مقایسه اثر قطره های آپراکلونیدین نیم درصد و تیمولول نیم درصد در جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از یاگ لیزر کپسولوتومی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه اثر قطره های آپراکلونیدین نیم درصد و تیمولول نیم درصد در جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از یاگ لیزر کپسولوتومی"

رونوشت

1 Original Article Comparing the effect of apraclonidine versus timolol in preventing the intraocular pressure elevation after YAG laser capsulotomy Faraji-Pour H 1*, Atoof F 2, Modayemzade M 3, Zahedi M 4 1- Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran. 2- Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, I. R. Iran. 3- Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran. 4- Matini Hospital, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran. Abstract: Received June 1, 2011; Accepted September 19, 2011 Background: Considering the high number of cataract surgery and the posterior capsular opacity as its complication which needs laser capsulotomy and also the rising of intraocular pressure (IOP) after such surgeries, the purpose of this study was to evaluate and compare the effects of apraclonidine and timolol separately in decreasing IOP after laser capsulotomy in Matini hospital of Kashan during Materials and Methods: In this clinical trial study, 200 eyes of patients with posterior capsular opacity were randomly divided into two groups and each group treated by timolol or apraclonidine before YAG laser capsulotomy. Then, the tonometer was used to record the intraocular pressure, 1 hour before, 6 and 24 hours after the capsulotomy. Results: One-hundred forty (70%) of the patients were women and 60 (30%) men. The interaction between the two drugs and time was not significant (P=0.104). There was no significant difference between the two groups for mean IOP at any time. (P=0.738). Therefore, apraclonidine and timolol are similar in their effects on reducing IOP after laser capsulotomy. In addition, mean IOP in three consecutive measurements were significantly different (P=0.001). Moreover, the differences between paired comparisons of time were also significant in all three measurements. Conclusion: The efficacy of apraclonidine in reducing IOP in patients underwent the posterior capsulotomy is established and it is similar to timolol in mechanism. Keywords: Apraclonidine, Intraocular pressure, Posterior capsulotomy, Timolol * Corresponding Author. Tel: Fax: IRCT Registration No. IRCT N2 Conflict of Interests: No Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, Winter, 2012; Vol. 15, No 4, Pages Please cite this article as: Faraji-Pour H, Atoof F, Modayemzade M, Zahedi M. Comparing the effect of apraclonidine versus timolol in preventing the intraocular pressure elevation after YAG laser capsulotomy. Feyz 2012; 15(4):

2 مقايسه اثر قطرههاي نيم درصد و نيم درصد در جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي بعد از ياگ ليزر كپسولوتومي مقدمه *1 حسن فرجيپور فاطمه عطوف محمد مدايم زاده محمدرضا زاهدي كدورت كپسول خلفي يا Posterior Capsular ) PCO (Opacity خلاصه: سابقه و هدف: باتوجه به شيوع بالاي عمل جراحي آب مرواريد و كدورت كپسول خلفي بهعنوان عارضه آن كه اغالب نيازمند كپسولوتومي ليزري ميباشد از يك طرف و افزايش فشار داخل چشمي پس از انجام اين عمل از طرف ديگر اين مطالعه با هدف بررسي اثر داروي در ميزان كاهش فشار داخل چشم پس از ليزر كپسولوتومي در بيمارستان متيني شهرستان كاشان در سال 1389 انجام گرفت. مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني 200 چشم از بيماران مبتلا به كدورت كپسول خلفي بهصورت تصادفي به دو گروه تقسيم شده و تحت درمان با يا قبل از عمل كپسولوتومي ليزري قرار گرفتند. فشار داخل چشمي بهوسيله تونومتر قبل از عمل و 6 و 24 ساعت بعد از آن ثبت شد. نتايج: 140 بيمار زن (70 درصد) و 60 بيمار مرد (30 درصد) بودند. اثر متقابل دارو و زمان معنيدار نبود (0/104=P) و در درجه بعدي اختلاف ميانگين فشار در دو گروه در طول زمان نيز معنيدار نبود (0/738=P). لذا تاثير دو دارو در كاهش فشار داخل چشمي بهدنبال ليزر كپسولوتومي خلفي مشابه است. ميانگين فشار داخل چشمي در سه زمان متوالي بهطور معناداري متفاوت بود (0/001=P). مقايسههاي دوبدوي زمانهاي مورد مطالعه نيز در تمام موارد معنادار بودند. نتيجهگيري: در اين مطالعه تاثير بر جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي در بيماران تحت عمل ليزر كپسولوتومي خلفي اثبات شد و در مقايسه با داروي ارزانتر و در دسترستر داراي اثر مشابه بود. واژگان كل دي:ي شايعترين و از مهمترين عوارض در جراحي نوين كاتاراكت است كه با كاهش در عملكرد بينايي بيمار و نيز كاهش در توانايي جراح در ديد فوندوس همراه است. كدورت در كپسول خلفي عارضهاي شايع است كه بهويژه پس از عمل جراحي كاتاراكت در بيماران مبتلا به ديابت قندي ديده ميشود. فاكتور- هاي شناخته شده در ايجاد آن شامل سن بيماري التهابي داخل چشم نوع لنز شيوه جراحي ميباشد [2 1]. كارگذاري لنز سطح لنز و زمان انجام 1 استاديار گروه چشم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 2 دانشجوي دكتراي آمار زيستي گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران 3 پزشك عمومي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 4 كارشناس پرستاري بيمارستان متيني دانشگاه علوم پزشكي كاشان * نشاني نويسنده مسوول: كاشان خيابان امير كبير بيمارستان متيني دورنويس: تلفن: پست الكترونيك: تاريخ دريافت: 90/3/11 فشار داخل چشمي كپسولوتومي خلفي تاريخ پذيرش نهايي: 90/6/28 فصلنامه علمي پژوهشي فيض دوره پانزدهم شماره 4 زمستان 1390 صفحات روشهاي گوناگوني براي درمان كدورت كپسول خلفي وجود دارد كه از بين آنها NdYAG: laser posterior capsulotomy بهبودي قابل توجهي در عملكرد بينايي بيمار و همچنين معاينه دقيقتر فوندوس ايجاد كرده و بهعنوان تكنيكي موثر و استاندارد و نسبتا ايمن و بدون نياز به جراحي باز چشم استفاده ميشود. عوارض انجام ياگ ليزر كه ممكن است به كاهش بينايي منجر شود شامل افزايش فشار داخلي چشم پارگي شبكيه تخريب لنز داخل چشمي اندوفتالميت التهاب عنبيه ادم سيستوي يد ماكولا ادم قرنيه التهاب ويتره و سوراخهاي ماكولار مي باشد [3-7]. در مطالعات انجام شده افزايش معنيداري در فشار داخل چشمي بعد از انجام كپسولوتومي ليزري ديده شده است كه ميتواند علاوه بر ايجاد درد و ادم قرنيه باعث نوروپاتي ايسكميك در عصب بينايي گردد [9 8]. از داروهاي مختلفي مانند بتابلوكرها ( و بتاكسولول) كلونيدين و مشتقات آن مانند استازو- لاميد و غيره جهت كاهش فشار داخل چشمي استفاده ميشود [9-13]. يافتن دارويي كه با اثر بيشتر باعث كاهش فشار داخل چشمي شود در كاهش اين ناتوانيها و همچنين هزينههاي مصرفي براي حل اين مشكلات خواهد شد [8]. 311

3 فرجي پور و همكاران داروي ديگري براي اين منظور ميباشد كه از دستهي آلفا 2 آگونيستها بوده و در بسياري از مطالعات از تاثير بالقوه و مفيد آن در كاهش فشار داخل چشمي صحبت شده است چرا كه تاثير بر روي گيرندههاي آلفا 2 آدرنرژيك ميتواند با اتساع عروق و تخليه مايع زلاليه اتاق قدامي فشار داخل چشمي را كاهش دهد [10]. با توجه به شيوع بالاي عمل جراحي آب مرواريد و كدورت كپسول خلفي بهعنوان عارضه آن كه اغالب نيازمند كپسولوتومي ليزري ميباشد از يك طرف و افزايش فشار داخل چشمي پس از انجام كپسولوتومي ليزري از طرف ديگر اين مطالعه با هدف بررسي اثر داروي در ميزان كاهش فشار داخل چشم و مقايسه آن با پس از ليزر كپسولوتومي در بيمارستان متيني شهرستان كاشان در سال 1389 انجام گرفت. مواد و روشها اين مطالعه كارآزمايي باليني در كلينيك چشم پزشكي بيمارستان متيني شهر كاشان بر روي 200 بيمار مبتلا به كدورت كپسول خلفي چشم كه در سال 1389 تحت عمل كپسولوتومي ليزري ياگ قرار گرفته بودند انجام شد. معيار ورود به پژوهش وجود كدورت كپسول خلفي پس از عمل جراحي كاتاراكت بدون عارضه بود كه بهصورت باليني و با معاينه چشم با Slit Lamp توسط متخصص مشخص گرديد. معيارهاي خروج از مطالعه عبارت بودند از وجود گلوكوم شناخته شده تحت درمان داروي ي يا سابقه جراحي گلوكوم التهاب فعال داخل چشمي مشكلات سگمان قدامي در اثر بيماري يا جراحي قبلي و يا بهصورت مادرزادي و هرگونه بيماري چشمي يا سيستميك كه باعث افزايش مستقيم يا غير مستقيم فشار داخل چشمي شود. ابتدا فشار داخل چشمي بهكمك تونومتري اپلناسيون گلدمن ثبت شده و سپس بيماران بهصورت تصادفي به دو گروه نفري تقسيم شده و به - صورت دو سوكور تحت درمان با يكي از دو قطره 0/5 درصد (ساخت شركت سينا دارو) يا قطره 0/5 درصد (ساخت شركت آلكان) قرار داده شدند. داروها بهگونهاي تجويز شدند كه بيماران در اوج اثر دارو تحت عمل ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفتند يعني يك ساعت قبل از عمل چرا كه پيك اثر و 1-2 ساعت بعد از مصرف ميباشد. براي هر بيمار يك قطره داخل فورنيكس تحتاني ريخته شده و بيمار بهمدت يك دقيقه چشمانش را بسته نگه ميداشت. سپس 6 و 24 ساعت پس از ليزر بيماران ويزيت مجدد شده و فشار داخلي چشم آنها با همان روش قبلي ثبت شد. در نهايت دادههاي به دست آمده وارد نرم افزار SPSS ويرايش 15 شده و با آزمونهاي مجذور كاي و t براي مقايسه دو گروه از نظر جنس سن انرژي و پالس و نيز آزمون Repeated Measurement ANOVA و آزمون تعقيبي Bonferroni براي مقايسه اثر دو دارو در طول زمان مورد آناليز قرار گرفتند. نتايج وضعيت متغيرها در دو گروه مورد مطالعه در جداول شماره 1 و 2 مشاهده ميشود. دو گروه تفاوت آماري معنيداري از نظر سن (0/159=P) و جنس (0/758=P) با يكديگر نداشتند. همچنين وضعيت انرژي و پالس در دو گروه نيز مشابه بود ) هب - ترتيب 0/444=P و 0/677=P). براي مقايسه اثر دو داروي و در كاهش فشار داخل چشمي بعد از ليزر كپسولوتومي خلفي از آزمون Repeated Measurements ANOVA استفاده شد. با توجه به نتايج آن اثر متقابل دارو و زمان معنيدار نبود ميانگين (0/104=P) و در درجه بعدي اختلاف فشار در دو گروه در طول زمان نيز معنيدار نبود (0/738=P) به عبارت ديگر تاثير دو دارو در كاهش فشار داخل چشمي تفاوت معنيداري را نشان نداد و دو دارو در كاهش فشار داخل چشمي بهدنبال ليزر كپسولوتومي خلفي داراي اثر مشابهي بودهاند (نمودار شماره 1). اين در حالي است كه ميانگين فشار داخل چشمي در سه زمان متوالي بهطور معناداري متفاوت ميباشد (0/001>P). جدول شماره 3 نتايج آزمون تعقيبي بون فروني براي مقايسههاي دو بهدوي زمانهاي مورد مطالعه را نشان ميدهد كه همگي معنادار بودند. بحث در مطالعه حاضر كه بر روي 200 چشم كانديد عمل جراحي ياگ ليزر كپسولوتومي خلفي بهدليل كدورت كپسول خلفي انجام شد تاثير بر جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي در بيماران تحت عمل ليزر كپسولوتومي خلفي اثبات شد و نشان داده شد كه در مقايسه با داروي ارزانتر و در دسترستر داراي اثر مشابه است. بررسيهاي متعددي در مورد استفاده از داروهاي ضد گلوكوم جهت پيشگيري از افزايش فشار داخل چشمي بهدنبال اعمال جراحي با ياگ ليزر انجام شده است كه در مطالعاتي كه از داروي و يا استفاده شده تاثير اين داروها در پيشگيري از افزايش فشار داخل چشمي برابر با داروهاي مورد مقايسه يا حتي با نتيجه بهتري همراه بوده است [9-19]. 312

4 بررسي اثر قطره 0/5 درصد و... جدول شماره 1- وضعيت متغيرهاي مختلف در دو گروه مورد مطالعه متغير سن (سال) جدول شماره 2- توزيع فراواني دو گروه مورد مطالعه بر حسب جنس جنس مرد زن جمع مقايسه آماري تعداد (درصد) (48/3)29 گروه مورد مطالعه تعداد (درصد) (51/7)31 جمع (درصد) ()60 () (49/3)69 P=0/758 (50/7)71 جدول شماره 3- مقايسه ميانگين فشار داخل چشمي پس از كپسولوتومي در زمانهاي متوالي قبل عمل 6 ساعت بعد 24 ساعت بعد 6 ساعت بعد 24 ساعت بعد قبل عمل 24 ساعت بعد قبل عمل 6 ساعت بعد گروه CI 95% 1/475-0/215 2/522-1/518-0/ /475 1/595-0/755-1/ /522-0/ /595 P 0/004 0/004 X ± SD 0/845±0/261 2/020±0/208-0/845±0/261 1/175±0/174 تعداد -2/020±0/208-1/175±0/174 حداقل حداكثر X ± SD 65/68±12/14 67/88±9/ /96±3/79 فشار چشم قبل از كپسولوتومي 27 9 (ميليمتر جيوه) 14/72±3/ فشار چشم 6 ساعت بعد از كپسولوتومي 88±4/63/ (ميليمتر جيوه) 14/11±3/ فشار چشم 24 ساعت بعد از كپسولوتومي 6±2/55/ (ميليمتر جيوه) انرژي (ميلي ژول) پالس (عدد) 13/04±2/57 52/03±28/04 55±26/72 19/38±12/25 18/71±10/ Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. ميلي متر جيوه ساعت بعد از كپسولوتومي 6 ساعت بعد از كپسولوتومي قبل از كپسولوتومي نمودار شماره 1- وضعيت فشار داخل چشمي پس از كپسولوتومي در دو گروه مورد مطالعه بهعنوان مثال در مورد در مطالعهاي كه بهشتنژاد و همكاران در تهران بر روي 96 چشم انجام دادهاند تاثير 0/5 درصد روي افزايش فشار داخل چشمي بهدنبال كپسولوتومي خلفي بهكمك ليزر مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه 313

5 ي م ي م فرجي پور و همكاران ذكر شده است كه تاثير بسيار زياد بوده و اين محققين را بهعنوان داروي انتخابي در اين زمينه معرفي كردهاند [9]. با مطالعهاي كه Cai و همكاران با عنوان استفاده پروفيلاكتيك براي جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي بعد از ياگ ليزر كپسولوتومي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه در اين مورد بسيار موثر بوده و عوارض بسيار اندكي نيز دارد [10]. همچنين در مطالعات مشابهي كه Yang و همكارانش در در مطالعهاي با عنوان "تغييرات فشار داخل چشمي بعد از جراحي ياگ ليزر كپسولوتومي بعد از مصرف قبل از جراحي" انجام دادند به نتايج مشابه و متفقالقول در مورد تاثير پرو- فيلاكتيك در جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي بعد از جراحي ليزر دست يافتند [14]. در مطالعات انجام شده بر روي تاثير در جلوگيري از افزايش فشار داخل چشم بعد از جراحي ليزر كپسولوتومي و يا مقايسه تاثير آن با ساير قطرههاي موثر محققين به اين نتيجه رسيدهاند كه اين دارو تاثيري مشابه و موثر در جلوگيري از افزايش فشار داخلي چشمي بعد از ياگ ليزر كپسولوتومي خلفي داشته است [ ]. براي مثال در مطالعهاي كه Simsek و همكاران در تركيه انجام دادهاند 80 چشم بهصورت تصادفي به 4 گروه 20 تايي تقسيم شدند گروه اول دارونما گروه دوم 0/5 درصد گروه سوم 1 درصد و گروه چهارم 0/25 درصد گرفتند. اين داروها بهصورت پروفيلاكتيك در بيماران تحت عمل كپسولوتومي استفاده شدند و بيشترين اثر پيشگيرانه در تركيب 0/25 درصد مشاهده شد. همچنين در اين مطالعه عوارض درمان در گروه 1 درصد بيشتر بوده است [11]. در بررسي ديگري كه Yuksel و همكاران در تركيه انجام دادهاند محققين تاثيرات كوتاه مدت را در كاهش فشار داخل چشمي بيماران مبتلا به گلوكوم كه قبلا و پيلوكارپين دريافت كرده بودند مورد مطالعه قرار دادند. در نهايت اين محققين بيان كردهاند كه غير از تاثير سينرژيس يت داشته باشد همچنين كه تواند با قدرت اثري تواند با در حد فشار داخل چشمي را در اين بيماران كاهش دهد [12]. Cullom و Schwartz نيز در تحقيقي كه در انگليس انجام دادهاند تاثير در كاهش فشار داخل چشمي بيماران مبتلا به گلوكوم كه تحت عمل ليزر كپسولوتومي خلفي قرار گرفته بودند را بررسي كردهاند. اين دانشمندان ذكر كردهاند كه عليرغم اينكه چشمي را در اين بهصورت معنيداري بيماران كاهش دهد اما اين توانسته فشار داخل از بيشتر تاثير داروهاي استاندارد موجود براي كاهش فشار داخل چشمي نمي- باشد [13]. همچنين در مطالعهاي كه توسط Yuen و همكارانش در هنگ كنگ انجام شد 40 بيمار ميتلا به گلوكوم كه نيازمند درمان با ليزر بودند بهصورت تصادفي قطره برميونيدين 0/5 درصد يا 1 درصد قبل و بعد از جراحي ليزر دريافت كردند. فشار داخل چشم در 2 1 و 3 ساعت بعد از جراحي ليزر و سايز مردمك قبل و 45 دقيقه بعد از چكاندن قطره اندازهگيري شد. نتيجه اين مطالعه اين بود كه بريمونيدين 0/2 درصد اثربخشي موثر و قابل مقايسه با 1 درصد در پيشگيري از افزايش فشار داخل چشمي بعد از ياگ ليزر داشته است. همچنين 1 درصد داراي يك اثر گشاد كنندهي مردمك و بريمونيدين داراي اثر تنگ كننده ميباشد [18]. در مطالعهاي توسط Chevrier و همكارانش انجام شد بيماران بهصورت تصادفي 10 دقيقه قبل از عمل 0/5 درصد يا بريمونيدين 0/2 درصد دريافت كردند و فشار چشمي تونومتري آپلاناسيون گلدمن قبل و يك ساعت بعد از عمل ليزر انجام شد. با توجه به نتايج بهدست آمده در هر دو گروه كه كاهش مشخص فشار داخل چشمي از ميزان پايه وجود داشت به اين نتيجه رسيدند كه هر دو دارو در كنترل افزايش فشار چشمي به دنبال اعمال ليزر بسيار موثرند [19]. در مطالعه حاضر نيز مانند مطالعات ذكر شده مشاهده ميشود كه قادر است بهصورت معنيداري فشار داخل چشم را بعد از ياگ ليزر كپسولوتومي كاهش دهد كه اين اثر مشابه با كه بهعنوان داروي استاندارد براي جلوگيري از افزايش فشار بعد از ليزر كپسولوتومي بوده است ميباشد. نتيجهگيري در مجموع ميتوان گفت كه استفادهي پروفيلاكتيك از تك دوز 0/5 درصد قبل از ياگ ليزر كپسولوتومي مشابه با استفاده تك دوز درصد 0/5 قبل از ليزر در جلوگيري از افزايش فشار داخل چشم بعد از عمل است و با در نظر گرفتن عوارض دارويي كمتر ميتوان از آن به- عنوان داروي مناسب در كاهش فشار داخل چشمي بيماران تحت عمل ليزر كپسولوتومي خلفي استفاده كرد. با اين حال با در نظر گرفتن دسترسي بيشتر و قيمت مناسبتر در مقايسه با و اثر كاهندگي فشار مشابه در اين دو دارو در موارد عدم منع مصرف استفاده از غير منطقي نميباشد. تشكر و قدرداني در پايان لازم بهذكر است كه مقاله حاضر نتيجه پايان نامه 314

6 بررسي اثر قطره 0/5 درصد و... پزشكي عمومي مقطع دكتراي حرفهاي بوده و از زحمات همكاران بزرگوار جناب آقاي دكتر داوودآقادوست و جناب آقاي دكتر مهدي شاعري و جناب آقاي دكتر حسين بوجاري صميمانه قدرداني ميگردد. References: [1] Wormstone IM. Posterior capsule opacification: a cell biological perspective. Exp Eye Res 2002; 74(3): [2] Bertelmann IBS-M, Kojetinsky C. Posterior capsule opacification and anterior capsule opacification. Curr Opin Ophtalmol 2001; 12(1): [3] Fankhauser F, Lörtscher H, van der Zypen E. Clinical studies on high and low power laser radiation upon some structures of the anterior and posterior segments of the eye. Experiences in the treatment of some pathological conditions of the anterior and posterior segments of the human eye by means of a Nd: YAG laser, driven at various power levels. Int Ophthalmol 1982; 5(1): [4] Syam PP, Eleftheriadis H, Casswell AG, Brittain GP, McLeod BK, Liu CS. Clinical outcome following cataract surgery in very elderly patients. Eye (Lond) 2004; 18(1): [5] Ranta P, Tommila P, Immonen I, Summanen P, Kivelä T. Retinal breaks before and after neodymium: YAG posterior capsulotomy. J Cataract Refract Surg 2000; 26(8): [6] Patton N, Aslam TM, Bennett HG, Dillon B. Does a small central Nd: YAG posterior capsulotomy improve peripheral fundal visualization for the vitreoretinal surgeon? BMC Ophthalmol 2004; 30(4):8. [7] Aslam TM, Patton N. Methods of assessment of patients for Nd: YAG laser capsulotomy that correlate with final visual improvement. BMC Ophthalmol 2004; 23; 4: 13. [8] Safi ME, Hashemi M, Parvaresh M, Esmaieli MK. Visual results and complications of Nd: YAG Laser capsulotomy. Scientific Journal of the Eye Bank of I.r. Iran 2001; 6(3): [in Persian] [9] Behesht Nejad AH, Keshavarzi Gh.R, Zarei R Evaluation of Timolol 0.5% preventive effect on IOP rise after YAG Laser capsulotomy. Iran J Ophthalmol 2002; 15(2): [in Persian] [10] Cai JP, Cheng JW, Wei RL, Ma XY, Jiang F, Zhu H, Li Y. Prophylactic use of timolol maleate to prevent intraocular pressure elevation after Nd- YAG laser posterior capsulotomy. Int Ophthalmol 2008; 28(1): [11] Simsek S, Ertürk H, Demirok A, Cinal A, Yasar T, Karadenizli C. The effect of 0.25% apraclonidine in preventing intraocular pressure elevation after Nd: YAG laser posterior capsulotomy. Eur J Ophthalmol 1998; 8(3): [12] Yüksel N, Elibol O, Caglar Y, Alçelik T. Short-term effect of apraclonidine on intraocular pressure in glaucoma patients receiving timolol and pilocarpine. Ophthalmologica 1997; 211(6): [13] Cullom RD Jr, Schwartz LW. The effect of apraclonidine on the intraocular pressure of glaucoma patients following Nd: YAG laser posterior capsulotomy. Ophthalmic Surg 1993; 24(9): [14] Yang W, Liu Y, Li S. Intraocular pressure changes after Nd: YAG laser capsulotomy with preoperative use of timolol. Yan Ke Xue Bao 1991; 7(2): [15] Juul AB, Wetterslev J, Gluud C. Effect of Perioperative Beta Blockade in Patients With Diabetes Undergoing Major Non-Cardiac Surgery: Randomized Placebo Controlled, Blinded Multicentre Trial. DIPOM Trial Group BMJ 2006; 332:1482. [16] Lang DM. Anaphylactoid and Anaphylactic Reactions. Hazards of Beta-Blockers. Drug Saf 1995; 12(5): 299. [17] George A. Cioffi MD. Glaucoma (American Academy of Ophthalmology). San Francisco: Lifelong Education for the Ophthalmologist; p [18] Yuen NS, Cheung P, Hui SP. Comparing brimonidine 0.2% to apraclonidine 1.0% in the prevention of intraocular pressure elevation and their pupillary effects following laser peripheral iridotomy. Jpn J Ophthalmol 2005; 49(2): [19] Chevrier RL, Assalian A, Duperré J, Lesk MR. Apraclonidine 0.5% versus brimonidin 0.2% for the control of intraocular pressure elevation following anterior segment laser procedures. Ophthalmic Surg Lasers 1999; 30(3):

Effects of Oral Acetazolamide vs Co-Biosopt Drops on Intraocular Pressure Rise after Posterior Capsulotomy by Nd YAG Laser

Effects of Oral Acetazolamide vs Co-Biosopt Drops on Intraocular Pressure Rise after Posterior Capsulotomy by Nd YAG Laser Arak Medical University Journal (AMUJ) 2014; 16(81): 42-47 Original Article Effects of oral acetazolamide vs Co-Biosopt drops on intraocular pressure rise after posterior capsulotomy by Nd YAG laser Sarvarian

توضیحات بیشتر

جراحی آب‌مروارید با و بدون برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی در کودکان ساله

جراحی آب‌مروارید با و بدون برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی در کودکان ساله مجله چشمپزشكي بينا- دوره ٣- شماره (پاييز ٣٨٦) Lensectomy and PC Implantation with and without Posterior Capsulotomy and Anterior Vitrectomy in Pediatric Cataracts Jafarinasab MR, MD; Rabbanikhah Z, MD;

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11Jafarinasab1170.doc

Microsoft Word - 11Jafarinasab1170.doc ي ب Late Onset Capsular Bag Distension Syndrome with Solid Material Jafarinasab MR, MD; Hasani H, MD* Ophthalmic Epidemiology and Prevention of Blindness Research Center, Shahid Beheshti University of

توضیحات بیشتر

گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی

گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی Visual Outcomes and Complications of Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation Javadi MA, MD; Jafarinasab MR, MD; Jafarnejadi A, MD; Ahmadi M, MD; Poursalman H, MD; Sadoughi MM, MD Purpose:

توضیحات بیشتر

ارزش مشاهده پیگمان در زجاجیه قدامی در ارتباط با وجود گسست شبکیه در بیماران دچار نشانه‌های جداشدگی زجاجیه‌ای خلفی حاد

ارزش مشاهده پیگمان در زجاجیه قدامی در ارتباط با وجود گسست شبکیه در بیماران دچار نشانه‌های جداشدگی زجاجیه‌ای خلفی حاد Correlation between Presence of Pigment Granules in the Vitreous and Retinal Breaks in Patients with Acute Symptomatic Posterior Vitreous Detachment Nili Ahmadabadi M, MD; Asasi R, MD; Karkhaneh R, MD

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10Jafarinasab.doc

Microsoft Word - 10Jafarinasab.doc چشمپزشكي بينا- دوره ١٤- شماره ١ (پاييز ١٣٨٧) Scleral Fixation of an Aniridic and Penetrating Keratoplasty: Clinical Outcomes in Three Cases Jafarinasab MR, MD; Zarei-Ghanavati S, MD Purpose: To report

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

ضخامت قرنیه، ویژگی‌های اندوتلیوم و میزان فشار داخل چشمی پس از جراحی آب‌مروارید مادرزادی

ضخامت قرنیه، ویژگی‌های اندوتلیوم و میزان فشار داخل چشمی پس از جراحی آب‌مروارید مادرزادی Central Corneal Thickness, Endothelial Characteristics and Intraocular Pressure in Congenital Cataract Extracted Eyes Nilforushan N, MD; Ghasemi Falavarjani K, MD; Razeghinejad MR, MD; Bakhtiari P, MD

توضیحات بیشتر

Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic IOL Implantation

Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic IOL Implantation دکتر محمدرضا روحاني- مقايسه و Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic Implantation Rohani M, MD; Delfaza-Baher S, MD; Barkhordari-Yazdi

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

هم‌خوانی تونومترهای شیوتز و تونوپن در اندازه‌گیری فشار داخل چشمی مبتلایان به گلوکوم مادرزادی اولیه

هم‌خوانی تونومترهای شیوتز و تونوپن در اندازه‌گیری فشار داخل چشمی مبتلایان به گلوکوم مادرزادی اولیه Measurement of Intraocular Pressure Using Schiotz vs Tono-pen Tonometers in Patients with Primary Congenital Glaucoma Amini H, MD; Amini N, MD; Razeghinejad MR, MD; Zarei R, MD; Faraji Oskuei J, MD; Tabatabaei

توضیحات بیشتر

نتایج بینایی ویترکتومی عمیق با و بدون تزریق روغن سیلیکون در اندوفتالمیت عفونی

نتایج بینایی ویترکتومی عمیق با و بدون تزریق روغن سیلیکون در اندوفتالمیت عفونی Deep Vitrectomy with and without Silicone Oil in Infectious Endophthalmitis Dehghani A, MD; Fazel F, MD; Ghanbari H, MD; Kianersi F, MD; Akhlaghi M, MD Purpose: To evaluate the efficacy of silicone oil

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

مقایسه ترشح اشک و ناپایداری فیلم اشکی بعد از جراحی لیزیک و لازک

مقایسه ترشح اشک و ناپایداری فیلم اشکی بعد از جراحی لیزیک و لازک مجله چشمپزشكي بينا سال ١٠ شماره ٢ Tear Secretion and Tear Film Instability after Laser in Situ Keratomileusis Vs Laser Assisted Subepithelial Keratectomy Norouzi H, MD; Mohammad Rabi H, MD; Mohseni M,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10Bagheri1169.doc

Microsoft Word - 10Bagheri1169.doc Fascial Entrapment in Blow-out Fracture Bagheri A, MD; Tavakoli M, MD*; Khosravifard K, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran * Corresponding Author:

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11-Shams

Microsoft Word - 11-Shams جراحي ا بمرواريد با کمک ليزر فمتوسکند جراحي آبمرواريد با كمك ليزر فمتوسكند مترجم: دکتر مجيد شمس: فلوشيپ بيماريهاي قرنيه- چشمپزشک- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي- تهران- ايران * اين مقاله ترجمهاي از مجموعه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزردرمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزردرمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی Topical Sodium Diclofenac during Pan-Retinal Photocoagulation in Patients with Proliferative Diabetic Retinopathy Nili Ahmadabadi M, MD; Karkhaneh R, MD; Hekmatara A, MD; Sheidaie Z, MD; Arbabi S, MD;

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 08Pakravan1166.doc

Microsoft Word - 08Pakravan1166.doc Early Treatment with Aqueous Suppressants after Ahmed Valve Implantation Pakravan M, MD*; Salehirad S, MD; Ghahari E, MD; Yazdani S, MD; Yaseri M, PhD Ophthalmic Epidemiology Research Center, Shahid Beheshti

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه توسط جایگذاری ارتوگرید MTA جایگذاری رتروگرید MTA و تکنیک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Karimian

Microsoft Word Karimian Comparing the Effect of Loteprednol 0.5% versus Fluorometholone 1.0% on Intraocular ressure after hotorefractive Keratectomy () Karimian F, MD*, Faramarzi A, MD, Fekri S, MD, Mohammad Rabie H, MD, Najdi

توضیحات بیشتر

نتایج اولیه لنزهای داخل چشمی متصل به عنبیه (Iris-claw) در اصلاح نزدیک‌بینی متوسط تا شدید

نتایج اولیه لنزهای داخل چشمی متصل به عنبیه (Iris-claw) در اصلاح نزدیک‌بینی متوسط تا شدید Short-term Results of Iris-claw Phakic Intraocular Lenses for Myopia Gholaminejad A, MD; Hashemi H, MD; Aliakbari S, MD Purpose: To evaluate the predictability, efficacy, and safety of iris-claw Artisan

توضیحات بیشتر

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 7- شماره 2 )تابستان 1397( سایت مجله : Comparison of Color Vision in Patients with Mul

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 7- شماره 2 )تابستان 1397( سایت مجله :   Comparison of Color Vision in Patients with Mul مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 7- شماره 2 )تابستان 1397( سایت مجله : http://jpsr.mums.ac.ir Comparison of Color Vision in Patients with Multiple Sclerosis Mohammadi E 1, Akbar Fahimi M 2, Nabavi

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Faramarzi

Microsoft Word Faramarzi How Does Surgery Can Change Corneal Biomechanical Properties in Patients with Pseudophakic Bullous Keratopathy Faramarzi A, MD; Rikhtegar MH, MD; Najdi D, MD* Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 06Asgari1164.doc

Microsoft Word - 06Asgari1164.doc The Technis-z9000 Decentration Effect on Optical Quality of the Eye Using Mathematical Modeling Asgari A, MSc 1 ; Keshavarzi K, PhD 2 ; Parach AA, PhD 1 * 1 Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae رزومه Curriculum Vitae 1( مشخصات فردي نام : سیده مریم نام خانوادگي: حسیني جنسیت: مونث رشته تحصیلي: چشم پزشکي گروه آموزشي: چشم مرتبه علمي: استادیار آدرس محل كار: بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( تلفن محل كار:

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

الگوهای نقص میدان بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز

الگوهای نقص میدان بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز Patterns of Visual Field Loss in Patients with Open Angle Glaucoma Nasrolahi K, MD; Atarzade H, MD; Akhlaghi MR, MD; Rismanchian A, MD; Moini HA, MD; Mortazavi AA, MD; Sari Mohammadli M, MD Purpose: To

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03-Jafari

Microsoft Word - 03-Jafari Predictors of Endothelial Cell Density of Corneal Grafts after Jafari R, MD; Feizi S, MD*; Javadi MA, MD; Hosseini SB, MD; Yaseri M, PhD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

مدت زمان عمل و عوارض کوتاه‌مدت جراحی ترمیم فتق اینگوینال به روش لاپاروسکوپی پره‌پریتونئال از راه شکم در وضعیت ترندلنبرگ یا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دو

مدت زمان عمل و عوارض کوتاه‌مدت جراحی ترمیم فتق اینگوینال به روش لاپاروسکوپی پره‌پریتونئال از راه شکم در وضعیت ترندلنبرگ یا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دو 489 مقايسه زمان و عوارض مجله كوتاهمدت دانشكده ترميم پزشكي دانشگاه لاپاروسكوپيك فتق علوم پزشكي اينگوينال به تهران روش دوره 69 پرهپريتوني ال شمارهبا 8 آبان وضعيت 1390 ترندلنبرگ و 489-494 معكوس در دوختن پريتوان

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

The 1392 ﻓﺮوردﯾﻦ /1 ﺷﻤﺎره /3 ﺳﺎل (2) دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﺸﻢ The Ophthalmic Nurse Ophthalmic Nurse Volume 3/ Number 1/March 2013 Diabetes Mellitus & the Eye (2) s

The 1392 ﻓﺮوردﯾﻦ /1 ﺷﻤﺎره /3 ﺳﺎل (2) دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﺸﻢ The Ophthalmic Nurse Ophthalmic Nurse Volume 3/ Number 1/March 2013 Diabetes Mellitus & the Eye (2) s The 1392 ﻓﺮوردﯾﻦ /1 ﺷﻤﺎره /3 ﺳﺎل (2) دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﺸﻢ The Ophthalmic Nurse Ophthalmic Nurse Volume 3/ Number 1/March 2013 Diabetes Mellitus & the Eye (2) see Table of Content inside ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎت ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﯽ

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

فرم  اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز فرم اطالعات آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه الف- اطالعات شخصی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی متأهل نام: فرهاد جنس: مذکر مؤنث نام خانوادگی:

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

اختلالات چشمی در بیماران دارای کلیه پیوندی

اختلالات چشمی در بیماران دارای کلیه پیوندی Ocular Disorders in Renal Transplant Patients Kian-Ersi F, MD; Taheri S, MD; Akhlaghi MR, MD Propose: To evaluate patients with renal transplantation for abnormal ocular findings and to determine the association

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 02Dozandeh1173.doc

Microsoft Word - 02Dozandeh1173.doc دکتر ا ده دزنده- مقايسه سه نع لنز داخل چشمي در ا بمراريد مادردي کدکان Comparison of Three Types of Intraocular Lens in ediatric Cataract Surgery Doozandeh A, MD*; Jafarinasab MR, MD; Behdad B, MD; Javadi

توضیحات بیشتر

Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy

Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy دکتر حسين موحدان نتايج کوتاهمدت پيوند پرده ا منيون در ترابکولکتومي Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy Movahedan H, MD; Khoshghadam J, MD; Safavian H, MD; Katbab A, MD; Khoshneyat H, MD;

توضیحات بیشتر

استفاده از بی‌حسی‌های موضعی در جراحی‌های زجاجیه و شبکیه

استفاده از بی‌حسی‌های موضعی در جراحی‌های زجاجیه و شبکیه Local Anesthesia in Vitreoretinal Surgery Arbabi S, MD; Mohtaram R, MD; Nili-Ahmadabadi M, MD; Shorooghi M, MD; Ebrahim-Soltani A, MD; Goudarzi M, MD; Zahedi H, MD; Alizade S, MD; Nazemi MA, MD; Afkham

توضیحات بیشتر

الگوهای بالینی یووییت در بیماران ارجاعی در شهر اصفهان

الگوهای بالینی یووییت در بیماران ارجاعی در شهر اصفهان دکتر فرزان کيانارثي الگوهاي باليني يووييت در اصفهان Clinical Patterns of Uveitis in an Iranian Tertiary Eye Care Center Kianersi F, MD Purpose: To analyze the clinical patterns and etiologic diagnosis

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

کارگذاری ایمپلنت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی

کارگذاری ایمپلنت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی مجله چشمپزشكي بينا- دوره ۱۴- شماره ۲ (زمستان ۱۳۸۷) Superior versus Inferior Ahmed Glaucoma Valve Implantation Pakravan M, MD; Yazdani S, MD; Shahabi K, MD; Mirbabaei F, MD; Yaseri M, PhD Purpose: To compare

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 02Mirzaee1061.doc

Microsoft Word - 02Mirzaee1061.doc دکتر محمد ميرزايي- افزايش ضخامت قرنيه در مبتلايان به قوز قرنيه مشکوک به قوز قرنيه و قرنيههاي طبيعي Comparison of Corneal Thickness Progression from Center to Periphery in Keratoconus, Keratoconus Suspected

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1

اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1 اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1 فهرست اهمیت محاسبه کلینیکی داروها فرایند صحیح دارو دادن در بخشها واحدهاي اندازهگیري

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 9 Tangi Tarashe-Dr.Arab.doc

Microsoft Word - 9 Tangi Tarashe-Dr.Arab.doc ج نتايج درمان تنگي تراشه به دنبال لولهگذاري در سالمندان در بيمارستان مسيح دانشوري دكتر مهرداد عرب دكتر ساويز پژهان دكتر رويا فرزانگان دكتر محمدبهگام شادمهر دكتر مجتبي جواهرزاده دكتر ابوالقاسم دانشور دكتر

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03Ghoreishi.doc

Microsoft Word - 03Ghoreishi.doc مجله چشمپزشكي بينا- دوره ١٧- شماره ٣ (بهار ١٣٩١) Visual Outcomes of Femto-LASIK after Peneterating Keratoplasty Ghoreishi M, MD; Razmjoo H, MD; Noori Fesharaki M, MD*; Peyman A, MD Isfahan University of

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 /

و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 / و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 / محمدرضا وفایینسب 3 / حسین عامري 2 / حسین شفیعی 1 حسین

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مقالهي پژوهشي تا ثير سن شدت بيماري و رژيم دارويي روي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس تحت درمان با داروهاي بيولوژيك 1 و 2 دكتر يوسف فكور دكتر اميرهوشنگ احساني 4 دكتر سعيده محمدي 3 1. وزارت بهداشت

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Tajabad

Microsoft Word Tajabad مجله چشمپزشكي بينا- دوره ٢٢- شماره ٣ (بهار ١٣٩٦) Optimized Wavefront versus Topography-guided Customized Ablation for Compound Myopic Astigmatism: A Prospective Randomized Clinical Trial Tajabad A, MSc;

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر