گفتگوی عقلانی با شیعیان

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "گفتگوی عقلانی با شیعیان"

رونوشت

1 گفتگوی عقلانی با شیعیان به قلم توانمند: پرفسور احمد سعد حمدان الغامدی استاد آموزش عالی در دانشگاه ام القری مکه مکرمه مترجم: یوسف صداقت

2 عنوان کتاب: عنوان اصلی: تا لیف: ترجمه: موضوع: نوبت انتشار: تاریخ انتشار: منبع: گفتگوی عقلانی با شیعیان حوارات عقلیة مع الشیعة پرفسور احمد سعد حمدان الغامدی یوسف صداقت عقاید بررسی - (کلام) عقاید مذهبی شفاعت علم غیب امامت و مهدویت خمس) اول (دیجیتال) شیعه تیر (سرطان) ١٣٩٦ ه.ش - شوال ١٤٣٨ ه.ق کتابخانه قلم (زیارت قبور ا نی کتاب از سایت کتابخانە قلم دانلود شده است. ایمیل: سایته یا مجموعە موحدین محتوای این کتاب لزوما بیانگر دیدگاه سایت کتابخانه قلم نمیباشد بلکه بیانگر دیدگاه نویسنده آن است.

3 م ا ا ن ا م فهرست مطالب تقدیم به شما... ١ رشد اندیشه......١ گذشت از حسود.....٢ آزادی عقیده......٢ وھم زدگی......٣ در مطب ابن سینا... ٤ بھایی وھابی شد!....٤ وھابیھ یا بزرگ.....٥ تاریخ دعوت......٥ پیشینه وھابیت......٦ چرایی خطر وھابیت...٦ مانع اصلی وحدت...٨ وحدت یا شیعهگری!...٩ صفوی منش و وحدت!... ١٠ تلفات حوزه!......١١ استراتیژی جدید... ١٢ دیدگاه اھل سنت... ١٣ شھد شاھد من أھله...١٤ درباره این کتاب...١٥

4 ب گفتگوی عقلانی با شیعیان مقدمە مو لف... ١٧ مسا له اول :آیا امامت اصلی از اصول دین است و آیا با ادله قطعی ثابت شده است... ٢٠ امامت از دیدگاه تشیع یک اصل است......٢٠ روایات شیعه درباره امامت...٢٠ دیدگاه علمای شیعه...٢٢ روایت ارکان اسلام از دیدگاه اھل سنت......٢٣ دلاي ل ارکان دین از قرآن کریم...٢٤ رکن اول: الوھیت ونبوت است... ٢٤ رکن دوم نماز... ٢٦ رکن سوم زکات... ٢٧ رکن چھارم روزه...٢٧ رکن پنجم حج... ٢٨ دلیل امامت از قرآن کریم... ٢٩ معنی ولایت در قرآن کریم... ٣٢ تفسیر ولایت با روایت!...٣٤ سبب نزول آیه.....٣٥ چرا اسم ع یل در قرآن نیامده!...٣٩ بدون ذکر امامت در قرآن حجت تمام نمیشود...٤٠ مسا له دوم: مهمترین دلیل شیعه اثناعشری در اثبات امامت از سنت... ٤١ حدیث غدیر......٤١ سبب ورود حدیث...٤٣ لفظ اضافه در بعضی روایات...٤٦

5 فهرست مطالب ج الفاظ نادرست دیگر حدیث غدیر...٤٧ روایات دیگر نقض میشود...٤٨ نھج البلاغه ادعای امامت را باطل میکند.....٤٨ در خطبە ٩١ نھج البلاغه آمده است...٤٨ لزوم تحقیق در صحت روایات...٥٢ دروغ بر اھل بیت...٥٣ ع یل از تصویر نادرست روایات شیعه مبراست... ٥٥ حضرت حسن از خلافت دست کشید!......٥٦ مسي له سوم: آیا امامت مانند نبوت است!...٥٨ امامت از دیدگاه امامیان مانند نبوت است!!...٥٨ چرا امامت مانند نبوت حمایت نشد......٦١ فرار دین......٦٣ موضعگیریھایی که ادعای امامت را نقض میکند...٦٥ ع یل فرزندانش را به نام خلفاء مینامد!......٦٧ ابوبکر در اھل بیت...٦٧ عایشه در اھل بیت... ٧٠ حسنس از امامت دست میکشد...٧٢ مسا له چهارم: عصمت...٧٤ عصمت امامان از دیدگاه شیعیان اثناعشری...٧٤ زندگی ع یل امامت را نقض میکند...٧٤ کنارهگیری حسنس از امامت...٧٧ پذیرش و یل عھدی ما مون توسط امام ھشتم...٧٧ مسا له پنجم: تقیه...٧٩ تقیه شرعی......٧٩

6 د گفتگوی عقلانی با شیعیان تقیه شیعه اثناعشری...٨١ نتیجة تقیه امام....٨٣ احتیاج امام به پیروانش برای رفع اختلاف....٨٤ چرا امام بعدی تقیه امام قبلی را بیان نمیکرد...٨٦ تقیه و علم غیب...٨٧ امام از روی قصد حق را پنھان میکند!......٨٨ اگر امام نمیتواند حق بگوید باید ساکت باشد...٨٩ تناقض معصوم! در داستانی حقیقی......٩٠ شیعه بر خلاف اھل سنت عمل کند!......٩٢ تقیه منصب امامت را لغو میکند...٩٣ مسي له ششم: تواناییه یا خارق العاده... ٩٨ زمین لرزه را ع یل متوقف میکند!......٩٨ ع یل بر ابرھا سوار میشود!!...١٠٠ به گردن ع یل طناب انداخته میشود!!......١٠١ چرا ع یل از آن معجزات استفاده نکرد!.....١٠٣ و حسن چرا از معجزات استفاده نکرد......١٠٤ میلیونر پا برھنه!...١٠٤ پیروان اي مه چرا نپرسیدند!...١٠٥ مسي له هفتم: صحابهش... ١٠٧ شاخص اول......١١٨ دومین شاخص... ١١٩ سومین شاخص...١٢٠ قبل از پایان... ١٢٤

7 تقدیم به شما خواننده گرامی! خداوند منان را سپاسگذارم که توفیق داد ھدیه ارزشمند دیگری خدمت شما تقدیم کنم شکی ندارم که برای انسانھای عاقل و ھدفمند ھدیهای بھتر از کتاب نیست اینکه محتوای کتاب با ذوق خواننده موافق باشد یا نه بستگی به روحیه ھر خواننده دارد اما کسانی که به فرھنگ و اندیشه و اصلاح طلبی دینی علاقهمند باشند این موضوع برایشان مھم نیست. مھم این است که شما با چنین انگیزهای کتاب را دوست دارید و با کتاب انس میگیرید کتاب خستگی شما را رفع میکند درد شما را تسکین میدھد دلھره شما را بر طرف میکند در یک جمله کتاب خواندن و با کتاب ما نوس بودن کار انسانھای بزرگ است. رشد اندیشه انسان از لحاظ فکر و اندیشه نیز روز به روز رشد میکند و بزرگ میشود و عینا مثل اینکه سن انسان بالا میرود و ھر روز پختهتر و متینتر و قویتر میشود فکر و اندیشه او نیز ھر روز بالندهتر و تواناتر میشود با این تفاوت که در پرتو اسلام خالص فکر و اندیشه انسان مانند جسم او پیری و فرسودگی ندارد. اساسا انسانھای بزرگ توقف نمیشناسند ھمواره رو به ترقیاند ھمچنان پروازشان اوج میگیرد و به سوی ھدف در تکاپو ھستند انسانھای بزرگ از فکر مخالف و اندیشه حریف ترس و ھراس ندارند سلاح عقل و سپر دانش در تمام عرصهھا بعد از توفیق خداوند از آنان حمایت میکند منطق و برھان و استدلال و حلاجی یافتهھای دینی و فرھنگی

8 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٢ ھمچنان راه را فراسوی آینده برویشان میگشاید چشم انداز رشد و ترقی و سعادت برای اینگونه انسانھا تیره و تار نیست این قبیل انسانھا چنان توانا و نیرومند ھستند که تمام لحظات زندگی برایشان تفکر و اندیشه و پیشرفت و پیروزی است شکست نمیشناسند به شکست فکر نمیکنند از موانعی که قطعا بر سر راھشان وجود دارد ترس و واھمه ندارند. گذشت از حسود شاید دوستان نادان بیش از دشمنان سعی کنند در عزم و اراده و رشد و ترقی اینگونه افراد مانع ایجاد کنند خیلیھا تلاش میکنند در دیوار فولادین عزم و اراده این مردان بزرگ رخنه بوجود آورند چه بسا از روی حسادت چشم دیدن رشد و ترقی آنھا را ندارند اما آنھا با ھمت بلند و صبر و حوصله ھر روز گامھای قویتری برمیدارند ھر روز نگاھشان نافذتر اندیشهشان پختهتر افق دیدشان گستردهتر آرمانھای و متعالیشان درخشندهتر میشود شما ھم اگر از این نوع انسانھا ھستید از ھیچ قدرت و مانعی ترس و ھراس نداشته باشید و مطمي ن باشید که روزی درھای پیروزی و سعادت به روی شما گشوده خواھد شد روزی به آرمان و ھدف خود خواھید رسید روزی بدخواھان شما چارهای جز تسلیم در برابر عزم و اراده فولادین شما نخواھند داشت پس گذشت داشته باشید و حق بدھید که به شما حسودی کنند. آزادی عقیده اینکه شما را از آشنایی و نزدیک شدن با دیگران باز میدارند خیلی طبیعی است چون میترسند بازارشان کساد شود شاید مطمي ن ھستند که اصلی بودن مرغوب بودن پایدار بودن و نفیس بودن کالای حریف نیرومند مشتریھایشان را جلب خواھد کرد و شما بعد از آشنا شدن با کالای نفیس

9 ٣ تقدیم به شما رقیب نیرومند دیگر به کالای پر زرق وبرق اما قلابی آنھا توجھی نخواھید کرد و به ھیچ قیمتی آن را نخواھید خرید کدام انسان عاقل حاضر است برنز را به قیمت طلا بخرد! پس بازار حریف را کساد کردن فن و حرفه ھمه جو فروشان در پھنای بستر تاریخ بوده و خواھد بود! اگر چنین نیست پس باید مردم را در انتخاب اندیشه و عقیده آزاد بگذارند ھرکس ھرچه دوست داشت انتخاب کند اما نه مشاوران ظاھرا مجانی و دلالان حرفهای یکسره بغل گوش شما خواھند گفت: آقا ما خیرخواه شماییم! شما نمیفھمید! شما اینھا را نمیشناسید! ما میفھمیم! ما تجربه داریم! اینھا خیلی خطرناکند! وهم زدگی آری برای چنین مواقعی در ھر زمان مارکھا و برچسبھایی آماده دارند که تصور میکنند وقتی این مارک و برچسپ را به پیشانی کسی چسپاندند دیگر مردم به او نزدیک نمیشوند مثل اینکه گفته شود فلانی «ایدز» دارد! چه کسی حاضر است به این مریض خطرناک نزدیک شود! یعنی وھم ایجاد کردن که طبعا ھر کس ممکن است دچار وھم زدگی شود مگر انسانھای عاقل و زیرک که ھیچ حرفی را بیدلیل و بدون تحقیق نمیپذیرند. قرنھاست که روی این مسي له کارشده و به این نتیجه رسیدهاند که انسان از لحاظ روانشناسی یک سری خصوصیاتی دارد نکات ضعف و نکات قوت از بارزترین نکات ضعف انسان این است که اگر وھم زده شد کنترلش مشکل است مثل گوسفندی که از گرگ واھمه داشته باشد حالا اگر چوپان ھم برای کمک به او نزدیک شود از او فرار میکند به گمان اینکه گرگ آمده است!

10 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٤ در مطب ابن سینا گفته میشود در زمان ابن سینا دانشمند و طبیب معروف ایرانی مریضی را آوردند که در شکمش ماری جای گرفته بود! این مریض بیچاره که سالھا از وجود مار در شکمش! رنج میبرد چنان ضعیف و افتاده شده بود که توانایی حرف زدن ھم نداشت و فقط در انتظار مرگ لحظه شماری میکرد ابن سینا پس از معاینه و شنیدن درد دل مریض ھمراھانش را پرخاش کرد که چرا این مریض را دیر آوردید! مار نزدیک است که او را خفه کند! باید او را عمل کنم فردا ھمین وقت او را جراحی خواھم کرد طی این مھلت ابن سینا ماری پیدا کرد و در طشتی زیر تخت آماده گذاشت فردا مریض آمد و وارد اتاق عمل شد طبیب او را بیھوش کرد و ساعتی بعد که بھوش آمد طشت را جلو کشید و گفت ببین! تو با این مار چطور زنده ماندهای! مریض وھم زده نفس راحتی کشید و گفت: دست شما درد نکند احساس میکنم سبک شدهام! این وھم زدگی یکی از بارزترین نقاط ضعف انسان است. بهایی وهابی شد! امروز در میدان رقابت عقاید و افکار و اندیشه بزرگترین وھمی که عموم مسلمانان را از آن ترسانده میشود اژدھای خطرناک وھابیت است کسانی مصلحت دارند که درباره خطر این اژدھا تبلیغ کنند و مردم را از آن بترسانند دهھا سال است که درباره خطر وھابیت گفته و نوشته شدهاند و این بازی ادامه دارد. چند سال پیش مطلبی نوشته بودم و در بعضی سایتھا پخش شد که آنزمان به دلاي لی نتوانستم ادامه دھم. تیترش این بود: وھابیت چیست و وھابی کیست داستان بقال بھایی را نوشته بودم که روضه خوان محل برای اینکه بقال بیچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبر اعلان کرد که

11 ٥ تقدیم به شما بقال بھایی وھابی شده است! بازارش کساد شد! ناچار به پای روضه خوان افتاد و گفت: غلط کردم ھرچه ببری نوش جانت! حلالم کن روز بعد اعلان کرد که این بقال وھابی را ارشاد کردیم توبه کرد و مثل اول بھایی شد! مردم خوشحال شدند و در معامله را با او باز کردند! پس تعجب نکنید اگر شنیدید که فلانی وھابی است حالا این وھابیت چیست و وھابی کیست بماند برای بعد. وهابی ه ا ی ب ز رگ ما نمونهھایی از وھابیان بزرگ سراغ داریم که تعجب خواھید کرد که در عمق جامعه تشیع چگونه ھر کس از این مترسک به نفع خودش استفاده کرده و میکند! وقتی علاوه از شخصیتھای معروف و روشنفکران صاحب نامی مانند اسدالله خرقانی (تھران) و شریعت سنگلجی (تھران) و آیت الله برقعی (قم) و آیت الله علی أصغر بنابی (تبریز) حیدر علی قلمداران (قم) و غیره بعضی تي وریسینھای تشیع مانند شریعتی و مطھری و طالقانی و آیت الله منتظری و ١ حتی آیت الله خمینی!!! وھابی باشند دیگه بقیه چه ملامتند!!!. تاریخ دعوت مترسک سازی در تاریخ بشر عمر طولانی دارد برای حمایت و دفاع از باورھای اجتماعی که چه بسا ممکن است نقطه مقابل دین باشند حامیان و وارثان این باورھا ھر نواندیش و اصلاح طلبی را مارک و چسب میزنند و از او مترسکی میسازند که خودیھا ھم جرأت نزدیکشدن به او را نداشته باشند قرآن کریم پراست از این نمونهھا داستانھای پیامبران که خداوند آنھا ١- جریانھای سیاسی - مذھبی قبل از انقلاب چاپ چھارم نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ص ٣٦٨ و ٩ وچاپ ششم اعتماد قم ص ٧٤٣.

12 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٦ را احسن القصص خوانده از این بر چسبھا و تھمتھا فراوان دارد قوم و امت ھر پیامبری وقتی خواستند در راه دعوت توحید سنگ اندازی کنند تھمتھای جور و واجوری به آن پیامبر الھی چسباندند سلطه جویی قدرت طلبی جن زدگی سحر شاعری فقر سادگی دیوانگی وغیره تھمتھای رایجی بوده که در ھر عصر و زمان پیامبران الھی را به آن نسبت میدادند خودشان میدانستند که این تھمتھا بیپایه است اما از آنجاییکه تصمیم داشتند از خرافات و مزخرفات و موھومات ضد عقل و ضد فطرت در جامعه که در تاریکی جھل و گمراھی و نبود ھادی رشد کرده بود دفاع کنند لذا تھمت و افتراء میساختند و سعی میکردند که مردم را وھم زده کرده و از اطراف داعی و ھادی دور کنند به گمان اینکه برای ھمیشه خواھند توانست جلو فکر و اندیشه را بگیرند و جامعه را در انحراف و جھل نگه دارند. پیشینه وهابیت این مقدمه طبعا جای بسط و توضیح نیست اما ناگزیر اشاره میکنم که در تاریخ دوجنبش وھابیت وجود دارد یکی متعلق به قرن دوم ھجری است و دیگری به قرن دوازدھم حرکت وھبی یا وھابی کھن منسوب به عبدالوھاب بن عبدالرحمن بن رستم اباضی خارجی (متوفی ١٩٧ ھ. ق) یک حرکت انحرافی بوده است در حالیکه وھابیت معاصر یک حرکت اصلاحی در درون اھل سنت و مذھب حنبلی است اینکه چرا وھابیت اینقدر خطرناک جلوه کرده میتواند علل و اسباب مختلفی داشته باشد. چرایی خطر وهابیت ١- به دلیل اینکه عقاید و افکار وھابیت در قرن دوم مخالف اھل سنت بوده علمای اھل سنت از آن زمان به بعد ھرگاه مناسبتی پیش آمده علیه عقاید وھابیت رستمی مغربی فتوا صادر کردهاند.

13 ٧ تقدیم به شما ٢- از اواخر قرن دوازده و اوایل قرن سیزده ھجری که استعمار انگلیس از بیداری اسلام سخت بیمناک بود وقتی دعوت اصلاحی محمد بن عبدالوھاب( ١٢٠٦ ١١١٥ ھ ق) در صدد اصلاح و پاکسازی اسلام از خرافات و بدعتھا آغاز به کار کرد ابتداء دعوت او منسوب به خودش یعنی محمدی معروف شد اما بعدھا جیره خواران خان نعمت استعمار وقتی با حرکت وھابی مغرب در قرن دوم آشنا شدند و موج نفرت و انزجار مسلمانان و فتاوای متعدد علمای اھل سنت را درباره آن حرکت مشاھده کردند تصمیم گرفتند که حرکت اصلاحی محمدی را ھم وھابی بنامند. ٣ -از آنجایی که حرکت اصلاحی محمدی به رھبری محمد بن عبدالوھاب پس از قرنھا جمود و تحجر در جھان اسلام در کنار سایر حرکتھای اصلاحی اظھار وجود کرد و بویژه در مساي ل حساس و عوام پسندی مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شروع به فعالیت نمود طبعا واکنش تند عوام را به دنبال داشت که از ھر رسانهای مو ثرتر عمل میکند. ٤- عدم وجود علمای ھمفکر و رسانهای مو ثر در آغاز از یک سوء و تبلیغات منفی و گسترده شریف غالب استاندار عثمانیھا در مکه مکرمه علیه این حرکت که ھم پیمان آل سعود یعنی دولت رقیب شریف غالب بود از سوی دیگر موج سوء ظن علیه محمد بن عبدالوھاب و حرکت اصلاحیاش را بر انگیخت و علماء که در بدو أمر از حقیقت این حرکت اطلاعی نداشتند واکنشھایی منفی نشان دادند که البته بعدھا علمای اھل سنت دیدگاھشان را در این زمینه اصلاح کردند اما بدخواھان حرکت از موضع گیریھای اولیه علیه این حرکت سوء استفاده کردند.

14 گفتگوی عقلانی با شیعیان چنانکه عرض شد اقدامات عملی این حرکت در تغییر منکر بویژه در خرابکردن قبرھا و گنبدھا و بارگاهھایی که خلاف سنت ساخته شده و اینک به مراکز خرافات و بدعات و احیانا شرک تبدیل شده بودند از سوی شیعیان اثناعشری که علاقه فوق العادهای به این پدیدهھا دارند واکنشھای شدید تری در پی داشت عمق اختلافات شیعیان با اھل سنت از یک سو و تخریب گنبد و بارگاهھا (بویژه در بقیع و عراق که شیعیان خود را وارث این گنبد و بارگاهھا میدانستند! و امروزه کما کان خود را وارث این قبور منسوب به اھلبیت میدانند!) از سوی دیگر بھانه اساسی دست کسانی داد که دنبال سوژه بودند پس از سقیفه و فدک و کربلا که خیلی از عمرشان گذشته بود اینکه سوژه جدیدی پیدا شد و علاوه از اھل ١ سنت دشمن جدیدی ھم شناسایی شد که اسمش وھابیت است. ٨-٥ مانع اصلی وحدت پس با توجه به طرح تي وریسینھا و نظریه پردازان تشیع صلح و آشتی با ھر دشمنی ممکن است جز وھابیت! البته منافع استراتیژی و مصالح مختلف گاھی از شدت این خصومت کاسته و علی الظاھر چشم اندازی و لو تاریک و مبھم جھت آشتی در افق روابط شیعه و سنی ترسیم کرده است اما متا سفانه عمق این خصومت (با اھل سنت و البته در پوشش وھابیت) و قوت تا ثیر تي وریسینھای پیشرفتی حاصل نمیشود. مذھبی به حدی قوی است که در عمل ھیچگونه ١- در تھیه این بخش از محتوای کتاب تصحیح خطا تاریخی حول الوھابیة از دکتر سعد الشویعر و منابع مختلف دیگر استفاده شده است.

15 ٩ تقدیم به شما تظاھر به وحدت و شعار تقریب و کنفرانسھای یکطرفه وحدت و تقیه تاکتیکی در مقابل حوزه و دانشگاھای مسخر حوزه و مراکز علمی و رسانهھای قالب بندی شده در جھت تحقق اھداف برنامه شیعهگری و سایتھا و شبکهھای ماھوارهای از قبیل سلام و سحر وکوثر و اھل بیت و غیره که نه تنھا در جھت وحدت گامی بر نمیدارند بلکه در عوض ھمه این رجز خوانی وحدت را یک کار سبک و بیفایده میدانند در واقع ھم در برابر آنھمه موج گسترده شیعه گری و فراتر از آن این شیعه گری و چند مھره سوخته آن را به رخ عوام کشیدن و از رسانهھا پخش کردن خود بیانگر این حقیقت است. وحدت یا شیعهگری! شکی نیست که ادعاھای کاذب وحدت در راستای طرح گسترده شیعه کردن جامعه اھل سنت در سراسر جھان در نھایت به نفع برنامه ریزان این طرح بوده و خواھد بود بنابراین در بین تي وریسین و مدیران برنامه شیعهگری در نحوه اداره برنامه «وحدت» و «شیعهگری» به عنوان دو عنصر متضاد اختلاف نظر شدید وجود دارد. البته اختلاف در ھدف و استراتیژی نیست! فقط در نحوه اداره است! که مبادا از سناریوی وحدت سوء استفاده شود! و بعضی ھنرمندان و کارمندانی که قرار است فقط نقش وحدت خواھی را بازی کنند فراموش کنند که تابع سناریو ھستند و گمان کنند خودشان ھستند. طبق این برنامه حتی اگر کسانی از طرف مقابل باور کردند که وحدتی در کار است و خواستند گامی بر دارند نباید ابتکار عمل را به آنھا سپرد مثلا کنفرانس وحدت دوحه در محرم ١٤٢٨ ھ از دید مدیران و برنامه ریزان شیعهگری نزدیک بود ابتکار عمل را از آنھا بگیرد! و در سطح جھانی چنین مطرح شود که اھل سنت خواستار وحدت امت اسلامی ھستند! لذا بلافاصله آجیر خطر کشیده شد و شخصیتھای میانهروی مانند دکتر

16 گفتگوی عقلانی با شیعیان ١٠ قرضاوی و وھبة الزحیلی و محمد علی صابونی و غیره که تا قبل از محرم ١٤٢٨ ھ نه تنھا وھابی نبودند که میانهرو و داعی جدی وحدت و مھمان افتخاری کنفرانسھای وحدت و تقریب بودند وھابی و تندرو شناخته شدند! و از گردونه و حتی از لیست مجمع تقریب آقای تسخیری خارج شدند. پس چنین وحدتی از دید آنان مطلوب است!! ھمین دیروز(اردیبھشت ٨٧) بود که آقای رفسنجانی در افتتاح ٢١ کنفرانس وحدت و تقریب میفرمود: باید از غلو و افراط در شخصیتھای دینی یعنی امامان شیعه! و از سب و اھانت به مقدسات مذاھب اسلامی دیگر که قرنھا از زمان آنھا گذشته پرھیز کرد! شعار خوبی است اما نتیجه چیست! در ھر صورت عرض میکردیم که مترسک سازی در تاریخ عمر طولانی دارد و بازار حریف را کساد کردن و با تھمت و دروغ و افتراء شخصیت و فکر و عقیدهای را کوچک جلوه دادن ھنر کسانی است که با بضاعت مزجاه و قلابی میخواھند خویش را مقدس و قھرمان و دیگران را منحرف و ناقص معرفی کنند! صفوی منش و وحدت! در ھمین راستا ملاحظه میکنید که وقتی یکی از روحانیون صفوی منش وتفرقه افکن که در این اواخر از شبکه بدنام و تکفیری سلام بذر کینه و تفرقه میپاشد و ابولو لو مجوسی ) قاتل خلیفه راشد عمر فاروقس) را صحابی میخواند و بدترین اھانتھا و حتی تکفیرھا را به صحابه پیامبر ج روا میدارد وقتی با پرفسور احمد الغامدی نویسنده توانای این کتاب مینشیند و با سوء استفاده از کرم و مھمان نوازی او به خانهاش میرود و نان و نمکش را میخورد میبینیم اولا بدون اجازه!! در کنارش میایستد و (توسط پسر از ھمه جا بیخبر میزبانش!) عکس میگیرد! ثانیا بدون اجازه و

17 ١١ تقدیم به شما مخفیانه با استفاده از سیستم اطلاعاتی صدایش را ضبط میکند و بطور گزینشی ھرجایی که به نفعش ھست در سایتش پخش میکند! و عجیب اینکه با ھمه این مساي ل در ھمه جا او را وھابی معرفی میکند!! تا اینکه مبادا کسی به عنوان یک پرفسور دانشگاه ام القری مکه مکرمه افکارش را بخواند و از او متا ثر شود طبیعی است وقتی صفوی منشھا و ھمفکرانشان برای رونق بازار خویش شریعتی و مطھری و طالقانی و منتظری و حتی خود آقای خمینی را وھابی معرفی میکنند پرفسور غامدی که وھابی ھست که ھست صحبت از این نیست که طبق فلان تعریف و قاعده فلانی وھابی است یا خیر ھدف ایجاد وھم و دلھره در دل عموم است که مبادا به اعتراف این آقا خود حوزه ھم تلفات بدھد! تلفات حوزه! ھمین چندی پیش بود که از یک جلسه خصوصی ایشان توسط شاگردان محبوس در حصار افکار کلیشهای او و سایر ھمفکرانش مقطع فیلمی منتشر شد که از قول آقای ربانی میگفت: اخیرا من در سفر عمرهای که روحانی کاروان روحانیون بودهام سی نفر روحانی تلفات دادهام! که بدست وھابیھا شکار شدهاند! و با اینکه ھر روز برایشان کلاس داشتهایم و روشنگری! میکردیم به تعبیر ایشان سی نفرشان با وھابیھا «لول میخوردهاند»! پس این است سبب تھمتزدن و ھر روشنفکر رقیبی را وھابی خواندن! تا اینکه مبادا کسی شکار شود! و خدای نکرده! آمار تلفات بالا برود! حالا این روحیه و منطق با روحیه و منطق وحدت و تقریب چگونه میتواند سازگار باشد! روحیه اخوت و صداقت در کجا میتواند جا پیدا کند! شیعه کردن ھزاران جوان اھل سنت از کشورھای مختلف در حوزهھا و دانشگاهھای مدعیان وحدت کجایش با وحدت انطباق دارد اھل سنت در طول تاریخ فراتر

18 گفتگوی عقلانی با شیعیان ١٢ از ادعای وحدت با گذشت و سعه صدر بینظیری عمل کردهاند نه تنھا مسلمانان شیعه که حتی مسیحیان و یھودیان را در کشورھایشان تحمل کردهاند و خواھند کرد چون دین و عقیدهشان چنین دستور میدھد. استراتیژی جدید پس تبلیغات مغرضانه و مارک و برچسب زدن و مترسک ساختن و عقاید حقه اھل سنت را زیر نام ھیولای وھابیت که جز در تخیل کینه پروران و مترسک سازان وجود خارجی ندارد کوبیدن و در پشت دیوار عریان وحدت وتقریب پنھان شدن جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست و جز تا مین منافع دشمنان اسلام سودی ندارد امروز گویا یک استراتیژی ثابت وجود دارد و با تمام قوت و امکانات از آن حمایت میشود. خلاصه این استراتیژی این است که: ما با اھل سنت برادریم خطری که اسلام و شیعه و اھل سنت را تھدید میکند وھابیت است! این تابلو و شعار است اما در تفاصیل چی : جز چند نفر ھمه صحابه مرتد شدند! ابولو لو صحابی بزرگوار است! لعن و نفرین از قرآن ثابت است! و ثواب مضاعف دارد! وھابیھا تکفیری ھستند! و حکم قتل شیعه را صادر میکنند! از شرک و بدعت و توسل و شفاعت و زیارت قبور و غیره نام بردن و در برابر برنامهھای تکفیر صحابه و کشتار اھل سنت و شعارھای ضد و نقیض وحدت و تقریب واکنش نشان دادن و در نشستھا و کنفرانسھای نمایشی وحدت شرکتنکردن نشانه وھابیبودن است و...

19 ١٣ تقدیم به شما دیدگاه اهل سنت به عنوان یک پیرو مذھب اھل سنت و آشنا با دیدگاه علمای اھل سنت و روش و منش آنان عرض میکنم که ما اھل سنت با تمام مذاھب و مکاتب فقھی به شمول مذھب حنبلی و به اصطلاح شما وھابیت: اصولا مسلمان باشد حرام با تکفیر مخالفیم. قتل ھر انسان بیگناھی را و لو اینکه غیر میدانیم چه رسد به مسلمان قطع نظر از اینکه چه مذھبی داشته باشد. انفجارھایی که به نام دین در بین مردم بیگناه در ھر جای جھان انجام میگیرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اھل سنت و چه در جمع شیعیان ھمه را حرام و نادرست میدانیم. تکفیر مسلمان چه شیعه و چه سنی را حرام میدانیم مگر اینکه کسی اصل مسلمی از دین را انکار کند. اینکه بعضیھا از زبان اھل سنت به دروغ نقل میکنند که ھر کس یک شیعه بکشد به بھشت میرود! دروغ و افتراء محض است. علمای اھل سنت کشتن ھیچ انسانی را به صرف داشتن فلان عقیده حتی اگر یھودی و نصرانی باشد جایز نمیدانند اینھا تبلیغات کسانی است که در لباس اسلام بر علیه اسلام کار میکنند. اھل سنت خواھان وحدت حقیقی و ھمزیستی مسالمت آمیز ھستند و به ھیچ عنوان و تحت ھیچ شرایطی جنگ و خونریزی را در میان مسلمانان جایز نمیدانند اختلاف نظر و حتی طرح مساي ل اختلافی طبیعی است. دیدگاه یکدیگر را خواندن و با آن آشنا شدن و از راه بحث و گفتگوی سالم و دوستانه اختلافات را کمرنگکردن تنھا راه رسیدن به وحدت حقیقی و بھترین وسیله برای نا امید کردن دشمنان اسلام است.

20 گفتگوی عقلانی با شیعیان ١٤ شهد شاهد من أهله پس شما با اھل سنت سر وکار دارید و نه وھابیت حتی اگر اھل سنت با شما در مساي ل اعتقادی اختلاف داشته باشند که قطعا دارند به صرف داشتن چنین اختلافی وھابی کنید علمای شما معتقدند که: -١ سلفیھای متعص ب... نمیشوند و حتی اگر آنھا را وھابی فرض «امروز وھ ابیون به دو شاخه تقسیم شدهاند: ٢- وھ ابیھای معتدل و روشنفکر که اھل منطق و گفتمان و «حوار» ھستند به افکار سایر اندیشمندان احترام میگذارند و با دیگر مسلمانان به گفتگوی دوستانه مینشینند. نه فرمان قتل کسی را صادر میکنند نه مسلمانی را مشرک و کافر میشمرند و نه حکم به عراض میدھند و روز به روز طرفداران بیشتری پیدا اباحه اموال و ا میکنند. و این طلیعه مبارکی است برای جھان اسلام که آثارش در کتابھایی که اخی را در حجاز منتشر شده و در جراید و مناظرهھای ١ تلویزیونی آنجا مشاھده میشود». پس به امید اینکه ما از گروه دوم باشیم و طرفدارانمان روز به روز بیشتر شوند و برای جھان اسلام طلیعه مبارکی باشیم. و کتاب ما نیز جزو کتابھای این طلیعه مبارک باشد. ١- از مقدمه کتاب (وھابیت بر سر دوراھی) آیت الله ناصر مکارم شبرازی. از سایت خود ایشان: nk٢ پنجشنبه ١٩ اردیبھشت ٨٧ شمسی.

21 ١٥ تقدیم به شما درباره این کتاب ١- باید توجه داشت که نویسنده این کتاب (و کتاب گفتگوی آرام با دکتر محمد حسینی قزوینی) یک فرد معمولی نیست ایشان یک پرفسور توانا یک استاد عقلانی و منطقی است که مطالب کتابھایش از عمق علمی و قوت عقلانی برخوردار است. ٢- از آنجایی که ایشان فرصت نداشتند به مترجم اجازه دادند که بیوگرافی مختصری از شخصیتھایی که در این کتاب از مطالب آنھا استفاده شده بنویسد بنابراین اگر عیب و نقصی در بیوگرافی افراد وجود داشته باشد مسي ولیتش با مترجم است. ٣- تقریبا تمام نقل قولھایی را که نویسنده محترم از کتابھای شیعه نقل کرده مترجم به جای اقدام به ترجمه آن به اصل فارسی یا ترجمه فارسی چاپ شده آن مراجعه کرده و آن را عینا از خود منبع اصلی نقل کردهام مثلا اصل فارسی کشف الاسرار. حکومت اسلامی یا ولایت فقیه. ترجمه اصول کافی. رجال کشی. اسرار آل محمد (کتاب سلیم ابن قیس). نھج البلاغه ترجمه انصاریان. و ترجمه منظوم امید مجد. ٤- ھمچنانکه در لابلای کتاب ملاحظه میکنید ھدف نویسنده از این کتاب زمینه سازی برای ایجاد وحدت واقعی بین امت اسلامی است و نقل ونقد عقاید شیعه خدای نکرده به معنای اھانت به مذھب شیعه و پیروان آن نیست. ٥- چنانچه دوستانی درباره محتوای کتاب و مساي ل ذی ربط خواستند تماس بگیرند نویسنده محترم پرفسور الغامدی با کمال میل حاضر است به پرسشھای عزیزان پاسخ دھد. با ایمیل ایشان یا آدرس ناشر میتوانید تماس بگیرید.

22 گفتگوی عقلانی با شیعیان و اگر نقص و خلل یا انتقاد و پیشنھادی را به مترجم خواستید برسانید ایملم را اینجا درج میکنم و با کمال میل پذیرای فرمایشات شما سروران و کتاب دوستان خواھم بود. ١٦-٦ یوسف صداقت بیستم اردیبھشت ١٣٨٧ شمسی

23 مقدمە مو لف الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: این یک امر مسلم است که شیعیان اثناعشری اختصاصا اصول اعتقادی برای خودشان برگزیدهاند که جز خود آنان در قاموس عقاید ھیچکدام از مذاھب اسلامی دیگر جای ندارد. و ھرکس در این عقاید منحصر به فرد شیعیان با دقت و تا مل بنگرد به روشنی در مییابد که تمام این عقاید با یکدیگر متناقض است. بلکه موضع خود کسانی که از دیدگاه شیعیان امامان مذھب شیعه ھستند و گفتار و کرداری که از آنان نقل شده با این عقاید در تناقض آشکار است. که قطعا این دلیلی واضح بر وجود نقص و خلل در این عقاید شیعه است که نیاز به بازنگری ریشهای دارد. آنچه مسلم است عقاید باید قرین باور عمیق و یقین کامل باشد و چنین باور و یقینی ھنگامی محقق میشود که این عقاید مو ید و پشتیبان و تصدیقکننده یکدیگر باشند و گفتار و کردار امامان برفرض امام بودن تا یید کننده عقاید مذکور باشد و اصول و قواعد آن را تصحیح و اثبات کند. زیرا عقاید اساس و پایه دین است و ھرگاه پایه و اساس متناقض و ضعیف باشد دلیل بر بطلان و نادرستی آن است. و خصوصیت دین الله این است که منبع و سرچشمه آن یکی است و تمام اجزاء آن مو ید و پشتیبان و تصدیق کننده یکدیگر است. بنابراین محال و ناممکن است که این عقاید عقاید ربانی و الھی و آسمانی باشد اما در عین حال با یکدیگر در تضاد و تناقض قرار داشته باشند. لذا خداوند متعال میفرماید:

24 شی- ١٨ ٱ ل ق ر ء ا ن ٱ ول و ن م ن ع ند گفتگوی عقلانی با شیعیان د وا يه لوج أ ف ت د ب ر و ن ٨٢ [النساء:.[٨٢ كث ٱخت ف ا «آیا در قرآن تدبر نمیکنند و اگر از جانب غیر خدا میبود حتما در آن اختلاف فراوان مییافتند». در واقع تضاد و تناقض در مذھب شیعه مخصوص عقاید نیست در فروع نیز این تضاد و تناقض بگونه آشکاری بچشم میخورد تقریبا ھیچ روایتی در کتب شیعیان اثناعشری پیرامون احکام شرعی نیست که در کنار آن روایتی مخالف و متناقض با آن وجود نداشته باشد این خود دلیل روشنی است بر اینکه منبع و سرچشمه این روایات یکی نیست. ١ طوسی عالم شیعی اثناعشری در مقدمه کتابش تھذیب الا حکام (که یکی از کتب اربعه است) مینویسد: «یکی از دوستان که حقش بر ما واجب شده - که خدایش تایید کند- پیرامون احادیث اصحاب ما - که خدایشان تایید کند و برگذشتگانشان رحم نماید- و آنچه که از اختلاف و تفاوت و منافات و تضاد در این احادیث وجود دارد با ما صحبت و گفتگو کرد تا جاییکه تقریبا ھیچ روایتی نیست مگر اینکه در مقابل ضد آن وجود دارد وھیچ حدیثی نیست مگر اینکه در مقابل حدیث دیگری آن را نفی میکند تا جاییکه مخالفان ما این امر را از بزرگترین ضعفھای مذھب ما قرار دادهاند...». وی در بخش دیگری مینویسد: «تا اینکه بر عدهای از کسانی که توان علمی و بصیرت و آگاھی در وجوه استدلال و معانی الفاظ ندارند شبھه وارد شده و بسیاری از آنان بدلیل اینکه توجیه شبھه برایشان مبھم بوده و از حل شبھه عاجز ماندهاند ١ خ الطاي فة أبوجعفر محمد بن الحسن متوفی ٤٦٠ ھ.ق.

25 ١٩ مقدمە مو لف ١ از اعتقاد حق برگشتهاند». پس چنانکه گفتیم این تناقض در اصول و فروع ھر فرد شیعهای را وادار میکند که در اعتقاداتش بازنگری و تجدید نظر کلی بنماید تا اینکه شخصا به یقین و باور کامل برسد و این عینا ھمان چیزی است که علمای شیعه ھمواره ٢ به پیروانشان سفارش میکنند و میگویند در عقیده نباید تقلید کرد. پس یک شیعه عاقل وقتی به چنین تناقض آشکاری بر میخورد طبیعی است که برای یافتن حق و رسیدن به حقیقتی که خداوند آن را نازل فرموده تلاش کند تا اینکه در روز قیامت با عقیده غلط و نادرست به پیشگاه خداوند حاضر نشود. در این صفحات اندک سعی کردهام کلید تلاش و جستجو را بدست کسانی که در تلاش حقیقت ھستند بدھم تا با دقت و تا مل به این تناقض خطرناک در اصول و فروع مذھب شیعه پی ببرند من ھفت مسي له را در اینجا انتخاب کردهام: اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است دوم: حدیث غدیر. سوم: آیا امامت مانند نبوت است چھارم: ادعای عصمت برای امامان. پنجم: ادعای اینکه تقیه دین است. ششم: توان خارق العاده امامان. ھفتم: صحابهش اجمعین. توفیق و ھدایت به راه راست فقط در اختیار خداست. ١- پایان سخنان طوسی. ٢- به مقدمه رساي ل عملیه آیات عظام توجه فرمایید. مترجم.

26 مو ق«مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است و آیا با ادله قطعی ثابت شده است امامت از دیدگاه تشیع یک اصل است شیعیان اثناعشری معتقدند امامت نیز مانند توحید و نبوت و معاد اصلی از اصول دین است و ھمانند نماز و زکات و روزه وحج از جانب خداوند نازل شده است این مطلب در تمام کتب روایی و عقاید آنان صریح و روشن بیان شده است. روایات شیعه درباره امامت کلینی با سند خودش از ابوجعفر (امام محمد باقر/) روایت کرده که فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است نماز و زکات و روزه وحج و ولایت «ولم يناد بشيء كما نودی بالولاية» و بر ھیچ چیز دیگری مانند ولایت تا کید نشده است! اما مردم چھار اصل اول را گرفته و این یکی یعنی ولایت را ترک ١ کردهاند» در شرح اصول کافی درباره درجه این حدیث آمده است: ث ٢ کالصحیح» پس این حدیث از دیدگاه علمای شیعه صحیح و معتبر است. ١- اصول کافی کتاب ایمان وکفر باب دعاي م الاسلام ١٨/٢ حدیث شماره ٣. ٢- الشافی شرح الکافی ٢٨/٥ حدیث شماره ١٤٨٧.

27 ٢١ مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... در اینجا کلمه شھادت «لا إله إلا االله محمد رسول االله» را از ارکان اسلام انداخته و به جای آن ولایت را قرار داده و آن را از بزرگترین ارکان اسلام شمردهاند زیرا که میفرماید: «ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية». در حدیث دیگری نیز متن حدیث اول را آورده و راوی اضافه کرده است: کدامیک از اینھا بھتر است فرمود: ١ «ولایت بھتر است». چنانکه علمای شیعه معتقدند این حدیث به اعتبار سند از دیدگاه آنان ٢ صحیح است. ھمچنین در روایات شیعه آمده است که: «پیامبر گرامی صد ج مرتبه خداوند متعال به پیامبرش ج ٣ پیش از فرایض سفارش کرده است!!». و بیست مرتبه به آسمان برده شدند! و در ھر درباره ولایت علی و امامان بعد از او ما نفھمیدیم که چرا در تمام صد و بیست (١٢٠) مرتبه! مسي له امامت و ولایت تکرار میشده! آیا به دلیل اینکه پیامبر ج فراموش میکردهاند! یا دلیل دیگری داشته است! وانگھی جریان اسراء و معراج فقط یک مرتبه در قرآن کریم ذکر شده ما نمیدانیم که آقایان این ١٢٠ تا معراج را از کجا آوردهاند! عجیب اینکه تمام این روایات به امام جعفر صادق منسوب است. و عجیبتر اینکه آقای کلینی در ذیل این مبحث پانزده روایت آورده که یکی ھم از پیامبر گرامی ج نقل نشده است! ما اھل سنت الحمدلله تمام اصول و فروع دینمان را جز پیامبر گرامی ج از کس دیگری نمیگیریم. ١- اصول کافی کتاب ایمان و کفر باب دعاي م الاسلام ١٨/٢. ٢- الشافی ٥٩/٥ تفسیر عیاشی ١٩١/١ البرھان ٣٠٣/١ و بحار الا نوار ٣٩٤/١. ٣- کتاب الخصال از ابن بابویه قمی ص ٦٠٠ و ٦٠١ بحار الا نوار ٦٩/٢٣.

28 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٢٢ دیدگاه علمای شیعه علمای مذھب شیعه امامت را اصلی از اصول دین میدانند. آنھا در کتب عقایدشان نیز این موضوع را پذیرفته و مانند کتب رواییشان امامت را اصلی از اصول دین دانستهاند ما در اینجا به نقل سه نمونه اکتفا میکنیم. ١ آیت الله جعفر سبحانی از علمای معروف اثناعشری در کتابش الملل والنحل در ذیل مبحث: آیا امامت از اصول دین است یا از فروع مینویسد: ٢ «تمام شیعیان اتفاق نظر دارند که امامت اصلی از اصول دین است!». ٣ و محمد رضا المظفر مینویسد: «ما معتقدیم که امامت اصلی از اصول دین است که ایمان جز با اعتقاد ٤ با آن کامل نمیشود!». ٥ و آیت الله خمینی مینویسد: ١ «امامت یکی از اصول دین اسلام است!». ١- ایشان در سال ١٣٠٨ ھجری شمسی در تبریز متولد شده و از بازترین شاگردان آیت الله خمینی است و امروزه از علمای بنام شیعه و مدرسین نوانمند حوزه علمیه قم و در مجامع علمی تشیع نقش بارزی دارد أخیرا استاد علاء الدین البصیر نویسنده و محقق عراقی کتابی در نقد ایشان (جعفر السبحانی فی المیزان مرکو التنویر للدراسات الا نسانیة. القاھرة. ٢٠٠٧ م) نوشته که گر چه لحن نویسنده نسبتا تند است اما حد اقل در این یک مسي له فقھی (الصلاة خیر من النوم) آقای سبحانی را سخت به چاش کشیده است. ٢- الملل والنحل ص ٢٥٧. ٣- ري یس دانشکده فقه در حوزه نجف متولد ٥ شعبان ١٣٢٢ و متوفی عام ١٣٨٤ ھ ق. ٤- عقاي د الا مامیه ص ١٠٢ ٥- سید روح الله موسوی متولد ٣٠ شھریور ١٢٨١ متوفی ١٣ خرداد ١٣٦٨ ھ ش.

29 ٢٣ مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... و اما اصول چھارگانهای که در اول بحث با امامت ذکر گردید که اھل سنت و جماعت آن را ارکان اسلام مینامند در نزد تمام امت اسلامی با دلاي ل قطعی در قرآن کریم ثابت است. و یل امامت مورد نظر شیعیان اثناعشری حتی یک دلیل قطعی ھم از قرآن کریم یا سنت صحیح ندارد. روایت ارکان اسلام از دیدگاه اهل سنت ما در اینجا روایت ارکان اسلام را از دیدگاه اھل سنت نقل میکنیم این حدیث صحیح از پیامبر گرامی مان ج نقل شده و در آن ارکان وپایهھایی که اسلام بر آن بنا شده ذکر گردیده است از جمله مھمترین رکن دین الله که اسلام بدون آن ناتمام است- ومتا سفانه در این روایت آن را انداخته و به جای آن ولایت!! را جا دادهاند کلمه شھادت: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» است که ھر دو جزء آن یک اصل معرفی شده چونکه ھر دو باھم و مکمل یکدیگرند و یک جزء آن بدون دیگری ناقص است. در حدیث صحیح که از رسول خدا ج نقل شده این رکن اساسی ذکر گردیده اما از ولایت و امامت خبری نیست! اما شیعیان اثناعشری ولایت را به جای این رکن اساسی جای دادهاند!! در صحیحین از عبدالله ابن عمرب روایت شده که فرمود رسولخدا ج فرمودند اسلام بر پنج اصل بنا شده است: گواھی دادن به «لا إله إلا الله محمد رسول الله». إقامه نماز. دادن زکات. ١- کشف الاسرار ص ١٤٩.

30 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٢٤ حج خانه خدا. ١ و روزه ماه رمضان. ملاحظه میفرمایید که طبعا در این حدیث ذکری از ولایت نیست. دلاي ل ارکان دین از قرآن کریم اینک نمونهای از دلاي ل قطعی در قرآن کریم که ارکان مذکور با آن ثابت شده را در اینجا میآوریم: (در حدیثی که گذشت). رکن اول: الوھیت ونبوت است الف: الوھیت (یا توحید) یعنی گواھی دادن به اله بودن و معبود و شایسته پرستش بودن ذات یگانه و یکتای الله متعال با کمال قاطعیت میتوان گفت که توحید و دقیقا توحید الوھیت در صدھا آیه از قرآن کریم ثابت شده است از جمله دو نمونه را ملاحظه فرمایید: ٱلر ح ن ٱلر ح ي م ١٦٣ إ ه إ ه و ه ح د م إ ه «و معبودتان الله یگانه است. معبود راستینی [البقرة: ١٦٣]. ٱ ل إ ه إ ه و است». ٱ ي وم ٱلق [البقرة:.[٢٥٥ جز او نیست. بخشاینده مھربان «الله است که معبود راستینی جز او نیست. زنده و تدبیرگر ھستی است». ب: نبوت: اسم مبارک رسول گرامی ج چھار مرتبه در قرآن کریم با صراحت آمده و اما وصف ایشان به رسالت و نبوت وخطاب به ایشان با این صفات و اشارهھای دیگر در دهھا آیه آمده است که اینک نمونهھایی از آن را ملاحظه میفرمایید: ١- صحیح بخاری حدیث ٧ وصحیح مسلم حدیث ٢١.

31 مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... ٢٥ م د ر س ول ترٮ ه م عه ار ر ا ء بي نه م ٱلك ف م ۥ أش دا ء ين وٱ ٱ ن ر ن ث ر ك ع ا س ج د ا ي ب ت غ و ن ف ض م ٱ و ر ض ن ا س يماه م و ج وه ه م م ه ل ك م ث ل م ٱ و ر ٮ ة و م ث ل ه م ٱ يل كز ر ع أ خ رج ش هۥ ٱلس جود سوق ه ف ار ٱلك ر اع م ٱلز ٱستو ى ۦ ع ج ب ۥ ف ٱ س ت غ ل ظ ف غ يظ ب ه ا ز ر ه ظ يم ٢٩ جر ا ع ه رة وأ م ن ل ت ٱل م م غ ف ٱ ٱ ين ءام ن وا وعم ل وا عد و [الفتح: ٢٩]. «محم د رسول خداست و کسانی که با اویند بر خود مھربانند. آنان را در حال رکوع و سجده میبینی کافران سختگیر و در میان که از الله فضل و خشنودی میجویند. نشانه [درستکاری] آنان از اثر سجده در چھرهھایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است. و اما وصفشان در انجیل مانند کشتهای ھستند که جوانهاش را بر آورد آنگاه آن را تنومند آنگاه ساخت ستبر شد سپس بر ساقهھایش ایستاد کشاورزان را شگفت زده میسازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. الله به کسانی از آنان که ایمان آوردهاند و کارھای شایسته کردهاند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». إ رس ول قد خ لت م ن بل ه د ا م وم من ينقل ب م و ب م أ ع ٱ ن ق ل ب ت ج ز ي وس ي ٱلر س ل فإ ي ن م ات أو ق ت ل أ ٱ ش ا ي ه فلن ي ق ب ع ٱ ك ر ن ٱل ١٤٤ [آل عمران: ١٤٤]. «و محم د جز رسول [الله] نیست به راستی پیش از او رسولانی بودهاند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود از آیین خود بر میگردید و ھر کس از آیین خود برگردد [در حقیقت [ ھیچ زیانی به الله نمیرساند و الله به شکرگزاران پاداش خواھد داد». ه ا يع ا م ٱ إ ٱ ي ۥ م ل ك ق ل ٱ اس إ ر س ول ه و ي ٱ سو ور ٱ ۦ ه إ إ و ت م يت و ام ن وا ب ٱلس ٱ ض

32 یقی«٢٦ گفتگوی عقلانی با شیعیان ل ع ل م ه ت د و ن ١٥٨ [الا عراف:.[١٥٨ ت ه ۦ و ع و ه ي ؤ م ن ب ٱ و ٱ ت ب ٱ ٱ ي «بگو: ای مردم! من فرستاده الله به سوی ھمه شما ھستم کسی که فرمانروایی آسمانھا و زمین از آن اوست معبود [راستینی [ جز او نیست زنده میکند و میمیراند. پس به الله و رسول او آن پیامبر درس ناخواندهای که به الله و سخنان او ایمان دارد ایمان آورید و از او پیروی کنید تا اینکه ھدایت شوید». ر ص ن ت م ح ا ع س م ع ز ز ع ليه م ن أنف م ر س ول م ل ق د ج ا ء ١٢٨ [التوبة: ١٢٨]. م ؤ م ن ع ل ي م ب ٱل ر ء وف ر ح يم یب«گمان رسولی از خودتان نزد شما آمد رنجتان بر او دشوار بر شما حریص [و] به مو منان ري وف و مھربان است». رکن دوم نماز آیات فراوانی دربارۀ فرضبودن و دستور به اقامه و اینکه نماز شرط ایمان است و موارد مرتبط دیگر در قرآن آمده است. از جمله: ك ب ا م و ق و ت ا ١٠٣ إ ن ٱ ل ص ل و ة ن ت ٱل م ؤ م ن [النساء: ١٠٣]. نا نماز بر مو منان واجبی زمانبندی شده است». وه ءات وا ٱ ل ص ل و ة و أ يم وا د ز ك و ة خ ن س م م نف م وا ما قد ٱ ل و و ع ند إ ن ١١٠ [البقرة:.[١١٠ ا عمل ون بص ٱ ٱ ب م «و نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید. و ھر خیری را که پیشاپیش برای خودتان میفرستید [پاداش] آن را در نزد الله خواھید یافت. یقینا الله به آنچه میکنید بیناست». ون ه وه و ٱ ي إ ٧٢ [الا نعام: ٧٢]. ق وه ٱ ل ص ل و ة وٱ و أن أ يم وا «و اینکه نماز را برپا دارید و از او بترسید و اوست آن ذاتی که به نزد او محشور میگردید».

33 و«مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... ٢٧ ف إ ن ت ا ب و ا و أ ق ا م و ا ٱ ت ٱ ل ص ل و ة ءاتو ا و ٱ ل ز ك و ة م ن ف إ خ ل ق و ع ل م و ن ١١ [التوبة:.[١١ ٱ ين ل فص و «پس اگر توبه کنند و نماز بر پای دارند و زکات بپردازند پس برادران دینی شما ھستند. و ما آیات [خود] را برای گروھی که میدانند به روشنی بیان میکنیم». رکن سوم زکات و زکات تقریبا دوشادوش نماز است ھرجاییکه سخن از نماز به میان آمده دستور زکات نیز داده شده است و اما حکم فرض بودن آن را میتوان از آیات ذیل روشن نمود: م ل و ٱ ل م ؤ ٱل ع ل ي ه ا و قرا ء و ل لف ٱلص د ت ٱل م ك ا إ م ر م ن م ٱ و ض ة ٱل ق ا ب و سب ي ل ٱب ن ٱلس ب يل ف ر و و ٱ ل ر ٦٠ [التوبة:.[٦٠ ع ل يم حك يم «صدقات فقط برای فقیران و بینوایان و م ق ل و ه ٱ وٱ ل ف ة کارگزاران [گمارده شده] بر آن و دلجویی شوندگان و [برای خرج کردن] در [راه آزادی] بردگان و وامداران و [برای ھزینه کردن] در راه الله و در راه ماندگان است که [به عنوان] حکم مقرر شده از [سوی] الله است. و الله دانای فرزانه است». ع وا ع ٱرك م ٱ ل ز ك و ة و ءات وا ٱ ل ص ل و ة و أ يم وا و ٤٣ ٱل ك ع [البقرة: ٤٣]. نماز بر پای دارید و زکات بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع کنید». رکن چھارم روزه فرضیت و اھمیت روزه نیز مانند سایر ارکان اسلام در قرآن آمده است. ا ك ت ب ٱ ين م ن كم ام وا ك ت ب ع لي م ٱلصي ا ٱ ين ءامن ه ب ل م ل ع ل م ت ق و ن ١٨٣ [البقرة:.[١٨٣

34 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٢٨ «ای مو منان روزه بر شما فرض شده است چنان که بر پیشینیانتان فرض شده بود تا اینکه تقوی پیشه کنید». ٱ ي أ نز ل يه ش هر ر مض ان ن ش ه د م ن م و ن م ٱ ل ف ر ق ا ه د ى ٱل ن م ت اس و ي لن ه د ى ل ٱلق ر ءان ر سف و ن ن م ر ضا أ م و فل يص مه ٱلش هر ع م ل و ا ٱل و ي ر د ب م ٱ ل ي و ك ٱ ب م ر د ي ر خ ا أ ن ي فع دة م ل م ش ك ر ون لع ا ه دٮ م و م ١٨٥ ٱ وا ك و ٱل ع د ة [البقرة:.[١٨٥ «ماه رمضان [ماھی است] که قرآن در آن نازل شده است کتابی که راھنمای مردم و [در بردارندۀ] دلایل روشن از ھدایت و جدا کنندۀ حق از باطل است. پس ھر کس از شما که [آن] ماه را دریابد باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار حق شما یا مسافر باشد باید به تعداد آن از روزھای دیگر [روزه بگیرد], الله در آسانی میخواھد و در حق شما دشواری نمیخواھد و میخواھد که شما [روزه] را کامل کنید و الله را به پاس آنکه ھدایتتان کرد به بزرگی بستایید و تا اینکه شکرگزاری کنید». رکن پنجم حج فرضیت حج نیز در قرآن متجلی گردیده است برای نمونه یک آیه را ملاحظه فرمایید: ن ت ي ه س ب ي و م ن ف ر ف إ إ ٱست ط اع و ٱ ا س ح ج ٱ م ن ل م ن ٱ ل ٩٧ [آل عمران: ٩٧]. ٱ غ ع «و برای الله حج خانه [کعبه] بر [عھده] مردم است [البته] کسی که توانایی آن را داشته باشد. و ھر کس کفر ورزد [بداند] که الله از جھانیان بی نیاز است». پس این است ارکان پنجگانهای که اسلام بر آن بنا شده است که ھر کدام آن با دلیل قطعی واضح و روشن و آشکار و با صراحت کامل در قرآن

35 ٢٩ مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... کریم ثابت شده است که درباره ثبوت آن ھیچگونه اختلاف نظری بین تمام فرق اسلامی وجود ندارد. اما پرسش این است که دلیل قطعی از قرآن کریم برای اثبات امامت کجاست! که مانند این ارکان پنجگانه امامت را نیز با صراحت و قاطعیت اثبات کند در حالیکه به ادعای شما حکم ھمه یکی است بلکه طبق ادعای شما مانند امامت و ولایت بر ھیچکدام از ارکان اسلام تا کید نشده است!! قرآن کریم در دسترس ھمگان قرار دارد از اول تا آخر با دقت آن را تلاوت کنید کوچکترین اشارهای ھم به امامت وجود ندارد. پس چگونه ادعا میکنید که امامت اصلی از اصول دین است! این چگونه اصلی است که حتی یک آیه ھم در قرآن کریم برای اثبات آن وجود ندارد! طبعا خواھیدگفت دلاي ل زیادی وجود دارد عرض ما این است که فقط یک دلیل محکم بیاورید! دلیل امامت از قرآن کریم شما مدعی ھستید که آیه ٥٥ سوره ماي ده قویترین دلیل شما شیعیان اثناعشری بر امامت است: إ ما و م ٱ. ٥٥ ٱ ل ز ك و ة و ه م ك ع ون ۥ و رس و وٱ ين ن وا ٱ ين ءام ق يم ون ي ٱ ل ص ل و ة ؤ ت ون و «جز این نیست که ولی شما الله و رسولش و مو منانی ھستند که نماز بر پای میدارند و آنان در اوج فروتنی زکات میپردازند». ١ ١ طوسی در این باره مینویسد: ١- شیخ الطاي فه أبوجعفر محمد بن الحسن متوفی ٤٦٠ ھ.

36 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٣٠ «و اما نص بر امامت ایشان از قرآن کریم: قویترین دلیل بر امامت این ن وا ۥ وٱ ين ءام فرموده خداوند متعال است: إ ما و م ٱ و رس و ق يم ون ٥٥ [الماي دة:.«[٥٥ ٱ ل ز ك و ة و ه م ك ع ون ٱ ين ي ٱ ل ص ل و ة و ؤ ت ون ٢ و طبرسی مینویسد: «این آیه از واضحترین طالبس بعد از پیامبر ج دلاي ل بر ٣ است». صحت امامت بلا فصل علی ابن ابی پرسش ما این است که امامت در کجای این آیه ذکر شده است! حتما خواھید گفت: ولایت در آیه کریمه به معنی امامت است! شما چگونه ولایت را به امامت تفسیر کردهاید در حالیکه قبل و بعد از این آیه ھم ولایت ذکر شده اما به اجماع شیعه و سنی در ھیچ جا از موارد مذکور ولایت به معنی امامت نیست چه قبل و چه بعد از این آیه. بیایید با ھم درباره این آیات دقت کنیم و ببنیم که با کمال شگفتی این آیه را چگونه از سیاق و روند طبیعی آن بیرون آورده و به نفع خودتان تفسیر کردهاید: ت خ ذ وا ر ى أو ا ء ع ض ه م وٱ وا ٱ ه ود ا ٱ ين ءامن ه د ي م ٱ ه ٱ ل ق و م نه م إ ن ۥ أو ا ء ع ض ومن تول ه م م ن م فإ ن ه ل م ن أ ول ون ق يه م ون ر ع ل و ه م م رض ٱل ٥١ ى ٱ ين ق ما ن ع ند ه ۦ ي ص ب حوا أ ب ٱ ل ف ت ح م ٱ أن ي ع مر رة أو أ ص يبنا دا ت ء ٱ ق ول و وا ب أق سم ؤ ٱ ين ٥٢ و ٱ ين ءامن ا أ د م أنف س ه م أ وا ١- تلخیص الشافعی ١٠/٢. ٢- أبو علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی ٥٤٨ ٤٧١ ھ. ٣- مجمع البیان ١٢٨/٢.

37 مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... ٣١ ن ا ه ص ب ح و ا ٥٣ ل ه م ف أ ع م ح ب ط ت أ ه م ل م ع ن ه م إ ي ج ه د م ه ب ن د ين ه ۦ فس وف يأ ٱ ب ق و ن ي رت د م ن م ع وا م ٱ ين ءامن ٱ ٱل ف ر ن أع ز ة ٱل م ؤ م ن ۥ أذ ل ح ب ونه ي ه د ون س ب ي ل و ل ي م ٥٤ وٱ س ع ع ن ش ا ء ي ؤ يه م ٱ و اف ون ل وم ة ل ك فض ل و ؤ ت و ن ٱ ل ص ل و ة ق يم ون ٱ ين ي ن وا ۥ وٱ ين ءام إ ما و م ٱ ور س و ٱ ن ح ز ب ۥ وٱ ين ء ا م ن و ا ف إ ول ٱ و رس و ت ن ٥٥ وم ٱ ل ز ك و ة و ه م ك ع ون وا ذ وا ل ب ون ز و خ ذ ٱ ين ٱ د ين م ه وا ت ا ٱ ين ءامن ه ٱل ٥٦ ه م ق وا وت وا ب وٱ ٱ إ ن ن ٱ ين أ م أو ا ء ٱ ل ك ف ا ر ٱلك م ن ب ل م و و ل ع ب ا ه م ق و م ا ه ز و و ل ع ب ا ل ك ب ٥٧ ذ ا ن ا د ت م إ ٱ ل ص ل و ة ٱ ذوه نت م م ؤ م ن ك ع ق ل ون ٥٨ [الماي دة: ٥١-٥٨]. «ای مو منان یھود و نصاری را دوستی به [خویش] مگیرید. آنان دوستان یکدیگرند و ھر کس از شما آنان را به دوستی بپذیرد به راستی که خود از آنان است. بی گمان الله گروه ستمکاران را ھدایت نمیکند( ٥١ ) آنگاه بیمار دلان را میبینی که در [دوستی] آنان میکوشند. میگویند: میترسیم که بلایی به ما برسد پس نزدیک است که الله فتح یا چیزی [دیگر] از نزد خویش در میان آرد آنگاه از آنچه در دل خویش پنھان داشتند پشیمان شوند ( ٥٢ )و مو منان میگویند: آیا اینانند کسانی که [با] سختترین سوگندھای خویش به الله سوگند خوردند که آنان با شما ھستند. کارھایشان تباه شده و زیا کن ار شدهاند ( ٥٣ )ای مو منان ھر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] الله گروھی را در میان خواھد آورد که آنان را دوست میدارد و [آنان نیز] او را دوست میدارند. [قومی که] بر مو منان فروتن و بر کافران درشتخویند در راه الله جھاد میکنند و از سرزنش ھیچ سرزنش کنندهای نمیھراسند این فضل الله است آن را به ھر کس بخواھد میدھد. و الله گشایشگر داناست ( ٥٤ )جز این نیست که دوست شما الله

38 آی«گفتگوی عقلانی با شیعیان ٣٢ و رسولش و مو منانی ھستند که نماز بر پای میدارند و آنان در اوج فروتنی زکات میپردازند ( ٥٥ )و ھر کس الله و رسولش و مو منان را دوست بدارد [بداند که] حزب خداست که پیروز است (٥٦) ای مو منان آنان را که دینتان را به ریشخند و از پیروان بازی گرفتند آسمانی پیشین کتابھای به کافران را و [نیز دیگر] دوستی [خویش] مگیرید. و اگر ایمان دارید از الله بترسید ( ٥٧ )و چون به نماز فرا میخوانید آن را به ریشخند و بازیچه میگیرند. این به سبب آن است که آنان قومی ھستند که خرد نمیورزند (٥٨)». پرسش ھر انسان عاقل از شما این است که چگونه به خود اجازه دادید از میان شش موردی که در این چند آیه مربوط به یکدیگر ذکر ولایت آمده فقط یکی را به امامت تفسیر کنید! قرآن کریم پر است از این کلمه چه جایی که خداوند خودش مستقیما مطلبی فرموده و چه جایی که از زبان دیگران نقل کرده و طبعا با اشتقاقات متعددی ذکر شده در تمام قرآن یک بار ھم به معنی امامت نیامده!! چطور شد که اینجا کلمه ولایت خود بخود چرخید و به معنی امامت اظھار وجود نمود! معنی ولایت در قرآن کریم کلمه ولایت بیش از بیست مرتبه بدون نسبت در قرآن کریم آمده است که معنیاش یاری دھنده حفاظت کننده سرپرست و غیره است: در سوره بقره آمده است: ٱ ت ن د و ن ما ل م م ل م ع ل م أ ن ٱ ۥ م ل ك ٱلس و و ٱ ض ص و ن ١٠٧ [البقرة:.[١٠٧ م ن و ا ندانستهای که فرمانروایی آسمانھا و زمین از آن الله است و شما جز او دوست و یاوری ندارید».

39 ٣٣ مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... و در جایی دیگر از سوره بقره آمده است: عنك ر ى و ٱ ع م ل ت ه م ق ل إ ن ه د ى ه ود ت ت ب ولن ت ر ٱ ح ا لك م ن م بع ٱلع ل م ا ءك م ن ٱ ي ج م ع د أهوا ءه ن ٱ ت ٱ ه و ٱل ه د ى ول ص ن و ١٢٠ [البقرة:.[١٢٠ ٱ م ن و «ھرگز یھودیان و مسیحیان از تو خشنود نمیشوند مگر آنکه از دین و ملت آنان پیروی کنی. بگو: ھدایت الله ھدایت [واقعی] است. و اگر پس از علمی که به تو رسیده است از خواستهھای آنان پیروی کنی. [برای رھایی] از [کیفر] الله ھیچ دوست و یاوری نداری». گاھی ولایت به مو منین نسبت داده شده مثلا: وٱ ين فر و ا ن ر ج ه م م ن وا ت ٱ ل ظ ل إ ٱ ور ٱ و ٱ ين ءام ب ت ه م غ وت ص ٱ ار ك أ ٱ ور إ ٱ ل ظ ل أ و ن و ه م م أو ا ؤ ٱل ر ج ون ا ٢٥٧ [البقرة:.[٢٥٧ ه م يه یاور «الله مو منان است آنان را از تاریکیھا به سوی نور بیرون میآورد و کسانی که کفر ورزیدهاند یاری کنندگانشان طاغوتاند که آنان را از نور به سوی تاریکیھا به در میبرند. اینان دوزخیاند. آنان در آنجا جاودانه خواھند بود». ٱ و ن وا ا ٱ وٱ ين ءام و ذ بع وه ين ٱ و ٱ ا س إ ب ه يم ل إ ن أ ٱل ٦٨ [آل عمران: ٦٨]. م ؤ م ن و «نزدیکترین مردم به ابراھیم ھمان کسانیاند که از او پیروی کردند و این پیامبر و کسانی که ایمان آوردهاند. و الله یاور مو منان است». گاھی به ضمیر نسبت داده شده: مثلا در سوره آل عمران: ١٥٠ [آل عمران: ١٥٠]. بل ٱ م و ل ٮ م و ه و خ ٱل ن «آری الله یاور شماست و او بھترین یاوران است».

40 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٣٤ ملاحظه میکنید که در تمام این موارد ھیچ جا ولایت به معنی امامت نیست پس امامت از کجا آمد! و انگھی قرآن کریم عربی است و دستور زبان عربی روشن است در کجای دستور زبان آمده است که مولاکم یا مولاھم یا مولاه یا ولیکم یا ولیه یا ولیھم و غیره به معنی امام آمده باشد! اگر خداوند میخواست امامتی را مشروع کند با صراحت و قاطعیتی که مشخصه قرآن کریم است میفرمود: میفرمود: یا امامكم» «علي وال «علي عليكم» یا میفرمود: «علي ولي أمركم». چنین تعبیراتی شایسته این مقام شامخی است که شما به آن معتقدید اگر امامت علی و فرزندانشش اصلی از اصول دین میبود چرا اسم علی را با صراحت ذکر نکرد! چرا صفت امامت را آشکار برایش تعیین ننمود! سایر اصول دین و ارکان اسلام را خداوند چقدر فراوان و مکرر و با صراحت بیان نمود اینجا چرا چنین نکرد! پس معلوم است امامتی در کار نبوده است. تفسیر ولایت با روایت! شما حتما خواھید گفت اینکه ما ولایت را به امامت تفسیر کردهایم به دلیل اینکه در کتب تفسیر آمده است که سبب نزول این آیه درباره علی ابن ابی طالبس است زیرا در بعضی کتب تفسیر آمده است که علیس در حالیکه در رکوع بود انگشترش را به ساي لی بخشید! این ادعای شماست! پس بنابراین خود نص بر امامت دلالت نمیکند! و فھم این نص به معنایی که مورد نظر شماست جز با نص دیگری که در سنت آمده قابل فھم نیست! پس چگونه ادعا میکنید که امامت با دلیل قطعی ثابت شده است! به اتفاق علمای اصول دلیل قطعی را نمیتوان دلیل قطعی نامید مگر ھنگامیکه خود آن بنفسه به مقصود اصلی دلالت کند.

41 ٣٥ مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... چگونه است که تمام اصول و ارکان دین با دلاي ل قطعی از قرآن کریم ثابت شده است دلاي لی که خود آن دلاي ل صریح و واضح و روشن بدون نیاز به تا ویل و تفسیر خارجی به آن اصول و ارکان دلالت قاطع دارند اما امامت را میخواھید با دلیلی ثابت کنید که فھم و تفسیر آن دلیل نیازمند دلیل دیگری خارج از خود نص است در حالیکه موضوع مورد نظر به ادعای شما اصلی از اصول دین است که مسي له کفر و ایمان و بھشت و دوزخ به آن بستگی دارد! سبب نزول آیه اولا: آنچه که شما به عنوان یک دلیل خارج از نص میخواھید دلیل اصلی خود را با آن ثابت کنید یعنی شا ن نزول آیه خود یک ادعای نادرست است شما چگونه در مھمترین اصل دینتان به دلیلی تکیه که میکنید درست نیست! درباره شا ن نزول این آیه سه سند آمده که ھر سه تای آن ضعیف است. را در سند اول یکی از راویانش ایوب بن سوید است که درباره مورد اعتماد بودن او تردید بسیار است امام احمد/ میفرماید: او ضعیف است ابن معین/ میفرماید: «ليس بشي يسرق الا حاديث» او چیزی نیست احادیث ١ میدزدد. در سند دوم یکی از راویانش غالب بن عبیدالله العقیلی الجزری است ابنمعین/ میفرماید: لیس بثقه او قابل اعتماد نیست امام دار قطنی/ ٢ و دیگران میگویند: متروک است یعنی علماء حدیث او را ترک کردهاند. ١- تھذیب التھذیب ٣٥٤/١. ٢- میزان الاعتدال ٣٣١/٣

42 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٣٦ و در سند سوم جوزجانی درباره او یکی از راویانش محمد بن سلمه بن کھیل است. علامه میفرماید:وھن الحدیث احادیثش سست است و ابن عدی/ بعد از بیان جرحش چند حدیث منکر و نادرست از او روایت کرده ١ است. در این زمینه مطالب بیشتری ھست که اینجا جایش نیست ھدف ما در اینجا فقط یاد آوری آنھم با کوتاهترین عبارات ممکن بود. ا این سند روایتی است که مدعی ھستند بر اساس آن آیه کریمه إ م و م ٱ درباره علیس نازل شده است. بیایید از باب مماشات با شما ھمگام شویم آیا شما میتوانید صحت این حدیث را ثابت کنید!! حتی بر اساس منھج و روشی که (اصولیھ یا شما با وجود مخالفت شدید اخباریھا)برای تصحیح و تضعیف احادیث به تقلید از اھل سنت برای خود اختراع کردهاید! دوم: اینکه در شا ن نزول آیه کریمه«إنما ولیکم الله» روایت دیگری نیز آمده است اگر چه این روایت ضعیف است اما از روایت اول بھتر و از لحاظ عقلی به دلالت آیه نزدیکتر است. امام مفسرین علامه محمد بن جریر طبری ( ۳۰۲-۲۲۴ ھ) آن را پیش از روایت قبلی آورده است دقت کنید که ابن جریر این روایت را ھنگامی آورده که آیه إ ما و م ٱ را به«ولایت ایمانی» تفسیر کرده و نه «ولایت امامی»! ایشان میفرماید: سخن در تفسیر این فرموده خداوند متعال: ق يم ون ٱ ين ي ن وا ۥ وٱ ين ءام إ ما و م ٱ و رس و ٥٥ [الماي دة:.[٥٥ و ه م ك ع ون ٱ ل ز ك و ة ٱ ل ص ل و ة ؤ ت ون و ١- میزان الاعتدال ٥٦٨/٣.

43 ٣٧ مسا له اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است... «مقصود خداوند متعال در آیه کریمه این است که: ای مو منان جز الله و رسولش و نیز مو منانی که صفتشان را الله متعال بیان فرمود شما را ناصر و مددکاری نیست و اما یھود و نصارا که خداوند متعال به شما دستور داد که از ولایت و دوستی آنان اظھار بیزاری کنید و شما را نھی فرمود که از آنان ولی و دوست انتخاب نکنید آنھا برای شما دوست و ولی و یاور نیستند بلکه آنھا دوست و ولی یکدیگرند پس از آنان دوست و ولی و مددکار انتخاب نکنید». سپس میفرماید: «وگفته شده که این آیه درباره عباده بن صامتس نازل شده است ھنگامی که او از دوستی یھود بنی قینقاع و پیمان آنان اظھار بیزاری نمود و به جمع رسول خدا صلی الله علیه وآله وآله و آله و سلم و مو منان پیوست». امام ابن جریر طبری/ ھمچنین با سند خودش روایت میکند که: «ھنگامی که یھود بنی قینقاع با رسول خدا جنگیدند عباده بن ج صامت (که از بنی عوف بن خزرج بود) از آنھا برید و از پیمان آنان اظھار بیزاری کرد و به خدا و رسولش پیوست و فرمود: (أتولی االله و رسوله والمو منين) من با خدا و رسولش و با مو منان دوستی میکنم و از پیمان کفار و دوستی آنان بیزاری میجویم. درباره او نازل شد که: إ ما و م ٱ ه م و ٱلز كو ة ٱ ل ص ل و ة و ؤ ت و ن ق يم ون ٱ ين ي ن وا ۥ وٱ ين ءام و رس و ٥٥ ك ع ون [الماي دة: ٥٥]. زیرا عباده فرموده بود (أتولی االله ورسوله والذين آمنوا) من با خدا و رسولش و با مو منان دوستی میکنم و از دوستی بنی قینقاع بیزاری جسته بود». سپس علامه ابن جریر طبری: «از أبو جعفر (امام) محمد باقر/ روایت میکند که ایشان آیه کریمه مذکور را به ولایت و دوستی تمام مو منین تفسیر کردهاند».

44 گفتگوی عقلانی با شیعیان ٣٨ امام بن جریر/ ھمچنین با سند خودش و نیز ابن ابی حاتم و دیگران: «از عبدالملک بن سلیمان شاگرد أبوجعفر(امام) محمد باقر/ روایت ۥ میکنند که از حضرت باقر/ پرسیدم در آیه إ ما و م ٱ و رس و ٥٥ و ه م ك ع ون ون ٱلز كو ة ٱ ل ص ل و ة و ؤت ق يم ون ٱ ين ي ن وا وٱ ين ءام [الماي دة: ٥٥]. مراد از «الذین آمنوا» چه کسانی ھستند فرمودند: الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردند گفتیم: (یعنی عبدالملک تنھا نبود که سو ال میکرد کسان دیگری ھم با او بودهاند) به ما خبر رسیده است که این آیه درباره علی بن ابی طالب نازل شده است! فرمودند: علی نیز از جمله مو منان است». خواننده گرامی! این تحقیق مختصر درباره روایات و بیان اختلاف آنھا ٱ ين ن وا ۥ وٱ ين ءام درباره شا ن نزول آیه کریمه إ ما و م ٱ و رس و ون ٥٥ و اینکه ؤت ٱ ل ز ك و ة و ه م ك ع ون ٱ ل ص ل و ة و ق يم ون [الماي دة: ٥٥] ي ھیچکدام از آنھا صحیح نیست ھمه اینھا را ما فقط از باب یاد آوری عرض کردیم و نه برای استدلال. و علت یاد آوری این بود که بعضی علمای شیعه آ گاھانه یا نا آ گاھانه مدعی میشوند که اھل سنت نیز عقیده دارند این آیه کریمه درباره علیس نازل شده است!! و بعضی با کمال حیرت و شگفتی آنقدر بیانصافی که بدون میکنند بیان ضعف این روایات وانمود میکنند که گویا اھل سنت اتفاق نظر دارند که این آیه درباره علی نازل شده است!! پس ما کل این مبحث و نقدی که بر آن کردیم را از باب مماشات ذکر کردیم. در حالی که ما برای اثبات ارکان ایمان جز آیات صریح قرآن کریم

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

شیعه در دادگاه وجدان و عقل

شیعه در دادگاه وجدان و عقل شیعه در دادگاه وجدان و عقل نوشتهی: عبدالله حیدری عنوان کتاب: نوشتهی: موضوع: نوبت انتشار: تاریخ انتشار: شیعه در دادگاه وجدان و عقل عبدالله حیدری عقاید کلام - مجموعه عقاید اسلامی - بررسی عقاید مذهبی شیعه...

توضیحات بیشتر

طلسمات محبت برای معشوقھ در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود

طلسمات محبت برای معشوقھ   در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود طلسمات محبت برای معشوقھ http://inapply.com در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود را دیوانھ وار عاشق خود کنید. این ٨ طلسم عبارتند از

توضیحات بیشتر

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

روبه صفتان - آخوند، موجودی که از نو باید شناخت

روبه صفتان - آخوند، موجودی که از نو باید شناخت (آخوند موجودی که از نو باید شناخت) نویسنده: علی حسین امیری عنوان کتاب: نویسنده: موضوع: نوبت انتشار: تاریخ انتشار: (آخوند موجودی که از نو باید شناخت) علی حسین امیری عقاید کلام بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc 1 ب ح ج ر و س ل م «ب ی ت ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م ع م ر ی د ر ف ت ح ا ل م ق د س تعریف سریع ی ک ا ل م ق د س : ب ی ت ا ز ا ر ی ک ا چ ر ن و ف س ک ی خ ب ر ن گ ا ر م ش ھ و ر ب ی ب ی س ی د ر گ ز ا

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ASSANAMEH33

Microsoft Word - ASSANAMEH33 اساسنامه کانون دوستداران فرھنگ ايران در منطقه واشنگتن دی سی و حومه اساسنامه موضوع تاريخچه صفحه ١ ١ فصل اول: کليات و اھداف ٢ ٤ فصل دوم: سازمانھا فصل سوم: عضويت و شرايط آن ٤ ٥ ٥ فصل چھارم: متمم يکم متمم

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

Moerefi_site_dar_Motorha

Moerefi_site_dar_Motorha در این بخش شما باید تفاوت بین فھرست و موتور جستجوگر را بدانید (به بخش انواع موتورھای جستجوگر مراجعه نمایید.). اگر معرفی سایت به موتور جستجوگر مد نظر شماست کافیست که از چند سایت دیگر درخواست لینک نمایید.

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

slaktare_styckare__FA قصاب و گوشت بُر

slaktare_styckare__FA قصاب و گوشت بُر Självskattningsformulär Slaktare och styckare Farsi Sida: av قابلیت ھای خود را شناسایی کنید ویژه قصابان و گوشت ب ر ھا آیا قبلا بھ عنوان قصاب یا گوشت ب ر کار کرده اید و می خواھید در این حرفھ ھا در سوي د

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز از مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید الف ) صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت ( ) مشخص کنید. - وقتی می گوییم «س بحان اهلل» می خواهیم بگوییم «خداوند از هر نقص و عیبی منزه است.» صحیح 2- اگر

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار... یعنی وقتی بخوایم یک سری اطالعات رو برای تمامی نمادها

توضیحات بیشتر

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی کلمه درس / پایه معنا ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی کلمه درس / پایه معنا ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان آورد ٥/٥ ءام ن ایمان آوردیم 4/10 ءام ن ا آیات نشانهها ٥/٦ ءایات آیه نشانه

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از منظر روایات به آن تکالیف نگاهی گذارا بیندازیم. از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - زن بارگی شاه و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ .docx

Microsoft Word - زن بارگی شاه و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ .docx ن ز ی گ ر ا ب ه ا ش و ١٣۵٧ ع و ق و ب لا ق ن ا ر ب ک ا ی ج ن گ ١٣٩٨ ر ی ت 1 د و ر ا ن ط لا ی ی ش ا ه "" ز ن" ح ا ف ظ" و ق و ع و ب ا ر گ ی ش ا ه ز ن ا ن ق لا ب ١٣۵٧ ت ب ی ی ن ع ل ل و د لا ی ل ا ن ق لا ب

توضیحات بیشتر

دکتر عباس عادلی شهیر شهردار منطقه 2 : با اجرای 60 پروژه عظیم شهری، شاهد تحولات عمرانی کلانشهر تبریز خواهیم بود

دکتر عباس عادلی شهیر شهردار منطقه 2 : با اجرای 60 پروژه عظیم شهری، شاهد تحولات عمرانی کلانشهر تبریز خواهیم بود دکتر عباس عادلی شھیر شھردار منطقھ : 2 با اجرای 60 پروژه عظیم شھری شاھد تحولات عمرانی کلانشھر تبریز خواھیم بود ھمزمان با میلاد مسعود دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی ) ع ) طی مراسمی

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید

با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید دستکاری ویندوز برای رسیدن به شخصیسازی با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید بسیاری از مشکلاتی که در ویندوز 8 وجود داشت در ویندوز 10 رفع شد اما این ویندوز جدید هم مشکلاتی جدید با خود به همراه آورد.

توضیحات بیشتر

اينترنت مقاله نگاه 17

اينترنت مقاله نگاه 17 الرابطة الثقافية الاسلامية العالمية ال باسمهتع ی نگاه نشریە اسلامی International Islamic Cultural Association انجمن فرهنگی جهانی اسلامی 17 : ( خاص براي دانشجویان صدقات ) تاريخ: شماره 2013 /4/25 صرف مال

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ePayment.doc

Microsoft Word - ePayment.doc را مای رپدا ت ا ر ی دار دگان کار ھای و تاب سيويليكا - مرجع دانش www.civilica.com بانك مقالات كنفرانسهاي كشور توجه: ممكن است تغييراتي در وضعيت سرويس دهي بانكهاي مختلف ايجاد شود كه براي اطمينان نهايي مي

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟ چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود شما هم احتمالا از ا ن دسته عکاس هايي هستيد که هميشه تمايل داريد تا مقداري بيشتر هزينه کنيد و يک لنز يا دوربين مدل جديد تر را خريداري کنيد. و احتمالا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ?????15

Microsoft Word - ?????? ?????15 فراسوي ترجمه سيري در ترجمه هاي فارسي قرآن (13) اشاره : توصيفي و تاريخي از ترجمه نوشتار " فراسوي ترجمه "تلاش دارد تا با مطالعه مورد پژوهانه گزارشي سلسله.در هر شماره از اين سلسله تعدادي از هاي قرآن به زبان

توضیحات بیشتر

قرآن

قرآن قرآن قرآن فھرست حمد 1. بقره 2. عمران آل 3. نساء 4. مایده 5. انعام 6. اعراف 7. انفال 8. توبه 9. یونس 10. ھود 11. یوسف 12. رعد 13. ابراھیم 14. رعد 15. نحل 16. اسراء 17. کھف 18. مریم 19. طه 20. انبیاء 21.

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر