تزریق داخل مجرایی میتومایسین-C جهت درمان انسداد نسبی مجرای اشکی در بزرگ‌سالان

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تزریق داخل مجرایی میتومایسین-C جهت درمان انسداد نسبی مجرای اشکی در بزرگ‌سالان"

رونوشت

1 Injection of Mitomycin-C in Nasolacrimal Duct for Treatment of Partial Nasolacrimal Duct Obstruction Zanjani H, MD; Hashemi N, MD; Heshmatipour B, MD Purpose: To determine the safety and efficacy of mitomycin-c injection into the lacrimal duct for treatment of partial nasolacrimal duct obstruction in adults. Method: This is a before-after clinical trial performed on 20 patients with partial primary acquired nasolacrimal duct obstruction. We injected 1.5 ml of mitomycin-c 0.2 into the lacrimal duct and repeated it with concentration of 0.3 for inadequate response. Results: After 9 months of follow up, epiphora decreased in 80% of the patients, while the amount of obstruction decreased to 50%. In patients with low grade anatomical obstruction the imporvement was 100% and with increasing degrees of obstruction, the success rate of this intervention decreased. Ophthalmic complications did not occur and nasal mucosal pallor was observed only in one patient. Conclusion: Intraductal mitomycin injection can reduce epiphora in adults with partial primary acquired nasolacrimal duct obstruction and is a safe method. Key words: nasolacrimal duct obstruction, mitomycin-c Bina J Ophthalmol 2005; 10 (2): تزريق داخل مجرايي ميتومايسين- C جهت درمان انسداد نسبي مجراي اشكي در بزرگسالان دآتر حبيباله زنجاني دآتر نفيسه هاشمي و دکتر بهرام حشمتيپور چكيده هدف: تعين اثر بخشي و بيزياني تزريق داخل مجرايي ميتومايسين در درمان انسداد نسبي مجراي اشكي در بزرگسالان. روش پژوهش: تحقيق به روش كارا زمايي باليني از نوع مقايسه قبل و بعد بر روي بيمار انجام شد. همه بيماران تحت تزريق داخل مجرايي / ميليليتر محلول ميتومايسين با غلظت / قرار گرفتند. در صورت پاسخ ناكافي تزريق / ميليليتر ديگر از محلول ميتومايسين با غلظت / به فاصله يك هفته انجام شد. همه بيماران به مدت هفته كلرامفنيكل و بتامتازون موضعي دريافت نمودند و به مدت ٩ ماه پيگيري شدند. يافتهها: در پيگيري ٩ ماهه درصد بيماران كاهش اشكريزش داشتند و انسداد به طور ميانگين به ميزان درصد كاهش يافت. بيماران مبتلا به انسداد ا ناتوميك خفيف بهبود درصد داشتند. افزايش شدت انسداد با كاهش ميزان بهبود همراه بود. هيچ عارضه چشمي در بيمارن ديده نشد و تنها در يك مورد تغيير رنگ مخاط بيني به دنبال تزريق دوم مشاهده گرديد. نتيجهگيري: تزريق داخل مجرايي ميتومايسين C ميتواند به عنوان روشي ارزان موثر و بيخطر در درمان انسداد نسبي مجراي اشكي در بزرگسالان به كار رود. مجله چشمپزشکي بينا سال شماره. :

2 مجله چشمپزشكي بينا سال شماره پاسخگو: دکتر حبيباله زنجاني استاديار چشمپزشك دانشگاه علوم پزشكي زاهدان استاديار متخصص گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان زاهدان مركز چشمپزشكي الزهرا تاريخ دريافت مقاله: مهر تاريخ تاييد مقاله: ٤ بهمن مقدمه اشكريزش يكي از شكايات شايع بيماران چشمپزشكي است كه ميتواند براي بيمار بسيار ا زاردهنده باشد. غير از عواملي كه باعث افزايش ترشح اشك ميشوند انسداد اكتسابي و اوليه مجراي اشكي عامل اصلي اشكريزش در بزرگسالان است. به نظر ميرسد كه فيبروز مجراي اشكي به دلايل ناشناخته التهابي عامل اين انسداد ميباشد و جهت رفع اين مشكل معمو لا جراحي داكريوسيستورينوستومي (DCR) توصيه ميگردد. با توجه به انجام عمل جراحي DCR با صرف هزينه زياد بيهوشي عمومي خونريزي حين عمل و احتمال انسداد مجدد يافتن روشي كه هزينه و خطر كمتري داشته باشد مطلوب به نظر ميرسد. در مطالعهاي كه در كشور تايوان صورت پذيرفت ميلزدن مجرا به همراه تزريق ميتومايسين C با غلظت / در بيمار در پيگيري ٩ ماهه ٩ درصد موفقيت داشته است و در چشم از ٤ چشمي كه به درمان پاسخ ندادند با تكرار تزريق انسداد بر طرف شد و در كل ميزان موفقيت به ٩٤ درصد رسيد كه قابل مقايسه باميزان موفقيت DCR است. در پژوهش حاضر اثربخشي و بيزياني تزريق داخل مجرايي ميتوماي سين C در درمان انسداد نسبي مجراي اشكي در بزرگسالان مورد بررسي قرار گرفته است. روش پژوهش اين مطالعه به روش كارا زمايي باليني از نوع مقايسه قبل و بعد بر روي بيمار مبتلا به انسداد نسبي مجراي اشكي انجام شد. با اخذ شرح حال بيماريهاي چشمي و سيستميك سابقه مصدوميت صورت يا بيني جراحي سينوس بيني يا مجراي اشكي و مصرف دارو ساير علل اشكريزش با معاينه كامل چشم رد ميشد. ا زمايش زمان قطع اشك (TBUT) بررسي ناپديد شدن رنگ فلورسين (DDT) و ا زمايش ميكرورفلاكس (MRT) انجام شد و در نهايت با ميلزدن قسمت فوقاني مجراي اشكي و تعيين وجود سختي تماسي و اطمينان از باز بودن كاناليكول به وسيله سوزن شستشو شدت انسداد مجراي اشكي با انجام ا زمايش شستشو طبق جدول () درجهبندي شد. درجه جدول شدت انسداد مجراي اشكي در ا زمايش شستشو تعريف عبور ا زادانه مايع به بيني عبور مايع با فشار و عدم بازگشت ا ن از پونكتومها ورود بيشتر مايع به بيني و بازگشت مختصر مايع از همان پونكتوم يا پونكتوم مقابل ورود مختصري مايع به بيني و بازگشت بيشتر مايع از همان پونكتوم يا پونكتوم مقابل شيوه تزريق ميتومايسين در مجرا: ابتدا يك قطره تتراكايين در كولدوساك تحتاني بيمار چكانده شد و پونكتوم تحتاني با ديلاتور گشاد شد. سپس / ميليليتر محلول ميتومايسين C با غلظت / (رقيقشده با ا بمقطر) توسط سوزن شستشوي مجراي اشكي شماره در مجرا تزريق گرديد. از بيمار خواسته شد كه محلول واردشده به حلق را بيرون بريزد. سپس سطح چشم با ميليليتر محلول نمكي طبيعي شسته ميشد و مقداري محلول نمكي طبيعي جهت شستشوي حلق در اختيار وي قرار ميگرفت. بيمار به مدت يك هفته قطره كلرامفنيكل و بتامتازون ٤ بار در روز مصرف ميكرد و در پايان هفته اول مراجعه مينمود. در ويزيت هفته اول تغيير اشكريزش از بيمار پرسيده ميشد و جهت تعيين دوباره شدت انسداد شستشو با محلول نمكي طبيعي انجام ميپذيرفت و در صورت وجود انسداد درجه يك يا بيشتر تزريق مجدد / ميليليتر ميتومايسين با غلظت

3 / صورت ميگرفت. سپس بيمار يك هفته ديگر نيز قطرههاي موضعي را دريافت مينمود. جهت تعيين عوارض چشمي در هر ويزيت معاينه با اسليتلمپ انجام ميشد و جهت بررسي عوارض احتمالي در بيني معاينه يك هفته پس از هر تزريق صورت ميگرفت. معاينه بيني توسط متخصص گوش و حلق و بيني انجام ميشد. بيماران در هفته اول و ماه اول سوم ششم و نهم معاينه شدند در هر نوبت تحت شستشو مجراي اشكي قرار گرفتند و شدت انسداد مجرا تعيين گرديد و تغيير علايم از بيمار پرسيده شد (جدول ). جدول طبقهبندي علايم بيماران بعد از مداخله الف فقدان اشكريزش ب كاهش اشكريزش نسبت به ميزان اوليه ج عدم تغيير اشكريزش نسبت به ميزان اوليه يافتهها تعداد زن و ٧ مرد كه بين تا ٧ سال (ميانگين ٤ سال) سن داشتند و سابقه اشكريزش ا نها بين ماه تا سال بود (ميانگين ماه) مورد بررسي قرار گرفتند. همه بيماران مبتلا به انسداد نسبي اوليه و اكتسابي مجراي اشكي بودند. تغيير علايم انسداد مجرا قبل از تزريق و هفته اول و ماه نهم پس از تزريق در جدول () ا ورده شده است و نشان ميدهد كه در درصد موارد در هفته اول و در درصد موارد در ماه نهم اشكريزش بيمار بهبود يافته يا برطرف شده بود. چهار بيمار باقيمانده در ماه نهم كه تغييري در اشكريزش خود حس نميكردند دچار انسداد اوليه درجه () بودند. تغيير درجه انسداد مجرا در بيماران در مقاطع قبل از تزريق و هفته اول و ماه نهم پس از تزريق ميتومايسين در جدول (٤) ا مده است و نشان ميدهد كه در درصد موارد انسداد برطرف شد كه همه ا نها انسداد درجه () داشتند. فراواني موارد انسداد درجه و از ٧ درصد در مرحله قبل از تزريق به درصد در هفته اول و ٤ درصد در ماه نهم كاهش يافت. فراواني موارد انسداد درجه () در هفته اول درصد كاهش يافت و در ماه نهم برابر با مرحله قبل از تزريق بود. جدول توزيع فراواني بيماران براساس علايم به تفكيك زمان علامت الف ب ج زمانهاي بررسي قبل از تزريق هفته اول ماه نهم ٩ ٧ ٤ ٩ جدول ٤ توزيع فراواني بيماران براساس درجه انسداد مجراي اشكي به تفكيك زمانهاي بررسي زمان درجه انسداد قبل از تزريق هفته اول ماه نهم بررسي عوارض جانبي ميتومايسين در چشم و بيني نشان داد كه هيچگونه عارضه چشمي ايجاد نشد و تنها يك مورد تغيير رنگ مخاط بيني پس از تزريق دوم مشاهده گرديد. بحث ميتومايسين در چشمپزشكي مصرف روزافزوني پيدا كرده است چنانچه در درمان ناخنك جراحي فيلتريشن در ٤ گلوكوم ديسپلازي و ني وپلازي اپيتليال قرنيه و ملتحمه ٧ پمفيگوييد سيكاتريسي چشم و جراحي استرابيسم رستريكتيو موفقيتا ميز بوده است. مصرف ميتومايسين موضعي حين اعمال جراحي چشمي جهت جلوگيري از تشكيل اسكار با مهار فيبروبلاستهاست و كاربرد ا ن در DCR اكسترنال و و ٩ ا ندوسكوپيك با جلوگيري از بسته شدن محل استي وتومي منجربه افزايش موفقيت اين عملها ميشود.

4 ه ب ه ب مجله چشمپزشكي بينا سال شماره بيست بيماري كه در اين تحقيق تحت تزريق ميتومايسين قرار گرفتند همه كساني بودند كه به دليل اشكريزش ا زاردهنده ناشي از انسداد اوليه اكتسابي مجراي اشكي (PANDO: primary acquired nasolacrimal duct obstruction) كانديد عمل DCR بودند و در پايان مطالعه درصد بيماران كاهش اشكريزش داشتند طوري كه نياز به انجام عمل جراحي نداشتند. همه بيماراني كه داراي انسدادهاي درجه يك بودند درمان شدند طوري كه هيچ شكايتي از اشكريزش نداشتند و در شستشوي مجرا مايع ا زادانه وارد بيني ميشد. چهار نفر از بيمار ( درصد) در پايان مطالعه همچنان از اشكريزش شاكي بودند اينها بيماراني بودند كه انسداد اوليه مجاريشان در حد درجه بود. در نتيجه اين طور به نظر ميرسد كه ميتومايسين با اثر ا نتيفيبروبلاستي خود از پيشرفت انسداد جلوگيري ميكند و يا احتما لا در انسدادهاي خفيف ميتواند باعث پسرفت روند فيبروز گردد. در انسدادهاي شديد (درجه ) ميتومايسين گرچه به طور موقت ميتواند باعث كاهش علايم شود ( درصد بيماران درجه در هفته اول كاهش اشكريزش داشتند ( ولي در پيگيري ماه نهم تنها بيمار كاهش اشكريزش داشتند و بقيه تغييري در اشكريزش و يا شدت انسداد نشان نميدادند. در مطالعه مشابه قبلي در كشور تايلند در پيگيري ٩ ماهه بيمار نتايج حاصل از نظر تغيير علايم مشابه مطالعه حاضر بوده است ( درصد كاهش اشكريزش) ولي در ا ن مطالعه درجهبندي بيماران از نظر شدت انسداد صورت نگرفته بود بلكه فقط تاييد براساس علايم غيرعيني بيماران بوده است. مزيت ديگر پژوهش حاضر اين است كه علل ثانويه مربوط به سينوس و بيني با بررسي دقيق توسط متخصص ENT كنار گذاشته شدند و عوارض احتمالي ميتومايسين روي مخاط بيني بررسي گرديد و يك مورد تغيير رنگ مخاط بيني پس از تزريق دوم مشاهده شده است. تزريق ميتومايسين در مجرا در مقايسه با DCR نه تنها اسكار پوستي بر جاي نميگذارد بلكه با حفظ تماميت ماهيچه اربيكولاريس و رباط پلكي داخلي سازوكار پمپ عملكردي اشكي حفظ ميشود و با توجه به عدم نياز به بيهوش نمودن بيمار از خطرات بيهوشي و خونريزي حين عمل نيز به دور ميباشد و نياز به صرف هزينه گزاف عمل جراحي را نيز ندارد*. نتايج حاصل از تزريق ميتومايسين در مجراي اشكي جهت درمان اشكريزش در PANDO با حجم نمونه نفر و مدت پيگيري ٩ ماه نشان داد كه اين روش از بيزياني و اثربخشي نسبت ا بالايي برخوردار است به علاوه روشي ارزان و در دسترس است و ميتوان قبل از اقدام به عمل جراحي DCR از ا ن استفاده نمود. توصيه ميشود كه مطالعات شاهددار وسيعتري با حجم نمونه بيشتر و مدت پيگيري طولانيتر در اين زمينه صورت گيرد و با كمك سينتيگرافي تغيير ميزان انسداد به طور دقيقتري بررسي شود. نتيجهگيري تزريق ميتومايسين با رقت / / جهت رفع اشكريزش در انسدادهاي ا ناتوميك خفيف كام لا علاجبخش (curative) است و در موارد انسدادهاي با شدت بيشتر نيز ميتواند باعث كاهش اشكريزش و ناراحتي بيمار گردد. اين روش همچنين بيخطر كمهزينه و در دسترس است و به نظر ميرسد كه قبل از اقدام به جراحي DCR موارد انسداد نسبي مجراي اشكي بهره جست. بتوان از ا ن در درمان سپاسگزاري سپاس و قدرداني خود را از اساتيد و دستياران محترم چشمپزشكي بيمارستان الزهراي زاهدان و همچنين از مسوولان كتابخانه خانمها مير و موسوي و كاركنان زحمتكش كلينيك به ويژه ا قايان ميرشكار و شهدادي ابراز ميداريم. ٤

5 منابع 1- Bartley CB. Acquired lacrimal drainage obstruction: an etiologic classification system, Case reports, and a review of the literafure. Part 1. (Review). Ophthal Plast Reconstr Surg 1992;8: Chih C, Chuan Kani TC, Dan HV, Tong A. Effecacy of probing the nasolacrimal duct with adjunctive mitomycin-c for epiphora in adults. Ophthalmology 2002;104: Singh G, Wilson MR, Foster CS. Mitomycin eye drops as treatment for pterygium. Ophthalmology 1988;95: Palmor SS. Mitomycin as adjunct chemotherapy with trabeculectony. Ophthalmology 1991;98: Wilson MW, Hungerford JL, George SM, Medreperla SA. Topical mitomycin for the treatment of conjuntival and corneal cpithelial dysplasia and neoplasia. Am J Ophthalmol 1997;124: Donnenfeld ED, Perry HD, Wallesstein A, Jorge G, Raoul D. Subconjunctival mitomycin-c for the treatment of ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1999;106: Mabindraker A, Tandon R, Sharma MP, Khokbar S. Effectiveness of mitomycin C in reducing reformation of adhesion following surgery for restriction. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2001;38: Yamamoto T, Varai J, Soong HK, Lichter PR. Effects of S-fluorouracil and mitomycin C on cultured rabbit subconjunctival fibroblasts. Opthalmology 1990;97: Ugurbas SH, Zileliglu G,Sargon MF, Kao SCS, Liao CL. Histopathologic effects of mitomycin- C on ednoscopic transnasl dacryo cysterhinostomy. Ophthalmic Surg Lasers 1997;28: Camara JG, Bengzon AV, Henson RD. The safety and efficacy of mitomycin C in endonasal endoscopic Laser-assisted Dacryocystorhinostomy. Ophthal Plast Reconstr Surg 2000;25:

مقایسه ترشح اشک و ناپایداری فیلم اشکی بعد از جراحی لیزیک و لازک

مقایسه ترشح اشک و ناپایداری فیلم اشکی بعد از جراحی لیزیک و لازک مجله چشمپزشكي بينا سال ١٠ شماره ٢ Tear Secretion and Tear Film Instability after Laser in Situ Keratomileusis Vs Laser Assisted Subepithelial Keratectomy Norouzi H, MD; Mohammad Rabi H, MD; Mohseni M,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03Khakshor1125.doc

Microsoft Word - 03Khakshor1125.doc يگيري پ Comparison of Complications and Recurrence between Two Different Surgical Methods with Mitomycin C for Pterygium Removal Khakshoor H, MD; Etezad Razavi M, MD; Daneshvar Kakhki R, MD; Shakeri MT,

توضیحات بیشتر

نتایج بینایی ویترکتومی عمیق با و بدون تزریق روغن سیلیکون در اندوفتالمیت عفونی

نتایج بینایی ویترکتومی عمیق با و بدون تزریق روغن سیلیکون در اندوفتالمیت عفونی Deep Vitrectomy with and without Silicone Oil in Infectious Endophthalmitis Dehghani A, MD; Fazel F, MD; Ghanbari H, MD; Kianersi F, MD; Akhlaghi M, MD Purpose: To evaluate the efficacy of silicone oil

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

A Surgical Method for Globe Slinging with Temporalis Fascia

A Surgical Method for Globe Slinging with Temporalis Fascia A Surgical Method for Globe Slinging with Temporalis Fascia Bagheri A, MD*; Erfanian-Salim R, MD; Abrishami M, MD; Salour H, MD; Ale-Taha M, MD; Mirdehghan A, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy

Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy دکتر حسين موحدان نتايج کوتاهمدت پيوند پرده ا منيون در ترابکولکتومي Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy Movahedan H, MD; Khoshghadam J, MD; Safavian H, MD; Katbab A, MD; Khoshneyat H, MD;

توضیحات بیشتر

ارزش مشاهده پیگمان در زجاجیه قدامی در ارتباط با وجود گسست شبکیه در بیماران دچار نشانه‌های جداشدگی زجاجیه‌ای خلفی حاد

ارزش مشاهده پیگمان در زجاجیه قدامی در ارتباط با وجود گسست شبکیه در بیماران دچار نشانه‌های جداشدگی زجاجیه‌ای خلفی حاد Correlation between Presence of Pigment Granules in the Vitreous and Retinal Breaks in Patients with Acute Symptomatic Posterior Vitreous Detachment Nili Ahmadabadi M, MD; Asasi R, MD; Karkhaneh R, MD

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12Norozi.doc

Microsoft Word - 12Norozi.doc ه ب Persistent Corneal Epithelial Defect as a Complication of Tetracaine Abuse Norouzi H, MD; Mohammad Rabei H, MD*; Borhani M, MD Emam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

پیوند پرده آمنیون در سوختگی‌های حاد شیمیایی چشم

پیوند پرده آمنیون در سوختگی‌های حاد شیمیایی چشم مجله چشمپزشكي بينا دوره ١٢ شماره ٣ (بهار ١٣٨٦) Amniotic Membrane Transplantation in Acute Ocular Chemical Burns BaradaranRafii AR, MD; Rahimi A, MD; Einollahi B, MD; Zare M, MD; Aghayan HR, MD; Arjmand

توضیحات بیشتر

ضخامت قرنیه، ویژگی‌های اندوتلیوم و میزان فشار داخل چشمی پس از جراحی آب‌مروارید مادرزادی

ضخامت قرنیه، ویژگی‌های اندوتلیوم و میزان فشار داخل چشمی پس از جراحی آب‌مروارید مادرزادی Central Corneal Thickness, Endothelial Characteristics and Intraocular Pressure in Congenital Cataract Extracted Eyes Nilforushan N, MD; Ghasemi Falavarjani K, MD; Razeghinejad MR, MD; Bakhtiari P, MD

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10Bagheri1169.doc

Microsoft Word - 10Bagheri1169.doc Fascial Entrapment in Blow-out Fracture Bagheri A, MD; Tavakoli M, MD*; Khosravifard K, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran * Corresponding Author:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10Javadi.doc

Microsoft Word - 10Javadi.doc دکتر محمدعلي جوادي- تازههاي تشخيص و درمان ني وپلازيهاي سنگفرشي سطح چشم Updates on Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Squamous Neoplasia (OSSN) Javadi MA, MD*; Jafarinasab MR, MD; Rezaei Kanavi M,

توضیحات بیشتر

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزردرمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزردرمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی Topical Sodium Diclofenac during Pan-Retinal Photocoagulation in Patients with Proliferative Diabetic Retinopathy Nili Ahmadabadi M, MD; Karkhaneh R, MD; Hekmatara A, MD; Sheidaie Z, MD; Arbabi S, MD;

توضیحات بیشتر

هم‌خوانی تونومترهای شیوتز و تونوپن در اندازه‌گیری فشار داخل چشمی مبتلایان به گلوکوم مادرزادی اولیه

هم‌خوانی تونومترهای شیوتز و تونوپن در اندازه‌گیری فشار داخل چشمی مبتلایان به گلوکوم مادرزادی اولیه Measurement of Intraocular Pressure Using Schiotz vs Tono-pen Tonometers in Patients with Primary Congenital Glaucoma Amini H, MD; Amini N, MD; Razeghinejad MR, MD; Zarei R, MD; Faraji Oskuei J, MD; Tabatabaei

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Karimian

Microsoft Word Karimian Comparing the Effect of Loteprednol 0.5% versus Fluorometholone 1.0% on Intraocular ressure after hotorefractive Keratectomy () Karimian F, MD*, Faramarzi A, MD, Fekri S, MD, Mohammad Rabie H, MD, Najdi

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic IOL Implantation

Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic IOL Implantation دکتر محمدرضا روحاني- مقايسه و Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic Implantation Rohani M, MD; Delfaza-Baher S, MD; Barkhordari-Yazdi

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی

گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی Visual Outcomes and Complications of Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation Javadi MA, MD; Jafarinasab MR, MD; Jafarnejadi A, MD; Ahmadi M, MD; Poursalman H, MD; Sadoughi MM, MD Purpose:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 05Bazazi1142.doc

Microsoft Word - 05Bazazi1142.doc ي ب Etiology of Excessive Blinking in Children and Adolescents in Hamedan, Iran Bazazi N, MD; Salari E, MD; Mazdeh M, MD; Torabian S, MD; Ahmadi R, MD; Akbarzadeh S, MD* Hamedan University of Medical Sciences,

توضیحات بیشتر

جراحی آب‌مروارید با و بدون برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی در کودکان ساله

جراحی آب‌مروارید با و بدون برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی در کودکان ساله مجله چشمپزشكي بينا- دوره ٣- شماره (پاييز ٣٨٦) Lensectomy and PC Implantation with and without Posterior Capsulotomy and Anterior Vitrectomy in Pediatric Cataracts Jafarinasab MR, MD; Rabbanikhah Z, MD;

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03Dehghani

Microsoft Word - 03Dehghani دکتر عليرضا دهقاني- مقايسه دو نوع قطره چشمي در درمان زخم باکتريايي قرنيه Fortified Cefazolin-Gentamicin versus Fortified Vancomycin- Ceftazidime Drops for Treatment of Bacterial Corneal Ulcers Dehghani

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10Jafarinasab.doc

Microsoft Word - 10Jafarinasab.doc چشمپزشكي بينا- دوره ١٤- شماره ١ (پاييز ١٣٨٧) Scleral Fixation of an Aniridic and Penetrating Keratoplasty: Clinical Outcomes in Three Cases Jafarinasab MR, MD; Zarei-Ghanavati S, MD Purpose: To report

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 08Pakravan1166.doc

Microsoft Word - 08Pakravan1166.doc Early Treatment with Aqueous Suppressants after Ahmed Valve Implantation Pakravan M, MD*; Salehirad S, MD; Ghahari E, MD; Yazdani S, MD; Yaseri M, PhD Ophthalmic Epidemiology Research Center, Shahid Beheshti

توضیحات بیشتر

یافته‌های بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به فلج یک‌طرفه ماهیچه‌های بالابرنده چشم

یافته‌های بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به فلج یک‌طرفه ماهیچه‌های بالابرنده چشم Clinical Outcomes of Surgery for Double Elevator Palsy Yazdani A, MD; Zareie Ghanavati S, MD Purpose: To evaluate the clinical findings and surgical management of patients with congenital unilateral double

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 04Feizi1192.doc

Microsoft Word - 04Feizi1192.doc مجله چشمپزشكي بينا- دوره ۲۰- شماره ۱ (پاييز ۱۳۹۳) Effect of Graft rating on Results Following Feizi S, MD*; Javadi MA, MD; Rezaie Kanavi M, MD; Javadi F, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti

توضیحات بیشتر

آموزش سونداژ معده(گاواژ) تالیف : مهندس وحید بهروان

آموزش سونداژ معده(گاواژ) تالیف : مهندس وحید بهروان آموزش سونداژ معده )گاواژ ) گرد آوری و ترجمه : مقدمه : یکی از راههایی که برای تغذیه بیماران در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از لوله بینی معده است که در این کتابچه آموزش سعی کرده ام به ساده

توضیحات بیشتر

Effects of Oral Acetazolamide vs Co-Biosopt Drops on Intraocular Pressure Rise after Posterior Capsulotomy by Nd YAG Laser

Effects of Oral Acetazolamide vs Co-Biosopt Drops on Intraocular Pressure Rise after Posterior Capsulotomy by Nd YAG Laser Arak Medical University Journal (AMUJ) 2014; 16(81): 42-47 Original Article Effects of oral acetazolamide vs Co-Biosopt drops on intraocular pressure rise after posterior capsulotomy by Nd YAG laser Sarvarian

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Tajabad

Microsoft Word Tajabad مجله چشمپزشكي بينا- دوره ٢٢- شماره ٣ (بهار ١٣٩٦) Optimized Wavefront versus Topography-guided Customized Ablation for Compound Myopic Astigmatism: A Prospective Randomized Clinical Trial Tajabad A, MSc;

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

گزارش نزدیک‌بینی محوری بالا همراه با ازوتروپی (سندرم چشم ثقیل) و نتایج جراحی آن

گزارش نزدیک‌بینی محوری بالا همراه با ازوتروپی (سندرم چشم ثقیل) و نتایج جراحی آن دکتر محمدرضا طالبنژاد- سندرم چشم ثقيل Axial High Myopia and Esotropia (Heavy Eye Syndrome); Results of Surgical Management Talebnejad MR, MD; Sharifi M, MD; Khalili MR, MD Purpose: To present two cases

توضیحات بیشتر

نتایج اولیه لنزهای داخل چشمی متصل به عنبیه (Iris-claw) در اصلاح نزدیک‌بینی متوسط تا شدید

نتایج اولیه لنزهای داخل چشمی متصل به عنبیه (Iris-claw) در اصلاح نزدیک‌بینی متوسط تا شدید Short-term Results of Iris-claw Phakic Intraocular Lenses for Myopia Gholaminejad A, MD; Hashemi H, MD; Aliakbari S, MD Purpose: To evaluate the predictability, efficacy, and safety of iris-claw Artisan

توضیحات بیشتر

الگوهای نقص میدان بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز

الگوهای نقص میدان بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز Patterns of Visual Field Loss in Patients with Open Angle Glaucoma Nasrolahi K, MD; Atarzade H, MD; Akhlaghi MR, MD; Rismanchian A, MD; Moini HA, MD; Mortazavi AA, MD; Sari Mohammadli M, MD Purpose: To

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12Tavakoli1098.doc

Microsoft Word - 12Tavakoli1098.doc ه ب Orbital Abscess Following Mandibular Dental Infection: A Case Report Tavakoli M, MD*; Bagheri A, MD; Salehirad S, MD; Faraz M, MD; Roghaee S, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University

توضیحات بیشتر

کارگذاری ایمپلنت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی

کارگذاری ایمپلنت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی مجله چشمپزشكي بينا- دوره ۱۴- شماره ۲ (زمستان ۱۳۸۷) Superior versus Inferior Ahmed Glaucoma Valve Implantation Pakravan M, MD; Yazdani S, MD; Shahabi K, MD; Mirbabaei F, MD; Yaseri M, PhD Purpose: To compare

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Rahmanian

Microsoft Word Rahmanian A Review on the Use of Donated Scleral Tissue in the Management of Ocular Disorders Rahmanian M, MSc 1 ; Fahim P, BSc 1 ; Azarniusheh F, BSc 1 ; Javadi MA, MD 1,2 ; Rezaei Kanavi M, MD 1,3 * 1 Central

توضیحات بیشتر

اختلالات چشمی در بیماران دارای کلیه پیوندی

اختلالات چشمی در بیماران دارای کلیه پیوندی Ocular Disorders in Renal Transplant Patients Kian-Ersi F, MD; Taheri S, MD; Akhlaghi MR, MD Propose: To evaluate patients with renal transplantation for abnormal ocular findings and to determine the association

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03Mohamadli1157[1].doc

Microsoft Word - 03Mohamadli1157[1].doc Results of Pediatric Penetrating Keratoplasty in Labafinejad Medical Center: 2001-2012 Sari Mohammadli M, MD*; Javadi MA, MD; Karimian F, MD; Jafarinasab MR, MD; Faramarzi A, MD; Einollahi B, MD; Zare

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

فهرست 1 چشمپزشکی فارماکولوژی 55 رادیولوژی پاتولوژی 111 آمار... و اپیدمیولوژی 133 پوست عفونی ارتوپدی اعصاب... 26

فهرست 1 چشمپزشکی فارماکولوژی 55 رادیولوژی پاتولوژی 111 آمار... و اپیدمیولوژی 133 پوست عفونی ارتوپدی اعصاب... 26 فهرست 1 چشمپزشکی... 33... فارماکولوژی 55 رادیولوژی... 79... پاتولوژی 111 آمار... و اپیدمیولوژی 133 پوست... 159 عفونی... 197 ارتوپدی... 231 اعصاب... 267 اورولوژی... 297... بینی و حلق و گوش 327 روانپزشکی...

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03Ghoreishi.doc

Microsoft Word - 03Ghoreishi.doc مجله چشمپزشكي بينا- دوره ١٧- شماره ٣ (بهار ١٣٩١) Visual Outcomes of Femto-LASIK after Peneterating Keratoplasty Ghoreishi M, MD; Razmjoo H, MD; Noori Fesharaki M, MD*; Peyman A, MD Isfahan University of

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

فرم  اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز فرم اطالعات آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه الف- اطالعات شخصی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی متأهل نام: فرهاد جنس: مذکر مؤنث نام خانوادگی:

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 09-Shahriari

Microsoft Word - 09-Shahriari دکتر منصور شهرياري- کاربردهاي ا زيترومايسين در چشمپزشکي Clinical Implications of Azithromycin in Ophthalmology: A Review Shahriari M, MD*; Najdi D, MD, Asadi M, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

تغییرات سنی میزان استریوپسیس

تغییرات سنی میزان استریوپسیس Effect of Age on Stereopsis Mahjoob M, MSc*; Heravian J, PhD; Ansari H, MSc; Momeni-Moghadam H, MSc; Poudineh M, MSc; Mahjoob F, MD Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran *Corresponding

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی طرح دوره برای کارآموزان پرستاری ویژه - پرستاری مراقبت های واحد دیالیز با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگا

بسمه تعالی طرح دوره برای کارآموزان پرستاری ویژه - پرستاری مراقبت های واحد دیالیز با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگا بسمه تعالی طرح دوره برای کارآموزان پرستاری ویژه - پرستاری مراقبت های واحد دیالیز با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه دانشكده: پرستاری و مامایی کرمانشاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Hasanpoor

Microsoft Word Hasanpoor مجله چشمپزشكي بينا- دوره ۲۱- شماره ۴ (تابستان ۱۳۹۵) Therapy in Choroidal Neovascularization Associated with Angioid Streaks in a Patient with Pseudoxanthoma Elasticum Rikhtegar MH, MD; Moradian S, MD;

توضیحات بیشتر

ارزیابی علایم چشمی سندرم مارفان

ارزیابی علایم چشمی سندرم مارفان Ocular Features in Marfan s Syndrome Rastegar A, MD Purpose: To determine the prevalence of ocular manifestations in Marfan s syndrome. Methods: This cross-sectional study was performed on 43 patients

توضیحات بیشتر

الگوهای بالینی یووییت در بیماران ارجاعی در شهر اصفهان

الگوهای بالینی یووییت در بیماران ارجاعی در شهر اصفهان دکتر فرزان کيانارثي الگوهاي باليني يووييت در اصفهان Clinical Patterns of Uveitis in an Iranian Tertiary Eye Care Center Kianersi F, MD Purpose: To analyze the clinical patterns and etiologic diagnosis

توضیحات بیشتر

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp. 25-29, September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: 92-92 هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس از سزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال.1.2.3.4.5 دکتر

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توض حات کل در تکنیک هاي متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهاي Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت با درود پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها متفاوت است. خرابی تایپیت ها عالئمی دارد که در زیر به ان اشاره شده -صدای تق تق از ناحیه باالی موتور

توضیحات بیشتر

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکزي منشاء می گیرندیا از سرطان هاي سایر بافت ها یه مغز

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc شماره: مب/ ٥٠٠ تاريخ : ٨/ «بسمه تعالي» جهت اطلاع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک موسسه احترام ا اعتباري توسعه و مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد به استحضار ميرساند سازمان

توضیحات بیشتر

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 7- شماره 2 )تابستان 1397( سایت مجله : Comparison of Color Vision in Patients with Mul

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 7- شماره 2 )تابستان 1397( سایت مجله :   Comparison of Color Vision in Patients with Mul مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 7- شماره 2 )تابستان 1397( سایت مجله : http://jpsr.mums.ac.ir Comparison of Color Vision in Patients with Multiple Sclerosis Mohammadi E 1, Akbar Fahimi M 2, Nabavi

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر