گزارش طراحی نقشه راه ز یس تفناوری کشاورزی اریان )افز اول - مطالعه وضع موجود ز یس تفناوری کشاورزی رد اریان و جهان( سند د ه م زریساختاه شا م ل دا ن ش آم

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "گزارش طراحی نقشه راه ز یس تفناوری کشاورزی اریان )افز اول - مطالعه وضع موجود ز یس تفناوری کشاورزی رد اریان و جهان( سند د ه م زریساختاه شا م ل دا ن ش آم"

رونوشت

1 گزارش طراحی نقشه راه ز یس تفناوری کشاورزی اریان )افز اول - مطالعه وضع موجود ز یس تفناوری کشاورزی رد اریان و جهان( د ه م زریساختاه شا م ل دا ن ش آموخت گان ام کاانت آزمااگشیهی مراکز و... کارفرما: ستاد توسعه ز یس تفناوری ریاس ت جمهوری : مهر 4931 فهرست مطالب مقدمه... 5 تعاریف و موانع

2 2 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مراکز زیستفناوری در اروپا و ایاالت متحده آمریکا... 6 سایر مراکز زیستفناوری در جهان مقایسه اروپا و ایاالت متحده آمریکا از نظر زیرساختها و فعالیته یا زیستفناوری ویژگیه یا ساختاری مراکز زیستفناوری ویژگی فعالیته یا مراکز زیستفناوری برایند ویژگیه یا ساختاری و فعالیته یا مراکز زیستفناوری کارایی و اهمیت مراکز زیستفناوری دیدگاهها و چشم اندازه یا مراکز زیستفناوری مقدمه مراکز زیستفناوری فهرست انجمنهای علمی زیست فناوری در ایران فهرست انجمنهای رسمیزیستفناوری در ایران و فعالیته یا آنها فهرست پایگاههای اطالعات زیست فناوری در ایران فهرست مجالت علمیزیست فناوری در ایران فهرست آزمایشگاهه یا فعال در حوزه زیستفناوری کشاورزی و فعالیت آنها فهرست آزمایشگاهه یا فعال زیستفناوری کشاورزی در موسسات دانشگاهی واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد پارک ه یا علم و فناوری ایران مرکز م یل ذخایر ژنتیکی و زیس یت

3 9 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش زریساخت اه شا م ل دا ن ش آموخت گان ام کاانت آزمااگشیهی مراکز و...

4 1 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مطالعات جهان مطالعات جهان

5 5 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش -4-4 مقدمه در رابطه با سطح مطالعات و پژوهشه یا صورت گرفته توسط اداره کمیسیون اروپا و مراکز تحقیقاتی ایاالت متحده آمریکا پرسشها و سؤاالت اساسی وجود دارد از جمله این که چه شباهتها و تفاوتهای ساختاری بین مراکز تحقیقاتی زیستفناوری در اروپا و ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان وجود دارد این مراکز چه فعالیتهایی را انجام میدهند و اهمیت آنها چیست. مسائل و مشکالت زیادی در ارتباط با جمع آوری هر نوع اطالعات درباره زیستفناوری وجود دارد. به عنوان مثال از یک طرف تعاریف زیستفناوری همیشه در حال تغییر هستند و این امر آمارگیران را جهت ارائه آمارهای زمانی مناسب و سازگار در زیستفناوری با مشکل مواجه میکند و از طرف دیگر مشکالت و مسائلی به دلیل شاخصها و معیارهای تبیین شده از سوی سیاست گذاران وجود دارد چرا که تغییر و تحول در حوزه تحقیق و توسعه زیستفناوری با سرعت زیاد در حال رخ دادن است و آنها نمیتوانند پاسخگوی همه این تغییرات در لحظه باشند. با توجه به این دالیل جمع آوری اطالعات بهتر و نیز تبیین و تدوین شاخصهای بهبود یافته و نظام یافته تر در زیستفناوری دارای اولویت میباشند که این امر نه تنها برای سیاست گذاران اروپا بلکه در سطح بین المللی نیز که سازمانها و اداراتی برای توسعه اقتصادی و 1 تعاونی در مطالعات و پژوهشه یا زیستفناوری دخیل هستند مفید میباشد تعاریف و موانع به طور کلی فهرستی از هفت حوزه گسترده تحقیقاتی زیستفناوری مثل زیستفناوری محیطی وجود دارد که خود دارای حداکثر 1 زیر مجموعه مثل ایمنی زیستی یا اکولوژی میکروبی میباشد. از طرف دیگر اثبات شده است که تعریف یک»مرکز«برای حوزههای مختلف زیستفناوری- حداقل برای اروپا- کار مشکل و پیچیده ای باشد علی رغم تشکیل یک»مرکز«در ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک پژوهشگاه آکادمیک معمول و نیز تدوین یک استراتژی توسعه آموزش در پژوهش مراکز زیستفناوری در اروپا در ابتدا با ایجاد انگیزه برای مراکز تحقیقاتی پیشین جهت انتقال به این حوزه از طریق تأسیس مراکز جدید یا نام گذاری مجدد همان مراکز پیشین به وجود آمده اند. چندین مرکز تحقیقاتی گسترده که متمرکز بر تحقیقات در حوزه کشاورزی بوده تخصص خود را به سمت زیستفناوری کشاورزی و تحقیقات در این راستا سوق داده اند. با این وجود هر مؤسسه ای که در عنوان خود دارای لغت»زیستفناوری«بوده ولی تحقیقاتی را در این راستا انجام نمیدهد الزاما به عنوان یک مرکز تحقیقاتی تخصصی زیستفناوری محسوب نمیشود. تعداد زیادی از 1 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives

6 2 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مراکز تحقیقاتی عمومی در اروپا چندین موضوع تحقیقاتی را در دستور کار خود دارند و زیستفناوری ممکن است یکی از آنها باشد. بنابراین با این حقیقت چه میتوان کرد بنابراین برای مطالعه و آمارگیری از زیرساختها و مراکز زیستفناوری موجود در اروپا و ایاالت متحده آمریکا داشتن یک تعریف واحد و مشترک از مرکز تحقیقاتی زیستفناوری ضروری میباشد. بدین منظور تمام مراکزی که حداقل %51 از فعالیتهای تحقیقاتی آنها متمرکز بر زیستفناوری میباشد و %51 از بودجههای مالی خود را از منابع عمومی و دولتی 2 دریافت میکنند و مأموریت اختصاصی آنها در رابطه با زیستفناوری میباشد جزء این مراکز طبقه بندی میشوند مراکز زیستفناوری در اروپا و ایاالت متحده آمریکا در بررسیها و آمارگیریهای صورت گرفته در 15 ایالت آمریکا و نیز سوئیس که مرکز نیروی محرکه اروپا در حوزه داروسازی و زیستفناوری میباشد از 714 مرکزی موجود )514 مرکز در اروپا و 211 مرکز در ایاالت متحده( 324 مرکز )272 مرکز در اروپا و 52 مرکز در ایاالت متحده( شناسایی شده اند که البته همه آنها اختصاصی و مطابق با تعریف گفته شده از مرکز تحقیقاتی زیستفناوری نمیباشند. در اصل از این تعداد تنها 114 مرکز در اروپا و 32 مرکز در ایاالت متحده وجود دارند که در تعریف واحد جزء مراکز تحقیقاتی زیستفناوری قرار میگیرند. در این قسمت تعدادی از آزمایشگاه ها و پارک های زیست فناوری اروپا آورده شده است: CREALYS Da Vinci Research Park Erasmus Research Park Green Bridge Science Park Greenhill Campus Haasrode Business & Research Park INESU - Parcs scientifiques de l UCL Research Park Arenberg Research Park Zellik Science Park Limburg Science Park Louvain La Neuve Technology Park/Science Park Ardoyen Waterfront Research Park South Moravian Innovation Centre Agro Business Park 2 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives

7 7 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش CAT Science Park Copenhagen Bio Science Park A/S INCUBA Science Park Ltd. Scion-DTU A/S Symbion Science Park Tartu Science Park TEHNOPOL Tallinn Science Park Kuopio Innovation Ltd. Technopolis Plc. در اروپا تعداد مراکز با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها به طور قابل توجهی متفاوت است به عنوان مثال اگرچه 44 مرکز در آلمان )از 131 مرکزی که در ابتدا شناسایی شدند( وجود دارد )جدول 2( اما تنها سه مرکز ایرلندی )از 6 مرکز اولیه( موجود میباشند. بر خالف اروپا مراکزی که در ایاالت متحده وجود دارند و مطابق با تعریف مورد نظر هستند مراکز مشهور یا تثبیت شده ای نیستند. مشخص شده است که مراکز شناسایی شده در این حوزه در ایاالت متحده از سیاست گذاران برجسته زیستفناوری و از مراکز معروف و یا از دانشگاهه یا شاخص معتبر باال در بین تمام مراکز شوراهای عالی زیستفناوری و سازمان صنایع زیستفناوری نیستند. این گزارش الزاما حاکی از نامعتبر بودن یا منسوخ بودن نتیجه نیست بلکه تنها این سؤال را در ذهن به وجود میآورد که اطالعات به دست آمده از بررسی نسبی مراکز ایاالت متحده 3 میتواند به عنوان شاخص و مالک مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. انگلستان در سطح جهان به عنوان یک خانه تاریخی تحقیقات کشاورزی شناخته شده است. پارک پژوهشی نورویچ - یک مرکز منحصر به فرد بین المللی و محل پژوهش های کشاورزی- تکنولوژی نوآوری و کسب و کار است. پارک تحقیقاتی نورویچ شامل چهار مؤسسه تحقیقاتی مشهور جهان با هدف تحقیقات کشاورزی- تکنولوژی مرکز جان میباشد. اینز (JIC) و آزمایشگاه سینزبوریس (TSL) در خط مقدم علوم گیاهی هستند. مرکز تجزیه و تحلیل ژنوم یک نقش محوری در تعیین توالی ژنوم و رمزگشایی به خصوص موارد مربوط به بخش کشاورزی ایفا کشاورزی- میشود. شغله یا تکنولوژی با وجود فعالیت های دانشگاه آنجلیای شرقی و Norfolk BBSRC تخصصی حوزه در حال سرمایه گذاری 26 4 علوم زیستی پیشرو در جهان است. میلیون دالری در پارک برای میکند. این تمرکز بر و بیمارستان دانشگاه نورویچ افزوده حمایت از در این قسمت تعدادی از آزمایشگاه ها و پارک های زیست فناوری در آلمان آورده شده است: ایجاد شرکتهای جدید و 3 A UK Strategy for Agricultural Technologies, A UK Strategy for Agricultural Technologies, 2013

8 8 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش Zentrum für genetische Forschung part of Max-Planck-Institute für Psychiatrie und BiochemieInstitut für Humangenetik Hamburg Klinikum der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg Friedrich-Alexander Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Humangenetik Max Planck Institute for Molecular Genetics Berlin European Molecular Biology Lab (EMBL) Heidelberg 1-4- سایر مراکز زیستفناوری در جهان در مناطق مختلف جهان آزمایشگاهها و پژوهشکدهه یا آزمایشگاه های زیست فناوری کشور هند و کانادا اشاره میکنیم: تعدادی از آزمایشگاهها و پارکه یا زیستفناوری در هند : زیستفناوری متعددی وجود دارد که در ذیل به برخی از جمله Centre for population genetics Human Genetics Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata National Centre for Preclinical Reproductive & Genetic Toxicology, Mumbai Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram Institute of Human Genetics, Ahmedabad National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai Department of Genetics, University of Madras Institute of Forest Genetics and Tree Breeding (IFGTB) Department of Human Genetics, Punjabi University, Patiala Punjab Institute of Genomics & Integrative Biology, Delhi (IG&IB) Vasulata Clinic & Genetic Research Center, Navi Mumbai تعدادی از آزمایشگاهها و پارکه یا زیستفناوری در کانادا Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre, Vancouver, British Columbia

9 3 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش McGill University and Génome Québec Innovation Centre, Montreal, Quebec HumGen: Centre for Genomics Policy, affiliated with McGill University Génome Québec Innovation Centre, Montreal, Quebec The Centre for Applied Genomics, Toronto, Ontario The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario شکل 1- موسسات و مراکز دارای مجوز جهت انجام کارهای زیستفناوری 5 جدول - 4 مؤسسات تحقیقات آکادمیک زیستفناوری 6 تحقیقات محیط زیست تحقیقات کشاورزی تحقیقات دارویی متوسط تاثیر مجموع انتشارات نام موسسه Univ texas usda Chinese Acad sci Harvard univ Univ Washington INRA Univ Florida Univ Tokyo Csic Fernandez, Strategic Priorities for Biotechnology Program

10 11 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش Cornell univ Inov Calif Davis Univ Wisconsin Univ Calif Los Angeles Univ paris Johns Hopkins Univ مقایسه اروپا و ایاالت متحده آمریکا از نظر زیرساختها و فعالیته یا زیستفناوری ویژگیهای ساختاری مراکز زیستفناوری 7 مقایسه ویژگیهای زیرساختی اروپا و ایاالت متحده نشان دهنده نتایج زیر است: بیش از سه چهارم مراکز زیستفناوری در اتحادیه اروپا و نیز تمام مراکز زیستفناوری در ایاالت متحده در طول دو دهه اخیر تأسیس شده اند. سایر مراکز در اتحادیه اروپا قدیمیتر بوده و به اوایل قرن نوزدهم مربوط میشوند. این مراکز در واقع همان مراکزی بودند که فعالیت تحقیقاتی خود را با گذشت زمان به سمت زیستفناوری سوق دادند. 8 علی رغم این که در ایاالت متحده اکثریت مراکز زیستفناوری منتسب به دانشگاهها هستند مراکز اروپایی سایر سازمانها و ادارات وابسته هستند. اکثریت مراکز در اروپا به صورت واحد و حول یک مؤسسه تحقیقاتی اصلی )%65( فعال میباشند. مراکز مشارکتی یا مجازی نیز به صورت متمرکز یا در مناطق جغرافیایی مختلف و تنها در اروپا ایجاد شده اند البته این مفهوم نیست که هیچ مرکز مجازی در ایاالت متحده وجود ندارد. اکثر مراکز زیستفناوری در اروپا و ایاالت متحده دارای مأموریتها و فعالیتهای مشخص به منظور آموزش تشکیل یک پایه علمی یا ایجاد یک مرکز ملی تحقیقاتی هستند. البته زمانی که به سمت تجاری سازی این فعالیتها میرویم با یک شکاف گسترده رو به رو میشویم چرا که تنها نیمی از مراکز زیستفناوری در اروپا مسئول گسترش و تجاری سازی هستند در حالی که در ایاالت متحده تقریبا سه چهارم مراکز مسئول این امر هستند. 7 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives 8 Dutia, G. 2014, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE GROWTH, Ewing Marion Kauffman Foundation

11 11 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش بر اساس تعداد کمی حجم بودجهها و تعداد پژوهشگران زیستفناوری مراکز موجود در اروپا در حد میانگین و البته به طور قابل توجهی فراوانی بیشتری از مراکز ایاالت متحده دارند. در ارتباط با محققین کوتاه مدت و بلند مدت نیز تفاوت مهمی بین اروپا و ایاالت متحده وجود دارد بدین صورت که در ایاالت متحده اغلب مراکز زیستفناوری اغلب تمایل به استخدام و عقد قرارداده یا طوالنی مدت با محققین را دارند در حالی که در اروپا بیشتر محققین برای مدت زمان کوتاهتری استخدام میشوند. تفاوت قابل مالحظه ای در میانگین تعداد استخدام شدگان مراکز تک مأموریتی و مراکز چند مأموریتی وجود ندارد. در بین مراکز تک مأموریتی هم در اروپا و هم در ایاالت متحده مراکزی که به طور اختصاصی در حوزه زیستفناوری پزشکی فعالیت میکنند دارای بیشترین تعداد محقق و نیز باالترین بودجه به ازای هر عضو فعال میباشند. در نقطه مقابل تحقیقات پایه و زیستفناوری گیاهی دارای کمترین بودجه به ازای هر عضو محقق میباشند. اعضای کلیدی که در واقع بیش از 21 انتشار علمی در فاصله سال های 1114 تا 1111 داشته اند در %45 از مراکز زیستفناوری در اروپا حضور داشته اند در حالی که این رقم در ایاالت متحده تنها %22 است در نتیجه میانگین تعداد کارشناس برجسته به ازای هر مرکز تحقیقاتی در ایاالت متحده به طور قابل توجهی کمتر از اروپا میباشد. 2- ویژگی فعالیتهای مراکز زیستفناوری مقایسه فرایندها و فعالیتهای مراکز زیستفناوری در بین اروپا و ایاالت متحده نشان دهنده نتایج زیر است: اکثریت مراکز در چندین حوزه زیستفناوری مشغول به فعالیت هستند. در ایاالت متحده مراکز زیستفناوری درصد باالیی )%51( از مخارج خود را صرف تحقیقات پایه ای میکنند. در حالی که در اروپا مراکز زیستفناوری بیش از %31 از بودجههای خود را صرف زیستفناوری پزشکی و بقیه را صرف سایر موضوعات تحقیقات پایه )%17( تحقیقات سلولی )%15( زیستفناوری گیاهی )%12( و زیستفناوری جانوری )%11( میکنند. 9 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives

12 12 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش اگرچه اکثریت مراکز در چندین حوزه تحقیقاتی فعالیت میکنند اما میتوان گفت که %57 آنها تمرکز خود را بر روی یک حوزه اختصاص داده و سهم قابل توجهی از بودجه خود را صرف یک حوزه تحقیقاتی از زیستفناوری میکنند. سایر مراکز روی چندین حوزه زیستفناوری متمرکز بوده و بودجه خود را نیز صرف چندین حوزه تحقیقاتی میکنند. اگرچه %48 از این مراکز دارای مجوز اعطای درجه دکتری نیستند اما مشابه با آن دسته از مراکز زیستفناوری که برای اعطای مدرک دکتری مجوز اخذ کرده اند دارای تعدادی دانشجوی دکتری میباشند. تعداد دانشجویان دکتری به ازای هر مرکز و نیز هر عضو محقق در بین اروپا و ایاالت متحده مشابه میباشد برایند ویژگیهای ساختاری و فعالیتهای مراکز زیستفناوری 40 با در نظر گرفتن این نکته که مجموع ویژگیهای ساختاری و زیر ساختهای الزم به همراه فعالیتها و تحقیقاتی که در زمینه زیستفناوری انجام میگیرد خروجی و نتیجه نهایی را میسازد و با توجه به ویژگیهای فوق الذکر و نکاتی که درباره ساختارها و فعالیته یا زیستفناوری در اروپا و ایاالت متحده گفته شد میتوان گفت که مقایسه خروجی حاصله بین اروپا و ایاالت متحده به شرح زیر است: ساختارها و زیرساختها + فعالیت = بازده نهایی حوزه های فعال در زیستفناوری رشد پیوسته و رو به افزایش مراکز زیستفناوری نشان دهنده توسعه 71 درصدی تمام مراکز میباشد. مراکز زیستفناوری اتحادیه اروپا به میزان %7/1 از انتشارات زیستفناوری اروپا را در طول ساله یا 1114 تا 1117 به خود اختصاص دادند در حالی که مراکز زیستفناوری ایاالت متحده تنها %1/3 از کل مراکز را شامل میشود. انتشارات حاصل از مراکز زیستفناوری در اتحادیه اروپا به طور میانگین و با میزان استناد )citation( 11/7 به ازای هر انتشار و برای مراکز زیستفناوری ایاالت متحده نیز 18/2 به ازای هر انتشار میباشد )1312(. بر حسب فعالیتهای اعتباری یعنی محققان بسیار فعال از نظر تعداد انتشارات افتخارات علمیو عضویت در کمیتههای خارجی میتوان گفت که مراکز زیستفناوری در اروپا دارای اعضای بیشتری از کمیتههای علمیو ویرایشی هستند. همچنین محققان بیشتری را نیز به کنفرانسهای علمیدر مقایسه با ایاالت متحده میفرستند. 10 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives

13 19 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش بر حسب فعالیتهای صنعتی درصد باالتری از مراکز زیستفناوری در اروپا دارای مشارکت در تحقیقات صنعتی و نیز میانگین باالتری از مشارکتها به ازای هر مرکز زیستفناوری نسبت به ایاالت متحده میباشند. مراکز زیستفناوری در ایاالت متحده درصد باالتری از میزان راه اندازی کارخانجات و شرکتهای مرتبط با زیستفناوری را در مقایسه با مراکز اتحادیه اروپا دارا میباشند کارایی و اهمیت مراکز زیستفناوری 44 خروجی و بازده پایین انتشارات علمی نشان دهنده این موضوع است که بررسی بیشتر مراکز فعال زیستفناوری از نظر ساختار و فعالیت های آن ها می بایست در اولویت قرار گیرد. اما سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا این مراکز مراکز اصلی و هسته های تحقیقاتی زیستفناوری هستند واضح است که پاسخ منفی میباشد چرا که انتشارات علمی در زمینه زیست فناوری به طور میانگین در حدود %6/1 در کل اروپا و %1/3 در ایاالت متحده آمریکا میباشد. آنالیز تاثیر ویژگیهای مختلف ساختاری مراکز زیستفناوری بر روی کارایی اجرای آنها از نظر عملکرد دانشگاهی اعتبارات علمی مشارکتهای صنعتی و فعالیتهای گروهی برای همه مراکز زیستفناوری انجام شده است. اگرچه %72 مراکز دارای فعالیتهای مذکور حداقل در یکی از حوزهه یا زیستفناوری هستند اما تنها %2 مراکز در هر 4 حوزه تحقیقات پایه زیستفناوری گیاهی زیستفناوری جانوری و تحقیقات سلولی دارای باالترین امتیاز هستند این امر میتواند سیاست گذاران زیستفناوری را در ارتباط با وجود اهداف احتمالی مغایر با هم در مراکز تحقیقاتی عمومی چه در اروپا چه در ایاالت متحده به فکر وا دارد. قدمت مراکز زیستفناوری تعداد کارکنان اعضای فعال و میزان تخصصی بودن تحقیقاتی در این مراکز در دستیابی ورسیدن به بازدهی باال در حوزههای مذکور مهم میباشد. مراکزی که عملکرد قابل توجهی در تحقیقات دانشگاهی از خود نشان میدهند حداکثر دارای 25 محقق بوده و اغلب به زیستفناوری پزشکی اختصاص دارند. آن دسته از مراکزی که دارای مشارکتهای صنعتی بودند بیشتر در غالب فعالیتهای سلولی تخصصی بوده و قدمتی بین 12 تا 21 سال دارند اما مراکزی که بیشتر در کارها و فعالیتهای شبکهای و گروهی فعال هستند جوان تر بوده و تمایل به تحقیق در یک حوزه تحقیقاتی دارند. به منظور تخمین کارایی نسبی مراکز زیستفناوری در ایاالت متحده آمریکا ورودیه یا آنها )شامل بودجهها و حمایتهای مالی دریافتی و کارکنان محقق( و خروجی )شامل مدارک دکتری و تعداد انتشارات( مرتبط با مأموریتها و حوزههای تحقیقاتی مورد نظرشان )مثل برتری تحقیق آموزش تحقیق گسترش و توسعه تجاری سازی و نیز تولید علم( 11 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives

14 11 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مورد مقایسه قرار گرفتند. در مقایسه با این که 47 مرکز زیستفناوری )%21( در حداقل یک حوزه تحقیقاتی زیستفناوری مؤثر و کارامد بودند 153 مرکز )%81( ناکارامد تلقی میشوند. در این بین تنها 11 مرکز زیستفناوری )معادل با %4( در تمام حوزههای تحقیقاتی زیستفناوری که بر عهده گرفته اند دارای کارایی بسیار باالیی میباشند. این یافتهها و نتایج حاکی از آن است که اهداف و راهبردهایی که در این راستا در نظر گرفته میشوند ممکن است بسیار متنوع باشند. بررسیهای بیشتر نشان دهنده وجود یک ارتباط قوی از نظر میزان کارامدی بین برتری و سطح تحقیق و پژوهش با میزان و کیفیت آموزش تحقیق و پژوهش وجود دارد. در مقابل بین حوزه برتری کاوش و جست و جو با حوزه گسترش و توسعه تجاری سازی رابطه ضعیفی برقرار است و این موضوع اشاره به نسبت باالی تعداد مراکز زیستفناوری کارامد به تولید دانش و نیز نسبت باالی آنها به گسترش و توسعه تجاری سازی دارد. به عبارت دیگر با وجود تعداد قابل توجهی از این مراکز نتوانستند انتظارات الزم را در راستای تولید دانش و افزایش ارتباط بین تولید محصول و تجاری سازی آن برآورده نمایند. از مهم ترین نکات در این زمینه حداقل برای سیاست گذاران و قانون گذاران وجود ارتباط صحیح بین کارایی هر مرکز زیستفناوری با متمرکز بودن بر روی تنها یک زمینه تحقیقاتی می باشد و این امر قویا در ارتباط با برتری پژوهش و تحقیق میباشد. ارتباط ضعیف تری نیز بین نحوه آموزش تحقیق و پژوهش با تولید دانش وجود دارد. به عنوان مثال اگرچه استخدام طوالنی مدت کارکنان تحقیقات در همه مراکز مربوطه مهم و قابل توجه میباشد اما در واقع تأثیر ضعیفی بر کارایی مراکز زیستفناوری در جهت دستیابی به برتری پژوهش و تحقیق دارند. از طرف دیگر برتری در حوزه صنعت نیز هیچ ارتباطی به میزان بودجهها و حمایتهای مالی و نیز کارکنان و اعضای این مراکز ندارد و در واقع نمیتوان وجود ضعف احتمالی در خروجی و نتیجه نهایی این مراکز را ناشی از عوامل مذکور دانست. همچنین تمرکز بر نوع خاصی از حوزه تحقیق سن مراکز زیستفناوری یا وجود سازمآنهایی جهت انتقال تکنولوژی الزم نیز تأثیری بر این قضیه ندارند. به طور قطع میتوان گفت که رسیدن به کارایی باال در حوزه تجاری سازی صنعتی این مراکز اساسا تحت تاثیر ویژگیهای به ظاهر نا مشهود و درک نکردنی از جمله مدیریت این مراکز میباشد. با این وجود توجه به سازماندهی قوی در مراکز زیستفناوری موجود در ایاالت متحده در راستای توسعه تجاری سازی و تحقیقات پایه ای موکد و تأیید کننده اهمیت اجرای تحقیقات و پژوهشهای پایه ای مرتبط با صنعت میباشد. عالوه بر این عملکرد خوب در فعالیتهای مرتبط با صنعت میتواند از طریق فعالیتهای دانشگاهی که منجر به برتری پژوهش و تحقیقات و نیز افزایش اعتبار آنها میشود تداوم یابد و در عین حال باعث جذب مراکز زیستفناوری به سمت کار گروههای صنعتی و به دنبال آن بهبود سطح کارایی فعالیتهای صنعتی میشود.

15 15 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش 7-4- دیدگاهها و چشم اندازهای مراکز زیستفناوری 42 علی رغم این حقیقت که سیاست گذاران اول زیستفناوری در ایاالت متحده کم و بیش نسبت به بررسی جزئی و مطالعه زیستفناوری بی تفاوت بودند یافتهها و نتایج حاصل از مراکز زیستفناوری در اروپا و نیز حضور سیاست گذاران دوم در ایاالت متحده عالئم و نشانههای واضحی را ارائه میدهد. اگرچه انتظارات مشخصی از مراکز زیستفناوری در اروپا وجود دارد فراهم آوردن علم و دانش عالی برای صنعت آموزش و پرورش با کیفیت در حوزه زیستفناوری وجود ناشران قوی و فعال مقاالت و مستندات علمی از دیگر اهداف مراکز تحقیقاتی عمومیمیباشد. البته اجبارات و تعهدات مختلفی توسط سیاست گذاران مشخص شده است که خواهان بازگشت کمبود یا حتی کاهش سرمایه گذاری عمومیدر راستای رشد و توسعه مراکز زیستفناوری میباشند. با این وجود همچنان مقادیر قابل توجهی از سرمایه گذاری عمومیدر حوزه تحقیق و پژوهش زیستفناوری در اروپا وجود دارد که دارای چندین هدف میباشد. وجود مراکز تحقیقاتی کوچک اما هدفمند در بین آن دسته از مراکزی که بهترین عملکرد را دارند منجر به این گردیده که مؤلفان و نویگان این حوزه این گونه نتیجه گیری کنند که استراتژی و راهبرد متمرکز کردن منابع که اغلب توسط سیاست گذاران اتحادیه اروپا مطرح میشود ممکن است بهترین راه اجرایی نباشد. در ایاالت متحده نیز مراکز زیستفناوری دانشگاههای غیر معتبر قادر به دستیابی به عملکرد و کارایی باال بوده و این امر میتواند امید بخش این باشد که این نتیجه میتواند در مراکز اروپا و در مناطق جانبی نیز اتفاق بیفتد. 12 Peter, 2004, International Benchmarking of Biotech Research and Research Training Centers Lessons and Perspectives

16 12 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مطالعات ایران مطالعات اریان

17 17 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش -4-2 مقدمه در حال حاضر بخش عمدهای از زیر ساختهای الزم جهت توسعه و تقویت مراکز فعال زیست فناوری در کشور فراهم و در مجموع کشور ما در میان کشورهای در حال توسعه از جایگاه مطلوبی برخوردار است و اغلب دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخشهایی را در زمینه زیست فناوری تأسیس کردهاند. شورای عالی زیست فناوری فعال شده و ملی زیست فناوری نیز تدوین گردیده است و همانند سایر کشورها زیست فناوری از اولویت های کشور است اما در هر حال هنوز در مراحل اولیه توسعه این فناوری قرار داریم و آن چنان که باید جایگاه مناسبی در زیست فناوری به دست نیاوردهایم. در کشور ما پتانسیل خوبی برای پیشبرد و توسعه این فناوری وجود دارد و شاید بتوان گفت که موفقیتهایی که در این زمینه- به ویژه در حوزههای پزشکی و کشاورزی- داشتهایم بیشتر حاصل تالش متخصصین و محققین این رشته بوده است تا فعالیتهای سازماندهی شده. به عبارت دیگر زیر ساختی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد در بسیاری از کشورهای هم ردیف ما وجود ندارد اما رشد آنها مطلوبتر از رشد می باشد و این همان نقطه آسیبپذیر است 13 که اغلب از آنچه که در جهان میگذرد غافل میشویم و وقت زیادی را صرف فعالیتهای حاشیهای میکنیم. توسعه زیستفناوری و مهندسی ژنتیک نیازمند فراهم آوردن زیر ساختهایی است که بدون آنها توسعه پایدار این فناوری امکان پذیر نیست. یکی از مهمترین نیازها برای توسعه این فناوری تربیت نیروی متخصص است. در حال حاضر حداقل 2111 نیروی متخصص در این حوزه در کشور فعال هستند. همچنین بیش از 81 دانشگاه مرکز علمی و پژوهشگاه در گرایشهای مختلف زیستفناوری دانشجو تربیت میکنند و ساالنه 2711 دانشجو در بیش از 51 دانشگاه در این حوزه فارغ التحصیل میشوند. به واسطه تربیت نیروی متخصص در این حوزه در تولید دانش نیز پیشرفت خوبی حاصل شده و هم اکنون عالوه بر فعالیتهای گسترده آموزشی و پژوهشی طیف وسیعی از محصوالت زیستفناوری توسط بیش از 121 شرکت دانش بنیان به بازار ارائه میشود که بر این اساس در سال 2111 کشور ایران موفق به کسب رتبه اول تولید علم در منطقه و رتبه 16 در جهان شده است. در حوزه کشاورزی نیز در ایران در مقایسه با سایر حوزهها بهترین زیرساخت الزم وجود دارد به گونه ای که حداقل 4 پژوهشکده و 5 موسسه تحقیقاتی مرتبط تعدادی از مراکز استانی فعال و 41 بخش آزمایشگاهی-تحقیقاتی فعال در این حوزه و حدود 283 نفر محقق که 111 نفر هیئت علمیاین 14 حوزه را تشکیل میدهند دارای فعالیت در این راستا میباشند. تقریبا ساختارهای الزم مثل ستاد توسعه زیست فناوری که سیاستگذاریها تدوین راهبردها هدایت و نظارت کالن فعالیتهای زیستفناوری را بر عهده دارند تشکیل شدهاند و نهادهای الزم مثل مراکز علمی- تحقیقاتی انجمنها گزارش وضعیت زیستفناوری در ایران دکتر محمد علی ملبوبی 1312 نشریه دو ماهانه علمیانجمن ایمنی- زیستی ایران شماره نوزدهم آبان ماه 1311

18 18 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش پایگاههای اطالع رسانی نظامهای حمایتی و تشویقی شکل گرفتهاند. تدارک این مجموعه و به ویژه تشکیل ستاد توسعه زیستفناوری به ریاست رئیس جمهور و حضور وزرای ذیربط هیأت دولت در این شورا و همچنین تدوین و تصویب ملی زیستفناوری حاکی از عالیق ملی برای پیشبرد برنامههای ملی توسعه زیستفناوری در کشور است. اگر چه هنوز محصوالت زیستفناوری ایران آن چنان که باید وارد بازار جهانی نشدهاند ولی فعالیتهایی که در عرصههای آموزشی 15 پژوهشی و نهادسازی انجام شده آینده خوبی را در عرصه فناوریهای نوین برای کشورمان نوید میدهد مراکز زیستفناوری فهرست مراکز و موسسات آکادمیک زیستفناوری به تفکیک ارتباط و وابستگی آنها با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی دفتر همکاریه یا فناوری و نوآوری ریاستجمهوری و نیز مراکز وابسته به شرکتهای خصوصی انجمنهای علمی مجالت علمی و نیز پایگاههای اطالعاتی 16 در حوزه زیستفناوری آورده شده است: جدول 2- فهرست مراکز زیست فناوری 17 وابسته به مراکز زیستفناوری 4- دانشگاه ها دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشگاه تبریز دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تهران دانشگاه شیراز دانشگاه اراک دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید بهشتی 15 گزارش وضعیت زیستفناوری در ایران دکتر محمد علی ملبوبی همان 17 همان

19 13 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش دانشگاه ارومیه دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه گرگان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه گیالن دانشگاه شهید چمران اهواز 2- پژوهشگاه ها سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مرکز پژوهشهای زیست فناوری خلیج فارس پژوهشکده بیوتکنولوژی مراکز زیست فناوری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست مرکز مطالعات زیست فناوری مرکز تحقیقات علوم زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری 9-2- فهرست انجمنهای علمی زیست فناوری در ایران 48 انجمن علمی زیستفناوری ایران انجمن علمی ژنتیک ایران انجمن علمی ایمونولوژی انجمن علمی زیستشناسی 1-2- فهرست انجمنهای رسمیزیستفناوری در ایران و فعالیته یا آنها 43 انجمن ایمنی- زیستی ایران: برگزار کننده و شرکت کننده در همایشه یا علمی- ارایه سمینارها و کارگاههای آموزشی- سخنرانیه یا علمی و چاپ مقاالت علمی- خبرنامه و برگزاری همایشه یا دو ساالنه بین المللی و ملی بیوتکنولوژی- انتخاب چهره تاثیرگزار زیستفناوری و دانشور برتر جوان- 18 گزارش وضعیت زیستفناوری در ایران 11 همان

20 21 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش برگزاری کارگاهه یا آموزشی دوره ای- برگزاری نشستها و هم اندیشیه یا مختلف در حوزه زیستفناوری- تهیه ممیزیه یا زیستفناوری- برگزاری نشسته یا خبری- انتشار فعال نشریات و مجالت علمیترویجی ایمنی زیستی ایران و مجالت علمیپژوهشی مهندسی ژنتیک و خبرنامه ایمنی زیستی. انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمیایران: برگزاری همایشه یا دو ساالنه بین المللی و ملی بیوتکنولوژی- برگزاری سومین جشنواره زیستفناوری- انتخاب چهره تأثیرگزار بیوتکنولوژی و دانشور برتر جوان- برگزاری کارگاهه یا آموزشی دوره ای- برگزاری نشستها و هم اندیشیه یا مختلف در حوزه زیست فناوری- تهیه ممیزیه یا زیست فناوری- برگزاری نشسته یا خبری- انتشار مجله علمی پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی با همکاری دانشگاه کرمان و مجله Plant Breeding and Genetics با همکاری دانشگاه بین المللی قزوین و خبرنامه بیوتکنولوژی به صورت فصلنامه. انجمن علمیگل و گیاهان زینتی ایران: برگزاری دومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی در سال 95- شرکت و همکاری در برگزاری نمایشگاه ه یا گل و گیاه- برگزاری کارگاه های عملی -انتشار کتاب در زمینه گل و گیاه- انتشار مجله علمیترویجی گل و گیاهان زینتی ایران- انتشار خبرنامه الکترونیکی گل و گیاهان زینتی انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران: چاپ مجله علوم زراعی ایران- مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی- مجله تحقیقات کشاورزی دیم ایران- مجله پژوهشه یا زعفران ایران انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران: عضوگیری- برگزاری کارگاهه یا آموزشی- فراهم سازی مقدمات کنفرانس چهارم و انتشار مجله علمیپژوهشی فرایند و کارکرد گیاهی )فصل نامه( از نیمه دوم سال 1311 تا کنون مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران: نهاد علمیغیرانتفاعی و غیر دولتی- دارای ارتباطات علمیگسترده بین المللی با مراکز اطالعات بیوتکنولوژی کشورهای در حال توسعه با رویکرد هماهنگی و همکاری هرچه گسترده تر با کشورهای اسالمی

21 21 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش 5-2- فهرست پایگاههای اطالعات زیست فناوری در ایران 20 سرویس خبری ژنتیک و زیست فناوری ایران شبکه علمی کشور مرکز اطالع رسانی سموم و داروها شبکه اطالع رسانی کشاورزی ایران مرکز اطالعات زعفران مرکز اطالع رسانی Blackwell Synergy مرکز اطالع رسانی Image, MD مرکز اطالع رسانی Pubmed مرکز اطالع رسانی Science Direct فهرست مجالت علمیزیست فناوری در ایران مجله زیست فناوری ایران مجله تحقیقات کشاورزی ایران )دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز( فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری ژنتیک نوین فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران مجله بیوتکنولوژی کشاورزی مجله زیست فناوری گیاهان زراعی مجله بیوتکنولوژی ایران مجله زیست فناوری گیاهان زراعی مجله فن آوری زیستی در کشاورزی 20 همان همان 21

22 22 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 7-2- فهرست آزمایشگاههای فعال در حوزه زیستفناوری کشاورزی و فعالیت آنها آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی: تشخیص ط یب بیماریه یا قارچی اپیدمیولوژی ویرسی و انگلی گیاهان آزمایشگاه زراعت: اصالح نباتات علفه یا هرز در زمینهه یا کشت بافت گیاهی فیزیولوژی علفه یا هرز تکنولوژی بذر استخراج DNA سیتولوژی آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان: تکثیر و پرورش آبزیان صید و بهره برداری آبزیان بوم شناسی آبزیان شیالتی فرآوری محصوالت شیالتی بهداشت آبزیان آزمایشگاه باغبانی: مطالعه فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم کننده رشدگیاهی درختکاری سبزیکاری و گلکاری تکثیر گیاهان و بیوشیمی آزمایشگاه صنایع چوب: تشریح و تشخیص چوب فیزیک چوب شیمیچوب حفاظت از چوب آزمایشگاه حشره شناسی: بررسی بیولوژی اکولوژی و فیزیولوژی حشرات آزمایشگاه نماتدشناسی: مطالعه نماتد و کرمه یا انگلی آزمایشگاه علوم دامیو هیستوتکنیک: مطالعات تحقیقاتی بافت های گیاهی و جانوری آزمایشگاه زیستفناوری: مطالعات تحقیقاتی وسرویس دهی به سایر آزمایشگاه ها آزمایشگاه کشت بافت گیاهی: مطالعه بافت گیاهی و توسعه و تولید گیاهچه 8-2- فهرست آزمایشگاههای فعال زیستفناوری کشاورزی در موسسات دانشگاهی آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی دانشگاه زابل آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی دانشگاه شهرکرد آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی دانشگاه ارومیه آزمایشگاه پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان- دانشگاه ساری آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی دانشگاه شیراز آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری صدرا مالیر

23 29 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش مجموعه آزمایشگاهه یا پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی ایران آزمایشگاه واحد زیستفناوری موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند آزمایشگاه زیستفناوری مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شاهد مجموعه آزمایشگاه زیستفناوری و اصالح نباتات دانشگاه لرستان آزمایشگاه زیستفناوری ژنتیک گیاهی و سیتوژنتیک دانشگاه کردستان آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آزمایشگاه کشت بافت و زیستفناوری گیاهی آزمایشگاه ژنومیک و اصالح نباتات مولکولی دانشگاه تبریز آزمایشگاه تحقیقاتی زیستفناوری مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم تحقیقات آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور مشهد آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک جانوری و گیاهی نوآوران زیستی پارسه آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی شمالغرب و غرب کشور آزمایشگاه ژنتیک و زیستفناوری گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیالن آزمایشگاه زیستفناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مجموعه آزمایشگاههای زیستفناوری دانشگاه آزاد اسالمیواحد کرمانشاه آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد آزمایشگاه ژنتیک و کشت بافت دانشگاه شاهرود آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران آزمایشگاه زیستفناوری کشاورزی منطقه شمال کشور

24 21 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش آزمایشگاه زیستفناوری پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی آزمایشگاه زیستفناوری کشاورزی منطقه مرکزی کشور آزمایشگاه زیستفناوری کشاورزی دانا ژن پژوه آزمایشگاه کشت بافت و زیستفناوری گیاهی دانشگاه آزاد واحد اردبیل آزمایشگاه کشت بافت گیاهی پژوهشکده زیستفناوری صنعتی گروه پژوهشی زیستفناوری گیاهان دارویی آزمایشگاه زیستفناوری دانشگاه آزاد اسالمیواحد نیشابور آزمایشگاه ژنتیک و زیستفناوری موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بخش تحقیقات دانهه یا روغنی آزمایشگاه زیستفناوری پژوهشکده علوم تولید مثل یزد 3-2- واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد بر اساس آمارها از 575 واحد فناوری مستقر در مراکز رشد 22 درصد آنها در حوزه زیست فناوری فعالیت دارند )21 درصد از این واحدها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 21 درصد الکترونیک و رایانه 18 درصد صنایع غذایی و 22 کشاورزی 6 درصد مواد جدید و 5 درصد بقیه در زمینه امور دارویی فعالیت دارند( پارک های علم و فناوری پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفهای اداره میشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها مراکز پژوهش و توسعه شرکتهای خصوصی و بازار ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری 22 گزارش وضعیت زیستفناوری در ایران دکتر محمد علی ملبوبی 1312

25 25 از 22 دهم- زیرساخت ها شامل دانش فرایندهای و رشد مراکز طریق از را تسهیل زایشی مینماید. همچنین علمی پارکهای و باال افزوده ارزش با خدماتی فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه مینمایند مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با توجه به این که یکی از اهداف توسعه زیستفناوری کشاورزی بهره برداری بهینه و حفظ ذخایر ژنتیکی است و ذخایر زیستی نیز همانند آب خاک و هوا اهمیت دارند یکی از چالشهای اصلی پیش روی جوامع بشری توسعه پایدار در جهت تأمین منابع غذایی کافی و سالمت جامعه در بستر حفظ محیط زیست خواهد بود. توجه به تنوع عظیم موجود در میان گونههای جانوری گیاهی میکروارگانیسمها و کاربرد آنها به توسعه پایدار ملی میانجامد. با توجه به اهمیت ذخایر زیستی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1386 و با فرمان مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در جهاد دانشگاهی پایه گذاری گردید که هدف اصلی مرکز ارتقای فعالیتهای ملی در زمینههای جمع آوری نگهداری و مطالعه منابع زیستی است. در این راستا این مرکز ضمن پشتیبانی از مراکز ذخایر زیستی کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی در تالش است تا به مرکزی پیشتاز به منظور گردآوری تکمیل سامان دهی استاندارد سازی و حفظ ذخایر زیستی و ژنتیکی برای توسعه دانش فناوری و افزایش کیفیت زندگی و سالمت و حفظ امنیت غذایی منابع طبیعی و 23 تنوع زیستی کشور تبدیل گردد. 23 ملی زیستفناوری بخش سیاست های زیستفناوری از بعد اقتصادی بند 6-2

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای علمی-پژوهشی با عنوان: آییننامه حمایت از «گروههای علمی و فناور اولویت الف«مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی تاریخ تصویب: //5 مقدمه: ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation گزارش وضعیت علمی فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مرداد 1396 تعداد و رتبه ترازیابی نوآوری کشور رتبه ایران از نظر نوآوری مطابق گزارش Index) GII (Global Innovation 15 1 5 95 125 141 142 143 141

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ????? ??????? ????????? ???????????2.docx

Microsoft Word - ????? ??????? ????????? ???????????2.docx در حوزه فناوريهاي راهبردي» ایجاد شبکه آزمایشگاهی خلاصه مدیریتی «بررسی صفحه 1 از 1 تحلیل یلی : رش ریتی گزار صه مدیر خلاص بررسیی حوزه در ح ایشگاهی که آزما جاد شبک ایج راهبردي هاي فناوري اسفندماه 1390 خلاصه

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما   شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ی نسل سوم فهرست مطالب کلی ی نسل سوم در مورد ی نسل سوم ی در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم فناوری های نوین به عنوان پیلوت از دانشگاه های نسل سوم در 2 تعریف 3 تعریف 4 تعریف 5 تعریف 6 تعریف 7 تعریف 8 رشد همزمان

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر 0.08 0.34 0.25 0.545 6 0.061 0.091 0.116 5 0.231 0.281 0.038 0.038 0.273 0.256 0.236 0.255 0.333 5 0.171 0.256 8 0.211 0.077 9 0.571 0.176 0.2 0.298 0.136 0.316 0.25

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر 0.095 0.08 ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر اخالق پزشكي 1 2 0.34 اخالق در علوم و فناوري - انجمن

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

آشنایی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

آشنایی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1- تاریخچه: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از سال تهیه و تنظیم: عیسی زاده روشن منبع: سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران http://insf.org با 1382 تصویب شوراي عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف

جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف به نام خدا سخنرانی علمی جایگاه و نقش ایرانداك در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه هاي مو سسه هاي زیر پوشش وزارت عتف سخنران: دکتر رضا رجبعلی بگلو استادیار پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران (ایرانداك) پنلیست:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و 59 بسمه تعالی مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و فناوری در کشور این آیین نامه به منظور ساماندهی یکپارچه سازی و تسهیل برگزاری همایش های علمی و بر مبنای آئین نامه وزارت متبوع به

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر