تاریخ دریافت: 93/09/01 تاریخ پذیرش: 94/03/25 ص ص: چکیده تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج بر فعالیت آنزیم پر

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تاریخ دریافت: 93/09/01 تاریخ پذیرش: 94/03/25 ص ص: چکیده تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج بر فعالیت آنزیم پر"

رونوشت

1 تاریخ دریافت: 93/09/01 تاریخ پذیرش: 94/03/25 ص ص: چکیده تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی فشار خون و ضربان قلب در دختران ورزشکار 4 فهیمه مهربانی 1 دکتر بهمن میرزاي ی 2 دکتر جواد مهربانی 3 دکتر حسین غفوري سابقه و هدف: پژوهش حاضر بهمنظور تعیین اثر مکملگیري کوتاه مدت کپسول سیر بر تغییرات آنزیمهاي بزاقی سوپراکساید دیسموتاز و پراکسیداز فشار خون و ضربان قلب حین و پس از یک جلسه فعالیت ورزشی روي چرخ کارسنج در دختران ورزشکار انجام شد. مواد و روشها: تعداد 10 دختر ورزشکار سالم (سن: 22/12 سال چربی بدن: 23/64 درصد و اکسیژن مصرفی بیشینه: 39/27 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به طور داوطلبانه و به روش کانتربالانس در دو گروه مکمل سیر (روزانه 1200 میلیگرم) و پلاسبو (روزانه 1200 میلیگرم نشاسته) تقسیم شدند. آزمودنیها پس از 3 روز مکملگیري یک جلسه فعالیت استقامتی به مدت 30 دقیقه را روي چرخ کارسنج اجرا کردند. یافتهها: ضربان قلب در دقایق 5 و 10 حین فعالیت در هر دو مرحلە مکملگیري نسبت به گروه پلاسبو کمتر بود. همچنین در دقیقه 10 استراحت در گروه پلاسبو نسبت به سایر شرایط پایینتر بود. فشار خون سیستولی در پایان فعالیت در گروه مکمل پایینتر بود. آنزیم پراکسیداز بزاقی در هر دو شرایط مکملگیري سیر و پلاسبو بعد از فعالیت نسبت به پیش از آن بالاتر و در دقیقه 30 استراحت در گروه مکمل بالاتر بود. فعالیت آنزیم سوپر اکساید دیسموتاز بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت نسبت به قبل فعالیت و قبل مکملگیري نشان داد. مقادیر این آنزیم بلافاصله 30 و 60 دقیقه پس از فعالیت نسبت به گروه پلاسبو بیشتر بود (0/05>p). نتیجهگیري: احتمالا مکملگیري کپسول سیر میتواند در کاهش ضربان قلب و فشار خون حین و پس از فعالیت ورزشی و افزایش آنزیمهاي آنتیاکسیدانی موثر باشد. واژگان کلیدي: فعالیت شدید هوازي استرس اکسایشی مصرف سیر ضربان قلب زنان ورزشکار 1. دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان 2. استاد فیزیولوژي ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان 3. استادیار فیزیولوژي ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان 4. استادیار بیوشیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان گروه زیستشناسی

2 ) 100 پژوهشنامە فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان 1395 مقدمه اجراي فعالیته يا هوازي نسبتا شدید هرچند در افزایش توان هوازي ورزشکاران اثر مثبت دارد اما میتواند منجر به بروز استرسهاي فیزیولوژیک شود (2 1). در واقع اجراي این نوع فعالیتها ممکن است با رهایش بیش از حد رادیکالهاي آزاد و تخلیه منابع آنتیاکسیدانی باعث تضعیف ظرفیت آنتیاکسیدانی درونزاد و افزایش فشار اکسایشی گردد (3). همچنین با برهم خوردن تعادل اسیدي- بازي (تجمع اسیدلاکتیک) ظرفیتهاي عملکردي کاهش و خستگی بروز میکند. بنابراین اجراي فعالیتهاي ورزشی با شدت بالا میتواند زیانبار باشد (3). درواقع تولید بیش از اندازه رادیکالهاي آزاد در اثر اینگونه فعالیتها به عنوان بخشی از روند طبیعی متابولیسم سلولی حتی میتواند منجر به آپوپتوز سلولهاي سالم یا تغییر در عملکرد آنها شود (4). ورزشکاران به درك فیزیولوژیک این موضوع علاقه دارند زیرا نگران سلامتی خود و بهبود اجراء و همچنین کاهش دورة بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش هستند. این موضوع بیش از پیش بر شناخت آثار و پیامدهاي انواع تمرینات و فعالیتهاي ورزشی بهویژه ورزشهاي شدید و واماندهساز و همچنین اهمیت و تا ثیر تغذیە مناسب قبل و پس از جلسات تمرینی بر دستگاههاي مختلف از جمله سیستم ایمنی بدن تاکید دارد. آنتیاکسیدانها عواملی هستند که میتوانند آثار منفی رادیکالهاي آزاد را خنثی و پیامدهاي فشار اکسایشی را کم کرده و منجر به افزایش عوامل آنتیاکسیدانی 2 به عنوان اولین سدهاي دفاعی 1 همانند آنزیم سوپر اکساید دیسموتاز شود (5 6). آنزیم پراکسیداز بزاقی آنتیاکسیدانی بدن محسوب می شوند که علاوه بر فعالیت ضد باکتریایی اثر دفاعی و آنتیاکسیدانی داشته و از سلولهاي مخاط دهان در برابر رادیکالهاي آزاد اکسیژن محافظت میکنند (7). اجزاي مختلف دهان از جمله بزاق داراي مکانیسم دفاعی آنتیاکسیدانی در فرایند اکسیداسیون- احیا است و هرگونه عدم تعادل در این سیستمها از جمله افزایش استرس اکسیداتیو یا کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی ممکن است به بیماريهاي ایمنی و التهابی در انسان منجر شود (7). یکی از شیوههاي مقابله با آثار نامطلوب استرس اکسایشی ناشی از فعالیتهاي ورزشی سنگین و شدید استفاده از مکملهاي ضداکسایشی طبیعی و خوراکی است (8). در این راستا میتوان به 3 و اس آلیل سیستي ین آثار مفید سیر به عنوان مادهاي که داراي خواص ضداکسایشی تیولدار از جمله آلیسین است اشاره کرد. این خاصیت سیر موجب حذف رادیکاله يا آزاد از جمله رادیکال هیدروکسیل که در اثر فعالیتهاي شدید ورزشی تولید میشود میگردد (10 9 5). از سویی گزارش شده مصرف سیر در کاهش فشار 4 از فرم غیرفعال آن یعنی خون نیز اثرگذار است. ماده ضداکسایشی آلیسین موجود در سیر که با عمل آنزیم آلیناز آلین ایجاد میشود عامل اصلی این اثر معرفی شده است (12 11). درواقع آلیسین یک ماده آنتیبیوتیکی و ضد فشار خون بالا است که فشار خون را از طریق اثر گشاد کنندگی عروق خونی پایین میآورد (11 اما این موضوع که آیا مصرف سیر در کاهش فشار خون پس از اجراي فعالیتهاي شدید ورزشی اثرگذار است تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. هرچند در پژوهشی اثر سیر بر فشار خون بیماران دیابتی نوع 2 مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است که مصرف قرص سیر به میزان 900 میلیگرم در روز باعث کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک میشود (11). 1 Salivary Proxidase 2 Superoxide dismutase 3 Allicin 4 Alliinase

3 تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج همچنین اثر این ماده بر تغییرات ضربان قلب هنگام و پس از فعالیتهاي ورزشی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. براي اولین بار آثار عصاره سیر کهنه بر شاخصهاي خستگی پس از انجام تمرینات بدنی شدید مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد این مکمل نه تنها موجب کاهش برخی شاخصهاي خستگی میشود بلکه از تغییرات نامطلوب شاخصهاي آسیب سلولی و استرس اکسایشی موجود در خون جلوگیري میکند (13). با وجود این ارزیابی تا ثیر مصرف مکمل سیر به دنبال اجراي فعالیتهاي هوازي شدید موضوعی است که میتواند این مکمل را به عنوان جایگزینی مناسب براي سایر مکملهاي ضد اکسایشی معرفی کند. از طرفی با توجه به اینکه زنان ورزشکار از شاخصترین گروههاي در معرض خطر بیماريهاي التهابی هستند و اکثر مطالعات روي مردان صورت گرفته و تفاوتهاي فیزیولوژیک زیادي بین زنان و مردان وجود دارد به تحقیقات بیشتري در این زمینه نیاز است. بر این اساس در پژوهش حاضر به ارزیابی پاسخ پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی فشار خون و ضربان قلب به فعالیت شدید استقامتی پس از مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر در دختران ورزشکار پرداخته شده است. مواد و روشها تحقیق حاضر در قالب طرحهاي نیمه تجربی دو گروهی (تجربی و کنترل) با اندازهگیريهاي مکرر و دو سویه کور پس از تا یید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه گیلان انجام شد. جامعه آماري شامل دختران سالم ورزشکار و غیر سیگاري (با شرکت منظم در تمرینات ورزشی و عدم مصرف هیچگونه مکمل و داروي آنتیاکسیدانی طی یک ماه گذشته) بودند. پس از توزیع اطلاعیه همکاري شرکت در طرح تعداد 16 نفر داوطلب با حضور در جلسه هماهنگی و پس از شرح کامل اهداف و روشهاي اندازهگیري ف رم رضایتنامه پرسشنامههاي پزشکی- ورزشی و یادآمد 24 ساعته غذایی را تکمیل کرده و افراد با سابقه ابتلا به بیماريهاي مزمن و کسانی که از نظر شاخصهاي فیزیولوژیک فاقد معیارهاي مورد نظر براي ورزشکار بودن شناخته شدند حذف شدند. بر این اساس افرادي انتخاب شدند که طی 6 ماه گذشته تمرینات منظم ورزشی را اجرا کرده و حداقل یک سابقه قهرمانی داشته باشند. در نهایت تعداد 10 نفر انتخاب و به صورت تصادفی و به روش کانتربالانس در دو گروه دستهبندي شدند. جدول 1. ویژگیهاي فردي فیزیولوژیک و ترکیب بدن آزمودنیها میانگین انحراف معیار 2/51 22/12 سن (سال) 6/07 165/23 قد (سانتیمتر) 5/61 57/35 وزن (کیلوگرم) 2/22 21/09 شاخص توده بدن (مترمربع/کیلوگرم) 6/03 23/64 چربی بدن (درصد) 5/14 39/27 VO 2max (دقیقه/کیلوگرم/میلیلیتر)

4 102 پژوهشنامە فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان 1395 یک هفته قبل از شروع تحقیق ابتدا شاخصهاي ترکیب بدنی با استفاده از دستگاه تحلیلگر ترکیب بدن (ساخت شرکت Biospace ک ره جنوبی) و اکسیژن مصرفی بیشینه با استفاده از آزمون بروس روي نوارگردان (ساخت شرکت Cosmed ایتالیا) مورد اندازهگیري قرار گرفت. آزمودنیها 72 ساعت قبل از تجویز از مصرف سیر و مواد آنتیاکسیدانی و اجراي هرگونه فعالیت بدنی سنگین منع شدند. گروههاي تحقیق شامل مکملگیري سیر (1200 میلیگرم یک وعده در روز و به مدت سه روز) و پلاسبو (1200 میلیگرم در روز نشاسته و به مدت سه روز) بودند. کپسولهاي عصاره سیر از شرکت نیچرمید Made) (Nature آمریکا با مجوز بهداشتی از اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت تهیه شد. براي کنترل تغذیه آزمودنیها در طول تحقیق از پرسشنامه یادآمد 24 ساعته غذایی استفاده شد (2) و آخرین وعده غذایی قبل از نمونهگیري به صورت مشابه و یکسان و با فاصله 3 ساعت قبل از شروع فعالیت به منظور دریافت آخرین کپسول سیر به همراه 500 میلیلیتر آب مصرف شد. آزمودنیها در حالی که 48 ساعت قبل از اجراي فعالیت ورزشی از انجام هرگونه فعالیت بدنی سنگین منع شده بودند در فاصله وعده ناهار و آخرین نمونهگیري نیز از مصرف هر نوع نوشیدنی خودداري کردند. نمونه بزاقی اولیه در حالت پایه قبل از شروع مکملگیري نمونه دوم پس از تکمیل دوره سه روزه مکملگیري و 30 دقیقه قبل از شروع فعالیت شدید هوازي جمعآوري شد. نمونه بزاقی سوم بلافاصله پس از پایان رکاب زدن و نمونههاي چهارم و پنجم 30 و 60 دقیقه بعد از فعالیت و به منظور بررسی تغییرات آنزیمها در دوره ریکاوري جمعآوري شد (شکل 1). سپس همه آزمودنیها در ساعت تعیین شده در آزمایشگاه فیزیولوژي ورزش حاضر و پس از 15 دقیقه استراحت ضربان قلب و فشار خون آنها اندازهگیري شد. پس از 5 دقیقه گرم کردن با اجراي حرکات کششی و پدال زدن آهسته آزمودنیها روي چرخ کارسنج با شدت بالا و به مدت 30 دقیقه رکاب زدند. ضربان قلب در دقایق و 30 دقیقه حین فعالیت و فشار خون و ضربان قلب در دقایق 5 2 و 10 دقیقه پس از فعالیت اندازهگیري شد. ضربان قلب با دستگاه ضربانسنج پولار مدل T31 ساخت کشور فنلاند و فشار خون با فشارسنج جیوهاي مدل ALPK2 ساخت کشور ژاپن انجام شد با شنیدن اولین صدا از گوشی پزشکی مقدار فشاري که در ستون مدرج جیوهاي رویت میشد به عنوان فشار خون سیستولی ثبت میگردید و با ادامه تخلیه هواي بازوبند صداها آهسته و ضعیف میشدند تا زمانی که دیگر صدایی شنیده نمیشد. ناپدید شدن صداها به عنوان فشار دیاستولی گزارش میگردید. شکل 1. تصویر شماتیک طرح پژوهشی روش نمونهگیري و ارزیابی بیوشیمیایی آنزیم پراکسیداز (Prox) و سوپر اکساید دیسموتاز :(SOD) همه اندازهگیريها در شرایط یکسان (ساعت دماي درجه سانتیگراد و رطوبت حدود

5 تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج درصد) انجام شد. در هر بار نمونهگیري حدود 3 میلی لیتر بزاق از آزمودنیها جمعآوري و درون میکروتیوپهاي مخصوص ریخته و درون یخ قرار داده شد. سپس نمونهها به آزمایشگاه بیوشیمی منتقل و بلافاصله در دماي محیط با سرعت 3000 دور بر دقیقه سانترفیوژ و پس از جداسازي ناخالصیها در دماي 20- درجه سانتیگراد فریز شدند. فعالیت آنزیم پراکسیداز به روش گلیکول و با استفاده از کیت رندوکس کروملین ساخت بریتانیا مورد اندازهگیري قرار گرفت. در این روش گلوتاتیون بهوسیلە پراکسید هیدروژن اکسید شده و سپس در حضور گلوتاتیون ردوکتاز به شکل گلوتاتیون احیا میگردد (14). همچنین فعالیت آنزیم سوپر اکساید دیسموتاز با روش گیانوپلیتیس و رایس از طریق اسپکتوفتومتري اندازهگیري شد. براي سنجش فعالیت این آنزیم علاوه بر کووتهاي نمونه و بلانک از کووت کنترل نیز استفاده شد که محتوي واکنش سل بلانک و کنترل مشابه سل نمونه میباشد با این تفاوت که دو سل مذکور فاقد آنزیم میباشد. روشهاي آماري: براي توصیف آماري از میانگین و انحراف استاندارد و براي ارزیابی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف استفاده شد. تغییرات متغیرها در مراحل مختلف اندازهگیري با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد بررسی قرار گرفت. وجود اختلاف بین گروهی نیز با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شد. عملیات آماري با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18 انجام شد. 0/05>p معنیدار در نظر گرفته شد. نتایج ضربان قلب در دقیقه 10 حین فعالیت و در دقیقه 10 ریکاوري در گروه مکملگیري سیر نسبت به پلاسبو و در دقیقه 20 حین فعالیت در گروه پلاسبو نسبت به مکملگیري سیر بهطور معنیداري کمتر بود (0/05>p). در سایر مراحل تفاوتی مشاهده نشد (شکل 2). شکل 2. میانگین تعداد ضربان قلب آزمودنیها * اختلاف معنیدار نسبت به گروه پلاسبو (0/05>p).

6 104 پژوهشنامە فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان 1395 در مقادیر فشار خون فقط فشار دیاستولی در پایان فعالیت در افرادي که سیر مصرف کرده بودند نسبت به زمان مصرف پلاسبو بهطور معنیداري پایینتر بود (0/05>p). در مقادیر فشار خون سیستولی هیچگونه تفاوت معنیداري مشاهده نشد (شکل 3). شکل 3. مقادیر فشار خون گروها قبل و پس از فعالیت ورزشی * اختلاف معنیدار نسبت به گروه پلاسبو (0/05>p). فعالیت آنزیم سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی (شکل 4) بلافاصله پس از فعالیت نسبت به پیش از مکملگیري و پیش از فعالیت بهطور معنیداري بالاتر بود. (0/05>p). همچنین فعالیت این آنزیم بلافاصله 30 و 60 دقیقه پس از فعالیت در گروه مکملگیري نسبت به پلاسبو بهطور معنیداري بالاتر بود (0/05>p). شکل 4. فعالیت آنزیم سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی افزایش معنیدار نسبت به پیش از مکملگیري سیر افزایش معنیدار نسبت به پیش از فعالیت در گروه مکملگیري سیر * اختلاف معنیدار نسبت به گروه پلاسبو (0/05>p).

7 تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج فعالیت آنزیم پراکسیداز بزاقی (شکل 5) بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت نسبت به پیش از فعالیت و پیش از مکملگیري بهطور معنیداري بالاتر بود (0/05>p). همچنین مقادیر این آنزیم در دقیقه 30 پس از فعالیت نسبت به گروه پلاسبو تفاوت و در گروه مکملگیري بالاتر بود (0/05>p). شکل 5. فعالیت آنزیم پراکسیداز بزاقی افزایش معنیدار نسبت به پیش از مکملگیري سیر افزایش معنیدار نسبت به پیش از فعالیت در گروه مکملگیري سیر * اختلاف معنیدار نسبت به گروه پلاسبو (0/05>p). بحث یافتهها نشان داد مقادیر آنزیمهاي سوپر اکساید دیسموتاز و پراکسیداز بزاقی هنگام ریکاوري در شرایط مصرف سیر نسبت به زمان مصرف پلاسبو و در پایان فعالیت در هر دو گروه نسبت به پیش از فعالیت بالاتر بود. شواهد علمی موجود نشان میدهد در زمان ریکاوري پس از فعالیت ورزشی کوتاه مدت استرس اکسیداتیو ایجاد میشود (15 14). به نظر میرسد بالا بودن مقادیر این دو آنزیم در دوره ریکاوري عاملی براي مقابله با این استرس باشد. به ویژه آنکه در گروهی که سیر مصرف کرده بودند افزایش در پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز نسبت به گروه پلاسبو معنیدار بود که اثر آنتیاکسیدانی سیر را تا یید میکند. دلایل و مکانیزمهاي ویژهاي دربارة اثرگذاري سیر بر عوامل استرس اکسیداتیو بیان شده است که یکی از آنها وجود آلیسین بهعنوان یکی از ترکیبات اصلی سیر است. به احتمال زیاد این تغییرات ناشی از مهار زنجیره حمل رادیکالهاي پراکسیلی و انتقال پراکسیدهاي آللیک توسط اثر آلیسین از ترکیبات اولیه است. (16) احتمال میدهند فعالیت ضداکسایشی آلیسین بهطور عمده ناشی از دخالت هیدروژن آللیک آن است. سازوکار احتمالی پیشنهاد شده در ارتباط با اثرات مکملگیري سیر و فرآوردههاي آن در افزایش ظرفیت تام ضداکسایشی به این صورت است که سیر با افزایش بیان بیشتر آنزیمهاي آنتیاکسیداتیو پیشگیري کننده مانند پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز میتواند ظرفیت 1 و همکاران (2010) تاثیر مکملگیري درازمدت (30 روز) کوتاه مدت تام ضداکسایشی را بالا ببرد (17). کازا قلو (15 روز) و تک جلسهاي (3 ساعت قبل از خونگیري مکمل سیر نشان دادند که ظرفیت آنتیاکسیداتیو مردان سالم در شرایط مکملگیري دراز مدت و کوتاه مدت افزایش پیدا میکند (18). در مطالعە حاضر مکملگیري کوتاه مدت با مقدار دوز روزانە 1200 میلیگرم انجام شد که نتیجە آن افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز بزاقی حین 1 Koseoglu

8 106 پژوهشنامە فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان 1395 اجراي فعالیت ورزشی و ریکاوري پس از آن نسبت به گروه پلاسبو بود. این یافته نشان میدهد حتی مصرف کوتاه مدت سیر میتواند آثار ضداکسایشی داشته باشد. به نظر میرسد دوز مصرفی سیر نقشی در اثرگذاري آن نداشته باشد. دمیرچی و همکاران (2010) نشان دادند 14 روز مصرف عصاره سیر میتواند ظرفیت آنتیاکسیدانی را با کاهش تولید رادیکالهاي آزاد پس از فعالیتهاي هوازي واماندهساز خنثی کند و تغییرات نامطلوب فرایندهاي اکسایشی ناشی از انجام فعالیتهاي ورزشی هوازي در ورزشکاران را کاهش دهد (19). به نظر میرسد نتایج تحقیقات تحت تاثیر سطح ورزش میزان مدت و نوع مکملهاي آنتیاکسیدانی است (3) و دوز مصرفی کمتر نقش دارد. گزارش شده مکملگیري کوتاه مدت عصاره سیر در دو دوز 1200 و 2400 میلیگرمی میتواند منجر به افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی تام (TAC) در مردان فوتبالیست پس از اجراي تمرینات ورزشی سنگین شود (20). 2 و همکاران افزایش معنیداري در فعالیت آنزیم پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی تحریکی لجونبرگ بعد از مسابقه دو ماراتن نشان دادند. یک ساعت پس از مسابقه هنوز افزایش معنیداري در فعالیت این آنزیمها وجود داشت اما روند آن کاهشی بود (7). یافتههاي پژوهش حاضر با گزارش لجومبرگ و همکاران همخوانی دارد. در مطالعە حاضر در دقیقە 30 ریکاوري هنوز سطح فعالیت پراکسیداز بهطور معنیداري نسبت به قبل فعالیت و قبل مکملگیري بالاتر بود. چنین یافتهاي در گزارش پژوهشی سریري و همکاران (2013) مشاهده شد (21). بالاتر بودن پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز 30 دقیقه تا یک ساعت پس از فعالیت در مطالعە دمیرچی و همکاران نیز گزارش شده است (19). به نظر میرسد نیاز به یک دفاع ضداکسایشی پس از فعالیتهاي هوازي تولید کنندة رادیکالهاي آزاد اصلیترین دلیل افزایش این آنزیم است. یافتهها نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل سیر میتواند فشار خون سیستولی پس از فعالیتهاي ورزشی نسبت به پیش از آن را بهطور معنیداري در مقایسه با زمان مصرف پلاسبو کاهش دهد. اثر کاهش دهندگی مصرف سیر بر فشار خون یکی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد. این اثر بهخاطر وجود مادة آلیسین در سیر است. زمانی که سیر خ رد میشود در آن آنزیم آلیناز ترشح شده اسید آمینە آلینین را به آلیسین تبدیل میکند. آلیسین خاصیت ضد فشار خون ضد لیپیدي و آنتیبیوتیکی دارد. آلیسین از طریق گشاد کردن دیواره عروق فشار 3 مشخص نمود مصرف روزانه 900 میلیگرم پودر سیر به مدت خون را پایین میآورد (23 22). تحقیقات وربرگ 16 هفته باعث کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک میشود (2). آنها این تغییرات در فشار خون را بهخاطر ویژگی گشاد کنندگی عروق توسط سیر و افزایش در جریان خون در اثر فعالیتهاي ورزشی معرفی کردهاند. مطالعه روي رتها نشان داد هنگام مصرف سیر نیم ساعت قبل از تمرینات استقامتی پارامترهاي متابولیکی از طریق تنظیم سطح گلوکز خون فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانی در برابر مواد اکسیداتیو بهبود یافت و همچنین قطر عروقی شریانها نسبت به شرایطی که سیر مصرف نشده بود گشادتر و مقدار بیشتري خون به اندامهاي فعال منتقل شد (23 22). یافتهها نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل سیر میتواند ضربان قلب را حین فعالیت و هنگام ریکاوري نسبت به زمان مصرف پلاسبو بهطور معنیداري کاهش دهد. توانایی اجراي فعالیتهاي ورزشی در شدت بالاتر در حالیکه کمترین فشار به عضلە قلب وارد شود یکی از قابلیتهایی است که ورزشکاران به دنبال آن هستند. 2 Ljungberg 3 Vorberg

9 تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج اجراي کار بدنی سختتر در ضربان قلب پایینتر میتواند نشاندهنده حجم ضربهاي بیشتر باشد که این حالت براي قلب یک مزیت است. گزارشهاي علمی در خصوص تا ثیر مصرف سیر بر ضربان قلب حین فعالیت و 4 و همکاران (2005) اثر شش هفته مصرف سیر ریکاوري بسیار اندك است و نیاز به مطالعات بیشتري است. ورما (250 میلیگرم در روز به صورت کپسول) را بررسی کردند و دریافتند مصرف این مکمل خوراکی باعث کاهش معنیدار ضربان قلب حین اوج فعالیت ورزشی و افزایش تحمل ورزشی (افزایش زمان انجام کار یا خستگی کمتر) در بیماران قلبی - عروقی شرکت کننده در آزمون واماندهساز بروس میشود (24). بر این اساس به نظر میرسد مکملگیري سیر میتواند با کاهش ضربان حین فعالیت خستگی را به تا خیر اندازد. برخی پژوهشگران علت آن را سیستمیک و متابولیک دانستهاند. آنها گزارش کردهاند مصرف عصاره سیر و ترکیبات آن (آلیسین) ممکن است ضمن تا ثیر بر اتساع عروقی و افزایش تحویل اکسیژن با افزایش ترشح انسولین باعث انتقال قند خون و تسهیل چرخه سوخت و ساز هوازي گلوکز و در نتیجه کاهش لاکتات تولیدي و پیامدهاي بعدي آن گردد (25) که این اثر میتواند از بالارفتن بیشتر ضربان قلب جلوگیري کرده و فرد در شدت پایینتر ضربان قلب فعالیت بیشتري انجام دهد. نتیجهگیري بهطور کلی نتایج نشان داد مکملگیري کوتاه مدت عصاره علاوه بر بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی حین و پس از فعالیت بدنی شدید در کاهش ضربان قلب زمان فعالیت نقش دارد. از طرفی میتواند موجب کاهش فشار خون سیستولی پس از فعالیت بدنی شدید شود. بنابراین احتمالا میتوان مکملگیري کوتاهمدت سیر را براي بهبود عملکرد ورزشی و همچنین افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی دختران ورزشکار توصیه کرد. هرچند مدت زمان مکملگیري دوز و شیوة مصرف سیر براي دختران ورزشکار نیازمند مطالعات بیشتري است. از اینرو با در نظر گرفتن جوانب احتیاط میتوان به دختران ورزشکار پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیري از ا فت توان ضداکسایشی و بروز فشار اکسایشی ناشی از انجام فعالیتهاي هوازي نسبتا شدید از مکملگیري عصاره سیر استفاده کنند. تشکر و قدردانی بدینوسیله پژوهشگران از آزمودنیهاي مطالعە حاضر که براي اجراي مطلوبتر تلاش فراوانی انجام دادند صمیمانه تشکر مینمایند. References: 1. Edge J, Bishop D, Goodman C The effects of training intensity on muscle buffer capacity in females. Eur J Appl Physiol. 96(1): Vorberg G, Schneider B Therapy with garlic: results of a placebo-controlled, double-blind study. Br J Clin Pract Suppl. 69: Verma

10 108 پژوهشنامە فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان Taghiyar M, Ghiasvand R, Askari G, et al The effect of vitamins C and E supplementation on muscle damage, performance, and body composition in athlete women: A clinical trial. Int J Prev Med. 4(1): Naghizadeh H, Akbarzadeh H The effect of moderate aerobic exercise with vitamin E consumption on total anti-oxidant capacity, lipid peroxidation and muscle damage in active male students. Mazanderan J Appl Sport Physiol. 9(17): (In Persian). 5. Fisher-Wellman K, Bloomer RJ Acute exercise and oxidative stress: a 30 year history. Dyn Med. 8:1. 6. Meemar Moghadam M, Talebi Garakani E The comparison of total antioxidant capacity, oxidative stress and the lipoprotein profile in sprinters and non-athletes. Mazanderan J Appl Sport Physiol. 6(12): (In Persian). 7. Ljungberg G, Ericson T, Ekblom B, Birkhed D Saliva and marathon running. Scand J Med Sci Sports. 7: Damirchi A, Mirzaei B, Mehrabani J The effect of vitamin E supplementation on exhaustion time and some of the oxidative stress indexes in sedentary men after 8 weeks aerobic training. J Res Sport Sci. 14: (In Persian) 9. Borek C Antioxidant health effects of aged garlic extract. J Nutr. 131(3): Farhadi H, Siakuhian M, Dolatkhah H, et al Effect of short-term garlic supplementation on DNA damage after exhaustive exercise in non-athlete men. Eur J Exp Biol. 3(1): Afkhami Ardekani M, Kamali - Ardakani A Study of the effect of garlic on serum lipids and blood glucose levels in type 2 diabetic patients. JSSU. 13(1): Morihara N, Ushijima M, Kashimoto N, et al Aged garlic extract ameliorates physical fatigue. Biol Pharm Bull. 29(5): Kawashima, H, Ochiai, Y, et al Anti-fatigue effect of aged garlic extract in athletic club students. Kiso to Rinsho (Preclinical and Clinical Report). 20(16): McCord JM, Fridrovich I Superoxide dismutase. An enzyme function for erythrocuperin (hemocuperin). J Bio Chem. 43: Elosua R, Molina L, Fito M, et al Response of oxidative stress biomarkers to a 16-week aerobic physical activity program, and to acute physical activity, in healthy young men and women. Atherosclerosis. 167(2): Okada Y, Tanaka K, Sato E, et al Kinetic and mechanistic studies of allicin as an antioxidant. OBC. 4(22): Bloomer RJ, Falvo MJ, McKenzie MJ Oxidative stress response to aerobic exercise: comparison of antioxidant supplements. Med Sci Sports Exerc. 38(6): Koseoglu M, Isleten F, Atay A, Kaplan YC Effects of acute and subacute garlic supplement administration on serum total antioxidant capacity and lipid parameters in healthy volunteers. Phytother Res. 24(3): Damirchi A, Kiani M, Jafarian V, Sariri R Response of salivary peroxidase to exercise intensity. Eur J Appl Physiol. 108(6): Jahangard sardrud A, Hamedi-nia M, Hosseini-Kakhk S, et al Effect of shortterm garlic extract supplementation on oxidative stress indexes during rest and induced-exercise exhaustion in male soccer players. Iran J Endocrin Met. 15(1): (In Persian).

11 تا ثیر مکملگیري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج Sariri R, Damirchi A, Nazari Y Salivary antioxidant variations in athletes after intense exercise. Medicina Sportiva. 9(1): Ried K, Frank OR, Stocks NP, et al Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis, BMC Cardiovas Disord. 8: Williams MJ, Sutherland WH, McCormick MP, et al Aged garlic extract improves endothelial function in men with coronary artery disease. Phytother Res. 19(4): Verma SK, Rajeevan V, Jain P, Bordia A Effect of garlic (Allium sativum) oil on exercise tolerance in patients with coronary artery disease. Indian J Physiol Pharmacol. 49(1): Jafari A, Zekri R, Dehghan G, Malekirad AA Effect of short-term garlic extract supplementation on oxidative stress and inflammatory indices in non-athlete men after an aerobic exercise. J Cell Tissue (JCT). 2(1): (In Persian).

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره 2 تابستان 1394 صفحات مقاله کوتاه تا ثیر مصرف مکمل سیر بر عملکرد هوازي مردان غیر ورزشکار 4 3

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره 2 تابستان 1394 صفحات مقاله کوتاه تا ثیر مصرف مکمل سیر بر عملکرد هوازي مردان غیر ورزشکار 4 3 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره تابستان 1394 صفحات 115-10 مقاله کوتاه تا ثیر مصرف مکمل سیر بر عملکرد هوازي مردان غیر ورزشکار 4 3 1 بهزاد ساکی سید مجتبی پایدار اردکانی زهرا امرایی امین

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز قيل( تا ثير مكمل سازي كوتاه مدت سير بر ماركر آسيب ليپيدي مالون دي آلدي يد پس از فعاليت ورزشي واماندهساز 6 5 4 3 1* حسن فرهادي حمداله هادي معرفت سياهكوهيان همايون دولتخواه سهيلا رحيمي فردين الهه پير اعلايي

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج در جنوب و شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن طرفداران بیشتری

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی نشریه پرستاري قلب و عروق دوره سوم شماره 1 بهار 1393 ٢۶ قلبی تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازي بر ظرفیت عملکردي و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس 1 سید ضیاالدین دکهء کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی 2

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

اثر یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده (طناب زنی) بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال

اثر یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده (طناب زنی) بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Vol 4 (1), Summer 2018, pp 29-40 Orginal Article Effect of an Incremental Interval Endurance Rope-Training Program on Antioxidant Biomarkers

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

پاسخ بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو سرم به مکمل‌دهی کوتاه مدت کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) و یک جلسه فعالیت هوازی در مردان فعال

پاسخ بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو سرم به مکمل‌دهی کوتاه مدت کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) و یک جلسه فعالیت هوازی در مردان فعال مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال یازدهم شماره 2 تابستان 1395 صفحات 55-63 پاسخ بیومارکرهاي آنتیاکسیدانی و استرس اکسیداتیو سرم به مکملدهی کوتاه مدت (1,3,7-trimethylxanthine) 1 جواد نیک خرد 2 علی ضرغامی

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

ص ص تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقا

ص ص تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقا ص ص 119-131 تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار 1 دکتر محمدرضا حامدي نیا 2 حسین

توضیحات بیشتر

اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض‌های شدید عضلانی در دختران ورزشکار: یک مطالعه کارآزمایی بالی

اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض‌های شدید عضلانی در دختران ورزشکار: یک مطالعه کارآزمایی بالی Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 6 2019 Spring / Vol 21 / No 1 Original Paper Effect of creatine supplementation on creatine kinase and lactate dehydrogenase enzymes following a severe

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

مقايسه امتیازگیری با استفاده از تکنیکها و تاکتیکهای حمله ای و دفاعی در مسابقات دونفره تنیس روی میز بازیهای المپیک 2004 آتن

مقايسه امتیازگیری با استفاده از  تکنیکها و تاکتیکهای حمله ای و دفاعی در مسابقات دونفره تنیس روی میز بازیهای المپیک 2004 آتن دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی سال پنجم جلد پنجم شماره 2 تأثير دهي سير بر پاسخ شاخصهاي التهابي و آنزيمي فشار اكسايشي پس از يك جلسه فعاليت هوازي فزاينده شهرام غالمرضايی 1* بهمن میرزايی 2 حمید اراضی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - اردیبهشت ماه docx

Microsoft Word - اردیبهشت ماه docx Arak Medical University Journal (AMUJ) 2018; 21(131): 43-54 Original Article The Effect of Saffron Stigmas Aqueous Extracts on Serum Cardiac Troponin T and Creatine Kinase MB Isoenzyme of Male Rats Following

توضیحات بیشتر

تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوی و هزینه انرژی متفاوت برچربی و لیپوپروتئین های خون مردان با چربی خون بالا

تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوی و هزینه انرژی متفاوت برچربی و لیپوپروتئین های خون مردان با چربی خون بالا فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوي و هزینه انرژي متفاوت برچربی و لیپوپروتي ین هاي خون مردان داراي چربی خون بالا 2 2 علی یاور عزیزپور عبداله خدادادي رقیه صیدي عبدلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 5-Yarahmadi

Microsoft Word - 5-Yarahmadi اثر يك جلسه تمرين مقاومتي با شدت و بر اشتها گليسرول گلوكز سرم و لاكتات سرم در مردان سالم 3 3 2 1 محمدرضا حامدي نيا هادي ياراحمدي سيد عليرضا حسيني كاخك امير حسين حقيقي 1 2 3 دانشيار گروه فيزيولوژي ورزش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مکمل های ورزشی کارافزا و ریکاوری دکتر کوروش جعفریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مکمل های ورزشی نصف ورزشکاران مکمل مصرف میکنند تنوع محصوالت باال اطالعات نادرست باال اغلب مطالعات در شرایط غیر

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Final Edition02

Seasonal Report Final Edition02 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار تابستان ١٣٩٧ فهرست عناوین اینفوگرافیک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ درصد کاربران فعال نسخههای بازار نسخه API دستگاههای اندرویدی کاربران درصد کاربران هر برند مقایسهی مجموع

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - شماره 90 آذر 93.doc

Microsoft Word - شماره 90 آذر 93.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2014; 17(90): 37-45 Original Article The Effect of 8 weeks of intense aerobic exercise on plasma levels of obestatin, leptin, insulin and growth hormones in male

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

f.doc

f.doc نحوهي فراخوانی و سوخت چربیها در ورزشهاي استقامتی اسلام صفیزاده دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز دکتر مریم کوشکی جهرمی هیي ت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز فراخوانی اسیدهاي

توضیحات بیشتر

مکمل های غذایی موثر بر وزن در ورزش

مکمل های غذایی موثر بر وزن  در ورزش رئوس مطالب مورد بحث اضافه وزن و چاقی و روش های ارزیابی آن ها. مشکالت مرتبط با وزن در ورزشکاران مکمل های موثر در کاهش وزن مکمل های موثر در افزایش وزن By: Dr. M. Hozoori, Nutritionist (mhozoori.blogfa.com)

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial

The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر دارچين Presl) (Cinnamomum zeylanicum.j بر سطح گلوكز در بيماران ديابتي نوع 2 يك مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور 6 5 4 3 * 1 حسن فلاححسيني 2 رضا حاجيآقايي محمد حيدري علي مهرآفرين

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

بررسی تغییرات آنزیم‌های کبدی بعد از مصرف زنجبیل و فعالیت برون گرا در دختران دارای اضافه وزن

بررسی تغییرات آنزیم‌های کبدی بعد از مصرف زنجبیل و فعالیت برون گرا در دختران دارای اضافه وزن Original Article Liver enzyme changes following the consumption of ginger and eccentric exercise in overweight girls Vahdatpoor H, Shakeryan S * Abstract: Department of Exercise Physiology, Shahid Chamran

توضیحات بیشتر

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم ریست کردن گذرواژه اپل ID آنچنان سخت و پیچیده نیست چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم اگر از دستگاههای اپل استفاده میکنید حتما اپل ID دارید. ممکن است زمانی نیاز به ریست کردن

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

مقایسه تاثیر فعالیت ترکیبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی-1 دختران نابالغ غیر ورزشکار

مقایسه تاثیر فعالیت ترکیبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی-1 دختران نابالغ غیر ورزشکار Original Article Comparing the effects of combined endurance-resistance training versus resistance-endurance on growth hormone and insulin-like growth factor-i in non-athlete prepubertal girls Amirsasan

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 96-1991 مدت امتحان: 81 دقیقه ردیف سواالت محل مهر و امضاء مدیر بارم جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف-اجتماعات میکروبی

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 5-Attarzadeh

Microsoft Word - 5-Attarzadeh تغييرات عملكرد ريوي و اوج اكسيژن مصرفي متعاقب برنامه تمرين هوازي تناوبي در دختران غيرفعال 2 2 1 سيدرضا عطارزاده حسيني زهرا حجتي اشتواني حسين سلطاني سيد عليرضا حسيني كاخك 3 1 2 3 دانشيار گروه فيزيولوژي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

ارزیابی سطح فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، چاقی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دانشجویان

ارزیابی سطح فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، چاقی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دانشجویان 33 فهیمه مهربانی و همکاران /ارزیابی سطح فعالیت بدنی چاقی و ناهنجاریهای عضالنی-استی در دانشجویان 33 Original article Evaluation of the Level of Physical Activity, Physical Fitness, Obesity, and Musculoskeletal

توضیحات بیشتر

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی در سال هر در AV-Comparatives موسسه و 1 واقعی" دنیای

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان‌سال سالم و غیرفعال

تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان‌سال سالم و غیرفعال مجله دانشكده تاثير پزشكي تمرين دانشگاه منظم علوم هوازي بر پزشكيسطوح تهران دوره 68 فيبرينوژن و شماره 12 رسيستين اسفند مردان ميا 1389 نسال 710-717 710 تاثير تمرين منظم هوازي همراه با كاهش وزن بر سطوح فيبرينوژن

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بشناسید و با تنظیم رژیم غذایی از آن جلوگیری کنید. علل

توضیحات بیشتر

2 شماره - 9 دوره 94 زمستان و پاییز شیری وداج وریدهای از شده اخذ خون نمونههای اکسیداتیو وضعیت ارزیابی شیری گاوهای در دم زیر و 3 دهکردی جعفری افشین 3 مح

2 شماره - 9 دوره 94 زمستان و پاییز شیری وداج وریدهای از شده اخذ خون نمونههای اکسیداتیو وضعیت ارزیابی شیری گاوهای در دم زیر و 3 دهکردی جعفری افشین 3 مح 2 شماره - 9 دوره 94 زمستان و پاییز شیری وداج وریدهای از شده اخذ خون نمونههای اکسیداتیو وضعیت ارزیابی شیری گاوهای در دم زیر و 3 دهکردی جعفری افشین 3 محبی عبدالناصر 2 اصالنی محمدرضا * 1 مشرف مهسا ایران.

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men Nasiri Avanaki, M., Azarbayjani, M. A., Peeri, M.

The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men Nasiri Avanaki, M., Azarbayjani, M. A., Peeri, M. The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men Nasiri Avanaki, M., Azarbayjani, M. A., Peeri, M. ǂ, Kohanpur, M. A *. Mirsepasi, M * M. Sc. Student,

توضیحات بیشتر

The Effect of Glaucium flavum Extract on the Activity of Three Liver and Kidney Oxidoreductase Enzymes in Alloxan Induced Diabetic Rats: A Short Repor

The Effect of Glaucium flavum Extract on the Activity of Three Liver and Kidney Oxidoreductase Enzymes in Alloxan Induced Diabetic Rats: A Short Repor گزارش کوتاه دوره 18 اردیبهشت 193-200 1398 تا ثیر عصاره آبی- الکلی گیاه شقایق کوهی flavum) (Glaucium بر فعالیت سه آنزیم اکسیدو ردوکتاز کبدي و کلیوي موشهاي صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان: یک گزارش کوتاه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم)

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم) حقایق واضح هستند مردم دارند چاق تر و بیمارتر می شوند. آنها داروهای بیشتری مصرف می کنند جراحی های بیشتری دارند روش زندگی شان خوب نیست و دلیلش اینست که شما نمی توانید بیماریهای مزمن را با داروها و قرصها

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012 گزارش UFI از صنعت نمایشگاه در جهان نوامبر 2012 1- فضاي نمایشگاهی موجود در جهان مراکز نمایشگاهی با حداقل 5000 متر مربع فضاي نمایشگاهی سرپوشیده تعداد مراکز نمایشگاهی کل فضاي سرپوشیدهي نمایشگاهی 32/6 میلیون

توضیحات بیشتر

1389,6: مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان چابکی تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان ب

1389,6: مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان چابکی تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان ب 389,6: 459-466 مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان چابکی تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال چکیده 3 مهران کارگر حمید معرفتی محمدرضا امیر

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

« طرح دوره »

« طرح دوره » جلسه اول نام درس: باکتری شتاسی نظری مدرس: دکتر مجید زارع مقدمهای بر میکروارگانیسمها آشنایی با انواع و اهمیت میکروارگانیسمها فراگیر بایستی اطالعات پایه در مورد سلولهای یوکاریوتیک و پروکاریوتیک داشته باشد.

توضیحات بیشتر

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار Paramedical Sciences and Military Health Volume 1, Number 1, Spring 017 Original Article Evaluating the Risk Factors of Type II Diabetes in Sabzevar Hanieh Ershadi Moqadam 1, Hadis Barati, Zahra Solimani

توضیحات بیشتر

تاثیر مکمل‌گیری منیزیم بر شاخص‌های خستگی مرکزی و محیطی افراد فعال به دنبال یک فعالیت بی‌هوازی

تاثیر مکمل‌گیری منیزیم بر شاخص‌های خستگی مرکزی و محیطی افراد فعال به دنبال یک فعالیت بی‌هوازی Semnan University of Medical Sciences Journal of Semnan University of Medical Sciences Volume 21, Issue 2 (Spring 2019), 205-393 ISSN: 1608-7046 Full text of all articles indexed in: Scopus, Index Copernicus,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر