Microsoft Word - MJBU doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - MJBU doc"

رونوشت

1 و 5 و 7 مجلە دانشگاه علوم پزشکی بابل سال ششم شمارۀ 4 (پیدرپی 24) صفحه 49 الی 53 پاییز 1383 دریافت: 81/12/26 پذیرش: 82/4/31 شیوع HBV DNA در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B (بابل 1381 ) دکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر محمدجعفر سلیمانی دکتر سیداحمد اصغرزاده احمدی 1- دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل 2 - متخصص علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل 3 - عضو هیا ت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل سابقه و هدف: یکی از انواع موتاسیونها که در ویروس هپاتیتB ایجاد می شود پره کور موتانت است که در حاملین مزمن ویروس هپاتیت AntiHBe + B ایجاد می شود. این بیماران مستعد ابتلا به ضایعات فعال کبدی هستند. این مطالعه بمنظور تعیین شیوع پره کور موتانت در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه بروش مقطعی در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B آنتی + Hbe طی سال 1381 در بابل انجام شد. HBV DNA در این بیماران به روش PCR بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نسبت شیوع پرهکور موتانت در بیماران مذکر و مونث و گروههای سنی مختلف با تست X 2 مقایسه گردید. یافته ها: از 257 بیمار آنتی + Hbe (میانگین سنی 32/3±11/2 سال) HBV DNA در 222 نفر (%86/4) مثبت بود HBV DNA در 136 نفر (%87/2) از 156 بیمار مرد و در 86 نفر (%85/1) از 101 بیمار زن مثبت بود. شیوع پره کورموتانت در گروههای سنی اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع پره کور موتانت در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B در منطقه ما بالا است.پیگیری این بیماران جهت جلوگیری از ضایعات کبدی ضروری است. واژه های کلیدی: شیوع پره کورموتانت بیماران + AntiHBe عفونت مزمن با ویروس هپاتیت B. مقدمه %5 بیش از یت جهانی آلوده به ویروس هپاتیت B می باشند که اکثرا در کشورهای آسیایی و آفریقایی زندگی می کنند این افراد نه تنها به عنوان منبع آلودگی عمل می کنند بلکه خود نیز در معرض عوارض دیررس این ویروس به صورت سیروز و سرطان کبدی قرار دارند و سالانه نیز 1/5 میلیون نفر بعلت این عوارض جان خود را از دست می دهند( 1-3 ). سیر آلودگی مزمن با ویروس هپاتیت B معمولا دو مرحله ای است در مرحله اول که فاز تکثیری ویروس است و HBeAg HBV DNA خون در وجودداشته و تخریب سلولهای کبدی نیز بالا است. در مرحله دوم که فاز بدون تکثیر ویروس است بیماران HBVDNA در خون بسیار پایین و غیر قابل اندازه گیری است و ضایعات کبدی نیز خفیف است ) موتاسیونی که در ژن 4). در بعضی از مناطق دنیا بعلت Precore/core ویروس ایجاد می شود Anti HBe + ساخته نمیشود. این بیماران علیرغم اینکه HBeAg هستند ولی تکثیر ویروس و تولید HBcAg همچنان ادامه می یابد. اینگونه از بیماری را Precore Mutant گویند. تکثیر ویروس در این بیماران که با مشخص نمودن DNA ویروس در خون مشخص می شود بوسیله PCR قابل تشخیص است ) 6). افزایش سطح DNA هزینه انجام این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره از اعتبارات + Hbe Anti بوده و میزان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تا مین شده است.

2 و 3 / 50 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل سال ششم/ شماره 4 (پیدرپی 24) پاییز 1383 و با حدود اشتباه %5 256 نفر تعیین گردید. برای تمام این بیماران آزمایشات Anti HBe, HBeAg, HBsAg با استفاده از کیت رادیم انگلستان انجام شد. برای بیمارانی که + HBe Anti بودند HBV DNA به روش PCR انجام شد. ) PCR بااستفاده از دستگاه Techne) (Genius ساخت کشور انگلستان و با استفاده از کیتهای diagnostic) (Roche سوي یس انجام شد. بیمارانی که سابقه درمان با داروهای ضد ویروس بودند از مطالعه حذف شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و نسبت شیوع پره کورموتانت در دو جنس و گروههای سنی مختلف با تست X 2 مقایسه گردید. یافته ها 257 نفر از بیماران + HBe Anti مورد بررسی قرار گرفتند که 101 نفر (%39/3) زن و 156 نفر (%60/7) مرد بودند. میانگین سنی بیماران مرد ± 11/9 32/13 سال و میانگین سنی بیماران زن 31/2 ± 12/3 و میانگین سنی کل بیماران 32/23±11/2 سال بود. HBV DNA در 86 نفر( %85/1 ) از بیماران زن و در 136 نفر( %87/2 ) از بیماران مرد مثبت بود. بین شیوع HBV DNA در جنس مرد و زن اختلاف معنی داری وجود نداشت(جدول 1 ). شیوع پره کورموتانت درگروههای سنی 5-14 سال %100 در سال %79/3 در سال %93/5 بود. بین شیوع پره کورموتانت بر حسب ویروس در خون منجر به ایجاد التهاب شدید در سلولهای کبدی و فیبروز میشود ایجاد سیروز و هپاتیت برق آسا نیز در اینگونه از بیماران بیشتر از بیماران + HBeAg دیده میشود( 8-11 ). شیوع پره کور موتانت در جوامع مختلف متفاوت است شیوع پره کورموتانت در حاملین مزمن این ویروس در آلمان %50 در تایوان %67 در ایتالیا %73/5 و درمنطقه مدیترانه %98 گزارش شده است( 12-14). اگر عفونت با این ویروس در زمان کودکی اتفاق بیفتد شانس ایجاد این موتاسیون در سنین بلوغ بیشتر خواهد بود( 10 و 9 ). در کشور ما بیش از %3 یت عمومی جامعه حامل مزمن ویروس هپاتیت B می باشند که بیش از %80 آنها نیر + HBe Anti می باشند و اکثرا نیز عفونت را در زمان کودکی کسب نموده اند( 1 ). چون بررسی جامعی از وضعیت پره کورموتانت در بیماران مبتلا به هپاتیت B در کشور ما انجام نشده است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع این موتاسیون در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B که + HBe Anti هستند انجام شده است. مواد و روشها این مطالعه به روش مقطعی در حاملین مزمن ویروس هپاتیت B در بابل در سال 1381 انجام شد. حاملین مزمن ویروس هپاتیت B که از طریق انتقال خون شناسایی و جهت درمان و پیگیری به درمانگاه و بخش عفونی معرفی شدند و همچنین افراد آلوده خانواده این بیماران نیز وارد مطالعه شدند اندازه نمونه با ضریب اطمینان %95 گروههای سنی مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت(جدول 2). جدول 1. موارد مثبت و منفی پره کورموتانت در بیماران + HBe Anti بر حسب جنس در سال 1381 موارد مثبت و منفی پره کوموتانت موارد مثبت PCR موارد منفی PCR جنس ( 100)156 ( 12/8) 20 ( 87/2) 136 مرد ( 100)101 ( 14/9) 15 ( 85/1) 86 زن ( 100)257 ( 13/6) 35 ( 86/4) 222

3 شیوع HBV DNA در حاملین مزمن ویروس... دکتر محمدرضا حسنجانی روشن و همکاران 51 / جدول 2. موارد مثبت و منفی پره کورموتانت بر حسب گروههای سنی در بیماران تحت بررسی در سال 1381 گروههای سنی 5-14 سال سال سال سال بیشتراز 45 سال موارد مثبت PCR 86/4)222 ( 29 85/3) ( 54 81/8) ( 87 93/5) ( 46 79/3) ( 100) 6 ( موارد مثبت 13/6)35 ( 5 14/7) ( 12 18/2) ( 6 6/5) ( 12 20/7) ( 0) 0 ( موارد منفی 100)257 ( ) ( ) ( ) ( ) ( 100) 6 ( بحث این مطالعه نشان داد که HBV DNA در %86/4 از بیماران + HBe Anti دیده شد. این افراد در خطر ایجاد التهاب شدید کبدی و سیروز هستند. شیوع پره کورموتانت در منطقه ما با گزارش شیوع آن در کشورهای منطقه مدیترانه ای تقریبا برابر است( 3 ). Lin و همکارانش در سال 2002 در تایوان Theamboonlers و همکارانش در سال 1999 در تایلند Triki و همکارانش در سال 2000 در تونس شیوع پره کورموتانت را در بیماران + HBe Anti به ترتیب %67 %69/5 و %86 گزارش نمودند ( 16 و 15 و 13 ). در حالی که Laras و همکارانش در سال 1998 در یوتان Knoll و همکارانش در سال 1999 در آلمان Santantonio و همکارانش در ایتالیا نیز شیوع پره کورموتانت را به ترتیب در %22/5 %50 %73/5 از بیماران گزارش نمودند( 17 و 14 و 12 ). شیوع این موتاسیون در هندوستان نیز %15/5 و در کانادا %6/7 گزارش گردید ( 19 و 18 ). اختلاف شیوع پره کورموتانت در گزارشات مختلف شاید به علت زمان ابتلا به ویروس هپاتیت B باشد. بنظر می رسد که شیوع این موتاسیون در مناطقی که انتقال ویروس در زمان کودکی اتفاق افتاده باشد بیشتر است زیرا که در کشورهای اروپایی و آمریکایی انتقال ویروس در زمان بلوغ و از طریق فعالیت جنسی اتفاق می افتد در حالی که در کشورهای آسیایی و منطقه مدیترانه انتقال در زمان کودکی اتفاق افتاده است( 8 ). که در این مورد نیاز به بررسی بیشتر است ثابت شده است که هر چه زمان آلودگی در بیماران طولانی تر گرددامکان ایجاد این موتاسیون بیشتر است( 10 ). افزایش غلظت ویروس در خون نیز رابطه مستقیم با شدت ضایعات کبدی و ایجاد فیبروز دارد. در یک مطالعه که بوسیله Lindh و همکارانش در سال 2000 انجام شد نشان دادند که غلظت بیش از 200/000 ویروس در هر میلی لیتر سرم همراه با افزایش التهاب سلولهای کبدی بوده است( 20 ). حتی Chan و همکارانش در سال 2002 در هنگ گنگ نشان داد که با 500 عدد DNA ویروس در هر میلی لیتر سرم همراه با افزایش تخریب کبدی بود (21). در مطالعه ما از 150 عدد به بالا کپی ویروس در هر میلی لیتر خون بوسیله PCR قابل شناسایی بود که یک آزمایش کیفی است. اندازه گیری کمی DNA ویروسی در خون نیز امکان پذیر است که باید در بیماران مبتلا به پره کورموتانت در جامعه ما انجام گیرد. نتیجه این مطالعه نشان داد که نوع پره کورموتانت در منطقه ما هیپرآندمیک است و با توجه به عوارض زیاد ویروس در این گروه از بیماران پیگیریهای لازم و اقدامات پیشگیری و یا درمانی مناسب ضروری است. تقدیر و تشکر از پرسنل بخش عفونی آزمایشگاه رازی و از آقای دکتر حاجی احمدی به خاطر تجزیه و تحلیل آماری قدردانی می شود.

4 / 52 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل سال ششم/ شماره 4 (پیدرپی 24) پاییز 1383 References 1. Massarat Maraat S, Malekzadeh R, Rezvan H, et al. Hepatitis B in Iran. Arch In Iranian Med 2000; 3: Mahoney FJ. Update on diagnosis, management, and prevention of hepatitis B virus infection. Clin Microbiol Rev 1999; 12: Toukan AU. Hepatitis B in the Middle East: Aspects of epidemiology and liver disease after infection. Gut 1996: 36: Imperial JC. Natural history of chronic hepatitis B and C. J Gastroenterol Hepatol 1999; 14: Dienstag JL, Isselbacher KJ. Chronic hepatitis. In: Fauci AS, Harrison TR, eds. Harrison s principles of internal medicine, 14 th ed, Newyork: Mc Graw Hill 1998; PP: Pramoolsinsup C. Management of viral hepatitis B. J Gasteroentrol Hepatol 2002; 17 suppl: S126-S Akarca US, Greene S, Lok AS. Detection of precore hepatitis B virus mutants in asymptomatic HBsAg- Positive family members. Hepatology 1994; 19: Shaw Stiffel TA. Chronic hepatitis in: Mandell, Douglas and Bennett s principles and practice of infectious diseases. Churchill Livingstone, NewYork 2000: Chan HLU, Tsang SWC, Liew CT, et al. Viral genotype and hepatitis B virus DNA Levels are correlated with histological Liver damage in HbeAg-Negative chronic hepatitis B virus infection. Am J Gasteroenterol 2002; 97(2): Chan HLY, Hui Y, Leung NWY, et al. Risk factors for active liver diseases in HBeAg-Negative chronic hepatitis B virus-infected patients. Am J Gasteroenterol 2000; 95(12): Fattovich G, Brollo L, Alberti A, et al. Chronic persistent hepatitis B can be a progressive disease when associated with sustained virus replication. J Hepatol 1990; 11(1): Knoll A, Rohrhofer A, Kochanowski B, et al. Prevalence of precore mutants in antihbe positive hepatitis B Virus carriers in Germany. J Med Virol 1999; 59 (1): Theamboolers A, Tangkigvanich P, Jantaradsamee P, et al. Prevalence of core promotor and precore mutants of hepatitis B virus in Thailand by RFLP and sequencing. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999; 30(4): Santantonio T, Jung MC, Miska S, et al. High prevalence and heterogeneity of HBV Precore Mutants in anti HBe positive carriers with chronic liver disease in Southern Italy. J Hepatol 1997; 13 suppl 4: S Lin CL, Liaol Y, Liu CJ, et al. Hepatitis B genotypes and precore/ basal core promoter mutants in HBeAg-negative chronic hepatitis B. J Gastroenterol 2002; 37(4): Triki H, Benslimane S, Ben Mami N, et al. High circulation of hepatitis B virus (HBV) precore mutants in Tunisia, North Africa. Epidemio Infect 2000; 125(1):

5 53 / شیوع HBV DNA در حاملین مزمن ویروس... دکتر محمدرضا حسنجانی روشن و همکاران 17. Laras A, Koskinas J, Avgidis K, et al. Incidence and clinical significance of hepatitis B virus precore gene translation initiation mutations in e antigen- negative patients. J Viral Hepat 1998; 5(4): Guptan RC, Thakur V, Sarin SK, et al. Frequency and clinical profile of precore and surface hepatitis B mutants in Asian- Indian patients with chronic liver disease. Am J Gastroenterol 1996; 91(7): Berris B, Sampliner RE, Sooknanan R, et al. Hepatitis B virus DNA in asymptomatic HBsAg carriers: Comparison with HBeAg/anti HBe status. J Med Virol 1987; 23(3): Lindh M, Horal P, Dhillon A, et al. Hepatitis B DNA Levels, precore mutations, genotypes and histological activity in chronic hepatitis B. JV hepatitis 2000; 7(4): Ter Borg F, Ten Kate FJW, Cuypers HTM, et al: Relation between laboratory test results and histological hepatitis activity in individuals positive for hepatitis B surface antigen and antibodies to hepatitis B e-antigen. The Lancet 1998; pp: آدرس نویسنده مسي ول: بابل بیمارستان شهید یحیی نژاد گروه داخلی تلفن:

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Effectiveness of Stress Management on Functional Dyspepsia Review Article The Biology of Hepatitis B Virus Genome The Biology and Genetic Variation of

Effectiveness of Stress Management on Functional Dyspepsia Review Article The Biology of Hepatitis B Virus Genome The Biology and Genetic Variation of Effectiveness of Stress Management on Functional Dyspepsia Review Article The Biology of Hepatitis B Virus Genome The Biology and Genetic Variation of Hepatitis B Virus Ashraf Mohamadkhani 1 1 Assistant

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

شیوع و عوامل خطر هپاتیت ب در اهدا کنندگان خون در قزوین

شیوع و عوامل خطر هپاتیت ب در اهدا کنندگان خون در قزوین 8 دکتر شیوع و عوامل خطر هپاتیت ب در اهدا کنندگان خون در قزوین *3 2 2 1 1 طاهره وحید دکتر جعفر کفایی دکتر علیکبیر دکتر بابک یکتاپرست دکتر سید مو ید علویان 1- سازمان انتقال خون قزوین 2- مرکز هپاتیت تهران

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم 819C/T− ژن اینترلوکین 10 و عفونت هپاتیت B

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم 819C/T− ژن اینترلوکین 10 و عفونت هپاتیت B Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 3 (July - August) Journal homepage: www.ijmm.ir The relationship between IL-10 (-819 C/T) polymorphism and

توضیحات بیشتر

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید از کودک خود در برابر بیامری های عفونی محافظت کنید برنامه رسارسی و کشوری واکسیناسیون تقریبا ۹۵ از همه کودکان در هلند علیه بیماری های عفونی واکسینه شده اند. با توجه به بهداشت بهتر مراقبت های بهداشتی بهتر

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش

بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش 3 2 2 1 اسکندر حاجیانی سید جلال هاشمی عبدالرحیم مسجدي زاده مصطفی چراغی 1- دانشیار دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

سرواپیدمیولوژی سرخک، سرخجه و پاروویروس19B در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان، سال

سرواپیدمیولوژی سرخک، سرخجه و پاروویروس19B در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان، سال 7 سرواپیدمیولوژی سرخک سرخجه و پاروویروسB9 در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان سال 380 38 میشار * کلیشادی, دکتر علیرضا سمربافزاده دکتر منوچهر مکوندی دریافت: 85/8/5 پذیرش: 86/8/2 گروه ویروسشناسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Short Communication JQUMS, Vol.20, No.5, 2016, pp Frequency of nosocomial pneumonia in ICU Qazvin Razi hospital (2013) S. Makhlogi 1, B. Salehi

Short Communication JQUMS, Vol.20, No.5, 2016, pp Frequency of nosocomial pneumonia in ICU Qazvin Razi hospital (2013) S. Makhlogi 1, B. Salehi Short Communication JQUMS, Vol.20, No.5, 206, pp. 74-78 Frequency of nosocomial pneumonia in ICU Qazvin Razi hospital (203) S. Makhlogi, B. Salehi, M. Abdi Razi Hospital Social Security Organization, Qazvin,

توضیحات بیشتر

هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است

هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است هپاتيت B قابل پيشگيري و درمان است! هپاتيتهاي ويروسي يكي از پنج عامل عفوني مرگ زودرس بشر در سطح جهان ميباشند و هرسال حداقل يك ميليون نفر از جمعيت جهان در اثر هپاتيتهاي ويروسي تلف ميشوند. تاكنون ٦ نوع ويروس

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode] چالشھای تستھای غربالگری دوران بارداری در حوضه مطب سونوگرافی آزمايشگاه و نتايج تفسير ميرمجيد مصالئی دکتر آزمايشگاه پاتوبيولوژی و ژنتيک پارسه www.parsehlab.com mossalaei@parsehlab.com Presentation overview

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - \312\307\341\307\323\343\355)

(Microsoft Word - \312\307\341\307\323\343\355) 1391 ۰ .... 5. 1376........ 1378.... /.... (PHC).. ( ) 5 1370-1375... 1376. 1375........ 1380...,1382 ( )1376. 1384 /..... 3 2 1..... :1. . :2.. :3. :4. :5. : : (S1). 1.. 2,. : (S2).. : (S3). : 6.1.4.5.6,...

توضیحات بیشتر

مقایسه ایمنی بخشی واکسیناسیون هپاتیت B به روش کوتاه‌مدت دونوبتی- دوز دو برابر با روش معمولی- سه دوزی : کارآزمایی بالینی تصادفی‌

مقایسه ایمنی بخشی واکسیناسیون هپاتیت B به روش کوتاه‌مدت دونوبتی- دوز دو برابر با روش معمولی- سه دوزی : کارآزمایی بالینی تصادفی‌ ه ب ي م مجله دانشكده مقايسه ايم ين پزشكي بخشي دانشگاه علوم واكسيناسيون پزشكيهپاتيت تهران ب به دورهدو 69 روش شماره 4 تير دونوبتي و سه 1390 نوبتي 218-224 218 مقايسه ايمني بخشي واكسيناسيون هپاتيت B به روش

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

دانشكده پزشكی پايان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد در رشته ويروس شناسی عنوان : بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت B پنهان در بیماران مبتال به هپاتیت خود

دانشكده پزشكی پايان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد در رشته ويروس شناسی عنوان : بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت B پنهان در بیماران مبتال به هپاتیت خود دانشكده پزشكی پايان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد در رشته ويروس شناسی عنوان : بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت B پنهان در بیماران مبتال به هپاتیت خودايمن )AIH( در شهر اهواز در سال 1394 محل انجام پژوهش

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - dama tajhiz emerald

Microsoft Word - dama tajhiz emerald پکیج استخر امرالد مدل P65 این پکیج داراي ظرفیت حرارتی 65000 معادل با 260000 btu/h می باشد. این پکیج به تنهایی سه ب ج وظیفه را عهده دار می باشد : ( تا مین گرمایش سالن استخر سرپوشیده ( تا مین آبگرم مصرفی

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

بیوگرافی: احمد مهر آوران Curriculum Vitae (CV) of Ahmad Mehravaran نام احمد نام خانوادگی مهرآوران تاریخ تولد 1355 وضعیت تاهل متاهل محل تولد کرمان 0913

بیوگرافی: احمد مهر آوران Curriculum Vitae (CV) of Ahmad Mehravaran نام احمد نام خانوادگی مهرآوران تاریخ تولد 1355 وضعیت تاهل متاهل محل تولد کرمان 0913 بیوگرافی: احمد مهر آوران Curriculum Vitae (CV) of Ahmad Mehravaran نام احمد نام خانوادگی مهرآوران تاریخ تولد 1355 وضعیت تاهل متاهل محل تولد کرمان 09133975876 تلفن : پست الکترونیک ahmadmehravaran55@gmail.com

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - arj

Microsoft Word - arj CVدكتر عباس ارج نام ونام خانوادگي: عباس ارج سال تولد: 134 5 محل تولد: كاشان رتبه علمي: يار رشته تخصص: متخصص داخلي- فوق تخصص خون وضعيت استخدام : رسمي سال استخدام: 1380 شماره نظام پزشكي: 43644 آدرس محل كار:كاشان-بلوار

توضیحات بیشتر

HBsAg Elisa Test Kit + کیت تشخیص ویروس هپاتیت B پادیاب طب + ELISA HBsAg پادیاب طب + کیت االیزا برای تشخیص آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B مقدمه قبل از انج

HBsAg Elisa Test Kit + کیت تشخیص ویروس هپاتیت B پادیاب طب + ELISA HBsAg پادیاب طب + کیت االیزا برای تشخیص آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B مقدمه قبل از انج HBsAg Elisa Test Kit + کیت تشخیص ویروس هپاتیت B پادیاب طب + ELISA HBsAg پادیاب طب + کیت االیزا برای تشخیص آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B مقدمه قبل از انجام آزمایش بروشور کیت به طور کامل و با دقت مطالعه شود.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاله پژوهشی فصلنامه بیماريهاي پستان ایران سال دوم شماره اول بهار 1388 ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

توضیحات بیشتر

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387 مقاله پژوهشي همراهي بين آرتريت پسورياتيك با شدت درگيري ناخن در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعهكننده به درمانگاهپوست بيمارستانرازي در سالهاي 1386 و 1387 دكتر معصومه برزگري دكتر زهرا حلاجي دكتر اميرهوشنگ

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avira_brochure_FA_Rev2

Microsoft Word - avira_brochure_FA_Rev2 CERTIFICATE Avira Germany confirms that Altina Systems Iran is authorized to purchase and sell Avira Products. Awarded: AUGUST 03, 2017 Avira Valid for: 24 months Christian Milde Vice President Strategic

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Correlation of the serum levels of the ALT and AST with the degree of inflammation and fibrosis in the liver of patients with non-alcoholic steatohepa

Correlation of the serum levels of the ALT and AST with the degree of inflammation and fibrosis in the liver of patients with non-alcoholic steatohepa Downloaded from hakim.hbi.ir at 5:7 IRST on Friday February st 09 ارتباط سطح سرمی آنزیمهای ALT و AST با درجه تغییرات آماسی و فیبروز در کبد بیماران مبتلا به هپاتیت کبد چرب غیرالکلی جهت تعیین اعتبار روش

توضیحات بیشتر

بررسی آلودگی انگلی (تک یاخته ای و کرمی) در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد طی سالهای

بررسی آلودگی انگلی (تک یاخته ای و کرمی) در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد طی سالهای دوره پانزدهم شماره چهارم زمستان 1386 صفحات 53-58 چكيده بررسي آلودگي انگلي (تك ياخته اي و كرمي) در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركزي يزد طي سالهاي 1382-84 4 3 2 1* محسن عبادي دكترمحمدحسين انوري عباس رجبيون

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمائید جه

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت   دانلود نمائید جه راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت www.4786.ir دانلود نمائید جهت دانلود نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمائید : 1 ابتدا

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

پیش گفتار دکتر سید مؤید علویان استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد بیماری های کبدی دارای اهمیت زیادی بوده و شناسایی به موقع مبتالیان و درمان صحیح و د

پیش گفتار دکتر سید مؤید علویان استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد بیماری های کبدی دارای اهمیت زیادی بوده و شناسایی به موقع مبتالیان و درمان صحیح و د پیش گفتار دکتر سید مؤید علویان استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد بیماری های کبدی دارای اهمیت زیادی بوده و شناسایی به موقع مبتالیان و درمان صحیح و دقیق می تواند آنها را به سالمتی باز گرداند. بیماری هپاتیت

توضیحات بیشتر

اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی

اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی احمد منتظری کارشناس بیماری های واگیر پاییز 1393 فیراعت تیتاپه : یارب هورگ یعیسو زا تلااح کیژولوتاپوکینیلک هب یمراک هکدور یشان تامدصزا لصاح تلامحزا یسوریو کیسکوت کیژولوکامراف

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی اردبيل دانشکده پزشکی پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي حرفه اي در رشته ی پزشکی : بررسي آنتی بادی ضد هسته اي )) در كودكان مبتال به ليشمانيوز احشايی در اردبيل در

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

Evaluation of tuberculosis prevalence and delivered care among close contacts of smear positive tuberculosis patients in Sanandaj from 2009 to 2012

Evaluation of tuberculosis prevalence and delivered care among close contacts of smear positive tuberculosis patients in Sanandaj from 2009 to 2012 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و یکم/مرداد و شهریور - 51/5931 5 بررسی شیوع سل و خدمات انجام شده در افراد در تماس با بیماران مسلول اسمیر مثبت در شهرستان سنندج در سالهای 9819-9831 6 5 4

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc CME Article Non-alcoholic fatty liver disease Jamali R 1 *, Jamali A 2 1- Anatomical Sciences Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran 2-Student Scientific Research Center,

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر