ی ب Iranian Journal of Field Crops Research Vol. 17, No. 1, Spring. 2019, p وؽری پصي ؽ ای زراعی ایران جلد 11 ؼمار 1 ب ار 1931 ؾ تاثیر بی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ی ب Iranian Journal of Field Crops Research Vol. 17, No. 1, Spring. 2019, p وؽری پصي ؽ ای زراعی ایران جلد 11 ؼمار 1 ب ار 1931 ؾ تاثیر بی"

رونوشت

1 Iranian Journal of Field Crops Research Vol. 17, No. 1, Spring. 019, p وؽری پصي ؽ ای زراعی ایران جلد 11 ؼمار 1 ب ار 1931 ؾ تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاهدانه ).L )Nigella sativa تحت شرایط تنش خشکی چکید * 1 فاطمه عباسپور حمیذرضا اصغری پرویز رضوانی مقذم حمیذ عباسذخت جواد شباهنگ عادل بیگ بابایی تبسیخ دسیبفت: 1395/1/8 تبسیخ پزیشؽ: 1397/01/18 ث مىؾ س ثشسػي تبثیش ثی چبس ثش حبصلخیضی خبک ي کبسایي مصرش بة دس ػریب داور ).L )Nigella sativa دس ؿرشایظ ترىؾ خر ي بصمبیري ث ص ست اػپلیت پالت فبکت سیل دس قبلت عشح ثل ک بی کبمل تصبدفي ثب ػ ت شاس دس ػبل صسافي دس مضسف تحقیقبتي داور ذ کربيسصی داوگب فشديػي م ذ اخشا گشدیذ. تیمبس ب ؿبمل بثیبسی ث فى ان فبمل اصلي دس ػ ػغح 100 دسصذ 70 ي 40 دسصذ ویبص بثي ي کشت بی فشفي ؿبمل فبکت س ثی چبس دس ػ ػغح ؿبمل ثذين ثی چبس 10 ته دس تبس ثی چبس ي 0 ته دس تبس ثی چبس ي ک د ؿیمیبیي دس دي ػغح ؿبمل ثذين مصش ک د ي مصش ک د ث د. وتبیح وبن داد ک مصش 0 ته دس تبس ثی چبس ثیتشیه تبثیش سا ثش دسصذ ویتشيطن خبک میضان پتبػری دسصرذ مر اد بلري ي کرشثه صیؼتت د می شيثي خبک داؿت يلي اثش ثی چبس ثش میضان فؼفش قبثل دػتشع خبک مقىيداس وج د. وتبیح مشتجظ ثب گیب ػیب داو وربن داد کر ثرب يخر د مقىيداس وج دن اثش ػبد ثی چبس ثش صفبت گیب اثش متقبثل بن ثب ک د ؿیمیبیي ي ویبص ب يث مقىيداس ؿذ. ثیتشیه کبسایي مصش بة ثش اػبع فمل شد داور دس تیمبس بی بثیب یس ثش اػبع 70 دسصذ ویبص ب يث ث مشا مصش ک د ؿیمیبیي ( I( F ي 10 ته دس تبس ثی چبس ث مشا مصش ک د ؿریمیبیي ( B( F مب ذ ؿذ. اثشات متقبثل بثیبسی ثی چبس ي ک د ؿیمیبیي تبثیش مقىيداسی ثش فمل شد داو ي فمل شد کب ي کلؾ دس ػریب داور داؿرت ي ثیرتشیه تربثیش مشث ط ث تیمبس بثیبسی ثش اػبع 70 دسصذ ویبص بثي ث مشا 10 ته دس تبس ثی چبس ي ک دؿیمیبیي ) I) B F ث د. ث عر س کلري اػرتفبد اص ثی چربس دس مىبعق خک ي ویم خک فالي ثش ث ج د خص صیبت خبک خزة بة ي فىبصش غزایي ت ػظ گیب سا افضایؾ داد ي ثب تبثیش ث یى ثش فمل شد میضان بة مصشفي دس ػیب داو سا کب ؾ داد ي ثبفث صشف خ یي دس مصش بة ميؿ د. ياش ای کلیدی: کشثه صیؼتت د می شيثي ک د ؿیمیبیي فمل شد داو م اد بلي خبک مقدم 1 افضایؾ خمقیت مشا ثب تغییشات ؿذیذ ف امل صیؼرتمحیغري ي اقلیمي ثيثجبتي بی اقتصبدی فقش گشػىگي ي ثر يیرظ فرذو يخر د امىیت غزایي سا ث مشا داسد. امىیت غزایي دػتشػي م مرشدو ثر غزای کبفي دس ش صمبن ثشای یک صورذگي ػربل اػرت کر مؼرتلضو افضایؾ فمل شد محص الت ي پبیذاسی بن افضایؾ ثربصد مىربث بة ي خبک کرب ؾ اربیقب ت ت لیرذی ي اصر الح ال گر ی تغزیر مريثبؿرذ )010.)Schouten, ثشای دػتیب يث ث ػیؼرت ربی صسافري پبیرذاس 1- داود ی دکتشی اگشياک ل طی داو ذ کبيسصی داوگب صىقتي ؿب شيد - داویبس گشي صسافت داو ذ کبيسصی داوگب صىقتي ؿب شيد 3- اػتبد گشي صسافت داو ذ کبيسصی داوگب فشديػي م ذ 4- داویبس گشي صسافت داو ذ کبيسصی داوگب صىقتي ؿب شيد 5- اػتبدیبس گشي صسافت داو ذ کبيسصی داوگب فشديػي م ذ 6- اػتبدیبس گشي ؿیمي فیضیک م ػؼ پظي ي صىبی غزایي خشاػبن سا ی )*- و یؼىذ مؼئ ل: ػالمت خبک اص ا میت يیظ ای ثشخ سداس اػت. گیب بن فىبصش غزایي خ د سا اص م ادبلي یب م اد مقذوي م خ د دس خبک ب ث دػت مريبيسورذ. کبيسصی مذسن اص عشیق ثشداؿت م شس محص ل ثبفرث کرب ؾ م ادبلي خبک ميؿ د. اػتفبد اص ک د ربی ؿریمیبیي کر ثرب صرىقتي ؿذن کبيسصی سياج یبفت فمل شد گیب بن صسافري سا ثر دي یرب ػر ثشاثش افضایؾ داد يلي ث دلیل کب ؾ کیفیت خبک اػتفبد اص ک د بی ؿیمیبیي ثشای حص ل مبن مقذاس فمل شد ثر ترذسیح دس عري صمربن افضایؾ یبفت. اص عرش دیگرش مصرش ک د ربی ؿریمیبیي ثر يیرظ ویتشيطن ثبفث تخشیت خبک ي م الت صیؼتمحیغي دس عي صمربن ؿذ )01.)Widowati, دس حبل حبارش اػرتفبد اص اور اؿ ک د ربی دامي یب ب يل دس خربک ثرشای افرضایؾ حبصرلخیضی خربک ی کر سيؽ مقم ل اػت. ی ي اص خص صیبت م اد بلي تدضی ی کىرذتش بن رب دس مقبیؼ ثب ک د بی مقذوي اػت ي مقم ال ک د بی دامي ش دي تب ػر ػبل افمبل ميؿ د ک فالي ثرش ضیىر ربی ثربال تدضیر ػرشی ي مقذوي ؿذن م ادبلي تبثیش مقىيداسی ویرض ثرش گشمربیؾ خ ربوي داسد 014( al.,.)sika, 01; Aslam et یک ایذ خذیذ ثشای افرضایؾ م اد بلي ي رخیش ع الوي مذت کشثه دس خبک اػتفبد اص ثی چبس اػت. ) DOI: /gsc.v17i

2 04 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار 7318 ثی چبس یک مبد صیؼ يت گشمبکبفت )پیشيلیرض( ؿرذ اػرت. گشمبکبفرت فشبیىذ ػ خته م اد بلي دس حض س اکؼیظن ک یب ؿشایظ ثذين اکؼیظن اػت ک مىدش ث ت یل صغبل غىي اص کشثه ميؿ د ک ثؼیبس مقربيو ثر تدضیر اػرت ( al., Azeem et al., 016; Mukherjee et 014(. دياو ثبال ي مقبيمت ث تدضی ی ثی چربس مشثر ط ثر تغییرش دس ػبختبس ؿیمیبیي ػل لض ميػرل لض ي لیگىریه دس دمربی ثربالی 300 دسخ ػبوتيگشاد اػت ث ع سیک ثی چبس 10 تب 1000 ثشاثش مقبيوتش اص ػبیش م اد بلي م خ د دس خبک اػت ( Azeem Aslam et al., ;014 al., 016.)et ت اوبیي ثبالی ایه مبد دس خزة ي وگ رذاسی فىبصرش غزایي ي خل گیشی اص بث یي بو رب خرزة فلرضات ػرمي ي ک د ربی ؿیمیبیي ي کب ؾ بصادػبصی گبص ربی گلخبور ای مىدرش ثر افرضایؾ حبصلخیضی خبک ميؿر د )011 al.,.)berek et ثی چربس ثر دلیرل مىبفررز صیرربد ي ػررغح يیررظ ثرربال صیؼررتگب مىبػررجي ثررشای می شياسگبویؼ خبکضی اػت ي اص خ ي ي ؿ بس ؿذن بو ب ت ػظ م خ دات ثضسگتش خل گیشی کشد ي مىبث ػشؿربسی اص مر اد مقرذوي ي کشثىي سا ثشای می شياسگبویؼ ب فشا ميکىذ. ثب ت خ ثر ایره کر می شياسگبویؼ ب اص خرذمبت اک ػیؼرتمي م ر دس عجیقرت ؼرتىذ ميت اوىذ ثب تبثیش ثش ػبختبس ثی ل طی ي خبک چشخ ی فىبصرش غرزایي ث ج د داو ثىذی خبک ي مقذوي ؿذن کشثه بلري ثرش سؿرذ گیرب مر ثش ثبؿرىذ ( Lehmann Zhang et al., 014; Aslam et al., 016; al., 011.)et ثر دلیرل وقرؾ ثی چربس دس پبیرذاسی اک ػیؼرت رب بصمبیؾ بی گؼتشد ای دس ػبل اخیش دس استجبط ثب تبثیش ثی چبس ثرش سؿذ گیب بن ي حبصلخیضی خبک اودبو ؿرذ اػرت يلري اغلرت ایره مغبلقبت ثش سيی گیب بن صسافي ث د ي تحقیق دس ساثغ ثب تبثیش ثی چبس ثش گیب بن داسيیي ثؼیبس وبدس اػت. گیب بن داسيیي اص اسصؽ ي ا میرت خبصي دس تأمیه ث ذاؿت ي ػالمت خ ام ث لحبػ دسمبن ي ر پیگیشی اص ثیمبس ثشخر سداس ثر د ي ؼرتىذ. تحقیقربت ػربصمبن ث ذاؿرت خ ربوي وربن مريد رذ کر ثریؾ اص 80 دسصرذ خمقیرت خ بن ث يیظ دس ک س بی دس حبل ت ػق اص گیب بن داسيیي ث مىؾر س سفرر ویبص رربی ايلیرر ث ذاؿررتي ي دسمرربوي خرر د ث ررش مرريگیشوررذ 011( Sekhon,.)Choudhary and Singh اص عشفري ثر دلیرل ف اسض خبوجي داسي بی ؿیمیبیي سيص ثر سيص ثر گیب ربن داسيیري ي فشايسد بی بن ثیتش ت خ ميؿ د ي افتقبد فم مي دسثبس اػتفبد اص بن ب پی ػت تق یت ميگشدد. ػیب داو ثب وبو فلمي.L Nigella sativa یرک گیرب داسيیري دي لپ فلفي ي ی ؼبل ک متقلق ث خبو اد باللر مريثبؿرذ کر ثر دي ص ست يحي ي صسافي دس ایشان دیذ ميؿ د. ػیب داو داسای صمیى ی تبسیخي ي مز جي دس ثیه اق او ي ملل اػت ث ع سی ک میلی ن ب وفش دس و احي مذیتشاو ي ؿرج قربس ی ىرذ سيصاور اص سيغره داور بن دس پیگیشی عجیقي ي یب دسمبن ثیمبس اػرتفبد مريکىىرذ. ایره گیرب ث فى ان اديی ي دس دسمبن ثیمبسیي مثل بػ فبسخر ن دیبثرت الت بة ػشف ثشيویت ػشدسد اگضمب تت ػشگید ي بوفر الوضا ویرض مصش داسد. داو یب سيغه ػیب داو ث فى ان داسيی ارذوفخ ادساسبيس ؿیشبيس ي اذاوگل اػرتفبد مريؿر د ( ;007 al., Boskabady et.)akhondian et al., 007 بة ی ي اص م متشیه ف امل محیغري دس ت لیرذ گیب ربن داسيیري ميثبؿذ. ث ع سیک کمجر د بة دس خشیربن ت لیرذ گیب ربن مريت اورذ صذمبت ػىگیىي ث سؿذ ي وم ي مچىیه م اد م ثش گیب بن داسيیري ياسد ومبیذ. بة و تى ب ث لحبػ اک ل طی ي ثل ث لحبػ فیضی ل طی ي ویض داسای ا میت اػت صیشا دس اکثش فشبیىرذ بی داخلري گیرب دخبلرت داؿت ي تقشیجب تمبو فقبلیت بی متبث لی ي ػل ل بی گیب ي اص خملر ػبخت م اد م ثش دس گیب بن داسيیي ثؼتگي ث يخ د بة داسد. ث وؾرش ميسػذ ثی چربس ثرب داؿرته صرفبتي مبوىرذ ت اوربیي يیرظ دس خرزة ي وگ ذاسی فىبصش غزایي ي ؽشفیت وگ ذاسی بة ثبال ثت اورذ خربیگضیه ک د بی ؿیمیبیي دس گیب بن ؿذ ي مقبيمت گیب ث تىؾ بی خ ي سا افرضایؾ د رذ )016.)Haider, دس ػربل ربی اخیرش اػرتفبد اص سيؽ بی تلفیقي ثشای افضایؾ مقبيمت گیب بن ث تىؾ بی ک بثري خبک بی فقیش یب ؿ س مشا ثب حفؼ فمل شد مغل ة م سد ت خ قرشاس گشفت اػت. اص بودبیيک تحقیقبت اوذکي دس ساثغ ثب تبثیش ثی چربس ثرش تىؾ خ ي يخ د داسد اص عشفي وتبیح مشثر ط ثر مغبلقربت ثی چربس ثؼت ث و ؿ مبد ی ايلی دمبی گشمبکبفرت ي خربک مىغقر ی مر سد اػتفبد متفبيت ميثبؿذ )014 )Teat, ي ثب ت خر ثر ا می تر گیرب ػیب داو دس صىبی داسيػبصی ي غزایي اعالفبتي دس صمیى اثش ثی چربس ثش ایه گیب ث يیظ دس مىبعق خک ي ویم خرک يخر د ورذاسد. لرزا تحقیق حباش ثش سيی گیب ػیب داور دس اسااري تحقیقربتي داور ذ کبيسصی داوگب فشديػي م ذ اودبو گشفت. م اد ي ريغ ا ایه بصمبیؾ دس ػبل صسافي ث ص ست اػپلیت پرالت فبکت سیل دس قبلت عشح ثل ک بی کبمل تصبدفي ثرب ػر ت رشاس ي 18 تیمبس دس مضسف تحقیقبتي داو ذ کبيسصی داوگب فشديػي مر ذ ياقر دس 10 کیلر متشی ؿرشه مر ذ )عر ل خغشافیربیي 59 دسخر ي 8 دقیق ؿشقي 36 دسخ ي 15 دقیق ؿمبلي ي استفبؿ 985 متش اص ػغح دسیب( ث اخشا دسبمذ. صمیه م سد وؾش دس ػبل قجل اص اخشای ایه بصمبیؾ ث صر ست بیرؾ ثر د. قجرل اص اودربو بصمربیؾ اص خربک ایره صمریه وم و ثشداسی تصبدفي اودبو ؿذ ک وتبیح بوربلیض بن دس خرذيل 1 بمرذ اػت. کشت بی اصلي ؿبمل ػغ ح بثیبسی دس ػ ػغح ؿبمل بثیبسی ثش اػبع 100 دسصذ ویبص بثي ( 1 I( بثیبسی ثش اػبع 70 دسصذ ویبص بثي ( I( ي بثیبسی ثش اػبع 40 دسصذ ویربص بثري ( 3 I( ي کرشت ربی فشفري فبکت سیل دي فبمل ثی چبس دس ػ ػغح ( ثذين ثی چبس ( 1 B( 10 ته دس تبس ثی چربس ( B( ي 0 تره دس تربس ثی چربس ( 3 B(( ي فبمرل کر د

3 تاثیر بیوچار بر حاصلخیسی خاک و کارایی مصرف آب در سیاهدانه ؿیمیبیي دس دي ػغح )ثذين مصش ک د ( 1 F( ي مصش ک د ؿیمیبیي ( F(( ث د. میضان مصش ک دؿیمیبیي ثش اػربع بصمربیؾ ربی خربک 75 کیل گشو دس تبس ػ پش فؼرفبت تشیپرل ( 5 P( O 100 کیلر گشو دس تبس پتبػی ( 4 K( So ي 150 کیل گشو دس تبس ویتشيطن )ايس ( ث د. مشاحل بمبد ػبصی صمیه دس دی مب ػبل صسافي اودبو گشفت. اثقبد کشت ربی بصمربیؾ 3 مترش فبصرل ثریه کرشت رب 50 ػبوتيمتش ي فبصل ثل ک ب اص ی ذیگش یک متش ث د. ثی چبس اص اربیقبت چ ة دسخت گشدي ت ی ؿرذ )01 al.,.)mukome et ثرشای ایره مىؾ س اص ک س ای ک فضربی بن کربمال ثؼرت ثر د اػرتفبد ؿرذ ترب اکؼیظن ياسد ک س و د. دمبی ک س ثیه دسخ ػبوتيگرشاد ثر د )011.)Mukherjee, تدضیر ؿریمیبیي ثی چربس ویرض اص عشی قر بصمبیؾ مخص ؿرذ )خرذيل (. ثی چربس ي کر د ؿریمیبیي فؼرفش ي پتبػی قجل اص کبؿت ثب خبک تب فمق ػبوتيمتشی مخل ط ؿذ )016.)Pühringer, ػریب داور دس تربسیخ ور صد فرشيسدیهمرب ث ص ست دػتي دس فمق دي ػبوتيمتشی کرت ؿرذ. رش کشت ؿبمل ت سدیف ث فبصل 5 ػبوتيمترش ثر د. گیب چر ربی ػیب داو دس دي مشحل چ بس ي ت ثشگي ثشای سػیذن ث تشاک م سد وؾش )00 ث ت دس متشمشث( ثب فبصل سيی سدیف دي ػربوتيمترش تىرک ؿذوذ. ک د ویتشيطن دس دي مشحل ثقذ اص تىک کشدن ث ت ب )مشحلر د ثشگي ي قجل اص ؿشيؿ سؿذ صایي( ث کشت بی م سد وؾش اابف ؿرذ. اص يخیه دػتي ثشای کىتشل فلف بی شص اػتفبد ؿذ. ویبص بثري گیرب تیمبس ؿرب ذ ثرب اػرتفبد اص میربوگیه ثلىرذ مرذت داد ربی سيصاور ی پبسامتش بی اؿىبػي ثجت ؿذ اص وضدی تشیه ایؼتگب اؿىبػي ثر مىغق م سد مغبلق خمبيسی گشدیذ. تجخیش ي تقشه گیب مشخ ( 0 )ET ثرب اػرتفبد اص سيؽ پرىمه م وتیرث فرب )013 )Khosroshahi, محبػرج ؿرذ. ویربص بثري گیرب ػریب داور ثرش اػربع حبصرلارشة تجخیررش ي تقررشه گیررب مشخرر دس اررشیت گیررب ي ػرریب داورر ( c K( )014 al., )Ghamarnia et ت ػظ وشوافضاس بثیب یس کرشاح يات کر یک وشوافضاس مىبػت ثرشای مرذیشیت ي ثشوبمر سیرضی بثیربسی اػرت ي ث يػیل فب اسا ؿذ اػت تقییه ؿذ. مقذاس ویربص بثري ثرشای تیمربس ؿب ذ 74/9 میليمتش ثشبيسد ؿذ. ویبص ب يث ػربیش تیمبس رب )تیمبس ربی تىؾ بثي( ثش اػبع ویبص ب يث تیمبس ؿب ذ ي دسصذ تىؾ بثري )70 ي 40 دسصذ( ثشبيسد ي ت صی ؿرذ. بثیرب یس ثر سيؽ قغرش ای ي ثر صر ست فتگي اودبو گشفت ي ثرشای اخرشای مقرذاس بة تیمبس ربی بثیرب یس اص کىت س حدمي اػتفبد ؿذ. صمبن افمبل تیمبس بی بثیبسی پغ اص ت ػق کبمل گیب ي قجل اص ؿرشيؿ مشحلر صایري دس تربسیخ و ر خشدادمرب ث د. دلیل اوتخبة ایه صمبن ثشای افمبل تىؾ افضایؾ ویبص بثي گیب دس ایه مشحل ي مچىیه ػپشی ؿذن ديس ثبسوذگي ث د. ثر ایه تشتیت حذاکثش صشف خ یي دس مصش بة ص ست گشفت. ثشداؿرت دس تبسیخ ربی 4 ي 5 مرشداد مرب ثرب صسد ؿرذن ثرش رب ي ف لی ل ب اودبو ؿذ. صمبن ثب فملیبت ثشداؿت ؿبخص بی م سد مغبلقر دس خربک ؿبمل دسصذ ویتشيطن کل خبک دسصذ فؼفش قبثرل دػرتشع پتبػری خبک ي مقذاس مبد بلي خبک تقییه ؿذ. ثشای ایه مىؾ س دس ػ وقغر اص تمبمي کشت بی بصمبیي دس فمق 0-15 ػبوتيمتشی وم و ثشداسی اودبو ؿذ. ش ػ وم ور ثرب ر مخلر ط ي ی کر وم ور ياحرذ ت یر ي دس کیؼر پالػرتی ي ثؼر ت ثىرذی ي ثر بصمبیرگب مىتقرل ؿرذ )016 al.,.)chaudhry et وم و ثشداسی ثرشای کرشثه صیؼرتتر د می شيثي خبک خذاگبو ي دس ؿشایغي ک خبک مضسف اص وؾش سعر ثتي دس حذ ؽشفیت صسافي ث د اودبو گشفت. وم و ربی ثشداؿرت ؿرذ دس ؽشي حبيی یخ قشاس داد ؿذ ي ػشیقب ث بصمبیگب مىتقل ي تب صمربن بصمبیؾ دس دمبی چ بس دسخ ی ػبوتيگشاد وگ داسی ؿذ. میضان کرشثه صیؼتت د ی می شيثي ثر سيؽ ترذخیه - او ثبػری ن ( Horwath Paul, 1994 )and دس 100 گشو خبک تقییه ؿذ ي ثش حؼت میليگشو کشثه دس 100 گشو خبک گضاسؽ گشدیذ. ػبیش وم و بی خبک ثقرذ اص اوتقربل ثر بصمبیگب ا خک ؿرذ ي پرغ اص فجر س اص الررک دي میليمترشی ویتررشيطن کررل ثررب سيؽ کدلرذال )000 )AOAC, فؼرررفش قبثرررل دػرررتشع خررربک ثررر سيؽ ايلؼررره ي ػررربمشص )198 Sammers, )Olsen and پتبػی ثر سيؽ اػرتبت بم ویر و )1986 )Klut, ي کررررشثه بلرررري ثرررر سيؽ يال لرررري ثلررررک )198 Sommers, )Nelson and اوررذاص گیررشی ؿررذ. پرغ اص اوذاص گیشی کشثه بلي مقذاس مبد بلي خبک اص حبصلاشة کشثه بلري دس فذد 1/74 ث دػرت بمرذ 1999( Skjemstad,.)Baldock and فمل شد داو فمل شد کب ي کلؾ ثب حرز سدیرف ربی کىربسی ي ثرب ثشداؿت سدیف بی يػظ دس ش کشت تقییه ؿذ. کربسایي مصرش بة ثر صر ست فمل رشد داور )کیلر گشو دس تربس( ثر اصای میرضان بة مصرشفي )متشم قرت دس تربس( محبػرج گشدیرذ. تدضیر ي تحلیرل داد ربی بصمربیؾ ثرب اػرتفبد اص ورشوافر ضاس SAS اودربو گشفرت. مقبیؼ میبوگیه ب ثب اػتفبد اص بصم ن داو ره دس ػرغح احتمربل پرىح دسصذ ص ست گشفت. وتایج ي بحث صفات مرتبط با خاک درصد ویتريشن خاک: وتبیح تدضی ياسیبوغ داد ب وبن داد ک ثی چبس دس ػغح احتمبل پىح دسصذ ثش دسصذ ویتشيطن خبک تبثیش مثجتي داؿت )خذيل 3(. مقبیؼ میبوگیه داد ب ویرض ثیربوگش افرضایؾ دسصرذ ویترشيطن خربک دس تیمبس ربی 0 ي 10 تره دس تربس ثی چربس ثر د. ث ع سیک میضان ویتشيطن دس ایه دي تیمبس ث تشتیت 0/089 ي 0/0805 دسصذ دس مقبیؼ ثب 0/076 دسصذ دس ؿب ذ ث د )خذيل 4(. یچیرک اص اثشات متقبثل ديگبو ي ػ گبو ی تیمبس ربی مر سد مغبلقر ثرش دسصرذ ویتشيطن خبک مقىيداس وج د. گضاسؽ بی صیبدی مجىي ثش تربثیش ثی چربس

4 04 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار 7318 ثرش افرضایؾ دسصرذ ویترشيطن خربک يخر د داسد ( al., Nigussie et al., 016.)01; Njoku et al., 016; Foster et دلیل افضایؾ دسصذ ویتشيطن دس تیمبس بی حبيی ثی چبس سا ميت ان ث ت اوبیي ثبالی ایه مبد دس وگ ذاسی فىبصش غزایي ي خلر گیشی اص بثر یي ویترشيطن وؼجت داد. مچىیه يخ د مىبفرز صیربد ي ػرغح يیرظ ثربال دس ثی چربس م خت افضایؾ قرذست تجربدل کربتی وي ي افرضایؾ فىبصرش غرزایي دس تیمبس بی حبيی ثی چبس ميؿ د )016 Abebe,.)Jemal and بافت خاک Soil texture رض Clay ظیلت Silt دایت الکتریکی درصداؼباع خاک جديل 1- يیصگی ای فیسیکی ي ؼیمیایی خاک م رد آزمایػ ؼه Sand Table 1- Physicochemical properties of the experimental soil ظرفیت تبادل فعفرقابل پتاظیم کربه ویتريشن کل کاتی وی دظترض K آلی Total N )mg kg -1 ( )%( CEC (cmolc kg -1 ) Available P )mg kg -1 ( OC SP EC (ds m -1 ) اظیدیت ph Loam جديل 5 کاتی وی CEC دایت الکتریکی EC ) µs cm -1 ( يیصگی ای فیسیکی ي ؼیمیایی بی چار م رد اظتفاد م ادآلی فرار ي رط بت Volatile organic matter & moisture Table - Physicochemical properties of the biochar used for the experiment پتاظیم فعفر ویتريشن کل کربه ظرفیت تبادل K Available P Total N Carbon اظیدیت ph 9.7 درصد فسفر قابل دسترس در خاک تبثیش ثی چبس ثش فؼفش قبثل دػتشع خبک مقىيداس وج د يلي بثیبسی دس ػغح احتمبل پىح دسصذ ي ک د ؿیمیبیي دس ػغح احتمبل 1 دسصرذ ثش دسصذ فؼفش قبثل دػتشع خبک تبثیش مقىيداس داؿرتىذ )خرذيل 3(. دس یک تحقیق ثی چبس ثذين اػتفبد اص کر د ؿریمیبیي ثبفرث کرب ؾ فؼفش خبک ؿذ ایه امش ث دلیل قلیربیي ؿرذن خربک ي خرزة فؼرفش ت ػرظ ثی چربس فىر ان ؿرذ )011 al.,.)nelson et يلري محققربن دیگشی ث افضایؾ فؼفش قبثل دػرتشع دس تیمبس ربی حربيی ثی چربس اؿبس کشدوذ ي دلیل ایه افضایؾ سا ث ج د اػریذیت خربک ي دس وتیدر کب ؾ فقبلیت ی ن بل میىی و ي ب ه ثیبن کشدوذ ( al., Dume et 016(. فذو تبثیش ثی چبس ثش فؼفش قبثرل دػرتشع دس تحقی قر حبارش احتمبال ث دلیل خزة ػشی فؼرفش ت ػرظ گیرب یرب تقربدل دس فؼرفش يسيدی وبؿرري اص کرر د ؿرریمیبیي ثررب مقررذوي ؿررذن بن ت ػررظ می شياسگبویؼ خبک اػت ک ایه وتبیح مؼ ثرب گرضاسؽ ربی ف ػتش ي م بسان )016 al., )Foster et ث د. اثشات متقبثل بثیبسی ي ثی چربس ي بثیربسی ي کر د ؿریمیبیي ویرض مقىريداس ث دورذ )خرذيل 3( ث ع سیک تیمبس I 3 B 1 )بثیبسی 40 دسصذ ویربص بثريب ثرذين مصرش ثی چبس( ثب داؿته 16 میليگشو دس کیل گشو ثیرتشیه فؼرفش خربک سا داسا ث د )خذيل 5(. اثشات متقبثل بثیبسی ثی چبس ي کر د ؿریمیبیي ویرض ثیبوگش تبثیش ثیتش تیمبس I 3 B 1 F )بثیبسی ثش اػبع 40 دسصذ ویبص بثري ب ثذين ثی چبس ب مصش ک د ؿیمیبیي( ثرش دسصرذ فؼرفش خربک ثر د )خذيل 5(. ف ػتش ي م بسان )016 al., )Foster et ویض فؼفش قبثرل دػتشع ثیتشی سا دس تیمبس بی تحت تىؾ وؼجت ثر تیمربس بثیربسی کبمل مب ذ کشدوذ. پتاسیم خاک وتبیح حبصل اص تدضی ياسیبوغ وربن داد کر ثی چربس ثرش میرضان پتبػی خبک دس ػغح احتمبل یرک دسصرذ تربثیش مقىريداسی داؿرت )خذيل 3(. مقبیؼ میبوگیه اثشات ػبد وبن داد ک ثب افضایؾ ثی چبس اص 10 تب 0 ته دس تربس میرضان پتبػری خربک اص 148/6 ترب 17/ میليگشو دس کیل گشو افضایؾ یبفت )خذيل 4(. اثرش متقبثرل بثیربسی ي ثی چبس ویض مقىيداس ث د ي ثیتشیه تبثیش مشث ط ث تیمبس I 1 B 3 )بثیربسی ثش اػبع 100 دسصذ ویبص بثيب مصش 0 تره دس تربس ثی چربس( ثر مقرذاس 186/7 میلريگرشو دس کیلر گشو ثر د )خرذيل 5(. دس بصمبیربت مختلف ویض ث افضایؾ پتبػی خبک ثب افضایؾ مقذاس ثی چبس اؿبس ؿذ اػت 016( al.,.)dume et al., 016; Njoku et ثی چبس ث دلیرل تبثیش ثش افضایؾ قذست تجبدل کبتی وي دس افرضایؾ یر ن ربی خربک اص خمل پتبػی وقؾ داسد ي ثبفث دػتشػي ث تش گیرب ثر ایره فىبصرش ميؿ د ث فالي ثی چبس ث دلیل داسا ث دن فىبصش غزایي دس افضایؾ ایه فىبصش دس خبک م ثش اػت )016.)Pühringer, درصد ماده آلی خاک ثی چبس ثش دسصذ م اد بلي خبک دس ػغح احتمبل پىح دسصرذ تربثیش مقىيداسی داؿت يلي اثش ػبیش تیمبس ب ثش ایره صرفت مقىريداس وجر د )خذيل 3(. مقبیؼ میبوگیه اثشات ػبد وبن داد کر دس اثرش افرضایؾ ػغ ح ثی چبس دسصذ مبد بلي خبک افرضایؾ یبفرت ثر عر سیکر دس

5 تاثیر بیوچار بر حاصلخیسی خاک و کارایی مصرف آب در سیاهدانه تیمبس 10 ته دس تبس ثی چبس مبد بلي 1/39 دسصرذ ي دس تیمربس 0 ته دس تبس ثی چبس 1/558 دسصذ ث د )خذيل 4(. محققبن دیگشی ویض ث افضایؾ میضان کشثه بلي ي مبد بلي خبک ثب افضيدن ثی چبس ث خبک اؿبس کشد اورذ )016,. al.)dume et افرضایؾ میرضان کرشثه بلري خبک ثب افضایؾ مصش ثی چبس ث يخ د دسصذ ثبالیي اص کشثه بلري دس ثی چبس مصشفي مشث ط اػت. ثب ت خ ث ایه ک میضان مبد بلي خربک ی ي اص م لف م حبصلخیضی خبک اػرت افرضيدن ثی چربس ثر خبک ث دلیل کشثه ثبالی بن مري ت اورذ مىجر ثؼریبس مىبػرجي ثرشای خجشان کمج د کشثه ي م اد بلي خربک ي دس وتیدر ث جر د خص صریبت فیضی ي ي ؿیمیبیي ي ویض حفؼ ػالمت خبک ثبؿذ )013.)Freddo, کربن زیستتوده میکروبی کشثه صیؼتت د می شيثي وبوگش حض س فقبل می شياسگبویضو بی مختلف ي تدضی م اد بلي دس اک ػیؼت ب اػت ي دس بصادػبصی فىبصش غزایي ي حبصلخیضی خبک وقؾ ث ػضایي داسد. دستحقیق حباش ثی چبس ثش کشثه صیؼتت د می شيثي خبک دس ػغح احتمربل 5 دسصرذ تربثیش مقىيداسی داؿت ي ثیتشیه مقذاس کشثه صیؼتت د می شيثري 38/8 میليگشو دس 100 گشو خبک مشث ط ث مصش 0 ته دس تبس ثی چبس ث د )خذيل بی 3 ي 4(. دس ثیه اثشات متقبثل ديگبو اثش متقبثل بثیبسی ي ثی چبس مقىيداس ث د ي ثیتشیه کشثه صیؼتت د می شيثي مشث ط ثر تیمبس I 1 B 3 )بثیبسی ثش اػبع 100 دسصذ ویبص بثيب مصرش 0 تره دس تبس ثی چبس( ث میضان 41/54 میليگشو دس 100 گشو خبک ث د. اثشات متقبثل بثیبسی ثی چبس ي ک د ؿیمیبیي ویض مقىيداس ث د ي ثیتشیه تبثیش مشث ط ث تیمبس I 1 B 3 F )بثیبسی ثش اػبع 100 دسصذ ویربص بثري ب 0 ته دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿریمیبیي( ثر د )خرذيل 5(. تربثیش ثی چبس ثش کشثه صیؼتت د می شيثي ث دلیل گضاسؽ ربی متفربيت دس مقربالت ىر ص وبؿرىبخت اػرت )011 al.,.)lehmann et ایره تفبيت ب دس وتبیح ثب و ؿ ي مقبدیش ثی چبس مصشفي ي و ؿ خربک مرشتجظ اػت. ثشخي اص محققبن ث افرضایؾ کرشثه صیؼرتتر د می شيثري ثرب افضایؾ مصش ثی چبس اؿبس کشدورذ )015 Zhang, )Demisie and يلي محققبن دیگرشی ویضکرب ؾ کرشثه صیؼرتتر د می شيثري سا دس بصمبیؾ بی خ د فى ان کشدوذ )010 al.,.)dempster et تغییرشات دس کشثه صیؼتت د می شيثي خبک ثب ت اوبیي ثی چبس دس ث ج د اػیذیت ي بة خبک دػتشػي ث تش ث فىبصش غزایي ي خرزة تشکیجربت ػرمي مررشتجظ اػررت ثرر فررالي مىبفررز ثی چرربس مرريت اوررذ اص ؿ بسؿررذن می شياسگبویؼ ب خل گیشی کشد ي ث رخیش ی کشثه ي فىبصش مقرذوي کمک کىذ )014.)Zhang, جديل 9- وتایج تجسی ياریاوط )میاوگیه مربعات( اثرتیمار ای م رد مطالع بر برخی خص صیات خاک Table 3- Analysis of variance (mean square) for the effect of studied treatments on some properties of experimental soil کربه زیعتت د میکريبی Microbial biomass carbon 35.9 ns م اد آلی خاک Soil organic matter پتاظیم Potassium فعفر قابل دظترض Available phosphorus ویتريشن کل Total nitrogen ns ns 39.1 ns ns درج آزادی d.f ns * ns ns ns ns ns ns ns 5.44** 78.48** 8.76* 4.43 ns 14.37** ns ** 176.9* ns ns ns ns ns ns * 0.05 ns 0.13 ns ns 0.01 ns 0.18 ns ns * 67.74* ns 14.7 ns 0.01 ns 14.7** ** ي * ث تشتیت مقىيداس دس ػغح احتمبل %1 ي %5 ns, ** and *are significant at p<0.01 and p<0.05, respectively مىابع تغییر S.O.V ثل ک Block بثیبسی Irrigation (I) کشت بی اصلي خغبی Main plot error ثی چبس Biochar (B) ثی چبس بثیبسی Irrigation Biochar ک دؿیمیبیي Fertilizer (F) بثیبسی ک دؿیمیبیي Irrigation Fertilizer ثی چبس ک دؿیمیبیي Biochar Fertilizer بثیب ی ثیس چبس ک دؿیمیبیي Irrigation Biochar Fertilizer خغبی کشت بی فشفي Sub plot error اشیت تغییشات C.V.

6 00 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار 7318 فاکت ر Factor ثی چبس Biochar (t ha -1 ) جديل 4- مقایع میاوگیه اثرات ظاد بی چار بر خص صیات خاک Table 4- Means comparison for biochar effects on soil properties ویتريشن کل Total Nitrogen )%( پتاظیم Potassium )mg kg -1 ( م اد آ یل خاک Soil organic matter ظط ح Levels 0 (B 1 ) 10 (B ) 0 (B 3 ) 0.076b 0.085ab 0.089a 143.1b 148.6b 17.a 1.39b 1.39ab 1.558a کربه زیعت ت د میکريبی Microbial biomass carbonic )mgc100g soil -1 ( 36.87ab 34.96b 38.8a دس ش ػت ن ي فبکت س میبوگیه بی داسای حذاقل یک حش متشک تفبيت مقىيداس دس ػغح احتمبل پىح دسصذ وذاسوذ. In each column of each experimental factor, same letters had not significant differences in Duncan s multiple range at p<0.05 جديل - مقایع میاوگیه اثرات متقابل ديگاو آبیاری بی چار ي اثرات ظ گاو آبیاری بی چار ک دؼیمیایی بر خص صیات خاک Table 5-Mean comparison of interaction effects for irrigation biochar and irrigation biochar fertilizer on soil properties تیمار Treatment I 1 B 1 I 1 B I 1 B 3 I B 1 I B I B 3 I 3 B 1 I 3 B I 3 B I 1 B I F 1 I 1 B 1 F I 1 B F 1 I 1 B F I 1 B 3 F 1 I 1 B 3 F I B 1 F 1 I B 1 F I B F 1 I B F I B 3 F 1 I B 3 F I 3 B 1 F 1 I 3 B 1 F I 3 B F 1 I 3 B F I 3 B 3 F 1 I 3 B 3 F فعفر قابل دظترض Available phosphorus )mg kg -1 ( 13.53c 15.5ab 14.17bc 11.1d 1.7cd 15.4ab 16a 1.93c 1.97c cdef 1.8defg 14.6cde 16.4bc 13. defg 15.1cd 10h 1.1fgh 11.7gh 13.6defg 1.6efg 18.ab 1.efgh 19.7a 1.8defg 13defg 11.9fgh 14cdefg پتاظیم Potassium )mg kg -1 ( 148.3bcd 156.7abc 186.7a 119.d 144.cd 176.7ab 161.7abc 145cd 153.3bc کربه زیعتت د میکريبی Microbial biomass carbonic )mgc100g soil -1 ( 34.15cd 35.6bcd 41.54a 39.57ab 38.5abc 35.99bcd 36.89abc 31.03d 37.3abc bcdefg 3.3efgh 40abcd 31.1fgh 37.1bcdefg 45.9a 41.1abc 37.9bcdef 37.5bcdefg 39abcde 41.6ab 30.35gh 33defgh 40.7abc 34.cdefgh 7.7h 39.7abcd 34.9bcdefgh I 1, I and I 3 : 100, 70, 40% water requirement, respectively; B 1, B, B 3 : 0, 10, 0 t ha -1 biochar, respectively; F 1 and F : non-using chemical fertilizer, using chemical fertilizer, respectively دس ش ػت ن ي فبکت س میبوگیه بی داسای حذاقل یک حش متشک تفبيت مقىيداس دس ػغح احتمبل پىح دسصذ وذاسوذ In a column of each experimental factor, same letters had no significant differences in Duncan s multiple range test at p<0.05

7 تاثیر بیوچار بر حاصلخیسی خاک و کارایی مصرف آب در سیاهدانه صفات مرتبط با گیا عملکرد دانه خذيل تدضی ياسیبوغ داد ب وربوگش تربثیش مقىريداس بثیربسی ثرش فمل شد داو ث د )خذيل 6(. مقبیؼ میبوگیه اثشات ػبد ثیبوگش تفبيت مقىيداس تیمبس 40 دسصذ ویبص بثي ثب تیمبس 100 ي 70 دسصذ ویبص بثي ثرش فمل شد داو ث د )خذيل 7(. تىؾ بثیربسی ثرب تربثیش ثرش کرب ؾ سؿرذ سيیي ي صایي دس گیب افت فمل شد سا دس پي داسد ( Shabanzadeh.)et al., 011 دس ثیه اثشات متقبثل ديگبو اثش متقبثل ک د ي ثی چربس ثش فمل شد داو مقىيداس ث د ي ثیتشیه مقذاس مشث ط ثر تیمربس B 3 F ) 0 ته دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿیمیبیي( ي )10 B F تره دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿیمیبیي( ث تشتیرت ثشاثرش 17 ي 1184 کیل گشو دس تبس ث د )خذيل بی 6 ي 8(. ایره وتربیح وربن داد کر کبسثشد ثی چبس ث مشا ک د ؿیمیبیي اثشات ث تشی وؼجت ث مصش ش یک اص ایه دي مبد ث تى بیي داؿت. مغبلقربت مختلفري ثیربوگش تربثیش مضبفف ثی چبس دس تشکیت ثب ک د بی بلي ي مقذوي ث د اػت ک ایره امش ثب ت اوبیي دس خزة ي وگ ذاسی فىبصش غزایي ي دس وتید دػتشػي ث تش گیب ث فىبصش غرزایي مرشتجظ مريثبؿرذ ( ;01 al., Arif et Baskar, 015.)Chaudhry et al., 016; Gokila and اثرشات ػ گبو ک د ثی چبس ي بثیبسی ثش فمل شد داو مقىيداس ث د )خرذيل 9(. دس ثیه اثشات متقبثل ػ گبور تیمربس I B F )بثیربسی ثرش اػربع 70 دسصذ ویبص بثي ب 10 ته دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿریمیبیي ) ي تیمبس I B 3 F )بثیبسی ثش اػبع 70 دسصذ ویبص بثي ب 0 ته دس تربس ثی چبس ب مصش ک د ؿریمیبیي( ثر تشتیرت ثرب مقرذاس 1356 ي 135 کیل گشو دس تبس ثیتشیه فمل شد داو سا داؿتىذ. ثبال ث دن فمل رشد دس ایه دي تیمبس وبوگش تربثیش ثی چربس دس کرب ؾ میرضان بة مصرشفي اػت. ث ایه تشتیت ميت ان ثب اػتفبد اص ثی چبس ث خربی 100 دسصرذ بثیبسی اص 70 دسصذ بة م سد ویبص ثشای کت ػیب داو اػتفبد کشد. ثرب کبسثشد ثی چبس ث دلیل مىبفز صیبد ػغح يیظ ثبالی بن افضایؾ خرزة فىبصش غزایي ي قذست وگ ذاسی بة ثبال م خجبت فمل شد ثیتش گیرب فشا گشدیذ. ث فجبست دیگش ثی چبس دس گیب بن تحرت ترىؾ مالیر فمل شد داو سا ث اصای مقذاس بة مصش ؿذ ثیتش اص تیمربس بثیربسی 100 دسصذ افضایؾ داد. دس یک تحقیق ثیتشیه تبثیش ثش فمل شد داو دس ل ثیبی ثبلذاس radiate( )Vigna دس مصش 5 ته دس تبس ثی چبس دس مقبیؼ ثب مصش 50 ي 75 ته دس تربس ثی چربس مرب ذ گشدیرذ 016( al.,.)rub et ف ػتش ي م ربسان 016( al., )Foster et دس بصمبیؾ بی خر د ثر کرب ؾ فمل رشد رست mays( )Zea دس تیمربس ثی چبس ث مشا تىؾ بة اؿبس کشدورذ دسحربلي کر ثی چربس دس تیمربس بثیبسی کبمل ثبفث افضایؾ فمل شد ؿذ. عملکرد کاه و کلش اثش ػبد تیمبس ک د ؿریمیبیي اثشمتقبثرل بثیربسی ي کر د ي اثرشات متقبثل ػ گبو بثیبسی ک د ي ثی چبس ثش فمل شد کب ي کلرؾ مقىريداس ث د يلري اثرش ػربد بثیربسی ي ثی چربس ثشفمل رشد کرب ي کلرؾ تربثیش مقىيداسی وذاؿت )خذيل 6(. فذو تبثیش مقىيداس ثی چبس ثش صیؼتتر د گیب ي دسبصمبیؾ بی دیگشی ویض گرضاسؽ ؿرذ اػرت ( et Schulz,.)al., 014 ثیتشیه فمل شد کب ي کلؾ دس اثش متقبثل بثیبسی ي ک د ؿیمیبیي مشث ط ث تیمبس بی )70 I F دسصذ ویبص بثي ب مصش کر د ؿیمیبیي( ي )100 I 1 F دسصرذ ویربص بثري ب مصرش کر د ؿریمیبیي( ث تشتیت 4044 ي 375 کیلر گشو دس تربس ثر د )خرذيل 8(. اثرشات متقبثل ػ تیمبس وبند ىذ تبثیش ثبالتش تیمبس بی )70 I B F دسصذ ویبص بثي ب 10 ته دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿیمیبیي( ثش فمل شد کب ي کلؾ ث د )440 کیل گشو ثش تبس( )خذيل 9(. ثىبثشایه ميت ان اؽ بس داؿت ک اػتفبد اص ک د ؿریمیبیي ي ثی چربس ثر مرشا بثیرب یس مىبػت ثبفث فشا ؿذن بة ي م اد غزایي ي دسوتیدر سؿرذ ث یىر گیب گشدیذ اػت. اثشا ی ي م بسان )015 al., )Ibrahim, et ثر افضایؾ ثیتش فمل شد کب ي کلؾ دس تیمبس بی حبيی ثی چبس ي بثیبسی ثش اػبع 80 دسصذ ویبص بثي گیب دس مقبیؼ ثب تیمبس بی ثذين ثی چربس ي 100 دسصذ بثیبسی اؿربس کشدورذ. دس بصمبیري ثرش سيی گیرب رست ثبالتشیه فمل شد کب ي کلؾ دس تیمبس ثی چبس ث مرشا کر د ؿریمیبیي مب ذ ؿذ. اػتفبد مضمبن ثی چبس ثرب کر د ؿریمیبیي ثبفرث خرزة ویتشيطن ت ػظ ثی چبس ي بصادػبصی ب ؼت بن ؿذ ي استجبط ثیه مىج ي مخررضن تق یررت مرريؿرر د کرر وتیدرر بن افررضایؾ سؿررذ سيیرري ي صایي گیب اػت. دس مقبثرل کربسثشد ویترشيطن مقرذوي ثر تى ربیي ث دلیل بث یي بن ث ع س ػشیتشی اص دػتشع گیب خربسج مريؿر د.)Gokila and Baskar, 015( کارایی مصرف آب )بر اساس عملکرد دانه( خذيل تدضی ياسیبوغ داد ب وبن داد ک اثرشات ػربد تیمبس رب تبثیش مقىيداسی ثش کبسایي مصش بة وذاؿت يلي اثش متقبثل ثی چبس ي ک د ؿیمیبیي ي اثش متقبثل ػ گبو بثیبسی ثی چبس ي ک د مقىيداس ثر د )خذيل 6 (. دس ثیه تیمبس بی مشث ط ث اثرشات متقبثرل ثی چربس ي کر د تیمبس 0( B 3 F ته دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿیمیبیي ) ي B F )10 ته دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿیمیبیي ) ویض ثیرتشیه مقرذاس کبسایي مصش بة سا داؿتىذ )خذيل 8(. مقبیؼ میبوگیه اثشات متقبثل ػ گبو وبن داد ک تیمبس بی )40 I 3 B 3 F دسصذ ویبص ب يث ب 0 تره دس تبس ثی چبس ب مصش ک د ؿریمیبیي ) ي )70 I B F دسصرذ ویربص ب يث ب 10 ته دس تبس ثی چربس ب مصرش کر د ؿریمیبیي ) ثیرتشیه کبسایي مصش بة سا داؿتىذ )ث تشتیت 0/84 ي 0/7 کیل گشو دس متش م قت( )خذيل 9(. افضایؾ کبسایي مصش بة ثب ثبال ث دن فمل رشد ي

8 04 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار 7318 مچىیه کب ؾ میرضان بة مصرشفي دس ایره تیمبس رب مرشتجظ اػرت. افضایؾ کبسایي مصش بة ثب کبسثشد ثی چبس دس بصمبیؾ بی دیگرش ویرض گضاسؽ ؿذ اػت. اختش ي م بسان )014 al., )Akhtar et گرضاسؽ کشدوذ ک دس گیب گ خ فشوگري lycopersicum( )Solanum کربسثشد ثی چبس ثبفث مقبيمت ایه گیرب ثر ترىؾ خر ي گشدیرذ ي فمل رشد گیب بن تحت تىؾ تیمبس ؿذ ثب ثی چبس ث دلیل افضایؾ کبسایي مصش بة ي محت ای وؼجي بة دس ایه تیمبس رب افرضایؾ یبفرت. دس تحقیقري دیگش اػتفبد اص مخل ط ثی چبس ي کمپ ػت ثیرتشیه افرضایؾ کربسایي مصش بة ي فمل شد سا م خت ؿذ )015 al.,.)abubakari et جديل 6- تجسی ياریاوط)میاوگیه مربعات( اثر تیمار ای م رد مطالع بر عملکرد داو عملکردکا ي کلػ ي کارایی مصرف آب در گیا ظیا داو Table 6- The analysis of variance (mean square) for the effect of studied treatments on seed yield, straw yield and water use efficiency in black seed عملکرد داو Seed yield کارایی مصرف آب WUE عملکرد کا ي کلػ Straw yield درج آزادی d.f مىابع تغییر S.O.V ثل ک Block بثیبسی Irrigation (I) خغبی کشت بی اصلي Main plot error ثی چبس Biochar (B) بثیبسی ثی چبس Irrigation Biochar ک دؿیمیبیي Fertilizer (F) بثیبسی ک دؿیمیبیي Irrigation Fertilizer ثی چبس ک دؿیمیبیي Biochar Fertilizer بثیب ی ثیس چبس ک دؿیمیبیي Irrigation Biochar Fertilizer خغبی کشت بی فشفي Sub plot error اشیت تغییشات C.V ns ns ns * ns ns ** * ns ns ns ns ** * ns * ** ns ي * ث تشتیت مقىيداس دس ػغح احتمبل %1 ي %5 ns, ** and * are significant at p<0.01 and p<0.05, respectively جديل 1- مقایع میاوگیه اثر ظاد تیمار آبیاری بر عملکرد داو در گیا ظیا داو Table 7- Means comparison for the effect irrigation on seed yield in black seed ظط ح Levels 100 (I 1 ) 70 (I ) 40 (I 3 ) فاکت ر Factor بثیبسی Irrigation (I) عملکرد داو Seed yield (kg ha -1 ) 139.3a a 814.b ns 0.00 ns ns 0.00 ns ns ns ** ** دس ش ػت ن ي فبکت س میبوگیه داسای حذاقل یک حش التیه متشک تفبيت مقىيداس دس ػغح احتمبل پىح دسصذ وذاسوذ. In a column of each experimental factor, same letters had not significant differences in Duncan s multiple range test at p<

9 تاثیر بیوچار بر حاصلخیسی خاک و کارایی مصرف آب در سیاهدانه جديل 1- مقایع میاوگیه اثرات متقابل ديگاو آبیاری ک دؼیمیایی ي بی چار ک دؼیمیایی بر عملکرد داو عملکرد کا ي کلػ ي کارایی مصرف آب درگیا ظیا داو Table 8- Mean comparison of interaction effects for irrigation fertilizer and biochar fertilizer on yield, straw yield and water use efficiency in black seed فاکت ر Factor عملکرد داو Seed yield (kg ha -1 ) عملکردکا ي کلػ Straw yield (kg ha -1 ) کارایی مصرف آب WUE(kg m -3 ) I 1 F 1 I 1 F I F 1 I F I 3 F 1 I 3 F B 1 F 1 B 1 F B F 1 B F B 3 F 1 B 3 F abc 986.3c 1033bc 1184ab 987.4c 17a 747b 375a 50b 4044a 000c 800b abc 0.03c 0.13bc 0.43ab 0.03c 0.53a I 1, I and I 3 : 100, 70, 40% water requirement, respectively; B 1, B, B 3 : 0, 10, 0 t ha-1 biochar, respectively; F 1 and F : Non-using chemical fertilizer, using chemical fertilizer, respectively داسای حذاقل یک حش التیه متشک تفبيت مقىيداس دس ػغح احتمبل پىح دسصذ وذاسوذ. دس ش ػت ن ي فبکت س میبوگیه In a column of each experimental factor, same letters had not significant differences in Duncan s multiple range test at p<0.05. جديل 3- مقایع میاوگیه اثرات متقابل ظ گاو آبیاری ک دؼیمیایی ي بی چار بر عملکردداو عملکردکا ي کلػ ي کارایی مصرف آب درگیا ظیا داو Table 9- Mean comparison of interaction effects for irrigation x fertilizer x biochar on yield, straw yield and water use efficiency فاکت ر Factor I 1 B I F 1 I 1 B 1 F I 1 B F 1 I 1 B F I 1 B 3 F 1 I 1 B 3 F I B 1 F 1 I B 1 F I B F 1 I B F I B 3 F 1 I B 3 F I 3 B 1 F 1 I 3 B 1 F I 3 B F 1 I 3 B F I 3 B 3 F 1 I 3 B 3 F عملکردداو Seed yield (kg ha -1 ) 178ab 189ab 1140abcdef 1314ab 13abc 118abcd 1131abcdef 1087abcdef 105bcdef 1356a 996.7cdefg 135a 941.defg 583.7h 906.3efg 880.7fg 733.1gh 1174abcde عملکردکا ي کلػ Straw yield (kg ha -1 ) 747efgh 337bcde 773efgh 3874abc 70efghi 3973ab 400fghi 4053ab 73ghi 440a 833defgh 3660abcd 1893i 3080cdefg 007hi 13hi 100hi 3107cdef کارایی مصرف آب WUE (kg m -3) 0.39abcd 0.46abcd 0.07de 0.4abcd 0.34abcd 0.13cde 0.8bcd 0.18cde 0.1cde 0.7ab 0.0de 0.6abc 0.3bcd 0.146f 0.bcde 0.18cde 0.173ef 0.84a I 1, I and I 3 : 100, 70, 40% water requirement, respectively; B 1, B, B 3 : 0, 10, 0 t ha-1 biochar, respectively; F 1 and F : non-using chemical fertilizer, using chemical fertilizer, respectively دس ش ػت ن میبوگیه داسای حذاقل یک حش التیه متشک تفبيت مقىيداس دس ػغح احتمبل پىح دسصذ وذاسوذ. In each column, same letters had not significant differences in Duncan s multiple range test at p<0.05.

10 04 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار 7318 وتیج گیری ثی چبس ثب تبثیش ثش خص صیبت فیضی ي ي ؿریمیبیي خربک اص قجیرل ث ج د اػیذیت خربک ث جر د فىبصرش غرزایي خربک افرضایؾ قرذست وگ رررذاسی فىبصرررش غرررزایي ي ایدررربد ؿرررشایظ مىبػرررت ثرررشای می شياسگبویؼ بی خبک ميت اوذ ثش سؿذ سيیي ي صایي ػریب داور تبثیش مثجت داؿت ثبؿذ. اگشچ تبثیش مصش 0 ته دس تبس ثی چبس ثش خص صیبت خبک ثیتش اص 10 ته دس تبس ثی چربس ثر د يلري تفربيت مقىيداسی ثش صفبت مشتجظ ثب ػیب داو ثیه ایه دي تیمبس مب ذ وذ. مصش ثی چبس ث مشا ک د ؿیمیبیي اثشات ث تشی سا ثشفمل شد داو ي فمل شد کب ي کلؾ وؼجت ث مصرش ثی چربس یرب کر د ؿریمیبیي ثر تى بیي داؿت. ایه امش ث مىبفز ي ػغح يیظ ثیتش دس ثی چربس وؼرجت داد ميؿ د ک اص ذسسفت ي بث یي ویترشات خلر گیشی کرشد ي ثر دػتیب يث ث تش گیب ثشای فىبصش غزایي کمک ميکىذ. ثی چبس دس ؿشایظ ک بثیبسی ث دلیل داؿته مىبفز صیبد ي ت اوبیي وگ ذاسی بة ثبال ثبفرث افضایؾ کبسایي مصش بة دس گیب ؿذ. ایره امرش ثر يیرظ دس مىربعق خک ي ویم خک میضان بة مصشفي سا کب ؾ داد ي ثر اصای بة مصشفي فمل شد ثیتش اص گیب بن تحت تىؾ ثرذين ثی چربس افرضایؾ ميیبثذ. وتبیح بصمبیؾ وبن داد ک ثب مصش ثی چبس ميت ان ث خربی بثیبسی 100 دسصذ اص 70 دسصذ ویبص بثي گیب ثشای حص ل مبن میضان فمل شد اػتفبد کشد ث ایه تشتیت مريتر ان دس میرضان بة مصرشفي صشف خ یي کشد. References 1. Abubakari, A. H., Bayor, H., Takyi, I., Chimsah, F. A., Nyarko, G., Atuah, L., and Banful, B Effect of compost-biochar mixes and irrigation on the growth and yield of Amaranthus (Amaranthus hybridus) under two growing temperatures. African Journal of Agricultural Research 11 (5): Akhondian, J., Parsa, A., and Rakhshandeh, H The effect of Nigella sativa (black cumin seed) on intractable pediatric seizures. Medical of Science Monit 13: Akhtar, S. S., Andersen, M. N., and Liu, F Biochar enhances yield and quality of tomato under reduced irrigation. Agriculture of Water Management 138: Arif, M., Asad, A., Umair, M., Munsif, F., Kawsar, A., Inamullah, M., Saleem, M., and Gohar, A. 01. Effect of biochar, FYM and mineral nitrogen alone and in combination on yield components of maize. Sarhad Journal of Agriculture 8 (): Aslam, Z., Khalid, M., and Aon, M Impact of biochar on soil physical properties. Scholarly Journal of Agricultural Science 4 (5): A.O.A.C Association of Official Agricultural Chemists, Official and Tentative Methods of Analysis, nd ed., Washington, DC, USA. 7. Azeem, M., Hayat, R., Hussain, Q., Ahmed, M., Imran, M., and Crowley, D Effect of biochar amendment on soil microbial biomass, abundance, and enzyme activity in the mash bean field. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 8: Baldock, J. A., and Skjemstad, J. O Soil Organic Carbon/Soil Organic Matter. CSIRO Publishing, Melbourne. 9. Berek, A. K., Hue, N., and Ahmad, A Beneficial use of biochar to correct soil acidity. The Food Provider. Available at Website Boskabady, M. H., Javan, H., Sajady, M. and Rakhshandeh H The possible prophylactic effect of Nigella sativa seed extract in asthmatic patients. Fundamental and Clinical Pharmacology 1: Choudhary, N., and Singh Sekhon, B An overview of advances in the standardization of herbal drugs. Journal of Pharmacy Education Research (): Chaudhry, U. K., Shahzad, S., Naqqash Abdul Saboor, M. N., Yaqoob, S., Salim, M., and Khalid, M Integration of biochar and chemical fertilizer to enhance quality of soil and wheat crop (Triticum aestivum L.). Peer Journal Pre Prints. Available at Web site Demisie, W., and Zhang, M Effect of biochar application on microbial biomass and enzymatic activities in degraded red soil. African Journal of Agricultural Research 10: Dempster, D. N., Gleeson, D., B., Solaiman, Z. M., Jones, D. L., and Murphy, D. V Biochar addition to soil changed microbial community structure and decreased microbial biomass carbon and net inorganic nitrogen mineralized. In 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Australia. 15. Dume, B., Mosissa, T., and Nebiyu, A Effect of biochar on soil properties and lead (Pb) availability in a military camp in South West Ethiopia. African Journal of Environmental Science and Technology 10: Foster, E. J., Neil Hansenc, B., Matt Wallenstein, B. D., and Cotrufoa, F Biochar and manure amendments impact soil nutrients and microbial enzymatic activities in a semi-arid irrigated maize cropping system. Agriculture, Ecosystems and Environment 33:

11 تاثیر بیوچار بر حاصلخیسی خاک و کارایی مصرف آب در سیاهدانه Freddo, A Biochar: for better or for worse? Ph.D. dissertation, University of East Anglia School of Environmental Science. 18. Ghamarnia, H., Miri, E., and Ghobadei, M Determination of water requirement, single and dual crop coefficients of black cumin (Nigella sativa L.) in a semi-arid climate. Irrigation Science 3 (1): Gokila, B., and Baskar, K Influence of biochar as soil amendment on yield and quality of maize. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences 5: Haider, G Biochar as a Beneficial Soil Amendment in Sandy Soils. Ph.D. thesis. Department of Plant Ecology, Faculty of Biology and Chemistry Justus-Liebig-University Giessen, Germany. 1. Horwath, W. R., and Paul, E. A Microbial biomass. In: DR Buxton (ed.), Methods of Soil Analysis, Part : Microbiological and Biochemical Properties. ASA and SSSA. Madison, WI.. Ibrahim, O. M., Bakry, A. B., El Kramany, M. F., and Elewa, T. A Evaluating the role of biochar application under two levels of water requirements on wheat production under sandy soil conditions. Global Journal of Advanced Research (): Jemal, K., and Abebe, A Determination of bio-char rate for improved production of Lemmon grass. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 4 (): Khosroshahi, M., 013. Estimating water requirement of Prosopis juliflora at different habitates of Persian Gulf - Aman Sea region of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 1 (): Klut, A Method of Soil Analysis: Physical, Chemical and Mineralogical Methods. Soil Science Society of America. Madison, Wiscosin, USA, Lehmann, J., Rillig, M. C., Thies, J., Masiello, C. A., Hockaday, W. C., and Crowley, D Biochar effects on soil biota: A review. Soil Biology and Biochemistry 43: Mukherjee, A., Lal, R., and Zimmerman, A. R Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil. Science of the Total Environment 487: Mukherjee, A Physical and Chemical Properties of a Range of Laboratory-Produced Fresh and Aged Biochars. Doctoral Dissertation, Geological Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida. 9. Mukome, F. N. D., Six, J., and Parikh, S. J. 01. The effects of walnut shell and wood feedstock biochar amendments on greenhouse gas emissions from a fertile soil. Geoderma 00(01): Nelson, N. O., Agudelo, S. C., Yuan, W., and Gan, J Nitrogen and phosphorus availability in biocharamended soils. Soil Science 176, 1. doi: /SS.0b013e318171eac. 31. Nelson, B. W., and Sommers L. E Total carbon, organic carbon, and organic matter. In: Page A.L, Miller R.H and Keeney D.R (eds). Methods of soil analysis part. Chemical and microbiological properties. The American Society of Agronomy. Madison, Wisconsin Nigussie, A., Endalkachew Kissi, E., Misganaw, M., and Ambaw, G. 01. Effect of biochar application on soil properties and nutrient uptake of lettuces (Lactuca sativa) grown in chromium polluted soils. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science 1 (3): Njoku, C., Uguru, B. N., and Chibuike, C. C Use of biochar to improve selected soil chemical properties, carbon storage and maize yield in an Ultisol in Abakaliki Ebonyi State, Nigeria. International Journal of Environmental and Agriculture Research : Olsen, S. R. and Sammers, L. E Phosphrous. In: Page A.L, Miller R. Hand Keeney D.R (eds). Methods of soil analysis part. Chemical and microbiological properties. The American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin Pühringer, H Effects of different biochar application rates on soil fertility and soil water retention in on-farm experiments on smallholder farms in Kenya. Master s thesis, Independent Project in Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences. 36. Rab, A., Rabnawaz Khan, M., Ul Haq, S., Zahid, S., Asim, M., Afridi, M.Z., Arif, M., and Munsif, F Impact of biochar on mungbean yield and yield components. Pure and Applied Biology 5(3): Schouten, S Biochar for sustainable agricultural development. A critical review of biochar for carbon management and the improvement of agricultural production systems. Institute of Environmental Sciences, Leiden. 38. Schulz, H., Dunst, G., and Glaser, B No effect level of co-composted biochar on plant growth and soil properties in a greenhouse experiment. Agronomy 4: Shabanzadeh, Sh., Ramroudi, M., and Galavi, M Influence of micronutrients foliar application on seed yield and quality traits of black cumin in different irrigation regimes. Journal of Crop Production and Processing 1 (): Sika, M. P. 01. Effect of biochar on chemistry, nutrient uptake and fertilizer mobility in sandy soil. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree Master of Science in Agriculture. University of Stellenbosch. ISSN

12 44 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار Teat, L Yield and physiological responses of the bioenergy crop miscanthus giganteus to fertilizer, biochar and drought. Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science. Graduate School at Appalachian State University. 4. Widowati, W. H. 01. The effect of biochar on the growth and N fertilizer requirement of Maize (Zea mays) in green house experiment. Journal of Agricultural Science 4 (5): Zhang, H Biochar Effects on Soil Microbial Biomass and Activity. Ph.D. dissertation, The University of Guelph, Canada.

13 44 وؽری پصي ؽ ای زراعی ایران تاثیر بیوچار بر حاصلخیسی خاک Research و کارایی Crops مصرف of Field آب در Journal سیاهدانه... Iranian Vol. 17, No. 1, Spring. 019, p جلد 11 ؼمار 1 ب ار 1931 ؾ Effects of Biochar on Soil Fertility and Water Use Efficiency of Black Seed (Nigella sativa L.) under Water Stress Conditions F. Abbaspour 1, H. R. Asghari *, P. Rezvani Moghaddam 3, H. Abbasdokht 4, J. Shabahang 5, A. Baig Babaei 6 Received: Accepted: Introduction: Application of chemical fertilizers since green revolution, make the crop production doubled or even tripled in some crops. However, long-term overuse of these fertilizers decreased soil quality. Thus to obtain the same yield, the rate of inorganic fertilizer application steadily increases from year to year. Recent studies revealed that in order to increase the chemical fertilizer efficiency, it needed to integrate organic resources with chemical fertilizers to soil. However, using organic manure in the soil will be decomposed very rapidly. Biochar is a source of high organic carbon which highly resistant to decomposition. It has a porous quality and large surface area which reduces leaching of nutrients. Biochar addition to soils can change microbial biomass, adsorb toxic compounds and improved soil water and ph status. The internal porosity of biochars may help soil microorganisms avoid grazers. Globally demands for plant- based medicines are growing. Black seed (Nigella sativa L.) is annual plant to Ranunculaceae family, is grown in arid and semi-arid regions of the world. Black seed considered as a spice, medicinal plant and used as seasoning in cooking and foodstuffs. Recently, there has been an increasing interest in integrated approaches in improving crop production to resist conditions of nutrient-poor soil, drought, and salinization. Since, a few attempt has been made to investigate the effects of biochar amendment on medicinal plants in semi-arid agricultural systems, the present study was initiated in agro ecological condition of Mashhad. Materials and Methods: A field experiment was conducted as split plots factorial layout based on a randomized complete block design with three factors and three replications at the Research Station, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during growing season of 016. Three levels of irrigation (100, 70, and 40 percent of water irrigation requirement) were assigned as main plots and the combination of three levels of biochar (0, 10, and 0 ton ha -1 ) and two levels of chemical fertilizers (without and with chemical fertilizer) were allocated as sub plots. Recommended dose for nitrogen, phosphorus, and potassium was 150 kg ha -1, 75 kg ha -1 and 100 kg ha -1, respectively. The size of each experimental unit was 3 m. Black seed thinning was performed after emergence to get a plant population density of 00 plants m -. Post experimental soil which was amended with biochar and fertilizer were analyzed for total nitrogen, available phosphorus, potassium, soil organic matter, and microbial biomass carbon. Plant criteria which studied were such as grain yield (kg ha -1 ), straw yield (kg.ha -1 ) and water use efficiency (base of grain yield). Analysis of Variance (ANOVA) and Duncan multiple range test were used to compare the recoded data. Results and Discussion: Soil N, K, SOM, and Microbial biomass carbon were significantly affected by biochar application. Phosphorus was not affected by biochar. The highest biochar effect on soil characteristics was found under 0 ton ha -1 biochar application treatment. The results showed that application of 10 and 0 ton ha -1 of biochar improved soil nitrogen compared with control treatment. Soil organic matter was increased by 1.56% compared with 1.33% in control when 0 ton ha -1 biochar was used. It has been reported that the biochar may increase the organic matter of the poor soils. The soil microbial biomass carbon was increased by biochar and fertilizer application. It seems that the reason for increasing soil microbial biomass by adding biochar to the soil is enhancing available soil nutrients, adsorption of toxic compounds and improved soil water and ph status. The internal porosity of biochars may help soil microorganisms avoid grazers. Combine use of fertilizer and 1- Ph.D. student of Agro ecology, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology - Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology 3- Full Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 4- Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology 5- Assistant professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 6- Assistant professor, Research Institute of Food Science and Technology (*- Corresponding Author

14 44 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلذ 71 شماره 7 بهار 7318 biochar were more affected on plants growth than biochar or fertilizer alone. The interaction between biochar, chemical fertilizer and water requirements significantly affected the seed and straw yield. The significant increase of grain yield, straw yield observed in I B F (70% water requirement+10 ton ha -1 biochar+ with chemical fertilizer) and I B 3 F (70% water requirement+0 t.ha -1 biochar+ with chemical fertilizer) treatments. Biochar significantly increased water use efficiency which shows that under water deficiency, biochar can increase the uptake of water and nutrients. As a result, plants tolerance against water deficiency increase and more yields will be produced for a specific value of water. This means the water use efficiency can increase and the use of water will decrease. Conclusions: This study confirmed that biochar application can help in increasing of black seed production through the improving some physical and chemical properties of the soil such as soil ph, soil nutrient availability, soil nutrient holding capacity, and soil microorganism conditions. Although the application of 0 ton ha -1 biochar improved soil properties compared with 10 ton ha -1, the difference was not significant. Application of biochar with chemical fertilizers had better effects on seed and straw yield, compared with solely application of biochar and chemical fertilizers. It may belong to the biochar ability to decrease nitrate and other elements leaching due to its high porosity and high water retention capacity which increased water use efficiency in the plant. This is important in particular, in arid and semi-arid areas, where reduces the amount of water consumed and increases water yields for plants that are under water stress. The seed production of black seed was not affected by reducing water requirements up to 70 % of its total water requirements when biochar was applied. This means that, by using the biochar in soil, only 70% water irrigation required. These results may use for water saving in agriculture in arid and semi-arid conditions. Keywords: Chemical fertilizer, Seed yield, Soil microbial biomass carbon, Soil organic matter

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 2014, p شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 1393 ص برآ رد ضر

Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 2014, p شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 1393 ص برآ رد ضر Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 20, p. 62-69 شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 393 ص. 62-69 برآ رد ضرایب گیا ی یاز آبی گیا دار یی ویش ب ار ).L )Calendula officinalis

توضیحات بیشتر

بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد

بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد 95 بررسی سطح هوش سازمانی یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم 1 یؼ ذ ب : ح ذ ذی ویب ی 5 4 تظشا فشد شتضی ح ذ صاد پسشکی یسد 3 2 ح ذ ا ی ث شا ی حؼی فالح صاد ساضی 1.

توضیحات بیشتر

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس   سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس http://inra.aeoi.org.ir سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س د کلیک ک یذ. )هطاتق شکل 1( - خ ت ثثت و دى دسخ است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

ث بم خدا

ث بم خدا ث بم خدا در مورد روز جهانی دیابت 14 ا جش )23 آثب ب ( س ص ج ب ی دیبثت ػب ش ص ت ذ دوتش ثب تی وبؿف ا ؼ ی اػت. ذف اص ای س ص ػال ثش ثضس ذاؿت ای دا ذ ثضسي آ ب وشد شچ ثیتش د یب ثب ا یت ثی بسی دیبثت اػت. شاػ س

توضیحات بیشتر

96-3.xps

96-3.xps د ی ک چ و ی ف ی ک ی م ک ت ا ی ص و ص خ ب ی د گ و گ ش ش و پ ا ب و ا و و ا ک ی م و ی د ی س ا د ب ا ک ی ث ا ت (Trigonella fenum-gracum) ل ی ل ب ن ش ا ی گ ی م ی ز ن آ ت ی ل ا ع ف ل ی م ج خ ی ا ت *2 1 ) ل و

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتم ـ فصل 11

جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتم ـ فصل 11 1 چ شبا تی بیي و ی جا ذاراى ج د دارد و ی آى ا از سل ل ساخت شذ ا ذ جا ذارا ی هثل باکتری فقط از یک سل ل ساخت شذ است در حالی ک بعضی جا ذاراى بیش از یک سل ل دار ذ 2 سل ل را تعریف ک یذ ک چکتریي احذ ز ذ ی بذى

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز  83 پ را دا توسعه و محط ز ست دوره دوم شماره 3 پاس 95 تاث ر توسعه اقتصاد بر مصرف برق در گروه کشورها منتخب پروانه سالطن * p_salatin@iauec.ac.ir مرم فرج چكيذ ا ١ شط ث ٦ ف ٤٢ ا اص ٨١ بد ٥ ٨ ت ٤ د ١ ؾ ثؼضا دس سؿذ

توضیحات بیشتر

ماده 1: تعاریف دس ایي آیی به اغغالحبت صیش دس هع بی هطش ح هشث ط ث کبس هیش ذ. الف- دا طگب : دا طگب گلستبى ة- هشکض: هشکض سضذ احذ بی ف ب سی دا طگب گلستبى

ماده 1: تعاریف دس ایي آیی به اغغالحبت صیش دس هع بی هطش ح هشث ط ث کبس هیش ذ. الف- دا طگب : دا طگب گلستبى ة- هشکض: هشکض سضذ احذ بی ف ب سی دا طگب گلستبى ماده 1: تعاریف دس ایي آیی به اغغالحبت صیش دس هع بی هطش ح هشث ط ث کبس هیش ذ. الف- دا طگب : دا طگب گلستبى ة- هشکض: هشکض سضذ احذ بی ف ب سی دا طگب گلستبى ج- احذ ف ب س: احذ بی ف ب س هستقش دس هشکض سضذ دا طگب

توضیحات بیشتر

ب یى سازی کال س زایی ي تاثیر الیسیت ر ای زیستی ي غیر زیستی ب مه فاضلی وسب ي مکاران مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 93

ب یى سازی کال س زایی ي تاثیر الیسیت ر ای زیستی ي غیر زیستی ب مه فاضلی وسب ي مکاران مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 93 مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 9396 بهینهسازی کالوس زایی و تاثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی بر میسان ترکیبات فنلی و علی سبحاوی ساد فالونوئیدی سیاهدانه در شرایط آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر سیستم خاک‌ورزی و نیتروژن مصرفی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم و تعیین مهم‎ترین جزء مؤثر بر عملکرد

بررسی تأثیر سیستم خاک‌ورزی و نیتروژن مصرفی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم و تعیین مهم‎ترین جزء مؤثر بر عملکرد چکیذ دا طگب گ بذ کب ط طزي "تحقیقبت کبربزدی اک فیشي ل صی گیب ي " د ر س م ضوبر د م پبيیش سهستبى 95 http://rpe.gond.c.ir بررسی تأثیر سیستن خاک رزی یتر شى هصرفی بر خص صیات کوی کیفی گ دم تعییي ههنتریي جسء هؤثر

توضیحات بیشتر

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

Original Article Designing and Comparison of Two Types of Chitosan Nanogels for Doxorubicine Delivery Fereshteh Atabi 1, Seyed Latif Mousavi Gargari 2

Original Article Designing and Comparison of Two Types of Chitosan Nanogels for Doxorubicine Delivery Fereshteh Atabi 1, Seyed Latif Mousavi Gargari 2 Original Article Designing and Comparison of Two Types of Chitosan Nanogels for Doxorubicine Delivery Fereshteh Atabi 1, Seyed Latif Mousavi Gargari 2 *, Mehrdad Hashemi 3, Parichehreh Yaghmaei 4 1- Ph.D.,

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

تاثير تراكم بوته و نسبت اختلاط بر سودمندي و عملكرد كشت مخلوط ماشك گل‌خوشه‌اي و جو رقم آبيدر

تاثير تراكم بوته و نسبت اختلاط بر سودمندي و عملكرد كشت مخلوط ماشك گل‌خوشه‌اي و جو رقم آبيدر 3 1 تأثيز تزاكن ب ت سبت اختالط بز س ده ذي ػولكزد كطت هخل ط هاضك گلخ ض اي چكيذ ج رقن آبيذر 3 1* ضب ن رض هسؼ د رفيؼی ػلی خ رگاهی كزین خادهی - دا ج ی کبسؿ بػی اسؿذ صساػت دا گب آصاد اػالهی خشمآثبد - ػض یئت

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ا ر ا ئ ا س و ر و ز ر و ا ش ک ع س و ا ص خ ا ش د ب و ر گ ر و ش ک ا ز ر و ا ش ک ا س ا ا ف ا ر غ ج ر ب ب م 1 صبور صادق محمد ارا گرمسار جوا وخبگا ا ر گ ش و ژ پ ا گ ش ا ب ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتم ـ فصل 12

جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتم ـ فصل 12 فصل : 12 سفره سالمت 1. ثشای چ الصم اػت غزا ثخ سین غزا خ سدى ثبػث تبهیي هبد ( ثشای ػبخت ػل ل بی جذیذ سؿذ ثذى ) وچ یي ثبػث تبهیي ا شطی )ثشای ا جبم فؼبلیت بی س صا ) هی ؿ د. کت : کبس بیی ک غزا دس ثذى هب ا

توضیحات بیشتر

ي ب مجموعه مقاالت همایش راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان)اصفهان( دولت الکتزونيک تمزکش سدايي ب

ي ب مجموعه مقاالت همایش راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان)اصفهان( دولت الکتزونيک تمزکش سدايي ب دولت الکتزونيک تمزکش سدايي بهزه وري ببالتز جواد شکزريش هيئت علمي رشته مذيزيت دولتي دانشگبه پيبم نور واحذ بزسک info@barzok-pnu.ac.ir 22353653144 چکيذه يىي اص تشي م الت دس خب ؼ ا الػبتي ؼئ د ت ا ىتش يه اػت.

توضیحات بیشتر

پهنهبندى قدرت فرسايندگى باران به روش فورنیه با استفاده از برخی روشهاى درونيابى )مطالعه موردی: استان قزوين( 3* 2 1 حؼي احوذی هحوذسضب خ ادی ػقیق كل اتی

پهنهبندى قدرت فرسايندگى باران به روش فورنیه با استفاده از برخی روشهاى درونيابى )مطالعه موردی: استان قزوين( 3* 2 1 حؼي احوذی هحوذسضب خ ادی ػقیق كل اتی پهنهبندى قدرت فرسايندگى باران به روش فورنیه با استفاده از برخی روشهاى درونيابى )مطالعه موردی: استان قزوين( 3* 2 1 حؼي احوذی هحوذسضب خ ادی ػقیق كل اتی تبسيخ دسيبفت: 91/11/9 تبسيخ پزيشؽ: 93/1/23 چکیده دس

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

3 كميته راهبري نظام نوين مالي 1387 سال

3 كميته راهبري نظام نوين مالي 1387 سال كميته راهبري نظام نوين مالي 87 سال اص ذف: - دس ساػتبی لض م اجشای س ؽ حؼبثذاسی تؼ ذی ث ه ظ س بى دادى ح ثجت حؼبث بی دا گب بی ػل م پضؿىی / دا ىذ ب هشاوض دسهب ی ؿجى بی صیشهجو ػ آ ب ث س ؽ جذیذ ایي س ؽ اجشائی

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

ص( ( تحقیقات آب و خاك ایران دورة 47 شمارة 4 زمستان 1395 افزایش جمعیت و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر 1 بخشها مثل صنعت و شهر ضرورت ارتقاء با

ص( ( تحقیقات آب و خاك ایران دورة 47 شمارة 4 زمستان 1395 افزایش جمعیت و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر 1 بخشها مثل صنعت و شهر ضرورت ارتقاء با ص( (819-827 تحقیقات آب و خاك ایران دورة 47 شمارة 4 زمستان 1395 افزایش جمعیت و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر 1 بخشها مثل صنعت و شهر ضرورت ارتقاء بازده مصرف آب Rahimikhoob در بخش کشاورزي را نشان میدهد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟ همذه آه صش لذم ت لذم دسهاى ضیط ت س ش هاتشیىس دس ای آ صؽ ػؼی داسی ػبختبس دس ب اػتیبد ث ؿی اد حشن سا ث س ؽ بتشیىغ سی ؼشفی و ی و پضؿه یب س ا بع غ ث وبس دس شاوض دس ب ػ ء لشف اد ثت ا ذ ثب اػتفبد اص ای ب ت تزشثیبتؾ

توضیحات بیشتر

بررسی فرایند طرح‌ مسئله در آموزش ریاضی

بررسی فرایند طرح‌ مسئله در آموزش ریاضی ی ب ی ی ب Journal of Theory & Practice in Curriculum Vol. (3); 04, 7-40 د فصل به ظری عول در بر به درسی ػب د ؿ بس 3 ث بس تبثؼتب 7-40 393 بررسی فرای ذ طرح هسئل در آه زش ریبضی Investigating the process of

توضیحات بیشتر

ارقام تجاری گالبی هط یذ بس ػض یئت ػلوی هشکض تحقیقبت آه صش کطب سصی ه بثغ طجیؼی آرسثبیجبى غشثی دس حبل حبضش تؼذاد اسقبم گالثی ه ج د دس کط س چ اسقبم داخلی

ارقام تجاری گالبی هط یذ بس ػض یئت ػلوی هشکض تحقیقبت آه صش کطب سصی ه بثغ طجیؼی آرسثبیجبى غشثی دس حبل حبضش تؼذاد اسقبم گالثی ه ج د دس کط س چ اسقبم داخلی ارقام تجاری گالبی هط یذ بس ػض یئت ػلوی هشکض تحقیقبت آه صش کطب سصی ه بثغ طجیؼی آرسثبیجبى غشثی دس حبل حبضش تؼذاد اسقبم گالثی ه ج د دس کط س چ اسقبم داخلی چ اسقبم خبسجی صیبد هیجبض ذ. ثسیبسی اص ایي اسقبم اص

توضیحات بیشتر

تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در معاهده قانون اساسي

تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در معاهده قانون اساسي سياست خارجي سال بيست و ششم شماره 3 پاييز 1331 فصلنامه استراتژي چين و آمريكا در درياي جنوبي چين رؤيا خضري چكيده: ه بلطبت دریبی ج ثی چیي در حبل حبضر ر ذی ر ث گسترش از خ د طبى هید ذ. در سبل بی اخیر ایي ه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

کمک و پشتیبانی فنی

کمک و پشتیبانی فنی دستگب ردیبة خ در هذلMVT380 ا س پظ ب پبسػ تؼذاد صفحبت 13 ب فبی : Mvt380_userguide.pdf تبسیخ ایجبد : 1392/1/26 ؼخ : 1.1 سا بی اػتفبد اص دػت ب سدیبة تبسیخ یشایؾ: 1392/2/10 MVT380 ا س پظ ب پبسػ 1 ی ب ی ب ی

توضیحات بیشتر