تمدنی سیروس دکتر زندگینامه مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه هیئتعلمی عضو جنگل تحقیقات بخش رئیس اولین و کشور * زهدی مهدی DOI: /irn کشور

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تمدنی سیروس دکتر زندگینامه مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه هیئتعلمی عضو جنگل تحقیقات بخش رئیس اولین و کشور * زهدی مهدی DOI: /irn کشور"

رونوشت

1 تمدنی سیروس دکتر زندگینامه مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه هیئتعلمی عضو جنگل تحقیقات بخش رئیس اولین و کشور * زهدی مهدی DOI: /irn کشور مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه پژوهشگر * الکترونیک: پست یکی با شدم موفق ملکپور دکتر آقای ازطریق خوشبختانه با ارتباط در سالها که کشور از خارج مقیم ایرانی دانشمندان از دکتر کنم. برقرار ارتباط داشتهاند علمی ارزنده اقدامات طبیعی منابع که مطالبی و بوده آمریکا متحده ایاالت ساکن اکنون تمدنی سیروس است. محترم استاد این ارسالی نوشتههای از برگرفته آمده مقاله این در شهر در 1316 سال شهریور چهاردهم متولد تمدنی سیروس دکتر معمول بهرسم که بود بازرگانی ایشان پدر است. فارس استان جهرم وارد اجناسی خلیجفارس حاشیه کشورهای برخی از دیار آن بازاریان نوجوانی و کودکی دوران از ایشان میرساند. بهفروش جهرم در و کرده که بود کوچک شهری جهرم من نوجوانی زمان»در میکنند: یاد چنین حملونقل برای مناسبی وسیله یا بهداشتی آب برق همچون امکاناتی از باغ یک و ناهموار خیابان دو کل در شهر این زمان آن در بود. بیبهره یا دو جهرم در بود. معروف ملی باغ به و شهر پارک باعنوان که داشت من داشت. وجود خواجهنصیر نام به دبیرستان یک و ابتدایی مدرسه سه وقتی گذراندم. خواجهنصیر دبیرستان در را متوسطه و ابتدایی تحصیالت با نازک بسیار صفحههایی روی را تکالیفم کردم شروع را اول کالس قلم با حلبی( جنس از )صفحاتی لوحه نام به سانتیمتر ۲۵ ۴۰ ابعاد مینوشتم. میشد درست آکاسیا شیره و دوده از که جوهری و )بامبو( نی دستمال یک با را نوشتهها میدادیم نشان معلم به را تکالیف اینکه از بعد این میکردیم. آماده بعدی تکالیف برای را لوحه و کرده پاک مرطوب و کاغذ کمبود زمان آن در که بود دوم جهانی جنگ با همزمان وقایع از استفاده با شبها نبود برق که آنجا از داشت. وجود جهرم در مداد انجام را تکالیفمان میشد نامیده موشی چراغ که کوچکی نفتی چراغ جهرم در نیروگاهی بودم هفتم یا ششم کالس در که زمانی میدادیم. خیابانها چراغ روشنایی برای بیشتر آن تولیدی برق از که شد تأسیس نآ در میشد. استفاده باغها آبیاری برای آب پمپهای بردن بهکار یا اب میکردم سعی و بود هیجانانگیز ما برای شهر تاریکی شبها زمان بود منزلمان نزدیکی در که خیابانی روشنایی چراغهای زیر نشستن کالس اتمام از پس کنم. استفاده شبانه مطالعه برای چراغ روشنایی از irannature.areeo.ac.ir 102

2 ادامه شیراز نمازی دبیرستان در را دبیرستان تحصیالت جهرم در نهم فارس استان مدارس بهترین از یکی زمان آن در دبیرستان این دادم. به دبیرستان این در ریاضی رشته در را تحصیالتم توانستم که بود دانشکده در اهواز در سربازی خدمت انجام از پس برسانم. اتمام براساس کوتاهی مدت از بعد اما شدم پذیرفته تهران دانشگاه فیزیک برای میکرد کار جنگلبانی سازمان در که دوستان از یکی توصیه رفتم.«گرگان جنگلداری مدرسه به تحصیل سال در گرگان جنگل دانشکده در را خود تحصیالت تمدنی دکتر جنگلداری تیم عضو بهعنوان بالفاصله و میرساند اتمام به 1341 در میشود. بهکار مشغول ایران جنگلبانی سازمان در نوشهر در برنامههای توسعه ما»وظیفه میکنند: اظهار ایشان مقطع این با رابطه تیم یک ارتباط این در بود. خزر جنگلهای برای جنگل مدیریت عمق به پیاده پای با بودم. آن اعضای از یکی من که بود شده تشکیل طول هفته یک حدود اغلب جنگل در ما حضور میرفتیم. جنگل پس میبردیم. اسب با مدت این برای را خود مایحتاج و میکشید حجم برآورد و تعیین نقشهبرداری همچون میدانی کارهای اتمام از تجزیهوتحلیل با کار دفتر در کار ادامه جنگل تقسیمبندی و سرپا طرح یک تهیه برای اقدامات این تمام و میگرفت صورت دادهها گرگان جنگل آموزشگاه به انتقال از قبل میشد. انجام جنگلداری دستیار بهعنوان گرگان در سپس و کردم کار نوشهر در سال 2 بهمدت سازمان مربیان از یکی بهعنوان که.M( Khattack( ختک آقای شدم. مشغول میکرد تدریس آنجا در )F.A.O( جهانی خواروبار جنگلداری درس گرگان آموزشگاه در انگلیسی بهزبان ختک آقای میدانی بازدیدهای یا کالسها در را مطالب آن من و میکرد تدریس مرکز این در که کاری با و زمان این در میکردم. ترجمه بهفارسی متحده ایاالت در تحصیل ادامه برای تا شدم تشویق داشتم آموزشی سال اواسط در درخواست ارسال از پس ایشان کنم.«تالش آمریکا و میگیرند پذیرش فلوریدا دانشگاه جنگلداری دانشکده از 1345 از خاک گرایش با جنگلداری ارشد کارشناسی درجه کسب به موفق به دانشگاه همین در ادامه در میشوند سال در دانشگاه این جنگل ژنتیک رشته در و داده ادامه )Ph.D( دکتری مقطع در تحصیل در اینکه به توجه با میشوند. فارغالتحصیل )1971( 1350 سال در زبان ایشان داشت ضرورت خارجی زبان یک آموزش دکتری مقطع دکتر میکنند. پیدا تسلط نیز زبان این به و کرده انتخاب را آلمانی سال در و شده آشنا فلوریدا دانشگاه همان در همسرشان با تمدنی فرزند دو وصلت این حاصل و انجامید ازدواج به آشنایی این ۱۳۴۸ فرزند و داشته کامپیوتر مهندسی تحصیالت دختر فرزند یک که است دریافت از پس هستند. مواد مهندسی رشته فارغالتحصیل نیز پسر تا میدهد مأموریت ایشان به طبیعی منابع وزارت دکتری مدرک مراتع و جنگلها تحقیقات )مؤسسه طبیعی منابع تحقیقات مؤسسه در»این میگویند: باره این در تمدنی دکتر شود. بهکار مشغول کشور( تاریخ در خانواده بههمراه بالفاصله و پذیرفتم خوشحالی با را پیشنهاد بازگشتم.«ایران به ۱۳۵۰ شهریور یازدهم بخش ریاست مسئولیت با ۱۳۵۰ شهریور در تمدنی دکتر خود کار کشور مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه جنگل تحقیقات رئیس اولین ایشان درواقع میکند. آغاز جنگل تحقیقات زمینه در را»اولین میگویند: خصوص این در بودهاند. جنگل تحقیقات بخش یک ایجاد و بخش اهداف و مأموریتها تعیین من اصلی وظیفه پرورش قسمت یا واحد 6 که گرفتیم تصمیم بود. سازمانی نمودار جنگل حفاظت فیزیولوژی چوب کیفیت جنگل مدیریت جنگل کردیم شروع را کار این که زمانی باشیم. داشته جنگل هواشناسی و اهواز در سربازی دوران Ph.D فارغالتحصیلی ۱۹۷۱ سال میشد انجام سازگاری آزمایش تعدادی و بود طرح مجری چهار اولین از یکی کردیم. شروع و داده توسعه را عملیاتی برنامه یک و ازجمله سریعالرشد گونههای با جنگلکاری آزمایش اولویتها را آزمایشهایی همچنین کردیم. اجرا که بود اکالیپتوس و صنوبر مختلف گونههای با و محل چند در خاک کم رطوبت با مناطقی در روشهای اثرات درخصوص اطالعاتی هیچ زمان آن تا کردیم. شروع رشد میزان و چوب کیفیت بر جنگلداری سیستم تأثیر یا مدیریتی در زمینه این در بررسیها لذا نداشتیم هیرکانی منطقه جنگلهای از استفاده کردم فکر دیگر ازطرف شد. آغاز طرح سه دو قالب فضای گسترش برای خوبی ظرفیت میتواند قطرهای آبیاری سیستم خصوص این در طرحی سبب بههمین باشد شهرها اطراف سبز تهران کاج گسترش و تولید برای نیز طرح یک و کردیم تعریف من همکاری متأسفانه کردیم. آغاز نوشهر در )Pinus eldarica( ولی ببینیم را اقدامات این نتایج تا نبود طوالنی آنقدر مؤسسه با شود.«نهاده بنا جنگل تحقیقات بخش برای قوی بنیادی شد سعی انجام 1357 سال تا جنگل تحقیقات بخش در که مهمی طرحهای از: بودند عبارت شد مختلف گونههای طرح این در سریعالرشد: گونههای طرح سازگاری و رشد میزان بررسی بهمنظور صنوبر کلنهای و هیبریدها همچنین گرفتند. قرار بررسی و مطالعه مورد کشور مختلف نقاط در نیز اکالیپتوس گونه چند شد. بررسی کاشت فاصله و نهال تولید نحوه صنوبر و اکالیپتوس گیاه دو درخصوص حاصله نتایج که شد بررسی بود. امیدوارکننده بسیار )غیربومی(: خارجی سوزنیبرگ گونههای سازگاری آزمایش فکر نداشتیم ایران در زیادی غیربومی گونههای اینکه به توجه با اسفند بهمن- 13 پیاپی 6 شماره 3 جلد ایران/ طبیعت

3 باشند. ارزشمند بسیار میتوانند آزمایشها این که میکردم برای :)Pinus eldarica( الدار کاج پرورش آزمایش پرورش برای پرسنل آموزش نیز و گونه این فنولوژی بررسی کردیم. آغاز نوشهر در را طرحی آن بهمنظور طرح این در چوب: کیفیت و جنگل مدیریت طرح خزری جنگلهای چوب کیفیت جنگلداری شیوههای بهبود گرفت. قرار ارزیابی مورد آن در قطرهای آبیاری بحث قطرهای: آبیاری بررسی توجه مورد طرح این لذا بود ایران در جدید روش یک زمان داشتیم. خارجی بازدیدکننده تعدادی حتی و گرفت قرار و سبز فضای برای قطرهای آبیاری سیستم از استفاده بررسی هدف بود. تفریحی پارکهای طرح این در اوین: منطقه در آبیاری برای کوزه از استفاده طرح کاشته تازه نهالهای برای رطوبت منبع بهعنوان متخلخل کوزههای از میشد. استفاده شده جرک - تهران بزرگراه اطراف جنگلکاریهای سبز: کمربند طرح داشتیم قصد طرح این در ما و داشت زیادی جذابیت که بود شده انجام دارد وجود آب کمبود که مناطقی برای قطرهای آبیاری از استفاده با کنیم. اقدام سبز فضای توسعه به نسبت )رئیس مهدیزاده دکتر بههمراه :Tamarugo به معروف طرح بازدید شیلی شمال در Pampa del Tamarugal منطقه از مؤسسه( در زمین سطح و بوده جهان نقاط خشکترین از یکی منطقه این کردیم. رویشگاهی شرایط وجود با است. شده پوشیده نمک از الیهای با آن بهخوبی Prosopis tamarugo گونه منطقه این در خشن و خشک سازگاری آزمایشهای و معرفی ایران به را گونه این بود. کرده رشد کردیم. شروع نقطه چند در را در و بود طرح این مسئول افشارپور دکتر جنگل: حفاظت طرح بیماریهای و آفات درخصوص میدانی مختلف آزمایشهای آن قالب شد. انجام جنگلها دکتر مسئولیت با که طرح این قالب در جنگل: فیزیولوژی طرح گونههای و اکالیپتوس ریشهزایی روشهای میشد انجام کوهسیاهی گرفت. قرار بررسی مورد قلمه ازطریق دیگر از که بود جنگل تحقیقات از بخشی طرح این هواشناسی: طرح میکرد. حمایت بخش تحقیقاتی طرحهای سایر را کشور مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه از جدایی نحوه تمدنی دکتر 1357 آبان در همسرم بستگان با دیدار»برای میدهند: شرح اینگونه آمریکا متحده ایاالت مقصد به را ایران ماهه یک تعطیالت یک برای داشتم حقوق بدون اقامت یکسال درخواست مؤسسه از و کردم ترک بینالمللی شرکت یک در کوتاهی مدت از پس ولی نشد. پذیرفته که شدم. استخدام جنگل بهرهوری و تحقیقات زمینه در )IP( کاغذ تولید کاغذ تولید شرکتهای بزرگترین از یکی IP شرکت زمان آن در ایاالت جنوب در جنگل هکتار میلیون 18 از بیش که بود جهان در داشت. کشورها سایر در دیگری جنگلهای نیز و آمریکا متحده از بسیاری در که بود جنگل تحقیقات بخش یک دارای شرکت این داشت. فعالیت درختان اصالح و ژنتیک ازجمله تحقیقاتی زمینههای تحقیقات گروه و فروخته را خود جنگلهای IP شرکت اکنون البته زمینه در تابعه شرکتهای از یکی به را درختان اصالح و ژنتیک 1981 تا )1358( 1979 سال از من است. داده انتقال بیوتکنولوژی این در غیربومی گونههای تحقیقات بخش سرپرست بهعنوان )1360( منابع و گونهها روی را زیادی آزمایشهای و کردم فعالیت شرکت برای بلند الیاف به دستیابی بهمنظور پالونیا و اکالیپتوس جغرافیایی آمریکا متحده ایاالت شرق جنوب مختلف نقاط در کاغذ خمیر تولید بهعنوان )1374( 1995 تا )1360( 1981 سال از دادیم. انجام همچنین داشتم. فعالیت درختان اصالح و ژنتیک تحقیقات بخش مدیر ژنتیک بخش مدیر )1381( 2002 تا )1374( 1995 سالهای در خود تحقیقات مدت این در بودم. شرکت این در بیوتکنولوژی و شده نژاد اصالح درختان توسعه و ژنتیک مهندسی با رابطه در را ارتباط همین در دادیم. گسترش )Somatic Embryogenesis( دانشگاه و شمالی کارولینای ایالتی دانشگاه فلوریدا دانشگاههای با همکاری گروه عضو و داشتیم مشارکت و همکاری A( & )M تگزاس دادم. ارائه رابطه این در نیز بینالمللی مقالهای و بودم دانشگاه سه این و دانشگاهها با همکاری با رابطه در را خود تحقیقات از بخشی برنامه یک کلی بهطور که میدادم انجام دیگر پژوهشی سازمانهای و تولیدمثل راهبردهای و برتر درختان انتخاب با ارتباط در پیشرفته مربوط اطالعات بود. غیره و درختان نتاج به مربوط آزمایشهای گذاشته بهاشتراک دانشگاهها تعاونی اعضای بین در تحقیق این به مشورتی شورای کمیته عضو بهعنوان من خصوص این در شد. تأمین و اجرایی برنامههای و اقدام این کلی راهبرد توسعه بهمنظور جنبه ما تحقیقات دوم بخش در کردم. معرفی را مسائل بودجه در برتر تکنولوژی به دستیابی بهمنظور و داشت سری و خصوصی مثل موضوعاتی روی کار این در میشد. اجرا شرکت رقبای مقابل براساس برتر ژنوتیپ نتاج انتخاب در پیشرفتهتر فناوری از استفاده تولید شده ریشهدار قلمههای از استفاده برای DNA نشانگرهای پایینتر سنین در درختان گلدهی تکنیک و زودرشد جنینی گیاهان شد. کار رساند تولیدمثل سن به زودتر را آنها بتوان که بهطوری در تحقیقاتم از خالصهای بیان به Forbs ژورنال در منتشرشده مقاله از نیمی یا تمام درختان سوپر داشت اختصاص سوپردرختان زمینه رطوبت میزان )براساس را ویژه سایتهای مادری پایه خصوصیات بودند.«دارا داشتهاند بهتری رشد که خاک( آمریکا و ایران در اشتغال زمان در مسئولیتها خالصه در جنگلی خدمات و جنگلداری تیم عضو : نوشهر سرجنگلداری و گرگان مرتع و جنگل آموزشگاه در استاد دستیار : دانشجویی امور مدیر آمریکا در تحصیل ادامه : گرگان مرتع و جنگل آموزشگاه در آموزشی مربی : تحقیقات مؤسسه در جنگل تحقیقات بخش رئیس : طبیعی منابع و کشاورزی وزارت )RIFR( کشور مراتع و جنگلها مؤسسه به وابسته البرز تحقیقات مرکز سرپرست : irannature.areeo.ac.ir 104

4 کشور مراتع و جنگلها تحقیقات و )غیربومی( خارجی گونههای بخش مسئول : IP بینالمللی شرکت در جنگل بهرهوری تحقیقات و درختان اصالح و ژنتیک تحقیقات بخش مسئول : IP بینالمللی شرکت در جنگل بهرهوری تحقیقات جنگل بهرهوری و تحقیقات رهبری کمیته عضو : تأیید و ارزیابی بازبینی تحقیقات هدایت وظیفه کمیته این.IP در امور سایر و تحقیقات بودجه تخصیص و انتشارات بررسی طرحها داشت. برعهده را مربوطه تحقیقات و بهرهوری بیوتکنولوژی و ژنتیک مدیر : IP بینالمللی شرکت در جنگل Mississippi State( دانشگاه در وقت پاره استاد : )University تمدنی دکتر تحصیلی سوابق رشته در گرگان کشاورزی دانشکده از 1961 سال در لیسانس جنگلداری فلوریدا دانشگاه از 1967 سال در )M.Sc.( لیسانس فوق جنگلداری رشته در )University of Florida, Gainesville, FL( The Effects of Nitrogen«پایاننامه: عنوان خاک. گرایش با»and Phosphorus on Seedling Growth of Pinus brutia Uni-( فلوریدا دانشگاه از 1971 سال در )Ph.D( تخصصی دکتری با کمی ژنتیک رشته در )versity of Florida, Gainesville, FL Genetic Variation«دکتری: رساله عنوان خاک. و آمار گرایش»in Nutrient Absorption in Slash Pine آموزشی برنامههای سایر مرتبط تحقیقاتی سفرهای ایاالت Gainesville در IUFRO کنفرانس در شرکت 1971: شرکتکنندگان )Tour leader( گروه مسئول بهعنوان آمریکا متحده آزمایشگاههای از بازدید و ژنتیک با دررابطه علمی تور یک در بیوتکنولوژی. بوینسآیرس در جنگلداری جهانی کنگره هفتمین در شرکت 1972: از دیگر تعدادی و بنان مهندس مهدیزاده دکتر با همراه آرژانتین این»در میکنند: بیان سفر این خصوص در ایشان شرکتکنندگان. بود فردی ایشان شد«نصیبم بنان مهندس با همراهی افتخار سفر برای اجرایی عرصههای در فعالیت و آموزش به را خود زندگی که هر مراسمی در کنفرانس این در بود. داده اختصاص ایران جنگلهای درختی بود شده پیشبینی که فضایی در کشورها نمایندگان از یک کاشتند.«درختی نیز بنان مهندس آقای ایران طرف از که میکاشت این طول در که قطرهای آبیاری آموزشی کارگاه در شرکت 1973: از استفاده زمینه تا کرده مالقات آلمان در BASF مدیران با سفر کنند. فراهم شرکت این توسط را مؤسسه در قطرهای آبیاری امکانات در مقالهای ارائه و قطرهای آبیاری کنگره دومین در شرکت 1۹74: آمریکا. متحده ایاالت ساندیگو در قطرهای آبیاری مورد Georgia Institute of Tech-«در دانشمندانی با مالقات 1۹75: انرژی از استفاده برای تکنیکهایی روی که»nology in Atlanta مناطق برای قطرهای آبیاری در برق تولید منظور به خورشیدی میکردند. کار دورافتاده سوئیس ژنو در ملل سازمان که کارگروهی در عضو بهعنوان 1975: شرکت بود داده تشکیل جنگلداری در هواشناسی کاربرد با رابطه در کاربرد عنوان با کارگروه این گزارش از فصل یک تدوین و کرده میشود. انجام ایشان توسط جنگل تحقیقات در هواشناسی نروژ. اسلو در IUFRO شانزدهم کنگره در شرکت 1976: شمال در Pampa del Tamarugal منطقه از بازدید 1977: دکتر بههمراه Prosopis tamarugo گونه با آشنایی برای شیلی مهدیزاده. Pinus radiate درخصوص ژنتیک تحقیقات از بازدید 1997: نیوزیلند. در فنی اصول و کانادا در درختان اصالح برنامه علمی بازدید 2000: Graduate of Louisiana State University Executive Program. Attended classes during summers of 1986, 1987 and Certificates of SAS Advance analytical programs from the SAS Institute and Certificate of MIT Summer course on Promoting Innovation Through Dynamics of Technology. Massachusetts In stitute of Technology - June 2000 کشور مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه در علمی سمینار پانل اعضای اسماعیل دکتر مهدیزاده پرویز دکتر منیعی دکتر تمدنی دکتر راست از ۱۳۵۳( )سال باباخانلو پرویز مهندس و پیمانیفر دکتر اوتادالعجم دکتر جنگل بخش در ملل سازمان مشاور ملکپور دکتر تمدنی دکتر چپ از جعفر دکتر و ملل سازمان مشاور و پاکستانی بهیمایا دکتر مهدیزاده پرویز ۱۹۷۱( )سال ملکوتی اسفند بهمن- 13 پیاپی 6 شماره 3 جلد ایران/ طبیعت

5 ارائه شده برای آن. 2001: بازدید علمی در ارتباط با برنامه ژنتیک در برزیل برای مشاهده اطالعات بیشتر در خصوص ریشههای کاج رادیاتا و اوکالیپتوس و جوانهزنی Embryogenesis(.)Somatic عضویت در انجمنها Xi Sigma Pi Sigma Xi Society of American Foresters Southern Forest Tree Improvement Committee عضو کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور عضو شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور عضو کمیته هماهنگی دانشگاه تهران و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی عضو انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست انسانی ایران عضو کمیته هماهنگی انرژی اتمی ایران و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی عضو کمیته کشاورزی شورای توسعه و تحقیقات علمی وزارت علوم و آموزش عالی عضو گروه کاری در مورد کاربرد هواشناسی در جنگلداری سازمان جهانی مترولوژی عضو کمیته اصالح درختان جنگلی جنوبی ایاالت متحده )خزانهدار( عضو کمیته فرعی اصالح درختان جنگلی ایاالت متحده در ارائه دستورالعملها )رئیس( 1991 عضو شورای مشورتی برنامه اصالح کیفیت درختکاری NCSU Industry عضو کمیته اجرایی برنامه تحقیقاتی ژنتیک جنگل دانشگاه فلوریدا ۱۹۸۱-۲۰۰۲ عضو کمیته مشورتی بیوتکنولوژی جنگل مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی جنگلی NC ۱۹۹۹ عضو کمیته اجرایی برنامه ترویج درخت در دانشگاه تگزاس )& A ۱۹۸۱-۲۰۰۲ )M عضو انجمن جنگل و کاغذ آمریكا AF & PA) Agenda 2020 Bio-( technology & Improvement ۱۹۹۷-۱۹۹8 )Panel irannature.areeo.ac.ir 106 مقاله ارائهشده در هفتاد و پنجمین شماره از ژورنال Forbs آرژانتین سال ۱۹۷۲ دکتر مهدیزاده نفر دوم از سمت راست و مهندس بنان نفر پنجم از سمت راست. دکتر تمدنی در جلو نشستهاند. استاد پارهوقت دانشگاه ایالتی میسیسیپی State( Mississippi )University انتشارات علمی بهعنوان نویسنده یا همکار چهار سال تحقیق در مورد اکالیپتوس در ایران 1972 مجله فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران ایران. بررسی خصوصیات جوانهزنی بذر و تولید گونههای اکالیپتوس در نهالستان 1973 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران ایران. تنوع در وزن مخصوص گونههای تجاری جنگلی ایران بر اثر تغییرات ارتفاع 1977 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران ایران. سایت ایندکس گونههای راش در جنگل اسالم 1977 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران ایران. اثر آبیاری قطرهای بر گونههای درختی در ایران 1978 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران ایران Pine. Genetic Variation in Nutrient Absorption in Slash Abstract: First North American Forest Biology Workshop, Michigan State University, East Lancing, Michigan. Effects of Nitrogen Sources on Manganese Absorption by Slash Pine Abstract: First North American Forest Biology Workshop, Michigan State University, East Lancing, Michigan. Estab- An Investigation on the Use of Drip Irrigation for lishment of Multipurpose Parks in Iran Proceedings, Second Intern. Drip Irrig. Congress, San Diego. Genotype x Fertilizer Interaction in Slash Pine: Variations in Phosphate (33P) Incorporation For. Sci. 22: Genotype x Fertilizer Interaction in Slash Pine: Variations in Growth Characteristics and Nutrient Absorption and Translocation For. Sci. 22: re- Variation in Eucalyptus viminalis with respect to cold کاشت درخت توسط مهندس بنان در هفتمین کنگره جهانی جنگل در بوینسآیرس آرژانتین سال 1972

6 to 1994/95 planting season International Paper, FP&R, Forest Note No. 55. East- Lumber quality from young loblolly pine plantations in ern Region of U.S International Paper, FP&R, Forest Note No. 56. Lumber quality from thinned and pruned loblolly pine plantation at age 44 years International Paper, FP&R, Forest Note No. 59. دریافت جایزه اول برای تابلو نقاشی با عنوان Farmers Life in 1880s در سال 2018 نمایشگاه خالقیت در نقاشی با رنگ روغن و آکرلیک )2015( و دریافت جایزه دومین اثر بازنشستگی از دانش تا هنر دکتر تمدنی در سال )1381( 2002 پس از 35 سال کار علمی و تحقیقاتی بازنشسته میشوند. ایشان در این خصوص بیان میکنند:»باید اعتراف کنم که بازنشستگی یکی از سختترین لحظات زندگیام بود. ترک میزم سخت بود اما به دوستان و همکارانم خوشامد گفته و از آنها خداحافظی کردم. پس از ۳۵ سال کار ازجمله 13 سال خدمت در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دانشکده جنگل گرگان و سازمان جنگلبانی ایران و 22 سال کار تحقیقاتی در زمینه تولیدات جنگلی در شرکت بینالمللی )IP( بازنشسته شدم. همچنین بهمدت شش سال در دانشگاه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری )Ph.D( فعالیت کردم. پس از بازنشستگی نیاز داشتم که بهانهای برای گذراندن زمان داشته باشم بنابراینبراساس توصیه همسرم کالسهای هنری ازجمله نقاشی با رنگ و روغن و آکرلیک را شروع کردم. سبک نقاشیهایم رئالیسم است و الهامبخش کارهایم مکانهایی است که در ایاالت متحده یا خارج از این کشور دیدهام. موضوعات مورد عالقهام طبیعت حیوانات و سازههای تاریخی هستند. همچنین چند جایزه اول دوم و سومی در تعدادی از نمایشگاههای هنری دریافت کردهام که از افتخاراتم است. لذا به دیگران هم توصیه میکنم که بعد از بازنشستگی یک فعالیت هنری برای خود در نظر بگیرند.«در پایان الزم میداند از جناب آقای دکتر سیروس تمدنی که زحمت کشیده و با حوصله زندگینامه خود را تنظیم و ارسال کردند و نیز آقای دکتر ملکپور که زحمت شرح عکسها را تقبل کرده و امکان برقراری ارتباط با جناب تمدنی را فراهم کردند سپاسگزاری شود. sistance and growth Proceeding, IUFRO Symp. and Workshop on Genetic Imp. and Productivity of Fast growing Sp. Sao Paulo, Brazil. seed. Movement and Utilization of International Paper Orchard International Paper, FP&R Research Letter No. 46. vi- Variation in Cold resistance and Growth in Eucalyptus minalis SJAF 6: Genetic Parameters of Wood Specific Gravity in a Control Pollinated Loblolly Pine Genetic Test TAPPI, R&D Conf., Ashville, NC. Guidelines for Orchard Family Allocation to Planting Sites in the Eastern Region of U.S International Paper, FP&R Forest Management Guidelines No. 4. Genetic Gains from Tree Improvement in the Eastern Region of U.S International Paper, FP&R Forest Note No. 2. Lob- Index Selection for Increased Dry Weight in a Young lolly Pine Population Silvae Genetica, 32: Guidelines for Allocation of Improved loblolly Pine Families to Planting Sites in the South Central and Mid-South Regions of U.S International Paper, FP&R Forest Management Guidelines No. 3. Pa- Insecticides Improve Seed Production in International per Seed Orchards International Paper, FP&R Forest Note No. 12. Loblolly Pine Allocation Guidelines International Paper, FP&R, Forest Management No. 5. Effects of Geographic Seed source and Family on Loblolly Pine Survival and Growth International Paper, FP&R Forest Note No. 26. Selection for Growth Does Not Affect Specific Gravity International Paper, FP&R, Tech. Report No. 19. Specific Gravity Comparison between Slash and Loblolly Pine International Paper, FP&R, Forest Note No. 36. Increased Site Index and Basal Area for Improved loblolly Pine International Paper, FP&R, Forest Note No. 38. Age Trends in Genetic Parameters for Tree Height in Non-selected Population of Loblolly Pine For. Sci. 39: Plan- Log and Lumber Quality from a 35-Year-old Loblolly Pine tation International Paper, FP&R, Forest Note No. 50. In- Geographic Deployment of Loblolly Pine seed ternational Paper, FP&R, Forest Note No. 49. Genetic value of operational family blocks from 1988/89 ایران/ جلد 3 شماره 6 پیاپی 13 بهمن- اسفند طبیعت

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

ترتيب صفحات پايان نامه

ترتيب صفحات پايان نامه 1 مشخصات و طرح رو و پشت جلد پايان نامه )رساله قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بنابر تصویب جلسات تحصیالت تکمیلی مورخ 14 بهمن 1394 اکیدا توصیه میگردد عالوه بر ارائه هارد کپی )نسخه کاغذی

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي و شغلی ) c.v ( 1- نام و نام خانوادگی : غلامرضا گودرزي 2- تاریخ تولد : 1344/10/1 پژوهشی (پایه 27) 3- عضو هیي ت علمی مرتبه : استادیار 4 -آدر

مشخصات فردي و شغلی ) c.v ( 1- نام و نام خانوادگی : غلامرضا گودرزي 2- تاریخ تولد : 1344/10/1 پژوهشی (پایه 27) 3- عضو هیي ت علمی مرتبه : استادیار 4 -آدر مشخصات فردي و شغلی ) c.v ( 1- نام و نام خانوادگی : غلامرضا گودرزي 2- تاریخ تولد : 144/10/1 پژوهشی (پایه 27) - عضو هیي ت علمی مرتبه : استادیار 4 -آدرس محل کار : کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي - تلفن

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد قواعد کلی درخصوص ساختار پایاننامه در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده توسط: واحد پژوهش و کتابخانه مرداد ماه 7931 مشخصات ظاهری ابعاد و رنگ جلد 1. اندازه کلیه صفحات A4 با حاشیه از باال و راست 5.3 سانتیمتر از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012 گزارش UFI از صنعت نمایشگاه در جهان نوامبر 2012 1- فضاي نمایشگاهی موجود در جهان مراکز نمایشگاهی با حداقل 5000 متر مربع فضاي نمایشگاهی سرپوشیده تعداد مراکز نمایشگاهی کل فضاي سرپوشیدهي نمایشگاهی 32/6 میلیون

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

دستور جلسه جلسه شماره زمان روز ساعت شروع شنبه تاريخ هفتاد و چهار )47( 9919/19/91 54:61 مكان مدت جلسه بخش دستورجلسه دوساعت و پيش ازدستور و گزارش امور ج

دستور جلسه جلسه شماره زمان روز ساعت شروع شنبه تاريخ هفتاد و چهار )47( 9919/19/91 54:61 مكان مدت جلسه بخش دستورجلسه دوساعت و پيش ازدستور و گزارش امور ج هفتاد و چهار )47( 99/19/ خيابان گلستان نبش کوچه يکم پالک 1 سا نظام مهندسي ساختمان استان تهران مدت اعالم رسميت جلسه توسط رياست سا 6 گزارش امور جاري و اقدامات انجامشده در هفته گذشته توسط رياست سا تصميمگيري

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1>

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1> معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد آموزش شايستگي كشت گياه دارويي گل هميشه بهار گروه شغلي فناوري هاي راهبردي سلامت طب ايراني و گياهان دارويي كد استاندارد شايستگي 62/49/ تاريخ تدوين : 93/4/

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال کارسوقهای تابستانه در دبیرستانهای دورهی دوم پسرانه )دریاچه( و دخترانه )سعادتآباد( کارسوق

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc زمین شناسی گیاهشناسی فیزیک منابع طبیعی ریاضی فیزیک منابع طبیعی زبان پیش دانشکده منابع طبیعی برنامه زمان بندي گروه مرتع و آبخیزداري (براي ورودیهاي قبل از 9) نیمسال دوم نیمسال اول ریاضی شیمی مهندسی گیاهشناسی

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/ كد استاندارد: 0-4/7// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

«جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی» ایام ثبت نام ورودی و مقطع رشته تحصیلی شنبه نوبت اول ورودی 49 و ماقبل

«جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی» ایام ثبت نام ورودی و مقطع رشته تحصیلی شنبه نوبت اول ورودی 49 و ماقبل «جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم 79-79 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی» اول ورودی 49 و ماقبل کارشناسی پیوسته- ناپیوسته دوم ورودی 49 کارشناسی پیوسته 69/11/82 یک 69/11/86 اول دوم ورودی 49 کارشناسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر