از منابع دیگر * وجوه شکل شهر ترجمه و تلخیص : حامد همدانی گلشن پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران. چکیده گوناگونی مجموعه های زیستی در شناخت بشر از آن ن

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "از منابع دیگر * وجوه شکل شهر ترجمه و تلخیص : حامد همدانی گلشن پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران. چکیده گوناگونی مجموعه های زیستی در شناخت بشر از آن ن"

رونوشت

1 * وجوه شکل شهر ترجمه و تلخیص : حامد همدانی گلشن پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران. چکیده گوناگونی مجموعه های زیستی در شناخت بشر از آن نیز انعکاس یافته است. غنای مطلب و الیه های متمایز این شناخت باعث پدیدار شدن روش های متفاوتی در پژوهش های شکل شهر شده است. حتی در حوزه ای مانند ریخت شناسی شهری رویکردهای متفاوتی با منابع مطالعاتی مختلف وجود دارد. چالش اصلی انتخاب میان این رویکردهای متنوع نیست بلکه این است که چگونه آن ها را ترکیب و هماهنگ کنیم. مقصود این مقاله یک تحلیل نقادانه اولیه از رویکردهای مختلف به ریخت شناسی شهری در تالش برای حل این چالش است. هدف اول بازشناسی و تحلیل رویکردهای مختلف به مکاتب اصلی فرم شهر به عنوان مسئلۀ اصلی موضوع ریخت شناسی است. هدف دوم بازشناسی یک جنبه است که میان همه رویکردها مشترک باشد و بتواند به عنوان کلید مرجع برای هماهنگی میان دیدگاه های مختلف به صورت روشمند مورداستفاده قرار گیرد. هدف غایی نوشتار دست یافتن به یک دیدگاه ترکیبی است که در آن رویکردهای گوناگون یکدیگر را حمایت کرده و ادراکی بهتر از زیستگاه های بشری ارائه کنند. واژگان کلیدی شکل شهر تحلیل فضایی چیدمان فضا گونه شناسی فرآیند رویکرد تاریخی- جغرافیایی. * متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از مقاله کارل کروپف )2009 )Kropf, که در کنفرانس جهانی شکل شهر ارائه شده است. 142 شماره 34 بهار 139۵

2 مقدمه شهرها بزرگ ترین پدیده های مصنوع بشر و منابعی غنی برای مطالعه و تحقیق اند. زیستگاه های بشری متنوع و چندجانبه هستند و به تبع هر یک از روش های شناخت آن ها تنها بر یکی از این جنبه ها استوار است. ریخت شناسی شهری نیز یکی از این جنبه هاست که از برآیندی از علوم دیگر برای شناخت فرم یا شکل شهر استفاده می کند بنابراین روش های متعددی که در ریخت شناسی شهری به وجود می آید هر کدام بر وجهی از وجوه این پدیده داللت دارد. میان صاحب نظران توافقی دربارة روند شکل گیری شهر وجود ندارد. برخی معتقدند که شهرها نتیجه تالش عمدی و هماهنگ شدة بشر هستند و گروهی دیگر از نظریۀ خود-سازماندهی و رفتارهای پدیدار گونه تبعیت می کنند. آیا شهرها می توانند هم برنامه ریزی شده و هم پدیدار گونه باشند اگر شهر هر دوی این هاست توازن میان این ها چگونه برقرار می شود و آیا می توان روابط و تعامل بین اجزاء آن را با جزئیات بیشتری به دست آورد ارتباط میان فرایندهای محلی و ساختارهای جهانی در شهر چیست همچنین میان دو مسئله موازی می توان فرق و تمایز اساسی نهاد یکی مسئلۀ توانایی ما در بازشناسی و تشریح ساختارهای منسجم و ارتباط میان آن هاست و دیگری ابهام غیرقابل چشم پوشی و خیره کننده ای که از مالقه بر روی شهرها حاصل می شود. چگونه می توان این دیدگاه ها و رویکردهای مختلف را با یکدیگر هماهنگ کرد تفکر تکاملی چارچوب مشترکی را در برخی زمینه ها فراهم می کند که بیشترین پتانسیل ممکن را در حل مسئله دارد. بااین حال نه تنها ایده مشترکی از آنچه در حال تکامل یا تطابق است وجود ندارد بلکه همچنین روشن نیست که کدام ترکیب از تئوری های مرتبط تکاملی بیولوژی توسعه ای )ریخت زایی( یا شناخت زیست بوم برای کاربرد مناسب تر است )2008 Steadman,.)Kropf, ;2001 این موضوع عجیب نیست زیرا در یک روش عمیق تر ما به روش معکوس به موضوع نگاه می کنیم. در ریخت شناسی شهری چند رویکرد مشخص به مطالعه زیستگاه های بشری وجود دارد. بررسی ادبیات این حوزه نشان می دهد که شکل شهر به طرق متعدد در رویکردهای گوناگون توصیف شده است. خألهای موجود در آن نمایانگر موانع رفع ناشدنی نیست. پیش تر نیز این رویکردها به طور وسیعی تکمیل کننده یکدیگر بودند اما چگونه می توان آن ها را مستحکم تر و مفیدتر ساخت روش شناسی هدف این نوشتار دستیابی به یک عنصر مشترک در میان مکاتب مختلف شکل شهر است که ساختاری روشمند داشته باشد. این عنصربه عنوان یک مرجعی برای هماهنگ کردن توصیفات مختلف به کار می رود. روش نوشتار بر هم ریختن ساختارهای موجود در شناخت نیست بلکه بنا نهادن یک روش ترکیبی با مقایسه روش های موجود و نهایتا رسیدن به نظمی منطقی در میان اندیشه های حاضر است. ازآنجایی که تجزیه وتحلیل ها مستلزم مقایسه تطبیقی متون است ابتدا به بررسی مفاهیم و پدیدارهایی که هر کدام از این زبان ها )رویکردها( به آن اشاره دارند پرداخته می شود Eco,( Putnam, 1995: ;.)1979: 77-78, این شناخت اولیه مقایسه ای تطبیقی میان ظرفیت های روش های مختلف ایجاد خواهد کرد. نتایج این شناخت در قالب نظم دهی و طبقه بندی وضع موجود به دسته های مختلف نمودار خواهد شد. این تجزیه وتحلیل بخشی از یک فرایند کلی برای شرح و توضیح پدیده ها در سؤال است. به طورکلی این یک جنبش آزاد و یا چرخه تکرارشونده ای از فرضیه ها استدالل استنتاجی و استدالل منطقی است )367.)Peirce, :1958 برای استنتاج از استانداردهای منطق رسمی استفاده می شود. آنچه در این میان اهمیت خاصی دارد تمایز بین طبقه ارتباط و ملک است. همچنین تمایزی که میان یک طبقه اجتماعی و یک عضو همان طبقه اتفاق می افتد دارای اهمیت است. به منظور مقایسه مؤثر یک مجموعه قواعد واحد و همچنین روشی یکسان برای سنجش همه مکاتب در نظر گرفته خواهد شد. دیدگاه مشترکی که در تجزیه وتحلیل روش ها به کاررفته بررسی آن ها از حیث طبقات اجتماعی روابط و ویژگی های آن هاست. یک سؤال قابل تأمل این است که آیا ضوابط و مبانی پایۀ این روش ها به طور یکسان تعریف شده است اگر نه کدام یک تعریف بهتر و جامع تری را ارائه می کند سؤال دوم در نیاز به یک قضاوت ارزشی مطرح می شود. ضابطه نخست برای ارزیابی»پایداری و ثبات» 1 است همه نمونه های یک تعریف باید بر پایه ویژگی های مشترک پایدار شکل گیرد. ضابطه دوم»اختصاصی بودن» 2 است به این معنی که تعاریف باید به روشنی سطوحی از یک پدیدة مشخص را بیان کنند. ضابطه بعدی»عمومیت داشتن» 3 است یعنی تعاریف باید وابسته به مشخصاتی باشد که در طیفی از مثال ها جوابگو بوده و درعین حال اجازه بازشناسی تفاوت ها را بدهد. ضوابط دیگری 143 بهار 139۵ شماره 34

3 که برای همسان سازی قواعد سنجش در نظر گرفته شده»درک مطلب» 4 و»انسجام» ۵ است. به عبارت دیگر تعاریف باید از واژگان و موضوعات مناسب برای توضیح و توصیف بهره برده و همچنین در یک ساختار ثابت به یکدیگر مرتبط باشند. ریخت شناسی شهری عبارات ریخت شناسی شهری و شکل شهر را می توان محل هم گرائی نظریه های رایج این حوزه دانست. جذابیت تعدد این نظریه ها نه از این بابت است که گستره وسیع تری از معناشناسی را در بر می گیرد بلکه به این خاطر است که ریخت شناسی شهری را از دریچه های متنوعی می نگرد. اگرچه واژه شهر ۶ و مشتقات آن مستقیما به خود شهرها اشاره می کند اما ریخت شناسی شهری سکونتگاه های انسانی را به صورت وسیع تری در نظر دارد. از نمونه هایی که گویای این مطلب باشند می توان چند مطالعه را برشمرد : مطالعات»کانزن«)1966 )Conzen, بر روی شهرهای بازاری کوچک و سکونت گاه های خطی کارهای»اسلیتر«)1982 )Slater, درباره شهرهای بازاری و سکونت گاه های روستایی مطالعات توسعه حومه های شهری و کمربندهای حاشیه ای Stanilov( & Scheer, 2004; Whitehand & Carr, 2001; Whitehand & )Morton, 2003 و سنجش توسعه های مدرن پیرامون شهرها.)Levy, 1999( ریخت شناسی که توسط»گوته«)1952 )Goethe, بنیان گذاری شده بنا به تعریف مطالعۀ فرم فیزیکی است. فرم فیزیکی معموال به موجودات زنده می گردد اما در هنر هم کاربرد دارد. نوآوری گوته در این بازتعریف یافتن ارتباطی میان شکل بیرونی یک موجود زنده با ساختار درونی آن و تعریف اجزایی است که ساختار ارتباطات درونی را شکل می دهند. مسئله مهم در اینجا در نظر داشتن شکل بیرونی و درونی به عنوان محصولی از فرایند شکل گیری و تغییر شکل دادن است. مکتب ریخت شناسی شهری: تداوم»برگس» 7 و»هایت» 8 در بخشی از کتب دبیرستانی انگلستان ریخت شناسی شهری این گونه تعریف شده است :»الگوهای کاربری زمین در یک شهر«. مدل هایی که در این کتاب ها به آن اشاره شده منطق متحدالمرکز )1925 )Burgess, و بخش یا ناحیه Hoyt,( 1939( است. این مطالب به تئوری عرضه و تقاضا حوزه های کارکردی مراکز تجاری شهر و حوزه های مسکونی برای گروه های درآمدی اشاره می کند. بعضی از منابع در مقایسه شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تفاوت قائل می شوند. برای اینکه از تفسیر سطحی»کاربری زمین«فراتر برویم ذکر این نکته الزم است که برگس یک جامعه شناس بود و کار خود را به عنوان یک رویکرد اکولوژیک معرفی می کرد. وی میان فعالیت های انسانی و محیط شهری آن ها تمایز قائل بود. مثال هایی که در تعاریف شکل شهر ارائه شده دو مفهوم متفاوت از آن را با دو ب عد قابل تمایز بیان می کند : شکل کالبدی و کاربری زمین یا عملکرد. منش خردگرایانه کوین لینچ نام کوین لینچ برای کسانی که در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری کار می کنند مترادف عدم شفافیت در پرداختن به فرم و عملکرد و آمیختگی این دو است. وی شکل سکونت گاه را این گونه تعریف می کند :»نظم فضایی اشخاصی که در حال انجام کارها هستند جریان فضایی انسان ها مواد و اطالعات و ویژگی های کالبدی که فضا را در جهت آن اعمال تغییر می دهد ازجمله محیط های بسته سطوح کانال ها و اشیاء. عالوه بر این توصیفات باید شامل تغییرات عرفی و چرخه ای در تقسیمات فضایی کنترل فضا و ادراک آن باشد«)48.)Lynch, :1981 تعریف اولیه لینچ از فرم سکونت گاه همه موضوعات ریخت شناسی شهری را پوشش می دهد. لینچ به روشنی بیان می کند که سیالیت بین فرم و عملکرد در نام ها و توصیفات متداول حتی در حوزه های تخصصی می تواند مانعی برای فهم باشد. این پتانسیل تلفیق جنبه های مختلف محدود به فرم و عملکرد نیست. تعریف لینچ از فرم خصوصیات بارزی دارد که باید روشن تر و منسجم تر بیان شوند. همان گونه که او بین طبقه»فرم فیزیکی«و ارتباط آن با طبقه»فعالیت ها«تمایز قائل می شود می توان مابقی اجزای تعریف وی را به لحاظ طبقه بندی ارتباطات و ویژگی ها سنجید.»ویژگی های کالبدی که فضا را در جهتی تغییر می دهد«به روشنی اشاره به طبقه»اشیاء فیزیکی«و ارتباطات فضایی آن ها دارد که بعضا منتج به الگوهایی از حجم های پر و فضاهای خالی مانند فضای داخلی ساختمان ها و الگوهای بلوک های ساختمانی و خیابان ها می گردد.»محیط های بستهسطوح«و»کانال ها«گونه های مختلفی از اشیا و فضاها هستند که به وسیله روابط فضایی و نظم اشیا ساخته شده اند. چکیده تعریف لینچ از شکل شهر شش جنبۀ مختلف دارد : - فرم کالبدی 144 شماره 34 بهار 139۵

4 - استفاده/ فعالیت ها/ حرکت - کنترل - ادراک - پیوستگی/ تغییر - حرکت یا جریان ماده و اطالعات برای تعیین اینکه کدام یک از این جنبه ها در رویکردهای مختلف به ریخت شناسی شهری موردتوجه واقع شده است چهار رویکرد مختلف مشخص شده است که هرکدام نگاه متفاوتی به فرم دارد. رویکرد تحلیل فضایی»مایکل بتی» 9 بنیان گذار رویکردی متمایز در عرصه شکل شهر است. در این رویکرد روش های مورداستفاده سیستم داده های جغرافیایی 10»سلوالر اتوماتا «11 مدل های عامل- محور 12 و فراکتال ها هستند. سردمداران این مکتب در تالش اند که ساختار فضایی و پویایی موجود در شهرها را از روش نظامات پیچیده تبیین نمایند. در این روش ساختار کل مجموعه از جریان های موضعی و محلی شکل می گیرد. بر پایه نظریه جیکوبز )349 )Jacobs, :1962 مایکل بتی شهر را مانند مسئله پیچیدگی سازمان یافته می بیند و مفاهیم ظهور و تکامل را برای حل آن به کار می گیرد. بزرگ ترین نقدی که به مدل های ایجادشده در این مکتب واردشده ارتباط ضعیف آن ها با مقیاس واقعی پدیده های شهری است ) )Batty, :2007,35 مدل ها بازنمایی مناطقی از درون شهرها هستند. سلول ها در یک مدل نمایندة قطعه زمین ها بناها و یا تجمیع ساده آن ها هستند اما بسته به منابع داده ها ممکن است جایی میان این قطعات بلوک های شهری و یا دیگر تقسیمات اداری شهری بیافتند. به همین صورت برخی اجزا مدل سازی شده نیز بی قاعده رها شده اند. این اجزا در بسیاری موارد نشان دهندة»مناطق ساخته شده«هستند اما در بعضی موارد راه های دسترسی را هم در بر می گیرند. مفهوم»همسایگی«در عملکرد سلوالر اتوماتا به عنوان یک مدل نقش پایه ای دارد اما بیشتر با توجه به ساختار مدل تعریف شده تا پدیده ای که مدل سازی می شود. مهم تر اینکه در آنچه ارائه می شود ابهامی پیرامون فرم و عملکرد وجود دارد. غالب کارهایی که بتی به آن ها ارجاع می کند با تغییرات رشد و تفکیک اراضی و همچنین پراکندگی یا مهاجرت جمعیت ساکن سروکار دارد )-142 Ibid:,3(. 154 درهرحال ریخت شناسی هایی که از مدل ها نتیجه می شوند به روشنی با توزیع فضایی مناطق شهری در یک ناحیه مشابهت دارند )تصویر 1(. در حقیقت بتی بیان می کند که مدل سازی نه برای ارائۀ توصیفات دقیق بلکه به منظور»درک عمیق فرآیند رشد شهر و ملزومات اصلی آن و کشف مکانیزم های پایه ای دخیل در آن«انجام می شود )109.)Ibid: رویکرد پیکره بندی فضایی نظریه»هیلیر» 13 امکان به وجود آوردن یک رابطه علی میان شکل شهر و جامعه انسانی ساکن در آن را فراهم می سازد. این نظریه در جستجوی فهم ساختار فضایی سکونت گاه های انسانی از طریق دامنه ای از روش های تحلیلی است. در مقیاس زیستگاه ها پایه های تئوری این رویکرد رابطه ای است میان ساختار فضایی و عملکرد کلی حرکت. حرکت زیربنای رابطه علی در پیکره بندی فضایی است چه در فرم فضایی که در آن حرکت به طور گسترده ای پیکره بندی فضا را در درون شهر شکل می دهد و چه در اثرات فرم فضایی که در آن حرکت توسط پیکره بندی فضایی شکل می گیرد )152.)Hillier, :1996 هیلیر نیز مانند بتی پیکره بندی فضا را به عنوان پدیده ای کلی که از میان ساختارهای جزء سر برمی آورد می بیند. نظریه چیدمان فضا با تأکید بر فضاهای خالی و پیکره بندی فضایی که ریشه تصویر : 1 خروجی گرافیکی از یک مدل رایانه ای عامل-محور برای یک ناحیه شهری. مأخذ : 253.Batty, 2007: 145 بهار 139۵ شماره 34

5 در تحلیل ساختمان ها دارد نگاه ویژه ای به سازمان فضایی شهر دارد )1984 Hanson,.)Hillier & مفاهیم و روش های تحلیلی اغلب بر گشودگی های یک ساختار تمرکز می کنند که در اصل همان فضای خیابان هاست. اگرچه به فضای اطراف ساختمان در یک قطعه زمین نیز توجه می شود. هیلیر فرم فضایی را نظم قرارگیری اجزا در درون کل مجموعه قلمداد می کند. در اینجا پیش فرض این است که توده فضای خالی میان ساختمان ها را در بر می گیرد. در روش های انتزاعی تر مانند»جی گراف ها «14 توده صراحتا بازنمایی نشده است )تصویر 2(. اجزای اصلی نظریه هیلیر عبارت اند از : فضا/ فرم فیزیکی استفاده/ تصرف/ حرکت ادراک )تصویر 3(. رویکرد گونه شناسی فرآیند مکتب گونه شناسی فرآیند غالبا در آثار»موراتوری» 1۵ و شاگردش»کانیجیا» 1۶ بسط یافته است. این رویکرد مکتب در پی یافتن محیط انسان ساخت از طریق سنجش سازوکار دقیق و فرایند تاریخی شکل گیری آن است. مطالعات این گروه از یک تمایز بین ارتباطات فضایی و ارتباطات زمانی آغاز می شود که از آن به»هم حضوری» 17 و»اشتقاق» 18 نام می برند Maffei,( Caniggia & :2001( تجزیه وتحلیل های هم حضوری از یک مجموعه انتزاعی یا شمایی از اجزا دارای سلسله مراتب آغاز می شود : اجزا ساختار اجزا نظامات ساختارها و ارگانیزم های نظامات. این طرح کلی در ابتدا بر تک ساختمان ها و اجزای آن ها مانند آجر الوار چوب کاشی و غیره اعمال می شود. ساختار اجزا در اینجا پیوند میان مواد ساختمانی مثال دیوارها کف و سقف است. نظامات ساختاری نظم موجود در ساختار اجزا در اتاق ها پلکان راهروها و غیره است در ارگانیزمی به نام ساختمان. طرح مشابهی در مورد شهرک ها قابل پیاده سازی است که ساختمان ها را به عنوان اجزا در نظر می گیرد. در این صورت ساختار اجزا مجموعه ای از ساختمان ها یا یک بافت شهری خواهد بود )تصویر 4( و نظام ساختارها ترکیبی از بافت هایی است که مناطق شهری را شکل می دهد که با یکدیگر ارگانیزم یک شهر را می سازند Caniggia(.)& Maffei, 2001: در این رویکرد فرم هایی که در سطوح مختلف یافت می شوند به نام»گونه ها» 19 شناخته می شوند و ریشه در فرآیند محلی توسعه فرهنگی دارند. جنبه های اصلی شکل شهر در این رویکرد عبارت اند از : فرم فیزیکی عملکرد/ استفاده ایدة ساختمان یا فرم ساختن/ تغییر دادن فرآیند فرهنگی اشتقاق یا توسعه و تغییر. تصویر : 2 مثال هایی از جی گراف ها که ارتباطات انتزاعی و موقعیت های نسبی یک پیکره بندی فضایی را نشان می دهد. مأخذ : 102.Hillier, 1996: تصویر : 3 بازنمایی بخشی از مرکز شهر لندن با پلی گون های محدب و محورهای اصلی. مأخذ : 157.Hillier, 1996: تصویر : 4 شکل گیری بافت شهری در شرایط عام مختلف. مأخذ : 130 Maffei, 2001:.Caniggia & 14۶ شماره 34 بهار 139۵

6 تصویر : ۵ نمونه واحدهای پالن : آلن ویک نورث آمبرلند. مأخذ : 72.Conzen, 1969: رویکرد تاریخی- جغرافیایی توسعه مکتب تاریخی-جغرافیایی بر محور کارهای کانزن و بعدها توسط»وایت هند«و شاگردانش صورت گرفته است. هدف اصلی کانزن از کتاب تجزیه وتحلیل پالن شهرهای کوچک تشریح ساختار جغرافیایی و شاخصه های شهرک ها از طریق تحلیل نظام مند اجزا و توسعه در طول زمان است. در مطالعات اصلی کانزن )3-5 )Conzen, :1969 پنج جنبه عمومی متمایز شده است : سایت عملکرد منظر شهری زمینۀ اجتماعی و اقتصادی توسعه. در داخل منظر شهری او سه مجموعۀ فرمی را از بقیه تفکیک می کند : پالن شهرک الگوی استفاده از زمین و جنس ساختمان. به همین ترتیب پالن شهرک نیز به سه مجموعه اصلی اجزا پالن قابل تجزیه است : نظام خیابان بندی الگوهای قطعات زمین و الگوی ساختمان ها. اجزای شکل دهنده نظام بندی خیابان ها خیابان ها هستند. عنصر الگوی قطعات زمین قطعه زمین است و نهایتا عنصر پایه الگوی ساختمان ها پالن-بلوک ساختمان ها است. عالوه بر این ترکیب مشخص خیابان ها قطعه زمین ها و پالن بلوک ها به عنوان تصویر : ۶ الگوهای پیش صنعتی مالکان اولیه زمین در آلن ویک نورث آمبرلند. مأخذ : بر اساس.Conzen, 1969: 35 واحدهای پالن شناخته شده اند )تصویر ۵(. نظریه کانزن ابهاماتی چند به همراه دارد آنجا که از مالکیت زمین استفاده می کند و آنجایی که سعی در تصویرسازی از مالکان اولیه زمین ها در نوشتارش درباره»آلن ویک» 21 دارد )تصویر ۶(. در استفاده متداول قطعه زمین به یک واحد ملک ارجاع دارد. همانند فرم و کاربری تمایلی برای تلفیق فرم فیزیکی قطعه زمین و وضعیت آن به عنوان شیء تملک شده یا به طورکلی کنترل وجود دارد. اگرچه اغلب مرزهای فیزیکی قطعات زمین با مرزهای کنترلی یکی است اما همیشه این طور نیست Kropf,( 1997(. به هر رو کنترل یک جنبه بنیادی از فرم شهر و عاملی ضروری در فهم فرایند توسعه است. مسئله کنترل موضوع یک فصل کامل در»شکل خوب شهر» 22 لینچ است و نقش محوری در شماری از پژوهش های گونه شناسی دارد ازجمله مطالعات»هابراکن«1998( )Habraken,»مدن«1986( )Moudon, و نیز»کستکس«2005( al., 1980,.)Castex et روش کانزن چهار جنبه اصلی از شکل شهر را مشخص می کند : سایت زمینه اجتماعی و اقتصادی عملکرد استفاده از زمین منظر شهری توسعه. 147 بهار 139۵ شماره 34

7 جدول : 1 جنبه های عمومی شکل شهر که در دیدگاه های مختلف ریخت شناسی شهری شناخته شده است. روابط فضایی جنبه های فیزیکی سایت/ محیط فرم مصنوع روابط فضایی عناصر طبیعی که به وسیله بشر تغییرنیافته )بستر فرم مصنوع(. روابط فضایی عناصر مختلف که به وسیله بشر ساخته یا تغییر داده شده است تعامالت انسان و جنبه های فیزیکی شامل فضاهای پر و خالی و همچنین پوشش گیاهی. زمینه اجتماعی و اقتصادی/ روابط جمعی میان فعالیت های انسانی همچنین میان فعالیت های انسانی و فرم های فیزیکی فرهنگ محلی عملکرد/ استفاده/ فعالیت روابط میان بشر و فرم فیزیکی برای مقاصد مشخص مانند حرکت و تصرف کنترل )به عنوان مثال مالکیت( قصد/ طراحی ساخت ادراک جریان منابع طبیعی انسانی ارتباطات زمانی تغییر/ توسعه روابط اجتماعی آشکار یک شخص یا گروه با فرم فیزیکی جهت اعطای قدرت عمل و تصمیم گیری دربارة فرم احساس یا تصویر ذهنی که انگیزة تغییر یا ساخت فرم مصنوع است شامل بازنمایی ها مانند نقشه ها. عمل ساختن یا تغییر فرم مصنوع پاسخ ذهنی و جسمی یا تجربۀ بودن در یک مکان و تصویر یا حسی که در حافظه حفظ شده است. نور خورشید باد آب و غیره. جریان کاال اطالعات انرژی و زباله. تغییرات دوره ای کوتاه مدت در الگوهای فعالیت و تغییر بلندمدت محیط طبیعی و مصنوع که لزوما بر اساس حاالت مختلف در دو یا چند نقطه از زمان توصیف می شود. نتیجه گیری تفکیک شکل شهر به اجزاء آن ممکن است خطا به نظر برسد اما این کار تا حد زیادی جزء ذات و ماهیت ریخت شناسی است. برای سنتز و فهم اجزاء ازهم گسیخته یک تحلیل قیاس یک روش کارآمد است. قیاس در هسته ادراک است و به طور ناخودآگاه در ذهن انسان کار می کند. هشیاری گوته در این بود که این ظرفیت شهودی ناخودآگاه را آگاهانه به کار گرفت و به مقایسه فرم های مختلف اجزا مراحل مختلف توسعه و تحول فرم ها و همچنین مقایسه اطالعات گردآوری شده در مورد آن ها پرداخت. این مقاله درصدد به کارگیری این روش در مطالعۀ شکل شهر بوده و برای این منظور از استدالل استقرایی و تحلیل مقایسه ای نقادانۀ متون کلیدی رویکردهای مختلف به ریخت شناسی شهری استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حداقل چهار نوع کلی از جنبه های مختلف در شکل شهر قابل شناسایی است که درمجموع یازده جنبه متمایز را در بر می گیرند )جدول 1(. بازشناسی مستمر جنبه های تعریف شده فرم زمینه را برای نگاه دقیق تر فراهم می کند. پژوهش های بیشتر در این حوزه می تواند مشخص کند که عملکرد فرم فیزیکی به عنوان یک کلید مرجع چیست و عالوه بر آن اطمینان دهد که دیدگاه ما نسبت به فرم فیزیکی ظرفیت به کارگیری برای بازه کامل و متنوعی از فرم ها را داراست. یک نقطه آغاز برای این پژوهش ها می تواند رفع ابهامات موجود در برخی عناصر مشخص مانند قطعه زمین و بازتعریف جایگاه این عناصر در ساختار کلی اجزا باشد. برخی کارهای ابتدایی در این جهت نتایج مثبتی را نمایش می دهد ),1997 Kropf,, (. مثال دیگر برای تعریف این گونه پژوهش ها اقرار به وجود 148 شماره 34 بهار 139۵

8 ساختارهای کلی گوناگون بر پایۀ عناصر اصلی انتخاب شده است. روشن ترین نمونه ساختارهای متنوع الگوهای شبکه های خطی در روش پیکره بندی سلسله مراتب مناطق در رویکرد تاریخی- جغرافیایی و سلسله مراتب مدوالر در گونه شناسی فرآیند است. استفاده از فرم فیزیکی به عنوان مرجع مشترک برای هماهنگی توصیفات متفاوت شکل شهر یک گام اساسی به سمت ساختن ادراکی منسجم از سکونتگاه های انسانی است. در غیر این صورت سکونت گاه های بشری را می توان تنها به عنوان اشیایی غیر مشخص یا مجموعه ای از اجزا مشخص اما غیرقابل تلفیق دید. اگر شکل شهر همچنان به عنوان یک مفهوم یکپارچه باقی بماند ما باید به شناخت شهر به عنوان پدیده ای جذاب اما همچنان رازآلود قانع باشیم از سویی دیگر اگر جنبه های مختلف را جداسازی کنیم ولی آن ها را منفرد رها سازیم باید هم زمان به شمار زیادی از محاورات نامربوط گوش بسپاریم. پی نوشت types -19 Town plan analysis -20 Alnwick -21 Good city form -22 Hillier -13 j-graphs -14 Saverio Muratori -1۵ Gianfranco Caniggia -1۶ Co-Presence -17 Derivation -18 Burgess -7 Hoyt -8 Michael Batty -9 GIS -10 Cellular Automata -11 Agent Based Model-12 Consistency -1 Specificity -2 Generality -3 Comprehension -4 Coherence -۵ Urban -۶ فهرست منابع Batty, M. (2007). Cities and complexity. Cambridge, MA: MIT Press. Burgess, E. W. (1925).The growth of the city. In The city. Edited by Park, R. E., Burgess, E. W. & Mackenzie, R. D. Chicago: University of Chicago Press. Caniggia, G. & Maffei, G. L. (2001). Architectural composition and building typology: interpreting basic building. Florence: Alinea. Castex, J., Celeste, P. & Panerai, P. (1980). Lecture d une ville: Versailles. Paris: Editions du Moniteur. Castex, J., Depaule, J. C., Panerai, P. & Samuels, I. (2005). Urban forms: the death and life of the urban block. Oxford: Architectural Press. Conzen, M. R. G. (1966). Historical townscapes in Britain: a problem in applied geography. In Northern Geographical essays in honour of G. H. J. Daysh. Edited by House, J. W. Newcastle: University of Newcastle upon Tyne, Department of Geography. Conzen, M. R. G. (1969). Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis. London: Institute of British Geographers. Eco, U. (1979). A theory of semiotics. Bloomington: Indiana University Press. Goethe, J. W. (1952). Goethe s botanical writing. Translated by Bertha Mueller. Honolulu HI: University of Hawaii Press. Habraken, N. J. (1998). The structure of the ordinary. Cambridge, MA: MIT Press. Hillier, B. (1996). Space is the machine. Cambridge: Cambridge University Press. Hillier, B. & Hanson, J. (1984). The social logic of space. Cambridge: Cambridge University Press. Hoyt, H. (1939). The structure and growth of residential neighborhoods in American cities. Washington DC: Federal Housing Administration. Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House. Kropf, K. (1996). Urban tissue and the character of towns. Urban Design International, 1(3): Kropf, K. (1997). When is a plot not a plot: problems in representation and interpretation. Paper presented at the Fourth International Seminar on Urban Form: Birmingham, England. Kropf, K. (2001). Conceptions of change in the built environment. Urban Morphology, 5(1): Kropf, K. (2009). Aspects of urban form. Urban Morphology, 13(2): Levy, A. (1999). Urban morphology and the problem of the modern urban fabric: some questions for research. Urban Morphology, (3): Lynch, K. (1981). Good city form. Cambridge: MIT Press. Moudon, A. V. (1986). Built for change. Cambridge: MIT Press. Peirce, C. S. (1958). Charles S. Peirce: selected writings. New York: Dover Publications. Putnam, H. (1995). Pragmatism. Oxford: Blackwell. Slater, T. R. (1982). Urban genesis and medieval town plans in Warwickshire and Worcestershire. In Field and forest: an historical geography of Warwickshire and Worcestershire. Edited by Slater, T. R. Norwich: Geo Books. Stanilov, K. & Scheer, B. C. (Eds). (2004). Suburban form: an international perspective. London: Routledge. Steadman, P. (2008). The evolution of designs. London: Routledge. Whitehand, J. W. R. & Carr, C. M. H. (2001). Twentieth-century suburbs: a morphological approach. London: Routledge. Whitehand, J. W. R. & Morton, N. J. (2003). Fringe belts and the recycling of urban land: an academic concept and planning practice. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(6): بهار 139۵ شماره 34

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 1397 مقدمه ه یا با عنایت به اهمیت دسترسی نقشه های ساختمانی نظیر نقشه های ایمنی معماری و شهرسازی بخصوص

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

پاییز ۱۳۹۳

پاییز ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ الگوی راهنمای طراحی کنترل و اجرای نماهای شهری معاونت معماری و شهرسازی مقدمه ساختار بصری هر شهر اگرچه ظاهرا سطحی ترین الیه تشکیل دهنده و عام ترین حیطه دربرگیرنده ساختار فضایی- فعالیتی آن شهر

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/ كد استاندارد: 0-4/7// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بخش چهارم: ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های ساده 1 مدل سازی شبکه و ارزیابی سیستم های ساده می خواهیم رابطه بین اجزای سیستم را تعیین کنیم. یعنی مشخص کنیم که خرابی صحت عملکرد اجزای سیستم بر عملکرد کل سیستم

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به اين منظور با استفاده از نام كاربري ورمز عبور INLM

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر