استاندارد مهارت و آموزشي مهندس برنامه نويس Application)C# (Web گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/29/

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "استاندارد مهارت و آموزشي مهندس برنامه نويس Application)C# (Web گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/29/"

رونوشت

1 استاندارد مهارت و آموزشي مهندس برنامه نويس Application)C# (Web گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 8// كد استاندارد 0-8/29//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت - ساختمان فناوري اطلاعات و ارتباطات- طبقه چهارم تلفن 99 و 920 دورنگار 97 كدپستي از كليه صاحب نظران تقاضا دارد پيشنهادات و نظرات خود را درباره اين سند آموزشي به نشانيهاي مذكور اعلام نمايند. معاونت پژوهش و برنامه ريزي تهران-خيابان آزادي- نبش چهارراه خوش- سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور- طبقه پنجم تلفن 95 دورنگار 9272 كدپستي

2 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web خلاصه استاندارد تعريف مفاهيم سطوح يادگيري آشنايي به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي به مفهوم قدرت انجام كار مشخصات عمومي شغل مهندس درتوسعهWebهايEnterprise با ASP.NET يك مهندس كامپيوتر است كه با آموخته هاي خود ميتواند در تيمهاي مهندسي كامپيوتردر تجزيه و تحليل طراحي پياده سازي تست ونگهداري و مشاوره و تحقيق سيستمهاي E-museum E-Economy Network Marketing E-Tourism E-Learning E-Bossiness E-Commerce E-Banking E-Government Tele-Medicine E-Marketing و مشابه آن در مراكز كامپيوتري ICT IT و IKT و پاركهاي تكنولوژي و ديگر موارد مشابه انجام وظيفه كند.همچنين مهندس درتوسعهWebهايE-Enterprise با ASP.NET كسي است كه از عهده شناخت مفاهيم اوليه و اساسي برنامه نويسي WEB با VISUAL BASIC.NET برنامه نويسي WEB با WEB براي ADO.NET كار با ASP.NET OBJECTS با WEB PAGES ساخت C# CUSTOM WEB با ACCELERATING SERVER RESPONSE انجام APPLICATIONS SERVICES و انجام INTEGRATION وMIGRATION برآيد. ويژگي هاي كارآموزورودي حداقل ميزان تحصيلات مهندس كامپيوتر حداقل توانايي جسمي متناسب با شغل مربوطه مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد طول دوره آموزشي طول دوره آموزش زمان آموزش نظري زمان آموزش عملي زمان كارآموزي در محيط كار زمان اجراي پروژه زمان سنجش مهارت 80 - روش ارزيابي مهارت كارآموز - امتياز سنجش نظري(دانش فني) %25 2 -امتياز سنجش عملي % امتياز سنجش مشاهده اي % امتياز سنجش نتايج كار عملي %5 ويژگيهاي نيروي آموزشي حداقل سطح تحصيلات فوق ليسانس مرتبط

3 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web فهرست توانايي هاي شغل با CUSTOM رديف 2 5 عنوان توانايي توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي توانايي برنامه نويسي WEB با VISUAL BASIC.NET توانايي برنامه نويسي WEB با #C توانايي ساخت WEB PAGES با ASP.NET OBJECTS توانايي كار با ADO.NET براي WEB APPLICATIONS توانايي انجام ACCELERATING SERVER RESPONSE WEB SERVICES 2

4 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web اهداف و ريزبرنامه درسي زمان آموزش نظري عملي جمع 2 8 توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي WEB APPLICATIONS آشنايي با Unique challenges درخصوص Web - شناسايي اصول كار با Three-tier client/server vs. Web development شناسايي اصول انجام Developing با Visual Studio.NET -2 - شناسايي اصول كار با Maintaining state across Web pages شناسايي اصول كار با ASP.NET object model - -5 شناسايي اصول انجام Managing براي request-response cycle شناسايي اصول انجام Building user interfaces با ASP براي توانايي كار با SITE NAVIGATION 2- شناسايي اصول انجام Navigation باcode شناسايي اصول كار با Intrasite navigation با Server.Transfer شناسايي اصول كار با Intersite navigation با Response.Redirect شناسايي اصول انجام Integrating client-& server-side navigation شناسايي اصول انجام Implementing links با شناسايي اصول انجام Connecting pages با Hyperlink شناسايي اصول انجام Integrating code با Button, LinkButton و ImageButton USER يك IMPLEMENTING با Visual Studio توانايي انجام WEB باFORMS INTERFACE (UI) شناسايي اصول انجام Creating يك UI.NET -

5 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web اهداف و ريزبرنامه درسي نظري زمان آموزش عملي جمع -2 شناسايي اصول انجام Populating Web Forms با TextBoxes, ListBoxes, ASP.NET Dropdowns, CheckBoxes, RadioButtons شناسايي اصول انجام Interacting با fundamental - - شناسايي اصول انجام Controlling formats با Cascading Style Sheets (CSS) organizing و Grouping Dynamically adding براي شناسايي اصول انجام شناسايي اصول كار با runtime شناسايي اصول انجام Designing dynamic pages با panels بوسيله Managing templates -8 شناسايي اصول انجام -9 شناسايي اصول انجام Validating data بوسيله Validator Developing validation strategies Client- vs. server-side validation شناسايي اصول انجام شناسايي اصول كار با شناسايي اصول كار با Required, Validator Range, Comparison, Summary, RegularExpression - شناسايي اصول انجام Implementing business rules با Custom Validator شناسايي اصول برنامه نويسي Web Form شناسايي اصول انجامListBoxes Manipulating و - -5 RadioButtonLists و CheckBoxListsوDropDownLists - شناسايي اصول انجام Adding new client-side attributes

6 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web اهداف و ريزبرنامه درسي زمان آموزش نظري عملي جمع -7 شناسايي اصول انجام Configuring بوسيله code -8 شناسايي اصول انجام Integrating TreeViews در داخل UI 2 8 توانايي كار با & OBJECTS ASP.NET CONTROLS آشنايي با Strategies براي maintaining state - شناسايي اصول انجام Building روي ViewState براي page state management شناسايي اصول انجام Employing يك Session object براي user-based state management شناسايي اصول انجام Building custom شناسايي اصول انجام Encapsulating code درداخل reusable شناسايي اصول انجام Inheriting درمورد existing در Visual Basic.NET و C# شناسايي اصول كار با Adding new functionality شناسايي اصول انجام Developing Web applications با ASP.NET Page object شناسايي اصول كار با Processing page events -8-9 شناسايي اصول انجام Integrating با client-side triggered events شناسايي اصول انجام Initiating processing با AutoPostBack شناسايي اصول انجام Creating cross-browser solutions شناسايي اصول انجام Diagnosing و catching errors - شناسايي اصول كار با Advanced Web Form -5 شناسايي اصول كار با XML - شناسايي اصول كار با Dynamically building tables -7 شناسايي اصول انجام Inserting HTML 5

7 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web اهداف و ريزبرنامه درسي زمان آموزش نظري عملي جمع توانايي كار با چگونگي اتصال به DATABASES 5- شناسايي اصول كار با Binding data براي Web Form Visual Studio با database from 5-2 شناسايي اصول كار با.NET 5- شناسايي اصول انجام Populating data درداخل Web 5- شناسايي اصول انجام Updating, deleting & inserting records شناسايي اصول انجام Building يك UI با DataList 5-5 شناسايي اصول انجام Binding يك DataList با- drag-and 5- drop 5-7 شناسايي اصول انجام Building templated forms 5-8 شناسايي اصول انجام Updating و deleting data 5-9 شناسايي اصول كار با Rapid development با DataGrid شناسايي اصول انجام Extending يك DataGrid با 5-0 templates شناسايي اصول انجام Supporting sorting و paging براي 5- data شناسايي اصول انجام Accessing data از DataGrid در 5-2 C# و Visual Basic.NET PACKAGING توان ايي انج ام ASP.NET APPLICATIONS - شناسايي اصول كار با Windows Installer vs. XCOPY -2 شناسايي اصول انجام Deploying براي application نمونه ساخته شده در طول دوره

8 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web فهرست استاندارد تجهيزات ابزار مواد و وسايل رسانه اي مشخصات فني رديف كامپيوتر پنتيومIV كامل يا مشابه يابالاتر براي تعداد Windows يا server 200 Windows Xp CD نرم افزارهاي Visual Studio. NET200-.NET FrameWork- IIS- FrontPage 200- DreamWeaver MX-Flash MX- SQL Server Photoshop CS Image Ready CS Fireworks MX Opera Netscape Navigator Windows Xp Windows server اينترنت چاپگر اسكنر CDهاي آموزشي پوستر 5 7 7

9 نام شغل مهندس برنامه نويس Application)C# (Web فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي رديف 2 5 سايتهاي اينترنتي بهترين مرجع و منبع براي برنامه نويسي با ASP.NET ميباشند. ASP.NET آموزشي طراحي وب و CDهاي #C آموزشي CDهاي كليه مستندات آموزشي مربوط به Visual Studio.NET در سايت http//www. microsoft.com Microsoft MSDN 8

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/ كد استاندارد: 0-4/7// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي توسعه دهنده وب با ColdFusion گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/30/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي توسعه دهنده وب با ColdFusion گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/30/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي توسعه دهنده وب گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 184/6/1 كد استاندارد: 0-84/0/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس توسعه سيستم ها با XML گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-8/// 0 6 0 0 0 Isco-08 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل E-Commerce مهندس سازنده Webه Site يا گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard

Microsoft Word - roy jeld standard استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در سرپرستي تيمهاي مجازي و راه دور گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84// كد استاندارد : 0-23/84//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard.doc

Microsoft Word - roy jeld standard.doc استاندارد مهارت و آموزشي مديرزنجيره پشتيباني( SCM ) گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/1 كد استاندارد : 0-3/83/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح DB رابطه اي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/94/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح DB رابطه اي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/94/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح DB رابطه اي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1//1 كد استاندارد: 0-/9/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/99/1/2 دف

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/99/1/2 دف استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 38/6/ كد استاندارد: 0-8/99//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس پشتيبان نرم افزار Open Source درLinux گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس پشتيبان نرم افزار Open Source درLinux گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0- استاندارد مهارت و آموزشي مهندس پشتيبان نرم افزار Open Source درLinux گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-23/98/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح DB اي رابطه گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل Isco-0 0 7 0 0 0 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين عمومي امنيت شبكه گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد : 0-42/24/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين عمومي امنيت شبكه گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد : 0-42/24/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين عمومي امنيت شبكه گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 8// كد استاندارد : 0-/// دفتر طرح و برنامه ريزي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 89.docx

Microsoft Word - 89.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل نرم پشتيبان مهندس افزار Open Source درLinux گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 2 1 2 Isco-08 4 0 3 1 6 0

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس برنامه نويس PERL گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/26/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس برنامه نويس PERL گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/26/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي مهندس برنامه نويس PERL گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1//1 كد استاندارد: 0-//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form6

Microsoft Word - Form6 استاندارد مهارت و آموزشي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : -4/9//4/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل Linux تكنسين امنيت سيستمهاي گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 9 Isco-0 0 0 0 0 0 نسخه شناسه شايستگي شناسه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس كيفيت نرم افزار گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -3/96// 9 4 3 8 Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل الكترونيكي كار و كسب امنيت در كامپيوتر مهندس گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 2 2 9 Isco-0 0 7 0 0 0 نسخه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مديرISP مراكزIT تحت UNIX/LINUX گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/2/1 كد استاندارد :3-42/16/1/2 دفت

استاندارد مهارت و آموزشي مديرISP مراكزIT تحت UNIX/LINUX گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/2/1 كد استاندارد :3-42/16/1/2 دفت استاندارد مهارت و آموزشي مديرISP مراكزIT تحت UNIX/LINUX گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: // كد استاندارد :-/6// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل كوچك ه يا شبكه تجهيزات تكنسين گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 5 Isco-0 0 5 0 5 7 0 0 0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس كامپيوتر در مديريت كيفيت پروژه گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/6// 9 0 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard

Microsoft Word - roy jeld standard استاندارد مهارت و آموزشي متخصص PERL براي توسعه WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/1 كد استاندارد : 0-84/21/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهای پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازی وب سایت

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهاي پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازي وب سایت

توضیحات بیشتر

طرح درس دوره Microsoft Full-Stack.NET Developer خلاصه: این دوره براي دانشجویان و کلیه فراگیران (حتی مبتدي) رشته هاي مهندسی نرم افزار (یا رشته هاي دیگر

طرح درس دوره Microsoft Full-Stack.NET Developer خلاصه: این دوره براي دانشجویان و کلیه فراگیران (حتی مبتدي) رشته هاي مهندسی نرم افزار (یا رشته هاي دیگر طرح درس دوره Microsoft Full-Stack.NET Developer خلاصه: این دوره براي دانشجویان و کلیه فراگیران (حتی مبتدي) رشته هاي مهندسی نرم افزار (یا رشته هاي دیگر) است که قصد دارند برنامه نویسی را به عنوان رشته کاري

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي برنامه نويس زبان DELPHI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1 / 1379/1 كد استاندارد: 0-84/79/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي برنامه نويس زبان DELPHI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1 / 1379/1 كد استاندارد: 0-84/79/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي برنامه نويس زبان DELPHI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1 / 179/1 كد استاندارد: 0-84/79/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

آموزش MVC -ساخت Core Razor Pages در پروژه MVC Core Razor Pages یک ویژگی جدید در ASP.NET Core MVC است. ما می توانیم سناریوهای page-focused وجود دارد از

آموزش MVC -ساخت Core Razor Pages در پروژه MVC Core Razor Pages یک ویژگی جدید در ASP.NET Core MVC است. ما می توانیم سناریوهای page-focused وجود دارد از آموزش MVC -ساخت Core Razor Pages در پروژه MVC Core Razor Pages یک ویژگی جدید در ASP.NET Core MVC است. ما می توانیم سناریوهای page-focused وجود دارد از این روش استفاده کنیم. ایجاد Razor Pages در ASP.NET

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25.docx

Microsoft Word - 25.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل رايانه كار DIRECTOR گروه شغلي فناوري اطلاعات 6 6 كد ملي آموزش شغل 0 0 7 0 0 0 0 6/7// Isco0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Adakco-agahi92.doc

Microsoft Word - Adakco-agahi92.doc آگهی دعوت به همکاری در شرکت نرم افزاری آداک دفتر زنجان شرکت نرم افزاری آداک.١.٢.٣.٤ فعال در زمینه تولید و توسعه سامانه های مبتنی بر وب با بیش از ١٥٠ نمونه موفق ملی و بین المللی با محیطی پویا و دانش محور

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک / رشته تحصیلی سوابق شرایط و مهارتهای مورد نیاز 1- آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه 2- توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان

ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک / رشته تحصیلی سوابق شرایط و مهارتهای مورد نیاز 1- آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه 2- توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک / رشته تحصیلی سوابق شرایط و مهارتهای مورد نیاز 1- آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه 2- توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان 3- ترجیحا دارای گواهینامه موتور سیکلت پشتیبان دستگاه

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی (2) C# Programming in اهداف دوره :این دوره بر اساس نقشه آموزشی جدید شرکت مایکروسافت در سال 2102 برای کسب مدارک تخصصی طراحی شده است.

دوره برنامه نویسی (2) C# Programming in اهداف دوره :این دوره بر اساس نقشه آموزشی جدید شرکت مایکروسافت در سال 2102 برای کسب مدارک تخصصی طراحی شده است. دوره برنامه نویسی (2) C# Programming in اهداف دوره :این دوره بر اساس نقشه آموزشی جدید شرکت مایکروسافت در سال 2102 برای کسب مدارک تخصصی طراحی شده است. گسترش روز افزون تکنولوژی Microsoft Certified Solutions

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET ASP.NET امکان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

ResumeFa

ResumeFa تاریخ آخرین بروزرسانی رزومه: 1398/01/24 شرکت طرح و توسعه لاله گستر نیایش - تجارت / بازرگانی - تهران تیر 1396 تا کنون (1 سال و 10 ماه) راه اندازی کل شبکه شرکت از ابتدا سیدعلی موحدحسنی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل برنامه نويس زبان گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 23/78 2 3 4 3 3 6 Isco8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ali_Azarhoosh-Resume_96.docx

Microsoft Word - Ali_Azarhoosh-Resume_96.docx نام: علي اطلاعات شخصي نام خانوادگي: آذرهوش تلفن همراه : 98-912-5496829+ تلفن مستقيم : 02188824824 وضعيت تاهل : متاهل وضعيت خدمت سربازي : داراي زبان ه يا كارت پايان خدمت داراي تسلط : فارسي انگليسي (آي ين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc فرم 7-5 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و پژوهشهاي علمی و فنی عنوان رشته آموزشی : نقشه کشی و عمران عنوان پودمان آموزشی : طراحی معماري با نرم افزارUP SKETCH کد پودمان ITC-DR-268: تاریخ تصویب: تاریخ باز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي و آموزش شغل استاندارد عنوان شغل مديريت شبكهNETWARE NOVELL- ريزي برنامه گروه درسي فنآو

بسمه تعالي معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي و آموزش شغل استاندارد عنوان شغل مديريت شبكهNETWARE NOVELL- ريزي برنامه گروه درسي فنآو بسمه تعالي معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي و آموزش شغل استاندارد عنوان شغل مديريت شبكهNETWARE NOVELL ريزي برنامه گروه درسي فنآوري اطالعات كد ملي شغل 852/28 9/5/ تاريخ تدوين استاندارد

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش هيدروگرافي با نرم افزار Hypack گروه شغلي عمران شماره ملي شناسايي شغل 0-31/

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش هيدروگرافي با نرم افزار Hypack گروه شغلي عمران شماره ملي شناسايي شغل 0-31/ معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش هيدروگرافي با نرم افزار Hypack گروه شغلي عمران شماره ملي شناسايي شغل 03///6/ نظارت بر تدوين محتوا و تصويب : دفتر طرح و برنامه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ه حم بس م ا ه لل الر ن ه الر حی م 1 DATA MINING IN VISUAL STUDIO SSAS (SQL Server Analysis Services) 2 فهرست ) مقدمه هدف از انجام پروژه سرویس های آنالیز چگونگی ایجاد و کار با مدل های داده کاوی ایجاد یک

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2098C7D1C8D120E4D1E320C7DDD2C7D120484C4D20CFD120CACDE1EDE120E5C7ED208DE4CF20D3D8CDED>

<4D F736F F D2098C7D1C8D120E4D1E320C7DDD2C7D120484C4D20CFD120CACDE1EDE120E5C7ED208DE4CF20D3D8CDED> معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي شايستگي آموزش استاندارد كاربر نرم افزار HLM در تحليل هاي چند سطحي گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شايستگي 5 5009 تاريخ تدوين استاندارد :94/0/06 نظارت بر تدوين

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خدا مهندسي اينترنت اساليد پنجم فرید رضازاده Decide what to index Collect it Index it (efficiently) Keep the index up to date Provide user-friendly query facilities How Search Engines Work? GoogleBot(Spider)

توضیحات بیشتر

شغل آموزش استاندارد عنوان آموزش شغل برنامه نویس LINQ گروه شغلي فناوری اطالعات كد ملي آموزش شغل تاریخ تدوین استاندارد :1931/6/1

شغل آموزش استاندارد عنوان آموزش شغل برنامه نویس LINQ گروه شغلي فناوری اطالعات كد ملي آموزش شغل تاریخ تدوین استاندارد :1931/6/1 شغل آموزش استاندارد عنوان آموزش شغل برنامه نویس LINQ گروه شغلي فناوری اطالعات كد ملي آموزش شغل تاریخ تدوین استاندارد :// نظارت بر تدوین محتوا و تصویب : دفتر طرح و برنامه های درسي كد ملي شناسایي آموزش شغل:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل توليد كننده ويدي و محتواي الكترونيكي براي آموزش واراي ه گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 4 0 0 6 6 0 0

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز

بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز فايل tahlildadeh.com: کليه حقوق مادی و معنوی اين مقاله

توضیحات بیشتر

Finding Info on the Web

Finding Info on the Web حسن بشیری آموزشکده فنی و حرفهای 1395 o o آشنایی با روشهای مدیریت منابع الکترونیکی در پژوهش مبانی اینترنت و منابع اطلاعاتی ابزارهای جستجو در وب کاربست برخی ابزارهای پژوهش o شیوههای موثر جستجو کردن در وب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Autumn & WinterTimetable93.docx

Microsoft Word - Autumn & WinterTimetable93.docx دوم 1393 زمان بندي شش ماهه برنامه فهرست IT اراي ه دوره هاي تخصصي سماتك پيشرو در انفورماتيك عالي رتبه بندي شوراي داري گواهي زمينه آموزش و پژوهش در كارمندان دولت داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديريت

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شايستگي طراحي سطوح پيچيده و سطوح آزاد با استفاده از نرم افزار CATIA V5 گروه شغلي مكاني

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شايستگي طراحي سطوح پيچيده و سطوح آزاد با استفاده از نرم افزار CATIA V5 گروه شغلي مكاني معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شايستگي طراحي سطوح پيچيده و سطوح آزاد با استفاده از نرم افزار CATIA V5 گروه شغلي مكانيك شماره ملي شناسايي شغل 0-32/26// نظارت بر تدوين محتوا

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه 1 گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 7-76/65/1/4

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه 1 گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 7-76/65/1/4 معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 776/65// نظارت بر تدوين محتوا و تصويب : دفتر طرح و برنامه هاي درسي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي توليد چند رسانه اي با Authorware گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد : 0-84/87/1/

استاندارد مهارت و آموزشي توليد چند رسانه اي با Authorware گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد : 0-84/87/1/ استاندارد مهارت و آموزشي توليد چند رسانه اي با Authorware گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 8/0/0 كد استاندارد : 08/87// از كليه صاحب نظران تقاضا دارد پيشنهادات و نظرات خود را درباره

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ شارپ سی برنامه ساختار آموزش از تر( )کوچک تر ساده ساختار به

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تراشكار CNC درجه 2 گروه برنامه ريزي درسي مكانيك تاريخ شروع اعتبار: 88/1/1 كد استاندارد : 8-33/84/2/3 دفتر طرح و برنامه هاي در

استاندارد مهارت و آموزشي تراشكار CNC درجه 2 گروه برنامه ريزي درسي مكانيك تاريخ شروع اعتبار: 88/1/1 كد استاندارد : 8-33/84/2/3 دفتر طرح و برنامه هاي در استاندارد مهارت و آموزشي تراشكار CNC درجه گروه برنامه ريزي درسي مكانيك تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : 8/84// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران خيابان آزادي خيابان خوش شمالي تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D C7CAE6E3C7D3EDE6E420E620C8D1E4C7E3E520E4E6EDD3ED>

<4D F736F F D C7CAE6E3C7D3EDE6E420E620C8D1E4C7E3E520E4E6EDD3ED> بسمه تعالي معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي شايستگي آموزش استاندارد اتوماسيون و برنامه نويسي ITS PLC Professional Edition گروه شغلي كنترل و ابزار دقيق كد ملي آموزش شايستگي 339300 تاريخ تدوين استاندارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summer TimetableSematec93-v.2.0.docx

Microsoft Word - Summer TimetableSematec93-v.2.0.docx زمان بندي تابستان 13933 برنامه فهرست IT اراي ه دوره هاي تخصصي سماتك پيشرو در داري گواهي رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك در زمينه آموزش و پژوهش دولت از ويژه كارمندان داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي معاونت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc فهرست مطالب فصل 1. آشنايي با نرمافزار WinCC و روش نصب آن... 1 1.1 مقدمه... 2 2.1 آشنايي با سيستمهاي مانيتورينگ صنعتي زيمنس... 2 3.1 قابليتهاي... WinCC 4 4.1 پيشنيازهاي لازم جهت نصب... WinCC 6 1.4.1 سختافزار

توضیحات بیشتر

آموزشگاه تحلیل داده آموزش ASP.Net MVC : آموزش ساختار پوشه ها در پروژهMVC Asp.Net درس 4 مهندس رفوآ افشین مولف : ١ تهران خیابان شریع

آموزشگاه تحلیل داده آموزش ASP.Net MVC : آموزش ساختار پوشه ها در پروژهMVC Asp.Net درس 4 مهندس رفوآ افشین مولف :   ١ تهران خیابان شریع آموزشگاه تحلیل داده آموزش ASP.Net MVC : آموزش ساختار پوشه ها در پروژهMVC Asp.Net درس 4 مهندس رفوآ افشین مولف : www.tahlildadeh.com ١ در درس قبلی اولین برنامه Asp.Net MVC خود را ایجاد کردیم. برنامه ویژوال

توضیحات بیشتر

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

مراحل نصب پیش نیازهای برنامه :Webkart 1 مراحل نصب IIS 1.1 مراحل نصب IIS در Windows7 مرحله اول: سی دی مربوط به ویندوز خود را در CD-ROM قرار دهید. مرحله

مراحل نصب پیش نیازهای برنامه :Webkart 1 مراحل نصب IIS 1.1 مراحل نصب IIS در Windows7 مرحله اول: سی دی مربوط به ویندوز خود را در CD-ROM قرار دهید. مرحله مراحل نصب پیش نیازهای برنامه :Webkart 1 مراحل نصب IIS 1.1 مراحل نصب IIS در Windows7 مرحله اول: سی دی مربوط به ویندوز خود را در CD-ROM قرار دهید. مرحله دوم: در این مرحله به Control panel رفته و Programs

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 69.docx

Microsoft Word - 69.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل طراح و توسعه دهنده سيستم هاي پايگاه داده با MARIADB-MYSQL گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 25-5-07-2 5

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - autopipe_Header

Microsoft Word - autopipe_Header معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شايستگي طراحي و آنالیز پايپینگ با نرم افزار Auto Pipe گروه شغلي تاسیسات 4 Isco08 4 كد ملي آموزش شايستگي 4 0 0 9 0 0

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E3D3C6E6E120D3EDE1E620E620DDE4C7E6D1ED20DAE1E6DDE5>

<4D F736F F D20E3D3C6E6E120D3EDE1E620E620DDE4C7E6D1ED20DAE1E6DDE5> معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مسئول سیلو علوفه فناوري و گروه شغلي امور دام وماکیان کد ملي آموزش شغل 4 Isco08 0 6 0 6 4 0 0 0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

رزومه

رزومه معرفی تیم نودسرو ارائه کننده لایسنس محصولات Eset وب سایت: nodsrv.com شروع فعالیت: 7831 مدیریت: امید یوسفی کارشناسی ارشد نرم افزار 1-1 معرفی کوتاه تیم نودسرو در سال 7831 با هدف توسعه و بهبود سیستم های سخت

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي فرزكار CNC درجه 2 گروه برنامه ريزي درسي مكانيك تاريخ شروع اعتبار: 88/1/1 كد استاندارد : 8-33/86/2/3 دفتر طرح و برنامه هاي درس

استاندارد مهارت و آموزشي فرزكار CNC درجه 2 گروه برنامه ريزي درسي مكانيك تاريخ شروع اعتبار: 88/1/1 كد استاندارد : 8-33/86/2/3 دفتر طرح و برنامه هاي درس استاندارد مهارت و آموزشي فرزكار CNC درجه گروه برنامه ريزي درسي مكانيك تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : 833/86//3 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران خيابان آزادي خيابان خوش شمالي تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه ی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98 رشته ی کارشناسی مهندسی صنایع جهت مشاهده آخرین تغییرات برنامه ی

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو بر روی هر یک از تجهیزاتی که از پروتکل IP/TCP پشتیبانی می کنند به ۲ طریق می توان Address IP تنظیم کرد. Static Dynamic - - حتما تمامی خوانندگان با روش static آشنایی دارند. همان روش وارد کردن آدرس ها بصورت

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شايستگي طراحي سازه هاي عمومي با نرم افزار Midas civil گروه صنايع عمران شماره ملي شناسا

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شايستگي طراحي سازه هاي عمومي با نرم افزار Midas civil گروه صنايع عمران شماره ملي شناسا معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شايستگي طراحي سازه هاي عمومي با نرم افزار Midas civil گروه صنايع عمران شماره ملي شناسايي شغل 32/ نظارت بر تدوين محتوا و تصويب : دفتر طرح

توضیحات بیشتر

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را با بهره گیري از اساتید مجرب جهت

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTML5 اجازه بدهید در شروع یک سرگرمی داشته باشیم. قرار

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر