فرم الف 1 معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران تاریخ تولد : تیم : ورزش : آدرس: تلفن : ایمیل : موبایل : نسبت با فرد : فرد نزدیک در شرایط اورژانس : پزشک

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "فرم الف 1 معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران تاریخ تولد : تیم : ورزش : آدرس: تلفن : ایمیل : موبایل : نسبت با فرد : فرد نزدیک در شرایط اورژانس : پزشک"

رونوشت

1 تاریخ تولد : تیم : ورزش : آدرس: تلفن : ایمیل : موبایل : نسبت با فرد : فرد نزدیک در شرایط اورژانس : پزشک تیم : شماره فرد نزدیک : سمت غالب: پست ورزشی: از دست دادن بازی تمرین یا تعویض به خاطر آسیب در فصل گذشته: تعداد بازی های فصل قبل: رضایت نامه: الف. اینجانب موافقت خود را با انجام بررسی ها و معاینات زیر اعالم می نمایم تا کادر پزشکی مطمئن شوند که من برای انجام ورزش دارای سالمت هستم ب. من مطلع هستم که پرونده پزشکی من با پزشک/فیزیوتراپیست و مربی اینجانب در میان گذاشته خواهد شد بجز این افراد اطالعات پرونده من محرمانه بوده و تنها با اجازه من در اختیار دیگران قرار می گیرد ج. بدین ترتیب اعالم می دارم که به صورت آگاهانه از ابراز اطالعات پزشکی خودداری نکرده ام که می تواند بر این تصمیم که آیا اجازه انجام ورزش دارم اثر بگذارد د. به این وسیله رضایت/ عدم رضایت خود را برای استفاده احتمالی از محتوای این پرونده به صورت بدون اسم و با حفظ اصول محرمانه برای اهداف پژوهشی اعالم می دارم نام... تاریخ... امضا... لطفا به این سواالت پاسخ دهید اگر مطمئن نیستید " " را انتخاب کنید

2 سواالت خیر بله سابقه ای از درد قفسه سینه/ سبکی سر/ از حال رفتن در هنگام و پس از ورزش داشته اید اقوام درجه یک )پدر مادر خواهر و برادر( سابقه مرگ ناگهانی زیر 55 سال داشته اند آیا پزشکی برای شما تشخیص بیماری قلبی گذاشته است آیا حس تپش قلب ضربان نابجا در قلب خود داشته اید آیا فشار خون چربی خون باال داشته اید آیا تا به حال به خاطر مشکل قلبی از ورزش منع شده اید هیچ کدام از اعضای خانواده مشکل قلبی مرتبط با ورزش داشته اند آیا سابقه آسم/ تنگی نفس و یا سرفه در هنگام و پس از ورزش داشته اید آیا سابقه عفونت مکرر تنفسی داشته اید آیا سابقه ضربه به سر یا از هوش رفتن بر اثر ضربه به سر داشته اید آیا برای نیاز عینک/ لنز دارید آیا مشکل مزاجی اسهال/ یبوست/ ناراحتی گورشی دارید آیا مشکل عفونت ادراری دارید آیا دچار عفونت های مکرر می شوید آیا دچار از دست رفتن اشتها و یا کاهش وزن شده اید آیا دچار عفونت مکرر بینی گوش حلق و یا سینوس ها می شوید آیا هیچ مشکل پوستی دارید )اگزما پسوریازیس درماتیت ( آیا بیماری دارید که برای آن باید همیشه به پزشک مراجعه کنید در صورت وجود ذکر کنید: آیا فرم TUE در 21 ماه گذشته درخواست داده اید آیا در حال حاضر دارو و یا مکمل مصرف می کنید در صورت وجود ذکر کنید: آیا سابقه بستری بجز علت آسیب ورزشی داشته اید برای ورزشکاران زن: آیا عادت ماهانه شما شروع شده است برای ورزشکاران زن: آیا دچار اختالل عادت ماهانه شده اید

3 2 -بدن سنجی: قد ( سانتی متر(: وزن ( کیلوگرم(: کرایتریای سندرم مارفان: خیر بله ذکر کنید: دفرمیتی سینه پاها و دست ها بلند دررفتگی لنز سایر... قلب و عروق : 1 -شرح حال توسط پزشک : بیماری قلبی تشخیص داده شده: ندارد دارد... عالئم قلبی خیر در هنگام / پس از ورزش در هنگام استراحت درد یا سنگینی در قفسه سینه تنگی نفس تپش قلب آریتمی گیج رفتن و سبکی سر سنکوپ زودتر خسته شدن نسبت به همگروهی ها سابقه بیماری قلبی زودرس در نزدیکان درجه ( 2 مردان زیر 55 سال و زنان زیر 55 سال ) مشکل قلبی خیر پدر مادر برادر خواهر/ مرگ ناگهانی قلبی بیماری عروق کرونری و سابقه آنژوگرافی جراحی و سکته قلبی کاردیومیوپاتی سنکوپ آریتمی مشکالت دریچه ای نصب پیس میکر و دفیبریالتور چربی خون باال

4 عضالنی اسکلتی : سابقه جراحی به خاطر آسیب آسیب فعلی )نوع جراحی راست یا چپ سال انجام (: )نوع آسیب راست یا چپ درمان با استراحت فیزیوتراپی ) سابقه دارویی توسط پزشک : داروهای 21 ماه گذشته : مکمل های 21 ماه گذشته : 4 -معاینات :

5 examination right Left Gastrointestinal Hernia Organomegaly ENT EYE Skin Neurologic (force & tone) Heart Lungs

6 4.1. Cardiovascular system examination Rhythm normal arrhythmic Heart sounds normal abnormal, please specify: split paradoxically split 3rd heart sound 4th heart Heart murmurs no yes, please specify: systolic-intensity: /6 diastolic-intensity: /6 clicks changes during Valsalva maneuver changes when abruptly stands up Peripheral edema no yes Jugular veins (45 position) normal abnormal Hepato-jugular reflux no yes Blood vessels Peripheral pulses palpable not palpable Delay in femoral pulses no yes Vascular bruits no yes Varicose veins no yes Heart rate after 5 minutes rest../min Blood pressure in supine position after 5 minutes Right arm /.. mmhg Left arm /.. mmhg Ankle /.. mmhg

7 lead resting ECG in supine position after 5 minutes rest (Please attach print) Heart rate. /min Rhythm/conduction normal abnormal, please specify: premature ventricular beats premature supraventricular beats supraventricular tachycardia atrial flutter/fibrillation delta wave atrio-ventricular block please specify: first degree second degree type 1 second degree type 2 third degree Time indices PQ..ms QRS.ms QTC.ms broader in V1, V2 Atrial enlargement no yes, left (negative portion of the pwave in lead V1 0.1 mv in depth and 0.04 in duration) yes, right (peaked p wave in leads II and III or V1 0.25mv in amplitude) Depolarization / QRS complex Axis normal abnormal ( +120 or -30 to 90 ) Voltage normal abnormal LV hypertrophy no yes Q wave normal abnormal (>0.04 s in duration or >25% of height of ensuing R wave or QS pattern in two or more leads)

8 Bundle branch block no yes, please specify: complete (>0.12 s) left complete (>0.12 s) right incomplete left anterior Incomplete left posterior incomplete right R wave normal pathologic R or R wave in lead V1 ( 0.5 mv in amplitude + R/s ratio 1) others Repolarisation (ST segment, T waves, QT interval) normal abnormal, please specify: Lead I II III avr avl AVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 ST depression ST elevation T wave flattening T wave inversion Summarizing assessment of ECG normal abnormal

9 4.3. Echocardiography (Normal values of general population) Body surface area (BSA): m 2 Left ventricular (LV) End- diastolic diameter..cm/m 2 (normal values: women cm/m 2, men cm/m 2 ) End systolic diameter.. cm/m 2 End-diastolic interventricular septum thickness. cm/m 2 (normal values: women <0.9 cm/m 2, men <1.0 cm/m 2 ) Diastolic posterior wall thickness.. cm/m 2 (normal values: women <0.9 cm/m 2, men <1.0 cm/m 2 ) LV Diastolic volume.. ml/m 2 (normal values: women and men ml/m 2 ) LV systolic volume ml/m 2 (normal values: women and men ml/m 2 ) LV systolic volume ml/m 2 (normal values: women and men ml/m 2 ) LVMMI (LV mass/bsa; linear method). g/m 2 (normal values: women<95 g/m 2, men <115 g/m 2 )

10 Systolic function Miteral anterior movement.. mm Fraction shortening (endocardial) % (normal values : women>27% and men >25%) Ejection fraction (simpson biplane or area length method). % (normal value: >=55%) Regional wall motion normal abnormal Diastolic function E wave. cm/s A wave. cm/s (E/A ratio).. Deceleration time... ms E (tissue Doppler) septal cm/s Lateral wall cm/s E/E Left atrium Diameter (m-mode,parasternal long axis) Area (4-chamber view) (normal value: <20 cm 2 ) Volume (in simpson or area length method) (normal value: women and men <28ml/m 2 ) cm cm.. ml/m2

11 Right atrium /inferior vena cava Area (4-chamber view)..cm IVC diameter..cm Respiratory variability of the IVC >50% <50% Right ventricle Mid-RV diameter (4-chamber view,rvd 2) cm (normal value:<3.3 cm) Base to-apex length (4-chamber view,rvd 3). cm(normal value:<7.9 cm) Fac (fractional area change).. % (normal value:>32%) TAM (tricuspidal anterior motion). mm Systolic RV/RA gradient..mmhg Regional wall motion normal abnormal Local aneurysm no yes Hypertrophy no yes Free wall thickness.cm (normal :< 0.5 cm) Cardiac valves Aortic valve normal abnormal Mitral valve normal abnormal Tricuspid valve normal abnormal Pulmonal valve normal abnormal Specify abnormalities Aortic root diameter (Aod,sinusvalsalva) Aortic ascendens.. cm.. cm Summarizing assessment of echocardiography normal abnormal

12 Cardiovascular eligibility for competitive sport Eligible needs investigation for Cardiomiopathy Hypertrophic cardiomyopathy Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy Dilated cardiomyopathy Ion channel disorder long QT syndromes Short QT syndrome Brugada syndrome Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia Coronary artery disease Congenital coronary artery anomalies Premature coronary artery disease Valvular and aorta disorders Aortic stenosis Marfan syndrome Mitral valve prolapse Wolff-Parkinson-White syndrome Idiopathic left ventricular hypertrophy Other, please specify.

13 4.4. spinal column and pelvic level Spine form normal flat hyper kyphosis hyper lordosis scoliosis Pelvic level even.. cm lower right left Sacroiliac joint normal abnormal Cervical rotation Right normal restricted painful no yes left normal restricted painful no yes spinal flexion distance fingertips to floor.. cm 4.5. Examination of Upper extremity Active elevation Right normal abnormal, please specify:. Left normal abnormal, please specify:. Active external rotation Right normal abnormal, please specify:. Left normal abnormal, please specify:. Active internal rotation Right normal abnormal, please specify:. Left normal abnormal, please specify:. Active compression Right normal abnormal, please specify:. Left normal abnormal, please specify:. other Right normal abnormal, please specify:. Left normal abnormal, please specify:.

14 4.6. Examination of hip, groin and thigh Flexibility of the hip Flexion (passive) Right normal limited painful no yes Left normal limited painful no yes Extension (passive) Right normal limited painful no yes Left normal limited painful no yes Inward rotation (in 90 flexion) Right normal limited painful no yes Left normal limited painful no yes Outward rotation (in 90 flexion) Right normal limited painful no yes Left normal limited painful no yes Abduction Right normal limited painful no yes Left normal limited painful no yes Tenderness on groin palpation Right no pubis inguinal canal Left no pubis inguinal canal Hernia Right no yes, please specify:.. Left no yes, please specify:.. Hamstrings Right normal shortened painful: no yes Left normal shortened painful: no yes Iliopsoas Right normal shortened painful: no yes Left normal shortened painful: no yes Rectus femoris Right normal shortened painful: no yes Left normal shortened painful: no yes Tensor fascia latae muscle (iliotibial band) Right normal shortened painful: no yes Left normal shortened painful: no yes

15 4.7. Examination of knee Knee joint axis Right normal genu varum genu valgum Left normal genu varum genu valgum Flexion (passive) Right normal limited painful no yes Left normal limited painful no yes Extension (passive) Right 0 limited painful no yes hyper-extension.. Left 0 limited painful no yes hyper-extension.. Lachman test Right normal Grade 1 Grade 2 Grade 3 No end point (less than 5 mm) (5-10 mm ) (more than 10 mm) Left normal Grade 1 Grade 2 Grade 3 No end point (less than 5 mm) (5-10 mm ) (more than 10 mm) Anterior drawer sign (knee joint in 90 flexion) Right normal Left normal Posterior drawer sign (knee joint in 90 flexion) Right normal Left normal Valgus stress, in extension Right normal Left normal Valgus stress, in 30 flexion Right normal Left normal Varus stress,in extension Right normal Left normal Varus stress, in 30 flexion Right normal Left normal

16 Mcmurray test Right normal joint line discomfort locking left normal joint line discomfort locking 4.8. Examination of lower leg, ankle and foot Tenderness of Achilles tendon Right no yes Left no yes Anterior drawer sign Right normal Left normal Dorsiflexion Right normal limited painful no yes Right normal limited painful no yes Plantar flexion Right normal limited painful no yes Right normal limited painful no yes Total supination Right normal limited painful no yes Right normal limited painful no yes Total pronation Right normal limited painful no yes Right normal limited painful no yes Metatarsophalengeal joint Right normal pathological Left normal pathological

17 CLEARANCE FORM Medical history Normal eligible for competitive sport, follow up required, please specify: Play not recommended Please specify: Clinical examination Normal eligible for competitive sport, follow up required, please specify: Play not recommended Please specify: Orthopedic examination Normal eligible for competitive sport, follow up required, please specify: Play not recommended Please specify: 12-lead resting ECG Normal eligible for competitive sport, follow up required, please specify: Play not recommended Please specify: Echocardiography Other findings Normal Eligible for competitive sport, follow up required, please specify: Play not recommended Please specify: Normal Eligible for competitive sport, follow up required, please specify: Play not recommended Please specify: Eligibility for competitive sport: yes no

18 سابقه پزشکی : واجد شرایط قلبی عروقی : معاینات پزشکی : آسیب در حال حاضر : بررسی بیشتر قلبی : دارو ها : نوار قلب : اکوکاردیوگرافی : معاینه ارتوپدی زانو : معاینه ارتوپدی ساق مچ پا و پا : معاینه ارتوپدی لگن کاشاله و ران : معاینه ارتوپدی اندام فوقانی : آزمایشات : توصیه ها : امضا و مهر پزشک مسئول

فرم الف 2 معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران تاریخ تولد: تیم: ورزش: آدرس: تلفن: ایمیل: موبایل: نسبت با فرد: فرد نزدیک در شرایط اورژانس: پزشک تیم: شم

فرم الف 2 معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران تاریخ تولد: تیم: ورزش: آدرس: تلفن: ایمیل: موبایل: نسبت با فرد: فرد نزدیک در شرایط اورژانس: پزشک تیم: شم تاریخ تولد: تیم: ورزش: آدرس: تلفن: ایمیل: موبایل: نسبت با فرد: فرد نزدیک در شرایط اورژانس: پزشک تیم: شماره فرد نزدیک: سمت غالب: پست ورزشی: از دست دادن بازی تمرین یا تعویض به خاطر آسیب در فصل گذشته: تعداد

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

درس : قلب جلسه 11 هانیه بادپا سنا بحرانی هانیه بادپا سنا بحرانی استاد : دکتر صحرایی نویسندگان : شیما صریحی مژده امیري شقایق سلیمانی فاطمه شنتیا یي تای

درس : قلب جلسه 11 هانیه بادپا سنا بحرانی هانیه بادپا سنا بحرانی استاد : دکتر صحرایی نویسندگان : شیما صریحی مژده امیري شقایق سلیمانی فاطمه شنتیا یي تای درس : قلب جلسه 11 هانیه بادپا سنا بحرانی هانیه بادپا سنا بحرانی استاد : دکتر صحرایی نویسندگان : شیما صریحی مژده امیري شقایق سلیمانی فاطمه شنتیا یي تایپیست ها : شیما صریحی مژده امیري شقایق سلیما ین فاطمه

توضیحات بیشتر

موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن م

موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن م موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن مولاژ مدرسين: دكتر اعظم سليماني و دكتر زهره ماكولاتي

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - شماره93 اسفند 93.doc

Microsoft Word - شماره93 اسفند 93.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2015; 17(93): 19-25 Original Article Clinical and echocardiographic findings in old and young patients with left ventricle diastolic dysfunction and normal ejection

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پزشکی عنوان : بررسی شیوع هیپرتروفی نامتقارن دیواره بین بطنی در بیماران مبتلا به کم کاري تیروي ید قبل و بعد از شروع در

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پزشکی عنوان : بررسی شیوع هیپرتروفی نامتقارن دیواره بین بطنی در بیماران مبتلا به کم کاري تیروي ید قبل و بعد از شروع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پزشکی عنوان : بررسی شیوع هیپرتروفی نامتقارن دیواره بین بطنی در بیماران مبتلا به کم کاري تیروي ید قبل و بعد از شروع درمان با لووتیروکسین در شیراز در طی سالهاي 1386-88 توسط

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ريه x.docx

Microsoft Word - ريه x.docx نوشته شده توسط دکتر محمد سرافراز یزدی تاریخ نگارش 30/08/1392 در معاینه ریه در مرحله inspection نکات ذیل قابل طرح است بررسی مسير تراشه در خط midline شکل قفسه سينه شامل ( pectus excavatum ) funel chest Pigen

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

60 60 60 602 0 602 602 602 60 0 60 60 2 60 60 60 2 60 60 9 60 4 60 42 60 4 60 49 604 604 9 604 604 2 604 604 604 2 604 604 9 - Of wool or fine animal hair - consists of two or Parts, which in grander and

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

کار نامۀ سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان اطالعات شخصی : نام:اسداله نام خانوادگی : تناسان شماره تلف

کار نامۀ سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان اطالعات شخصی : نام:اسداله نام خانوادگی : تناسان شماره تلف کار نامۀ سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی پزشکی همدان اطالعات شخصی : نام:اسداله نام خانوادگی : تناسان شماره تلفن محل کار : 54628 * آدرس منزل : همدان * آدرس پست الکترونیکی : Asadolahtanasan@yahoo,com

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 06 Dr.hasanzadeh

Microsoft Word - 06 Dr.hasanzadeh Quarterly of the Horizon of Medical Sciences Vol. 18, No. 5 (Supplement), Win 2013 Pages: 248-253 Evaluation of Hospital Outcome and Early Complications of Electrophysiological Studies and Ablation Therapy

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي: دکتر وحید نیک سرشت متخصص قلب و عروق نشاني محل کار: رشت بیمارستان دکتر حشمت رشت تلفن محل کار:

مشخصات فردي: دکتر وحید نیک سرشت متخصص قلب و عروق نشاني محل کار: رشت بیمارستان دکتر حشمت رشت تلفن محل کار: Email: vani.cardia6@gmail.com مشخصات فردي: دکتر وحید نیک سرشت متخصص نشاني محل کار: رشت بیمارستان دکتر حشمت رشت تلفن محل کار: 0-6648 وضعیت استخدامي نوع استخدام مرتبه علمي پايه تاريخ آخرين ارتقاء تاريخ استخدام

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

فهرست مطالب Products Index سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲

فهرست مطالب Products Index سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲ فهرست مطالب Products Index 02 0 04 06 08 10 11 12 سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله 12 Channel ECG الکتروکاردیوگراف 6 کاناله 6 Channel

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color property همان طور که از اسم آن پیدا است ویژه ی انتخاب

توضیحات بیشتر

به نام خدا»گروه جزوه نویسی ورودی مهر 92 «نام درس: ارتوپدی موضوع: cp نام استاد: دکتر تحریریان جلسه:? تاریخ: تعداد صفحات: 17 :Cp تعریف: یک ضایعه مغزی im

به نام خدا»گروه جزوه نویسی ورودی مهر 92 «نام درس: ارتوپدی موضوع: cp نام استاد: دکتر تحریریان جلسه:? تاریخ: تعداد صفحات: 17 :Cp تعریف: یک ضایعه مغزی im به نام خدا»گروه جزوه نویسی ورودی مهر 92 «نام درس: ارتوپدی موضوع: cp نام استاد: دکتر تحریریان جلسه:? تاریخ: تعداد صفحات: 17 :Cp تعریف: یک ضایعه مغزی immature )مغز زیر 2 سال( که non progressive میباشد اما

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

دفترچه مراقبت مادر

دفترچه مراقبت مادر ( دفترچه مراقبت مادر و نوزاد بارداری زایمان و پس از زایمان ) مادر عزیز: لطفا این دفترچه را هنگام مراجعه به مطب پزشک یا ماما بیمارستان یا هر واحد بهداشتی درمانی همراه داشته باشید. و تا تا 31 22 تا نیمه

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی WordPress آموزش نحوه ی بهبود

توضیحات بیشتر

E.indd

E.indd حمله قلبی چيست هر ۳۳ ثانيه يك نفر به خاطر بيماري هاي قلب و عروق می ميرد يعني اولين علت مرگ و مير در ا مريكا. از ا نجايي كه بيشتر اين مرگ ها به خاطر بيماري هاي كرونري قلب هستند يعني بيش از ۴۸۰۰۰۰ مرگ در

توضیحات بیشتر

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سایت گلستان جایی که پرسیده میشود آیا متقاضی سرای دانشجویی

توضیحات بیشتر

بیماریهای قلبی در حاملگی تهیه کنندگان: روناک شاهوی رعنایی فریبا کریمه رویا هدف کلی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش فراگیران در زمینه مراقبت از مادران باردار

بیماریهای قلبی در حاملگی تهیه کنندگان: روناک شاهوی رعنایی فریبا کریمه رویا هدف کلی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش فراگیران در زمینه مراقبت از مادران باردار بیماریهای قلبی در حاملگی تهیه کنندگان: روناک شاهوی رعنایی فریبا کریمه رویا هدف کلی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش فراگیران در زمینه مراقبت از مادران باردار مبتال به بیماریهای قلبی. 1 اهداف : اختصاصی در پایان

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

سوالات آزمون EPT مورخ 21 تیر 98

سوالات آزمون EPT  مورخ 21   تیر   98 Cloze Passage Read the following passage and fill in the blanks with the most appropriate choice. Fitness experts are now telling us that cycling is one of the best forms of exercise. As (1).. as making

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: داخلی تهيه كننده: مدیر پشتیبانی مشترکین تایيدكننده: معاون پشتیبانی مشترکین تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند : تاریخ تهيه اوليه : 1395/05/23 شماره SS-GL-06 ردیف شماره

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی نشریه پرستاري قلب و عروق دوره سوم شماره 1 بهار 1393 ٢۶ قلبی تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازي بر ظرفیت عملکردي و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس 1 سید ضیاالدین دکهء کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی 2

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي سيزدهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب پردازنده واحد كنترل واحد كنترل چند سطحي گذرداده

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط بین شدت درد قفسه سینه با شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر

بررسی ارتباط بین شدت درد قفسه سینه با شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر ی پ ه ب ه ب علی فخر موحدي و همکاران 40 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اردیبهشت 395 دوره 74 شماره صفحههاي 40 تا 45 گزارش کوتاه علی فخرموحدي عباسعلی * ابراهیمیان مجید میرمحمدخانی 3 سعیده قاسمی

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه توسط جایگذاری ارتوگرید MTA جایگذاری رتروگرید MTA و تکنیک

توضیحات بیشتر

بررسی درگیریهای قلبی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و تالاسمی اینترمدیا

بررسی درگیریهای قلبی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و تالاسمی اینترمدیا مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان/ دوره سيزدهم/ تابستان ۱-۹ ۱۳۸۷/ بررسي درگيريهاي قلبي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و تالاسمي اينترمديا ٢ ٢ ١ دکتر فرزاد کمپاني دکتر نازيلا رضايي دكتر ريزان مظفري

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

-

- - : 88 1 / 24 آبان 88 برنامهنویسی پاسکال (دانشگاه صنعتی شریف) مدرس: نوری گرامر دستور if با دستورات ساده ساده if Condition then Statement T if Condition then Statement T ; Statement F 2 / 24 آبان 88 برنامهنویسی

توضیحات بیشتر

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مصنوعی و سیستم خبره ١ عامل :(Agent) به هر چیزي اطلاق میشود که قادر به

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

سکته مغزی

سکته مغزی فهرست مطالب سکته مغزی چیست... 2 عالئم سکته مغزی...3 سکته مغزی و چند نکته حیا یت...3 عالئم بیماری... 4 عوامل زمینه ساز سکته مغزی...4 عوارض گریبانگیر کننده بیمار سکته مغزی... 4 پیامدهای سکته مغزی...5 پیشگیری

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از کامپیوتر رومیزی لب تاب تب لت و مانند تصویر زیر یندوزی

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

Ishiuchi Miyako September 5 - October 18, 2019 Checklist First Floor Gallery: From Yokosuka, 1981 Gelatin silver print x inches (153.5 x 1

Ishiuchi Miyako September 5 - October 18, 2019 Checklist First Floor Gallery: From Yokosuka, 1981 Gelatin silver print x inches (153.5 x 1 Ishiuchi Miyako September 5 - October 18, 2019 Checklist First Floor Gallery: From Yokosuka, 1981 60.43 x 41.57 inches (153.5 x 105.6 cm) ISH-0011 From Yokosuka Third Position, 1982/1988 43 x 32 1/2 inches

توضیحات بیشتر

راهنمای راه‌اندازی سرویس تلفن شاتل(Voice)

راهنمای راه‌اندازی سرویس تلفن شاتل(Voice) راهنمای راهاندازی سرویس تلفن شاتل( Voice ) راهنمای راه اندازی سرویس تلفن شاتل (Voice) تاریخ تنظیم : تیر 6931 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب سرویس تلفن شاتل خریداری سرویس تلفن شاتل افزایش اعتبار دستگاه ATA

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش HTML Layout مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش HTML Layout

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش HTML Layout مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش HTML Layout بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش Layout مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش Layout Layout برای یک صفحه ی وب بسیار مهم است چرا که دید بهتری نسبت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك ز

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك ز بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك زبان انگلیسی: دانش کار با کامپیوتر: MSRT (MCHE): //00: 56 System:

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63>

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63> فنون شناخت درماني- فصل دوم 1 برگه 2-1. تعريف اصطلاحات اصطلاحاتي را كه در افكار خود آيندتان زياد استفاده ميكنيد در ستون سمت راست يادداشت كنيد. در ستون مياني هر اصطلاح را تعريف كنيد. در ستون سمت چپ از خودتان

توضیحات بیشتر

Manuals - Datak Telecom

Manuals - Datak Telecom نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس برای راه اندازی سرویس ADSL سمت مشتری در همه سیستم عاملها و دستگاهها به ساختن ارتباط PPPoE نیاز است. برای این منظور در سیستم عامل لینوکس بایستی بسته

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 6- Rad

Microsoft Word - 6- Rad مقايسه علاي م باليني MI در مردان و زنان بررسي مقايسهاي علاي م باليني و نشانهه يا زنان مراجعه كننده به بيمارستان همراه سكته قلبي حاد در مردان و امام رضا و قاي م مشهد 3 2 1 طاهره توفيقيان مصطفي راد عباس

توضیحات بیشتر

Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side

Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol.13, No.3, Autumn 2013, Pages 297-304 Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side Ghorbani M 1, Sokhangouei

توضیحات بیشتر