قوه قضاي يه مرجع تصویب: قوه قضاي يه شماره ویژه نامه: ۱۱۲۷ چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "قوه قضاي يه مرجع تصویب: قوه قضاي يه شماره ویژه نامه: ۱۱۲۷ چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم"

رونوشت

1 قوه قضاي يه مرجع تصویب: قوه قضاي يه شماره ویژه نامه: ۱۱۲۷ چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی شماره ۱۰۰/۵۸۵۶۵/۹۰۰۰ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ جناب آقای اکبرپور ري یس محترم هیا ت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضاي یه درخصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاي یه محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ واژهها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل تعریف میگردند: ۱ مرکز: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ۲ هیا ت نظارت: هیا ت نظارت بر وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ۳ هیا ت تعیین صلاحیت: هیا ت تعیین صلاحیت وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ۴ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ۵ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۹۳ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب. ۲۱/۱۲/۹۶ ماده ۲ به منظور سیاستگذاری نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیا ت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضاي یه (به عنوان رییس هیا ت) رییس حوزه ریاست معاون منابع انسانی قوه قضاي یه معاون قضایی قوه قضاییه دادستان انتظامی قضات یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل میگردد. تصمیمات هیا ت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود. وظاي ف هیا ت مذکور عبارتست از: الف تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال

2 ب نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیا ت نظارت پ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیا ت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی ت اتخاذ تصمیم جهت رفع مساي ل و مشکلات و اراي ه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری ث ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها نهادها و ادارات و مراکز قوه قضاي یه و کشور ج وجود این هیا ت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضاي یه نیست. ماده ۳ مرکز دارای شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و میتواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیا ت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ ما خوذه بابت تمدید پروانه برگزاری آزمون مصاحبه و آموزش چاپ کتب و نشریات و امثال آن تبلیغات هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تا مین میشود. رییس مرکز توسط رییس قوه قضاي یه از بین حقوقدانان انتخاب میگردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و میتواند معاونین خود را در امور اجرایی آموزشی اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حقالزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت میشود. امضاء پروانههای وکالت کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است. ماده ۴ مرکز جهت اجرای آییننامه مربوطه و تحتنظر رییس مرکز و هیا ت نظارت تشکیل میگردد و وظایف آن به شرح ذیل است: الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمعآوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال ب: برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضاي ی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاي یه ه: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیا ت علمی دانشگاه میباشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضاي ی و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱ ۲ و کارشناسی ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافتکنندگان پروانه مشاوره حقوقی وکالت و کارشناسی. ماده ۵ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند: الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت داي م برای آقایان ر: عدم سوءپیشینه مو ثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تا یید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق ز: عدم اشتغال اعم از رسمی قراردادی پیمانی در وزارتخانهها سازمانها ادارات و شرکتهای دولتی نهادهای انقلابی شهرداریها و مو سسات ما مور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)

3 ح: نداشتن سوء شهرت ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی ی: عدم محکومیت به انفصال داي م از خدمات قضاي ی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال داي م از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی. تبصره مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی میباشد. ماده ۶ در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان بهاطلاع متقاضیان رسانده میشود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهیها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان ارسال نمایند. الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی ب: محل اقامت و نشانی پستی ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تا سیس مو سسه مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی. ماده ۷ درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد: الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ب: ۶ قطعه عکس ۴ ۳ ج: گواهی مدرک تحصیلی د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال. ماده ۸ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل میشود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مو سسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیا ت تعیین صلاحیت اراي ه مینماید. ماده ۹ پس از انجام آزمون مصاحبه تحقیق و گزینش صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیاتی بنام هیا ت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز (بعنوان رییس هیا ت) و چهار نفر از قضات عالی رتبه وکلا مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیا ت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است تاي ید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیا ت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد. در صورتیکه هیا ت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هریک از وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید میتواند درخصوص ابطال پروانه محرومیت داي م یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیا ت نظارت است. رای هیا ت نظارت در این خصوص قطعی است. تبصره مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضاي یه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسیهای لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راسا تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ماده ۱۰ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیر الانتشار اعلام میگردد. تبصره ۱ به افراد زیر در صورت تا یید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا میشود. ۱ اعضاء هیاتهای علمی دانشکدههای حقوق مورد تا یید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط ۲ اعضای هیا ت علمی در رشتههای مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور.

4 تبصره ۲ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشتههای حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضاي ی بوده و حاي ز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا میشود. تبصره ۳ ۳۰ درصد از پذیرفتهشدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضاي ی بهایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نمودهاند اختصاص مییابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نمودهاند نمیباشد. تبصره ۴ اعضای هیا ت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف میباشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آییننامه و در صورت تا یید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور به آنان پروانه کارشناسی در حوزههای قضاي ی که مورد نیاز میباشد اعطاء میشود. ماده ۱۱ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی حقوقی مدنی و امور حسبی حقوق تجارت حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت. ماده ۱۲ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از: الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا. ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی. ماده ۱۳ از پذیرفته شدگان درامتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین میکند مصاحبه شفاهی بعمل میآید. تبصره افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام میگردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام میشود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی بعمل میآید. ماده ۱۴ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام میشود میباشند. تبصره ۱ قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر میباشند: ۱ رعایت ضوابط مندرج در آگهی ۲ حضور به موقع در مصاحبه ها ۳ شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزی اختبار و تحلیف ۴ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلا قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه. عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان میگردد. تبصره ۲ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیا ت نظارت اعتراض وارد باشد اقدام مقتضی معمول خواهد شد. ماده ۱۵ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیا ت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است به اطلاع رییس قوه قضاي یه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مینماید. ماده ۱۶ اعتبار پروانه وکالت کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آییننامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید میباشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه مفاصا حساب مالیاتی خود را اراي ه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع میباشد. ماده ۱۷ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء میگردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند: ۱ شرکت در دوره آموزشی کاربردی بمدت دو ماه ۲ شرکت در همایشها و سخنرانیهای علمی که توسط مرکز یا هیا ت مدیرههای استانی برگزار میگردد ۳ اراي ه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می شود

5 تبصره مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی باشد. ماده ۲۳ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مو سسه حقوقی می باشند ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مو سسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی داي می یا موقت مو سسه و تمام شعب آن خواهد بود. ماده ۲۴ وظایف و تکالیف و مسي ولیتهای وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط بهوکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است. ماده ۲۵ کارآموزان وکالت وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که بهتنزل درجه محکوم میگردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند: ۱ وکالت در دیوانعالی کشور ۲ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن اصل طلاق نسب حجر ثلث حبس وصیت تولیت و وقف ري یس ۳ دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال ري یس ۴ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر. تبصره ۱ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت مینمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء مییابد. تبصره ۲ اعمال مفاد این ماده مانع از حق اراي ه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پروندهها نمی باشد. ماده ۲۶ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضاي یه منصوب میگردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاههای تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات وکلا مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی بشرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است. مجازاتهای انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است: ۱ درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده ۲ درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز ۳ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان ۴ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال ۵ درجه پنج: محرومیت داي م که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید. تبصره ۱ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام میگردد. تبصره ۲ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار میباشد. دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام میشود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب میشوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسي ولیت اجرای احکام را بعهده خواهد داشت. تبصره ۳ اشخاص زیر میتوانند به آراء دادگاههای بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند: ۱ محکوم علیه در مجازاتهای انتظامی درجه ۴ و بالاتر ۲ دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاههای بدوی انتظامی. ماده ۲۷ این آییننامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آییننامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه میباشد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. ري یس قوه قضاي یه صادق آملی لاریجانی

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Copy of 2nd stage phd exam doc

Copy of 2nd stage phd exam doc ي م بسمه تعالي دانشگاه صنعتي شريف اطلاعيه ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتري تخصصی (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ بخش هايي از اين اطلاعيه برگرفته از اطلاعيه پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ است که

توضیحات بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی در اجراي تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

»ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می توان

»ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می توان »ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می تواند درصورت کسب حدنصاب امتياز بشرح زير و تا ييد صلاحيت

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 «بسمه تعالی«آگهی بکارگیری نیرو قراردادی دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني

توضیحات بیشتر

آي ین نامه اجراي ی قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1373/7/27 هیا ت وزیران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكیلات وظایف و صلاحیت ماده 1 هیا ت بدوي رسیدگی ب

آي ین نامه اجراي ی قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1373/7/27 هیا ت وزیران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكیلات وظایف و صلاحیت ماده 1 هیا ت بدوي رسیدگی ب آي ین نامه اجراي ی قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1373/7/27 هیا ت وزیران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكیلات وظایف و صلاحیت ماده 1 هیا ت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان- که در این آیین نامه هیا ت

توضیحات بیشتر

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد 94-95 ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی کافی نت و سایر مراکز مخصوص این کار): می باشد:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C2EDEDE420E4C7E3E520E4D9C7D1CAED205FE6EDD1C7D3CAC7D1ED5FC7D5E1C7CDEDE5372E646F63>

<4D F736F F D20C2EDEDE420E4C7E3E520E4D9C7D1CAED205FE6EDD1C7D3CAC7D1ED5FC7D5E1C7CDEDE5372E646F63> ضوابط و دستورالعمل هاي نحوه نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كميته فناوري اطلاعات بهار 1388 فصل اول- تعاريف فصل دوم- تعهدات دارنده پروانه فصل سوم- نظارت و اعمال مقررات 3,1. شناسايي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - made164

Microsoft Word - made164 آي ين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار ماده 1- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات (اعم از فردي يا جمعي) بين كارفرما و كارگر يا كارفرما و كارآموز

توضیحات بیشتر

manshor-komiteh-hesabresi-[ ]4520

manshor-komiteh-hesabresi-[ ]4520 بسمه تعالی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت سهامی عام نمونه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترلهاي داخلی براي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - فرمهای ثبت نام دستیاران.docx

Microsoft Word - فرمهای ثبت نام دستیاران.docx ضمن تبریک به پذیرفته شدگان چهل وچهارمین دوره آزمون تخصصی بالینی سال تحصیلی 96-97 اعلام میدارد: الف: پذیرفته شدگان جهت ثبت نام با همراه داشتن اصل و همچنین اسکن مدارك وفرمهاي تکمیل شده ذیل بر روي CD از تاریخ

توضیحات بیشتر

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 کلیات با توجه به مفاد استاندارد اصول كلي دیوان محاسبات كشور بیان ميشود. حسابرسي اصول مندرج در ذیل به عنوان اصول اساسي تبیین كننده استقالل اصل یک وجود چارچوبی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - mexico1.docx

Microsoft Word - mexico1.docx باسمه تعالی پیشنویس اصول استقلال (تاریخ انتشار: 1391/12/23) مرکز آموزش و برنامهریزي دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها کلیات با توجه به مفاد بیانیه مفاهیم بنیا يد دیوان محاسبات کشور بیان میشود.

توضیحات بیشتر

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company باسمه تعا لی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company / Organization Name: نام اختصاری شرکت ( در صورت وجود (: سال تاسیس: کد اقتصادی:

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو

اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی - 98 97 بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C2C6EDE420CFC7CFD1D3ED2098C7D1>

<4D F736F F D20C2C6EDE420CFC7CFD1D3ED2098C7D1> آي ين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 و تاريخ اجراء 1392/1/1 فهرست: مقدمه... ٢ فصل اول اصول ك يل...٢ فصل دوم صلاحيت...٣ فصل سوم وكالت... ٣ فصل چهارم دادخواست... ۴ فصل پنجم ابلاغ...۴ فصل ششم جلسه رسيدگي...۶ فصل

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

اعتبار امر مختوم

اعتبار امر مختوم دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری( شماره 1 بهار و تابستان / 1931 صفحات 3 تا 11 متن رأی منصور رحمدل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز»ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

آئين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري.docx

آئين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري.docx دش ی عاو آي یننامه ایجاد اصلاح تکمیل و درجهبندي نرخگذاري گردشگري وو تا سیسات نظارت برر فعالیت آنها» به همراه آخرین اصلاحات «1384/5/10 اصلاحات با مصوب 1368/02/13 بعدي د را ور ا و دمات دش ی صفحه 1 از 9 3

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chek list.doc

Microsoft Word - chek list.doc عطف:... موضوع: واحد مورد رسیدگی:... سال / دوره مورد رسیدگی: هدف: تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 را رعایت کرده 1- از اجرای وظایف بازرس قانونی تکمیل چک لیست حاضر برای

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج باسمهتعالی شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که از

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به باسمهتعالی!! شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که

توضیحات بیشتر

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختماني هدف از اجراي اين سامانه جلوگيري از اتالف وقت مهندسان

توضیحات بیشتر

آیین نامه داخلی گروه کامپیوتر

آیین نامه داخلی گروه کامپیوتر شیوهنامه دکترا این شیوه نامه به همراه گاربرگهای مربوطه در سایت گروه قرار دارد. دانشجویان موظف هستند از آخرین تصمیمات شورای تحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده که از یکی از طریقهای اطالعیه در تابلو تحصیالت تکمیلی

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دنترڃÙ⁄ docx

Microsoft Word - دنترڃÙ⁄ docx فهرست مطالب شماره صفحه مقدمه...٢ بخش اول : شرايط عمومي داوطلبان... ٢ بخش دوم : شرايط اختصاصي داوطلبان... ٣ بخش سوم : مواد بخش چهارم : مراحل ثبت آزمون...٤ نام...٥ بخش پنجم : مراحل و نحوه اعلام نتيجه...

توضیحات بیشتر

سياست مبارزه با پولشويي و تامين در بانك گردشگري مالي تروريسم

سياست مبارزه با پولشويي و تامين در بانك گردشگري مالي تروريسم سياست مبارزه با پولشويي و تامين در بانك گردشگري مالي تروريسم 0Bمقدمه پولشويي و حمايت مالي از تروريسم تهديدي بزرگ براي اقتصاد جهاني محسوب مي شود. جمهوري اسلامي ايران علاوه بر فراهم ساختن زيرساختهاي لازم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

کتابچه راهنمای دانشجویان Ph.D گروه فارماکولوژی

کتابچه راهنمای دانشجویان Ph.D  گروه فارماکولوژی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی مشهد کتابچه راهنمای دانشجویان Ph.D فارماکولوژی گروه 1394 گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی مشهد فهرست 3 پیام مدیر گروه... 4... مقررات و آئین نامه ها جهت دانشجویان Ph.D برنامه

توضیحات بیشتر

صفحه 1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه یزد هفته ترم مناسبت آموزشی مجري از بازه زمانی تا 1398/06/ /06/01 بررسی وجود برنامه درس

صفحه 1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه یزد هفته ترم مناسبت آموزشی مجري از بازه زمانی تا 1398/06/ /06/01 بررسی وجود برنامه درس صفحه 1 به زمانی 1398/06/12 1398/06/01 بررسی وجود برنامه درسی مناسب هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصیلی براي یان جدیدالورود(کلیه مقاطع) 1398/06/13 1398/06/01 کنترل برنامه هفتگی دروس در مقاطع تحصیلات

توضیحات بیشتر

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این بازار میشود. راهکار مناسب و شاید یگانه راه مواجهه با این امر استفاده از نهادهای مالی واسطی

توضیحات بیشتر

پی اچ دي تست نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397

پی اچ دي تست نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 )ارزیابی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی( )تاریخ انتشار: 1397/03/02( بر اساس آیین نامه

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

طرح اصلاح برخي قوانين راجع به وكالت

طرح اصلاح برخي قوانين راجع به وكالت باسمهتعالی طرح قانونی «عادي» اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت ریاست محترم مجلس شوراي اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضاي 106 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود. مقدمه (دلایل توجیهی):

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي 338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پيش دفاع به شرح ذيل برگزار نمايد: دانشجو پايان نامه را

توضیحات بیشتر

/94 آ/ شماره: /6/19 تاریخ : دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون بدون آزمون و پژوهش محور دوره دکتري تخصصی Ph.D) ( سال

/94 آ/ شماره: /6/19 تاریخ : دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون بدون آزمون و پژوهش محور دوره دکتري تخصصی Ph.D) ( سال /94 آ/ شماره: 16340 1394/6/19 تاریخ : دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون بدون آزمون و پژوهش محور دوره دکتري تخصصی Ph.D) ( سال 1394 » باسمه تعالی «فهرست مندرجات دستورالعمل ثبتنام

توضیحات بیشتر

GHANOON 23 AZAR.doc

GHANOON 23 AZAR.doc صفحه 1 581 نظریههاي ري یس مجلس شوراي اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به» قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران» 1 579 شماره ٥٤٦٤٢

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20DED1C7D1CFC7CFCAED8120D3D1E6EDD3A1E490E5CFC7D1ED20E620CADAE3EDD12E646F63>

<4D F736F F D20DED1C7D1CFC7CFCAED8120D3D1E6EDD3A1E490E5CFC7D1ED20E620CADAE3EDD12E646F63> بسمه تعالي شركت مادر تخصصي مديريت توليد انتقال و وتوزيع نيروي برق ايران ) توانير) قرارداد تيپ سرويس نگهداري و تعمير ٠ قرارداد شماره... اين قرارداد در تاريخ... بين... كه در اين قرارداد (كارفرما) ناميده

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي فرم شماره 1

بسمه تعالي فرم شماره 1 باسمه تعالي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اصالحیه فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای سال 3197-98 تحصیلی 1- اصالحیه بر

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای علمی-پژوهشی با عنوان: آییننامه حمایت از «گروههای علمی و فناور اولویت الف«مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی تاریخ تصویب: //5 مقدمه: ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (2)

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (2) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي فصل اول : تعاريف فصل دوم : روشها و ضوابط پذيرش فصل سوم : نظام پذيرش فصل چهارم: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي فصل پنجم : مقررات ورود ارزشيابي و ثبت

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر