Microsoft Word - ms3o_uzl.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - ms3o_uzl.doc"

رونوشت

1 O ZBEKISTON RESPUVLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI RO YXATGA OLINDI «TASDIQLANDI» vm 343-5A O zbekiston Respublikasi «1» Iyul 2003 y Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi MOLIYa STRATEGIYaSI fanidan DASTUR «8» Iyul 2003 y Oliy ta limning «Biznes va boshqaruv» ta lim sohasidagi 5A «Moliya, pul iuomalasi va kredit» magistratura mutaxassisligi uchun Toshkent-2003

2 Tuzuvchilar: Taqrizchilar: dots. Jamalov X.N., dots. Alieva L.K. prof. Vahobov A.V., dots. Mamatxonova Z.M. Dastur moliya strategiyasini tashkil etish hamda boshkdrishning asosiy shakllarini o z ichiga olgan bo lib, u iqtisodiy oliy ta limning magistratura bosqichi «Biznes va boshqaruv» sohasi 5A «Davlat malag ini boshqarish» 5A «Mahalliy mablaglarni boshqarish», 5A «Moliya, pul muomalasi va kredit», 5A «Korxonalar moliyasi», 5A «Xalqaro moliya», 5A «Moliyaviy menejment», 5A «Narx belgilash», 5A «Xalqaro moliyaviy munosabatlar» mutaxassisligi talabalari uchun mo ljallangan. Moliya sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ushbu dastur nazariy bilimlarning asosiy yo nalishlarini belgilab beradi. Mazkur fanda moliya siyosati strategiyasini belgilash, davlat daromadlari, xarajatlari va qarzlarini boshqarish kabi masalalarning nazariy jihatlari yoritiladi. Mazkur dastur asosida tashkil etilgan ma ruzalar, bo lajak magistlarga moliyani rejalashtirish, moliya siyosati strategiyasini belgilash bilan bog liq muammolarni echishga ko maklashuvchi qo shimcha nazariy bilimlarni beribgina qolmasdan, balki ularni amaliyotga tayyor kadrlar bo lib etishishiga yordamlashadi. Данная программа включает в себя основные принципы и методы стратегии современной финансовой политики государства и предназначена для магистрантов специальности «Управление государственными финансами», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансы предприятий», «Международные финансы», «Финансовый менеджмент», «Ценообразование», «Международные финансовые отношения» сферы «Бизнес и управление». В программе освещены основные направления реформы финансовой системы и пути повышения эффективности финансовой политики государства в Республике Узбекистан, которые отражают суть вопросов лекционных, практических (семинарских) занятий и тем для самообразования. В программе приведен список летературы для изучения предмета на узбекском, русском и английском языках. В конце списка приложены списки сайтов интернета и компьютерных учебных программ по соответствующим темам курса. The main goal of this manual is to provide necessary skills about Strategy of Modern Financial Policy for Masters of high economic schools. Economic integration and high level of globalization require to study the experience of Foreign country in the sphere of Strategy of Modern Financial Policy. And these cause the studying according to this program gives to opportunity to be high qualified experts in this area. In given subjects according to the manual Masters meet the theoretical questions like Definition of Financial Strategy, Management of State income, Public expenditure and Public debt, Managing of International Financial operations, International Trade (export and import operations), questions of carrying out trends, privatization process and so on of the subject of Strategy of Modern Financial Policy. The rate of given lectures stipulated by the program will help the students to master the basic theoretical aspects necessary for the decision of problems connected with Strategy of Modern Financial Policy. Dastur Toshkent Moliya instituti Ilmiy Kengashida muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan (2003 yil 25 aprel, 9-sonli bayonnoma).

3 Dastur Uzbekistan Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi oliy o quv yurtlararo ilmiy-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash majlisida muhokama qilingan hamda nashrga tavsiya etilgan (2003 yil 1 iyul, 37-sonli majlis bayoni). 1. SO Z BOShI Fanni o qitishning maqsadi va vazifalari, boshqa fanlar bilan o zaro bog lanishi «Moliya strategiyasi» fanini o qitishning maqsadi - kelgusida yuqori malakali iqtisodchi-mutaxassislar bo lib etishadigan magistrantlar uchun davlat moliyasini rejalashtirish istiqbollari, moliya siyosatining strategik va taktik vazifalari haqida nazariy bilimlar berish, ularda davlatning hozirgi davrdagi moliya siyosatining asosiy yo nalishlari bo yicha ko nikmalar hosil qilishdan iborat. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, fan o z predmetini o rgatish ucho n quyidagi vazifalarni qo yadi: - moliya strategiyasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va ahamiyatini o rganish; - moliya siyosatining strategik va taktik vazifalarini o rganish; - moliyaviy rejalashtirishning tashkiliy tamoyillari, usullari va ushbu jarayonni boshqarishning huquqiy-me yoriy asoslarini o rganish; - mikro va makro darajada moliyaviy rejalashtirish asoslari va xususiyatlarini o rganish; - moliya siyosati strategiyasi yuzasidan rivojlangan davlatlar ilgor tajribalari va xususiyalarini o rganish. «Moliya strategiyasi» fani «Moliya», «Xalqaro iqtisodiy munosabatlar», «Iqtisodiy nazariya», «Davlat moliyasi», «Chet mamlakatlar moliyasi» kabi fanlardan olingan nazariy asoslarga tayanadi. Shu bilan birga «Moliya strategiyasi» fani qator maxsus fanlar, jumladan, «Davlat byudjeta», «Maxalliy byudjetlarni shakllantirish va boshqarish», «Nobyudjet fondlar», «Chet mamlakatlar moliyasi», "Korxonalar moliyasi", "Soliq va solikka tortish", "Sug urta asoslari", "Qimmatli qog ozlar bozori" kabi fanlarni o zlashtirish uchun nazariy-uslubiy asos bo lib xizmat qiladi. Oliy ta lim yo nalishi yoki mutaxassisligi davlat ta lim standartiga (DTSga) muvofiq ravishda o quv fani bo yicha bilim, ko nikma va malakalarga talablar Ushbu fanni o rganish jarayonida talabalar tegishli bilimga, uquvga va ko nikmalarga ega bo lishlari lozim. Talabalar umumnazariy fanlardan olgan bilimlari bilan bir qatorda moliyaviy qonuichilik, ommaviy-axborot vositalari orqali kundalik moliyaviy o zgarishlardan xabardor bo lishlari lozim. Mazkur fanning asosiy g oyalarini to la va muvaffaqiyatli o rganish uchun talabalar moliya amaliyotida mavjud iktisodiy tahlil usullaridan, motshyaviy rejalashtirish usullaridan foydalana bilishlari lozim. «Moliya strategiyasi» fanidan olingan bilimlar talabalarni oliy o quv yurtini tamomlagandan so ng moliya amaliyotiga oid kundalik faoliyatda uchraydigan dolzarb amaliy masalalarni echishda hamda davlat moliya siyosatiga doyr adabiyotlarni o rganib malakalarini oshirishlarida qo l keladi. Amaliy, seminar va laboratoriya mashg ulotlari bo yicha bajariladigan ishlar miqdoriga minimal talablar Ishchi o quv dasturida keltirilgan amaliy (seminar) mashg ulotlar mavzulari bo yicha talabalar tegishli mavzular bo yicha konspektlar oladi, referatlar va mustaqil ishlar tayyorlaydi hamda amaliyot o qituvchisi nazoratida ular yuzasidan og zaki suhbatdan o tadi. Ushbu talablar amaliy mashg ulotlar mavzularida kursiv bilan ko rsatilgan savollar bo yicha talabalarning to liq o zlashtirishlarini belgilaydi. Auditoriya mashg uloti turlarining soatlar hajmi (foizlarda) bo yicha tavsiyalar

4 Oliy kasbiy ta limning davlat standartlarida mazkur kursga 54 soat ajratilgan. Ularning 18 soati ma ruza, 18 soati amaliy mashg ulotlar va 18 soati mustaqil ta limdir. Ushbu fan bo yicha darslarni tashkil etish bir o quv semestrig a mo ljallangan. Talabalar bilimini baholash uchun o tkaziladigan nazorat tadbirlari miqdori Ushbu fan bo yicha talabalarning o zlashtirish darajasi o quv reyting tizimi bo yicha joriy, oraliq va yakuniy baholash natijalarida yig ilgan ballar asosida aniqlanadi. Fanni o qitishning bir semestrida ikki marotaba joriy, ikki marotaba oraliq va bir marotaba yakuniy baholash (yozma ish usulida) amalga oshiriladi. Kompyuter, informatsiey va boshqa zamonaviy o qitish tsxnologiyalarini qo llash Quyidagilar ushbu fanni o qitish jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanishning asoslarini tashkil qiladi: - tegishli o quv maqsadlarini ishlab chiqish texnologiyasining mavjudligi; - to la o zlashtirish texnologiyasi ko zda tutilganligi; - o quv maqsadlarini nazorat (test) topshiriqlariga o tkazish texnologiyasi mavjudligi; - «test topshiriqlarining invariantligi metodologiyasi va nazariyasi» dan foydalanilishi; - «muammoli usul va haqiqatni immitatsion modellashtirish» asoslaridan foydalanilishi; - tayanch iboralarga asoslangan yozma ish orqali nazorat ishlarini o tkazish tizimidan foydalanilishi. Bu fanni o qitishda moliyaga tegishli qonunlar, hukumat qarorlari, moliyaviy hisob-kitoblarning avtomatlashtirilgan tizimi («Moliya» AIJ) dasturi, nizomlar va moliyaviy loyihalarni baholashning YuNIDO va "Project expert" komp yuter dasturlaridan, yangi kompyuter texnologiyalardan, tarqatma materiallardan, testlar to plamidan ham foydalanish mumkin. Ishchi dasturni tuzishga oid uslubiy tavsiyalar Mazkur fan «Davlat moliyasini boshqarish» magistratura ta lim yo nalishlari bo yicha mutaxassislarga tegishli tarzda 2-semestrda o tilishi mo ljallangan. Ushbu fan bo yicha ishchi dasturlari tuzishda: - fan bo yicha bakalavriat bosqichining tegishli yo nalishlariga tasdiqlangan o quv rejasiga muvofiq ajratilgan soatlar hisobga olinishi; - har bir mavzuga oid huquqiy-me yoriy hujjatlar hamda tegishli moliyaviy qonunchilik asosidagi yangi talab va o zgarishlar talabalar e tiborini jalb etadigan darajada berilishi; mustaqil o zlashtiriladigan mavzular va savollar ajratilib ko rsatilishi; o qitishning ilg or texnologiyalari, dasturiy ta minot imkoniyatlari hamda talabalar bilimi darajasini nazorat qilishning reyting tizimi talablaridan kelib chiquvchi vazifalar yoritilishi lozim. 2. FAN DASTURI «Moliya stratsgiyasi» fani bo yicha o qiladigan ma ruzalar mavzulari: Fanning predmeti va vazifalari Fanning predmeti va vazifalari. «Moliya strategiyasi» faninm o k,itishning ob ektiv zarurligi va boshqa maxsus fanlar bilan o zaro bog liqligi. Bozor sharoitida

5 fanning oldiga tso yiladigan talablar. Malakali moliya xodimlarini tayyorlashda fanning hissasi. Moliyaviy siyosat va bozor tipidagi iqtisodiyotga o tish M ol i y av i y si y osat ni ng maz muni v a uni bax ol as h metodologiyasi. Moliyaviy siyosat va moliyaviy tartibga solish. O tish davri iqtisodiyotini boshqarishda moliya siyosatining roli. Moliya siyosatiga oid itstisodchi olimlarning tsarashlari va bu xususidagi munozaralar. Moliyaviy siyosat va xo jalik sub ektlari faoliyatini tartibga solishning soliqsiz usullari Itstisodiyotni tartibga solishda xisob-moliya va balans siyosatining axamiyati, vazifalari va shchtisodiy dastaklari. Iqtisodiyotni pul-kredit va to lov-hisob-kitob tizimi orqali tartibga solish. Iqtisodiyotda tarkibiy-mulkiy o zgarishlarning moliyaviy jihatlari. Korxona moliyasini taxminlashtirish va korxona moliyaviy siyosagpi. Soliq siyosati va korxonalarning byudjet bilan aloqalarini tartibga solish Daromadni davlat byudjeti va xo jalik o rtasida taqsimlash tamoyilini takomillashtirish. Solits siyosati va solits ortsali tartibga solishning asosiy soxalari. Foydadan soliq va mablag larning avanslashuvi muammosi. Korxonalar daromadidan va mulkidan solits xamda byudjetdan tashtsari to lovlar tizimi. Soliq og irlmgini mukammallashtirish Solits ogirligi to grisidagi tushuncha. Solits oeirligi va uning xolatini belgilovchi omillar. Soliq og irligining korxonaning moliyaviy xo jalik faoliyatiga ta siri tahlili. Tarmoqlararo yoki alohida olingan korxonalar o rtasida soliq og irligining taqsimlanishi. Solits to lovchilarga nisbatan solits ogirligini mukammallashtirish yo nalishlari. Byudjet siyosati va iqtisodiyotni byudjet orqali tartibga solish Uzbekistan Respublikasi mustaqilligi yillarida byudjet tizimidagi muhim ijobiy siljishlar. Byudjet siyosati va byudjet ortsali tartibga solish soxalari. O tish davri iqtisodiyotida byudjet orqali moliyalashtirish xususiyatlari. Byudjet va pul-kredit siyosatining xozirgi zamon muammolari O zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotinp moliyaviy barqarorlashtnrish kontseptsmyasi Iqtsodiy' o sish stretegiyasi va korxonalar moliyaep li soglomlai!tirish. Ijtimoiy siyosatning moliyaviy muammolaui. Fan-texnika taratstsiyotiga investitsiyalarni moliyalashtirigi -ijtimoiy-itstisodiy taratstsiyotning strategik yo nalishi va muxim mezoni sifatida. Hozirgi zamon moliyaviy siyosatining ayrim strategik muammolari Davlat moliya siyosatining strategik va taktik vazifalari. Byudjet taqchilligini boshqarish. Inflyatsiya jarayonini boshshchrishning moliyaviy muammolari. Xalq xo jaligida hisob-kitob tizimini takomillashtirishning mgliyaviy jihatlari. 3. AMALIY VA SEMINAR MAShG ULOTLARI, LABORATORIYa IShLARI, ChIZMA-HISOB IShLARI, KURS ISh(LOYIHA)LARI MAVZULARINING RO YXATI Amaliy (seminar) mashg ulotlari mavzulari ro yxati Fanning predmeti va vazifalari

6 Fanning predmeti va vazifalari*. Moliya strategiyasi fanini o qitishning ob ektiv zarurligi va boshqa maxsus fanlar bilan o zaro bog liqligi*. Moliyaviy siyosat va bozor tipidagi iqtisodiyotga o tish Moliyaviy siyosatning mazmuni va uni baholash metodologiyasi*. Moliyaviy siyosat va moliyaviy tartibga solish*. Moliyaviy siyosat va xo jalik sub ektlari faoliyatini tartibga solishning soliqsiz usullari Iqtisodiyotni tartibga solishda hisob-moliya va balans siyosatining ahamiyati, vazifalari va iqtisodiy dastaklari*. Iqtisodiyotni pul-kredit va to lov-hisob-kitob tizimi orqali tartibga solish. Iqtisodiyotda tarkibiy-mulkiy o zgarishlarning moliyaviy jihatlari. Korxona moliyasini tahminlashtirish va korxona moliyaviy siyosati*. Soliq siyosati va korxonalarning byudjet bilan aloqalarini tartibga solish Daromadni davlat byudjeti va xo jalik o rtasida taqsimlash tamoyilini takomillashtirish*. Soliq siyosati va soliq orqali tartibga solishning asosmy sohalari*. Soliq og irlmgini mukammallashtirish Soliq og irligi va uni belgilovchi olillar\ Soliq og irligining korxonaning moliyaviy xo jalik faoliyatiga ta siri tahlili*. Byudjet siyosati va iqtisodiyotni byudjet orqali tartibga solish Uzbekistan Respublikasi mustaqilligi yillarida byudjet tizimidagi muhim ijobiy siljishlar*. Byudjet siyosati va byudjet orqali tartibga solish sohalari*. O zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini moliyaviy barqarorlashtirish kontseptsiyasi Iqtisodiy o sish stretegiyasi va korxonalar moliyasini sog lomlashtirish*. Ijtimoiy siyosatning moliyaviy muammolari*. Hozirgi zamon moliyaviy siyosatining ayrim strategii muammolari Byudjet taqchilligini boshqarish*. Inflyatsiya jarayonini boshqarishning moliyaviy muammolari*. Xalq xo jaligida hisob-kitob tizimini takomillashtirishning moliyaviy jihatlari* 4. TAVSIYa ETILAYoTGAN MAVZULAR BO YIChA KO RGAZMA- NAMOYISh MATERIALLARI RO YXATI O quv jarayonini tashkil etishda mavzularni ko ragazmali vositalardan, slaydlar, diaproektor va jadvallardan foydalangan holda o rganish ko zda tutilgan. Ayrim aniq masalalarni o rganishda shaxsiy kompyuterlardan foydalanish tavsiya etiladi. Tahlillar, prognozli ko rsatgichlarni hisoblash, diagrammalar-ni, personal kompyuterda elektron tablitsalarda excel 7,0 paketi bilan ishlash asoslarini o rganib o tqazish. Personal kompyuterda «pravo» systemasi bilan ishlashni o rganish va o qish jarayonida undan bilan foydalanish. Case Studies: Uzbekistan Respublikasi davlat moliyasining makroiqtisodiy tahliliga va strategik moliyaviy rejalashtirish amaliyotiga oid o quv misollari (rus tilida). Moliya Vazirligi xomiyligida "Byudjet-soliq siyosati" Markazi tomonidan tuzilgan. Masofaviy o qitish soatlari: (Budapesht, Evropa Markaziy Universiteti dasturlari); www rumbler. ru.; Kompakt disk: Sales information. International Monetary Fund - Publication Services: Exchange Rate Analysis with a Case Study on Poland. Statistik to plamlar: 1. Strani mira v tsifrax za 2000, 2001 g. 2. Sotsialno-ekonomicheskoe polojenie Respubliki Uzbekistan za 2000, 2001, 2002g. 3. Otcheti MVF za 2000, 2001 g.

7 5. O ZLAShTIRISh NAZORATI O quv jarayoni davomida talaba to plashi mumkin bo lgan maksimal ball 60 ga teng bo lib, shundan joriy baholashga 24,0 ball, orqali baholashga 10,0 ball va yakuniy baholashga 18,0 ball ajratiladi. Yozma ish variantlar bo yicha tuzilib, u o quv dasturiga to liq moe kelishi ta minlanadi va talabalarning o zlashtirish ko rsatkichi, reyting asosida baholanadi, Joriy va oraliq baholash turlari uchun fanga belgilangan ballar miqdori o quv rejasi bo yicha har semestrda ajratilgan soatning 70 foizi doirasida belgilanadi. O qitilayotgan fanga mas ul bo lgan kafedra qarori bilan mavzularning murakkabligi va zaruriyligiga qarab ballar quyidagi mezonlar asosida qo yiladi: - magistratura tinglovchisining o quv jarayonidagi davomati va faolligi; - amaliy mashg ulotlarga tayyorgarlik darajasi; - fan bo yicha qonuniy va me yoriy hujjatlarni konspektlashi; - kafedra tomonidan belgilangan mavzular bo yicha referat yozishi; - mustaqil ta lim doirasida berilgan nazorat ishlarini bajarishi. Joriy va oraliq baholash turlari yozma ish yoki boshqa usullarda (og zaki, test, himoya va hokazo) o tkazilishi mumkin. Magistratura tinglovchisining bilimi yakuniy baholashda fan bo yicha dastur to la o tilgandan so ng baholanadi. Yakuniy baholashga ajratilgan ballar miqdori o quv rejasida fanga ajratilgan soatning 30 foizi miqdorida belgilanadi. Fan bo yicha yakuniy baholash belgilangan tartibda yozma ish usulida o tkaziladi. Oliy ta lim muassasasi fanlar uchun baholash turlarining har biri bo yicha reyting ballarini hisoblash mexanizmini ishlab chiqadi va uslubiy kengashda tasdiqlaydi. Semestr yoki o quv yili davomida o qitiladigan fan bo yicha 55 va undan yuqori foizni to plagan magistratura tinglovchisi qoniqarli o qiyotgan deb hisoblanadi. Fanlar bo yicha maksimal ballning 55 foizdan kam ball to plagan magistratura tinglovchisi qoniqarsiz o qiyotgan (akademik qarzdor) deb hisoblanadi. Semestr davomida fanlar bo yicha to plangan ball quyidagi o zlashtirish ko rsatkichi bilan baholanadi: foiz (51,6 balldan 60,0 ballgacha) - «a lo»; foiz (42,6 balldan 51,0 ballgacha) - «yaxshi»; foiz (33,0 balldan 42,0 ballgacha) - «koniqarli». Yozma ish variantlarini baholash mezonlari kafedra majlisining bayonnomalari bilan tasdiqlanadi. 2. ADABIYoTLAR Asosiy adabiyotlar 1. Karimov I.A. Uzbekistan: Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. - T.: O zbekiston, Karimov I.A. Uzbekistan XXI asr bo sag asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. - T.: Uzbekistan, 1997.

8 3. Karimov I.A. Uzbekistan Buyuk kelajak sari. - T.: Uzbekistan, Uzbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 30 dekabrdagi "Uzbekistan Respublikasining 2003 yilda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy makroiqtisodiy kursatkichlari va davlat byudjetining parametrlari to g risidagi 455-sonli qarori. 4. Uzbekistan Respublikasi moliyaviy qonunchiligi. - T.: O zbekiston, Akramov E.A., Tairov A.E. «O zbekiston Respublikasining iqtisodiy isloxotlari» - M.: TOO «Lyuks-art», Abramova A.M., Aleksandrova L.S. Finansi, denejnoe obrashchenie i kredit: Ucheb. pos. - M., Avdokushin E.F. Mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. Ucheb. pos. - M., Bocharov V.V. Investitsionniy menedjment: regionalniy aspekt. - S-Pb.: Piter, Dj K Van Xorn. Osnovi upravleniya finansami. Pod red. prof. Sokolova Ya.V. - M.: Finansi i statistika, Dj. Menvil Xarris. Mejdunarodnie finansi. - M Drobozina L.A. Obshchaya teoriya finansov. - M.: Banki i birji Ershov M.V. Valyutno-finansovie mexanizmi v sovremennom mire. - M.: OAO MPO, Zaripova I.R., Xafizova V.R. Istoriya razvitiya i sovremennoe sostoyanie mejbyudjetnix otnosheniy v Rossii izd. - Ufa.: GP «Print», 2( Zaripova I.R., Xafpzova V.R. Balans finansovix resursov territorii. - 2-izd. - Ufa.: GP «Print», Ivanova M.V. Finansi i razvitie malix gorodov Kolskogo Severa. - 2-izd. -Apatiti: IEP KNTs RAN, Karavaeva I.V. Nalogovoe regulirovanie rinochnoy ekonomiki: Ucheb. pos. dlya VUZov. -M.: YuNITI-DANA, Kovaleva A.M. Finansi. Ucheb. pos. dlya studentov ekonomicheskix napravleniy i spetsialnostey VUZov, - 3-izd. - M.: Finansi i statistika, Kratko I.G. Mejdunarodnoe predprinimatelstvo. Ucheb. pos. - M., Mirovaya ekonomika i mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. Uch. pos. pod red. Akopovoy E.S. - M.: Feniks, Mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. Uch. pod red. Liventseva N.N. - M.: Finansi i statistika, Mirovaya ekonomika, mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. Seriya uchebniki. Ucheb. pos. Pod red. Akovopoy. E. S. - M.: Feniks, Mirovaya ekonomika i mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. Ucheb. pos. pod. red. Akavopoy. E.M. -M.: Feniks, Mejdunarodnie finansovie otnosheniya. Uch. pod red. akad. Senchagova A. G. - M.: Finansi i statistika, Preobrazovanie finansovoy sistemi v Respublike Kazaxstan. - Vashington-Almati- Manila, Postnikov S.L. Mirovaya ekonomika i ekonomicheskoe polojenie Rossii. Statisticheskiy sbornik. - M.: Dialog, Strigin A.V.Mirovaya ekonomika - M.: Ekzamen, Sumarokov V.N. Gosudarstvennie finansi v sisteme makroekonomicheskogo regulirovaniya. - M.: Finansi i statistika, Teylor A.X., Poukoka M.A. Finansovoe planirovanie i kontrol. 2-e izd. - M.: INFRA-M, Finansi: Uch. dlya vuzov. Pod red. M.V. Romanovskogo, O.V. Vrublevskoy, B.M. Sabanti. - M.: Yurayt, Finansi. Pod red. d.e.n. Kovalevoy A. M. Rekomendovano Gos. kom. Rossiyskoy federatsii v kachestve ucheb. pos. dlya studentov ekonomicheskix napravleniy i spetsialnostey VUZov. - M.: Finansi i statistika, 1996.

9 31. Ernst Djons. Delovie finansi. -M.: Dialog, Chetirkin E.M. Finansoviy analiz proizvodstvennix investitsiy. 2-e izd. ispr. i pererab. -M.: Delo, Yurtseva T.V. Ekonomika nekommercheskix organizatsiy. - M.: Yurist, V. Ponamarenko. Finansi obshchestvennogo sektora Rossii. - M.: Ekonomika, Qo shimcha adabiyotlar 1. Vajneyshie zadachi organov finansovoy sistemi finansi pri perexode k rinku // Finansi, 1997, Kostyunina G.M. Mejdunarodnaya praktika regulirovaniya inostrannix investitsiy. Uch. pos. - M.: Finansi i statistika, Gerasimenko G.P., Markaryan E.A., Finansoviy analiz. Uch. pos. - M.: PRIOR, Dj K Van Xorn. Osnovi upravleniya finansami. Pod red. prof. Sokolova Ya.V. - M.: Finansi i statistika, Kovalev V.V. Finansoviy analiz: upravlenie kapitalom, vibor investitsiy, analiz otchetnosti. - M.: Finansi i statistika, Kratko I.G. Mejdunarodnaya predprinimatelstvo. Ucheb. pos. - - M., Kutafin O.E., Fadeev V.I. Munitsipalnoe pravo Rossiyskoy Federatsii. - M.: Yurist, Lavrov A. Problema stanovleniya i razvitiya byudjetnogo federalizma v Rossii. Stanovlenie rinochnoy ekonomiki v Rossii: Sb. nauch. proektov. Vip M., Larionov I. K. O nekotorix voprosax sotsialno-ekonomi cheskoy strategii i finansovoy politiki//finansi, 1997, Livshits A.Ya. Osnovnie orientiri finansovoy politiki //Finansi, 1997, Mirovaya ekonomika. Ekonomika zarubejnix stran. Pod. red. prof. V. P. Kolesova i dr. - M.: Flinta, Petrov Yu. Ozdorovlenie finansovoy sistemi i normativnie metodi gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomiki // Rossiyskiy ekonomicheskiy jurnal, Izd. «Finansi i statistika». 1997, Pogorletskiy A.I. Ekonomika i ekonomicheskaya politika Germanii v XX veke. - S-Pb., Pushkareva V.M. Istoriya finansovoy misli i politiki nalogov. Ucheb. pos. - M.: INFRA- M, Sumarokov V.N. Gosudarstvennie finansi v sisteme makroekonomicheskogo regulirovaniya. - M.: Finansi i statistika, Erik Xelfert. Texnika finansovogo analiza. Per. s angl. pod red. Belix L.P. - M.: Audit, Boyd J. Inflation. "Growth and Centrol Banks Theory and Evidence", Policy Resear ch worcing Poner The World Bank. Washington. D. S 18. EBKD transtition Ronont 998. Financial sector in transition. European Bank for Beconnts nuction and Development. London Hermes N. Lesnik R. Financial System Development in Transition Ekonomies. Jornal of Banking and Finance. Vol. 24. Moyer C. Financial System. Corporote Finance and Ekonomik Development, in RA Hubbart (ed) Assymetric information. Corporote Finance and investment. A Notional Bueau of Economic 1990 Researck Project Report, University of Chicnyo Press. Chicago. 20. Steinherr A. An innovatori Package for Financial Sector Reforms in Eastern Euro pean Countries. Jorunal of Banking and Financeial 17 PP Mingaleva Zh About the experience of enterprise's strotegies in crises situation. All Russian scientific conference "Economics" theory methodology, thends of developmrnt: S-Petersburg Tkacheva Sinnovation Activities Infrastrue, turee as Multi Angent Sysem The 11th Annouol Meeting of the Japan Association for Evolutionary Economics. JAFEE 2000 Tokyo Japan

10

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

Baholash tizimi

Baholash tizimi Oliy ta lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to g risida NIZOM Mazkur Nizom O zbekiston Respublikasining «Ta lim to g risida»gi (O zbekiston Respublikasi

توضیحات بیشتر

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 1 8 sinfda

توضیحات بیشتر

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 02 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 8 sinfda

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - item1umuf_uzk.doc

Microsoft Word - item1umuf_uzk.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi VM - 343-3400 - 3.10 Oliy va o rta maxsus «09» 08 2003 y. ta lim vazirligi S.Tulyaiov

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONA IQTISODIYOTI VA INNOVASIYALARNI BOSHQARISH FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Toshkent-2018 Korxona iqtisodiyoti

توضیحات بیشتر

KIRISH

KIRISH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.7 (338) JURAEV AZIZJON GAFURJON-O G LI INVESTITSIYA FAOLIYATINI

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI Tasdiqlayman Markaz direktori v.b A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Та lim sohasi: 230000 - Iqtisod Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim sohasi: 200 000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq Ta

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR fanidan O quv-uslubiy qo llanma QARSHI - 2016 Tuzuvchilar:

توضیحات بیشتر

К И Р И Ш

К И Р И Ш O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIU-IQTISODIYOT FAKULTETI IQTISODIYOT KAFEDRASI BOTIROV O ROL MAMLAKAT PUL-KREDIT SIYOSATI VA UNI YANADA TAKOMILLASTIRISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM Oliy va o rt

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM Oliy va o rt O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM-343-3400-3.09 Oliy va o rta maxsus «09» 06 2003 y. ta lim vazirligi S.Tulyaiov

توضیحات بیشتر

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI A.V.Vohobov, A.T.Ibrohimov, N.F.Ishonqulov MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта VIII. XIZMATLAR 2018 yil yanvar-dekabr oylarida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo yicha hajmi 4403,5 mlrd. so mni tashkil qildi va 2017 yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 330.341 USMANOV ABBOS ADXAM O G LI TADBIRKORLIKDA INNOVATSION FAOLLIKNI

توضیحات بیشتر

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt 0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan darslik sifatida

توضیحات بیشتر

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОќ⠀㼄င ᠄尨ДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ РОЛИ

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОќ⠀㼄င ᠄尨ДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ РОЛИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI MOLIYA KAFEDRASI ISMAILOV TIMUR «INVESTITsIYa JARAYoNLARINI MOLIYaLAShTIRIShDA DAVLAT BYuDJETI

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV-METODIK MAJMUA 2 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D1C0C4C8CACEC2C020CACECCC8CBC020ECE0E32E20E4E8F1F12E646F63>

<4D F736F F D20D1C0C4C8CACEC2C020CACECCC8CBC020ECE0E32E20E4E8F1F12E646F63> O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURASI Qo lyozma huquqida Udk: SADIKOVA KOMILA SAIDMURATOVNA IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TABIIY VA ANIQ FANLAR TA LIMI KAFEDRASI Tasdiqlayman O`quv

توضیحات بیشتر

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA SAMARQAND-2019 1 2 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI «Tasdiqlayman» Kafedra mudiri: G.Tursunboyeva 2015-y. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 ARIFBAEV BOBUR DILSHODOVICH IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANIDAN O

توضیحات بیشتر

n222

n222 O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2010 yil 25 iyunda 2117-son bilan ro`yxatga olingan O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo lyozma huquqida UDK: 336.11 KICHIK BIZNES VA XUSUSIY

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29.08.1997 y. N 464-I I. Umumiy qoidalar (1 8 moddalar) II. Ta lim tizimi va turlari (9 19 moddalar) III. Ta lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy ximoya qilish (20

توضیحات بیشتر

Пул-кредит-банк

Пул-кредит-банк O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI PUL, KREDIT VA BANKLAR (Uslubiy qo llanma) Samarqand - 2015 Uslubiy qo llanma Buxgalteriya hisobi va audit

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI "Suzish va uni o qitish metodikasi" fanidan o quv-uslubiy majmua Guliston-2014 Sariboev Sh.T. «Suzish va uni

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI BOSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA'LIM METODIKASI KAFEDRASI «BOSHLANG ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH»

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI «TASDIQLAYMAN» Markaz direktori v.b A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

Oliy ta`lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni o qishga qabul qilish tartibi to g risida NIZOM 1 bob. Umumiy qoidalar Vazirlar Mahkamasining

Oliy ta`lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni o qishga qabul qilish tartibi to g risida NIZOM 1 bob. Umumiy qoidalar Vazirlar Mahkamasining Oliy ta`lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni o qishga qabul qilish tartibi to g risida NIZOM 1 bob. Umumiy qoidalar Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 iyundagi 393 -son qaroriga 1-ilova 1. Ushbu

توضیحات بیشتر

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi,

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, 2018 й. 864 бет. 178000 сўм. 2 нусха. 2. Ўзбекистон

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion faoliyat kafedrasi Himoyaga ruxsat etiladi Kafedra mudiri

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DASTURIDA TURLI XIL PRINZENTATSIYALAR TAYYORLASH Bajardi:Jumayev

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSHUNOSLIK FAKULTETI BITIRUV MALAKAVIY ISHI XITOY MOLIYA-KREDIT

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY nomidagi SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKUL TETI O ZBEKISTON TARIXI KAFEDRASI O ZBEKISTON TARIXI FANIDAN Mavzu: Mustaqillik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

توضیحات بیشتر

621_Qazal & Mathnavi

621_Qazal & Mathnavi ن *+, " ی/ ب< ل ن/ و ن/ و ل; ره 0 ر% یK ون/ % ز; ر#%شj ر د م" ر م 0 E ر ی% ۱۹۰۶ +* د' - #"! 3 2 3 2!" #$ ')((۱) ر ز ز ر و " 4 / 4 5 % ز ر م ز و! / = د 3 C B و ز د ر 2 3 9 = " < 8 # ; : 9 8 2 ز ; D! E "

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TOR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TOR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH FANIDAN R E F E R A T MAVZU: JISMONIY SHAXSLARNING

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI «TASDIQLAYMAN» Markaz direktor v.b. A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.126) Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizining «Bo lajak

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Dasturlash asoslari fanidan Реферат Mavzu: Kutubxona

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O q

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O q O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O quv qo llanma Namangan-2019 1 Mazkur o quv qo llanma

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Matematikaning Planimetriya bo limini axborot texnologiyalaridan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida UDK: XO JAYOROVA NAFISA SULTONMURODOVNA 5A110901 -

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi soni 533,4 ming kishiga ko paydi. Tug ilganlar soni

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI Bitiruv malakaviy ishi himoyaga tavsiya etildi

توضیحات بیشتر

Pedagogik texnologiya turlari

Pedagogik texnologiya turlari O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI FARG ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI MASOFADAN O`QITISHNI HUDUDIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI O`qitishning

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI «TASDIQLAYMAN» Markaz direktori v.b. A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Geografiya yo nalishi 4-bosqich 401-guruh talabasi Narzullaeva Umidaxonning

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - лотин ЭКФ тайёр.doc

Microsoft Word - лотин ЭКФ   тайёр.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A EKSPERT-KRIMINALISTIK FAOLIYAT MA RUZALAR KURSI TOSHKENT 2017 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Tahririyat-noshirlik hay atida

توضیحات بیشتر

MAVZU: MAMLAKAT, MINTAQA VA KORXONADAGI

MAVZU: MAMLAKAT, MINTAQA VA KORXONADAGI ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ «Қишлоқ хўжалигида бухгалтерия ҳисоби ва аудит» кафедраси «Инвестициялаш ва лойиҳавий таҳлил» фанидан Бажарди: Фермер

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI P

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI P O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI 29.12.2017 y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI PROGNOZI VA DAVLAT BYUDJETI PARAMETRLARI TO G RISIDA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GIDROMELIORATSIYA fakulteti PEDAGOGIKA,PSIXOLOGIYA VA

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV KO CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH O QUV QO LLANMA Toshkent IQTISOD-MOLIYA 2010 Ko

توضیحات بیشتر

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti Bank-moliya xizmatlari fakulteti Bank va jamg arma ishi kafedrasi Himoyaga tavsiya etildi kafedra

توضیحات بیشتر

1-илова

1-илова O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI IBROXIMOV LUTFULLA IBROXIM O GLI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohalari: Ta lim sohalari: 100000 Gumanitar soha; 200000

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I YA R. M. MAXMUDOV, R. X. DUSHANOV PEDAGOGIKA Ma ruzalar kursi TOSHKENT 2014 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Tahririyat-noshirlik hay

توضیحات بیشتر

Reja

Reja 2 3 M U N D A R I J A KIRISH...3 1-BOB. TURIZM SOHASIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.7 1.1. Investitsiyalarni nazariy asoslari, mohiyati va turlari...7 1.2. O zbekiston iktisodiyotida

توضیحات بیشتر

Developing of a Technical-Marketing Model in Designing and Implementing Ijarah Sukuk in Iran: A Jurisprudenical Study

Developing of a Technical-Marketing Model in Designing and Implementing Ijarah Sukuk in Iran: A Jurisprudenical Study Biquarterly Journal of Economic Essays Vol.8, No.15, Spring & Summer 2011 دوفصلنامة علمي پژوهشي 1390 15 8 37 9 * ** ***...... ) : F30, G15, G18, G28 :JEL Email: sayyah77@gmail.com ( ) * ** *** 1389/03/19

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: KARIMOV D

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: KARIMOV D O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 KARIMOV DILSHOD TURABBOEVICH O ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohasi: 100000 Gumanitar 200000 Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN Byudjet hisobi va davlat jamg armalari fakulteti dekani,

توضیحات بیشتر

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK681.3.06 NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH Dasturlash texnologiyalarini o qitish metodikasi Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта O ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI XORAZM VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI XORAZM VILOYATINING STATISTIK AXBOROTNOMASI 2018 YIL YANVAR DEKABR Urganch 2019 SO Z BOSHI Xorazm viloyatining

توضیحات بیشتر

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar Kimyo fanidan test topshiriqlarini yechish bo`yicha abituriyentlar uchun ayrim tavsiyalar 1-test topshirig i Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta? A)

توضیحات بیشتر

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI TEXNIKA VA KASBIY TA LIM FAKULTETI Iqtisodiyot ta lim yo nalishi 3-kurs 303-guruh talabasi Ahmedova Mohiraning PEDAGOGIK MAHORAT fanidan tayyorlagan KURS ISHI Mavzu: Pedagogik

توضیحات بیشتر

1 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ ЭРНАЗАРОВА МАФТУНА БАХТИЁР ҚИЗИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УЙ ХЎЖА

1 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ ЭРНАЗАРОВА МАФТУНА БАХТИЁР ҚИЗИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УЙ ХЎЖА 1 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ ЭРНАЗАРОВА МАФТУНА БАХТИЁР ҚИЗИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Магистр академик

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI BAXTIYOROV QULAXMAD DONIYOR O G LI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI 07.08.2015 y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HISOBGA OLINGAN HOLDA INTERNET TARMOG IDA O ZBEKISTON

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqi asosida UDK: XO J

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqi asosida UDK: XO J O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqi asosida UDK: 35.01 XO JAMBERDIYEV BEXZOD SHUXRAT O G LI GLOBALLASHUV SHAROITIDA

توضیحات بیشتر

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirilishi bilan bir qatorda sanoat sohasida ham

توضیحات بیشتر