طرح هدفمندسازي يارانه ها و افزايش نرخ ارز در ايران

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "طرح هدفمندسازي يارانه ها و افزايش نرخ ارز در ايران"

رونوشت

1 طرح هدفمندسازي يارانهها و افزايش نرخ ارز در ايران بيژن بيدآباد مقدمه در رقابتهاي انتخاباتي آوردن پول نفت بر سر سفرههاي مردم به شعاري مورد قبول عامه تبديل شد و دولت براي تحقق اين وعده اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و پرداختهاي نقدي يارانهها به مردم را در دستور كار خود قرار داد. حذف يارانه از لحاظ اصول كاراي ي اقتصادي بسيار خوب است يعني حذف يارانهها زمينه اقتصادي مناسبي براي افزايش كارايي اقتصاد ميشود ولي نميبايست با پرداخت يارانههاي نقدي جبران ميشد. حسن حذف يارانهها اين است كه قيمتهاي نسبي را اصلاح ميكند و موجب كاهش مصرف بخش انرژي ميشود. زمان و نحوه اجراي اين طرح يعني سال 89 نيز مناسب نبود. زماني كه اقتصاد كشور دچار ركود و بحران است افزايش قيمت حاملهاي انرژي عملا عوارض ركود تورمي يعني كاهش عرضه محصولات و افزايش سطح عمومي قيمتها را با خود به همراه ميآورد. زيرا پرداخت نقدي يارانهها به مردم به مفهوم تزريق پول به اقتصاد است كه از سوي ي موجب افزايش مستمر تقاضا در اقتصاد شد و وقتي افزايش مستمر تقاضا اتفاق بيافتد واضح است كه سطح عمومي قيمتها علاوه بر افزايش ناشي از قيمت حاملهاي انرژي بالا ميرود. اقتصاددانان زيادي در زمان تصويب طرح هدفمندسازي يارانهها بارها به مراجع تصميم گيرنده يادآور شدند كه نحوه اجراي طرح هدفمندي با پرداخت نقدي يارانه در عمل بينتيجه است. چرا كه اين سياست منجر به افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي شده و در نهايت از لحاظ قيمتهاي نسبي نسبت به قيمت حاملهاي انرژي اقتصاد را به همان وضعيت قبلي بر ميگرداند. رابطه نسبي توازن در قيمتهاي داخلي و خارجي بايد با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خريد (PPP) برقرار باشد از اين رو وقتي قيمت داخلي افزايش يابد بايد يا سطح عمومي قيمتهاي خارجي يا نرخ ارز افزايش پيداكند تا حاصلضرب قيمت خارجي در نرخ ارز حدودا برابر قيمت داخلي شود و چون قيمت كالاي خارجي در خارج از كشور برونزا است تنها افزايش نرخ ارز است كه ميتواند توازن بين اقتصاد داخلي و خارجي را برقرار كند. دكتر بيژن بيدآباد مشاور بانك ملي ايران در جلسه بررسي مدل هدفمند كردن يارانهها چه گذشت سايت الف 6 فروردين

2 رابطه توازن قدرت خريد رابطه تجاري و اقتصادي ملل برمبناي رابطه منطقي بين قيمتهاي داخلي و خارجي و نرخ برابري ارز بين پول آنها است. تفاوت قيمتها در اصل مزيت نسبي تجارت بين كشورها را موجب ميشود كه در اين رابطه واحد پول دو كشور نقش اساسي ايفا مينمايد. براساس اين نظريه به شرط وجود پول واحد بين كشورها آنگاه شاخص قيمت در كشورهاي مختلف تقريبا با هم برابر ميشوند و تفاوت قيمتها منبعث از شرايط خاص هزينههاي توليد و مصرف كالا نظير حمل و نقل تعرفه ماليات و غيره خواهد شد. اين موضوع مبناي نظريه توازن قدرت خريد (PPP) (Purchasing Power Parity) در تبيين رابطه منطقي بين شاخص قيمتهاي داخلي و خارجي است كه در اواي ل قرن هفده ميلادي مطرح گرديد. توازن قدرت خريد (PPP) در سال 98 توسط كارل گستاو كاسل «قانون قيمت واحد«(Karl Gustav Cassel) (Law of One Price) توسعه يافت و ريشه آن به بر ميگردد. اعم اقتصاددانان رابطه توازن قدرت خريد را در بلندمدت صحيح ميدانند. در كوتاه مدت به دليل عدم انعطاف قيمتها اين رابطه كمي ضعيف ميشود. رابطه توازن قدرت خريد رابطه نرخ ارز را با سطح عمومي قيمتهاي داخلي و خارجي تبيين ميكند. در صورت يكسان بودن پول ملي و خارجي بر اساس نظريه توازن قدرت خريد شاخص قيمتها در داخل و خارج ميبايست برابر باشند. با اين رابطه ميتوان تبعات ناشي از شوك قيمتهاي داخلي را بر روي نرخ ارز پيشبيني نمود. روشهاي مختلفي در مطالعات تجربي نظريه توازن قدرت خريد در سالهاي گذشته را براي بسياري از كشورها استفاده شده است. در اين بين ميتوان به بررسيهاي فرنكل (Frenkel) در سالهاي 978 و 98 اشاره كرد. آزمون رابطه توازن قدرت خريد در ايران بيدآباد و الهياري فرد (9) رابطه توازن قدرت خريد را براي ايران بررسي و آزمون نمودند. سه روش بكار برده شده در آن مطالعه رابطه قوي بين شاخص قيمتهاي داخل و حاصلضرب شاخص قيمتهاي خارج در نرخ ارز را اثبات و برقراري نظريه توازن قدرت خريد در ايران را تا ييد ميكنند و مشخصا صحت اين نظريه در بلندمدت كاملا تا ييد ميشود. اين رابطه بيان كننده اين واقعيت است كه در صورتيكه سطح عمومي قيمتها در داخل افزايش يابد در آن صورت به منظور حفظ تعادل و توازن قدرت خريد داخل و خارج كشور يا ميبايست نرخ برابري پول داخلي نسبت به پول خارجي و يا سطح عمومي قيمتها در خارج از كشور افزايش يابد. از اينرو آزاد سازي قيمتها به مفهوم افزايش قيمتها ناشي از طرحهايي نظير هدفمندسازي يارانهها بيشك منجر به افزايش نرخ ارز و شاخص قيتها خواهد شد. اين سيكل مادامي كه تغييرات قيمتها متاثر از بهرهوري و كارايي اقتصاد نشود همچنان موجب عدم تعادل در بازار ارز و كالا و خدمات خواهد بود. اين موضوع اهميت توجه به تبعات ناشي از سياستگذاري قيمتي و بالا بردن سطح عمومي قيمتها در اثر اجراي سياستهاي ي نظير طرح هدفمندسازي يارانهها را بر نرخ ارز مبرهن ميسازد. لذا بايد گفت دخالت دولت در بازار و اعمال سياستگذاري قيمتي توسط دولت يا اعمال تغيير در سطح قيمتها بيژن بيدآباد و محمود الهياري فرد آزمون نظريه توازن قدرت خريد (PPP) در ايران 9.

3 هرچند راهكاري كوتاهمدت به منظور بهينهسازي مصرف شناخته ميشود ولي عدم توجه به تاثيرگذاري اين سياست بر ساير متغيرهاي اقتصاد از جمله نرخ ارز و ريسكهاي ناشي از تموجات نرخ ارز بر شاخص قيمتها در ميان مدت و بلندمدت موجب ايجاد عدم تعادل در بازارهاي كالا و خدمات پول سرمايه و كار خواهد شد. افزايش ساختاري بلندمدت نرخ ارز ناشي از طر هدفمندي يارانهها طرح هدفمندي يارانهها قيمت حاملهاي انرژي را بالا برد كه از سويي منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها گرديد. نرخ ارز وظيفه دارد از لحاظ مكانيزمهاي اقتصادي براي ايجاد توازن بين قيمتهاي داخلي و خارجي قدرت خريد داخلي و خارجي را براي مصرف كنندگان يكسان سازد. اين مكانيسم در علم اقتصاد با نظريه توازن قدرت خريد قابل تحليل است و عملا به گونهاي عمل ميكند كه به طور خودكار نرخ ارز همچنان تغيير مييابد كه سطح عمومي قيمتهاي داخلي مساوي سطح عمومي قيمتهاي وارداتي ضرب در نرخ ارز شود. چون سطح عمومي قيمتهاي داخلي در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانهها افزايش يافت الزاما بايد نرخ ارز نيز به دنبال آن افزايش مييافت. متاسفانه طراحان و سياستگذاران اقتصادي با ناديده گرفتن اين اصل مهم (توازن قيمتهاي داخل و خارج) تصور ميكردند كه ميتوان قيمتهاي داخلي را افزايش داد بدون اينكه نرخ ارز افزايش يابد اما اشتباه در اين امر موجب شد تا از ابتداي سال 90 شاهد افزايش مستمر نرخ ارز باشيم كه اين روند افزايشي يك روند ساختاري و ناشي از مكانيزمهاي دروني اقتصاد و ناشي از برهم خوردن توازن قيمتهاي داخلي و خارجي است. از لحاظ ساختاري اين اتفاق بود كه باعث روند افزايش نرخ ارز در كشور گرديد. وقتي يك متغير براي مدتي روند افزايشي داشته باشد انتظارات فعالان اقتصادي از آينده آن متغير بر اين است كه همچنان افزايش خواهد يافت. در اين حالات است كه انتظارات افزايش نرخ ارز در اثر افزايش مستمر نرخ ارز شكل گرفت و بازار به سمت معاملات احتكاري و نوسانات كوتاه مدت حول و حوش روند افزاينده نرخ ساختاري ارز شكل گرفت. نوسانات كوتاه مدت نرخ ارز ناشي از عوامل سياسي و انتظارات لازمه حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها مديريت نسبت گردش پول خارجي به پول داخلي در اقتصاد است. اگر عرضه پول خارجي در اقتصاد نسبت به پول داخلي رو به نقصان گذارد ارزش پول ملي به تبع قانون عرضه و تقاضا رو به كاهش خواهد گذاشت. نرخ ارز با اجراي سياست هدفمندي يارانهها با افزايش قيمت حاملهاي انرژي براساس نظريه توازن قدرت خريد بايد افزايش مييافت تا مجددا تعادل بين سطح عمومي قيمتهاي داخلي و خارجي و يا به عبارت ديگري نسبت گردش پول خارجي به پول داخلي در اقتصاد برقرار گردد. در اين شرايط بانك مركزي بايد با اتخاذ سياستهاي انقباضي پولي مناسب مجددا نسبت پول خارجي به داخلي را به سمت تعادل قبلي بكشاند. همينطور اگر پرداختهاي يارانهاي سياست هدفمندي يارانهها از محل منابع بانك مركزي تا مين شود منجر به افزايش خالص بدهي دولت به بانك مركزي شده و از طريق بسط پايه پولي نقدينگي را افزايش داده و با برهم زدن نسبت پول داخلي به

4 خارجي در اقتصاد كاهش ارزش پول داخلي را به دنبال خواهد داشت. اثر تحريمهاي بينالمللي از دو سمت تحريم واردات و تحريم صادرات دو دسته اثر متمايز بر جاي خواهد گذاشت. تحريم واردات از يك سو موجب افزايش هزينههاي معاملاتي واردات و افزايش تقاضاي ارز شده و از سوي ديگر در صورت عدم تحقق واردات ناشي از تحريم تقاضاي ارز براي واردات را كاهش ميدهد. خالص اين دو اثر اثر تحريمهاي بينالمللي بر واردات خواهد بود. تحريم صادرات ايران نيز موجب ميشود تا كالا و نفت ايران به قيمت نازلتر در بازارهاي بينالمللي به فروش رود و در صورت عدم امكان صدور بخشي از نفت و كالا در مجموع موجب كاهش درآمد ارزي كشور خواهد است. مجموعا آثار تحريم به ميزان كاهش خالص درآمد ارزي كشور و نتيجتا كاهش عرضه ارز و تغيير نسبت پول خارجي به داخلي در گردش در اقتصاد موجب افزايش نرخ ارز ميشود. به اين موضوع بايد اشاره كرد كه تحريم صادرات نفت ايران اثر بر افزايش نرخ ساختاري ارز در اثر كاهش درآمدهاي ارزي كشور دارد و ميزان آن قابل توجه است و نه نوسانات نرخ ارز. انتظارات فعالان بازار ارز از اين تحريم منجر به فعاليتهاي احتكاري در ارز شده و نتيجتا نوسانات نرخ ارز را پديد ميآورد. وقايع سياسي اخير نظير تبليغات و مشاجرات سياسي بينالمللي تحريمها تعطيلي سفارتخانهها و به طوركلي وقايعي كه انتظارات افراد را در بازار تغيير ميدهد منجر به ايجاد نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز ميشود. نوسانات حول و حوش افزايش نرخ ساختاري ارز در اثر مساي ل بينالمللي و رفتار سودجويانه وابستگان حكومتي و دلالان وجود دارد ولي اين نوسانات كوتاه مدت بوده و پس از مدتي آثار معكوس را بر نرخ ارز خواهد داشت ولي نرخ ساختاري ارز كه از ساختار عرضه و تقاضاي كليه كالاها و خدمات داخلي و خارجي و پولهاي داخلي و خارجي شكل ميگيرد در اثر اجراي سياستهايي نظير طرح هدفمندي يارانهها افزايش يافت. راه حل براي تثبيت نرخ ساختاري ارز و جلوگيري از افزايش مداوم آن و نه كاهش نرخ ارز در ابتدا بايد: طرح پرداخت نقدي يارانهها متوقف گردد و به طور كلي هيچ گونه پرداختي صورت نگيرد. بانك مركزي بايد نرخ ارز مرجع را كه اكنون به واردات برخي كالاها اختصاص داده شده حذف و نرخ ارز بازار آزاد را جايگزين آن بنمايد... براي تثبيت نوسانات و همچنين كاهش نرخ ارز بايد بازار اطمينان يابد كه در آينده نرخ ارز پاي ين ميآيد يا لااقل ثابت ميماند. در اين حالت ارز خريداري و كنز شده توسط افراد مجددا به بازار عرضه خواهد شد و قيمت روبه كاهش خواهد گذاشت. ساير سياستهايي كه دولت و مقامات پولي بايد بكار بندند از قرار ذيل است: بيژن بيدآباد بانكداري مركزي و سياستگذاري پولي در ايران 9.

5 دولت بايد در سياست خارجي خود تجديد نظر كند و سياست تفاهم بينالمللي را به جاي تقابل بينالمللي برگزيند. بانك مركزي بايد اقدام به فروش بخشي از ذخاي ر ارزي و طلاي خود نموده و در عوض ريال حاصل از فروش را از دور خارج كند. دولت بايد مكلف گردد تا به هيچ وجه از استقراض از منابع بانك مركزي استفاده ننمايد براي تا مين مالي دولت ميتوان از اوراق مبادله راستين استفاده نمود. اين اوراق در لايحه و آي يننامه اجراي ي بانكداري راستين طراحي و تعريف شدهاند. بخش بزرگي از منابع در اقتصاد ما سيال و سرگردانند و هر زمان كه نرخ بازدهي بخشهاي مختلف اقتصاد نظير بازار طلا و ارز افزايش يابد دلالان و سفته بازان نقدينگي را به سرعت به سوي آن حركت ميدهند و بازار را متلاطم ميكنند. اصلاح نظام پولي و بانكي كشور براساس لايحه قانوني بانكداري راستين و آيين نامه اجراي آن را راه گشاي كنترل منابع مالي سيال است. بانكداري راستين در عمليات مشاركت در سود زيان منابع سرمايهداري را درگير پروژههاي فيزيكي مينمايد و ميتواند زمينه را براي مديريت منابع مالي سيال و سرگردان جامعه فراهم آورد. طرح بانكداري راستين كه به كارگروه طرح تحول بانكي تقديم شده است عملا مكانيزم هايي را تعريف ميكند كه توسط آن ميتوان ضمن اصلاح ساختار نظام مالي كشور شرايط كارا و مناسبي را براي تا مين مالي ارزي و ورود سرمايههاي خارجي از طريق شبكه اينترنت فراهم آورد. همچنين بانكداري راستين روشها و سيستمهاي تا مين مالي جديدي را به صورت اوراق مبادله راستين ارزي تعريف مينمايد كه در اين راستا شرايط جديد ورود ارز به كشور و همچنين استقراض بدون ربا به صورت ارزي براي همه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي نيز فراهم ميآيد..... منابع در جلسه بررسي مدل هدفمند كردن يارانهها چه گذشت سايت الف 6 فروردين 89 (PPP) بيژن بيدآباد و محمود الهياري فرد آزمون نظريه توازن قدرت خريد در ايران 9. بيژن بيدآباد بانكداري مركزي و سياستگذاري پولي در ايران 9. توضيح: مقالات در سايت شده است. موجود است ولي متاسفانه اين سايت از اول مهرماه 9 فيلتر 5

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

g9503.xls

g9503.xls 1 خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي (1) 95 94 95 94 به 93 به 94 به 93 به 94-2/5 5/7 6/7 1/4 5679/4 5823/0 5324/1 503 525 خارجي داراييهاي دا 9/6 6/7 2 26/3 1906/0 1738/6 156 1466/0 1238/5 12/7 7/5 26/7

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

تحلیل وضعیت پرداخت یارانه‌ها در ایران با تأکید بر آسیب‌شناسیسیاست‌های دولت در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها

تحلیل وضعیت پرداخت یارانه‌ها در ایران با تأکید بر آسیب‌شناسیسیاست‌های دولت در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال یکم شماره بهار 392 صفحات 20-97 تحلیل وضعیت پرداخت یارانهها در ایران با تا کید بر آسیبشناسی سیاستهاي دولت در راستاي اصلاح نظام پرداخت یارانهها کارشناس اقتصاد معصومه زیرك

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم انسانی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه آزمون جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موتورسازان تراكتورسازي ایران به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نسبت به صورت هاي مالی بند مقدمه 1. صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک برای ثبت اصل و فرع تسهیلات بانکی دریافت شده به طریقه ی زیر عمل می کنیم کدینگ حسابداری : گروه حساب بدهی های کوتاه مدت

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات همراه بانک پارسیان با نام "پارسیان من" با امکاناتی منطبق بر نیازهای روز مشتریان این بانک طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 2.3 (0.7) 0. 0.2 (6.4) 04 6 78,985 3,97 2,67 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات اولویتهای و کشورهای صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات خودرو سواری کشور 1 کشور 3 کشور 4 کشور 5 خودرو سواری 310 تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمرکی در کشور عراق کشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي تحلیل وضعیت اقتصاد كالن ایران در سال 4949 كد موضوعي: 222 شماره مسلسل: 41241 معاونت پژوهشهاي اقتصادي دفتر: مطالعات اقتصادي خردادماه 4941 بهنام خدا فهرست مطالب چكیده...1 مقدمه...2 1. بررسی وضعیت اقتصادی

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.7 9. 6.6 95 8 87,844 3,506,497 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني جزوات فارسي كتابخانه متاف

تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني جزوات فارسي كتابخانه متاف تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني 09121342654 جزوات فارسي كتابخانه متافاركس به همت اشخاص و سايت هاي مختلفي تهيه و قبلا در

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جهان بوده است. ژاپن در پي بزرگترین حباب مسکن در تاریخ

توضیحات بیشتر

خالصه مدیریتی به دلیل کنترل قیمتها در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت در مسکن بازار این بازار به صورت عمومی همواره محل

خالصه مدیریتی به دلیل کنترل قیمتها در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت در مسکن بازار این بازار به صورت عمومی همواره محل خالصه مدیریتی به دلیل کنترل قیمتها در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت در مسکن بازار این بازار به صورت عمومی همواره محل مناسبی برای سرمایهگذاری و پسانداز فعاالن اقتصادی بوده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاونت بررسی های اقتصادی رابطه پیچیده ای

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاونت بررسی های اقتصادی رابطه پیچیده ای مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی رابطه پیچیده ای میان تجارت و توسعه اقتصادی کشورها برقرار است. تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی فواید بسیاری را از طریق پرورش نیروی کار

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - معرفي ديوان محاسبات استوني.doc

Microsoft Word - معرفي ديوان محاسبات استوني.doc آشنایی با دیوان محاسبات كشور استوني به کوشش: مسعود موفق اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور 1394 کپی رایت: استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است. » معرفی دیوان محاسبات استونی

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 4.8 (0.7) (0.3) 6.2 70 (9) 80,933 3,97,990 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

چالشهای فراروی صنعت بیمه در ورود به سازمان تجارت جهانی

چالشهای فراروی صنعت بیمه در ورود به سازمان تجارت جهانی 33 تازه هاي جهان بيمه شماره 110 مرداد 1386 نگاهي به بازار بيمه قطر مترجم 1 : سارا عبدالمحمدي از گذشته صنعت بيمة اتكايي ضعيفترين رابطه را با شركتهاي در حال رشد اراي ه دهنده خدمات مالي در سراسر منطقه خليج

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.8 9.3 0.0 0.0 (5.3) 4 87,868 3,507,866 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی پایتون operator( )Python عملگرها سازه هایی هستند که

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ePayment.doc

Microsoft Word - ePayment.doc را مای رپدا ت ا ر ی دار دگان کار ھای و تاب سيويليكا - مرجع دانش www.civilica.com بانك مقالات كنفرانسهاي كشور توجه: ممكن است تغييراتي در وضعيت سرويس دهي بانكهاي مختلف ايجاد شود كه براي اطمينان نهايي مي

توضیحات بیشتر

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول شماره 3 پاییز 1392 صفحات ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران یوسف محنتفر دکتراي اقتصاد و عضو

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول شماره 3 پاییز 1392 صفحات ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران یوسف محنتفر دکتراي اقتصاد و عضو فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول شماره 3 پاییز 1392 صفحات 116-97 ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران یوسف محنتفر دکتراي اقتصاد و عضو هیا ت علمی دانشکده اداري و اقتصادي دانشگاه مازندران

توضیحات بیشتر

تاریخ: 1 از 09 ریاست جمهوری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی معاونت پژوهشی- دفتر طرحهای پژوهشی یادداشت سیاستی طرح پژوهشی پیوست: کد مستند:

تاریخ: 1 از 09 ریاست جمهوری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی معاونت پژوهشی- دفتر طرحهای پژوهشی یادداشت سیاستی طرح پژوهشی پیوست: کد مستند: 1 از 09 : کارکرد بهینه صندوق ثروت ملی در مدیریت درآمدهای نفتی مدیر طرح: مهدی راستاد 2 از 09 پیشگفتار این بودن ارزی )۱( صادرات نفت و گاز هنوز هم بزرگترین بخش از درآمدهای ارزی کشور است. سه ویژگی خاص این

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tizshim eghtesad=

Microsoft Word - tizshim eghtesad= ناشر سخن مشاوران که عبارت این گویندة یعنی میبینید را»تیزشیم«عبارت وقتی است: پذیرفته فرض بهعنوان را کلیدی اندیشة چند باشد آموزش تالش و عملکرد و رفتار از ناشی تیزهوشی یعنی بشویم تیز یعنی تیزشیم 1. وراثت.

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تلفن: )021( تاالر حافظ آدرس: تهران

گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تلفن: )021( تاالر حافظ آدرس: تهران گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تاالر حافظ آدرس: تهران خیابان حافظ شماره 192 تلفن: 66735074 66735892 )021( مشهد آدرس: بلوار سجاد بین بزرگمهر

توضیحات بیشتر