شماره پروژه: 374 سیستم های کنترل و نظارت SCADA( ) برای دریافت فایل wordپروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "شماره پروژه: 374 سیستم های کنترل و نظارت SCADA( ) برای دریافت فایل wordپروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه"

رونوشت

1 1

2 پروژه: موضوع سيس ت ماهي كنترل و نظارت( SCADA ) برای خرید فایل wordاین پروژه اینجا کلیک کنید. ( شماره پروژه = 374 ) پشتیبانی:

3 فصل اول سيستمهاي كنترل و نظارت درشبكههاي انرژي الكتريكي 3

4 مقدمه: 2 سيستمهاي كنترل و نظارت 1 (SCADA) در مراكز ديسجانين براي شبكههاي انرژي الكتريكي داراي اهميت زيادي هستندب به كما ايس سيستمها ميتوان عملياتي چون كنترل از راه دور تجهيزات و نيز نمعآوري اطالعات را انجام دادب در ايران مراكز ديجاچين به سطوح مختلف كنترلي زير تقسيم بندي شدهاند) 1 (: 1 -سطح سفر با ديسجاچين ملي 3 (S.C.C) 2 -سطح يا با ديسجاچين منطقهاي 3 -سطح دو يا ديسجاچين محلي 4 -ديسجاچين توزيع 4 (AOC) 5 (RDC) 6 (DCC) 5 -ديسجاچين فشار ضعيف در ايس فصل به تشريح ايس سيستمها ميپردازيمب -1-1 سيستمهاي اسكادا (SCADA) 2( و )16 سالها ست كه در سي ستمهاي قدرت الكتريكي از سي ستمهاي كنترل سرپر ستي ا ستفاده ميشودب پيشرفتهاي ادير در زمينه الكترونيا و ارتباطات به سيستمهاي كنترل سرپرستي و نمعآوري دادهها (SCADA) توانايي فراهم آوردن كارآيي بسيار بهتري نسبت به سيستمهاي قديميتر 4 1-Superisory Control And Data Acquisition 2- Dispatching Center 3- System control Center 4-Area Operation Center 5- Regional Dispatching Center 6-Distribution Control Center

5 داده ا ستب از طرفي چون كنترل د ستي و بهرهبرداري با ح ضور اپراتور و ب صورت د ستي هزينههاي زيادي در بر دارد لذا استفاده از سيستمهاي اسكادا از ديد اقتصادي نيز مقرون به صرفهتر استب امروزه تقريبا تمامي مراكز نويس بهرهبرداري و پخش بار سي ستمهاي قدرت حداقل به نوعي از تجهيزات سيستم اسكادا مجهز شدهاندب مطالعات انجام شده برروي ايس سيستمها و كارآيي آنها در ك ن ت ر ل و س ر پ ر س ت ي ن ش ا ن د ا د ه ا س ت ك ه ا ي س س ي ستمها ابزارهاي كارآمدي در ددمت بهرهبرداران سيستمهاي قدرت هستندب سيستمهاي اسكادا ايس امكان را به بهره برداران ميدهند كه اطالعات نسبتا كاملي درباره و ضعيت سي ستم قدرت دا شته با شند و همچنيس بتوانند تجهيزاتي نظير كليدهاي قدرت با ديگر وسايلي را كه به ايس چنيس كنترلي مجهز شدهاند را از راه دور كنترل نمايند تاريخچه سيستم اسكادا )2( در اوايل بهرهبرداري از شركتهاي برق سيستمهاي ساده كنترل سرپرستي مورد استفاده قرار ميگرفتندب ايس سيستمها شامل مدارات كنترل سيمكشي شدهاي بيس نقطة كنترل و وسيله كنترل شده بودندب درعيس حال مدارا ن شان دهندهاي از و سيله كنترل شده به نقطة كنترل دبر ميبردب سرپر ستي كنترل معموال مجهز به المجهايي بود كه مثال المپ سبز نشان دهنده باز بودن وسيله و المپ قرمز نماي شگر ب سته بودند آن بودب در چنيس سي ستمهايي براي هر و سيلهاي كه ميبايد از دور كنترل و سرپر ستي مي شد به سيمهايي بيس نقطة كنترل و و سيلة كنترل شده نياز بودب در موارديكه تعداد ايس و سايل زياد بود هزينه و پيچيدگي ايس سي ستمها م ستقيما به ن سبت تعداد و سايلي كه بايد از دور كنترل و سرپرستي ميشدند افزايش مييافتب هنگاميكه فواصل زياد ميشد هزينه افزايش مييافت و بدليل پارازيت الكتريكي القا ش ده در مدارات الكتريكي و احتمال درابي فيزيكي مدارات كنترلي قابليت اطمينان تقليل مييافتب 5

6 با ا ستفاده از رلههاي گزين شي م شابه با آنچه در سي ستمهاي شمارهگير تلفني بكار ميرود تبردي از محدوديتهاي مدارات بيس تجهيزات كنترل كننده و كنترل شونده به حداقل رسيدب ايس سي ستم ه ا پ س ا ز م د ت ي ب س ي ا ر پ ي چ ي د ه ش د ن د و گ ا ه ي ا و ق ا ت ن گ ه د ا ر ي آ ن ه ا م ش ك ل ب و د ب د ر ض م س محدوديتهايي از قبيل سرعت بهرهبرداري و بويژه در حد باالي انتقال دادهها به هنگام افزايش تعداد و سايل مورد كنترل و سرپر ستي سبب شد كه انتقال دادهها به شكل ديجيتالي انجام شود ايس نوع سيستمها نسبت به سيستمهاي قبلي داراي قابليت اطمينان بيشتر و هزينة كنتري بودند. بدليل استقبال زياد از سيستم اسكادا ايس سيستمها به مرور پيشرفت كردند تا اينكه در حال حاضر تقريبا تمام سيستمهاي نويس كنترل سرپرستي با استفاده از كامجيوتر اطالعات دريافتي از نقاط مختلف شبكه را روي يا صفحة نمايش مونيتور ميكنند و فراميس مركز نيز در حداقل زميان به اعمال ميگرددب فيلد سادتار سيستم اسكادا )2( سي ستمهاي ا سكادا شامل يا پ ست ا صلي 2 پايانههاي راه دور بيس پست اصلي و واحدهاي دور هستندب (RTU) 3 ها و دطوط ارتباطي ذكر ايس نكته الزامي است كه در سيستم SCADA ارتباطات در درنه اول اهميت قرار داردب چون اگر سيستم ارتباطي مطمبس نباشد امكان دطا يا فقدان پيوام ونود دارد و قابليت اطمينان سيستم پاييس دواهد آمدب 6 1-Field 1-Master 2-Remote Terminal Unit

7 سيستمهاي اسكادا داراي سادتارهاي مختلفي ميباشند كه در ذيل آورده شده استب -سادتار يا به يا در ايس سادتار از سيستم -سادتار ستاره يا توپي SCADA به ازاي هر واحد دور يا واحد اصلي ونود دارد. در ايس سادتار سيستم اسكادا به ازاي هر چند واحد دور يا واحد اصلي ونود داردب اما در هر مدار مخابراتي آن فقط يا واحد دور مونود استب -سادتار گروهي در ايس شكل از سيستم اسكادا به ازاي هر مدار مخابراتي چنديس واحد دور ونود استب -سادتار تركيبي در ايس سادتار م شخصة سيستمهاي ستاره گروهي با هم تركيب شده و در آن به ازاي هر واحد مخابراتي يا واحد اصلي و چنديس واحد دور ونود دارد. 7

8 مركز كنترل اصلي مركز كنترل با يك يا چند ترمينال Rtn و پست تبادل اطالعات خطوط ارتباطي ساختار يك به يك 8

9 4-1- سيستمهاي كنترل و نظارت بر شبكههاي توزيع )3( كنترل و نظارت و اتوما سيون شبكه توزيع در مجموع نياز به يا سي ستم مديريتي نامع را مطرح مي سازدب براي مديريت شبكه توزيع برق چند نوع عمليات قابل تفكيا از هم ه ستند كه در ذيل به شرح آنها ميپردازيم: كنترل نظارتي و مونيتورين )اسكادا( الف( مونيتور كردن پستها و فيدرها ب( كنترل ونظارت بر پستها و فيدرها ع م ل ي ا ت ف و ق ع م و م ا ش ا م ل د ر ي ا ف ت ا ط ال ع ا ت و م و ن ي ت و ر ك ر د ن پ ا ي ا ن ه هاي دور واقع در پ ستهاي زميني و هوايي و ساير ق سمتهاي شبكه پردازش اطالعات و صدور فرمانهاي كنترلي از راه دور استب اتوماسيون پستها و فيدرها عمليات اتوماسيون شامل كشف و مجزاسازي قسمتهاي معيوب شكلبندي مجدد شبكه و برقراري مجدد سرويس ميشودب در ادامه شرح مختصري براي هر يا از موارد فوق آورده ميشودب همانطوريكه گفتيم عمليات اسكادا در پستها شامل مونيتور كردن تجهيزات واقع در پ ستهاي زميني از قبيل و ضعيت بريكرو ساير و سايل كليدزني و ضعيت ريكلوزر 1 و ضعيت تپ Recloser 2-Tapchanger

10 محل و و ضعيت تنظيم كنندههاي ولتاژ و ضعيت بانا دازني ولتاژها و نريان فازها تران سفورمر 1 توانهاي متوسط و هاهري ترانسفورمرها و فيدرها دماي ترانسفورماتورها تنظيم رلهها و نقاط مختلف مثل آالرمهاي ايمني استب مونيتور كردن تجهيزات مستقر در پستهاي هوايي و ساير نقاط در طول فيدرها شامل تنظيمات ريكلوزر دط و ضعيت مجزا كنندهها و ضعيت كليد دط و ضعيت بانا دازني محل و وضعيت تنظيم كنندة ولتاژ وضعيت نشانگر درابي كابل و دط نريانها و ولتاژهاي فاز در محلهاي مورد نظر و متويرهاي آب و هوايي استب ك ن ت ر ل ن ظ ا ر ت ي ب ر ا ي ب ر ي ك ر ه ا ي و ا ق ع د ر پ س ت د س ت گ ا ه ه ا ي ك ل ي د ز ن ي ك ل ي د ه ا ي ر ي ك ل و ز ر و ضعيت تپ تران سفورمر محل و مدهاي عملكرد تنظيم كننده ولتاژ باناهاي دازني تنظيم رلهها و روشهاي انتقال بار انجام ميشودب 2 كنترل عمليات اليه اتوماسيون پست شامل برقراري مجدد سرويس از طريق نداسازي باس پ ست نبران سازي افت دط و و صل مجدد بطور ولتاژ باس كنترل نريان در تران سفورمر پارالل 3 دودكار ميشود. ايس عمليات بر اساس اطالعات نمع شده از وسايل مونود در پستها انجام ميشودب عمل پردازش نيز تو سط كنترل كننده پ ست يا پايانة هو شمند دور صورت ميگيردب عملياتي نظير حفاهت اوليه كه نياز به پاسخ سريع دارند نيز نزو اتوماسيون پستها هستندب Transformer 4-Bus 5- Parallel

11 عمليات اتوما سيون فيدر شامل مجزا سازي اتوماتيا فيدر هنگام عيبيابي ندا كردن محل درابي برقراري مجدد سرويس شكلبندي مجدد فيدر كنترل ولتاژ فيدر از راه دور كنترل توان راكتيو فيدر كنترل توان راكتيو پست متقارن كردن بار ترانسفورمر پست و اتصال مجدد بطور اتوماتيا ميشودب 11

12 فصل دوم بررسي و تحليل فني سختافزاري پايانها در سيستمهاي كنترل و نظارت 12

13 مقدمه: پايانه بعنوان يكي از عنا صر مهم سي ستم دي سجاچين وهيفه نمعآوري اطالعات از پ ستهاي شبكه برق و همچنيس وهيفه كنترل و هدايت آنها را بر عهده داردب پايانه از يا طرب بعنوان يا سيستم فرمانجذير و غير فعال در مقابل مركز عمل ميكند و از طرب ديگر وهيفه نمعآوري اطالعات از دنياي دارج را بر عهده دارد بديس ترتيب پايانه بعنوان يا محيط مياني براي عبور اطالعات بيس دو قطب مركز و فيلد بحساب ميآيدب پا يا نه ه ا ي ت و ز ي ع ن ي ز ب ع ن و ا ن م ح ي ط ي م ي ا ن ي ب ي س م ر ك ز ك ن ت ر ل و ف ي ل د م ر ب و ط ه ك ه ع م و م ا ب ه سيسمهاي توزيع برميگردد قرار ميگيرند و اساس كلي آنها مطابق با پايانههاي سيستم انتقال ميبا شد ولي از نظر سادتار به ن سبت سادهتر ميبا شند و پيچيدگيهايي را كه پايانههاي انتقال دارا ميباشند ندارندب در فصل قبل در مورد سيستمهاي اسكادا و مراكز كنترل و نظارت مطالبي ذكر گرديدب همچنيس پايانه بعنوان يكي از انزاي سي ستم ا سكادا معرفي گرديدب در ايس ف صل انزا و م شخ صات سختافزاري پايانهها مورد بحث و بررسي قرار ميگيردب 1-2- تعاريف و اصطالحات مربتط با پايانه )4( 13

14 قبل از اينكه انزاء ت شكيل دهندة پايانه را ت شريح كنيم بع ضي از تعاريف و ا صطالحاتي را كه در مورد پايانهها كاربرد دارند بررسي ميكنيمب پايانه: ايس سيستم كه در نيروگاهها 0 در انتقال( و پستها نصب ميگردد سيستمي ميكروپرو س سوري بوده و وهيفه نمعآوري اطالعات و ار سال آنها به مركز را بر عهده دا شته و نيز فراميس كنترلي مركز را به پستها و نيروگاهها اعمال ميكندب مارشالين راك : 1 تابلويي است كه كلبة كابلهايي كه اطالعات را در دود دارند به آن وارد شده يا از آن دارج ميشوند دليل اينكه از ايس تابلو استفاده ميشود ايس است كه از ازدحام سيمبندي دادل تابلو كه بعنوان مثال شامل تران سديو سرها 2 رلههاي وا سط 3 و ميبا شد نلوگيري شودب يعني در واقع سيگنالهاي ورودي دروني پ ست يا نيروگاه از طريق ترمينالهاي مار شالين راك در ادتيار پايانه قرار ميگيرند. : 4 HVI طبقهاي ا ست كه بيس مار شالين راك و پايانه قرار گرفته ا ستب در ايس طبقه رلههاي كنترلي و مبدلها قرار گرفتهاندب البته در پستهايي كه تعداد تابلوهاي مارشالين راك از يكي بيشتر است و همچنيس در مسافتهاي دوري از يكديگر قرار دارند از چنديس طبقه HVI بصورت توزيع شده در كنار مارشالين راكها استفاده ميشود كه به آن 5 DHVI گفته ميشودب Marshalling Rack 2- Transducer 3- Interposing Relay 4- High Voltage Interface 1- Distributed HVI

15 ترانسديوسرها: تجهيزاتي هستند كه يا يا چند كميت انالور را به يا يا چند كميت آنالور ديگر با يا فرمول داص تبديل ميكنندب رلههاي واسط: رلههايي هستند كه واسط نقاط كنترلي بوده و بيس تجهيزات پست و ديسجاچين قرار ميگيرند. شكل )1-2( انزاء و مدولهاي پايانه 2-2- انزاء تشكيل دهنده پايانه )4( همانطوريكه در شكل )1-2( م شاهده مي شود پايانه نهت انجام وهايف مورد نياز به انزاء زير دارد: 15

16 ا صلي پايانه در حقيقت مانند يا پل ارتباطي بيس ق سمت مخابراتي و مدول ا صلي: مدول 1 ورودي/ دروني بوده و در حكم راهبر سيستم ميباشد كه عملكرد كلي پايانه را تحت نظر داردب مدول ا صلي پايانه شامل سختافزار و نيز نرمافزار الزم به منظور انجام امور محوله به آن مي باشد در واقع ايس مدول وهيفه نمع آ و ر ي ا ط ال ع ا ت ا ز م د و ل ه ا ي و ر و د ي و ا ع م ا ل ف ر م ا ن ب ه مدولهاي دروني را بر عهده داردب همچنيس موهف به نگهداري اطالعات در پايگاه اطالعاتي ه سته نرمافزاري چند كارة زمان حقيقي و نيز نرمافزار تبادل اطالعات با مركز كنترل ميباشدب ميكندب مودم : 2 مودم نهت مدوالسيون و دمدوالسيون سيگنال دط بروش مدول واسطه مخابراتي ميباشدب اليههاي اول و دوم پرتكل 5 مدول 3 FSK در پايانه ايفاي نقش 4 (CIU) ايس مدول شامل سختافزار و نرمافزار الزم بمنظور انجام : 6 DI وهيفه ايس مدول نمعآوري اطالعات ديجيتال مانند وضعيت كليدها تپ چنجر ميباشدب ترانسها و يا آالرمها 7 مدول : 8 DO بمنظور اعمال فرمانهاي مربوط به باز و بسته كردن كليدها و يا باال و پاييس بردن تپ ترانسها بكار ميرودب Module 1- Modem 2- Frequency- Shift Keying 3- Comniunicaticn Interfece Uni -Protocol 4- Digital Inqut 5- Alarm 6- Digilal Output

17 مدول بر عهده داردب : 1 AI وهيفه نمعآوري اطالعاتي از قبيل ولتاژ توان اكتيو توان راكتيو و تپ ترانس را مدول : 2 AO ايس مدول به منظور تنظيم نقطة كار واحدهاي توليدي نيروگاهها و تنظيم تپ ترانسها به كار ميرودب )در انتقال( مدول : POI بمنظور شمارش و تبت پالسهاي دروني كنتورهاي پست بكار ميرودب )نيروگاهها دو انتقال( منبع توذيه : 3 شامل باتري شارژر و نيز مدارهاي حفاهتي مناسب بمنظور توذيه مطمبس مدولهاي مختلف پايانه ميباشدب مدولي هستندب : 4 LTE نهت در هم آميختس و نيز نداسازي سي نالهاي صحبت و داده بكار ميرودب مدولهاي ايروال سيون و تطبيق سيگنال: مدولهاي ورودي و دروني ديجيتال مجهز به چنيس مدول : 5 ايس مدول به منظور ن ظارت بر انراي AGC در وا حد هاي تول يدي AGC-FAIL نيروگاهها )در انتقال( بكار ميرودب مدول ترنمه و انراي فراميس مركز: همانطوريكه از معني آن پيداس ت ايس مدول نرمافزاري وهيفه ارتباط با مركز براساس پروتكل ارتباطي مربطوه را برعهده دارد بديس ترتيب كه ايس نرمافزار Analouge Input 8- Analouge Output 1- Power Supply 2- Line Terminal Equipment 3- Automatic Generation Controller

18 پيامهاي مركز را ترنمه و تفسير كرده و پاسخ مناسب را براي آن ارسال ميدارد ايس مدول نرمافزاري همچنيس فراميس مركز را در ادتيار DAC قرار ميدهد تا براي اعمال به فيلد آماده سازد در صورت تويير پرتكل ارتباطي ايس مدول نرمافزاري تويير دواهد كردب مدول نمعآوري اطالعات و ار سال فراميس كنترلي: ايس مدول از دروني و ورودي آنالور و ديجيتال تشكيل شده استب چگونگي ارتباط و انتقال اطالعات بيس دو مدول 1 و از نمله DAC مسائل اساسي ميباشد كه بايد بدان تونه كامل مبذول گرددب نحوة ذديره بازيابي كنترل و پردازش اطالعات در هر يا از مدولهاي فوق بايد به گونهاي انجام پذيرد كه ص حت عملكرد پايانه قابليت اطمينان سيستم مسبله نگهداري و گسترش آن در آينده كامال رعايت گردندب ه سته چند كارة زمان حقيقي : 2 از نمله ا سا سيتريس فاكتورهاي نرمافزار پايانه ميبا شد كه معماري نرمافزار پايانه براساس آن بنا ميگرددب در ذيل مشخصات فني بردهاي پايانه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده استب 3-2- مشخصات فني برد دروني ديجيتال )5( وهيفة برد دروني ديجيتال اعمال فرمانهاي صادره از مدول اصلي پايانه به محيط فيلد استب مشخصات عملكردي و سختافزاري ايس برد به شرح ذيل ميباشد: مشخصات عملكردي برد دروني ديجيتال 18 4-Translator 1-Real Time Multi Tasking Kernel

19 ايس مدول قادر به صدور دروني به ميبا شد مدت زمان دروني پال سي صورت پال سي 1 براي هر يا از نقاط دروني ب صورت نداگانه قابل تعريف و تويير ميبا شد پنهاي پالس دروني داراي حداقل پنهاي م شخص ا ست كه قابل افزايش تا چند دقيقه در پله ميبا شد ميتوان با ا ستفاده از يا كليد از اعمال فراميس صادره توسطايس مدول به محيط دارني نلوگيري بعمل آورد )ايس كليد موسوم به كليد حالت محلي/ دور دست ميباشد(ب ب ا ت و ن ه ب ه ن و ع پ ر ت ك ل ا ر ت ب ا ط ي ا ي س م د و ل ق ا د ر ب ه ا ع م ا ل ف ر م ا ن ب ص و ر ت د و مرحلهاي ميبا شدب در مرحله اول م سير اعمال كنترل به نقطه دروني مورد نظر انتخاب مي شودب در مرحله دوم چنانچه انتخاب بدرس تي ص ورت گرفته باش د و فرمان انرا نيز از مركز كنترل توس ط پايانه دريافت گردد فرمان كنترل به نقطه دروني مربوطه اعمال ميشودب چنانچه پس از گذشت مدت زمان معيني كه قابل تعريف و تويير ميباشد فرمان انرا توسط پايانه دريافت نگردد كليد مدارهايي كه در مرحله انتخاب نقطه مورد نظر فعال شدهاند به حالت اوليه بازگردانده مي شوندب در اين صورت انراي فران منوط به دريافت مجدد پيوام مربوط به انتخاب توسط پايانه ميباشد. بمنظور نلوگيري از اعمال فرمانهاي اشتباه در اتر كاركرد غير صحيح عناصر مختلف در هر يا از مراحل انتخاب و انراي فرمان مسيرهاي اعمال فرمانهاي چا ميگردند و در صورت صحت كار آنها مراحل بعدي انرا ميشوندب مشخصات سختفزاري برد دروني ديجيتال Pulse

20 - ا ي س م د و ل م ت ش ك ل ا ز ت ع د ا د ب ر د ه ا ي م د ا ر چ ا پ ي ب ا د ر و ن ي هاي دو حالته در هر برد ميباشدب -مدارهاي اعمال كنترل معموال بگونهاي طراحي ميشوند كه به هنگام روشس و داموش شدن پايانه فرمانهاي نادواستهاي ارسال نگرددب رلههاي دروني به نحوي طراحي ميشوند كه چنانچه در -مدار محدود كننده نريان 1 صورت كاركرد غير صحيح عناصر مختلف چنديس رله بطور همزمان انتخاب شده باشند هيچيا از رلهها نتوانند تحريا گردندب قابليت استفاده از ايس ويژگي براي بعضي از نقاط دروني بصورت ميباشدب بنحويكه ميتوان در بعضي موارد چنديس دروني را بطور همزمان انتخابي )توسط نامجر( 2 3 واحدهاي مختلف نيروگاه(ب نيز اعمال نمود )مثال در مورد فرمان باال/ پاييس -نمايش وضعيت كاربردي برد توسط يا LED نشان دهنده صحت توذيه برد دروني ديجيتال و همچنيس نماي شگر فعال شدن مدول نرمافزاري ايس برد هنگام چ شما زدن ا ست انجام ميگيردب طرح كلي برد دروني ديجيتال شكل )2-2( بلو دياگرام برد دروني ديجيتال را ن شان ميدهد همانطور كه در شكل ن شان داده شده است ايس برد از دو قسمت تشكيل شده است: قسمت كنترل و ارتباط با گذرگاه سيستم كه كنترل توالي اعمال فرمان و ارتباط با گذرگاههاي داده و آدرس را ممكس ميسازد و قسمت دروني 20 1-Limit Current Circuit 2- Jumper 3- Raise/Lower

21 كه وهيفه ارتباط برد با طبقه واسط ولتاژ باال را بر عهده دارد در ايس بخش هر كدام توضيح داده ميشودب 21

22 شكل )2-2( بلوك دياگرام برد دروني ديجيتال 22

23 بخش كنترل و ارتباط با گذرگاه ورودي همانطوريكه در شكل )2-2( مشخص است ايس بخش از پنج واحد عمده تشكيل شده است كه در زير هر كدام شرح داده ميشود: - ر م ز گ ش ا ي ي آ د ر س گ ر و ه ا ن ت خ ا ب ش د ه : ع م ل ر م ز گ ش ا ي ي آ د ر س گ ر و ه ا ن خ ا ب ش د ه د ر ا ي س ق سمت انجام مي شود با تونه به نتيجه ايس ق سمت ميتوان به يكي از گروههاي دروني د ستر سي داشتب - ب ر ر س ي ص ح ت ب ا ي ت د ا د ه : ا ز ا ي س ق س م ت ب ر ا ي ب ر ر س ي ص ح ت گ ذ ر گ ا ه د ا د ه ب ر د د ر و ن ي ديجيتال و بايت داده ار سالي نهت فعال شدن رله ا ستفاده مي شودب به عنوان مثال در ايس ق سمت ميتوان مقايسه بايت داده با ممكس آنرا انجام دادب -مدار محدود كننده نريان براي اطمينان از صحت اعمال فرمان نريان ك شيده شده تو سط رلههاي دروني در ايس قسمت مونيتور ميشود و در صورت مشاهده هرگونه اشكالي از ادامه فرمان نلوگيري ميشودب 1 فرمان: بعد از اطمينان از صحت داده ارسالي و با تونه به رمزگشايي -فعال شدن رني ستر صحيح گروه انتخاب شده فرمان در ايس رنيستر ذديره ميشودب -بايت ت شخيص د ستر سيبه ايس بايت باعث مي شود تا م شخ صه برد دروني ديجيتال روي گذرگاه داده قرار گيردب Register

24 از طريق ايس بايت و حد كنترل ورودي و دروني ا صلي برد دروني ديجيتال را ت شخيص ميدهدب طبقات دروني اعمال فرمان نهايي در برد دروني ديجيال به نوشتس بايت داده در يكي از رنيسترهاي طبقه دروني انجام ميگيرد نهت فعال كردن رله ه ا ي ط ب ق ه د ر و ن ي ب ع د ا ز ن و ش ت س ب ا ي ت د ا د ه د ر م ح ل صحيح فرمان از طريق راهاندازي مناسب به رله اعمال ميشودب پيكربندي رلههاي دروني برد ديجيتال با تونه به كاربرد آنها قابل تويير ميباش دب ايس كار توس ط نامجرهايي كه در برد دروني ديجيتال به هميس منظور تعبيه شده است انجام ميگيردب سيستم خروجي ديجيتال سيستم دروني ديجيتال مجموعهاي از چنديس برد دروني ديجيتال ميباشد كه در سيستم پايانه قرار دارند ايس بردها تحت مديريت نرمافزار واحد دروني ديجيتال بكار برده شده و ايس بردها با هم در ارتباط ميباشند كه ارتباط دروني ديجيتال از دو طريق يكي ونود مدار محدود كننده نريان سرا سري و ديگري ونود رلههاي ا صلي براي كل سي ستم پايانه بگونهاي كه در كل سيستم رلههاي اصلي روي يا برد باشند ميسر استب 4-2- مشخصات فني برد دروني آنالور )6( 24

25 RTU توزيع AO ندارد ولي نهت آش نايي كلي با كارت AO و نحوه ارتباطات آن بويژه در RTU انتقال مشخصات و وهايف عملكردي ايس كارت در ذيل آورده شده استب مشخصات عملكردي مدول دروني آنالور -ايس مدول قادر به صدور دروني آنالور متناهر با تعداد ارسال شده از طرب مركز كنترل ميباشد رابطه دروني با ورودي قابل تويير و تعريف استب -بمنظور نلويگري از اعمال ا شتباه دروني در اتر كاركرد غير صحيح عنا صر مختلف در مراحله انتخاب و اعمال دروني چا شده و در صورت صحت كار آنها مراحل بعدي طي ميشودب -حداكثر مدت زمان بهنگام سازي درونيها نيز بنا به مشخصه سيستم تعييس ميشود مشخصات سختافزاري مدول دروني آنالور همانگونه كه در شكل )203( ديده مي شود ايس برد از يك سو با گذرگاه ورودي- دروني سيستم و از سوي ديگر با فيلد در ارتباط ميباشد سيگنالهاي ديجيتال كه حاوي اطالعات مربوط به انتخاب كانال داده مربوط به هر كانال ميباش ند از مدار واس ط گذرگاه L/O وارد برد ش ده و در بخش ديجيتال برد تفكيا و آماده ميگردندب كلية ايس سيگنالها از تزويج كنندههاي نوري عبور كرده و در ادتيار بخش ديگري از برد كه با توذيه نداگانهاي كار ميكند قرار ميگيرند در ايس ق سمت سيگنالهاي كنترلي به كانالهاي مربوطه هدايت ميگردند در هر كانال عمل تبديل سيگنال ديجيتال به آنالور انجام شده و سيگنال آنالور حاصل تقويت گرديده و با كما مبدل ولتاژ به نريان به مقدار الزم مقياس شده و در ادتيار 25

26 دروني كانال مربوطه قرار ميگيرد الزم به ذكر است كه نهت اطمينان از درستي كانال انتخاب ش د ه و د ا د ه ا ر س ا ل ش د ه ب ه آ ن ع م ل ت ش خ ي ص د ط ا ب ا ك م ا ب ا ز پ س ف ر س ت ا د ن س ي گ ن ا ل ه ا ي م ز ب و ر ب ه گذرگاه واسط I/O انجام ميپذيردب خروجي هاي آنالوگ تقويت كننده و مبدل ولتاژ جريان مدار واسط و مبدل D/A ترويج كننده هاي نوري بخش كنترل و تشخيص خطا سيگنالهاي ديجيتال مدار واسط گذرگاه/ I O شكل )3-2( سختافزار برد دروني آنالور ايس برد شامل 7 واحد رفتاري مختلف ميباشد كه عبارتند از: -رمزگشاي آدرس -واحد تشخيص دطاي سيستم -واحد انبساط داده -واحد دروني -واحد توليد توذيه -واحد نمايش -واحد نداسازي مشخصات فني برد ورودي ديجيتال )7( 26 1-Optical Isolation

27 دقت مدول ورودي ديجيتال وهيفه نمعآوري اطالعات ديجيتال ورودي و تشخيص وضعيت و ار سال آنها به مدول ا صلي پايانه را بر عهده دارد و تويير و ضعيت وروديها را با برچ سب زماني به 10ms ذديره ميكند نرم افزارهاي مونود براي نمعآوري اطالعات بايستي با در نظر گرفتس ورودي تويير و ضعيتهاي معتبر را بر چ سب زماني زده و تبت مينمايد و بديس صورت بانسهاي 1 عمل ميكند كه اگر اوليس تويير وضعيت شناسائي شد با تونه به بانس مورد نظر تويير وضعيتهايي كه اتفاق ميافتد را بياعتبار فرض كرده و بعد از ايس مدت اوليس وضعيت دوانده شده را با نرمافزار و ضعيت مقاي سه ميكند و اگر يك سان بود بعنوان تويير و ضعيت آنرا بر چ سب زماني زده و آنرا از بانس تمييز ميدهد مسبله ديگري كه بايد در نظر گرفت تأتيرات نامطلوب لرزش اتصاالت است كه كانال مخابراتي را اشوال ميكند و درابي اتصاالت ورودي يا دطاهاي ديگر در تجيهزات طرب پ ست ميتواند در لرزش ات صاالت ا صرگذار با شد بديس منظور در پايانه از فيلتر نرمافزاري نهت كاهش نرخ توير و ضعيتها به حد مينيمم ا ستفاده مي شود ورودي ديجيتال يا برد هو شمند ني ست و كلية عملكردهاي نرمافزاري آن توسط يا برد هوشمند ديگر به نام 2 UIOC )واحد پردازشگر وورودي- دروني( كنترل مي گردد بردهاي ورودي ديجيتال از طريق يا گذرگاه محلي به بردهاي UIOC متصل ميگردندب بطور كلي هر برد ورودي ديجيتال از بخشهاي اصلي زير تشكيل شده است: 1- بخش وا سط بيس برد و دنياي دارج كه وهيفه آماده سازي سيگنالهاي ورودي به منظور نمونهبرداري را بر عهده داردب در ايس بخش وروديها پس از عبور از فيلترهاي تويزگير ديود يكسوساز 27 2-Bounce 1-Unit Input- Output Controller

28 )بمنظور از بيس بردن حساسيت مدار به نهت ولتاژ ورودي( و عناصر تزويج كننده نوري آماده نمونهبرداري ميشوندب 2- بخش زمانبد كه دو وهيفه مهم را انجام ميدهد: الف( توليد بالس ساعت به منظور اندازهگيري زمان و ا ستفاده از آن براي برچ سب زماني به وروديهاي تويير وضعيت يافته )ايس وهيفه در مدول UICC انجام ميگيرد(ب ب( تعييس دوره تناوب الزم براي نمونهبرداري اطالعات ورودي )ايس وهيفه در مدول انجام ميگيرد(ب UIOC 3- بخش درگاه ورودي وروديهاي ديجيتال به گروههاي مختلف تقسيم ميشوند و از طريق بافرهاي سه حالته كه هر يا بعنوان يا درگاه ورودي تلقي ميشود مورد دستيابي قرار ميگيرندب مشخصات عملكردي برد ورودي ديجيتال مشخصات عملكردي برد ورودي ديجيتال عبارت است از: 1 -تشخيص تويير وضعيت وروديهاي ديجيتال با دقت 10 ms 2- حذب بانس وروديها : پس از اينكه تويير و ضعيت شنا سايي شد توييرات و ضعيتي كه پ س ا ز آ ن ا ت ف ا ق ب ي ف ت د ت ا م د ت ز م ا ن ي ك ه ب ع ن و ا ن ز م ا ن ب ا ن س د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه م يشود بعنوان تويير وضعيت واقعي تلقي نميگردد پس از گذشت ايس زمان اوليس وضعيت قرائت شده توسط نرمافزار با و ضعيت قبلي مقاي سه مي ش و د و چ ن ا ن چ ه ي ك س ا ن ب ا ش ن د ب ع ن و ا ن ت و ي ي ر و ض ع ي ت م ع ت ب ر ت ل ق ي ش د ه و ب ا برچسب زماني مربوطه ذديره ميشودب 28

29 3 -كاهش نرخ تويير وضعيتها: در وروديهايي كه تويير وضعيتهايي بيش از حد مجاز دارند از ا ستفاده مي شود نحوه عملكرد و پارامترهاي ايس فيلتر به يا فيلتر نرمافزاري بنام فيلتر حذب لرزش 1 شرح زير است: به هر ورودي يا فيلتر ادتصاص داده ميشودب تعداد تويير وضعيتهاي يا ورودي مرتبا ش م ر د ه ش د ه و چ ن ا ن چ ه م ي ز ا ن آ ن ا ز ح د آ س ت ا ن ه ل ر ز ش ب ي ش ت ر گ ر د د ت ش خ ي ص ل ر ز ش آ ن و ر و د ي د ا د ه ميشود و در اينصورت تويير وضعيتهاي بعدي آن به مركز ارسال نميگرددب در ايس فيلتر پارامترهاي زير تعريف ميشوند: -تعداد تويير وضعيتها -حد آستانه لرزش -حد هيسترزيس (n) (m) (H) -پريود كاهش شمارنده ش م ا ر ش پ ا ل س ه ا : ب ع ض ي ا ز و ر و د ي ه ا ب ص و ر ت ش م ا ر ن د ه پ ا ل س ت ع ر ي ف م ي شوند به ايس -4 ترتيب كه تويير وضعيتهاي گروه مربوطه به مركز ارسال نميگردد بلكه شمارندهاي به هر ورودي ادت صاص داده مي شود كه در هر تويير و ضعيته به شمارنده مربوط به آن ورودي افزوده مي شود ار سال اطالعات براي ايس گروهها با آمدن فرمان Freeze ميشودب شده مربوط به هر ورودي ارسال شده و شمارنده بازنشانده 2 انجام ميگيرد در اين صورت عدد شمارش Chatter Filter 1- Reset

30 5- هرفيت بافر تويير وضعيت: اطالعات مربوط به تويير وضعيتها در يا حافظه دو درگاهه ذديره مي شوندب هرفيت بافر نگهدارنده تويير و ضعيتها ميتواند با تونه به برد مد نظر تويير و ضعيت داشته باشدب مشخصات سختافزاري برد ورودي ديجيتال -يكسوسازي ولتاژهاي ورودي -ايزوالسيون بيس وروديهاي پست و قسمت ديجيتال در نظر گرفته شودب -سيگنالهاي نويزي بوسيله طبقات فيلتر ورودي و همچنيس ايجاد تادير زماني در وروديها صورت گيردب -ولتاژ توذيه مورد نياز DC با دطاي %5 توصيه ميگرددب -اتصال برد به سيگنالهاي ورودي از طريق كارت ترمينال برد توسط يا كانكتور تأميس ميگرددب -اتصال برد به سيگنالهاي پايانه از طريق برد پايه و يا كانكتور تأميس ميگرددب -از يا ديود نوراني براي نشان دادن زمانهاي فعاليت برد استفاده ميشودب معماري كارتهاي I/O تمامي كارتهاي ورودي/ دروني در پايانه نياز به واحدهاي هوشمند دارند كه انرا كننده نرم افزارهاي مربوط به آنها باش دب در ش كل زير كلية كارتهاي I/O از طريق يا گذرگاه مشترك محلي به واحد هوشمندي كه 30 UIOC نام دارد متصل ميشوندب

31 واحد خروجي واحد ورودي كننده كنترل ورودي/ واحد ورودي واحد خروجي خروجي اصلي 31

32 انجام ميپذيرد حداكثر تعداد كارتهايي كه ميتوان به ايس ايس اتصال به كما بردي بنام برد پايه 1 سي ستم مت صل كرد محدود به اندازه برد پايه و بار نرمافزاري ا ضافه شده به UIOC ا ست كارت ورودي ديجيتال وهايف ايزوالسيون صافي كردن ايجاد تأدير گروهبندي سيگنالهاي ورودي را بعهده داردب نرمافزار واحد ورودي ديجيتال كه توسط UIOC انرا ميگردد وهيفه بر طرب كردن بانس وروديها زدن بر چسب زماني و شناسايي تويير وضعيت مجاز يا شمارش پالسها و در نهايت فرستادن ايس تويير وضعيتها به همراه برچسب زماني به مدول اصلي پايانه را بعهده داردب طبق مشخصات فني دواص زير از سختافزار انتظار ميرود: 1 -ايزوالسيون نوري 2 -يكسوسازي براي از بيس رفتس حساسيت نسبت به نهت ورودي 3 -ايجاد تأدير 4 -فيلتر كردن سيگنالهاي نويزي لذا با تونه به موارد فوق بلوك دياگرام كارت DI بصورت زير ميباشد: Backplane

33 سيگنالهاي ورودي ازارت ترمينال برد گروه بندي و باز شدن ايزوالسيون نوري ايجاد يكسوساز تأخير صافي كردن سيگنالهاي نويزي شكل )5-2( بلوك دياگرام كارت DI UIOC شكل )6-2( طرح ايزوالتور براي يا ورودي 6-2- مشخصات فني برد ورودي آنالور )8( مدول ورودي آنالور وهيفه نمعآوري اطالعاتي كه شامل مقادير 1 PF توان اكتيو توان واكتورها و مونياها ولتاژ مي گ ر د د ر ا د ا ر د م س أ ل ه ح ا ئ ز ا ه م ي ت ي ك ه د ر ا ي س ب ر د م ا ن ن د ب ق ي ه ب رد ه ا بايستي مورد تونه قرار يا گيرد بحث كاهش نويز است كه بديس ترتيب از دازنهاي باي پس 2 3 ديكوپلين استفاده ميشود از مقاومتهاي Pull down 4 و كه يا طرب آنها به زميس مالتي پلكس طرب ديگر آن به يكي از دطوط تفاضلي بكار ميروند از مالتي پلكس تفاضلي نهت ايس مهم ا ستفاده ميگردد پس در عمل نهت اندازهگيري مواردياد شده از در محيط پرو سس سن سورهايي Power Factor 2-By Pass 3- Decoupling 4- Multiplex 5-Sensor

34 ا ستفاده كرده تا ولتاژ يا سيگنالي متنا سب با مقدار كميت اندازهگيري شده در دروني سن سورها ر ا د ر ي ا ف ت ك ن د و ا ي س ك م ي ت د ر و ن ي پ س ا ز ا ع م ا ل ب ه ي ا م ب د ل 1 A/D تبديل به يا كميت ديجيتال گرديده و بعنوان يا سيگنال اطالعاتي مح سوب يمگردد و پس ازدريافت شدن بو سيله مدول به AI مدول ا صلي ار سال ميگرددب تونه شود كه حداكثر زمان نهت تبديل كميت آنالور به ديجيتال از AI قبل براي AI تعريف ميگردد لذا چنانچه پس از گذ شت مدت ياد شده مبدل A/D مونود در مدول موفق به توليد دروني ديجيتال متناهر با مقدار آنالور ورودي نش ده باش د و ايس ش اكال در چنديس سيكل متوالي ديده شود بعنوان 2 در مدول مورد نظر تلقي گرديده كه باي ستي در پايانه تبت گردد و تعداد سيكلهاي متوالي نيز در زمان پيكرهبندي پايانه تعريف ميگردد سيكل نمعآوري شده در هر سيكل برروي اطالعات به مركز ارسال ميگردد همچنيس اگر تعداد سيكلهاي متوالي داراي Error از حد تعريف شده گذشت كلية مقادير آنالور مربوط به ايس A/D بعنوان مقادير غير معتبر تلقي گرديده و بعنوان اطالعات بياعتبار به مركز ارسال ميگرددب همانگونه كه در فوق ا شاره گرديد مطلب قابل تونه نويزپذيري ا ست كه تو سط تقويت درنه اول كنندههاي تفاضلي در دروني مالتي پلكس براي ايس برد معموال از فيلترهاي پاسيو 3 استفاده ميگردد چون فركانس قطع 3dB آنها كمتر از sohz ميباشد و بعنوان افزايش گيس دو ورودي و كاهش دطاي ماندگار تلقي ميگردد در رابطه با پهناي باند سيستم حلقه بسته و wc )فركانس گذرا از )0dB كوچا باشد محاسبه ميتوان گفت كه در فركانسهايي كه اندازه Gol(jw) ديلي بزرر و ديلي Gol(jw) امري ساده ا ست پس م سبله مهم محا سبه Gol در فركانسهايي است Analouge to Digital 1- Error 2- Passive

35 Gol كه تقريبا يا ميبا شد بعبارتي در پهناي باند فركان سي ميتوان گفت تا چه فركان سي به سي ستم اعمال گردد تا بهره بي تويير بماند و يا چه فركانسي است كه فركانس Gol(jw) با اندازه نسبت 3dB به مقدار آن از فركانس صفر پاييستر است و بطور عمومي پهناي باند يا سيستم معياري از عملكرد پاسخ گذرا ميباشدب پهناي باند برر به معني زمان نمو سريعتر است زيرا سيگنالهايي با فركانس باال ب سيار راحتتر از سي ستم عبور ميكنند و برعكس پهناي باند كمتر بمنزله پا سخ كندتر به سي ستم ا ستب در نتيجه براي حذب اتر نويز بويژه در فركان سهاي باال بايد پهنيا باند كوچكتري اعمال گردد )مايل ذكر شده فوق نهت طراحي بهينه نه تنها در كارت AI بلكه در تمامي كارتها مورد ا ستفاده قرار ميگيرد( به فرض با مقدار ماكزيمم فاز نبران كننده پيش فاز كه به نسبت صفر به قطب سيستم بستگي دارد ميتوان چنيس نتيجه گيري نمود كه اوال a را نميتوان ديلي بزرر كرد و يا z p a نبران كننده پيش فاز حداكثر حدود فاز مثبت ميتواند بگيرد و براي بيش از 60 الزم است از دو نبران كننده ا ستفاده شود تانيا از نبران كننده پيش فاز براي بهبود پا سخ فركان سي در حوالي فركانس گذرا 0-db و افزايش حد فاز و بهبود پاسخ زماني سيستم ميتوان استفاده نمود ولي افزايش س ر ع ت س ي س ت م و ب ا ال ب ر د ن پ ه ن ا ي ب ا ن د ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ب ه ر ة ا س ت ا ت ي ك ي (K) عموما باعث كاهش حد فاز ميگرددب لذا از نبران كننده پيش فاز براي بهبود حد فاز ميتوان استفاده كردب تران سهاي ايزوله كننده سيگنال در مواردي كه منبع توليد سيگنالهاي آنالور تا پايانه فا صله زيادي دارد استفاده ميشوندب 35

36 فصل سوم شنادت كلي وملزومات پايانهها 36

37 مقدمه: طرح كلي سختافزار پايانه برا ساس نديدتريس ا ستانداردهاي صنعتي بوده و با ا ستفاده از مدرنتريس تكنولوژي ه ا ي ر و ز ك ا م ال ق ا ب ل م ق ا ي س ه ب ا م ح ص و ال ت ن د ي د ش ر ك ت ه ا ي م ط ر ح د ر ص ن ع ت مي ب ا ش د ب ن ق ط ه ا س ا س ي و م ه م د ر ا ي س س ط ح م د و ال ر ب و د ن ك ل س ي س ت م ا س ت ك ه ي ا پ ا ي ا ن ه ر ا ك ا م ال انعطابپذير و بكارگير آنرا در آرايشها و شكلبنديهاي متفاوت مقرون ب صرفه نموده ا ست بنحوي كه مدولهاي بكار رفته در يا پايانه بسته به تعداد نقاط تحت پردازش قابل تويير ميباشندب در فصل قل بردهاي پايانه تشريح شدب در ايس فصل ملزومات پايانهها و ديگر ويژگيهاي آنها مورد بحث و بررسي قرار ميگيرندب 1-3- اصول كلي تقسيم وهايف در پايانه )9( در پايانه بطور كلي دو هدب دنبال ميشود كه پروسه اول نمعآوري اطالعات از فيلد (DAC) و پروسة دوم ارسال آنها به سطوح باالتر كنترلي تحت نظارت يا پروتكل داص بنام مترنم قابل تفكيا مي باشد و ايس باعث شده كه نرمافزارهاي سيستم نيز تحت سيطره ايس دو پرو سه قرار گيرندب بعنوان ا صول كلي در تق سيم وهايف و تأتير آن در سختافزار پايانه ميتوان به برايانجام ايس دو پرو سه و انراي همزمان نرمافزارهاي تخ صيص بردهاي سختافزاري هو شمند 1 كاربردي مربوطه در سخت افزارهاي مجزا اشاره نمودب مطالب فوق را تحت و عنوان ذيل ميتوان بررسي و تحليل كرد: Inteligent

38 1 -تخ صيص بردهاي سختافزاري هو شمند براي انجام دو فيلد نمعآوري اطالعات و مترنمب (DAC) 2 -انراي همزمان نرمافزارهاي كاربردي مربوطه در سختافزارهاي مجزا )بدون شبيه سازي نرمافزاري(ب بدليل ماهيت عملكردي و تفكيا شده ايس دو پروسه معموال سعي شده از روش ترويج كم بيس بردهاي هوشمند استفاده شود كه باعث شده بردهاي هوشمند داراي حداقل ارتباط باشند و لذا در طراحي س يس تم به ناچار از پردازندههاي زيادتري اس تفاده ميش ود كه ايس روش طراحي 1 موسوم به مولتي كامجيوتين ميباشدب لذا اصول سادتار كلي در طراحي مانند شكل )301( متشكل از يا سري بردهاي هوشمند و بردهاي ورودي/دروني مشترك غير هوشمند ميباشد كه در RTU انتقال روي باس مشترك قرار ميگيرند ولي در RTU توزيع با كانكتورهايي بهم متصل ميباشندب شكل )1-3( بلوك دياگرام سخت افزاري كلي سيستم 2-3- بردهاي هوشمند )9( Multi Computing

39 همانطوري كه در باال ا شاره شد ايس بردها وهيفة انراي برنامههاي كاربردي سي ستم در دو مرحله نمعآوري اطالعات از فيلد (DAC) و ترنمة پيامها و ارسال اطالعات به سطوح باالتر كنترلي را بر عهده دارند معموال هر يا از بردهاي هو شمند (DAC) شامل يك سري مدولهاي ويژه ورودي و دروني (I/O) مخ صوص به دود ميبا شدب ايس بردها ترنيحا ب صورت مجزا و م ستقل براي انواع س ي گ ن ا ل ه ا ي و ر و د ي / د ر و ن ي س ي س ت م ا د ت ص ا ص مييابندب ايس سيگنالها ب صورت ذيل د ستهبندي ميگردند: -وروديهاي ديجيتال -وروديهاي آنالور (DI) (AI) -درونيهاي ديجيتال -درونيهاي آنالور (DO) (AO) در RTU ا ن ت ق ا ل م د و ل ه و ش م ن د م ت ر ن م ن ق ش م د و ل ا ص ل ي ر ا د ر س ي س ت م د ا ش ت ه و ا ر ت ب ا ط آ ن بامدولهاي DAC هوشمند بصورت )اصلي / فرعي ) 1 ميباشدب ويژگيهاي كلي مدولهاي هوشمند Master/ slave

40 مدوالي هو شمند هر يا ويژگيهاي مربوط به دود را دارند ولي اگر با ديدگاه نامع بنگريم دصوصيات ذيل را دارا ميباشند: -ميكروپرو س سورها: تا نايي كه امكانپذير ا ست سعي مي شود ميكروپرو س سورهاي بكار رفته در سيستم داراي سادتار دستورالعملي مشابه يا بعبارت ديگر از يا دانواده باشندب -تايمر : 1 واحدي كه پالس ساعت زمان حقيقي سي ستم را ا دقت حداقل كاربردي ميباشدب 1ms توليد ابتداي -كنترل كننده اينتراپت : 2 نهت كنترل و پاسخگويي به اينتراپتهاي وارده به پروسسور ميباشدب -ورودي/ دروني محلي: نقاط ورودي/ دروني محلي نهت برقراري ارتباط با تجهيزات نانبي و دريافت با ارسال اطالعات بطور مستقل ميباشندب -از ويژگيهاي مهم مدولهاي هوشمند توانايي استفاده از اطالعات مشترك بيس مدولهاي هوشمند و همچنيس تبادل اطالعات بيس آنها استب شرايط الزم براي ايجاد ارتباط بيس مدولهاي هوشمند به منظور ايجاد توانايي در مدولهاي هو شمند و ا ستفاده از اطالعات م شترك شرايط ذيل را بايستي دارا باشند: 40 1-Timer 2- Internapt

41 باسهايي نظير -تبادل اطالعات بيس پردازنده هاي مختلف نبايد مونب اترگذاري در كارپردازندهها بشودب -دسترسي به اطالعات نبايد منجر به استفاده از پروتكل نرمافزاري پيچيدهاي گرددب -نهت دس ترس ي به اطالعات حافظه محلي پروس س ورهاي ديگر از امكانات مونود در 1 VMEBUS يا از حافظههاي دو درگاهه استفاده شودب 3-3- بردهاي ورودي- دروني مشترك غير هوشمند )9( اوليه براي آمادهسازي سيگنالها و ارسال انواع اطالعات در سيستم به منظور تأميس اينترفيس 2 ا ز ب ر د ه ا ي و ر و د ي / د ر و ن ي م ش ت ر ك ك ه د ر س ي س ت م ا د ت ص ا ص د ا د ه ش د ه و ا م ك ا ن د س ت ر س ي ب ه آ نه ا توسط بردي از بردهاي هوشمند امكانپذير است استفاده ميشودب ايس بردها هر چند كه داراي پردازنده باش ند اما بخاطر اينكه تنها اينترفيس اوليه الزم نهت نمونهبرداري ذديره و ارسال اطالعات را بر عهده دارند غير هوشمند محسوب شده و شامل تجهيزات زير ميباشند: -برد واسطه مخابراتي نه ارتباط با مودم -بردهاي توسعه دهنده نهت نمعآوري و ارسال اطالعات آنالور و ديجيتال ورودي و دروني -بردهاي واسطه نهت ارتباط بيس راكهاي مختلف و ايجاد شبكه 4-3- مشخصات باس سيستم )10( 41 3-Versa Module Europe Bus 1-Interface

42 ميدانيم ارتباط بيس مدولهاي مختلف پايانه از طريق باسها برقرار ميشودب باسها در استانداردها و انواع مختلف بستگي به محل و نوع كاربرد ونود دارندب باسهايي كه به منظور كاربردهاي ارتباطي بيس مدولهاي پايانه استفاده مي شود عالوه بر اينكه بايستي از باسهاي استفاندارد و تأكيد شده تو سط كميتههاي بيسالمللي ا ستاندارد مانند IEC,IEEE بوده بايد داراي م شخ صات مناسب از نهت سرعت باس طول باس امكان استفاده از چند برد اصلي هرفيت آدرس دهي م ن ا س ب پ ر و ت ك ل ت ب ا د ل ي آ س ن ك ر و ن د ا ر ا ب و د ن س ي ك ل م ن ا س ب ا ز ن ه ت ا ر س ا ل ب ل و ك ه ا ي ا ط ال ع ا ت ي امكانا ت د س ت ر س ي ب ه ح ا ف ظ ه م ح ل ي پ ر و س ه پ ا س خ ب ه و ق ف ه و با شد كه در بحث RTU انتقال بايد مورد تونه قرار گيرد اما در RTU توزيع از باس استفاده نميگرددب 5-3- تشريح فاكتورهاي طراحي و كيفيت پايانه )11( در سي ستمهاي SCADA 1 و بخ صوص در كاربردهاي صنعت برق هدب و كنترل از راه دور نهايي انجام نظارت و كنترل ب صورت قابل اطمينان و ايمني بر روي يا پرو سه گ سترده در سطح نورافيائي وسيع ميباشدب نيازهاي ذاتي چنيس سيستمهايي باعث ميشوند كه ونود بردي فاكتروها در كارآيي و مراحل طراحي سي ستم تأتير م ستقيم دا شته با شندب اگرچه در حالت كار عادي سي ستم ونود ايس عوامل تقريبا غير محسوس ميباشند ولي در صورتيكه اشكالي در كار سيستم رخ دهد و 42 1-Telecontrol

43 ي ا ن ي ا ز ب ه گ س ت ر ش س ي س ت م ب ا ش د ا ه م ي ت و ا ق ع ي ا ي س ع و ا م ل آ ش ك ا ر د و ا ه د ش د ب ك ا ر آ ي ي س ي س ت م تح ت چنيس شرايط غير عادي ا ست كه بيانگرنحوه در نظر گرفتس ايس عوامل در مراحل طراحي سي ستم يمباش د در اينجا به عوامل مختلفي كه در كارآيي و كيفيت س يستمهاي كنترل از راه دور و پايانه مؤتر است اشاره دواهد شد و با معرفي عامل سه موضوع زير مورد بحث قرار دواهد گرفت: و اهميت آن الف( تعريف دود فاكتور 1 ب( معيار كمي اندازهگيري هر فاكترو )در صورت ونود( و كالسهاي كاري ج( روشهاي و راهنمائيهاي الزم در نهت بهبود فاكتروهاي فوق قابليت اطمينان 2 قابليت اطمينان يا سي ستم بعنوان م شخ صهاي كه انجام عمليات مطلوب را تحت شرايط كاري م شخص ن شان ميدهد تعريف مي شودب ايس فاكترو ميتواند ب صورت يا منحني احتمال بر مبناي ميزان ا شكاالت ايجاد شده براي يا سي ستم در فا صله زماني م شخص نماي داه شودب قابليت اطمينان در يا اندازهگيري س ي س ت م ك ن ت ر ل ا ز ر ا ه د و ر ت و س ط ك م ي ت م ت و س ط ز م ا ن ب ي س د و ا ش ك ا ل 3 ميشود و ميتواند براي يا مجموعه بر حسب قابليت اطمينان هر نزء محاسبه گرددب قابليت اطمينان يا سيستم به دو عامل زير بستگي دارد: 1- قابليت اطمينان تجهيزات و نرمافزار سيستم 2- پيكربندي سيستم 43 2-Factor 1- Reliability 2- Mean Time Between Failures

44 قابليت اطمينان يا س يس تم ميتواند با يا دوره تس ت كه براي مدت مش خص تعريف گرديده محا سبه شودب در صورت لزوم ميتوان از سازنده اطالعات MTBF هر نزء سي ستم را در د و ا س ت ن م و د ت ا ب ت و ا ن ق ض ا و ت ب ه ت ر ي د ر م و ر د ق ا ل ي ت ا ط م ي ن ا ن ع ن ا ص ر م ه م س ي س ت م ا ن ج ا م د ا د ب ب ط و ر مثال تجهيزات سختافزاري مانند دي سكهاي سخت و كنترل كنندهها معموال داراي م شخ صه ميباشند. MTBF كالسهاي كاري در نظر گرفته شده براي ايس فاكتور طبق استاندارد بكار رفته در ندول )3-1( آورده شده استب ندول )1-3( كالسهاي كاري قابليت اطمينان Reliability class )ساعت( MTBF R1 MTBF>2000h R2 MTBF>4000h R3 MTBF>8760h -روشهاي بهبود قابليت اطمينان: بهبود ايس فاكترو با در نظر گرفتس عواملي نظير مطالب زير تأميس دواهد شد: - ا ز ك ا ر ا ف ت ا د ن ي ا ن ز ء ن ب ا ي د م ن ج ر ب ه ا ز د س ت د ا د ن ع م ل ك ر د س ي س ت م ش و د م گ ر آ ن د س ت ه ا ز انزاء سيستم كه بصورت مستقيم با آن نزء درگير هستندب -از كار افتادن يا نزء و از د ست رفتس عملكرد مربوط به آن نباي ستي مخفي بماندب بطور مثال چا كردن حافظهها در برد باعث آ شكار شدن درابي بردي از ق سمتهاي آن حتي در حد يا بيت از اطالعات دواهد شدب بنابرايس چا كردن حافظه قابليت اطمينان را بهبود ميدهدب 44

45 بايستي داراي -تهيه و تست نرمافزار سيستم با بكارگيري روشهاي مهندسي نرمافزار 1 ويژگيهايي نظير صحت عملكرد قابليت اطمينان قابليت عيبيابي در ستي دادهها و قابليت تو سعه باشدب -بار محاسباتي هر پروسسور در سيستم بايستي به گونهاي تخصيص داده شود كه در شرايط قرار نگيرد ميزان بار بر كامل 2 %70 توصيه ميگرددب (CPU Load) دسترسي پذيري د س ت ر س ي پ ذ ي ر ي ه ر س ي س ت م م ش خ ص ميكند كه توانائي انجام عملكردهاي مربوط به آن در هر لحظه چقدر استب ايس فاكترو با رابطه زير قابل تعريف است: مدت زمان كار عادي سيستم 3 A= مدت زمان از كار افتادن سيستم + 2 مدت زمان كار عادي سيستم 100 از رابطه فوق م شخص ا ست كه براي بهبود ايس رابطه بايد مدت زمان از كار افتادن سي ستم به حداقل مدت زمان كار عادي سيستم به حداكثر ممكس افزايش يابدب اندازهگيري ايس فاكتورتو سط فرمول باال و بر مبناي گزار شات مربوط به درابي سي ستم در يا دوره تست حداقل 6 ماهه قابل محاسبه است براي تجهيزاتي كه هنوز نصب نشدهاند تخميس ايس فاكتور از فرمول ديگري كه در زير آمده ا ست قابل محا سبه ميبا شد ايس تخميس را ميتوان بر مبناي مشخصات 3 MTTR, MTBF تجهيزات براي عناصر عمده سيستم انجام دادب Software Engineering 2- Full Load 1-Mean Time To Repair

46 كالسهاي كاري براي ايس فاكتور طبق استاندارد اشاره شده در زير آورده شده استب انتخاب كالس كاري بخصوص با توافق طرفيس )سازنده- مشتري( قابل انتخاب استب ندول )2-3( كالسهاي كاري در هر گرفته شده براي فاكترو دسترسي پذيري Availability Class Availibility(A) A1 A>99.00% A2 A>99.75% A3 A>99.95% -روشهاي بهبود دسترسي پذيري و بهبود ايس فاكتور توسط روشهاي طراحي مناسب مانند رعايت كردن عناصر اضافي 1 همچنيس تو سط اعمال نظارت برعملياتي مانند اعالم درابيها و يا تكنيكهايي كه ب صورت اتوماتيا ادامه فعاليت سيستم را بصورت پيوسته تضميس ميكنند تأميس ميشودب بردي از ايس روشها عبارتند از: 1 -چا عملكرد نمعآوري اطالعاتب 2- چا عملكرد صدور فرمان در كارتهاي دروني ديجيتالب 3- بكارگيري تجهيزات عيبيابيب 4- چا كاليبراسيون در كارتهاي ورودي آنالور و 46 1-Redundant

47 5- شروعاتوماتيا بكار در اتر قطع برق و وصل مجدد آنب 1 6- داشتس واحد نگهبان دادلي براي كارتهاي هوشمندب 7- وضعيت كانال مخابراتي و كيفيت آن بصورت پيوسته يا مقطعي مورد نظارت قرار بگيردب قابليت تعمير پذيري ايس فاكتور براي سي ستمها يا تجهيزات ب صورت توانايي آنها براي اينكه تحت شرايط كاري بخص وص پس از وقوع يا اش كال به حالت كاري عادي دود برگرداندب يا تعمير شوند تعريف ميشودب تعمير پذيري تجهيزات عالوه بر اينكه به يا تيم تعميراتي سازمان يافته بستگي دارد به سادتار تجهيزات و و سايل عيبيابي نيز ب ستگي پيدا ميكندب ايس فاكتور تو سط مقدار كمي زمان متوسط براي رفع عيب يا MTTR اندازهگيري م شود كه دود از عناصر زير تشكيل يافته است: زمان تشخيص فاصله زماني بيس وقوع دطا و تشخيص آن توسط گروه سرويسب زمان انتقال: فا صله زماني بيس ت شخيص دطا و ح ضور گرئه سرويس در محل با تجهيزات كافي زمان متوسط تعمير: زمان متوسط مورد نياز تعمير براي آنكه عيب مورد نظر تشخيص برطرب گردد و سيستم دوباره تست گرددب قابليت تعميرپذيري تجهيزات بعنوان يا معيار طراحي بايستي در هنگام طرح ابتدائي سيستم مورد تونه قرار گيرد و تونه به ايس نكته مهم است كه قبل از ارائه مشخصات فني سيستم نيازمنديهاي مربوط به تعميرپذيري سيستم مورد بررسي و دقت قرار گيردب Auto Power On

48 كال سهاي كاري مونود براي ايس فاكتور نيز در ندول زير ن شان داده شدهاند و طبق توافق ب ي س س ا ز ن د ه و م ش ت ر ي ب ا ي س ت ي ل ي س ت ي ا ز ت ج ه ي ز ا ت ت س ت ك ن ن د ه م و ر د ن ي ا ز ب ر ا ي ه ر ك ال س ك ا ر ي ت و س ط سازنده مشخص گرددب ندول )3-3( كالسهاي كاري قابليت تعميرپذيري Repair Class MRT RT1 MRT 24h RT2 MRT 24h RT3 MRT 12h RT4 MRT 6h -روشهاي بهبود تعميرپذيري بهبود ايس فاكتور با در نظر گرفتس عواملي نظير عوامل زير تأميس ميشود: تجهيزاتب 1- دود تست بودن 1 2- ونود يا سيستم عيب يابي كه نوع عيب و محل آن را در اتر بروز يا اشكال تا نزديكتريس محل يا الية قابل دسترس تجهيزات مشخص كندب مطمبس و قابل دسترس به منظور سهولت در ندا كردن قسمت معيوب از 3- نقاط شكست 2 كل سيستمب Self-Test 1- Break Points

49 در نظر گرفته شودب مانند در نظر گرفتس 4- روي بردها قابليت دسترسي به نقاط تست 1 براي دسترسي به نقاط تست روي بردهاب فضاي مناسب يا بردهاي توسعه دهنده 2 5- در نظر گرفتس دستگيره يا امثال آن براي سهولت در نازدن كارتها و نصب قطعات سنگيسب 6- در نظر گرفتس رو شي براي نلوگيري از بكارگيري ا شتباه قطات وواحدهايي كه شكل يكسان دارند ولي در واقع قابل تعويض نيستندب 7- د ر ن ظ ر گ ر ف ت س ر و ش ي ب ر ا ي ن ل و گ ي ر ي ا ز ن ص ب و ن ا ي گ ذ ا ر ي غ ي ر م ن ا س ب م ا ن ن د س ر و ت ه گذاشتس بردها و غيرهب 8- در نظر رفتس برچ سب و نظار آن براي سهولت در امر تفكيا و قابليت تعويض قطعات مختلفب 9- در نظر گرفتس روشي براي شناسايي مسير و طرز قرارگيري كابلها و كانكتورهاب 10- نقاط حساس پهلوي هم بايستي طوري قرار گرفته يا ايزوله شده باشند كه تنظيمات آنها بصورت نادواسته تويير نكنندب 11- پيشبيني امكاناتي براي سيموله كردن تجهيزاتي كه ب صورت فيزيكي در فا صله دوري نسبت به سيستم تحت تست قرار دارندب امنيت Test Points 3-Erension Boards

50 امنيت يا سيستم كنترل از راه دور ميتواند بصورت قابليت آن سيستم در نلوگيي از قرار دادن پرو سه تحت كنترل در شرايط دطرناك يا ناپايدار تعريف گرددب ايس فاكتور به شرايطي نظير پيامدهاي حا صل از يا دطا ا شكال در كار تجهيزات كنترل از راه دور دطاهاي ك شف ن شده در اطالعات و همچنيس از دست دادن اطالعات در نريان كاري سيستم ارتباط داردب پيامدهاي ناشي از وقوع دطا ممكس است به شرايط پست در آن لحظه نيز بستگي پيدا كندب در حالتهاي داص بدتريس شرايط مي ت و ا ن د ا ز ت ر ك ي ب ا ت و ض ع ي ت ب خ ص و ص ي ا ز س ي س ت م ق د ر ت ت ح ت ك ن ت ر ل و د ط ا ي د ا ص ي د ر سي ستم كنترلي ايجاد شودب در نظر گرفتس احتمالوقوع چنيس حالتي و تدبير الزم در نهت نلوگيري از عواقب آن بايستي در طراحي سيستم منظور شده باشدب -روشهاي بهبود امنيت عالوه بر روشها و تكنيكهايي كه باعث باال بردن قابليت اطمينان سيستم يمشود رعايت كردن موارد ذيل باعث بهبود امنيت سيستم ميگرددب الف( از كار افتادن يا نزء در هر ناي سي ستم نباي ستي منجر به بروز حادته دطرناكي در سيستم گرددب ب( بكارگيري الگوهاي اضافيب در دنثي كردن دستورات كنترلي ج( پيشبيني زمانهاي اتمام 1 د( نظارت بر عملكرد مدولهاي دگير در صدور دستورات كنتري مانند بكارگيري قفلهاي مياني 2 نظارت بر كار صحيح رلههاي تحريا و غيرهب Time Out 1- Inter Lock

51 تجهيزاتب ه 9 نلوگيري از فعال شدن فراميس كنترلي نادوا سته درمواقع رو شس يا داموش كردن درستي دادهها در ستي دادهها ب صورت تويير نكردن محتواي اطالعات در هنگام ار سال از مبداء به مق صد تعريف ميشودب در سيستمهاي كنترل از راهدور درستي دادهها در پيوامهاي تبادل شده به دو ق سمت عملكردهاينظارتي و كنترلي مربوط ميگردندب بعبارت ديگر احتمال اينكه يا دطاي ك شف ن ش د ه م ن ج ر ب ه ت ع ب ي ر غ ل ط ي ا ز ي ا و ض ع ي ت و ا ق ع ي گ ر د د ي ا ب ا ع ث ف ع ا ل ش د ن ي ا ع م ل ك ن ت ر ل ي نادواسته شود چيزي است كه توسط ايس فاكتور تعييس مي شودب مشخص كردن مقار درستي دادهها در سي ستم تبادل اطالعات با م شخص كردن سهم عنا صر مؤتر در در ستي دادهها يا نادر ستي آنها تعييس ميشوندب -روشهاي بهبود درستي دادهها رو شهاي تو صيه شده درايس ق سمت به منظور د ستيابي به مجموعهاي از اطالعات صحيح و كامل در امر نظارت و كنترل از راه دور ميباشد ونرخ دطاهاي تشخيص داده نشده در انتقال اطالعات حساس مانند فراميس بايستي مطابق كالس كاري 13 باشدب الف( نظارت بر كيفيت سيگنال مخابراتي مناسبب ب( بدست آوردن همزماني فريم 1 ج( پروسه انتقال اطالعات بصورت انتخاب و انرا در دستورات كنترليب Frame Synchronization

52 مانند بكارگيري رلههاي چا فراميس كنترلي و غيرهب د( چا كردن درستي عمليات 1 باال مانند بكارگيري دو دط فعال و رزرو براي مودمب ه( تبادل كد با افزونگي پارامترهاي زماني مهمتريس پارامتر زماني در سيستمهاي كنترل از راه دور زماني است كه طول ميكشد اطالعات از مبداء به مق صد بر سدب به ايس زمان معموال زمان انتقال كل سي ستم گويند و عبارت ست از زماني كه از وقوع يا تويير واقعي در اي ستگاه فر ستنده تا نمايش آندر مق صد طول ميك شدب بطور كلي ايس پارامتر بيانگر كارآيي كل سيستم و انزاء آن ميباشد و از نمع زمان انتقال تا تا انزاء سي ستمهاي درگير در ايس رابطه بد ست ميآيدب پارامترهاي زماني ديگر كه بخ صوص در مورد پايانه مطرح است ناشي از نوع پروتكل مخابراتي بكار رفته ميباشد و شامل انجام يا سري پروسههاي نمعآوري اطالعات در فاصلههاي زماني مشخص استب الف( تمام وروديهاي ديجيتال (DI) بايد هر 10ms يكبار نمونهبرداري و تشخيص وضعيت شود و وروديهاي آنالور بايد درفاصله زماني ماكزيمم يا تانيه نمونه برداري شودب ب ) كليه درونيهاي ديجيتال بايد در فواصل زماني قابل تويير در هر 10ms و حداقل 100ms به هنگام گردندب براي اكثر پستها ايس مقدار 100ms تنظيم شده استب ج( بعنوان نمونه در پروتكل Indactic 2033 در هر تبادل اطالعات به مركز تنها يا تويير وضعيت ارسال ميگرددب بنابرايس در صورتيكه به هر دليل يكي ازوروديها لرزش نمايد دط Plausibility check 2-Redundancy

53 مخابراتي بصورتكامل وكاذبي اشوال ميشود و بقيه اطالعات در زمان ارسال نميشودب در ايس رابطه تعبيه امكانات حذب لرزش در مدول ورودي ديجيتال ضروري استب صحت 1 A/D يا D/A مفهوم صحت اطالعات در پرو سس بصورت ادتالب بيس مقدار ا صلي ومقدار بد ست آمده براي يا كميت تعريف ميشود كه بر حسب درصد رنج نهايي آن بيان ميگرددب در مورد پايانه ايس فاكتور مربوط به پرو سههاي نمعآوري يا صدور اطالعات آنالور مي شود كهدر آن تبديالتي نظير نيز انجام ميگيردب د ر ا ي س ر ا ب ط ه ك ال س ص ح ت ب ي ا ن گ ر د ط ا ي ا ي ج ا د ش د ه ت و س ط ت ج ه ي ز ا ت ا س ت و ب ط و ر م ث ا ل كالس 1 معادل %1 دطا ميباشدب دطاي ناشي از يا سيستم بر حسب انزاء تشكيل دهنده آن قابل محاسبه است بطور مثال در اينجا براي دواندن اطالعات ترانسديوسري سه نزء زير ونود دارند و دطاي كل مجموعه عبارتست از: ANALOUGE TRANSDUCER A B A: TRANSDUCER B: INFORMATION INPUT DAC C PROCESSING C: ANAOUGE TO DIGITAL CONVERTOR شكل )2-3( دواندن اطالعات ترانسديوسري Accuracy Class

54 E E 2 A E 2 B E 2 C كالسهاي كاري تعريف شده براي ايس استاندارد در ندول زير تعريف شدهاند: ندول )4-3( كالسهاي كاري فاكتور صحت AccuracyClass A1 A2 A3` A4 Overall Error (E) E 5.0% E 2.0% E 1.0% E 0.5% د ر ا ي ن ج ا ه ر چ ن د ك ه م ش خ ص ا ت ت ر ا ن س د ي و س ر ه ا م د ن ظ ر ن ي س ت ن د و ل ي ب ا ي س ت ي د ق ت ش و د ك ه دطاهاي ناشي از مقاومتهاي ADC, Scal ing بيشتر از %0/1 نشودب -روشهاي بهبود و فاكتور صحت روش تبديل آنالور به ديجيتال باي ستي بگونهاي انتخاب شود كه پارامترهاي زماني صحت و اينترفيس الزم براي اطالعات در ايس پروسه تأميس گرددب روشهاي ايس تبديل عبارتند از: 1- روش مقدار لحظهاي 1 2- روش انتگرالي 3- حساب كردن مقدار متوسط ايس مقادير گسترش پذيري Instantaneous Value Metbod 2- Expandability

55 بي شتر تجهيزات بكار رفتهدر سي ستم كنترل از راه دور در طي دوره كاري دود مجبورند كه بر مبناي توييرات انجام گرفته در پروسس گسترش يا تويير يابندب فاكتور گسترش پذيري براي سي ستمهاي كنترل از راه دور نيز م شخ صهاي ا ست كه بيانگر توانائي گ سترش سي ستم الزم ا ست زمانيكه سي ستم براي انجام ايس توييرات متوقف دواهد شد و همچنيس قطعاتي كه به سي ستم ا ضافه دواهد شد مورد ارزيابي قرار گيردب اضافه كردن برنامههاي كاربردي پروسس اطالعات و همچنيس انجام توييرات در عملكردهاي مونود در سيستم نيازمند يكسري توييرات و گسترش در تجهيزات و نرمافزار سيستم استب معيارهاي ارزيابي چنيس فاكتوري بطور كلي عبارتند از: 1- توسعه بايستي منجر به حداقل آرايش مجدد در تجهيزات نرمافزار سيستم گرددب 2- توسعه يا توييرات نبايستي منجر به كاهش قابليت اطمينان در دسترس بودن و امنيت سيستم گرددب 3- زمان متوقف ماندن سيستم براي انجام و تست توييرات بايستي حداقل ممكس باشدب 55

56 فصل چهارم بررسي و تحليل نرم افزارهاي پايانهها 56

57 مقدمه )15( نرمافزار فرآوردهاي اس ت از هوش انس انها وبه ايس نهت بس ياري از مش خص ات آن با محصوالت ديگر متفاوت ميباشدب نرمافزار از بهم پيوستس يكسري آلمانهاي منطقي تشكيل ميگردد كه از همكاري برنامهريزي شده بيس هر يا از آنهاب انراي يا عمل مورد نظر محقق ميگرددب تهيه نرم ا ف ز ا ر ب ي ش ت ر ي ا ك ا ر ه ن ي ا س ت و د ر ر ا ب ط ه م س ت ق ي م ب ا ف ا ك ت و ر ه ا ي ا ن س ا ن ي ن ظ ي ر د ال ق ي ت و ت ج رب ه قرار داردب انجام يا وهيفه بوسيله نرمافزار به معني توالي منطقي يكسري عمليات از پيش طراحي شده ميبا شد كه در ستي عملكرد آن واب سته به تمامي بافتهاي سازنده ان ميبا شد و از اينرو طراحي يا نرمافزار به مثابه طراحي سادتماني است كه استواري و قوام آن حتي به درست كار كردن دستگيره درها نيز وابسته ميباشدب در ايس فصل مشخصات كلي نرمافزار پايانه مورد بررسي قرار ميگيردب 1-4- فاكتورها و معيارهاي كيفيت نرمافزار پايانه )11 و 13( همانطور كه قبال نيز ا شاره شد هدب از مهند سي نرمآفزار بنا نهادن و ا ستفاده از تكنيكهائي است كه بوسيله آنها بتوانيم با مناسبتريس هزينه نرمافزاري توليد نمائيم كه داراي كيفيت باالئي با شدب اكنون سبوالي كه مطرح مي شود ايس ا ست كه كيفيت در مورد نرمافزار چه معني ميدهد و چگونه ميتوان كيفيت يا نرمافزار را مورد سنجش قرار داد بمنظور پا سخ به سبواالت فوق در ايس قسمت عناصر كيفيت نرمافزار مورد بررسي قرار ميگيرندب فاكتورهاي كيفيت نرمافزار

58 دو عنصر اساسي كه در كيفيت نرمافزار ددالت دارند عبارتند از: 1- فاكتورها 2- معيارها و محاها معيارها م شخ صاتي ه ستند كه فاكتورهاي كيفيت را تعريف ميكنند و فاكتورها و عنا صر سطح باالتر و كليتر ميباشد كه در ندول اول زير تعريف شدهاندب ندول )1-4( فاكتورهاي كيفيت نرمافزار فاكتور كيفيت صحيح بودن قابليت اطمينان يازده تعريف برآورد شدن مشخصات يك برنامه واهداف كاربر انجام وهايف مورد نظر با دقت الزم استفاده درست از منابع و كد الزم و بهينه براي انجام يا عملكرد )از ميان منابع م خ ت ل ف م ي ت و ا ن ب ه پ ر و س ه ح ا ف ظ ه ب ا د س ت ر س ي ت ص ا د ف ي د ي س ا و د ط و ط ا ر ت ب ا ط ي اشاره كرد(ب امنيت قابليت استفاده قابليت نگهداري قابليت تست كنترل دستيابي به نرمافزار يا دادهها توسط اشخاص غير مجاز ونود شرايط الزم نهت يادگيري انرا آماده كردن ورودي و تفسير دروني برنامه ونود شرايط الزم براي پيدا كردن و مشخص كردن دطاها ونود شرايط الزم براي تست يا برنامه براي اينكهمطمبس شويم كه وهيفه مورد نظر را انجام ميدهدب قابليت انعطاب قابليت حمل ونود شرايطالزم براي اصالح يا برنامه نهت انرا در محيطهاي مختلف ونود شرايط الزم براي انتقال يا برنامه از يا سختافزار يا محيطي كه برنامه در آن طراحي شده استب قابليت استفاده مجدد استفاده از قسمتهايي از نرمافزار در برنامههاي كاربردي ديگر 58

59 قابليت يكي شدن ونود شرايط الزم براي يكي كردن يا سيستم با سيستم ديگر ندول )2-4( فاكتورهاي كيفيت نرمافزار و رابطه آنها با معيارهاي كاربران سبوال فاكتور كيفيت آيا آنچه را كه ميدواهم انجام ميدهم ايا تمام مواقع آنچه را كه ميدواهم بدرستي و با دقت انجام ميدهد آيا آنطور كه بايد روي سختافزاري كه دارم ميتواند انرا شود آيا مطمبس است آيا به آساني قابل استفاده است آيا با تونه به نيازها و شرايط به آساني قابل تويير است آيا قابل تست شدن است آيا به آساني قابل انتقال است و ميتوان آنرا روي سختافزار ديگر استفاده كرد آيا ميتوان از آن در نرم افزارهاي ديگر استفاده كرد آيا ميتوان آنرا با سيستم ديگر مرتبط كرد صحيح بودن قابليت اطمينان بازده امنيت قابليت استفاده قابليت نگهداري و انعطاب قابليت تست قابليت حمل قابليت استفاده مجدد قابليت يكي شدن همانطور كه در شكل )1-4( م شاهده مي شود فاكتورهاي كيفيت به 3 گروه كلي زير تق سيم شده است: 1- فاكتورهاي مربوط بهنحوه عملكرد نرمافزارب 2- فاكتورهاي مربوط به چگونگي انتقال نرمافزار از يا محيط به محيط ديگرب 3- فاكتورهاي مربوط به انطباق نرمافزار با شرايط نديدب 59

60 شكل )1-4( تقسيمبندي كلي فاكتورهاي كيفيت معيارهاي كيفيت نرمافزار معيارها عبارتند از مشخصههايي كه فاكتورهاي كيفيت را تعريف ميكنندب فاكتورهاي كيفيت را ميتوان به م شخ صههاي م ستقلي كه قابل سنجش با شند تق سيمبندي كردب داليل مختلفي براي تهيه ليستي از معيارها براي هر فاكتور ونود دارد از نمله آنكه: 1- معيارها تعريف كاملتر و راحتتري از فاكتورها را ارائه ميكنندب 2- معيار مشترك بيس فاكتورها كما ميكند تا بتوانيم روابط بيس فاكتورها را توضيح دهيمب 3- معيارها امكان بررسي و سنجش عددي كيفيت را فراهم ميكنندب 60

61 معيارهاي كيفيت عبارتند از: دنبال پذيري كامل بودن يكنوادتي دقت تحمل دطا سادگي پيمانهاي بودن عموميت ق ا ب ل ي ت گ س ت ر ش د و د ك ن ت ر ل ي د و د ت و ص ي ف ي ب ا ز د ه د ر ه ن گ ا م ا ن ر ا ا ب ا ز د ه د ر ه ن گ ا م ذ د ي ر ه اطالعات كنترل د ستيابي به دادهها بازر سي راحتي ا ستفاده از برنامه آموزش واب ستگي به محيط نرمافزار وابستگي به ماشيس امكان ارتباط اشتراك نهادن دادهها مختصر بودندب معيار امكان پذيري كامل بودن يكنوادتي دقت تحمل دطا تحمل دطا ندول )3-4( معيارهاي كيفيت نرمافزار تعريف مشخصههايي از نرمافزار از مرحله نيازها تا مرحله پيادهسازي جهت دنبال كرن كد برنامه مشخصههايي از نرمافزار كه پياده سازي كامل عملكردهاي الزم را فراهم ميآورد مشخصههايي از نرمافزار كه تكنيكهاي طراحي و پيادهسازي يكنوادتي را فراهم آوردب مشخصههايي از نرمافزار كه دقت الزم را در محاسبات و درونيها بعمل ميآورد مشخصههايي از نرمافزار كه استمرار عمليات را در شرايط واقعي فراهم ميآورد مشصخههايي از نرمافزار كه استمرار عمليات را در شرايط واقعي فراهم ميآوردب سادگي م شخ صههاي از نرمآفزار كه پياده سازي عملكردها را ب صورت قابل فهم فراهم ميآوردب بعبارت ديگر نلوگيري از روشهايي كه باعث افزايش پيچيدگي نرمافزار ميشودب 61

62 پيمانهاي بودن عموميت مشخصههايي از نرمافزار كه سادتار از پيمانههاي مستقل را فراهم ميآوردب م شخ صههايي از نرمافزار كه به آلمانهاي سازنده برنامه قابليت بكارگيري در عملكردهاي متفاوت را ميبخشدب قابليت گسترش م شخ صههايي از نرمافزار كه تو سعه نيازهاي ذديره دادهها سادتار برنامه يا عملكردهاي سيستم را فراهم ميآوردب دود كنترلي م شخ صههايي از نرمافزار كه موج توانائي برنامه در چا كردن عمليات دود و شنا سايي دطاها ميگردد دود توصيفي بازده در هنگام انرا ده در هنگام ذديره اطالعات ترل دستيابي به دادهها بازرسي حتي استفاده از برنامه آموزش ستگي به محيط نرمافزار مشخصههايي از نرمافزار كه توضيح و شرحي از پيادهسازي يا تابع را فراهم ميآورد مشخصههايي از نرمافزار كه مربوط به حداقل زمان پردازش ميشودب مشخصههايي ازنرمافزار كه حداقل نيازهاي حافظه را در طي عمليات مشخص ميسازدب مشخصههايي از نرمافزار كه كنترل دستيابي به نرمافزار و دادهها را فراهم ميآوردب مشخصههايي از نرمافزار كه بازرسي دستيابي به نرمافزار و دادهها را فراهم ميآورد مشخصههايي از نرمافزار كه بكارگيري و استفاده آسان از آن را فراهم ميآورندب مشخصههايي از نرمافزار كه مربوط به چگونگي استفاده از نرمافزار ميشودب مشخصههايي از نرمافزار كه وابستگي بهمحيط نرمافزار )سيستم عامل برنامههاي سودمس روالهاي ورودي/ دروني و غيره( را تعييس ميكندب وابستگي به ماشيس مشخصههايي از نرمافزار كه وابستگي به سختافزار سيستم را تعييس ميكند 62

63 امكان ارتباط اشتراك نهادن دادهها مختصر بودن مشخصههايي از نرمافزار كه استفاده از پروتكلهاي استاندارد و روتينهاي واسط را فراهم ميآوردب مشخصههايي از نرمافار كه استفاده از سادتمانهاي داده استفاندارد را فراهم ميآوردب مشخصههايي ازنرمافزار كه پيادهسازي يا تابع را با حداقل مقدار كد فراهم ميآورد 2-4- لزوم استفاده ازمدير پايگاه اطالعاتي در نرمافزار پايانه )11( پ ا ي گ ا ه ا ط ال ع ا ت ي ( ب و س ي ل ه ن د و ل ه ا ي م و ن و د د ر آ ن ) أتيري بنياديس در سادتار هر يا از مدولهاي نرم ا ف ز ا ر ي پ ا ي ا ن ه د و ا ه د د ا ش ت ب م س ب ل ه ا س ت ف ا د ه ا ز پ ا ي گ ا ه ا ط ال ع ا ت ي د ر ت م ا م ي پ ر و س سها ي مونود در نرمافزار يا پايانه )اعم از پايانههاي بزرر و كوچا( مطرح ميباشدب در حقيقت بخش زيادي ازكار هر پروسس مربوط به پردازش انواع ندولها ميباشدب آنچه در ايس مرحله بايد روشس شود نحوه و چگونگي دستيابي پروسسهاي مختلف به پايگاه اطالعاتي ميباشدب روشي كه در ايس مرحل انتخاب ميگردد تأتير بسيار زيادي در صفحات ويژگيها و قابليتهاي نرمافزار پايانه دواهد گذا شتب بدون شا نميتوان بدون هيچگونه طرح از پيش تعييس شدهاي مديريت پايگاه اطالعاتي را بدست پروسسهاي مختلف سجرد بگونهايكه هر پروسس در هر زمان و بدون هيچگونه محدوديت و روش سازمان يافتهاي به سادتمانهاي داده دسترسي داشته باد و آنها را تويير دهد در دنياي امروز با ح ضورالمانهاي سختافزاري سريع كارآمد و كم حجم )ترا شههاي ريزپردازنده و حافظه( كه توان عملياتي باالئي را از دود ن شان ميدهند ايس امكان در صنعت نرم افزار بونود امده ا ست كه بتوان به راحتي هرگونه هزينههاي باالسري )ايس هزينهها شامل زمان دستيابي بيشتر به هر كي از ندولها و حافظه مصرفي بوسيله 1 DBMS ميباشد( مربوطبه استفاده ازمتدهاي برنامه نويسي استاندارد را تحمل نمود )با انتخاب يا سختافزار مناسب( و در عوض تمامي حمايتهاي الزم براي Database Management System

64 باال بردن قابليت اطمينان سي ستم را به عمل آوردببه ايس نهت ا ستفاده از رو شهاي ا ستاندارد شده امروزي براي د ستيابي به پايگاه اطالعاتي امري الزامي ا ستب امروزه مهندس نرمافزار پس از سالها تجربه و صرب هزينههاي سنگيس به ايس نتيجه غير قابل انكار رسيده است كه برنامههاي كاربردي و سادتمانهاي داده نبايد در تماس مستقيم با يكديگر قرار گيرند بلكه يكاليه نرمافزاري ديگر بايد بعنوان محيط مياني بيس ايس دو عمل نمايدب ايس واحد نرمآفزاري به مدير پايگاه اطالعاتي معروب ميباشدب همانطور كه در شكل )3-4( ديده ميشود يا DBMS واسط بيس دادههاي دام و برنامههاي كاربردي )در نرمافزار پايانه ايس برنامههاي كاربردي همان پرو سسهاي مختلف ميبا شند( مي با شد (OS) و از ايس نهت يا DBMS و يا سي ستم عامل با يكديگر قابل مقاي سه ميبا شند زيرا سي ستم عامل نيز نهت پنهان كردن نزئيات استفاده از سختافزار بكار گرفته ميشود )در حقيق يا واسط نرمافزاري بيس سختافزار و برنامههاي كاربردي ميبا شد(ب همانطوريكه سي ستم عامل براي سازمان دهي منابع يا سيستم ضروري است در نائيكه حجم زياد ومتنوعي از اطالعات پردازش مي گردند نيز يا 1 قوي و كارا در DBMS بزرر نيست و ايس واحد نرم افزاري تنها بعنوان يا مدير ندول نظر رگفته مي شود كه وهيفه آن مديريت و سازماندهي ندولهاي ديناميكي و ا ستاتيا مونود در نرمافزار پايانه ا ستب ا ستفاده از را بهمراه ميآورد: DBMS بطور م شخص براي نرمافزار پايانه امكانات و ويژگيهاي زير Table Manager

65 APPLICATION PROGRAM (ANY TASK IN RTU SOFTWARE) DATAEASE MANAGEMENT ROUTINES (TABLE MANAGER ROUTINES IN RTU) STORE RETRIVE PASSIVE- STRUCTURED DATA (TAELE IN RTU SOFTWARE) DSMS با استقالل اطالعات توييراتشكل فيزيكي )3-4 ) درپايگاه سادتمانهاي اطالعاتيداده باعث بياعتبارشدن برنامههاي ن و ش ت ه ش د ه ب ر ا س ا س آ ن ه ا ن خ و ا ه د ش د ب ا ي س م ش خ ص ه د ر م ر ح ل ه ت و س ع ه و ن گ ه د ا ر ي ي ا نرمافزار بسيار هم و اساسي ميباشدب DBMS پنهان سازي اطالعات راه د ستيابي به اطالعات فقط از طريق كانال مي سر ميبا شد و تنها از طريق يك سري روتينهاي از پيش آماده شده ميتوان به دادهها د ستر سي دا شت و به ايس ترتيب سادتمانهاي داده از ديد برنامه كاربردي پنهان نگاه داشته ميشوند و نزئيات دستيابي به هر يا از آنها در دادل DBMS مخفي ميگرددب ايس مشخصه در مرحله عيبيابي و تستنرمافزار مهم ميباشدب Data Hiding

66 نامعيت سيستم 1 كليه ارناعات به پايگاه اطالعاتي تحت يا قانون م شخص و سازمان يافته انجام ميگيردب بنابرايس در هر لحظه ميتوان تعييس نمود كه سي ستم در چه و ضعيتي قرار دارد و چه كنترلهايي بايد بدان اعمال نمودب ايس مشخصه باعث نامعيت سيستم ميگرددب يكنوادتي 2 تكنيكهاي ذديره بازيابي و پردازش اطالعات توسط پروسسهاي مختلف به شكل يكنوادت و مطمبس پياده ميگرددب ايس شخصه باعث افزايش قابليت اطمينان سيستم ميگرددب استفاده از كدهاي اشتراكي ايس پارامتر به معني عدم تكرار عمليات مشابه براي ذديره بازيابي و پردازش اطالعات در پروسسهاي مختلف ميباشدب در يا كالم استفاده از مدير پايگاه اطالعاتي در نرمافزار پايانه انتخاب روشي است كه طي آن اساسيتريس فاكترهاي كيفيت نرمافزار همچون قابليت اطمينان قابليت 66 2-System Integrity 3- Consistancy

67 شكل )4-4( نرمافزار پايانه 3-4- برنامهريزي برروي سيستمهاي مكروپروسسوري )11 و 13( 4 هدب از ايس بخش يا روش بهينه و اصولي براي گسترش نرمافزار برروي سيستمهاي ميكرپرو س سوري ميبا شد بنحوي كه زمان و هزينههاي گ سترش نرمافزار روي چنيس سي ستمهايي كاهش يابدب بردالب برنامهنويسي روي يا PC )تحت سيستم عامل يا )Windows كه Dos برنامهنويس نيازي ندارد از نحوة انراي برنامهاش رويس يس تم و مدولهاي نرمافزاري ديگري كه در نهت انجام صحيح برنامه در فعاليت ه ستند اطالع كامل دا شته با شد برنامهنويس روي يا سي ستم ميكروپرو س سوري بايد تمام مدولهاي نرمافزاري از قبيل برنامههاي باال آورنده 1 سروي سهاي وقفه توابع ورودي و دروني و را بشناسد يا حتي دود ايس مدولها را طراحي نمايدب هنگام طراحي نرمافزار روي يا PC ميتوان با بكارگيري يا ب سته نرمافزاري مخ صوص گ سترش نرمافزار مانند Borland c بسادگي و بسرعت مراحل گسترش نرمافزار شامل تايپ كد دطايابي گرامري 2 كامجايل را انجام دادب درمورد يا سيستم ميكروپروسسوري بدليل ادتصاصي بودن لينا و دطايابي منطقي 3 آن نرمافزارهاي گ ستر شي قيمت بااليي دارند و اغلب در د سترس نميبا شندب به هميس دليل اكثريت Startup Code 2- Syntax Error 3- Debugging

68 طراحان چنيس سيستمهايي درايران از روشهاي ابتدايي مانند برنامهريزي و پاك كردن مرتب EPROM براي گسترش نرمافزارشان استفاده ميكنندب هر شخصي كه يكبار ايس روش را تجربه كرده باشد مطمبنا با مشكالت ومعايب ايس روش بردورد نموده استب ايس روش عالوه بر صرب زمان زياد براي برنامهريزي و پاك كردن EPROM داراي م شكل عمدهو اساسي عدم قابليت تستپذيري كامل نرمافزار ميباشدب در ادامه مرحله اول سطوح مختلف نرمافزار يا سيستم ميكروپروسسوري و سجس مراحل و ابزار گسترش نرم افزار روي چنيس سيستمي مورد بررسي قرار دواهند گرفتب بطوريكه در شكل )5-4( نمايش داده شده است نرمافزار يا سيستم ميكروپروسسوري از سطوح مختلفي تشكيل شده استب Application Program Monitor Operation System Firmware شكل )5-4( سروح مختلف نرمافزار Firmware Firmware نقطه تماس سختافزار و نرمافزار بوده و هر ارتباطي بيس نرمافزار )سيستم عامل و برنامه كاربردي( و سختافزار تو سط Firmware كنترل و هدايت ميگرددب بهميس سبب سادتار سختافزاري سي ستم تأتير م ستقيمي روي Firmware آدرسهاي ورودي و دروني ميزان و نقشه حافظه ميكندب يافته است كه هر يا از ايس انزاء قسمتي از وهايف دارد و آنرا شديدا واب سته به نوع پرو س سور Firmware Firmware از انزاي مختلفي تشكيل را انجام ميدهند كه عبارتند از: 68

69 1- ك د ه ا ي ب ا ال آ و ر ن د ه : م ه م ت ر ي س ق ط ع ه ا ز ك د ي ا س ي س ت م م ي ك ر و پ ر و س س و ر ي ق س م ت ه ا ي با ال آورنده آن ميباشد كه وهيفه باال آوردن مناسب سيستم و پيكره بندي آنرا بعهده داردب اوليس د ستورات انرائي بعد از بازن شاندن سي ستم كدهاي باال آورنده ميبا شند كه وهايف ذيل را بعهده دارند: الف( پيكره ب ن د ي م ن ا س ب س ي س ت م ش ا م ل و س ا ئ ل و ر و د ي و د ر و ن ي ت ا ي م ر س ا ع ت ن گ ه ب ا ن 1 برنامهريز Eprom و ديگر امكانات مربوط به پرداز شگر ميبا شدب براي نمونه در بردي ميكروكنترلها بايد نحوة دريافت وقفه لبه يا سطح دستورالعملهاي اوليه مشخص گرددب و بردارهاي وقفه ب( مقدار دهي به اشاره گر پشته 2 ج( ت شخيص نحوه ورود به كدهاي باال آورنده: در يا سي ستم صنعتي بازن شاندن ميتواند بر اتر Reset سيستم Power on انجام شودب 2- روشهاي وقفه و حالت بحراني و ساعت نگهبان با شدب ت شخيص نوع بازن شاندن بايد در ايس ناحيه ايس بخش از Firmware شامل يكسري روتيس سرويس دهنده به وقفههاي سيستم نظير درايو تايمر درايو درگاه سريال و ميبا شدبدر ضمس با تونه به اينكه يا سي ستم زمان حقيقي قادر و ساعت نگهبان را ا ست بروز يك سري حاالت بحراني )دريافت كد غلط ادتالل در نو سان كالك 3 گزارش دهدب در ايس بخش از Firmware بايد اينگونه گزارشات بنحو مناسبي پردازش شوندب 69 1-Watchdog 2- Stack 1- Clock

70 سيستم عامل (OS) سي ستم عامل مورد ا ستفاده در سي ستمهاي صنعتي اغلب يا كرنل چند كاره زمان حقيقي پرو سههاي مختلف تخ صيص دهي منابع ا شتراكي ايجاد امكانات الزم ا ست كه وهيفه زمانبندي 1 براي تبادل اطالعات بيس پروسهها و را بعهده داردب اينترفيس سطح باال و Monitor ايس دو وهيفه مهم ذيل را بر عهده داردب 1- ايجاد روتينهاي مناسب )نظير Maallocate, Putchar, Cetch ( براي برنامهنويسي سطح باال )زيان C( روي سيستم ميكروپروسسوريب 2- برنامه : Monitor ا ي س ب ر ن ا م ه ق س م ت م ه م ي ا ز ي ا س ي س ت م م ي ك ر و پ ر و س س و ر ي ا س ت ك ه وهيفه آن ايجاد يا محيط مناسب براي گسترش نرمافزار از طريق يا Host كامجيوتر ميباشدب ايس برنامه بو سيلهدرگاه سريال به كامجيوتر و صل مي شود و كامجيوتر را به كما يا برنامه مودم تبديل به ترمينال گسترش نرمافزار سيستم ميكندب برنامه كاربردي برنامه كاربردي آن بخش از نرمآفزار است كه با استفاده از سرويسها و توابع بخشهاي قبلي عدهدار انجام وهيفه نهايي طراحي سيستم ميباشدب 4-4- مراحل گسترش نرمافزار )11( Scheduling 1- Application Program

71 مراحل مختلف طراحي نرمافزار عبارتند از: 1- طراحي : 1 تعييس مشخصات عملياتي برنامه و دادهها بهمراه طراحي الگوريتم مناسب براي پيادهسازي توابعب و تايپ آنهآك نو شتس برنامهها به زبان منا سب براي پياده سازي الگوريتمهاي 2- كد كردن 2 مرحله قبل و تايپ آن بوسيله يا ويرايشگر مناسب روي كامجيوترب -3 ترنمه : 3 ايجاد Object شده در مرحله قبل(ب كد )ماشيس كد يا الگو صفر و يا مربوط به برنامههاي تايپ 4- تست برنامه : 4 تعييس درستي يا نادرستي نتايج حاصله از انراي برنامه روي سيستمب 5- عيبيابي : 5 پروس ه تعييس منبع دطاهاي پيدا شده درمرحله تس ت و حذب آنهاب حذب دطاها و نيازمند تكرار چند مرحله از مراحل فوق ميباشدب PC 5-4- برنامههاي مخصوص گسترش نرمافزار )11( در هنگام طراحي نرمافزار معموال از يكسري برنامه مخصوص گسترش نرمافزار روي استفاده ميگردد كه ايس برنامهها عبارتند از: 1- ويراي شگر : 6 امكاناتي بمنظور ايجاد و تويير كدهاي برنامه و ذديره آن روي دي ستكت كه مايس تبديل ميكند در ضمس مترنم نيز دطاهاي گرامري زبان برنامهنوسي را نيز گزارش ميدهدب 71 2-Design 3 Coding 4- Translation 5- Program Test 6- Debugging 1- Text Editor

72 چنديس نوع برنامه مترنم ونود دارد كه عبارتند از: اسمبلر Cross Assembler كامجايلر و Cross Compiler ا سمبلر برنامهاي ا ست كه فايلي به زبان ا سمبلي پرداز شگري كه روي آن در حال انراء است دريافت ميكنند و كد ماشيس براي همان نوع پردازشگر ايجاد ميكندب Crooss Asscmbler برنامهاي است كه روي يا پردازشگر بخصوص انرا ميشود و كد ماشيس براي پردازشگري از نوع ديگر ايجاد ميكند. اگر كدهاي برنامه به يا زبان سطح باالنو شته شود يا كمجايلر براي ترنمة آن مورد نياز ميبا شد زبانهاي سطح باال ا صوال از معماري پرداز شگر م ستقل ميبا شند و وهيفه كمجايلر ا ست كه تعييس كند براي انراي هر دستورالعمل برنامه چه رشتهاي از دستورات اسمبلي پردازشگر مورد نياز استب تفاوت Crooss Compiler با كمجايلر در ايس ا ست كه دروني Cross Compiler كد ما شيس مخصوص پردازشگر متفاوتي از پردازشگر كامجيوتر استب Crossها Compiler داراي ايس قابليت ميباشند كه ميتوان نوع سيست مقصد را به آنها معرفي نمودب شبيه ساز : 1 برنامهاي است كه روي كي كامجيوتر (PC) انرا ميشود و عمليات پردازشگر -2 نهايي را شبيهسازي ميكندب ايس برنامه از حافظه كامجيوتر بمنظور شبيه سازي رنيسترها و I/O هاي سي ستم مق صد ا ستفاده ميكند برنامة شبيه ساز ممكس ا ست براي انراي هر د ستورالعمل پرداز شگر Simuxor

73 مق صد چنديس د ستورالعمل را روي پرداز شگر كامجيوترانرا نمايدب بطور كلي ايس برنامه يا محيط مناسب براي تست نرمافزار قبل از انتقال آن به سيستم نهايي فراهم ميكند. 3- برنامه مودم:در سي ستمهاي ميكروپرو س سوري براي آنكه بتوان از امكانات كامجيوتر PC براي گسترش نرمآفزار استفاده نمود معموال يا درگاه سريال در نظر گرفته مي شود تا از طريق آن بتوان سي ستم را به كامجيوتر و صل كردب براي راهاندازي درگاه سريال كامجيوتر بايد از يا برنامه استاندارد مودم )نظير ترمينال Windows يا ترمينال )Norton استفاده نمود و آنرا در مد ارتباط مستقيم به سيستم مقصد وصل نمودب در ايس حال برنامه مودم اطالعات دريافتي از درگاه سريال را م ستقيما برروي صفحه Monitor كامجيوتر نمايش ميدهد و كدهايدريافتي از صفحه كليد را روي دط سريال ار سال مي كندب همچنيس ميتوان با ا ستفاده از ايس برنامه يا فايل را به سي ستم مق صد نمودب منتقل 1 برنامه ر و ي س ي س ت م م ق ص د ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز د ر گ ا ه س ر ي ا ل ب ه ب ر ن ا م ه م و د م ر و ي PC Monitor برنامهروي RAM و صل ميگردد و امكانات بار نمودن 2 سي ستم انراي برنامه بار شده تعريف نقطه روي برنامه انراي قدم به قدم برنامه م شاهده محتواي حافظه و رني سترها و بب را فراهم شك ست 3 ميكندب 6-4- سيستمهاي زمان حقيقي Upload 3- Load 4- Break point

74 از سي ستمهاي كامجيوتري Real Time ب سته به اينكه سي ستم زمان حقيقي نقش هدايت يا مونيتورين را دا شته با شد ميتوان در سطوح مختلف ا ستفاده كردب دا صيت مهم ايس سي ستمها پذيرفتس پا سخ زماني از پيش تعييس شده براي هر وقفهاي كه فر ستاده مي شود ميبا شدب بايد گفت تواناييقابليت پذيرش هزاران وقفه در يا تانيه بدون از د ست دادن حتي يا اتفاق در سي ستم عامل Real Time توقعي نابجا ستب پس تكنيكهاي داص اينكار نيز بايد فراهم گرددب Taskهاي به تعريف درآمده و كنترل شده توسط برنامهنويس بحثي است كه بايد در سيستمهاي Real time آنرا بجذيريمب در ايس سيستمها براي هر اتفاق Taskي بطور مجزا تعريف شده استب لذا اگر حادتهاي اتفاق بيافتد Task مرتبط با آن فعال گرديده و عمليات فرآيندي بازمانبندي مناسب Taskها بصورت مستقل از هم و بصورت اولويي با تونه به اهميت حادته داده ميشودب بطور عموم پروسسوري به با باالتريس Task اولويت در بيس Taskهاي آماده براي انراي ادتصاص داده شده و ايس Taskها نلوي فعاليت Taskهاي با اولويت پائيستر را گرفته ويا وقفه ايجاد ميكنند چون بيشتر Taskها بطور دائم در حافظه ساكس ميگردند تا بديس و سيله امكان پا سخ سريع در قبالحادته را مي سر كنند پس براي مديريت حافظه در مقاي سه باديگر سي ستمهاي چند برنامهاي تقا ضاي كنتريس ونود دارد درايس سي ستمها معموال تعداد Taskها تابت بوده و نقل و انتقال برنامه ه ا ب ي س ح ا ف ظ ه ا ص ل ي و ح ا ف ظ ه ت ا ن و ي ه ك ن ت ر صورت ميگيردب از ساير ويژگيهاي سيستم Real time ميتوان به ايس نكته اشاره كرد كه ايس سيستها عالوه بر فراهم كردن مديريت وقفه و بافر نمودن I/O از طريق فرادوانيبه Taskها ايس متصل كنند و رويداد رامستقيما سرويس دهندب امكان را ميدهند كه دود را به بردارهاي وقفه Interrupt Vector

75 پا سخگويي بهنيازهاي سي ستم Real time م ستلزم ا ستفاده از سي ستم عامل ميبا شدب در سي ستمهاي كوچا كه تعداد محدودي ورودي و دروني دارد سي ستم مانيتور بجاي سي ستم عامل مطرح ا ستب غالبا در طراحي سي ستم Real time ا ز س ي س ت م ع ا م ل ت ج ا ر ي ق ا ب ل د س ت ر س ي ا س ت ف اد ه ميشودو معموال ايس سيستمهاي عامل فاقد كاربردهاي مورد نياز هستند و كاربربايد كاربردهاي م و ر د ن ظ ر ر ا م ش خ ص ك ر د ه و ب ه س ي س ت م ع ا م ل م ع ر ف ي ن م ا ي د ب ه ر س ي س ت م ع ا م ل د ا ر ا ي س ه ع م ل كر د مشخص ذيل است: 1- زمانبندي كننده Task 2- نظارت بر Task 3- ارتباط بيس Taskها يا زمانبندي تعييس ميكند كه كدام در يا سيستم چند فرايندي 1 Task 2 كوچكترينبخش سيستم عامل نهت تقسيمبندي و زمانبندي Taskها ميباشدب و يا هسته در سيستم انرا شود Multitasking 2- Kernel

76 شكل )6-4( نقش سيستم عامل در يا سيستم زمان حقيقي روشهاي انراي سيستم عامل سه روش مختلف ذيل با تونه به نوع سيستم و نيازهاي آن ونود دارد كه عبارتند از: الف( روش پرسش و پاسخ حلقه 1 مورد استفاده قرار ميگيرد و با در ايس روش يا فرمان تست دائم نهت تست پرچم 2 حضور يا عدم حضور يا رويداد سيستم پرسش و پاسخ حلقه وهيفه دود را انجام ميدهدب در ايس رو شفقط يا Task در حال انراء ا ستب پس نيازي به انراي همزمان Taskها ونود نداردب پس در RTUها ا ستفاده نمي شود و نيز ايس نكته كه درايس روش بدون از د ست دادن داده بحراني ايس عمل صورت گرفته و با استفاده ازدستورالعمل If-Then حلقه در حلقه و دستورالعمل Case پروسهها ندا ميشوند پس تسهيالت چند فرآيندي را ميتوان بنحوي فراهم كند كه مثال پروسةكامجايل كردن شامل مراحل مختلفي مانند توليد كد و بهينهسازي و غيره باشدب ج( روش مشاركت چند فرآيندي 3 ايس روش در انطباق با روش راهاندازي كد استب هر فاز كه كامل گردد يا فرادواني به ديسجاچر ايجاد ميشودب ديسجاچر مركزي بهكما شمارنده برنامه ليستي از پروسهها راكه قابل انرا است انتخاب و انرا ميكندب ارتباط بيس پروسهها ازطريق متويرهاي همگاني صورت گرفته و پروسه Pooled Loop 2- Packet 3- Cooperative Multiasking

77 انرا گرديده تا فازتكميل شود و سجس كنترل را به ديسجاچر بر ميگرداند كه ايس عمل در كاربردهاي بزرر و پيچيده با تكنولوژي Multitasking انجام ميپذيردب 77

78 فصل پنجم مشخصات عملكردي پايانهها 78

79 مقدمه: در ف صلهاي قبل در مورد م شخ صات سختافزاري و نرمافزاري پايانهها به تف صيل سخت گفتيمب درايس ف صل نهت تكميل مباحث گفته شده و آ شنايي بي شتر با انزاي پايانهها م شخ صات عملكردي پايانهها رامورد بررسي قرار ميدهيمب 1-5- مدولهايووردي و دروني ديجيتال و آنالور درفصلهاي قبل در موردمدولهاي فوقالذكر به تفصيل سخس گفته شدب لذادر اينجا از توضيح در مورد ايس مدولها دودداري ميكنيمب 2-5- مدول واسطه مخابراتي )4( CIU وهيفه CTU برقراري ارتباط بيس پايانه ومركز مي باشدب همانگونه كه در شكل )1-2( م شاهده مي شود ايس مدول از يا طرب بامودم و از طرب ديگر بامدول ا صلي يا مدلي كه ترنمه پيوامهادر آن صورتميپذيرد در ارتباط استب ايس مدول با برقراري ارتباط با مودم و ارسال و دريافت پيوامها به آن انازه ميدهد كه مدول اصلي از پردادتس به نزئيات مربوط به انتقال پيوامها آزاد شده و به امور ديگري كه از اهميت بيشتري بردوردارند بجردازدب 79

80 وهايف عملكردي مدولواسطة مخابراتي 1- ايس مدول بايد ارتباط فيزيكي الزم با كانال مخابراتي را برقرار نايد و چون ارتباط پايانه از طريق مودم با كانال مخابراتي صورت ميپذيرد لذا ايس مدول بايد بتواند سيگنالهاي ميانجي الزم را برايايس ارتباط با مودم مطابق استاندارد فراهم كندب 2- ايس مدول بايد قابليت دريافت و بازسازي فريم پيوام را داشته باشدب براي اينكار بايد همزمانيهاي بايتي و فريميدر طراحيدر نظر گرفته شده بادب بعبارت ديگر ايس مدول در مد دريافت ب ا ي س ت ي ق ا د ر ب ا ش د ف ر ي م پ ي و ا م د ر ي ا ف ت ي و ت ش خ ي ص د ا د ه و ا ط ال ع ا ت د ا م آ ن ر ا ب ه م د و ل ا ص ل ي م ن تق ل كندب همچنيس در مد ارسال بايستي قادر باشد كه كاراكترهاي همزماني را بصورت اتوماتيا به اطالعات دام اضافه دارد و حاصل را به مودم منتقل كندب 3- طراحي مدول بايد بگونهاي باشد كه بتواند با پروتكلهاي سادتاربيني يا بيتي كار كندب 4- طراحي مدول بايد بگونهاي با شد كه بتواند در هر دو حالت سنكرون و آ سنكرون كار كندب قابليت توليد و تشخيص كدهاي دطاي پريتي و CRC Hamming امكانجذير باشدب -5 همچنيس قابليت تشخيص و تبت دطاهاي ارسالي را نيز داشته باشدب درصورت وقوع چنيس دطاهايي بايستي پيوام دطاي مربوطه به مدول اصلي فرستاده شودب 6- قابليت برنامهريزي مدول بايستي براي تعييس پرامترهاي مختلف ارسال و دريافت و مدهاي كاري امكانجذير با شدب ايس پارامترها عبارتند از: سرعت انتقال اطالعات و كاركرد در مدهاي سنكرون و آسنكرون يا سادتار بيتي يا بايتي و انتخاب كاركردهاي همزمانيب 80

81 مشخصات سختافزاري مدول واسطه مخابراتي سختافزار مدول واسطه مخابراتي بايد بگونهاي باشد كه امكان برنامهريزي نهت انجام وهايف عملكردي براحتي امكانجذير با شدب ا ستفاده از آي سيهاي كنترل كننده مخابراتي قابل SOC برنامهريزي در ايس برد رايج است بطوريكه بتوانند در مدهاي مختلف عملكردي كار كنندب ارتباط ايس مدول با مدول ا صلي ميتواند ب صورت موازي يا ار سال با شدب در ارتباطموازي ايس برد مانند سايربردهايديگر سيستم روي باس دارني دواهند داشت و از طريق باس داده آدرس و س ا ي ر س ي گ ن ا ل ه ا ي و ا س ط ه ب ه ب ر د ا ص ل ي م ت ص ل م ي شودب نحوة برقراري ارتباط در اينحالت ميتواند بصورت Interrupt باشدب در ارتباطسريال پروتكل بكار رفته براي تبادل اطالعات ميتواند بصورت آ سنكرونا با شد و بايد داراي ويژگيهاي م شخص سازي پيوام پاان پيوام كد دطا و تعداد بايتهاي ارسال باشدب 3-5- مدول اصلي )4( در مورد ايس مدول در قس متهاي قبل بطور دالص ه توضيحاتي ارائه گرديدب ايس مدول از يكطرب تو سط مدولهاي I/O پايانه با محيط پرو سس درارتباط ا ست و از طرب ديگر بو سيله مدول واسطه مخابراتي CIU با مركز كنترل درارتباط ميباشدب در واقع مدول اصلي بعنوان تصميم گيرنده و راهبر پايانه در سيستم ايفاي نقش ميكندب در ذيل وهايف عملكردي مدول اصلي به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است: 81

82 نمعآوري اطالعات ورودي و پردازش آنها: شامل اطالعات آنالور و ديجيتال ورودي مي باشدب 1- نمعآوري اطالعات آنالور ورودي: اطالعات ورودي آنالور از مدول AI به مدول اصلي فرستاده شده و پردازش ميشوند همچنيس بهنگام شده و ذديره ميگردندب چنانچه مركز ايس اطالعات را بخواهد ايس اطالعات به مركز ارسال ميگردندب ايس مقادير آنالور توسط مبدل A/D بهمقدارمتناهر ديجيتال تبديل شده و به مركز ارسال ميگردندب زمان تبديل مقادير آنالور به ديجيتال مشخص بوده و لذا عمل تبديل بايد بموقع انجام گيردب چنانچه در عملكرد مبدل تأديري ونود داشته باشد و ايس تأدير در چند سيكل تداوم داشته باشد نشانگر اشكال در آن مدول بوده و لذا مقادير ارسالي به مركز ديگر مقادير معتبري نخواهد بودب 2- دريافت اطالعات ورودي ديجيتال و پردازش آنها: اطالعات ورودي ديجيتال از مدول DI به مدول ا صلي فر ستاده مي شوند و پس از پردازش Update شده و در صورت دردوا ست مركز به آنجا ار سال ميگردندب بعبارت ديگر بعنوان نمونه اطالعات وض عيت كه از اطالعات ورودي ديجيتال اس ت در هنگام ش روع كار پايانه از مدول نمعآوري گرديده و ذديره مي شوندب چنانچه پس از ايس كار تويير وضعيتي درمدول DI بونود آيد DI همراه با برچ سب زماني به مدول ا صلي فر ستاده مي شود تا در صورت دردوا ست مركز ار سال گردندب 82

83 همچنيس بعضي ازوروديهاي ديجيتال مانند وضعيت تپ ترانس از طرب پايانه بعنوان اندازهگيري ديجيتال شنا سايي گرديده و تويير و ضعيت در آن بدون برچ سب زماني تبت مي شودب در صورت دردواست مركز نهت ارسال ايس اطالعات مانند ساير مقادير آنالور ورودي ارسال ميگردندب توضيح اينكه ايس اطالعات بصورت باينري يا BCD ميباشندب عمل شمارش پالسهاي ورودي كه توسط مدول PCI انجام ميگيرد ميتواند در مدول DI صورت پذيردب ايس اطالعات نيز به مدول اصلي فرستاده شده و در آنجا ذديره ميگردند تا درموقع لزوم بمركز ارسال گردندب اعمال فرمانهاي دروني: 1- اعمال فرمانهاي دروني ديجيتال: اعمال فراميس دروني ديجيتال ب صورت يا پالس و در مدت زمان م شخص تو سط مدول DO صورت ميپذيردب ايس زمان هنگام پيكربندي پايانه براي كلية نقاط م شخص مي شودب منبع ايجاد فرمان دروني ديجيتال مي ت و ا ن د ح ا ص ل ي ك س ر ي م ح ا س ب ا ت و ش ر ا ي ط م و ن و د د ر پ ا ي ا ن ه ب ا ش د ب د ي س معني كه توابع منطقي مورد نظر را با استفاده از عملكردهاي محاسباتي منطقي و مقايسهاي تعريف و بر مبناي آنها دروني ديجيتال را اعمال نمودب 2- اعمال فرمانهاي دروني آنالور در پايانههاي توزيع اعمال فرماني بصورت دروني آنالور ونود نداشته و ايس قسمت فقط در پايانههاي انتقال و با بعبارت ديگر در اسكادا مطرح استب 83

84 4-5- پروتكلهاي ارسال اطالعات )14( همانطوريكه ميدانيم سيستمهاي كنترل به دو دسته اصلي سيستم كنترل از راه دور و كنترل محلي تقسيمبندي گرديدهاندب در سيستمهاي كنترلي از راه دور بردالب سيستم محلي ارتباط انزاء مخابراتي صورت ميپذيردب سيستم توسط لينا 1 پروتكل به مجموعه قواعد يا استانداردهايي اطالق ميشود كه براي برقراري ارتباط بيس كامجيوترها و تبادل اطالعات با كمتريس اشتباه طراحي و تنظيم شدهاندب بعبارت ديگر مبادلة اطالعات بيس مركز و پايانهها طبق دستورات و ضوابط داصي صورت ميگيرد كه از آن بعنوان پروتكل ارتباطي ياد مي شودب پيوامهايي كه بيس مركز و ايستگاههاي دور مبادله ميشوند از يا پروتكل داص انتخابي پيروي دواهند كرد ايس پروتكلها شكلبندي پيوام را مشخص ميكنندب بعنوان مثل قسمتهاي مختلف ت شكيل دهنده پيوام طول پيوام و ق سمتهاي آن از لحاظ تعداد بيتهاي الزم و نحوة ايمس سازي از دطا تو سط پروتكلها معيس مي شوندب پيوامها از لحاظ كاربرد انواع مختلف دارندب براي مثال ممكس ا س ت پ ي و ا م ا ر س ا ل ي ا ز م ر ك ز ن ي ا ز ب ه پ ا س خ ا ز ط ر ب ا ي س ت گ ا ه د و ر د ا ش ت ه ب ا ش د ي ا ن ه و ه م چ ن ي س ب رد ي پيوامها بصورت فرمان هستند و بردي نمعآوري دادهها كه طول پيوام بسته به كابرد متفاوت دواهد Link

85 بودب كل مسائل مربوط به نحوة تبادل اطالعات در محاسبات ترافيكي و تعداد كانالها موتر دواهند بودب اطالعات مخابره شده از مركز به پايانه و يا از پايانه به مركز 1 چه ماهيتا ديجيتالي باشند و چه بو سيله A/D ديجيتال شده با شند در نهايت مجموعهاي از بيتهاي باينري صفر و يا دواهند بودب ايس اطالعات ديجيتال با مدوالسيون مناسب و از طريق كانالهاي مخابراتي ارسال ميشوندب چون بحث پروتكلهاي ارتباطي ب سيار گ سترده ا ست و نيز م ستلزم تو ضيحات و زمان بي شتري بوده و از حيطة ايس پروژه دارج است لذا از توضيح بيشتر در مورد آن پرهيز كرده و هر نا كه الزم بوده در مورد آن در قسمتهاي مختلف توضيح داده شده استب 5-5- Taskهاي ناهر بر عملكرد صحيح و قابل اطمينان پايانه )4( در پايانه Task هايي پيشبيني گرديده است كه بر عملكرد صحيح پايانه نظارت داشته و قابليت اطمينان پايانه را افزايش ميدهندب شرح هر كدام از ايس Taskها در ذيل آورده شده استب ساعت نگهبان (Watchdog) بر اتر بروزدطا در عملكرد يا Task پردازشگر 2 CPU احتمال بازماندن مدول اصلي از سرويس دادن به ديگر Task ه ا و ن و د د ا ر د ب ل ذ ا ن ه ت ن ل و گ ي ر ي ا ز ا ي س پ ي ش آ م د ا ز ي ا ت ا ي م ر سختافزاري استفاده ميشودب در حالت كار عادي يا Watchdog Suppervisor بنام Task بصورت تناوبي به عمل ريست كردن ايس تايمر ميپردازدب لذا چجنانچه دللي در عملكرد طبيعي Control Center 1- Central Processing Unit

86 نرمافزار پايانه پيش ايد Task از ايس اتفاق پايانه مجددا شروع بكار دواهد كردب سيستم Watchdog مذكور انرا ن شده و در نتيجه پس ازمدتي CPU ري ست ميگرددب پس همچنيس بر ولتاژ توذيه نيز نظارت داردب بديس ترتيب كه: 1- هنگام شروع بكار پايانه و وصل توذيه پردازشگر را براي مدت كوتاهي در حالت ريست نگه ميدارد تا ولتاژ بحالت پايدار برسدب ميكندب 2- چنانچه ولتاژ توذيه از حد معيني پاييستر آيد پردازشگر را ريست 1 EPROM چا كردن دائمي محتوايات Task كدهاي نرمافزار پايانه و نيز اطالعات اساسي كه به هنگام كار پايانه مرتبا مورد استفاده قرار ميگيرند در حافظه EPROM ذديره ميگردندب لذا كوچكتريس تويير در اطالعات ذديره شده در EPROM باي ستي سريعا به مركز گزارش گرددب ايس توييرات ممكس ا ست دراتر عوامل محيطي يا هر عامل ديگري بونود آيدب اطالعات اساسي كه در فوق به آنها اشاره گرديد عبارتند از: 1- آدرس پايانه 2- سرعت ارسال و دريافت 3- آدرس كارتهاي مختلف 4- پارامترهاي مربوط به پيكرهبندي نقاط ورودي/ دروني ايس اطالعات به همراه كدهاينرمافزاري پايانه تو سط يا ب Task صورت تناوبي مرتبا چا ميشوندب Reset

87 DI -6-5 حفاهت مدول )4( DI مدول حفاهت الكتريكي و تطبيق سيگنال بعلت ونود ق سمتهاي ح ساس و ديجيتالي در مدول و نيز ونود ولتاژهاي زياد كه امكان وقوع ولتاژهاي ضربهاي و ضرورت تطبيق سيگنال را باعث مي شوند و همچنيس بدليل عدم آمادگي ا ت ص ا ل م س ت ق ي م ق س م ت ه ا ي ح س ا س و د ي ج ي ت ا ل ي ب ه س ي گ ن ا ل ه ا ي م و ن و د د ر ف ي ل د ا ز ي ا ط ب ق ة ح ف اه ت الكتريكي و تطبيق سيگنال بيس برد DI بروز حادته ديگر ضربهاي به كارتهاي مدول دواهد شدب DI و سيگنالهاي مونود در فيلد استفاده ميشودب لذا در صورت وارد نشده و دسارت تنها به برد مذكور دتم برد حفاهت الكتريكي و تطبيق سيگنال وهيفه ايس برد تأميس يا طبقه حفاهت اوليه براي سيگنالهاي ديجيتال ورودي است كه باعث نلوگيري از صدمه ديدن كارت DI در اتر ولتاژ ضربه و نداسازي الكتريكي كارت مربوطه از سيگنالهاي مونود در فيلد ميشودب از آنجا كه سيگنالهاي ديجيتال ورودي به دو صورت تريا دشا )متناهر با عبارات Passive و Active تعريف شده در ا ستاندارد )IEC870-3 در پ ست ونود دارند لذا تبديل يا تأميس ولتاژ الزم در صورت تريا د شا بودن سيگنال ها در ايس برد باي ستي پيشبيني شده باشدب 7-5- ترمينالهاي الزم نهت اتصال بردها )12( 87

88 نهت ارتباط دادن سيمهاي طرب فيلد به بردها از ترمينالهاي متناسب و مناسب آنها استفاده ميشود كه بطور مستقيم به بدنه تابلو متصل ميشوندب 8-5- تجهيزات نانبي پايانه و مشخصات فني آنها )15 و 4( د ستگاههاي نانبي پايانه همانطوريكه در شكل 1-05( ديده مي شود در واقع مجموعهاي از تطبيق پايانه با پروسة تحت كنترل و آزمايش سختافزارها و نرمافزارهاي الزم نهت عيبيابي 1 عملكردهاي پايانه ميباشدب پس از انجام ايس امور پايانه آماده نصب و شروع بكار ميباشدب ايس تجهيزات كه عمدتا شامل كي كامجيوتر PC قابل حمل و نقل نرمافزار و يكعدد برد مخابراتي ميباشد عبارتند از: شكل )1-5( دستگاههاي نانبي پايانه دستگاه پيكربندي پايانه ايس د ستگاه نهت تويير پيكربندي پايانه بمنظور تطبيق بخ شي از عملكردهاي نرمافزار پايانه بام شخ صة فرآيند تحت كنترل بكار ميرودب ايس عمل تو سط تعريف پارامترهاي سادتاري در پايانه 88 1-Diagnostic

89 صورت ميگيردب تعداد پارامترهاي سادتاري و نوع عملكرد هر يا وابسته به مشخصه انعطابپذيري نرمافزار پايانه مؤتر از نوع فرآيندهاي تحت كنترل و پروتكل ارتباطي استب دستگاه شبيهساز پست و مركز دستگاه شبيهساز مركز د ستگاه شبيه ساز مركز تمامي رفتاراي واقعي يا مركز را دا شته و شبيه سازي ميكند و ميتواند از طريق پروتكل ارتباطي با پايانه تبادل اطالعات كندب دستگاه شبيهساز پست د ستگاه شبيه س ا ز پ س ت س ي گ ن ا ل ه ا ي د ي ج ي ت ا ل آ ن ا ل و ر م و ن و د د ر ا ي س ت گ ا ه ه ا ي ش ب ك ة ب ر ق ر ا توليد ميكند و همچنيس ميتواند اتر اعمال فرمان به تجهيزات ايستگاه )نظير باز و بسته شدن كليدها( را نشان دهدب مجموعة د ستگاههاي فوق زنجيرهاي را ايجاد ميكند كه بو سيله آن ميتوان در ستي عبور اطالعات از پايانه را ت ست نمودب بديهي ا ست ن صب پايانه منوط به ت ست موفقيتآميز درايس مرحله دواهد بودب دستگاه Test Maint ايس دستگاه ميتواند در هنگام كار عادي پايانه به موازات مركز كنترل به پايانه وصل شده و اطالعات ذديره شدهدر پايگاه اطالعاتي پايانه را قرائت كندب 89

90 دستگاه تست كننده پايانه ايس دستگاه نهت تست و عي يابي نقطه به نقطة بردهاي ورودي/ دروني بكار ميرودب تفاوت ايس دستگاه با دستگاه شبيهساز مركز انست كه فريمهاي پروتكل در ايس حالت بطور مكرر و متناوب براي پايانه ارسال نميشوند بلكه با تونه به دردواست استفاده كننده اينكار انجام ميشودب -9-5 مودم 4( و )15 با مرانعه به شكل )1-2( م شخص مي شود كه ارتباط پايانه با مركز از طريق مودم صورت ميپذيردب با تونه به نيازها و شرايط داص كاري سي ستمهاي دي سجاچين ب در طراحي مودم بايد موارد زير مد نظر قرار گيرد: 1- تبادل اطالعات بايستي بطور صحيح و بدور از هرگونه دطايي صورت گيردب 2- حفظ كانال ارتباطي و نبران اترات دارني مانند كاهش كيفيت سيگنال و غيره در نظر گرفته شودب 3- ارسال همزمان صوت و اطالعات نهت برقراري ارتباط اپراتور با مركز امكانجذير باشدب 4- كار درمودهاي سنكرون و آسنكرون قابل انتخاب باشدب 5- قابليت بكارگيري در شبكههاي نقطه به نقطه و چند نقطه را داشته باشدب 6- حتياالمكان از تكنيا DSP در طراحي مودم استفاده شودب مودم از طريق تنظيم ميكروسوئيچها براي انتخاب سرعت فركانس و -7 برنامهريزي 1 مودهاي كار امكانجذير باشدب Programming

91 مودم ترنيحا صورت دارني ازمنبع توذيه DC 8- منبع توذيه 1 پايانه تأميس گرددب 9- حداكثر انحراب فركانسي 5HZ باشدب -10 نمايشگرهاي LED براي نمايش وضعيت سيگنالهاي Modem Fail, TXD, RXD پيشبيني شده باشدب 11- ايزوالسيون كامل از دط بمنظور نلوگيري از وارد آمدن ولتاژهاي زياد انجام گيردب power Supply

92 فصل ششم استانداردهاي پايانه 92

93 مقدمه )11( كيفيت يا محصول چيزي نيست كه پس از سادت آن بتوان به محصول اضافه كرد بلكه ره مرحله از توليد بايد با طراحي و برنامهريزي كامل انرا گرددب لذا بايد انزاي پايانه اعم از نرمافزار و سختافزار از كيفيت و كارآيي بااليي بردوردار با شند و همچنيس ا ستاندارد م شخصي دا شته با شندب شادص ا ستاندارد بودن داللت بردا شتس زيربنايي محكم وعلمي را مينمايد كه سه فاكتور ا صلي قابليت اطمينان قابليت گسترش و قابليت نگهداري بوسيله آن تأميس ميگردندب بايد تونه داشت كه كاربردي و عملياتي بودن يا پايانه تنها مالك كيفيت آن نيست بلكه سادتار دروني كه عملكردهاي پايانه بر آنها بنا نهاده شده نيز مطرح ميباشندب در ايس فصل استانداردهاي پايانهها مرد بحث و بررسي قرار ميگيرندب 1-6- استانداردهاي معتبر در طراحي پايانهها )12 و 10 ( در مورد پايانهها و كال كنترل از راه دور و تجهيزات كنترل از راه دور و اتوماسيون 1 IEC استانداردي ارائه داده است كه مبناي طراحي سيستمهاي كنترالز راه دور ميتواند قرار گيردب عواملي از قبيل كاهش تنوع نقليل ضايعات اطمينان دريدار از دريد و سيله و تجهيز و موارد ديگر اهداب مؤسسه استانداردها واستاندارد سازي را تشكيل ميدهندب س يس تمهاي كنترل از راه دوردرددمت بهرهبرداران س يس تم نهت مونيتورين و كنترل پروسسهايي هستند كه بصورت نورافيايي گستردهاندب ايس سيستمها شامل كلية تجهيزات و توابعي 93 1-International Electotechnical Committee

94 هستند كه نهت كسب انتقال و نمايش اطالعات الزم پروسسها بكار مي روندب عملكرد سيستمهاي كنترل از راه دور بوسيله پارامترهاي زير تعييس ميگردد: 1- درستي دادههاي انتقال اطالعات از يا منبع به مقصد مربوطه ب 2- سرعت انتقال اطالعات به مقصد نكتة قابل تونه ايس است كه اگرچه ايس سري از استانداردها بصورت ويژه براي سيستمهاي كنترل از راه دور در سي ستمهاي قدرت و نيز سي ستمهاي توزيع ارائه گرديدهاند ولي ميتوانند براي ديگر زمينههاي كاربردي مانند منابع آب و گاز و غيره نيز بكار روندب استاندارد پايانه شامل استاندارد نرمافزار و نيز استاندارد سختافزار مي باشد كهدر ايس فصل به بررسي و تشريح هر كدام از استانداردهاي فوقالذكر ميپردازيمب استانداردهاي مرتبط با سختافزار پايانه همانطوريكه گفتيم سيستم هاي كنترل از راه دور براي مونيتورين و كنترل پروسسهاي گ ستردة نورافيايي مورد ا ستفاده قرار ميگيرندب لذا بايد قابليت كار در رنج و سيع شرايط محيطي م خ ت ل ف ر ا د ا ش ت ه ب ا ش ن د ب ه م چ ن ي س ب ا ي د ق ا ب ل ي ت ت ح م ل ش ر ا ي ط م ك ا ن ي ك ي م و ن و د ر ا د ا ش ت ه ب ا ش ن د و د ر شرايط محيطي ومكانيكي عملكرد آنها با مشكل موانه نگرددب لذا در ذيل ايس شرايط مورد بحث و بررسي قرار گرفته استب شرايط محيطي 94

95 پايانه بايد قابليت كار در رنجهاي و سيع شرايط محيطي به منظور بهتريس عملكرد تحت همة ش ر ا ي ط م م ك س ر ا د ا ش ت ه ب ا ش د ب ل ذ ا ال ز م ا س ت ك ال سهايي نهت تحت نفوذ درآوردن و پو شش دادن )دريدار( و سازنده ايس امكان را دارند شرايط محيطي مختلف تأسيس گردندب بنابرايس استفاده كننده 1 كه كيفيت تجهيزات پايانه را يكنوادت و سازگار كنند و از نصب و تحويل تجهيزاتي كه نهت كاربردهاي ويژه آماده و كامل نيستند انتناب كنندب الف( محيطهاي با كالس 2 A ايس كالس براي محيطهايي اعمال مي شود كه پيشبيني م شود درنه حرارت و رطوبت هوا همراه با محدوديتهاي ويژه كنترل كردندب اتاقهاي كنترل مركزي اصلي واتاقهاي لوازم مرتبط بطور معمول در ايس مقوله قرار مي گيرندب ندول )1-6( كالسهاي درنه حرارت و رطوبت هوا براي محيطهاي با كالس A رطوبت درنه حرارت هوا كالس رطوبت مطلق رطوبت نسبي حداكثر ميزان توييرت رنج حرارتي (C) (C/h) (%) A1 50 شكل )1-6( را مالحظه 35 تا 75 كمتر از 18- نباشد كنيد بيشتر از 27- نباشد Ax شرايط ويژه user 2- Air Conditioned Locations

96 شكل )1-6( نمودار رطوبت محيط برحسب درنه حرارت براي محيطهاي با كالس A در معرض سرما يا گرما )كالس B( ب( محيطهاي باز 1 ايس كالس براي محيطهايي كه پايانه در يا محل با م شخ صه گرما يا سرما قرار دارد بكار ميرودب كنترل درنه حرارت و رطو بت با م حدوديت هاي كالس B1 ( ب ه ذ ي ل ن گ ا ه ك ن ي د ) ت و ص ي ه مي شوندب براي ف ضاهاي كاري در نائيكه پر سنل نگهداري يا عملكردي مجبور با شند در پريودهاي مداوم كار كنند كالسهاي و B3 B4 براي بيشتريس رنجهاي پايانه مناسب هستندب ندول )2-6( كالسهاي درنه حرارت و رطوبت هوا براي محيطهاي باز رطوبت درنه حرارت هوا كالس ماكزيمم رطوبت رطوب نسبي )%( ماكزيمم ميزان توييرات رنج حرارتي (C ) (C/h) مطلق (g/m3) B1 +15 تا تا B2 +5 تا تا B3 0 تا تا Bx شرايط ويژه Enclosed Locations

97 شكل )2-6( نمودار رطوبت هوا برحسب درنه حرارت در KP براي محيطهاي باز )كالس C( ج( مكانهاي محافظت شده 1 پايانهها باي ستي درمقابل تاب شنور م ستقيم به آلمانهاي آن نور م ستقيم آفتاب ريزش باران و ديگر رسوبها فشار زياد گرما و سرما و غيره محافظت شوندب Sheltered Locations

98 ندول )3-6( كالسهاي درنه حرارت و رطوبت هوا براي مكانهاي محافظت شده رطوبت درنه حرارت هوا كالس ماكزيمم رطوبت مطلق رطوبتنسبي )%( حداكثرميزان توييرات رنج حرارتي (C ) (C/h) (g/m3) C1-25 تا تا C2-40 تا تا Cx شرايط ويژه شكل )3-6( نمودار رطوبت هوا بر حسب درنه حرارت در محافظت شده KP براي نكانهاي 98

99 )كالسD ) د( محيطهاي بيروني 1 ا ي س پ ا ر ا م ت ر د ر ن ا ئ ي ك ه ت ج ه ي ز ا ت ( پ ا ي ا ن ه ) د ر ش ر ا ي ط ا ت م س ف ر ه و ا ي ب ي ر و ن ش ا م ل ن و ر م س ت ق ي م آفتاب باد باران بارش برب و باران با هم 2 برب و يخ قرار دارند بكار ميرودب توييرات سريع درنه حرارت درمحيطهاي باز ميتواند اتفاق بيفتدب ندول )4-6( كالسهاي درنه حرارت و رطوبت هوا براي محيطهاي بيروني رطوبت درنه حرارت هوا كالس رطوبت مطلق رطوبت نسبي حداكثر ميزان توييرت رنج حرارتي (C) (C/h) (%) D1-25 تا بدون محدوديت 5 تا 100 D2-40 تا بدون محدوديت 5 تا 100 Dx شرايط ويژه مشخصات الكتريكي پايانه ب ر ا ت ر ب ر و ز ا ض ا ف ه و ل ت ا ژ ه ا و ن ي ز م ي د ا ن ه ا ي م و ن ا ط ي س ي و ا ل ك ت ر ي ك ي و ه م چ ن ي س ن و ي ز ها ي الكتروموناطيسي ممكس است بر عملكرد صحيح و قابليت اطمينان پايانه در انجام عمليات محوله Outdoor Loations 2- Sleet

100 تأتيرات سوء پديد آيدب لذا بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا م شكالتي مانند آنچه كهدر فوق به آنها ا شاره شد در پايانه رخ نداده يا احتمال ردداد آنها به حداقل برسدب الف( كابينت 1 بردهاي مختلف پايانه بايد تو سط يا محفظة فلزي بنام كابينت شيلد شده با شندب همچنيس كابينت بايد بطور منا سبي زميس شود و براي حذب ولتاژهاي القاء شده تو سط ميدانهاي مجاور بايد اميدانس مسير زميس شدن پاييس باشدب ب( بردهاي پايانه ب- 1 - برد DO در برد دروني ديجيتال براي ممانعت از فعال شدن نادواسته و نابجاي رلهها بايستي دو نكتة زير در نظر گرفته شود: 1- تمامي درونيها بايد توسط مقاومتهاي Pull Down زميس گردندب باشندب 2- تمام درونيها براي حذب نويزهاي ضربهاي مجهز به دازنهاي بايپس 2 ب- 2 - برد DI درايس برد مطابق استاندارد بايد موارد ذيل رعايت گردد: Rack 2- By Pass

101 1- تمامي وروديها بايد داراي فيلترهاي پاييس گذر با تأدير زماني ماكزيمم 2ms رفت و برگشت باشندب در مسير 2- بايستي از دازنهاي باي پس نهت حذب فركانسهاي باال و ايجاد مصونيت در مقابل درمسير رفت و برگشت استفاده شودب ولتاژهاي شديد لحظهاي 1 استفاده شودب براي ايزوالسيون و حذب نويز مشترك 3 3- از ايزوله كنندههاي نوري 2 4- از گيتهاي ا شميت تريگر براي اطمينان از عملكرد صحيح شمارندههاي پال سي (PCI) اس تفاده ش ود )نويز و تويير حالتهاي لحظهاي باعث تريگر بودن نادرس ت ش مارندههاي پالس ي ميگردد(ب ب 3 - برد A1 در مورد ايس برد بايد موارد ذيل رعايت گردد: 1- وروديها بصورت تفاضلي باشندب و از طرب ديگر به دطوط 2- از دازنهاي بايپس كه از يا سو به زميس مالتي پلكسر 4 تفاضلي وصل ميشوند نهت كاهش نويز مشترك استفاده گرددب -3 از مقاومتهاي pull Dwon كه يكطرب آنها به زميس مالتي پلكسر و سرد ديگر آنها به يكي از دطوط تفاضلي متصل است براي صفر كردن وروديهاي شناور استفاده شودب Surge 2- opto Coupler 3- Common Mode Noise 4-Multiplexer

102 4- فيلترهاي پا سيون درنه اول كه فركانس قطع 3dB استفاده شودب آنها كمتر از 50HZ ا ست در وروديها 5- ازمالتي پلكسرهاي تفاضلي استفاده شودب 6- از دروني مالتي پلكسر تقويت كنندههايتفاضلي نهت حذب نويز مشترك استفاه گرددب 7- حذب هارمونياهاي 50HZ در برد در نظر گرفته شده باشدب 8- از تران سهايي كه ايزوله كننده سيگنال ه ستند در موارديكه منبع توليد سيگنال آنالور تا پايانه داراي فاصلة زيادي است استفاده شودب در بيس دو دط استفاده شودب 9- از دازنهاي باي پس براي حذب نويز نرمال مشخصات مكانيكي پايانه در ذيل مشخصات مكانيكي قسمتهاي مختلف پايانه آورده شده است: 1- بدنه تابلو داراي محل مناسب نهت زميس كردن باشدب 2- كلية ترمينالها و ترمينال بالكها و المانهاي پايانه توسط چسب با پالك كدگذاري شوندب 3- پايانه )تابلو( قبل از رن آميزي چربي زدايي شودب 4- هر پايانه بايد داراي دو رلة هنگي زير باشد: در موارد مختلف فرمانهاي دستي اتوماتيا نهت آزمايش مدار كنترلي پايانه ازمركز كنترل ار سال ميگرددب ايس فرمان ب صورت Trp/Close بوده و از طريق مدول دروني ديجيتال به رلههاي ormal Noise

103 فوق اعمال ميگرددب لذا سازنده پايانه باي ستي از كنتاكتهاي كمكيرلههاي فوق نهت ار سال Backindication رلهها به مركز كنترل و از طريق DI -5 درنه حفاهت تابلو (Dust Proof) IP54 استفاده نمايدب باشدب 6- ت ست پايانه: پس از سادت پايانه آزماي شات روتيس با ح ضور كارفرما انجام ميپذيردب ايس آزمايشات بشرح ذيل است: -بازررسي نحوه مونتاژ تابلو شامل آزمايشات مكانيكي -عدم بروز هر گونه لرزش و ارتعاش در اترضربه -شماره گذاري ترمينالها -آزمايش پيوستگي اتصال زميس 7- ن ق ش ه ا ب ع ا د ن م ا ي ه ا ه ر ي ت ا ب ل و ك ه ط و ل و ع م ق ا ر ت ف ا ع د ر آ ن م ش خ ص ش د ه و ن و د د ا ش ت ه باشدب 8- نقشه مربوط بهمحل قرار گرفتس كارتهاي الكترونيكي نشانگرهاي نوري پورتهاي دروني هر قسمت و شمارهگذاري راكها مشخص شده باشدب 9- منبع توذيه: در مورد منبع توذيه بايد موارد ذيل را رعايت كرد: -طراحي بهنحويباشد كه نابجايي و تعمير در كنار ديگر تجهيزات آسان باشدب -محل نصب منبع توذيه در ناي مناسبي بسته به شرايط در نظر گرفته شودب -تعداد الماتهاي كنترلي )از قبيل المانهاي تنظيمي( حداقل ممكس و قابل دس ترس ي بوده و برچسب داشته باشدب 103

104 -چنانچه منبع توذيه درنايي با شد كه نو سانات مكانيكي شديد امكان بهم زدن تنظيم آنرا داشته باشد نوسانگير نصب شودب طراحي شده باشدب 10- مولد با توان پاييس بصورت واحدهاي سوكني هر كدام از انزاء طوري منظم شده با شد كه تعويض آنها بدون باز كردن انزاء ديگر امكانجذير باشدب و 12- نصب المانهاي نيمه هادي با قدرت زياد حتياالمكان مستقيما روي دنا كننده 2 بدون عايق واسطه صورت پذيردب 13- م ن ب ع ت و ذ ي ه پ ا ي ا ن ه ا ز س ا ز ن د گ ا ن م ع ت ب ر و ا ز م ح ص و ال ت آ ز م ا ي ش ش د ه د ر م و ا ر د م ش ا ب ه ت ه ي ه گرددب 14- منبع توذيه بايد ازنوعتثبيت شده با ولتاژ تابت باشدب 15- اطالعات زير بايد روي صفحة مشخصات منبع توذيه قرار گيرد: -نام كارداه يا توليد كننده -شماره مدل -شماره سريال -درونيها ووروديهاي نامي -كالس حفاهت -ولتاژ ورودي نامي 220VAC- براي آزمايش پايانه بدون شارژ باطري Plugin 1- Heat Sink

105 16- در طراحي منبع توذيه بايد موارد ذيل رعايت شود: -راندمان 70 تا 83 درصد MTBF تا ساعت )قابليت اطمينان( -ايزوله بودن درونيها نسبت به زميس تا 507 -ولتاژ شكست ديالكتريكي ورودي نسبت به دروني و زميس -قابليت تحمل امواج گذرا را براساس 2400VDC IEEE581 TC41 در 2 تانيه باشدب Impulse Test 5KV 1 S مشخصات حفاهتي منابع توذيه: منبع توذيه بايد داراي حفاهتهاي زير باشد: - حفاهت اضافه ولتاژ دروني بديس معني كه ازمقدار نامي تا حداكثر مقدار مجاز قابل تنظيم باشدب -حفاهت درمقابل اتصال كوتاه ورودي -حفاهت در مقابل اضافه ولتاژ ورودي -حفاهت در مقابل ولتاژ معكوس در دروني =حفاهت اضافه نريان -حفاهت در مقابل نريان INRUSH -حفاهت اضافه دما 18- مدول واسطه مخابراتي - ايس برد بايستي داراي حافظة الزم نهت حفظ پارامترهاي مختلف ارسال و دريافت برنامههاي كاربردي و ذديره پيوام دريافتي باشدب 105

106 -ارتباط با مودم بايستي طبق استاندارد 24.V بوده و سيگنالهاي ميانجي RXD و و TXD و GND DCD و DSR و CTS را شامل ميشودب -مشخصات الكتريكي سيگنالهاي فوق باسيتي مطابق استاندارد -بايد از درونيهاي يا 18.V CCTTT-V.10 By pass براي تراشههاي بكار رفته استفاده شودب باشدب -از دطوط زميس در انرا عنا صر نو سان ساز )مانند كري ستالها 9 نهت كاهش نويز ا ستفاده گرددب -استفاده از كاتكتورهاي استاندارد D-25 توصيه ميگرددب -تبادل پيام با مدول اصلي در حالت موازي از طريق بافرهاي حداقل دوتايي صورت پذيردب -استفاده از تراشههاي قفل كننده فاز DPLL 19- برد حفاهت الكتريكي و تطبيق سيگنال - ولتاژهائيكه براي سيگنالهاي ديجيتال ورودي به كارت توصيه ميشوند عبارتند از براي استخراج پالس ساعت توصيه ميشودب DI مطابق استاندارد IEC VDC, 48VDC -نهت عدم ح سا سيت ن سبت به پالريته سيگنال و تأميس ايزوال سيون ا ستفاده از تزويج كنندههاي نوري به همراه عناصر يكسوساز )مانند پل ديودي( توصيه ميشودب -در ايس برد بايستي ترمينالهاي مناسب وكافي نهت سيمكشي ارتباطات طرب فيلد پيشبيني گرددب 20- بردهاي مدار چاپي: ايس بردها بايد داراي مشخصات فيزيكي زير باشند: در راكهاي استاندارد نصب گردندب -بردهاي پايانه عموما بصورت كشويي Plug-in

107 -تمامي بردها بمنظور سهولت در امر سرويس و چاهاي پريوديا باي ستي داراي برچ سب هايي باشند كه بطور مشخص رويبردها تابت شده باشدب -نام سازنده يا عالمت تجاريو عملكرد هر برد به همراه شماره سريال مربوطه بايد در هر برد عالمتگذاري شده باشدب -در بردهايي كه ش بيه يكديگرند و داراي يا نوع عمكلرد بوده ولي مش خص ات از پيش تعييس شده آنها متفاوت ميباشد از عالمتهاي بيشتري نهت تفكيا آنها از هم استفاده شودب 21- مشخصسازي قطعات: قطعات بكار رفته در سادت بردها بايستي داراي عالمتهاي مشخص كننده نصب شده در نزديا آنها باشندب در صورتيكه ايس كار امكانجذير نباشد عالمت فوق روي برد مدار چاپي )روي الية سيلا( و در نزديكي آن قطعه چاپ گرددب در ايس ارتباط بايد: -مشخصات فيوزها در نزديكي آنها تبت شودب -عالمت پايههاي مختلف قطعات داراي پالريته )ديودها ترانزيستورها و ( مشخص گردند و مشارة مرنع آنها مطابق نقشههاي شماتيا دياگرام بردها مشخص شوندب -شمارههاي مرنع ICها مطابق نقشههاي شماتيا دياگرام بردها مشخص شوندب همچنيس امر در مورد كاتكتورها و نقاط آزمايش نيز رعايت گرددب -بايد از برچسبهاي مناسب شمارههاي مرنع با كدهاي رنگي نهت سيمها و كابلها استفاده شودب -از يا ماده پوششي 1 نهت ايجاد يا اليه پوششي روي سطوح برد به منظور نلوگيري از دوردگي اتصال كوتاه تصادفي و غيره استفاده شودب Coating

108 22- درمورد نصب قطعات بايد موارد ذيل رعايت گردد: -نص ب قطعات روي برد بگونهاي باش د كه قطعات با لبههاي برد و نگهدارندة آن تدادل نداشته باشدب ترنيحا داشتس حداقل 1/5 ميليمتر فاصله بيس لبه برد و نگهدارنده آن رعايت شودب -نصب قطعاتي كه داراي پوسته فلزي ميباشند بگونهاي باشد كه از تماس بدنه آنها با قسمتهاي هادي روي برد ممانعت بعمل آيدب -حداقل بايد 0/4mm تا حداكثر 3mm بيس لبه پاييني قطعه و برد در ن صب قطعات عمودي مانند دازنها و ترانزيستورها فاصله ونود داشته باشد پاية ايس قطعات بايد با يكديگر موازي بوده و بر صفحة مدار چاپي عمود باشندب -تمايم قطعات با مواد مصرفي باالتر از 3W بايستي بگونهاي نصب شوند كه بدنة آنها با برد در تماس مستقيم نباشد مگر اينكه از دنا كننده و امثال آن استفاه شده باشدب -تماسي قطعات داراي پالريته دو قطبي بايد طوري نصب شوند كه عالئم مثبت ومنفي آنها قابل رويت باشدب استانداردهاي نرمافزار پايانه با تونه به اهميت پايانه در سي ستم اتوما سيون و با تونه به آنچه كه گذ شت در طراحي و سادت پايانه باي ستي نهايت دقت بعمل آمده و سخت افزارها و نرمافزارهاي آن نوابگوي نيازهاي مونود و تعييس شده با شندب همانطوريكه قبال نيز ا شاره شد هدب از مهند سي نرمافزار بنا نهادن و استفاده از تكنياهايي است كه بوسيلة آنها بتوانيم با مناسبتريس هزينهب نرمافزاري توليد كنيم كه داراي كيفيت بااليي باشدب نهت دسترسي به پارامترهاي كيفي ومعيارهاي آن و نيز تضميس 108

109 فاكتورهاي اساسي درنرمافزار پايانه شامل قابليت اطمينان صحت عملكرد قابليت انعطاب و قابليت نگهداري بايستي نرمافزار پايانه داراي ويژگيهاي زير باشد: -مستندسازي هر نزء ازنرمافزار -پيادهسازي نرمافزار با تونه به مشخصات طراحي -مستندسازي هر نزء از نرمآفزار با تونه به ماهيتش )بهنگامسازي مستندات در هر مرحله( -ادتصاص دادن تمام نيازهاي نرمافزاري در طراحي واحدها -استفاده از تكنيا طراحي سادت يافته -استفاده از سادتارهاي زبان برنامهنويسي سادت يافته -قسمتبندي نرمافزار از نظر منطقي و قرار دادن آنها در واحدهاي مجزا -تا نايي ممكس از نرمافزارهاي تجاري استفاده شودب -استفاندارد كردن نمايش طراحي در مستندات مربوطه -استاندارد كردن اسامي دادهها و توابع -استاندارد كردن تعريف واستفاده از دادههاي هنگاني -استافندارد كردن پروتكلها و توابع راهانداز دطا -استفاده ازمدلها يا نمونهها براي تعييس صحت و سقم تبات الگوريتمهاب -استفاده از توابع كتابخانهاي رياضي براي باال بردن دقت محاسبات الزم 0 در صورت نياز(ب -استفاده از روشهاي اناليز عددي در هنگام طراحي الگوريتمهاي دقيق -استفاده از نريان كنترلي نامنظم -استفاده از دسورات بولي تركيبي پيچيده 109

110 -انتناب ازدرونيهاي غير طبيعي ازحلقهها به گونهاي كه هر واحد تنها يا نقطه دروني داشته باشدب )نز در موارد دطا( -انتناب از سادتهاي تو در تو با بيش از سه سطح -انتناب از كدي كه دودش را تويير مي دهدب -عدم تويير متويرهاي حلقه در دادل حلقه -مشخص كردن تمام حالتهاي ممكس در نقاط تصميمگيري -انتناب از اقالم دادهاي كه به آنها مرانعه نميشودب -انتناب از پارامترهاي بدون استفاده ليست آرگومانهاي يا رويه -انتناب از كدهاي كه هرگز انرا نخواهند شدب -مقادير ورودي از نظر بازده و منطقي بودن چا شوندب -استانداردهايي نهت نوشتس مدولها توضحات و سادتار كد تعييس شود و از ايس استانداردها پيروي شودب -تا آنجا كه ممكس است كدها به زبان سطح باال نوشته شوندب -توضيحات براي تمام اقالم دادهها )مثال محدوده و دقت دادهها( منظور گرددب -از نظر منطقي كدها بلوك بندي و دندانه گذاري شوندب -هدب و غرض از كد در توضيحات مربوط به كد بطور كامل ذكر گرددب 110

111 فصل هفتم معرفي پايانة PLC 500 كنترونيا شركت 111

112 مقدمه: در ايس ف صل پايانة شركت كنترونيا تحت عنوان PLC 500 معرفي گرديده ومورد برر سي قرار مي گيردب چون در فصلهاي قبل در مورد انزاي پايانهها و نيز مشخصات عملكردي و فني م ر ب و ط ب ه آ ن ه ا ب ه ت ف ص ي ل ب س خ س گ ف ت ه ش د ه ا س ت ل ذ ا د ر ا ي س ف ص ل ب ا ي س پ ا ي ا ن ه ب ا ف ر ض آ ش ن ا ي ي ن س ب ي ب ا پايانهها و انزا و نحوة كاركرد آنها مورد بررسي قرار گرفته استب -1-7 پايانة )17( PLC 500 پي ال سيهاي سري ( (PLC شركت كنترونيا كنترل كنندههايي ه ستند كه داراي چ ن د پ ر و س س و ر ب و د ه و ب ر ا ي ا ن ج ا م ا م و ر ا ت و م ا س ي و ن د ر س ط و ح م ت و س ط و ب ز ر ر ط ر ا ح ي گ ش ت هاندب سري PLC PLC 500 راه حل نامع و سادهاي براي انجام وهايف كنترلي در مواردي چون -سيستمهاي كنترل ماشيسها -اتوماسيون فرآيندها -مونيتورين فرآيندها بكار ميرود ا ستفاده از تكنولوژي ا ستفاندارد در سادت سختافزار و طرح مدوالر ايس كاربرد ساده سريع ومطمبس آنرا تضميس ميكندب امكان نصب تعداد زيادي ورودي و دروني پردازش س يگنالهاي آنالور و انجام توابع پيچيدة كنترلي از ديگر مزاياي س ري ميباشدب PLC 50 كنتروتيا در سري PLC 500 ك ن ت ر و ن ي ا ت ع د ا د ز ي ا د ي ا ز ك ا ر ه ا ي پ ي چ ي د ه و و ق ت گ ي ر ن ا ن ب ي ت و س ط مدولهاي هوشمند انجام شده و درنتيجه پردازشگر اصلي از سرعت پردازش باال بردوردار ميباشدب 112

113 به بخاطر دارا بودن كارتهاي نانبي هوشمند متعدد ايس PLC براحتي قابل گسترشبودهو وهايف پيچيده كنترلي نظير كنترل مكان پردازش سيگنالهاي آنالور و را براحتي انجام ميدهدب برنامه نويسي PLC PLC توسط كامجيوترهاي سازگار با IBM انجام شده وبرنامهها بصورت سريال ارسال ميشوندب درطراحي نرمافزار پروگرامر سعي بر ايس بوده كه زيان برنامهنويسي آن كامال مشابه سري MINIPLC كار كردهاند لزومي نداردب در ذيل انراي مختلف باشد و در نيتجه آموزشهاي مجدد براي برنامهنويساني كه با MINIPLC PLC 500 توضيح داده شده استب واحد CPU 160 c در PLCهاي سري 500 با ميكروپروسسور 16 بيتي و مدل دو مدل CPU متناسب با نوع پروسه كنترل قابل بكارگيري است مدل 80c با پروسسور 8 بيتي شكل )1-7( -پردازش عمليات بيتي بايتي و كلمهاي و روتيسهاي دادلي مثل تايمرها كانترها و -حافظه براي (RAM) Flagها Timerها Counterها و 2 -حافظة دادلي RAM براي برنامه كاربر -حافظة دادلي EEPROM براي نگهداري هميشگي برنامه كاربرب ارتباط سريال با كامجيوتر و گرامر -پورت Counters 2- User Program 1-Port

114 برنامهها و پردازش برنامههاي داراي وقفه و نيز -برنامه سيستم عامل نهت انراي سيكليا 1 انجام امور مختلف شامل ارتباط با مدولهاي مختلف و ارتباط با پروگرامرب در صفحة نلوي كارت CPU كليد RUN/STOP شا سي RESET پورت ارتباط سريال و تعدادي عالئم نوري نهت گزارش عملكرد كارت CPU قرار داردب زبان برنامهنويسي زيان CSTL LADDER در مراحل نهايي تحقيق ميباشدب بوده و مدول (DI320A) مدولهاي ورودي ديجيتال DI 320A سيگنالهاي رسيده از فرآيند را به سطح سيگنالهاي مورد PLC قبول تبديل مي ك ن ن د و ض ع ي ت س ي گ ن ا ل ه ا ت و س ط د ي و د ه ا ي ن و ر ي س ب ز ر ن ك ه د ر ن ل و ي م د و ل نصب شدهاند براحتي قابل مشاهده ميباشندب شكل )2-7( آدرس هر مدول ورودي توسط تعدادي سوئيچ DIP تنظيم مي شودب براي اتصال كابلهاي ورودي از كانكتورهاي 8 پيس استفاده شده استب سطح ولتاژ سيگنالهاي ورودي 0 يا ايزوله گرديدهاندب وارد كندب 24VDC بوده و بصورت نوري از بقية انزاي دادلي هرگونه اتصال و يا اضافه ولتاژ در اتصاالت فرآيند نميتواند آسيبي به ساير واحدهاي PLC PLC DI 320A 10mA حدود (24VDC) داراي 32 ورودي ديجيتال ميباشد و نريان مصرفي هر ورودي در حالت فعال ميباشدب Cyclic

115 شكل )1-7( مدلهاي CPU مربوط به 500 PLC شكل )2-7( مدول DI320A مدول DO 320A 115

116 مدولهاي دروني ديجيتال DO 320A سطوح سيگنالهاي دادلي PLC را به سطح 24VDC ميرساندب وضعيت سيگنالهاي دروني توسط ديودهاي نوري زرد رن كه در نلوي مدول نصب شدهاند براحتي قبل مشاهده ميباشندب آدرس هر مدول دروني ديجيتال DO 320A توسط تعدادي سوئيچ DIP تنظيم ميشودب 0 يا 24VDC گرديدهاندب سطح ولتاژ سيگنالهاي وردي بوده و از بقية انزاي دادلي PLC ايزوله هرگونه اتصال و يا اضافه ولتاژ در اتصاالت فرآيند نميتواند آسيبي به ساير واحدهاي PLC وارد كندب DO320A داراي 32 ورودي ديجيتال ميبا شد و نريان م صرفي هر ورودي معادل 0.5A را با سطح ولتاژ 24VDC تأميس ميكندب نمونهاي از ايس مدول در شكل )3-7( آورده شده استب مدول A1 160B مدول ورودي آنالور A1 160B ديجيتال تبديل ميكندب مقادير ديجيتال حاصل از آن ميتوانند توسط سيگنالهاي پيوسته آنالور رسيده از فرآيند را بهمقادير PLC A1 160B PLC ايزوله ميباشدب پردازش شوندب داراي 16 كانال بوده كه هر د سته 8 تايي آن ب صورت مجزا ن سبت به ساير انزاي A1 0 10V,0 وروديهاي ا ستاندارد 20mA,4 20mA,0 10V م ستقيما به وروديهاي 160B متصل ميشوند سطوح ولتاژ نريان ديگرنيز طبق سفارش سادته دواهد شدب شكل )4-7( 116

117 مدول 1 EP 100 ايس مدول در شكل )5-7( نشان داده شده استب راك اصلي 2 PLC و ه ف ت ش ي ا ر س ا د ت ه ش د ه ك ه د ر ش ي ا ر م ر ب و ط ب ه م ن ب ع ت و ذ ي ه و ي ك ي م ر ب و ط ب ه صورت استفاده از در دو نوع با دوازده شيار CPU 80c CPU 160c ا ست )در دو محل اشوال ميگردد( در نتيجه ميتوانند تعداد ورودي و دروني بيشتري را بخوبي پشتيباني نمايند ليكس گاهي فرآيند توليد به تعداد بيشتري از وروديها و درونيها و ساير مدولهاي ديگر اتياج داردب در چنيس مواردي بايد از مدولهاي EP 100 استفاده كردب EP 100 مدولي است كه Main Rack را به Expansionهاي Rack ديگر متصل ميكندب در EP 100 نتيجه ميتوان توانايي PLC را گسترش دادب تمايم سيگنال هاي الزم نهت نمعآوري اطالعات كارتهاي نصب شده در Expansion Rack را دارا ميباشدب د ر ر ا ك ا ص ل ي و د ر س م ت چ پ م و ق ع ي ت آ ن ن ص ب ش د ه و ت و س ط ك ب ل ي ب ه EP 100 EP 100 در Expanison Rack عملكرد EP 100 توسط كاربر نميباشدب بعدي متصل ميگرددب تو سط سي ستم عامل PLC 500 پ شتيباني مي شود ونياز به هيچ كار ا ضافي در صورتيكه ارتباط شبكهاي از طريق كامجيوتر مورد نظر با شد در راك ا صلي كارت CPI و در راكهاي بعدي كارت EP 100 قرار داده ميشودب Expansion Module 2-Main Rack 1-Communication Processor

118 118

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

معرفی انواع تابلوهای برق the introduction of SWITCHBOARD نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی انواع تابلو برق به همراه تصاویر

معرفی انواع تابلوهای برق the introduction of SWITCHBOARD نویسنده : مهندس سعید تجالیی   معرفی انواع تابلو برق به همراه تصاویر معرفی انواع تابلوهای برق the introduction of SWITCHBOARD نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی انواع تابلو برق به همراه تصاویر پیشگفتار مبحث تابلو های برق دارای تنوع مطالب بسیار باالیی می باشد و شاید قبل از

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را با بهره گیري از اساتید مجرب جهت

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 15th ejlas_Article - Ghandali - Clock

Microsoft Word - 15th ejlas_Article - Ghandali - Clock روش هاي توليد و توزيع كلاك مرجع در سنكرون سازي زمان و فركانس سپيده غندالي اداره كل تحقيقات و جهاد خودكفايي (امور فناوري سيستم هاي توزيع) معاونت توسعه و فناوري رسانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران s.ghandali@irib.ir

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای ComAp G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر کد مدرک تهیه ک

راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای ComAp G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر کد مدرک تهیه ک راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر 1 96-12-05 09120248624 کد مدرک تهیه کننده نسخه تاریخ تنظیم موبایل پشتیبانی سیستم های اضطراری پشتیبان

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tiny13.docx

Microsoft Word - tiny13.docx ديتاشيت فارسی ميکرو های سری :avr ويژگی : کارای بالا و توان مصرفی کم دارای 120 دستور که اکثر انها در يک سيکل اجرا ميشوند 8*32 ريجيستر کاربردی سرعتی تا 20mipsدر فرکانس 20 مگاهرتز حافظه برنامه و داده غير

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - az_micros51.doc

Microsoft Word - az_micros51.doc بسمه تعالي دانشگاه كاشان دانشكده مهندسي دستور كار آزمايشگاه ميكروپروسسور آزمايش اول شروع كار با مداري كه در زير مشاهده مي كنيد مدار اوليه براي كار با ميكروكنترلر x مي باشد. براي اين آزمايش از هشت LED براي

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1 نیازمندیهایکاربراننرمافزار رومیزی شوکا با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر

توضیحات بیشتر

گزارش آزمايش شماره ١ آزمايش شماره : موضوع : آشنايي با برخي تراشه هاي TTL و CMOS و برخي از كاربردهاي ساده گيتهاي منطقي الف آشنايي با بعضي از تراشه هاي : TTL آزمايش - :در اين قسمت تراشه 744 كه حاوي 6 دروازه

توضیحات بیشتر

کاری از سایت نام الکترونیک

کاری از سایت نام الکترونیک این کتابچه در سال 1392 توسط مهندس ادیبی تهیه و در وب منتشر شد مطالبی که در این کتابچه می خوانید: آشنایی با انواع تابلوهای برق شناخت تجهیزات به کار رفته در تابلوهای برق جمع آوری و تدوین:مهندس حامد ادیبی

توضیحات بیشتر

موسسه تکنولوژی ماساچوست

موسسه تکنولوژی ماساچوست موسسه تكنولوژي ماساچوست گروه مهندسي برق و علوم كامپيوتر 6,111 مباني آزمايشگاه سيتمهاي ديچيتال منابع پروژه منابع پروژه براي هر دانشجو در نظر گرفته شده است. بدين معنا كه پروژه دو نفره دو برابر پروژه يكنفره

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سیستم های دیجیتال )مدار منطقی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا مدرس: فیروزه باقری فصل پنجم مدارهای منطقی ترکیبی- دیکدرها و مالتی پلکسر ها *دیکدر )Decoder( دیکدر یک مدار ترکیبی به است آن مدار کشف کننده ی

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

راهنمای پیکربندی انواع ماژولهای آنالوگ راهنمای سری اتصال FATEK HMI FK پروتکل به اینورتر و B1 hapn Modbus سری FBs FATEK PLC با A003 بخش خدمات پس از فرو

راهنمای پیکربندی انواع ماژولهای آنالوگ راهنمای سری اتصال FATEK HMI FK پروتکل به اینورتر و B1 hapn Modbus سری FBs FATEK PLC با A003 بخش خدمات پس از فرو راهنمای پیکربندی انواع ماژولهای آنالوگ راهنمای سری اتصال FATEK HMI FK پروتکل به اینورتر و B1 hapn Modbus سری FBs FATEK PLC با A003 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر 2 95-12-11 09366767516 کد مدرک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - AVR++.docx

Microsoft Word - AVR++.docx ميکروکنترلر AVR م دا ميكروكنترلر نگاهي به ميكروكنترلرهاي AVR و مقدمهاي بر برنامهنويسي آن مقدمه: امروزه بحث كنترل در صنعت و كاربردهاي مهندسي امري اجتنابناپذير است. كنترل خود به انواع مختلفي تقسيم ميشوند

توضیحات بیشتر

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10 معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست 13 2 3 14 13 1 4 6 5 7 7 8 8 13 14 10 9 9 12 11.2 کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP8266 8. کلید های فشاری.10 کانکتور ADC 12. سنسور دمای دیجیتال DS18B20 14. پایه

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید. برای تست کارتابل را باز کرده و متن نامه همراه ارجاع

توضیحات بیشتر

3310.doc

3310.doc طريقهي کار کرد يك نمونه LCD گرافيكي Monochrome با توجه به اين مطلب كه اصول كار اغلب LCD هاي گرافيكي Monochrome يكسان است لذا به بررسي طريقه ي كاركرد يك نمونه از اين LCD ها مي پردازيم. اين LCD كه به مطالعه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

mobadel.indd

mobadel.indd 2 مبدلها مبدل RS485 به RS232 (مدل B404) کاربرد ارتباط و شبکه شدن با دستگاهها بر روى باس RS485 قراي ت مقادیر ثبت شده در دستگاههاى داراى پورت RS485 قابل استفاده براى تمام دستگاههاى داراى پورت RS485 باتوجه

توضیحات بیشتر

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 درباره بیمه پالس با توجه به نیاز مشتریان در داشتن تعهد و خدماتی از سوی تامین کنندگان کاال و عدم رسیدن به پاسخ منطقی در مواقعی که مشکالتی از

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بخش چهارم: ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های ساده 1 مدل سازی شبکه و ارزیابی سیستم های ساده می خواهیم رابطه بین اجزای سیستم را تعیین کنیم. یعنی مشخص کنیم که خرابی صحت عملکرد اجزای سیستم بر عملکرد کل سیستم

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

1 (AAP04) راھنمای پروگرامر اتوماتیک AVR ویژگی ھا: 1- بدون نیاز بھ کامپیوتر 2- سرعت بیشتر 3- مناسب برای کارگاه ھای تولید 4- پروگرامینگ چھارعدد میکروکنت

1 (AAP04) راھنمای پروگرامر اتوماتیک AVR ویژگی ھا: 1- بدون نیاز بھ کامپیوتر 2- سرعت بیشتر 3- مناسب برای کارگاه ھای تولید 4- پروگرامینگ چھارعدد میکروکنت 1 (AAP04) راھنمای پروگرامر اتوماتیک AVR ویژگی ھا: 1- بدون نیاز بھ کامپیوتر 2- سرعت بیشتر 3- مناسب برای کارگاه ھای تولید 4- پروگرامینگ چھارعدد میکروکنترلر بطور ھمزمان 5- حفاظت از دسترسی ناخواستھ دیگران

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي چهاردهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب گذرداده ي تك سيكلي در برابر گذر داده ي چندسيكلي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter5-2

Microsoft PowerPoint - chapter5-2 منحني ولتاژ خروجى به ولتاژ ورودى db 4.17KHz فرآانس قطع توابع هدف استفاده از دستور HPBW(DB(V(out)/V(in),3) فرآانس قطع 4.2153KHz 34.186 db با توجه شكل: فرآانس نقطه ده برابر A 1 A 2 مقدار اختلاف فرآانس اين

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه فهرست معرفی...2 راهنماي نصب برنامه رمز پویا 2...)OTP( ثبت نام و ورود به برنامه رمز پویا )OTP(...2 فعالسازي کارت )کارتها(...4 دریافت رمز پویا...5

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار

سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار سیستم آموزشی کنترل کننده صنعتی معرفی کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه سیستم آموزشی SA-PLC یک مجموعه کامل کنترل کننده صنعتی می باشد که براساس نیاز بازار اتوماسیون صنعتی طراحی شده است. به دلیل عمومیت داشتن

توضیحات بیشتر

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي قسمت دوم نگارش مهندس عليرضا شهسواري در سالیان اخیر با توجه به نياز مشترکین به استفاده از انرژی الکتریکی به صورت مداو

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي قسمت دوم نگارش مهندس عليرضا شهسواري در سالیان اخیر با توجه به نياز مشترکین به استفاده از انرژی الکتریکی به صورت مداو اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي قسمت دوم نگارش مهندس عليرضا شهسواري در سالیان اخیر با توجه به نياز مشترکین به استفاده از انرژی الکتریکی به صورت مداوم و بدون وقفه مسألهی کیفیت توان و پایایی در سامانههای

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

7 فصل تغذيه منبع و 1 كيس)كازه( پردازش قدرت و توانايي براساس ميتوان را رايانهها شد اشاره اول فصل در كه همانطور ريزرايانههاي و کوچک رايانههاي بزرگ رايان

7 فصل تغذيه منبع و 1 كيس)كازه( پردازش قدرت و توانايي براساس ميتوان را رايانهها شد اشاره اول فصل در كه همانطور ريزرايانههاي و کوچک رايانههاي بزرگ رايان 7 فصل تغذيه منبع و 1 كيس)كازه( پردازش قدرت و توانايي براساس ميتوان را رايانهها شد اشاره اول فصل در كه همانطور ريزرايانههاي و کوچک رايانههاي بزرگ رايانههاي ابررايانهها مانند مختلفي گروههاي به ويژگيها داراي

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ راھنمای نصب و راه اندازی Splitter استفاده از Splitter باعث کاھش اختلال در ارتباط و جداسازی سیگنالھای صوتی و دیتا می شود. این دستگاه دارای سھ پورت بھ شرح ذیل

توضیحات بیشتر

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آدرس سایت این سامانه مراجعه و کننده حساب مراجعه و بعد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات همراه بانک پارسیان با نام "پارسیان من" با امکاناتی منطبق بر نیازهای روز مشتریان این بانک طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي سيزدهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب پردازنده واحد كنترل واحد كنترل چند سطحي گذرداده

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی امنیتی برنامه کاربردی تحلیل پویا ارائهدهنده: امینچهاردولی) amin.chahardoli@aut.ac.ir ( پژوهشکده:امنیتفناوریارتباطاتواطالعات تاریخ: تیرماه 1395 سرفصل مطالب ۱ تعامل با دستگاه از طریق درگاه USB ۲

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

8/9/2007 مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحل

8/9/2007 مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحل مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحليل مدارهاي ترتيبي ساعتدار كاهش و تخصيص حالت طراحي مدارهاي ترتيبي

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

بررسی تخصصی تجهیزات پرکاربرد تابلو برق نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی تخصصی تجهیزات تشکیل دهنده تابلو برق

بررسی تخصصی تجهیزات پرکاربرد تابلو برق نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی تخصصی تجهیزات تشکیل دهنده تابلو برق بررسی تخصصی تجهیزات پرکاربرد تابلو برق نویسنده : مهندس سعید تجالیی معرفی تخصصی تجهیزات تشکیل دهنده تابلو برق پیشگفتار این کتاب برای تمامی مهندسین برق که درزمینه طراحی مدارات تابلو برق و همچنین مدیریت نقشههای

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Cloud نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Cloud نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه نیازمندیهای کاربران نرمافزار رومیزی با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر دوربين

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو بر روی هر یک از تجهیزاتی که از پروتکل IP/TCP پشتیبانی می کنند به ۲ طریق می توان Address IP تنظیم کرد. Static Dynamic - - حتما تمامی خوانندگان با روش static آشنایی دارند. همان روش وارد کردن آدرس ها بصورت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ارتباطات بی سیم در اینترنت اشیاء Wireless Communication in IoT سید محمد رضوی زاده smrazavi@iust.ac.ir 1395 www.mobilebroadband.ir اینترنت اشیاء A global infrastructure for the information society, enabling

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستم های تأسیسات الکتریکی سازمان نظام مهند س ی سا خت مان استان تهران واحد کنترل نقشه های برق خرداد م

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستم های تأسیسات الکتریکی سازمان نظام مهند س ی سا خت مان استان تهران واحد کنترل نقشه های برق خرداد م دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستم های تأسیسات الکتریکی سازمان نظام مهند س ی سا خت مان استان تهران واحد کنترل نقشه های برق خرداد ماه 9315 صفحه 2 فهرست مطالب عنوان صفحه 1- مقدمه... 3

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Title

Microsoft Word - Title مرجع كامل ميكروكنترلرهاي M32 مولفين دكتر محمد اركاني مهندس سينا كلاني ويژگيهاي كتاب آموزش برنامهنويسي ميكروكنترلرها به زبان C. آموزش نحوه استفاده و بكارگيري توابع.CMSIS آموزش نرمافزار.Keil uvision شماتيك

توضیحات بیشتر

برقراری ارتباط میان مراکز تلفنی Yeastar و FreePBX Trunk FreePBX & Yeastar مراکز تلفنی سری S سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که عالوه بر تغییرات

برقراری ارتباط میان مراکز تلفنی Yeastar و FreePBX Trunk FreePBX & Yeastar مراکز تلفنی سری S سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که عالوه بر تغییرات برقراری ارتباط میان مراکز تلفنی Yeastar و FreePBX مراکز تلفنی سری S سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که عالوه بر تغییرات در طراحی سختافزاری پلتفرم نرمافزاری آن نیز تغییرات چشمگیری داشته و قابلیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر