مقایسه اثرات ضد قارچی نانوذرات طلا و نانوذرات نقره بر کاندیدا آلبیکنس جدا شده از مبتلایان ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه اثرات ضد قارچی نانوذرات طلا و نانوذرات نقره بر کاندیدا آلبیکنس جدا شده از مبتلایان ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی"

رونوشت

1 Original Article Comparing the antifungal effects of gold and silver nanoparticles isolated from patients with vulvovaginal candidiasis in-vitro Rahimzadeh-Torabi L 1*, Doudi M 1, Naghsh N 2, Golshani Z 1 1- Department of Microbiology, Faculty of Basic Science, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, I. R. Iran. 2- Department of Biology, Faculty of Basic Science, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, I. R. Iran. Abstract: Received February 6, 2016; Accepted July 13, 2016 Background: In recent years the emergence of resistance to opportunistic fungi (e.g. Candida albicans) has dramatically increased worldwide. The toxicity of antibacterial drugs and the occurrence of resistance to fungi and the resultant drug interactions make it necessary to assess new drugs. The aim of this study was to compare the antifungal effects of gold and silver nanoparticles on patients with vulvovaginal candidiasis. Materials and Methods: In order to identify the samples, the conventional mycological methods (morphology on corn meal/chrome agar and germ tube production) were utilized. To evaluate the antifungal effects of spherical silver and gold nanoparticles the diameter of inhibitory zone was measured using disk diffusion method. In addition, the minimum fungicidal concentration (MIC) and Minimum inhibitory concentration (MFC) of samples were determined by microdilution method. Results: Among the total identified isolates of Candida albicans (C. albicans), 58 samples were inhibited using spherical silver and gold nanoparticles with 10 nm diameter. The inhibitory zone diameter was between 0-19 mm. The MIC and MFC for silver and gold nanoparticles were 21.31±11.40; 32.15±25.77 ppm and 16.68±9.37; 7.93±4.72 ppm, respectively. Conclusion: The results of the present investigation showed that spherical gold and silver nanoparticles with 10 nm diameter have some antifungal effects against the Candida albicans. Probably in future the silver and gold nanoparticles have the potential of treating the vulvovaginal candidiasis. Keywords: Gold Nanoparticles, Silver nanoparticles, Vulvovaginal candidiasis, Candida albicans * Corresponding Author. Tel: Fax: Conflict of Interests: No Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, October, 2016; Vol. 20, No 4, Pages Please cite this article as: Rahimzadeh-Torabi L, Doudi M, Naghsh N, Golshani Z. Comparing the antifungal effects of gold and silver nanoparticles isolated from patients with vulvovaginal candidiasis in-vitro. Feyz 2016; 20(4):

2 مقايسه اثرات ضد قارچي نانوذرات طلا و نانوذرات نقره بر كانديدا آلبيكنس جدا شده از مبتلايان ولوواژينيت كانديدايي در شرايط آزمايشگاهي *1 لادن رحيمزاده ترابي منير دودي نوشين نقش زينب گلشني خلاصه: سابقه و هدف: در سالهاي اخير مقاومت سوشهاي قارچي فرصتطلب از نتايج: مقدمه امروزه مصرف تركيبات قارچي بهعلت دارا بودن عوارض جانبي وسيع بهميزان زيادي محدود شده است. سميت و مقاومت دارويي دلايل اصلي تحقيقات وسيع روي تركيبات ضد قارچي جديد و بررسي اثرات درماني آنها است. واژينيت شايعترين مشكل بيماريهاي زنان است [2 1]. واژينيتها بهطور عمده بهوسيله گونههاي كانديدا باكتري گاردنرلا واژيناليس و انگل تريكوموناس واژيناليس ايجاد ميشوند [3]. بيشتر متخصصين معتقدند كه 90 درصد موارد واژينيت واژينيت كانديدايي هستند [4]. 1 دانشجوي دكتري گروه ميكروبيولوژي دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان فلاورجان اصفهان ايران 2 استاديار گروه ميكروبيولوژي دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان فلاورجان اصفهان ايران 3 استاديار گروه زيست شناسي دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان فلاورجان اصفهان ايران 4 كارشناس ارشد ميكروبيولوژي گروه ميكروبيولوژي دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان فلاورجان اصفهان ايران * نشاني نويسنده مسي ول: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان دانشكده علوم پايه دورنويس: تلفن: پست الكترونيك: تاريخ دريافت: 94/11/17 تاريخ پذيرش نهايي: 95/4/23 متا سفانه بهعلت شباهت علايم انواع عفونتهاي واژن باهم و عدم توجه كافي به راههاي تشخيصي و اختصاصي اغلب درمان صحيح صورت نگرفته و علايم ادامه مييابد كه منجر به ناراحتي بيمار مي- شود و در برخي موارد نيز عوارضي مانند بيماري التهابي لگن سرويسيت مزمن و آلودگي دستگاه ادراري را در پي دارد [6 5]. كانديدا آلبيكنس albicans) (Candida مسي ول اصلي موارد عفونتهاي قارچي واژن است. برجستهترين علامت كانديدياز خارش واژن است ترشح واژينال ميتواند از حالت آبكي تا حالت غليظ يكنواخت متغير باشد [8 7]. Oriel و همكاران گزارش كردهاند جمله كانديدا آلبيكنس بهميزان زيادي افزايش يافته است. سميت داروهاي ضد ميكروبي ايجاد مقاومت در قارچها و تداخلهاي دارويي توجه به بررسي تركيبات دارويي جديد را خاطر نشان مي- سازد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر ضد قارچي نانوذرات نقره و طلا روي ولوواژينيت كانديدايي در شرايط آزمايشگاهي بود. مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي بهمنظور تشخيص نمونهها از روشهاي معمول قارچ شناسي شامل: شكل ظاهري بر محيط كورن ميل آگار و كروم آگار و ايجاد لوله زايا استفاده گرديد. جهت بررسي اثرات ضد قارچي نانوذرات نقره و نانوذرات طلاي كروي شكل خريداري شده از شركت نوترينو تهران قطر هاله ممانعت از رشد با استفاده از روش انتشار ديسك اندازهگيري شد. ميزان MIC و MFC ايزولهها با استفاده از روش ميكرودايلوشن تعيين گرديد. از مجموع ايزولههاي كانديدا آلبيكنس شناسايي شده تعداد 58 نمونه توسط نانوذرات نقره و نانوذرات طلا با قطر 10 نانومتر مهار شدند. قطر هاله ممانعت از رشد بين 19-0 ميليمتر بهدست آمد. MIC وMFC نانوذرات طلا بهترتيب 7/93±4/72 و 16/68±9/37 ppm و نانوذره نقره بهترتيب 21/31±11/40 و 32/15±25/77 ppm بهدست آمد. نتيجهگيري: نتايج حاصل از بررسي حاضر نشان دادند كه نانوذرات نقره و طلاي كروي با قطر 10 نانومتر تا حدودي داراي فعاليت ضد قارچي عليه كانديدا آلبيكنس ميباشند. احتمال دارد در آينده پس از بررسي اين نانوذرات بتوان در درمان عوامل مولد ولوواژينيت كانديدايي از آنها استفاده نمود. واژگانكليدي: نانوذرات طلا نانوذرات نقره كانديديازيس واژن كانديدا آلبيكنس دو ماهنامه علمي پژوهشي فيض دوره بيستم شماره 4 مهر و آبان 1395 صفحات كه خارش واژينال با يا بدون ترشح در 50 درصد افراد ديده ميشود درحاليكه ترشح فقط در 30 درصد افرادي كه كشت مثبت دارند وجود دارد [9]. شكايات باليني ناشي از كانديديازيس شامل سرخي و التهاب سرويكس و ترشح واژينال بوده و گاهي ترشحات سفيد بدون بو و تكه تكه در اين عفونت مشاهده ميگردد [10]. در مطالعه خرسندي در سال 1379 در تهران شايعترين شكايت زنان مبتلا به عفونت مربوط به ترشح با شيوع 60 درصد همچنين خارش و درد شكمي بهترتيب با شيوع 49 و 43 درصد بود [12 11]. اين بيماري با بيشترين شيوع در زنان سنين سال رخ ميدهد. خوشبختانه تعداد اندكي از بيماران دچار عود بيماري و عفونت مزمن ميشوند [13]. در انگلستان در سال

3 مقايسه اثرات ضد قارچي نانو ذرات طلا... ميزان شيوع كانديديازيس واژن بهترتيب 25 و 27 درصد گزارش شده است [14]. در مطالعه Ferris و همكاران در سال 1995 در دانشگاه جورجيا از 499 بيمار مبتلا به واژينيت در 20 درصد موارد كانديديازيس تشخيص داده شد [15]. در مجموع ممكن است كه علل شكايات واژينال در بررسي ميكروسكوپي بهراحتي تشخيص داده شوند با افزايش مصرف پيشگيرانه داروهايي نظير فلوكونازول شاهد افزايش گزارشهايي مربوط به افزايش مقاومت به اين داروها در برخي از گونههاي كانديدا هستيم [16]. استفاده از نانوذرات ميتواند براي درمان عفونتهاي قارچي نتيجهبخش بوده و اين ذرات بهخاطر خواص ويژه خود توانستهاند در مقايسه با آنتيبيوتيكها قدرت مهار بيشتري با غلظت كمتري داروها داشته باشند. زا نسبت به مهمترين خواص بحث برانگيز نانوذرات طلا اندازه بسيار كوچك و در مقابل فضاي سطحي بزرگشان است كه باعث افزايش فعاليتهاي شيميايي و بيولوژيكي انحلال- پذيري تحرك بسيار زياد در بدن انسان توانايي نفوذ به غشا سلول و خاصيت ضدباكتريايي و آنتيسرطاني آن است. نانوذرات نقره بهعلت خواص فيزيكوشيميايي جالب نظر بسياري از محققين را بهخود جلب نمودهاند [17]. از آنجاييكه برخي داروهاي رايج ضدقارچي داراي عوارض جانبي متعدد ازجمله سرطان و مسموميت هستند و همچنين مقاومت دارويي در مصرف آنها ايجاد ميشود و از طرفي تا ثيرات نانوذرات نقره و طلاي كروي شكل با قطر 10 نانومتر تابه حال براي اين نوع قارچ بررسي نشده است لذا اين تحقيق بهمنظور بررسي اثر ضد قارچي نانوذرات نقره و طلا روي كانديداهاي مولد ولوواژينيت كانديدايي در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. مواد و روشها اين مطالعه تجربي در شهر اصفهان و در مرداد 1394 و روي ايزولههاي جدا شده از بيماران مبتلا به كانديديازيس به- صورت تست پاپ اسمير در گروههاي سني مختلف صورت گرفت. در اين تحقيق از سويه استاندارد كانديدا آلبيكنس 1677 ATCC تهيه شده از مركز آموزش و تحقيقات بهداشتي اصفهان استفاده شد. مراحل تشخيص گونههاي كانديدا بدينمنظور ابتدا در شرايط كاملا استريل از نمونههاي قارچي مورد نظر بر پليت حاوي محيط كشت سابارو دكستروز آگار (مرك آلمان) كشت تازه تهيه شد و در انكوباتور 35 درجه سلسيوس قرار داده شد. تهيه لام مستقيم يك كلوني خالص از قارچ مربوطه انتخاب شده و بهكمك رنگآميزي لام مستقيم زير ميكروسكوپ مشاهده گرديد. پديده ايجاد لوله زايا براي تشخيص گونه كانديدا آلبيكنس پديده ايجاد لوله زايا بررسي شد. بدينمنظور يك كلوني از قارچ با يك سيسي سرم انساني مخلوط شد و 3-4 ساعت در انكوباتور 37 درجه سلسيوس قرار داده شد. پس از گذشت زمان 3-4 ساعت مقداري از سوسپانسيون را بين لام و لامل قرار داده و زير ميكروسكوپ ايجاد لوله زايا بررسي شد. كانديدا آلبيكنس در اين محيط لوله زايا ايجاد ميكند كه طول آن 2/5 برابر قطر سلول مادر است درحاليكه ساير گونههاي كانديدا لوله زايا ايجاد نميكنند و يا لوله زاياي آنها كوتاه است. آزمون فوق براي تا ييد نتايج بعد 72 از ساعت 3 بار تكرار شد (براي اين آزمون فوق 72 ساعت مورد بررسي قرار گرفت كه در 24 ساعت اوليه كشت قطر هاله عدم رشد بسيار كوچك است). براي ايجاد كلاميدوكونيدي در محيط كورن ميل آگار بهمنظور تشخيص كلاميدوكنيدي از محيط كورن ميل آگار (بيومارك هند) حاوي توي ين (80 مرك آلمان) استفاده شد. قسمتي از كلوني به- صورت يك خط افقي در محيط كشت تلقيح شد سپس پليتها به- مدت 24 تا 72 ساعت در دماي اتاق قرار گرفت. بعد از گذشت زمان محل تلقيح زير ميكروسكوپ بررسي شد. كشت در محيط كروم كانديدا آگار بهمنظور تشخيص گونههاي كانديدا كشت در محيط كروم آگار كانديدا (پاريس) انجام شد. يك كلوني از كشت تازه كانديدا روي محيط كروم آگار كانديدا بهصورت خطي كشت داده شد و در انكوباتور ساعت رنگ ايجاد شده درجه سلسيوس قرار داده شد. بعد از مدت زمان 48 تا كلوني كلوني سبز روشن نشانگر كانديدا آلبيكنس است. تهيه نمونه از كليه از استوك اصلي روي محيط كشت بررسي شد. نمونههاي كانديدا آلبيكنس جهت انواع انجام تستهاي تعيين حساسيت به نانوذرات نقره استفاده شد. بدين- منظور ابتدا در شرايط كاملا استريل از قارچ مورد نظر بر پليت حاوي سابورو دكستروز آگار كشت تازه 24 ساعته تهيه شد. سپس يك كلوني خالص از قارچ مربوطه انتخاب شده و در يك سيسي سرم فيزيولوژي استريل سوسپانسيون قارچي معادل 0/5 مك فارلند تهيه گرديد. 333

4 رحيم زاده ترابي و همكاران تهيه غلظتهاي مختلف از نانوذرات طلا و نانوذرات نقره 200 ميليليتر محلول كلوي يدي نانوذرات طلا بهصورت محلول كلوي يدي در اندازه 10 نانومتر و غلظت 100 ppm به شكل كروي و بهميزان 100 ميليليتر از شركت نوترينوي تهران خريداري شده و رقتهاي و ppm 50 از آن تهيه شد. در اين بررسي از نانوذرات نقره كروي شكل با قطر 10 نانومتر و فرمول شيميايي Ag كه توسط شركت نوترينو تهران طراحي و سنتز شده بود استفاده شد. اين نانوذرات بهصورت محلول كلوييدي يكنواخت قهوهاي رنگ با غلظت 1000 ppm و در فاز آناتاز تهيه شد. استوك اصلي نانوذرات نقره بهصورت محلول و با غلظت 1000 ppm بود. غلظتهاي مختلف از نانوذرات نقره /5 125 و ppm 500 با استفاده از حلال دي متيل سولفوكسايد (مرك آلمان) تهيه شد. در شكلهاي شماره 1 و 2 تصاوير ميكروسكوپ الكتروني (TEM) هر دو نانوذره فوق آورده شده است كه از شركت سازنده تهيه گرديد. همچنين رقتهاي مختلف با روش سري رقت از استوك اصلي تهيه شد. در طي انجام مراحل مختلف اين پژوهش محلولهاي ساخته شده در شرايط مناسب درون شيشه- هايي با رنگ تيره و دور از نور آفتاب نگهداري شدند. در هنگام تهيه اين محلولها از ماسك مربوطه و دستكشهاي لاتكس استفاده گرديد [18]. آزمون تعيين MIC و MFC نانوذرات نقره و نانوذرات طلا به- روش ميكرودايلوشن جهت بررسي اثرات ضد قارچي نانوذرات نقره حداقل غلظت مهاركنندگي از رشد قارچ ) inhibitory Minimum (concentration: MIC كشنده غلظت حداقل و (Minimum fungicidal concentration: MFC) قارچ بهروش ميكرودايلوشن در ميكروپليت 96 خانهاي بهترتيب مراحل زير انجام گرفت: ابتدا از محيط كشت سابارو دكستروز براث (مرك- آلمان) استريل 100 ميكروليتر داخل يك رديف از چاهكهاي ميكروپليت ريخته شد. در ادامه به اولين چاهك 100 ميكروليتر از بالاترين غلظت محلول نانونقره اضافه و خوب مخلوط شد (در اين مرحله چاهك اول حاوي 100 ميكروليتر محيط كشت مايع استريل و 100 ميكروليتر محلول نانونقره با غلظت 250 يا نصف غلظت اوليه است). از چاهك اول 100 ميكروليتر محلول برداشت گرديد و به چاهكهاي بعدي كه تنها محتوي 100 ميكروليتر محيط كشت بود اضافه شد. اين روند از چاهك دوم به سوم و بههمين ترتيب تا چاهك دهم ادامه پيدا كرد تا تمامي غلظتهاي مورد نظر ساخته شوند و 100 ميكروليتر از چاهك دهم دور ريخته شد تا حجم تمام چاهكها يكسان گردد. چاهك يازدهم بهعنوان كنترل مثبت حاوي 100 ميكروليتر از محيط كشت SDB استريل و به چاهك دوازدهم 100 ميكروليتر از محيط كشت مايع استريل بهعنوان كنترل منفي ريخته شد. در ادامه به همه چاهكها 10 ميكروليتر سوسپانسيون قارچي كه قبلا استاندارد سازي شده بود اضافه شد. براي نانوذرات طلا نيز تحت شرايط آسپتيك 100 ميكروليتر از محيط سابوروز دكستروز براث بههريك از 96 خانه چاهك ميكروپليت استريل اضافه شد. سپس 100 ميكروليتر از رقت 100 ppm نانوذره طلا به خانه اول ميكروپليت اضافه گرديد و رقت 50 ppm در خانه اول بهدست آمد. سپس با سمپلر 100 ميكروليتر از خانه اول به خانه دوم اضافه شد و اين عمل تا خانه آخر يعني تا 9 خانه تكرار شد تا رقتهاي مورد نظر (رقتهاي تهيه شده از نانوذرات طلا و 50 ppm بهدست آيد. خانههاي 10 و 11 در ميكروپليت مربوط به كنترل مثبت و منفي ميباشد. در نهايت به همه چاهكها 10 ميكروليتر از سوسپانسيون قارچي مربوط به هر ايزوله اضافه شد. ميكروپليتها بهمدت 24 ساعت در دماي 37 درجه سانتيگراد انكوبه شدند. سپس جذب نوري توسط دستگاه اليزا ريدر در طول موج نانومتر خوانده شد. پس از گذاشتن درپوش روي پليت الايزا بهمدت 48 ساعت در دماي درجه سلسيوس انكوبه شد. سپس توسط دستگاه الايزا جذب نمونهها مجددا خوانده شد. هر چاهكي كه جذب آن بعد از انكوباسيون بيشتر از جذب قبل از انكوباسيون بود بيانگر اين است كه رشد قارچ در آن چاهك صورت گرفته و كدورت ايجاد شده است كه اين كدورت ممكن است با چشم نيز قابل مشاهده باشد. اولين چاهكي كه در آن كدورت ايجاد نشده بود و جذب قبل و بعد از انكوباسيون تقريبا يكسان داشت به اين معني است كه كدورتي در آن ايجاد نشده و قارچ رشد نكرده است. بهعبارت ديگر نانوذرات نقره رشد قارچ را محدود نمودهاند. اين چاهك حداقل غلظت مهاركنندگي را نشان ميدهد. بههمين ترتيب آخرين رقتي كه در آن هيچگونه كدورتي قابل تشخيص نبود (عدم رشد) بهعنوان MIC در نظر گرفته شد. از دو چاهك قبل و بعد از چاهك مربوط به MIC بهميزان 10 ميكرو- ليتر برداشت شد و به پتريديش حاوي محيط كشت SDA برده شد. از آب مقطر استريل بهعنوان كنترل منفي و از ديسك دارويي فلوكونازول 25 ميكروگرم (هايمدياي هند) بهعنوان كنترل مثبت استفاده شد. آزمايش براي هرنمونه سه بار تكرار گرديد و قطر هاله عدم رشد بر حسب ميليمتر بعد از 48 ساعت در 37 C اندازه- گيري شد. غلظتي كه قارچ در روي محيط كشت هيچگونه رشدي نداشت بهعنوان MFC در نظر گرفته شد. اين تست براي هر قارچ 4 بار تكرار شد. در نهايت با استفاده از SPSS ويرايش 15 و آناليز 334

5 مقايسه اثرات ضد قارچي نانو ذرات طلا... تفاوت ميانگينها بررسي شده و جداول و نمودارها با نرمافزار Excel 2010 رسم شد. نتايج در سطح معنيدار 0/001>P بررسي شد [19]. روش انتشار در آگار با انتهاي پيپت پاستور چاهكهايي در فواصل معيني از يكديگر روي محيط كشت ايجاد گرديد. محيط كشت SDA توسط 20 ميكروليتر از سوسپانسيون قارچ مورد نظر تلقيح شد و بهمدت 5 دقيقه در حرارت اتاق قرار داده شد. ميزان 100 ميكروليتر از رقت- هاي و 50 ppm تهيه شده از نانوذرات طلا به هر چاهك اضافه شد و ميزان 100 ميكروليتر از رقت /5 250 و ppm 500 تهيه شده از نانوذره نقره به هر چاهك اضافه گرديد. از ديسك حاوي فلوكونازول بهعنوان شاهد مثبت استفاده شد. نمونهها بهمدت ساعت در دماي 30 درجه سلسيوس نگهداري شدند و وجود يا عدم وجود هاله ممانعت از رشد در اطراف چاهكها بررسي گرديد [20]. نتايج نتايج تست چاهك حاصل از تاثير نانوذرات طلا روي نمونههاي كانديدا آلبيكنس نتايج حاصل از انتشار در چاهك نشان ميدهد كه قطر هاله عدم رشد نمونههاي قارچي با افزايش رقت نانوذرات طلا افزايش مييابد. قطر هاله عدم رشد در مورد نانوذرات طلا 10 نانومتر روي ايزولهها صفر تا 20 ميليمتر و قطر هاله عدم نانوذره نقره صفر تا 13 ميليمتر بود. جدول شماره 1 ميانگين و انحراف معيار قطر هاله عدم رشد در چهار غلظت مختلف از نانوذرات طلا و نانوذرات نقره مورد بررسي را نشان ميدهد. ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت 50 ppm از نانوذرات طلا بزرگتر از ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت ppm 500 از نانوذره نقره ميباشد و نانوذرات طلا در مقايسه با نانوذره نقره در هر چهار غلظت بررسي شده ميانگين قطر هاله عدم رشد بالاتري داشت سطح معنيداري آزمون تقريبا برابر با صفر بود (0/001>P). شكلهاي شماره 3 و 4 نيز تا ثير غلظتهاي و ppm 50 از نانوذرات طلا و غلظتهاي /5 و ppm 500 از نانوذره نقره را به- وضوح نشان داده كه نانوذرات طلا در غلظتهاي مختلف بيشترين قطر هاله عدم رشد را داشتهاند. مقادير قطر هاله عدم رشد در فلوكونازول همانطور كه انتظار ميرفت برابر 18 با ميليمتر بود. شكل شماره 1- تصوير TEM از نانوذرات نقره شكل شماره 2- تصوير TEM از نانوذرات طلا جدول شماره 1- ميانگين و انحراف معيار قطر هاله عدم رشد در غلظتهاي از نانو ذرات طلا و نانو ذرات نقره (برحسب ميلي متر) X ± SD 3/68±1/73 غلظت Silver Nanoparticles concentration 62/5 X ± SD 8/34±4/42 غلظت Gold nanoparticles concentration 5 6/39±4/ /76±9/ /26±7/ /95±13/ /85±9/ /92±15/23 50 روي نمونههاي كانديديازيس واژن جداسازي شده از بيماران به روش ميكرودايلوشن MFC و MIC نتايج نانوذرات طلا بر طبق اين روش براي نمونههاي فوق تعيين شد. MFC و MIC نانو- ذرات طلا بهترتيب 7/93±4/72 و 16/68±9/37 ميليمتر و براي 335

6 رحيم زاده ترابي و همكاران نانوذره نقره بهترتيب 21/31±11/40 و 32/15±25/77 ميليمتر به- دست آمد. بر اساس نتايج بهدست آمده فعاليت ضد قارچي نانو- ذرات طلا نسبت به نانوذرات نقره بيشتر بود. نتايج اين ميانگينها در جدول شماره 2 ارايه شده است. جدول شماره 2- ميانگين و انحراف معيار حداقل غلظت مهاركنندگي (MIC) و حداقل غلظت كشندگي (MFC) نانوذرات طلا و نانوذرات نقره (برحسب ميليمتر) MFC 16/68±9/37 32/15±25/77 MIC 7/93±4/72 21/31±11/40 Gold nanoparticles Silver Nanoparticles شكل شماره 3 شكل شماره 4 شكل شماره 3- نمايش تا ثير غلظتهاي /5 و ppm 500 نانوذرات نقره روي ايزولههاي كانديدا آلبيكنس بهروش انتشار در چاهك شكل شماره 4- نمايش تا ثير غلظتهاي و 20 5 ppm نانوذرات طلا روي ايزولههاي كانديدا آلبيكنس بهروش انتشار در چاهك بحث از مجموع ايزولههاي كانديدا آلبيكنس شناسايي شده تعداد 58 نمونه توسط نانوذرات نقره و نانوذرات طلا با قطر 10 نانومتر مهار شدند. قطر هاله ممانعت از رشد بين 19-0 ميليمتر بهدست آمد. نتايج حاصل از MIC و MFC نيز اين نتايج را تاييد كردند. باتوجه به اينكه قطر هاله ممانعت از رشد در مورد سويه استاندارد كانديدا آلبيكنس (ATCC-1677) و نانوذرات نقره جزء كوچك- ترين هالهها است ميتوان گفت سويه استاندارد كانديدا آلبيكنس طي گذشت زمان بسيار مقاوم شده است بهطوريكه نانوذرات نقره فعاليت مهاري كمي نسبت به قارچهاي باليني روي اين سويه داشتند درست برعكس نانوذرات طلا كه تاثير بيشتري داشتند. نكته حاي ز اهميت آن است كه قطر هاله عدم رشد نانوذرات نقره در تمام نمونهها كمتر از نانوذرات طلا بود. اين مسي له بيانگر فعاليت مهاري كم نانوذرات نقره در مقايسه با نانوذرات طلا ميباشد. Chwalibog و همكاران بيان كردند كه نانوذرات نقره نانوذرات طلا و نانوپلاتين (نانوذرات فلزي) براي باكتريها و قارچها مضر هستند و با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني تغييرات مورفولوژي ديسك فلوكونازول كنترل منفي حاصل از برهمكنش ميكروارگانيسمها و نانوذرات را نشان دادند اين برهمكنش باعث آسيب ديدن سلولهاي قارچ ميشود. نانو- ذرات نقره به سطح سلول ميكروبي متصل ميشوند و اين اتصال باعث تغييرات ساختماني و آسيب سلول ميگردد و بهطور خاص فعاليت حياتي سلول نظير نفوذپذيري اثر بر فعاليت آنزيمهاي زنجيره تنفسي و در نهايت مرگ سلول را منجر ميشود. نانوذرات نقره رشد مخمر را مهار ميكند و فعاليت ضد قارچي عليه گونههاي مختلف كانديدا دارد. نانوذرات طلا ديواره سلولي و غشاي سيتو - پلاسمي را در كانديدا آلبيكنس تخريب ميكند و باعث آزادشدن مواد هوموژن شده و سپس به مواد فيلامنتي متصل شده و باعث متلاشي شدن سلول ميگردد [21] كه نتيجه فوق با نتيجه پژوهش حاضر همپوشاني دارد. فرآيند درمان بهوسيله نانوذرات طلا مي- تواند باعث كمترشدن طول دوره درمان و عوارض جانبي ناشي از داروها شود. با توجه به اثبات اثرات نقره روي مرگ سلولهاي باكتري و قارچ احتمالا در تحقيق حاضر نيز اين نانوذرات با مكانيسم مشابهي از طريق آزاد سازي راديكالهاي آزاد ناشي از نانوذرات نقره به سلولهاي قارچ حمله نموده و باعث دگرگون- 336

7 مقايسه اثرات ضد قارچي نانو ذرات طلا... سازي ميكروارگانيسمها بهوسيله تبديل پيوندهاي SH به S-Ag شدهاند. در اين مكانيسم نانوذرات نقره به مرور يونهاي نقره از خود ساطع ميكنند كه اين يون ها طي واكنش جانشيني باندهاي -SH را در جداره ميكروارگانيسمها به باندهاي -S-Ag تبديل مي- كنند و نتيجه اين واكنش از بين رفتن ميكروارگانيسمها است [22]. Jebali و همكاران نيز خاصيت ضد قارچي نانوذرات طلاي كروي را روي ايزولههاي كانديدا آلبيكنس و همچنين كانديدا آلبيكنس استاندارد در شرايط آزمايشگاهي نشان دادند و همانند تحقيق ما گزارش كردند كه نانوذرات نقره داراي فعاليت ضد قارچي قابل توجهي بر عليه سويه مورد آزمايش است [23]. Martinez- Gguterrez و همكاران در سال 2010 پس از ساخت 15 نوع از نانوذرات نقره و نانوذرات 2Tio و تركيبي از اين دو فعاليت ضد ميكروبي آنها را بر عليه سويههاي باكتريايي و قارچي فرصت طلب و پاتوژن مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنها نشان داد كه نانوذرات نقره در ابعاد نانومتر بيشترين فعاليت ضد باكتري را بين ساير نانوذرات ساختگي دارا ميباشند. هريك از نانوذرات نقره و نانوذرات 2Tio بهتنهايي فعاليت ضد قارچي كمي داشتند اما زمانيكه در طي دوره سنتز با يكديگر تركيب شدند فعاليت ضد قارچي آنها افزايش يافت [24] درحاليكه در تحقيق حاضر نانو- ذرات نقره با قطر 10 nm اثر مهاري ناچيزي روي قارچ هاي باليني كانديدا آلبيكنس و همچنين سويه استاندارد آن داشتند. ممكن است نانوذرات نقره در قطر بيشتر تا ثير مهاري بيشتري نسبت به نانوذره طلا در مورد قارچهاي مزبور از خود نشان دهند. Zhang و همكاران در سال 2010 عنوان كردند كه نانوساختارها و نانوذرات بهطور خاص داراي خواص فيزيكي و شيميايي منحصر به فردي هستند كه اين خواص ميتوانند بهمنظور تسهيل مديريت داروهاي ضد ميكروبي و غلبه بر برخي محدوديتهاي موجود در روشهاي درماني ضد ميكروبي سنتي بهكار روند. در مطالعه حاضر نانوذرات نقره كروي با قطر 10 نانومتر تا ثير مهاري قابل توجهي از خود نشان ندادند لذا جهت استفاده درماني نياز به تحقيقات بيشتري در اين زمينه ميباشد [26 25]. Kim و همكاران فعاليت ضد قارچي نانوذرات نقره را بر عليه قارچ كانديدا آلبيكنس گزارش نمودند و نشان دادند كه نانوذرات نقره از طريق ايجاد اختلال در ساختار غشا قارچ اثرات ضد قارچي خود را اعمال ميكنند [27]. همچنين Wani و همكاران نشان دادند كه با توجه به توان بالقوه نانوذرات طلا در تاثير بر ايزولههاي باليني كانديدا آلبيكنس امكان استفاده از آنها در درمان بيماريها ميتواند مورد توجه قرار گيرد [28]. نانو- ذرات ميتوانند بهعنوان عوامل ضد باكتريايي و ضد قارچي عمل كنند. اين تاثير بر اساس اتصال به سطح سلولها ميباشد كه باعث تغيير و آسيب ساختار سلولي و همچنين عملكردهاي سلول نظير قابليت نفوذپذيري آن ميشود. همچنين با ايجاد شكافها و حفره - ها و اثر بر فعاليت آنزيمهاي زنجيره تنفسي باعث مرگ سلول مي- شوند. در تحقيق Zawrah و همكاران فعاليت ضد ميكروبي نانو- ذرات طلا بررسي شد. نانوذرات طلا به سطح كانديدا آلبيكنس متصل شده و باعث آسيب قابل مشاهده در سلولها همراه با تخريب كامل فلاژلها ميشود [29]. نصرالهي و همكاران پس از سنتز نانو- ذرات نقره فعاليت ضد قارچي آن را بر عليه دو نوع قارچ كانديدا آلبيكنس و ساكارومايسس سرويزيه مورد بررسي قرار دادند و گزارش كردند كه نانوذرات نقره داراي فعاليت ضد قارچي قابل توجهي بر عليه دو سويه مورد آزمايش است ميزان IC نانوذرات نقره در عليه دو قارچ نامبرده بهميزان چشمگيري كمتر از ميزان MIC آمفوتريسين B و فلوكونازول بود آنها بيان كردند كه نانو- ذرات نقره از طريق ايجاد اختلال در پتانسيل غشايي قارچهاي مذكور فعاليت ضد قارچي خود را اعمال ميكند. همچنين آناليز- هايي كه توسط ميكروسكوپ الكتروني انجام گرفته بود نشان داد كه تشكيل منافذ در غشاي سيتوپلاسمي قارچها سبب مرگ سلولي ميشود [30]. درحاليكه در تحقيق حاضر اثر نانوذرات نقره با قطر 10nm كمتر از نانو ذره طلا بود. با توجه به اينكه شكل و غلظت و قطر نانوذرات در خواص آنها تا ثيرات زيادي ميگذارد شايد بتوان علت تفاوت تا ثير را با توجه به خصوصيات نانوذرات بيان كرد. نتيجهگيري با توجه به توان بالقوه نانوذرات طلا و نقره در تاثير بر ايزولههاي باليني كانديدا آلبيكنس امكان استفاده از آنها در درمان بيماري ميتواند مورد توجه قرار گيرد. داد كه نانوذرات طلا نتايج حاصل از تحقيق نشان داراي تاثير ضدكانديدايي بسيار خوبي بوده و ميتوان از آن بهمنظور درمان عفونتهاي كانديدايي استفاده نمود. تشكر و قدرداني مقاله حاضر حاصل طرحي از گروه ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان ميباشد. از كليه پرسنل آزمايشگاه تحقيقاتي واحد فلاورجان-قهدريجان كه در انجام مراحل مربوط به نانوذرات از هيچ كوششي در راستاي انجام اين پروژه دريغ ننمودند تشكر و قدرداني بهعمل ميآيد. همچنين از مركز آموزش و تحقيقات بهداشتي اصفهان تقدير و تشكر ميگردد. 337

8 رحيم زاده ترابي و همكاران References: [1] Vrablik J, Masata J, Jedlickova A, Hajicková M. [Prospective study the prevalence of different candida strains and their sensitivity to different antimycotic treatment in women with vulvovaginal candidiasis]. Ceska Gynekol 2007; 72(1): [2] Kent HL. Epidemiology of vaginitis. Am J Obstet Gynecol 1991; 165(4 Pt 2): [3] Aalei B, Touhidi A. Prevalence of candida vaginits among symptomatic patients in kerman. J Qazvin Univ Med Sci 2000; 4(1): [in Persian] [4] Mosadegh M, Dehmoubed Sharifabadi A, Nasiri P, Esmaeili S, Naghibi F. The study of phytochemical, antifungal and antibacterial effects of teucrium polium and cichourium intybus. Scientific J Kurdistan Univ Med Sci 2002; 7(1): 1-6. [in Persian] [5] Biggs WS, Williams RM. Common gynecologic infections. Prim Care 2009; 36(1): 33-51, viii. [6] Vacheva-Dobrevski R, Kovachev S, Nacheva A, Stoev S, Vasilev N. Comparative study of itraconazole and fluconazole therapy in vaginal candidosis. Akush Ginekol (Sofiia) 2004; 43(1): [7] Quan M. Vaginitis: meeting the clinical a challenge. Clin Cornerstone 2000; 3(1): [8] Handa V, Stice CW. Fungal culture findings in cyclic vulvitis. Obstet Gynecol 2000; 96(2): [9] Oriel JD, Partridge BM, Denny MJ, Coleman JC. Genital yeast infections. Br Med J 1972; 4(5843): [10] Cristiano L, Rampello S, Noris C, Valota V. Bacterial vaginosis: prevalence in an Italian population of asymptomatic pregnant women and diagnostic aspects. Eur J Epidemiol 1996; 12(4): [11] Ventolini G, Baggish MS, Walsh PM. Vulvovaginal candidiasis from non-albicans species: retrospective study of recurrence rate after fluconazole therapy. J Reprod Med 2006; 51(6): [12] Khoursandi M, Modares Gilani M, Khosravi AR. Treatment and recurrence of vaginal candidiasis after oral & Vulvovaginal Candidiasis and intravaginal treatment. J Qazvin Univ medical Sci 2000; 4(2): [in Persian] [13] Horowitz BJ. Mycotic vulvovaginitis: abroad overview. Am J Obstet Gynecol 1991; 165(4 Pt 2): [14] Faye-Kette YH, Kouassi AA, Sylla-Koko DF, Kacou-N'-Douba A, Akoua-Koffi G, Acho YB, et al. [Prevalence of 4 agents of sexually transmitted diseases in leukorrhea in Abidjan (Ivory Coast)]. Bull Soc Pathol Exot 1993; 86(4): [15] Ferris DG, Hendrich J, Payne PM, Getts A, Rassekh R, Mathis D, et al. Office laboratorydiagnosis of vaginitis. Clinicianperformed testscompared with a rapid nucleic acidhybridization test. J Fam Pract 1995; 41(6): [16] Richter SS, Galask RP, Messer SA, Hollis RJ, Diekema DJ, Pfaller MA. Antifungal susceptibilities of Candida species causing vulvovaginitis and epidemiology of recurrent cases. J Clin Microbiol 2005; 43(5): [17] Connor EE, Mwamuka J, Gole A, Murphy CJ, Wyatt MD. Gold nanoparticles are taken up by human cells but donot cause acute cytotoxicity. Small 2005; 1(3): [18] Salata O. V. (2004).Application & Properties of nanoparticles in biology and medicine.j. nano biotechnology.2 (3) : 1-8. [19] Pfaller M, Messer S. Coparision of visual and spectrophotometris methods of MIC and point determinations by using broth microdilution methods to test five antifungal agents including the new triazol. J Clin Microbiol 1995; 33: [20] Nccls. Methods for antifungal disc diffusion suseptibility testing of yeast, Approved Guideline NCELS Document M44-A. NCCLS. Wayne. Pennsylranias; [21] Chwalibog A, Sawosz E, Hotowy A, Szeliga J, Mitura S, Mitura K, et al. Visualization of interaction between inorganic nanoparticles and bacteria or fungi. Int J Nanomedicine 2010; 6(5): [22] Zhao G, Stevens SE Jr. Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the susceptibility of Escherichia coli to the silver ion. Biometals 1998; 11(1): [23] Jebali A, Hajjar FH, Pourdanesh F, Hekmatimoghadam S, Kazemi B, Masudi M, et al. Silver and gold nanostructures: antifungal property of different shapes of these nanostructures on Candida species. Med Mycol 2014; 52(1): [24] Martinez-Gguterrez F, Olive PL, Banuelos A. Characterization and evalution of antimicrobial and cytotoxic effect of silver and titanium nanoparticles. Nanomedicine 2010; 6(5): [25] Zhang L, Pornpattananangkul D, Hu CM, Huang CM. Developmant of nanoparticles for antimicrobial drug delivery. Curr Med Chem 2010; 17(6): [26] Zheng Y, Sache L. Gold nanoparticles enhance DNA damage induced by anti-cancer drugs and radiation. Radiat Res 2009; 172(1): [27] Kim KJ, Sung WS, Suh BK, Moon SK, Choi JS, Kim JG, et al. Antifungal activity and mode of action of silver nano-particles on Candida albicans. Biometals 2009; 22(2): [28] Wani IA, Ahmad T, Manzoor N. Size and shape dependant antifungal activity of gold nanoparticles: a case study of Candida. Colloids Surf B Biointerfaces 2013; 101(1): [29] Zawrah MF, El-Moez SA, Center D. Antimicrobial activities of gold nanoparticles against major foodborne pathogens. Life Sci J 338

9 مقايسه اثرات ضد قارچي نانو ذرات طلا ; 8(4): [30] Nasrollahi A, Pourshamsian KH, Mansourkiaee P. Antifungal activity of silver nanoparticles on some os fungi. Int J Nano Dim 2011; 1(3):

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‬ های کاندیدا جداشده از زنان باردار مراجعه‬ کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل

تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‬ های کاندیدا جداشده از زنان باردار مراجعه‬ کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol. 6, No. 4, Winter 07, Pages 409-4 Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Candida spp. Isolated from Pregnant Women Referred to Health Centers

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

بررسی هم‌خوانی علایم بالینی و نتایج آزمایشگاهی در تشخیص واژینیت کاندیدایی

بررسی هم‌خوانی علایم بالینی و نتایج آزمایشگاهی در تشخیص واژینیت کاندیدایی Original Article Association between clinical symptoms and laboratory findings in the diagnosis of Candida vaginitis Nozhat F 1*, Zarei M 2 1- Department of Biology, Payame Noor University (PNU), I. R.

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال بيست و نهم/شماره 65 /هفته اول بهمن ماه 39 تاريخ دريافت: 9/5/8 مقاله پژوهشي تاريخ پذيرش: 9/7/25 شناسايي گونهه يا كانديدا در بيماران مبتلا به ولوواژينيت كانديدايي در شهر كاشان

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

مقاله پژوهشي (Original Article) مجله دانشگاه علوم پزشكی قم دوره نهم شماره اول-دوم فروردین اردیبهشت 49 صفحه 33 الی 33 بررسی فعالیت مهارکنندگی نانوذرات

مقاله پژوهشي (Original Article) مجله دانشگاه علوم پزشكی قم دوره نهم شماره اول-دوم فروردین اردیبهشت 49 صفحه 33 الی 33 بررسی فعالیت مهارکنندگی نانوذرات مقاله پژوهشي (Original Article) مجله دانشگاه علوم پزشكی قم دوره نهم شماره اول-دوم فروردین اردیبهشت 49 صفحه 33 الی 33 بررسی فعالیت مهارکنندگی نانوذرات اکسیدروی در سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سيام/شماره 9 /هفته اول مردادماه 39 تاريخ دريافت: 90//0 مقاله پژوهشي تاريخ پذيرش: 9/4/4 مقاومت آنتيبيوتيكي سويههاي Acinetobacter baumannii جدا شده از بخشهاي مراقبت ويژه در

توضیحات بیشتر

Comparison of direct microscopic examination and culture methods sensitivity for diagnosis of Trichomonas vaginalis in Tabriz health care centers visi

Comparison of direct microscopic examination and culture methods sensitivity for diagnosis of Trichomonas vaginalis in Tabriz health care centers visi فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مقایسه حساسیت روشهاي دید مستقیم میکروسکوپی و کشت در تشخیص تریکوموناس واژینالیس مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهر تبریز 2 3 2 رسول جمالی بی تا زرعی کار صابر

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Medical Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lecture) Semester: 2 (1392-93) Instructor: Dr.

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

ی ع ا س ی چ ل ا م ت س د ب ی ب ح : 4 2 ی پ ا ی پ ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن م ا

ی ع ا س ی چ ل ا م ت س د ب ی ب ح : 4 2 ی پ ا ی پ ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن م ا ی ع ا س ی چ ل ا م ت س د ب ی ب ح 7 5 7-6 : 4 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن م ا و ت و ا ز ج م ر و ط ب ر ا د ج ر ب ر ث و م ی ا ه ک ی

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ١٩٥ نشريه شيلات مجله منابع طبيعي ايران دوره ۶۵ شماره ۲ تابستان ۳۹ از صفحه ۹۵ تا ۲۰۳ بررسي مقاومت به اکسي تتراسيکلين در ا ي روموناس هيدروفيلا جدا شده از قزلا لاي رنگين کمان mykiss) (Oncorhynchus پرورشي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

اسمارت‌فون‌های جدید اچ‌تی‌سی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس

اسمارت‌فون‌های جدید اچ‌تی‌سی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس اچتیسی یو اولترا و اچتیسی یو پلی اسمارتفونهای جدید اچتیسی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس شرکت اچتیسی ساعتی پیش و در جریان کنفرانس اختصاصی خود از دو گوشی هوشمند جدید و بسیار جالب اچتیسی یو اولترا Ultra)

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

372 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 4931 دوره / 93 شماره 9 ارزیابی اثرات ضدقارچی دهانشویهی مرکب )زیرهی سبز بادرنجبویه و چای سبز( بر سویهی استاندا

372 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 4931 دوره / 93 شماره 9 ارزیابی اثرات ضدقارچی دهانشویهی مرکب )زیرهی سبز بادرنجبویه و چای سبز( بر سویهی استاندا مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 4931 دوره / 93 شماره 9 ارزیابی اثرات ضدقارچی دهانشویهی مرکب )زیرهی سبز بادرنجبویه و چای سبز( بر سویهی استاندارد )ATCC=10231( علیرضا نائینی* نوشین جالیر نادری** حجت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره الکلي گياه چوير 3 2 1 1 1 آرام شریفی طیب سیفی عبدالمجید محمدزاده سحر هامون نورد محمدرضا پژوهی الموتی )1 )2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده پیرا دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

CHEMUX BIOSCIENCE شرکت Chemux Bioscience واقع در ایالات کالیفرنیا کشور امریکا مىباشد. فعالیت این شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکى- آزمایشگاهى Invitro

CHEMUX BIOSCIENCE شرکت Chemux Bioscience واقع در ایالات کالیفرنیا کشور امریکا مىباشد. فعالیت این شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکى- آزمایشگاهى Invitro CHEMUX BIOSCIENCE شرکت Chemux Bioscience واقع در ایالات کالیفرنیا کشور امریکا مىباشد. فعالیت این شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکى- آزمایشگاهى Invitro Diagnostics مىباشد. این شرکت با بهرهگیرى از پرسنل

توضیحات بیشتر

سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط گونه استاندارد قارچ پنیسیلیوم کرایسوژنوم

سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط گونه استاندارد قارچ پنیسیلیوم کرایسوژنوم مقاله پژوهشی دکتر حامد برآبادي: داروساز پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساري ایران. barabadi_87@yahoo.com *دکتر سهیلا هنري: دانشیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

17winter2013vol14no4p107_112

17winter2013vol14no4p107_112 Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 112 Winter 2013 / vol 14 / no 4 Original Paper Antifungal activity of commercial disinfectants: formaldehyde, glutaraldehyde, microten, alcohol 70 and

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 31.doc

Microsoft Word - 31.doc Original Article Coliform bacteria removal from contaminated water using nanosilver Miranzadeh MB, Rabbani D, Naseri S, Nabizadeh R, Mousavi GH 3, Ghadami F * - Department of Environmental Health, Faculty

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-10 ها 10-12 درس پیش نیاز: شیمی دارویی 1 ساعت مشاوره: سه شنبهها 12-14 مدرس: دکتر

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د )برای يک جلسه از درس برای مثال 2 ساعت از کالس درس در يک هفته( دانشکده: پیراپزشکی نام درس: قارچ شناسي زمان برگزاری کالس: روز: شنبه تعداد دانشجويان: 22 نفر شرح درس: )لطفا شرح دهید( گروه آموزشي: علوم آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دوره بیست و سه شماره پنجم آبان 49 بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باكتریال نانو پارتيكل های نقره و روی بر باكتری های پات

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دوره بیست و سه شماره پنجم آبان 49 بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باكتریال نانو پارتيكل های نقره و روی بر باكتری های پات بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باكتریال نانو پارتيكل های نقره و روی بر باكتری های پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا و استافيلوكوكوس اورئوس 2 1 1 یاسمن السادات نبي پور آرمان رستم زاد سلمان احمدی اسب چین 1( گروه میکروبیولوژی

توضیحات بیشتر

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 12, Number 5 (November - December) Journal homepage:

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 12, Number 5 (November - December) Journal homepage: Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 12, Number 5 (November - December) Journal homepage: www.ijmm.ir Investigating of Antifungal Activity of Polylactic

توضیحات بیشتر

HCG Titration ELISA Kit 02

HCG Titration ELISA Kit 02 HCG Titration ELISA Kit 02 مقدمه مولکولی وزن با گلیکوپروتئینی )hcg( انسان جفتی گنادوتروپین هورمون دوران در جفت تروفوبالست سلولهای توسط که است دالتون 38000 میباشد. بتا و زیرواحدآلفا دو از متشکل hcg شود.

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Sum 5.doc

Microsoft Word - Sum 5.doc 27 مقاله پژوهشي مقايسه دو روش E.test و ديسك ديفيوژن آگار در تعيين حساسيت ي سويه هاي اشرشيا كلي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي تهران يوسف عرفاني * دكتر رضا صفدري**

توضیحات بیشتر

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي‏درپي11)، صفحه الي ، تابستان 1380

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي‏درپي11)، صفحه    الي    ، تابستان 1380 مقاله تحقیقی مجلة دانشگاه علوم پزشكی بابل دوره نوزدهم شماره 7 تیر 6931 صفحه 69-63 بیوسنتز نانو ذرات آهن توسط باسیلوس مگاتریوم و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن 9 سپیده غنی )MSc( *6 بهنام رفیعی )MSc( 6 داود

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Zaree2.doc

Microsoft Word - Zaree2.doc سينتيك جذب ا نيون پررنات توسط زغال فعال سيد خطيب الا سلام صدر نژاد (١) - سعيد جبار زارع (٢) ١- دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف و ٢ - دانشگاه ا زاد نجف ا باد چكيده: مهمترين ماده اوليه براي

توضیحات بیشتر

untitled

untitled م رکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا مسعود عابدى کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف Masoud13571978@yahoo.com رحیم آق باشلو کارشناس مکانیک دانشگاه تبریز ابزارهاى کنترلى مورد استفاده در صنعت خودرو

توضیحات بیشتر

Antibacterial activity of acetic and lactic acid against Listeria monocytogenes and their effect on the intracellular constituent release

Antibacterial activity of acetic and lactic acid against Listeria monocytogenes and their effect on the intracellular constituent release Original Article Antibacterial activity of acetic and lactic acid against Listeria monocytogenes and their effect on the intracellular constituent release Shiravani Z *, Aliakbarlu J, Tajik H Department

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

اثرات ضد باکتریایی عصاره های اوکالیپتوس گلوبولوس بر روی بروسلا ملی تنسیس M16 و بروسلا آبورتوس S99 در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

اثرات ضد باکتریایی عصاره های اوکالیپتوس گلوبولوس بر روی بروسلا ملی تنسیس M16 و بروسلا آبورتوس S99 در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره یازدهم شماره سوم پاییز 1390 صفحات 218 الی 227 اثرات ضد باکتریایی عصارههاي اوکالیپتوس گلوبولوس بر روي بروسلا ملی تنسیس M16 و بروسلا آبورتوس S99 در شرایط آزمایشگاهی و

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

اثر ضد‌قارچی اسانس مورت بر کاندیدیازیس دهانی در رت‌های ایمنوساپرس

اثر ضد‌قارچی اسانس مورت بر کاندیدیازیس دهانی در رت‌های ایمنوساپرس و فصلنامه گياهان دارويي اثر ضدقارچي اسانس مورت بر كانديديازيس دهاني در رتهاي ايمنوساپرس 4 تيمور نجيبزاده محمدحسين يادگاري * حسنعلي نقديبادي علينظر صالحنيا Downloaded from jmp.ir at 6:9 +040 on Friday September

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر