بطلان عقاید شیعه

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بطلان عقاید شیعه"

رونوشت

1 بطلان عقاي د شیعه اثر: علامه محمد عبدالستار تونسوي

2 عنوان کتاب: نویسنده: مترجم: موضوع: نوبت انتشار: تاریخ انتشار: منبع: علامه محمد عبدالستار تونسوی گروه علمی فرهنگی موحدین بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت قبور شفاعت علم غیب امامت و مهدویت خمس) اول (دیجیتال) آبان (عقرب) ٣٩٤ شمسی ٤٣٦ هجری کتابخانه عقیده ا نی کتاب از سایت کتابخانە عقیده دانلود شده است. ایمیل: سایته یا مجموعە موحدین

3 م االله ا ن ا م فهرست مطالب پیشگفتار... 5 مقدمهي مو لف... 8 مسا له اول: از عقاید فاسد آنها عقیدة شرك به االله تعالی مسا له دوم: از عقاید فاسد آنها...22 عقیدة بداء مسا له سوم: از عقاید فاسد آنها...26 عقیده به عصمت اي مه دوازدهگانه...26 طاعت و فرمانپذیري از اي مه فرض است مسا له چهارم: از عقاید فاسد عقیده به تحریف دلیل آنها...33 قرآن: اول:...33 دلیل دوم:... 33

4 2 دلیل سوم: مسا له پنجم: از عقاید فاسد آنها حسین و حسن و ع یل به توهین و رسول به توهین عقیدة مسا له ششم: از عقاید فاسد آنها...53 عقیدة اهانت به مادران ایمانداران همسران پیامبر مسا له هفتم: از عقاید فاسد آنها...57 فاطمه زنان سالار به اهانت بویژه پیامبر دختران به توهین عقیدة زهرا مسا له هشتم: از عقاید فاسد آنها...63 عقیدة توهین به عباس و پسرش عبداالله و توهین به عقیل پسر ابو طالب مسا له نهم: از عقاید فاسد آنها...65 عقیدة توهین به خلفاي راشدین و مهاجرین و انصار...65 مسا له دهم: از عقاید فاسد آنها عقیده توهین به مادران ایمانداران و پسران فاطمه ل...70 مسا له یازدهم: از عقاید فاسد آنها...77 عقیدة تقیه و فضایل آن در نزد شیعه...77 تقیه در هر ضرورت و نیازي... 78

5 3 کتمان ومخفی کاري در نزد شیعه...80 حکم تقیه در اسلام مسي لە دوازدهم: از عقاید فاسد آنها...83 عقیده به صیغه [نکاح موقت] و فضایل و مزایاي آن در نزد شیعه ارکان صیغه و احکام آن مهریە صیغه...87 هیچ شهادت و هیچ اعلانی در صیغه نیست مسا له سیزدهم: از عقاید فاسد آنها عقیده به جواز استفاده از زنان اشخاص دیگر [دادن موقتی ناموس خود به دیگران] مسا له چهاردهم: از عقاید فاسد عقیده به جواز لواط کردن با اثبات حرام بودن لواط با زنان با قرآن و آنها...97 زنان...97 سنت مسا له پانزدهم: از عقاید فاسد آنها عقیدة رجعت مسا لە شانزدهم: از عقاید فاسد آنها طینت عقیدة [سرشت] مسا له هفدهم: از عقاید فاسد آنها

6 4 کسب به عقیده رخساره بخاطر به زدن و دریدن گریبان و نوحهسرایی در پاداش شهادت حسین...108

7 م االله ا ن ا م پیشگفتار حمد و ثنا سزاوار الله تعالی است از او طلب یاری و آمرزش داریم و به او ایمان میآوریم و بر او توکل میکنیم و از شرارتهای نفسمان و از اعمال بدمان به ایشان پناه میبریم. نفسی که خداوند او را هدایت دهد گمراه کنندهای ندارد. و کسی که الله تعالی او را گمراه کند هدایتکنندهای ندارد. و گواهی میدهم که هیچ معبودی جز الله وجود ندارد و بیشریک است و گواهی میدهم که سرور ما حضرت محمد بنده و فرستاده اوست. او را بهعنوان بشارتدهنده (به بهشت) و انذارکننده (به جهنم) فرستاد تا روز قیامت. کسی که از خداوند و پیامبرش اطاعت کند هدایت یافته و کسی که نافرمانی آنها نماید در واقع فقط به خود زیان رسانده و به الله تعالی ضرر نمیرساند. اما بعد... خداوند در کتاب استوارش فرموده: م ن ب إ س ء يل ل س ان ل ع ن ٱ ين فر وا ت د ون ع و ن وا ل ك ب ما ع ص وا م ر م او ۥد د وع ي ٧٨ [الماي دة:.[۷۸ ٱب ن ترجمه: «از میان فرزندان اسراي یل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز میکردند».

8 6 و و پیامبر صادق و مصدوق فرموده است: «هرکس از شما که منکری ببیند پس باید آن را با دستش (با توسل به قدرت فیزیکی) تغییر دهد پس اگر نتوانست باید با زبانش به (این امر اقدام نماید) و اگر (باز هم) نتوانست پس باید با قلبش (از این امر ناراحت شود) واین ضعیفترین مراتب ایمان است» صحیح مسلم. یکی از بزرگترین منکرات و اعمال ناپسندی که برای ایمان خطرآفرین و فسادساز است و بیشتر از همه چیز برای دین زیانآور است «فتنه شیعه روافض» است که توسط پیروان آن در هر جایی برای آن تبلیغ میشود. پیروان شیعه اباطیل خود را آنچنان در معرض دید مردم قرار میدهند که گویی همان اسلام راستین است و تفاوت زیادی با مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت ندارد و اختلاف میان شیعه و سنی تنها یک اختلاف ساده و جزي ی است و برگرد مسایل فرعی دور میزند. در حالیکه مسا له اینگونه نیست بلکه اختلاف آنها اصولی و در ارتباط با عقاید مادر و اصلی است و تا جایی شدید است که پیرو آن را از دین خارج میسازد. و چون عامه اهل سنت از این اختلاف شدید بیاطلاعند و حتی اکثریت عوام شیعه نیز از این عقاید فاسد شیعی آ گاه نیستند چون علمای شیعه از انتشار کتابه یا زیربنایی و اساسی خود که مذهبشان براساس آنها شکل میگیرد در میان عامه مردم خودداری میکنند. از جناب استاد محمد عبدالستار تونسوی ري یس سازمان اهل سنت پاکستان درخواست کردیم که در کتابچهای مختصر و فشرده عقاید مهم شیعه و مخالف با کتاب الله و سنت رسول را جمعآوری نماید تا مسلمانان از یک طرف نسبت به دین شیعی جعفری آگاه شوند و از طرف دیگر در ارتباط با فساد و باطل بودن آنها روشنگری بشود. و در حقیقت ایشان این درخواست را پذیرفت خدا به ایشان به خاطر این کار بهترین پاداش را بدهد و این رساله فشرده اما ارزشمند را تا لیف کرد. و جناب شیخ محمد عبدالستار تونسوی از فارغالتحصیلان دانشگاه دیوبند اسلامی

9 7 در سال ٩٤٦ میلادی است. حسین احمد مدنی است. همان استادی که وقتی و یکی از استادان وی علامه مجاهد شیخالاسلام سید دید شیخ عبدالستار مخصوصا به عقاید شیعه اهتمام میدهد به او توصیه کرد که بعد از فارغالتحصیلی به لکناءو برود تا در این عرصه از امام اهل سنت و جماعت شیخ عبدالش کور لکنوی کسب فیض کند. به همین خاطر وی در سال ٩٤٧ میلادی به لکناو رفت و چند ماه را در محضر (مبارک) شیخ لکنوی بهمنظور تخصص پیدا کردن در پاسخ و رد شیعه سپری کرد. ایشان در این عرصه از آن استاد دانشاندوزی فراوانی کرد. سپس بعد از تقیسم شدن آن دیار به هند و پاکستان به نجف و کربلا و تهران آمد واز مراکز شیعه دیدن به عمل آورد و بر کتابهایی که در کلناءو دسترسی نداشت دسترسی حاصل کرد. سپس به کشورش پاکستان بازگشت و او از آن زمان بر مبنر (سازمان اهل سنت) در این زمینه به تلاش و جهاد برخاسته است. و هزار نفر از شیعه بر دستان وی توبه کردهاند و با علمای بزرگ آنها مناظره کرده است و به لطف الهی آنها را شکست داده است. تا جایی که شیعه به گونهای در آمدهاند که از او میترسند و جرأت مناظره کردن با او را ندارند.

10 مقدمهي مو لف الله تعالی میفرماید: ع ٱ ب ر ف إ ه ا ع ن و ٱل ٱل ق ل و ب [الحج: ۴۶]. ٱ لص دور «این چشمها نیستند که کور هستند بلکه این قلبهایی که در سینهها هستند که کور میباشند». و فرموده: أن و عن ذا ص س ا م ق يم ت س ب يل ه ۦ [الا نعام: ۱۵۳]. فٱ ت ب ع و ه و ت ب ع وا ت ٱ لس ب ل تفر ق ب م «و این راه راست من است پس از آن پیروی کنید و از راههای (غیر الهی) پیروی نکنید که شما را از راه (الله تعالی) دور میدارند». همچنین میفرماید: ذ ٱ ت ءي أر م ن [الفرقان: ۴۳]. ۥ هوٮ ه ه إ ه ت ن أ ف أ ون ع ل يه ت ٤٣ و ي «آیا دیدی کسی را که هوا و هوسش را بهعنوان خدای خود برگرفته است!». و فرموده: إ ن ٱ ين ف ر ق و ا ه م د ين ا و ن وا ع ش ي س ل م ت م نه ء [الا نعام: ۱۵۹].

11 9 «کسانی که دینشان را پراکنده ساختند و به گروهها و دستههایی تبدیل شدند تو هیچ ارتباطی با آنها نداری». و پیامبر صادق مصدوق فرموده است: «دو چیز را در میان شما باقی گذاشتم که اگر به آنها چنگ زنید هرگز گمراه نمیشوید: کتاب خدا و سنت پیامبرش» روایت از امام مالک در موطاء. و نیز آن حضرت فرموده است: «امتم به هفتادو سه فرقه تبدیل خواهد شد بهجز یک فرقه همگی در آتش جهنم هستند». گفته شد: آن فرقه کدام است ای رسول خدا! فرمود: «فرقهای است که بر آن چیزی (روشی) است که من و اصحابم بر آن هستیم». روایت از ترمذی. و نیز آن حضرت فرموده است: «اگر دیدید کسانی را که به اصحاب من ناسزا میگفتند (به آنها) بگوي ید: لعنت خدا بر شر و بدی شما باد.»روایت از ترمذی. و ابن عساکر روایت کرده که رسول فرمود: «هرگاه بدعتها ظاهر شود و آخر این امت اول آن را لعنت کند پس هر کس علمی در اختیار دارد باید آن را انتشار دهد چرا که آن کتمان کننده علم در آن روز همانند کتمان کننده آنچه که الله تعالی بر محمد نازل کرده است میباشد» در جامعالصغیر سیوطی همچنین روایتی وجود دارد. و نیز آن حضرت فرمود: (اگر آخر این امت اول آن را لعنت کند پس هر کس حدیثی را کتمان سازد در واقع آنچه را که الله تعالی فرود آورد کتمان ساخته است». روایت از ابنماجه. ناگفته پیداست که در این دوران دین ستیزی کجروی فسقگرایی و بدعتگرایی و بدگویی درباره اسلام و شعاي ر آن و درباره سلف این امت یعنی اصحاب رسولالله و تابعین نیک پیرو آنها شایع شده است و فتنهها گسترش یافته است و باطلگرایان برخاستهاند و با آرای فاسد خود بندگان را گمراه میکنند و

12 10 دین الله را تغییر میدهند و با نام اسلام کتاب الله را بدون هیچ حیا و آبرویی تحریف میکنند و الحاد و دینستیزی و فسق و فجور را با نام پاک دین اسلام انتشار میدهند. و خطرناکترین و کثیفترین این فتنهها فتنه رافضیت و تشیع است. چه افراد نادان و سطحینگر و سادهاندیش در پرتو شعار و عشق به اهل بیت و اي مه بهوسیله آن فریب داده میشوند. پیرون آنها بهصورت خطرناکی به ترویج و اشاعه آن پرداختهاند و به همین منظور شروع به بکارگیری همه وسایل جدید نمودهاند. و برای باطل خود گران و با قیمت را مبذول میدارند و همه حقهها و حیلهها را برای آن بکار میگیرند. خدایا خودت آنها را از بین ببر و از شرارت آنها به تو پناه میبریم. و بر مبلغان و واعظان و اصلاحگران و عموم علمای مسلمان لازم است که از این فتنه مغرضانه و کثیف رازگشایی کنند و در ارتباط با کجروی و بطلان آن برای مردم روشنگری کنند تا ایمانشان و عقایدشان را محفوظ نگاه دارند. علمای اسلام و اولیای شي ون مسلمانان! آگاه باشید که بزرگترین وظایف امروز شما این است که با همه قدرت و توان خود باید در زمینه این باطلزدایی و این فتنهزدایی و یاری دادن حق فعالیت کنید درغیر این صورت قبل از هر چیز شما مسي ول خواهید بود. پس از خدا بترسید و در ارتباط با خودتان و آن مسلمانان از خدا بترسید که باطل عزم جزم کرده که سمه یا خود را در میان آنها پخش کند و انقلاب خود را به آنها هم سرایت دهد تا عقاید آن سادهاندیشان را از حق به باطل تغییر دهد. آگاه باشید که من گفتم و ابلاغ کردم... خدایا تو شاهد باش... و پوشیده نیست که فتنه شیعه با تلاشه یا عبدالله بن سبا یهودی (دشمن اسلام و مسلمانان) و پیروانش: زراره و ابوبصیر و عبدالله بن یعفور و ابو مخنف لوطبن یحیی و غیر اینها از دروغگویان گمراه شده آغاز گشت تا بهوسیله این فتنه حقایق اسلام را لگدکوب کنند و میان صفوف مسلمانان تفرقه و پارهگی ایجاد نمایند.

13 11 و این عقاید شیعی را به سرور ما حضرت علی به دروغ نسبت دادهاند در حالی که ایشان بکلی از آنها مبری است در واقع حضرت علی و اهل بیتش از سرشناسان اهل سنت و جماعت بودهاند. و در حقیقت علی و خانوادهاش تا جعفر صادق در محیط مدینه منوره و محیط ایمان و اسلام و کتاب و سنت بسر بردند, و عبادت و ساي ر اعمالشان مطابق و همسو با اعمال عام ه اهل سنت و جماعت بوده است. و هنگامیکه از شیعه پرسیده میشود (شما چه جوابی دارید در این مورد که) حضرت علی و خانوادهاش از اهل سنت و جماعت بوده و اعمال آنها را انجام میدادند و حیات آنها فرقی با حیات اهل سنت و جماعت نداشته است در جواب میگویند : آنها از باب تقیه دوشادوش اهل سنت حرکت کردهاند. و فقط ساعتی از شب یا روز را انتخاب کرده همراه با پیروان خود در آن مینشستند و آنها را به مذهب شیعه ارشاد میکردند. براستی که این جواب مایه حیرت هر انسان منصف و اندیشمندی است چرا که اگر این جواب را بپذیریم این ثابت میشود که اي مه شب و روز زندگی کرده و بیست و سه ساعت را در باطل گذرانده و تنها یک ساعت را سرگرم حق بودهاند و این فقط و فقط دروغ و بهتانی است که شیعه بر حضرت علی و خانوادهاش میزنند. پس لعنت خدا بر دروغگویان باد! قبل از هر چیزی میخواهیم اجمالا بعضی از دیدگاهه یا باطل و بیپایه آنها را ذکر کنیم سپس مفصلا با مراجعه کردن به کتابها و منابع مورد اعتماد آنها در ارتباط با آنها داد سخن سر دهم تا مسلک آنها روشن شود و کجروی و انحراف آنها دانسته شود. - عقیده شرک نسبت به الله مانند یهود و مسیحیت و سایر مشرکان (پناه بر خدا از آن).

14 12-٢ -٣-٤ -٥-٦ -٧-٨ -٩-٠ - -٢-٣ -٤-٥ -٦ عقیده فاسد بداء که مستلزم نسبت دادن جهل به الله تعالی است. عقیده عصمت امامان دوازدهگانه که مخالف عقیده پیامبران حضرت محمد میباشد. ختم نبوت خاتم عقیده به اینکه قرآن موجود تحریف شده و تغییریافته و مواردی در آن زیاد و از آن کم شده است. (و پناه بر خدا) و این عقیده یکی از زشتترین و فاسدترین عقاید آنان است که موجب خروج آنها از دایره اسلام میباشد. عقیده اهانت به رسول و اهانت به علی و حسن و حسین. عقیده اهانت به مادران ایمانداران همسران پیامبر. عقیده اهانت به دختران پیامبر و بویژه اهانت به سالار زنان حضرت فاطمه زهراء که خدا از همه آنها راضی باد. عقیده اهانت به عباس و پسر عباس و عقیل. عقیده اهانت به خلفای راشدین و مهاجرین و انصار. عقیده اهانت به اي مه اهل بیت. عقیده تقیه. عقیده صیغه. عقیده به جواز, دادن موقتی ناموس خود به دیگران. عقیده به جواز لواط با زنان. عقیده رجعت. عقیده خاک. ۱۷- عقیده کسب کردن پاداش در سوگواری و گریبان دریدن و رخساره زدن بخاطر شهادت حسین و غیر اینها از عقاید مخالف با عقیده اسلامی که میگوید: «به وقت بلاها و مصیتها باید صبر کرد».

15 13 و از الله تعالی خواهش داریم که این رساله کوچک حجم و در عین حال ارزشمند به لحاظ معنایی را به خوبی تلقی به قبول فرماید و آن را از روی لطف و کرم خودش بهعنوان علتی جهت هدایت بندگانش قرار دهد. وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي ما. محمد عبد الستار تونسوی ۱۴۰۳/۱۱/۴ ه

16 مسا له اول: از عقاید فاسد آنها ا یب عقیدة شرك به االله تعالی محمدبن یعقوب کلینی در اصول کافی (باب اینکه زمین همگی از آن امام است) از عبدالله روایت میکند که او گفته است:»دنیا و آخرت برای امام است هر جا که بخواهد آن را قرار میدهد و به هر کس که بخواهد آن را میدهد و از طرف الله تعالی این اختیار به او داده شده است». پس یک مسلمان منصف از این عبارت چه برداشتی میکند در حالیکه الله تعالی در آیات محکمش میفرماید: ا من ه إ ن ٱ ض ي ور ء ش ا م ن ع باد ه ۦ [الا عراف: ۱۲۸]. «زمین از آن الله تعالی است آن را به هر کس که بخواهد میدهد». ا ٱ ض [آلعمران: ۱۰۹]. و ما ٱلس ت وم «پادشاهی و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن الله تعالی است». ف ل ل ه ٱ خ ر ة وٱ و ٢٥ [النجم: ۲۵]. «آخرت و دنیا از آن الله تعالی است». - اصول کافی چاپ هند/ص ۲۵۹

17 ك وه و ل ت رك ٱ ي يد ه ٱلم 15 ء ق د ي ر [الملك: ۱]. «پر برکت و زوالناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست». و شیعه می گویند و مینویسند که: «ع یل باطن و من وارث زمین هستم». ع یل گفته:... من اول و آخر و من ظاهر و و این عقیده نیز مانند عقیده نخست باطل و بیپایه است. و علی از آن مبرا است و این تنها یک تهمتی بزرگ است که به او زده شده و حاشا از اینکه حضرت چنین بگوید. این در حالی است که الله تعالی میفرماید: وٱ خ ر وٱل ر وٱ اط ن [الحدید: ۳]. ل ه و ٱ و ه «اوست اول و آخر و ظاهر و باطن». و م ي ث ٱ لس ت وٱ ض [الحدید:.[۱۰ «و میراث آسمانها و زمین از آن الله تعالی است». ق و مفسر شیعی مشهور مقبول احمد این آیه سوره زمر: وأ ت ٱ ض ب ن ور [الزمر: ٦٩]. را تفسیر کرده و گفته:»جعفر صادق میگوید: پرودگار زمین ر ها همان امام است. پس وقتیکه امام خارج میشود نورش کافی است و دیگر مردم به نور خورشید یا ماه احتیاجی نخواهند داشت». اندیشه کنید که چگونه آنها امام را گفتهاند: امام همان ب ن ور ر ها و بدینسان این مفسر شیعی در تفسیر این آیه سوره زمر: بهعنوان پروردگاری قرار دادهاند آنجا که در معنای ٢ رب است و مالک زمین. - رجال الکشی چاپ هند/ص ۱۳۸ ٢- بیوگرافی مقبول احمد, ص ۳۳۹

18 16 ن ب د ك ٱ ين م ن ل ك ل و ل ق أ و إ ك و ن ٱ ن ٦٥ بل ٱل م ن م ل ك و ٱ ل ك ر ن ٦٦ [الزمر: ۶۶-۶۵]. ح أ ت د ن فٱ ب و ب ط ن م ن گفته که در کافی از جعفر صادق روایت شده که معنایش این است که: اگر در ولایت علی کسی را شریک قرار دهی «عملت نابود میشود» از آن حاصل میشود. ٱل ك ر ن گفته: یع ین پیامبر را ن م ن و د سپس در تفسیر ب ل ٱ فٱ ب همزمان با طاعت عبادت و بندگی کنید و او را سپاسگذاری کنید چرا که ما برادری برای تو قرار دادیم و پسرعمویت را بهعنوان بازوی کمکی و تقویتی برای تو قرار دادیم. نگاه کنید که چگونه به دروغ تفسیر این آیه را به جعفر صادق نسبت دادهاند در حالتیکه همه آن آیات در زمینه توصیه الله تعالی و اینکه الله تعالی خالق همه چیز است و هموست که بایس یت همه عبادات را متوجه او ساخته می باشد. چگونه آن را تحریف کردهاند و آن شرک ج یل را از آن بیرون آوردهاند خدا به ا خ ل قت آنها سزا بدهد. و بدینسان این مفسر شیعی در تفسیر این گفته الهی: وم ٱ ن وٱ س إ ع ب دو ن ٥٦ [الذاریات: ٥٦]. گفته که جعفر صادق به نقل از حسین آن را چنین تفسیر کرده که الله تعالی جن و انس را آفریده تا او را بشناسند چون اگر او را بشناسند او را عبادت خواهند کرد. آنگاه یکی از آنها ٢ پرسید: آن شناخت چیست! جواب داد: به اینکه مردم امام زمان خود را بشناسند. و کلینی در اصول کافی نقل کرده که امام محمد باقر گفته: ما صورت و چشم خدا در خلقش هستیم و دستان او هستیم که به رحمت بر بندگان باز و گسترده شده - بیوگرافی مقبول احمد, ص ۹۲۳ ٢- بیوگرافی مقبول احمد, ص ۱۰۴۳

19 17 است. و همچنین گفته: ما زبان الله تعالی و صورت الله تعالی و ما چشم الله ٢ تعالی در میان خلقش هستیم. و از ابیعبدالله (جعفر صادق) نقل شده که امیرالمو منین چه بسیار که میگفت: من شریک الله تعالی در میان بهشت و جهنم هستم... چندین خاصیت به من داده شده که قبل از من به کس داده نشده (علوم) مربوط به مرگ و مصیبتها و نسبها و فصل الخطاب را یاد گرفتم. آنچه که از من سبقت گرفته (و قبل از من بوده) از دست من در نرفته و آنچه را که از من پنهان و غایب شده غایب نشده ٣ است. نگاه کنید که چگونه به خود جرأت دادهاند که صفات الله تعالی را برای حضرت ع یل ثابت کنند. و همچنین مفسر شیعی مقبول احمد در تفسیر این آیه سوره قصص: ۥ گفته که جعفر صادق در تفسیر آن ه ه ج إ و ال ك [القصص: ٩٩]. ء ه گفته است:ما صورت خدا هستیم. نگاه کنید که چگونه امام را بهعنوان خدایی جاویدان قرار دادهاند. خداوند از آنچه که آن ظالمان میگویند بس بدور است. و کلینی در باب اینکه «اي مه علم آنچه که بوده و خواهد بود و اینکه چیزی بر آنها پوشیده نیست». از جعفر صادق نقل کرده. که: «من آنچه را که در آسمانها و زمین و آنچه را که در بهشت و جهنم است میدانم و آنچه را که بوده و آنچه را که خواهد ٤ بود میدانم». - اصول کافی ص ۸۳. ٢- اصول کافی ص ۸۴. ٣- اصول کافی ص ۱۱۷. ٤- اصول کافی ص ۱۶۰.

20 18 و نیز در اصول کافی آمده است: «آنها هر چه را که بخواهند حلال و هرچه را که بخواهند حرام مینمایند و هرگز نخواهند خواست مگر آنکه خدا بخواهد». و کلینی همچنین درباب اینکه اي مه میدانند که چه وقتی میمیرند و فقط با انتخاب خود میمیرند ذکر کرده که ابوعبدالله گفته است: «هر امامی که نداند چه ٢ بر سرش میآید پس او حجت خدا بر خلقش نیست». در حالیکه الله تعالی میفرماید: غ ي ب إ ٱ ٱ ض ٱل ت و [النمل:.[۶۵ ن ٱلس ق ل علم م و فرموده: ل م ه ا إ ه و [الا نعام: ۵۹]. ع ي ٱلغ فات ح ۥ م و ع ن د ه ب ولی شیعه اي مه خود را در علم غیب با خداوند شریک ساختهاند. و کلینی در باب اینکه اگر بر اي مه ساتر قرار داده شود به هر انسانی موارد زیان و سود او را به او خاطر نشان میسازند ذکر کرده که ابوجعفر گفته:«اگر بر زبانه یا شما دهانبندی قرار داده شود برای هر شخصی موارد زیان و سود او را ٣ خاطر نشان میساختم». و نیز کلینی در اصول کافی که بزرگترین مراجع شیعه است در باب (اي مه همه علومی را که به ملاي که و انبیاء و پیامبران علیهمالسلام داده شده میدانند ) از حضرت ابیعبدالله ذکر کرده که او گفته است: الله تعالی دارای دو علم است علمی که ملاي که و پیامبران و رسولانش را هم از آن مطلع ساخته پس از آن علم ما هم مطلع هستیم. و علمی که به خود اختصاص داده است. پس اگر چیزی از آن - اصول کافی ص ۲۷۸. ٢- اصول کافی ص ۱۵۸. ٣- اصول کافی ص ۱۹۳.

21 ٱ 19 بنظر خدا رسید ما را از آن هم مطلع میسازد و اي مه قبل از ما هم بدانها عرضه شده است». نگاه کنید آنها به زعم خودشان اي مه را حتی از ملاي که و پیامبران و رسولان هم داناتر و عالمتر دانستهاند. و آنها را با الله در علومش شریک دانستهاند. همه اینها کفر و دروغ و بهتان است. و اصول کافی و مراجع و مو لفات دیگر شیعه سرشار از این چرندیات و تهمتهاست و ما فقط در اینجا قسمت کوتاهی را ذکر کردیم. و شیعهها دارای قصیدهای به زبان اردو هستند که آ کنده از شرک به الله تعالی است. در آن قصاي د شدی دا درباره أي مه اغراق شده است تا جاي یکه در بعضی از آنها آمده است که سایر پیامبران در وقت سختی و شدت از علی مدد و کمک می طلبند مثلا نوح در وقت غرق شدن از او کمک خواسته و ابراهیم و لوط و هود و شیث همگی از او کمک خواسته و او هم آنها را یاری داده است. و اینکه معجزات علی عظیم و شگفتآور است! و علی (پناه بر خدا) بر همه چیز قادر و توانا است. سطور فوق تنها چندین عبارت از کتب معتمد شیعه است تا خواننده بداند که کتابه یا آنان سرشار از اینگونه عقاید شرکآمیز است. پس آیا کسی با وجود دارا بودن این عقاید میتواند مسلمان باقی بماند!. خداوند میفرماید: ل ق ء وه و ء يل و ٦٢ [الزمر:.[۶۲ «الله خالق هر چیزی است و بر همه چیز وکیل (و آ گاه) است». و میگوید: ك و حد م ه ۦ أ ك ح ا [الکهف: ۲۶]. «و کسی را در حکم رانیاش شریک نمیگیرد».

22 ٱ 20 یب«إ و میفرماید: ٱلق ه و ٱل ٱ ض ي وم ۥ تأ خ ذ ه ة س ن ۥ م و ن ما و ٱ لس ت إ ه ا وم [البقرة:.[۲۵۵ «خدایی که هیچ معبودی جز او وجود ندارد. اوست زنده (و) قیوم نه خوابی سبک او را فرو میگیرد و نه خوابی گران هر آنچه را که در آسمانها و زمین است از آن اوست». م ن ٱ ين ك إ أ و و فرموده: و ل ق د ن ك و ن ٱل م ن م ل ك و ل ك ب ح أ ت ل ن ٦٥ [الزمر:.[۶۵ ب ط ن «و قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: «اگر شرک ورزی حتما کردارت تباه و مسل ما از زیانکاران خواهی شد». و میگوید: إ ن ٱ [النساء: ۴۸]. ف ر غ ك ب ه ۦ أن غ ر ما و ف ون د ل ك ل من ء ش ا «به راستی خداوند [آن را] که به او شرک آورده شود نمیبخشد و جز آن را برای هر کس که بخواهد میبخشد و هر کس که به خدا شرک آورد گناهی بزرگ بربافته است». و فرموده: ۥ من ه إ ن بٱ ك قد [الماي دة: ۷۲]. ر م ح ة ع ل يه ٱ ٱ ن ار أ وٮ ه ٱ وم گمان کسی که به خداوند شرک آورد خداوند بهشت را بر او حرام میگرداند و جایگاهش آتش [دوزخ] است».

23 21 ء ٥ [آلعمران: ۵]. ٱ لس ما و ٱ ض و فرموده: ع ل يه ء إ ن ٱ «به یقین خدا [ست که] چیزی در زمین و در آسمان بر او نهان نمیماند». این آیات و امثال آنها صری حا قایل بر این هستند که تنها خداوند خالق همه چیز است و تدبیرکننده و چارهاندیش آسمانها و زمین است و بر همه چیز توانا است و او همه چیز را میداند. و شیعه در پی اثبات صفات الهی برای اي مه خود میباشند آیا اثبات صفت الهی برای غیر الله شرک نیست!. ش کر و کسی که معتقد به اثبات آن برای غیرالله باشد آیا مشرک نیست! بلکه این در صفات خداوند است و گوینده چنین اقوالی واقعا مشرک است.

24 و«ة مسا له دوم: از عقاید فاسد آنها عقیده بداء بداء بهمعنای ظهور بعد از پنهان شدن است. چنانکه در قرآن آمده است: س ب ون ت [الزمر: ۴۷] ي ون وا م ٱ ما ل م م ن و دا له از سوی خداوند چیزی برایشان آشکار شود که گمان نمیکردند». یا بهمعنای: پیدایش رأی جدید است که قبلا وجود نداشته است, چنانکه در قرآن آمده است: م بدا م م ن له د ع ما أو ا ٱ ت ر ۥ ن ن ه ل ي سج ٣٥ ح ح [یوسف: ۳۵]. «آن گاه پس از دیدن آن نشانهها به نظرشان آمد که او را تا چندی به زندان افکنند». و بداء با هر دو معنای که ذکر شد مستلزم جهل قبلی و پیدایش دانش و آگاهی بعد از آن است. که هر دوی اینها در سنت خداوند محال است. چرا که علم خداوند ازلی و ابدی است. چنانکه فرموده است: ل م ه ا إ ع ي ٱلغ فات ح ۥ م ب و ع ن د ه ب ل م ه ا و ح ع ق ط م ن إ س ا و ر ق ة وم و يا س ه و ل م ع و حر وٱ ما ٱل ب ت ٱ ض و ر ط ظ ل ب م ب ٥٩ [الا نعام: ۵۹]. ك إ

25 23 «کلیدهای غیب تنها در نزد اوست و جز او کسی آنها را نمیداند او آنچه را که در خشکی و دریاست میداند هیچ برگی (از درختی) نمیافتد مگر اینکه از آن آ گاه است و نه هیچ دانهای در تاریکیهای زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد جز اینکه در کتابی آشکار [در کتاب علم خدا] ثبت است». و شیعه معتقدند به اینکه (صفت) بداء در الله تعالی تحقق پیدا کرده است چنانکه عبارته یا زیر که از مراجع اصل آنها نقل شده است بر آن دلالت دارند: محمدبن یعقوب کلینی در کتابش (اصول کافی) باب کاملی را به بداء اختصاص داده و آن را (باب بداء) نام نهاده و روایته یا ما بعضی پ یا از آنها را ذکر میکنیم: از زرارهبناعین از فراوانی را در آن باب آورده است که یکی که: «اللهتعالی با هیچ چیزی مثل بداء عبادت نشده است. (یع ین آن نمیرسد) و در روایت ابنا یب از آنها نقل است هیچ عبادتی به عمیر از هشام پسر سالم از جعفر صادق نقل شده که: اللهتعالی با هیچ چیزی مانند بداء بزرگ و تعظیم نداشته شده است!!». «از مرازم بن حکیم نقل است که گفته است: از ابوعبدالله شنیدم که میگفت: هیچ پیامبری مقام نبوت دریافت نکرده مگر آنکه برای الله تعالی به ٥ چیز اعتراف کرده است: بداء مشیت سجده بندگی و طاعت». و ریان بنصلت گفته است: از رضا شنیدم که میگفت:»خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده مگر به حرام ساختن شراب و اقرار کردن به بداء» و همچنین کلینی نقل کرده:» برای الله تعالی نسبت به ابومحمد بعد از ابوجعفر رأی جدیدی که قبلا آن را نداشته بود ظاهر شد. چنانکه در ارتباط با موسی بعد از رفتن اسماعیل رأیی ظاهر شد که حال او را نمایان ساخت. و بداء چنان است که تو با خودت سخن گفته باشی گر چه باطلگرایان خوششان نیاید. و ابو محمد بعد از من بر حق است و او علمی در اختیار دارد که بدان احتیاج است و ابزار امامت همراه اوست». - اصول کافی ص ۴۰.

26 24 آری اینان در این باره بر خدا و بر اي مه خودشان دروغ بستهاند -در ارتباط با الله گمان غیرحق و گمان جاهلیت میبرند- ادعا میکنند که الله میخواست ابوجعفر را امام کند پس وقتی که او مرد قبل از آنکه امام شود در آن هنگام برای الله تعالی چنین هویدا شد که امام ابومحمد باشد و این کار را هم کرد. و این همانگونه است که او میخواست اسماعیل را بهعنوان امام قرار دهد پس (پناه بر خدا) رأی جدیدی بهنظرش رسید و رأی سابق خود را تغییر داد و موسی کاظم را بهعنوان امام مردم قرار داد. و اینگونه بخاطر تبعیت از امیال و آرزوهای خودشان بر الله تعالی افتراء میبندند پس عذاب جهنم انتظار آنها را میکشد بخاطر این عقاي دی که دارند. و خدا آنها را بکشد! فراموش کردند که این عقیده بداي یت نسبت دادن جهل و نادانی به خدای دانا و آ گاه و کاردان و بزرگ است و کفر آشکاری میباشد. و کلینی از ابوحمزه ثمالی نقل کرده که او گفته است: از ابوجعفر شیندم که میگفت: الله تعالی این امر را تا هفتاد سال زمانبندی کرده است. پس وقتی که حسین کشته شد خشم الله تعالی بر اهل زمین فزونی گرفت و آن را تا ٤٠ سال به تا خیر انداخت و ما در این باره با شما سخن گفتیم. و شما آن حدیث و سخنان را بازگو کردید و پردهدری نمودید و بعد از این دیگر الله تعالی وقتی برای ٣٩ [الرعد: ث ٱ م حوا ء و ب ت و ع ن د هۥ أ م ٱل ك ب ما مقر ر نکرد. ما ش ا ٣٩]. ابوحمزه گفت: در این باره با جعفر صادق سخن گفتم. او گفت: اینگونه بوده ٢ است». و مراد از (این امر) در کلامش همان ظهور مهدی است. - یع ین -٢ الله تعالی اطلاع نداشته که حسین خواهد مرد. و چون از آن مطلع شد این امر را به تا خیر انداخت (خدا آنها را هلاک کند). اصول کافی ص ۲۳۲ طبع هند.

27 25 گذشته از این همه این مدعیات آنها باطل و بیپایه است. چرا که از عقیده (بداء) چنین اسنتباط میشود که خداوند «نعوذ بالله» نسبت به این اشیاء دیر هنگام جاهل و ناآگاه بود و فقط زمانی متوجه آنها شده که آنها پدید آمدهاند. و به مقتضای همین پیدایش رأی خود را تغییر داده و رأی جدیدی را اتخاذ کرده است. بیخبر از اینکه نسبت دادن جهل به الله تعالی کفری واضح و بیپرده است.

28 مسا له سوم: از عقاید فاسد آنها عقیده به عصمت اي مه دوازدهگانه محمدبن یعقوب کلینی در «اصول کافی» از جعفر صادق نقل کرده که:»اوامر علی اجرا میشود و نواهی او هم مورد پرهیز واقع خواهند شد». فضلیتی که برای حضرت محمد وجود داشته برای او هم وجود دارد. و محمد از همه خلق برتر است. کسی که چیزی از دستورالعمله یا احکام و دستورالعمله یا ع یل را مورد پیگرد و اعتراض قرار دهد گویی الله تعالی و پیامبرش را مورد اعتراض قرار داده است. و کسی که در مسا لهای کوچک یا بزرگ سخن و حکم او را نپذیرد تا حد شریک قرار دادن برای الله تعالی پیش رفته است... و بدینسان برای همه اي مه یکی پس از دیگری این حکم جاری است. الله تعالی آنها را بهعنوان ارکان زمین قرار داده که میتوانند زمینیان را به لرزه در آورند. آنها حجت بالغ خداوند برای بالانشینان زمین و زیر زمینیان میباشند. و امیرالمو منین چه بسیار که میگفت: من سهیم و شریک الله تعالی در میان بهشت و جهنم هستم. و من فاروق اکبر هستم. و من مالک عصا و میسم [= ابزار داغ زنی] میباشم. و همه فرشتگان و جبري یل و رسولان به مثل آنچه

29 ٱ 27 که برای محمد اقرار کردهاند برای من هم اقرار کردهاند. و من هم همچو پیامبر بار رسالت الهی را به دوش کشیدهام». و کلینی همچنین نقل کرده: «امام جعفر صادق گفته است: «ما انبارهای دانش الله تعالی هستیم. ما برگردان فرمان الله تعالی هستیم. ما جماعتی معصوم میباشیم. الله تعالی به اطاعت کردن از ما فرمان داده و از نافرمانی کردنها نهی کرده است. و ما برای بالانشینان زمین و و زیرمینیان آن حجت بالغ الله تعالی ٢ هستیم». و کلینی ذکر کرده: «از جعفر صادق شنیدم که میگفت: اي مه به منزله رسول میباشند با این تفاوت که آنها پیامبران نیستند و بسان پیامبر آنها برای همسرگزینی حلال نمیباشد. به استثنای این مسا له آنها به منزله رسول اکرم میباشند». و کلینی در باب اینکه «الله تعالی بر هر یک از امامان نص قرار داده» از ابو جعفر نقل کرده که از او درباره اسباب نزول این آیه سو ال شد: ٱ رحا م أ و ل وا و ۥ أ م ه ز ج م ن أنف س ه م وأ ت ه م م ن ؤ أو بٱ لم ك ٱ [الا حزاب: ۶]. ع أو ب ب ع ض ه م ض ب گفت: در ارتباط با مسا له امیری نازل شد. این امیری در فرزند حسین و کسان بعد از او جاری شده است. پس ما نسبت به امر و به رسول الله تعالی از مو منان و مهاجران و انصار اولاتر هستیم. گفتم: آیا اولاد جعفر هم از الله تعالی (و این نزدیکی ب ین به رسول خدا) بهره دارند! گفت: خیر. آنگاه من تیرههایی از عبدالمطلب را برای او برشمردم جوابش درباره همه آنها «نه» بود. و فرزندان - اصول کافی ص ۱۷۷ ٢- اصول کافی ص ۱۶۵.

30 28 حسن را فراموش کردم. بعد از آن بر او بهرهای دارند! گفت: خیر بهخدا ای عبدالرحیم بهغیر از ما هیچ محمدی دیگری در آن بهرهای ندارد». طاعت و فرمانپذیري از اي مه فرض است از ابوصباح نقل شده که او گفته است: شهادت میدهم که من از امام صادق شنیدم که میگفت: اعتراف میکنم به اینکه «ع ی»ل ب ع ی نل امامی است که الله تعالی فرمانپذیری از او را واجب ساخته است و نیز اعتراف میکنم که هر یک از حسن و حسین و حسین و محمدبنع یل ٢ کردن از آنها را فرض کرده است». امامانی هستند که الله تعالی فرمانپذیری و اطاعت و همچنین کلینی نقل کرده: امام محمد باقر گفته است: فرمان الهی تنها در شبان قدر به سراغ پیامبر و اولیاء و اوصیاءش میآید و به آنها میگوید:چنین و چنان کن! و بدینسان آنها در ارتباط با فرمان و دستور وی آن را دانسته و چگونگی عمل ٣ کردن بدان را گرفته بودند». شیعه معنای امامت را بهصورت خود ساخته مطرح کرده است چرا که امام را همچون پیامبران الهی معصوم دانسته و او را بهعنوان دانای به غیب معرفی کردهاند و بهمنظور تا یید کردن این اهداف خود این رؤیته یا ذکر کردهاند. جعلی را بهعنوان افتراء و دروغ حقیقت این است که امام به معنای الگوه و قدوه مطلق و بیچون و چرا میباشد. و این لفظ هم بر مو من و هم بر کافر اطلاق میگردد. مانند این فرموده الله تعالی: - اصول کافی ص ۱۷۷. ٢- اصول کافی ص ۱۰۹. ٣- اصول کافی ص ۱۵۴.

31 ۥ ب ل ه م ر إ ب ذ ٱ ت ا [البقرة: ۱۲۴]. ام إ م و این فرموده خداوند: ا ب ا ه ن ر ت 29 ف م ه ن ق ا ل إ أز ج نا ت نا م ن ا [الفرقان: ۷۴]. إ مام ذ ر و أ ق ر ة و مانند این سخن الهی: م ة ف و ف ت ل ا أ ٱل ر [التوبة: ۱۲]. م ة ون ع إ ٱ ار [القصص: ۴۱]. د أ ي م ه جعل و: و واژه ج ا ع ل ك ل لن ا س ت ق نا ل لم ل وٱجع امامت مستوجب عصمت و غیبشناسی و تدبیراندیشی در شي ون (هستی) نیست. و شیعه دلیلی در دست ندارند که ثابت کند صفات فوق به امام اختصاص دارد. بله همانا که قرآن مراتب چهارگانه مذکور را در کتابش گنجانده است آنجا که میفرماید: ٱ ع ل يه م م ٱ ين ع ع ك م و فأ ن ي ط ع ٱ وٱ لر س ول وم ك أ و وٱل ل ح و حس ن ء ٱ ب ن وٱ لصد يق وٱلش هد ا [النساء: ۶۹]. م ن ا ٦٩ يق ر «و کسی که از الله و رسولش اطاعت کند آنها با کسانی هستند که خداوند از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان بر آنها نعمت ارزانی داشته است و آنها بهترین رفیق و یار میباشند». در این مراتب و طبقههای چهارگانه آن امامتی که شیعه آن را اختراع کرده و آن را به عنوان اساس و پایه مذهب خود قرار داده است وجود ندارد. با وجودی که حضرت علی و اهل بیتش شدیدا با اینکه امام بهمعنای «معصوم یا واجبالطاعه» باشد مخالفت میکردند. و وقتی که مردم بعد از شهادت حضرت عثمان خواستند با

32 30 حضرت علی بیعت کنند و گفتند: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم گفت: رهایم کنید! و دنبال فرد دیگری بگردید و اگر مرا رها کنید من هم مانند شما خواهم بود و شاید بیشتر از شما سمع و طاعه داشته باشم نسبت به کسی که او را خلیفه میکنید. و اگر من معاون و وزیر (خلیفه) شما باشم بهتر است از اینکه امیر شما شوم». و این مطلب از نهجالبلاغه که یکی از مراجع مورد اعتماد شیعه است نقل شده است. اگر امامت از جهت خداوند میبود علی این عذر را نمیآورد چرا که امامتی که از طرف خداوند بر آن نص وارد آمده باشد واجب الطاعه هم برای امام و هم برای مردم است. و بدینسان حضرت حسن امامت را به معاویه واگذار کرد و با او بیعت کرد. و بدینسان حضرت حسینبنع یل ٢ بر دستان معاویه بیعت کرد. اگر حسن و حسین امامان برآمده از فرموده الله تعالی میبودند هرگز با معاویه بیعت نمیکردند و خلافت و حکم را به او واگذا نمینمودند. و ما مون به حضرت رضا گفت: چنین بنظرم رسیده که خود را از خلافت کنار بکشم و آن را به تو واگذا نمایم... با تو بیعت کنم. حضرت رضا گفت: من (هرگز میلی به این کار ندارم) و آن را از روی اراده خودم انجام نمیدهم. باری قبول نکردن مقام خلافت توسط حضرت رضا نشاندهنده این امر است که امامت امری نصدار و فرض شده نیست که شیعه و رافضیها اصحاب گرامی پیامبر را بخاطر عدم قایل شدن به آن کافر دانستهاند. (انشاءالله در بحث و جایگاه خاص خودش به آن خواهیم پرداخت) و اما صفاتی که قرآن و احادیث نبوی برای پیامبر ثابت شده است ما به آنها اعتقاد میگوید: داریم. مثلا قرآن صراحتا ٠٧ [الا نبیاء:.[۱۰۷ م ة ل ل ل ك إ ر أر سل ما و «و ما تو را فقط بهعنوان رحمتی برای جهانیان فرستادهایم». - نهج البلاغه, جزء ۱ ص ۱۸۳. ٢- معرفة اخبار الرجال (رجال الکشی) ص. ۷۲

33 ة ك إ كآف أر سل ما و ل لن ا س 31 ش [سبا :.[۲۸ نذ ير و «و تو را برای همه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستادهایم». يع ا [الا عراف: ۱۵۸]. م ٱ إ ا ٱ اس إ ر س ول ه ق ل «بگو ای مردم! من فرستاده خداوند برای همه شماها هستم». ز ل ون د ه ۦ ك ل ل م نذ ير ا ب ق ا ن ر ٱ ي ن ٱلف بارك ل [الفرقان: ۱]. «مبارک است کسی که فرقان (جداکننده حق از باطل) را بر بندهاش نازل کرد تا برای جهانیان انذارکننده بشود». ه م ك وك ن ي ج ر ب ون ح م يما ش م ن ؤ ي ر ف و ك س وا م يت و س ل ا م م ا ق ض رج ح س ه م أنف دوا م ل يما ٦٥ [النساء: ۶۵]. «قسم به پرودگارت ایمان نمیآورند تا زمانی که تو را در اختلافات و نزاعات فیمابین خودشان داور کنند و در دلهایشان شکی و یا تنگیای نسبت به قضاوت تو پیدا نکنند و کاملا تسلیم و مطیع شوند». ن ه وا ه فٱنت [الحشر: ۷]. م ا هٮ وم ف خ ذ و ه ءاتٮ م ٱ لر س ول ما و «آنچه را که پیامبر آورده برگیرید و از آنچه که نهی کرده دوری کنید». ٱ فٱ ب ب م ٱ [آلعمران: ۳۱]. ون ب نت م و ت ب ع ق ل إ ن ك «بگو: اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد». م ن ي ط ع ٱ لر س ول قد ط اع أ ٱ [النساء: ۸۰]. «و هر کس از رسول پیروی و اطاعت کند در حقیقت از خداوند اطاعت کرده است».

34 ه د ى ٱل د ما تب ع م ن ن شاق ق ٱ لر س ول وم ءت و س ا م ن ل ه ۦ جه ن ص م ن ن و ۦ ما تو و ؤ ٱلم 32 و ت ب ع س ب يل ا ٥ [النساء: ۱۱۵]. مص «و کسی که با رسول خدا بعد از آنکه هدایت برایش روشن شده مخالفت کند و راه مو منان را نپوید او را با آنچه که برای خود برگزیده وا میگذاریم و او را وارد جهنم میسازیم. و (این) سرنوشتی بد است». امت اسلامی بر این اتفاق نظر دارد که محمد بزرگترین و گرامیترین انسانهاست و دارای آنچنان منزلت بلند بالایی است که هیچ احدی در صفات و فضایل بدان نمیرسد. و او معصوم و مطاع است و او خاتم پیامبران است و جانشینانش به روش او گام برداشته و از آثارش پیروی میکنند و در هر کوچک و بزرگی به او اقتداء میکنند و آنها پرهیزگار و بسیار فاضل هستند, اما بسان پیامبر معصوم نیستند و در فضل و کمال به پای او نمیرسند آنچنانکه شیعه در ارتباط با اي مه خودشان افترا میزنند.

35 مسا له چهارم: از عقاید فاسد آنها عقیده به تحریف قرآن: شیعه به سه دلیل به قرآنی که هماکنون در دسترس مسلمانان قرار دارد ایمان نمیآورند: دلیل اول: برحسب عقیده شیعه همه اصحاب دروغگو هستند و اصحاب معتقد بودند که «دروغگویی» عبادت است. و بدینسان اي مه اهل بیت دروغگو بوده ولی تقیه کار بودهاند «و معتقد بودند به اینکه دروغگویی عبادت است». پس اگر همه اصحاب و اي مه اهل بیت دروغگو بودهاند پس چه کسی قرآن واقعی را از طرف پیامبران به آنها رسانده است!. دلیل دوم: و بدینسان طبق عقاید شیعه اصحاب گرامی دروغگو بوده و این در حالی است که آنها قرآن را نقل و روایت کردهاند. و اي مه اهل بیت روایت آنها را نه تنها روایت نمیکنند بلکه آن را موثق نمیدانند و تصدیق نمیکنند با این حساب رافضیها و شیعه چگونه میتوانند به صحت و تمامیت قرآن موجود اطمینان حاصل کنند!

36 34 دلیل سوم: روایته یا خود شیعه است که بنا به نظرشان صحیح هستند. در کتابه یا معتمد آنها بیش از هزار روایت متواتر وجود دارد که صراحتا از تحریف و تغییر قرآن موجود در دسترس ما خبری میدهند. در این کتابه یا معتمد شیعه یک روایت درست ملاحظه نمیکنیم از نظر این کتابها قرآن کنونی از حیث ثبوت حتی از یک خبر صحیح هم در نظر شیعه کم ارزشتر است!!. و اما اینکه میبینیم بعضی از شیعیان به اقوال چهار تن از علمای شیعه (شریف مرتضی ابوجعفر طوسی و ابوعلی طبرسی و شیخ صدوق) استناده کرده تحریفیافتگی قرآن را انکار میکنند این استنادشان باطل و بیپایه است چرا که مدارمذهب شیعه بر روی مذهب اي مه معصومین و جمهور محدثین شیعه و روایتهای آنها که بیش از ٢٠٠٠ روایت است و همگی قایل به تحریف قرآن میباشند قرار گرفته است. بنابراین سخنان این چهار بیچاره در مقابل سخنان اي مه معصوم و جمهور محدثان شیعه و سرشناسان قدیمی بزرگ شیعه چه وزن و ارزشی دارد!. گذشته از این این چهار نفر صرفا بخاطر مراعات کردن شرایط زمان خود و از باب تقیه به صحت این قرآن اذعان کردهاند و پوشیده نیست که آنها به تقیهکاری خیلی بها میدادهاند. و در این کتاب انشاءالله در جای خودش در این ارتباط مطالبی را ذکر خواهیم کرد. و جالب اینکه خود پژوهشگران شیعه اقوال این چهار نفر را به زیر تیغ انتقاد کشیدهاند. چنانکه حسینبنمحمد تقی نوری طبرسی در کتابش (فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب ربالارباب) به این نکته اذعان کرده و در صفحه ٣٣ آن گفته: «ندانستهایم که کسی از قدما با آنها موافق بوده باشد». و بیشتر محدثان شیعه قایل به تحریف قرآن هستند. چنانکه طبرسی در کتابش فصلالخطاب ص ٣٢ میگوید: «واین مذهب جمهور محدثان است که ما بر

37 35 ع ی ل سخنان آنان اطلاع یافتهایم». و میخواهیم بهطور فشرده روایا یت چند در باب تحریف قرآن را ذکر کنیم که کتب معتمد شیعه آنها را موثق و صحیح میدانند: محمدبنیعقوب کلینی در اصول کافی در باب (جامعان قرآن فقط اي مه بوده و آنها دانش آن را تماما میدانند) از جابر روایت کرده که او گفته: از ابوجعفر شنیدم که میگفت: هر کس از مردم ادعا کند که قرآن را طبق نزول الله تعالی جمع کرده یقینا دروغ گفته و تنها کسی که در این میان آن را بهصورت اصلی و واقعیاش جمع کرده حضرت علیبن ابیطالب و اي مه بعد از او میباشد». و نیز کلینی در اصول کافی ص ٦٧ چاپ هند از سالمبن سلمه روایت کرد که مردی بر ابوعبدالله قراي ت کرد و من حروفی از قرآن را گوش میدادم که با قراي ت مردم جور در نمیآمد. آنگاه ابوعبدالله گفت: از این قراي ت دست بردار! از همین قرآن مردم بخوان تا مهدی ظهور میکند. پس وقتی که او ظهور میکند آیه به آیه کتاب الله را میخواند. و آن مصحفی را که علی نوشته بیرون میآورد. و گفت: وقتی که از کتابت آن فارغ شد آن را به آن مردم (اصحاب راشده) نشان داد. و به آنها گفت: این کتاب الله تعالی است که بر محمد نازل کرده است و من آن را در دو جلد جمعآوری کردهام. آنگاه آنها گفتند: ما خود مصحفی داریم که همه قرآن در آن جمع شده است. احتیاجی به مصحف تو نداریم. آنگاه او گفت: بهخدا دیگر بعد از امروز آن را نخواهید دید فقط بر من لازم بود که شما را از آن مطلع سازم. تا آن را قراي ت کنید و بخوانید». و همچنین کلینی در اصول کافی ص ٦٧ چاپ هند ذکر کرده که:»احمدبن ا صبین یر میگوید: ابوالحسن مصحفی را به من داد و گفت: به آن نگاه نکن! [البینة:.[ ٱ ين فر وا م من هم آن را باز کردم و این آیه را خواندم ل ي ن در آن نامه هفتاد نفر از قریش همراه با نام پدرانشان را ملاحظه کردم».

38 36 و کلینی در اصول کافی ص ٢٦٤ باب (نکاتی درباره اسباب نزول ولایت) از ابوعبدالله روایت کرده «ولقد عهدنا الي آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والاي مه من ذريتهم فنسي» اینگونه بهخدا بر محمد نازل شده است». و باز کلینی در اصول کافی ص ٢٦٤ از جعفر صادق نقل کرده که: جبري یل این آیه را اینگونه بر پیامبر فرود آورد: «يا ايها الذين اوتوالكتاب آمنوا بما نزلنا في ع لي نور ا مبينا». و بعضیها میگویند عثمان مصاحف موجود را سوزانده و سورههایی را که در ارتباط با فضایل علی و اهل بیتش بوده ضایع کرده است. از جمله آن سورهها این سوره است. «بسم االله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين انزلنا هما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم» «به نام خدای بخشنده مهربان. ای ایمانداران به دو نوری که نازل کردهایم ایمان بیاورید. آن دو آیات من را که بر شما میخوانند و از عذاب روز بزرگی شما را برحذر میدارند. آن دو نور از یکدیگر هستند و من شنوا و آ گاه هستم». و ملاحسن از ابوجعفر نقل کرده که «دلیلی که نشان میدهد این قرآن دستخوش زیادت و نقص گردیده است این است که در آن از حق ما بر آن صاحب ٢ حق (بر خلافت) خبری نیست و پوشیده شده است». ای کسانی که به شما کتاب داده شده به نور مبین و روشنی که بر علی نازل کردهایم ایمان بیاورید. «نعوذبالله». - فصل الخطاب, چاپ ایران, ص ۱۸۰. ٢- تفسیر صافی /تالیف ملا حسن ص ۱۱.

39 37 و احمد بن ابیطالب طبرسی در کتاب (احتجاج) از ابوذر غفاری نقل کرده که وقتی رسول به دیدار حق شتافت حضرت علی قرآن را جمع کرد و آن را پیش مهاجران و انصار آورد. و آن را به آنها عرضه کرد. چون پیامبر چنین به او سفارش کرده بود. پس وقتی که حضرت ابوبکر آن را باز کرد در اولین صفحهای که آن را باز کرد رسوایه یا آن جماعت بهچشم آمد. آنگاه عمر جستی زد و گفت: ای ع یل آن را باز گردان ما به آن احتیاجی نداریم. علی آن را باز گرفت و بازگشت. پس عمر زیدبن ثابت را که قاری قرآن بود به حضور طلبید. آنگاه به او گفت: علی قرآنی را برای ما آورده که در آن رسوایه یا انصار و مهاجران ملاحظه میشد. و ما همچنین نظر داریم که قرآنی جمعآوری کنیم. و آن رسواییها و بیآبرویه یا مهاجرین و انصار را از آن حذف کنیم. زید هم این خواسته او را اجابت کرد پس گفت: حالا من از قرآنی که شما خواسته بودید فارغ شدم. و علی قرآنی را ظاهر کرد که همه اعمال شما را باطل و برملا خواهد ساخت. عمر گفت: چاره چیست! زید گفت: شما خود چاره را بهتر میدانید! عمر گفت:چاره این است که او را بکشم و از او آسوده شویم. به همین خاطر توسط خالدبن ولید برای کشتن او نقشه کشید. اما او موفق به انجام این کار نشد. و چون عمر به مقام خلیفهگری نشانده شد از علی خواستند که آن قرآن را به آنها تحویل بدهد تا آن را تحریف کنند و بیآبروهای خود را از آن پ کا سازند. آنگاه عمر گفت: ای ابوالحسن چه خوب میشود اگر آن قرآنی را که نزد ابوبکر آوردی تا بر سر آن جمع شویم بیاوری! گفت: خیر اصلا حرفش را هم نزنید! من آن روز آن را پیش شما آوردم فقط برای اینکه شما بهانه تراشی نکرده و در روز قیامت نگوي ید: «ما از این قرآن غافل بودیم.» یا نگوي ید: «آن را پیش ما نیاوردی!» قرآنی که در نزد من است فقط پاکان باید به آن دست بزنند و اختیارداران بعد از من از فرزندانم. آنگاه عمر گفت: آیا وقت از پیش تعیین شده و شخصی برای هویدا ساختن آن قرآن وجود دارد! علی گفت: آری وقتی قاي م

40 38 از نسل فرزندانم قیام کند آن را ظاهر میکند و مردم را به پیروی کردن از آن وا میدارد». و نوری طبرسی در کتاب «فصلالخطاب» میگوید: «امیرالمو منین (علی) دارای قرآن مخصوص بود که آن را بعد از وفات رسول الله شخصا جمعآوری نموده بود. او آن قرآن را بر آن جماعت (ابوبکر و عمر...) عرضه کرد اما آنها از آن روی گرداندند او هم آن را از دسترس آنها پنهان نگاه داشت و آن قرآن در نزد فرزندش بود و امامی از امامی دیگر مانند ساي ر خصوصیات امامت و خزاي ن نبوت آن را از یکدیگر به ارث میبردند. و آن قرآن هم اینک در نزد قاي م حجت است. عجلالله فرجه بعد از ظهورش آن را برای مردم ظاهر میکند و خواندن آن را به آنها دستور میدهد. و آن قرآن با این قرآن موجود از حیث تا لیف و ترتیب سورهها و آیات و حتی کلمات هم ناسازگار و متفاوت است. یع ین از جهت زیادت و کاهش با آن فرق دارد. و چون حق با علی و علی با حق است پس در قرآن کنونی از دو ٢ جهت (زیادت و نقص) تغییر وجود دارد. و این همان مطلوب و مدنظر است». آری این آقا که خدا او را بکشد اینگونه سخن میگوید و حرف میزند. و احمدبن ابیطالب در کتاب «الاحتجاج» طبرسی میگوید: «پس مساي لی برای آنان پیش آمد که مجبور شدند آن را جمعآوری کنند. و در این راستا من درآوردی مطالبی را به آن افزودند تا ستونه یا کفر خود را بوسیله آنها استوار و پا بر جا سازند. و مطالبی را در آن افزودند که نارسایی و ناسازگاری آن بسی آشکار است. و کسانی که در (آغاز) از زمان پیامبر شروع به نگارش (و جمعآوری کتاب) کردند دستهای از ملحدان بودند و به همین خاطر است که سخن منکر و دروغ و - کتاب (الاحتجاج) طبرسی چاپ نجف ص ۲۲۵/ تفسیر صافی, ص ۱۱- فصل الخطاب ص ۷. ٢- فصل الخطاب ص ۹۷.

41 39 بهتان را گفته و میگویند «. و حسین نوری طبرسی در کتاب فصلالخطاب میگوید: «از بسیاری از قدمای روافض روایت شده که قرآنی که هم اینک در دست ماست آن قرآنی نیست که الله تعالی آن را بر حضرت محمد نازل کرده است بلکه دستخوش تغییر و تحریف و ٢ زیادت و کاهش شده است». و ملاحسن از ابوجعفر نقل کرده که این قرآن آیهه یا ٣ فقط حروفی چند به آن اضافه گشته است». ع یل و نیز ملاحسن میگوید: از مجموع این روایته یا زیادی از آن حذف شده و اهل بیت چنین برداشت میکنیم که قرآن کنونی آنگونه که بر محمد نازل شده کامل نیست بلکه بخشی از آن مخالف و برعکس آنچه است که الله تعالی نازل کرده و برخی از آن تغییر یافته و دست کاری شده است و چیزهای زیادی از آن حذف شده از جمله نام در بسیار از جاها و از جمله واژه آل محمد چندین بار حذف شده. و نیز نام منافقان از آن پاک شده است و... و علاوه بر این قرآن کنونی بر آن ترتیبی که موردپسند الله تعالی و رسولش ٤ میباشد. نیست». و کلینی روایت کرده: «ابوعبدالله گفته است: قرآنی که جبري یل برای پیامبر ٥ فرود آورد هفده هزار آیه بوده است». - الاحتجاج, احمد بن ابی طالب طبرسی, ص ۳۸۳. ٢- فصل الخطاب, چاپ ایران, ص ۳۲. ٣- تفسیر صافی, تالیف ملا حسن ص ۱۱. ٤- مرجع سابق ص ۱۳. ٥- اصول کافی چاپ هند ص ۶۷۱.

42 40 در حالیکه قرآن موجود ٦٦٦٠ آیه میباشد گویی دو سوم قرآن حذف شده است و فقط یک سوم باقی مانده است. و نویسنده (مرآة العقول) در توضیح این روایتی که کلینی استخراج کرده میگوید: این روایت صحیح است. و ناگفته پیداست که این روایت و بسیاری از روایته یا صحیح از این دست صراحتا از نقص قرآن و تغییر آن خبر میدهند. و به اعتقاد من همه روایته یا لحاظ معنایی متواتر هستند و دور انداختن همگی اعتماد آن روایتها میشود بلکه به گمان من روایته یا روایته یا این باب به آنها مستقیما موجب سلب موجود در این زمینه از موجود در باب امامت کمتر نیستند پس چگونه (صحت کنونی) قرآن را با روایتی اثبات میکنند!. و ملا خلیل قزوینی شارح فارسی زبان کافی در ارتباط با روایت مزبور میگوید: «مراد از آن این است که بسیاری از آیات از قرآن کنونی حذف شدهاند. و البته در مصاحف مشهور و احادیث صحیح این موضوع اتفاق نیافتاده است. چرا که روایته یا خاص و عام بیانگر این هستند که بسیاری از (آیات) قرآن حذف شدهاند. و روایتها در این زمینه آن قدر زیاد هستند که واقعا تکذیب کردن آنها یک نوع گستاخی بشمار میآید و دل و جرأت میخواهد!. و این ادعا که «قرآن موجود همانی است که هم اکنون در مصاحف موجود است» خالی از مغلطه نیست. و استدلال به اهتمام صحابه و اهل اسلام در تثبت و کنترل این قرآن بعد از اصلاح یافتن از کاری که ابوبکر و عمر و عثمان انجام دادند استدلالی ضعیف ٩ [الحجر:.[۹ ل ف ظ ون مینمایاند. و بدینسان استدلال به آیه: ۥ ن ا كر ٱ ا إ ن ا ن نز - مرآة العقول شرح الاصول والفروع ج ۲ ص ۵۳۹ تالیف ملا محمد باقر مجلسی.

43 41 استدلالی قوی نیست چرا که این آیه با صیغه ماضی و در سورهای مکی است و بعد از این سوره سورهه یا فراوانی در مکه نازل شدند و این به استثنای سورههایی است که بعد از آن بهطور فراوان در مدینه نازل شدند. پس این نشان نمیدهد که همه قرآن محفوظ شده میباشد. و همچنین حفظ قرآن دلالت بر این ندارد که فقط در نزد عوامالناس محفوظ مانده است. بلکه میتوان چنین از آن برداشت کرد که این قرآن در نزد امام زمان و پیروان راز نگهدار او محفوظ است». و حسین نوری طبرسی در فصلالخطاب میگوید: «روایته یا وارده در خصوص تغییر بعضی از کلمات و آیات و سورهها با یکی از اشکال پیش گفته خیلی فراوان است. تا جاي یکه نعمتالله جزاي ری در یکی از تا لیفاتش میگوید: اخبار دال بر تحریف قرآن بالغ به دو هزار روایت است و جماعتی همچون مفید و محقق داماد و علامه جلیلی و غیر آنها مدعی جامعیت و شمولیت آنها میباشند. بلکه استاد هم در کتاب تبیان به کثرت آنها تصریح کرده بلکه جماعتی مدعی به ٢ تواتر رسیدن آنها شدهاند که در آخر مبحث آنها را ذکر خواهیم کرد». مطلبی و نوری طبرسی همچنین گفته است: آقای جزاي ری محدث در کتاب «الانوار» روایته یا عنوان کرده که مفهوم آن چنین است: «یاران و اصحاب ما بر صحت جامع متواتر دال بر تحریف قرآن به لحاظ ماده اعراب کلام انگشت ٣ گذاشته و آنها را باورکردهاند». و نوری طبرسی میگوید: «مضاعف بر آنچه که بهصورت متفرقه در ضمن دلایل سابق گذشت روایته یا کثیر و روشن و معتبری وجود دارند که بر راه یافتن حذف - الصافی شرح اصول الکافي- کتاب فضل القرآن جزء ۶ بخش نوادر ص ۷۵, تالیف ملا خلیل قزوینی. ٢- فصل الخطاب, تالیف حسین نوری طبرسی, ص ۲۲۷. ٣- مرجع سابق, ص ۳۱.

44 42 و نقصان به این قرآن کنونی گواهی میدهند. و نشان میدهند که این قرآن کمتر از آن قرآن تمام و کاملی است که الله تعالی آن را بهعنوان معجزه بر سرور و سالار انسانها و پریان نازل کرده است. و این روایتها در کتب معتبر و مورد اعتماد و مرجع آن اصحاب بهصورت متفرقه موجود میباشد». و همچنین نوری طبرسی میگوید: بدان که همه این روایتها از کتابه یا معتبری نقل شدهاند که یاران ما در راستای اثبات احکام شرعی و آثار نبوی به آنها ٢ متکی میباشند». و علمای شیعه بهطور مفصل روایته یا دال بر تحریف قرآن را ذکر کردهاند و همچنین جناب محمد باقر مجلسی یک دلیل عقلانی برای اثبات تحریف یافتگی قرآن ذکر کرده است آنجا که میگوید:»عقل حکم به این میکند که چون قرآنی که در بین مردم انتشار یافته و شخصیتی معصوم عهدهدار جمعآوری و کنترل کردن آن نشده است معمولا بعید بهنظر میرسد که جمع آن موافق با اصل کامل آن باشد. اما شکی در این نیست که مردمان (شیعهها) مکلف هستند که از این قرآن کنونی پیروی کنند و آن را بخوانند تا وقتی که قاي م ظهور میکند و این از طریق اهل بیت معلوم و مشخص شده است. و بیشتر روایته یا این باب از جمله روایتهایی هستند که بر کامل بودن و صحیح بودن این قرآن خط بطلان میکشند و بسیاری از آنها در بابه یا بعدی بخصوص در کتاب (فضلیت قرآن) ذکر خواهند شد و ٣ انشاءالله در این باره سنگ تمام خواهیم گذاشت». - فصل الخطاب, ص ۲۱۱. ٢- فصل الخطاب, ص ۲۲۸. ٣- مرآة العقول شرح الاصول والفروع ج ۲ ص ۱۷۱ تالیف ملا محمد باقر مجلسی.

45 ج 43 بعد از جمعآوری روایته یا وارد آمده در کتب شیعه و تا یید کردن آنها از جناب علمای سرشناس آنها به لحاظ تواتر و روشن بودن آنها در تحریف یافتگی قرآن میخواهیم عقیده آنها را طبق این روایتها مبنی بر اینکه قرآن موجود تحریف شده و تغییر یافته است ذکر کنیم نویسنده تفسیر صافی میگوید: اما در ارتباط با عقاید استادانمان در این باره باید بگوي یم که ظاهرا محمدبن یعقوب کلینی (معروف به) ثقهالاسلام معتقد به تحریف و راهیافتگی نقصان در قرآن میبوده است. چون که او روایا یت را در این باره در کتابش «کافی» ذکر کرده وبه هیچ وجه به تقدیح (و تضعیف) آنها نپرداخته و در اوایل کتابش ذکر کرده. که به (صحت) روایته یا موجود در آن کاملا اطمینان دارد. و بدینسان استاد کلینی علیبنابراهیم قمی هم چنین اعتقادی داشته است. بدلیل اینکه تفسیرش سرشار از روایته یا مربوط به آن است و او در این باره اغراق هم کرده است. و بدینسان شیخ احمد بن ابیطالب طبرسی هم در کتابش «احتجاج» به شیوه آنها گام برداشته است». و بسیاری از محدثان شیعه کتابی مستقل در این باره تصنیف کردهاند که در آن به اثبات تغییر و تحریف یافتگی قرآن موجود میپردازند. حسینبن محمد تقی نوری طبرسی در کتاب معروفش (فصلالخطاب في تحريف كتاب رب الارباب) نام این کتابها را برشمرده است. و او در مقدمه کتابش میگوید: «این کتابی لطیف و شریف است که حجت اثبات تحریف قرآن و رسواییهای ستمپیشگان و (عدالت ستیزان) آن را تا لیف کردهام و آن را ربالارباب» نام مینهم». «فصلالخطاب في تحريف كتاب سپس در صفحه ٢٩ همان کتاب کتابه یا تا لیف شده در این زمینه را برمیشمارد و میگوید: - تفسیر صافی, تالیف ملا حسن ص ۱۴.

46 44 - -٢-٣ -٤-٥ کتاب التحریف. کتاب التنزیل کتاب التنزیل منالقرآن و التحریف کتاب التحریف و التبدیل التنزیل و التحریف این کتابها بما میفهمانند که عقیده به تحریف قرآن در نزد شیعه از جمله ضروریات دین بهشمار میآید و گرنه این همه کتاب تا لیف نمیکردند. و اما عذرآوری بعضی از شیعهها به اینکه روایتها ضعیف هستند کاملا بیپایه و بیاساس است چرا که بیشتر بزرگان و علمای شیعه این روایتها را وارد کرده و آنها را موثق دانسته و یکی از آنها آن روایات را رد نکرده است. و نگفته که عقیدهای مخالف با آن دارد. بلکه آنها معتقد به تحریف قرآن هستند. و ما از علمای شیعه میخواهیم که اگر معتقد به صحیح بودن قرآن کنونی هستند کارهای زیر را انجام دهند. - -٢-٣ روایتیاز اي مه معصومشان بیاورند که در یکی از کتابه یا مورد اعتماد و معتبر آنها ذکر شده باشد و ثابت کند که قرآن کنونی کاملا صحیح و دست نخورده است. و البته که تا روز قیامت هرگز چنین روایتی را نخواهند آورد. لازم است که قاي لان به تحریف قرآن را کافر بدانند و این عقیده خود را در نشریات و مجلات علنی کنند. این قبیل روایتها را در مجالس خودشان ترویج نکرده و در مجالس خود از اصحاب آن و از آن روایتها ابراز براي ت کنند و کتابهایی را که در این زمینه به نگارش در آمدهاند تخطي ه نمایند. کتابهایی همچون کافی و احتجاج و غیر آنها... در حقیقت در این صفحات عقاید شیعه به تحریف قرآن کنونی را با استناد به روایات متواتر آنها و اقوال محدثین و علمای

47 45 بزرگ و سرشناس آنها را ذکر کردیم و کسی از بزرگان آنها نمیتواند آن را انکار کند. و این عبارات نقاب از چهره سیاه آنها برمیدارد و عقاید آنها را درباره کتاب مقدس الله تعالی که باطل هرگز بدان ره نتواند یافت فرا روی ما قرار میدهد. کتاب مقدس که از طرف خدایی کاردان و ستوده نازل شده است. و خداوند در این کتاب مجید میفرماید: يه ب ر الم ل ك ٱل ك ب د ه ت ق ى ل لم «الم این کتابی است که بیشک مایه هدایت پرهیزگاران است» ٢ [البقرة:.[۲-۱ ٩ [الحجر:.[۹ ل ف ظ ون ۥ ا ٱ كر ن ا نز و میفرماید: إ ن ا ن «ما خود قرآن را نازل کردیم و خود حافظ آن خواهیم بود». و میفرماید: ۥ ٧ ه ۥ و ق رءان ه ب ه ۦ ٦ إ ن ع ل ينا ع ع ج ل ك ر ب ه ۦ ل سانك ۥ ٩ [القیامة: ۱۹-۱۶]. يانه إ ن ع ل ينا م ۥ ٨ ه ق رءان ب ع ف إ ذ ا ق ر أ ه فٱت «زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [= قرآن] حرکت مده چرا که جمع کردن و خواندن آن بر ماست! پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن! پس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست!». و میفرماید: وا ٱ س وٱ ن أن ي ت مع ق ل ل ن ٱجت ت ون لو ع ع ض ض ه م ي ت ب م ثل ه ۦ و ن ب م ث ر ٱلق ءا ن ل ذا ٨٨ [الا سراء:.[۸۸ ظ ه «بگو: اگر انس و جن گرد آیند بر آنکه مانند این قرآن آورند هرگز نمیتوانند مانندش آورند و اگر چه برخی از آنان یاور برخی [دیگر] باشند».

48 46 و قاطبه مسلمانان بر این اتفاق نظر دارند که مصاحفی که در شرق و غرب در دسترس مسلمانان قرار دارد از اول قرآن تا آخر دو سوره ناس و فلق کلام الله تعالی و وحی نازل شده او بر پیامبر میباشد کسی که حرفی از آن را انکار کند یقینا کافر است. و اما اینکه بعضی از شیعیان غافل بعد از اینکه نمیتوانند ایمان خود را به این قرآن محفوظ شده و کامل ثابت کنند بهانه تراشی کرده و میگویند: وجود روایته یا کتابه یا دال بر تحریف که در کتابه یا ما موجود است اشکالی ندارد چرا که شما (سنیها) هم قایل به نسخ تلاوت قرآن و اختلاف در قراي ت قرآن میباشد باید بگوي یم که آن تمسک و بهانه تراشی شما همچو تمسک شخص غرق شده به گیاه است!! مگر خبر ندارید که نسخ تلاوت امری ثابت شده به نصوص است و اختلاف در نحوه قراي ت هم بدینسان میباشد!. این کجا و آن کجا! از شر این گمراهان ستم پیشه و خیرهسر به الله تعالی پناه میبریم. و بر آن دسته از شیعیان غافل که چنین بهانه تراشی میکنند لازم است که جمله و عبارتی از علمای اهل سنت بیاورند که قایل به تحریف یا تبدیل قرآن باشد. بلکه قاطبه اهل سنت بر این اعتقاد دارند که قایل به تحریف قرآن کافر و خارج از دین اسلام میباشد.

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی کلمه درس / پایه معنا ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی کلمه درس / پایه معنا ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان آورد ٥/٥ ءام ن ایمان آوردیم 4/10 ءام ن ا آیات نشانهها ٥/٦ ءایات آیه نشانه

توضیحات بیشتر

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از منظر روایات به آن تکالیف نگاهی گذارا بیندازیم. از

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز از مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Difficult Jungle Persian.indd

Difficult Jungle Persian.indd نام سخت کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

طلسمات محبت برای معشوقھ در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود

طلسمات محبت برای معشوقھ   در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود طلسمات محبت برای معشوقھ http://inapply.com در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود را دیوانھ وار عاشق خود کنید. این ٨ طلسم عبارتند از

توضیحات بیشتر

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي دیگران[ و [ حیدری... حمیدرضا وحی/نویسندگان زبان و قرآن آموزش : آسمانی سرود : پديدآور نام و عنوان دیگران[. و ملکیجو...] عاطفه تصویرگر ۱۳۹۱. طالیی نشر : تهران : نشر مشخصات جدول. مصور)رنگی(.: ص ۱۲0 : ظاهری

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

0026.doc

0026.doc ش k ي م ش n ش k ي م ش k ش k ي م ترکيب با تکرار در فصل قبل ديديم وقتي بخواهيم از بين n شي ي را با ترتيب انتخاب کنيم (از هر شي حداکثر يکي توان برداشت) به n P k طريق مي توانيم اين کار را بکنيم. همچنين اگر

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج باسمهتعالی شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که از

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به باسمهتعالی!! شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63>

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63> فنون شناخت درماني- فصل دوم 1 برگه 2-1. تعريف اصطلاحات اصطلاحاتي را كه در افكار خود آيندتان زياد استفاده ميكنيد در ستون سمت راست يادداشت كنيد. در ستون مياني هر اصطلاح را تعريف كنيد. در ستون سمت چپ از خودتان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید الف ) صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت ( ) مشخص کنید. - وقتی می گوییم «س بحان اهلل» می خواهیم بگوییم «خداوند از هر نقص و عیبی منزه است.» صحیح 2- اگر

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

دفاع از آل و اصحاب پیامبر

دفاع از آل و اصحاب پیامبر دفاع از آل و اصحاب پيامبر (در مقابل افتراهاي تيجاني گمراه و فتنهگر) بر كتاب ردي «آنگاه هدايت شدم» مو لف: دكتر ابراهيم رحيلي ترجمه: دكتر عبدالرحيم ملازاده شناسنامه كتاب نام كتاب: نويسنده: مترجم: ناشر: تيراژ:

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc 1 ب ح ج ر و س ل م «ب ی ت ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م ع م ر ی د ر ف ت ح ا ل م ق د س تعریف سریع ی ک ا ل م ق د س : ب ی ت ا ز ا ر ی ک ا چ ر ن و ف س ک ی خ ب ر ن گ ا ر م ش ھ و ر ب ی ب ی س ی د ر گ ز ا

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم تربیت پژوهشگر سرفصل جلسات دکتر مهدی نصرتیان اهور امور آموزشهای آزاد تنظیم: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث خرداد 1395 1 2 تسرهف یفرعم سرد 3... ۀسلج 4...لوا ثحابم یتامدقم

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی نمونه سواالت تستی پیام آسمانی هشتم گردآوری کننده : فاطمه باستان دبیردینی وقرآن دبیرستان دوره اول جاویدان *********************************

باسمه تعالی نمونه سواالت تستی پیام آسمانی هشتم گردآوری کننده : فاطمه باستان دبیردینی وقرآن دبیرستان دوره اول جاویدان ********************************* باسمه تعالی نمونه سواالت تستی پیام آسمانی هشتم گردآوری کننده : فاطمه باستان دبیردینی وقرآن دبیرستان دوره اول جاویدان ********************************** - 1 حضرت علی(علیه الس الم ( در پاسخ به سوال»هدف از

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به اين منظور با استفاده از نام كاربري ورمز عبور INLM

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم ریست کردن گذرواژه اپل ID آنچنان سخت و پیچیده نیست چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم اگر از دستگاههای اپل استفاده میکنید حتما اپل ID دارید. ممکن است زمانی نیاز به ریست کردن

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم بدون اینکه بدانید اطلاعات مکانی شما ثبت میشود پس جلوی آنها را بگیرید چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم گوشی شما میداند که دیشب کجا بودید. اما آیا دیگران هم باید بدانند شرکتهای فناوری میتوانند

توضیحات بیشتر

ويرايش دوم كتاب 2.doc

ويرايش دوم كتاب 2.doc شهابی در شب 2 خلاصه اي از کتاب شبهاي پیشاور شهابی در شب 3 شهابی در شب خلاصه اي از کتاب شبهاي پیشاور تالیف: سلطانالواعظین شیرازي تلخیص: دکترتوحیدي 4 خلاصه اي از کتاب شبهاي پیشاور شهابی در شب 5 تقدیم به:

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

بزرگترین نعمت بهشت رویت خداوند جل جلاله

بزرگترین نعمت بهشت رویت خداوند جل جلاله بزرگترین نعمت بهشت (رؤیت خداوند) مو لف: امام بن قیم جوزیه / 751-691 ه. ق عنوان کتاب: نویسنده: مترجم: موضوع: نوبت انتشار: تاریخ انتشار: امام بن قیم جوزیه ابوعمر تهرانی معاد (حیات بعد از مرگ و قیامت) اول

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر