عنوان دوره آموزشی: داده پردازی بهداشتی تابستان 89 أ

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "عنوان دوره آموزشی: داده پردازی بهداشتی تابستان 89 أ"

رونوشت

1 عنوان دوره آموزشی: داده پردازی بهداشتی تابستان 89 أ

2 ب

3 گروه هدف: مسئول پذیرش و مدارک پزشکی کاردان پذیرش و مدارک پزشکی اهداف آموزشی: فراگیر بتواند موارد ذکر شده را به طور کامل توضیح دهد: موسسه مراقبت بهداشتی و اطالعات تبیین اطالعات مراقبت بهداشتی تبیین داده پردازی بهداشتی ابعاد قانونی و مدیریتی اطالعات مراقبت بهداشتی روش و نحوه اجرای آموزش مدت دوره: 20 ساعت اجرای آموزش:کتابخوانی نوع آزمون: کتابخوانی روش آزمون: الکترونیکی ج

4 سي- سي- سي- سي- فهرست : مقدمه و پيشگفتار:... ه ستم ه یا اطالعاتی مراقبت بهداشتی و درمانی (NIS) 2 ستم اطالعات پرستاری Nursing Information System ستم اطالعات داروخانه مقدمه و پيشگفتار: ستم اطالعات رادیولوژی (RIS)... Radiology Information System مراحل کامپيوترایز نمودن یک مرکز بهداشتی درمانی معرفی برخی از فناوری ه یا نوین در مراقبت سالمت...33 منابع: د

5 مقدمه و پيشگفتار: بشر امروزی نیازمند استفاده از فناوری های نوین در مراقبت سالمت است. بکارگیری فناوری اطالعات در رادیولوژی دندانپزشکی جراحی داروسازی و لزوم استفاد از فناوری های انطباقی پزشکی از راه دور زیست سنجی ذخیره سازی اطالعات پزشکی و بسیاری از نوآوری های دیگر در عصر حاضر موجب تحقق بیشتر اهداف درمانی ارتقای اثر بخشی خدمت و اعتبار تشخیص ها بهبود کیفیت زندگی افزایش امید به زندگی ارائه خدمات بهتر و سریع تر و دسترسی به اطالعات سالمت در هر زمان و مکان گردیده و زمینه پیشرفت سطح مدیریت سالمت کشورها را فراهم نموده است. این فن آوری ها همچنین منجر به توسعه پذیری ابعاد مختلف مدیریت سیستم سالمت مانند مدیریت بحران مدیریت منابع انسانی و فیزیکی مدیریت کسب و کار مدیریت راهبردی مدیریت ارتباطات مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مدیریت شیوع و بیماری ها می گردد و در مدیریت کیفیت تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش عوارض دارویی نقشی حیاتی دارد. بنابراین کاربرد این فناوری ها در حوزه سالمت موجب حرکت پرشتاب به سوی آینده ای بهتر و روشن تر خواهد گردید و سازمان های مراقبت بهداشتی باید خود را آماده پذیرش این سیستم ها و رهایی از چالشهای ناشی از کاربرد آن ها بنمایند. ه

6 Health Care Information System (HCIS) 1 -سیستم های اطالعاتی مراقبت بهداشتی و درمانی 1-1 -تعریف واژه ها: سیستم اطالعاتی system( :)Information مجموعه ای از اطالعات )داده( فرایندها انسان ها فناوری اطالعات می باشد که در جمع آوری پردازش ذخیره و ارائه برون داد اطالعاتی جهت پشتیبانی از سازمان با یکدیگر تعامل دارند. فناوری اطالعات Technology( :)Information ترکیب فناوری کامپیوتر )سخت افزار و نرم افزار( و فناوری ارتباط از راه دور )شبکه های داده صدا و تصویر( فناوری اطالعات جزئی از هر سیستم اطالعاتی است. سازمان در مراقبت بهداشتی و درمانی عبارت است از: بیمارستان مطب کلینیک پزشکی خانه پرستاری یا مرکز بهداشتی و درمانی. سیستم اطالعات مراقبت بهداشتی ودرمانی System( :)Health Care Information مجموعه ای است از اطالعات )داده( فرایندها انسان ها و فناوری اطالعات که برای جمع آوری پردازش ذخیره و ارائه اطالعات مورد نیاز برای پشتیبان از سازمان مراقبت بهداشتی و درمانی با هم تعامل متقابل دارند تاریخچه سيستم های اطالعات بهداشتی ودرمانی: دهه :1690 استفاده از سیستم های اطالعاتی مالی و اداری بصورت ابتدایی در بیمارستان های بزرگ و مراکز پزشکی دانشگاهی 1

7 استفاده از سیستم های اشتراکی system( )Shared توسط بیمارستانهای کوچک دهه :1690 تمایل به استفاده از نرم افزارهای بالینی از قبیل آزمایشگاه رادیولوژی و داروخانه ارائه سیستم های آماده برای استفاده systems( turnkey (توسط فروشندگان نرم افزار دهه :1690 توسعه سیستم های اطالعاتی بالینی در بیمارستانها یکپارچه سازی اطالعات اداری و مالی دهه :1660 معرفی ویژگی های پرونده کامپیوتری بیمار )CPR( توسط انستیتو پزشکی )IOM( ایجاد سیستم های CPR توسط برخی از شرکت ها با پیدایش اینترنت استفاده از پست الکترونیکی و سایر ارتباطات آنالین شروع گردید. پیشرفت های عمده ارتباطی باعث توسعه استفاده از پزشکی از راه دور ) Telemedicine (و سالمت از راه دور ( )Telehealth گردید به بعد: تمرکز بر پرونده الکترونیک سالمت (EHR) در سطح ملی استفاده از ثبت کامپیوتری دستورات ارائه کنندگان مراقبت ) CPOE ( به منظور کاهش خطاهای پزشکی درسفارش و تجویز دارو ها و آزمایشات تشخیصی و درمانی 2

8 چالش های مربوط به توسعه سيستم های اطالعات بهداشتی و درمانی: علیرغم پیشرفت های فن آوری اطالعات رشد سیستم های اطالعاتی در بخش بهداشت و درمان و بویژه سیستم های اطالعاتی بالینی بنا به دالیل زیر کندتر از سایر بخش ها می باشد: پیچیده بودن ساختار اطالعات مراقبت بهداشتی و نقش محوری ارائه کننده مراقبت در مدیریت مراقبت بیمار تنوع داده ها شامل متن تصاویرپزشکی و سایر انواع داده های گرافیکی شخصی و حساس بودن اطالعات بهداشتی و درمانی اهمیت زیاد حفظ محرمانگی اطالعات مشکالت مربوط به یکپارچه سازی سیستم های نامتجانس دهه های گذشته 3-1- انواع سيستم های اطالعات مراقبت بهداشتی و درمانی : انواع سیستم های اطالعات مراقبت بهداشتی و درمانی و یا برنامه های کاربردی مراقبت بهداشتی و درمانی عبارتند از : سیستم مدیریت بیمار systems( ) Patient Administration پذیرش ترخیص انتقال,Transfer()ADT( )Admission, discharge :جابجایی بیمار را در یک مجموعه ارائه مراقبت بستری ردیابی می کند. ثبت ) Registration (:شامل اطالعات جمعیت شناختی و بیمه بیمار همچنین تاریخ ویزیت )ها( و اطالعات ارائه کنندگان خدمات می باشد. و ممکن است با سیستم ADT جفت شود. نوبت دهی :)Scheduling( کمک به نوبت دهی ویزیت بیماران شامل اطالعات بیماران ارائه کنندگان تاریخ و زمان ویزیت اتاق ها تجهیزات و سایر منابع صورت حساب بیمار و شماره حساب های قابل دسترس) Patient billing or accounts receivable (:شامل تمامی اطالعات مورد نیاز برای سند دعاوی مالی و نظارت بر تقاضا و وضعیت پرداخت ها می باشد. 3

9 مدیریت بهره وری management( Utilization (:استفاده از منابع و تناسب مراقبت را ردیابی می کند. سیستم مدیریت مالی systems( :)Financial management صورت حساب های قابل پرداخت Payable( Accounts (:بدهی ها و وضعیت اعتبار خرید سازمان را نظارت می کند. دفتر حساب عمومی ledger( General (:نظارت بر مدیریت مالی عمومی و گزارش دهی را نظارت می کند. مدیریت پرسنل management( Personnel (:مدیریت منابع انسانی شامل حقوق مزایا آموزش و تربیت کارکنان را مدیریت می کند مدیریت مواد management( Material (:نظارت بر موجودی سفارش و نگهداری تجهیزات الزم را به عهده دارد. لیست حقوق ) Payroll (:اطالعاتی راجع به حقوق کارکنان کسورات مالیات پرداخت نشده و وضعیت پرداخت را مدیریت می کند. نوبت برنامه کارکنان scheduling( :)Staff به نوبت دهی برنامه کارکنان و نظارت بربرآورده نمودن نیازهای آن ها کمک می کند. برنامه زمانی وحضورکارکنان) attendance )Staff time and :ردیابی برنامه کاری کارکنان و حضور آن ها را به عهده دارد سیستم های اطالعاتی کمکی )فرعی( :Ancillary Information systems :Laboratory information System 4 سیستم اطالعات آزمایشگاهی )LIS(

10 جمع آوری کنترل و گزارش دهی تستهای آزمایشگاهی را پشتیبانی می کند. سیستم اطالعات رادیولوژی) RIS ( Radiology :تولید Information System تصاویر دیجیتال )سیستم های آرشیو وارتباط تصاویر) (PACS) تحلیل و مدیریت تصویررا پشتیبانی می کند. سیستم اطالعات داروخانه) PIS () Pharmacy (:سفارش information System توزیع و کنترل کند. فهرست موجودی داروها کنترل سازگاری غربالگری حساسیت و مدیریت تجویز دارو را پشتیبانی می سایر سیستم های اطالعات بالینی :Other Clinical Information systems مستند سازی پرستاری ( Documentation Nursing (:مستند سازی پرستاری از ارزشیابی تا ارزیابی مراقبت بیمار پشتیبانی از تصمیمات مراقبتی در باره بیمار )برنامه ریزی مراقبت ارزشیابی نمودار وضعیت بیمار هوشیاری بیمارو آموزش بیمار(را تسهیل می نماید. پرونده پزشکی الکترونیکی( EMR ) (Electronic Medical Records) :اخذ تاریخچه سالمت بیمار و تهیه گزارش شرح حال لیست مشکالت درمان و نتایج حاصله را تسهیل نموده و به پزشکان بالینی این امکان را می دهد که مستندات مربوط به یافته های بالینی سیر بیماری و سایر اطالعات بیمار را مستند نموده و امکانات پشتیبانی از تصمیم گیری و یاد آوری کننده ها یا هشدار دهنده را ارائه می کند. ثبت کامپیوتری دستورات ارائه کنندگان خدمات )COPE( Computerized Provider order ( entry :این امکان را فراهم می کند که پزشکان بالینی مستقیما دستورات خود را به شکل الکترونیکی وارد نموده و به ابزارهای پشتیبانی از تصمیم گیری و راهنماها و پروتکل های بالینی دسترسی داشته باشند. پزشکی از راه دور و سالمت از راه دور Telehealth) Telemedicine ):امکان and ارائه مراقبت در نقاط دور اختصاصات مشترک شامل اخذ و انتقال تصاویر صدا وهمچنین کنفرانس از راه دور و ارسال 5 پیام های متنی

11 مستند سازی خدمات توانبخشی Rehabilitation ):اخذ service documentation و ارسال گزارش کاردرمانی فیزیوتراپی و خدمات آسیب شناسی گفتاری را پشتیبانی می کند. مدیریت تجویز دارو administration( :)Medication نوعا توسط پرستاران جهت مستند سازی داروهای داده شده دوز داروها و زمان دادن آنها استفاده می شود. برنامه های کاربردی مدیریتی شامل برنامه هایی هستند که عملکردهای روزانه اداری سازمانها را انجام می دهند. از قبیل : سیستم پذیرش و ترخیص و انتقال )ADT( )Admission /Discharge/Transfer( و ایندکس اصلی بیمار) Index)(MPI )Master Patient برنامه کاربردی انجام امور اداری بخش مدیریت اطالعات سالمت از قبیل خالصه نمودن مدیریت اطالعات کدگذاری /گروه بندی و ردیابی مدارک ( tracking )Chart سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ) ERP ( )Enterprise Resource Planning( سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری ) DSS ( یا سیستم های اطالعاتی اجرایی ) EIS ( (Decision Support System) or (Executive Support System) سيستم های برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning ERP به انواع برنامه های کاربردی اطالق می گردد که مدیریت تدارک مواد دفاترحساب عمومی حساب های قابل پرداخت حساب های دریافت بودجه و صورتحساب ها را شامل می گردد. 6

12 سيستم ADT چيست نمونه ای ازهسته اصلی سیستم های مدیریتی می باشد. بخش اصلی سیستم های اطالعات بیمارستانی بیماران بستری و سرپایی را تشکیل می دهد. داده های اصلی مربوط به بیمار راگردآوری می کند که در سایر بخش های بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد. ایندکس اصلی بیمار ) MPI (را ایجاد و به روز رسانی می کند. ردیابی بیمار از مرحله ورود تا خروج بیمار را انجام می دهد. وظایف اصلی: بعضی از وظایف اصلی که HL7 برای یک سیستم پذیرش ترخیص و انتقال بیماران تعریف نموده عبارتند از: A01 :پذیرش بیمار A03 :ترخیص بیمار : A04 ثبت نام بیمار : روزآمدسازی اطالعات بیمار A08 : A13 لغو ترخیص انواع داده های گردآوری شده توسط این سيستم: داده های دموگرافیک data( :)Demographic مانند : نام بیمار تاریخ تولد جنس آدرس بیمار وضعیت تاهل 7 داده های بیمه data( :)Insurance

13 مانند: نام بیمه کننده ارتباط بیمه کننده با بیمار نوع بیمه اصلی شماره بیمه اصلی نوع بیمه تکمیلی داده های ویزیت بیمار) Data :)Visit مانند: شماره پرونده نام پزشک معالج نام پزشک ارجاع کننده تاریخ و ساعت پذیرش تاریخ و ساعت ترخیص محل ارائه خدمت و نوع خدمت ارائه شده کاربردهای دیگر این سیستم: تهیه لیست سرشماری اطالع به بخش خدمات نسخه برداری در خصوص وضعیت بیمار)برای انتشار گزارش( اقدام در خصوص اخذ تائید بیمه از جهت داشتن مجوز ارسال داده های دموگرافیک گردآوری شده ویزیت قبلی به سیستم نوبت دهی بیماران سرپایی جهت تسهیل مالقات بیمار در درمانگاه ارسال داده های مربوط به ویزیت به برنامه های کاربردی محلی از قبیل ثبت سرطان ایجاد و روزآمد کردن ایندکس اصلی بیمار) MPI ( )Master Patient Index( اندیکس اصلی بيمار) MPI (: کلید یافتن پرونده بیمار در بایگانی و یا سیستم کامپیوتری می باشد.این اندیکس نشان دهنده همه بیماران درمان شده در مرکزارائه کننده مراقبت همچنین لیست شماره ها به همراه نام بیمار مربوطه می باشد. عمومأ در مرحله ثبت بیمار ایجاد شده و در طول دوره مراقبت بالینی حفظ گردیده و یا به آن اضافه می گردد. و ممکن است بصورت دستی تهیه و نگهداری شود و یا بخشی از سیستم کامپیوتری باشد. 8

14 در هردو حالت MPI بایستی بطور دائمی نگهداری شود. محتوای اندیکس اصلی بيمار) MPI (: این اندیکس بایستی حاوی اطالعات دموگرافیکی کافی جهت شناسایی سریع بیمار و پرونده وی باشد. معموال دو سطح در این اندیکس وجوددارد: سطح اول یا سطح دموگرافیکی level( :)Demographic حاوی اطالعاتی است که از یک دوره مالقات تا دوره بعدی ثابت باقی می ماند و منعکس کننده داده های دوره خاص نمی باشد. سطح دوم یا سطح دوره ای level( )Episodic : حاوی اطالعاتی است که در هر دوره مراقبت تغییر پیدا می کند. محتوای اندیکس اصلی بیمار )MPI( معموأل شامل موارد زیر می باشد: سطح دموگرافیک: نام کامل بیمار جنسیت بیمار تاریخ تولد بیمار شماره شناسایی بیمار: شماره پرونده پزشکی سایر شماره ها و یا نامهای ارجاعی سایر اطالعات دموگرافیکی که بیمار در هنگام مراجعه ارائه می کند : آدرس شماره تلفن شماره تامین اجتماعی و نظایر آن سطح دوره ای: شماره حساب یا شماره دوره 9

15 تاریخ های مراجعه )از قبیل پذیرش و ترخیص( نوع خدمات تشخیص هنگام پذیرش نام پزشک بیمار وظایف سيستم ADTدر هنگام ترخيص بيمار: اطالع به کلیه بخش ها ی ضروری از جهت بسته شدن اطالعات مربوط به بیمار مورد نظر اطالع رسانی در خصوص شروع فعالیت های مربوط به تنظیم اتاق و درخواست مواد اطالع رسانی به بخش مدیریت اطالعات سالمت در خصوص بخش ردیابی مدارک وپیگیری اقدامات مربوط به بررسی های کیفیت ( سيستم ردیابی خودکارمدارک ( System Automated Record Tracking سیستم ردیابی خودکار یک پایگاه داده کامپیوتری حاوی تمامی اطالعات مورد نیاز فرایند درخواست پرونده می باشد. در این پایگاه داده اطالعات مربوط به موقعیت کنونی و گذشته پرونده ذخیره می گردد. هر زمان که موقعیت پرونده تغییر می کند از قبیل انتقال بیمار اطالعات کامپیوتری بایستی روزآمد گردد.در صورت برگرداندن پرونده در سیستم کامپیوتری نیز برگشت آنها به بخش مدارک پزشکی درج می گردد. کامپیوتر می تواند یک لیست از پرونده های موعد گذشته را چاپ نماید سیستم ردیابی کامپیوتری معموال به سایر سیستم های مرکز اتصال می یابد تا از دوباره کاری جلوگیری نماید.برای مثال : 10

16 اتصال به ایندکس اصلی بیمار) MPI ( به منظوراستفاده از اطالعات دموگرافیکی بیمار اتصال به سیستم نوبت دهی بیماران System( Scheduling (به منظور انتقال خودکاردرخواست پرونده های بیماران نوبت داده شده اتصال به سیستم نقص مدارک ( System Record (جهت Deficiency اطالع از پرونده هایی که بایستی جهت تکمیل برگردانده شوند تعدادی از سیستم های ردیابی پرونده جهت کامأل اتوماتیکی کردن فرآیند از بارکد) code )bar در روی پرونده و اسکنر بارکد استفاده می نمایند. استفاده از فن آوری بارکد سرعت ورود داده ها را افزایش می دهد. سمبل بارکد برروی پوشه پرونده ها حاوی حداقل دو بخش می باشد: شماره بیمار شماره مجلد پرونده سایر اطالعات مورد نیاز معموأل از طریق دستیابی آنالین به MPI است)ترابی, صفدری al )et و یا سایر پایگاههای اطالعاتی قابل دستیابی شکل 1 استفاده از بارکد در بیمارستان 11

17 (NIS) -2 سيستم اطالعات پرستاری Nursing Information System شکل 2 عناصر فرایند پرستاری 1-2- عناصر فرایند پرستاری ارزیابی) Assessment (: پاسخ به این سئواالت : چه اتفاقی افتاده است )مشکل واقعی( چه اتفاقی ممکن است بیافتد )مشکل بالقوه( شامل: گردآوری و تحلیل اطالعات گرفتن عالئم حیاتی بیمار گوش دادن به نظرات بیمار و پرسش در خصوص وضعیت سالمت فعلی بیمار مشاهد واکنش ها و مداخالت نسبت به سایرین روش های گردآوری : 12

18 مصاحبه با بیمار معاینات فیزیکی تاریخچه سالمت )شامل داده های مربوط به تغذیه( تاریخچه یا گزارش فامیلی داده های تشخیصی مشاهده تشخيص :)Diagnosis( تشخیص پرستاری قضاوت بالینی پرستار در باره پاسخ بیمار به وضعیت های واقعی و یا بالقوه سالمت و همچنین نیازهای او می باشد. تشخیص پرستاری نه تنها منعکس کننده خود مشکل از قبیل درد می باشد بلکه منعکس کننده این است که آیا درد سبب ایجاد مشکالت دیگری از قبیل اضطراب تغذیه ناکافی و یا ناسازگاری با اعضای خانواده شده است. همچنین آیا این مشکل ممکن است بصورت بالقوه منجر به بروز عوارض گردد. صحت تشخیص پرستاری زمانی مورد تایید قرار می گیرد که پرستار قادر به تعیین واضح تشخیص و ارتباط آن با ویژگی های شناسایی شده عوامل مرتبط و یا عوامل خطر یافت شده در ارزیابی بیمار باشد. برنامه ریزی :)Planning( کارهایی که پرستار برای رفع مشکالت بیمار انجام می دهد. در صورت وجود مشکالت متعدد اولویت بندی موارد و تعیین موردی که بیشترین توجه به آن معطوف می شود. 13

19 طرح های پیشنهادی بایستی قابل اندازه گیری و قابل دستیابی بصورت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باشد. اجرا :)Implementation( اجرای طرح های مطرح شده و بکارگیری مهارت های الزم جهت اجرای دستورات پرستاری وظایف اصلی عبارتند از : ارزیابی مجدد بیمار تعیین اعتبار طرح مراقبت اجرای دستورات پرستاری مستندسازی مراقبت و نتایج مراقبت بیمار در پرونده ارزشيابی :)Evaluation( ارزیابی مداوم وضعیت بیمار و اثر بخشی مراقبت پرستاری اصالح و بازنگری طرح های مراقبت در صورت نیاز تحلیل شکست یا موفقیت اهداف جاری و مداخالت بررسی نیاز به تعدیل و یاتغییرات با در نظر گرفتن تمامی ورودی ها از تمامی ارائه کنندگان مراقبت ارجاع نتایج ارزشیابی به مرحله ارزیابی بیمار 14

20 چه مواردی توسط پرستار در پرونده بيمار باید ثبت شود بررسی یافتهها نیازهای مراقبتی بیمار مراقبتهای معمول مانند اقدامات بهداشتی اقدامات احتیاطی الزم جهت پیشگیری مداخالت شرح داده شده در برنامه مراقبتی معالجات پزشکی دستور داده شده توسط پزشک )دستورات پزشکی( نتایج تدابیر درمانی و مداخالت پرستاری فعالیتهای بیمار داروهای تجویز شده درصد غذایی که بیمار در هر وعده دریافت میکند. مشاورههای بیمار ثبت گزارش تلفنی در مورد مشکالت بیمار در موارد ضروری و نتایج آن انتقال بیمار به واحدهای دیگر مثل رادیولوژی آزمایشات تشخیصی و ثبت زمان رفت و برگشت بیمار آموزش بیمار در بخش و هنگام ترخیص وی ارجاع بیمار به واحدهای مراقبتی دیگر 2-2- نقش NIS در پشتيبانی از مستند سازی فرآیند پرستاری: 15

21 پشتیبانی از روش های مختلف فعالیت پرستاران فراهم نمودن قابلیت انعطاف برای استفاده از سیستم جهت مشاهده و گردآوری اطالعات ضروری فراهم نمودن امکان مراقبت همراه با کیفیت بوسیله مستند سازی وضعیت بیمار و مراقبت هایی که بایستی انجام شود. پشتیبانی و ارتقای اقدامات پرستاری از طریق افزایش میزان دسترسی به اطالعات و ابزارها 3-2- وظایف سيستم اطالعات پرستاری: 1. فرایندهای مراقبت بيمار: نام نویسی بیمار )شرح حال پرستاری( آزمایشات و مشاهدات )تشخیص پرستاری( درمان ها و زمان بندی تجویز داروها چارتینگ مدارک پزشکی نوشتن رژیم غذایی شدت یا طبقه بندی بیمار ارزشیابی حجم کار مدیریت تزخیص یا انتقال بیمار 2. فرایندهای مدیریت بخش تضمین کیفیت بررسی کلی فعالیت های بخش پرستاری 16

22 برنامه ریزی کارکنان مدیریت پرسنلی مدیریت موجودی اموال و تجهیزات کنترل عفونت 3. فرایندهای ارتباطات درخواست ها )تجویز دارو و درمانها( قرار مالقات و زمانبندی مرور داده ها)وضعیت درخواست ها و نتایج پزشکی( انتقال اطالعات به پرستاری که کار را تازه شروع کرده است سایر پیام ها 4. فرایندهای آموزش و پژوهش مستند سازی وظایف رو تین و اقدامات 2-4- مزایای استفاده از :NIS کاهش زمان صرف شده برای هر بیمار دسترسی به اطالعات بهبود کیفیت مستند سازی بهبود کیفیت مراقبت از بیماران 17

23 افزایش بهره وری پرستاران بهبود ارتباطات کاهش خطاهای مربوط به از قلم افتادگی ها کاهش خطاهای دادن دارو کاهش هزینه های بیمارستانی افزایش رضایت شغلی پرستاران امکان ایجاد پایگاه داده ها از موارد بالینی شایع بهبود وضعیت رد یابی مدارک بیمار بهبود وضعیت آموزش پرستاران 5-2- وضعيت سيستم های اطالعات پرستاری در ایران: بررسی انجام یافته توسط کوالیی و همکاران در سال 1896 که قسمت اطالعات پرستاری سیستم اطالعات بیمارستانی 6 شرکت کامپیوتری مورد بررسی قرارگرفت. در این بررسی سیستم اطالعات پرستاری در بخش های زیر بررسی گردید. فرآیندهای مراقبت بیمار فرآیندهای مدیریت بخش فرآیندهای ارتباطی 18

24 فرآیندهای مراقبت بيمار : امکان ثبت عالئم حیاتی )%55( ثبت درخواست های دارویی آزمایشات و تصویر برداری) %100 ( ثبت دستورات تلفنی و شفاهی پزشکان) %55 ( ثبت تشخیص پرستاری مداخالت پرستاری و پیامد های مورد انتظار) %0 ( مشاهده نتایج آزمایشات و تصویر برداری )%100( فرآیندهای مدیریت بخش : هشدار درموارد عدم تطابق ثبت ها با الگوهای غیر طبیعی )%11,1( تهیه گزارشات پرسنلی )%20,2( تهیه گزارشات بالینی )%98,5( تهیه گزارش مالی) %89,5 ( فرآیندهای ارتباطات: امکان یکپارچه شدن درخواست های دارویی آزمایشات و تصویر برداری ها )%99,9( یکپارچه شدن دستورات پزشک و گزارش پرستار )%11,1( انتقال پیام بین کادر پرستاری با سایر پرسنل )%22,2( دسترسی پرستاران از نقاط مختلف به داده های مراقبتی )%99,9( استفاده جهت منبع آموزش و پژوهش )%22,2( 19

25 3- سيستم اطالعات داروخانه مقدمه و پيشگفتار: -سيستم های اطالعاتی مراقبت بهداشتی و درمانی چالش های مربوط به توسعه سيستم های اطالعات بهداشتی و درمانی: (NIS) - Nursing Information System سيستم اطالعات پرستاری فرایندهای مدیریت بخش فرایندهای ارتباطات فرایندهای آموزش و پژوهش وضعيت سيستم های اطالعات پرستاری در ایران: - سيستم اطالعات داروخانه -4 سيستم اطالعات رادیولوژی (RIS) Radiology Information System - مراحل کامپيوترایز نمودن یک مرکز بهداشتی درمانی 2- معرفی برخی از فناوری های نوین در مراقبت سالمت منابع: Pharmacy Information System 1-3- فرایندهای های داروخانه: فرایندهای مراقبتی: جمع آوری پردازش و نگهداری پرونده های دارو درمانی بیماران 20

26 کنترل نسخه ها از نظر مقدار تجویز مناسب دارو های مشابه تداخل دارویی حساسیت های بیمار و منع مصرف دارویی ارائه اطالعات به پزشکان بصورت شرحی از دارو اطالعاتی در مورد فرمول دارویی و غیره پایش دارو درمانی تهیه فهرست دارویی برای بیمارستان فرایندهای تدارکاتی: خرید دارو)سفارش دریافت و پردازش فاکتور( کنترل موجودی در داروخانه و بخش ها پرکردن کارت های دارویی بعد از کنترل نسخه ها توزیع دارو به بخش ها و بیماران فرایندهای ساخت ترکیب و آماده سازی داروها: ساخت فرآورده های دارویی مثل محلول های انفوزیونی و آمپول ها ترکیب دارو هایی مانند دارو های سایتواستاتیک و تغذیه کامل وریدی آنالیز فرآورده های دارویی فرایندهایی مدیریتی: مدیریت عملیاتی دارو خانه تضمین کیفیت 21

27 2-3- برنامه های کاربردی رایانه ای در داروخانه بيمارستان: سطح 1: ارتباطات الکترونیکی بین سیستم داروخانه بیمارستان و سیستم های دیگر چه در محیط بیمارستان چه در محیط مراقبت های اولیه یا ارتباط با منابع خارج بیمارستان سطح : 2 ماژول های تدارکات داخلی و خارجی حفظ کنترل ذخیره دارویی و تهیه فایل دارویی سطح 8: محاسبه داروهایی که در هر روز یا در طی دوره زمانی معینی استفاده می شوند)بر مبنای مقدار تجویز و تکرار آن ها( و محاسبه پارامترهای مطلوب ذخیره دارویی مثل سطح حداکثر و حداقل ذخیره یا کمیت سفارش )بر مبنای داروهای استفاده شده یا توزیع شده( سطح 5: نظارت دارو درمانی و نظر مشورتی دارو درمانی بر اساس محلول های انفوزیونی یا پایگاه دانش 3-3- انواع سيستم های داروخانه بيمارستان: سیستم های داروخانه بیمارستان به دو صورت توسعه می یابند: برنامه کاربردی مستقل با رابط هایی بهHIS برنامه های کاربردی بالینی و به عنوان یک سیستم فرعی یکپارچه 4-3- وظایف اصلی سيستم های داروخانه بيمارستان: فرآیند دستورات دارویی از جمله کنترل مقدار مناسب دارو دارو های مشابه مداخله داروها حساسیت های بیمار و موارد منع مصرف بررسی درخواست بخش جهت تامین ذخیره استاندارد دارو در بخش یا جهت توزیع دارو بر اساس نیاز هر بیمار فرایند ارائه دارو برای بیماران سرپایی 22

28 آماده سازی ترکیبات دارویی پشتیبانی از مدیریت داروخانه در کنترل ذخیره دارویی خرید دارو از منابع خارجی و غیره چاپ برچسب ها و فهرست های توزیع دارو با فهرست های مدیریتی تجویز دارو ارائه سابقه قبلی دارو درمانی بیمار به متخصصین بالینی ارائه اطالعات الزم جهت آماده سازی یا دادن دارو به پرستاران ارائه اطالعات اپیدمیولوژی دارویی و هزینه های دارو درمانی به مدیریت بیمارستان یا داروخانه 5-3- بانک داده های دارویی ملی: بانک های داده های اطالعات دارویی ملی معموال حاوی اطالعات زیر می باشند: اطالعات کلی دارویی مثل نام عمومی نام تجاری قدرت انداره بسته بندی و طبقه بندی دارویی اطالعات خاص در مورد مراقبت دارویی )مقدار تجویز دارو تداخل دارو ها و موارد منع مصرف و...( اطالعات مربوط به فرآیند خرید دارو )مثل تولید کننده دارو قیمت ها و شرایط برگشت دارو و...( اطالعات مربوط به بازپرداخت ها و صورتحساب ها بایستی فایل داروهای موجود در سیستم اطالعات بیمارستانی با اطالعات بانک داده های دارویی ملی به روز گردد. نحوه ورود دستورات دارویی به :PIS دستی: ثبت توسط کارکنان داروخانه الکترونیک: استفاده از بارکد جهت شناسایی بیمار یا فرآورده دارویی 23

29 برنامه کاربردی پشتيبان تجویز دارو: کمک به پزشکان در تجویز مناسب دارو یا مقدار صحیح دارو بررسی تداخل دارویی و حساسیت های بیمار کمک به تصمیم گیری در خصوص استفاده از دارو درمانی های پیچیده و احتماال خطرناک 2-3- نسخه الکترونيک :E-Prescribing در نسخه نویسی الکترونیکی از سیستم کامپیوتری برای نسخه نویسی استفاده می شود و نسخ به صورت الکترونیکی ارسال میشوند نسخه نویسی کاغذی محدود شده و در وقت و هزینه نیز صرفه جویی می شود. مزایا: کاهش خطاهای تجویز دارو دسترسی به موقع به سابقه پزشکی بیمار کاهش تداخالت دارویی افزایش سطح ایمنی بیمار کاهش تداخل های دارویی و حساسیت به دارو معایب: هزینه مالی جریان کار 24

30 محدودیت های قانونی نیاز به انتخاب نرم افزار و سخت افزار 25

31 -4 سيستم اطالعات رادیولوژی (RIS) Radiology Information System 1-4- تعریف: تعریف سیستم اطالعات رادیوژی ) RIS ( : سیستمی که هدف اصلی آن پشتیبانی از وظایف پزشکی و مدیریتی بخش رادیولوژی است. این سیستم می تواند یک سیستم مستقل) system ) Stand-alone و یا بخشی از سیستم اطالعات بیمارستان System( ) Hospital Information باشد فعاليت ها: ثبت بیمار) patients :)Registration of در صورتی که RIS سیستم فرعی HIS باشد وظیفه ثبت بیمار سیستم های فرعی ثبت انجام خواهد شد. زمان بندی بررسیهای )معاینات (بیمار) examinations :)Scheduling of patient سیستم زمان بندی رادیولوژی می تواند با سیستم نوبت دهی بیماران در سایر بخش های پاراکینیکی و کلینیک ها ادغام گردد. ردیابی بیمارtracking :Patient تاریخچه کامل رادیولوژی بیمار می تواند از پذیرش تا ترخیص را ردیابی نماید.تاریخچه می تواند با مالقات های گذشته حال و آینده هماهنگ گردد. آرشیوکردن فیلم archiving) :)Film سیستم های RIS قابلیت بایگانی نمودن فیلم ها را نیز دارند در صورت تمایل به ذخیره دیجیتالی تصاویر می توان از PACS استفاده کرد. PACS مسئول ذخیره سازی و بازیابی تصاویر دیجیتالی وپردازش تصویر است. 26

32 تولید گزارش :Report generation بعد از انجام تصویر برداری تصاویر تفسیر شده و گزارشات در RIS ذخیره شده و از طریق شبکه فکس یا نامه به پزشک ارجاع کننده بیمار گزارش می شوند. سیستم های باز شناسی صدا recognition( )Voice رادیولوژی می باشد. نمونه ای از تسهیالت رایانه ای جهت تهیه گزارشات سیستم های RIS همچنین قابلیت تولید گزارشات آماری را نیز دارند. امور اداری و صدور صورتحساب ها Administration and billing مستند سازی پزشکی Medical documentation کنترل موجودی Inventory control برخی RIS های موجود قادر به انجام تمام وظایف ذکر شده می باشند. شکل 8 تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال بخش عمده ای از بار کاری بخش های رادیولوژی مربوط به تصاویر آنالوگ می باشد.بنابراین بایستی تصاویر آنالوگ را به تصاویر دیجیتیال تبدیل نمود. 27

33 شکل 2 مراحل تصویر برداری در روش آنالوگ و دیجیتال 3-4- مزایای استفاده از رادیولوژی دیجيتال: افزایش کیفیت تصاویر استفاده از تشعشع دهی کم اشعه ایکس برای تولید تصاویری با کیفیت باال عدم نیاز به تکرار تصاویر مات به علت امکان پیش نمایش فوری تصاویر صرفه جویی در وقت و کاهش زمان در پروسه تهیه تصویر به علت حذف سیتم ظهور و ثبوت و تاریکخانه ها و سایر متعلقات انتقال سریع و تفسیر به موقع و دقیق با توجه به کیفیت باالی تصاویر و اعمال تکنیک های پردازش تصویر تصویر توسط سیستم PACS استفاده از مزایای پرونده الکترونیکی و تله رادیولوژی انواع روش های رادیوگرافی دیجيتال: رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم Indirect Digital Radiography رادیوگرافی دیجیتال مستقیم Direct Digital Radiography 28

34 4-4- سيستم آرشيو و ارتباط تصاویر (PACS) Picture Archiving and Communication System فراهم نمودن امکان ذخیره و تبادل الکترونیکی تصاویر از قبیل رادیوگرافی ساده اسکن ها و... فراهم نمودن امکان مشاهده تصاویر در ایستگاه های کاری مختلف بطور همزمان فراهم نمودن امکان مقایسه تصاویر با تصاویر قبلی سیستمPACS باید امکان ارسال و دریافت تصاویر دیجیتال پزشکی با فرمت DICOMرا 1 به ایستگاه های کاری داخل مرکز درمانی را داشته باشد. باید امکان اتصال به HIS/RIS تحت پروتکلHL7 را داشته باشد. سیستم PACS 1 نوعی فرمت و فایل تصویری است که در علوم تصویربرداری پزشکی کاربرد فراوان دارد 29

35 شکل 5 راحل تهیه بررسی و بایگانی در سیستم PACS 30

36 5- مراحل کامپيوترایز نمودن یک مرکز بهداشتی درمانی 1- شناسایی و تحلیل سیستم دستی 2- بهینه سازی: شناسایی و رفع مشکالت و موانع 8- پیشنهاد: در این مرحله می توان مشخص کرد که چه قسمتهایی می تواند تحت سیستم کامپیوتری قرار گیرد و در چه مراحلی می تواند پیاده گردد. طرح پیشنهادی باید تا حدودی از نظر اقتصادی و هزینه مالی با نیازهای مرکز هماهنگ باشد چرا که اجرا و پیاده سازی یک طرح معموال با توافق مدیران مرکز صورت می گیرد و آنان نیز به طور معمول این توقع را دارند که یک طرح جدید بتواند تا حدودی از مشکالت مرکز بکاهد. مهمترین مسئله در خصوص کامپیوتری نمودن مدارک پزشکی مکانی است که کامپیوترها و ترمینالها بایستی در آن جای گیرند در این خصوص می توان به دو طریق عمل کرد: - سيستم تک کاربره: یک دستگاه کامپیوتر فقط در بخش مدارک و مخصوص کامپیوتریزه کردن قسمتی از کارها باشد یعنی در سیستم دستی به کامپیوتری تبدیل گردد که در این صورت درمانگاهها و بخش ها نمی توانند از آن استفاده نمایند. و بهره برداری تحقیقی و آموزشی آن نیز محدود خواهد بود. مزایای آن سرعت عمل صرفه جویی در وقت کاهش نیروی انسانی و دقت و اطمینان است. - سيستم چندکاربره: با یک کامپیوتر مرکزی در بخش مدارک پزشکی و تعدادی ترمینال در بخشها و درمانگاهها )هر درمانگاه یا بخش یک ترمینال( 4- امکان سنجی: در راه اندازی یک سیستم بایستی ارتباط مناسبی بین محلی که کامپیوتر می خواهد قرار گیرد شرایط محلی کار و کاربردهای آموزش دیده وجود داشته باشد. 31

37 5- تعریف: پس از برنامه ریزی مناسب بایستی معین نمائیم که چه کسانی با کامپیوتر کار خواهند کرد و کامپیوتر در چه قسمتی نصب خواهد شد. ارتباط بخشها با یکدیگر چگونه است و از طریق سیستم یارانه ای چگونه بایستی عمل کرد. نحوه استفاده از این ابزار در بخش و قسمتهای مختلف چگونه و تا چه حدی است. 9- طراحی: در این مرحله معین می گردد که سیستم نرم افزاری چه ویژگی هایی باید داشته باشد. 9- پیاده سازی: مشکلترین و مهمترین قسمت در توسعه سیستم های کامپیوتری پزشکی مرحله پیاده سازی است اساس و پایه این مرحله آموزش است و این مرحله می تواند هم قبل از مرحله پیاده سازی و همزمان با این مرحله صورت گیرد. بنابراین یک سیستم وقتی موفق است که آموزش آن با نظارت دقیق و مستمر صورت گیرد. بایستی در مدت زمان سنجیده شده و معقول کارکرد سیستم بررسی گردد. 9- تبدیل: مرحله تبدیل سیستم دستی به کامپیوتری 6- بررسی کارکرد سیستم: مرحله آخر بررسی کارکرد سیستم است در این مرحله بایستی تعیین کنیم که آیا حمایت فنی از سیستم وجود دارد. آیا اطالعات وارد شده در سیستم دارای پشتیبانی هست چگونه می توان اطالعات را پردازش و بازیابی نمود. نهایتا بایستی مطمئن بود که سیستم دارای یک ناظر اطالعاتی است و در مواقع لزوم می توان ضعفهای نزم افزاری و سخت افزاری آن را برطرف نمود.)صدوقی, سعیدی al )et 32

38 2- معرفی برخی از فناوری های نوین در مراقبت سالمت 1-2- تشخيص نوری نویسه ها 2 حروف چینی 8 اولین روشی است که برای ورود متن به کامپیوتر به نظر می رسد. همچنین از دستگاه پویشگر نیز برای ورود تصویری از متن به کامپیوتر می توان استفاده کرد. اما کامپیوتر در این روش قابلیت تشخیص حروف و واژه ها را از هم 2 تکرار شده است. بنابراین تصویر ندارد مثال کامپیوتر نمی تواند تشخیص دهد که یک واژه خاص در متن پویش شده دیجیتالشده باید با استفاده از تشخیص نوری نویسه ها به تصویر قابل پردازش تبدیل شود تا امکان ویرایش جستجو لغت یا عبارت ذخیره فشرده تر متن نمایش یا چاپ یک رونوشت از محصوالت پویش و استفاده از فناوری هایی مانند ترجمه ماشینی 5 9 را در متن مورد نظر فراهم می سازد. 9 و متن کاوی متن به گفتار OCR اختصار اصطالحی است که کامل آن در واژهنامههای انگلیسی به دو صورت زیر آمده است: تشخیص نوری نویسه ها 9 خواننده نوری نویسه ها.1.2 بازشناسی خودکار متون موجود در تصاویر اسناد و تبدیل آنها به متون قابل جستجو و ویرایش با استفاده از کامپیوتر را 6 نسخه های خطی یا متن چاپی به تشخیص/خواننده نوری نویسهها گویند که ترجمه مکانیکی یا الکترونیکی تصاویر پویش شده متن رمزگذاری شده را انجام می دهد. تصویر سند غالبا توسط پویشگر و یا دوربین دیجیتال تولید میشود و شامل پیکسل هایی با رنگ ها و سطوح روشنایی گوناگون است. از دید انسان هر سند از ارزش اطالعاتی فراوانی برخوردار است اما از دید کامپیوتر تصویر هر سند با تصویر یک منظره تفاوتی ندارد چرا که هر دو مجموعهای از پیکسلها هستند. بنابراین از نرم افزارهای نویسهخوان نوری 11 برای بازشناسی نوشتههای موجود در تصویر سند به منظور استفاده از اطالعات نوشتاری آن Optical Character Recognition(OCR) 3. Type 4. Scanned text 5. Machine Translation(MT) 6. Text-to-speech(TTS) 7. Text mining 8. Optical Character Reader(OCR) 9. Scanned images 10. Pixel 11. Optical Character Reader Softwares 33

39 استفاده می گردد. این نرم افزارها یا به صورت نرم افزار هستند. یا 12 OCR سرور و دیسکتاپ در دسترس 18 OCR شبکه و برخط عبارت تشخیص نوری نویسه ها ابتدا تنها برای بازشناسی ارقام و حروف چاپی بکار گرفته میشد. در این عبارت پسوند قرار داده شد تا این روش را از روش قدیمیتر بازشناسی نویسهها با مرکب مغناطیسی 19 به جای مرکب مغناطیسی نوری متمایز گردد. تشخیص نوری نویسه ها بیشتر برای بازشناسی مستندات چاپی مثل صفحات کتب مجالت و نامههای چاپی به کار می رود. سامانه نویسهخوان 19 متن سند را همانند یک ماشین نویس میخواند و آن را برای ذخیره در کامپیوتر به قالب مناسب تبدیل میکند. معموال پویشگری تصویر سند را برای تشخیص نوری نویسه ها تهیه میکند. سامانه نویسهخوان اشیای موجود متناظر با آنها را در قالب مناسب در تصویر سند را که ارقام حروف عالئم و واژه ها هستند بازشناسی نموده و رشته ی 19 ذخیره میکند. فایل تصویری حجم زیادی دارد و جستجوی متنی در آن ممکن نیست اما فایل خروجی سامانه نویسه خوان بسیار کم حجم و قابل جستجو است. سامانههای نویسه خوان همانند سایر سامانه های هوشمند 16 پیچیدگی زیادی دارد. دو مبنای اصلی این سامانهها و بازشناسی الگو 20 پردازش تصویر 21 هستند. پیچیدگی این سامانهها در زبان های گوناگون متفاوت است مثال نوشتن تشخیص نوری نویسه ها در زبان های التین آسان تر از زبان هایی مثل فارسی و عربی است زیرا حروف زبان های التین به طور مجزا نوشته میشود اما حروف یک واژه در زبانهای فارسی و عربی به یکدیگر میچسبند. افزون بر این جمعیت کم کاربران زبان فارسی نیز موجب عدم وجود سامانههای نویسهخوان قدرتمندی در زبان فارسی است. البته در سالهای اخیر تالشهای قابل توجهی از سوی برخی شرکت های فعال در زمینه پردازش تصویر انجام شده که برخی از آنها منجر به محصوالت قابل قبولی شده است اما به دلیل پیچیدگی های زبان 12. Desktop & Server OCR Software 13. WebOCR & OnlineOCR 14. Optical 15. Magnetic Ink 16. Magnetic Ink Character Recognition (MICR) 17. Character reader system 18. String 19. Intelligence systems 20. Image processing 21. Patttern recognition 34

40 فارسی تعداد آنها بسیار کم است. اگرچه تشخیص متون تایپی التین نیز حتی در صورت وجود تصویر واضح هم به صورت 100 در صد درست نیست. سیستم تشخیص نوری نویسه ها از بخش های متعددی تشکیل شده است. به بیان ساده ابتدا تصویر ورودی تحلیل می شود و اگر متن آن دارای چرخش است اصالح می گردد. سپس موقعیت بلوکهای متنی اشکال و جداول در تصویر سند مشخص می شود. پس از تعیین موقعیت بلوکهای گوناگون )منطقه بندی یا تحلیل ساختار سند( بلوکهای متنی بازشناسی می شوند یعنی خطوط متنی یافت شده و موقعیت واژه ها مشخص می شود و در مرحله بعد موقعیت حروف در واژه مشخص می شود. سرانجام تک تک حروف شناخته شده و با یکدیگر ترکیب می شوند تا واژه معادل آنها مشخص شود تشخيص/ خواننده نوری نشانه ها از یک سری اسناد و فرم های دارای محتوای یکسان 28 فرایند جمع آوری داده های نشانه گذاری شده به وسیله انسان مانند فرمهای نظر سنجی و آزمون را تشخیص/ خواننده نوری نشانه ها گویند. استفاده از فن آوری خواندن نوری نشانه ها در آزمون های چند گزینه ای رواج دارد. به این ترتیب که فرم های خاصی مورد نظر )غالبا بیضی شکل یا مستطیل( را با مداد نرم پر می کنند. برای خواندن 25 طراحی شده و آزمون دهندگان نشانه های استفاده کرد. دستگاه های 29 و یا از نرم افزارهای نشانه خوان 29 خودکار این فرم ها می توان یا از دستگاه های نشانه خوان نشانه خوان نوعی پویشگر ویژه است که با تابش نور به سطرهای گوناگون برگه آزمون موقعیت نشانه های پرشده را تشخیص می دهد. این دستگاه مقادیر آستانه ای دارد تا مواردی را که چند گزینه پر شده و یا هیچ گزینه ای پر نشده است را بیابد. دستگاه های اشاره شده در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت و نیاز به استفاده از پویشگرهای اختصاصی و فرم های از قبل چاپ شده با رنگ های خاص و استفاده از قلم های خاص داشت. 22. Optical Mark Recognition/ Reader (OMR) 23. Human-marked data 24. Documents forms 25. Mark 26. OMR Scanner 27. OMR software 35

41 نرم افزارهای نشانه خوان نوری کار دستگاه ها را شبیه سازی می کنند و با استفاده از پویشگر تصویر امکان استفاده از نشانه خوان نوری را در کامپیوترهای رومیزی برای پردازش نظرسنجی ها آزمونها برگه های حضور چک لیست ها و دیگر فرم های صفحه گسترده چاپ شده به وسیله چاپگر لیزری فراهم می سازد. این نرم افزارها ضمن دریافت تصویر پویش شده و در دسترس هستند. این 29 پردازش آن موقعیت نشانه های گوناگون را در می یابند. بعضی از این نرم افزارها به صورت منبع باز فن آوری همچنان در بسیاری از آزمون های روز دنیا و کشور ما به دلیل سهولت پردازش اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد تشخيص هوشمند نویسه ها 28 تشخیص هوشمند نویسه ها در واقع تشخیص نوری پیشرفته یا سیستم تشخیص دست خط 80 خاص تری است که در آن یادگیری فونت ها و سبک های مختلف دستخط در طول پردازش برای بهبود سطوح تشخیص و درستی صورت می گیرد. همچنین شاخه ای از بازشناسی متن است که به طور ویژه به بازشناسی حروف و ارقام دست نویس می پردازد. به این صورت که اطالعات درخواستی کاربر در کادرهای مجزای فرم های کاغذی وارد می شود )مثال برای نوشتن نام محمد حروف م ح م د در چهار خانه مربع شکل جداگانه وارد می شود(. پس از پویش فرم ها و پردازش تصویر موقعیت فیلدهای گوناگون )مانند نام نام خانوادگی شماره شناسنامه و...( مشخص شده و هر فیلد برای بازشناسی حروف و ارقام موجود در آن تحلیل می شود. پس از یافتن موقعیت تک تک نویسه ها با استفاده از فنون هوش مصنوعی )مانند ا س وی ا م 81 شبکه عصبی یا روش های ساختاری( نویسه ها شناسایی می گردند. 82 بیشتر نرم افزارهای ICR سیستم خود آموزی دارند که به عنوان شبکه عصبی عمل می کند و به طور خودکار پایگاه داده تشخیص را برای الگوهای دستخط جدید روز آمد می سازد. برنامه های نرم افزاری جدید از آن به عنوان فناوری تشخیص متن در فرمهای تکمیل شده دستی استفاده می نمایند. 28. Open Source 29. Intelligent Character Recognition (ICR) 30. Handwriting recognition system 31. SVM 32. Self-learning system 36

42 س- تشخیص جهانی هوشمند 88 سطح بعدی ICR را نیز 82 است که نه تنها اطالعات دست خط چاپی بلکه دست خط شکسته استخراج نموده و تشخیص می دهد. ICR در سطح کاراکتر تشخیص را انجام می دهد اما IWR با لغات کامل یا عبارات سر و کار دارد. این سیستم جایگزینی برای سیستم های ICR و OCR نیست و برای بهینه سازی پردازش مستندات دنیای واقعی و فیلد های داده ای سخت تشخیص مورد استفاده قرار می گیرد که برای ICR مناسب نیست. 85 مانند فرم آزاد 4-2 يستم تشخيص گفتار 32 نیز گفته می شود نوعی فن 89 یا تشخیص گفتار رایانه ای 89 سیستم تشخیص گفتار که به آن تشخیص گفتار خودکار آوری است که به رایانه امکان بازشناسی گفتار و واژه های گوینده را می دهد و برونداد آن را در قالب مورد نظر مانند متن ارائه می کند. این سیستم طبیعی ترین و کارآمدترین ابزار مبادله اطالعات است. ورود اطالعات به صورت گفتاری و اجرای دستورهای گفتاری عالوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه کیفیت زندگی بشر را به روش های گوناگونی افزایش می دهند. قبل از پرداختن به سیستم های تشخیص گفتار الزم است فن آوری های تولید گفتار و تشخیص گفتار با تعریفی ساده از یکدیگر متمایز شوند: 1. فن آوری تولید گفتار : 86 اطالعاتی مثل متن یا سایر کدهای رایانه ای را به گفتار تبدیل می کند مثل ماشین های متن خوان مخصوص نابینایان و سیستم های پیام رسانی عمومی. سیستم های تولید گفتار به دلیل سادگی ساختار زودتر از سیستم های تشخیص گفتار ابداع شدند. 2. فن آوری تشخیص گفتار: نوعی فن آوری است که به کامپیوتر امکان بازشناسی گفتار و واژه های گوینده ای را که با میکروفن یا گوشی تلفن صحبت می کند می دهد به بیان دیگر هدف این فن آوری خلق ماشینی است که گفتار را به عنوان درونداد دریافت نموده و آنرا به اطالعات مورد نیاز مثل متن تبدیل کند. 33. Intelligent Word Recognition(IWR) 34. Cursive handwriting 35. Free-form 36. Speech Recognition Systems 37. Automatic speech recognition 38. Computer speech recognition 39. Text-to-speech (TTS) system 37

43 تاریخچه فن آوری تشخيص گفتار و دارای تعداد محدودی واژه بودند. 21 اولین سیستم های تشخیص گفتار به صورت گفتار گسسته 20 وابسته به گوینده آغاز گردید. 28 و هوش مصنوعی 22 سپس طراحی سیستم های مبتنی بر گفتار پیوسته با استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوعی مددجویان اولین گروهی بودند که از این دسته محصوالت به عنوان فن آوری انطباقی برای کنترل محیط و واژه پردازی استفاده کردند عملکرد سيستم های تشخيص گفتار سیستم های تشخیص گفتار به هر منظوری مورد استفاده قرار گیرند وظیفه نسبتا مشابه تبدیل گفتار به داده و تحلیل آن را بر عهده دارند. 22 با استفاده از مدل های آماری تبدیل گفتار به داده هر سیستم برای تبدیل گفتار به متن راه دشواری را باید طی کند. وقتی گوینده صحبت می کند لرزش هایی در هوا ایجاد می شود سیستم تشخیص گفتار ابتدا امواج صوتی آنالوگ را دریافت می کند مبدل آنالوگ)قیاسی( به دیجیتال)رقمی( 25 این کوچکی که به اندازه چند صدم ثانیه یا در مورد 29 امواج آنالوگ را به داده های دیجیتالی تبدیل نموده سپس موج به قطعات 29 صداهای حروف بی صدای ناگهانی 29 چند هزارم ثانیه هستند تقسیم می شود. در مرحله بعد برنامه این قطعات را به واج های شناخته شده در زبان تبدیل می کند. واجها کوچکترین واحدهای آوایی مستقلی هستند که برای تشکیل واژه های معنی دار در کنار هم قرار داده می شود. گام بعدی ساده به نظر می رسد اما در عمل بسیار دشوار است. برنامه واج های موجود را با سایر 40. Discrete speech 41. Speaker-dependent system 42. Artifitial Neural Network(ANN) 43. Intelligent Agent(IA) 44. Statistical models 45. Analog to digital converter (ADC) 46. Segment 47. Plosive consonants sound 48. Phoneme 38

44 واج هایی که درکنار آن قرار دارد امتحان می کند و آواهای هم بافت را از طریق یک مدل آماری بسیار پیچیده ترسیم 26 می کند و آنها را با مجموعه بزرگی متشکل از واژه های شناخته شده عبارات و جمالت مقایسه می کند. سپس چیزی که احتماال کاربر گفته است را مشخص می کند و آن را به عنوان متن یا صوت بیرون می دهد تقسيم بندی سيستم های تشخيص گفتار فن آوری تشخیص گفتار بر اساس چهار معیار قابل بررسی و طبقه بندی است: تعدادگویندگان شیوه صحبت کردن اندازه بانک واژگان نوع برون داد در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می شود. 1. تعداد گویندگان درونداد اطالعات در سیستم تشخیص گفتار به صورت صوتی )گفتار انسان( است. این سیستم بسته به تعداد گویندگان آن به دو دسته تقسیم می شود: سیستم وابسته به گوینده 50 سیستم مستقل از گوینده در سیستم های وابسته به گوینده سیستم هر صدایی را تشخیص نمی دهد بلکه فقط صداهایی که قبال آموزش دیده است را تشخیص می دهد. بدین صورت که شخص با ایجاد پروفایل صوتی خود صدای خود را به سیستم آموزش می دهد و 49. plot 50. Speaker independent systems 39

45 سیستم هنگام کار با مراجعه به این پروفایل آن را تشخیص می دهد بنابراین این سیستم ها دقیق ترند. اما طراحی سیستم های مستقل از گوینده به گونه ای است که سیستم هر نوع صدایی را تشخیص می دهد. 2. شيوه صحبت کردن باشد. در سیستم های مبتنی بر 51 نحوه صحبت کردن گوینده ممکن است به دو صورت گفتار گسسته و گفتار پیوسته گفتار گسسته گوینده واژه ها را جدا جدا و با مکث ادا می کند تا سیستم واژه ها را بصورت مجزا تشخیص دهد. در این نوع سیستم بانک واژگان شامل واژه هایی است که از پیش برای سیستم تعریف شده است. این نوع مکالمات مکث دار علی رغم کاهش خطا موجب خستگی گوینده و کاهش سرعت انتقال اطالعات می گردد. هنگامی که سیستم مبتنی بر گفتار پیوسته باشد مرز واژه های گوینده واضح نیست در این صورت بانک واژگان برای انطباق گفتار با بانک واژگان از واج های زبان تعریف شده تشکیل شده است. 3. اندازه بانک واژگان اندازه بانک واژگان از نظر واژگان ذخیره شده در سیستم محدود و یا بزرگ است. در سیستم های وابسته به گوینده اندازه بانک واژگان بزرگ و تعداد کاربر کم است. این نوع سیستم ها در محیط های تجاری با تعداد کاربران کم به بهترین نحو ممکن جوابگو هستند. میزان دقت این سیستم ها تا حد زیادی به کاربر بستگی دارد. در سیستم هایی که مستقل از گوینده عمل می کنند تعداد کاربران زیاد است اما تعداد واژگان اندک است. در این سیستم ها کاربران می توانند با گویش ها و الگوهای گوناگون تلفظ صحبت کنند. استفاده از این سیستم ها محدود به تعداد اندکی از فرامین و ورودی های از پیش تعریف شده نظیر گزینه های ابتدایی و اعداد است. 51. Continuous speech 40

46 4. نوع برون داد ویژگی مشترک همه سیستم های تشخیص گفتار لزوم درونداد صوتی است. این سیستم ها بر اساس بروندادی که ارائه می دهند به سه دسته تقسیم می شوند: 52 سیستم های گفتار به متن 58 سیستم های گفتار به گفتار 52 سیستم های گفتار به فرمان در ادامه هر یک بطور مختصر معرفی می شود. گفتار به متن: این دسته از سیستم ها توانایی تبدیل گفتار به متن یا تشخیص خودکار گفتار را دارند. از این فن آوری در کامپیوتری از امور متداول و زمان بر کاربران است 55 دیکته کردن و تهیه مدارک استفاده می شود. از آنجایی که حروف چینی اولین موارد استفاده از این فن آوری حروف چینی کامپیوتری بود که موجب افزایش سهولت و سرعت حروف چینی شد همچنین مددجویان یا کسانی که به هر نحو قادر به حروف چینی نیستند می توانند خود را با این سیستم ها تطبیق دهند. گفتار به گفتار: شامل استفاده از فن آوری تشخیص گفتار در تولید نرم افزارهای ترجمه گفتار به گفتار است. این سیستم ها قادر به شناسایی صدای کاربر و ترجمه ی آن به زبان مقصد و همچنین ترجمه ی پاسخ مخاطب به زبان مبدا هستند. گفتار به فرمان: در این فن آوری انجام دستورات از طریق بیان نمودن آن ها به وسیله کاربر انجام می گیرد. مددجویان از این فن آوری به عنوان ابزاری برای کنترل و انطباق بیشتر با محیط مانند کنترل صندلی چرخدار با دستورهای گفتاری و یا دادن فرمانهای حرکتی به دست و پای مصنوعی استفاده می کنند معایب ها و محدودیت های سيستم های تشخيص گفتار هیچ برنامه تشخیص گفتاری از دقت 100 درصد برخوردار نیست. عوامل زیر موجب کاهش دقت این برنامه ها و محدودیت استفاده از آنها می گردند: 52. Speech To Text 53. Speech To Speech 54. Speech To Command 55. Type 41

47 سر و صدای محیط : 59 که با استقرار کاربران در مکانی نسبتا آرام استفاده از میکروفن و کارت صوتی با کیفیت قرار دادن میکروفن در نزدیکی دهان و بکار گیری نرم افزار بهبود کیفیت به همراه این فن آوری می توان بر آن غلبه نمود. اثر گذاری واژه ها بر یکدیگر و نحوه تلفظ آنها: اثرگذاری واژه ها بر یکدیگر هنگام بیان آنها توسط گویندگان وحتی حذف آواهای ابتدایی و انتهایی هنگام چسبیدن واژه ها به هم کار تشخیص را مشکل می سازد. افزون بر این نحوه تلفظ واژه ها توسط افراد مختلف و وجود گویش های گوناگون بر دقت سیستم تاثیر می گذارند. واژه های مشابه : 59 برنامه تشخیص صدا هیچ راهی برای تشخیص دقیق تفاوت بین واژه های مشابه از نظر تلفظ و متفاوت از لحاظ معنی ریشه و گاهی امالء ندارد. هرچند امروزه آموزش زیاد سیستم ها و مدل های آماری کارایی این برنامه ها را تا حد زیادی افزایش داده است. ایجاد سرو صدا: این سیستم به تعامل صوتی انسان در هنگام استفاده نیاز دارد. بنابراین ایجاد سرو صدا یک مشکل طبیعی آن است و بهتر است از این فن آوری در محیط های خاص دربسته و مجزا استفاده شود. محدودیت دیگر خطر افشای اطالعات شخصی و محرمانه در هنگام ورود اطالعات در این سیستم است که با استفاده از ماسک های مخصوص مجهز به میکروفن حساس می توان با پایین ترین بسامد صوتی ممکن صحبت کرد به طوری که دیگران صدای فرد را نشنوند و در عین حال فرد مطمئن باشد که صدای او از طریق میکروفن وارد شده است سيستم تشخيص گفتار در مراقبت بهداشتی یکی از مهم ترین حوزه های کاربرد تشخیص گفتار در حوزه مراقبت بهداشتی و به ویژه در کار مستندسازان پزشکی بوده است. در آغاز استفاده از سیستم تشخیص گفتار به دالیل زیر مورد موافقت قرار نگرفت و با بی انگیزگی و عدم تمایل فراهم کنندگان مراقبت بهداشتب برای استفاده از آن روبرو شد: معرفی به عنوان روشی برای حذف کامل نوشتن به جای سیستمی برای افزایش بازدهی فرایند مستندسازی داشتن کمبودهای فنی فراوان در زمان مطرح شدن در این حوزه نیاز به اعمال تغییرات در روشهای کار پزشکان و مستندسازی مراجعات بیمار 56. Noise 57. Homonym 42

48 امروزه نیز علی رغم تکنولوژیهای پیشرفته تشخیص صوت مستندسازان پزشکی هنوز به این روش مطمئن نیستند. زیرا کاربردهای این روش در مراقبت بهداشتی از مجموعه متفاوت تری از احتماالت نسبت به سایر تخصصها مشاغل یا استفاده شخصی برخوردار است و نیاز به لغات ومدلهای زبانی متفاوتی برای تطبیق با این نوع استفاده دارد. به طور کلی تشخیص گفتار راه حل نهائی در ثبت کلینیکی نیست. استفاده از این سیستم بر روی سرور یا به صورت مستقیم توسط دیکته کننده باید به عنوان یکی از اجزای مستندسازی بالینی و ابزار کارآمد برای ترکیب جمع آوری داده ها با فعالیت های روزمره ی فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی در نظر گرفته شود. کامپیوترهای شخصی که مجهز به این فناوری گام مهمی در نزدیک تر نمودن مدارک پزشکی الکترونیکی به پزشک دارند و موجب استفاده از گفتار به عنوان سریعترین و سودمندترین روش مستندسازی می گردند. بنابراین برنامه های نرم افزاری مدارک پزشکی الکترونیکی در صورت ترکیب با موتور تشخیص گفتار یه صورت ساده تر و موثرتر انجام می شوند و ترکیب ایده آلی از انعطاف پذیری راحتی و کارایی را فراهم می آورند. همچنین جستجوها پرس و جوها و بایگانی پرونده با استفاده از صدا بسیار سریع تر از صفحه کلید انجام می شوند رو شهای استفاده از سيستم تشخيص گفتار در مراقبت بهداشتی تشخيص گفتار کاربر نهایی 59 )کارخواه( 56 : به معنی ایجاد مستقیم متن از طریق صحبت کردن کاربر دیکته کننده است. این واژه عمومی برای توصیف فرایندی است که در آن دیکته کننده در یک میکروفون یا گوشی متصل به رایانه صحبت می نماید و لغات تشخیص داده شده بالفاصله بعد از گفته شدن بر روی صفحه نمایش داده می شوند. در این نوع از سیستم وظیفه ی ویرایش و تایید سند بر عهده دیکته کننده است و هیچ نقشی در این زمینه ندارد. 90 ویرایشگر رونویس پزشکی سودمندی این روش این است که دیکته کننده کل فرایند را در کنترل دارد و موارد یا سند در یک مرحله دیکته تصحیح و تایید می گردد. این روش شیوه ی مناسبی برای استفاده از تکنولوژی تشخیص گفتار با پرونده سالمت الکترونیک است و دیکته کننده به وسیله آن قادر به پاسخگویی به نیاز های پرونده سالمت الکترونیک و ثبت صحیح تر و کاملتر مستندات پزشکی است. این سیستم برای یادداشت های کوتاه مناسب است اما برای متن های طوالنی از کارآیی الزم برخوردار نیست. زمان بر بودن یکی از 58. End-user Speech Recognition 59. Front-end(Client) 60. Medical Transcription Editor 43

49 موانع کاربرد آن در مستندسازی پزشکی است. زیرا پزشکان وقت کافی جهت نشستن و انتظار کشیدن برای پردازش صدایشان تولید متن به وسیله نرم افزار و انجام اصالحات الزم را ندارند. همچنین آموزش ماشین تشخیص گفتار نیز فرایند زمان بری است که قسمتی از زمان مراقبت از بیمار را می گیرد. سیستم تشخیص گقتار کاربر نهایی بر فعالیتهای دیکته کننده تاثیر می گذارد و لزوم نگاه کردن به صفحه برای ویرایش و اصالح متن حاصل از ترجمه گفتار موجب عدم تمرکز و کند شدن سرعت دیکته کردن می گردد. تشخيص گفتار مبتنی بر کارساز)سرور( 21 )معوق( : 22 در این سیستم ابتدا صدای فراهم کننده خدمت به داخل وارد و یک فایل دیجیتالی ایجاد می گردد. فایل تهیه شده به سرور برنامه تشخیص صوت فرستاده 98 سیستم دیکته ی دیجیتالی و صدا ثبت می شود. سپس سند پیش نویس تهیه شده و همراه با فایل صدای اولیه به ویرایشگر/ رونویس پزشکی فرستاده می شود. معموال فایل متنی حاصل شده از نظر درستی و قالب بندی مورد ویرایش قرار می گیرد. یکی از مزیت های این سیستم عدم تاثیر آن بر روی عادات دیکته کردن و زمان است. به طوری که دیکته کننده مثل همیشه به دیکته کردن ادامه می دهد. همچنین این سیستم موجب خالق تر نمودن ویرایشگر ها می گردد و به افراد کمتری برای اسناد بیشتر نیاز دارد. مدت زمان الزم برای آموزش این سیستم از پزشکان دیکته کننده به افراد دیگری انتقال می یابد که به طور مستقیم در ارائه مراقبت دخیل نیستند. فایل های صوتی حاصل نیز می تواند در امر آموزش و باز آموزی دستگاه تشخیص گفتار برای شناخت بهتر در زمان کوتاه تر مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که سیستم مبتنی بر سرور بهترین سیستم در ثبت کلینیکی است اما متاسفانه این سیستم معایب مهمی نیز دارد و مستندات تولید شده بدون داشتن دقت تشخیصی بسیار باال ابزار ویرایش مناسب و نقطه گذاری و قالب بندی درست به زمانی بیشتری برای ویرایش نسبت به ثبت نیاز دارند. مشکل دیگر آن این است که کاربر نهایی هیچ انگیزه ای برای تغییر عادات دیکته کردن ندارد زیرا او نتیجه نهایی را ندیده و آن را اصالح نکرده است فواید استفاده از سيستم تشخيص گفتار در مراقبت بهداشتی فواید استفاده از این سیستم به شرح زیر است: 61. Server-based (Back-end) Speech Recognition 62. Deferred 63. Digital dictation system 44

50 گردش کار بهتر )سریع تر( کاهش هزینه ها کاهش خطا تصمیم گیری پزشکی سریع و بهتر تغییر نقش رونوشت برداران پزشکی به ویرایشگر در حالی که سیستم تشخیص گفتار نوش دارویی برای همه مشکالت مستندسازیهای پزشکی مثل افزایش هزینه ها و کمبود رونوشت برداران پزشکی است اما هزینه ی تجهیزات و فناوری مورد نیاز آن باید در زمان تصمیم گیری برای استفاده از این سیستم در نظر گرفته شود کدميله ای)بارکد( تاریخچه سيستم بارکدگذاری 25 در سال 1682 گروهى از دانشجویان رشته مدیریت بازرگانى دانشگاه هاروارد تصمیم گرفتند روشى را انتخاب کنند تا مربوطه پیدا کنند کارت هاى خاص الصاقی به نام هر کاال را 99 مشتریان بتوانند بر اساس آن کاالى مورد نظر خود را در فهرست برداشته به مسئول کنترل تحویل دهند تا وی آن ها را در دستگاه کارت خوان قرار داده و سوراخ کند و بدین ترتیب ضمن انتقال مستقیم کاال از انبار به باجه کنترل صورتحساب کامل نیز به مشتری تحویل گردد و مهم تر از همه صاحبان فروشگاه اطالعات روزآمدی از موجودى انبار خود داشته باشند. البته سیستم کدمیله ای گذاری مدرن و پیشرفته از سال 1629 توسعه یافته است کدميله ای 64. Barcode 65. Barcoding 66. Catalog 45

51 کدمیله ای عبارت است از مجموعه اى از میله ها یا خطوط سیاه رنگى که معموال بر روى زمینه اى سفید چاپ مى شود و با استفاده از آن می توان بیمار دارو کاالى یا موقعیت خاصی را شناسایى نمود به بیان دیگر کدمیله ای متشکل از مجموعه اى از خطوط میله اى یک بعدی موازى با عرض هاى گوناگون )پهن و نازک( است که پهنای هر خط معنا و مفهوم خاصى براى دارد و داده ها را با امواج نور انتقال می دهد. الزم به یاد آوری است که امروزه کد های میله ای به 99 دستگاه کدمیله ای خوان صورت یک سری نقطه چهارگوش شش گوش ها و دیگر الگوهای هندسی دو بعدی نیز مورد استفاده قرار می گیرند دستگاه کدمیله ای خوان ماشینى است که داده های کدمیله ای را به صورت دیداری بر روى صفحه مانیتور نمایش مى دهد. کدمیله ای روشی ارزان برای کدبندی داده ها واطالعات متنی است که امکان خواندن این اطالعات به سادگی و با استفاده از دستگاه های ارزان قیمت الکترونیکی فراهم می شود. با استفاده از کدمیله ای باال جمع آوری کرد. می توان داده ها را با سرعت دقت و صحت کدمیله ای متشکل از مجموعه خطوط و فضاهای خالی موازی و مجاور هم است که برای کدبندی رشته ای از حروف )متن کوچک( و تبدیل آن به نمادهای چاپی الگوهای از پیش تعریف شده خطوط و فضاهای خالی به نام نمادشناسی 99 مورد استفاده قرار می گیرد. برای رمزگشایی کردن کدمیله ای دستگاه کدمیله ای خوان اقدام به ارسال پرتوهای نورلیزر به کدمیله ای نموده و فضای خالی قبل از اولین خط مشکی را می خواند این کار تا انتهای کد انجام می گیرد و شدت نور برگشتی از فضاهای خالی بین خطوط مورد سنجش قرار می گیرد. الگوی نور منعکس شده با استفاده از یک المپ دو قطبی 96 حساس به نور تعیین و به عالئم الکترونیکی تبدیل می گردد. سرانجام این عالئم الکترونیکی 90 توسط مدارهای الکترونیکی به داده های اولیه رمزگذاری می شوند. کدمیله ای 91 نمادشناسی های متعددی برای کدمیله ای طراحی شده است بنابراین جهت پویش از سمت راست و یا چپ تفاوتی نخواهد داشت. زیرا رقمهای سمت راست عکس رقم های سمت چپ هستند و دارای تعداد فضاهای خالی زوج و خطوط 67. Barcode Reader 68. Symbologies 69. Diode 70. Signal 71.Scanning 46

52 فرد از سمت از راست است که از سمت چپ عکس این است)شکل 2-2(. این اختالف موجب می گردد که نرم افزار پویشگر بتواند درستی یا نادرستی جهت خواندن کد را نشان دهد. الگوی کدمیله ای برای ارقام 0 تا 6 و حروف از سمت راست و چپ در هر نمادشناسی مشخص شده است. بنابراین هر نماد در صورت خوانده شدن از راست و چپ به یک کاراکتر)رقم یا حرف( اشاره دارد. شکل 9 : نمادشناسی بارکد از راست و چپ ساختار اولیه کدمیله ای )مطابق شکل 9( از قسمت های زیر تشکیل شده است: در ابتدا و انتها 92 یک فضا یا منطقه خالی یک نویسه ی)کاراکتر( 98 شروع یک یا چند نویسه یا داده رمزگذاری شده ی الفبایی یا الفبایی شماره ای یا مجموع مقابله ای ) یک یا دو حرف یا رقم کنترلی)نویسه ی کنترلی 72. Quiet Zone 73. Start Character 74. Check Character 47

53 99 یک نویسه ی خاتمه شکل : 9 ساختار اولیه کدمیله ای کاربرد کد ميله ای در حوزه سالمت حرکت به سوی پرونده سالمت الکترونیک نیاز به استفاده از کدمیله ای استاندارد را در حوزه ی مراقبت بهداشتی مطرح ساخت. این فناوری می تواند مزایای مهمی را برای فعالیت های زیر به همراه داشته باشد: فرایند پذیرش و ثبت نام بيمار: این فرایند با استفاده از ثبت بار کد بیمار بر روی فرم ها برچسب ها دست بندها و پرونده ها)فرم پذیرش( انجام می گیرد. ایمنی بيمار ارائه ی مراقبت بالينی و ردیابی بيمار: این موارد با استفاده از بارکدهای روی داروهای مورد استفاده دستگاه های پزشکی وسایل و ابزار پزشکی و جراحی درخواست های دستورات مختلف نتایج آزمایشگاهی پرونده های پزشکی و بارکدهای شناسایی ارائه دهندگان مراقبت متخصصان بالینی و بیماران قابل دستیابی است. آماد)لجستيک( 99 موجودی/محصول و مدیریت مواد: این فعالیت ها با استفاده از بارکدهای روی اقالم مورد استفاده برای کنترل و ردیابی فهرست اموال اقالم موجود در انبار برای کمک به ردیابی و لجستیک مواد تجهیزات قابل استفاده مجدد و هشدار و یاد آوری محصول انجام می گیرد. 75. Checksum 76. Stop character 77. logistic 48

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

امکانات نرم افزار مدیـریت مشتریان،بازاریابی و فروش

امکانات نرم افزار مدیـریت مشتریان،بازاریابی و فروش AppFrWeb www.appfrweb.ir امکانات نرم افزار مدیریت WebCRM مشتریان بازاریابی و فروش 1.2.1Prfessinal Editin نگارش حرفه ای 2 امکانات نرم افزار مدیریت مشتریان بازاریابی و فروش ویژگی های کلی : نرم افزار مدیریت

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

بسم هللا الرحمن الرحیم مرحله 1 :برای ارسال مالیات حقوق و دستمزد بصورت آنالین شما باید ابتدا وارد آدرس یا مستقیمآ با آدرس

بسم هللا الرحمن الرحیم مرحله 1 :برای ارسال مالیات حقوق و دستمزد بصورت آنالین شما باید ابتدا وارد آدرس   یا مستقیمآ با آدرس بسم هللا الرحمن الرحیم مرحله 1 :برای ارسال مالیات حقوق و دستمزد بصورت آنالین شما باید ابتدا وارد آدرس www.tax.gov.ir یا مستقیمآ با آدرس http://salary.tax.gov.irوارد صفحه اصلی شویدیا در کادر جستجوی مرورگر

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی 09127857628 nopshop.ir کانال تلگرام: @nopshop سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین معرفی اجمالی ناپ کامرس فروشگاه ساز ناپ کامرس

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form6

Microsoft Word - Form6 استاندارد مهارت و آموزشي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : -4/9//4/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهیه کننده: رقیه کاظمی (کتابخانه دانشکده طب سنتی ( اولین از یکی ناشرانی از سال که است انتشار و به چاپ علمی منابع و مجالت پرداخته از یکی اکنون هم و

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 درباره بیمه پالس با توجه به نیاز مشتریان در داشتن تعهد و خدماتی از سوی تامین کنندگان کاال و عدم رسیدن به پاسخ منطقی در مواقعی که مشکالتی از

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 هادي ويسي h.veisi@ut.ac.ir دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوين معرفي کاربردهاي زبان شناسي رايانشي بازشناسی )تشخیص( سنتز گفتار ديالوگ و فهم گفتار شناسايی گوينده گفتار روش هاي زبان شناسي رايانشي 2 زبان

توضیحات بیشتر

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید. برای تست کارتابل را باز کرده و متن نامه همراه ارجاع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات همراه بانک پارسیان با نام "پارسیان من" با امکاناتی منطبق بر نیازهای روز مشتریان این بانک طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین

توضیحات بیشتر

] اردیبهشت [9315 [راهنماي سيستم آموزشی پژوهشی و دانشجویی [ راهنمای ثبت مجله)پیشخوان خدمت( برای اینکه بتوان از طریق پیشخوان خدمت مجالت را ثبت نمود باید

] اردیبهشت [9315 [راهنماي سيستم آموزشی پژوهشی و دانشجویی [ راهنمای ثبت مجله)پیشخوان خدمت( برای اینکه بتوان از طریق پیشخوان خدمت مجالت را ثبت نمود باید راهنمای ثبت مجله)پیشخوان خدمت( برای اینکه بتوان از طریق پیشخوان خدمت مجالت را ثبت نمود باید به ترتیب زیر عمل نمود: - ثبت مجله از طریق استاد : به منظور ثبت اطالعات مجله از مسیر زیر پردازش مورد نظر را انتخاب

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره درس : پیشنیاز : محیط کارآموزی: بخش ارولوژی مقدمه را به طور این بخش در این واحد کاراموزی دانشجویان آموخته های خود را در زمینه

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر