Microsoft Word - Mohitshenasi -Winter 1392.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - Mohitshenasi -Winter 1392.doc"

رونوشت

1 محيطشناسي دورة شمارة 4 زمستان صفحة -0 بررسي ترجيحات استفادهكنندگان بر پاية ارزيابي كيفيت بصري (مطالعة موردي: پارك جنگلي شهري ملت زاهدان) پيمان گلچين بهروز ناروي ي هما ايراني بهبهاني. مربي عضو هيي ت علمي گروه مهندسي فضاي سبز دانشگاه سيستان و بلوچستان. مربي عضو هيي ت علمي گروه مهندسي فضاي سبز دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشيار گروه مهندسي طراحي محيطزيست دانشكدة محيطزيست دانشگاه تهران تاريخ وصول مقاله: // تاريخ پذيرش مقاله: //0 چكيده پاركه يا جنگلي شهري اغلب با دارا بودن زمينهه يا لازم براي گذراندن اوقات فراغت در فضاهاي طبيعي و برانگيختهكردن احساساتي مانند پيوند با طبيعت بازگشت به خويشتن شادي و خوشحالي و رهايي از زندگي روزمره از مهمترين منابع تا مين نيازهاي تفرجي شهرنشينان به شمار ميروند. بنابراين مهمترين وظيفة طراحان و مديران پاركه يا جنگلي را ميتوان حفاظت و ساماندهي منابع و ارزشه يا گوناگون اين نوع پاركها دانست. منظر اينگونه پاركها نيز به علت تا ثيرات فراواني كه در روح و روان استفادهكنندگان ميگذارد يكي از منابع كليدي و ارزشمند در اينگونه پاركها محسوب ميشود كه بايد در طراحي و ساماندهي منظر به آن توجه شود. هدف از ارزيابي كيفيت بصري منظر تعيين و مشخصكردن شاخصها و معيارهايي است كه از طريق آنها بتوان مناظر را حفاظت احيا يا بازسازي كرد. در واقع از اين طريق ميتوان مناظري را كه از لحاظ زيباييشناختي مناسباند حفظ و در صورت لزوم ترميم و احيا كرد. اين تحقيق قصد دارد با رويكرد برنامهريزي و ارزيابي بصري به توصية راهبردها و راهكارهايي براي ارتقاي كيفيت بصري منظر پارك جنگلي دستكاشت ملت زاهدان دست يابد. بدين منظور با رويكرد ذهني به زيباييشناسي منظر براي ارزيابي كيفيت بصري و ارتباط آن با جنبهه يا ادراكي منظر براساس ترجيحات استفادهكنندگان پرداخته شده است. براي تعيين معيارهايي كه استفادهكنندگان در ارزيابي زيبايي يا نازيبايي منظر مدنظر قرار ميدهند ضمن انجام مصاحبه از روش طبقهبندي كيفيت بصري (Q-sort) استفاده شده است. در انتها پيشنهادها و راهبردهايي به منظور ارتقا ساماندهي و بهتركردن منظر محوطة اين پارك جنگلي اراي ه شده است. كليدواژه ارزيابي بصري پارك جنگلي شهري ترجيحات استفادهكنندگان زيباييشناختي منظر. سرآغاز با توجه به رشد روزافزون شهرنشيني و به موازات افزايش جمعيت انساني و فشار زندگي شهري كه ساختار اكولوژيك شهرها را دستخوش تغييرات وسيعي كرده است نياز به ايجاد فضاهاي سبز كلان بهمنزلة مهمترين تعديلكنندهه يا زيستمحيطي شهري امري ضروري محسوب ميشود و ايجاد پاركه يا نويسنده مسي ول تلفن تماس: جنگلي شهري جزو اين فضاهاي سبز به شمار ميآيند. پاركهاي جنگلي شهري طبيعي يا دستكاشتياند كه در درون يا مجاورت شهرها قرار گرفته و نمونهه يا معروفي از مناطق طبيعي را دربر ميگيرند و بعضا براي تضمين پايداري تنوع زيستي نيز حاي ز اهميتاند. اين پارك ها ميتوانند علاوه بر اراي ة كاركردهاي زيستمحيطي حفاظتي و آموزشي و پژوهشي فرصته يا بسيار مناسبي را براي گذران اوقات فراغت مردم و محلي براي خلوت آنها فراهم كنند.(Majnonian,7) آنچه امروزه سبب اهميت پارك هاي

2 دورة شمارة 4 زمستان 4 جنگلي شهري و انتخاب آن ها براي گذران اوقات فراغت ميشود علاوه بر ويژگيهايي همچون طراحي اصولي پارك و كيفيت مطلوب پوشش گياهي ارزشهاي بصري منظر آن است. منظر را ميتوان بهمنزلة اصليترين مو لفهها در تشخيص هويت حيات و ميزان پايداري محيط و وسيلة ارتباطي بين محيط و استفادهكنندگان آن دانست. در اين ميان ارتباط منظر و نحوة ادراك و تفسير آن از سوي استفادهكنندگان از اهميت ويژهاي برخوردار است كه اين ادراك از منظر ارتباط مستقيمي با شناخت ويژگيهاي زيبايشناختي منظر دارد. بنابراين بررسي و مطالعة ارزيابي ترجيحات مردمي از منظر را ميتوان امري تا ثيرگذار و حياتي در شناسايي منظرهايي با ارزشهاي بصري مختلف در جهت ساماندهي طراحي و مديريت اين منظرها دانست. در سالهاي اخير از يك سو گسترش و توسعة كالبدي فضاهاي شهري در زاهدان و نياز شديد جامعة شهرنشين به اكوسيستمهاي طبيعي و فضاهاي تفريحي و تفرجي و از سوي ديگر افزايش گرايش مردم به سمت طبيعت منطقه و اهميت چگونگي طراحي و ساماندهي اينگونه پاركها با توجه به قرارگرفتن در منطقة خشك و بياباني ايران پارك جنگلي شهري دستكاشت ملت را واجد پيششرطهاي لازم براي بررسي و پژوهش دقيقتر كرده است. در نتيجه اين پارك جنگلي بهمنزلة نمونة موردي مطالعه و تحقيق شد تا با هدف ارتقاي منظر پارك و افزايش سرانة فضاي سبز شهر همچنين ايجاد مركز تفريحي- تفرجي با حفظ ويژگيه يا اكولوژيك پارك با تكيه بر رويكرد ادراك بصري 4 و استفاده از تكنيك طبقهبندي كيفيت به تدوين راهبردها و پيشنهادها در جهت توسعه و ارتقاي كيفيت بصري منظر سايت مورد مطالعه و شناسايي منظرهايي كه از لحاظ بصري ويژگيهاي خاص و بارزي دارند پرداخته شود.. مباني نظري تحقيق به منظور ارزيابي منظر از رويكردهاي مختلفي استفاده ميشود. از ديدگاه دانيال و وينينگ (8) 5 رويكرد اصلي به منظور ارزيابي منظر وجود دارد كه شامل رويكرد 5 اكولوژيكي زيباييشناختي رسمي (صوري) روان- 8 7 فيزيكي روانشناسي و پديدهشناسي (تجربي) است. متعاقبا پيت و زوب (87) روش هاي ارزيابي را به 4 الگوي 0 اصلي حرفهاي روان- فيزيكي شناختي و تجربي (پديدهشناسي) دستهبندي كردند كه در اين ميان رويكرد روان- فيزيكي و شناخت در زمينة ارزيابي منظر بسيار پركاربردترند. از ديدگاه بريگز و فرانس (80) از رويكرد اصلي مستقيم و غيرمستقيم به منظور ارزيابي منظر استفاده ميشود كه در رويكرد مستقيم ترجيحات مردمي در مورد منظر مطالعه و بررسي ميشوند در حالي كه در رويكرد غيرمستقيم ارزيابي بر پاية بررسي توصيفي اجزاي تشكيلدهندة منظر و خصوصيات آن صورت ميگيرد. ) & Pitt Briggs & France,80; Daniel,00; Vining, 8.(Zube,87; Daniel & شايان يادآوري است كه ديكين (00) نيز رويكرده يا به دستة رويكرد حرفهاي ميكند 00).(Dakin, ارزيابي منظر را 4 آزمايشي و تجربي تقسيم در ميان رويكردهاي ذكرشده رويكردهاي حرفهاي و ترجيحات مردمي از اهميت ويژهاي برخوردارند و در ارزيابي منظر بيشتر استفاده ميشوند. در رويكرد حرفهاي كيفيت بصري منظر از طريق بررسي ارزشهاي فيزيكي و بيولوژيكي آن صرفا از سوي طراح ارزيابي ميشود و معيارها و نظرهاي كاربران تعيينكننده نيستند در حالي كه در رويكرد ترجيحات مردمي ملاك اصلي ارزيابي تا كيد بر مشاهدة استفادهكنندگان از منظر و نحوة ادراك و تفسير ويژگيهاي بصري آن است ) 005;, al Domon, et Tan, 005.(Wherrett & در چند دهة اخير به رويكرد ارزيابي منظر از طريق ترجيحات مردمي به علت مشاركتدادن كاربران در فرايند طراحي بيشتر توجه شده است. در زمينة ادراك منظر بر پاية ترجيحات مردمي ميتوان به مطالعات شپارد (005) در خصوص ويژگيهاي منظر جنگلي Picard,005) (Sheppard &

3 5 بررسي ترجيحات استفادهكنندگان بر پاية ارزيابي كيفيت بصري... پيمان گلچين و همكاران ايكار و همكاران (00 ( در خصوص ويژگيهاي منظر پاركهاي ملي (00 al, ) Acar et آريازا و همكاران (004) دربارة ويژگيه يا منظر كشاورزي ) et Arriaza al, 004 ) برادران كاپلان در خصوص ادراك و عوامل مو ثر در آن و همينطور زيباييشناسي و ترجيحات مردمي ) Kaplan,8 (Kaplan & و تيروانيان و همكاران در خصوص تركيب معيارهاي زيباييشناسي و اكولوژيكي در م ديريت جنگ له اي ش هري فنلان د ) et Tyrvanien (al,00 اشاره كرد.. روش تحقيق روش مورد استفاده در اين تحقيق به صورت توصيفي- تحليلي و برداشت ميداني است. ابتدا اطلاعات از طريق منابع كتابخانهاي مقالات و منابع اينترنتي جمعآوري شد و به منظور شناخت بيشتر از سايت مورد مطالعه برداشت ميداني با استفاده از نقشه و عكسهاي هوايي صورت گرفت. در راستاي تكميل اطلاعات مورد نياز شناخت وضع موجود (محيطي كالبدي و ديد و منظر) از طريق مشاهده عكسبرداري و مصاحبه شكل گرفت. ترجيحات استفادهكنن دگان در اين پژوهش با استفاده از روش طبقهبندي كيفيت بصري ) Swaffield, Fairweather & 00; Aminzadeh & Ghorashi, 00; Previte et al, 007;Webler et al, 00; Barry & Proops,; al, 005 (Bulut & Yilmaz, 007; Mok et انجام شد. طبق اين روش محوطة مورد نظر به پهنة تفرجي و خدماتي- رفاهي دستهبندي شد كه ملاك پهنهبندي ويژگيهاي شاخص بصري در منظر پارك جنگلي مورد تحقيق و مشابهت در كاربري فضاهاي آن است (شكلهاي و ). سپس از هر يك از پهنههاي مطالعاتي و موقعيته يا مختلف آن عكسه يا متعددي (75 عكس با زاوية ديد 0 درجه) تهيه شد. تمامي عكسهاي گرفتهشده از سايت مطالعاتي در ارديبهشت 0 با استفاده از دوربين ديجيتال با لنز وايد 50 ميليمتر در سطح ديد ناظر گرفته شد كه بعد از حذف برخي عكسها (آنهايي كه كيفيت مطلوب نداشتند يا مشابه بودند) در نهايت عكس (8 عكس از هر پهنه) به ترتيبي كه ويژگيه يا متنوع منظر را نشان دهند و داراي معيارهايي همچون پسزمينه و پيشزمينه كيفيت ديد مناسب و حضور عناصر طبيعي و انسانساخت باشند انتخاب شدند (شكل ). نظرسنجي از كاربران در روزهاي آخر هفته هنگام اوج شلوغي پارك (بين ساعت تا 0 بعد از ظهر) در سايت انجام گرفت. براي مصاحبه از 00 كاربر خواسته شد عكسها را مطابق نظر و خواستة خود درون جعبهاي كه داراي 5 رديف با برچسبه يا خيلي زيبا زيبا معمولي زشت و خيلي زشت بود بر حسب كيفيت بصري دستهبندي كنند. سپس شمارة عكسه يا قراردادهشده در هر رديف يادداشت و از كاربران درخواست شد ويژگيهايي را كه سبب قرارگرفتن عكسها در هر رديف شده بود بيان كنند. هنگام يادداشتبرداري نيز سعي شد جملهها عينا و بدون تغيير نقل قول شوند زيرا در اين تحقيق هدف بررسي ويژگي هاي فردي كاربران نبود. بنابراين انتخاب افراد براي مصاحبه ازپيشتعيينشده نبود و به طور تصادفي صورت گرفت. توزيع سني و جنسي در جامعة آماري مدنظر به صورت اتفاقي انجام گرفت. همچنين به توزيع مكاني نيز توجه و مصاحبه در مكانه يا مختلف در هر پهنه انجام شد. در مرحلة بعد دادههاي بهدستآمده از مصاحبة هر 00 كاربر براي هر يك از عكس با استفاده از برنامة آماري Excel 00 ثبت شد و هر يك از عكسها جداگانه از سوي كاربران بررسي شد و امتيازدهي عددي (خيلي زيبا + زيبا + معمولي 0 زشت - و خيلي زشت -) و نتايج بررسي در جدول جداگانهاي تنظيم شد. سپس به منظور محاسبه و جمعبندي امتيازات هر عكس از فرمول زير استفاده شد: 5 N n ( i) i i مجموع امتياز هر عكس= N

4 دورة شمارة 4 زمستان تعداد افراد انتخابكنندة عكس با كيفيت خيلي زيبا= تعداد تعداد تعداد افراد انتخابكنندة عكس با كيفيت زيبا= n n افراد انتخابكنندة عكس با كيفيت معمولي= n تعداد افراد انتخابكننده عكس با كيفيت زشت= n 4 افراد انتخابكنندة عكس با كيفيت خيلي زشت= n 5 بر همين اساس ميانگين امتيازي كه هر عكس از نظر كاربران كسب كرده بود به روي نمودار برده شد. بالا بودن ميانگين امتياز هر عكس نشاندهندة مطلوببودن عكس و در نهايت بهتر بودن كيفيت منظر آن است. 4. پهنهبندي سايت مطالعاتي پارك ملت با وسعتي حدود هكتار در 7 كيلومتري جنوب زاهدان واقع شده است. پارك مورد نظر با توجه به معيارهاي ذكرشده در روش تحقيق به پهنة تفرجي و خدماتي- رفاهي دستهبندي شد. الف- پهنة تفرجي: اين پهنه با مساحتي بالغ بر 0 هكتار كه درصد بيشتر آن را فضاهاي جنگلي دستكاشت تپه و كوهها تشكيل ميدهند بهمنزلة وسيعترين پهنة مطالعاتي محسوب ميشود. از پتانسيلهاي اين پهنه ميتوان به حضور فضاهاي پيكنيك و مسيرهاي حركتي همچنين امكان استفاده از كوهها به منظور كوهپيمايي اشاره كرد. پوشش گياهي غالب اين پهنه را درختان كاج ايراني eldarica) (Pinus گز شاهي aphylla) (Tamarix و اكاليپتوس camaldulensis) (Eucalyptus شامل ميشوند. ب- پهنة خدماتي- رفاهي: اين پهنه با مساحتي بالغ بر هكتار در مركز سايت مطالعاتي واقع شده است و شامل فضاهايي همچون رستوران زمين بازي كودكان باغ خصوصي و فضاهاي خدماتي (سرويس بهداشتي و نمازخانه) است. اين پهنه از لحاظ تنوع گياهي غنيتر از پهنة تفرجي است و پوشش گياهي غالب اين پهنه شامل درختان كاج ايراني eldarica) (Pinus خرما ) Phoenix (dactylifera سنجد angustifolia) ( Eleagnus و پده euphratica) (Populus و درختچههاي خرزهرة معمولي Caesalpinia ) و ابريشم مصري (Nerium oleander) (gilliesi است. شكل. عكس هوايي از موقعيت پارك ملت زاهدان كاربريهاي اطراف و پهنهبندي آن (ما خذ: (Google Earth

5 ما ( 7 بررسي ترجيحات استفادهكنندگان بر پاية ارزيابي كيفيت بصري... پيمان گلچين و همكاران پهنه تفرجي پهنه خدماتي-رفاهي شكل. تصوير سهبعدي از موقعيت پارك ملت زاهدان خذ: (Google Earth شكل. عكسهاي برگزيده از پهنهه يا پارك جنگي ملت زاهدان به منظور ارزيابي بصري منظر 5. يافتهه يا تحقيق از مجموعة نظرهاي 00 كاربر در پارك جنگلي ملت (0 درصد زن و 40 درصد مرد) كه نفر كمتر از 8 سال 78 نفر بين 8 تا 4 سال 4 نفر بين 4 تا 5 سال و نفر بالاتر از 5 سال سن داشتند معيار كليدي تعيينكنندة مطلوبيت و نامطلوبي بصري منظر پارك استخراج شد كه از اين ميان معيار بيانگر زيبايي و معيار نشاندهندة نازيبايياند (جدول ). بر اساس نظرسنجي نت ايج

6 دورة شمارة 4 زمستان 8 بهدستآمده نشان ميدهد كه در كل معيارهايي همچون حضور عوارض طبيعي مانند كوه و تپه پوشش گياهي انبوه و متراكم و ديدهاي باز و پاناروما به مناظر اطراف به ترتيب فراواني بهمنزلة مهمترين معيارهاي مو ثر در زيبايي منظر پذيرفته شدند. متقابلا معيارهايي نظير حضور المانهاي انسانساخت فراوان شلوغي فضا از لحاظ بصري و نبود تنوع در انتخاب گونههاي گياهي بهمثابة مهمترين معيارهاي مو ثر در نامطلوببودن ساختار بصري منظر پارك جنگلي ملت استخراج شدند (نم ودار ). همچن ين بي شترين معيارهاي انتخابشده از سوي گروههاي مختلف سني بررسي شد كه نتايج آن در جدول آمده است. سپس به منظور محاسبة امتياز داده شده از سوي هر 00 كاربر به هر يك از عكسها از فرمول ذكرشده در روش تحقيق استفاده شد و يافتههاي حاصل در جدول آمده است. همچنين پهنة تفرجي در مقايسه با پهنة خدماتي- رفاهي بالاترين ميانگين امتياز را از لحاظ مطلوبيت منظر كسب كرد. عكس 4 كه متعلق به پهنة تفرجي است با داشتن بالاترين ميانگين امتياز بهمنزلة زيباترين و عكس كه به پهنة خدماتي- رفاهي تعلق دارد با داشتن كمترين ميانگين امتياز بهمنزلة زشتترين عكس انتخاب شدند. با در نظر گرفتن تمام موارد استخراجشده در بخش يافتهها به ذكر برخي استراتژيها و راهكارها در جهت بهبود و ارتقاي كيفيت بصري منظر اين پارك جنگلي پرداخته ميشود. جدول. معيارهاي استخراجشده در خصوص ارزيابي كيفيت بصري منظر پارك جنگلي ملت از نظر استفادهكنندگان بيشترين معيارهاي انتخابشدة گروههاي سني 5 سن> 4 4 سن> 8 سن 8 سن> 5 حضور عوارض طبيعي (كوه و تپه) معيارهاي مطلوبيت سايهداربودن فضا ديدهاي باز و پاناروما به مناظر اطراف آرامشبخش بودن فضا پوشش گياهي انبوه و متراكم رمزآلود بودن فضا بيتنوعي در انتخاب گونههاي گياهي معيارهاي نبود مطلوبيت عناصر انسانساخت كمبود پوشش گياهي و بيابانيبودن بيتلفيقي ابنيه و پوشش گياهي و نبودن تعادل آشفتگي بصري تميزنبودن فضا (وجود زباله) نمودار. درصد فراواني معيارهاي مطلوبيت و عدم مطلوبيت كيفيت بصري منظر سايت مطالعاتي از نظر استفاده كنندگان

7 بررسي ترجيحات استفادهكنندگان بر پاية ارزيابي كيفيت بصري... پيمان گلچين و همكاران جدول. امتياز و ميانگين ارزش كسب شدة هر عكس در سايت مطالعاتي تعداد افراد انتخابكنندة عكس با كيفيتهاي مختلف ) از 00 كاربر ( n 5 = خيلي زشت n 4 = زشت n = معمولي n = زيبا n = خيلي زيبا شماره عكس n= امتياز هر عكس ميانگين امتيازات ميانگين امتياز هر پهنه 0/ / / 0/5 0/0 0/ پهنة تفرجي -0/ / / / / /0575 0/7-0/47 0/ 0/ پهنة خدماتي- رفاهي -0/ / بحث و نتيجهگيري به طور كل در اين تحقيق روش طبقهبندي كيفيت بصري به منظور ارزيابي خصوصيات منظر پارك جنگلي ملت زاهدان استفاده شد. عكس (هر پهنه 8 عكس) از پهنة مطالعاتي تهيه و امتيازدهي عددي (خيلي زيبا + تا خيلي زشت - ( روي هر يك شكل گرفت. معيار كليدي ( معيار زيبايي و معيار نازيبايي) به دست آمد كه با توجه به يافتههاي حاصل ميتوان به موارد زير اشاره كرد: بر اساس نتايج ارزيابي نظرهاي كاربران پارك معيارهايي همچون حضور عوارض طبيعي مانند كوه و تپه (0 درصد) پوشش گياهي متراكم و سايهانداز ( درصد) و ديد باز به منظر (8 درصد) به منزلة مهم ترين عوامل ارتقادهندة كيفيت بصري منظر پارك جنگلي ملت همچنين معيار هايي نظير وجود بيش از اندازة عناصر انسانساخت (7 درصد) شلوغي بصري فضا (0 درصد) و نامتنوع بودن و كمبود پوشش گياهي ( درصد) بهمنزلة عوامل كاهشدهندة كيفيت بصري منظر به دست آمد. به طور كل از ديدگاه كاربران پارك منظر مطلوب منظري است با پوشش گياهي انبوه و متراكم داراي عناصر طبيعي تاريك و روشن فضاهاي سايه دار تركيب رنگي مناسب القا كنندة خاطرة خوب يا حس مكان خوب. متقابلا از نظر آنها منظر نامطلوب منظري است كه در آن از امكانات به طور نامناسب استفاده شده است و عناصر انسان ساخت به صورت نامتناجس با محيط قرار دارند و آشفتگي و بينظمي حاكم است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه پهنة تفرجي با ميانگين امتياز 0/ به منزلة پهنة مطلوب (داراي

8 دورة شمارة 4 زمستان 00 - بيشترين مناظر مطلوب) و پهنة خدماتي- رفاهي با ميانگين امتياز 0/0575 به منزلة پهنة نامطلوب (داراي كمترين مناظر مطلوب) از لحاظ كيفيت بصري از سوي استفادهكنندگان پارك انتخاب شدند. در اين تحقيق به منظور بهبود كيفيت منظر پهنههاي مطالعاتي بر اساس نظرسنجي بهعملآمده پيشنهادهاي زير قابل اراي هاند: الف) با توجه به اينكه در پهنة تفرجي پوشش گياهي و حضور عوارض طبيعي (كوه و تپه) بهمنزلة دو معيار مو ثر و مطلوب در ارتقاي كيفيت بصري منظر اين پهنه از ديدگاه استفادهكنندگان محسوب ميشوند در جهت تقويت بيشتر كيفيت منظر در اين پهنه حفاظت و ساماندهي بهمنزلة راهكار اساسي مطرح ميشود. همچنين افزايش تنوع گونههاي گياهي با هدف ايجاد آرامش و رمزآلودكردن بيشتر فضا و جلوگيري از دخل و تصرف بيش از حد انسان در اين پهنه عاملي تا ثيرگذار در راستاي بهبود و ارتقاي كيفيت منظر است. ب) در پهنة خدماتي- رفاهي عواملي نظير كمبود پوشش گياهي و بيتعادلي آن با عوامل انسانساخت آشفتگي بصري همچنين يكنواختي و تكراريبودن فضاها از اصليترين عواملي است كه سبب افت شديد كيفيت منظر اين پهنه شده است. بنابراين با توجه به يافتههاي تحقيق راهكار اساسي به منظور ارتقاي كيفيت بصري منظر در اين پهنه بازنگري و بهبود طرحهاي موجود است. همچنين ميتوان با افزايش تنوع پوشش گياهي و طراحي كاشت اصولي در فضا سبب بهبود كيفيت منظر در اين پهنه شد. با توجه به مطالب گفتهشده و با درنظر گرفتن يافتهه يا تحقيق راهكارها و استراتژيهايي به منظور بهبود و ارتقاي كيفيت بصري پارك جنگلي ملت به شرح زير مطرح شدند:. با توجه به اينكه حضور پوشش گياهي بهمنزلة دومين معيار مطلوبيت منظر پارك ملت از ديدگاه كاربران انتخاب شد افزايش استفاده از گياهان با تكيه بر ويژگيهاي ظاهري آنها (فرم بافت و رنگ) طبق اصول طراحي كاشت امري ضرروي در جهت بهبود كيفيت منظر پارك محسوب ميشود. موارد پيشنهادي زير به منظور ارتقاي منظر پارك اراي ه ميشود: فرم: فرم در گونههاي گياهي مختلف داراي كاربرد و عملكرد خاصي است. استفاده از كاشت رديفي درختان با فرم ستوني و هرمي در جهت قاببندي منظر هدايت ديد ناظر و ايجاد ويژگي دعوتكنندگي توصيه ميشود (كافي خانسفيد 87). براي مثال ميتوان از گونههاي درختي همچون كاج تهران Cupressus eldarica) (Pinus و سرو نقرهاي ) (arizonica براي كاشت در وروديهاي اصلي پارك و وروديهاي فضاهاي مختلف استفاده كرد. همچنين استفاده از كاشت گروهي درختاني با فرم گرد به منظور ايجاد سايه و درختچههايي با فرم گسترده به منظور هدايت ديد ناظر در جهت افق توصيه ميشود. براي مثال ميتوان از گونههاي درختي مانند اقاقياي توپي ) Robinia pseudoacacia var. (Ulmus carpinifolia) نارون توپي (umbraculifera و پده euphratica) (Populus در فضاهاي تجمع و نشيمن (پيكنيك) و فضاهاي بازي كودكان همچنين گونههاي درختچهاي مانند سرو خزنده ) Juniperus Cotoneaster (horizontalis و شير خشت ) (Conspicuus در فضاهاي باز روبهروي كوه استفاده - كرد. بافت: از بافت خشن گياه براي رمزآلودكردن فضا و ايجاد حس كنجكاوي ميتوان استفاده كرد (كافي خانسفيد 87). براي مثال در كنارههاي مسيرهاي حركتي كه در هر دو پهنه تعبيه شده است با توجه به اين موضوع كه در حال حاضر هيچگونه پوشش گياهي وجود ندارد ميتوان با استفاده از درختاني با بافت خشن مانند كاج تهران eldarica) (Pinus سرو نقرهاي arizonica) (Cupressus و زيتون ) Olea

9 0 بررسي ترجيحات استفادهكنندگان بر پاية ارزيابي كيفيت بصري... پيمان گلچين و همكاران - (europea فضاي رمزآلودي ايجاد و كاربر را به ادامة حركت كنجكاو كرد. همچنين ميتوان در اطراف فضاهاي نشيمن (پيكنيك) در پهنة تفرجي با استفاده از گياهان بافت خشن محصوريت ايجاد كرد. رنگ: استفاده از رنگ گياهان (برگ گل و ميوه) ميتواند سبب تقويت حس مكان و خوانايي فضا شود. براي مثال در فضاهاي بازي در پهنة تفرجي- خدماتي ميتوان از گونههاي گياهي داراي رنگهاي گرم (قرمز نارنجي و زرد) در جهت تقويت حس هيجان و در فضاهاي تجمعي و نشيمن (پيكنيك) از گونههاي گياهي داراي رنگهاي سرد (آبي سبز و بنفش) در جهت تقويت حس آرامش استفاده كرد.. با توجه به اين موضوع كه آشفتگي بصري بهمنزلة دومين معيار نامطلوبي منظر از ديدگاه كاربران انتخاب شد بنابراين به منظور برطرفكردن اين مشكل ميتوان از عناصري هماهنگ با محيط پيرامون استفاده كرد. براي مثال در پهنة خدماتي- رفاهي ميتوان با تكيه بر معماري بومي منطقه سبب كاهش تنوع زياد بصري و هماهنگي بيشتر ابنيه با محيط پيرامون شد.. نتايج تحقيق (جدول ) گوياي اين است كه خانوادهها عمدة استفادهكنندگان اين پارك در ايام آخر هفتهاند و با در نظر گرفتن اين موضوع كه هر خانواده از گروههاي سني مختلفي تشكيل ميشوند بايد تسهيلات تفرجگاهي و تفريحي مانند فضاهاي دوچرخهسواري اسكيت بازي كودكان (خردسال و نوجوان) پيكنيك و كمپينگ با توجه به اين موضوع پيشبيني شود. 4. با توجه به بررسيهاي ميداني انجامشده دسترسي غالب متقاضيان پارك متكي به وسايل شخصي آنان است كه اكثرا با توقف در حاشية مسيرهاي حركتي پارك سبب آشفتگي بصري منظر ميشوند به همين علت تعيين مكانهاي مناسب پارك اتومبيل به ويژه در پهنة خدماتي- رفاهي با ظرفيت كافي ضروري است. 5. با توجه به يافتههاي تحقيق گروه سني 8 تا 4 سال بيشترين مراجعهكنندگان به پارك را تشكيل ميدهند بنابراين امكانات و تسهيلات تفرجي بايد در ابتدا نيازهاي اين گروه سني را برآورده كنند. براي مثال در پهنة تفرجي ميتوان امكاناتي مانند مسيرهاي دوچرخهسواري مسيرهايي به منظور پيادهروي و كوهنوردي و فضاهايي در جهت نشستن و پيكنيك و در پهنة خدماتي- رفاهي امكاناتي همچون فضاهاي ورزشي سرويسهاي بهداشتي نمايشگاههاي فصلي و سفرهخانه و رستوران در نظر گرفت.. با توجه به اينكه ديد باز به منظر بهمنزلة سومين معيار مطلوبيت (8 درصد) از ديدگاه كاربران پارك انتخاب شده است بنابراين در پهنة تفرجي كه ديد باز به عناصر طبيعي از جمله كوه و تپه به ميزان زياد وجود دارد بايد از ساخت و ساز بيرويه و غيراصولي (كه سبب كاهش ديدهاي مطلوب ميشوند) جلوگيري كرد. 7. در تحقيقات انجامگرفته عكس بهمنزلة نامطلوبترين عكس از لحاظ بصري انتخاب شد. با توجه به نمودار و اين موضوع كه نبود پوشش گياهي كافي و بيابانيبودن منطقه بهمثابة مهمترين معيار اصلي نامطلوبي منظر از ديدگاه كاربران در اين عكس محسوب ميشود ميتوان به منظور بهبود منظر آن از كاشت رديفي در حاشية مسير اصلي در جهت هدايت ديد كاربر و گونههاي گياهي مناسب استفاده كرد. همچنين ميتوان از معيارهايي مانند رمزآلود و سايهداربودن و پوشش گياهي انبوه (نمودار ) كه سبب انتخابشدن عكس 4 بهمنزلة بهترين عكس شد به منظور راهكار پيشنهادي در راستاي ارتقاي سطح كيفي بصري ساير فضاها در هر دو پهنه استفاده كرد. 8. با توجه به اينكه حضور كوه و تپه بهمنزلة مهمترين عوامل تا ثيرگذار در كيفيت منظر پارك از سوي استفادهكنندگان شناخته شدهاند بنابراين هرگونه دخل و تصرف در ساختار طبيعي آنها از سوي انسان ميتواند سبب كاهش كيفيت بصري منظر شود. بنابراين هرگونه تغيير بايد همگام با حفظ و ارتقاي حس مكان و رعايت اصول اكولوژيكي پايدار صورت گيرد.

10 دورة شمارة 4 زمستان 0. تنوع زياد رنگي در عكس 0 كه سبب منفيشدن امتياز اين عكس شد بهمنزلة يكي از عوامل ايجاد آشفتگي بصري در اين عكس محسوب ميشود. بنابراين سعي شد در جهت بهبود كيفيت منظر از رنگهاي هماهنگ با محيط و سازگار با عملكرد كاربري استفاده شود. براي مثال در فضاهاي بازي در پهنة خدماتي- رفاهي ميتوان از وسايل بازي با رنگهاي گرم در جهت ايجاد حس هيجان و تحرك استفاده كرد. 0. حتيالامكان از مصالح طبيعي و همگن با محيط براي تعريفكردن مسيرهاي حركتي و ارتقاي كيفيت منظر استفاده كرد. در پايان به منظور پيشرفت هر چه بيشتر و تكميل مطالعات اين تحقيق پژوهشهاي آتي در زمينههاي زير پيشنهاد ميشود:. توجه به طرح جامع شهري و در نظر گرفتن تا ثير آن در چشمانداز توسعة پارك. ارتقاي كيفي فضا بر اساس نيازهاي استفادهكنندگان. یادداشتها. Urban Forest Park. Public Preferences. Visual Perception 4. Quality Sort Method 5. Ecological Approach. Aesthetical Formal Approach 7. Psychophysical Approach 8. Psychological Approach. Phenomenological (Experiential) Approach 0. Expert Approach. Cognitive Approach. Direct Approach. Indirect Approach 4. Experimental Approach منابع كافي محسن خانسفيد مهدي. (87). طراحي كاشت منظر: رويكردي حرفهاي به طراحي باغ. تهران: انتشارات آييژ. Acar,C., et al. 00. Public preferences for visual quality and management in Kaçkar Mountains National Park (Turkey). The International Journal of Sustainable Development and World Ecology, No., pp: 4 5. Aminzadeh,B., S.,Ghorashi. 00. Scenic Landscape Quality and Recreational Activities in Natural Forest Parks. International Journal of Environmental Research, Vol., No., pp:-4 Arriaza, M., et al Assessing the visual quality of rural landscapes. Landscape and Urban Planning, No., pp:5 5. Barry,J., J.,Proops.. Seeking sustainability discourses with Q methodology. Journal of Ecological Economics, No.8, pp: Briggs,D.J., J.,France. 80. Lands cape Evaluation: A com parative study. Journal of Environm ental Management, No.0, pp: -75. Bulut, Z., H., Yilm az Determination of landscape beauties through visual quality assessm ent method: a case study for Kemaliye (Erzincan/Turkey). Journal of Environment monitoring assessment,no.4, pp:- Dakin, S. 00. There s more to landscape than meets the eye. The Canadian Geographer, No., pp: Daniel, T.C., J., Vining. 8. Methodological issues in the assessment of landscape quality. New York: Plenum, pp: 0- Daniel, T.C. 00. W hither scenic beauty? visual landscape quality assessm ent in the st century. Landscape and Urban Planning, No. 54, pp:-0 Domon,G., et al Élaboration d un modèle integerd aménagement des paysages en zone d agriculture intensive sur la base du cadre écologique. Rapport d étape déposé au Fonds québécois de la recherché sur la nature et les technologies Action Concertée «Soutien stratégique à la prom otion et à la consolidation de la recherche sur l environnement rural», Montréal, pp: 0 airweather,j.r., S.R.,Swaffield. 00. Visitors' and locals' experiences of R otorua, New Zealand: an

11 0 بررسي ترجيحات استفادهكنندگان بر پاية ارزيابي كيفيت بصري... پيمان گلچين و همكاران interpretative study using photographs of landscapes and Q method. International Journal of Tourism Research, No. 4, pp:0- Kaplan, S., R., Kaplan. 8. The visual environment: Public participation in design and planning. Journal of Social Issues, No.45, pp: 5 8. Madjnonian, H. 7. A m ethodology for social and economic assessment of outdoor recreation Parks. Journal of Environmental Studies, No., pp:-0. Mok, J., H.C., Landphair, J.R., Naderi Landscape im provement impacts on roadside safety in Texas. Landscape and Urban Planning, No.78, pp: 74. Previte, J., B., Pini, F., Haslam-McKenzie Q m ethodology and rural research. Landscape and Urban Planning, No.47, pp:5 47. Sheppard, S., P., Picard Visual-quality impacts of forest pest activity at the landscape level: A synthesis of published knowledge and research needs. Landscape and Urban Planning, No.77 (4), pp: 4. Tyrvainen, L., H., Silvennoien, O., Kolehmainen. 00. Ecological and aes thetic values in urban forest management, Journal of urban forestry & urban greening, pp:5-4 Webler, T., S., Tuler, R., Krueger. 00. What is a good public participation process? Five perspectives from the public. Environmental Management, No.7, pp: Wherrett, J.R., B.H., Tan R eview of Existing Methods of Landscape Assessm ent and Evaluation. The Macaulay Institute, Aberdeen, pp:00 Zube, E.H., D.G., Pitt. 87. Cross cultural perceptions of scenic and heritage landscapes. Landscape Planning, No.8, pp: 7-.

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

پاییز ۱۳۹۳

پاییز ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ الگوی راهنمای طراحی کنترل و اجرای نماهای شهری معاونت معماری و شهرسازی مقدمه ساختار بصری هر شهر اگرچه ظاهرا سطحی ترین الیه تشکیل دهنده و عام ترین حیطه دربرگیرنده ساختار فضایی- فعالیتی آن شهر

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

CV 96

CV 96 مشخصات فردي نام نام خانوادگی تاریخ تولد محل اشتغال سمت اکبر رحیمی 1359 دانشگاه تبریز عضو هیات علمی دانشگاه شماره تماس Email 04133392043 Akbar.rahimi@gmail.com مقطع رشته دانشگاه سابقه تحصیلات عالی تاریخ

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

19 صفحات نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 4. بهار و تابستان 1391 ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو )پيشنهاد ط

19 صفحات نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 4. بهار و تابستان 1391 ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو )پيشنهاد ط 19 صفحات -19 34 نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 4. بهار و تابستان 1391 ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو )پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي زيباييشناختي

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

کنگره جهانی موبایل: ال‌جی جی 6 معرفی شد + عکس

کنگره جهانی موبایل: ال‌جی جی 6 معرفی شد + عکس وضوح تصویر QHD+ دوربین دوگانه و باتری 3300 میلی آمپر ساعتی کنگره جهانی موبایل: الجی جی 6 معرفی شد + عکس شرکت الجی دقایقی پیش و در جریان کنفرانس اختصاصی خود در MWC 2017 از گوشی هوشمند الجی جی 6 (G6 (LG

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc فرم 7-5 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و پژوهشهاي علمی و فنی عنوان رشته آموزشی : نقشه کشی و عمران عنوان پودمان آموزشی : طراحی معماري با نرم افزارUP SKETCH کد پودمان ITC-DR-268: تاریخ تصویب: تاریخ باز

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت ام

نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت ام نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اردیبهشت ماه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آدرس سایت این سامانه مراجعه و کننده حساب مراجعه و بعد

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد 94-95 ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی کافی نت و سایر مراکز مخصوص این کار): می باشد:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر