باسم تعالی باجافسار فنی تحلیل Ghost

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "باسم تعالی باجافسار فنی تحلیل Ghost"

رونوشت

1 باسم تعالی باجافسار فنی تحلیل Ghost

2 Ghost خبرش وم ور خذیرذی بر ورا مقذمه : مشا ذ ي سصذ فضای سایبشی دس صمیى باجافضاس اص شرشي فعالیر ایه باجافضاس دس اياسظ ما و امبش سال 2108 میالدی ششي شرذ مید ذ. بشسسی ا وشان مید ذ ک فعالی ي ب وظش میسسذ تمشکض آن بیشتش بش سيی کاسبشان اوگلیسی صبان میباشذ. عبر بشسسری رای صر س اس اص کر زر گشفت بش سيی فایل باجافضاس Ghost ب وظش میسسذ فایل ای مختلفی دس آن تعبیر شرذ اسر Ghost ياقع دس دایشکتر سی Roaming ایدراد مریشر وذ ي اخشای باجافضاس ایه فایل ا دس یک ز ش ب وا نىر ان GhostService خذیرذ تحر فشایىذ مشب ط ب فایل اصلی خاتم زیذا میکىذ ي یک سرشيی سپ باجافضاس ایداد میش د. ایه باجافرضاس اص الگر سیتر سمضوگراسی AES برشای سمضگرزاسی ادام ی فعالی خ فایل ا استفاد میکىذ ي تى ا فایل ایی با زس وذ ایی مشخص سا ک دس ادام ب آن ا اشراس خر ا یر ومر د اص سمضگزاسی فایل را زسر وذ آن را سا بر ".Ghost" سمضگزاسی میکىذ. مچىیه باجافضاس م سد اشاس ز ک یه میکىذ. بی تغییش مید ذ ي اص قشباویان تقاضای زشداخ مشخصات فایلهای اجرایی : 1- مشخصات فایل اصلی باجافسار : Ghost Ghost.exe نام فایل cd0f7f22e337f2ebe455ba4a55fb2b70 MD5 1c712c5a5262a07652d6dfa1bfa525d5435f06b5 SHA-1 c546b5dc641f33e24d6bbfec525554b4e5a2b104c13153cc5f110e352a527d47 SHA KB انذازه فایل Microsoft visual C# v7.0 / Basic.NET کامپایلر آیکون فایل اجرایی -6 مشخصات فایل : GhostService.exe GhostService.exe b23555bbb3f3f0addd bbe b52bf1a4540d054df55c55dd3a1d735a044 f634ab004fa40fe3bcce5b34d5154e0ab65725a a3abd2e7d57065 نام فایل MD5 SHA-1 SHA-656 2

3 141 KB Microsoft visual C# v7.0 / Basic.NET انذازه فایل کامپایلر -3 مشخصات فایل : GhostForm.exe GhostForm.exe 3a2633cd5152a222d1f ecd0 2e52fd f02c0ef2f13bdac2c10b ee554ee05474f7153c3acea1cbb5d51e672415c1d57d527e23172e0b5e3ba75e 30 KB Microsoft visual C# v7.0 / Basic.NET : GhostHammer.dll نام فایل MD5 SHA-1 SHA-656 انذازه فایل کامپایلر مشخصات فایل GhostHammer.dll 5db40b7c42376cc a2c502eb 52c6ed1b3223fe0602c0231d5e2e67eeb12e4b24 f6b65a403417ea4d273b5d42dc16a35e7562b bf2070d2a0da5ed5f KB -4 نام فایل MD5 SHA-1 SHA-656 انذازه فایل -5 مشخصات فایل : GhostFile.dll GhostFile.dll 464da6c cba2d275634e2b2d3e 72354a577d47b5fa624f323a75fdd55d2c5424ff a2d5ecdf22a1554f50c25f4ee027cfaf3d b61b c0ed 17 KB نام فایل MD5 SHA-1 SHA-656 انذازه فایل 0- فایل اصلی باجافضاس Ghost داسای س بخش اس : نام بخش آنتروپی آدرس مجازی انذازه مجازی انذازه خام text rsrc reloc 3

4 : فایل GhostService.exe داسای س بخش اس -2 انذازه مجازی انذازه خام آدرس مجازی آنتروپی نام بخش text rsrc reloc : 3- فایل GhostForm.exe داسای س بخش اس نام بخش آنتروپی آدرس مجازی انذازه مجازی انذازه خام text rsrc reloc : فایل GhostHammer.dll داسای زىح بخش اس -4 نام بخش آنتروپی آدرس مجازی انذازه مجازی انذازه خام X1d} text rsrc reloc فایل GhostFile.dll داسای س بخش اس : نام بخش آنتروپی آدرس مجازی انذازه مجازی انذازه خام text rsrc reloc 4

5 تحلیل پویا : بشای بشسسی نمی تش باجافضاس Ghost فایل اخشایی آن سا دس محیظ آصمایشرگا ی اخرشا کرشدیر ترا نمل رشد باجافضاس سا اص وضدیک م سد بشسسی قشاس د یر. وتایح حاصل اص ایه بشسسی وشان داد ک باجافضاس مر سد اشراس ز اص اخشا یک ز ش تح نى ان Ghost دس دایشکت سی Roaming ایداد میکىذ ي فایل ای صیرش سا دسين آن قشاس مید ذ: فایل : Ghost.bat شامل دست ساتی بشای ایداد یک سشيی دس سیستر قشباوی فایل : GhostHammer.dll ایه فایل خ سمضگزاسی فایل ا م سد استفاد قشاس میگیشد. فایل : GhostService.exe ز اص خاتم ی فشایىذ اصلی باجافضاس ادام ی فشایىذ سمضگزاسی فایل را با اخشای ایه فایل ص س میگیشد. فایل GhostService.exe.config فایل GhostService.pdb فایل GhostService.vshost.exe تص یش صیش مشب ط ب محت ای فایل Ghost.bat میباشذ : تص یش صیش مشب ط ب فایل ای ایداد شذ دس دایشکت سی م سد اشاس میباشذ : 5

6 ز اص ایداد فایل ای م سد اشاس دس دایشکت سی Roaming فایرل Ghost.bat برا اسرتفاد اص محریظ Cmd اخشا میگشدد ي فشایىذ مشب ط ب فایل اصلی باجافضاس خاتم مییابذ. با اخشای فایل Ghost.bat یک سشيی تح نى ان GhostService.exe دس سیستر قشباویان آغاص ب کاس میومایذ ي ادام ی فشایىذ سمضگزاسی فایل ا ت سظ ایه سشيی ص س میززیشد. تص یش صیش مشب ط ب فشایىذ ای م سد اشاس میباشذ : تص یش 0: اخشای فایل Ghost.bat با استفاد اص محیظ Cmd 6

7 تص یش 2: زشداص ی مشب ط ب سشيی GhostService.exe ز اص اخشای سشيی GhostService.exe اص ادام ی فعالی فشایىذ ای مشتبظ با وش افضاس رای زایگرا داد خل گیشی میش د ي فایل ای صیش ت سظ آن دس دسای \:C سیستر قشباویان ایداد میگشدد : فایل autoexec.bat.ghost فایل : Do_Not_Delete_codeId.txt محت ای ایه فایل شامل کذ شىاسایی قشباویان میباشذ. فایل : GhostFile.dll باجافضاس با استفاد اص ایه فایل دایشکت سی ای م سد ذف خ د سا خ سمضگزاسی فایل ا اس ه میکىذ. فایل : GhostForm.exe ایه فایل خ ومایش زىدش ی زیغا باجخ ا ی ب قشباویان استفاد میش د. فایل : GhostHammer.dll ایه فایل خ سمضگزاسی فایل ا م سد استفاد قشاس میگیشد تص یش صیش مشب ط ب محت ای فایل Do_Not_Delete_codeId.txt میباشذ : 7

8 تصر یش صیرش مشبر ط بر فایرل رای ایدراد شرذ دس دسایر \:C سیسرتر قشباویران زر اص اخرشای فایرل GhostService.exe میباشذ : تص یش صیش مشب ط ب زىدش ی زیغا باجخ ا ی باجافضاس میباشذ : بش اساس زیغا باجخ ا ی م اخمیه انال کشد اوذ تما فایل ا سا سمضگزاسی کشد اوذ ي قشباویان دس ص س تمایل بشای سمضگشایی آن ا بایذ مبلغ بی ک یه سا ب کیف ز ل بی ک یه ب آدسس 1N7AmqH12EN3yAkVMPB5rZoVX755jgLbzj اسسال ومایىذ. مچىیه م اخمیه دس ادام انال وم د اوذ 8

9 ک قشباویان ز اص زشداخ مبلغ م سد اشاس اص عشی آدسس ایمیل خ دسیاف ابضاس سمضگشایی با آن ا استباط بشقشاس ومایىذ ي دس ایمیل اسسالی بایستی کذ شىاسایی مشب ط ب خ د سا ویض اسسال ومایىذ. عب بشسسی ای ص س گشفت کیف ز ل مشب ط ب ایه باجافضاس تاکى ن تشاکىشی وذاشت اس. ماوغ س ک اشاس شذ ایه باجافضاس اص الگ سیتر سمضوگاسی AES بشای سمضگزاسی فایل ا اسرتفاد مریکىرذ ي تى ا فایل ایی با زس وذ ای مشخص ي م خ د دس دایشکت سی ای صیش سا م سد ذف قشاس مید ذ : Desktop, Documents, Picture, Videos, Music, C:\Program Files (x86)\microsoft SQL Server, لیس فایل ای م سد ذف باجافضاس : C:\Program Files\Microsoft SQL Server,.bat,.dot,.doc,.wbk,.docx,.pst,.docm,.dotm,.xls,.xlt,.xlsx,.xlm,.xlsm,.ppt,.ldf,.pps,.pptx,.accdb,.accde,.pub,.xps,.pdf,.mp3,.mp4,.wav,.wma,.mpa,.7z,.rar,.zip,.iso,.tar.gz,.csv,.mdb,.sql,.xml,.db,.dbf,.jar,.ai,.bmp,.mdf,.gif,.ico,.jpg,.png,.jpeg,.tif,.tiff,.svg,.js,.html,.php,.css,.cs,.class,.vb,.bak,.ink,.avi تص یش صیش وشاند ىذ فایل ای سمضگزاسی شذ ت سظ ایه باجافضاس میباشذ ي ماوغ س کر قابرل مشرا ذ اس فایل ایی ک وا آن ا ب صبان فاسسی میباشذ سا ویض سمضگزاسی کشد اس ي ز اص سمضگزاسی فایل ا زس وذ ".Ghost" سا ب اوت ای آن ا اضاف میکىذ. 9

10 عب مشا ذا ص س گشفت دس ص س باال ب دن ظشفی مىابع سیستر قشباوی سشن سمضگزاسی فایل را ویض باالتش خ ا ذ ب د. ىگا اخشای باجافضاس Ghost شا ذ ب دیر ک ایه باجافضاس ب ع س میاوگیه اص بریش اص 95 دسصذ ظشفی CPU ي 5 الی 01 دسصذ ظشفی حافظ )RAM( استفاد میکىرذ. دس محریظ آصمایشرگا فشایىذ سمضگزاسی فایل ای م خ د بش سيی یک راسد دیسرک برا حدرر 25 گیگابایر 3 دقیقر بر عر ل اودامیذ. مچىیه عب بشسسی ای اودا شذ فشایىذ مشب ط ب ایه باجافضاس ز اص سمضگزاسی تما فایرل را مچىان ادام مییابذ ي دس ص ستی ک فایل خذیذی دس دایشکت سی ای م سد ذف باجافضاس قشاس گیشد آن ا سا ویض سمضگزاسی میکىذ. تص یش صیش مشب ط ب بخشی اص ومر داس مصرشف مىرابع سیسرتر ت سرظ براجافرضاس میباشذ : 01

11 بش اساس بشسسی ای اودا شذ اکثش آوتیيیشيس ای معتبش ایه باجافضاس سا ب نى ان یک تشيخان شىاسرایی وم د اوذ. لزا احتمال وف ر باجافضاس ب سیستر اص سا ای متذايل اص خمل شصوامر را يخر د داسد. ت صی میگشدد اص باص وم دن شگ و ایمیل حايی زی س مش ک خذا خ دداسی ومایىذ. بىرابشایه تحلیل ایستا: ز اص تحلیل کذ باجافضاس Ghost ب وتایح صیش دس زیذا کشدیر. عب بشسسی ایی ک بش سيی فایل ای مختلف قبل ي بعذ اص سمضگزاسی اودا دادیرر شرا ذ ایره بر دیر کر باجافضاس Ghost ساختاس فایل ا سا ز اص سمضگزاسی ب ع س کامل تغییش مرید رذ. تصر یش صیرش وم ور ای اص تغییشا ساختاس فایل ا سا وشان مید ذ : ماوغ س ک اشاس وم دیر عب بشسسی ای ص س گشفت بش سيی فایل باجافضاس Ghost مشا ذ وم دیر ک فایل ای مختلفی دس آن تعبی شذ اس تص یش صیش مشب ط ب فایل ای م سد اشاس میباشذ : 00

12 قغع کذ صیش مشب ط ب تابع Main() باجافضاس Ghost میباشذ ي ماوغ س ک اشاس شذ با فشاخر اوی آن یرک نى ان Ghost دس دایشکت سی Roaming ایداد مریشر د ي فایرل رای مر سد اشراس دس آن قرشاس ز ش تح میکىرذ ي فشایىرذ مشبر ط GhostService.exe ششي ب فعالی میگیشوذ. با فشاخ اوی تابع Start() سشيی ب فایل اصلی باجافضاس خاتم زیذا میکىذ : قغع کذ صیش مشب ط ب دایشکت سی میباشذ ک فایل ای م سد اشاس ز اص اخشا دس آن قشاس میگیشوذ : 02

13 قغع کذ صیش مشب ط ب بشسسی اخشایی دائمی سشيی GhostService میباشذ : قغع کذ صیش مشب ط ب تابع startprocess() میباشذ ک با فشاخ اوی ایه تابع فایل ای مشب ع دس دسای \:C سیستر قشباویان ایداد میش وذ : 03

14 قغع کذ ای صیش مشب ط ب ت ابع مر سد اسرتفاد ی براجافرضاس خ ر سمضگرزاسی فایرل رای زایگرا داد ي خل گیشی اص ادام ی فعالی فشایىذ ای مشتبظ با وش افضاس ای زایگا داد ای میباشذ : تص یش 0 تص یش 2 04

15 تص یش 3 قغع کذ صیش مشب ط ب تابع startencrypt() میباشذ ک با فشاخ اوی آن دایشکت سی ای م سد ذف باجافضاس خ سمضگزاسی اس ه میش وذ : 05

16 قغع کذ صیش مشب ط ب مته زیغا باجخ ا ی میباشذ : قغع کذ صیش مشب ط ب فایل ای م سد ذف باجافضاس میباشذ : قغع کذ صیش مشب ط ب فایل GhostHammer.dll میباشذ ک با فشاخ اوی آن فایل ا با اسرتفاد اص الگر سیتر سمضوگاسی AES سمضگزاسی میش وذ : 06

17 قغع کذ ای صیش مشب ط ب فایل GhostFile.dll میباشذ ک با فشاخ اوی ایه فایل فایل ا ي دسای ای م سد ذف باجافضاس خ سمضگزاسی اس ه میش د : تص یش 0 تص یش 2 07

18 تص یش 3 تص یش 4 08

19 تص یش 5 تص یش 6 09

20 تص یش 7 تص یش 8 21

21 تص یش 9 باجافضاس Ghost فقظ اص کتابخاو يیىذيصی صیش ب مشا یک تابع اص آن استفاد میکىذ. mscoree.dll _CorExeMain تحلیل ترافیک شبکه : دسخ اس DNS ز اص اخشای باجافضاس ب ششح خذيل صیش میباشذ. خروجی سامانه : کش س آدسس آی زی دامى یاف وشذ. VirusTotal مربوط به فایل اصلی باجافسار : Ghost دس حال حاضش تعذاد 38 م سد اص 68 آوتی يیشيس ي آوتری برذافضاس م خر د دس سراماو VirusTotal قادس ب شىاسایی ایه باجافضاس ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ

22 6- مربوط به فایل : GhostService.exe دس حال حاضش تعذاد 29 م سد اص 69 آوتی يیشيس ي آوتری برذافضاس م خر د دس سراماو VirusTotal قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 22

23 3- مربوط به فایل : GhostForm.exe دس حال حاضش تعذاد 28 م سد اص 69 آوتی يیشيس ي آوتری برذافضاس م خر د دس سراماو VirusTotal قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 23

24 4- مربوط به فایل : GhostHammer.dll دس حال حاضش تعذاد 04 م سد اص 67 آوتی يیشيس ي آوتری برذافضاس م خر د دس سراماو VirusTotal قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 24

25 5- مربوط به فایل : GhostFile.dll دس حال حاضش یچ یک اص 62 آوتی يیشيس ي آوتی بذافضاس م خ د دس ساماو VirusTotal قرادس بر شىاسایی ایه فایل وب د اوذ. خروجی سامانه ویروسکاو مرکس ماهر : مربوط به فایل اصلی باجافسار : Ghost دس حال حاضش تعذاد 8 م سد اص 04 آوتی يیشيس ي آوتی بذافضاس م خ د دس سراماو بر می يیرشيس کاي قادس ب شىاسایی ایه باجافضاس ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ

26 6- مربوط به فایل : GhostService.exe دس حال حاضش تعذاد 8 م سد اص 04 آوتی يیشيس ي آوتی بذافضاس م خ د دس سراماو بر می يیرشيس کاي قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 26

27 3- مربوط به فایل : GhostForm.exe دس حال حاضش تعذاد 8 م سد اص 04 آوتی يیشيس ي آوتی بذافضاس م خ د دس سراماو بر می يیرشيس کاي قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 27

28 4- مربوط به فایل : GhostHammer.dll دس حال حاضش تعذاد 6 م سد اص 04 آوتی يیشيس ي آوتی بذافضاس م خ د دس سراماو بر می يیرشيس کاي قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 28

29 5- مربوط به فایل : GhostFile.dll دس حال حاضش تعذاد 5 م سد اص 04 آوتی يیشيس ي آوتی بذافضاس م خ د دس سراماو بر می يیرشيس کاي قادس ب شىاسایی ایه فایل ب د يآن سا حزف یا غیشفعال میکىىذ. 29

30 31

باسم تؼالی باج افسار فنی تحلیل OpsVenezuela

باسم تؼالی باج افسار فنی تحلیل OpsVenezuela باسم تؼالی باج افسار فنی تحلیل OpsVenezuela مقذمه : مشا ذ ي سطذ فضای سایبشی دس صمیى باجافضاس اص ششيع فؼالیت وم و خذیدذی بد ودا OpsVenezuela خبش مید ذ. بشسسی ا وشان مید ذ فؼالیت ایه باجافضاس دس اياخش ما

توضیحات بیشتر

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس   سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس http://inra.aeoi.org.ir سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س د کلیک ک یذ. )هطاتق شکل 1( - خ ت ثثت و دى دسخ است

توضیحات بیشتر

تاسو تعالی تحلیل فنی باجافسار Pylocky

تاسو تعالی تحلیل فنی باجافسار Pylocky تاسو تعالی تحلیل فنی باجافسار Pylocky مقذمه : سصذ فضای سایثشی دس ح ص تاجافضاس اص ظ س تاجافضاس Pylocky خثش هید دذ فعالتدا ایدي تداجافدضاس اص ا اخش ج الی 2102 هتالدی ضش ع ضذ اسا تش اساس گضاسش سدایا id-ransomware.blogspot.com

توضیحات بیشتر

رد

رد 1 تسو تؼالی تحلیل باج افزار MoneroPay 2 مقدمه: سصذ فضای هجاصی ه س م ت تاجافضاس جذیذی اص ا تطاس دس فت جاسی MoneroPay SpriteCoin )ک تا ام یض ض اخت هی ض د( دس فضای سایثشی خثش هی د ذ ک تا ت ج ت قط پشاک ذگی

توضیحات بیشتر

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فایل ها 1- فایل ای هت ی -2 فایل ای بای شی دس فایل ای هت ی اػذاد بص ست سضت ای اص کاساکتش ا رخیش هی ض ذ. بؼ اى هثال ػذد 123 دس یک فایل هت ی دس 3 2 بایت رخیش هی ض د. بایت رخیش هی ض د دس فایل بای شی دس 1-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى 1 تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان 1191 دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ی

ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى 1 تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان 1191 دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ی ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ین Socket دس هحیط Unix ت صتاى C یا ++C پیاد ساصی ک یذ. هدف

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی باجافزار فنی تحلیل MegaCortex تاریخ نگارش : 1398/ 05/ 29

باسمه تعالی باجافزار فنی تحلیل MegaCortex تاریخ نگارش : 1398/ 05/ 29 باسمه تعالی باجافزار فنی تحلیل MegaCortex تاریخ نگارش : 1398/ 05/ 29 1. مقدمه فهرست مطالب 3... : 2. مشخصات فایل اجرایی :...3.3 شجرهنامه 4... 4. میزان تهدید فایل ب جا افزار:... 4 5. تحلیل پوی ا...4 5-1

توضیحات بیشتر

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Belltech Greeting Cards Designer نویسنده : نرگس عفراوی Narges.a22@gmail.com 1 ؽوا ت کوک تش اه Belltech Greeting Cards Designer

توضیحات بیشتر

باسو تؼالی باج افسار فنی تحلیل Scrabber

باسو تؼالی باج افسار فنی تحلیل Scrabber باسو تؼالی باج افسار فنی تحلیل Scrabber مقذمه : هشا د زصد فضای سایبسی دز شهی باجافصاز اش شس ع فؼالیت و خدیدی اش خا اد یHiddenTear ب ام Scrabber خبس هید د. بسزسی ا شاى هید د فؼالیت ایي باجافصاز دز یو ی

توضیحات بیشتر

1397/04/10 تیش 1397 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ

1397/04/10 تیش 1397 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ 1397/04/10 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ تش اساس یست لی ت تاسیخ 1397/04/10 ت ظی شدیذ است ساختار دی ار

توضیحات بیشتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک تسو تعالی راهنمای نصب درایور دستگاه اخذ اثز انگشت تهیه کننذه :معاونت توسعه فناوری و خذمات الکتزونیک ثبتی سخ : 0.1.3 آرس 0334 فهزست عنوان صفحه همذه... 2 تخش ا ل- صة دسای س هشت ط ت دستگا اثشا گشت خشیذاسی

توضیحات بیشتر

كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي

كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي كت ضت د كت هتا صهتاى ایتي هت ك تذ تلكت تاعت سشعر ها

توضیحات بیشتر

Honeypots

Honeypots رئوس مطالب Low-interaction هقذه تؼشیف ا یپات کاستشد ای ا یپات ا اع ا یپات High-interaction دس هقاتل سش س دس هقاتل کالی ت 2 Use Honeypots to Know Your Enemies HONEYPOT 3 هانی پات )Honeypot( تؼشیف ت یا گزاس

توضیحات بیشتر

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص تاریخ تنظیم : مرداد 1395 گر ه شرکتى یا شاتل فيرست مطالب قراردادن DNSىای کارت شبکو سیستم در حالت ات ماتیک در ان اع یند ز تنظیمات کارت شبکو در یند ز 10 تنظیمات کارت شبکو در

توضیحات بیشتر

باسو تعالی باج افسار فنی تحلیل ShinoLocker

باسو تعالی باج افسار فنی تحلیل ShinoLocker باسو تعالی باج افسار فنی تحلیل ShinoLocker مقذمه : هشا د زصد فضای سایبسی دز شهی باجافصاز اش شرس فعالیر و ر خدیردی اش خرا اد براجافرصاز ShinoLocker خبس هید د. بسزسی ا شاى هید د فعالی ایي باجافصاز دز ا ایل

توضیحات بیشتر

4- هشخظات خذهت 5- جضییات خذهت 6- ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3- اسائ د ذ خذهت 1- ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی د

4- هشخظات خذهت 5- جضییات خذهت 6- ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3- اسائ د ذ خذهت 1- ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی د 4 هشخظات خذهت 5 جضییات خذهت 6 ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3 اسائ د ذ خذهت 1 ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی دس استثاط تا ح ادث اه یتی ام اجشایی: استا ذاسی دفتش اه س

توضیحات بیشتر

004.indd

004.indd از اری ار ط ا ا از ز را ر ده ا. از آن ا ا از ا ر م دا د. ر را از وی ا ی زه ن ن ور ا. ا در در ار را ا ت ا ر رت در از آ ری د ن ا ه د ل در ر ص د ا اد و د آ ی ر د ی در رت و د ادا د ا د ت ا. ۱. در رت ا ن از

توضیحات بیشتر

‫عنوان موضوع: طراحی و تدوین راهنمای ثبت نامه پایان نامه های دانشگاه ع.پ. تهران در سیستم پژوهشیار

‫عنوان موضوع:      طراحی و تدوین راهنمای ثبت نامه پایان نامه های دانشگاه ع.پ. تهران در سیستم پژوهشیار هعا ت پظ ی پشدیغ بیي الولل طشاحی تذ یي سا وای ثبت پایاى اه ای دا گا عل م پضؿکی ت شاى دس ػیؼتن پظ یاس اطالػات پذیذآ س ذگاى ساصهاى: هعا ت پظ ی پشدیغ بیي الولل دا گا عل م پضؿکی ت شاى هجشیاى: هعا ى کاسؿ اػاى

توضیحات بیشتر

- 2 - ف زست صفحه مقذمه...4 سخت افشار مورد نیاس بزای نصب اکتیو دایزکتوری... 5 نصب 6... Active Directory 31... کار با سزویسCenter Active Directory Administrative متصل شذن وینذوس 7 به دومین...38 ایجادکاربز

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز دااگشني علىم زپشکی و خذمات بهذا شتی ردمانی الػشص دستىس ا لع م ل نح ىي استفادي اص رنم افزاس اسصیاب ی عملکرد کا کسىان جهت رپ سن ل تهی و تذویه اص : مر ی م لطف ی سوصبهانی مسئىل اسصشیابی رپ سن ل دااگشني اتبستان

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

نظریه گراف و کاربردها

نظریه گراف و کاربردها تعریف. وث ذی اس گزاف تزاتزکوتزیي تؼذاد رئ سی است ک حذف آى ا تاػث ایجاد یک گزاف ا وث ذ یا ایجاد گزاف تذی ی هیض د. ت اتزایي وث ذی یک گزاف ا وث ذ تزاتز وث ذی یک گزاف ک دارای تزضی است تزاتز گزاف کاهل تا حذف

توضیحات بیشتر

پیش قرارداد

پیش قرارداد بخش اول دریافت ایمیل ابتدا بایستی در بخش تنظیمات.1-1.2-1 تعریف جدید درج مشخصات ایمیل: نکته 1: اگر گزینه ایمیل مشخصات ایمیل یا ایمیل ها رو ثبت کنیم: private برای ایمیل تعریف شده غیر فعال باشد هر کاربری

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July ه تشز کزد هبیکز سبفت آخزیي ث ر سرسب ی را ثزای آسیتپذیزی بی زم افشار ب سیستنعبهل بی ایي شزکت است. ث ر سرسب ی 0 ثحزا ی ث ص رت سیز ث د است: 2109 سبل July هب اه یتی در ثزای هحص الت در درج حسبسیت ChakraCore

توضیحات بیشتر

نخستين برنامه ي بانك اطلاعاتي من در سيلور رايت نگارش ٢

نخستين برنامه ي بانك اطلاعاتي من در سيلور رايت نگارش ٢ ػ اى ػ اى اغلي کلوات کلیذی هؤلف هشجغ سطح هتشجن تاسیخ ا تطاس تؼذاد غفح فایل ای ؾویو تش اه فایش ال ی ش ت کشی تخص س م هش سی تش جضئیات شم افضاس Kerio WinRoute Firewall 6, Overview of Software Details Network,

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ی مهندسی برق دانیال خطابی تیر 1391 تعریف مساله و اهمیت آن روش های یادگیری بیسوی بدون همبستگی متغیرها روش های یادگیری بیسوی با همبستگی متغیرها نتایج ضبیه سازی و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

Visual Studio روی ویندوزهای 7 و 8 با استفاده از 2012 MS-MPI با سالم به همهی دوستان عزیزم طریقهی نصب MPI و نوشتن و اجرای یک برنامه با استفاده از اون رو

Visual Studio روی ویندوزهای 7 و 8 با استفاده از 2012 MS-MPI با سالم به همهی دوستان عزیزم طریقهی نصب MPI و نوشتن و اجرای یک برنامه با استفاده از اون رو با سالم به همهی دوستان عزیزم طریقهی نصب MPI و نوشتن و اجرای یک برنامه با استفاده از اون رو می- خوام تا جایی که خودم یاد گرفتم به راحتترین روش برای شما هم توضیح بدم. امیدوارم که مفید واقع بشه و همه بتونن

توضیحات بیشتر

پاسخ ب برخی اب امات در ثبت خدمات مراقبتی مادر باردار در ساماو سیب )ب مه ما 79( ثبت يزن مادر: - دس قسوت ثجت ثبسداسی ضشح حبل ا لی ث سص ص ی ک هج بی هحبسج

پاسخ ب برخی اب امات در ثبت خدمات مراقبتی مادر باردار در ساماو سیب )ب مه ما 79( ثبت يزن مادر: - دس قسوت ثجت ثبسداسی ضشح حبل ا لی ث سص ص ی ک هج بی هحبسج پاسخ ب برخی اب امات در ثبت خدمات مراقبتی مادر باردار در ساماو سیب )ب مه ما 79( ثبت يزن مادر: - دس قسوت ثجت ثبسداسی ضشح حبل ا لی ث سص ص ی ک هج بی هحبسج وبی ت د ثذ ی قشاس هی گیشد ثبیستی ثجت ض د یؼ ی ثب ت

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمائید جه

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت   دانلود نمائید جه راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت www.4786.ir دانلود نمائید جهت دانلود نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمائید : 1 ابتدا

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی مازندران مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی هدف کلی :... - آض ایی با: ر ش ای جستج در كتابخا ظام NLM اطالعات مربوط به استاد: رشت تحصیلی: پرستبری کبرش بسی ارشد 13 سبل

توضیحات بیشتر

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج اد م اع 27 30 15.77 252.31 15.00 15.00 14.00 13.00 15.00 17.88 19.50 16.25 15.31 16.50 15.75 13.00 15.75 د -" 1631111636 1 30 14.42 230.77 13.00 13.00 12.50 10.00 15.00 13.88 13.50 14.25 15.25 17.00 16.75

توضیحات بیشتر

Project Tamplate

Project Tamplate بسمه تعالی تحلیل بد افزار با استفاده از نرم افزار Ida Pro 1 فهرست اول...... 3... مقدمه...... 4 4... بدافزار... فصل تحلیل ایستای فصل دوم.........5 مقدمه......... 6... امکانات...Ida Pro... 6... نوار راهنمای

توضیحات بیشتر

ماده 1: تعاریف دس ایي آیی به اغغالحبت صیش دس هع بی هطش ح هشث ط ث کبس هیش ذ. الف- دا طگب : دا طگب گلستبى ة- هشکض: هشکض سضذ احذ بی ف ب سی دا طگب گلستبى

ماده 1: تعاریف دس ایي آیی به اغغالحبت صیش دس هع بی هطش ح هشث ط ث کبس هیش ذ. الف- دا طگب : دا طگب گلستبى ة- هشکض: هشکض سضذ احذ بی ف ب سی دا طگب گلستبى ماده 1: تعاریف دس ایي آیی به اغغالحبت صیش دس هع بی هطش ح هشث ط ث کبس هیش ذ. الف- دا طگب : دا طگب گلستبى ة- هشکض: هشکض سضذ احذ بی ف ب سی دا طگب گلستبى ج- احذ ف ب س: احذ بی ف ب س هستقش دس هشکض سضذ دا طگب

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

1- کذاهیک اص تش اه ای صیش جض اط خشداص ا هحس ب هیض د الف( Power Point ب( Word ج( Windows د( Excel 2_ کذاهیک اص گضی ای صیش حا ی ه نتشیي دست سات کاستشدی

1- کذاهیک اص تش اه ای صیش جض اط خشداص ا هحس ب هیض د الف( Power Point ب( Word ج( Windows د( Excel 2_ کذاهیک اص گضی ای صیش حا ی ه نتشیي دست سات کاستشدی 1- کذاهیک اص تش اه ای صیش جض اط خشداص ا هحس ب هیض د الف( Power Point ب( Word ج( Windows د( Excel 2_ کذاهیک اص گضی ای صیش حا ی ه نتشیي دست سات کاستشدی دس ج ت هذیشیت س ذ دس Word هیتاضذ ج( Office Button الف(

توضیحات بیشتر

VIDIX II Direct Digital Radiography System Specifications Flat Panel Detector Flatzz 750 (DRtech - Korea) FDA Approved Amorphous Selenium TFT array 17

VIDIX II Direct Digital Radiography System Specifications Flat Panel Detector Flatzz 750 (DRtech - Korea) FDA Approved Amorphous Selenium TFT array 17 VIDIX II Direct Digital Radiography System Specifications Flat Panel Detector Flatzz 750 (DRtech - Korea) FDA Approved Amorphous Selenium TFT array 17 x 17-inch (43 x 43cm) active imaging area 2560 x 2560

توضیحات بیشتر

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را - -1 1 1- ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را تا برنامه نهایی هدایت خواهد کرد. اولین گام تست برنامه

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

ی ا شیى ای مزتبط با اظ اروام بیه المللی عبارتىد اس: 1- شیى ثبت اظ اروام )ت حساب دفتش تیي الوللی ایپ اسیض هیض د( 2- شیى جستج ی مقدماتی )ت حساب هشجغ جست

ی ا شیى ای مزتبط با اظ اروام بیه المللی عبارتىد اس: 1- شیى ثبت اظ اروام )ت حساب دفتش تیي الوللی ایپ اسیض هیض د( 2- شیى جستج ی مقدماتی )ت حساب هشجغ جست ی ا شیى ای مزتبط با اظ اروام بیه المللی عبارتىد اس: 1 شیى ثبت اظ اروام )ت حساب دفتش تیي الوللی ایپ اسیض هیض د( 2 شیى جستج ی مقدماتی )ت حساب هشجغ جستج ی تیي الوللی ک ت سط هتقاضی ا تخاب ضذ اسیض هیض د( 3

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

ت ام حك 1

ت ام حك 1 ت ام حك 1 همذه افشار زم طزاحي هحاسثات درب پ جز پز فيل پالستيکي آل هي ي هي یي کذ سال در 8888 ت ت ج تا رضذ چطوگيز استفاد اس درب پ جز ای )WinCad( UPVC ث د تز اه فارسي دليك تزای ا جام طزاحي هحاسثات تزش ساخت

توضیحات بیشتر

الدورات المؤكدة 2019 م

الدورات المؤكدة 2019 م ادورات اؤدة 2019 م ا دة ارا وو ارؤا اطط وار وإدارة ار ورقا!ل. 1 $ 2500 5 أم #وا"ور ادارةا د #ب وا&داء از &)ل ا#رر. 2 ا دة ارا واراتاو# ازة. 3 إراتو *تإ)داد وإدارةا! ودوا+د ناطراوا *و*. 4 ا&ب ا+د- اد.قوار.

توضیحات بیشتر

SketchUp آموزش کار با برنامه

SketchUp  آموزش کار با برنامه آموزش کار با برنامه SketchUp محسن اصغری دبیر کار و فناوری www.karvafanavari.ir مقدمه یکی اص شم افضاس بی کبسثشدی دس صهی هذل سبصی س ثؼذی وبیص وبی پشسپکتی شم افضاس SketchUp سبخت ضشکت گ گل هی ثبضذ. الجت ایي

توضیحات بیشتر

باسو تؼالی باج افسار فنی تحلیل ).Bip( Crysis/Dharma

باسو تؼالی باج افسار فنی تحلیل ).Bip( Crysis/Dharma باسو تؼالی باج افسار فنی تحلیل ).Bip( Crysis/Dharma مقذمه : هشا ذ رصذ فضای سایبزی در سهی باجافشار اس شز ع فؼالیت و ه خذیهذی اس خها اد ی بهاجافهشار Crysis/Dharma خبز هید ذ ک پس اس رهشگذاری فایل ا پس ذ آى

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 طشاحی پیاد ػاصی ػیؼتن اطالعات پایؾ کفایت و دیالیض Design and Implementation of hemodialysis adequacy monitoring information system اػاتیذ سا وا: دکتش هشجاى قاضی ػعیذی- دکتش سضا كفذسی اػاتیذ ها س: دکتش

توضیحات بیشتر

ویندوز سرور 2102

ویندوز سرور 2102 ویندوز سرور 2102 مهندسی شبکه مایکروسافت MCSA 88 فصل سوم پیکر بندی و مدیریت پشتیبانگیری از ویندوز سرور 2102 ی ب 89 فصل 3 پیکربندی و مدیریت پشتیبانگیری از ویندوز سرور 2102 مقدم دس ایه فصل قصذ داسیم تب ا

توضیحات بیشتر

بررسی انواع یوبوت در بازار ایران و مقایسه آنها با یکدیگر

بررسی انواع یوبوت در بازار ایران و مقایسه آنها با یکدیگر »گروه فنی و مهندسی»M.G.M "بررسی انواع یوبوت در بازار ایران و مقایسه آنها با یکدیگر" فهرست مطالب عى ان......صحف 1. تاریخچ... 3.2 ما یت ي عملکرد قالب ای ی ب ت... 3 3. او اع قالب ی ب ت... 4.1-3 قالب ی ب ت

توضیحات بیشتر

بس م رب ا لم هدی ا لل ه م عج ل لولیک الفرج آموزش نصب ویندوز 7 تخش ا ل : هعشفی هختصش ی ذ ص ۷ اهکا ات ی ذ ز ۷ ضاهل یکسری یژگی ای جذیذ از جول خیطرفر در ل

بس م رب ا لم هدی ا لل ه م عج ل لولیک الفرج آموزش نصب ویندوز 7 تخش ا ل : هعشفی هختصش ی ذ ص ۷ اهکا ات ی ذ ز ۷ ضاهل یکسری یژگی ای جذیذ از جول خیطرفر در ل بس م رب ا لم هدی ا لل ه م عج ل لولیک الفرج آموزش نصب ویندوز 7 تخش ا ل : هعشفی هختصش ی ذ ص ۷ اهکا ات ی ذ ز ۷ ضاهل یکسری یژگی ای جذیذ از جول خیطرفر در لوس زطخیع دسسخط خطسیثا ی از Virtual Hard Disk ت ث د

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

فرایند استخدام شروع دریافت مجوز استخدام از وزارت متبوع تعیین پست های سازمانی بالتصدی جهت استخدام اعالم تاریخ برگزاری آزمون مکاتبه با بنیاد شهید و امور

فرایند استخدام شروع دریافت مجوز استخدام از وزارت متبوع تعیین پست های سازمانی بالتصدی جهت استخدام اعالم تاریخ برگزاری آزمون مکاتبه با بنیاد شهید و امور فرایند استخدام شروع دریافت مجوز استخدام از وزارت متبوع تعیین پست های سازمانی بالتصدی جهت استخدام اعالم تاریخ برگزاری آزمون مکاتبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در مورد 0/0 سهمیه 25 فرزندان شاهد

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE پردازش سبز هونام http://www.esys.ir/ بهمن ماه 1390 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR 1 کارهایی که می خواهیم انجام دهیم حذف کاتالوگ های غیر ضروری حذف Standard )اجزای Shell گرافیکی محیط سیستم عامل )Explorer, Taskbar,

توضیحات بیشتر

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود بررسی رفتار اتصال پیچی با ورق انتهایی در قاب سه طبقه فوالدی با روش اجزای محدود Downloaded from journalisss.ir at 1:59 +0330 on Friday February 1st 2019 2 ب ر ز زعیندار *1 سیذ هحوذرضا هرتض ی شا ت یذ سخبیی

توضیحات بیشتر

1

1 1 طرح درس کامپیوتر پسرانه دبستان رضا)ع( امام 2 طرح درس سال چهارم دبستان.1 محیط windows7.2 محیط Microsoft word2212.3 محیط Microsoft PowerPoint2212.4 محیط Microsoft Excel2212 5. نرم افزار فتوشاپ 6. سخت افزار

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا دوره ام ن ی دیج تا ا ی ک ه ک ش - ما را دانشجو ی و واق ب را

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

IN THE NAME OF GOD Author : NobodyCoder Date : 25 shahrivar 1388 Topic Link in Our Forum : My Us

IN THE NAME OF GOD Author : NobodyCoder Date : 25 shahrivar 1388 Topic Link in Our Forum :   My Us IN THE NAME OF GOD Author : NobodyCoder Date : 25 shahrivar 1388 Topic Link in Our Forum : http://www.ashiyane.org/forums/showthread.php?t=13785 My User link in Forum : http://www.ashiyane.org/forums/member.php?u=1024269

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

مرتب سازی Bitonic ا اع هرتب سازی براساس عول پاي ای ک استفاد هی ض د ب د دست تقسین هی ض د: عول اغلی هقايس جاب جايی هرتب سازی براساس يكی از خ اظ ع اغر هث

مرتب سازی Bitonic ا اع هرتب سازی براساس عول پاي ای ک استفاد هی ض د ب د دست تقسین هی ض د: عول اغلی هقايس جاب جايی هرتب سازی براساس يكی از خ اظ ع اغر هث مرتب سازی Bitonic ا اع هرتب سازی براساس عول پاي ای ک استفاد هی ض د ب د دست تقسین هی ض د: عول اغلی هقايس جاب جايی هرتب سازی براساس يكی از خ اظ ع اغر هثل ت زيع ضذگی. هرتب سازی پیص ر در دست ا ل قرار هیگیرد.

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

ITIL V3 Service Design

ITIL V3 Service Design بسمه تعالي طراحي خدمات Service Design فضيلت حججي پاييش 1396 هزکشآه سػ ف ا ري اعالعات عاسهاى فا اي ؽ زداري اصف اى طزاحی خدمات Design( )Service هجو ع اي اس قابليت اي تخصصي عاسها ي هؾتزياى ب ارسػ ارائ بزاي

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شروع به ار رد وارد رد ت ف مش مو یاهو ایم اخ در هن ا ت

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ENDNOTE آم سش مقذماتی مسعود محمدی کارشناس ارشد اطالع رسانی پزشکی WHAT IS ENDNOTE? EndNote is a reference management software package, which is used to manage bibliographies and references when writing

توضیحات بیشتر

Kind of Sites

Kind of Sites علل استفاد از دکل شرکت ا سازها ا ادارات هختلف در راستای یل ا ذاف خ د در ج ت ارائ ر چ ت تر سریؼتر خذهات ه رد یاز جاهؼ از تج یسات هختلفی استفاد هی وای ذ. ػی از ایي تج یسات ساز ای هی تاش ذ ک ت تط ر کلی ت

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم ورود به سیستم یادگیری الکترونیکی پس از روشن کردن کامپیوتر اتصال به اینترنت باز کردن صفحه مرورگر) Firefox یا )Google Chrome و وارد کرردن آدرس سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس )el.modares.ac.ir(

توضیحات بیشتر

شهروند الکترونیک سری 1 س ال 1. ج ر هشا ذ زاسیخچ سایر ای اسسفاد شذ اص کذام گضی اسسفاد هی ک ین Home.1 History

شهروند الکترونیک سری 1   س ال 1. ج ر هشا ذ زاسیخچ سایر ای اسسفاد شذ اص کذام گضی اسسفاد هی ک ین Home.1 History http://wordpress2.ir شهروند الکترونیک سری 1 http://amerischool.ir س ال 1. ج ر هشا ذ زاسیخچ سایر ای اسسفاد شذ اص کذام گضی اسسفاد هی ک ین Home.1 History.2 Format.3 Search.4 س ال 2. کذام یک اص ب سایر ای صیش

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx)

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx) إر"دات 5 دم ط)ب ا & 2 ول )% 6 "رة وط 7 ت ارافءاتا ات واناط (اطءوارن) "!بادة 17a أو 16b ن$ونا%$ا (ا 8 دة طو) زد ن 90 و ) ار ا ن ر$ 01.08.2015 أ 2 @?#ن أ 2 &ب ا # ءات ا

توضیحات بیشتر

ت ام خذا را وای صة ساها پیاهک SMS ) ( سخ ی ذ س - 7 V هقذه : را وای صب ساها پياهک ( ) ب ه ظ ر کوک رسا ي در اهر صب ایي ساها SMS هي باشذ اهيذ ارین

ت ام خذا را وای صة ساها پیاهک SMS ) ( سخ ی ذ س - 7 V هقذه : را وای صب ساها پياهک ( ) ب ه ظ ر کوک رسا ي در اهر صب ایي ساها SMS هي باشذ اهيذ ارین ت ام خذا را وای صة ساها پیاهک SMS ) ( سخ ی ذ س - 7 V-0.0.2 هقذه : را وای صب ساها پياهک ( ) ب ه ظ ر کوک رسا ي در اهر صب ایي ساها SMS هي باشذ اهيذ ارین ک ت ضيحات ایي سخ از را وا بت ا ذ شوا را در صب را ا

توضیحات بیشتر

Paper template

Paper template طراح س ستن خبر فبز ب ه ظ ر ک ترل حرکت ببالبر 2 هدا ذ ه ذ هحوذ قاسو صاد دا طد کاسض اس اسضذ دا طکذ ف ه ذس دا طگا تشت ت هذسس ت شاى mmoaiedi@gmail.com 2 دا طد کاسض اس اسضذ دا طکذ ف ه ذس دا طگا تشت ت هذسس ت

توضیحات بیشتر

TEXT 42.xps

TEXT 42.xps 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ع ط ق د ر ج ت و ی د ر ج م ی گ د ن ز ه ب ن ا ن ا و ج ش ی ا ر گ ر ب

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Chapter 2: Data Preprocessing

Chapter 2: Data Preprocessing DATA CLEANSING DATA CLEANING DATA SCRUBBING سیستم های خبره و مهندسی دانش دکتر کاهانی مصطفی احمدی گل خطمی mo_ah233@stu-mail.um.ac.ir زمستان 91 پاوساسی داد ا چیست فهرست مطالب )Missing ای گن ضذ ) Data داد

توضیحات بیشتر

آموزش نرم افزار کامل Installshield مؤلف : مهندس رضا علیپور

آموزش نرم افزار کامل Installshield مؤلف : مهندس رضا علیپور آموزش نرم افزار کامل Installshield مؤلف : مهندس رضا علیپور ' سخنی از رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضرت آیت االله العظمی امام خامنه اي م د ظ ل ه العالی ادام االله ظل الوارف زنده

توضیحات بیشتر

برنامه‌هاي پيش‌نياز اتوماسيون

برنامه‌هاي پيش‌نياز اتوماسيون نيازاتوماسيونبررويكالينت برنامههايپيش -1 در و نمود اقدام تغييرات از پارهاي انجام به نسبت ميبايست اتوماسيون برنامه كار به شروع براي مناسب شرايط شدن مهيا منظور به شد. خواهد اشاره كامل صورت به موارد اين به

توضیحات بیشتر

به نام هدایتگر آدمیان Adobe Premiere Pro Cs3 شم افضاس پشیوایش اص سشی شم افضاس ای ضشکت Adobe است تشای تذ یي فیلن تکاس هیش د ایي کتاب ت آه صش شم افضاس پ

به نام هدایتگر آدمیان Adobe Premiere Pro Cs3 شم افضاس پشیوایش اص سشی شم افضاس ای ضشکت Adobe است تشای تذ یي فیلن تکاس هیش د ایي کتاب ت آه صش شم افضاس پ به نام هدایتگر آدمیان Adobe Premiere Pro Cs3 شم افضاس پشیوایش اص سشی شم افضاس ای ضشکت Adobe است تشای تذ یي فیلن تکاس هیش د ایي کتاب ت آه صش شم افضاس پشیوایش ت ص ست کلی کاستشدی ( تذ ى جضئیات ) هی پشداصد

توضیحات بیشتر

ریزپردازنده پیشرفته

ریزپردازنده پیشرفته ریزپردازنده پیشرفته ساختارهای حافظه مقدمه حافظه ایده آل: سایز بسیار بزرگ تاخیر کم حافظه های سریع بسیار گران هستند راه حل: استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی در حافظه ها تمام فضای حافظه در بزرگترین و کندترین

توضیحات بیشتر

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری (   آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( www.geot.ir آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس هؼو لی () کار هی ک د 09197628646 - دفتر فروش همراه :

توضیحات بیشتر

بـــــــاجافـــــــزار ماهنـامـه شماره - 1 اردیبهشت 97 مرکز تخصصی آپا بجنورد

بـــــــاجافـــــــزار ماهنـامـه شماره - 1 اردیبهشت 97 مرکز تخصصی آپا بجنورد بـــــــاجافـــــــزار ماهنـامـه شماره - 1 اردیبهشت 97 مرکز تخصصی آپا بجنورد https://ubcert.ir ماهنامه باج افزار مرکز تخصصی آپا بجنورد 2 فهرست مطالب 3 تازه های باجافزاری... سال جدید باجافزار جدید...3 زیبا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس توسعه سيستم ها با XML گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-8/// 0 6 0 0 0 Isco-08 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

نمودار قطبی صدا (Polar Diagram)

نمودار قطبی صدا (Polar Diagram) طيف اکوستيکی( Spectrum (Acoustic تاليف و ترجمه: فرزاد ميالنی حتوا تاتحال اص ای ت ام رنگ يا طنين صذا را ش يذ ايذ. در الغ د صذای هتفا ت دارای د ر گ هتفا ت ست ذ. هثال صذای د ساس پيا يلي را لتيو زد ت La(440Hz)

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1(

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1( کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO 27001. )1( مزايای استفاده از سامانه کيهان شناسايي و احراز هويت چند عاملي کاربران دسترس پذيری باال تامين محرمانگي ترافيک شبکه ارتباطي کنترل اتصال به شبکه تامين صحت

توضیحات بیشتر