زینب جوانمرد و همکاران نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد بیستم و سوم شماره اول اثر پیش تیمار اسیدسالیسیلیک بر صف

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "زینب جوانمرد و همکاران نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد بیستم و سوم شماره اول اثر پیش تیمار اسیدسالیسیلیک بر صف"

رونوشت

1 زینب جوانمرد و همکاران نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد بیستم و سوم شماره اول اثر پیش تیمار اسیدسالیسیلیک بر صفات جوانهزنی بذر کاج تهران Medw.) (Pinus eldarica در شرایط تنش خشکی 3 2 * 1 زینب جوانمرد مسعود طبري کوچکسرایی و فاطمه احمدلو 2 1 دانشجوي کارشناسیارشد جنگلداري دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور استاد گروه جنگلداري دانشکده 3 منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور دانشجوي دکتري جنگلداري دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور چکیده ١ تاریخ دریافت: 92/12/21 تاریخ پذیرش: 94/08/1 سابقه و هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی کاج تهران بذر جوانهزنی (Pinus eldarica Medw.) خصوص مطالعات مشابه با گونههاي جنگلی نادر است. تیمار تا ثیر پیش در شرایط تنش خشکی اسید سالیسیلیک بر صفات در این میباشد. مواد و روشها: آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. پیش تیمارها شامل 4 سطح اسید سالیسیلیک (صفر یا شاهد 1 0/5 و 2 میلیمولار بهمدت 72 ساعت) بود که در معرض 5 سطح تنش خشکی (صفر و 14- بار پلیاتیلنگلایکول 6000) قرار گرفتند. پس از اعمال پیش تیمار اسید سالیسیلیک نمونهها بهمدت 40 روز در ژرمیناتور در دماي 20 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی 65 درصد فتوپریود 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی و شدت نور 3000 لوکس قرار گرفتند. یافتهها: در کلیه پیش تیمارها با افزایش تنش خشکی صفات درصد جوانهزنی شاخص جوانهزنی قدرت جوانهزنی سرعت جوانهزنی ضریب سرعت کوتووسکی شاخص بنیه بذر کاهش و میانگین زمان جوانهزنی افزایش یافت. جوانهزنی بذرهاي شاهد در تنش خشکی بیشتر از 6- بار متوقف شد * مسي ول مکاتبه: 163

2 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) 1395 ولی پیش تیمار بذر اسید سالیسیلیک (با همه غلظتهاي بهکار رفته) حتی تا تنش خشکی 14- بار موجب بهبود درصد جوانهزنی و دیگر صفات مورد مطالعه گردید. بیشترین درصد جوانهزنی (88/34 1 در غلظت درصد) جوانهزنی (42/27 میلیمولار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی صفر بار بهدست آمد و درصد) در سطح تنش خشکی 14- بار مربوط به غلظت 1 میلیمولار بود. بهترین نتیجهگیري: با توجه به کاربرد نهال کاج تهران در جنگلکاري و فضاهاي سبز شهري و برون شهري مناطق خشک و نیمه خشک کشور پیش تیمار اسید سالیسیلیک روي بذر میتواند راندمان تولید نهال آن را در نهالستانهاي این مناطق بهبود بخشد. کلمات کلیدي: اسید سالیسیلیک جوانهزنی پیش تیمار شاخص بنیه بذر ضریب سرعت کوتووسکی قدرت مقدمه یکی از راهکاره يا تیمار بذر با هورمونه يا هیدروکسی فرآیندهاي رویشی بنزوي یک گیاهان مقاومسازي بذر در مرحله جوانهزنی نسبت به تنش خشکی استفاده از پیش 1 رشد از جمله اسیدسالیسیلیک است (14 16). 17 اسیدسالیسیلیک (اورتو اسید) ترکیب داشتن با است که فنولی نقش دارد و بهعنوان یک مولکول سیگنالی گیاه طریقه استفاده و نوع گونه بر فرآیندهاي فیزیولوژي خاصیت به بسته آنتیاکسیدانتی غلظت اثر گذاشته و باعث مخرب ناشی از تنشهاي زیستی و غیر زیستی از جمله تنش خشکی میشود (9). جهت کاهش اثرات تنش خشکی (14) روي بذر گونههاي زراعی و مرتعی با در تنظیم بهکار رفته مرحله پیش تیمار کاهش آثار اسید سالیسیلیک تحقیقهاي زیادي صورت گرفته است. از جمله روي گونههاي Phaseolus vulgaris و (20) Sanguisorba minor (7) Triticum aestivum Lycopersicon esculentum (3) Triticum durum (6) Nigella sativa و (1) Secale montanum که مقاومت به خشکی بذرهاي تیمار شده با اسید سالیسیلیک نسبت به بذرهاي شاهد تا یید شد. تاکنون چندین مطالعه در زمینه کاربرد اسید سالیسیلیک روي بذر گونههاي جنگلی بدون اعمال تنش خشکی انجام گرفته است. باتیستا- کالس و همکاران (2008) افزایش 81 درصدي جوانهزنی 1- Salicylic acid (SA) 164

3 زینب جوانمرد و همکاران بذرهاي تیمار شده Carica papaya را نسبت به شاهد در پاسخ به غلظت سالیسیلیک کردند گزارش سالیسیلیک با غلظتهاي میلیمولار اسید (2). نتایج (2009) در پینگ جیان- و دال جیان- 2 بر میلیمولار 5 و 0/5 غلظت 0/5 میلیمولار اسید سالیسیلیک صفات جوانهز ین بررسی Larix pricipis Rupprechtii. اسید تا ثیر نشان داد که را افزایش داد (5). همچنین بذرهاي پیش تیمار شده با غلظت 50 میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک Durazz. Albizia julibrissin نسبت به بذرهاي تیمار نشده از درصد جوانهز ین برخوردار بودند (13). یکی هورمونها و غیر از مشکلات تنش خشکی فعال کردن مکانیسم و سرعت جوانهز ین در گیاهان دفاعی القاء تولید سلولها میباشد. بیشتر و میانگین زمان جوانهز ین گونهه يا اکسیژن طبق تحقیقه يا کمتري فعال نامتعادل شدن انجام گرفته اسید سالیسیلیک بهواسطه خاصیت آنتیاکسیدانتی نسبت به بسیاري از مواد و ترکیبات دیگر که در پیش تیمار بذر استفاده میشوند قابلیت مهار مشکل فوق و در نتیجه افزایش مقاومت بذر به تنش خشکی را دارا میباشد. با توجه به تکثیر جنسی گونه جنگلی کاج تهران Medw.) (Pinus eldarica و استفاده وسیع آن در جنگلکاريها و فضاهاي سبز شهري و برون شهري مناطق خشک و نیمه خشک آگاهی از ویژگیه يا جوانهز ین است. پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از و تیمارهاي بهبود دهنده آن در شرایط تنش خشکی اجتنابناپذیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک ویژگیه يا کاج تهران را تحت تنش خشکی (کاهش رطوبت) بررسی و غلظتهاي مناسب مقابله با این تنش تعیین نماید. پیش بذر جوانهز ین تیمار را جهت مواد و روشها بهمنظور بررسی اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر صفات جوانهزنی بذر کاج تهران eldarica).p) در شرایط تنش خشکی آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار 4 غلظت پیش تیمار اسید سالیسیلیک (غلظته يا صفر یا شاهد 1 0/5 و 2 میلیمولار بهمدت 72 ساعت) و 5 سطح تنش خشکی (صفر و 14- بار پلیاتیلنگلایکول 6000) در آزمایشگاه اکولوژي و فیزیولوژي بذر گونههاي جنگلی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. 165

4 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) 1395 پیش تیمار اسید سالیسیلیک: جهت انجام پیش تیمار پس از ضدعفونی کردن بذرها با قارچکش کربوکسین تیرام (0/2 وزن حجمی) بهمدت 2 دقیقه و 3 بار شستشوي آنها با آب مقطر بذرها بهمدت 72 ساعت در دماي 23 درجه سانتیگراد تحت تا ثیر غلظتهاي مختلف اسید سالیسیلیک (0/5 1 و 2 میلیمولار) قرار گرفتند. پس از اتمام زمان موردنظر بذرها از محلولها خارج و 3 بار با آب مقطر شسته وسپس بهمدت 72 ساعت در دماي مشابه خشک شدند. غلظت صفر میلیمولار هم بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد. آزمایش تنش خشکی با پلیاتیلنگلایکول ( :(PEG براي انجام تنش خشکی محلولهاي صفر و 14- بار پلیاتیلنگلایکول 6000 با استفاده از رابطه (8) 1 تهیه شدند. آنگاه بذرهاي پیش تیمار شده بههمراه بذرهاي شاهد با قارچ کش کربوکسین تیرام (0/2 درصد وزن حجمی) ضدعفونی و 3 بار با آب مقطر شستشو و به تعداد 25 عدد در 3 تکرار درون پتريدیشهاي استریلیزه با دو لایه کاغذ صافی واتمن کشت شدند. پتريدیشها هر 24 ساعت یکبار به 5 میلیلیتر از محلول مربوطه آغشته شدند و سپس بهمدت 40 روز در ژرمیناتور در دماي 20 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی 65 درصد فتوپریود 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی و شدت نور s C C CT C T 3000 لوکس قرار گرفتند (10). رابطه (2) = Ψ s پتانسیل اسمزي (بار) = C غلظت PEG 6000 (گرم در یک کیلوگرم آب) و = T دما (درجه سانتیگراد) طی مدت آزمایش با توجه به تاریخ اولین جوانهزنی تعداد بذرهاي جوانهزده به طول حداقل 2 میلیمتر بهطور روزانه یادداشت شدند. پس از اطمینان از ثابت شدن تعداد بذرهاي جوانهزده طی سه شمارش متوالی صفات درصد جوانهزنی درصد نسبی جوانهزنی شاخص جوانهزنی سرعت جوانهزنی میانگین زمان جوانهزنی ضریب سرعت کوتووسکی قدرت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر با استفاده از روابط اراي ه شده در جدول 1 محاسبه شدند. 166

5 زینب جوانمرد و همکاران جدول 1- فرمول محاسباتی شاخصهاي جوانهزنی. منابع Reference (18) (18) (18) (11) (12) (15) (18) (4) (18) (18) (11) (12) (15) (18) (4) (18) Table 1. Calculation equations of germination traits. محاسبه صفات صفات مورد مطالعه Calculated traits GP= n/(n 100) RGP=(GPsi/GPso) 100 GI= (tt-ti)ni /N GE= Mcgr/(N 100) GS= (ni/ti) MGT= (ni.ti) / n Germination percent Relative percent of germination Germination index Germination energy Germination speed Mean germination time Studied traits درصد جوانهزنی درصد نسبی جوانهزنی شاخص جوانهزنی قدرت جوانهزنی سرعت جوانهزنی میانگین زمان جوانهزنی :ni تعداد بذرهاي KCV= (Σni/Σ(niti) 100 Kotowski coefficient of velocity ضریب سرعت کوتووسکی SVI= GP Mean (Sl+Rl)/100 Seed vigor index شاخص بنیه بذر N: تعداد بذرهاي کاشته شده (در تحقیق حاضر 25 بذر) n: تعداد کل بذرهاي جوانه زده طی دوره جوانه زده در یک فاصله زمانی مشخص ti (در تحقیق حاضر هر روز) t= T تعداد کل روزهاي آزمایش (در تحقیق حاضر روز) :Mcgr ماکزیمم درصد تجمعی بذرهاي جوانهزده :ti تعداد روزهاي پس از شروع جوانهزنی :Sl طول ساقه چه :Rl طول ریشهچه :GPsi درصد جوانهزنی در هر سطح تنش خشکی :GPso درصد جوانهزنی در تنش 0 بار. N= number of seeds sown (in present study: 25 seeds), n= the total number of germinated seeds during the germination test, ni= the number of germinated seeds on determined interval (in present study:every day), t T : the total number of days for test (in present study: 40 days), Mcgr= maximum cumulative percent germination, ti= the number of days after starting germination, SL= shoot length, RL= root length, GPsi: germination percent in each drought stress level, GPso: germination percent in 0 bar stress. 40 تجزیه و تحلیل آماري: تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرمافزار (17 (Ver. SPSS انجام گرفت. رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار EXCEL صورت گرفت. شرط نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) و همگنی واریانس دادهها بهوسیله آزمون لون (Levene) بررسی شد. سپس با آزمون تجزیه واریانس دو طرفه ANOVA) (Two -Way اختلاف آماري دادهها تعیین گردید. براي مقایسه میانگینها در صورت همگنی واریانسها از آزمون چند دامنهاي دانکن (Duncan) و در صورت عدم همگنی واریانسها از آزمون دانت تی (T3 3 (Dunnett's استفاده گردید. 167

6 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) 1395 نتایج و بحث نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تا ثیر پیش تیمار تنش خشکی و اثر متقابل آنها روي تمامی صفات مورد مطالعه معنیدار بود (جدول 2). جدول 2- تجزیه واریانس تا ثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر صفات جوانهزنی بذر کاج تهران در شرایط تنش خشکی. Table 2. Analysis of variance of the effect of pretreatment by SA on germination indices in P. eldarica seed under drought stress. میانگین مربعات منابع تغییرات Source variations پیش تیمار درجه آزادي Mean squares سرعت Degree of freedom جوانهزنی (درصد) Germinati on (%) شاخص جوانهزنی Germinati on index قدرت جوانهزنی (درصد) Germinatio n energy (%) جوانهزنی (بذر در روز) Germination speed (seed/day) میانگین زمان جوانهزنی (روز) Mean germination time (day) ضریب سرعت کوتووسکی Kotowski coefficient of velocity شاخص بنیه Seed vigor index (Pretreatment) تنش خشکی * (Drought stress) پیش تیمار تنش خشکی (Pretreatment drought stress) خطا (Error) * بهترتیب و معرف معنیداري در سطح احتمال 0/01 و 0/05 است. and * respectively significant of 1 and 5 % of probability در تمامی پیش تیمارها و شاهد با افزایش تنش خشکی درصد جوانهزنی کاهش یافت. جوانهزنی بذرهاي شاهد در تنش خشکی بیش از 6- بار متوقف گردید. در حالیکه بذرهاي پیش تیمار شده با غلظتهاي 1 0/5 و 2 میلیمولار اسید سالیسیلیک قادر به جوانهزنی حتی تا تنش خشکی 14- بار بودند (شکل 1). با افزایش تنش خشکی از پتانسیل اسمزي صفر تا 14- بار کاهش درصد نسبی جوانهزنی در بذرهاي تیمار شده در مقایسه با شاهد همواره کمتر بود (شکل 2). نتایج بهدست آمده در ارتباط با درصد جوانهزنی با یافتههاي زارع و همکاران (2010) روي Sanguisorba minor و انصاري و همکاران (2013) روي Secale montanum مطابقت دارد (20 1). سنارانتا و همکاران (2000) نیز با مطالعه روي Phaseolus vulgaris و Lycopersicon 168

7 زﯾﻨﺐ ﺟﻮاﻧﻤﺮد و ﻫﻤﮑﺎران esculentum ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎ آﻣﯿﻼز و ﭘﺮوﺗﺌﺎز در آﻧﺪوﺳﭙﺮم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ).(14 ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬر ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ و اﻧﺒﺴﺎط ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ).(19 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻼﯾﻢ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺬرﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اﺳﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻟﯿﻦ و ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﻤﺰي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اﺣﺘﻤﺎﻷ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ آﺑﺴﯿﺰﯾﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(9 ﺷﮑﻞ.1 اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ. Figur 1. Interaction between pretreatment and drought stress on germination percent. ﺷﮑﻞ.2 ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ در ﺑﺬرﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ. Figur 2. Variations of relative percent of germination in pretreated and control seeds under drought stress. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺪرت و ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ داراي روﻧﺪ ﮐﺎﻫﻨﺪهاي ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺬرﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه )ﺑﻪوﯾﮋه ﻏﻠﻈﺖ 1 ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر( ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎي 3 و.(4 ﻗﺪرت ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺬر اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهاي در ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ و ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺻﻪ دارد. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 169

8 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) 1395 بهبود قدرت و شاخص جوانهزنی در بذرهاي پیش تیمار شده با محلولهاي اسید سالیسیلیک با نتایج سنارانتا و همکاران (2000) روي vulgaris..p و.L esculentum مطابقت دارد (14). در شرایط تنش خشکی امکان استفاده جنین از ذخایر بذر کاهش مییابد چرا که عامل اصلی تجزیه و انتقال این ذخایر حلالیت آنها در آب است. این در حالی است که تیمار بذر با اسید سالیسیلیک احتمالا با حفظ یکپارچگی غشا و کاهش نفوذپذیري آن موجب به حداقل رساندن کاهش آب در طول تنش خشکی میشود و در نتیجه با افزایش فعالیت آنزیمهایی مانند لیپاز و پروتي از منجر به آزادسازي مواد ذخیرهاي و تبدیل آنها به مواد قابل انتقال (ساکارز و گلوکز) و بهبود قدرت و شاخص جوانهزنی میگردد (9). همچنین طبق اظهارات رانال و سانتانا (2006) کاهش پراکسیداسیون لیپیدها بهواسطه افزایش ترکیباتی مانند گلوتاتیون و آسکوربات به بهبود کیفیت بذر در شرایط تنش خشکی میتواند کمک کند (11). شکل 3- اثر متقابل پیش تیمار و تنش خشکی بر قدرت جوانهزنی. 4- شکل شاخص جوانهزنی. اثر متقابل پیش تیمار و تنش خشکی بر Figur 4. Interaction between pretreatment and drought stress on germination index. Figur 3. Interaction between pretreatment and drought stress on germination energy. بذرهاي پیش تیمار شده با غلظتهاي 1 0/5 و 2 میلیمولار (بهویژه محلول 1 میلیمولار) نسبت به شاهد در هر سطح از تنش خشکی از سرعت جوانهزنی و ضریب سرعت کوتووسکی بیشتر و میانگین زمان جوانهزنی کمتري برخوردار بودند (شکلهاي 6 5 و 7). سرعت جوانهز ین از مهمترین شاخصهاي ارزیابی تحمل به تنش خشکی میباشد و در شرایط تنش خشکی امکان سبز شدن و 170

9 زﯾﻨﺐ ﺟﻮاﻧﻤﺮد و ﻫﻤﮑﺎران دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻬﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮﺗﻮوﺳﮑﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻧﻬﺎلﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮﺗﻮوﺳﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻏﻠﻈﺖ 1 ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر( در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﮐﺒﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (2012 روي Nigella sativa و ﻓﺎﺗﺢ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2012 روي Triticum durum ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ).(6 3 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺷﺮوع ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺬر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ در ﺑﺬر ﺑﻪ ﮐﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺮوج رﯾﺸﻪﭼﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ).(10 ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬر ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ در دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺖ آب ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺧﺮوج ﺟﻮاﻧﻪ از ﺑﺬر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ).(16 ﺷﮑﻞ -5 اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ -6 اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ Figur 5. Interaction between pretreatment and drought stress on germination speed Figur 6. Interaction between pretreatment and drought stress on kotowski coefficient of velocity ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ. ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮﺗﻮوﺳﮑﯽ. 171

10 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) 1395 شکل 7- اثر متقابل پیش تیمار و تنش خشکی بر میانگین زمان جوانهزنی. Figur 7. Interaction between pretreatment and drought stress on mean germination time. همانند یافتههاي برخی محققان (6 7) در تحقیق پیشرو در هر یک از پیش تیمارها و شاهد افزایش تنش خشکی منجر به کاهش میانگین شاخص بنیه بذر گردید. در هر سطح خشکی شاخص بنیه در بذرهاي پیش تیمار شده نسبت به شاهد بهبود یافت اگرچه غلظت 1 میلیمولار اسید سالیسیلیک از بهترین شرایط برخوردار بود (شکل 8). شاخص بنیه بذر تابعی از درصد جوانهزنی و طول گیاهچه بهشمار میرود. تنش خشکی با کاهش (یا عدم انتقال) مواد غذایی از آندوسپرم به جنین بذر مانع تقسیم سلولی و سنتز پروتي ین میشود و در نتیجه با ایجاد تغییر در تعادل هورمونی سبب کاهش رشد گیاهچه میگردد (14). اسید سالیسیلیک از طریق تا ثیر بر افزایش ترشح هورمونهاي محرك رشد مانند ایندول اسید استیک سیتوکینین جیبرلین اکسین (16) ترکیبات آنتی اکسیدانت و کارتنوي یدها و کاهش بیوسنتز بازدارندههاي رشد از جمله اتیلن میزان تقسیم سلولی بافتهاي مریستمی را افزایش میدهد (17). 172

11 زینب جوانمرد و همکاران شکل 8- اثر متقابل پیش تیمار و تنش خشکی بر شاخص بنیه. Figur 8. Interaction between pretreatment and drought stress on seed vigor index. نتیجهگیري کلی نظر به کاربرد وسیع گونه کاج تهران بهمنظور جنگلکاري و فضاهاي سبز شهري و برون شهري در مناظق خشک و نیمه خشک کشور بذر این درخت در مرحله جوانهزنی که حساسترین مرحله زندگی گیاه میباشد در تنش خشکی بیش از 6- بار قادر به جوانهزنی نیست. از طرفی پیش تیمار بذر بهویژه غلظت 1 میلیمولار اسید سالیسیلیک موجب بهبود صفات جوانهزنی در بذرهاي تحت تنش خشکی حتی تا سطح 14- بار میگردد. از آنجایی که اسید سالیسیلیک مادهاي ارزان و قابل دسترس بوده و کار با آن آسان است بهکارگیري آن میتواند راندمان تولید نهال کاج تهران را در نهالستانهاي مناطق خشک و نیمه خشک کشور بهبود دهد. منابع 1.Ansari, O., Azadi, M.S., Sharif-Zadeh, F., and Younesi, E Effect of hormone priming on germination characteristics and enzyme activity of mountain rye (Secale montanum) seeds under drought stress conditions. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 9: Bautista-Calles, F., Carrillo-Castaneda, G., and Villegas-Monter, A Recuperation of the high germinability condition of Papaya seed through priming technology and bioregulators. Agrociencia. 42:

12 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) Fateh, E., Jiriaii, M., Shahbazi, S., and Jashni, R Effect of salicylic acid and seed weight on germination of Wheat under different levels of osmotic stress. European Journal of Experimental Biology, 2: Gonzalez-Zertuche, L., and Orozco-Segovia, A Metodos de analisis de datos en la germinacion de semillas, un ejemplo: Manfreda brachystachya. Boletin de la Sociedad Botanica de Mexico. 58: Jian-Da1, Z., and Jian-Ping, L Effect of Ca2+ and salicylic acid on germination of seeds of Larix principis-ruprechtii. Modern Agricultural Sciences, 3: Kabiri, R., Farahbakhsh, H., and Nasibi, F Effect of drought stress and interaction with salicylic acid on black cumin (Nigella sativa) germination and seedling growth. World Applied Sciences Journal, 18: Maghsoudi, K., and Arvin, M.J. 2010: Salicylic acid and osmotic stress effects on seed germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Plant Eco physiology, 2: Michel, B.E., and Kaufmann, M.R., The osmotic potential of polyethylene glycol Plant Physiology, 51: Mohamed, A., Tayeb, E.L., and Naglaa, A Response of wheat cultivars to drought and salicylic acid. American-Eurasian Journal of Agronomy, 3: Muscolo, A., Sidari, M., Mallamaci, C., and Attin, E Changes in germination and glyoxylate and respiratory enzymes of Pinus pinea seeds under various abiotic stresses. Journal of Plant. Interactions, 2: Ranal, M.A., and Santana, D.G How and why to measure the germination process? Revista Brasileira de Botanical, 29: Ruan, S., Xue, Q., and Tylkowska, K The influence of priming on germination of rice Oryza sativa L. seeds and seedling emergence and performance in flooded soil. Seed Science Technology, 30: Sedghi, M., Khomari, S., and Amanpour Balaneji, B Effect of seed vigor and hormone priming on glyoxylate cycle enzymes actinity in Persian silk tree (Albizia julibrissin Durazz.). World Applied Sciences Journal, 13: Senaranta, T., Teuchell, D., Bumm, E., and Dixon, K Acetyl salicylic acid (asprin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regulation, 30: Shakirova, F.M., and Sahabutdinova, D.R Changes in the hormonal status of Wheat seedling induced by salicylic acid and salinity. Plant Science, 164: Shu, Y., and Hui, H.L Role of salicylic acid in plant abiotic stress. Zeitschrift fur Naturforschung, Section C, Biosciences, 63: Szepesi, Á., Csiszár, J., Bajkán, S., Gémes, K., and Horváth, F Role of salicylic acid pretreatment on the acclimation of tomato plants to salt- and osmotic stress. Acta Biologica Szegediensis, 49:

13 زینب جوانمرد و همکاران 18.Verma, S.K., Bjpai, G.C., Tewari, S.K., and Singh, J Seedling index and yield as influenced by seed size in pigeon pea. Legume Research, 28: Wang, W.B., Kim, Y.H., Lee, H.S., Kim, K.Y., and Kwask, S.S Analysis of antioxidant enzymes activity during germination of alfalfa under salt and drought stresses. Plant Physiology and Biochemistry, 47: Zare, S., Tavili, A., Shahbazi, A., and Riyahi, A The effect of different salicylic acid concentrations on improved germination characteristics of Sanguisorba minor L. under salt and drought stress, Journal of Range and Watershed Management. Iranian Journal of Natural Resources, 63: (in Persian) 175

14 نشریه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد (23) شماره (1) 1395 J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 23 (1), Impact of pretreatment salicylic acid on germination traits of Pinus eldarica Medw. seed under drought stress Z. Javanmard 1, *M. Tabari Kouchak Saraei 2 and F. Ahmadloo 3 1 M.Sc. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, 2 Professor of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat, Modares University, 3 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University Received: 03/12/2014 ; Accepted: 10/23/2015 Abstract 1 Background and objectives: The purpose of this study was the effect of seed pretreatment salicylic acid on germination traits of Pinus eldarica Medw. Seed under drought stress. In this relations the similar investigations with forest species is rare. Materials and methods: The experiments were carried out as factorial based on completely randomized design with 3 replications. Pretreatments including combination of 4 levels of salicylic acid (0, 0.5, 1 and 2 mm for 72 hours) was subjected to 5 levels of drought stress (0, -2, -6, -10 and -14 bar by Polyethylene glycol 6000). Then the seeds were located in germinator for 40 days at 20 C, 65% relative humidity and 8/16 hours, dark/high photoperiod. Results: In all pretreatments, by increasing drought stress, germination percent, germination index, germination energy, germination speed, kotowski coefficient of velocity and seed vigor index were reduced and mean germination time increased. Germination of control seeds was ceased in osmotic potentials >-6 bar, but seed pretreatment (by all applied concentrations of SA) even up to -14 bar improved germination percent and other studied traits. The highest germination percent (88.34%) was observed in pretreatment of 1 mm SA and drought stress of 0 bar, and the best germination percent (45.27%) at -14 bar level of drought stress was related to pretreatment of 1 mm SA. Conclusion: regarding to application of P. edarica seedlings in plantations and urban and rural green spaces of arid and semi-arid regions, SA seed pretreatment can improve its seedling production efficiency in nurseries of these regions. Keywords: Salicylic acid, Pretreatment, Seed vigor index, Kotowski coefficient of velocity, Germination energy. *Corresponding author: 176

Microsoft Word - 13-ESCS81-A8980-SC

Microsoft Word - 13-ESCS81-A8980-SC محيطي در علوم زراعي مجله تنشه يا شماره اول نيمه اول 94 جلد هشتم 127-130 گزارش علمي كوتاه اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك و اسيد آسكوربيك بر جوانهز ين شرايط تنش تحت قرمز شبدر سفيد و بذر 3 2 *1 عاطفه طبسي يحيي

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1391) اثر اسموپرا

DOI:   فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1391) اثر اسموپرا DOI: http://dx.doi.org/0.22092/ijmapr.202.4020 فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة صفحة 3-4 (39) اثر اسموپرايمينگ بذر و دور آبياري بر عملكرد كم ي و ميزان اسانس زيره سبز

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc حسن بيات و همكاران مجله پژوهشهاي توليد گياهي جلد هجدهم شماره سوم 390 www.gau.ac.ir/journals تا ثير ساليسيليك اسيد بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دانهالهاي خيار Dominus) (Cucumis sativus cv. Super

توضیحات بیشتر

مطالعه بهینه‌سازی جذب سطحی کادمیوم با نانوذرّات نقره ساخته‌شده توسط کلرلا ولگاریس

مطالعه بهینه‌سازی جذب سطحی کادمیوم با نانوذرّات نقره ساخته‌شده توسط کلرلا ولگاریس Abstract Original Article Downloaded from journal.bums.ac.ir at 20:25 IRDT on Friday September 13th 2019 Study of optimizing the process of Cadmium adsorption by synthesized silver nanoparticles using

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: آدرس الکترونیکی: سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتر

رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: آدرس الکترونیکی: سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتر رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: 1066638-5 آدرس الکترونیکی: :bzaji@yahoo.com سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتری زيست شناسی فیزيولوژی گیاهی سوابق تحصیلی _ کارشناسی

توضیحات بیشتر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره 3 ﺑﻬﺎر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره 3 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب 37 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ در اﺛﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر ﺳﯿﻼﺑﻬﺎي وارﯾﺰه اي ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻨﯽ ﺣﺒﯿﺐ دﮐﺘﺮاي ﻋﻤﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

روشی جدید برای انتخاب نقاط مرجع در آزمایش مودال محیطی سازه ها

روشی جدید برای انتخاب نقاط مرجع در آزمایش مودال محیطی سازه ها 166-157 صص 3 ﺷﻤﺎره 14 دوره 1393 ﺧﺮداد ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس mme.modares.ac.ir Downloaded from journals.modares.ac.ir at 1:06 IRDT on Friday June 14th 2019 3 ﻣﺤﻤﺪ

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

بررسی شاخصهای سندرم متابولیک در زنان چاق با وزن نرمال در مقایسه با زنان غیر چاق

بررسی شاخصهای سندرم متابولیک در زنان چاق با وزن نرمال در مقایسه با زنان غیر چاق ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮان. ﻓﺮوردﯾﻦ - اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1394 دوره ) 14 ﺷﻤﺎره 279-286 (4 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در زﻧﺎن ﭼﺎق ﺑﺎ وزن ﻧﺮﻣﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭼﺎق 2 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word safikhani.doc

Microsoft Word safikhani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 2 صفحة 183-194 (1386) تا ثير خشكي بر و صفات مرفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) 2 1 2 1 1 فضلاله صفيخاني حسين

توضیحات بیشتر

ع یل جلالوند و همکاران نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی جلد بیست و چهارم شماره چهارم ارزیابی اثر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی

ع یل جلالوند و همکاران نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی جلد بیست و چهارم شماره چهارم ارزیابی اثر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی ع یل جلالوند و همکاران نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی جلد بیست و چهارم شماره چهارم 396 http://jopp.gau.ac.ir ارزیابی اثر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (.L

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Beh Zeraee 15-2.doc

Microsoft Word - Beh Zeraee 15-2.doc ه ب صفحههاي 147-1 مدلسازي اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشكي: بهينهسازي برنامة Germin در پيشبيني الگوي سبزشدن 2 1 الياس سلطاني* افشين سلطاني مصطفي اويسي 1. استادیار گروه علوم زراعی و اصالح نباتات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ / ﺟﻠﺪ /4 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اراك در اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ﻧﮋاد 1 و ﻧﺎ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ / ﺟﻠﺪ /4 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI:   ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اراك در اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ﻧﮋاد 1 و ﻧﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ / ﺟﻠﺪ /4 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/lmj.2017.109489 ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اراك در اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ﻧﮋاد 1 و ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي

توضیحات بیشتر

معماری کامپیوتر نام استاد: سالار سیدابراهیمی ترم دوم سال تحصیلی 93-92

معماری کامپیوتر نام استاد: سالار سیدابراهیمی ترم دوم سال تحصیلی 93-92 ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ + ﯾﺎد آوري ﺳﻮال :1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺳﻮال :2 ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك ) (BUS ﭼﯿﺴﺖ ﺳﻮال :3 ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك ) (BUS وﺟﻮد دارد ﺳﻮال :4 رﯾﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪن از ﺣﺎﻓﻈﻪ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 09-Karimzadeh.doc

Microsoft Word - 09-Karimzadeh.doc Journal of Plant Protection Vol. 28, No. 2, Summer 201, P. 226-233 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 تابستان 1393 ص 226-233. بررسي تحمل ارقام يونجه (.L (Medicago sativa به سس (.L

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1-makizadeh.doc

Microsoft Word - 1-makizadeh.doc 2 3 * فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 24 شمارة 3 صفحة 253-262 (1387) بررسي تحمل به شوري و ميزان جذب املاح گياه گاوزبان (.L (Borago officinalis 3 2 2 *1 مريم مكيزاده تفتي رضا

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

doc

doc استفاده از کمپوست glabra) (Glycyrrhiza درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانهاي مجید رجایی 1 محمود عطارزاده 2* سید حسین موسوي 3 مصطفی عطارزاده 3 تاریخ دریافت: 93/11/30 تاریخ پذیرش: 94/7/25 1- استادیار بخش

توضیحات بیشتر

Synthesis of Nano Powder Zirconium Carbide (ZrC) Using Self-Propagating High Temperature

Synthesis of Nano Powder Zirconium Carbide (ZrC) Using Self-Propagating High Temperature رﺿﺎ ﺗﺠﻠﯽ *1 ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺎروﻧﺪي 2 ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪيزاده 3-1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان -2 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺗﻬﺮان -3 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان )درﯾﺎﻓﺖ

توضیحات بیشتر

مقایسه تأثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل‌مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی

مقایسه تأثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل‌مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺘﺎﮔﻨﻮس و ﮔﻞﻣﻐﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ 1 ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺆﻣﻨﯽ 1 اﺷﺮف ﺻﺎﻟﺤﯽ *1 اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﺮاﺟﯽ.1 ﻣﺮﺑﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

توضیحات بیشتر

ارزیابی دورگه‌‌‌های برتر انگور در مقایسه با رقم‌های بی‌دانه بومی ایران

ارزیابی دورگه‌‌‌های برتر انگور در مقایسه با رقم‌های بی‌دانه بومی ایران ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﺪ 8 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 0 ﺗﺎ ( 96) 0 ارزﯾﺎﺑﯽ دورﮔﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﻢﻫﺎي ﺑﯽداﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان Evaluation of Superior Hybrids Grape Genotype in Comparison with Iranian

توضیحات بیشتر

رزومه دکتر وحيدرضا صفاري تاريخ تولد: يکشنبه 1 ارديبهشت 1342 دانشيار گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزي «بخش توليدات گياهی و باغبانی تحصیلات ا کا

رزومه دکتر وحيدرضا صفاري تاريخ تولد: يکشنبه 1 ارديبهشت 1342 دانشيار گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزي «بخش توليدات گياهی و باغبانی تحصیلات ا کا رزومه دکتر وحيدرضا صفاري تاريخ تولد: يکشنبه 1 ارديبهشت 1342 دانشيار گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزي «بخش توليدات گياهی و باغبانی تحصیلات ا کادمیک کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی 1370-1367

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

اثرات متقابل محلولپاشی اسید سالیسیلیک و تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای کمی، کیفی و تنظیم کنندههای اسمزی ریحان

اثرات متقابل محلولپاشی اسید سالیسیلیک و تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای کمی، کیفی و تنظیم کنندههای اسمزی ریحان نشریه تحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاهان / دوره اول شماره اول پاییز 92 چکیده دانشگاه گنبد کاووس نشریه " تحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاهان " دوره اول شماره اول پاییز 92 http://arpe.gonbad.ac.ir اثرات

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Problems III

Microsoft Word - Problems III : 2/7 gr/cm 3-1 ( (. 1/312 gr 2/15 mm 40/5 mm -2 (. gr/cm 3 (. 40 60-3 10 20-4. a=0.22 nm a=0.2 nm O 2- Mg 2+ -5 . -1 [012] [221] [103] [321] (120) (321) (301) (210)... -2-3 -4 BKD JL LF=¼EF AFCH JN CK=KD

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc مجله بهزراعي نهال و بذر جلد 31-2 شماره 1 سال 1394 اثر تركيب ماتريكس آلژينات بر ميزان رشد بذرهاي مصنوعي حاصل از كپسوله كردن جنينهاي سوماتيكي در دو هيبريد ايراني آفتابگردان (.L (Helianthus annuus Effect

توضیحات بیشتر

دسترسی کامل به آندروید روی کامپیوتر شخصی

دسترسی کامل به آندروید روی کامپیوتر شخصی ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺪروﻳﺪ را روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﺪروﯾﺪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺪروﻳﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 7 Final Sharifan Paper

Microsoft Word - 7 Final Sharifan Paper نشریه حفاظت منابع آب و خاك شماره اول پاییز 1395 بررسی تا ثیر سطوح مختلف شوري بر جوانه زنی و شاخصهاي رشد دو رقم گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) 4 3 *2 1 صابر جمالی حسین شریفان ابوطالب هزارجریبی و

توضیحات بیشتر

نشريه تحقيقات بذر سال ششم شماره 3 پاييز 5331/ صفحات : 5-51 نشريه تحقيقات بذر سال ششم شماره 3 پاييز 5331 تأثير نانو ذرات نقره بر شاخصهای جوانهزنی و رشد

نشريه تحقيقات بذر سال ششم شماره 3 پاييز 5331/ صفحات : 5-51 نشريه تحقيقات بذر سال ششم شماره 3 پاييز 5331 تأثير نانو ذرات نقره بر شاخصهای جوانهزنی و رشد نشريه تحقيقات بذر سال ششم شماره 3 پاييز 5331/ صفحات : 5-51 نشريه تحقيقات بذر سال ششم شماره 3 پاييز 5331 تأثير نانو ذرات نقره بر شاخصهای جوانهزنی و رشد اوليه دو گونه نعناع فلفلی و پونه در شرايط تنش شوری

توضیحات بیشتر

Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas

Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزهﻫﺎي اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﻧﻈﺮﯾﻪاي در زﻧﺎن ﺑﻨﻔﺸﻪ آﮔﺎه 1 ﺗﯿﻤﻮر آﻗﺎﻣﻼﯾﯽ 2 ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺰاده 3 ﺷﯿﺪه رﻓﻌﺘﯽ 4 ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺴﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ 5 1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

توضیحات بیشتر

بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژن NPR1 ژنی کلیدي در تنظیم پاسخ دفاعی در برابر بیمارگر در گیاهان مختلف -1 1 علی اصغر ابلی مقدم علی نیازي محمد جواهر

بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژن NPR1 ژنی کلیدي در تنظیم پاسخ دفاعی در برابر بیمارگر در گیاهان مختلف -1 1 علی اصغر ابلی مقدم علی نیازي محمد جواهر بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژن NPR1 ژنی کلیدي در تنظیم پاسخ دفاعی در برابر بیمارگر در گیاهان مختلف -1 1 علی اصغر ابلی مقدم 3 2 1 علی نیازي محمد جواهري مصطفی خوشحال سرمست پژوهشکده زیست فناوري دانشکده کشاورزي

توضیحات بیشتر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 3 DOI: ﺑﺮآورد اﺟﺰاء ردﭘﺎي آب ﻣﺠﺎزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ در ﻣﻘ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 3 DOI:   ﺑﺮآورد اﺟﺰاء ردﭘﺎي آب ﻣﺠﺎزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ در ﻣﻘ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 3 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/jwra.2016.107161 ﺑﺮآورد اﺟﺰاء ردﭘﺎي آب ﻣﺠﺎزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎدي رﻣﻀﺎﻧﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ * 1 و ﺑﻬﻨﺎم آﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

توضیحات بیشتر

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو: نقش تعدیل‌کننده الکسیتایمیا

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو: نقش تعدیل‌کننده الکسیتایمیا ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮان. ﻓﺮوردﯾﻦ - اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1394 دوره ) 14 ﺷﻤﺎره 247-254 (4 راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادراك ﺷﺪه و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو : ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﺴﯿﺘﺎﯾﻤﯿﺎ 6 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

توضیحات بیشتر

ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن

ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ PDMS-SiO2-CuO ﺑﺮ ﻓﻮﻟﺎد زﻧﮓﻧﺰن و ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر آﺑﮕﺮﯾﺰي آن ﺷﯿﻤﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ *1 ﺳﺮور دروﯾﺸﯽ 1 ﺷﺮوﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ 2 و ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺧﺮازﯾﻬﺎ 1-2 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )درﯾﺎﻓﺖ

توضیحات بیشتر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI:   ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/jwra.2016.106648 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

توضیحات بیشتر

Ghoddusi_ML_Economics

Ghoddusi_ML_Economics ا ز ج ل س ه ه د ف ب س م ه ت ع ا ل ی ب ا ز ک ر د ن ج ع ب ه س ی ا ه ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن ب ر ا ی ا ق ت ص ا د د ا ن ا ن ا ر ا ي ه ت ص و ی ر م ق ا ی س ه ا ی ا ز ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن و ا ق ت ص ا د س ن ج

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

سوابق علمی پژوهشی – تحصيلی

سوابق علمی پژوهشی – تحصيلی بسمه ت نام و نام خانوادگی:امین آزادی سال تولد :1361 9 مدرک تحصیلی: رشته : مرتبه علمی : استادیار پایه: شغل: عضو هیئت علمی گروه کشاورزی واحد یادگار امام خمینی شهرری تخصص: اصالح برای مقاومت به تنش های غیر

توضیحات بیشتر

نشریه پژوهشهای زعفران )دو فصلنامه( جلد ششم شماره دوم پاییز و زمستان 1397 شماره صفحه: تأثیر اسید

نشریه پژوهشهای زعفران )دو فصلنامه( جلد ششم شماره دوم پاییز و زمستان 1397 شماره صفحه: تأثیر اسید نشریه پژوهشهای زعفران )دو فصلنامه( جلد ششم شماره دوم پاییز و زمستان 1397 شماره صفحه: 203-218 http://dx.doi.org/10.22077/jsr.2018.1290.1051 تأثیر اسید سالیسیلیک و روشهای کاربرد بر عملکرد بنههای دختری و

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی ارزش و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي *2 ﻫﺎﯾﺪه ﻣﺘﻘﯽ 1 اﮐﺒﺮ ﻗﺪردان.1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﯾﺮان.2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ 1391/1/23 : ﭘﺬﯾﺮش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 7

Microsoft Word - 7 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان مجله اكوفيزيولوژي گياهي سال پنجم شماره پانزدهم 1392 تا ثير محلولپاشي اسيدساليسيليك در كاهش اثرات تنش شوري بر صفات رشدي گياه مريم گلي (.L (Salvia limbata ٣ ٢ ١ رضوان غلامي

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده علیرضا حسن فرد 1* احمد نظامی 2 جعفر نباتی 3 دانشجوی کارشن

مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده علیرضا حسن فرد 1* احمد نظامی 2 جعفر نباتی 3 دانشجوی کارشن مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده علیرضا حسن فرد 1* احمد نظامی 2 جعفر نباتی 3 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc مجله بهزراعي نهال و بذر جلد 34-2 شماره 1 سال 1397 بررسي امكان كشت زمستانه ارقام بهاره كلزا در منطقه معتدل سرد كرج در شرايط تنش كمآبي آخر فصل Investigation of the Possibility of Winter Planting of Spring

توضیحات بیشتر

بررسي تاثير كاربرد ورمي كمپوست و سطوح مختلف كود شيميايي ماكرو بر برخي فاكتورهاي رويشي و زايشي گياه دارويي بادرشبي (Dracocephalum moldavica)

بررسي تاثير كاربرد ورمي كمپوست و سطوح مختلف كود شيميايي ماكرو بر برخي فاكتورهاي رويشي و زايشي گياه دارويي بادرشبي (Dracocephalum moldavica) پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی شماره 8 زمستان 83 تأثیر كاربرد كلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی 8 سودابه مفاخری محمدمهدی ضرابی شکراله حاجی وند چكیده تأثیر کاربرد

توضیحات بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و تي وري نمایندگی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 سونیا پناهی 2 ع

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و تي وري نمایندگی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 سونیا پناهی 2 ع بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و تي وري نمایندگی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 سونیا پناهی 2 علیرضا اقبالی چکیده با توجه به اهمیت اطلاعات مالی و

توضیحات بیشتر

4

4 بررسي اثر جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس بر عملكرد و قابليت هضم در گوساله ها آرام حيدرپور 1* اميرداور فروزنده و شاهين اقبال سعيد 1- دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه دام و طيور دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان -

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt بررسي تاثيرات درهمتنيدگي در كانال وابسته به ولتاژ سديم و معرفي معادله هاجكين- هاكسلي تصحيح شده كوانتومي اراي ه دهنده: اسماء پورسروش نخستين تحقيقی که منجر به درک کمی ما از چگونگی عملکرد کانالهای سديم و

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

توسعه و معتبرسازی روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با اسپکتروفتومتری برای استخراج و اندازه‌گیری رنگ کارموزین در مواد غذایی

توسعه و معتبرسازی روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با اسپکتروفتومتری برای استخراج و اندازه‌گیری رنگ کارموزین در مواد غذایی ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 1 ﺑﻬﺎر 1395 ﺻﻔﺤﺎت 95-106 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزي روش ﻣﯿﮑﺮواﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﯾﻊ - ﻣﺎﯾﻊ ﭘﺨﺸﯽ ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺮﯾﺴﺎ اﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎدﯾﺠﺎﻧﯽ 1 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﯽ 2 ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻼﻣﯽ

توضیحات بیشتر

Examining Effect of Emotional Intelligence on Managers Performance Case Study: Parsian Gas Refining Co

Examining Effect of Emotional Intelligence on Managers Performance Case Study: Parsian Gas Refining Co ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي : ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن( ﻋﺎﺑﺲ ﺷﯿﺮﭘﻮر -1 ﻋﻠﯽ ﻣﻼﺣﺴﯿﻨﯽ -2 ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻬﺮاﻣﯽﮐﯿﺎ -3 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ 4 5 ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

Genetic and Non-Genetic Factors Affecting Longevity of Mehraban Sheep

Genetic and Non-Genetic Factors Affecting Longevity of Mehraban Sheep ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ / ﺷﻤﺎره /17 ﭘﺎﯾﯿﺰ 157... 1396 ﺳﭙﯿﺪه رﻣﻀﺎﻧﯽ اﮐﺒﺮآﺑﺎد 1 و ﻧﻮﯾﺪ ﻗﻮي ﺣﺴﯿﻦ زاده -1 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن -2 داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر