبتادالت محصتوالت و دمات ICT در اقتصاد ایران مورد استااده قرارداده است. مرتبط بودن این حستاا بتا حستااهای موتی کشتور بته دلیتل حاظ قابویت مقایسه و سازگاری آن با شا صهای اگوی اقتصاد مانند تولیتد نا تالص دا وتی موجت ارزشتمند شتدن ایتن اطالعات در تحویلها گردیده است. جامعه مورد نظر برای طرف عرضه کارگاههای ICT پنجاه هزار کارگاه بوده است که هات هزار از این کارگاههتا یتا 10 درگتد مورد آمارگیری قرار گرفته است. در ب ش شا صهای ICT جامعه طرح از آن سنجش شا صهای کویه حوزههای اقتصادی کشور بوده است و هدف 7 دوازده گانه مورد توگیه آنکتاد برای تعیین ابر ب شی آن در اقتصاد بتوده استت. کتل کارگاههتای جامعه مورد مطالعه دراین ب ش 8/5 میویون کارگاه بوده است که حدود کارگاه مورد مراجعه و آمارگیری قرار گرفتته است و تمام محاسبات به قیمت جاری انجام شده است. درب ش ارزش افزوده نتایج نشاندهنده آن است که 8/18 درگد از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور در سال 1931 ناشتی از فعالیتهای ب ش ICT بوده است. این سهب در تولید نا الص دا وی 8/10 میباشد. در مقایسه با 15 ب ش رشته فعالیتت ISIC در سال ICT 1931 با دارا بتودن ستهب 8/18 درگتدی از کتل ارزش افتزوده نا تالص جایگتاه ستیزدهب را دارا بتوده است. سهب ارزش افزوده نا الص ICT از کل ارزش افزوده نا الص کشور در مقایسه بتا ستهب ارزش افتزوده ب تش هتتل و رستوران )1 درگد( و سهب ارزش افزوده سایر دمات عمومی ش صی و انگی )1/36 درگد( دارای مقدار بیشتری بوده و از سهب ارزش افزوده واسطهگری مالی )8/63 درگد( دارای مقدار کمتری است. سهب CT و IT درتولید نا الص دا وی به ترتی برابر با 1/57 و 50 /. میباشد. با تاکیت ب تش ICT بته ب تش پستت و م ابرات و ب ش اقماری مشاهده میگردد اضافه کردن ب ش اقماری به این ب تش تنهتا موجت افتزایش 57/. درگتدی در سهب تولید نا الص دا وی گردیده است در حالی که ب ش پست و م ابرات به تنهایی 1/50 درگد از تولید نا تالص دا وتی کشور را به ود ا تصاص دادهاند. درارتباط با صوگی سازی ب ش ICT قابل مشاهده است که این نقش در سالهای ا یر پررنگتر شده است به نحوی کته 73 درگد این ب ش در سال 1931 به ب ش صوگی تعوق گرفته است. در سال 1931 کل جبران دمات کشور برابر با میویون ریال )به قیمت جاری( بوده استت و ستهب ب تش ICT از آن در حدود 1/7 درگد یا میویون ریال بوده استت. ستهب IT و CT از کتل جبتران تدمات کشتور بته 6 System of National Accounts 7 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 3

10 ترتی حساا اقماری ICT /. و 1/0 درگد بوده است. ازنظتر تعتداد کارکنتان درایتن ب تش ناتر مشتغول بته کتار بتوده و در مجمتوع میویون ریال دریافتی داشتهاند. به ترتی از نظر تشکیل سرمایه بابت نا الص ستهب حستاا اقمتاری ICT در حتدود 1/0 درگتد استت. کتل تشتکیل سترمایه بابتت نا تالص اقتصتاد کشتور در ستال 1931 برابتر بتا میویتون ریتال بتوده استت کته ب تش ICT درایتن ستال میویون ریال تشکیل سرمایه نا الص داشته است. سهب IT و CT از کل تشکیل سرمایه بابت نا الص کشتور 1/. و 1/9 بوده است. شایان ذکر است سایر گزارشهای نتایج این طرح با عناوین زیر در سه جود به گورت CD به پیوست این گزارش است. گزارش دوم: حساا اقماری ICT گزارش سوم: شا صهای ICT گزارش چهارم: مطالعات تطبیقی وضمائب گتزارش دوم مبتاح ی همچتون تعتاریت وماتاهیب رایتج در حتوزه حستاا اقمتاری ICT بینالمووی برای تهیه حساا اقماری ب ش ICT طبقهبندیها منتابت و دستتورالعملهای موجتود تجربته کشتورهای استترالیا و شتیوی در گترداوری حستاا اقمتاری نحوه مطالعه و برنامهریزی برای دستیابی به این هدف و در پایان نتایج حساا اقماری ICT آورده شده است. گزارش سوم شا صهای ب ش براساس توگیه و 2 دستورالعمل آنکتاد گرداوری و نتایج آن آورده شده است. گزارش چهارم مطالعات تطبیقی و دستورالعمل آنکتتاد و نیتز ضتمائب متورد نیتاز در متورد فرادادههتای ب تش ICT را شتامل میشود. 8 UNCTAD 4

11 ICT اقماری حساا ICT مطالعا ام بر رر اجرای ریزی آمتد عمتل به برنامهریزی شده پیشبینی مراحل شدن عمویاتی برای ICT اقماری حساا تهیه طرح اجرای تصوی از پس گترداوری و شناستائی اجرایتی تار ستا ستازماندهتی نظیتر اقتداماتی اول درمرحوته گردیتد. آغاز آن با مطابق طرح اجرای و گترداوری روشهتای تعیتین ICT تش ب پوشتش تعیتین انگویستی منتابت ترجمته و مستندات مطالعه مستندات و مدارک شد. انجام مطالعات گروه توسط آماری امکانسنجی و آماری اقالم تعیین اطالعات ری ا گر مستادا مدارک مطالع ناااایی 1-1 بته مستتندات وجتود عتدم بته توجته بتا شد. مطالعه و بررسی ارجی و وی دا مستندات و مدارک ICT ش ب ت شنا برای زبتان بته عالقهمنتدان استتااده بترای مستندات این از ی بر که است انگویسی مستندات بر مطالعه این اتکای فارسی زبان برد: نام زیر شرح به میتوان را مستندات از ی بر شد. برگردانده فارسی 8002 سال ویرایش موی حسااهای نظام 0 ویرایش اقتصادی فعالیتهای بینالمووی طبقهبندی )ASNA( استرالیا موی حسااهای نظام تجربی برآوردهای استرالیا: کشور تجربه ارتباطات ش ب اقتصادی آمارهای تهیه دستورالعمل جنوبی آفریقای ICT اقماری حساا وضعیت 5

12 حساا اقماری ICT رراحی ااختار اجرایی رر انجام هری از مراحل طرح سازماندهی وی های را میطوبید. سازمان اجرایی طرح عبارت از ی ستاد راهبری به ریاست رئیس مرکز آمار ایران بود که اعضای آن را معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مدیران مشاوران و کارشناسان وزارت انه و مرکز آمار ایران تشکیل میدادند. این ستاد وظیاه سیاستگذاری برنامهریزی هدایت هماهنگی نظارت و همچنین بررسی و تصوی فعالیتها و وظایت گروهها و کمیتهها بررسی و تصوی کویات طرحهای موضوعی و فنی را بر عهده داشته است. بر ی کمیتهها و گروههای کاری زیر نظر ستاد به شرح نمودار زیر فعالیت كردهاند. اازما اجرایی رر ملی ت حسابهای ICT ی ستاد راهبري كميته هماهنگي و مدیریت امور اجرایي كميته حسابهاي ICT و نظارت كميته روش شناسي و طرحهاي آمارگيري كميته پردازش و استخراج 1-9 پونش بخش حساب اقماری ICT ب ش ICT در سه ب ش تقاضا عرضه و واردات و گادرات قابل سنجش است. بر این اساس 16 شا ص محوری مورد شناسایی قرار گرفته است: توسط ب ش بازرگانی )طرف تقاضا( دوازده شا ص برای استااده از ICT 1- دو شا ص برای ب ش پولی ICT )طرف عرضه( 2- دو شا ص برای ب ش تجارت ارجی ااجش ررف تقاضای ICT بر اساس این شا صها نسبت ناوذ ب ش ICT در رشته فعالیتهای م توت و نحوه حضور آن در ب شهای م توت اقتصادی تعیین میگردد. فهرست اگوی شا صهای ICT از ب عد تقاضا شامل 18 شا ص است. این شا صها به 6

13 حساا اقماری ICT گورت ی 1931 نسبت است به نحوی که در گورت کسر وی گی مورد نظر و در م رج آن جامعه مرجت قرار میگیرد. استااده از نسبت به جای اعداد مطوق مقایسه اطالعات حاگل از رشته فعالیتها اندازه تغییرات و سایر متغیرهای قابل طبقهبندی را تسهیل میکند. 18 شا ص مذکور عبارتند از: : B1 نسبت واحدهای استااده کننده از رایانه : B2 نسبت كاركنانی كه از رایانه استااده میكنند : B3 نسبت واحدهایی که از اینترنت استااده میكنند : B4 نسبت كاركنانی كه به گورت معمول از اینترنت استااده میكنند : B5 نسبت واحدهای دارای وا سایت : B6 نسبت واحدهای دارای اینترانت : B7 نسبت واحدهایی كه ساارشات ود را از طریق اینترنت دریافت میكنند : B8 نسبت واحدهایی كه ساارشات ود را بر روی اینترنت قرار میدهند : B9 نسبت واحدهایی كه از اینترنت استااده میكنند با توجه به نوع دسترسی LAN نسبت واحدهای دارای : B10 : B11 نسبت واحدهای دارای اكسترانت نوع فعالیت )دریافت ایمیل امور بانکی...( : B12 نسبت واحدهایی كه از اینترنت استااده میکنند برحس برای همه شا صها شا صهای فرعی نیز قابل تعریت است. به منظور نشان دادن شکاف دیجیتالی در مناطق م توت کشور مانند شهری و روستایی میتوان نتایج را به گورت مناطق جغرافیایی مورد طبقهبندی نشان داد. جدول 1 شامل رشته فعالیتهایی است که باید در این ب ش آمارگیری از آنها گورت بگیرد. 7

14 حساا اقماری ICT 1931 جد ل 1- کدهای نهایی شده براساس طبقهبندی REV.4 ISIC در طرف تقاضای ICT کد ب ش الت - کشاورزی جنگوداری و ماهیگیری پ- تولید گنعتی )سا ت( 86- تولید محصوالت رایانه یا الکترونیکی ونوری 87- تولید تجهیزات برقی 82- تولید ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر 83 -تولید وسایل نقویه موتوری تریور ونیب تریور 90 -تولید سایر تجهیزات حمل ونقل ج- سا تمان ردیت عمده فروشی و رده فروشی تعمیر وسایل نقویه چ-عمده فروشی و رده فروشی تعمیر وسایل نقویه موتوری و موتوری و موتورسیکوت موتورسیکوت ح - حمل و نقل و انبارداری خ- فعالیته یا دماتی مربوط به تامین جا و غذا ذ- فعالیته یا مالی و بیمه ر- فعالیته یا امالك و مستغالت ز-فعالیته یا حرفهای عومی و فنی ه- فعالیته یا اداری و دمات پشتیبانی ش- آموزش ص-فعالیته یا مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی ض-هنر سرگرمی و تاریح ظ- انوارها 06 -عمده فروشی بجز وسایل نقویه موتوری و موتور سیکوت 07- رده فروشی به جز وسایل نقویهی موتوری و موتورسیکوت سایر واسطهگریهای پولی 251 -آموزش پیش دبستانی وابتدایی 258- آموزش متوسطه 259- آموزش عالی فعالیتهای پشتیبانی آموزش

15 ICT حساا اقماری ICT ااجش ررف عرض سنجش طرف عرضه ICT هسته اگوی نظام حسابداری ICT را تشکیل میدهد که بیانگر ب ش ICT و محصوالت آن )کاالها و دمات( است. این امر مستوزم پوشش رشته فعالیتهای اقتصادی ICT در ب شهای گنعت عمده فروشی کاالهای ICT ارتباطات و دمات رایانه یا است. همانند سایر فعالیتهای اقتصادی اطالعات کویدی ب ش ICT شامل شا صهای تولید کاالها و دمات نیروی کار و عموکرد اقتصادی ب ش مانند درآمد ارزش افزوده و بهرهوری است. این قسمت از طریق اجرای طرحهای آمارگیری م توت و اطالعات ببتی تکمیوی پوشش داده واهد شد. دو شا ص محوری طرف عرضه ICT عبارتند از: :ICT1 سهب نیروی کار ب ش ICT در اقتصاد :ICT2 سهب ارزش افزوده ب ش ICT در اقتصاد ااجش تجار خارجی ااالها خدما ICT طبقهبندی مورد استااده در ب ش تجارت ارجی طبقهبندی HS بوده و منبت دریافت اطالعات مورد نیاز گمرک جمهوری اسالمی ایران است. دو شا ص محوری سنجش تجارت ارجی کاالها و دمات ICT عبارتند از: : ICT3 سهب کاالهای وارداتی ب ش ICT از کل واردات : ICT4 سهب کاالهای گادراتی ب ش ICT از کل گادرات 9

16 حساا اقماری ICT تایج ماتخب از حساب اقماری ICT ه یا حساا اقماری با توجه به این موضوع که چه کاالهتا و تدماتی در حتوزه ICT محصوالت در حقیقت شامل س تافزار رایانه نرمافزار رایانه داراییهای م ابراتی دمات رایانه یا 11 قترار متیگیرنتد تعیتین گردیتده استت. ایتن و دمات ارتباطتاتی است. ی حساا اقماری در بردارنده جزئیات مربوط به عرضه و تقاضای این محصوالت استت و همچنتین ارزش افتزوده- مستقیمی که این محصوالت از طریق ارزش افزوده نا الص ICT و تولید نا الص موی ICT به اقتصاد میافزاینتد را مورد بررسی قرار میدهد. در این جا تعریت IT CT,ICT و تعریت ب ش اقماری و ب ش ICT بترای درک جتداول نتتایج آورده شدهاست. )ICT( ICT شامل س تافزار نرمافتزار شتبکه و رستانههای ذ یترهستازی اطالعتات شامل متن داده گدا تصویر و دمات مرتبط میباشد )تعریت مشترک بان انتقتال و ارائته اطالعتات جهانی و.)ITU IT به س ت افزار نرم افزار جمتآوری اطالعات ذ یرهسازی پردازش و ارائه دادهها اطالق میشود. CT به سیستبهای م ابراتی و شبکههای موبایل و کابوی ماهوارهای و دمات مربوط به آنها اطالق میشود. منظور از ب ش اقماری در این گزارش تجمیت شش گروه اگوی اشاره شده در گاحه بعد است. منظور از ب ش ICT ب ش ارتباطات و پست به اضافه ب ش اقماری است. اطالعات و آمار است راج شده به دو شیوه ببتی و اجرای آمتارگیری حاگتل شتده استت. بر تی از ایتن اطالعتات بتر استاس گورتهای مالی شرکتهایی است که اطالعات مربتوط بته آنهتا تحتت عنتاوین ICT صوگتی و ICT دولتتی آورده شتده است و در برگیرنده کدهای 59 و 61 است و سایر اطالعات مبتنی بر دادههای است راج شده از شش طرح اجرا شتده بترای طرف عرضه میباشد که اطالعات آنها براساس طبقهبندی ارائه شده درجدول شتماره 8 در شتش گتروه اگتوی بته شترح زیتر طبقهبندی میشود:.1.8 دمات برنامه نویسی و ارائه مشاوره )کد 68 ( دمات پردازش و میزبانی دادهها پرتالهای وا )کد 691(

17 حساا اقماری ICT 1931 و تعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی )کدهای 9980( 351 نص 9. ) الکتریکی و نوری )کدهای تولید محصوالت رایانهای.0 قطعات الکترونیکی و م ابراتی )کدهای 0651( 0658 تجهیزات جانبی عمده فروشی رایانه 5. تحقیق وتوسعه شامل پ وهشگاه ICT )کدهای 781( حساا اقماری ICT را میتوان به طرق زیر مورد بررسی قرارداد: پوشش ب ش ارزش افزوده تعداد کارکنان وجبران دمات تشکیل سرمایه ارائه کننده ارزش نهایی محصوالت ICT به قیمت بازار بعد از کسر هزینه کاالهتا و تدمات متورد تولید نا الص موی ICT استااده در تولید آنها است. 9-1 ارزشافز ه بخش ICT عویرغب نقش مهمی که ب ش ICT در اقتصاد ایران و جهان دارد در طبقهبندی بینالمووی فعالیتهای اقتصادی ) 3 (ISIC به گورت رشته فعالیت جداگانهای تعریت نشده است بوكه ICT بین رشته فعالیتهای م توت اقتصادی مانند گنعت دمات بازرگانی و ارتباطات پ ش گردیده است و تولیدکنندگان محصوالت ICT در طبقات م توای از این طبقهبندی رشته فعالیت قرار گرفتهاند. ارزش افزوده نا الص رشته فعالیت محصوالت ICT تحت تابیر تغییرات حاگوه در میزان مالیتات و یارانته تعوتق گرفتته بته محصوالت نیست. این امر ممکن است در بین رشته فعالیتهای م توت و در زمانهای گوناگون متاتاوت باشتد در نتیجته روش ترجیحی حسااهای موی برای اندازهگیری سهب رشته فعالیتها در ارزش تولیدات است. ارزش افزوده نا الص ICT در سال 1931 برابر با 8/18 درگد از کل ارزش افزوده نا تالص اقتصتاد استت و ستهب ICT در ارزش افتزوده نا تالص از سهب آن در تولید نا الص دا وی )8/10( فاگوه چندانی ندارد. در جدول 8 ارزش افزوده کل اقتصاد و ارزش افزوده ب شی از اقتصاد که با توجه به تعریت ICT و نیز ماهیت فعالیتهتای مذکور در فوق تعیین شده است ارائه شده است. 9 International Standard Industrial Classification 12

18 حساا اقماری ICT 1931 CT و IT در اقتصاد کشور )به قیمت جاری جد ل 1- سهب ارزش افزوده ب ش ICT ارقام به میویون ریال- سال 1931( نر ارزش )میلیو ریال ) ا ر ( رصد( ارزش افز ه ال اقتصا تولید اخالص اخلی اقتصا ارزش افز ه بخش ICT ارزش افز ه بخش CT ارزش افز ه بخش IT ا ر ارزش افز ه بخش ICT ر ارزش افز ه اقتصا ا ر ارزش افز ه بخش CT ر ارزش افز ه اقتصا ا ر ارزش افز ه بخش IT ر ارزش افز ه اقتصا ا ر ر تولید اخالص اخلی بخش ICT ا ر ر تولید اخالص اخلی بخش CT ا ر ر تولید اخالص اخلی بخش IT منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران ۲/۱۲ ارزش افزوده بخش ICT ۹۷/۸ نکل 1- سهب ارزش افزوده حساا اقماری ICT از ارزش افزوده کل اقتصاد درجدول شماره 9 سهب ب ش اقماری و ب ش ارتباطتات و پستت بته گتورت مجتزا آورده شتده استت. براستاس ایتن جتدول 1/55 درگد از ارزش افزوده اقتصاد متعوق به ب ش ارتباطات و پستت و /. 52 درگتد متعوتق بته ب تش اقمتاری استت. در شکل شماره 8 سهب ب ش اقماری و سهب ب ش ارتباطات و پست از کل ب ش ICT تاکی شتده استت. همتانطتور کته در 13

19 شکل شماره 8 مش ص است یعنی 87 درگد به ب ش اقماری تعوق میگیرد. شرح حساا اقماری ICT درگد از سهب ارزش افزوده کل ب ش ICT متعوق به ب ش ارتباطات و پست و باقی آن جد ل 9- سهب ب ش اقماری و ب ش ارتباطات و پست در اقتصاد کشور در سال 1931 )به قیمت جاری - میویون ریال( ب ش ارتباطات و پست ارزش افزوده سهب در ارزش افزوده اقتصاد 1/55 سهب در تولید نا الص دا وی 1/54 2/51 2/51 ب ش اقماری منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران بخش های اقماری ۲۷ بخش ارتباطات و پست ۷۳ نکل 1- سهب ارزش افزوده ب ش اقماری ICT از ارزش افزوده حساا ICT درجدول شماره 0 ستانده و مصرف واسطه حساا اقماری ICT به تاکی ب ش اقماری و ب ش ارتباطات و پست نشتان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود سهب مصرف واسطه به ستانده که نشان از مصرف نهادههتا بترای تولیتد کاالهتا و دمات دارد درب ش ارتباطات و پست 01/. و درب ش اقماری 58/. است و این امر نشتان دهنتده آن استت کته ب تش اقماری مصارف واسطه بیشتری نسبت به ب ش ارتباطات و پست دارد. 14

20 حساا اقماری ICT 1931 ب ش اقماری وب ش ارتباطات و پست جد ل 4- ستانده مصرف واسطه و نسبت مصرف واسطه به ستانده ب ش ICT به تاکی ارقام به میویون ریال- سال 1931( )به قیمت جاری سهب مصرف واسطه ازستانده( I/O ) ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده شرح./00 بخشICT بخش ارتبارا پست./58 بخش اقماری منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران براساس جدول شماره 5 مصرف واسطه ب ش IT بیشتر از مصرف واسطه ب ش CT بوده و بر این اساس ب ش IT نسبت به ب ش CT مصرف بیشتری از نهادهها در تولیدات و دمات ود داشته است. وIT CT سهب مصرف واسطه از ستانده )I/O( جد ل 5- ستانده مصرف واسطه و نسبت مصرف واسطه به ستانده ب ش ICT به تاکی )ارقام به میویون ریال- سال 1931( شرح ستانده مصرف واسطه ارزش افزوده 0/00 106,871, ,075, ,706,983 ب ش ICT ب ش CT ب ش IT 0/09 0/02 منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران بخش ICT 9-1 ا ر بخش خصوصی بخش لتی ر ورود شرکتهای صوگی م ابراتی مانند رایتل ایرانستل تالیتا بته عرگته م تابرات و نیتز صوگتی ستازی شترکتهتای م ابرات ایران و زیرمجموعههای آن نقش ب ش صوگی در ارزش افزوده ب ش ICT را پررنگتر سا ته استت. در ستال 1920 سهب ب ش صوگی از کل ارزش افزوده ب ش ICT در حدود 9 درگد بوده است در حالیكته ایتن ستهب هتب اکنتون کامال معکوس شده و سهب ب ش صوگی از ب ش ICT به 73 درگد رسیده است. 15

21 حساا اقماری ICT 1931 جدول 6- ا ر اتا ده مصرف ااط ارزش افز ه بخش خصوصی بخش لتی از بخش ICT شرح سهب از ستانده سهب از مصرف سهب از ارزش افزوده واسطه بخش ICT لتی بخش بخش خصوصی منبت : دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران دولتی ۲۱% صوگی ۷۹% نکل 9- سهب ب ش صوگی و ب ش دولتی از ارزش افزوده ب ش ICT 9-9 مقایس ارزش افز ه اخالص بخشهای اقتصا ی درجدول شماره 7 ارزش افزوده ب شهای اقتصاد به تاکی 15 ب ش اگوی اقتصاد آورده شده است. در مقایسه بتا 15 ب تش رشتته فعالیت ISIC فناوری اطالعاتی و م ابرات با دارا بودن سهب 8/18 درگتدی از کتل ارزش افتزوده نا تالص در ستال 1931 جایگتاه سیزدهب را دارا میباشد. ارزش افزوده نا الص ب تش ICT از ستهب هتتل و رستتوران )1 درگتد( انگی )1/36 درگد(دارای سهب بیشتری بوده و از واسطه گری مالی )8/63 درگد( دارای سهب کبتری است. ستایر تدمات عمتومی ش صتی و 16

22 حساا اقماری ICT 1931 جد ل 1- ارزش افزوده و سهب ب شهای اقتصادی در سال 1931 )به قیمت جاری( ام بخش كشا رزی نكار جاگل اری معد صاعت تأمی ااختما آب برق گاز ربیعی عمده فر نی خر ه فر نی هتل راتورا حمل قل ا بار اری پست مخابرا ااط گریه یا مستغال كرای مالی امور عمومی خدما آموزش خدما ن ری ب دانت مد كاری اجتماعی اایر خدما عمومی نخصی جمع ارزش افز ه بخشها ماهیگیری تعمیر اایل قلی كسب كار خا گی كاالها ارزش افز ه )میلیو ریال( ا ر ( رصد( بخش ICT 9-0 منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران اجزای حساا اقماری ICT در جتدول شتماره 2 اجتزای ستتانده مصترف واستطه و ارزش افتزوده حستاا ب تش ICT بته تاکیت آورده شتده استت. بیشترین سهب ارزش افزوده متعوق به ارتباطات صوگی )بتا 67 هزارمیویتارد ریتال( متیباشتد و پتس از آن عمتده فروشتی تجهیزات ICT )با 91 هزارمیویارد ریال( در رده دوم قرار میگیرد. 17

23 جد ل 1- سهب اجزای ستانده مصرف واسطه و ارزش افزوده ب شها از کل ب شICT حساا اقماری ICT 1931 شرح ستانده مصرف ارزش نسبت مصرف واسطه به واسطه افزوده ستانده ب ش ICT 10 13/ 02 0/ / 79 ارتباطات دولتی 07 51/ 67 52/ / 66 ارتباطات صوگی 87 1/ 62 0/ 73 1/ 83 پست دولتی 06 0/ 86 0/ 82 0 / 87 پست صوگی 83 0/ 50 0/ 86 0/ 93 دمات برنامهنویسی و ارائهی مشاوره 87 0/ 80 0/ 03 0/ 15 دمات پردازش و میزبانی دادهها پرتالهای وا 96 0/ 71 0/ 50 0/ 68 نص و تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی 73 0/ 97 80/ 93 11/ 00 تولید محصوالت رایانهای الکترو نیکی و نوری 96 81/ 18 15/ عمده فروشی رایانه تجهیزات جانبی قطعات الکترونیکی / 00 و م ابراتی منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران بخش ICT تعدا اارااا جبرا خدما 9-5 در سال 1931 کل جبران دمات کشور برابر با میویون ریال بوده است و سهب ب تش ICT از آن در حتدود 1 7 یا میویون ریال میباشد. جدول شماره 3 نشاندهنده سهب و میتزان جبتران تدمات ب تش ICT دراقتصتاد کشور در سال 1931 است. CT و IT و سهب آن در جبران دمات کل کشور سال 1931 )به قیمت جاری( جد ل 3- جبران دمات ب ش ICT شرح ارزش )میویون ریال( سهب 1/7 0/9 1/0 1,010,708,070 0,717,037 جبران دمات کارکنان کل اقتصاد* جبران دمات ب ش ICT جبران دمات ب ش IT جبران دمات ب ش CT سهب جبران دمات ب ش ICT از کل اقتصاد سهب جبران دمات ب ش IT از کل اقتصاد سهب جبران دمات ب ش CT از کل اقتصاد منبت :دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمارایران * ارقام میزان جبران دمات کل کشور قطعی نیست 18

24 حساا اقماری ICT 1931 جبران خدمات بخش ICT ۱/۷ جبران خدمات کارکنان سایر بخشهای اقتصاد ۹۸/۳ نکل 4- جبران دمات ب ش ICT اارگاههای ICT برحسب حوهی مدیریت مابع اصلی تأمی هزیا وع اارگاه 9-6 حوه مدیریت درجدول شماره 10 کارگاههای ب ش ICT برحس نحوه متدیریت کارگتاه آورده شتده استت. ایتن جتدول نشتان دهنتدهی آن است که در حدود 36 درگد کارگاههای ب ش ICT به گورت صوگی 9 درگد به گورت عمومی و 1 درگد بته گتورت تعاونی اداره میشود. جد ل 12- تعداد كارگاهه یا ICT برحس نحوهی مدیریت- سال 1931 شرح خصوصی ی تعا عمومی جمع عمده فر نی رایا تج یزا جا بی قطعا الکتر یکی مخابراتی 5 تولید محصوال رایا فاتر خدما خدما ارتباری بر ام ویسی ای الکتر یکی وری ی مشا ره ارائ خدما پر ازش میزبا ی ا هها پرتالهای ب صب خدما جمع ال تعمیر رایا ایاتر ت ارتباری تج یزا منبت: دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمار ایران 19

25 حساا اقماری ICT تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش ICT ازنظر تشکیل سرمایه بابت نا الص سهب حساا اقماری 1/0 ICT درگد است. کل تشکیل سرمایه اقتصاد کشور در سال 1931 برابر با میویون ریال بوده است که ب ش ICT دراین سال میویون ریال تشتکیل سترمایه نا الص داشته است. دراین میان ب شهای IT وCT به ترتی 1/. و 1/9 از کل تشکیل سرمایه بابت نا تالص اقتصتاد را به ود ا تصاص دادهاند. جد ل 11- تشکیل سرمایه بابت نا الص ب ش IT,ICT و CT در سال 1931 )به قیمت جاری( شرح تشکیل ارمای ثابت اخالص ال اقتصا تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش ICT تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش IT تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش CT ارزش )میویون ریال( 1/4 ا ر تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش ICT ر اقتصا 2/1 1/9 ا ر تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش IT ا ر تشکیل ارمای ثابت اخالص بخش CT ر اقتصا ر اقتصا منبت: دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمار ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ICT 1۴ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل اقتصاد ۹۸/۶ نکل 5- سهب تشکیل سرمایه بابت نا الص ب ش ICT دراقتصاد کشور منبت: دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمار ایران 21

26 حساا اقماری ICT بی تجار المللی ICT واردات کاالها و دمات ICT بنا به آمار UNCTAD در سال 8018 بالغ بر 8 تریویون دالر بوده است. این آمتار در ستال 8011 بالغ بر 1/2 تریویون دالر بوده است. براین اساس کاالهای ICT مانند توانهای همراه گوشیهای هوشمند لپتتاپ تبوت مدارهای الکترونیکی و غیره 11 درگد از کل تجارت جهانی را تشکیل میدهد. آمارهای ا یر نشتاندهنتده آن استت که کشورهای درحال توسعه بیش از نیمتی از واردات کاالهتای ICT یعنتی 50 درگتد آن را بته تود ا تصتاص دادهانتد. بتین سالهای بیشتر رشد تجارت کاالهای ICT به افزایش تقاضای تجهیزات ارتباطی به صوص در کشورهای در حال توسعه مربوط میشد. در سال 8018 واردات جهانی نوت بوک تبوتها و سایر دستگاههای پردازنده اطالعات به 101 میویارد دالر رستید. جالت توجه است که کشورهای درحتال توستعه آستیایی نقتش پیشترو در تولیتد کاالهتای ICT داشتتهانتد و دوستوم گتادرات درایتن کشورها تولید گردیده است. اقتصادهای شترق و جنتوا شترق آستیا بته همتراه پتنج کشتور اروپتایی جمهتوری چت استوواکی مجارستان ایرلند مالت اسوواکی و رهیب اشغالگر قدس جزو گادرکنندگان اگوی کاالهای ICT به شمار میآیند. الص مبادله محصوالت ICT در کشور ایران در سال 1931 کسری 9/98 میویارد دالر را تجربه کرد. یعنتی ستطح واردات محصوالت )9/97 ICT میویارد دالر( 9/98 میویارد دالر بتیشتتر از گتادرات محصتوالت )07/0 ICT میویتون دالر( بتوده است. واردات 6/8 ICT درگد از کل واردات و گادرات 0/15 ICT درگد از کل گادرات را شامل میشود. تجهیزات رادیتویی توویزیتونی و ارتبتاطی 07/7 درگتد از واردات ICT را تشتکیل داده استت. بتیشتترین اقتالم گتادرات ICT مربوط به محصوالت رسانه و کاالها و قطعات متارقه ICT به میزان 88/2 و 15/3 میویون دالر استت. ایتن دو قوتب به طور ترکیبی 21 درگد از کل گادرات ICT را در سال 1931 تشکیل میدهد. جد ل 11- واردات و گادرات محصوالت ICT در سال 1931 )ارقام به دالر( شرح ارزش گادرات محصوالت ICT واردات محصوالت ICT تجارت الص ICT کل گادرات اقتصاد )غیرناتی( کل واردات اقتصاد منبت: دفتر حسااهای اقتصادی مرکز آمار ایران 21

27 حساا اقماری ICT 1931 ماشین آالت اداری حسابداری و محا سباتی, محصوالت رسانه و محتوا, 1 مخابرات پخش برنامه رادیو و تلویزیون و اطالعات, 3 ۶ تجهیزات رادیویی تلویزیونی کاالها و قطعات متفرقه فناوری اطالعات و ارتباطات, ۴2 و ارتباطاتی, ۴۸ نكل 6- سهب واردات زیرب شها از کل واردات ICT در سال

28

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است.

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. تهیه و تنظیم پژوهشگران گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی این

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران

گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران 3131 گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران تدوین: واحد آموزش و پژوهش گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران واحد آموزش و پژوهش 3131 1 شناسنامه گزارش: عنوان گزارش: گزارش آماری یک

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc شركت مديريت شبكه برق ايران 3 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 7 فهرست مطالب مقدمه نحوهي محاسبهي شاخصها جدول -2: فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن گزارشها نمودار -2 : فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده میشود. هزینه ناخالص: عبارت است از هزینهی خانوار بدون

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای علمی-پژوهشی با عنوان: آییننامه حمایت از «گروههای علمی و فناور اولویت الف«مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی تاریخ تصویب: //5 مقدمه: ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه ی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98 رشته ی کارشناسی مهندسی صنایع جهت مشاهده آخرین تغییرات برنامه ی

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form6

Microsoft Word - Form6 استاندارد مهارت و آموزشي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : -4/9//4/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

ارزیابی کانون و شرکت ها تبلیغاتی

ارزیابی کانون و شرکت ها تبلیغاتی اداره ک ل بازرگانی ربای سال 198 جدول رتبه بندی و شاخص سازی رب پاهی فرم اولیه هب تفکیک موضوع عنوان میزان همکاری کانون یا شرکت های تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی شاخص های اثرگذار نیروی انسانی )دو قسمت از

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال 1 شاخص کل (بر مبناي ) در بهمن ماه سال براي کل کشور و مناطق شهري عدد 11 و براي مناطق روستایی عدد 11 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل براي

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده تیر تاریخ انتشار: /05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه عدد )100=( به 179.7 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 48.0 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که شاخص قیمت مصرف کننده فروردین تاریخ انتشار: /02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه عدد )100=( به 17 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 5 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc شماره: مب/ ٥٠٠ تاريخ : ٨/ «بسمه تعالي» جهت اطلاع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک موسسه احترام ا اعتباري توسعه و مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد به استحضار ميرساند سازمان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

g9503.xls

g9503.xls 1 خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي (1) 95 94 95 94 به 93 به 94 به 93 به 94-2/5 5/7 6/7 1/4 5679/4 5823/0 5324/1 503 525 خارجي داراييهاي دا 9/6 6/7 2 26/3 1906/0 1738/6 156 1466/0 1238/5 12/7 7/5 26/7

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/ كد استاندارد: 0-4/7// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر