مقایسه نتایج جراحی هالوکس والگوس به دنبال استئوتومی دیستال متاتارس اول با دو روش‎باز و با روش کم‎تهاجمی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه نتایج جراحی هالوکس والگوس به دنبال استئوتومی دیستال متاتارس اول با دو روش‎باز و با روش کم‎تهاجمی"

رونوشت

1 Iranian Journal of Orthopaedic Surgery Vol, No 1 (Serial No 4), Winter :2-2 صفحههاي 2- مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران دوره شماره 1 (شماره مسلسل 4) زمستان خلاصه مقايسه نتايج جراحي هالوكس والگوس به دنبال استي وتومي ديستال متاتارس اول با دو روش باز و روش كمتهاجمي * «بيمارستان ميلاد تهران» پيشزمينه: استي وتومي ديستال متاتارس اول براي اصلاح هالوكس والگوس خفيف و متوسط كاربرد دارد ولي در خصوص روش كمتهاجمي براي اصلاح هالوكس والگوس تاكنون نتايج بررسيهاي زيادي منتشر نشده است. هدف از اين مطالعه مقايسه نتايج جراحي هالوكس والگوس بهدنبال استي وتومي ديستال متاتارس اول با روش باز و با روش كم تهاجمي بود. مواد و روشها: مطالعه بهصورت كارآزمايي باليني تصادفي بر روي بيمار زن با هالوكس والگوس دوطرفه (5 پا) انجام شد. ميانگين سني بيماران 31 سال (1-55 سال) و ميانگين زمان پيگيري ماه (- ماه) بود. دفورميتيهاي با زاويه هالوكس والگوس تا درجه و با زاويه بين متاتارس اول و دوم تا 1 درجه مطالعه شدند. هر دو پاي بيماران تحت جراحي قرار گرفتند. استي وتومي ديستال متاتارس به روش كم تهاجمي در يك طرف و به روش باز در طرف ديگر توسط همان جراح انجام گرديد. نتايج اصلاح زوايا و ميزان رضايتمندي بيمار و جراح در دو گروه مقايسه شدند. يافتهها: ميانگين اصلاح زاويه انحراف هالوكس والگوس در دو گروه درجه و يكسان ميانگين اصلاح زاويه بين متاتارس اول و دوم در روش باز بهتر از گروه استي وتومي كمتهاجمي بود. در گروه روش باز ميزان رضايت بيماران و جراحان يكسان بود در حالي كه در گروه كم تهاجمي بين رضايت جراحان و بيماران اختلاف وجود داشت به اين صورت كه % بيماران بودند ولي فقط %3 جراحان رضايت كامل داشتند. نتيجهگيري: استي وتومي V شكل ديستال متاتارس بهعنوان يك روش اصلاحي قابل اعتماد در موارد خفيف و متوسط هالوكس والگوس پيشنهاد ميشود اما روش كمتهاجمي هنوز هم ميتواند در مواردي كه زاويه بين متاتارس اول و دوم افزايش زياد نداشته باشد بكار رود. واژههاي كليدي: هالوكس والگوس جراحي كم تهاجمي استي وتومي استخوان متاتارس پا دريافت مقاله: 4 ماه قبل از چاپ مراحل اصلاح و بازنگري: 2 بار پذيرش مقاله: 1/5 ماه قبل از چاپ Comparing Percutaneous Sub Capital Metatarsal Osteotomy with Open Distal Chevron Osteotomy in Hallux Valgus Correction Surgery * Mohsen Movahedi Yeghaneh, MD Abstract Background: The aim of this study was to compare the results of percutaneous sub capital metatarsal osteotomy with open distal chevron osteotomy of first metatarsal in hallux valgus surgery. Methods: In a clinical trial study, patients with bilateral hallux valgus (5 foot) were selected randomly. All patients were female and the average age was 31 years old (1-55 yrs). The average time of follow-up was months (- months). Hallux valgus angle (HVA) up to and intermetatarsal angle (IMA) up to 1 were included. For each patient, a percutaneous sub capital osteotomy on one foot and an open distal chevron osteotomy on the other foot were performed at the same time and by the same surgeon. Left or right side deformities were randomly selected for MIS or open procedure. Results: The average HVA correction was similar in both groups but the IMA correction was better in the open distal chevron osteotomy. In the chevron osteotomy, both patient's and surgeon's satisfaction level were in the similar range. In the MIS technique, the level of satisfaction varied between the surgeon and the patient. % of the patients were completely satisfied but the surgeon was fully satisfied in only 3% of the cases. Conclusions: Distal chevron osteotomy is recommended as a reliable corrective technique in mild to moderate hallux valgus but the percutaneous sub capital osteotomy can still be considered in selected patients with relatively low IMA. Keywords: Hallux Valgus; Minimally invasive surgery; Osteotomy; Metatarsal bones; Foot Received: 4 months before printing ; Accepted: 1.5 months before printing *Orthopaedic Surgeon, Orthopaedic Department, Milad Hospital, Tehran, IRAN. Corresponding author: Mohsen Movahedi Yeghaneh, MD # Zafar Street, Shariati Avenue Tehran, Iran

2 مقايسه نتايج جراحي هالوكس والگوس به دنبال استي وتومي... مقدمه استي وتومي ديستال متاتارس اول براي اصلاح هالوكس والگوس خفيف و متوسط كاربرد دارد. با وجود اينكه بيش از 0 روش مختلف براي اصلاح هالوكس والگوس در دسترس ميباشد وليكن (1) بهترين روش اصلاح آن هنوز مورد بحث ميباشد. روشهاي كمتهاجمي در ارتوپدي امروزه متداول است. اين روشها محاسني همچون برشهاي كمتر نقاهت كمتر هزينه (2, 3,4) كمتر و رضايتمندي بيشتر بيمار را دارد. با وجود اينكه روش كمتهاجمي براي اصلاح هالوكس والگوس در دهه 10 ميلادي معرفي گرديده وليكن تاكنون براي اين روش بررسيهاي كارآزمايي باليني تصادفي به اندازه كافي منتشر نشده است. چندين مقاله اروپايي درباره اصلاح هالوكس والگوس به روش كم تهاجمي منتشر شده و همه آنها نتايج خوبي را براي (5-) اين روش گزارش كردهاند. اما مولفين آمريكايي اين روش را براي اصلاح هالوكس والگوس پيشنهاد داشتند كه به علت اظهار و ننمودند در دسترس بودن روشهاي قابل اعتمادتر خصوصا استي وتوميV شكل ديستال متاتارس (شورون يا برش () به شكل هشتي) از روش كمتهاجمي استفاده نميشود. هدف از اين مطالعه مقايسه نتايج جراحي هالوكس والگوس به دنبال استي وتومي ديستال متاتارس اول با روش باز و با روش كم تهاجمي بود. مواد و روشها مطالعه بهصورت كار آزمايي باليني تصادفي بر روي بيمار با هالوكس والگوس دوطرفه (5 پا) دردناك با شدت خفيف و متوسط و با مشكل در پوشيدن كفش انجام شد. تمام بيماران زن بودند و ميانگين سني آنها 31 سال (1-55 سال) بود. دفورميتيهاي با زاويه هالوكس والگوس تا درجه و با زاويه بين متاتارس اول و دوم تا 1 درجه در اين مطالعه قرار گرفتند. هر دو پاي بيماران در يك مرحله و در فاصله تيرماه تا مهرماه تحت عمل جراحي قرار گرفتند. استي وتومي ديستال متاتارس به روش كم تهاجمي در يك طرف و به روش باز در طرف ديگر توسط همان جراح انجام گرديد. دفورميتيهاي پاي و بهصورت اتفاقي براي جراحي به روش باز يا كم تهاجمي انتخاب شدند. تمامي بيماران بين تا ماه (ميانگين ماه) بعد از جراحي پيگيري شدند. جهت بررسي و اندازهگيري زاويه هالوكس والگوس و زاويه بين متاتارس اول و دوم پرتونگاريهاي قبل و جراحي از بيماران ايستاده رخ و نيمرخ كف پا بهعمل آمد. هم بيمار و هم جراح در پايان پيگيري يك برگه رضايتمندي از نتايج جراحي را تكميل كردند كه براساس سه فاكتور درد حركت مفصل شست پا و اصلاح دفورميتي شست پا تنظيم شده بود. اي انگشت خوب قابل قبول غيرقابل قبول اصلاح زوايا HVA< IMA < اصلاح نيمه اصلاح نشده جدول 1. برگه رضايتمندي بيمار مفصل هيچ مقداري مفصل شديد مفصل درد بدون درد درد مختصر و مبهم كاملا دردناك جدول 2. برگه رضايتمندي جراح دامنه حركت مفصل دامنه حركت طبيعي كاهش حركت اما قابل قبول شديد دردناكي موضعي بدون درد خفيف و متوسط درد شديد رضايت رضايت كامل رضايت تقريبي رضايت رضايت كامل رضايت تقريبي زاويه هالوكس والگوس= HVA زاويه بين متاتارس 1 و = 2 IMA نتايج حاصل از اصلاح زاويه هالوكس والگوس و زاويه بين متاتارس اول و دوم و همچنين سطح رضايتمندي بيمار و جراح در دو گروه مشابه (گروه اول استي وتومي باز ديستال و گروه دوم استي وتومي به روش كمتهاجمي داشتند) مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. روش كمتهاجمي بعد از پرپ و درپ در وضعيت طاق باز و بدون استفاده از تورنيكت يك شكاف 3 ميليمتري در طرف داخل سر متاتارس اول داده و كپسول بهوسيله يك آزاد كننده كوچك از روي سر متاتارس

3 آزاد شد و سپس بونيونكتومي با يك فرز مخروطي زير كنترل اشعه تراشيده شد. خردههاي استخواني خارج و محل شستشو و تميز شد. از يك شكاف كوچك روي دورسولاترال مفصل و با كنترل اشعه يك تيغه كوچك با زاويه 45 درجه وارد مفصل شد و كپسول خارجي و اداكتور تاندون بهصورت كمتهاجمي آزاد گرديد. مجددا از طريق شكاف داخلي بهوسيله يك فرز صاف يك استي وتومي مايل زير سر متاتارس از ديستال و دورسال بهطرف پروكسيمال و پلانتار با زاويه تا 45 درجه انجام و با نيروي واروس دفورميتي اصلاح شد. نياز به ثابت كردن داخلي نيست و يك پانسمان در وضعيت اصلاح مضاعف براي يك هفته و سپس كشيدن بخيه و تعويض پانسمان با باندكشي خودچسب براي يك ماه دارد. اجازه وزن گذاري نسبي با كفش داده شد. در روش كم تهاجمي استي وتومي به روش مايل (اوبليك) در ناحيه زير سر انجام ميگردد كه اين نوع استي وتومي مانع از بدجوشخوردگي به طرف دورسال ميشود. روش استي وتومي باز ديستال بعد از پرپ و درپ در وضعيت طاق باز و با استفاده از تورنيكت يك شكاف -5 سانتيمتري در طرف داخل متاتارس اول داده و كپسول بهصورت طولي باز شده و يونيون در طرف داخل شيار ساژيتال سر متاتارس برداشته شد. كپسول لاترال و اداكتور تاندون از طريق درون مفصل و از روي فالنكس پروكسيمال با يك تيغه كوچك آزاد گرديد. يك استي وتوميV شكل در سر متاتارس و -5 ميليمتر دورتر از مفصل با زاويه 45 درجه انجام شد و قطعه ديستال -5 ميليمتر به خارج جابجا گرديد. قطعات با پين 1/5-2 ميليمتري ثابت شد. كپسول بدون درز گرفتن بسته شد. پانسمان در وضعيت اصلاح مضاعف براي روز نگهداري شده و اجازه وزن گذاري نسبي با كفش داده شد. شكل 1. تصاوير قبل و بعد از جراحي با روش كمتهاجمي شكل 2. تصاوير قبل و بعد از جراحي با روش باز

4 مقايسه نتايج جراحي هالوكس والگوس به دنبال استي وتومي... جدول 3. اطلاعات بيماران گروه اول با استي وتومي به روش باز سمت سن بيمار زاويه هالوكس والگوس زاويه بين متاتارس 1 و 2 عوارض ماههاي پيگيري رضايتمندي بيمار رضايتمندي جراح 4 1 پارستزي L عفونت محل پين سلوليتيس سلوليتيس عود جوشخوردگي با تاخير 55 3 زخم محل عمل

5 جدول 4. اطلاعات بيماران گروه دوم با استي وتومي به روش كمتهاجمي سمت سن بيمار زاويه هالوكس والگوس زاويه بين متاتارس 1 و 2 عوارض ماههاي پيگيري رضايتمندي بيمار رضايتمندي جراح 1 2 حساسيت محل بانداژ 1 حساسيت محل بانداژ بدجوشخوردگي عود پازي 1 33 حساسيت محل بانداژ 1

6 مقايسه نتايج جراحي هالوكس والگوس به دنبال استي وتومي يافتهها در گروه اول با استي وتومي به روش باز در زن با ميانگين سني 31 سال و ميانگين پيگيري ماه ميانگين زاويه انحراف هالوكس والگوس درجه (- درجه) بود كه به 1 درجه (- درجه) كاهش يافت و ميانگين اصلاح درجه محاسبه گرديد. ميانگين زاويه بين متاتارس اول و دوم درجه (-1 درجه) بود كه به درجه (4- درجه) كاهش يافت و ميانگين اصلاح درجه محاسبه گرديد. ميزان رضايتمندي %41 بيماران %45 نسبتا راضي و % بود وليكن درخصوص جراحان در %52 موارد %45 و %3 موارد بودند. در گروه دوم با استي وتومي به روش كم تهاجمي در زن با ميانگين سني 31 سال و ميانگين پيگيري ماه ميانگين زاويه انحراف هالوكس والگوس درجه (- درجه) بود كه به 1 درجه (- درجه) كاهش يافت و ميانگين اصلاح درجه محاسبه گرديد. ميانگين زاويه بين متاتارس اول و دوم درجه (-1 درجه) بود كه به درجه (- درجه) كاهش يافت و ميانگين اصلاح 2 درجه محاسبه گرديد. ميزان رضايتمندي بيماران در گروه كمتهاجمي % خيلي راضي و % و هيچ مورد نبودند وليكن درخصوص جراحان در %3 موارد %52 نسبتا راضي و % بودند. بحث براساس يافتههاي اين مطالعه هر دو روش ميتواند بهعنوان روشهاي جراحي براي اصلاح هالوكس والگوس مورد استفاده قرار گيرند. نتايج مطالعه حاضر در روش استي وتومي باز اصلاح بهتر دفورميتي و رضايتمندي بيشتر جراح را نشان ميدهد در صورتيكه در روش كمتهاجمي رضايتمندي صددرصدي بيماران عليرغم عدم اصلاح كامل دفورميتي قابلتوجه ميباشد. در در مقالات اروپايي از جمله مطالعه دكتر اين «جيانيني» 1 و () همكاران تفاوت آماري معنيداري در اصلاح زواياي هالوكس والگوس و اينترمتاتارسال در دو گروه استي وتومي به روش كم تهاجمي و استي وتومي به روش اسكارف ديده نشد در حاليكه ميانگين مطالعه اصلاح زاويه اينترمتاتارسال در روش استي وتومي باز به مراتب بهتر از روش كمتهاجمي بود اگرچه ميانگين اصلاح زاويه هالوكس والگوس در هر دو گروه مشابه بود. در مقالات آمريكايي از جمله مطالعه «كاداكيا» 2 و همكاران () روش كمتهاجمي روش قابل اعتمادي نبود و ميزان عود دفورميتي و دورسال بدجوشخوردگي بسيار بالا بود. البته شايان ذكر است كه روش كمتهاجمي در هر دو مطالعه روش استي وتومي عرضي ميباشد در صورتيكه در روش كمتهاجمي حاضر مطالعه از استي وتومي ابليك (مايل) متاتارس استفاده شد كه باعث كاهش خطر دورسال ميگردد. در ناحيه گردن بدجوشخوردگي از نظر ارزيابي راديولوژيك ميانگين اصلاح زاويه هالوكس والگوس درجه و در هر دو گروه مشابه بود. وليكن ميانگين اصلاح زاويه بين متاتارس اول و دوم در استي وتومي باز ( درجه) بهتر از استي وتومي به روش كمتهاجمي ( 2 درجه) ميباشد كه اين مهم ميتواند عامل تعيين كننده روش جراحي توسط جراح باشد. مجموع مجموع از نظر ارزيابي رضايتمندي بيماران و جراح در روش باز رضايتمندي جراح با رضايتمندي بيماران با (%52+%45) % (%45+%41) % بيشتر از در بود صورتيكه در روش كمتهاجمي رضايتمندي بيماران با %0 (%+%) بيشتر از رضايتمندي جراح با %0 (%3+%52) بود. در روش كم تهاجمي زخم محل جراحي بسيار ناچيز ميزان آسيب به بافت نرم كمتر بهبودي سريعتر و بيمار بود احساس راحتي بيشتري بعد از جراحي ميكرد. اين عوامل باعث افزايش رضايت بيماران از روش كمتهاجمي در ميگردد. 1. Giannini 2. Kadakia

7 صورتيكه از نظر جراح روش استي وتومي باز به دليل ديد بهتر دسترسي بيشتر و اصلاح كاملتر دفورميتي مورد توجه بيشتري ميباشد و تمايل به انجام آن را افزايش ميدهد هر چند كه در اين روش ميزان آسيب نسج نرم زخم محل جراحي مدت زمان جراحي و پيگيريهاي بعد از آن بيشتر ميباشد. استي وتوميV شكل ديستال متاتارس بهعنوان يك تكنيك اصلاحي قابل اعتماد همواره مورد تاييد بوده اما روش كمتهاجمي نيز ميتواند در مواردي كه زاويه بين متاتارس اول و دوم زياد نباشد مورد استفاده قرار گيرد. روش كمتهاجمي علاوه بر بيماراني كه زيبايي محل جراحي و ميدهند در موارد خاصي مثل بيماران زخم كمتر را ترجيح داراي پوكي استخوان ديابت نقص ايمني سالمندان و بيماراني كه نياز به راهاندازي سريعتري دارند گزينه مناسبتري ميباشد. 1. Ferrari J, Higgins JP, Prior TD. WITHDRAWN: Interventions for treating hallux valgus (abductovalgus) and bunions. Cochrane Database Syst Rev. 0;(2): CD0004. doi:.02/5.cd0004.pub3. 2. Maffulli N, Longo UG, Oliva F, Denaro V, Coppola C. Bosch osteotomy and scarf osteotomy for hallux valgus correction. Orthop Clin North Am. 0;(4):5-, 3. Oliva F, Longo UG, Maffulli N. Minimally invasive hallux valgus correction. Orthop Clin North Am. 0;(4): Roukis TS. Percutaneous and minimum incision metatarsal osteotomies: a systematic review. J Foot Ankle Surg. 0; 4(3):-. doi:.53/j.jfas Gądek A, Liszka H. Mini-invasive mitchell-kramer method in the operative treatment of hallux valgus deformity. Foot Ankle Int. ;34():5-. doi:./1045. References. Iannò B, Familiari F, De Gori M, Galasso O, Ranuccio F, Gasparini G. Midterm results and complications after minimally invasive distal metatarsal osteotomy for treatment of hallux valgus. Foot Ankle Int. ;34():-.. Scala A, Vendettuoli D. Modified minimal incision subcapital osteotomy for hallux valgus correction. Foot Ankle Spec. ;(1):5-2. doi:./0.. Giannini S, Vannini F, Faldini C et al. Surgical treatment of hallux valgus: a clinical prospective randomized study comparing linear distal metatarsal osteotomy with scarf osteotomy. J Bone Joint Surg Br Proceedings. 0;1 B:2.. Kadakia AR, Smerek JP, Myerson MS. Radiographic results after percutaneous distal metatarsal osteotomy for correction of hallux valgus deformity. Foot Ankle Int. 0; (3):5-0.

بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت... بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت ورزش و تحریکات الکتریکی در درمان هالوکس والگوس انعطاف پذیر در افراد جوان عباس ر

بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت... بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت ورزش و تحریکات الکتریکی در درمان هالوکس والگوس انعطاف پذیر در افراد جوان عباس ر بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت ورزش و تحریکات الکتریکی در درمان هالوکس والگوس انعطاف پذیر در افراد جوان 3 2 1 عباس رحیمی* مهدی رضایی رضا بهروزی 1 2 دانشیار گروه فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10 Saed-Dr.Siavoshi.doc

Microsoft Word - 10 Saed-Dr.Siavoshi.doc ج ۶۹ گزارش يك مورد پلاستيك دفورميتي ساعد به دنبال تروما در يك بيمار بزرگسال *** ** * دكتر بابك سياوشي دكتر عباس عبدلي تفتي دكتر ميرمصطفي سادات چكيده: در اين گزارش يک مورد پلاستيک دفورميتي ساعد به دنبال

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

درمان همزمان ناپایداری خارجی مچ پا و پارگی زردپی پرونئوس برویس

درمان همزمان ناپایداری خارجی مچ پا و پارگی زردپی پرونئوس برویس Iranian Journal of Orthopaedic Surgery Vol 7, No 4 (Serial No 2), Autumn 0:14-5 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران دوره هفتم شماره 4 (شماره مسلسل 2 ) پاييز 1 صفحههاي 14-15 خلاصه درمان همزمان ناپايداري خارجي

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

جا اندازی بسته و پین گذاری از راه پوست در درمان شکستگی های متافیز دیستال رادیوس

جا اندازی بسته و پین گذاری از راه پوست در درمان شکستگی های متافیز دیستال رادیوس فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان جا اندازي بسته و پین گذاري از راه پوست در درمان شکستگی هاي متافیز دیستال رادیوس مهرداد منصوري بابک سیاوشی - استادیار عضو هیي ت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4-Dr.karimi_580_.doc

Microsoft Word - 4-Dr.karimi_580_.doc Iranian Journal of Orthopaedic Surgery Vol 13, No 1 (Serial No 50), Winter 2015:22-9 1393 صفحههاي 22-29 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران دوره 13 شماره 1 (شماره مسلسل 50) زمستان استي وتومي با روش گوه باز

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به اين منظور با استفاده از نام كاربري ورمز عبور INLM

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT RONA LIGHTING WOOD & CLOSET RONA چراغهای خطی توکار رونا با عرض کم را میتوان بدون زیرسازی در چوب نصب نمود. این چراغها داخل لولههای فلزی و چوبی داخل انواع کمدهای لباس و باالی رگالها قابل نصب هستند. مدلهای

توضیحات بیشتر

مدت زمان عمل و عوارض کوتاه‌مدت جراحی ترمیم فتق اینگوینال به روش لاپاروسکوپی پره‌پریتونئال از راه شکم در وضعیت ترندلنبرگ یا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دو

مدت زمان عمل و عوارض کوتاه‌مدت جراحی ترمیم فتق اینگوینال به روش لاپاروسکوپی پره‌پریتونئال از راه شکم در وضعیت ترندلنبرگ یا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دو 489 مقايسه زمان و عوارض مجله كوتاهمدت دانشكده ترميم پزشكي دانشگاه لاپاروسكوپيك فتق علوم پزشكي اينگوينال به تهران روش دوره 69 پرهپريتوني ال شمارهبا 8 آبان وضعيت 1390 ترندلنبرگ و 489-494 معكوس در دوختن پريتوان

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 /

و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 / و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 / محمدرضا وفایینسب 3 / حسین عامري 2 / حسین شفیعی 1 حسین

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3 Gele Silicon-Dr.Hafezi.doc

Microsoft Word - 3 Gele Silicon-Dr.Hafezi.doc ج تا ثير ژل سيليكون بر اسكار سوختگي: كارآزمايي باليني آيندهنگر راندوم و دو سويه كور (-كنترل) دكتر **** *** ** * ماهنوش مو مني دكتر فرهاد حافظي دكتر حسين رهبر دكتر حميد كريمي ***** دكتر محمدرضا هاديان جزي

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.dr. aslani_184_.doc

Microsoft Word - 1.dr. aslani_184_.doc مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران انجمن جراحان ارتوپدي ايران دوره پنجم شماره 3 (شماره مسلسل 19) بهار 1386 صفحههاي 125-129 ارزيابي دقت امآرآي در پارگي روتاتور كاف (4) ( (3) (2) (1) دكتر حميدرضا اصلاني دكتر

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA>

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA> مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما Pre-Hospital Trauma Care آسيب ستون فقرات و محدودسازي حركات ستون فقرات اهداف و نشانه هاي پيشنهاد كننده آسيب ستون فقرات علايم پيش بيمارستاني ستون فقرات نخاع و سيستم مربوطه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

مبانی بیومکانیک 2

مبانی بیومکانیک 2 1 اصول توانبخشی و 2 وسایل و دستگاهها مدرس: زهرا هاشمی شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد شناخت کلی بدن انسان 3 4 انواع صفحات مورد استفاده در پزشکی برای بیان موقعیت و حرکت بدن: جلسه اول

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

پوسترهاي اندام حركتي عنوان پوستر بررسي ميزان وقوع جراحات سم در باشگاههاي سواركاري اطراف تهران استي وآرتروپاتي هيپرتروفيك در گاو هلشتاين (دو شكل مختلف

پوسترهاي اندام حركتي عنوان پوستر بررسي ميزان وقوع جراحات سم در باشگاههاي سواركاري اطراف تهران استي وآرتروپاتي هيپرتروفيك در گاو هلشتاين (دو شكل مختلف پوسترهاي اندام حركتي عنوان پوستر بررسي ميزان وقوع جراحات سم در باشگاههاي سواركاري اطراف تهران استي وآرتروپاتي هيپرتروفيك در گاو هلشتاين (دو شكل مختلف كلينيكي و راديولوژيكي) مطالعه كاربرد كرايوسرجري براي

توضیحات بیشتر

دارای رتبه علمی – پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور ISSN

دارای رتبه علمی – پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور ISSN پارامترهای رادیوگرافی 5 زاویه مختلف لگن جهت تعیین دیسپالزی... مقدمه دیسپالزی استابولوم یک ناهنجاری آناتومیک است که میزان بروز آن در بالغین بین %5/4 تا %57 درصد گزارش شده )5 3( است. این بیماری معموال تشخیص

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه توسط جایگذاری ارتوگرید MTA جایگذاری رتروگرید MTA و تکنیک

توضیحات بیشتر

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 4 )زمستان 1394( سایت مجله : Providing a New Parameter to indicate the foot A

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 4 )زمستان 1394( سایت مجله :   Providing a New Parameter to indicate the foot A مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 4 )زمستان 1394( سایت مجله : http://jpsr.mums.ac.ir Providing a New Parameter to indicate the foot Alignment in People with Flat Feet Karimi M.T 1, Tahmasebi

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Comparison of Treatment Outcomes of Arthroscopic Bankart Lesion Repair with Open Bristow-Latarjet Technique in Patients with Anterior Shoulder Instabi

Comparison of Treatment Outcomes of Arthroscopic Bankart Lesion Repair with Open Bristow-Latarjet Technique in Patients with Anterior Shoulder Instabi Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol., No. 4, Winter 0, Pages 39-40 Comparison of Treatment Outcomes of Arthroscopic Bankart Lesion Repair with Open Bristow-Latarjet Technique in Patients

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 19=Kholasani

Microsoft Word - 19=Kholasani دوره هفدهم شماره 58 خرداد و تیر سال (145-149 1385 ( گزارش یک مورد کشف اتفاقی سرطان پستان در نمونه های پاتولوژی عمل جراحی مامو پلاستی کاهشی مژگان اسدی(. M.D ) ** زهرا یزدانزاد(. M.D ) *** قاسمعلی خراسانی(.

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران دانشكده پيراپزشكي کارنامه عملکرد بالینی کارشناسان تکنولوژی اتاق عمل Log Book Bachelor of Science in Surgical Tech

دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران دانشكده پيراپزشكي کارنامه عملکرد بالینی کارشناسان تکنولوژی اتاق عمل Log Book Bachelor of Science in Surgical Tech دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران دانشكده پيراپزشكي کارنامه عملکرد بالینی کارشناسان تکنولوژی اتاق عمل Log Book Bachelor of Science in Surgical Technology کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 نام و نام خانوادگي

توضیحات بیشتر

Improving the ability of nurses in the emergency department to use the monitor with the help of a small action research study

Improving the ability of nurses in the emergency department to use the monitor with the help of a small action research study بکارگیری در اورژانس بخش پرستاران توانمندی ارتقای کوچک پژوهی اقدام مطالعهی یک انجام کمک به مانیتور دستگاه ایران اصفهان پزشکی علوم دانشگاه الزهرا)س( درمانی آموزشی مرکز آموزشی سوپروایزر و پرستاری دکترای دورهی

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Corpectomy and Circumferential Spinal Fusion in Dystrophic Neurofibromatous Curves

Corpectomy and Circumferential Spinal Fusion in Dystrophic Neurofibromatous Curves Iranian Journal of Orthopaedic Surgery Vol, No (Serial No ), Summer :9 تابستان 9 صفحههاي 9 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران دوره دهم شماره (شماره مسلسل ) كورپكتومي و فيوژن تمام محيطي ستون ناشي از بيماري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت با درود پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها متفاوت است. خرابی تایپیت ها عالئمی دارد که در زیر به ان اشاره شده -صدای تق تق از ناحیه باالی موتور

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

مجموعه خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (۱۷تا ۲۰ آبان ۱۳۸۴)

مجموعه خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (۱۷تا ۲۰ آبان ۱۳۸۴) 59 مقايسه نتايج بيهوشي عمومي و كودال در جراحي ارتوپدي كودكان زير ده سال دكتر فرامرز مصفا دكتر حميدرضا شهركي دكتر مهدي رامبد دكتر مريم همتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آنستزي منطقهاي به دليل راحتي بيمار

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Twitter Bootstrap Grid System مدرس : مهندس افشین رفوآ : Twi

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Twitter Bootstrap Grid System مدرس : مهندس افشین رفوآ : Twi بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Twitter Bootstrap Grid System مدرس : مهندس افشین رفوآ : Twitter Bootstrap Grid System سیستم گرید تویتر بوت استرپ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc شركت مديريت شبكه برق ايران 3 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 7 فهرست مطالب مقدمه نحوهي محاسبهي شاخصها جدول -2: فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن گزارشها نمودار -2 : فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

محصولات درمان زخم هارتمن

محصولات درمان زخم هارتمن محصولات درمان زخم هارتمن فهرست: پانسمان هاى مزمن 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 هیدروکلین پلاس plus) (HydroClean هیدروتک (HydroTac) هیدروتک شفاف چسبدار Transparent) (HydroTac آترومن نقره Ag) (Atrauman پرمافوم

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توض حات کل در تکنیک هاي متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهاي Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان

تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 29 شماره 2 تابستان 142-149 1390: مقاله تحقيقي كد مقاله: 015 ابراهيم صادقي 1 فاطمه آزادي نيا 2* 1- كارشناس ارشد ارتز و پروتز 2- دانشجوي كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر