هاشیي بزداشت یشکز سزی 7000 دا ست ی ای هاشیي بزداشت یشکز 7000 ذ تداسی Austoft ػشی گزدآ ری ت ظین : ػبدال ػوزا ی کارش اس ارشد هکا یشاسی ى کشا رسی 1

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "هاشیي بزداشت یشکز سزی 7000 دا ست ی ای هاشیي بزداشت یشکز 7000 ذ تداسی Austoft ػشی گزدآ ری ت ظین : ػبدال ػوزا ی کارش اس ارشد هکا یشاسی ى کشا رسی 1"

رونوشت

1 دا ست ی ای هاشیي بزداشت یشکز 7000 ذ تداسی Austoft ػشی گزدآ ری ت ظین : ػبدال ػوزا ی کارش اس ارشد هکا یشاسی ى کشا رسی

2 50 تاسیخچ فمیت آ یض دس ش یىش ذ تداسی Case IH Austoft اص ػا پیؾ ت ػی Austoft تشادسا TOFT دس اػتشا یا ؿش ع ؿذ. ػ ىشد ت ی اؿی ػا ی تؼیی و ذ تشای Austoft فش ؽ دس ؿشوت Case IH تا ا تداسی حؼ ب یذ ی ی ا دالس ػش ای سا تشای تحمیك ت ػؼ دس تخؾ حص الت خ د ضی وشد تید ایی آ سا یت ا دس داؿت ویفیت ػا ی اؿی Case IH Austoft اػة تشی ضی تشای ا تخاب خ ت تىاس یشی دس وؼة واس وا سصی خؼتد د. دس ش ای Case IH Austoft دس ػی ت ش سی تاال تشخ سداسی اص ضی ای ػ یاتی پایی تا ت ش یشی اص ف آ سی ای ی ی سا تا ویفیت تاالیی تشداؿت یو ذ. ػیؼت ت یض و ذ ف ق ا ؼاد دس ش ای دس Case IH Austoft تاػث وا ؾ خ د اد اخ اػت غیش ذف افت ی ضی ای واستشی اؿی ؿذ اص طشفی تاػث افضایؾ سا ذ ا ح ی اص طشیك افضایؾ یضا ی خا ص تاس یشی ؿذ دس ػثذ ای ح ی خ ا ذ ؿذ. 2

3 3

4 4

5 5

6 - جدا ک د هحص ل جدید با سا ی 45 درج خذا و ذ حص 45 دسخ داسای ت تشی ػ ىشد دسحا تی و ی ا خ اتیذ سع وشد تاؿ ذ یتاؿذ. ای ع خذیذ خذاو ذ تا ت ذ وشد خذا وشد ی ا اص ذایت آ ا دس خط تغزی داسای تاصد ی تیتشی ؼت ذ. لادس اػت ی ای سدیف و اسی سا تشای ػذ تاللی تا سدیف پیؾ س ی دس ش ت ذ وشد خذا و ذ. ش خذا و ذ حص اص د اػت ا اسپیچ و ظیف آ تفىیه ی ای تىی ؿذ اػت. سدیف تشداؿت تا سدیف ای و اسی اػت 2 چال ای ث داس تاػث خ یشی اص پیچیذ ؿذ ػ ف ای شص ی ت د س خذا و ذ ا یؿ د. دس ا ت ای خذا و ذ حص ا تی ای شدؿی ن تیض لشاس داسد و ػ ت ذ وشد ی سا آػا تش یػاصد دس صیش آ وفه یا پاؿ لشاس داسد. 2 -غلطک ای ضزب سى با ت ظین یدر لیک 3 $سا ىاسی ایذ آ خ ت اػتفاد دس ؿشایط خت ف تشداؿت# تاس ذ ی ای ط فا ی ؿذیذ اسلا پشتاصد ػ ی ص صؽ تاد ای ؿذیذ تشخی اص ػ ا یا ذ و چا ؾ ای خذی سا تشای تشداؿت ىا یض ی ت ػی دس ش ایداد یو ذ. - New 45degree crop dividers 2- Vine knife 3 - KNOCK DOWN ROLLER WITH HYDRAULIC ADJUSTMEN 6

7 چ ی ػ ا ی ى اػت تاػث سع دس پیچیذ ؿذ ی ا دسحی تشداؿت حص ؿذ ی ای غیش لات پیؾ تی ی سا دس طی د س تشداؿت ت شا داؿت تاؿ ذ دس ای لؼیت یتایؼت واس س دس ش تا تذتیش اػتفاد اص تغییش ت ظی صا ی غ طه ظشت ص اؿی دس ش سا طثك تا ؿشایط واس ت ظی ایذ. غ طه ای ظشت ص تص ست یذس یىی پی ػت اص دس واتی دس ش ت ػی واس س ت آػا ی تذ ت لف دس حی تشداؿت لات ت ظی یتاؿ ذ اص ای طشیك سا ذ ا اؿی احذ تغزی دس حی ػ یات افضایؾ پیذا خ ا ذ وشد. ت ب ز ( بزشی با دقت کارآهد( داسای صفح دیؼه ای لات تؼ یط ش وذا داسای پ ح تیغ لات تؼ یط تشؽ ی اص ػطح ص ی -3 تشؽ اص ی صحیح ی و ای اط ی ا سا فشآ یو ذ و ی تشی دس حا ت اػتا ذاسد ا دا ؿذ یا اص حاظ صساػی تشای سی ص ی سؿذ آػیة ذیذ ػا تؼذ داسای ػ ىشد تیتشی خ ا ذ ت د. ػیؼت و تش ات اتیه استفاع ت ت ش تا حؼاػیت دلت تیتش خ ت داؿت تشؿی یى اخت دس ػی حا ػذ آػیة سػا ی ت و ذ ی ػ ت ظی استفاع سا ا دا ید ذ. - Base cutter 7

8 غلطک ای بل دک د )کوک ب خط تغذی ( ػ ت ذ وشد ی ای تشیذ ؿذ ت ػط ت ت ش سا ا دا داد ت غ طه ای تغزی ذایت یو ذ ای غ طه تؼت ت ع خان داسای تیغ ای تاص یا تؼت یتاؿذ غلطک ای تغذی )کار هدا م( غ طه ای تغزی تص ست پی ػت ی ا سا ت احذ چاپش تح ی ید ذ ظیف داس ذ تا خان و خ ػ ا خاسخی سا حزف و ذ. ؿ ا س ؿذ ی ا تش س ی غ طه سفت ت ػ ت تاال تص ست ذا تاػث ت ث د ظشفیت حد ی احذ تغزی خ ا ذ ؿذ. یضا 3 خزدکي ا )چاپز ای( است ا ای حد تاس س دی ت یضی ی اص ػ ا اػاػی دس تشداؿت ىا یض یتاؿذ اػتفاد اص حذ ط ب حذاوثش -6 ط ی تاػث افضایؾ ظشفیت ا ا ح ی خ ا ذ ؿذ. - Butterr Lifter Roller 2 - Feed Roller 3 - Chopper Drums 8

9 سیستن تویش ک د 2 ( سزب ز خزدکي ) و د ز تک ل صی( اػتفاد تىاس یشی ػشت ش فمط دس اطمی و تمایا پ ؿا ای ی ػشیغ پ ػیذ تدضی یؿ ذ ت صی یؿ د. اػتفاد ض ا اص ػشت ش خشدو ت ظ س تى تى ؿذ تثذی ت لطؼات و چىتش تشای پخؾ یى اخت تش س ی ػطح ص ی ت صی یؿ د. تىاس یشی ت ا ػشت ش تذ خشد و تاػث تشؽ ػش ی ا پخؾ آ ا تص ست خی ی اظح لات دیذ تش س ی سدیف تشداؿت ؿذ یتاؿذ. اػتفاد اص خشدو $ shredder # اختیاسی ت د خشدو تاػث یؿ د و لطؼات تشیذ ت ط 00 ی ی تش دسآی ذ. 3 2 (چاق ای دایت ک د جا بی با قابلیت ت ظین ارتفاع یدر لیکی داسای صفحاتی دس و اس خذا و ذ حص یتاؿذ و تش س ی ش یه اص ای صفحات 8 چال دس ش Austoft IH خ د داسد. دسحا تی و چ ذ ی ت ػی خذا و ذ حص خذاػاصی ذ تاؿذ ای ػیؼت و داسای لات یت ت ظی استفاع یذس یىی اػت ت واستش اخاص ید ذ تا اص دس واتی تؼت ت ؿشایط ضسػ حص تا ت ظی استفاع آ - Cleaning System 2 - Topper and shredder 3 - Side Trim Knives with exclusive Hydraulic Height adjustment 9

10 تاػث خذاػاصی آ ا ؿذ اص وا ؾ ا فت اؿی اص آػیة ت و ذ ای ی تىا ذ دس تید تاػث افضایؾ ػ ىشد حص اؿی ؿ د. جداک د ای ا لی ثا ی )سیستن پاکساسی بقایا بط ر هطل ب( 2 3- جداک د ا لی 3 )سیستن ضدجزیاى گزدابی سیال بزای تویش کزدى ب ب تزیي ح ( ػیؼت ظذخشیا شداتی تا ذف ت ث د ایداد خشیا ا دس حفظ خذاو ذ ا ی حص طشاحی ؿذ اػت. یش ی حشوتی سد یاص آ اص طشیك یذس یه ت یه ؿفت لشاس شفت ت حا ت ػ دی دس حفظ پالػتیىی د تى ا تما داد ؿذ اػت. خذاػاصی ص ائذ تمایای یا ی اص ل $تشای ح ت واسخا فشآ سی# پخؾ تمایا دس ؼیش و تش ؿذ دس پت اؿی اص ا یت صیادی تشخ سداس اػت ت صی یؿ د ػشػت واسی ف سا اص د س دس دلیم ت 850 د س دس دلیم 300 سػا ذ ؿ د. طشاحی یظ ػیؼت ظذ خشیا شداتی ػیا تاػث ؿذ اػت تا حذ صیادی تا حذ د 50" اص افت ی ا واػت ؿ د ت ا سد یاص سا تا 30 اػة تخاس وا ؾ داد ظ ای ى دس صشف ػ خت یض صشف خ یی خ ا ذ د. - Primary and secondary Extractors 2 - primary Extractor 3 - Anti-Vortex system

11 4- جداک د ثا ی ( بزای داشتي ی ایی تویش تز( دس ا ت ای تاالتش لشاس شفت اػت اص یه ف ا ی و یش ی حشوتی خ د سا ت ا یذس یىی حشن صة ؿذ دس یه حفظ پالػتیىی تذػت یآ سد. دس ای شح ل ا تشای تاس د تیض ؿذ تمایای یا ی ػ ا خاسخی تالی ا ذ حزف ؿذ دس ایت ل ای ت یض تش ت دس ػثذ ای ح ی سیخت یؿ ذ. 2 سیستن ضد جزیاى گزدابی خالقیتی هفید کارآهد در بزداشت یشکز اتفالی یؼت و ؿشوت Case HI دس ػشاػش د یا پیش دس ػیؼت ای تشداؿت یىش ؿذ اػت! ؿشوت Case HI ظ ؼتشؽ ػیؼت ای ظذ خشیا شداتی ػیا دس حص الت خ د آ شا سد آص لشاس داد تایح واسآیی ای ػیؼت سا تشای احذ ت یض و ذ تاییذ وشد. ػال تش آ تایح ا داد و ای ػیؼت اص طشیك وا ؾ یضا اد خاسخی وا ؾ یضا ا فت ی تاػث افضایؾ چ یش حد تاس یشی ی خا ص دس ػثذ ای ح دس ایت وا ؾ ضی ای واستشی ؿذ اػت. - Secondary Extractor 2 - Anti-vortex. Efficient innovation cane harvest

12 وا ؾ تمایای یا ی وا ؾ ا فت ی ظشفیت افضایؾ ت اط ح م خاد ای اػتفاد اص د س ف 850 د س دس دلیم تا ػیؼت ظذ خشیا شداتی ػیا اخاص یذ ذ تا دسصذ یضا تمایا$تشي+ػال # تا حذ د 20" دس مایؼ تا ػیؼت ای سایح وا ؾ پیذا و ذ. خش خی دػت ا ی ػاسی اص ش اد خاسخی غیش ذف اخ اػت ت د دس تید تاػث تاثیش تش ت ث د ػ ىشد واسخا فشآ سی خ ا ذ ؿذ. خذ تاال ا د ذ ای اػت و ا فت ی تط س لات ت خ ی دس حا ت ػیؼت ظذ خشیا شداتی ػیا وا ؾ ییاتذ. اػتفاد اص د س ف 850rpm ا فت ی سا اص 7/6 ت 4/8 وی ش دس شت سػا ذ. اػتفاد اص خشدو ذ ای اػت ا ای د اس 4 تیغ اخاص ی د ذ تا ط ل ا اص 240 ت 70 ی ی تش تشػذ دس تید حد تاس یشی دس ضسػ ای تا 8" ح م خاد ای سا تا 4" افضایؾ ید ذ. چ ی ی ای تشیذ ؿذ تص ست ل ای و چىتش تا خ د ػیؼت ظذ خشیا شداتی ػیا ثاػث ی د و افت ی سا ذاؿت تاؿی خش خی خا ص اؿی تاػث افضایؾ ت اط ح ؿذ وا ؾ ضی ای ح م دس ایت تؼ ی دس ػ ىشد ویفی واسخا خ ا ذ ؿذ. 2

13 سیستن باال بز د $ل یتش داسای لات یت اط ی ا تیتش# ػیؼت تاالتش ذ اص یه یض تا لات یت شدؽ ػیؼت شدؿی واػ ای ما ای ص دیشی ی تاؿذ.لطؼات اص اد تا ویفیت تاال داسای اػتحىا الص تشای پایذاسی تیتش دس تشاتش ت ؾ ا ؿشایط ػخت واسی ػاخت ؿذ اػت. قال باالبز 2 $افضایؾ ما ت د ا # ا ات س یا تاالتش یىی اص اخضایی اػت و ی تایؼت اص اػتحىا لات یت اط ی ا تاالیی تشخ سداس تاؿذ. حذ د تا ػشػت /5 9 km/h یا 50 m/min ت استفاع ت ی سا دس ش دلیم ت ذ وشد 4/5 ػثذ ح ی تخ ی یو ذ. لؼیت تاالتش ت ػی شدؿی تشای ا دا واس دس ؿشایط ػ ی و تش یؿ د. تشی تشد اص آ دا ت دس ػیؼت یذس یه ع - Elevator system 2 - Slewing Elevator. Increased Robustness 3

14 سیستن یدر لیک $ت ی واسآ ذ لات اػت اد# اؿی ای پیش دس تىاس یشی اػتفاد اص ػیؼت ای یذس یه دس دس ش ای یىش یتاؿذ تط س Case IH Austoft پی ػت تاػث تؼ ی ت ث د دس ػ ىشد اؿی خ ا ذ ؿذ. خص صیات ت ایض ػیؼت یذس یه ؿا طشاحی ؿیش یف ذ تدای دسیچ ای ػ تی لشلش ای خذا ا وا ؾ تؼذاد ؿی ه ػ پاج ا ت ن ای Y اتصاالت ت ش یشی اػتفاد اص ػیؼت یذس یه آ شا ساحت تش وشد اػت. ت و ای ا یف ذ دس ذاسات ػشت ش تاالتش چاپش ت ت ش لشاس شفت اػت. ت ا ی س غ ای یذس یه لث اص تش ت ت خض س غ فی تش یؿ د تا اط ی ا لات یت اػت اد ؿشایط واسی فشآ ؿ د. تط س خالص طشاحی ػیؼت یذس یىی تشاػاع اػثتشی ػ ىشد ػش یغ ذاسی ت ی وا ؾ ضی ای واستشی ا دا ؿذ اػت. ذاس ای یذس یه ؿی ای و تش دػتشػی آػا تش سا ت ػیؼت یذس یه فشآ یؼاصد. - Hydrualic system 4

15 راحتی در سز یس گ داری ػاص ذ ا ؿشوت Case IH Austoft تش ای تا س ذ و ساحتی ای ی واستشپزیشی ساحتی دس ذاسی فاوت س ای ا ی خ ت افضایؾ ػ ىشد دس ش یىش ی تاؿذ. واتی تحشن و ا ىا خ ؿذ ت یىطشف دس لغ ػش یغ سا ت واس س دس لغ ػش یغ ذاسی تشای دػتشػی تاصسػی ساحتتش ىا یض شدؿی تاالتش ػیؼت ػاد ؿذ یذس یه چشخؾ الیی ت ػ ت خاسج سادیات س تؼثی د دس تشای تاصسػی دس حی ا دا ػش یغ ذاسی ت یضواسی 5

16 تج یشات در ى کابیي کار ر ػیؼت ت ی طث ع واسآ ذ و ای دس واتی سا خ ه یى ذ چشاؽ ای ا ط تشداؿت دس ؿة تاسیىی سا آػا یؼاصد. داسای ؿی ل ػی تا ػ ك 5 ػا تی تش تشای داؿت دیذ وافی فای خ ی دس ش - Cab- operators compartment 6

17 واتی دس ش ذ Case IH داسای ساحتی ػایك صذا ای ی اس ی تشای ت ش سی تیتش اص واس س اػت. واتی تحشن تاؿ تشای ذاسی آػا تش اص ت س دی ش اخضای داخ ی وف واتی تشاص تا ػطح دس واتی اػت و ػ یات ت ظیف دس واتی سا آػا تش یؼاصد. و تش ش ا اتضاس ا دس لؼیت اس یىی اػة طشاحی صة ؿذ ا ذ. ؿی ػیغ پ خ شا تا آی ای تغ دیذ 360 دسخ سا تشای واس س دس ش فشآ ی و ذ. 7

18 سیستن ر گیزی ات هاتیک پغ اص ا دا ػ یات وا یثشاػی یاصی یؼت واس س شا ت ظی استفاع تشؽ ت ػی ت ت ش تاؿذ ضایای صساػی التصادی تاصد ی تیتش دس ػ یات تشداؿت دس و اس داؿت اػثتشی ػ ىشد ت ظی ات اتیه تشؽ ی تاػث ی د تا دس سات ای تؼذی یض لغ تشداؿت و ذ ا سی ای ی آػیة ثی ذ خ ا ص ی دس ػ یات تاصس یی تخ تی ا دا ؿ د. وا ؾ تؼذاد سی و ذ ای و ذ ؿذ ت ػی ت ت ش ت یضا 27" وا ؾ آػیة ای اسد ت و ذ ای ی دس اثش ػذ ت ظ ی استفاع ت ت ش ت یضا 28/3" وا ؾ افت ی دس ػش ضسػ دس ش سدیف تشداؿت وا ؾ تؼذاد و ذ ی ای و ذ ؿذ ت ػی ت ت ش دس ػش ضسػ دس ش سدیف ت یضا 62/9" وا ؾ افت ی ا فت ی تا تشؽ ی دس ضدیىی ػطح ص ی ا ا تذ آػیة صد ت و ذ سی ی وا ؾ پیذا یو ذ. ضیت ای واستشی: واستشی ت ظی آػا صفح ای ش ا ىتش یىی ت ا تا چ اس و یذ صفح ایؾ ا ذ ذ تضس تش اػذاد س پغ ص ی تشای واستشی دس ؿة. - Auto Tracker system 8

19 ت ظی خ دواس استفاع ا د س صد لتی واس س د س ت س سا وا ؾ ید ذ ػیؼت تط س خ دواس استفاع دس ش سا تشای د س صد تیتش یى ذ لؼی و پذا اص سا تیتش یفاسد استفاع دس ش ت حا ت لث تش ی شدد. ای ػیؼت ا فت ی آػیة ای اسد ت و ذ ا سی ا سا وا ؾ ی د ذ. چ ن ذاس: آ ا ؼاصی واس س دس الؼی و ػیؼت ای دس ش تحت تیؾ تاسی تاؿذ چ ن ذاس فؼا ؿذ اطالع سػا ی یى ذ تاػث خ یشی اص اسد آ ذ خؼاست ت لطؼات دس ش ؿذ اص ای طشیك ػ ش لطؼات سا افضایؾ ید ذ. وا یثشاػی : ت ظ س وا یثش وشد استفاع تشؽ اپشات س تا اػتفاد اص یه ػیؼت دػتی تیؾ اص تیؾ اص ی ػاػت ػ یات تشداؿت سا ا دا ید ذ دس ط ای ذت ػیؼت سدیاب اطالػات سا رخیش وشد تا ت ظی فاس یذس یه یا ی استفاع تشؽ تشای آ ضسػ سا تذػت یآ سد. ت ظین سزیغ با ت ج ب یاس شوا ا ش الص تاؿذ واس س ی ت ا ذ فاس یذس یه سا ت ظی و ذ استفاع تشؽ سا فمط تا یه غ ػاد دس و یذ ت ظی تغییش د یذ. استزس کوتز بزای کار ر: - وا ؾ دػت سات اخشایی ت ػط واس س - تاػث ی د تا ت خ واس س ت واس ای دی ش اداسد. د ام بیشتز قطؼات - سدیاب ات اتیه تط س ثاتت واس وشد استفاع سا تط س ت ی ت ظی یى ذ. وا ؾ خ سد ی ایداد خؼت ی دس دسیچ تؼ یك ػی ذس ت س. 9

20 ت ع هاشیي A7000 ع چشخ الػتیىی: وا ؾ ضی ای ذاسی اؿی ا سپزیشی ت تش ػشػت ح م پیش ی 20 وی تش تش ػشػت A7700 ع چشخ ؿ ی: پایذاسی تیتش دس لغ ا دا ػ یات دس ؿشایط ؿیة وا ؾ فشد ی خان خص صا دس طم سی. - Versatility 2

21 خص صیات ابؼاد ف ی Case IH 0,3 l Hp (263 kw) ت س تش ض ذ 7000 ػ ش یذس یىی اص ع دیؼىی داسای تش ض دػتی ات اتیه ظشفیت ا تما ت ا دس ذ 7000 ع واستشی ػیؼت یذس اػتاتیىی ىا یىی تش ض ذ 7700 چ ذ ظ س 480 یتش 20 وی تش تش ػاػت ػشػت پیش ی خض ػ خت 480 یتش ا تما ت ا دس ذ 7700 ع ػیؼت یذس اػتاتیه ػیا ػیؼت یذس یه واستشی واس ػ ی ػشت ش$ Topper # 0/96-3/6 تش احذ تشؽ استفاع لات ت ظی 8 ػذد تؼذاد تیغ ا اػت ا خ تی خ ت$ثاتت# خشدو $ shredder # ا تخاتی خذا و ذ حص 45 دسخ /5-/8 تش 34 ػذد تؼذاد تیغ ا فاص د ا اص چال ای ث داس اػتا ذاسد ت ت ش$ cutter #Base فاص ػط تا ػط 0/63 تش اسپیچی خفت اػتا ذاسد 2 ػذد لات خذا ؿذ تؼذاد صفح ا چال ای ذایت و ذ خا ثی ا تخاتی 8 ػذد تؼذاد تیغ دس ش صفح 5 ػذد لات تؼ یط تؼذاد چال ا سدیاب ات اتیه ا تخاتی - DIMENSIONS TECHNICAL CHARACTERISTICS 2

22 22

23 غ طه ای تغزی یذس یه تش ت پزیش 2 ػذد 90 ػا تی تش خذا و ذ ا یش ی یذس یه 28 ػا تی تش 94 ػا تی تش یش ی حشن تؼذاد غ طه ا ػشض غ طه حشن لطش ف ا ی لطش ف ثا ی چاپش ا یذس یه تش ت پزیش یش ی حشن 38 ػا تی تش فاص طشفی اػت ا غ طه 6/5 ػا تی تش لات تؼ یط ػشض تیغ ای غ طه تاالتش$ Elevator # یذس یه تش ت پزیش یش ی حشن 85 ػا تی تش ػشض ما 70 دسخ و صا ی چشخؾ ػی ذس فص داس افمی ع ػیؼت شدؽ تاالتش چشخ ا تایش ا PSI 45-47PSI یضا تاد الػتیه خ ع یضا تاد الػتیه ػمة ع 23.5x / ply 45-47PSI یضا تاد الػتیه خ ع یضا تاد الػتیه ػمة ع x 6 ply 54 PSI 0.5/

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس   سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس http://inra.aeoi.org.ir سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س د کلیک ک یذ. )هطاتق شکل 1( - خ ت ثثت و دى دسخ است

توضیحات بیشتر

تغییرات سبک زندگی از نگاه بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا

تغییرات سبک زندگی از نگاه بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا تغییزاتسبکسوذگیاسوگا بیمارانتحت م دیالیش:تحلیلمحت ا 1 ت اس یش Downloaded from jqr.kmu.ac.ir at 21:23 +0330 on Saturday February 16th 2019 چکیذ تأثیش تی اسا ای ص ذ ی ویفیت تش و اػت ص ذ ی ػثه تغییشات دیا

توضیحات بیشتر

كلمات كليدي

كلمات كليدي بزرسی تأثيز عمليات سطحی پاسي اسي ن ريی مقايمت ب خ ردگی ف الد سوگوشن 424 در محيط %3/5NaCl ساکه سيد محمدصادق حسيىی ي ک ريش جعفزساد دا ىذ اد دا ا ص ؼتی ا ه اؿتش ت شا آرش ربيعی ي محسه صب ری دا ىذ ذػی اد دا

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 طشاحی پیاد ػاصی ػیؼتن اطالعات پایؾ کفایت و دیالیض Design and Implementation of hemodialysis adequacy monitoring information system اػاتیذ سا وا: دکتش هشجاى قاضی ػعیذی- دکتش سضا كفذسی اػاتیذ ها س: دکتش

توضیحات بیشتر

ی ا ی ا مدیریت منابع آب با روش های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: استان خوزستان( پیبم عبلوی صف اول دانطجوی کبرضنبسی ارضذ

ی ا ی ا مدیریت منابع آب با روش های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: استان خوزستان( پیبم عبلوی صف اول دانطجوی کبرضنبسی ارضذ مدیریت منابع آب با روش های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: استان خوزستان( پیبم عبلوی صف اول دانطجوی کبرضنبسی ارضذ سنجص از دور و سیستن اطالعبت جغرافیبیی- هطبلعبت آة و خبک دانطگبه

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

1397/04/10 تیش 1397 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ

1397/04/10 تیش 1397 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ 1397/04/10 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ تش اساس یست لی ت تاسیخ 1397/04/10 ت ظی شدیذ است ساختار دی ار

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

سایت ها : Networkbooks.ir/blog Networkbooks.ir TejaratServer.ir کتاب س ئیچی گ هسیزیابی در شبک ای هحلی جش س ئیچی گ هسیزیابی اسائ ؿذ ت ا یه فل اص وتاب ػ

سایت ها : Networkbooks.ir/blog Networkbooks.ir TejaratServer.ir کتاب س ئیچی گ هسیزیابی در شبک ای هحلی جش س ئیچی گ هسیزیابی اسائ ؿذ ت ا یه فل اص وتاب ػ سایت ها : Networkbooks.ir/blog Networkbooks.ir TejaratServer.ir کتاب س ئیچی گ هسیزیابی در شبک ای هحلی جش س ئیچی گ هسیزیابی اسائ ؿذ ت ا یه فل اص وتاب ػ ئیچی ؼیشیاتی دس ؿثى ای ح ی تا یف ش آ صؿی صساف ی تاؿذ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال دو م شمارهي 8 زمستان 2931 كفحات: ارسیابی التصادی ا زصی بزق خ رضیذی )فت لتائیک( بزق فسیل

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال دو م شمارهي 8 زمستان 2931 كفحات: ارسیابی التصادی ا زصی بزق خ رضیذی )فت لتائیک( بزق فسیل فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال دو م شمارهي 8 زمستان 2931 كفحات: 136-115 ارسیابی التصادی ا زصی بزق خ رضیذی )فت لتائیک( بزق فسیلی در یک احذ خا گی 1 در ض زستاى هط ذ 1 هصطفی سلیویفز

توضیحات بیشتر

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟ همذه آه صش لذم ت لذم دسهاى ضیط ت س ش هاتشیىس دس ای آ صؽ ػؼی داسی ػبختبس دس ب اػتیبد ث ؿی اد حشن سا ث س ؽ بتشیىغ سی ؼشفی و ی و پضؿه یب س ا بع غ ث وبس دس شاوض دس ب ػ ء لشف اد ثت ا ذ ثب اػتفبد اص ای ب ت تزشثیبتؾ

توضیحات بیشتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک تسو تعالی راهنمای نصب درایور دستگاه اخذ اثز انگشت تهیه کننذه :معاونت توسعه فناوری و خذمات الکتزونیک ثبتی سخ : 0.1.3 آرس 0334 فهزست عنوان صفحه همذه... 2 تخش ا ل- صة دسای س هشت ط ت دستگا اثشا گشت خشیذاسی

توضیحات بیشتر

ث بم خدا

ث بم خدا ث بم خدا در مورد روز جهانی دیابت 14 ا جش )23 آثب ب ( س ص ج ب ی دیبثت ػب ش ص ت ذ دوتش ثب تی وبؿف ا ؼ ی اػت. ذف اص ای س ص ػال ثش ثضس ذاؿت ای دا ذ ثضسي آ ب وشد شچ ثیتش د یب ثب ا یت ثی بسی دیبثت اػت. شاػ س

توضیحات بیشتر

بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سلامت خانواده

بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سلامت خانواده فصل ا ل ع اهل ه ثز را بزد ای ارتقاء سالهت ر ا ی اجتواعی اعتیاد 1 ا داف فصل پغ اص ب ؼ ای فل ا تظبس ي س د و ثت ا یذ: - ا یت ه ع بی ح ص ػال ت س ا ي اخت بػي اػتیبد سا ت هیح د یذ. 1 ػال ت س ا ي اخت بػي سا تؼشیف

توضیحات بیشتر

یبد یشی دس ػ ك 4 تشی ف رست هطالة مذ... 3 فل ا : بست بی یبد یشی... 3 تفب ت یبد یشی حفظ وشد ب ت... 3 ىب ب ؼ چ ثبؿذ... 7 حی ی آسا ثب آسا ؾ دس ب ب ؼ...8 ت شوض دس ب خ ا ذ...9 یبدداؿتثشداسی...11 م ر ی...13 سػ

توضیحات بیشتر

راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افسار ETABS 2013 و یسىذ 8 فر بد دايری پ ر داوشج ی ارشذ زلسل داوشگب صىعتی شریف وبظران فىی 8 م ىذس فرامرز

راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افسار ETABS 2013 و یسىذ 8 فر بد دايری پ ر داوشج ی ارشذ زلسل داوشگب صىعتی شریف وبظران فىی 8 م ىذس فرامرز راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افسار ETABS 2013 و یسىذ 8 فر بد دايری پ ر داوشج ی ارشذ زلسل داوشگب صىعتی شریف وبظران فىی 8 م ىذس فرامرز يطه)مسئ ل دفتر فىی کبو ن م ىذسیه کرج( م ىذس یبسیه طل

توضیحات بیشتر

Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 2014, p شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 1393 ص برآ رد ضر

Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 2014, p شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 1393 ص برآ رد ضر Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 20, p. 62-69 شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 393 ص. 62-69 برآ رد ضرایب گیا ی یاز آبی گیا دار یی ویش ب ار ).L )Calendula officinalis

توضیحات بیشتر

ت ا خذا آ صؽ واس تا ؿی ای Symbian Anna N8 X7 ORO E7 C6 C7 500 ای وساب وا ال سای ا اػر 1391

ت ا خذا آ صؽ واس تا ؿی ای Symbian Anna N8 X7 ORO E7 C6 C7 500 ای وساب وا ال سای ا اػر 1391 ت ا خذا آ صؽ واس تا ؿی ای Symbian Anna N8 X7 ORO E7 C6 C7 500 ای وساب وا ال سای ا اػر 1391 ا -------------------) خلاذ وساب( ------------------- آموزش کار با گوشی های Symbian Anna یؼ ذ : ػ ی ػػادی ؿش :

توضیحات بیشتر

ارزش‌هاي مندرج در مطبوعات: مقايسة‌ انقلاب مشروطيت

ارزش‌هاي مندرج در مطبوعات: مقايسة‌ انقلاب مشروطيت جهاني شدن فرهنگ جهاني و كجروي فرهنگي دوتش * ػیذ حؼی ػشاج صاد ** ی ا تاتایی تاسیخ دسیافت: 87/8/15 تاسیخ پزیشؽ: 89/3/28 چکیذ فشای ذ خ ا ی ؿذ ی ت ا ذ فش ای ػ تی سا دس شم ت ذیذ لشاس د دذ خة اؿا اسصؽ ا داس

توضیحات بیشتر

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Belltech Greeting Cards Designer نویسنده : نرگس عفراوی Narges.a22@gmail.com 1 ؽوا ت کوک تش اه Belltech Greeting Cards Designer

توضیحات بیشتر

کمک و پشتیبانی فنی

کمک و پشتیبانی فنی دستگب ردیبة خ در هذلMVT380 ا س پظ ب پبسػ تؼذاد صفحبت 13 ب فبی : Mvt380_userguide.pdf تبسیخ ایجبد : 1392/1/26 ؼخ : 1.1 سا بی اػتفبد اص دػت ب سدیبة تبسیخ یشایؾ: 1392/2/10 MVT380 ا س پظ ب پبسػ 1 ی ب ی ب ی

توضیحات بیشتر

خلؼ د م URL = Uniform Resource Locator حش ف اختلاسی URL اص اكطالحات هشت ط ت ؿثک ای اطالػاتی هثت ی تش ای تش ت اػت ت هؼ ای هکاى یاب هتحذالکل ه اتغ اػت.

خلؼ د م URL = Uniform Resource Locator حش ف اختلاسی URL اص اكطالحات هشت ط ت ؿثک ای اطالػاتی هثت ی تش ای تش ت اػت ت هؼ ای هکاى یاب هتحذالکل ه اتغ اػت. خلؼ د م URL = Uniform Resource Locator حش ف اختلاسی URL اص اكطالحات هشت ط ت ؿثک ای اطالػاتی هثت ی تش ای تش ت اػت ت هؼ ای هکاى یاب هتحذالکل ه اتغ اػت. ش فایل س ی ای تش ت داسای یک آدسع اػت ک URL اهیذ هی

توضیحات بیشتر

كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي

كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي كت ضت د كت هتا صهتاى ایتي هت ك تذ تلكت تاعت سشعر ها

توضیحات بیشتر

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در 1 اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در نگبه "معطوف به دیگری" امبنوئل لوینبس" 2 آصاد ثضس ی چکید ؼئ یت اص دػت فب ی سایذ دس ف ؼف اػت و ی ت ا ذ استجب ی ت بت ثب د یبی زبصی ثشلشاس و ذ. اص آ زبیی و ی

توضیحات بیشتر

بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد

بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد 95 بررسی سطح هوش سازمانی یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم 1 یؼ ذ ب : ح ذ ذی ویب ی 5 4 تظشا فشد شتضی ح ذ صاد پسشکی یسد 3 2 ح ذ ا ی ث شا ی حؼی فالح صاد ساضی 1.

توضیحات بیشتر

مجله آبسيان و شيالت سال اول/ شماره 4/ زمستان 98 بررسی ريش بي مختلف تثبيت مب ی در رزیه ي تبثيرات مقبدیر متفبيت سخت کىىذ در ایه ريش )2( )1( مبوی م يه آر

مجله آبسيان و شيالت سال اول/ شماره 4/ زمستان 98 بررسی ريش بي مختلف تثبيت مب ی در رزیه ي تبثيرات مقبدیر متفبيت سخت کىىذ در ایه ريش )2( )1( مبوی م يه آر مجله آبسيان و شيالت سال اول/ شماره 4/ زمستان 98 بررسی ريش بي مختلف تثبيت مب ی در رزیه ي تبثيرات مقبدیر متفبيت سخت کىىذ در ایه ريش )2( )( مبوی م يه آرش ببقري en_mani2@yahoo.com - دا يا آصاد اػال ی احذ ت

توضیحات بیشتر

- 2 - ف زست صفحه مقذمه...4 سخت افشار مورد نیاس بزای نصب اکتیو دایزکتوری... 5 نصب 6... Active Directory 31... کار با سزویسCenter Active Directory Administrative متصل شذن وینذوس 7 به دومین...38 ایجادکاربز

توضیحات بیشتر

رد

رد 1 تسو تؼالی تحلیل باج افزار MoneroPay 2 مقدمه: سصذ فضای هجاصی ه س م ت تاجافضاس جذیذی اص ا تطاس دس فت جاسی MoneroPay SpriteCoin )ک تا ام یض ض اخت هی ض د( دس فضای سایثشی خثش هی د ذ ک تا ت ج ت قط پشاک ذگی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فایل ها 1- فایل ای هت ی -2 فایل ای بای شی دس فایل ای هت ی اػذاد بص ست سضت ای اص کاساکتش ا رخیش هی ض ذ. بؼ اى هثال ػذد 123 دس یک فایل هت ی دس 3 2 بایت رخیش هی ض د. بایت رخیش هی ض د دس فایل بای شی دس 1-

توضیحات بیشتر

ي ب مجموعه مقاالت همایش راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان)اصفهان( دولت الکتزونيک تمزکش سدايي ب

ي ب مجموعه مقاالت همایش راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان)اصفهان( دولت الکتزونيک تمزکش سدايي ب دولت الکتزونيک تمزکش سدايي بهزه وري ببالتز جواد شکزريش هيئت علمي رشته مذيزيت دولتي دانشگبه پيبم نور واحذ بزسک info@barzok-pnu.ac.ir 22353653144 چکيذه يىي اص تشي م الت دس خب ؼ ا الػبتي ؼئ د ت ا ىتش يه اػت.

توضیحات بیشتر

بزد آه سشی حزف ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D 1 ای ی : فش ؿ ا زخللی تشق ا ىسش یه فىغ: ؿ اس ز اع: 830

بزد آه سشی حزف ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D 1 ای ی : فش ؿ ا زخللی تشق ا ىسش یه   فىغ: ؿ اس ز اع: 830 بزد آه سشی حزف ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D 1 ی ا ی ا ی ف زست هطالب ا ىا اذ تشد آ صؿی... 2 تشد...5 تشد...6 سا ای جا دش ای ج د تش س ی سا ای دیح ػ ئیچ ج د تش س ی س ؽ خس ف خش شا وشد تشد ضایا ؼایة آ ا...7

توضیحات بیشتر

مقاالت همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 4141 پ دا هغالث فش گی همام هؼظن س ثشی اصخاهؼ فش گ ش محمد نوید متقی چىیذ : لتی ػخ اصوبسفش ی ث یب ی آیذ ه ا یت ب س

مقاالت همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 4141 پ دا هغالث فش گی همام هؼظن س ثشی اصخاهؼ فش گ ش محمد نوید متقی چىیذ : لتی ػخ اصوبسفش ی ث یب ی آیذ ه ا یت ب س پ دا هغالث فش گی همام هؼظن س ثشی اصخاهؼ فش گ ش محمد نوید متقی چىیذ : لتی ػخ اصوبسفش ی ث یب ی آیذ ه ا یت ب سخحب ب خ اػت بی ثبالدػتی 50 چب ب یبص ب یض شح ی ؿ د ی مب دس ا ب ج دسح ص فش اص یبت س جشی ث ا سأع

توضیحات بیشتر

چکیذ اص پغ بررسی پتاوسیل اثر تغییراقلیم بر خشکسالی ای آیىذ با استفاد از مذل HadCM3 )مطالع م ردی: ح ز آبخیس اسکىذری استان اصف ان( معص م بحری محمذ

چکیذ اص پغ بررسی پتاوسیل اثر تغییراقلیم بر خشکسالی ای آیىذ با استفاد از مذل HadCM3 )مطالع م ردی: ح ز آبخیس اسکىذری استان اصف ان( معص م بحری محمذ چکیذ اص پغ بررسی پتاوسیل اثر تغییراقلیم بر خشکسالی ای آیىذ با استفاد از مذل HadCM3 )مطالع م ردی: ح ز آبخیس اسکىذری استان اصف ان( 3 2 1 معص م بحری محمذتقی دست راوی مسع د گ درزی 1- داوشج ی کارشىاسیارشذ آبخیسداری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

‫عنوان موضوع: طراحی و تدوین راهنمای ثبت نامه پایان نامه های دانشگاه ع.پ. تهران در سیستم پژوهشیار

‫عنوان موضوع:      طراحی و تدوین راهنمای ثبت نامه پایان نامه های دانشگاه ع.پ. تهران در سیستم پژوهشیار هعا ت پظ ی پشدیغ بیي الولل طشاحی تذ یي سا وای ثبت پایاى اه ای دا گا عل م پضؿکی ت شاى دس ػیؼتن پظ یاس اطالػات پذیذآ س ذگاى ساصهاى: هعا ت پظ ی پشدیغ بیي الولل دا گا عل م پضؿکی ت شاى هجشیاى: هعا ى کاسؿ اػاى

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

تبسیخ دسیبفت مب : 1391/4/12 تبسیخ پزیشؽ مب : 1391/7/1 فل ب ػ ف ظب ی/ػب ت / ؿ بس 21/ تبثؼتب 1390 كق ضىاسایی ي ايل یتتىدی ضاخص ای استزاتضیک تاثیزگ

تبسیخ دسیبفت مب : 1391/4/12 تبسیخ پزیشؽ مب : 1391/7/1 فل ب ػ ف ظب ی/ػب ت / ؿ بس 21/ تبثؼتب 1390 كق ضىاسایی ي ايل یتتىدی ضاخص ای استزاتضیک تاثیزگ تبسیخ دسیبفت مب : 1391/4/12 تبسیخ پزیشؽ مب : 1391/7/1 فل ب ػ ف ظب ی/ػب ت / ؿ بس 21/ تبثؼتب 1390 كق 78-63 ضىاسایی ي ايل یتتىدی ضاخص ای استزاتضیک تاثیزگذار تز اجزای مدیزیت داوص در آجا چکید : 1 اثشا ی ظشی

توضیحات بیشتر

VIDIX II Direct Digital Radiography System Specifications Flat Panel Detector Flatzz 750 (DRtech - Korea) FDA Approved Amorphous Selenium TFT array 17

VIDIX II Direct Digital Radiography System Specifications Flat Panel Detector Flatzz 750 (DRtech - Korea) FDA Approved Amorphous Selenium TFT array 17 VIDIX II Direct Digital Radiography System Specifications Flat Panel Detector Flatzz 750 (DRtech - Korea) FDA Approved Amorphous Selenium TFT array 17 x 17-inch (43 x 43cm) active imaging area 2560 x 2560

توضیحات بیشتر

HTML5

HTML5 1 HTML5 www.denadownload.com ش ٩٨ HTML5 زا یف : ضؼ زفشؿی ی ا ی 2 HTML5 وساب ا ىسش ی ىی HTML5 ت ك سذ خالك ت ؼشفی ػ اكش یا ز ای خذیذ ی ع س ػ اكش ت ث د یافس دس HTML5 ی خشداصد. ای وساب ا ىسش یىی و تل سذ زشخ

توضیحات بیشتر

تز اه اهتحا ات یوغال د م عال تحصیلی 86-87»دا ؾکذ پیزاپشؽکی«تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول 02/23-04/23 03/23-01/23 7/23-03/23 ایام فت تاریخ 87

تز اه اهتحا ات یوغال د م عال تحصیلی 86-87»دا ؾکذ پیزاپشؽکی«تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول 02/23-04/23 03/23-01/23 7/23-03/23 ایام فت تاریخ 87 تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول فیشی ل صی د ر ا ؾ اعی ػو هی ع چ ار ستاى ػو هی تاکتزی ل صی ا گل ؽ اعی د آئیي س ذگی ع چ ار فیشیک پشؽکی الکتزیغیت رتاتیک کارتزد آى در اتاق ػول تؾزیح )1( 3 د 0 ع 1 چ

توضیحات بیشتر

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز  83 عل م تک ل ژی هحيط زيست د ر جد ن شوار چ ار زهستاى 55 هقايس قابليت ای هدل اک ل ژيکی ايراى فائ در برآ رد ت اى اک ل ژيکی اراضی برای کاربری هرتعداری )هطالع ه ردی ه طق هيدا د در شرق استاى خ زستاى( زي ب راداى

توضیحات بیشتر

پیص تینی کوتاه مذت تار تا استفاده اس ضثکه های عصثی مصنوعی و الگوریتم هیثزیذ رقاتت استعماری Short term load forecasting using artificial neural network

پیص تینی کوتاه مذت تار تا استفاده اس ضثکه های عصثی مصنوعی و الگوریتم هیثزیذ رقاتت استعماری Short term load forecasting using artificial neural network پیص تینی کوتاه مذت تار تا استفاده اس ضثکه های عصثی مصنوعی و الگوریتم هیثزیذ رقاتت استعماری Short term load forecasting using artificial neural network and hybrid imperialist competitive algorithm نویسنده:

توضیحات بیشتر

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری (   آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( www.geot.ir آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس هؼو لی () کار هی ک د 09197628646 - دفتر فروش همراه :

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ػاصهاى هذیشیت پؼوا ذ ؿ ش ت شاى هؼا ت تش اه سیضی ت ػؼ ؿ شی احذ پظ ؾ ػیؼتن رخیش ػاصی جوغ آ سی صیشصهی ی پؼوا ذ ای ؿ شی ریحانه بهبودی اػف ذ ها 1391 ا ویت فوا ای صیشصهی ی دس ؿ ش افضایؾ ج قیت ؿ ش ا تذیذ سلاتت

توضیحات بیشتر

سایت استخدامی باروت | درج و جستجو آگهی استخدام | آخرین اخبار استخدامی و کاریابی

سایت استخدامی باروت | درج و جستجو آگهی استخدام | آخرین اخبار استخدامی و کاریابی سوالات آزمون استخدامی بانک ھا و سازمان ھای دولتی پایگاه داده .کذاهیک اص گضاس ای صیش دس ه سد سد ت ذی ػیؼتن ای هذیشیت پایگا داد ا دسػت اػت الف( اتؼت ت یک هحیظ خاف جضء سد ت ذی ا اص ظش هحیظ ػخت افضاسی ب(ػیؼتن

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) فصل به علوی پژ شی هحیط سیست جب ری سبل ششن شوبر 2 تببستبى 9313 بررسی برخی جنبههای زیستشناسی تولیدمثل ماهی گلخورک (1941 koumans, (Periophthalmus waltoni در آبهای استان هرمسگان طاهره افشار: اصغر عبدلی*: بهرام

توضیحات بیشتر

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 1, Apr. May. 2015, Pages: Relationship between Success

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 1, Apr. May. 2015, Pages: Relationship between Success Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 1, Apr. May. 2015, Pages: 14-19 Relationship between Success rate of Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL)

توضیحات بیشتر

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 36, No. 4, Oct. Nov. 2014, Pages: Efficacy of Prophylactic Use

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 36, No. 4, Oct. Nov. 2014, Pages: Efficacy of Prophylactic Use Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 6, No. 4, Oct. Nov. 2014, Pages: 24-29 Efficacy of Prophylactic Use of Magnesium Sulfate for Prevention of Post-Operative

توضیحات بیشتر

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد داوه و اجسای عملکرد ماش در کشت مخلوط ررت داوه ای با ماش 1 محسه یاران پور

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد داوه و اجسای عملکرد ماش در کشت مخلوط ررت داوه ای با ماش 1 محسه یاران پور بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد داوه و اجسای عملکرد ماش در کشت مخلوط ررت داوه ای با ماش 1 محسه یاران پور 1 -هحؼي یاساى پ س دا ج ی واسؿ اػی اسؿذ صساػت دا گا آصاد اػالهی تش جشد چکیذه: Vistacomputer32@yahoo.com

توضیحات بیشتر

تأسیسات و زیر ساخت های شهری جناب مهندس کرمی گروه علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور ایالم 1 بهار 3131 By: Z.Soukhtezari

تأسیسات و زیر ساخت های شهری جناب مهندس کرمی گروه علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور ایالم 1 بهار 3131 By: Z.Soukhtezari تأسیسات و زیر ساخت های شهری جناب مهندس کرمی گروه علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور ایالم 1 بهار 3131 ؿ ش ب داسای د ػبختبس فضبیی ؼت ذ : 1. ػبختبس ؾشی یب فیضیىی. 2 ػبختبس غیش فیضیىی ف ی فضب بیی و وب جذ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

فصل 1 : ایمنی بدن

فصل 1 : ایمنی بدن 12 گياهاى در توليذهثل : 9 فصل است! ممنوع مجموعه این از کپیبرداری هرگونه کنکور 94 ( )ویژه کراهت علی دس سا ص ذگی قذست آة رخیش جزة قذست دلیل ث آهذ ا ذ ث ج د اقیب ع ب دس ى پشػل لی ػجض جلجک بی تکبهل اص گیب

توضیحات بیشتر

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود بررسی رفتار اتصال پیچی با ورق انتهایی در قاب سه طبقه فوالدی با روش اجزای محدود Downloaded from journalisss.ir at 1:59 +0330 on Friday February 1st 2019 2 ب ر ز زعیندار *1 سیذ هحوذرضا هرتض ی شا ت یذ سخبیی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

جلد 3.cdr

جلد 3.cdr دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی (Ph.D) و ثبت نام دوره بدون آزمون دکتري تخصصی سال 7 مقام معظم رهبري: دانشگاه آزاد اسلامی یک امید براي سیل مشتاقان تحصیلات عالی در سراسر

توضیحات بیشتر

استفاد ی مشکل ساز از ایىتروت ي ارتباط آن با بیماری ای ريان تىی ي رضایتمىدی از زودگی در بیه چکید مقدم : و ج اوان ایران 2 1 ػیذ فشیذ ػال - شضی تبلی اػتف

استفاد ی مشکل ساز از ایىتروت ي ارتباط آن با بیماری ای ريان تىی ي رضایتمىدی از زودگی در بیه چکید مقدم : و ج اوان ایران 2 1 ػیذ فشیذ ػال - شضی تبلی اػتف استفاد ی مشکل ساز از ایىتروت ي ارتباط آن با بیماری ای ريان تىی ي رضایتمىدی از زودگی در بیه چکید مقدم : و ج اوان ایران 1 ػیذ فشیذ ػال - شضی تبلی اػتفبد ی ى ػبص اص ای تش ت دس ثی خ ا ب ایشا ی س ث سؿذ ی ثبؿذ.ػذ

توضیحات بیشتر

ت ام خذا راهنوای استفاده از پایگاه اطالعاتی Scopus Scopus is the largest abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journal

ت ام خذا راهنوای استفاده از پایگاه اطالعاتی Scopus Scopus is the largest abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journal ت ام خذا راهنوای استفاده از پایگاه اطالعاتی Scopus Scopus is the largest abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a comprehensive

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم تسن اهلل الزحوي الزحین ػ اى د س : ظاست تش اجشای ػاختواى ای ف الدی تت ی یظ واسؿ اػاى ه ذػاى ػوشاى دػتگا ای اجشایی اسائ : دوتش هیثن ؿیشصاد گشهی صهؼتاى 1394 1 تخص ا ل: ساختواى ای ف الدی ف شػت هطالة (1 آؿ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation حت یبت اػالیذ ب ثش شفت اص یبدداؿت بی والػی اػتبد ح ذتمی س حب ی سا ى ی اػت.# $ هب انم آنکه جان را فکرت آموخت بخش هفتم: طراحی پایگاه داده رابطهای طراحی پبیگبه داده رابطهای 2 دس شاحی پبی ب داد بی ساث ای ثبیذ

توضیحات بیشتر

امکان سنجی پرورش ماهی در قفس بر اساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 15 متر مناطق ساحلی گهرباران در جنوب

امکان سنجی پرورش ماهی در قفس بر اساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 15 متر مناطق ساحلی گهرباران در جنوب مجل علمی ؽیالت ایزان 10.22092/ISFJ.2018.115671 (DOI): عال بیغت ي ؽؼ/ؽمار 6 امکان سنجی پرورش ماهی در لفس بر اساس پارامترهای فیسیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 51 متر مناطك

توضیحات بیشتر

مجم ع فلىج / جلذ / 2 بازرسی فلىج گردآيری ي تىظیم : م ذی پرت ی زاد تجذیذ وظر 01 به نام یزدان پاک هدو ػ فل ح خلذ 2 تاصسػی فل ح Inspection of Flange گشدآ

مجم ع فلىج / جلذ / 2 بازرسی فلىج گردآيری ي تىظیم : م ذی پرت ی زاد تجذیذ وظر 01 به نام یزدان پاک هدو ػ فل ح خلذ 2 تاصسػی فل ح Inspection of Flange گشدآ به نام یزدان پاک هدو ػ فل ح خلذ 2 تاصسػی فل ح Inspection of Flange گشدآ سی ت ظین : م ذی پرت ی زاد فش سدیي 1394 تدذیذ ظش 01 از صفح 1 پیشگفتار اػتفاد تؼیاس گؼتشد فل ح دس ك ؼت تىشاس آى دس ػفاسؽ خشیذ هشا تش

توضیحات بیشتر

تزرسی هقایس ای کیفیت س د گشارش شذ تا س د تجذیذ ارائ شذ دکتز ه ذی ت ار هقذم اػتادياس دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى ه ذی د لت آتادی کاسؿ اع اسؿذ حؼاتذاسي دا گا

تزرسی هقایس ای کیفیت س د گشارش شذ تا س د تجذیذ ارائ شذ دکتز ه ذی ت ار هقذم اػتادياس دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى ه ذی د لت آتادی کاسؿ اع اسؿذ حؼاتذاسي دا گا تزرسی هقایس ای کیفیت س د گشارش شذ تا س د تجذیذ ارائ شذ دکتز ه ذی ت ار هقذم اػتادياس دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى ه ذی د لت آتادی کاسؿ اع اسؿذ حؼاتذاسي دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى چکیذ دس ايي تحميك ػقی ؿذ اػت ک يک تشسػی

توضیحات بیشتر

ب یى سازی کال س زایی ي تاثیر الیسیت ر ای زیستی ي غیر زیستی ب مه فاضلی وسب ي مکاران مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 93

ب یى سازی کال س زایی ي تاثیر الیسیت ر ای زیستی ي غیر زیستی ب مه فاضلی وسب ي مکاران مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 93 مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 9396 بهینهسازی کالوس زایی و تاثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی بر میسان ترکیبات فنلی و علی سبحاوی ساد فالونوئیدی سیاهدانه در شرایط آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضکل سیز کطیذیذ تزسیذ اداه ر ای گ ک االى ت ضیخ هیذم تزیذ تا تت یذ یک چزخذ ذ

توضیحات بیشتر

Relationship between Molar Incisor Hypomineralization with Body Mass Index and Dental Caries Index in 7-11 Year Old Children in Yazd City

Relationship between Molar Incisor Hypomineralization with Body Mass Index and Dental Caries Index in 7-11 Year Old Children in Yazd City Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 25, No.1, Apr 2017 Pages: 11-19 مجل علمي پصي شي داوشگا عل م پسشكي ش يد صديقي يسد صفح: 11-13 بررسی ارتباط بین هایپومینرالیزاسیون مولر انسیزوری

توضیحات بیشتر

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررظی هیساى اظا ط صفات ه رف ل شیک گیا دار یی بادرؼب (.L (Dracocephalum moldavica در اک ػ ب ک د زیعتی

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررظی هیساى اظا ط صفات ه رف ل شیک گیا دار یی بادرؼب (.L (Dracocephalum moldavica در اک ػ ب ک د زیعتی بررظی هیساى اظا ط صفات ه رف ل شیک گیا دار یی بادرؼب (.L (Dracocephalum moldavica در اک ػ ب ک د زیعتی 5 4 3 1 ظید حعیي اؼویاى احودی ه راى هحودپ ر ب ل ل عباضزاد وت ا... پیردؼتی عظین قاظن صاد 1- کاسؿ اع اسؿذ

توضیحات بیشتر

سخ زا ی وایش پایاى اه تالیف کتاب تزجو کتاب طزح پژ شی ردیف بسو تعالی ا ل یت ای پژ شی سال 7931 فزها ذ ی ا تظاهی استاى سو اى تذکز 4 7( هحققیي هحتزم در ظز

سخ زا ی وایش پایاى اه تالیف کتاب تزجو کتاب طزح پژ شی ردیف بسو تعالی ا ل یت ای پژ شی سال 7931 فزها ذ ی ا تظاهی استاى سو اى تذکز 4 7( هحققیي هحتزم در ظز بسو تعالی سال 791 فزها ذ ی ا تظاهی استاى سو اى تذکز 4 7( هحققیي هحتزم در ظز داشت باش ذ ک آثار ارائ شذ الشاها با ر یکزد " قا ى گزایی ظن اه یت " ت ظین گزدد. ( ا ل یت حوایت هالی اس طزح ای پژ شی استاى سو اى

توضیحات بیشتر

مقذمه و معرفی محصول هصشف ک ذ هحتشم پس اص تطکش اص ضوا ج ت ا تخاب چ ذ سا تصفی آب هاسک Runxin ج ت سختی گیش ای آب خ ا طو ذین ایي دست سالعول سا قثل اص استف

مقذمه و معرفی محصول هصشف ک ذ هحتشم پس اص تطکش اص ضوا ج ت ا تخاب چ ذ سا تصفی آب هاسک Runxin ج ت سختی گیش ای آب خ ا طو ذین ایي دست سالعول سا قثل اص استف مقذمه و معرفی محصول هصشف ک ذ هحتشم پس اص تطکش اص ضوا ج ت ا تخاب چ ذ سا تصفی آب هاسک Runxin ج ت سختی گیش ای آب خ ا طو ذین ایي دست سالعول سا قثل اص استفاد ت دقت هطالع فشهاییذ. ایي اهش ضش سی عولکشد عالی سش

توضیحات بیشتر

سامانده ی هوشمند برای افراد کر و لال

سامانده ی هوشمند برای افراد کر و لال دادکشنه فنی و مهندسی گروه ربق پایان انهم کارشناسی مهندسی ربق- ا لکترونیک طراحی و ساخت ساماهن ی هو شم ند ربای کمک هب افراد انشنوا استاد راهنما: دکتر ابو ا لف ض ل جلیلوند ن گارش: امیر عسگری - مهران خراسانی

توضیحات بیشتر

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 5, Dec. Jan. 2015, Pages: 6-13 The Effect of Circuit Resista

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 5, Dec. Jan. 2015, Pages: 6-13 The Effect of Circuit Resista Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 5, Dec. Jan. 2015, Pages: 6-13 The Effect of Circuit Resistance Training Combined with Ginseng Supplementation

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

آصهایگا ػل متدشتی ( هؼشفی ل اصم کاستشد آى ا کات ایو ی ػالئن ذاس د ذ...( گشدآ سد ذ : ػیذ هشین ه ػ یاى کالت ه ش 97 1 دتیشػتاى دختشا اهام حؼیي )ع( د س ا

آصهایگا ػل متدشتی ( هؼشفی ل اصم کاستشد آى ا کات ایو ی ػالئن ذاس د ذ...( گشدآ سد ذ : ػیذ هشین ه ػ یاى کالت ه ش 97 1 دتیشػتاى دختشا اهام حؼیي )ع( د س ا آصهایگا ػل متدشتی ( هؼشفی ل اصم کاستشد آى ا کات ایو ی ػالئن ذاس د ذ...( گشدآ سد ذ : ػیذ هشین ه ػ یاى کالت ه ش 97 1 معرفی لوازم و کاربرد آن ها ل ل ی آصهایؾ : ل ل ای اػت تشای گ داسی گشم کشدى هحل ل ا هایؼات

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران سال دو م شمارهي 6 تابستان 2931 كفطات: ارزیاتی ريش ای ترکیة پیصتیىی: مطالع م ردی قیمت مس

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران سال دو م شمارهي 6 تابستان 2931 كفطات: ارزیاتی ريش ای ترکیة پیصتیىی: مطالع م ردی قیمت مس فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران سال دو م شمارهي 6 تابستان 291 كفطات: -21 11 ارزیاتی ريش ای ترکیة پیصتیىی: مطالع م ردی قیمت مسکه در ض ر ت ران 1 حاهذ عطزیاىفز 2 سیذه ذی بزکچیاى سیذفزضاد

توضیحات بیشتر

ضوبر 110 ث بر 1395 ظظ: 104~ 91 عملکزد میزان فزاسىج ای خ ن خص صیات ريد ي کیفیت گ شت ج ج ای گ شتی تغذی شد با ال کارویتیه در شزایط تىش گزمایی احوذ ثبثبسا

ضوبر 110 ث بر 1395 ظظ: 104~ 91 عملکزد میزان فزاسىج ای خ ن خص صیات ريد ي کیفیت گ شت ج ج ای گ شتی تغذی شد با ال کارویتیه در شزایط تىش گزمایی احوذ ثبثبسا ضوبر 110 ث بر 1395 ظظ: 104~ 91 عملکزد میزان فزاسىج ای خ ن خص صیات ريد ي کیفیت گ شت ج ج ای گ شتی تغذی شد با ال کارویتیه در شزایط تىش گزمایی احوذ ثبثبساد اقذم دا ؾآ خت وبسؿ بػی اسؿذ ش ػ دا ی دا ىذ وب سصی

توضیحات بیشتر

The Effects of Organizational Contextual Factors on Physicians’ Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance

The Effects of Organizational Contextual Factors on Physicians’ Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance مجله دانشکده پیزاپششکی دانشگاه علوم پششکی تهزان )پیاورد سالمت( دوره 0 شماره 2 خزداد و تیز - 039 093 080 مقاله پژوهشی دسیبفت مقبل : ب مه 493 پزیشش مقبل : اسدیب شت 493 * و یسىذ مسئ ل : دکتر هرین احودی دانشکده

توضیحات بیشتر

دفترچه راهنمای پنکه رطوبت ساز لونا مدل 205 پنکه رطوبت ساز مجهس به سیستم دافع حشرات و یون ساز لطفا قبل از استفاده به دقت دفترچه راهنما را مطالعه نمایید

دفترچه راهنمای پنکه رطوبت ساز لونا مدل 205 پنکه رطوبت ساز مجهس به سیستم دافع حشرات و یون ساز لطفا قبل از استفاده به دقت دفترچه راهنما را مطالعه نمایید دفترچه راهنمای پنکه رطوبت ساز لونا مدل 205 پنکه رطوبت ساز مجهس به سیستم دافع حشرات و یون ساز لطفا قبل از استفاده به دقت دفترچه راهنما را مطالعه نمایید. صفحه 1 وکات م م ایمىی * پ ى سا د س اص دستشس اطفال

توضیحات بیشتر

ت ا خذا ل سی خطز خطزواک ویست! گزیشی تز ل سی خطز ( Diamond )Hazard

ت ا خذا ل سی خطز خطزواک ویست! گزیشی تز ل سی خطز ( Diamond )Hazard ل سی خطز خطزواک ویست! گزیشی تز ل سی خطز ( Diamond )Hazard NFPA 704 تذ ی وزد و تزای مقذم ا ج ی حفاظت حزیك آ زیىا )NFPA) اعتا ذاردی را تحت ػ ا ؽ اعایی خطزات اد )ػ ی ا خق ؿ اد ؽی یایی( ت وار ی ر د. در تی

توضیحات بیشتر

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران تبیین میزان اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی گروهی بر اختالالت شخصیت دسته B مردان وابسته به مواد سا ی افاسی ایشد صاسع الد ؼی لاػ ظیشی ح ذسضا م ی چکیذه ذف اص ای پظ ؾ تثیی احشتخی عشح اس دس ا ی ش ی دس تؼدذی

توضیحات بیشتر

ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب هکب یک سبس ب ضبر ب/ سبل 1391/ د ر 2/ ضوبر 4/ صفح م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه ثزرسی آسهبیطگب ی تبث

ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب هکب یک سبس ب ضبر ب/ سبل 1391/ د ر 2/ ضوبر 4/ صفح م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه ثزرسی آسهبیطگب ی تبث ی ب ی ب هکب یک سبس ب ضبر ب/ سبل 1391/ د ر 2/ ضوبر 4/ صفح 75-61 م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه ثزرسی آسهبیطگب ی تبثیز ا اع هختلف سائذ ت لیذ گزداث ر ی عولکزد هجذل پز ل ل ای آة- ا ثب استفبد

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

کاو ن سزاسزی اوجمه ای صىفی م ىدسان معمارایزان مایص بیه المللی معماری عمزان ي ض زساسی در شار س م ت زان - تیز ما 44 تاثیزگذاری رياوی فضای سبش ض زی اسدید

کاو ن سزاسزی اوجمه ای صىفی م ىدسان معمارایزان مایص بیه المللی معماری عمزان ي ض زساسی در شار س م ت زان - تیز ما 44 تاثیزگذاری رياوی فضای سبش ض زی اسدید تاثیزگذاری رياوی فضای سبش ض زی اسدیدگا ضکل گیزی فضای سبشعم دی چگ گی تاثیش گزاسی تیتش فضا ای ػثض ؿ شی 3 2 * 1 امید مىص ریان مسع د طا زی ض ز آییىی سعید خاقاوی 1- دا د ی واسؿ اػی اسؿذهؼواسی دا گا ك ؼتی ؿا

توضیحات بیشتر

مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای

مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای مطالعه آسمایشگاهی رفتار دیوارهای بزشی فوالدی سزدنورد شده با پوشش فوالدی تحت بارگذاری جانبی چزخهای -1 استادیاس ه ذسی ػوشاى دا طگا هطمك اسدتیلی اسدتیل -2 استاد ه ذسی ػوشاى دا طگا ص ؼتی س ذ تثشیض تثشیض -3

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى 1 تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان 1191 دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ی

ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى 1 تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان 1191 دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ی ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ین Socket دس هحیط Unix ت صتاى C یا ++C پیاد ساصی ک یذ. هدف

توضیحات بیشتر

4- هشخظات خذهت 5- جضییات خذهت 6- ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3- اسائ د ذ خذهت 1- ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی د

4- هشخظات خذهت 5- جضییات خذهت 6- ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3- اسائ د ذ خذهت 1- ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی د 4 هشخظات خذهت 5 جضییات خذهت 6 ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3 اسائ د ذ خذهت 1 ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی دس استثاط تا ح ادث اه یتی ام اجشایی: استا ذاسی دفتش اه س

توضیحات بیشتر

تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه تاریخ دریافت: 1395/07/15 تاریخ پذیزش: 1396/02/ ػ ی ػجبدی

تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه تاریخ دریافت: 1395/07/15 تاریخ پذیزش: 1396/02/ ػ ی ػجبدی تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه تاریخ دریافت: 1395/7/15 تاریخ پذیزش: 1396/2/2 3 2 1 ػ ی ػجبدی ظاد سهب اوجشی ح ذحؼ سح ب ی چىيذ 5 اس صفحه 48 تا 19 صهي

توضیحات بیشتر

القاء آپوپتوز و افزایش بیان ژن‌های P53 و PARP در سلول‌های کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736) به وسیله کورکومین (Curcumin)

القاء آپوپتوز و افزایش بیان ژن‌های P53 و PARP در سلول‌های کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736) به وسیله کورکومین (Curcumin) تاسیخ دسیافت 1396/12/21 : هجل ػلوی پظ طی دا طگا ػل م پضضکی ض يذ صذ قی یضد هشین ستشگی وکاساى تاسیخ پزیشش 1397/02/01 : 3 1 خليل خاضؼی س اهخ استی 1 ليال س حی* 2 سوي سئيسی هقذه : وبسػی بی آ بپالػتیه تیش ئیذ

توضیحات بیشتر