DOI: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 صفحه (1395) بررسی تا ثیر رو

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "DOI: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 صفحه (1395) بررسی تا ثیر رو"

رونوشت

1 DOI: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 صفحه (1395) بررسی تا ثیر روش سطح چوب با شفافپوشهها بر سطح چوب -2 * محمد غفرانی زهرا محمد مرادي و سعید خجسته خسرو 1- دانشیار گروه علوم و تکنولوژي صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دانشجوي کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 3*- نویسنده مسي ول کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران پست الکترونیک: تاریخ یافت: فروردین 1394 تاریخ پذیرش: من 1394 چکیده مطالعه بررسی میزان تا ثیر روش سطح چوب با شفافپوشهها بر سطح گونههاي چوبی گردو regia) (juglans پلت افرا (Acer velutinum) کاج و پرداخته شد. منظور همین نمونههایی ابعاد (Pinus eldarica) میلیمتر و با رطوبت 8 صد تهیه گردیدند. سطح نمونهها ترتیب با سنبادههاي جه و 180 راستاي الیاف پرداخت شدند. سپس پس از زیرسازي نمونههاي چوبی با سیلر سطوح آنها طور جداگانه با شفافپوشههاي و نیم پلیاستر با استفاده از دو روش توسط پیستوله و فیلمکش داده شدند. براي اندازهگیري از روش پولآف طبق استاندارد ASTM D 4541 استفاده گردید. براي بررسی عمق نفوذ دو روش پیستوله و فیلمکش از تصویربرداري توسط میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد. نتایج نشان داد که روش اعمال روي سطوح چوب تا ثیر میزان بر چشمگیري دارد نتایج اساس بر طوريکه نمونهها تمامی دستآمده میزان بالاترین روش اعمال با فیلمکش مشاهده گردید. بررسی عمق نفوذ نیز بیانگر نفوذ مناسبتر بستر چوب با روش فیلمکش مقایسه با پیستوله بود. نحويکه بیشترین اختلاف سطح نمونههاي دادهشده با پیستوله و فیلمکش گونههاي گردو و افرا مشاهده گردید. حالت ک یل نیز بیشترین میزان میان تمامی نمونههاي مورد بررسی نمونههاي تهیهشده از گونه گردو که شفافپوشه نیم پلیاستر توسط فیلمکش روي سطح آنها اعمال شده بود دست آمد. واژههاي کلیدي: هاي شفاف عمق نفوذ روش اعمال فیلمکش پیستوله. مقدمه چوب و فراوردهه يا مرکب از گذشته هاي دور اهمی ت اقتصادي بسیاري کشورهاي حال توسعه و صنعتی دارند و یکی از مهمترین مصالح ساختمانی شمار میروند (1989.(Bodig, با توجه که مواد چوبی داراي خصوصیات خاصی مانند سبکی فرمپذیر بودن تنوع رنگ خواص فیزیکی و مکانیکی و بیولوژیکی نسبت سایر مواد که خشک و بی روح هستند بیشتر مورد توجه

2 249 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 میباشند (2011.(Sarmadi & Kardan با توجه نیاز هر صنعت می توان از ویژگی هاي منحصر فردچوب بیشتر استفاده کرد (2010 al., Gholamiyan ).چوب et مادهاي آبدوست است و رفتار چوب استفاده از آن را محدود میسازد (2012 al.,.(manavi et جذب رطوبت توسط چوب آن را محیط مناسبی براي فعالیت برخی از عوامل مخرب قارچی تبدیل میکند ) Sjostrom, Derbyshire و (1981) Miller بیان کردند که.(1993 بخش عمده آسیب هایی مانند تغییرات رنگ پوسیدگی تغییر شکل و... که چوب ها وارد می شود مربوط تا ثیر مستقیم تغییرات رطوبت چوب میباشد. Stamm و (1940) Millett طی مطالعات خود اذعان داشتند اثر جذب رطوبت مکانیکی چوب نیز کاهش می یابد. تابش نور خورشید لایههاي سطحی فراوردههاي چوبی طولانیمدت منجر تغییر رنگ و سطوح چوبی رنگ سلول هاي چوبی شده قهوهاي یا خاکستري تبدیل میشود که علت تجزیه لیگنین موجود دیواره سلولی میباشد.(Derbyshire & Miller, 1981; Hon & Feist, 1981) بدینترتیب هوازدگی چوب منجر تخریب لایه هاي سطحی چوب می شود که با رنگ کردنچوب قابل پیشگیري است ) Yonger Sarmadi & Kardan, 2010; al., 2011 Chin.(et و همکاران (2005) گونه بیان کردند کهانتخاب مناسب میتواند بر دوام و پایداري محصولات چوبی و محافظت از آن مو ثر باشد. بررسیهاي (200) Ozcifci نیز نشان داد که میتوان منظور محافظت چوب برابر عوامل جوي وجذب آب از مواد رنگی و هاي شیمیایی محافظ استفاده کرد. طوريکه کیفیت محصولات چوبی تا حد زیادي توسط ویژگی هاي هاي محافظ و تزیینی معین میشود. Gholamiyan و همکاران (2010) نیز مطالعهاي زمینه سطح چوب با شفافپوشهها بیان کردند که یکی از مو ثرترین و پرکاربردترین روشهاي حفاظت چوب استفاده از هاي شفاف است. هاي شفاف عمدتا براي محصولات حاصل از گونه هاي چوبی که طرح و نقش زیبایی دارند و زیبایی آنها باید حفظ شود مورد استفاده قرار میگیرند (2012.(Nazerian, هاي شفاف علاوه بر پوشاندن سطحچوب و حفاظت از آن لایه شفافی را بر روي چوب وجود می آورد بدون آنکه نقش و موج چوب تغییري ایجاد کند. طورکلی ها می توانند علاوه بر حفظ رنگ طبیعی بافت زیبایی و خشندگی چوب نقش حفاظت آن مقابل عوامل مختلف و افزایش عمر مفید آن را نیز ایفا کنند Sarmadi & Kardan 2010; Nazerian, 2012; Bulian ) Graystone, 2009 &). از نظر علمی ویژگیهاي مهم عبارتند از: لایه زیرین سختی انعطاف پذیري برابر فرسایش و ساییدگی برابر آب و... (2012.(Nazerian, و Ghofrani ( تا ثیر 1392) Khojasteh Khosro پرداخت سطح چوب بر میزان سطح کنترل بر را آن فرد مورد پرداخت بررسی سطح قرار چوب دادند. آنان طی بیان عملیات کردند قبل با از سطح میتوان عمر مفید محصولات ساخته شده را از طریق بود افزایش داد. تحقیقات همکاران و Sonmez همچنین و (2009) Sonmez و همکاران (2011) مورد تا ثیر رطوبت چوب داشت میزان که مییابد. از پس هاي اظهار نمونههاي رطوبت با داشتند افزایش آن مقدار پژوهشی بررسی پرکاربرد که مورد تا ثیر میزان دیگر بیشترین بررسی ها رطوبت Manavi رطوبت ایران میزان مربوط بر مانند چوب و حکایت قبل از نهایی همکاران نیم و نمونههاي آن از فرد کاهش (2012) بوده پلیاستر نیم و صد 8 و پلیاستر چوبی بین با افزایش رطوبت میزان 12 و 15 صد کاهش را پی داشت.

3 بررسی تا ثیر روش روش هاي انتقال بر روي سطوح مصنوعات چوبی با استفاده از ابزارهاي دستی بیشترین قدمت را دارند. روش پیستوله یکی از پرکاربردترین روشها صنعت مبلمان کشور میباشد. از معایب روش دور ریز زیاد سختی کار و آلودگی محیط دلیل اسپري شدن می باشد. روش دیگري که براي سطوح چوبی ویژه سطوح صاف صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از روش غلتکی میباشد. روش صورت فیلمی یکنواخت و با ضخامتی معین روي سطح اعمال میشود. از طرفی هنگام نقاط ویژه اي که روش فیلمکش (غلتکی) سختی قابل دسترسی میباشد میتوان از روش پیستوله استفاده کرد (2012.(Nazerian, با توجه بررسیهاي مورد مطالعه توجه روش اعمال روي سطح چوب دلیل تا ثیر آنها بر کیفیت نهایی اعمالی روي سطح و پایداري آن از اهمیت زیادي برخوردار است. همین راستا هدف از پژوهش بررسی روش اعمال شفافپوشههاي و نیم پلیاستر با روش اسپري (پیستوله) و انتقال با روش فیلم کش روي سطح چوب که از پرکاربردترین روش هاي اعمال صنعت مبلمان میباشند بر میزان هاي شفاف بر سطوح مصنوعات چوبی است. مواد و روشها مواد تحقیق از سه گونه چوبی گردو regia) Pinus ) و کاج (Acer velutinum) افرا پلت (juglans (eldarica استفاده شد. جرم مخصوص گونههاي تهیه شده ترتیب 0/52 0/8 و 0/40 گرم بر سانتی متر مکعب بودند. دلیلانتخاب گونه هاي چوبی مورد استفاده گستردگی کاربرد آنها صنایع مبلمان و دکوراسیون داخلی بود. با توجه اهمیت استفاده از نمونه هاي سالم انجام آزمون نمونه هاي تهیه شده فاقد هرگونه عیبی مانند گره چواي واکنشی و پوسیدگی بودند. الوار تهیهشده از گونههاي گردو افرا و کاج براي خشک شدن و رسیدن رطوبت 8 صد کوره چوب خشککنی قرار گرفتند. سپس الوار خشک شده ضخامت نهایی 20 میلیمتر تبدیل و نهایت نمونههایی ابعاد میلیمتر از آنها برش داده شدند. شفاف هاي مورد استفاده تحقیق سیلر و بر پایه رزین نیتروسلولز و بر پایه رزین آلکید بودند که از هاي تولید داخل کشور تهیه شدند. حلال مورد استفاده براي ها تینر فوري بود. خصوصیات فنی هاي مورد استفاده تحقیق جدول 1 و ترکیبات شیمیایی آنها که توسط شرکت پارس اشن اراي ه شده جدول 2 آورده شده است. جدول 1- مشخصات فنی شفافپوشهه يا سیلر و ph دانسیته صد جامد ویسکوزیته میزان سختکننده میزان استفاده از حلال (نسبت جرم ) (نسبت جرم ) (cp) (%) (g/cm 3 ) 2 برابر /58 0/95 2/9 سیلر 1/5 برابر /59 0/99 3/4 0/5 برابر * 10 صد /8 0/9 استر نیم پ یل 3/8 *- نیم پلیاستر ی غیر هوا خشک (دوجزي ی) بوده و همین دلیل از ماده سختکننده براي خشک شدن آن استفاده میشود.

4 251 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 جدول 2- ترکیبات شیمیایی شفافپوشهه يا سیلر و سیلر نیترو سلولزE-950 ترکیبات شیمیایی شفاف پوشهها نیترو سلولزE-50 روغن سویا رزین اوره فرمآلدي ید بوتیل استات زایلین ضد زل (%18 DOP) (%30 IPA) بوتیل استات استن بوتیل سلوسو زایلین تولوي ن ایزوپروپیل الکل بوتیل استات استن بوتیل سلوسو زایلین تولوي ن ایزوپروپیل الکل آمادهسازي سطح نمونههاي چوب از پس از ماشینکاري نمونهه يا چوبی ناهمواريهایی سطوح آنها ایجاد میشود که لازم است قبل از براي صاف کردن سطوح چوبی و از بین بردن گامه يا ماشینکاري سطوح نمونهه يا عملیات پرداخت انجام شود. ناشی بدینمنظور چوبی توسط دستگاه سنباده لرزان دستی- برقی سه مرحله از سنباده زبر نرم راستاي الیاف ترتیب چوب پرداخت شدند. شماره با سطح نمونهها فیلمکش سطح انجام شد. سنبادهه يا نمونهها مراحل دو روش و پیستوله 180 سطح نمونهه يا و تهیهشده بدین صورت بود که ابتدا سیلر روي سطح نمونهها توسط دو روش پیستوله و فیلمکش راستاي جهت الیاف یافت. میزان انتقال استفاده از سیلر فرد سطح نمونهها توسط پیستوله 120±10 گرم بر مترمربع بود. سطح نمونهها با سیلر توسط ابزار فیلمکش ضخامت فیلم تر اعمالی 50 میکرون نظر گرفته شد. بعد از خشک شدن کامل سیلر اعمال شده روي سطح نمونهها سطوح آنها براي صاف کردن از بین بردن پرزهاي ایجاد شده و همچنین از بین بردن لایه تشکیل شده سیلر روي سطوح چوبی وسیله سنباده شماره 30 صورت کامل سنباده کاري شدند. بعد از پاك کردن گردوغبار حاصل از سنباده کاري هاي نهایی و نیم پ یل جداگانه وسیله میزان ) اب پیستوله استر دو مرحله بر گرم 150±10 مترمربع) و فیلمکش (با ضخامت فیلم تر 150 میکرون) بر سطوح روي نمونههاي نمونهه يا چوبی چوبی اعمال هر شدند. روش دو شرایط براي محیطی تمامی نمونهها ثابت نظر گرفته شد. ترکیببندي عوامل متغیر بررسی سطح چوب جدول 2 اراي ه شده است. اندازهگیري براي اندازهگیري هایی د یال با قطر 20 میلیمتر و از جنس آلومینیوم وسیله چسب 1 اپوکسی دوجزي ی ساخت کشور آلمان روي سطح نمونهها شدند. چسبانده دادهشده توجه هنگام شد که چسباندن سطح دالیها روي زیر سطوح دالیها صاف و یکنواخت باشد تا دالیها صورت کامل سطح بچسبند. نمونهها منظور خشک شدن کامل چسب 1 -Epoxy

5 بررسی تا ثیر روش مدت 24 ساعت دماي محیط آزمایشگاه (تقریبا 20 جه سلسیوس ( قرار گرفتند. قبل از انجام آزمون دور دالیها با گردبر تا رسیدن نوك تیغه تا سطح چوب برش داده شد تا ارتباط زیر دالی با محیط اطراف آن قطع شود. سپس میزان نمونهها وسیله دستگاه آزمون اتوماتیک PosiTest AT ساخت کشور آمریکا با سرعت کشش 0/3 مگاپاسکال بر ثانیه طبق استاندارد ASTM D 4541 اندازهگیري شدند. براي اطمینان از دقت نتایج آزمون براي هر نمونه بار تکرار شد. جدول - 3 ترکیببندي عوامل متغیر بررسی عوامل متغیر تعداد تکرار آزمون گونه چوبی نوع روش گردو پیستوله فیلمکش کاج پیستوله فیلمکش افرا پیستوله فیلمکش تصویربرداري توسط میکروسکوپ نوري براي بررسی میکروسکوپی سطح اعمال شده روي سطوح نمونهه يا چوبی با روشه يا پیستوله و فیلمکش از میکروسکوپ نوري استفاده شد. همین منظور پس از خشک شدن فیلم اعمالی روي سطوح نمونههاي چوبی تصاویري توسط میکروسکوپ نوري Dino-lite از سطوح آنها تهیه گردید. تصویربرداري توسط میکروسکوپ فلورسنت تحقیق منظور بررسی تا ثیر سطح چوب با روشهاي پیستوله و فیلمکش بر عمق نفوذ از تصویربرداري توسط میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد. بدینمنظور ابتدا رنگدانه فلورسنت دو فرد جداگانه با هاي سیلر و صورت کامل توسط همزن مغناطیسی مخلوط گردید. سپس آماده شده وسیله دو روش پیستوله و فیلمکش و طب ق روش توضیح داده ش ده بخش سطح نمونههاي چوبی روي سطوح نمونههاي حاصل از گونه گردو اعمال شدند. مرحله بعد قطعاتی با ابعاد میلیمتر از نمونههاي داده شده بریده شدند. سپس توسط دستگاه میکروتوم لایههایی ضخامت 15 میکرون از جهت

6 253 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 عرضی قطعات داده شده تهیه شدند. پس از آمادهسازي لایههاي تهیه شده از میکروسکوپ فلورسنت براي تصویربرداري از مقطع نمونههاي داده شده استفاده گردید. شکل 1- اثر تا ثیر مستقل گونه چوبی بر طرح آماري براي بررسی اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر (گونه چوبی نوع شفافپوشه و روش اعمال ) نتایج با استفاده از آزمون فاکتوریل قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیهوتحلیل آماري قرار گرفتند. براي مقایسه میانگین گروهها از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد. نرمافزار آماري مورد استفاده براي انجام کارهاي آماري نرمافزار SPSS بود. نتایج نتایج تا ثیر مستقل عوامل متغیر بر میزان بیانگر بود که تا ثیر مستقل نوع گونه چوبی بیشترین میزان گونه گردو بود که ترتیب بالاتر از دو گونه افرا و کاج بوده و کمترین مقدار گونه کاج دستآمده است (شکل 1 ). بررسی تا ثیر نوع شفافپوشه بر بیشترین میزان نیم پلیاستر و کمترین مقدار آن مشاهده شد (شکل 2 ). بررسی اثر مستقل روش اعمال مشخص شد که بیشترین میزان دهی سطح چوب روش فیلمکش تعلق داشت که صورت قابل توجهی بیشتر از پیستوله بود (شکل 3 ). نتایج دست آمده از تا ثیر متقابل عوامل متغیر (گونه چوبی نوع شفاف پوشه و روش اعمال ) بر میزان شکل 4 آورده شده است. شکل 2- تا ثیر مستقل نوع شفافپوشه بر شکل 3- تا ثیر مستقل روش سطح چوب بر طوريکه شکل مشاهده میشود نمونههاي داده با روش فیلمکش تمام

7 بررسی تا ثیر روش گونههاي چوبی نسبت قابل توجهی بالاتر از روش پیستوله است اما عملکرد آن بین گونههاي چوبی مورد بررسی یکسان نیست. طوريکه ترین عملکرد روش فیلمکش نسبت روش پیستوله نمونه هاي تهیهشده از گونه گردو و افرا با بود. نمونه ها با روش فیلمکش نسبت نمونههاي مشا روش پیستوله ترتیب 1 و 58 صد بالاتر بود. ولی گونه کاج اختلاف دستآمده بین نمونه هاي داده شده با روش فیلمکش و پیستوله مانند گونه هاي گردو و افرا نبود. گونه کاج نمونههاي دادهشده با روش فیلمکش 14 صد بالاتر از نمونه هاي مشا گونه با روش پیستوله بود. حالت کلی نیز می توان گونه بیان کرد که بالاترین میزان نمونههاي حاصل از گونه گردو با که با روش فیلمکش داده شدند مشاهده گردید. گروه بندي دانکن اراي ه شده شکل 4 نیز مو ید نتایج فوق است. طوريکه بالاترین میزان با رده A را نمونه مشخص کرده است. از طرف دیگر کمترین میزان گونه کاج پوشیده شده با توسط پیستوله بود که گروهبندي دانکن نیز نمونه را گروه F دستهبندي کرده است. شکل 4- اثر متقابل گونه چوبی نوع شفافپوشه و روش اعمال بر تصاویر میکروسکوپ نوري براي بررسی کیفیت اعمال شده روي سطوح نمونهه يا چوبی با دو روش فیلمکش و پیستوله از تصویربرداري میکروسکوپی استفاده شد. نتایج حاصل از تصویربرداري میکروسکوپی شکل 5 اراي ه شده است. طوريکه شکل 5 فلا( ( مشاهده میشود اعمالی روش پیستوله حبا يا ریزي فیلم اعمالی تشکیل شده است که باعث کاهش پیوستگی اعمالی روي سطح میشود اما اعمالی روش فیلمکش سطح اعمالی از یکنواختی خوبی برخوردار بوده و فیلم وجود آمده نمیشود (شکل 5 ب). هیچ حبابی مشاهده

8 255 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 شکل 5- تفاوت سطح فیلم تشکیل شده روي سطح چوب دو روش پیستوله (الف ( و فیلمکش (ب) تصاویر میکروسکوپ فلورسنت پژوهش براي بررسی عمق نفوذ سطوح نمونههاي چوبی داده شده با روشهاي پیستوله و فیلمکش از میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد. نمونههاي مورد بررسی براي منظور نمونههاي تهیه شده از گونه گردو با بودند. طوريکه شکل (الف) که مربوط نمونه داده شده با روش پیستوله است مشخص میباشد روش نتوانسته است صورت مناسب و یکنواخت بستر چوب نفوذ کرده و بعضی از بخشها عدم نفوذ مناسب سطح چوب وضوح قابلمشاهده است. ولی همانطور که شکل (ب) مشاهده میشود نتایج تصویربرداري میکروسکوپی نمونه داده شده روش فیلمکش بیانگر نفوذ مناسب و یکنواخت تمامی سطوح گونه گردو است. علاوه بر همانگونه که شکل مشخص است ضخامت اعمال شده روي سطح نمونههاي گونه گردو دو روش پیستوله و فیلمکش تقریبا یکسان بوده است (ضخامت دستآمده براي نمونه داده شده با روش پیستوله حدود 93±12 میکرون و براي روش فیلمکش حدود 97±5 میکرون بود ( که نشان میدهد فرد سطوح نمونههاي چوبی دو روش پیستوله و فیلمکش براي دستیابی ضخامت یکسان و عدم تا ثیر عامل بر دو روش مورد بررسی ستی انجام شده است.

9 بررسی تا ثیر روش شکل - عمق نفوذ سطح گونه چوبی گردو: (الف) نمونه داده شده با روش پیستوله (ب) نمونه داده با روش فیلمکش بحث گونه چوبی بررسی نتایج دستآمده از تا ثیر گونه چوبی بر نشان داد که گونه چوبی تا ثیر معنیداري بر دارد طوريکه بین گونهه يا مورد بررسی بالاترین مقدار گونه گردو و کمترین گونه کاج مشاهده شد. بالا بودن گونه گردو میتواند دلیل دانسیته بیشتر و تخلخل کمتر بافت گونه گردو نسبت سایر گونهه يا دیگر باشد. یکی از نکات مهم چوب که هر چه تخلخل چوب زیادتر صدمات وارده سطح پرداخت لایههاي سطحی بیشتر (Latibari, 2007) و پیوستگی که پی چوب شود ضعیفتر است و چوب طی آمادهسازي و میشود کم سطحی لایه آن سطوح با لایه سطحی

10 257 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 ضعیف پایینی از خود نشان میدهند. (2014) Khojasteh Khosro نیز تحقیقات خود نتایج مشای مورد تا ثیر پیوستگی سطحی لایه چوب بر میزان دست یافت بنابر میتوان بیان کرد که کاهش تا ییدکننده کیفیت لایههاي سطحی سطح چوب میشود مطلب بوده و بالاترین باعث کاهش نیز و نتایج گونه گردو که داراي دانسیته بیشتري است مشاهده گردید. از طرف دیگر یکی از عوامل مو ثر بر میزان نفوذ سطح چوب است (2011.(cristae, میان گونههاي مورد بررسی گونه گردو جزو گونههاي نیمه بخش روزنهاي بوده و قطر حفرات آوندي بخش اره گونه بزرگ است ولی گونه افرا جزو گونههاي بخش پراکنده آوند بوده و قطر حفرات آوندي آن کوچک است. همین دلیل هنگام اعمال روي سطوح نمونههاي چوبی میزان نفوذ گونه گردو بالاتر از گونه افرا بوده که نتیجه آن بالاتر مکانیکی بالاتر بالاتري عوامل بودن را تا ثیرگذار امکانپذیر بر نیز داخل بر پایین منافذ میسازد. بودن موضوع چوب گونه مورد تا کید گونه است. که دارد تي وري نفوذ کاج از نیز بالا بودن میزان مواد استخراجی موجود گونه میباشد. طوريکه مواد استخراجی از طریق کاهش کشش سطحی و کاهش باعث چوب منافذ داخل نفوذ میشود ) & Ghofrani Latibari, 2007;.(Khojasteh Khosro 2014 گونههاي طورکلی مختلف تفاوت دلیل ساختار آناتومیک متفاوت مانند دانسیته ساختار سلولی و ترکیبات شیمیایی هر گونه خاص میباشد که Kaygin و Akgun (2008) نیز مطالعه خود مطلب اشاره کردهاند. نوع شفافپوشه تا ثیر بررسی مشخص شد که بین نوع شفافپوشهه يا بر و نیم پ یل استر که از ه يا اعمالی سطوح میزان روي چوبی رایج ایران هستند نیم پ یل سطوح با چوبی وزن مولکولی تري عملکرد از برخوردار بوده بالایی نسبت استر و بالاترین مشاهده داشته و ی شد. تک جزي ی است. مجاورت هوا و تنها با از دست دادن حلال خود خشک میشود (2009 al.,.(sonmez et شفافپوشه از دوجزي ی بوده و خشک شدن آن همراه با پلیمریزاسیون انجام میشود. صورت که پس ماده افزودن آغاز عملیات پ یل سختکننده و اعمال نیم آن پ یل روي قبل از استر سطح نیم استر شروع واکنش بر روي سطح اعمال شده کرده و پلیمریزاسیون سطح آن روي (al., 2009; Budakci, 2003 مقایسه ایجاد با میکند پیوندهاي انجام میگردد ) et Sonmez نتیجه قويتري با چوب سطح.(Ghofrani & Khojasteh Khosro 2014) رطوبت نیز از مدت تا ثیر بیشتري بر شفافپوشه داشته و با گذشت زمان آن کمتر میشود.(Kureli, 199) طوريکه طبق مطالعات Keshani (200) langerodi بالاتري نسبی شفافپوشه مقابل رطوبت از نسبت برخوردار بوده و میتواند حفاظت مطلوبی برابر رطوبت باشد. داشته شفافپوشهه يا و بیان یافتند Manavi و همکاران (2012 ( نیز مورد که کردند و شفافپوشه نتایج مشای بالاتري نسبت شفافپوشه دارد. روش اعمال مشخص بررسی که شد تا ثیر سطوح روش نوع دادهشده دست سطح چوب فیلمکش روش مقایسه با روش روش پیستوله از بیشتري برخوردار روش بودند. سطح چوب روش فیلمکش دلیل وجود ل پخشکننده شفافپوشه آن صورت فیلمی با ضخامت

11 بررسی تا ثیر روش میگیرد. قرار چوب سطوح روي بر بالاتر دقت و یکسان بدینترتیب سطحی صاف بدون موج و یکنواخت از روي سطح چوب ایجاد میشود و مواد حلال پس از انتقال شفافپوشه و نفوذ لازم عمق سطوح چوب از آن خارج و بتیج خشک میشود. صورتی که اسپري با پیستوله روش صورت ذرات بسیار شفافپوشه هوا فضا آن پخش و شفافپوشه ریز بخش کمی از مواد فرار (حلال) از آن جدا شده و پو شدن احتمال ذرات شفافپوشه قبل از رسیدن سطح چوب وجود دارد. حبا يا همچنین هوا و آب ناشی فشرده شده از هواي کمپرسی (کمپرسی تولید باد) همراه بر روي سطوح و هوا حبا يا تشکیل آن نتیجه که میگیرد قرار چوب آب داخل فیلم و ایجاد زمینهاي براي ضعیف شدن اتصال و پیوستگی آن میباشد که پی آن کاهش سطح چوب رخ میدهد. نتایج تصاویر دستآمده سطح اعمالی میکروسکوپ روش پیستوله نوري نیز شده تهیه تا ییدکننده از مطلب بود که سطوح داده شده با روش پیستوله حبا يا روش فیلمکش و نشده ریزي فیلم تشکیل شده است اما هیچگونه از سطح چوب برخوردار بود. حبابی و پیوستگی سطوح مشاهده یکنواختی Khojasteh Khosro مناسبی (2014) نیز مطالعه خود بیان کرد که بحث ویژه روش پول آف پیوستگی رابطه مستقیمی با آن دارد و کاهش پیوستگی کاهش آن را پی دارد. همچنین دلیل دیگر مورد پایین روش پیستوله را میتوان بخشی افزایش از مواد فرار سطح غلظت آن چوب نسبت میشود. داد دلیل که پی باعث از دست دادن کاهش اتفاق نفوذ امکان جذب و نفوذ داخل منافذ لایههاي زیرین سطوح چوبی کاهش مییابد و ارتباط ضعیفی بین با زیرآیند وجود میآید که نتیجه کاهش میزان وجود سطوح میآید. نتایج بررسی نفوذ سطح نمونههاي گونه چوبی گردو با دو روش پیستوله و فیلمکش نیز بیانگر بود که روش پیستوله اعمالی نتوانسته است صورت مناسب بستر چوب نفوذ کرده و نایکنواختی نفوذ مشخص بود کاملا اما روش فیلمکشی توانسته است صورت یکنواخت و مناسب سطح چوب نفوذ کند که گواهی بر بالا بودن روش فیلمکش است. با توجه مسي له که فرد اعمال روي سطح چوب بیشتر کارخانهه يا تولید محصولات چوبی تجربی بوده و از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیست از رو ره گرفتن نتایج دستآمده از مطالعه و سایر مطالعاتی که انجام شده میتواند زمینه عوامل مو ثر بر چوبی و بکار بردن روشهایی منجر بیشتر شناخت شفافپوشهها سطوح منظور مصنوعات چوبی و حفظ منبع طبیعی شود. منابع مورد استفاده دوام بیشتر -ASTM D4541, 2002, Standard Test Method for Pull- Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers, Annual Book of ASTM Standard. -Bodig, J. and Jayne, BA., Mechanics of wood and wood composite, translation by Ebrahimi G. Tehran: Tehran University Press. -Bulian, F. and Graystone, J. A., Industrial Wood Coatings. Theory and practice, Eiselvier BU Amsterdam Oxford, Chin, J., Byrd, E., Martin, J. and Nguyen, T., 2005.Validation of the Reciprocity Law for Coating Photo degradation, J. Coat. Technol. Res., 2 ( 7): Derbyshire, H. and Miller, E. R., The photodegradation of wood during solar irradiation. Holz als Roh-und Werkstoff, 39(8): Ghofrani, M. and Khojasteh Khosro, S., The effect of wood surface finishing quality on the adhesion strength of clear coat. Journal of Color Science technology 7: Gholamiyan, M. Tarmian, A. and Azadfallah, H., 2010, Gas and Water Permeability of Poplar Wood Coated with Sealer and Nitrocellulose Lacquer, Polyester

12 259 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 31 شماره 2 -Nazerian, M., Protective and decoration coating of wood and wood product, Jahad University. -Ozcifci, A., 200. Effects of boron compounds on the bonding strength of phenol-formaldehyde and melamine-formaldehyde adhesives to impregnated wood materials. Journal of adhesion science and technology, 20(10): Rehn, P., Wolkenhauer, A., Bente, M., Förster, S. and Viöl, W., Wood surface modification in dielectric barrier discharges at atmospheric pressure.surface and Coatings Technology, 174: Sjostrom, E., Wood Chemistry Fundamentals and Applications, Gulf Professional Publishing. -Sonmez, A. Budakci, M. and Bayram, M., Effect of wood moisture content on adhesion of varnish coatings, Scientific Research and Essay. 4: Sonmez, A., Budakci, M. and Pelit, H., The effect of the moisture content of wood on the layer performance of water-borne varnishes. BioResources, : Stamm, A. J., 195. Thermal degradation of wood and cellulose. Industrial & Engineering Chemistry, 48(3): Sarmadi, A. and Kardan, SM., Complete reference of wooden stractures, Tehran: Motafakeran press, -Unger, A., Schniewind, AP. And Unger, W Conservation of wood artifacts, translation by Tarmian, A. and Karimi, AN. Tehran: Tehran University Press. Lacquer and Nano-particles. Journal of Forest and Wood Products, 3(3): Hon, D. N. S. and Feist, W. C., Free radical formation in wood: the role of water. Wood Science. -Khojasteh Khosro, S., Investigation on the effect of nano Zinc Oxide on physical properties of polyurethane clear coat in wooden furniture surfaces. Master's thesis, Wood Science and Technology Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, 95p. -Kureli, I., 199. Search on Application Possibility of Chip-wood and Fiber Plates over Wet Surface, PhD Thesis, Department of Furniture and Decoration, Gazi University, Ankara, -Keshani langerodi, A., 200. Comparing the performance of polyester, half polyester cover and a clear sealer on wood furniture and functional properties of beech plywood, Master's thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran, -Kaygin, B. and Akgun, E., Comparison of conventional varnishes with nanolake UV varnish with respect to hardness and adhesion durability, Int. J.Mol.Sci., 9: Latibari, A., Science and technology of adhesion for lignocellulosic substances, Daneshgahe azad eslami, Karaj, 348p. -Manavi, GH., Ghofrani, M. and Mirshokraei, S.A., Effects of wood type, moisture content and paint type on adhesion strength of conventional clear paints used in furniture manufacture. Iranian J. Wood Sci. Re., 27:

13 Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 31 No. (2) 20 Investigation on the effect of different methods of applying transparent coatings on adhesion strength of coating in wooden surfaces M. Ghofrani 1, Z. Mohammad Moradi 2 and S. Khojasteh Khosro 3 * 1- Associate Professor of Wood Science and Technology Department, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Shabanloo, Tehran, Iran 2- M.Sc., Wood Science and Technology Department, The Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran 3*- Wood Science and Technology Department, The Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, Received: April, 2015 Accepted: Feb., 201 Abstract In present study the effect of different methods of applying transparent coatings on adhesion strength of coating on Walnut ( Juglans regia), Maple ( Acer velutinum) and Pine ( Pinus eldarica) wood was investigated. For this purpose, samples were prepared with dimension of mm and 8% moisture content. Samples surfaces were sanded with 100, 120 and 180 grate sizes sandpaper significantly. Then after preparation of wooden samples with sealer, their surfaces were covered with clear and acid catalyzed transparent finish in separate processes using spray gun and applicator. Adhesion strength of coating was measured with Pull- Off method based on ASTM D4541 standard. Fluorescence microscopy test was used for the investigation of coating penetration in spray gun and applicator method. Results showed that the method of applying coating on wooden surfaces has significantly affected adhesion strength, and highest adhesion strength between all samples was observed in samples coated with applicator method. Investigation of coating penetration indicated that applicator method had good penetration in wood substrate in comparison to spray gun method. Highest differences in adhesion strength of coating between spray gun and applicator method were observed in Walnut and Maple samples. In general, highest adhesion strength of coating was found in Walnut samples covered with acid catalyzed transparent finish by using applicator method. Key word: Transparent coatings, adhesion strength of coating, penetration of coating, coating applying method, applicator, spray gun.

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT RONA LIGHTING WOOD & CLOSET RONA چراغهای خطی توکار رونا با عرض کم را میتوان بدون زیرسازی در چوب نصب نمود. این چراغها داخل لولههای فلزی و چوبی داخل انواع کمدهای لباس و باالی رگالها قابل نصب هستند. مدلهای

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

پنل سه بعدی MDF

پنل سه بعدی MDF یکی از انواع پنل های سه بعدی ورق های چوب MDF (ورق فیبر با تراکم متوسط) است که چوبی بازیافت پذیر از جمله کاج و اکالیپتوس می باشد. این مصالح با استانداردهای, California CARB (Board Resources Air ا ژانس هوای

توضیحات بیشتر

... Outdoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.با اینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات»

... Outdoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.با اینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» ... Outdoor Products Catalogue 2019-2 اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.با اینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلى یا بعد ازآخرین

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان 1 2 فهرست مطالب چکیده............ 3... مقدمه...... 4 مواد و روش آزمایش... 5 مواد............ 5 آمادهسازی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای...... 5 روش پیرشدگی...... 6 آزمون خواص فیزیکی... 6 آنالیز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 29 شمارة 1 صفحة (1393) مقايسه مقاومت مكاني

DOI:   فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 29 شمارة 1 صفحة (1393) مقايسه مقاومت مكاني DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4930 فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 29 شمارة 1 صفحة 67-78 (1393) مقايسه مقاومت مكانيكي صندليهاي چوبي ساخته شده با دو نوع طرح و اتصالات

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

«برگه مالی» فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنیه سال 92 نام پروژه : برآورد پارک برکتی نام دستگاه اجرايی : شهرداری قرجک کد پروژه : 93/02/16 تاريخ : کد و عنو

«برگه مالی» فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنیه سال 92 نام پروژه : برآورد پارک برکتی نام دستگاه اجرايی : شهرداری قرجک کد پروژه : 93/02/16 تاريخ : کد و عنو فهرست بهاي پايه رشته ابنیه سال 92 بهاي 4 -عملیات بنايی باسنگ 48 870 000 270/00 181 000/0 مترمکعب تهیه حمل و ریختن شن نقلی در معابر محوطهها و یا هر 040505 1 محل دیگری که لزم باشد بهانضمام پخش و تسطیح آنها

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک را تشکیل می دهند به دلیل میزان باالی نامنظمی در شکل

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

V

V V rmadandoust@guilan.ac.ir - Senff Lin Ltifi SCC Li SCM Domone SCC - ASTM C150 Vand super plast PCE g/cm 3 C494 TYPE F ASTM PCE EFNARC NC NF NS SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 K 2 O Na 2 O LOI g/cm

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

1 تاثیر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا 2 روزبه عبدی 1 داود کالنتری 1: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

1 تاثیر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا 2 روزبه عبدی 1 داود کالنتری 1: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1 تاثیر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا 2 روزبه عبدی 1 داود کالنتری 1: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا ساری 2: عضو هیات علمی گروه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

... Indoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.بااینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شر

... Indoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.بااینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شر ... Indoor Products Catalogue 2019-2 اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.بااینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلى یا بعد از آخرین ویرایش

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT)

آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) اصول کلي آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) مدرس: دکتر فرهنگ هنرور گروه ساخت و توليد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ترك فنجان چاي و قهوه ترك سيمان سطح پيادهرو تاريخچه

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1392) بررسي امكان افزاي

DOI:   فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1392) بررسي امكان افزاي DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3110 فصلنامة علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة 123-133 (1392) بررسي امكان افزايش مقاومت به هوازدگي چندسازه چوب/ پلياتيلن با استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

untitled

untitled م رکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا مسعود عابدى کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف Masoud13571978@yahoo.com رحیم آق باشلو کارشناس مکانیک دانشگاه تبریز ابزارهاى کنترلى مورد استفاده در صنعت خودرو

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

... Indoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.بااینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شر

... Indoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.بااینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شر ... Indoor Products Catalogue 2019-2 اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.بااینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلى یا بعد از آخرین ویرایش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - torkaman.c.v..doc

Microsoft Word - torkaman.c.v..doc مشخصات فردی : نام: جواد نام خانوادگی: ترکمن تاریخ تولد: 1346 وضعیت تاهل: متاهل بسم االله الرحمن الرحیم آدرس: گروه مهندسی منابع طبیعی جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان صومعه سرا صندوق پستی 1144

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc بتن خود تراکم (self consolidating concrete) SCC مقدمه: بتن خود تراکم شامل بازه گسترده ای از طرح های اختلاط می باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربری های خاص دارا می باشند. اگرچه مقاومت هم چنان

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

حمیدرضا آخوندی شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course شبیه سازی کمانش استوانه

حمیدرضا آخوندی شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی   به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course شبیه سازی کمانش استوانه به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course )ساخته شده به روش الیاف پیچشی( نویسنده: برای تمامی نسخههای انسیس شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی )ساخته شده به روش الیاف پیچشی( Simulation

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش سازنده پاپيه ماشه گروه شغلي صنايع دستي و هنر شماره ملي شناسايي شغل 1-61/31

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش سازنده پاپيه ماشه گروه شغلي صنايع دستي و هنر شماره ملي شناسايي شغل 1-61/31 معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش سازنده پاپيه ماشه گروه شغلي صنايع دستي و هنر شماره ملي شناسايي شغل 6/// نظارت بر تدوين محتوا و تصويب : دفتر طرح و برنامه هاي

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 1397 مقدمه ه یا با عنایت به اهمیت دسترسی نقشه های ساختمانی نظیر نقشه های ایمنی معماری و شهرسازی بخصوص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves Forged Steel Valves شيرآلات فولادي فشارقوي(فورج) شيرهاي فشارقوي بسياري از شيرآلات به روش هاي ريخته گري ساخته مي شوند. درچنين حالتي ابتدا فلز تا دماي ذوب گداخته مي شود سپس ماده مذاب درون قالبهاي مربوطه

توضیحات بیشتر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به روشهاي کاملا طبیعی و در اثر واکنش جلبکها و باکتريها

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر