ماره: ٣٨٣٧٩ /١٨١ ١٣٩٦/١٢/٢٦: ر ورس اوراق ھادار ان ر ھا ی عام عاو بازار م دا 13 ااطلاعيه اطلا ه آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم اوراق مشاركت و گزا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ماره: ٣٨٣٧٩ /١٨١ ١٣٩٦/١٢/٢٦: ر ورس اوراق ھادار ان ر ھا ی عام عاو بازار م دا 13 ااطلاعيه اطلا ه آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم اوراق مشاركت و گزا"

رونوشت

1 ماره: ٣٨٣٧٩ /١٨١ ١٣٩٦/١٢/٢٦: ر ورس اوراق ھادار ان ر ھا ی عام عاو بازار م دا ااطلاعيه اطلا ه آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم اوراق مشاركت و گزارش وضعيت شاخصه يا جهت اطلاع كليه فعالان بازار سرمايه اراي ه ميشود. فكس: 5 تهران خيابان حافظ شماره 8 صندوق پستي: 55 تلفن:

2 شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) تا تاریخ از بازار اول تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر 8 5 5, 5,,, ,8,5 55 5,, 5,8,,,8,,,5,58,5 8,,5,5,8,8 5 8,8 8,8 تابلو اصلی ایرانترانسفو بانكانصار بانكصادراتایران بترانس وانصار وبصادر 55,5,,,5, بانك ملت وبملت,85,8,,,,5,, بانك کارآفرین وکار -8,5,,,,5,,,8, 85 5 بانك اقتصادنوین ونوین -,, 5 5 5,5, 588, بانك پارسیان وپارس -,55,,,,58,88,5 5,8 بورس اوراق بهادار تهران بورس -,5,, 8,8,5, بیمه البرز البرز -8,,5,,,,,,5, پالیش نفت اصفهان شپنا -,85,85,5,5,,,, 8 پالیش نفت تبریز شبریز,,5,5, 5,8,,,,5 5 پتروشیمی شازند شاراك,,5, 8,,,,5, 5 پتروشیمی فناوران شفن -,5,,8,,,5,5 8,8 پتروشیمی خارك شخارك -,,,8,5,55,,5, 5 پتروشیمی شیراز شیراز -,,,5,5 8,5,5 5,8 5 5 تایدواترخاورمیانه حتاید,,8,,5,5,,88,, 8 توسعه صنایع بهشهر)هلدینگ وبشهر -,8,,5,5,8,,,,8 توسعه معادن روي ایران کروي -,8,,8,5 5,5,,,,5 55 توسعه معادن وفلزات ومعادن تاریختهیهگزارش //

3 تا تاریخ از بازار اول تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر,8, 55, 8, 8,,88,,,8,8,,, 5, 5 5 تابلو اصلی ح.سرمایهگذاريالبرز)هلدینگ ح.سیمانسپاهان حفاريشمال والبرح سپاهاح حفاري 8,85,8 5,,,,,8 5, 5 8 خدمات انفورماتیك رانفور -,, 8, 8,,8, داروپخش )هلدینگ وپخش 5,8 5, 5, 5,5,8,,55 داروسازي جابرابن حیان دجابر,,8,, 8,5,, 58 سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران وتوصا 8 8 8,,5,8 5,,8 5 سرمایه گذاري خوارزمی وخارزم //,8,,,,,58,8,88,5 سرمایه گذاري گروه توسعه ملی وبانك,5,,,5,8,88,,8,8 5 5 سرمایه گذاري البرز)هلدینگ والبر,,,,5,5,5,5 8 سرمایه گذاري پارس توشه وتوشه -,,,,5,,8, 8, 5 سرمایه گذاري ساختمان ایران وساخت -,5,,,,85,5,8 8 سرمایه گذاري شاهد ثشاهد -8,8,,5,5 8,8, 8,8 5 سرمایه گذاري سپه وسپه -,,85,,558,58 5 سرمایه گذاري مسكن ثمسكن -5,,8,8,,,,5 5,,888 8 سرمایه گذاري ملی ایران ونیكی ,,,,55, سرمایه گذاري توکافولد)هلدینگ وتوکا,,,8,58,88,8,8,,8 سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی وصندوق -,,,5,,,,85 سیمان فارس و خوزستان سفارس -,,,, 55,5,5 8,5 5 سیمان تهران ستران 8,,8,,,8,,8 سیمان کرمان سكرما -8,,,,5,88,5,5 سیمان ارومیه ساروم - 8 8,, 55, 5 سیمان سپاهان سپاها تاریختهیهگزارش //

4 تا تاریخ از بازار اول تابلو اصلی تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام سرود سیمانشاهرود 55 5 کرماشا صنایعپتروشیمیکرمانشاه 5 5 غبشهر صنعتیبهشهر 8,5,5, 8,,8, 5,8,,,,,,,,,8,8,8 معامله پایانی,,,,5,5, // تغییر - 8 -,85,8,8,8,,5,5,5, 8 5 فولد مبارکه اصفهان فولد -,55,,88,88,,,5 کارگزاران بورس اوراق بهادار کبورس -,5,,,,,8,,8,8 5 کالسیمین فاسمین - 5, 5,8 5,8 5,,5,, کیمیدارو دکیمی,5,8,,5,,,8 8,8,5 گروه دارویی سبحان دسبحا -,,5,,8,,,55,885 8 (گروه مپنا )سهامی عام رمپنا,,,,,,,,, گروه مدیریت سرمایه گذاري امید وامید -,, 8,5,8,,8, گروه بهمن خبهمن,88,,5,,,,55,, گسترش نفت و گاز پارسیان پارسان,5,5,8,,,,,5, 5 8 لیزینگ رایان سایپا ولساپا ,,5, 8 لیزینگ ایران ولیز,8,8,,,5,5, 8, 5 لیزینگ صنعت ومعدن ولصنم,,,5,5,85,,,8 8 مخابرات ایران اخابر -,5,5,8,5,8,,,8, 8 معدنی و صنعتی گل گهر کگل -5,8,8,8,,,, 5,5, معدنی وصنعتی چادرملو کچاد -,8,8,,,,,5,8,8 ملی صنایع مس ایران فملی -,8,,5,,, 58, موتوژن بموتو,,,8,5,8,,5 نفت پارس شنفت 5,55,, 5,5,8,, تابلو اصلی تاریختهیهگزارش //

5 تا تاریخ از بازار اول تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر , 8,,,,,8 8,,,,,,85,,,,,8,,,,,,5,8, 5, تابلو فرعی البرزدارو ایرانخودرو ایرانارقام دالبر خودرو مرقام -5,58,5,5,8 8,58,8,8 5 بیمه آسیا آسیا,,,85,,8,8,,,5 بیمه پارسیان پارسیان,88,88,,,,, بیمه دانا دانا -,,5,8,88 5,5,,88 بیمه ملت ملت 8 8, 8, 8,5 8,5,,8, 5, پارس خزر لخزر -,58,5,,,,,5 پارس مینو غپینو -5,8,,,88,,,, 58 پاکسان شپاکسا -5,,,8,8 8,8,,,, 5 58 پالیش نفت بندرعباس شبندر -55 8, 8, 8, 8, 5,,,, 8 پتروشیمی پردیس شپدیس,,,,5 5,,8,5 پتروشیمی آبادان شپترو,55,5,,5,5,5, 5 پست بانك ایران وپست -,58,585,5,555 8,,5 8,8 5 5 تجارت الكترونیك پارسیان رتاپ,8,8,,5,8, 8, تراکتورسازي ایران تایرا -58,8,58,85,,8,8 8,8 تولیدمحورخودرو خمحور - 5 5,5,8,5,,8 8 8 ح.سرمایه گذاري نیرو ونیروح,,5,,,55,85, 8 ح.تجارت الكترونیك پارسیان رتاپح,58,58,5,5,,8, داروسازي امین دامین,,,,,5,8 8, 5 داروسازي کوثر دکوثر ,55,8,58,,5,55 زامیاد خزامیا ,5,5,,,8 8 سایپا خساپا تاریختهیهگزارش //

6 تا تاریخ 5 از بازار اول تابلو فرعی تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام پردیس سرمایهگذاريپردیس 55 8 تیپیكو سرمایهگذاريداروییتامین وبیمه سرمایهگذاريصنعتبیمه,,,8,,,,,88,,,5,,,5,8,5,5,5 معامله پایانی,,,,,8,85 تغییر ,88,,,58, سرمایه گذاري رنا)هلدینگ ورنا -,55,55,58,5,55,,5,, سرمایه گذاري صنعت نفت ونفت,55,8,85,5 5,,, 8 سرمایه گذاري بوعلی وبوعلی,,5,,8,88,5 8,8 سرمایه گذاري توسعه ملی وتوسم,58,,, 5,,88 5,8 سرمایه گذاري نیرو ونیرو,,, سیمان داراب ساراب - 8,,,, 5 سیمان شرق سشرق -8,,5,5,8,,5 5,5 سیمان صوفیان سصوفی,88,88,88,8,8,, سیمان غرب سغرب -,8,,5,,8,, 8 سیمان هگمتان سهگمت 8,88,88,,85,8,, صنایع کاشی و سرامیك سینا کساوه -8 5,,5 5,,5,,,, 8 فرآوري موادمعدنی ایران فرآور,,,,,8,8, 5 5 فروسیلیس ایران فروس -,5,5,5,,,,5,58,8 5 فولد آلیاژي ایران فولژ,,,,,,,8 فولد خراسان فخاس -,,5,,5,,,5 5,5, 5 قطعات اتومبیل ایران ختوقا -5,,,,,,5, گروه صنایع بهشهرایران وصنا - 5,, 5,,88,,,5,55 گروه صنعتی بوتان لبوتان -8,88,5,88, 5,5,,5,8, 5 گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو 8 خگستر 5,8 5, 5, 5, 8,8,8,5,5, 5 لوله وماشین سازي ایران فلوله تاریختهیهگزارش //

7 تا تاریخ از بازار اول تابلو فرعی تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام 8 غمارگ مارگارین 8 5 فباهنر مسشهیدباهنر 8 خموتور موتورسازانتراکتورسازيایران 5,8,,,8 88,,5 5,5,5,,,,5,5,,,,, معامله پایانی,5,5,5,,,85 تغییر ,5,58,58,5,,5,5 8, نیرو محرکه خمحرکه -8,5,,,,,5,,8 نیروترانس بنیرو,88,5,5,8,5 8,8,8 تابلو فرعی 8,8,5, 5,8,,8,5 بازار اول از تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر - 8-5,5,,8,,,8,8,,,,, 5,5,8,5,,5 8,,85,,,5,58,5 5 5 آبسال آسانپرداختپرشین آلومراد لبسا آپ فمراد -,,,,,5,,,,8 آلومینیوم ایران فایرا - 5,,8,,88,,,, 5 آهنگري تراکتورسازي ایران خاهن -,,855,,58,58,, افست چافست,8,8,, 5,,,8 5 الكتریك خودرو شرق خشرق,8,88,88,8,, 8,8 ایران تایر پتایر ,,58,8,,5 ایران خودرودیزل خاور -,858,85,85,,8,, ایران دارو دیران,5,,5,5 8,5,8 5,5 ایران یاساتایرورابر پاسا -,8,,8,5,5,,5,, 5 ایرکا پارت صنعت خكار تاریختهیهگزارش //

8 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام 8 کاما باما 8 وخاور بانكخاورمیانه 5 پرداخت بهپرداختملت,558,8, 8,,,8,5,,,5,,8,,,5,,8, معامله پایانی,,,,,58,5 تغییر - -,55,8,,,, 5, بهنوش ایران غبهنوش -,,,5, 5,,8, بیمه ما ما,,,5,,5,,8,8, بین المللی محصولت پارس شپارس ,,5 8, 8 بین المللی توسعه ساختمان ثاخت 5,,,,,,55,5, پارس الكتریك لپارس ,,, 5,,, پارس خودرو خپارس,,8,58 8,5,,5, 5,5 پارس دارو دپارس,,,5, 8,8, 5,5 پارس سرام کسرام // 8,5 8,5 8, 8,,,5 5 پارس سویچ بسویچ,,,5,8,8,,8,55, 8 پالیش نفت تهران شتران -8,8,5,,5 5,8,5,8,5, پتروشیمی جم جم 5,55 5,8 5,8 5,5,8,8,8 8,8 پتروشیمی فجر بفجر 5,55,555,5,5,,85,,,55 پتروشیمی مبین مبین -,5,55,5,5,, 5,8 پتروشیمی فارابی شفارا -,,5,,,5,,5 پشم شیشه ایران کپشیر,8,88,,8 5,8,8,8,85, 5 5 پگاه آذربایجان غربی غشاذر ,8,5,,,8 پلسكوکار پلسك -,,,8,,5,,5 پمپ سازي ایران تپمپی -58,5,,,88,8,5,5,5,5 8 تامین ماسه ریخته گري کماسه,85,,8,85,,8, 5,858 تكنوتار تكنو تاریختهیهگزارش //

9 تا تاریخ 8 از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام ثاباد توریستیورفاهیآبادگرانایران 5 کنور توسعهمعدنیوصنعتیصبانور وتوس توسعهشهريتوسگستر, 8,8,,,,,,,8,,,58,5,,5,5 معامله پایانی,,8,55,58,5, // تغییر , 5,,8,8,,8, تولیدمواداولیه داروپخش دتماد,,,,,,,5,, 8 تولیدي چدن سازان چدن -,,,8,,8,,8,8 5 تولیدي کاشی تكسرام کترام -,58,,8,,,5, 8 تولیدي گرانیت بهسرام کهرام -,5,,5,,,5,, 5 چرخشگر خچرخش ,558,,,,5 ح. تولیدي شیشه رازي کرازیح -8 //8,,,,,,,,55,8 5 8 ح.پشم شیشه ایران کپشیرح,,,, 5,8,5 58,8 8 ح.داروسازي اسوه داسوهح ,,5,,8 ح.شیشه همدان کهمداح,88 5, 5,8 5, 5,,, 8 ح.صنایع خاك چینی ایران کخاکح -,5,,,8 88 ح.فرآورده هاي نسوزآذر کاذرح 8,, 5,, 5,5 5 ح.کشاورزي ودامپروي مگسال زمگساح,,,,,,,8 5, 5 ح.نیروکلر شكلرح,5,,,,,,5, 5 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حفارس -,,,5,888,8,8, 5 حمل و نقل پتروشیمی )سهامی عام حپترو -5,8,,5,,,,,,8 حمل ونقل توکا حتوکا -,,5,,5,,5, داده پردازي ایران مداران -,,,,,8,8,58 داروسازي اسوه داسوه -8,58,58,5, 8,5,,5 داروسازي اکسیر دلر - //,85,8,8,8,8,, داروسازي روزدارو دروز تاریختهیهگزارش //

10 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام دسینا داروسازيسینا دزهراوي داروسازيزهراوي درازك داروییرازك,8 5,8,8,,5,,,5,5 5,,, 5,5,, معامله پایانی,85,8,,55,8,5 تغییر -5,,8,,,8,5,85 دارویی لقمان دلقما -,,,, 5,,,8 8 درخشان تهران پدرخش - 8,5 8,55 8, 8,,, 5 دشت مرغاب غدشت 8,55,58,5,,5,8 8,8 دوده صنعتی پارس شدوص,,5,5,5 85,,, ذغال سنگ نگین ط بس کطبس -,8,5,,5,5,5 8, رادیاتور ایران ختور -,5,8,5,,5,,8 558, 5 ریخته گري تراکتورسازي ایران ختراك -,,,,,,8,,,, 8 رینگ سازي مشهد خرینگ -,,5,5,,,5,8 س.صنایع شیمیایی ایران شیران,55,55,5,55,88,58,8,55,58 س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین تاپیكو -5,58,,,5 8,8,5 5,8 سالمین غسالم -,8,8,,8,8,, 5 سامان گستراصفهان ثامان -, 5,,,,,8 5 سایپا دیزل خكاوه -,, 8,,,5,,5 5 سایپاآذین خاذین -8,5,,5, 8,,5,8 سایپاشیشه کساپا,,,,,5,, سبحان دارو دسبحان -558,5,,8,8,88, 8,8 سپنتا فپنتا,,,,,,88,8,5, سخت آژند ثاژن -,8,,5,8,8,8,5 5,5, 8 سرامیك هاي صنعتی اردکان کسرا 5,,,,8,,,8, سرما آفرین لسرما تاریختهیهگزارش //

11 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام واعتبار سرمایهگذارياعتبارایران سیدکو سرمایهگذاريتوسعهصنایعسیمان, 5 شفا سرمایهگذاريشفادارو 5,,8,5, 55,8,,8,,,,,,, معامله پایانی,,,,,, تغییر - - 8,5,88,8 سرمایه گذاري مسكن شمال شرق ثشرق -,,,,,,, 5,,5 5 5 سرمایه گذاري آتیه دماوند واتی -,85,5,,, سرمایه گذاري سایپا وساپا - //5,,,88,88,, سرمایه گذاري توسعه آذربایجان وآذر -5,8,,,,8,,55 سیمان خوزستان سخوز //,85,88,5,5 5,85,,8 سیمان بجنورد سبجنو //,,,, 5,, سیمان بهبهان سبهان 8,,58 85, 5 سیمان دورود سدور - //,8,8,,,8, سیمان اصفهان سصفها,88,,8,,,, سیمان خاش سخاش -,55,5,,,, 8, سیمان مازندران سمازن 5,88 5, 5,,,5,8,,5 سیمان هرمزگان سهرمز 8, 8, 8,5,,58,,8 8, 8 شرکت ارتباطات سیار ایران همراه 8,5,5,,5,,,5 5 8 شكرشاهرود قشكر -,88,8,5,5 5,8,, شهد قشهد -,8,,,8,8, 8,5 شهد ایران غشهد - 5,5 5,5 5,5 5,8,,, شیرپاستوریزه پگاه اصفهان غشصفا,8,,8,5,8, 5,5 شیرپاستوریزه پگاه خراسان غشان -,8,,8,5,,,55 8 شیشه همدان کهمدا -,,5,,5 8,,5, شیشه و گاز کگاز تاریختهیهگزارش //

12 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام 8 دشیمی شیمیداروئیداروپخش فارس صنایعپتروشیمیخلیجفارس 8 8 شفارس صنایعشیمیاییفارس,8,8,8,8 5,8, 5,,, 5,,8,5 5,,8,5 5,, معامله پایانی,, 5, 5,,, تغییر - -,,,,5,,588, 5,5 8 صنایع لستیكی سهند پسهند -5,8,8,,,,, 8 صنایع جوشكاب یزد بكاب 8,5,,,,,8,5 5 8 صنایع خاك چینی ایران کخاك ,,,,,5 صنایع ریخته گري ایران خریخت,8,5,8, 8,,,8 صنایع شیمیایی سینا شسینا 8,,8,,,5,5,,, 8 8 صنایع کاغذسازي کاوه چكاوه -85,,,,5,8,88,, 5 عمران وتوسعه فارس ثفارس,5,58 8, 8,,, 5, فرآورده هاي تزریقی ایران دفرا -,,,5,58,8,58, فرآورده هاي نسوز پارس کفپارس 5,,,8,8,5,58 5, 5 فرآورده هاي غدایی وقندپیرانشهر قپیرا,,,,,, 5,8 فرآورده هاي نسوزآذر کاذر -,5,,,,5,, 8, 5 5 فراورده هاي نسوزایران کفرا 5,8,8 8,5 85 فنرسازي زر خزر 5,,,5,,8,88,8,, فولد کاوه جنوب کیش کاوه -5,8,,5,5,5,, فیبر ایران چفیبر,8,8,,,5,,5 5 قند نیشابور قنیشا -,,58,5,5,5,,,,8 8 قند ثابت خراسان قثابت -,5,8,5,,5,8,,,5 قند شیرین خراسان قشرین 5, 5,8 5, 5, 8,,, قند لرستان قلرست -,855,85,85,55,,88,88 قند مرودشت قمرو تاریختهیهگزارش //

13 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام 5 قصفها قنداصفهان قهكمت قندهكمتان 55 بالبر کابلالبرز,5,5 8, 55,,,,58,5, 8,,,5 8,5,8, معامله پایانی 8, 8,,,,5,5 تغییر - -8,,,,,5,,,58, کارت اعتباري ایران کیش رکیش -5 5, 5,8 5,5 5,5,,,, 5 کارتن ایران چكارن -8,5,,,8 5,5,8,58,8, کارخانجات قند قزوین قزوین 5,,,,8,8,8, 8, کارخانجات تولیدي شیشه رازي 5 کرازي -,,,8,5,,8, 858,885 8 کاشی الوند کلوند,,,5,5,, کاشی پارس کپارس,,,5,,5,,88 کاشی سعدي کسعدي -5,5,,,,,,, 5 کربن ایران شكربن 5,88,,,5,8,5, 8 کشاورزي ودامپروي مگسال زمگسا -,,,,,8,,8, کشت وصنعت پیاذر غاذر -,,,8,55,,8, کشتیرانی جمهوري اسلمی ایران حكشتی ,,,5,, کمباین سازي ایران تكمبا,,8,5,, کمك فنرایندامین خكمك,,,5,,,8,5, 8 کنترل خوردگی تكین کو رتكو -,,88,8,88 5,,,8 کویر تایر پكویر,,,5,,,,,, گروه پتروشیمی س.ایرانیان پترول -,55,55,5,8 5,5,, گروه دارویی برکت برکت -,,8,,8,,,, گروه صنعتی پاکشو پاکشو -,55,5,5,5 55,5,8,5 گروه صنعتی بارز پكرمان -,58,5,5,58,5,, 8 گروه صنعتی سپاهان فسپا تاریختهیهگزارش //

14 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام تكشا گسترشصنایعوخدماتکشاورزي 8 8 شگل گلتاش 5 غگل گلوکوزان 5,, 8,5 8,, 8,8,,8,8,,,5,5,,8,88 معامله پایانی,8,,,,,8 تغییر ,8,,,8,8,, 5 لمپ پارس شهاب بشهاب - //,,,,,5,, لمیران فلمی,8,,,,,8,,8,5 5 لبنیات پاك غپاك,5,58,8, 8,5,88 8,85 لبنیات کالبر غالبر -,8,85,88,8,5,, 5 لعابیران شلعاب -,8,8,5,,5,5, 5 لنت ترمزایران خلنت -,55,,5,,,,8,, 8 لیزینگ ایرانیان وایران ,,,,5,85 8 ماشین سازي اراك فاراك,,,,8,5, 5,8 ماشین سازي نیرومحرکه تمحرکه -58,5,,8,,5,8,55,5, 5 محورسازان ایران خودرو خوساز 5,,,8,,,,55,,5, مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر شوینده -,88,5,,5,,,, معادن بافق کبافق,,, 5, 5,8,5,5, معادن منگنزایران کمنگنز 8,,,,8,,, معدنی املح ایران شامل 55 //,,5,5,,,58,,, 8 ملی سرب وروي ایران فسرب -5,558,5,585,5,8,8,8 5, مهرکام پارس خمهر -,,5,58,8 58,,85,85 مهندسی نصیرماشین خنصیر - 5,5 5,88 5, 5,5,5,85,8, نفت سپاهان شسپا,,,5,,,,,8, نورد آلومینیوم فنوال -,,,5,,,5,8,8,5 8 نوسازي وساختمان تهران ثنوسا تاریختهیهگزارش //

15 تا تاریخ از تعداددفعات تعدادخریدار نفر نماد نامشرکت -سهامیعام شكلر نیروکلر سیستم همكارانسیستم 5 ولملت واسپاريملت 5,,,,5,58,,58,,5,5,,,5,5,, معامله پایانی,5,,8,8,8, تغییر ,5,5,8,,,,5 5,5,5,8,,,,5 از OOOOOO تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر - - -,,8,,,5,,,8,,,,,,,,85,,,5 58,5,8, 8,,5,8,,5 5,85 5,8,55 5,,5,5, 8 تابلو غیر رسمی صندوقبادرآمدثابتفیروزهآسیا صندوقدرآمدثابتامینیكمفردا صندوقستجارتشاخصیکاردان صندوقس.بادرآمدثابتکمند فیروزا امینیكم کاردان کمند,,,5,5,58,,5 58, 5 صندوق س.با درآمد ثابت کیان 5 کیان,,,,,,5,,8, 5 صندوق س.پارند پایدار سپهر پارند,55,8,8,8,,8 صندوق سرمایه گذاري صنوین-مختلط صنوین - 5,,,,,,, صندوق شاخص شرکت فیروزه -سهام فیروزه 8,8,5,8,85,, 8 تابلو غیر رسمی 8,8,5,8,85,, 8 OOOOOO,,8,5,8,, 5,8, بازار نرمال از بازار معاملت عمده تاریختهیهگزارش //

16 تا تاریخ تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر تعداد سهام معامله شده معاملت به ریال پایین ترین پایانی معامله تاریخ معامله تغییر به ریال - //,,,5,5 8,,, تابلو اصلی بانك پارسیان وپارس 8,,, تابلو اصلی,55,55,,,,,,8 5,8,8,85 س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین تاپیكو,,,,8 5,8,8,85,,8,,8 5,8,8,85 بازار معاملت عمده 5 از بازار خرده فروشی تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر -8-5,,8,,5,,8,,,,,5,,,,,,8,,,,,8,,8,,, تابلو اصلی بانكانصار پالیشنفتاصفهان سرمایهگذاريملیایران وانصار شپنا ونیكی,88,,88,,,5,,85, گسترش نفت و گاز پارسیان پارسان - //,5,5,5,5 5,,,,, معدنی و صنعتی گل گهر کگل,,5, 8,, تابلو اصلی تاریختهیهگزارش //

17 تا تاریخ از بازار خرده فروشی تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر تعداد سهام معامله شده معاملت به ریال پایین ترین پایانی معامله تاریخ معامله تغییر به ریال -5,,,8,8 5,,5,55,8, تابلو فرعی ایران خودرو خودرو 5,,5,55,8, تابلو فرعی 8 5 // // //,8,,55,555 5, 5,,8,55 5,,8,55 5, 58,8,,,,,8 8,5,,,5,,,,, آسانپرداختپرشین پتروشیمیمبین صنایعپتروشیمیخلیجفارس آپ مبین فارس - //8 5,5 5,88 5,5 5,5,5,,,, نفت سپاهان شسپا,,,8,,,5,,,85,,55 5 بازار خرده فروشی از OOOOOO تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایانی معامله تغییر -,,8,,8 5,,, 5,,, تابلو غیر رسمی صندوقبادرآمدثابتفیروزهآسیا صندوقس.بادرآمدثابتکمند فیروزا کمند تاریختهیهگزارش //

18 تا تاریخ از OOOOOO تعدادخریدار نامشرکت -سهامیعام نماد تعداددفعات نفر پایین ترین پایانی معامله تاریخ معامله تغییر به ریال,55,,55, تابلو غیر رسمی,55,,55, OOOOOO,8,8,,5,5,8,8 5,5, بازار نرمال,8,8,,5,5,8,8 5,5, کل تاریختهیهگزارش //

19 شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) خلصه معاملت روزانه -در تاریخ : تعدادنماد تعداد تعداد تعدادشرکتهایبارشدی هایپذیرفته نمادهای شرکتهای شده بازار بازار معاملت عمده تابلو ارزش معاملت حجم معاملت تعداد دفعات 5,8,8,85,,,,8, تابلو اصلی 8,, 8, 5,5,8 5,55,, بازار اول -نرمال تابلو اصلی 5 5 8,8,8,5 تابلو فرعی,88,5,5 8 5,, بازار چهارم -غیر رسمی بازار اوراق بدهی 8 8,,, 5,5,5,8 -نرمال,,5,5,,8,,85, بازار اول 5, 8,5,,,,8,8 بازار نرمال,,,,,8 بازار خرده فروشی 5 5 8,, تابلو اصلی,,5,,8, تابلو فرعی 5,,5,55 شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

20 خلصه معاملت روزانه -در تاریخ : تعدادشرکتهایبارشدی بازار تابلو ارزش معاملت حجم معاملت تعداد دفعات تعداد نماد های پذیرفته شده تعداد نمادهای معامله شده تعداد شرکتهای معامله شده 5,5,5,8,55,,,5, سهام 5, 5,,,88 اوراق مشارکت,5,5, صندوقهای قابل معامله 8,85,,8 5,,5,5, کل,,,,5 شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

21 شرکت بورس اوراق بهادار عام) تهران (سهامی گزارش بیشترینهای بورس در ارزش معاملت حجم معاملت افزایش کاهش رتبه ریال تالر نماد نام شرکت درصد از کل سهم تالر نماد نام شرکت درصد از کل تالر نماد نام شرکت تغییر نام شرکت تغییر تالر گسترش نفت و گاز پارسیان پارسان.,,5, بانكصادراتایران وبصادر.,8,8 آسانپرداختپرشین آپ 8 5 قندشیرینخراسان قشرین,5-5 رتبه خودرو. 5,,5,55 گسترشنفتوگازپارسیان پارسان.,85, آسانپرداختپرشین آپ 8 5 سپنتا فپنتا ایران خودرو وبصادر.,5,58,5 ایرانخودرو خودرو.8,8, پارسخزر لخزر 8 صنایعجوشكابیزد بكاب -5 5 بانك صادرات ایران شپنا.,,8, پالیشنفتاصفهان شپنا.,8, البرزدارو دالبر 5 فرآوریموادمعدنیایران فرآور -8 پالیش نفت اصفهان آپ.,5,,5 5 زامیاد خزامیا.8,,5 کنترلخوردگیتكینکو رتكو 5 معادنبافق کبافق آسان پرداخت پرشین آپ. 58,8,, 5 پارسخودرو خپارس.5 5,, 5 لولهوماشینسازیایران فلوله افست چافست - 5 آسان پرداخت پرشین صنایع پتروشیمی خلیج فارس فارس. 8,5,, 5 ح.سرمایهگذارینیرو ونیروح.5,,8 پارسدارو دپارس 5 ح.پشمشیشهایران کپشیرح 8-5 فولد.,,5,5 رینگسازیمشهد خرینگ.,, 5 سیمانهرمزگان سهرمز 5 5 آهنگریتراکتورسازیایران خاهن فولد مبارکه اصفهان معدنی و صنعتی گل گهر کگل.8,8,, سرمایهگذاریملیایران ونیكی.,, معادنمنگنزایران کمنگنز 5 کارتنایران چكارن 5-5 معدنی و صنعتی گل گهر کگل. 5,,, بانكانصار وانصار.,8, ح.صنایعخاكچینیایران کخاکح 5 گروهصنعتیبوتان لبوتان - وانصار.5,,, فولدمبارکهاصفهان فولد.,5, قندلرستان قلرست 5 سرمایهگذاریصنعتبیمه وبیمه - بانك انصار مبین.,,,8 5 ح.سیمانسپاهان سپاهاح.,, گلوکوزان غگل 5 پتروشیمیخارك شخارك - پتروشیمی مبین شپنا.,,, توسعهمعادنوفلزات ومعادن.8,,5 فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر قپیرا 5 5 داروسازیزهراوی دزهراوی -5 5 پالیش نفت اصفهان البرزدارو دالبر.,,, سایپادیزل خكاوه.8,,8 5 پارسالكتریك لپارس 5 5 لمپ پارسشهاب بشهاب -5 5 دسبحا.,,,8 ایرانخودرودیزل خاور.,,5 5 قندهكمتان قهكمت 5 موتورسازانتراکتورسازیایرا خموتور گروه دارویی سبحان شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاریخ تهیه گزارش //

22 گزارش وضعیت شاخص های بورس در تاریخ : ردیف کل بازاراول بازاردوم مالی صنعت عنوان میانگین موزون 5 شرکت برتر شاخص مقدار تغییر درصد تغییر ,88.5,5.,. آخرین 5,5.,58. 5, ,. 85,.,.,5.,5. 85,55.,5.,5.,.5 85,5.,.,85.,. 85,55.,5., ,.8,.,.8, میانگینساده 5 شرکتبرتر 8 شناورآزاد بیشترین کمترین,.58,.,5.,. 5,5.5,. 5,5.,.,.,.,8. شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام 5,55.,. 5,.,.8,.,5.,.8,.,.,.,8. شرکت بزرگتر کل )وزنی -ارزشی( کل )هم وزن ) کل )هم وزن ) ردیف صنعت آخرین شاخص کمترین بیشترین مقدار تغییر درصد تغییر.. 5,. 5,. 5,5. 5,..8.,.,.,5., ,. 8,8. 8,8. 8,..5 8.,58.,5.,5.,58...,885.,8.8,8.,88.8..,.,.,.,..8.,.,.8,5.,.8..,8.,.,., ,8.,5.,5.,...,8.,.,.,...,.,8.,.5,... 8,.5 8,85. 8,8.5 8, ,85.,8.,8., ,58., ,.,.....,., ,88.,8.,88., ,8.,.,., ,88.,.,88., ,5.8,5.,588., ,8.8,85.,8., ,. 55,. 55,8.8 55, ,.,5.5,.8, ,. 58,.5 58,. 58, ,8.,.,., ,.,8.,5., ,8.,8.,8., ,.5 5,8.,. 5, ,8.,.,.,. زراعت و خدمات وابسته ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی مواد و محصولت دارویی شرکتهای چند رشته ای صنعتی رایانه و فعالیت های وابسته به آن محصولت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی استخراج زغال سنگ بانكها و موسسات اعتباری محصولت شیمیایی مخابرات سایر واسطه گریهای مالی قند و شكر عرضه برق گاز بخاروآب گرم کاشی و سرامیك سیمان آهك و گچ استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف اطلعات و ارتباطات منسوجات مبلمان و مصنوعات دیگر پیمانكاری صنعتی ابزارپزشكی اپتیكی و اندازه گیری دباغی پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فعالیتهای کمكی به نهادهای مالی واسط حمل ونقل انبارداری و ارتباطات خدمات فنی و مهندسی سرمایه گذاریها انبوه سازی املك و مستغلت سایر محصولت کانی غیرفلزی ساخت محصولت فلزی لستیك و پلستیك محصولت چوبی ماشین آلت و تجهیزات فلزات اساسی استخراج کانه های فلزی محصولت کاغذی استخراج سایر معادن خودرو و ساخت قطعات فراورده های نفتی کك و سوخت هسته ای

23 ردیف صنعت ماشین آلت و دستگاه های برقی آخرین شاخص کمترین بیشترین مقدار تغییر درصد تغییر -. -,.,5.,8.,.8,8. انتشار چاپ و تكثیر -. -5,8.8,.,85.8,.5,85.8 شرکتمدیریتفناوریبورس تاریختهیهگزارش ساعتتهیهگزارش ::

24 شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) از آمارکلیمعاملتروزانهاوراقمشارکت درتاریخ : نام اوراق مشارکت مبنای واحد معاملتی ریال پایانی روز قبل درصد پایین ترین درصد درصد پایانی امروز درصد تعداد دفعات معاملت تعداد اوراق معامله شده بر حسب مبنای واحد معاملتی معاملت ریال 8,,,,,,,5.,8,.,,.,,.,,5,,,,88.,,.,,.,,5.,,,,,,,.,,.,,.,,.,,,, 5,,.,,.,,.,,.,8,,,,5,55.,5,8.,,.,5,8. 5,,,,5,.,5,.,5,.,5,.,5,,5,,5,.,.,. 5,.,,,,,.,,.,,.,,.,,,, 5,,.,,.,,.,.,,,,,,,.,,.,,.,,. 5,8,85,,,5 5,88.,,.,.,8.,,,,,,,.,,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % صكوكاجارهرایتل ماهانه %صكوكساختتوسعهملی ماهه %صكوكمرابحهسایپا -8 ماهه 8 %مشارکتس.ص.کارکناننفت ماهه %مشارکتشهرداریاصفهان ماهه %مشارکتشهرداریاصفهان ماهه 8 %مشارکتشهرداریتهران- ماهه 8 %مشارکتشهرداریسبزوار ماهه %مشارکتشهرداریشیراز ماهه %مشارکتشهرداریمشهد- ماهه %مشارکتملینفتایران ماهه %مشارکتملینفتایران ماهه 5,,,88, 5, : شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاریخ تهیه گزارش

25 شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) از نمای بازار قراردادهای آتی سهام -روزانه معاملت -ریال موقعیتهای تعهدی باز سایر سال نماد ا ندازه قرارداد تعداد دفعات معاملت تعداد قراردادهای معامله شده ارزش معاملت (ریال) میانگین پایین ترین تسویه روزانهتسویه روز قبل تغییر (درصد) روز جاری تغییر دیروز تاریخ وضعیت نماد سررسید مشتریان فعال کارگزاران فعال شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاریخ تهیه گزارش

26 شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) آمار معاملت اختیار فروش تبعی در تاریخ از نام شرکت -سهامی عام نماد تعداد خریدار نفر تعداد فروشنده تعداد دفعات تعداد سهام معامله شده ارزش معاملت به ریال پایین ترین پایانی میانگین کل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاریخ تهیه گزارش

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 4.8 (0.7) (0.3) 6.2 70 (9) 80,933 3,97,990 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.8 9.3 0.0 0.0 (5.3) 4 87,868 3,507,866 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.7 9. 6.6 95 8 87,844 3,506,497 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 2.3 (0.7) 0. 0.2 (6.4) 04 6 78,985 3,97 2,67 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

20 سهم برتر از نگاه بنیادی

20  سهم برتر از نگاه بنیادی گزارش تحلیل بنیادی 20 سه م ربرت از ن گاه بنیادی )ربر س ی او لی ن شیپ ینیب EPSسال 96( 0 فهرست مطالب مقدمه... 1 نگاه ک یل... 2 بررسی تفصیلی 5 سهم برتر... 3 بررسی اجمالی 5 سهم دوم... 6 بررسی اجمالی 10 سهم

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تلفن: )021( تاالر حافظ آدرس: تهران

گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تلفن: )021( تاالر حافظ آدرس: تهران گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تاالر حافظ آدرس: تهران خیابان حافظ شماره 192 تلفن: 66735074 66735892 )021( مشهد آدرس: بلوار سجاد بین بزرگمهر

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت 0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 9 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت تحلیل کلیت بازار شاخص بورس در سومین روز کاری هفته توانست 718 واحد رشد نماید و با

توضیحات بیشتر

پی" سی" گزارش بازدهی ماهانه سهام شرکتهای بورس و فرابورس خرداد ۱۳۹8 عملکرد 12 ماهه در 12 ماهه اخیر 648 شرکت در بازار بورس و فرابورس ایران فعال بودهاند.

پی سی گزارش بازدهی ماهانه سهام شرکتهای بورس و فرابورس خرداد ۱۳۹8 عملکرد 12 ماهه در 12 ماهه اخیر 648 شرکت در بازار بورس و فرابورس ایران فعال بودهاند. پی" سی" گزارش ماهانه سهام شرکتهای بورس و فرابورس خرداد ۱۳۹8 عملکرد در 648 شرکت در بازار بورس و فرابورس ایران فعال بودهاند. شاخص بورس و فرابورس در این مدت به ترتیب ۱ و ۱۳7 مثبت داشتهاند. وضعیت شرکتها و

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی و پاالیشی با توجه به بررسیهای انجام شده و پیش بینی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - سيمان

Microsoft Word - سيمان ت وری ریا ور سازمان د و ر ی رييس سازمان بسمهتعالي 94/33104 1394/03/10 بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانكاران شماره: تاريخ: موضوع: نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1393 به استناد

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي رياس ت جمه وري کش ور سازمان ربانهم و بودهج رييس سازمان باسمهتعالي بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانكاران موضوع: نرخ فوالد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1397 شماره: 98/159383 تاریخ: 1398/04/01

توضیحات بیشتر

بررسی راهبردهاي ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصتهاي سوداگري در بورس اوراق بهادارتهران فصلنامه علمی پژوهشی دانش

بررسی راهبردهاي ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصتهاي سوداگري در بورس اوراق بهادارتهران فصلنامه علمی پژوهشی دانش بررسی راهبردهاي ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصتهاي سوداگري در بورس اوراق بهادارتهران فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال هفتم شماره بیست و دوم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1- Reza Tehrani

Microsoft Word - 1- Reza Tehrani Portfolio Optimization Using Krill Herd Metaheuristic Algorithm Considering Different Measures of Risk in Tehran Stock Exchange Abstract Reza Tehrani Prof., Department of Financial and Insurance Management,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ePayment.doc

Microsoft Word - ePayment.doc را مای رپدا ت ا ر ی دار دگان کار ھای و تاب سيويليكا - مرجع دانش www.civilica.com بانك مقالات كنفرانسهاي كشور توجه: ممكن است تغييراتي در وضعيت سرويس دهي بانكهاي مختلف ايجاد شود كه براي اطمينان نهايي مي

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است.

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. تهیه و تنظیم پژوهشگران گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی این

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

g9503.xls

g9503.xls 1 خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي (1) 95 94 95 94 به 93 به 94 به 93 به 94-2/5 5/7 6/7 1/4 5679/4 5823/0 5324/1 503 525 خارجي داراييهاي دا 9/6 6/7 2 26/3 1906/0 1738/6 156 1466/0 1238/5 12/7 7/5 26/7

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما   شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی شش ماهه منتهي به 21/06/1397

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري  مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی شش ماهه منتهي به 21/06/1397 صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کار آفرين گزارش عملكرد براي دوره مالی شش ماهه منتهی به 21 شهریور ماه سال 1397 1 2- اطالعات کلی صندوق تاريخچه تاسيس صندوق صندوق سرمایه گذاري مشترك شاخصی كارآفرین كه صندوقی

توضیحات بیشتر

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ اولين نمايشگاه جامع مردم شناسي 1 از ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ چهارمين

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال 1 شاخص کل (بر مبناي ) در بهمن ماه سال براي کل کشور و مناطق شهري عدد 11 و براي مناطق روستایی عدد 11 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل براي

توضیحات بیشتر

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موتورسازان تراكتورسازي ایران به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نسبت به صورت هاي مالی بند مقدمه 1. صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری ICHTO منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری فروردین فهرست...صفحه اهم آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور در سال... بخش یک : آمار گردشگران ورودی به

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1397 ردیف نام

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1397 ردیف نام ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون 1397 ردیف نام دستگاه مدل و مشخصات فنی نام شرکت کشور تولید کننده وضعیت تاییدیه

توضیحات بیشتر

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده میشود. هزینه ناخالص: عبارت است از هزینهی خانوار بدون

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران

گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران 3131 گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران تدوین: واحد آموزش و پژوهش گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران واحد آموزش و پژوهش 3131 1 شناسنامه گزارش: عنوان گزارش: گزارش آماری یک

توضیحات بیشتر

میلاد مبتکر شرق در یک نگاه

میلاد مبتکر شرق در یک نگاه به نام نگارنده خوش نگار می الد مب تک ر ش رق رد یک ن گاه از دیروز تا امروز: در زمره اولین شرکتهای بخش خصوصی است که به طور رسمی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ با هدف ارتقای سطح کیفی رویدادهای اقتصادی کشور علیالخصوص

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري  مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397 صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کار آفرين گزارش عملكرد براي دوره مالی سه ماهه منتهی به 21 خرداد ماه سال 1397 1 2- اطالعات کلی صندوق تاريخچه تاسيس صندوق صندوق سرمايه گذاري مشترك شاخصی كارآفرين كه صندوقی با

توضیحات بیشتر

پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک مركز آموزش هيدروليك ايران فلوي يد پاور ما تجربيات و دانش هيدروليك خود را با شما به اشتراك ميگذاريم پرسهاي هيدروليك (Hydraulic Presses) شركت بنيان تدبير پارس تهيه و تنظيم : مهندس امير هوشنگ وهابزاده اسفند

توضیحات بیشتر

فهرست پیش گفتار... 2 پیام هیات مدیره...6 مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان...7 نگاهی بر جایگاه شرکت در صنعت... 9 برنامه استراتژیک شرکت مرو

فهرست پیش گفتار... 2 پیام هیات مدیره...6 مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان...7 نگاهی بر جایگاه شرکت در صنعت... 9 برنامه استراتژیک شرکت مرو فهرست پیش گفتار... 2 پیام هیات مدیره...6 مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان...7 نگاهی بر جایگاه شرکت در صنعت... 9 برنامه استراتژیک شرکت... مرور کلی بر عملکرد شرکت... ریسکهای عمده شرکت... 3 درباره

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - pajhoheshnameh46.docx

Microsoft Word - pajhoheshnameh46.docx فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (رويكرد اسلامي- ايراني) سال دوازدهم شماره پاييز 9 صفحات - ارايه يك رويكرد جديد براي رتبهبندي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي دادههاي فازي لقمان حاتمي

توضیحات بیشتر

ردیف شماره پروژه موضوع قرارداد نوع قرارداد خدماتی مهندسی خرید نصب مدت قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما سازمان بنادر و دریانوردي 85/11 85/10

ردیف شماره پروژه موضوع قرارداد نوع قرارداد خدماتی مهندسی خرید نصب مدت قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما سازمان بنادر و دریانوردي 85/11 85/10 ردیف شماره پروژه موضوع قرارداد مدت قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما سازمان بنادر و دریانوردي 85/11 85/10 اصلاح بانک اطلاعات سوالات و برنامه عرشه 2 ماه MP85001 1 86/8 85/11 گواهینامه و محاسبات

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

Fars CCPP Client: IPDC Termination Date: 2002 Scope Of Work: EP of 6 HRSG Boilers Manufactured Equipment Weight: 5120 Ton Capacity (t/h) HP Steam: 144

Fars CCPP Client: IPDC Termination Date: 2002 Scope Of Work: EP of 6 HRSG Boilers Manufactured Equipment Weight: 5120 Ton Capacity (t/h) HP Steam: 144 Fars CCPP Client: IPDC Termination Date: 2002 Scope Of Work: EP of 6 HRSG Boilers Manufactured Equipment Weight: 5120 Ton Capacity (t/h) HP Steam: 144/7 LP Steam: 35 Temperature ( o c) HP Steam: 512 Pressure

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال

بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال 97 الی 08 شرکت افزار پرداز رمیس : سال 08 الی 08 شرکت

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

نیمنگاهی به بازار بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله 1543 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 3805 میلیارد ریال بود. در روز دوشنبه شاخص در رقم و

نیمنگاهی به بازار بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله 1543 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 3805 میلیارد ریال بود. در روز دوشنبه شاخص در رقم و نیمنگاهی به بازار بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله 1543 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 3805 میلیارد ریال بود. در روز دوشنبه شاخص در رقم 158044 واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش بازاری بورس بالغ بر

توضیحات بیشتر

جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلت

جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلت جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلتر رو در مرحله اول بخونین و هدفش رو متوجه بشین. فعال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation گزارش وضعیت علمی فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مرداد 1396 تعداد و رتبه ترازیابی نوآوری کشور رتبه ایران از نظر نوآوری مطابق گزارش Index) GII (Global Innovation 15 1 5 95 125 141 142 143 141

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company باسمه تعا لی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company / Organization Name: نام اختصاری شرکت ( در صورت وجود (: سال تاسیس: کد اقتصادی:

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که شاخص قیمت مصرف کننده فروردین تاریخ انتشار: /02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه عدد )100=( به 17 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 5 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

برلین Internationale Grüne Woche Berlin هفته سبز برلین - نمایشگاه صنایع غذایی کشاورزی و گل و گیاه زمان برگزاری گروه اصلی کاال تعداد غرفهگذاران 2018 تع

برلین Internationale Grüne Woche Berlin هفته سبز برلین - نمایشگاه صنایع غذایی کشاورزی و گل و گیاه زمان برگزاری گروه اصلی کاال تعداد غرفهگذاران 2018 تع برلین Internationale Grüne Woche Berlin هفته سبز برلین - نمایشگاه صنایع غذایی کشاورزی و گل و گیاه تا 27 ژانویه 2019 ژانویه 2020 18 17 تا 26 ماشینآالت و ادوات کشاورزی انواع نوشیدنیها انواع فرآوردههای غذایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

صنف تقسیمات رد ی ف شرح واحد تعرفه % 10 کیلوگرم حیوانات زنده قسمت اول حیوانات زنده و % 10 کیلوگرم گوشت و احشا و اجزاء قابل خوردن تولیدات حیوا

صنف تقسیمات رد ی ف شرح واحد تعرفه % 10 کیلوگرم حیوانات زنده قسمت اول حیوانات زنده و % 10 کیلوگرم گوشت و احشا و اجزاء قابل خوردن تولیدات حیوا 1 2 3 4 5 صنف تقسیمات رد ی ف شرح واحد تعرفه حیوانات زنده قسمت اول حیوانات زنده و گوشت و احشا و اجزاء قابل خوردن تولیدات حیواني قسمت دوم تولیدات گیاهی انواع ماهي آبزیان بی مهره دیگر و سخت پوستان لبنیات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی ارش ت ماه ز وه و ه بار عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات د ر ما ن ی صا ات ولات شاورزی و نا تبد ی ی ز وه و ه بار آ ماه 1396 هدف با توجه به اهداف سازمانی در بخش محصولات میوه و تره بار نیز هدف اصلی توسعه صادرات

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر