Microsoft Word - 13.sabuni 426.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - 13.sabuni 426.doc"

رونوشت

1 263 بررسی اثر آب نمک ولر م در کاهش درد پس از... (دکتر محمدرضا صابونی و...) بررسی اثر آب نمک ولرم در کاهش درد پس از نخ گذاری جهت قالب گیری در پروتز ثابت دکتر محمدرضا صابونی*# دکتر سروش احمدی** دکتر حبیب االله اسماعیلی *** * استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ** پاتولوژیست *** استادیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اراي ه مقاله : 84/6/7 تاریخ پذیرش : 84/12/2 Title: Effect of warm saline mouthwash on reduction of pain after packing cord insertion for gingival retraction Authors: Sabooni MR. Assistant Professor*#, Ahmady S. Pathlogist, Esmaeili H. Assistant Professor** Address: * Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences Mashhad, Iran. ** Dept of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences Mashhad, Iran. Introduction: Although local anesthesia may be applied in different steps of fixed prosthodontics, patient complain about annoying pain after cord packing is sometimes reported. The aim of this study was to asses the effect of warm saline mouthwash on reduction of pain after packing cord insertion. Materials & Methods: 22 patients needing crowns for two symmetrical root either in mandibular or maxillary molars were selected. All of the procedures for making crown on both teeth were carried out similarlly. Inter dental anesthesia was used for packing cord. After elimination of anesthesia the patients scored their pain according to VAS method (scale). Control group (all 22 patients after impression of their first tooth) used warm water mouth wash as placebo and experimental group (the same patients after impression on their second tooth) used warm saline. After using mouth wash the patients scored their pain again. The data were analyzed using a paired test. Results: The mean pain intensity score in control group was not significantly different before and after mouthwash. In test group this difference was significant (P<0.001) (table 1). Conclusion: Using warm saline (12±2gr/250cc) mouth wash for 5 minutes reduces or eliminates the pain after packing cord insertion. Key words: Pain, saline soloution, packing gingival retraction cord, inflamation. # Corresponding Author: dr.m Journal of Dentistry. Mashhad University of Medical Sciences, 2006; 30: چکیده مقدمه: در مراحل مختلف پروتز ثابت اگرچه از بی حسی جهت کاهش یا حذف درد استفاده می شود ولی هنگام نخ گذاری حتی بعد از اتمام بی حسی بعضی از بیماران درد ناخوشایندی را گزارش می کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از آب نمک ولرم در تسکین درد بیماران متعاقب نخ گذاری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی از 22 نفر بیمار که دارای 2 دندان مولر درمان ریشه شده قرینه جهت ساخت و نصب روکش در هر فک بودند استفاده شد. کلیه اعمال ساخت و نصب روکش در هر دو دندان مشابه انجام گردید. برای بی حس کردن لثه از بی حسی اینتردنتال استفاده شد پس از اتمام بی حسی و قبل از دادن دارو و دارونما طبق روش (Visual analog scale) VAS # مولف مسو ول آدرس : مشهد دانشکده دندانپزشکی بخش پروتزهای دندانی تلفن:

2 264 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1385 جلد 30 شماره 3 و 4 توسط بیماران به درد نمره داده شد. در یک گروه از آب ولرم به عنوان دارونما و در گروه دیگر از آب نمک ولرم به عنوان دارو استفاده شد. پس از استفاده از دارو و دارونما طبق روش فوق مجددا به درد موجود نمره داده شد و اطلاعات بدست آمده توسط آزمون t زوجی مورد آنالیز آماری قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 22 نفر در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 13 نفر (%59/1) مذکر با میانگین و انحراف معیار سن 31/7±5/8 و 9 نفر (%40/9) مونث با میانگین و انحراف معیار سن 34/0±5/2 در این مطالعه شرکت داشتند. میانگین شدت درد قبل و بعد از مصرف دارو نما (مرحله اول) از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت ولی قبل و بعد از مصرف آب نمک ولرم (مرحله دوم) تفاوت معنی داری در میانگین شدت درد مشاهده گردید (0/001 >P). نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه استفاده از آب نمک ولرم (12±2g و 250 سی سی آب) بصورت دهان شویه به مدت 5 دقیقه پس از قالب گیری باعث کاهش یا حذف درد می شود. واژه های کلیدی: درد آب نمک نخ گذاری التهاب. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / سال 1385 جلد / 30 شماره 3 و 4 مقدمه: درد نقش حفاظتی بیولوژیکی بسیار قوی و مفیدی را در سلامت انسان ایفا می کند. ولی از ناخوشایندترین احساس های جسمانی نیز می باشد. در مراحل مختلف پروتز ثابت اگرچه از بی حسی جهت کاهش یا حذف درد استفاده می شود ولی هنگام نخ گذاری حتی بعد از اتمام بی حسی بعضی از بیماران درد ناخوشایندی را گزارش می کنند. بطور کلی درد با دو روش ایجاد می شود: تحریک مستقیم گیرنده های درد ایجاد درد توسط میانجی های شیمیایی آماسی. تحریک مستقیم گیرنده های درد مانند احساسی است که فشار یک جسم نوک تیز بر پوست ایجاد می کند که حالتی موقتی است و با برطرف شدن عامل تحریک پایان می یابد اما درد ایجاد شده توسط فرآیند آماسی دردی ثابت تر و طولانی تر می باشد که عمدتا توسط میانجی های آماسی بویژه برادی کینین و ) و 2 (1 پروستا گلاندین ها بوجود می آید. برادی کینین محصول فرعی سیستم انعقادی است و پروستا گلاندین ها از متابولیت های آراشیدونیک اسید می باشند که تحت اثر آنزیم سیکلو اکسیژناز (3) بوجود می آید. داروی آسپرین و سایر داروهای ضدآماسی غیراستروي یدی (NSAIDs) از قبیل ایندومتاسین با مهار کردن آنزیم فوق و آنزیمهای دیگر جلوی ایجاد آن را می گیرند و به همین دلیل درد را کاهش ) و 4 (1 می دهند. در قالب گیری پروتز ثابت خصوصا هنگامی که ختم تراش در زیر لثه است کنار زدن لثه الزامی است که معمولا این عمل به صورت مکانیکی و با استفاده از نخ های مخصوص انجام می شود. این نخ ها غالبا به مواد شیمیایی مختلف آغشته اند و یا اگر هم نباشند در کلینیک به مواد شیمیایی آغشته می شوند تا از (5) خونریزی جلوگیری کنند. از جمله این مواد شیمیایی می توان از آلومینیوم کلراید (Alcl3) آلوم [Alk(so4)2] سولفات آلومینیوم (6) [Al2(so3)3] و سولفات فریک [Fe2(so4)3] نام برد.

3 265 بررسی اثر آب نمک ولر م در کاهش درد پس از... (دکتر محمدرضا صابونی و...).4.5 عمل مکانیکی نخ گذاری و ترومای ناشی از مواد شیمیایی اضافه شده به نخ ها به همراهی ترومای مکانیکی وارده به لثه هنگام تراش و ساخت و تنظیم و سمان کردن روکش موقت اغلب باعث جراحت لثه می شوند که در نهایت منجر به فعال شدن سیستم ) و 7 5 و 2 و 1 ) آماسی بدن می گردند. در این ناحیه آماس بوجود آمده که با علاي م زیر همراه است: گشاد شدن عروق و افزایش جریان خون ناحیه (گاهی تا ده برابر نرمال) افزایش نفوذپذیری عروق کوچک و ترشح پلاسما از خون به آب میان بافتی و افزایش حجم آن مهاجرت سلولهای سفید خون به بافت برای فاگوسیتوز عوامل خارجی و سلولهای مرده. گشادی عروق را به صورت علامت بالینی قرمزی عضو گرفتار و افزایش نفوذ پذیری را با علامت بالینی ) و 2 (1 تورم مشاهده می کنیم. عوامل متعددی در بافت ملتهب لثه ایجاد درد می کنند از جمله:.4 آسیب مستقیم رشته های عصبی و گیرنده ها به علت ترومای اولیه مدیاتورهای آزاد شده در جریان آماس شامل پروستا گلاندینها و برادی کینین فشار روی گیرنده های درد به علت تورم ایجاد شده در موضع ایسکمی بافتی به علت لخته شدن خون در عروق آسیب دیده و اثر مخرب گلبولهای سفید در جریان بیگانه خواری که در این روند مقداری از آنزیمها و مواد سمی از لکوسیتها (موجود در لیزوزوم) آزاد می شود که برای سلولهای خودی هم مخرب است. با توجه به عوامل دردزای فوق تسکین درد متعاقب نخ گذاری می تواند یک مرحله مهم در عملیات قالبگیری باشد. استفاده از نمک جهت کاهش درد سوابق تاریخی متعددی دارد که عبارتند از: در طب سنتی کمپرس نمک داغ (پودر نمک) یکی از راههای کاهش درد و تورم در اندامهای آسیب دیده و شکسته بوده و هنوز هم از این روش استفاده می شود. ماساژ با آب نمک ولرم در مورد کوفتگی ها و دررفتگی های اندامها اثر تسکینی بسیار مطلوب ایجاد می کند. ریختن نمک روی جراحات و بریدگی ها یکی از روشهای سنتی پیشگیری از عفونت و التهاب بوده است که علیرغم سوزش و درد اولیه منجر به بهبودی سریعتر بیمار می گردد. کمپرس سلولیت با آب نمک گرم جهت التیام و کاهش سلولیت مورد استفاده بوده است. این ماده باعث کاهش فشار مایع نخاعی و ورم مغز می شود و به این منظور مورد استفاده بوده (8) است. در مورد اثر آب نمک ولرم یا نمک بر روی بافت لثه ای تحقیقی انجام نشده است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از آب نمک ولرم در تسکین درد متعاقب نخ گذاری زیر لثه می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه بالینی از 25 فرد (بنا به پیشنهاد مشاور آمار بر اساس فرمولهای تعیین حجم نمونه) تحصیل کرده (دیپلم به بالا) که به یک مطب تخصصی جهت نصب روکش مراجعه کرده بودند استفاده شد. بیمارانی انتخاب شدند که دارای دو دندان مولر درمان ریشه شده قرینه در هر فک (راست و چپ) جهت ساخت روکش بودند. کلیه اعمال ساخت و نصب روکش در هر دو دندان مشابه انجام شد از جمله ملاحظات بیولوژیک و محل ختم تراش نسبت به لثه

4 266 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1385 جلد 30 شماره 3 و 4 مشابه بود به این صورت که لبه لثه ای با عنوان رفرنس تعیین شده و خط خاتمه تراش زیر لبه لثه قرار داده شد. 1 / 4 میلیمتر قبل از عملیات نخ گذاری و قالب گیری از بی حسی اینتردنتال استفاده شد پس از اتمام بی حسی و شروع درد به بیماران آموزش داده شد بر اساس روش (9) scale) VAS (Visual analog به درد موجود بین صفر و ده نمره بدهند. بدین صورت که در صورت عدم درد نمره صفر و وقتی که شدیدترین درد وجود داشت نمره ده بدهند و در سایر موارد بین صفر و ده نمره داده شود دندانها به دو گروه تقسیم شدند: دندانهای طرف راست گروه مورد و دندانهای طرف چپ گروه شاهد را تشکیل دادند. در مورد گروه شاهد آب ولرم به عنوان دارونما به مدت 5 دقیقه استفاده شد و سپس طبق همان روش بعد از این مدت مجددا به درد موجود نمره داده شد. این اطلاعات در جدولی در مقابل شماره دندان یادداشت شد. دو هفته پس از نصب روکش این دندانها دندانهای قرینه که در طرف مقابل بودند مورد درمان قرار گرفتند که کلیه مراحل درمان کاملا مشابه بود از جمله استفاده از بی حسی اینتردنتال. طبق روش گروه اول بعد از اتمام بی حسی و شروع درد به درد موجود توسط بیماران نمره داده شد و سپس از محلول آب نمک ولرم (نمک 12±2g) (250 سی سی آب) به مدت 5 دقیقه استفاده شد و بلافاصله پس از این مرحله مجددا طبق روش VAS بیماران به درد موجود نمره دادند که در جدول مربوط به گروه مورد یادداشت گردید. سه نفر از بیماران به علت عدم همکاری مناسب حذف شدند. پس از جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین ها از آزمون t زوجی استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه 22 نفر در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 13 نفر (%59/1) مذکر با میانگین و انحراف معیار سن 31/7±5/8 و 9 نفر (%40/9) مونث با میانگین و انحراف معیار سن 34/0±5/2 در این مطالعه شرکت داشتند. میانگین شدت درد قبل و بعد از مصرف دارونما (مرحله اول) از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت (جدول 1). ولی قبل و بعد از مصرف آب نمک ولرم (مرحله دوم) تفاوت معنی داری در میانگین شدت درد مشاهده گردید (0/001>P). همچنین جدول 1 نشان می دهد قبل از مصرف دارو و دارونما تفاوتی از نظر شدت درد در دو گروه وجود نداشت ولی پس از مصرف دارو و دارونما اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده گردید (0/001>P). جدول : 1 میانگین و انحراف معیار شدت درد قبل و بعد از مصرف دارو و دارونما نتیجه آزمون بعد قبل انحراف معیار ± میانگین انحراف معیار ± میانگین t زوجی P = 0/83 P = 0/001 5/63 ± 2/0 0/977 ± 1/14 P < 0/001 5/77 ± 2/22 5/2 ± 2/25 P زوجی = 0/42 t دارونما دارو نتیجه آزمون نمودار 1 کاهش درد را پس از مصرف دارونما و دارو نشان می دهد بطوری که ملاحظه می شود پس از مصرف دارونما بطور متوسط 0/13±0/35 کاهش درد وجود داشت ولی پس از مصرف دارو میانگین

5 267 بررسی اثر آب نمک ولر م در کاهش درد پس از... (دکتر محمدرضا صابونی و...) کاهش درد 4/29±1/8 بود که از نظر آماری این اختلاف معنی دار بود (0/001>P). بحث: دارونما دارو نمودار : 1 کاهش درد پس از مصرف دارو و دارونما اصولا مرحله قالب گیری به دلیل نیاز به جداسازی لثه و دسترسی به ختم تراش از مراحل مهم پروتز ( 11 و 10 ) ثابت و همراه با آزار نسجی و درد است. در این مرحله از قالب گیری معمولا نخ آغشته به مواد قابض می شود که خود عامل تحریک دیگری است. در زمینه مراحل جداسازی لثه در هنگام قالب گیری مطالعات مختلفی انجام شده است. از جمله Liu و همکاران (2004) بر روی سیتوتوکسیتی روشهای مختلف نخ گذاری مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که خود نخ گذاری یک عامل مهم و مخرب در سلامت لثه ای است و از بین مواد به کار رفته برای آغشته کردن نخ d1 adernalin Hcl سیتوتوکسیتی (12) بیشتری دارد. در مطالعه Fazekas مشخص شده است که کلیه مواد بکار رفته به جز اپی نفرین همراه با تکنیک نخ گذاری باعث پرخونی لثه می شود. مواد مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از Alcl3 و در مطالعه Kopac و همکاران (2005) نشان داده شد که عملیات نخ گذاری و کاربرد نخ های آغشته شده به مواد مختلف همراه با حضور سلولهای (14) آماسی در لثه خواهد بود. در مطالعه Scott (2005) استفاده از روشهای جداسازی لثه با 2.780nm. erbium-class dental laser راحتی بهتری متعاقب عملیات قالب گیری نسبت به روش استاندارد (15) نخ گذاری داشت. در مطالعه حاضر با توجه به اتفاق نظر همه محققین پیرامون عوارض نخ گذاری که یکی از آنها درد است جهت تسکین درد بیمار از سرم نمکی ولرم جهت دهان شویه به مدت 5 دقیقه بعد از عملیات نخ گذاری و قالب گیری استفاده گردید و نتایج نشان داد که این محلول در کاهش درد بسیار موثر است (نمودار و جدول 1). گرچه مبنای بیولوژیک مکانیسم کاهش درد در اثر استفاده از آب نمک کاملا شناخت شده نیست و بررسی های طولانی تر و دقیق تری را می طلبد ولی از لحاظ تي وری تاثیر این روش می توانند به علل زیر باشد: بی حس کردن پایانه ها و رشته های عصبی موجود در لثه کاهش سنتر یا مهار مدیاتورهای درد به علت مهار آنزیمهای سازنده آنها به علت تغییر یونیزاسیون و PH محیط. کاهش تورم به علت فشار اسمزی ایجاد شده توسط نمک که منجر به کاهش فشار روی گیرنده های عصبی می شود که این اثر کاهش تورم به راحتی توسط دندانپزشک مشاهده می گردد و مبنای تي وریک آن نیز کاملا استوار می باشد. از آنجا که لثه یک غشاء نیمه تراوا می باشد فشار اسمزی ایجاد شده توسط نمک در محیط دهان (13) Fe2(so4)3 و اپی نفرین. میانگین کاهش درد

6 268 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1385 جلد 30 شماره 3 و 4 می تواند منجر به خروج مایع میان بافتی از بافت ملتهب و کاهش تورم موضع گردیده و این به نوبه خود منجر به کاهش فشار روی اعصاب فراوان لثه و کاهش تحریک آنها و در نتیجه کاهش درد (16) می شود. نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه استفاده از آب نمک ولرم مدت 5 دقیقه پس از قالب گیری باعث کاهش یا حذف درد می شود. پیشنهاد: با توجه به نتیجه بدست آمده استفاده از آب نمک ولرم پس از نخ گذاری در پروتز ثابت جهت تسکین درد و کاهش التهاب لثه به عنوان یک ماده بی ضرر توصیه می گردد. (12±2g و 250 سی سی آب) بصورت دهان شویه به 1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Pathologic basis of djsease. 7 th ed. Philadelphia: Elsevier; P Mitchell RN, Cotran RS. Acute and chronic in flammation in: Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Editors. Robbins bastic pathology. 7 th ed. Philadelphia: Saunders CO; P Murakani M, Kudo I. Cellular arachildonate-releasing functions of various phospholipase A2s. Adv Exp med Biol 2003; 525: Flower RJ. The deve lopment of cox2 inhibitors: Nat Rev Drug Discov 2003; 2(3): Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 3 rd ed. St. Louis: Mosby; P Pelzner RB, Kempler D, Stark MM, Lum LB, Nicholson RJ, Soelberg KB. Human blood pressure and pulse rate response to re-epinephvine retraction cord. J Prosthet Dent 1978; 39(3): Shillingburg HT, Hobo S, Whitseh LD, Jacobi R, Brackett SE. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3 rd ed. Chicago: Quintessence; P منابع: گیتی ناصر. فارماکولوژی پزشکی. چاپ دوم تهران: شرکت سهامی جم ص. 9. Blusberg B, Greenberg MS, Glick M. Editors. Burket's oral Med: icine: diagnosis & treatment. 10 th ed. Hamilton: BC Decker; P Shannon A. Expanded clinical uses of novel tissue-retraction material. Compend Contin Educ Dent 2002; 23(1): Poss S. An innovative tissue-retraction material. Compend Contin. Educ Dent 2002; 23(1): Liu CM, Huang FM, Yang LC, Chou LS, Chou LS, Choe MY, et all. Editors. Cytotoxic effects of gingival retraction cords on human gingival fibroblasts in vitro. J Oral Rehabil 2004; 31(4): Fazekas A, Csempesz F, Csabai Z, Vag J. Effects of pre-soaked retraction cords on the microcirculation of the human gingival margin. Oper Dent 2002; 27(4): Kopac I, Cvetko E, Marion L. Gingival inflammatory response induced by chemical retraction agents in beagle dogs. Int J Prosthodont 2002; 15(1): Scott A. Use of an erbium laser in lieu of retraction cord: A modern technique. Gen Dent 2005; 53(2): Guyton AC, Hall JE. Text book of medical physiology. 11 th ed. Philadelphia: Elsevier; P

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آم

راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آم راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آموزشی: ۲۰۲ ساعت روز و ساعت برگزاری کلاس : شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12.shirinzad 552.doc

Microsoft Word - 12.shirinzad 552.doc 255 ارزیابی نسبت طلایی دندان های قدامی فک بالا در دانشجویان... (دکتر مهدی شیرین زاد و...) ارزیابی نسبت طلایی دندانهای قدامی فک بالا در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1383 دکتر مهدی شیرین زاد*#

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا(گزارش یک مورد) 

کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا(گزارش یک مورد)  کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشنهاي متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا (گزارش یک مورد) 1- استادیار گروه آموزشی 2- استادیار گروه آموزشی 2 1 دکتر کاوه سیدان - دکتر رضا ناهیدي پروتزهاي دندانی دانشکده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

مقایسه تأثیر دو طرح تراش Chamfer و Radail shoulder بر تطابق لبه‌ای رستوریشن‌های تمام سرامیک Cercon

مقایسه تأثیر دو طرح تراش Chamfer و Radail shoulder بر تطابق لبه‌ای رستوریشن‌های تمام سرامیک Cercon ( 1389 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (دوره 23 شماره 3 پاییز مقایسه تا ثیر دو طرح تراش Chamfer و رستوریشنهاي تمام سرامیک Cercon Radail shoulder بر تطابق لبهاي 2 1 دکتر

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Evaluation of dimensional accuracy of master models as a function of impression technique material with Speedex

Evaluation of dimensional accuracy of master models as a function of impression technique material with Speedex مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 320/22(2 320 بررسی تا ثیر تکنیک های قالبگیری نهایی با مادۀ Speedex بر دقت ابعادی کست نهایی دکتر مینو مهشید دکتر ابوالفضل صبوری دکتر نوید

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی / صفحات 7 تا 11 تحقیقی مقایسه اثر تزریق عضلانی با شیاف در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی دکتر محمدرضا امام هادی متخصص جراحی مغز و اعصاب استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر معصومه احمدی دافچاهی پزشک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2-Imani 549.doc

Microsoft Word - 2-Imani 549.doc ٩ بررسی یکساله اپیدمیولوژی ضایعات رادیولوسنت در رادیوگرافی پانورامیک... بررسی یکساله اپیدمیولوژی ضایعات رادیولوسنت در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد دکتر ماهرخ ایمانی

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ????

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ???? نحوة درج صحيح وابستگيهاي سازماني (Affiliation) واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مقالات علمي پيرو سياستهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درخصوص يكسانسازي وابستگي سازماني (Affiliation) واحد علمسنجي

توضیحات بیشتر

طراحی و ارزیابی کارایی سیستم کمک تصمیم گیری (نرم افزار کامپیوتری) جهت تشخیص ضایعات استخوانی فکین

طراحی و ارزیابی کارایی سیستم کمک تصمیم گیری (نرم افزار کامپیوتری) جهت تشخیص ضایعات استخوانی فکین مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دوره 27 شماره 1 بهار 31-35 1388 طراحي و ارزيابي كارآيي سيستم كمك تصميمگيري (نرمافزاري كامپيوتري) جهت تشخيص ضايعات استخواني فكين دكتر آرش عزيزي دكتر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه توسط جایگذاری ارتوگرید MTA جایگذاری رتروگرید MTA و تکنیک

توضیحات بیشتر

The effect of autoclave on dental shade guide

The effect of autoclave on dental shade guide -1 مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره شانزدهم /شماره اول/بهار 1398 /پياپي 59 13 Abstract 3 2 #1 دكتر فريبا بلوچ سعيد محمدي اصل دكتر محمد رضا سروري استاديار گروه پروتز دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - MJKU83121.DOC

Microsoft Word - MJKU83121.DOC د - مجلە دانشگاه علوم پزشکی کرمان دورۀ دوازدهم شماره 1 ص 50-59 1383 مقالە پژوهشی بررسی مقایسهای میزان ریزنشت ترمیمهای ریختگی کامل تاجی (کراون) با دو سمان زینک فسفات 2 7 دکتر پرویز امینی دکتر سارا پویا

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt بررسي تاثيرات درهمتنيدگي در كانال وابسته به ولتاژ سديم و معرفي معادله هاجكين- هاكسلي تصحيح شده كوانتومي اراي ه دهنده: اسماء پورسروش نخستين تحقيقی که منجر به درک کمی ما از چگونگی عملکرد کانالهای سديم و

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp. 25-29, September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: 92-92 هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس از سزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال.1.2.3.4.5 دکتر

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرست

چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرست چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرسن رشت هر ساله تفاهم نامه اي بین سازمان نظام پزشکی و

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 8.dr.Sargolzaee 583.doc

Microsoft Word - 8.dr.Sargolzaee 583.doc 55 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوي ول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوان دکتر ناصر سرگلزایی*#

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر