اثر تجویز دراز مدت سیلی مارین بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بافت کلیه موش صحرایی نر دیابتی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "اثر تجویز دراز مدت سیلی مارین بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بافت کلیه موش صحرایی نر دیابتی"

رونوشت

1 Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 16 Summer 212 / vol 14 / no 2 Original Paper Effect of chronic administration of Silymarin on oxidative stress markers in renal tissue of diabetic Rats Roghani M (PhD) 1, Baluchnejadmojarad T (PhD)* 2, Roghani Dehkordi F (MD) 3 1 Professor, Neurophysiology Research Center, Department of Physiology, Shahed University, Tehran, Iran. 2 Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Tehran University of Medcial Sciences, Tehran, Iran. 3 Associate Professor, Department of Cardiology and Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medcial Sciences, Isfahan, Iran. Abstract Background and Objective: Chronic diabetes mellitus is accompanied with enhanced oxidative stress and reduce the activity of antioxidant defense system. Due to significant role of enhanced oxidative stress in development of renal damage in diabetices, this study was conducted to evaluate the effect of chronic administration of Silymarin on oxidative stress markers in renal tissue of diabetic rats. Materials and Methods: In this experimental study, 4 male Wistar rats were divided into 5 groups: control, silymarin-treated control (1 mg/kg bw), diabetic, and silymarin -treated diabetic groups (5 and 1 mg/kg bw). Silymarin was administered (daily and intraperitonealy) ten days after Streptozotocin injection for 4 weeks. Tissue level of malondialdehyde and nitrite and nitrate and activity of superoxide dismutase in kidney tissue were measured. Data were analyzed using ANOVA and Tukey tests. Results: A significant increase in tissue level of malondialdehyde, nitrite and nitrate in diabetic rats were observed (P<.5). Silymarin treatment (1 mg/kg/bw) significantly reduced the tissue level of Malondialdehyde, nitrate and nitrate (P<.5). Non-significant recduction of activity of superoxide dismutase was oberved in diabetic rats and Silymarin treatment (5 and 1 mg/kg bw) did not significantly altered enzyme activity. Conclusion: Four weeks treatment of Silymarin (1 mg/kg bw) reduce oxidative stress indexes in renal tissue of diabetic rats. Keywords: Silymarin, Diabetes mellitus, Kidney, Oxidative stress, Malondialdehyde, Superoxide dismutase * Corresponding Author: Baluchnejadmojarad T (PhD), Received 9 May 211 Revised 13 August 211 Accepted 19 October 211 This paper should be cited as: Roghani M, Baluchnejadmojarad T, Roghani Dehkordi F. [Effect of chronic administration of Silymarin on oxidative stress markers in renal tissue of diabetic Rats]. J Gorgan Uni Med Sci. 212; 14(2): [Article in Persian]

2 و 6 / ١٠ تحقيقي اثر تجويز دراز مدت سيلي مارين بر شاخصهاي استرس اکسيداتيو بافت کليه موش صحرايي نر ديابتي ۳ ۲ ۱ دکتر مهرداد روغني دكتر توراندخت بلوچ نژاد مجرد* دکتر فرشاد روغني دهکردي ۱- استاد مرکز تحقيقات نوروفيزيولوژي و گروه فيزيولوژي دانشگاه شاهد. ۲- استاد گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي (پرديس همت) دانشگاه علوم پزشكي تهران. ۳- دانشيار گروه قلب و عروق دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. چكيده زمينه و هدف : ديابت قندي موجب افزايش استرس اکسيداتيو و کاهش فعاليت سيستم دفاع ا نتياکسيدانتي ميشود. با توجه به اهميت تشديد استرس اکسيداتيو در بروز ا سيب کليوي در بيماري ديابت اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر تجويز دراز مدت سيلي مارين بر شاخصهاي استرس اکسيداتيو بافت کليه موش صحرايي ديابتي انجام شد. روش بررسي : اين مطالعه تجربي روي ٤٠ سر م شو صحرايي نر سفيد نژاد ويستار با وزن تقريبي ٣٠٠-٢٤٠ گرم انجام شد. موشها به پنج گروه كنترل كنترل تحت تيمار با سيليمارين (١٠٠ ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن) ديابتي و دو گروه ديابتي تحت درمان با سيليمارين (٥٠ و ١٠٠ ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن) تقسيم شدند. سيليمارين ١٠ روز پس از تزريق استرپتوزوتوسين به مدت ٤ هفته (داخل صفاقي و روزانه) تجويز شد. سطح مالونديا لدي يد نيتريت نيترات و فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز در بافت کليه اندازهگيري گرديد. دادهها با استفاده از ا زمونهاي ANOVA و توکي تجزيه و تحليل شدند. يافتهها : افزايش معنيداري در سطح بافتي مالونديا لدي يد نيتريت و نيترات در موشهاي ديابتي مشاهده شد (٠/٠٥>P). درمان با سيليمارين در دوز ١٠٠ ميلي گرم بر کيلوگرم ميزان ا نها را به صورت معنيداري کاهش داد (٠/٠٥>P). به علاوه فعاليت ا نزيم سوپراکسيد ديسموتاز در موشهاي ديابتي بهطور غيرمعنيدار کاهش يافت و درمان با سيليمارين در هيچکدام از دوزها (٥٠ و ١٠٠ ميليگرم بر کيلوگرم) موجب افزايش معنيدار ا ن نشد. نتيجهگيري : تجويز چهارهفتهاي سيليمارين در دوز ١٠٠ ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن باعث کاهش شاخصهاي استرس اکسيداتيو در بافت کليه در موشهاي ديابتي گرديد. کليد واژهها : سيلي مارين ديابت قندي کليه استرس اکسيداتيو مالون دي ا لدي يد سوپر اکسيد ديس موتاز * نويسنده مسو ول : دكتر توراندخت بلوچ نژاد مجرد پست الکترونيکي نشاني : تهران بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران پرديس همت دانشكده پزشكي گروه فيزيولوژي تلفن ۸۲۹۴۴۵۷۷ ۰۲۱ نمابر ۸۸۶۲۲۷۰۹ وصول مقاله : ۹۰/۲/۱۹ اصلاح نهايي : ۹۰/۵/۲۲ پذيرش مقاله : ۹۰/۷/۲۷ مقدمه دیابت قندي از نظر بالینی یکی از مهمترین عوامل خطر براي اختلالات دیگر نظیر نفروپاتی رتینوپاتی نوروپاتی و بیماريهاي قلبی - عروقی محسوب میشود که براساس پیشبینی بهعمل آمده شیوع آن در جامعه انسانی در آینده افزایش خواهد یافت (1-3). دیابت قندي ارتباط گسترده و نزدیکی با استرس اکسیداتیو ناشی از تشدید تشکیل رادیکاله يا آزاد اکسیژن دارد. افزایش قندخون با افزایش استرس اکسیداتیو همراه میباشد و خود این بسیاري از عوارض بیماري را در بافتهاي مختلف بهدنبال دارد (4-6). تشدید استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدي ناشی از افزایش تشکیل رادیکالهاي آزاد اکسیژن نقش مهمی در آسیب بافت کلیه در افراد دارد (6). از نظر بیوشیمیایی از جمله شاخصهاي مهم استرس اکسیداتیو افزایش سطح بافتی مالونديآلدي ید نیتریت نیترات و کاهش فعالیت سیستم دفاع آنتیاکسیدانتی نظیر سوپراکسید دیسموتاز میباشد ) 7). کاهش این تغییرات در حالت دیابت قندي با استفاده از مواد مو ثره گیاهی با خاصیت ضد و آنتیاکسیدانتی از اهمیت بالینی زیادي برخوردار است (3). در این خصوص سیلیمارین بهعنوان مهمترین ماده مو ثر گیاه ماریتیغال یا خارمریم با نام علمی Silybum marianum میباشد که از گروهی از مواد شیمیایی به نام فلاوونولیگنانها تشکیل شده است (8). سیلیمارین داراي خاصیت آنتیاکسیدانتی قابل توجه بوده و سبب کاهش رادیکالهاي آزاد و مهار پراکسیداسیون لیپیدها و صفحات ۱۰ تا ۱۶

3 و 9 دکتر مهرداد روغني و همکاران / ١١ افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در اریتروسیتها میشود. بهعلاوه داراي اثرات ضدالتهابی بوده و سبب مقاومت در برابر تخلیه ذخایر گلوتاتیون شده و به هنگام آسیب پارانشیم کبد سنتز پروتي ین توسط هپاتوسیتها را افزایش میدهد ) 1). در چندین مطالعه اثربخشی آن در درمان بیماري کبد الکلی مزمن سیروز کبد چرب و هپاتیته يا ویروسی با ارزیا یب مارکرهاي متابولیک بالینی و بافتشناسی نشان داده شده است (11). همچنین سیلیمارین داراي اثرات کاهشدهندگی کلسترول و قندخون ضدسرطانزایی و تعدیلکنندگی ایم ین 3 میباشد ( 12 و 13 ). بهنحوي که سیلیمارین به میزان قابل توجهی جذب کلسترول را کاهش میدهد و به تبع آن سبب کاهش مقادیر کلسترول و LDL خون میشود و موجب افزایش چشمگیر کلسترول HDL خون میگردد (14). همچنین خاصیت ضد سیلیمارین در بیماران نوع 2 و در مدل تجربی دیابت قندي در چند سال اخیر مورد تاي ید قرار گرفته است (15-17). این مطالعه به منظور ارزیا یب اثر تجویز سیلیمارین بر سطح بافتی برخی مارکرهاي استرس اکسیداتیو بافت کلیه موشه يا صحرایی انجام گردید. روش بررسي حيوانات این مطالعه تجربی روي 4 سر موش صحرایی نر سفید نژاد ویستار با وزن تقریبی 24-3 گرم خریداري شده از انستیتو پاستور تهران در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران انجام شد. حیوانات در دماي درجه سانتیگراد در گروههاي تا 4 تایی در هر قفس قرار داده شدند. حیوانات آزادانه به آب لولهکشی و غذاي مخصوص موش (شرکت خوراك دام پارس کرج) به مدت 6 هفته دسترسی داشتند. این مطالعه براساس دستورالعملهاي توصیه شده انستیتو ملی بهداشت آمریکا (NIH) براي نگهداري و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و راهکارهاي عملی موجود در داخل کشور به انجام رسید. از موشهاي صحرایی نري که در شرایط طبیعی و در حالت روزهداري (به مدت ی ک شب) میزان گلوکز سرم آنها کمتر از 13 میلیگرم بر دسیلیتر بود استفاده شد. در ای ن خصوص از شبکه رترواوربیتال و لوله موي ینه براي خونگیري استفاده شد. حجم خون اخذ شده از هر حیوان حدود یک میلیلیتر بود. موشها به طور تصادفی در پنج گروه تحت تیمار با سیلی مارین (سیگما آلمان) ( 1 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن) و دو گروه تحت تیمار با سیلی مارین (5 و 1 میل ی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) قرار داده شدند. دوز سیلیمارین براساس آزمایشات پیلوت و منابع موجود انتخاب شد (18). سیلیمارین 1 روز پس از تزری ق استرپتوزوتوسین به مدت 4 هفته (داخل صفاقی و روزانه) تجویز شد. براي نمودن موشها از داروي استرپتوزوتوسین (سیگما آمریکا) به صورت تک دوز و داخل صفاقی به میزان 6 میلیگرم بر کیلوگرم حل شده در محلول سالین فیزیولوژیک سرد استفاده شد. یک هفته پس از تزریق براي اطمینان از بودن حیوانات قند ادرار به روش نوار ادراري (شرکت گلوکو یاب تهران) شد و فقط حیوانات با میزان قند ادرار بالاتر از 5 میلیگرم بر دسیلیتر که با میزان قندخون بالاتر از 25 میلیگرم بر دسیلیتر با در نظر گرفتن آستانه فیزیولوژیک ظهور قند در ادرار برابري میکند به مرحله بعدي براي شروع تیمارراهیافتند. تعیین میزان وزن حیوانات قبل از انجام کار و در طی هفتهه 3 اي و 6 پس از بررسی به انجام رسید. اندازهگیري میزان گلوکز سرم توسط روش آنزیمی گلوکز اکسیداز (شرکت زیست شیمی تهران) با استفاده از اسپکتروفتومتر (اسپکترونیک 2 آمریکا) انجام شد. سنجش مالون دي ا لدي يد بافتي پس از پایان کار حیوان با اتر بیهوش و با روش یوتنزي کشته شد. بافت کلیه از بدن جدا شد و پس از شستشو با محلول سالین سرد و خشک نمودن سریعا توزین شد و سپس بافتها جداگانه به همراه بافر تریس به مدت 2 دقیقه با دستگاه هموژنایزر با دور 5 دور در دقیقه هموژنیزه (1 درصد) شدند و محلول هموژنیزه شده سانتریفوژ شد. براي جلوگیري از تخریب آنزیمها و پروتي ینها تمامی مراحل گفته شده در دماي 4 درجه سانتیگراد (سانتریفوژ یخچالدار) انجام شد. پس از انجام سانتریفوژ محلول رویی شفاف از بقیه محلول جدا شد بخش زیرین رسوب کرده دور ریخته شد و از محلول شفاف رویی براي سنجش استفاده گردی د. سطح مالونديآلدي ید MDA اندازهگیري براساس روشی بود که اساس آن واکنش تیوباربیتوریک اسید TBA میباشد و در دماي جوش انجام میگیرد. در این آزمایش مالونديآلدهید یا مواد شبهمالون ديآلدي ید با تیوباربیتوریک اسید واکنش داده و رنگ صورتی ایجاد نموده که ماکزیمم جذب نوري آن در طول موج 532 نانومتر است. این واکنش در 2 ph تا 3 و در دماي 9 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه انجام شد. بعد از سرد کردن نمونه جذب نوري خوانده شد. براي این کار از نمونههاي سانتریفوژ شده به مقدار 15 میکرولیتر برداشته و به 1/5 cc تريکلرو استیک اسید و 1/5 cc از TBARS اضافه شد و تمامی نمونهها و لولههاي استاندارد با رقتهاي مختلف را به مدت 8 دقیقه در بنماري آب جوش قرار دادیم تا واکنش صورت گیرد. سپس محلولها در دور 3 دور به مدت 1 دقیقه سانتریفوژ شدند و جذب نوري آنها در طول موج 532 nm در دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. منحنی استاندارد براساس رقتهاي تترا اتوکسی پروپان تهیه شد و جذبهاي نوري به دست آمده از نمونهها روي منحنی استاندارد تطبیق داده شد (19).

4 / ١٢ اثر تجويز دراز مدت سيلي مارين بر شاخصهاي استرس اکسيداتيو بافت کليه سنجش نيتريت و نيترات بافتي سنجش میزان نیتریک اکساید بافت کلیه بهطور غیرمستقیم براساس واکنش گریس انجام شد (19). به دلیل مشکل بودن سنجش مستقیم نیتریک اکساید در بافتهاي زنده میزان نیتریت و نیترات به عنوان شاخصی براي نیتریک اکساید محسوب میشود. محلول کاري شامل سولفانیل آمید 1 درصد نفتیلن اتیلن ديآمیدديهیدروکلرید /1 درصد و ارتوفسفریک اسید 2/5 درصد بود. براي سنجش آن یک میل یلی تر از ازبافت هموژنیزه و ی ک میلیلیتر از محلول گریس استفاده شد. مخلوط این دو به مدت 1 دقیقه در درجه حرارت اتاق نگهداري شد و جذب نوري آن در طول موج نوري 54 نانو متر خوانده شد و براي منحنی استاندارد از رقتهاي مختلف نیتریت سدیم استفاده گردید. سنجش فعاليت ا نزيم سوپراکسيد ديسموتاز اساس این اندازهگیري برمهار احیا نیتروبلوتترازولیوم توسط سیستم گزانتین گزانتین اکسیداز به عنوان تولید کننده سوپراکسید بود. در این آزمایش از محلول کاري شامل گزانتین گزانتین اکسیداز در بافر پتاسیم فسفات و نیتروبلوتترازولیوم استفاده شد. جذب نوري هر نمونه به مدت 5 دقیقه هر 3 ثانیه یکبار خوانده شد. براي بهدست آوردن درصد مهار انجام شده توسط آنزیم SOD دادههاي بهدست آمده از فرمول مربوطه براساس دستورالعمل کیت استفاده شد. با انطباق درصد مهار روي منحنی استاندارد فعالیت آنزیم بهدست آمد و فعالیت آن برحسب واحد بینالملل در میلیگرم پروتي ین گزارش شد (19). سنجش پروتي ين سنجش پروتي ین به روش برادفورد انجام شد (19). در این روش ابتدا معرف مربوطه تهیه گردید. این معرف به این صورت تهیه شد که 25 میلیگرم کوماسی بلو در 12/5 میلیلیتر اتانول 95 درصد حل شد. سپس 25 میلیلیتر اسید فسفوریک 85 درصد اضافه شد. هنگامی که رنگ حل شد حجم آن به یک لیتر رسانده شد و با کاغذ صافی صاف گردید. معرف باید رنگ قهوهاي روشن داشته باشد. همچنین غلظتهاي استاندارد تهیه شد که براي تهیه محلول استاندارد از آلبومین سرم گاوي استفاده شد. براي سنجش غلظت پروتي ین در نمونههاي بافتی از هرنمونه 1 میکرولیتر برداشته و به 5 میلیلیتر از معرف تهیه شده به آن اضافه شد. همچنین از غلظتهاي استاندارد /5 و 1 تهیه شده نیز 1 میکرولیتر برداشته شد و به 5 میلیلیتر از معرف اضافه شد. تمامی محلولها 5 دقیقه در دماي 37 درجه سانتیگراد انکوبه شدند و سپس جذب نوري آنها در طول موج 595 nm خوانده شد. در نهایت غلظت پروتي ین در نمونهها با استفاده از انطباق مقادیر جذبهاي نوري به دست آمده از نمونهها روي منحنی استاندارد به دست آمد. از نظر آماري تمامی نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار بیان گردید. پس از مشخص نمودن توزیع دادهها براي مقایسه نتایج هر متغیر در هر یک از گروهها قبل و بعد از بررسی از ANOVA با اندازهگیري مکرر و براي مقایسه گروهها با هم در هر یک از پریودهاي زمانی از ANOVA یکطرفه و پست تست توکی استفاده گردید. بهعلاوه سطح معنیداري کمتر از /5 براي تمامی آنالیزها در نظر گرفته شد. يافتهها از نظر وزن هیچگونه تفاوت معنیداري بین گروهها در هفته قبل کار (سطح پایه) مشاهده نشد. گروه تحت تیمار با سیلی مارین در حد کمتر از گروه یک افزایش طبیعی در وزن را در پایان هفته ششم نشان داد. در گروه در هفته ششم یک کاهش معنیدار در مقایسه با هفته قبل بررسی (/5>P) مشاهده گردید. همین وضعیت در مورد گروه دریافت کننده سیلی مارین به میزان 5 میلیگرم بر کیلوگرم نیز وجود داشت. از طرف دیگر کاهش وزن در گروه تحت تیمار با دوز بالاي سیلی مارین (1 میلیگرم بر کیلوگرم) در مقایسه با گروه در هفته ششم به صورت معنیداري کمتر بود (/5>P) (نمودار یک). هفته ششم هفته سوم سطح پایه سیلیمارین 5 * * * نمودار ۱ :تغييرات وزن در هفتههاي مختلف در موشهاي صحرايي كنترل و ديابتي تيمار شده با سيلي مارين * ۰/۰۵>P در در مقايسه با سطح پايه در همان گروه در خصوص میزان گلوکز سرم قبل از مطالعه تفاوت معنیدار بین گروهها یافت نشد. در هفته ششم میزان گلوکز سرم در گروه و گروههاي تحت تیمار با سیلی مارین در حد معنیدار (/5>P تا /1>P) بیشتر از گروه بود. هر چند با افزایش دوز سیلی مارین این افزایش میزان گلوکز سرم تخفیف یافت. بهعلاوه در گروه تحت درمان با دوز بالاي سیلی مارین میزان گلوکز سرم در هفته ششم به طور معنیداري کمتر از گروه درمان نشده بود (/1>P). به علاوه گروه وزن بدن (گرم)

5 دکتر مهرداد روغني و همکاران / ١٣ * تحت تیمار با سیلی مارین کاهش معنیدار این متغیر را در مقایسه با گروه نشان نداد (نمودار 2). نمودار : ۲ تغييرات گلوكز سرم در هفتههاي مختلف در موشهاي صحرايي كنترل و ديابتي تحت تيمار با سيليمارين P<۰/۰۱ P<۰/۰۰۰۵ *** P<۰/۰۰۵ ** (در مقايسه با سطح پايه در همان گروه) # ۰/۰۵>P (در مقايسه با گروه ديابتي در همان هفته) نمودار : ۳ ميزان مالون دي ا لدي يد بافت کليه در موشهاي صحرايي P<۰/۰۱** P<۰/۰۵* كنترل و ديابتي تيمار شده با سيليمارين (در مقايسه با گروه ) # ۰/۰۵>P (در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده) نمودار : ۴ ميزان نيتريت و نيترات در بافت کليه در موشهاي صحرايي كنترل و ديابتي تيمار شده با سيليمارين *۰/۰۵>P ***۰/۰۰۵>P **۰/۰۱>P (در مقايسه با گروه ) ۰/۰۵>P # (در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده) نمودار : ۵ ميزان فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز در بافت کليه در موشهاي صحرايي كنترل و ديابتي تيمار شده با سيليمارين سطح مالون دي ا لدي يد (MDA) در بافت کليه با اندازهگیري سطح مالون دي آلدي ید در گروههاي مختلف در هفته ششم مشخص شد که MDA در گروه تحت تیمار با سیلیمارین به میزان 1 میلیگرم بر کیلوگرم یک کاهش مختصر و غیرمعنیدار نسبت به گروه نشان داد. در گروه تیمار نشده در هفته ششم سطح مالون ديآلدي ید افزایش قابل ملاحظه و معنیدار نسبت به گروه نشان داد (/1>P) و در گروههاي تحت تیمار با سیلیمارین میزان افزایش مالون دي آلدي ید نسبت به گروه کمتر بود. به علاوه سطح مالون دي آلدي ید در پایان هفته ششم در گروه تیمار شده با سیلیمارین به میزان 1 میلیگرم برکیلوگرم بهطور معنیداري کمتر از گروه بود (/5>P) (نمودار 3). سطح نيتريت و نيترات در بافت کليه سطح نیتریت و نیترات در گروه تحت تیمار با سیلیمارین در حد مختصر پایینتر از گروه بود (نمودار 4). بهعلاوه یک افزایش معنیدار در مورد آن در گروه نسبت به گروه وجود داشت (/5>P). در گروههاي تحت تیمار با سیلیمارین نیز این افزایش در حد کمتر نسبت به گروه وجود داشت (/5>P تا /1>P). بهعلاوه در گروه تحت تیمار با دوز بالاي سیلیمارین میزان این متابولیتها در مقایسه با گروه بهطور معنیدار کمتر بود (/5>P). سطح فعاليت ا نزيم سوپراکسيد ديس موتاز در بافت کليه میزان فعالیت آنزیم سوپراکساید دیسموتاز در بافت کلیه در گروه تحت تیمار با سیلیمارین به میزان 1 میلیگرم بر کیلوگرم نسبت به گروه بدون تیمار یک کاهش مختصر و غیرمعنیدار نشان داد. در گروه نسبت به گروه بدون تیمار فعالیت آنزیم سوپراکساید دیسموتاز بهطور غیرمعنیدار افزایش یافت و در دو گروه تحت تیمار با دوز پایین و بالاي سیلیمارین نسبت به گروه تغییر مطلوب و معنیدار فعالیت آنزیم مشاهده نشد (نمودار 5) سیلیمارین 5 سیلیمارین 1 سطح پایه هفته سوم هفته ششم ****** ** ** *# *# + سیلیمارین 1 سیلیمارین 5 سیلیمارین 1 فعالیت سوپراکسید دیس موتاز ) واحد/میلی گرم پروتي ین) سیلیمارین 5 ** * # سیلیمارین 1 *** ** سیلیمارین 5 *# سیلیمارین 1 میزان نیتریت ) نانومول /میلی گرم پروتي ین) میزان مالون دي آلدي ید ) نانومول /میلی گرم پروتي ین) میزان گلوکز سرم (میلی گرم / دسی لیتر (

6 و 6 و 6 و 5 / ١٤ اثر تجويز دراز مدت سيلي مارين بر شاخصهاي استرس اکسيداتيو بافت کليه بحث این مطالعه نشان داد که تجویز چهارهفتهاي سیلیمارین در دوز 1 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن از کاهش وزن حیوانات تا حدي جلوگیري نمود و داراي اثر هیپوگلیسمیک بود. موشهاي یک افزایش معنیداري در سطح مالون دي آلدي ید و نیتریت و نیترات در بافت کلیه نشان دادند و درمان با سیلیمارین در دوز بالا میزان آنها را به صورت معنیدار کاهش داد. به علاوه فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بافت کلیه موشهاي بهطور غیرمعنیداري کاهش یافت و درمان با سیلیمارین افزایش مطلوب و معنیدار آن را موجب نشد. کاهش کمتر وزن در گروه تحت تیمار با سیلیمارین در این مطالعه را میتوان به اثرات هیپوگلیسمیک و ضد آن نسبت داد. در همین ارتباط مطالعه Soto و همکاران روي اثر سیلیمارین در رابطه با عملکرد پانکراس در حیواتات نشان داد که این فلاوونولیگنان در جهت محافظت بافت پانکراس در برابر عوامل آسیبرسان عمل نموده و از این طریق اثرات هیپوگلیسمیک خود را اعمال میکند (1). احتمالا در بررسی حاضر بخشی از اثرات سیلیمارین بر کاهش قند خون موشهاي را میتوان به این مورد نسبت داد. بهعلاوه فلاونوي یدهایی نظیر سیلیمارین مشتق از گیاه ماریتیغال میتوانند از طریق تعدیل فعالیت آنزیمهاي کبدي مسو ول متابولیسم کربوهیدراتها از جمله کاهش فعالیت آنزیم فسفریلاز کبدي و افزایش فعالیت گلوکوکیناز و گلیکوژن سنتاز در جهت کاهش قندخون و برگشت وزن به حد طبیعی عمل نمایند (12). البته با توجه به این که در بررسی حاضر مدل دیابت قندي با استفاده از داروي سیتوتوکسیک استرپتوزوتوسین ایجاد گردید که موجب تیپ یک بیماري با عوارض بیوشیمیایی جديتر میگردد و سطح انسولین در آن به علت فقدان سلولهاي مترشحه انسولین به حداقل میرسد (1 ) لذا اثرات سودمند سیلیمارین بر سطح گلوکز خون را میتوان عمدتا به اثرات خارج پانکراسی آن از جمله تعدیل فعالیت آنزیمهاي کبدي در مسیرهاي متابولیسم کربوهیدراتها و لیپیدها و بهبود مصرف این مواد در دو بافت چربی و عضلانی نسبت داد. نتایج مطالعات قبلی نیز اثرات سودمند تجویز سیلیمارین را بر کاهش قندخون در بیماران با دیابت نوع 2 و مدلهاي تجربی دیابت نوع یک نشان دادهاند (15-17 تا حدي با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد. این یافتهها و) نتایج مطالعات قبلی نشان میدهند که بهطور کلی در حالت دیابت قندي شامل نوع 1 و 2 استرس اکسیداتیو به علت ایجاد رادیکالهاي آزاد اکسیژن افزایش مییابد و سیستمهاي دفاعی آنتیاکسیدانتی کاهش فعالیت نشان میدهند که این تغییرات مسو ول بخشی از آسیبهاي بافتی در حالت دیابت میباشند ) 6) و این تا حدودي در بررسی حاضر نیز بهدست آمد. القاء آنزیمهاي آنتیاکسیدانت یک رویکرد مهم براي حفاظت سلولها در مقابل انواع مختلف ترکیبات سمی درونی و بیرونی از قبیل رادیکالهاي آزاد اکسیژن محسوب میشود ) 18) و دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین با کاهش فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانت اندوژن میتواند موجب تشدید آسیب بافتی گردد (6). کاهش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیس موتاز در موشهاي در این بررسی مشاهده شد که ممکن است به علت افزایش پراکسیداسیون لیپید و افزایش تولید رادیکالهاي آزاد اکسیژن باشد که این با نتایج بررسیهاي قبلی مطابقت دارد (2). هرچند تیمار با دوز بالاي سیلیمارین نتوانست بهطور معنیداري آن را بهبود بخشد. در این رابطه بهدنبال بروز دیابت با گذشت زمان میزان پراکسیداسیون لیپیدي و استرس اکسیداتیو افرایش مییابد که خود را با بالا رفتن سطح برخی مارکرها نشان میدهد که از بهترین آنها مالون دي آلدي ید و نیتریت و نیترات میباشند ) 2). با توجه به این که استرس اکسیداتیو به علت تشدید تشکیل رادیکالهاي آزاد اکسیژن میباشد و این مواد بهدنبال کامل نمودن مدار الکترونی خود میباشند مواد تشکیلدهنده سلول از جمله ساختارهاي پروتي ینی و لیپیدي آسیب میبینند که این با تغییرات سطح آنزیمهاي بافتی نظیر کاهش سوپراکسید دیسموتاز خود را نشان میدهد (16). افزایش سطح بافتی مالون دي آلدي ید و کاهش فعالیت سیستم دفاعی سوپراکسیداز در بافت کلیه مشاهده شد و تجویز سیلیمارین در دوز بالا به میزان 1 میلیگرم بر کیلوگرم موجب کاهش سطح مارکرهاي استرس اکسیداتیو در بافت کلیه گردید. بخشی از اثرات سودمند سیلیمارین در مطالعه حاضر را میتوان به اثرات کاهشدهندگی استرس اکسیداتیو آن بهعلت دارابودن خاصیت آنتیاکسیدانتی و تقویتکنندگی سیستم حذف رادیکالهاي آزاد اکسیژن نسبت داد (8-1) و از این نظر بسیار مشابه ویتامین E عمل مینماید (17). در این خصوص نشان داده شده که برخی فلاونوي یدها نظیرسیلیمارین میتوانند موجب افزایش فعالیت آنتیاکسید تان فعالی ت ها در بدن و تشدید آنزیمهاي آنتیاکسیدانتی گردند (1) و بدین ترتیب میتوانند کاهش پراکسیداسیون لیپیدي را بهدنبال داشته باشند (8) که میتواند کاهش سطح مالونديآلدي ید در بافت کلیه در بررسی حاضر را نیز تا حدي توجیه نماید. بخش دیگر از اثر سودمند سیلیمارین در بررسی حاضر را میتوان به اثر هیپوگلیسمیک آن نسبت داد که این از طریق کاهش دادن سطح محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون (AGE) موجب کاهش استرس اکسیداتیو و نشانههاي آن از جمله مالونديآلدي ید در نواحی بافتی از جمله کلیه میگردد (12). در این خصوص مطالعه Descorbeth و Anand-Srivastava نشان داد افزایش قندخون در دیابت یکی از

7 دکتر مهرداد روغني و همکاران / ١٥ علل اصلی افزایش استرس اکسیداتیو میباشد (5) و احتمالا سیلیمارین با کاهش دادن قندخون توانسته است از شدت استرس اکسیداتیو در بافت کلیه بکاهد. نتيجهگيري این مطالعه نشان داد که تجویز چهارهفتهاي سیلیمارین در دوز 1 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی داراي اثر هیپوگلیسمیک بوده و میتواند برخی شاخصهاي استرس اکسیداتیو در بافت کلیه را در موشهاي کاهش دهد که این احتمالا در جلوگیري از بروز عوارض دیابت در این بافت مو ثر است. تشكر و قدرداني نویسندگان مقاله مراتب تشکر وافر خود را از خانم فریبا انصاري کارشناس گروه فیزیولوژي دانشکده پزشکی شاهد و سرکار خانم مریم شرایلی کارشناس گروه پاتولوژي در کمک به انجام References آزمایشات اعلام میدارند. 1. Tripathi BK, Srivastava AK. Diabetes mellitus: complications and therapeutics. Med Sci Monit. 26 Jul;12(7):RA Suji G, Sivakami S. Approaches to the treatement of diabetes mellitus: an overview. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 23 Jun; 49(4): Shapiro K, Gong WC. Natural products used for diabetes. J Am Pharm Assoc (Wash). 22 Mar-Apr;42(2): Pitocco D, Zaccardi F, Di Stasio E, Romitelli F, Santini SA, Zuppi C, et al. Oxidative stress, nitric oxide, and diabetes. Rev Diabet Stud. 21;7(1): Descorbeth M, Anand-Srivastava MB. Role of oxidative stress in high-glucose- and diabetes-induced increased expression of Gq/11α proteins and associated signaling in vascular smooth muscle cells. Free Radic Biol Med. 21 Nov;49(9): Chang YC, Chuang LM. The role of oxidative stress in the pathogenesis of type 2 diabetes: from molecular mechanism to clinical implication. Am J Transl Res. 21 Jun;2(3): Pazdro R, Burgess JR. The role of vitamin E and oxidative stress in diabetes complications. Mech Ageing Dev. 21 Apr; 131(4): Toklu HZ, Tunali-Akbay T, Erkanli G, Yüksel M, Ercan F, Sener G. Silymarin, the antioxidant component of Silybum marianum, protects against burn-induced oxidative skin injury. Burns. 27 Nov;33(7): Láng I, Deák G, Nékám K, Müzes G, González-Cabello R, Gergely P, et al. Hepatoprotective and immunomodulatory effects of antioxidant therapy. Acta Med Hung. 1988;45(3-4): Soto C, Recoba R, Barrón H, Alvarez C, Favari L. Silymarin increases antioxidant enzymes in alloxan-induced diabetes in rat pancreas. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 23 Nov; 136(3): Flora K, Hahn M, Rosen H, Benner K. Milk thistle (Silybum marianum) for the therapy of liver disease. Am J Gastroenterol Feb; 93(2): Abascal K, Yarnell E. The Many Faces of Silybum marianum (Milk Thistle): Part 1 - Treating Cancer and Hyperlipidemia and Restoring Kidney Function. Alternat Complement Ther. 23; 9(4): Sharma DK, Hall IH. Hypolipidemic, anti-inflammatory, and antineoplastic activity and cytotoxicity of flavonolignans isolated from Hydnocarpus wightiana seeds. J Nat Prod Sep-Oct; 54(5): Sobolová L, Skottová N, Vecera R, Urbánek K. Effect of silymarin and its polyphenolic fraction on cholesterol absorption in rats. Pharmacol Res. 26 Feb;53(2): Hussain SA. Silymarin as an adjunct to glibenclamide therapy improves long-term and postprandial glycemic control and body mass index in type 2 diabetes. J Med Food. 27 Sep; 1(3): Huseini HF, Larijani B, Heshmat R, Fakhrzadeh H, Radjabipour B, Toliat T, et al. The efficacy of Silybum marianum (L.) Gaertn. (silymarin) in the treatment of type II diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Phytother Res. 26 Dec;2(12): Soto C, Mena R, Luna J, Cerbón M, Larrieta E, Vital P,et al. Silymarin induces recovery of pancreatic function after alloxan damage in rats. Life Sci. 24 Sep;75(18): Chtourou Y, Fetoui H, Sefi M, Trabelsi K, Barkallah M, Boudawara T, et al. Silymarin, a natural antioxidant, protects cerebral cortex against manganese-induced neurotoxicity in adult rats. Biometals. 21 Dec;23(6): Bagheri M, Joghataei MT, Mohseni S, Roghani M. Genistein ameliorates learning and memory deficits in amyloid β(1-4) rat model of Alzheimer's disease. Neurobiol Learn Mem. 211 Mar; 95(3): Nasri S, Roghani M, Baluchnejadmojarad T, Rabani T, Balvardi M. Vascular mechanisms of cyanidin-3-glucoside response in streptozotocin-diabetic rats. Pathophysiology. 211 Sep; 18(4):273-8.

Microsoft Word - 3-rogani.doc

Microsoft Word - 3-rogani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 4 صفحة 458-467 (1386) اثر مصرف مزمن خوراكي بخش هوايي كرفس كوهي (.L (Apium graveolens بر ميزان گلوكز و چربيهاي سرم خون در موش سفيد بزرگ

توضیحات بیشتر

بررسی ترکیبات گلیکوزیله نهایی آلبومین سرم (AGE) در افراد دیابتی به روش ایزوالکتریک فوکوسینگ (IEF) و فلورسانس جهت ارزیابی پیشرفت بیماری دیابت

بررسی ترکیبات گلیکوزیله نهایی آلبومین سرم (AGE) در افراد دیابتی به روش ایزوالکتریک فوکوسینگ (IEF) و فلورسانس جهت ارزیابی پیشرفت بیماری دیابت مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز و زمستان 1381 دوره 2 (شماره 1): 3-25 مقاله پژوهشي بررسي تركيبات گليكوزيله نهايي آلبومين سرم (AGE) در افراد ديابتي به روش ايزوالكتريك فوكوسينگ (IEF) و فلورسانس جهت ارزيابي

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

The antidiabetic effect of L-carnitine in rats: the role of nitric oxide system

The antidiabetic effect of L-carnitine in rats: the role of nitric oxide system Original Article The antidiabetic effect of L-carnitine in rats: the role of nitric oxide system Hajian-Shahri SH 1, Hajinezhad MR 2*, Jahantigh M 3, Miri HR 1- Graduated from the Faculty of Veterinary

توضیحات بیشتر

Antidiabetic effect of Laurus nobilis hydroalcoholic extract in rat

Antidiabetic effect of Laurus nobilis hydroalcoholic extract in rat Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Summer 20 Vol. 3; Issue 2, Pages : 8-85 تابستان 390 دوره 3 شماره 2 صفحات 8-85 اثرات ضد ديابتي عصاره آبي الكلي برگ بو بر ديابت در رت *2 رويا ميرمبدل

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

2 شماره - 9 دوره 94 زمستان و پاییز شیری وداج وریدهای از شده اخذ خون نمونههای اکسیداتیو وضعیت ارزیابی شیری گاوهای در دم زیر و 3 دهکردی جعفری افشین 3 مح

2 شماره - 9 دوره 94 زمستان و پاییز شیری وداج وریدهای از شده اخذ خون نمونههای اکسیداتیو وضعیت ارزیابی شیری گاوهای در دم زیر و 3 دهکردی جعفری افشین 3 مح 2 شماره - 9 دوره 94 زمستان و پاییز شیری وداج وریدهای از شده اخذ خون نمونههای اکسیداتیو وضعیت ارزیابی شیری گاوهای در دم زیر و 3 دهکردی جعفری افشین 3 محبی عبدالناصر 2 اصالنی محمدرضا * 1 مشرف مهسا ایران.

توضیحات بیشتر

The Effect of Glaucium flavum Extract on the Activity of Three Liver and Kidney Oxidoreductase Enzymes in Alloxan Induced Diabetic Rats: A Short Repor

The Effect of Glaucium flavum Extract on the Activity of Three Liver and Kidney Oxidoreductase Enzymes in Alloxan Induced Diabetic Rats: A Short Repor گزارش کوتاه دوره 18 اردیبهشت 193-200 1398 تا ثیر عصاره آبی- الکلی گیاه شقایق کوهی flavum) (Glaucium بر فعالیت سه آنزیم اکسیدو ردوکتاز کبدي و کلیوي موشهاي صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان: یک گزارش کوتاه

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 04= Shokrzadeh

Microsoft Word - 04= Shokrzadeh Evaluating the Effects of Diazinon on Hepatic Glutathione Levels in Rats and Protective Roles of Selenium and L-Carnitine Mohammad Shokrzadeh, Nematollah Ahangar, Mohammad Abdollahi 2, Amir Shadboorestan,

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بشناسید و با تنظیم رژیم غذایی از آن جلوگیری کنید. علل

توضیحات بیشتر

اثر مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو، شاخص‌های التهابی و پروفایل لیپیدی در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

اثر مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو، شاخص‌های التهابی و پروفایل لیپیدی در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ه ب مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي چهاردهم شمارهي ۳ صفحهه يا ۲۱۴ ۲۰۷ (شهريور ۱۳۹۱) اثر مکمل ويتامين C بر استرس اکسيداتيو شاخصهاي التهابي

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

خصوصیات کنتیکی آنزیم 3- بتا- هیدروکسی استرویید دهیدروژناز بیضه موش صحرایی

خصوصیات کنتیکی آنزیم 3- بتا- هیدروکسی استرویید دهیدروژناز بیضه موش صحرایی / مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان / سال چهارم / شماره / ٩ بهار و تابستان ٨ چكيده خصوصيات كنتيكي ا نزيم ٣ بتا هيدروكسي استروي يد دهيدروژناز بيضه موش صحرايي دكتر دردي قوجق ا نزيم ٣ بتا هيدروكسي استروي

توضیحات بیشتر

اثر پماد ترکیبی عصاره آبی هسته انگور توام با اوسرین بر ترمیم زخم‌های دیابتی موش صحرایی

اثر پماد ترکیبی عصاره آبی هسته انگور توام با اوسرین بر ترمیم زخم‌های دیابتی موش صحرایی و 2 / 25 تحقیقی اثر پماد ترکیبی عصاره آ یب هسته انگور توام با اوسرین بر ترمیم زخمه دیاي 3 2 1 هاله لولاآور دکتر عبدالحسین شیروي* دکتر ویدا حجتی 1- دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی گروه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1

اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1 اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1 فهرست اهمیت محاسبه کلینیکی داروها فرایند صحیح دارو دادن در بخشها واحدهاي اندازهگیري

توضیحات بیشتر

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج در جنوب و شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن طرفداران بیشتری

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص‌های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص‌های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 مجلة غدد درونريز و متابوليسم ايران سال پنجم شمارة ۲ صفحههاي ٨۷ ٨۳ (تابستان ۱۳۸۲) غلظت رتينول سرم و رابطة ا ن با شاخص هاي كنترل متابوليك در كودكان مبتلا به ديابت نوع ۱ ( دكتر مريم رزاقيا ذر ا رش رشيدي حميدرضا

توضیحات بیشتر

The effect of aqueous Crocus sativus L. (saffron) extract on learning and memory in male streptozotocin-induced diabetic rats

The effect of aqueous Crocus sativus L. (saffron) extract on learning and memory in male streptozotocin-induced diabetic rats مجله علوم پزشكي رازي دوره 19 شماره 95 ارديبهشت 1391 مقاله پژوهشي بررسي اثر عصاره آبي زعفران برحافظه و يادگيري موشهاي صحرايي نر ديابتي ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين( Streptozotocin ) دكتر زهرا كياسالاري:

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

بررسی اثر کاتیون‌های فلزی V5+, W6+ , Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم گلوکوکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی

بررسی اثر کاتیون‌های فلزی V5+, W6+ , Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم گلوکوکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی مجله ديابت و ليپيد ايران. بهار و تابستان 1383 دوره 3 (شماره 2): 105-97 مقاله پژوهشي بررسي اثر كاتيونهاي فلزي +2 V +5, W +6, Zn بر ميزان ترشح انسولين و فعاليت آنزيم گلوكوكيناز در جزاير لانگرهانس جدا شده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دی 91 شماره 67.doc

Microsoft Word - دی 91 شماره 67.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2013; 15(67): 54-60 Original Article Effect of cupping on blood factors and oxidative stress in diabetes type II Ramazani M(M.D) 1, Shariatzadeh SMA(Ph.D) 2*, Changizi

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

ال کارنیتین و نقش پیشگیری کننده آن در آسیب کلیوی ناشی از مواد حاجب در موش

ال کارنیتین و نقش پیشگیری کننده آن در آسیب کلیوی ناشی از مواد حاجب در موش مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره دوازدهم شماره دوم تابستان 9 صفحات 5 الی ال کارنیتین و نقش پیشگیري کننده آن در آسیب کلیوي ناشی از مواد حاجب در موش * مصدق جباري مهشید طالبی طاهر مصطفی آریافر بخش نفرولوژي

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

جراحی در بیماران دیابتی

جراحی در بیماران دیابتی مجله ديابت و ليپيد ايران. بهار و تابستان 1381 دوره 1 (شماره 2): 114-107 مقاله مروري جراحي در بيماران ديابتي محمد كريم شهرزاد : دانشيار غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي * مريم اردشيري : استاديار

توضیحات بیشتر

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حالل و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن

توضیحات بیشتر

The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial

The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر دارچين Presl) (Cinnamomum zeylanicum.j بر سطح گلوكز در بيماران ديابتي نوع 2 يك مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور 6 5 4 3 * 1 حسن فلاححسيني 2 رضا حاجيآقايي محمد حيدري علي مهرآفرين

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - اردیبهشت ماه docx

Microsoft Word - اردیبهشت ماه docx Arak Medical University Journal (AMUJ) 2018; 21(131): 43-54 Original Article The Effect of Saffron Stigmas Aqueous Extracts on Serum Cardiac Troponin T and Creatine Kinase MB Isoenzyme of Male Rats Following

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

اثر وابسته به دوز کورکومین بر اختلال یاد گیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده توسط اسید کاینیک

اثر وابسته به دوز کورکومین بر اختلال یاد گیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده توسط اسید کاینیک Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol.14, No.3, Autumn 2014, Pages 229-239 Dose-Dependent Effect of Curcumin on Learning and Memory Deficit in Kainate-Epileptic Rats Kiasalari Z 1, Roghani

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

فهرست مطالب Products Index سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲

فهرست مطالب Products Index سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲ فهرست مطالب Products Index 02 0 04 06 08 10 11 12 سیستممدیریت اطالعات Data Management System الکتروکاردیوگراف 18 لید 18 Lead ECG الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله 12 Channel ECG الکتروکاردیوگراف 6 کاناله 6 Channel

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Gheisari

Microsoft Word Gheisari مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال بيست و نهم/شماره 5 /هفته چهارم مهر ماه 90 تاريخ دريافت: 90//0 مقاله پژوهشي تاريخ پذيرش: 90//9 تا ثير درمان با مهاركنندههاي گيرندههاي آنژيوتانسين بر شاخصهاي اختلال عملكرد اندوتليوم

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات پیری سلول در ایجاد مقاومت به انسولین در موش های صحرایی ویستار چاق شده توسط رژیم غذایی

بررسی اثرات پیری سلول در ایجاد مقاومت به انسولین در موش های صحرایی ویستار چاق شده توسط رژیم غذایی مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره 1 بهار 1394 صفحات 1-8 ماکان بررسی اثرات پیري سلول در ایجاد مقاومت به انسولین در موش هاي صحرایی ویستار چاق شده توسط رژیم غذایی 5 4 3 2 1 چراغ پور رقیه شهبازي

توضیحات بیشتر

ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج‌ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع 2

ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج‌ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع 2 و 3 و 1 / 89 ارتباط مدل هموستاز ارزیا یب مقاومت به انسولین با فراسنجها و پارامترهاي لیپیدي در مبتلایان به دیابت نوع 2 2 3 2 1 دکتر پروین میرمیران زهرا بهادران دکتر فریدون عزیزي* هانیه السادات اجتهد تحقیقی

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 96-1991 مدت امتحان: 81 دقیقه ردیف سواالت محل مهر و امضاء مدیر بارم جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف-اجتماعات میکروبی

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

0 JAHSSP دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش سال پنجم

0 JAHSSP     دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش سال پنجم دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش سال پنجم شماره اول بهار و تابستان 1397 صفحات 53-61 مقاله پژوهشی اثر تمرین هوازی روی تردمیل بر سطوح آدیپولین گلوکز و انسولین در رتهای نر دیابتی نوع 2

توضیحات بیشتر

بیان ژن FNDC5 و مقادیر پروتئینی آیریزین بافت چربی احشایی به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی در موش‫های صحرایی دیابتی نوع 2

بیان ژن FNDC5 و مقادیر پروتئینی آیریزین بافت چربی احشایی به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی در موش‫های صحرایی دیابتی نوع 2 Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol. 8, No., Spring 208, Pages 80-90 FNDC5 Gene Expression and Irisin Protein Level of Visceral Fat Tissue after Eight Weeks of Resistance Training in

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

مکمل های غذایی موثر بر وزن در ورزش

مکمل های غذایی موثر بر وزن  در ورزش رئوس مطالب مورد بحث اضافه وزن و چاقی و روش های ارزیابی آن ها. مشکالت مرتبط با وزن در ورزشکاران مکمل های موثر در کاهش وزن مکمل های موثر در افزایش وزن By: Dr. M. Hozoori, Nutritionist (mhozoori.blogfa.com)

توضیحات بیشتر

f.doc

f.doc نحوهي فراخوانی و سوخت چربیها در ورزشهاي استقامتی اسلام صفیزاده دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز دکتر مریم کوشکی جهرمی هیي ت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز فراخوانی اسیدهاي

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر