بررسی اعتماد در مطالعه ی موردی شرکت ebay مطالعه موردی اعتماد در ebay دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیریت فناوری اطالعات 1

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی اعتماد در مطالعه ی موردی شرکت ebay مطالعه موردی اعتماد در ebay دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیریت فناوری اطالعات 1"

رونوشت

1 مطالعه موردی اعتماد در ebay دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیریت فناوری اطالعات 1

2 فهرست مطالب 1. ebay در يك نگاه مقدمه... 4 معرفی شرکت معرفی مؤسس تاريخچه... ebay شرکته یا زير مجموعه... ebay PayPal 9... Kijiji و Gumtree Introko چند نمونه از حراجهای...eBay 9.6 انواع سرويسها در... ebay حراجی الكترونيكی نظرات و راهنماييها تأثير اعتماد در موفقيت... ebay Secure sockets layer(ssl) استفاده از سيستم مالی آنالين... PayPal استفاده از سيستمهای شهرت و اعتبار روش و مكانيزم نظر دادن در مورد يك معامله روش استفاده از نظرات ديگران بازخورد

3 حقايقی در مورد بازخوردهای...eBay 11 طراحی مناسب سايت سيستم حمايت از خريدار مشكالت اعتماد در ebay منابع

4 ebay در یک نگاه.1 مكان بنيان گذاری: سن خوزه کاليفرنيا آمريكا زمان بنيان گذاری: 3 سپتامبر 1995 افراد مهم: مگ ويت من مدير عامل پير اميديار موسس و عضو هيأت مديره ebay جان داناهو مدير بازاريابی صنعت: اينترنت حراجیها محصوالت: طبقهبندیهای ebay تجارت الكترونيك قراردادن محلی برای حراجی آنالين مرکز خريد Pay Pal درآمد: بيليون دالر )سال مالی 2111( درآمد عملياتی: بيليون دالر )سال مالی 2111( درآمد از طريق شبكه: بيليون دالر )سال مالی 2111( دارايی کل: بيليون دالر )سال مالی 2111( شمار کارکنان: نفر )2111( شعار: رساندن فروشندهها و خريداران از سراسر دنيا به هم. هرچه باشد میتواند در ebay آن را بيابيد. بخريد بفروشيد لذت ببريد. وب گاه: ]1[ 4

5 2. مقدمه حراج يك نوع فروش کامال سنتی و ريشه دار در تاريخ تبادالت بشر به شمار می رود. قيمت گذاری روی کاالها توسط خود مشتريان نه تنها نوعی خريد و فروش دموکراتيك را به ذهن متبادر می کند بلكه باعث رضايتمندی هر دو سوی يك معامله می شود. ورود اينترنت به زندگی روزمره سرشار از ورود بسياری از قوانين و شيوه های تجاری به اين شبكه نيز بود. زمانی که اينترنت هنوز نخستين قدم های خود را در عرصه تجارت و بازرگانی برمی داشت مردی ايرانی تصميم گرفت تمام وسايل مستعمل خانه خود را در اينترنت به حراج بگذارد. موفقيت او در اين زمينه باعث شد تا اين برنامه نويس کامپيوتر روز به روز ايده فروش و حراج اجناس مستعمل روی اينترنت را قوی تر و پرشاخ و برگ تر کند. با بنيان گذاشتن سايتی اينترنتی تحت عنوان»فروشگاه مجازی«او خيلی زود پی برد که فضای خريد و فروش مجازی قابليت گسترش بسيار فراوانی دارد به طوری که به سرعت سايت»eBay«را راه اندازی کرد سايتی که به همگان اين قدرت را می داد در عين حال که فروشنده هستند خريدار نيز باشند.[ 2 ] 3. معرفی شرکت حدود ده سال از فعاليت ebay میگذرد. دفتر اصلی آن در اياالت متحده و در شهر سن خوزه واقع است. اين شرکت به موفقيتهای بسيار گسترده جهانی دست پيدا کردهاست که باعث شدهاست بتواند شرکتهای بسيار بزرگ ديگری را در زمينه تجارت الكترونيك خريداری کند. مثل شرکت PayPal Skype )که البته به تازگی آن را فروخته است. ) و Gumtree که هر کدام از نمونههای بسيار موفق تجارت الكترونيكی هستند. تعداد ثبت نام کنندگان در وبگاه اين شرکت در سال 2116 به 111 ميليون نفر میرسيدند و از اين تعداد 72 ميليون کاربر فعال وجود داشتهاند که به طور قطع اين تعداد تا کنون افزايش فراوانی داشتهاست. دليل آن هم اينكه اين آمارها رشدی معادل 31 درصد نسبت به سال قبل خود داشتهاند. حجم مبادالتی که توسط وبگاه ebay در اين سال صورت گرفته بالغ بر 51 ميليارد دالر بودهاست که از اين مقدار حدود 11 درصد آن سهم خود ebay به عنوان سود بودهاست. اين سايت 11 امين وبگاه پربيننده دنيا در سال 2111 بوده است که در سايت Alexa رده بندی شدهاست. که البته در سال 2111 در اين رده بندی به مقام 21 ام رسيدهاست. اما در بين سايت های خريد الكترونيك بعد از آمازون در مقام دوم قرار دارد.[ 3 ] هر روز نزديك به 36 ميليون کاالی مختلف برای فروش بر روی اين سايت قرار میگيرند و شغل حدود 5

6 511 هزار نفر در جهان از طريق ebay تامين شدهاست. شعار اين شرکت بسيار مرتبط با يكی از فوايد اصلی تجارت الكترونيك است: پیروزمندانه خرید کنید و هر چیزی که وجود دارد را میتوانید از ebay بیابید! وجود سيستمهای شهرت و اعتبار مشتريان و همچنين استفاده از سيستمهای پرداخت امن و سريع اينترنتی درeBay از جمله سيستم PayPal از داليل ديگر موفقيت گسترده اين شرکت بودهاند. همانطور که در شعار شرکت نيز آمده است موارد بسيار عجيبی بر روی اين وبگاه تا کنون قرار گرفتهاند. از جمله چندين جت جنگنده و حتی يك دانه معمولی ذرت بو داده که به قيمتی حدود 1.5 دالر به فروش رفت. در طول اين سالها تنها فعاليتی که اين وبگاه به آن پرداختهاست حراجی الكترونيكی نبودهاست. بلكه در اين وبگاه سرويسهای بسيار زيادی وجود دارند از جمله امكان فروش با قيمت ثابت که تجارتی در حال رشد در ebay است. در ادامه در مورد سرويسهای مختلفی که ebay ارائه میدهد بحث خواهيم کرد. [ 1 ]و[ 2 ] 3.1. معرفی مؤسس پير اميديار نام آشنايی برای کاربران ايرانی است. او که امروزه يكی از ثروتمندترين افراد جهان به شمار می رود موفقيت خود را محصول ايده ای می داند که مناسب و به موقع ساخته و پرداخته شده است. اميديار در سال 1967 از پدری ايرانی و مادری فرانسوی در پاريس به دنيا آمد اما خيلی زود در سال های نخست کودکی با خانواده خود به آمريكا مهاجرت کرد. او از کودکی به کار با رايانه و برنامه نويسی آن اشتياق فراوانی نشان داد به طوری که در سن چهارده سالگی يك برنامه رايانه ای برای کتابخانه مدرسه خود نوشت. او تا پايان سال 1991 صاحب کمپانی ای بود که 751 ميليون دالر حجم معامالت داشت و براساس آمار سال 2115 او با 441 ميليون دالر سود خالص در سال به دومين فرد ثروتمند زير چهل سال و بيست ونهمين ثروتمند جهان تبديل شده است.[ 2 ] تاریخچه ebay بنا به يك افسانه اين سايت به آن دليل پديد آمد که نامزد آقای اميديار پم وسلی می خواست با کسانی که در سرگرمی وی در مورد مبادله بسته های شكالت شرکت Pez سهيم هستند در ارتباط باشد. اين افسانه محصول مجريان روابط عمومی است ولی اين مسئله واقعيت دارد که اولين جنس فروخته شده در اين سايت جهت نمای ليزری شكسته آقای اميديار بود که با وجود اين که اساسا بی ارزش بود ولی 14 دالر فروخته

7 شد. هر چند اين سايت با آرزوهای بسيار بزرگی راه اندازی شد اما در 24 ساعت اول راه اندازی هيچ مشتری ای را جلب نكرد اما حاال کار به جايی رسيده که روزانه در حدود 6 ميليون قلم کاالی جديد به ليست کاالهای قابل فروش در اين سايت اضافه می شود و بيش از 161 ميليون کاربر اينترنتی عضو آن هستند. بعد از اين شروع حقير تحوالت بزرگ يكی پس از ديگری از راه رسيد. اين سايت در فوريه 1996 برای اولين بار از کاربران درصدی از حراج ها را مطالبه کرد و به کسب و کاری واقعی تبديل شد. همچنين يك سيستم بازخورد ارائه شد تا خريداران و فروشندگان بتوانند به يكديگر رتبه بدهند. در ژوئن 1996 درآمد ماهيانه اين سايت به 11 هزار دالر رسيد و باعث شد اميديار کار سابقش را رها و تمام وقتش را صرف اين پروژه کند. در سال 1997 اين سايت که به تازگی ebay ناميده می شد يك ميليونيوم حراج خود را برای فروش يك اسباب بازی ساخته شده براساس شخصيتی کارتونی برگزار کرد. مگ وايتمن در سال 1991 به عنوان مدير اجرايی به اين شرکت پيوست. چندی بعد در همان سال اين شرکت با يك ميليون کاربر ثبت نام شده سهامی عام شد. در سال ebay 1999 در بريتانيا و آلمان سايت محلی داير کرد و توانست بر نقص فنی بزرگی که اين سايت را برای 22 ساعت تعطيل کرده بود فائق آيد. در سال 2111 اين شرکت از Amazon به عنوان پربيننده ترين سايت تجارت الكترونيكی سبقت گرفت و يك سال بعد سرويس PayPal را که مخصوص پرداخت پول از طريق اينترنت است خريد. ebay طی دوران فعاليت خود روش های مختلفی را برای بهبود فرآيندهای خريد و فروش تجربه کرده است. از جمله اين روشها سرويس موسوم به Prostores است که به کسانی که اجناس خود را در اين حراجی می فروشند امكان می دهد صاحب آدرس اينترنتی شوند ولی فروش های خود را از طريق سيستم اين حراجی انجام دهند و از تجربه مديران فروش آن بهره بگيرند. اين کار در واقع تمهيدی برای استفاده بيشتر از فضای مجازی اين حراجی بزرگ است و نشان می دهد که ebay قصد دارد از بسياری از مزايا و امكانات اينترنت برای باال بردن بهره وری سايت خود استفاده کند. اين امكانات البته پس از آن ارائه شد که ebay تهديد کرده بود کارمزد خريد و فروش کاال روی وب را به شكل بی سابقه ای افزايش خواهد داد. چنين موضوعی باعث اعتراض کاربران شد و به همين دليل ebay تالش کرد با افزودن برخی امكانات جديد به جذابيت های سايت خود اضافه کند. اين شرکت در سه ماهه منتهی به مارس 2115 از بيش از يك ميليارد دالر فروش 256 ميليون دالر سود برد که 21 درصد بيشتر از همين رقم در سال 2114 بود اما به نظر می رسيد هسته کسب و کار آن که حراج های اينترنتی است رونق خود را از دست می دهد و اين بدين مفهوم بود که اين شرکت بايد مشتريانی را که از وب سايتش به عنوان ويترينی برای کاالهای دارای قيمت مقطوع استفاده می کنند راضی نگه دارد. مايكل ديرينگ مدير بازاريابی ebay می گويد که بيش از صد هزار نفر از فروشندگان پروپاقرص اين حراجی خودشان سايت ندارند و سرويس جديد می کوشد راه اندازی سايت را برای آنها آسان سازد. به گفته او:»اين بازار کماکان بنيان کسب و کار ما خواهد بود ولی ما می دانيم فروشندگان عالقه دارند خريداران را در هرجا 7

8 بيابند و اين سرويس می تواند به آنها کمك کند.«اين سرويس که ابتدا فقط به کاربران در آمريكا عرضه شد ماهيانه نزديك به هفت دالر هزينه دربر دارد و کاربران بابت هر معامله بايد نيم تا يك و نيم درصد ارزش آن را بپردازند. در اوايل سال 2008 اين شرکت در سراسر جهان با شمار ميليونها تن از کاربران ثبت شده باالی نفر کارمند و درآمد تقريبا 7.7 ميليارد دالر گسترش يافته بود.بعد از نزديك به 11 سال در ebay ويتمن تصميم گرفت وارد سياست شود. در تاريخ 23 ژانويه 2111 اين شرکت اعالم کرد که ويتمن در تاريخ 31 مارس 2111 کنارهگيری میکندو جان دوناهو به عنوان رئيس و مديرعامل انتخاب شد. ويتمن در هيئت مديره باقی ماند و به توصيه و کمك دوناهو در طی سال 2111 ادامه داد. در اواخر سال 2119 ebay فروش اسكايپ را به مبلغ 2.75 بيليون دالر به پايان رساند.اما هنوز 31 درصد آن سهام صاحبان شرکت است. در نهايت در 21 ام دسامبر 2111 ebay برای تقويت منافع شرکت در صنعت مد در اروپا مالكيت يك باشگاه آلمانی خريد آنالين ) barnds4friends.de (را با 151 ميليون يورو) 197 ميليون دالر( اعالم کرد. [ 1 ]و[ 2 ] 4. شرکتهای زیر مجموعه ebay در اين بخش به منظور آشنايی با بزرگی شرکت ebay چند شرکت ديگر که توسط ebay خريداری شدهاند معرفی میشود. صد البته الزم به ذکر است که شرکت ebay دارای زير مجموعههای فراوانی است که در اينجا تنها امكان تعداد محدودی از آنها وجود دارد. PayPal.4.1 PayPal يك سرويس واسط برای پرداخت پول آنالين و يكی از گسترده ترين سيستم مالی آنالين است که دارای مزايا و همچنين سختگيری های مختص به خود ميباشد. امروزه حدود 151 ميليون نفر در سراسر دنيا از اين سرويس برای انتقال پول از طريق ايميل بين خود استفاده ميكنند. در ادامه توضيحات مفصلی در باره PayPal و نقش آن در موفقيت ebay را مطرح ميكنيم. [1] Kijiji و Gumtree Introko.4.2 تمامی اين شرکت ها خدمات تبليغاتی را به صورت کامال رايگان در اختيار کاربران قرار میدهند. هر کدام از اين شرکتها در ابتدا در يك کشور موفق بودهاند. به عنوان مثال Kijiji در کشور اياالت متحده و Gumtree 1

9 در انگلستان موفق بودهاست. شرکت ebay اقدام به خريداری چندين مورد از اين وبگاهها کرد به طوری که بازار تبليغات شهری را در کشورهای بسياری در دست گرفت. اين سايتها همگی بر اساس شهرهای يك کشور خدمات تبليغاتی را به صورت دسته بندی شده ارائه میدهند. برای کاربران هيچ خرجی ندارد که در اين وبگاهها تبليغی را ارائه بدهند. به عنوان مثال يك فرد که وارد شهر Sacramento میشود و به دنبال کار میگردد میتواند به سادگی به سايت Kijiji مراجعه کند و تقاضاهايی را که مبنی بر احتياج به کارمند در اين سايت وجود دارد ببيند و از ميان آنها يكی را انتخاب کند. در عين حال ارتباط برقرار کردن با آگهی دهنده هم کار آسانی است. همچنين فرد میتواند برای هر تبليغی که میدهد تعدادی عكس در نظر بگيرد و يا اينكه بگويد که به دنبال يك کارمند میگردد و يا اينكه به دنبال کار میگردد. به اين ترتيب بازار تبليغاتی گستردهای در اختيار ebay قرار گرفتهاست. ebay توانستهاست تا کنون با استفاده از اين روش خود را در کشورهايی مانند ترکيه فرانسه انگلستان ايتاليا اسپانيا و... مطرح کند. [1] 5. چند نمونه از حراجهای ebay روزی نيست که در مورد حراج يك جنس عجيب و غريب از سراسر جهان خبری منتشر نشود و طی سال ها اين حراجی آنالين نيز از حراج اشيای عجيب و غريب بی نصيب نبوده است. اين موضوع خصوصا از آن جهت مورد توجه قرار می گيرد که سايت اينترنتی برخی محدوديت های فيزيكی را با خود به همراه دارد و بسياری نيز کوشيده اند برخی چيزهايی که تاکنون روی آنها خريد و فروشی صورت نگرفته و اساسا قيمتی ندارند را نيز در اين سايت عرضه کنند. در اين بخش نمونههايی از حراجهای ebay بيان میگردد. بيش از هزار قطعه از لوازم متعلق به صدام حسين در اين سايت اينترنتی به معرض نمايش گذاشته شد که دفترچه بانكی و چنگال هايی را شامل می شد که از کاخ های تسخير شده او در زمان جنگ آمريكا و 9

10 عراق به دست آمد. همچنين تكه هايی از مجسمه صدام در ميدان فردوس نيز در ميان اين اشيا قرار داشت اما صاحبان ebay که همواره مراقب به خطر افتادن حيثيت بازاری خود هستند از فروش اين قطعات مجسمه جلوگيری کردند. بسياری از اشيايی که می توانند کامال بی ارزش به حساب آيند نيز در مواقع خاص در اين حراجی قيمت می يابند. مثال در زمان حراج قطعات و وسايل مربوط به صدام حسين در ebay چند سكه رايج عراق با تصوير صدام نيز ديده می شد که هر چند در آن زمان در عراق اين سكه ها چندان ارزشی نداشت اما روی سايت ebay اين سكه های بی ارزش بيش از 211 دالر به فروش رفت. حتی چنگال صدام حسين نيز بيش از 5112 دالر قيمت اوليه گرفت و تصاويری از کاخ نيز که به امضای شخصی او رسيده بود به قيمت 2511 دالر به فروش رفت. يك شهر متروك در کاليفرنيای شمالی در اين سايت به قيمت 17 ميليون دالر به فروش رفت و رکوردی عجيب را به جای گذاشت. يك مجله امضا شده توسط»استيو جابز«مدير اجرايی و موسس شرکت اپل قيمتی تا 2311 دالر پيدا کرد اما فروشنده که خود را يك کارگر قديمی اپل معرفی کرده بود حاضر به فروش آن مجله با همين قيمت هم نشد چراکه به گفته او اين قيمت خيلی پايين تر از قيمت شايسته اين مجله است. او در حالی از فروش مجله خود با اين قيمت خودداری کرد که بسياری از مجالت امضا شده توسط افراد سرشناس قيمتی پايين تر از هزار دالر دارند. فروش يك جامبوجت شخصی به مبلغ 4 ميليون دالر نيز تاکنون بزرگترين حراج اين سايت بوده است. اين در حالی است که چندی قبل جزيره ای متروك به نام تاچ کلی با مساحت 4 هزار مترمربع در جزاير ويرجين آمريكا تا 45 ميليون دالر قيمت گذاری شد اما سرانجام بدون حصول به توافقی بر سر قيمت به فروش نرفت. در يكی از جذاب ترين حراج های اين سايت توپی که ديويد بكام در بازی با پرتغال در جام ملت های اروپا نتوانست وارد دروازه کند به مبلغ 45 هزار دالر به يك کازينوی اينترنتی فروخته شد. اين کازينوی اينترنتی اعالم کرد که با خريد اين توپ قصد دارد تا در يكی از استاديوم های انگلستان و با دريافت 11 پوند از هر نفر به آنها اجازه دهد تا کاری را که ديويد بكام نتوانست انجام دهد آنها نيز امتحان کنند. [2] 6. انواع سرویسها در ebay ebay سرويسهای بسيار متنوع و کار آمدی را برای کاربرانش فراهم کردهاست که میتوانيم به صورت 11

11 فهرستوار چندين مورد اصلی آن را اينگونه بيان کنيم: 1. حراجی الكترونيكی: به اين مورد به صورت مبسوط خواهيم پرداخت اما به عنوان يك توضيح کوتاه فروشنده يك کاال را روی وبگاه قرار میدهد سپس يك قيمت پايه برای حراجی آن تعيين میکند و نيز يك زمان مشخص را برای اتمام زمان حراجی اعالم میکند )1 روز 3 روز...( که در پايان آن به بيشترين قيمت پيشنهادی کاال تحويل داده میشود. 2. همين حاال بخريد : عالوه بر اينكه کسی قيمت پايهای را برای حراج کااليش تعيين میکند میتواند يك قيمت ثابت را معرفی کند که هر کسی که خواست بدون شرکت در حراجی با پرداخت آن قيمت صاحب کاال شود. در حقيقت يك جور تعيين سقف برای حراجی است. 3. قيمت ثابت : در اين مدل فرد فروشنده يك قيمت ثابت را برای فروش کااليش تعيين میکند و اولين فردی که بتواند با آن قيمت کاال را خريداری کند صاحب آن کاال میشود. 4. همان حاال بخواهيد )مطرح کردن نيازها(: در اين سيستم برای مثال يك مشتری اعالم میکند که حاضر است يك ماشين با مدل X را با قيمت Y خريداری کند سپس فروشندگان در ميان مشتريان جستجو میکنند و فردی که مناسب کااليشان است پيدا میکنند و در اين صورت کاال را به او میفروشند. :ebay Stores.5 سرويس ديگری که ebay به مشتريانش ارائه میدهد استفاده از امكان راه اندازی فروشگاههای شخصی است که در آن امكانات پرداخت و قرار دادن کاال برای فروش با قيمت ثابت فراهم است. در نتيجه يك درگاه برای 11

12 فروشگاههای ديگر هم قرار میگيرد. :Half.com.6 يكی از وبگاههای زير مجموعه ebay است که در آن چندين نوع کاالی خاص با قيمت ثابت به فروش میرسند. از جمله اين کاالها CDها و DVDها و کتابهای مختلف و بازیهای رايانهای و ابزارهای اين بازیها هستند.[ 4 ] 7. نظرات و راهنمايیها: دو سرويس ديگر از ebay شد. نظرات و راهنمايیها هستند. که در ادامه به صورت مفصل توضيح داده خواهند 1. سيستمهای مديريت بازار: همان طور که پيش اين ذکر شد در ebay افرادی وجود دارند که شغلشان را از طريق واسطه گری بهوسيله اين سايت میگذرانند. به اين معنی که آماده هستند تا کاالی شما را روی ebay به فروش برسانند و مقداری هم دستمزد دريافت میکنند. اين افراد معموال تعداد بسيار زيادی از کاالهای در حال حراجی دارند که بايد به آنها رسيدگی کنند. در عين حال در حراجی کاالهای ديگری هم شرکت میکنند و آنها هم تعداد زيادی را در بر میگيرند. در نتيجه اين افراد نياز به نرمافزارهای تحت وبی دارند که توسط ebay تامين شده باشند و امكانات کافی را برای مديريت اين تعداد زياد کاال به آنها بدهد. اين افراد با پرداخت مبالغی به ebay نسخههای مختلفی از اين نرمافزار را دريافت میکنند. 9. سيستم شهرت و اعتبار: که در ادامه به طور دقيق تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[ 5 ] 6.1. حراجی الکترونیکی به طور کلی سه نوع حراجی وجود دارند: 12

13 1- حراج معمولی: فروش به بيشترين پشنهاد 2- حراجی معكوس : واگذاری به کمترين هزينه پيشنهادی 3- حراجی دو طرفه : مانند بورس که در آن هم فروشندگان کاالی خود را بر روی تابلو قرار میدهند و هم مشتريان نياز خود را بيان میکنند. در نتيجه طی يك توافق و بر اساس توازن در بازار قيمت تعيين میشود. در ebay فروش سهام به طور کلی ممنوع است و تنها از نوع اول حراجی برای فروش استفاده میشود. برای نشان دادن نحوه برگزاری اين نوع از حراجی با استفاده از يك مثال موضوع را روشن میکنيم. نكته ديگری که در انجام اين مراحل وجود دارد نحوه پول درآوردن ebay است. در اين جا در مرحله اولی که يك کاال بر روی يك سايت قرار میگيرد بايد مقدار کمی در حدود 1 تا 5 دالر از حساب فروشنده به صورت اتوماتيك کسر میشود. اين مقدار بستگی به قيمت پايه پيشنهادی برای حراجی دارد. اما پس از اينكه معامله انجام شد مقدار 5.25 از حجم کل معامله توسط ebay برداشت میشود.[ 1 ]و[ 5 ] 6.2. نظرات و راهنماییها يكی ديگر از سرويسهای مهم ebay سرويس نظرات و راهنمايی هاست. بخش اول بخش نظرات است که در اين بخش افرادی که يك کاالی خاص را خريداری کردهاند نظرات خود را درباره آن میگويند و در نتيجه افراد ديگر میتوانند از تجربيات اين افراد استفاده کنند. برای مثال افرادی که سيستمهای بازیهای رايانهای را خريداری کردهاند میتوانند نظراتشان را در رابطه با اين سيستمها بيان کنند. به عنوان مثال اگر در مورد سيستم Nintendo Wii Game console افراد بسيار زيادی نظر خوب دادهباشند باعث میشود اين کاال از امتياز بااليی در اين رده بندی برخوردار شود. اما در بخش راهنمايیها افراد میتوانند راهنمايیهايی را در رابطه با خريد يك کاالی خاص دريافت کنند. مثال اينکه در خريد يك لپتاپ عامل سرعت ديسك سخت چقدر مؤثر است. يا خريدارانی که عالقه مند به خريداری الماس هستند میتوانند راهنمايیهای مورد نظرشان را در اين رابطه دريافت کنند. که در اين راهنمايیها شكلها و برشهای مختلف الماس نحوه وزن کردن يك الماس رنگهای مختلف آن و ساير موضوعات مهم برای يك خريدار مطرح میشوند. الزم به ذکر است که اگر چه ما هم توسط سايت ebay هم توسط شرکت PayPal و هم توسط بانكهای Visa و MasterCard تحريم هستيم ولی امكان استفاده از محتويات اين بخش از ebay را دارا هستيم. 13

14 [1] 7. تأثیر اعتماد در موفقیت ebay ebay برای ايجاد اعتماد بين کاربرانش امكانات متعددی را در وب سايت خود اضافه کرده است از جمله اين امكانات که در همه گير شدن سايت ebay تاثير فراوان گذاشته اند به شرح زير است : Secure sockets layer(ssl).7.1 SSL يك پروتكل استاندارد برای به رمز درآوردن اطالعات رد و بدل شده بين وب سايت و بازديد کنندگان است. در اين پروتكل کليه اطالعات دريافتی از بازديد کننده و ارسالی به وی طبق استانداردها و با کمك کليدهايی رمز شده و پس از ارسال به مقصد نهايی رمزگشايی می شوند. اين پروتكل مناسب وب سايتهايی است که اطالعاتی را مانند شماره کارت بانكی يا مشخصات فردی کاربران و يا رمز اکانتهای آنها را می گيرند. وجود گواهینامه SSL روی يك وبسايت نشاندهنده آن است که ارسال اطالعات به آن وبسايت کامال امن و حفاظت شده است.بسياری از مردم حتی فكر خريد از وبسايتی را که فاقد اين پروتكل باشد نمیکنند. ebay از اين تكنولوژی برای نگه داری اطالعات کاربرانش استفاده می کند.سايت هايی که از گواهينامه SSL برخوردارند در آدرسشان به جای http: با https: آغاز می شود.پيچيدگیهای يك پروتكل SSL برای کاربران سايت پوشيده است ليكن مرورگر اينترنت آنها در صورت برقراری ارتباط امن, وجود اين ارتباط را توسط نمايش يك قفل کوچك در پايين صفحه متذکر میشود و اين گواهينامه به صورت قفل کوچك زرد رنگی در پايين صفحه IE نمايش داده میشود و با دوبار کليك روی آن میتوان گواهينامه به همراه ساير جزئياتش را مشاهده کرد.گواهينامه های SSL تنها برای شرکتها و اشخاص حقيقی معتبر صادر می شود.[ 6 ]و[ 7 ]و[ 8 ] 7.2. استفاده از سیستم مالی آنالین PayPal از ويژگیهای منحصر به فرد PayPal اتصال مستقيم آن به سيستم ebay می باشد هزينه های بسيار کم آن در مقابل امكانات فوق العاده آن يكی ديگر از ويژگيهای برجسته PayPal است. اين سرويس آنچنان دارای اعتبار و اعتماد شده است که بالغ بر 95 درصد خريداران ebay از آن استفاده ميكنند. 14

15 PayPal بعنوان يك واسط مالی به مردم امكان ميدهد تا بدون رويت مشخصات کارت اعتباری يا اطالعات بانكی يكديگر نسبت به ارسال پول اقدام نمايند. برای استفاده از سرويس PayPal فقط به يك آدرس ايميل معتبر و يك کارت اعتباری يا حساب بانكی معتبر نياز داريد. PayPal اين امكان را برای پرداخت کنندگان فراهم میکند که با داشتن يكی از کارتهای اعتباری مشهور مانند Visa MasterCard و يا Discover و چند مورد ديگر از کارت اعتباريشان به حسابشان نزد PayPal پول منتقل کنند. در نتيجه PayPal اين کار مشتريان میتوانند تنها با استفاده از ايميل فرد فروشنده که در حقيقت شناسه او در نزد نيز هست به حساب او در PayPal پول منتقل کنند و به اين ترتيب از شماره کارت اعتباريشان محافظت کنند. به دليل سادگی استفاده PayPal مورد توجه بسياری قرار گرفته است. تا کنون سايت از PayPal استفاده میکنند که در ميان آنها سايتهايی مانندVirgin Buy.com DELL و سايت شرکتهای بسيار بزرگ مهم به چشم میخورند. حتی PayPal ادعا میکند که اگر يك وب سايت دارای امكان استفاده از کارتهای اعتباری است با اضافه کردن امكان استفاده از PayPal به طور متوسط میتواند 14 درصد به فروش خود اضافه کند. در کل اين سايت به Secure Payment معروف است. اين سرويس برای خريداران رايگان است و از فروشندگان مبلغی بين %1.9 تا %2.9 انتقالی را طلب ميكند. که %2.9 برای مبالغ زير 3111 دالر امريكاست و برای 3111 تا دالر ميزان %2.5 کسر ميگردد و برای تا دالر ميزان %2.2 و نهايتا برای انتقال بيش از دالر ميزان %1.9 مبلغ را دريافت ميكند. بنابراين بعنوان فروشنده بهتر است راهی بيابيد که مبلغ انتقالی را افزايش دهيد تا پول کمتری بپردازيد. شرکت ebay شرکت PayPal را در سال 2112 خريداری کرد و يكی از داليل مهم موفقيت چشم گير ebay راه اندازی شدن چنين وبگاهی بود که باعث شد اعتماد بسيار بيشتری بين خريداران و فروشندگان بوجود بيايد و در نتيجه مقدار معامالت تا حد زيادی افزايش پيدا کند. [ 1 ]و[ 5 ] 7.3. استفاده از سیستمهای شهرت و اعتبار در اين قسمت به امكاناتی که ebay برای کاربرانش فراهم میکند تا آنان بتوانند نسبت به افرادی که با آنها معامله میکنند اعتماد داشته باشند میپردازيم. چه ضرورتی برای وجود يك سيستم اعتبار سنجی برای کاربران مختلف وجود دارد در صورت عدم وجود چنين سيستمی آيا جايگزينی میتوان يافت به طور قطع يكی از مشكالت اصلی در مباحث مربوط به تجارت الكترونيكی مشكالت امنيتی است. در عين حال يكی از موارد خاص آن عدم پايبندی طرفين به تعهداتی است که دادهاند. به خصوص در سيستمهای حراجی به خيانت در حراجی معروف است. در اين سيستمها ممكن است حراجی ای برگزار شود و فردی کااليی را برنده شود. در اين حالت 15

16 ممكن است کسی که کاال را بايد در ازای آن پول واگذار کند دست به انجام اين کار نزند. اين کار ممكن است به اين دليل باشد که از قيمتی که کااليش در آن قيمت به فروش رفته راضی نباشد. از سوی ديگر ممكن است کاال برای فرد خريدار فرستاده شود اما وی از پرداخت کردن پول خودداری کند. در اين صورت نيز يك خيانت در سيستمهای تجاری رخ دادهاست و بايد با آن برخورد شود. ممكن است اين اتفاق به دليل کاله بردار بودن فرد مقابل بوده باشد. اما چگونه میتوان از وقوع چنين اتفاقی جلوگيری کرد چگونه میتوان از اينکه در حال معامله با افرادی هستيم که قابل اعتماد نيستند مطلع شويم در هر حال ebay يك راه حل پيشنهاد کردهاست و آن هم اينكه از سوابق افراد استفاده کنيم. ebay سيستمی دارد که هر کسی که با فرد ديگری معامله میکند میتواند نظر خود را درباره معاملهای که انجام دادهاست بگويد و به فرد مقابل امتياز بدهد. نتيجه اين امتياز دهیهای متوالی که در اثر معامالت مختلف به وجود میآيد در اختيار ديگران قرار میگيرند و ديگران میتوانند از ميزان مورد وثوق بودن يك فرد مطلع بشوند. به عنوان مثال اگر در مقابل نام فرد عدد که 115 است گويندهی اين است که اين فرد 115 امتياز مثبت دارد. همچنين ستارهای که در کنار امتياز قرار گرفتهاست طبق امتيازی که فرد دارد تغيير میکند. به عنوان مثال رنگ قرمز برای افرادی است که به طور حتم شغلشان را بوسيله ebay میگذرانند.[ 1 ]و [5] روش و مکانیزم نظر دادن در مورد یک معامله شما تنها در صورتی که با فردی معاملهای را در ebay انجام داده باشيد میتوانيد در مورد او نظر بدهيد. در اين صورت فرمی مختص شما تهيه میگردد که در اين فرم شما بايد در قسمت اول نام )شناسه ) فردی را که میخواهيد در رابطه با او نظر بدهيد را بنويسيد. سپس شماره کااليی را که با آن فرد معامله کردهايد را يادداشت کنيد و سپس نظر خود را ابراز کنيد. اين نظر میتواند سه حالت داشته باشد: -1 نظر مثبت: در صورتی شما بايد اين نظر را بدهيد که اعتقاد داشته باشيد که فرد مقابل در حداکثر توان خود به تعهدات خود عمل کردهاست. در اين صورت يك امتياز به امتيازات اين فرد افزوده خواهد شد. 2- نظر خنثی: در صورتی که شما فكر میکنيد که اگر چه اين فرد به تعهداتش عمل کردهاست ولی کاستیهايی در اين راه داشتهاست. مثال به موقع پول واريز نكردهاست. يا اينكه علی رغم اينكه به تعهداتش عمل نكرده مثال پول شما را پس دادهاست و عذر موجهی برای اين کار داشتهاست. در صورتی که شما اين امتياز را بدهيد هيچ تغييری در امتيازات فرد رخ نمیدهد. 16

17 3- نظر منفی: اگر با موردی مواجه شديد که فرد طرف معامله به تعهداتش عمل نكرد میتوانيد از اين گزينه استفاده کنيد که باعث میشود که يك امتياز از امتيازات فرد کاسته شود. در انتها به شما اجازه داده میشود که نظرتان را در حد 11 حرف بيان کنيد روش استفاده از نظرات دیگران مجموعه نظراتی که درباره يك فرد داده میشوند را میتوان در قالب يك صفحه مشاهده کرد. در اين صفحه مشخص شدهاست که فرد در معامله فروشنده بوده يا خريدار. از سوی ديگر میتوان نظراتی که خريداران درباره او دادهاند را با نظراتی که فروشندگان درباره او دادهاند جدا کرد. امكان بسيار مهم ديگری که در اين صفحه وجود دارد اين است که شما میتوانيد نظرات اين فرد را درباره افراد ديگر ببينيد. در اين صورت میتوانيد متوجه بشويد که اين فرد به چه چيزی اهميت میدهد. میتوانيد کاالهايی را که برای فروش گذاشتهاست همچنين فروشگاهی که برای خود تاسيس کردهاست و نيز نظراتی که درباره کاالها دادهاست را مشاهده کنيد. در عين حال با فشردن دکمه Contact Member میتوانيد با او تماس برقرار کنيد. الزم به ذکر است که اگر شما نظری در رابطه با کسی داديد ديگر قادر به عوض کردن آن نخواهيد بود در نتيجه بايد در نظر دادن دقت زيادی کنيد. اين نظر دادن به خود شما هم در معامالت آينده يتان کمك خواهد کرد تا ديگران را بشناسيد بازخورد Testimonialsيكی از راههای شگفتانگيز در جلب اعتماد مشتری است و نشاندهنده آن است که آيا مشتريانی که قبال از وبسايتی خريد کردهاند از کاال و يا سرويسی که خريدهاند راضی هستند يا خير فرد در معامله فروشنده است يا خريدار. از سوی ديگر میتوانيد نظراتی که خريداران درباره او دادهاند را با نظراتی که فروشندگان درباره او دادهاند جدا کنيد.امكان بسيار مهم ديگری که در اين صفحه وجود دارد اين است که شما میتوانيد نظرات اين فرد را درباره افراد ديگر ببينيد. در اين صورت میتوانيد متوجه بشويد که اين فرد به چه چيزی اهميت میدهد.میتوانيد کاالهايی را که برای فروش گذاشتهاست همچنين فروشگاهی که برای خود تاسيس کردهاست و نيز نظراتی که درباره دادهاست را مشاهده کنيد. در عين حال با فشردن دکمه Contact Member میتوانيد با او تماس برقرار کنيد. کاالها 17

18 الزم به ذکر است که اگر شما نظری در رابطه با کسی داديد ديگر قادر به عوض کردن آن نخواهيد بود در نتيجه بايد در نظر دادن دقت زيادی کنيد. اين نظر دادن به خود شما هم در معامالت آينده يتان کمك خواهد کرد تا ديگران را بشناسيد.[ 1 ] حقایقی در مورد بازخوردهای ebay در طول يك rating خريداران می توانند در مورد فروشندگان در مورد جزئيات خريد درجه بدهند.اين درجه بندی مستقل است و جز ء امتياز بازخوردها شمرده نمی شود. تا زمانيكه بازخورد يك بخش جاری در رکورد شما باشد خريداران تشويق می شوند تا با فروشنده ارتباط داشته باشند و از بازخورد منفی جلوگيری می شود. خريداران می توانند بازخوردی که برای فروشنده قرار داده اند با نام "اشتباه" اصالح کنند. فروشندگان فقط می توانند درجه مثبت به خريداران بدهند.اين بدين معناست که خريداران با آزادی کامل و بدون ترس از عكس العمل می توانند بازخورد واقعی بگذارند. همچنين بخشی به نام "اقدامات ايمنی به منظور محافظت از فروشندگان) sellers )safeguards in place to protect در مقابل بازخورد های ناعادالنه منفی در ebay وجود دارد.[ 9 ] 7.5. طراحی مناسب سایت افراد به طور معمول به قراين بر گرفته از محيط متوسل میشوند تا بتوانند ماهيت آسيب پذيریهای خويشتن و خيرخواهی يكديگر را تعيين کنند. چون مشتريان نمیتوانند با فروشندگان آنالين تعامل فيزيكی داشته باشند و اين قراين زمينه ساز اعتماد را به دست آورند طراحان بايد هنجارهای اجتماعی جديد را برای خدمات الكترونيكی تخصصی فراهم آورند. به عبارتی آنها بايد اطمينان حاصل کنند که رفتار يا اقدامات مشتری در مورد يك وب سايت انها را قادر میسازد تا به يك فروشنده آنالين اعتماد کنند. به اين ترتيب طراحی برای ايجاد اعتماد در تجارت الكترونيكی از اهميت زيادی در رابطه با تعامل انسان و کامپيوتر برخوردار است. يك وب سايت خرده فروش الكترونيكی اولين تاثير را در مورد قابل اعتماد بودن فروشنده بر ذهن مشتری میگذارد و اين تاثير قويا بر اعتماد اوليه مشتری اثر دارد. اما ebay در جهت ايجاد اعتماد چه کاری در طراحی سايتش انجام داده است 11

19 User-friendly بودن سایت ebay که کاربران را تشويق می کند زمان بيشتری را در وب سايت بگذرانند و اين باعث می شود که احتمال بدست اوردن اعتماد مشتری باالتر رود. ساختار مناسب به اين صورت که اطالعات مورد نياز دستورالعمل ها و راهنمايی ها در دسترس است و حتی کسانی که عضو نيستند می توانند از اطالعات سايت استفاده کنند مگر اينكه بخواهند خريد و فروش کنند. بهره بردن از طراحی مناسب گرافیکی يك وب سايت زيبا ( بدون اشتباه متنی رنگ های درست تعادل خوب بين انيميشن و قابليت استفاده( باعث می شود که کاربر فكر کند که آنها در يك محيط حرفه ای گشت و گذار می کنند و اعتماد بيشتری به وب سايت کنند.سايت ebay به دليل استفاده از رنگ های شاد و جذاب در اين زمينه موفق بوده است و حتی از اين تنوع رنگ در نام و برند ebay هم استفاده شده است بهره بردن از تجربیات دیگران در صورت عضو بودن در سايت ebay به راحتی می توان ازتجربه خريداران و فيدبكشان بهره برد. ارتباط تلفنی ایمیل و چت با کارشناسان ebay وقتی کاربران مشاهده می کنند که در سايتی شخصی هست که پاسخ گويشان باشد به مراتب بيشتر جذبش می شوند و نسبت به آن بيشتر اعتماد پيدا می کنند. دسته بندی و کالس بندی مناسب سایت ebay که کاربران هنگام کار با آن سردرگم نمی شوند.مثال اجناس جهت خريد در گروه های مختلفی مثل لوازم الكترونيكی جواهرات و... دسته بندی شده اند خريد از فروش جدا شده و دادن اطالعات دقیق و درست تصاوير کاال های موجود در ebay و همچنين اطالعاتی که در موردشان ذکر شده همگی درست و راست می باشد.[ 5 ] سیستم حمایت از خریدار افرادی که از سايت ebay.com استفاده می کنند ممكن است تراکنششان به درستی انجام نشود. ebay برای اين دسته خدمتی به نام ebay buyer protection را عرضه می کند.اين سرويس که در صفحه اصلی ebay می باشد به خريدار اين امكان را ميدهد که در صورت بروز هر مشكلی در ابتدا با فروشنده تماس بگيرد و به او فرصت دهد تا مشكل را حل کند. اگر مشكل باز هم برطرف نشد مشتری میتواند مشكل را با تيم سرويس دهی به مشتری در ميان بگذارد. در اين حالت تيم با فروشنده تماس گرفته و درخواست حل مشكل میکند. پس از 7 روز )11 روز درصورتی که تراکنش بين المللی باشد( اگر باز هم مشكل حل نشدهبود ebay کل هزينه خريد به عالوه هزينه های کشتيرانی را به حساب PayPal شما برميگرداند.[5] 19

20 8. مشکالت اعتماد در ebay اگرچه امروزه مدل ها و تئوری های بسياری برای افزايش کارايی بهبود دقت سيستم های شهرت و اعتبار ارائه شده است ولی تعداد کمی از آنها به بررسی تمامی تهديدات امنيتی ممكن در اين سيستم ها پرداخته اند. از آنجا که اهداف اين سيستم ها توليد مقادير کمی و کيفی برای تشريح ميزان شهرت و اعتبار يك موجوديت است پس الزم است به بهترين نحو از اين ارقام چه در مرحله جمع آوری داده چه محاسبه مقدار و چه انتشار آن محافظت شود. هدف يك سيستم شهرت اين است که اطمينان يابد مقادير شهرت محاسبه شده به درستی منعكس کنندهی اعمال صورت گرفته توسط کاربران است و امكان دستكاری اين مقادير وجود ندارد. در صورتی که کاربران بتوانند در شهرت خود دست برده و آن را افزايش دهند يا ميزان شهرت ساير کاربران را کاهش دهند هدف سيستم شهرت دستيافتنی نخواهدبود. از اينرو میتوان برای حمالت چندين کالس مختلف تعريف کرد: تهمت وافترا در اين حمله يك ياچند موجوديت به صورت نادرست بازخورد منفی را در مورد ساير موجوديتها گزارش میکنند. يكی از راهكارهای اين حمله اطمينان از اينکه اين بازخورد حاصل يك تراکنش است میباشد. ebay اين راهكار را عملی کردهاست به طوریکه مشتری تنها در صورتی که خريد آنالين انجام داده باشد ميتواند در نظرسنجی شرکت کند. سفيد کاری فردی را در نظر بگيريد که در ebay برای مدت زمان طوالنی عملكرد مثبت داشته است و به تازگی رفتار خرابكارانه در پيش گرفته است چون سيستم شهرت در ebay برای فعاليت های اخير و جديد تمايزی قائل نيست اين فرد ميتواند به راحتی با استفاده از عملكرد سابق خود در سيستم خرابكاری کند و مطمئن باشد که پيشينه سابق او اين نقاط منفی را به خوبی کاهش ميدهد. در واقع ميتواند از شهرت بدست آمده سوء استفاده کند. اين فرد به عنوان خائن ( traitor )در سيستم های شهرت ناميده ميشود. 21

21 گروه های خرابكار گروه های خرابكار ميتوانند در سيستم های شهرت به راحتی ايجاد شوند بهصورتی که تعدادی از اين افراد با يكديگر در قالب يك گروه ادغام شوند و بازخورد مثبت به يكديگر بدهند تا شهرت خود را در سيستم باال ببرند.متاسفانه ebay در معرض اين خطر قرار دارد و ممكن است اعتماد به سيستم شهرت آن را تقليل دهد. [10] تصويری از گروه های خرابكار 21

22 9. منابع [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] K. Hoffman, D. Zage, C. Nita-Rotaru, A Survey of Attacks and Defense Techniques for Reputation Systems, ACM Computing Surveys, Vol. 5, 2007, pp

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی 09127857628 nopshop.ir کانال تلگرام: @nopshop سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین معرفی اجمالی ناپ کامرس فروشگاه ساز ناپ کامرس

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ePayment.doc

Microsoft Word - ePayment.doc را مای رپدا ت ا ر ی دار دگان کار ھای و تاب سيويليكا - مرجع دانش www.civilica.com بانك مقالات كنفرانسهاي كشور توجه: ممكن است تغييراتي در وضعيت سرويس دهي بانكهاي مختلف ايجاد شود كه براي اطمينان نهايي مي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

بهترین ابرهای مجازی

بهترین ابرهای مجازی ی ک ی نور ت ک ال کده وزش آم ایران مدنی جامعه برای http://www.tavaana.org پروژۀ http://www.eciviced.org مجازی ابرهای بهترین E-Collaborative for Civic Education ناشر: توانات ک تدوین: E-Collaborative for

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

خبرنامه تحلیلی رویدادهای امنیتی (روزانه) پنجشنبه 14/04/1397

خبرنامه تحلیلی رویدادهای امنیتی (روزانه) پنجشنبه  14/04/1397 خب رانمه تحلیلی رویدا داهی ا منی ت ی ( روزاهن( چهاردهم تیر ماه 1397 انتقال بدافزار از طریق افزونه تقلب بازیهای رایانهای نسخه 1.0.0 سردبیر: محمد پیشدار مهاجمان از طریق افزونههای تقلب برای بازیهای رایانهای

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی -

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - صفحه 1 نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس - صفحه 1 نصب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آدرس سایت این سامانه مراجعه و کننده حساب مراجعه و بعد

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

راهنمای فنی اتصال به وب سرویس نکست پی تاریخ انتشار : 20 شهریور 1395 NextPay.IR تلگرام اینستاگرام تویتر گیت هاب

راهنمای فنی اتصال به وب سرویس نکست پی تاریخ انتشار : 20 شهریور 1395 NextPay.IR تلگرام اینستاگرام تویتر گیت هاب راهنمای فنی اتصال به وب سرویس نکست پی تاریخ انتشار : 20 شهریور 1395 NextPay.IR تلگرام : @NextPay اینستاگرام : @NextPay.IR تویتر : @NextPay_ir گیت هاب : github.com/nextpay-ir به نکست پی خوش آمدید! ورود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

امکانات نرم افزار مدیـریت مشتریان،بازاریابی و فروش

امکانات نرم افزار مدیـریت مشتریان،بازاریابی و فروش AppFrWeb www.appfrweb.ir امکانات نرم افزار مدیریت WebCRM مشتریان بازاریابی و فروش 1.2.1Prfessinal Editin نگارش حرفه ای 2 امکانات نرم افزار مدیریت مشتریان بازاریابی و فروش ویژگی های کلی : نرم افزار مدیریت

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

به نام خدا مستندات فنی وب سرویس Soap فراپرداخت مهر 95 نسخه نسخه تاریخ نگارنده توضیحات تیم توسعه فراپرداخت نسخه اولیه 1.0 آبان 94 تیم توسعه فراپر

به نام خدا مستندات فنی وب سرویس Soap فراپرداخت مهر 95 نسخه نسخه تاریخ نگارنده توضیحات تیم توسعه فراپرداخت نسخه اولیه 1.0 آبان 94 تیم توسعه فراپر به خدا مستندات فنی وب سرویس Soap فراپرداخت مهر 95 نسخه 1.0.1 نسخه تاریخ نگارنده تیم توسعه فراپرداخت نسخه اولیه 1.0 آبان 94 تیم توسعه فراپرداخت تغییر url ها به فراپرداخت 1.0.1 مهر 95 1 مستندات وب سرویس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی WordPress آموزش نحوه ی بهبود

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر