m مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران )دوره زمانی: 1380 الی 1393( دانششهر شماره 447 آبان 1396 معاونت مطالعات و برنامهریزی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "m مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران )دوره زمانی: 1380 الی 1393( دانششهر شماره 447 آبان 1396 معاونت مطالعات و برنامهریزی"

رونوشت

1 m مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران )دوره زمانی: 1380 الی 1393( دانششهر شماره 447 آبان 1396 معاونت مطالعات و برنامهریزی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی مدیریت مطالعات و برنامهریزی امور مناطق تهیهکننده: مریم ابهری ناظر علمی: حمید قربانی ناظر داخلی: مهدی عبدالهی ثابت داور علمی: دکتر موسی پژوهان نشاني:تهران خيابانشريعتي پلرومي خيابان شهيد اکبري نبشخيابان شهيد آقابزرگي شماره 32 کد پستي امور مخاطبان: داخلي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران است و استفاده از مطالب آن صرفا با ذکر مأخذ بالمانع ميباشد. ضمنا متن )PDF( بر روي سايت فوق قابل دريافت است.

2

3 سخن نخست نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیستمحیطی به خصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است. در میان ابعاد توسعه پایدار نقش عامل زیستمحیطی به دلیل عدم برخورداری از منفعتهای اقتصادی و تجاری کمتر مورد توجه بوده است. یکی از شاخصهای زیستمحیطی توسعه پایدار کیفیت هوا است تولید انرژی برای استفادههای خانگی و تجاری و همچنین فعالیتهای صنعتی و حمل و نقل عوامل اصلی تولیدکننده آلودگی هوا در شهرها هستند. لذا امروزه چالشهای محیط زیست و زیرساختهای شهری به عنوان یک مسئله جدی در مقابل شهروندان و مدیران شهری و تصمیمسازان عرصه شهری قرار دارد. در همین رابطه استفاده از سیاستها و ضمانتهای حقوقی جامع و دقیق الزمه اجرای هرگونه تصمیم و برنامه زیستمحیطی در شهر تهران میباشد. از سوی دیگر با وجود اهمیت مسئله حفظ محیط زیست شهر تهران و فرابخشی بودن آن شهرداری به عنوان یکی از نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف حفاظت از محیط زیست شهری نقش عمدهای را به عهده دارد. مدیریت مطالعات و برنامهریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران سعی دارد در راستای انجام وظایف خود با انجام پژوهشها و مطالعات راهبردی شرایطی را فراهم آورد که در نهایت منجر به ارتقای وضعیت و عملکرد کیفی کالنشهر تهران در ابعاد مختلف شود. در این گزارش سعی شده است بخشی از قوانین و مصوبات حوزه شهری در رابطه با آلودگی هوا ارائه شده و در اختیار مدیران شهری قرار گیرد. بابک نگاهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

4

5 چکیده معضل این هستند. روبهرو آن با حاضر حال در جهان در کشورها از بسیاری که است بحرانی هوا آلودگی تهران شهر میشود ایجاد بزرگ شهرهای هوای در موجود ریزذرات و شیمیایی مواد غلظت افزایش دلیل به معموال و سازمانها برای مختلفی ضوابط و قوانین همواره معضل این حل راستای در نیست. مستثنی قاعده این از نیز میرسد. تصویب به موضوع درگیر دستگاههای وظایف انجام به نسبت سازمان هر تعهد و مختلف سازمانهای نقش شدن مشخص و قوانین این شناسایی باشد. بحران این از رهایی راهکار مهمترین میتواند شده مشخص به شهرداری تهران شهر زیست محیط حفظ مسئله بودن فرابخشی و اهمیت وجود با که است ذکر به الزم عمدهای نقش شهری زیست محیط از حفاظت اهداف ساختن محقق در تأثیرگذار اساسی نهادهای از یکی عنوان برنامهریزی بهبود به است شایانی کمک زمینه این در شهرداریها قانونی وظایف شناخت بنابراین دارد. عهده به را 1 شهری. زیست محیط بخش در خدماترسانی کیفیت ارتقای و هوا آلودگی زمینه در اخیر چالشهای به توجه با و حوزه این در موجود قوانین پراکندگی به توجه با همچنین تهران شهرداری قانونی تکالیف حوزه شفافسازی یکسو از است شده تهیه و گردآوری منظور دو به گزارش این دانشی حوزه این به عالقمندان دانشافزایی زمینهساز همچنین و شهری مدیران تصمیمگیری راهنمای عنوان به و تأثیرگذار نهادهای سایر و تهران شهردای قانونی مسئولیتهای و وظایف تداخل از جلوگیری دیگر سوی از و حوزه. این در تأثیرپذیر است بوده زیر در شده ذکر موارد شامل شهری مدیریت حیطه از خارج بخش در شده مطالعه قوانین حوزه اساسی 1-1 قانون 1404 چشمانداز 2-2 سند اسالمی شورای مجلس 3-3 قوانین کشور توسعه برنامه 4-4 قانون وزیران هیئت 5-5 مصوبات کشور برنامهریزی و مدیریت سازمان 6-6 مصوبات.13 شماره شهری مدیریت فصلنامه شهری. زیست محیط مدیریت در شهرداریها قانونی جایگاه زیست محیط )1382(. نیما. حیدرزاده 1-

6 7-7 مصوبات شورای عالی محیط زیست. حوزه قوانین مطالعه شده در زمینه مدیریت شهری نیز به شرح زیر بوده است 1-1 طرح راهبردي- ساختاري توسعه و عمران شهر تهران )طرح جامع تهران( 2-2 برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران 3-3 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران 4-4 مصوبات شورای اسالمی شهر تهران 5-5 منشور شهر تهران. کلمات کلیدی: آلودگی هوا قانون محیط زیست قوانین شهری.

7 فهرست مطالب -1 مقدمه 9 2- بیان مسئله تعریف آلودگی هوا بررسی اسناد فرادست و توجه به مسئله آلودگی هوا خارج از حوزه مدیریت شهری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سند چشمانداز قوانین مجلس قانون برنامه توسعه کشور مصوبات هیئت وزیران سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )شورای عالی اداری( شورای عالی محیط زیست بررسی اسناد و قوانین موجود در رابطه با مسئله آلودگی هوا در حوزه مدیریت شهری طرح راهبردي- ساختاري توسعه و عمران شهر تهران )طرح جامع تهران( برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران برنامه پنج ساله دوم شهرداری مصوبات شورای شهر تهران: گزارش منشور شهر تهران 6- جمعبندی و ارائه پیشنهادات 80 منابع و مآخذ 85

8

9 9 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری مقدمه 1- توسعه هدف هشت از یکی عنوان به یکم و بیست قرن در شهری فضاهای در ویژه به زیست محیط حفاظت شهری زیرساختهای و زیست محیط چالشهای امروزه لذا میشود شناخته پایدار توسعه پایه سه از یکی و هزاره 1 دارد. قرار شهری عرصه تصمیمسازان و شهری مدیران و شهروندان مقابل در جدی مسئله یک عنوان به برنامه و تصمیم هرگونه اجرای الزمه دقیق و جامع حقوقی ضمانتهای و سیاستها از استفاده رابطه همین در زیست محیط حفظ مسئله بودن فرابخشی و اهمیت وجود با دیگر سوی از 2 است. تهران شهر در زیستمحیطی زیست محیط از حفاظت اهداف ساختن محقق در تأثیرگذار اساسی نهادهای از یکی عنوان به شهرداری تهران شهر شایانی کمک زمینه این در شهرداریها قانونی وظایف شناخت بنابراین دارد. عهده به را عمدهای نقش شهری 3 شهری. زیست محیط بخش در خدماترسانی کیفیت ارتقای و برنامهریزی بهبود به است مهمترین از یکی عنوان به آن از که است هوا آلودگی شهری زیست محیط مباحث مهمترین از یکی تسا مدتها ایران کالنشهر بزرگترین عنوان به تهران میشود. یاد کالنشهرها در شهری مدیریت چالشهای این از بسیاری اما است شده انجام زیادی اقدامات کنون تا آن حل جهت و بوده گریبان به دست معضل این با که شدت مؤید که است آمارهایی آن گواه و است نداشته همراه به را کالنشهر این مدیران انتظار مورد نتایج اقدامات ارائه تهران شهر هوای کیفیت کنترل شرکت توسط که زیر نمودار است. اخیر سالهای طی در تهران هوای آلودگی میدهد. نشان دهه یک طی را تهران کالنشهر هوای آلودگی شدت است شده توجه علت همین به است. یافته شدت تهران شهر هوای آلودگی که میشود مشاهده فوق نمودار به توجه با دارد. بسیاری اهمیت بزرگ معضل این حل مختلف جنبههای به 32(. )مسلسل زیست محیط تکنولوژی و علوم مجله زیست. محیط و شهر رابطه در بازنگری ضرورت )1386(. محمدرضا. مثنوی سال در متحد ملل سازمان هزاره اجالس شماره شهری مدیریت فصلنامه شهری. زیست محیط مدیریت در شهرداریها قانونی جایگاه زیست محیط )1382(. نیما. حیدرزاده 3-

10 مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران 10 با توجه به این موضوع و اهمیت ویژه شناخت قوانین و مصوبات موجود در زمینه مدیریت شهری و محیط زیست شهری تمامی قوانینی که در زمینه معضل آلودگی هوا به عنوان یکی از مباحث مهم محیط زیست شهری و همچنین یکی از معضالت شهری موجود است از سال 1380 تا کنون گردآوری شده است. این قوانین هم به صورت کلی و هم به طور خاص در مورد مدیریت شهری تهران مورد توجه واقع شده است. از سال 1350 تا کنون مسئله آلودگی هوای شهرها مخصوصا کالنشهرها به یک معضل اساسی تبدیل شده و قوانین و مصوبههای زیادی در این راستا وضع شده است. مهمترین قانون در زمینه آلودگی هوا در سال 1374 وضع شده که به عنوان یک قانون پایه و اصلی تا کنون باقی مانده است. پس از این تاریخ قوانین زیادی بر پایه این قانون وضع شدهاند. در گزارش حاضر قوانین به دو دسته اصلی تقسیم شدهاند: 1-1 قوانین خارج از حوزه مدیریت شهری 2-2 قوانین خاص حوزه مدیریت شهری. در پژوهش حاضر سعی شده است تا تمامی قوانینی که به صورت عام و خاص در زمینه آلودگی هوا از سال 1380 تا سال 1393 وضع شده است گردآوری گردد تا بتواند به عنوان راهنمای تصمیمگیری و برنامهریزی در اختیار مدیران شهری قرار گیرد.

11 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران بیان مسئله حفاظت محیط زیست به ویژه در فضاهای شهری در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته میشود لذا امروزه چالشهای محیط زیست و زیرساختهای شهری 1 به عنوان یک مسئله جدی در مقابل شهروندان و مدیران شهری و تصمیمسازان عرصه شهری قرار دارد. بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:»در جمهوری اسالمی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهایی بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است«. آلودگی هوا بحرانی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با آن روبهرو هستند. این معضل معموال به دلیل افزایش غلظت مواد شیمیایی و ریزذرات در هوای شهرهای بزرگ ایجاد میشود. آلودگی هوای شهرهای ایران یکی از معضالتی است که طی سالیان گذشته شهروندان و محیط زیست کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. این آلودگی که پیشتر و تحت تأثیر تمرکز جمعیت منحصر به تهران بود در سالهای پیش در سایر شهرهای ایران نیز به شدت افزایش یافته است تا جایی که از یک معضل شهری به یک معضل ملی مبدل شده است به نحوی که در قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص به بحث آلودگی هوای 2 شهر تهران و 7 شهر آلوده دیگر توجه ویژه شده است )ماده 62 قانون برنامه چهارم(. بر اساس ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است در طول برنامه چهارم ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران مشهد اهواز اراك تبريز شيراز اصفهان و كرج را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد. بر اساس بند ب اين ماده در طول برنامه چهارم دولت بايد تمهيداتي اتخاذ كند تا كليه 3 خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده كشور از رده خارج شوند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت )WHO( سالیانه نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار نفر در جهان بر اثر آلودگی جان خود را از دست میدهند. بر اساس گزارش بانک جهانی مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در ایران در طی دو دهه گذشته رشد کرده و از 17 هزار نفر در سال 1990 به بیش از 21 هزار نفر در سال 2013 رسیده است. طبق همین گزارش در مجموع خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران یک هزار و میلیون دالر معادل 14 هزار و 412 میلیارد ریال است. 1- مثنوی محمدرضا. )1386(. ضرورت بازنگری در رابطه با شهر و محیط زیست. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست )مسلسل 32(. 2- متصدی سعید. )1387(. مجموعه مقاالت همایش چالشها و راهبردهای زیستمحیطی کالنشهر تهران. 3- قربانی محمد. )1390(. ارزشگذاري آلودگي هواي مشهد )كاربرد رهيافت ارزشگذاري مشروط(. دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقهاي )علمي-پژوهشي( دوره جديد سال هجدهم شماره World Bank and IHME, using data from IHME, GBD 2013.

12 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 12 زودرس میر و مرگ عوامل میان در هوا آلودگی مقایسه نمودار جهان مختلف مناطق در گذشته دهه دو در هوا آلودگی از ناشی میر و مرگ میزان رشد نمودار هک است تهران کالنشهر زیستمحیطی چالشهاي مهمترین از یکی هوا آلودگی موضوع این به توجه با هب 1 است. باقی همچنان شده اتخاذ تمهیدات و طرحها برنامهها اجرایی آییننامههاي و قوانین تصویب وجود با.33 شماره سبز موج تهران. کالنشهر در آن زیستمحیطی چالشهاي و هوا آلودگی )1388(. امیر. سید وحدتی فاتح 1-

13 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران 13 همین علت قوانین زیادی در رابطه با آلودگی هوا با هدف حل این معضل بزرگ و افزایش کیفیت زندگی شهروندان به تصویب رسیده است. در این رابطه این دانش شهر تعریف شده است که هدف آن جمعآوری و یکپارچه نمودن قوانین مصوب در حوزه آلودگی شهری است جهت بهرهبرداری مناسب و کمک به حوزه تصمیمگیری و برنامهریزی مدیران شهری و عالقمندان به این حوزه از مطالعات شهری.

14 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 14 هوا آلودگی تعریف 3- را هوا آلودگی هندوستان استاندارد اداره است. شده ارائه هوا آلودگی برای متعددی تعاریف مختلف مراجع در ماندگاری زمان و غلظت با انسانی فعالیتهای از ناشی مواد ورود از است عبارت هوا آلودگی میکند: تعریف چنین 1 میگردد. اموال از راحت استفاده مانع و داده قرار تأثیر تحت را افراد رفاه و سالمتی که کافی هوا آلودگی است: نموده تعریف زیر صورت به را هوا آلودگی آن کنترل و هوا آلودگی مهندسین مشترک انجمن با میست و غلیظ دود بو غبار و گرد بخارات گازها مانند آزاد هوای در آالینده چند یا یک وجود از است عبارت مضر اموال برای و بوده خطرناک گیاه و حیوان انسان زندگی برای که کافی ماندگاری زمان و مشخصات کمیت 2 گردد. اموال و زندگی از راحت استفاده مانع قبول غیرقابل طور به یا و باشد چند یا یک حضور از است عبارت هوا آلودگی است: شده بیان صورت این به هوا آلودگی تعاریف از دیگر یکی سبب است ممکن که مدتزمانی و مقادیر در )Indoor( داخلی یا و )Outdoor( بیرونی اتمسفر در ترکیب یا آالینده در تداخل سبب نامعقولی طور به یا شود اموال به ضرر باعث یا شده حیوانی گیاهی انسانی زندگی به آسیب تعریف چنین را هوا آلودگی نیز )Wisconsin( ویسکانسین ایالت قوانین گردد. اموال یا زندگی از راحت برخورداری انسان رفاه یا سالمت به صدماتی سبب که مدتزمانی و مقادیر در اتمسفر در آالینده چند یا یک حضور است: نموده یا زندگی خوشایندی با نامعقولی طور به یا شود داراییها و اموال به آسیب باعث یا شده گیاهی یا حیوانی زندگی 3 باشد. داشته تداخل اموال دارد: وجود عمده گروه چهار در هوا آلودگی متحده ایاالت در آرایشی شامل و دارد اشاره خانه[ از ]خارج بیرون محیط در هوا آلودگی به حالت این آزاد: هوای 1-1 آلودگی و اقتصاد اجتماع از وسیعی گستره و گیرندهها به آالیندهها اتمسفری انتقال آالیندهها و منابع از پیچیده ایاالت زیست محیط حفاظت سازمان هوا آلودگی از بخش این بر نظارت مسئول میباشد. بهداشتی اثرات است. ]EPA[ متحده مردم که دارد اشاره سرپوشیده[ ]مکانهای داخل محیط در هوا آلودگی به ساختمان: داخل هوای 2-2 آلودگی میکنند. زندگی آنها در معرض در گرفتن قرار به است مربوط هوا آلودگی نوع این صنعتی(: )بهداشت شغلی هوای 3-3 آلودگی تنظیم کار. محیط در آلی( غیر و آلی گازهای و اسیدی بخارات میستها )ذرات آالیندهها از وسیعی ر نج معموال و است )OSHA( 4 شغلی ایمنی و بهداشت اداره عهده بر شغلی محیطهای با مرتبط استانداردهای تهران. استانداردها. مقررات و قوانین کنترل روشهای اثرات منابع هوا آلودگی )1386(. دیگران. و حسن اصیلیان 1- همان. 2- تهران. آن. کنترل و منشأ هوا آلودگی )1390(. دیگران. و ندافی کاظم دکتر مترجم دیگران. و وارک کنت 3-4- Occupational Safety and Health Administration.

15 15 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری بهداشت و ایمنی ملی انستیتو و )ACGIH( 1 آمریکا صنعتی بهداشت متخصصان دولتی کنفرانس توسط میگردند. ایجاد )NIOSH( 2 شغلی گازها فیومها غبار گردو با تماس به آخر گروه این فردی[: ]تماس آلودگی معرض در خود دادن 4-4 قرار استنشاق کشیدن سیگار مانند: میدهد. قرار آنها معرض در را خود شخص که دارد اشاره میستهایی یا 3 شود. انسان به آسیب باعث میتواند که روشها دیگر از بسیاری و مضر مواد بدين هوا آلودگي و آلودهكننده مواد 1354 تيرماه 29 مصوب كشور هواي آلودگي از جلوگيري آييننامه در هك آنها از اي آميخته يا جامد مايع گازي ماده نوع هر از عبارتاند هوا آلودهكننده مواد است: شده تعريف صورت ميكند نامطبوع بوي توليد يا و ميافزايد آلودگي به يا ميگردد هوا آلودگي باعث و ميگردد پخش آزاد هواي در 4 غيره. و كربن اكسيد دوده دود مانند 1- American Conference of Governmental and Industrial Hygienists. 2- National Institute of Occupational Safety Health. تهران. آن. کنترل و منشأ هوا آلودگی )1390(. دیگران. و ندافی کاظم دکتر مترجم دیگران. و وارک کنت 3- تهران. دانشگاه وچاپ انتشارات مؤسسه محيط. بهداشت )1373(. محمد. پناهي شريعت 4-

16 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 16 شهری مدیریت حوزه از خارج هوا آلودگی مسئله به توجه و فرادست اسناد بررسی 4- همه فعالیتهای با که است کشور زیستمحیطی چالش ملموسترین و عینیترین هوا آلودگی حاضر درحال و قوانین از جامع و کامل اطالع یک به نیاز آن مدیریت و برنامهریزی علت همین به است ارتباط در کشور جانبه قوانین تا است شده سعی گزارش از مرحله این در دارد. مهم و اصلی نیاز یک عنوان به زمینه این در موجود مصوبات مردمنهاد سازمانهای و تصمیمگیران مدیران تا گردد گردآوری یکپارچه صورت به شهری مدیریت حوزه از خارج نمایند. استفاده اجرا بر نظارت یا و اجرایی برنامههای تهیه یا و تصمیمگیری پشتیبان یک عنوان به آن از بتوانند و... شده ذکر قوانین مشاهده با و است یکپارچه مدیریت یک نیازمند هوا آلودگی معضل حل که است ذکر به الزم اجرای عدم یا اجرا نتیجه اما ندارد اشاره شهری مدیریت به مستقیم صورت به قانون یک اگرچه که میشود مشاهده از بسیاری انگاشتن نادیده علت همین به نماید کمتر یا بیشتر را شهر هوای آلودگی معضالت میتواند قانون آن موفقیت به هوا آلودگی کنترل و مدیریت زمینه در نمیتواند تکبعدی صورت به قوانین به نمودن بسنده و قوانین یکپارچه صورت به و استخراج شهری مدیریت حوزه از خارج قوانین است شده سعی ادامه در راستا این در بینجامد. گیرد. قرار شهری مدیران اختیار در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 1-4- حیات آن در باید بعد نسلهای و نسلامروز که زیست محیط حفاظت اسالمی جمهوری در پنجاهم: اصل اب که آن غیر و اقتصادی فعالیتهای رو این از میگردد. تلقی عمومی وظیفه داشتهباشند رشدی به رو اجتماعی است. ممنوع کند پیدا مالزمه آن جبران غیرقابل تخریب یا زیست محیط آلودگی 1404 چشمانداز سند 2-4- جمهورى»چشمانداز عنوان تحت کشور آينده ه بيستسال ه برنام کلى سياستهاى 1382 سال آذرماه در ویژگیهای از شد. ابالغ جمهور رئيس به رهبرى معظم مقام سوى از شمسى«هجرى 1404 افق در ايران اسالمى اجتماعى تأمین قضايى امنيت رفاه سالمت از برخوردار است: شده عنوان چنین سند این در ایرانی جامعه از بهرهمند و تبعيض فساد فقر از دور همچنین و خانواده مستحکم نهاد درآمد مناسب توزيع برابر فرصتهاى مطلوب. زيست محيط مجلس قوانین 3-4- مربوط هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون است شده وضع ایران در هوا آلودگی زمینه در که قانونی مهمترین قانون است. شده وضع هوا آلودگی زمینه در ایران در که است قوانینی تمامی مأخذ قانون این است. 74 سال به اردیبهشتماه سوم یکشنبه روز جلسه در تبصره چهارده و ماده شش و سی بر مشتمل هوا آلودگی از جلوگیری نحوه نگهبان شورای تأیید به 1374/2/13 تاریخ در و تصویب شورایاسالمی مجلس چهار و هفتاد و سیصد و یکهزار به راستای در قانون این ادامه در قوانین مابقی و میباشد هوا آلودگی قانون اصلیترین قانون این است. رسیده

17 17 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری شده ارائه تفصیل به پایه قانون عنوان به قانون این علت همین به است. شده ارائه قانون این تکمیل و روزرسانی است. هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون کلیات اول- فصل از هوا حفاظت و پاکسازی منظور به و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجاهم اصل تحقق جهت 1- ماده سیاستهای و مقررات موظفاند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه و ومؤسسات دستگاهها کلیه آلودگیها نمایند. رعایت را قانون این در مقرر است عبارت هوا آلودگی از منظور است. ممنوع نماید فراهم را هوا آلودگی موجبات که عملی هر به اقدام 2- ماده به آزاد هوای در پرتوزا غیر و پرتوزا تشعشع گاز مایع جامد از اعم آلودهکننده چند یا یک پخش و وجود از گیاهان یا و زنده سایرموجودات یا و انسان برای که دهد تغییر گونهای به را آن کیفیت که مدتی و مقدار باشد. زیانآور ابنیه و آثار یا و میشوند: طبقهبندی زیر دسته سه به دارند قرار قانون این مقررات تحت که هوا آلودهکننده منابع 3- ماده موتوری نقلیه وسایل الف- نیروگاهها و کارخانهها کارگاهها ب- متفرقه. منابع و خانگی و تجاری منابع ج- موتوري نقليه وسائل دوم- فصل هوای وارد دیگر آلودهکنندههای و دود شده تعیین مجاز حد از بیش که موتوری نقلیه وسایل از استفاده 4- ماده با زیست محیط حفاظت سازمان توسط موتوری نقلیه خروجیوسایل مجاز حد است. ممنوع نمایند آزاد میرسد. زیست محیط از حفاظت عالی شورای تصویب به و تعیین صنایع وزارت همکاری مجاز حد رعایت بر مبنی مخصوصی گواهینامه دارای باید میشود گرفته کار به که موتوری نقلیه وسیله هر 5- ماده ار خود نقلیه وسایل ساله همه مکلفاند موتوری نقلیه وسایل دارندگان باشد. هوا آلودهکنندههای خروجی و آزمایش تحت میگردد شهرداریهاایجاد توسط که زیست محیط حفاظت سازمان تأیید مورد مراکز در تردد از صورت این غیر در نمایند. دریافت را آلودگی مجاز حد رعایت بر مبنی گواهینامه و داده قرار معاینه جلوگیری میشود تعیین قانون این اجرایی آییننامه در که ترتیبی به مذکور گواهینامه نقلیهفاقد وسایل شد. خواهد که تعرفهای طبق مذکور نقلیه وسایل دارندگان از موتوری نقلیه وسایل معاینه و آزمایش انجام هزینه 1- تبصره دریافت میرسد وزیران هیئت تصویب به و تهیه زیست محیط حفاظت سازمان و کشور وزارت توسط شد. خواهد

18 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 18 و میشود تعیین قانون این تصویب از پس سال یک حداکثر آن تبصرههای و ماده این اجرای شروع تاریخ 2- تبصره امکانات مذکور مدت ظرف موظفاند مربوط دستگاههای سایر و شهرداری زیستو محیط حفاظت سازمان کنند. فراهم را ماده این اجرای جهت الزم نحوه موظفاند مربوط سازمانهای و وزارتخانهها ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی شهرداریها 6- ماده ضمن که دهند سامان و کرده طراحی صورتی به را شهری نقل و حمل سیستم و موتوری نقلیه وسایل تردد باشد. شهری روزانه سفرهای پاسخگوی هوا آلودگی کاهش مطلوب استفاده پیشبینی شهری تردد مجاز محدوده و ساعات برگیرنده در که ماده این اجرایی آییننامه تبصره: انتظامی نیروی و )شهرداریها( کشور وزارت توسط میباشد آن مانند و عمومی نقلیه وسایل از بیشتر و مربوط سازمانهای همکاری با لزوم صورت در و زیست محیط حفاظت سازمان و ایران اسالمی جمهوری رسید. خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه تشخیص به که برسد حدی به شهرها هوای آلودگی جوی خاص کیفیت علت به که اضطراری مواقع در 7- ماده بیندازد مخاطره به شدیدا را زیست محیط و انسان سالمت پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت اسالمی جمهوری نیرویانتظامی و )شهرداریها کشور وزارت همکاری با زیست محیط حفاظت سازمان نموده برقرار آلودهکننده منابع برای را نوعی و مکانی زمانی موقت محدودیتهای یا ممنوعیتها ایران( وضعیت شدن برطرف رسانید.با خواهد عموم اطالع به همگانی رسانههای طریق از مراتبرا بالفاصله و را مراتب و اقدام شده برقرار محدودیت و ممنوعیت رفع به نسبت سازمان هوا آلودگی کاهش و اضطراری رسانید. خواهد عموم بهاطالع مقتضی نحو به نقلیه وسایل احتراق با مرتبط قطعات سایر و موتور همچنین و موتوری نقلیه وسایل ورود و تولید و ساخت 8- ماده میباشد. زیست محیط حفاظت استانداردهای رعایت فیلتر مستلزم و کاربراتور قبیل از نقلیه وسایل تولید تابع شرکتهای و واحدها تولیدی برنامههای و سیاستها است موظف صنایع وزارت 9- ماده صورت استاندارد غیر قطعات و موتورها با نقلیه وسایل تولید اوال که تنظیمنماید نحوی به را خود موتوری اولویت در را عمومی نقل حملو و نقلیه وسایل تولید برنامه خودرو ساخت برنامهریزی در ثانیا نپذیرد هم گاز از استفاده امکان حتیالمقدور که گیرد صورت نحوی به اتومبیلها ساخت و طراحی ثالثا دهد قرار داشتهباشد. وجود قانون این 8 ماده موضوع استانداردهای رعایت مستلزم موتوری نقلیه وسیله نوع هر شمارهگذاری 10- ماده میباشد. وزارت همکاری با زیست محیط حفاظت سازمان توسط قانون این 9 و 8 مواد موضوع استانداردهای 11- ماده رسید. خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه صالحیتدار تحقیقاتی مؤسسات و نفت وزارت صنایع

19 19 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری نیروگاهها و کارگاهها و کارخانهها سوم- فصل موجود کارگاههای و کارخانهها تولید خط یا و محل تغییر و توسعه و جدید کارگاههای و کارخانهها احداث 12- ماده میباشد. زیست محیط حفاظت سازمان معیارهای و ضوابط رعایت مستلزم رونوشتی تأسیس جواز صدور هنگام سازندگی جهاد و کشاورزی فلزات و معادن صنایع وزارتخانههای 13- ماده تأسیس جواز نمود.دارندگان خواهند ارسال زیست محیط حفاظت بهسازمان را مربوط تأسیس جواز از 12 ماده موضوع استقرار ضوابط طبق را خود تولیدی یا و صنعتی واحدهای استقرار محل مکلفاند مذکور موضوع ضوابط رعایت با استقرار محل تأیید به موکول بهرهبرداری پروانه نمایند.صدور تعیین قانون این میباشد. زیست محیط حفاظت سازمان اعالم اساس بر فوق 12 ماده و فرودگاهها نظامی صنایع کارخانههای پتروشیمی کارخانههای پاالیشگاهها نیروگاهها احداث 1- تبصره محل لحاظ از زیست محیط حفاظت سازمان معیارهای و ضوابط رعایت به موکول بارگیری ترمینالهای میباشد. استقرار ماده این در مذکور وزارتخانههای مشارکت با سازمان توسط 13 و 12 مواد موضوع معیارهای و ضوابط 2- تبصره رسید. وزیرانخواهد هیئت تصویب به و تهیه طریق از را الزم زیستمحیطی معیارهای و ضوابط است موظف زیست محیط حفاظت سازمان 3- تبصره نماید. اعالم جوازتأسیس دارندگان به مربوط وزارتخانههای و ننمایند رعایت را 12 ماده موضوع معیارهای و ضوابط که جدیدی کارگاههای و کارخانهها فعالیت 14- ماده آلودگی موجبات مجاز حد از بیش که نیروگاههایی و کارگاهها و ازکارخانهها بهرهبرداری و فعالیت همچنین است. ممنوع آورند فراهم را هوا مجاز حد از بیش آنها آلودگی که نیروگاههایی و کارگاهها و کارخانهها زیست محیط حفاظت سازمان 15- ماده صاحبان به آلودگی میزان و نوع تعیین با را مراتب و نموده مشخص را باشد زیست محیط استانداردهای اب سازمان توسط معینیکه مهلت در تا کرد خواهد ابالغ نیروگاهها و کارگاهها کارخانهها مسئوالن یا و خود فعالیت و کار تعطیل یا آلودگی رفع به نسبت میشود تعیین مربوط دستگاههای مشارکت و همکاری نمایند. اقدام آلودگی رفع تا دالیل با مینماید فراهم را هوا آلودگی موجبات که کارگاهی و کارخانه مسئول یا صاحب که صورتی در 1- تبصره میتواند سازمان نمیباشد عملی آلودگی رفع شده تعیین مهلت ظرف که نماید اثبات سازمان قبول قابل شود. قائل کارگاهها و کارخانهها اینگونه مورد در را مناسب اضافی مهلت بار یک برای آلودهکنندههای استانداردهای و پاک هوای استانداردهای است موظف زیست محیط حفاظت سازمان 2- تبصره هب توجه با و منطقه هر برای را میگردند آزاد هوای وارد طریق هر به کارگاههاکه و کارخانهها از حاصل

20 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 20 و کارخانهها صاحبان متقاضیانو اختیار در و نموده تهیه مناطق آن زیستمحیطی مناسبات و هوا کیفیت زیست محیط حفاظت سازمان توسط ماده این زیست( محیط )استانداردهای مجاز دهد.حد قرار کارگاهها رسید. خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه تعیین مهلت ظرف آلودهکننده نیروگاههای و کارگاهها و کارخانهها مسئوالن و صاحبان که صورتی در 16- ماده مهلت پایان در ننمایند مربوط کارگاه و کارخانه فعالیت و کار از ممانعت یا آلودگی رفع به مبادرت شده توسط بالفاصله که محل مربوط قضایی مرجع دستور و زیست محیط حفاظت سازمان درخواست به مقرر جلوگیری آلودهکننده کارگاههای و کارخانهها فعالیت و کار از میشود گذاشته اجرا مورد به انتظامی مأمورین اجازه صدور به منوط مزبور نیروگاههای و کارگاهها و کارخانهها فعالیت یا کار خواهدآمد.ادامه عمل به خواهدبود. صالحیتدار دادگاه رأی یا و زیست محیط حفاظت سازمان سازمان ابالغ از پس آلودهکننده نیروگاههای و کارگاهها و کارخانهها مسئوالن و صاحبان که صورتی در تبصره: ای و نیاورده عمل به ممانعت مربوط کارگاههای و کارخانهها کار ادامه فعالیتو از زیست محیط حفاظت رأی صدور بدون یا ازسازمان اجازه کسب بدون و رأسا مذکور کارگاههای و کارخانهها تعطیلی از پس این در مقرر مجازاتهای به مورد حسب بر بنمایند آنها فعالیت ادامه و بازگشایی به مبادرت صالحه دادگاه چنانچه و شد خواهند محکوم قضایی و قانونی مراجع دستورات رعایت عدم به مربوط سایرمقررات و قانون داشته برعهده را دولت به وابسته یا دولتی وکارگاههای کارخانهها تصدی و اداره مذکور مسئوالن و مدیران نیز مسئوالن یا مدیر متبوع دستگاه یا وزارتخانه اداری تخلفات به رسیدگی هیئتهای در موضوع باشند گردید. خواهد صادر مقتضی حکم و مطرح اخطار با میتواند زیست محیط حفاظت سازمان رییس نامناسب جوی شرایط یا و اضطراری مواقع در 17- ماده رد و دارد دربر فوری خطرات آنها فعالیت که شود کارگاههایی و کارخانهها فعالیت توقف خواستار سریع نماید. تعطیل خطر موجبات رفع تا محل دادگاه رییس حکم به استنکاف صورت به دیگر طریق از کارگاهها یا و کارخانهها فعالیت از ناشی آلودگی بردن بین از یا کاهش که مواردی در 18- ماده مذکور کارگاههای و کارخانهها فعالیت یا و نبوده امکانپذیر مناسب بهنقاط آنها از برخی یا یک انتقال جز همکاری با زیست محیط سازمانحفظت بیندازد خطر به را مناطق آن ساکنان سالمت مسکونی مناطق در مناسب نقاط به را مذکور کارگاههای و کارخانهها انتقال طرح مربوط دولتی دستگاههای دیگر و وزارتخانهها صالحدید صورت در دولت مینماید. ارائه وزیران هیئت به و تهیه صنعتی( قطبهای و شهرکها )ترجیحا نمود. خواهد اقدام مورد حسب موافقت و زا درصد 10 حداقل مکلفاند تولیدی واحدهای و نیروگاهها و صنعتی مجتمعهای و شهرکها و قطبها 19- ماده به را خدماتی و تولیدی واحدهای احداث جهت شده داده تخصیص مجموعهفضای یا و شهرکها فضای صنعتی واحدهای از دهند.بهرهبرداری اختصاص منطقه مناسب درختان کشت و مشجر و سبز فضای ایجاد

21 21 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری صنعتی وزارتخانههای میباشد. مناسب سبز فضای ایجاد و ماده این رعایت به منوط مذکور تولیدی و میباشند. ماده این اجرای حسن بر نظارت به موظف و سوخت از استفاده به موظف آهکپزی و آجرپزی کورههای و نیروگاهها و کارگاهها و کارخانهها 20- ماده نماید. فراهم را هوا آلودگی کاهش موجبات که نحوی به هستند قابلدسترسی مناسب احتراقی سیستمهای و صنعتی مناطق سوخت تأمین خود سوخترسانی و گازرسانی برنامهریزی در است موظف نفت وزارت تبصره: دهد. قرار اولویت در را بزرگ شهرهای مجاور آجرپزی کورههای و وکارگاهها کارخانهها استقرار مراکز شهرها مجاورت در صنایع استقرار محدودیت به مربوط ضوابط همچنین و فصل این اجرایی آییننامه 21- ماده وزیران هیئت تصویب به و تهیه مربوط وزارتخانههای مشارکت با محیطزیست حفاظت سازمان توسط رسید. خواهد متفرقه منابع و خانگی تجاری منابع چهارم- فصل هوای در متفرقه و خانگی تجاری منابع از مجاز حد از بیش هوا آلودهکننده مواد نوع هر انتشار و پخش 22- ماده محیط حفاظت سازمان توسط آلودگی میزان و نوع جهت از متفرقه و خانگی تجاری است.منابع ممنوع آزاد تهیه زیست محیط حفاظت سازمان توسط اینماده موضوع مجاز حد و شده طبقهبندی و مشخص زیست رسید. خواهد وزیران هیئت تصویب به و تدابیر اتخاذ ضمن مکلفاند و... رستورانها و هتلها نانواییها حمامها قبیل از آلودهکننده منابع کلیه 23- ماده -ترجیحا مناسب سوخت از آزاد هوای در آلودهکننده موارد سایر و دوده و دود انتشار از جلوگیری جهت الزم برنامه در است موظف نفت نمایند.وزارت استفاده میشود هوا آلودگی کاهش موجب که شهری- گاز عمومی خدمات واحدهای و تجاری منابع گازرسانی و مناسب سوخت تأمین بزرگ شهرهای سوخترسانی دهد. قرار دراولویت را ممنوع باز فضای و عمومی معابر در نخاله هرگونه و خانگی و شهری زبالههای انباشتن و سوزاندن 24- ماده میباشد. هب شهرها بهسازی و جامع و هادی طرحهای تهیه هنگام موظفاند کشور و مسکنوشهرسازی وزارتین 25- ماده اختصاص زیستمحیطی مسائل بررسی به را طرح مطالعات از فصلجداگانهای که نمایند برنامهریزی نحوی همجواری باز و سبز نظرفضای از مسکونی مجتمعهای و شهرکها و شهرها طراحی که گونهای به دهند مورد زیستمحیطی معیارهای با غیره و ساختمانی تراکم ضوابط نقل و حمل و معابر شبکه کاربریها باشد. سازمانمتناسب تأیید و کشاورزی اداری صنعتی مجتمعهای و شهرکها و قطبها مسکونی شهرکهای شهرها نقشههای تبصره: میباشد. زیست محیط حفاظت ومقررات ضوابط رعایت به موکول غیره

22 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 22 و کشور وزارت شهرسازی و مسکن وزارت توسط مشترکا قانون این 25 ماده موضوع اجرایی آییننامه 26- ماده رسید. خواهد وزیران هیئت تصویب به تهیهو زیست محیط حفاظت سازمان مجازاتها پنجم- فصل و محدودیتها که کسانی همچنین و ترددنمایند مجاز غیر آلودهکننده موتوری نقلیه وسایل با که افرادی 28- ماده پنجهزار از نقدی جزای به صالح دادگاه حکم به ننمایند رعایت را قانون این 7 ماده موضوع ممنوعیتهای خواهند محکوم جرم تکرار ودفعات آلودگی میزان موتور حجم سیلندر تعداد بنابر ریال یکصدهزار تا ریال 1 آمد. خواهد عمل به جلوگیری آلودگی موجبات رفع تا مذکور آلودهکننده نقلیه وسایل تردد از ضمنا شد. عمل قانون این 17 و 16 و 14 مواد برخالف که آلودهکننده کارگاههای و کارخانهها مسئوالن و صاحبان 29- ماده حبس به تکرار صورت در و ریال یکمیلیون تا ریال پانصدهزار از جزاینقدی به اول بار برای نمایند میشوند. محکوم میلیونریال دو تا ریال هفتصدهزار از نقدی جزای و ماه شش تا ماه دو از تعزیری هب مکلف مذکور محکومیت بر عالوه آلودهکننده کارگاههای و کارخانهها اینگونه مسئوالن و صاحبان 1- تبصره میباشند. صالحه دادگاه حکم به حقوقی و حقیقی اشخاص و زیست بهمحیط وارده زیان و ضرر پرداخت بر زیست محیط حفاظت سازمان حقوقی و حقیقی اشخاص بر عالوه قانون این در مقرر جرایم مورد در 2- تبصره میباشد. زیست محیط به وارده خسارات زمینه در خصوصی مدعی یا شاکی مورد حسب میزان تعیین و نمونهبرداری برای زیست محیط حفاظت سازمان مأموران بازرسی انجام از که کسانی 30- ماده ممانعت عمومی اماکن و خدمات و بهداشتی تجاری- منابع کارگاههای و کارخانهها فعالیت از ناشی آلودگی و اسناد یا و ایشاننگذارند اختیار در را سازمان نیاز مورد اطالعات و مدارک و اسناد یا و آورده عمل به پانصدهزار از نقدی جزای به موضوع اهمیت و مورد حسب بر نمایند ارائه واقع خالف اطالعات و مدارک مذکور نقدی جزای و ماه 3 تا ماه یک از تعزیری حبس به تکرار صورت در و ریال میلیون پنج تا ریال شد. خواهند محکوم مشارکت یا همکاری ماده این موضوع جرایم در زیست محیط حفاظت سازمان مأموران که صورتی در تبصره: به اداری تخلفات به رسیدگی هیئتهای در محکومیت بر عالوه ارائهنمایند واقع خالف گزارش یا داشته شد. خواهند محکوم ماده این در مقرر مجازات حداکثر هوا آلودگی موجبات قانون این 24 ماده خالف بر که عمومی اماکن و تجاری منابع مسئوالن و صاحبان 31- ماده پانصدهزار تا ریال یکصدهزار از نقدی جزای به مقرر مهلت پایان و باراخطار هر از پس نمایند فراهم را شد. خواهند محکوم نقدی جزای ریال میلیون دو تا ریال سیصدهزار از تکرار صورت در و ریال نقدی جزای به صوتی آلودگی عاملین همچنین و خانگی منابع و متفرقه منابع از حاصل آلودگی مسئوالن 32- ماده 1380 سال مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 1-

23 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران 23 از سیهزار ریال تا سیصدهزارریال و در صورت تکرار از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد. فصل ششم- مقررات مختلف ماده 33- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برنامههای مناسب جهت تنویرافکار عمومی آموزش و قوانین و مقررات مسائل حفاظت محیط زیست را تنظیم و به مورد اجرا بگذارد. ماده 34- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از وصول بالفاصله به حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد )%50( وجوه واریزی درهر سال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال جهت اجرای این قانون به صورت ردیف جداگانه در الیحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و معادل بیست درصد )%20( تا سقف چهارصد میلیون ریال در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد. ماده 35- آییننامههای اجرایی این قانون عالوه بر مواردی که در هر یک از مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماهپس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بر حسب مورد با مشارکت یا همکاری دستگاههای مربوط تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. ماده 36- از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو میگردد. در جداول زیر تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ضمانتهای اجرایی موجود در قوانین و مقررات به تفکیک درج گردیده است.»قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3«تکالیف قانونی ماده 2- ممنوعیت اقدام به هر عمل آلودهکننده هوا ماده 5- الزام به دریافت گواهینامه سالیانه رعایت حد مجاز آلودگی هوا توسط کلیه وسایل نقلیه موتوری ماده 7- رعایت ممنوعیتها و محدودیت مدتزمانی مکانی و نوعی در شرایط اضطراری ماده 8- الزام به رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست در ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه ماده 12- رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست در احداث کارخانهها و کارگاههای جدید و توسعه یا تغییر خط تولید کارخانهها و کارگاههای موجود ضمانت اجرایی قانونی ماده 688 و تبصره 2 قانون مجازات اسالمی- حبس تا یکسال ماده 28- جلوگیری از تردد + جزای نقدی ریال )تصویبنامه مورخ 83/2/13 هیئت وزیران( ماده 28- جلوگیری از تردد + جزای نقدی از ریال تا ریال بنابر تعداد سیلندر حجم موتور به میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم ماده 10- عدم شمارهگذاری ماده 13- عدم صدور پروانه بهرهبرداری

24 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 24 قانونی تکالیف و کارخانهها توسط مجاز حد از بیش آلودگی عدم 14- ماده نیروگاهها و کارگاهها زیست محیط حفاظت سازمان رییس دستور رعایت 17- ماده کارگاهها و کارخانهها توسط اضطراری مواقع در قطبها فضای از %10 تخصیص به الزام 19- ماده واحدهای در نیروگاهها و صنعتی مجتمعهای شهرکها درختان کاشت و مشجر و سبز فضای ایجاد به تولیدی آلودهکننده مواد نوع هر انتشار و پخش ممنوعیت 22- ماده متفرقه و خانگی تجاری منابع توسط مجاز حد از بیش هوا شهری زبالههای انباشتن و سوزاندن ممنوعیت 24- ماده باز فضای و عمومی معابر در نخاله هرگونه و خانگی از بیش صوتی آلودگی هرگونه ایجاد ممنوعیت 27- ماده مجاز حد و اسناد ارائه به الزام و بازرسی انجام از ممانعت 30- ماده زیست محیط حفاظت سازمان نیاز مورد اطالعات و مدارک قانونی اجرایی ضمانت فعالیت ادامه از جلوگیری 16- ماده و 5/000/000 تا 2/000/000 اول بار برای نقدی جزای - 1 تبصره 29- ماده تا 5/000/000 از نقدی جزای و ماه 6 تا ماه 2 از تعزیری حبس تکرار صورت در وارده زیان و ضرر پرداخت عالوه به 83/2/13( مورخ )تصویبنامه ریال 100/000 کارخانهها مسئوالن و صاحبان جهت حقوقی و حقیقی اشخاص و زیست محیط به آلودهکننده. کارگاههای و موقت تعطیلی 17- ماده ریال 10/000/000 تا ریال 5/000/000 از نقدی جزای - 1 تبصره و 29 ماده نقدی جزای و ماه 6 تا ماه 2 از تعزیزی حبس به تکرار صورت در و اول بار برای محیط به وارده زیان و ضرر پرداخت عالوه به 83/2/13( مورخ )تصویبنامه و کارخانهها مسئوالن و صاحبان جهت حقوقی و حقیقی اشخاص و زیست آلودهکننده کارگاههای بهرهبرداری مجوز عدم 19- ماده از تکرار صورت در ریال 1/000/000 تا 100/000 ریال از نقدی جزای 32- ماده وزیران( هیئت 83/2/13 مورخ )تصویبنامه ریال 2/000/000 تا ریال 200/000 از تکرار صورت در و ریال 5000/000 تا ریال 500/000 از نقدی جزای 31- ماده وزیران( هیئت 83/2/13 مورخ )تصویبنامه ریال 10/000/000 تا 2/000/000 از تکرار صورت در ریال 500/000 تا ریال 50/000 از نقدی جزای 32- ماده وزیران( هیئت 83/2/13 مورخ )تصویبنامه ریال میلیون یک تا ریال یکصدهزار تکرار صورت در و ریال 5/000/000 تا ریال 500/000 از نقدی جزای 30- ماده مذکور نقدی جزای و ماه سه تا ماه یک از تعزیری حبس عالوه به اداری تخلفات به رسیدگی هیئتهای در محکومیت 30- ماده تبصره از معاونت عنوان با زیست محیط از حفاظت مأموران جهت مقرر مجازات حداکثر مشارکت و همکاری طریق 1386/10/23 مورخ شماره سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون مصرف بر مديريت و كشور برونشهري و درونشهري نقل و حمل توسعه جهت در است مكلف دولت 1- ماده ريلي نقل و حمل شبكه توسعه و اصالح طريق )از نقل و حمل خدمات عرضه بهينهسازي به نسبت سوخت يكپارچهسازي ريلي شبكه در سرعت افزايش ارتباطات و تأسيسات و عالئم اجرای و خطوط كردن برقي نمودن خارج رده از و بهسازي تردد بهبود و ايمنسازي قيمتها اصالح نقل و حمل مديريت ساماندهي و بنزينسوز خودروهاي تبديل برونشهري و درون باري و مسافري سنگين و سبك فرسوده خودروهاي و مينيبوس و ون همگاني نقل و حمل ناوگان توسعه فني معاينه الزام دوگانهسوز به گازوئيلسوز و بزرگراههاي و آزادراهها شبكه توسعه و ساخت نقل و حمل هوشمند سامانه از استفاده اتوبوس و مديبوس داشتن به الزام جادهاي مكمل شبكه و ريلي شبكه با نهایي مقصد تا مبدأ از كاال تركيبي حمل شهري بين و بار پايانههاي و توقفگاهها ايجاد و ساماندهي عمومي توقفگاههاي احداث كاربريها انواع در توقفگاه امنيت افزايش آن حومه و شهرها از مناسب نقاط در جادهاي و ريلي از اعم برونشهري و شهري مسافر

25 25 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری كاربرد اداري فرایندهاي اصالح طريق )از نقل و حمل تقاضاي بهينهسازي دسترسي( و اطمينان قابليت و ترافيكي محدوديتهاي اعمال سرزمين آمايش و زمين كاربري اصالح ارتباطات و اطالعات فناوري بخشهاي در گازوئيل و بنزين عرضه طريق )از انرژي مصرف بهينهسازي فرهنگسازي( و آموزش گاز عرضه جايگاههاي احداث سوخت هوشمند كارت اولويت با كشاورزي و صنعت و نقل و حمل توليد طريق )از خودرو توليد بهينهسازي سوخت( مصرف كاهش در مؤثر اختراعات و ابداعات از حمايت دو برقي خودروهاي توليد از حمايت خودروها توسط گاز از استفاده تجهيزات تأمین گازسوز خودروهاي مصرف در موتورسيكلت و سنگين و سبك خودروي توليد استانداردسازي كممصرف و نيرويي)هيبريدي( 1391 هجري سال ابتدای از حداكثر حمايتي سبد از گازوئيل و بنزين خروج و آاليندگي( كاهش و سوخت نمايد. اقدام شمسي آورد: عمل به را زير اقدامات قانون اين 1 ماده احكام اجرای براي ميشود داده اجازه دولت به 2- ماده قانون اين اهداف با مرتبط دولتي غير بخشهاي به يارانهاي بالعوض كمكهاي اعطای 1- كممصرف خودروهاي همگاني نقل و حمل ناوگان واردات بازرگاني سود و ورودي حقوق در تخفيف 2- مربوط تجهيزات و قطعات و نيرويي)هيبريدي( دو و برقي نفتگاز گازسوز خودروهاي شبكه نياز مورد قطعات و ماشينآالت تأسيسات تجهيزات واردات بازرگاني سود و ورودي حقوق در تخفيف 3- بزرگراهها و آزادراهها توسعه و برونشهري( و )شهري ريلي ناوگان و صورت به سنگين و سبك خودروهاي از آاليندگي و سوخت مصرف مازاد با متناسب جريمه أخذ و تعيين 6- پلكاني داخل توليد خودروهاي از سوخت نوع و آاليندگي و سوخت مصرف ميزان مبناي بر عوارض أخذ و تعيين 7- واردكنندگان. و داخلي توليدكنندگان از وارداتي و اب را قانون اين اهداف با مرتبط پروژههاي و طرحها شده زمانبندي اجرای بر نظارت است مكلف دولت 3- ماده گزارش يكبار ششماه هر و نمايد اعمال كرد خواهد مشخص اجرایی آییننامههاي در كه راهكارهايي كند. ارائه اسالمي شوراي مجلس عمران كميسيون به را كار پيشرفت شرح به توجه با مجري دستگاه تعيين و قانون اين موضوع اعتبارات و تسهيالت يارانهها كمكها توزيع 4- ماده سرعت صرفهجويي ضمن كه كند اقدام نحوي به موظفاست دولت است. دولت عهده به قانوني وظايف گردد. لحاظ نيز كيفيت و ابتدای از كه نمايد تنظيم گونهاي به را شهري همگاني نقل و حمل بخش سياستهاي است موظف دولت 7- ماده و شده داده پوشش درونشهري سفرهاي )%75( درصد هفتادوپنج مجموع در 1391 هجريشمسي سال باشد. 2 شماره جدول اساس بر روز در بنزين سرانه مصرف و نقلهمگاني حملو بخشهاي از هريك سهم

26 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 26 تاكسيراني اتوبوسراني براي درونشهري كلسفرهاي از نقلعمومي و نسبتتسهيمحمل تهران شهر در تبصره: )%30( سيدرصد و )%20( بيستدرصد )%25( درصد بيستوپنج حداكثر تا ترتيب به نقلريلي حملو و ميباشد. و شركتها جديد شهرکهاي شركتهاي اقماري شهرك داراي شهرهاي شهرداري كه صورتي در 8- ماده محل يا جديد شهرهاي اقماري شهرکهاي به ريلي خطوط ابنيه و زيرساخت تأمین هزينه كارخانهها پروژههايمربوط اجرای ناوگان و تأسيسات عالئم روسازي هزينه دولت نمايند تأمین را كارخانه يا شركت كرد. خواهد تأمین را شد. خواهد تأمین قانون اين 10 ماده در شده پيشبيني اعتبارات محل از بند اين نياز مورد اعتبارات تبصره: است. شهرداري عهده به آن حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل مديريت 9- ماده بخش در ريال ) ( ميليارد چهلهزار ميزان به قانون اين موضوع نياز مورد اعتبارات 10- ماده تعيين سال هر در بخشبرونشهري در ريال ) ( ميليارد شصتهزار و درونشهري درآمد محل از برونشهري و درونشهري متمركز رديف دو در را اعتبارات اين است مجاز دولت ميگردد. منظور سنواتي بودجه در و تأمین ارزي ذخيره حساب و قانون اين اجرای از حاصل صرفهجويي عمومي تخصيص )%100( صددرصد صورت به كشور كل خزانهداري نزد مخصوص حساب در اعتبارات اين نمايد. ميگردد. تلقي يافته انجام جهت ترابري و راه وزارت و شهرداريها بين 5 ماده و 2 ماده 7 و 6 بندهاي موضوع وصوليهاي 11- ماده توزيع سنواتي بودجههاي قالب در )%40( درصد چهل و )%60( شصتدرصد نسبت به قانون اين تكاليف بهبود و همگاني نقل و حمل ساماندهي براي مصوب شهري ريلي سامانه فاقد شهرهاي به كمك ميگردد. است. اولويت داراي مرور و عبور رياست ويژه نماينده مشترك پيشنهاد با قانون اين ابالغ از پس دوماه حداكثر قانون اين اجرایی آییننامه 12- ماده تصويب به و تهيه كشور برنامهريزي و مديريت سازمان و كشور وزارت ترابري و راه وزارت جمهوري رسيد. خواهد وزيران هیئت ميگردد. ملغياالثر توسعه برنامه قانون جز به قانون اين با مغاير قوانين كليه اجرای 13- ماده

27 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران 27 درونشهري شرح انتهاي سال سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي شهري )درصد( متوسط سهم در كشور سهماتوبوس مديبوس مينيبوس )درصد( سهم تاكسي و ون )درصد( سهم قطارشهري و حومهاي )درصد( 0/7 0/8 0/9 1 1/1 مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت )ليتر در روز بر نفر( آییننامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 1- مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداري میباشد. وزارت كشور موظف است دستورالعمل اجرايي اين ماده را تا تاریخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد ارائه نماید. ماده 2- عملكرد شهرداريها و شركتهاي ارائهكننده خدمات حمل و نقل )درونشهري و برونشهري بار و مسافر( در مديريت حمل و نقل به طور ساالنه ارزيابي و رتبهبندي شده و در هر سال به شهرداريها و شركتهاي برتر جايزه ويژه مديريت حمل و نقل اعطا خواهد شد. تبصره: نتایج ارزیابی مربوط به دوره یکساله منتهی به پانزدهم مهر در بیست و ششم آذر هر سال اعالم و جوایز اهدا خواهد شد. ماده 3- وزارت كشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهري و حومه را تا تاريخ 1387/8/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارائه نماید و تا زمان تصويب و ابالغ آن دستورالعمل اجرايي اصالح ساختار سامانههاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درونشهري موضوع جزو 1 بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصمیمنامه شماره /ت ن مورخ 1385/6/1 براي اجرا تنفيذ ميشود. ماده 4- بانك مركزي جمهوری اسالمی ایران موظف است با هماهنگي ستاد اعتبار الزم را براي تأمین تسهيالت بانكي جهت اجراي طرحهاي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت )توسعه و نوسازي ناوگان تأمین تجهيزات و احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده احداث توقفگاه و غيره( به بانكهاي عامل ابالغ نماید. ماده 5- وزارت كشور موظف است برنامه بهرهبرداري از خطوط قطار شهري تا پايان سال 1390 را با اولويتبندي برآورد هزينه و زمان و نحوه تأمین مالي تا تاريخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد ارائه كند. ماده 6- وزارت صنايع و معادن موظف است طرح توليد وسايل نقليه تا پايان سال 1390 را با محورهاي زیر جهت تصويب به ستاد ارائه نماید: الف- استانداردسازي توليد وسايل نقليه در مصرف سوخت آاليندگي و ايمني

28 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 28 دو سنگين سوز گاز نفت سواري طبيعي( )بنزين-گاز گازسوز پايه و دوگانهسوز نقليه وسايل توليد ب- برقي( )هيبريدي دورگه و برقي و كممصرف بنزينسوز طبيعي( گاز گاز- )نفت سوخته ريل لوكوموتيو ون مينيبوس ميديبوس )اتوبوس عمومي نقل و حمل تجهيزات و ناوگان توليد ج- (.... و ريلي اتوبوس خودكشش و معمولي واگن صنعتی سرمایهگذاری و تولید موانع از برخی رفع قانون و سیصد و یکهزار مردادماه هفتم مورخ جلسه در که صنعتی سرمایهگذاری و تولید موانع از برخی رفع قانون اسالمی جمهوری اساسی قانون 85 اصل طبق اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون شش و هشتاد بیست مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در سال پنج مدت به آن آزمایشی اجرای با مجلس و گردیده تصویب ایران مورخ جلسه در نگهبان شورای ایراد موارد و موافقت شش و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه فروردین ششم و مورخ شماره نامه طی و رسیده نهایی تصویب به اصالحاتی با نظام مصلحت تشخیص مجمع 1387/8/5 میگردد. ابالغ اجرا جهت پیوست به است گردیده واصل اسالمی شورای مجلس 1387/9/ مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 ماده به زیر شرح به 4 تبصره عنوان به تبصره یک 7- ماده میگردد: اضافه بهرهبرداری پروانه صدور منظور به که استعالمهایی به است موظف زیست محیط حفاظت سازمان 4- تبصره موافقت عدم صورت در و داده جواب ماه یک مدت ظرف میپذیرد صورت معدنی و صنعتی واحدهای صنعتی پروانههای صادرکننده وزارتخانههای نماید. ارائه کتبی صورت به استعالمکننده به را آن دالیل نمایند. اقدام بهرهبرداری پروانه صدور به نسبت سازمان پاسخ دریافت عدم صورت در موظفاند کشور توسعه برنامه قانون 4-4- و میگیرد صورت کشور آن متقضیات و شرایط و نیازها به توجه با کشوری هر در توسعه برای برنامهریزی ایران در میکند. مشخص را کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزیهای از خاصی نوع کشوری هر نیازهای و ظرفیتها برنامههای که است شده تهیه کوتاهمدت و میانمدت بلندمدت صورت به توسعه برای برنامههایی و استراتژیها نیز اوه آلودگی و زیستمحیطی مسائل به توجه برنامهها این در میباشد. برنامهها دست این از یکی توسعه ساله پنج است. شده اشاره پنجم و چهارم توسعه برنامههای به زیر در که است بوده توجه مورد همواره کشور توسعه چهارم برنامه قانون ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه چهارم برنامه قانون بخش حاضر گزارش در است پرداخته فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه گوناگون ابعاد به چهام برنامه قانون در شده درج های شماره از عینا و است گرفته قرار استفاده مورد دارد ارتباط هوا آلودگی مبحث به که بندهایی و ها. است شده استفاده قانون اصل

29 29 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری جهانی اقتصاد با تعامل در علممحور ملی اقتصاد رشد اول: بخش سامانههای و کارخانهها تجهیزات و وسایل فناوری ارتقای و اصالح به کمک و بهینهسازی طرحهای اجرای 5- مصرف. کم فناوریهای کاربرد در مردم توانمندسازی و هوا وآلودگی انرژی مصرف کاهش جهت در انرژی مصرفکننده منطقهای توازن و سرزمین آمایش زیست محیط حفظ دوم: بخش سایر و زیست حفاظتمحیط سازمان همکاری با است مکلف کشور برنامهریزی و مدیریت سازمان 59- ماده یشان هزینههای و زیستمحیطی طبیعیو منابع اقتصادی ارزشهای برآورد بهمنظور مرتبط دستگاههای تنظیم به نسبت ملی حسابهای در آن محاسبه و توسعه فرایند در زیست محیط تخریب و آلودگی از عونت انرژی خاک آب جنگل قبیل از اولویت دارای موارد وهزینههای ارزشها محاسبه دستورالعملهای برساند.ارزشها تصویب به مربوط مراجع در و اقدام حساس نقاط در زیستمحیطی وآلودگیهای زیستی داراییهای تملک طرحهای امکانسنجی در رسیده تصویب به آنها دستورالعمل که هزینههایی و شد. خواهد گرفته نظر در سرمایهای آورد: بهعمل را زیر اقدامهای چهارم برنامه طول در است مکلف 61 -دولت ماده و خدماتی واحدهایتولیدی کلیه نماید. آغاز را آلودهکننده منابع پایش برای خوداظهاری طرح الف- اندازهگیری و نمونهبرداری به زیستنسبت محیط حفاظت سازمان دستورالعمل اساس بر باید زیربنایی بند این تکالیف که واحدهایی دهند. ارائه سازمانمذکور به را نتیجه و اقدام خود تخریبهای و آلودگیها بود. خواهند 1374/2/3 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 30 ماده مشمول ننمایند مراعات را است: مکلف 62 -دولت ماده کرج شیراز مشهد تبریز اراک اهواز تهران شهرهای هوای آلودگی میزان چهارم برنامه طول در الف- دهد. کاهش زیست محیط حفاظت عالی شورای مصوب استاندارد حد در را اصفهان و و کشور برنامهریزی و مدیریت سازمان زیست محیط حفاظت سازمان توسط بند این اجرایی آییننامه به و تهیه کشور و ترابری و راه آموزشپزشکی و درمان بهداشت معادن و صنایع نفت وزارتخانههای شود. رسانده وزیران هیئت تصویب از کشور فرسوده موتورسیکلتهای و خودروها کلیه که کند اتخاذ تمهیداتی چهارم برنامه طول در ب- شوند. خارج رده اجتماعی: عدالت و انسانی امنیت سالمت توسعه سوم: بخش آحاد سالمت وارتقای حفظ الیحه قانون این تصویب از پس ماه شش مدت ظرف است موظف دولت 85- ماده مجلس به تصویب جهت و تهیه نکاتزیر بر مشتمل را سالمتی تهدیدکننده مخاطرات کاهش و جامعه کند: ارائه اسالمی شورای

30 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 30 کشاورزی محصوالت خاک آب هوا آالیندههای کار محیط در سالمتی تهدیدکننده مخاطرات کاهش - منابع مصرف چگونگی و جبرانی جرایم و عوارض وصول و تعیین نحوه و میزان مصادیق تعریف و دامی و حاصله. 1390( - )1394 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون مجلس 1389/10/15 مورخ علنی جلسه مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون مصلحت تشخیص محترم مجمع به اسالمی شورای محترم مجلس سوی از آن مواد از برخی که اسالمی شورای 1389/10/30 مورخ 419/73285 شماره نامه طی که شده یاد مجمع نظر اظهار از پس بود گردیده ارسال نظام میگردد. ابالغ اجرا جهت پیوست به است گردیده واصل اسالمی شورای مجلس 38 ماده 1 تبصره و الف بند موضوع تولیدی واحدهای آلودگی عوارض و افزوده ارزش وصولی عوارض 123- ماده همان دهیاریهای و شهرداریها بین جمعیت نسبت به شهرستان هر در افزوده ارزش بر مالیات قانون از بیش به بیشتر( و نفر )پنجاه تولیدی بزرگ واحدهای آلودگی که صورتی در میگردد. توزیع شهرستان نسبت به معاونت اعالمی سیاستهای اساس بر آلودگی عوارض کند سرایت استان یک در شهرستان یک لک مدیر مربوط شهرستانهای فرمانداران استان برنامهریزی معاون از مرکب کمیتهای در تأثیرگذاری میشود. توزیع متأثر شهرستانهای بین استان مالیاتی امور مدیرکل و زیست محیط توزیعکننده کمیته اعضای باشند شده واقع استان چند یا دو در آلودگی از متأثر شهرستانهای که صورتی در برنامهریزی معاونین معاونت نماینده از متشکل بیشتر( و نفر )پنجاه بزرگ واحدهای آلودگی عوارض سیاستهای اساس بر مالیات کل اداره نماینده و زیست محیط حفاظت سازمان نماینده مربوط استانهای کرد. خواهند آلودگی عوارض توزیع به اقدام معاونت اعالمی صنعتی تولیدی بزرگ واحدهای کلیه زیست محیط مخرب و آلودهکننده عوامل کاهش منظور به 192- ماده موظفاند: زیربنایی و خدماتی عمرانی مطالعات انجام مرحله در و اجرا از پیش را خود عمرانی و خدماتی تولیدی بزرگ پروژههای و طرحها الف- اثرات ارزیابی مورد زیست محیط حفاظت عالی شورای مصوب ضوابط اساس بر مکانیابی و امکانسنجی است. الزامی پروژهها و طرحها مجریان توسط ارزیابیها نتیجه رعایت قراردهند. زیستمحیطی چهارچوب در را نتیجه و اقدام خود زیستمحیطی تخریب و آلودگی اندازهگیری و نمونهبرداری به نسبت ب- راهاندازی و نصب ضرورت و قابلیت که واحدهایی نمایند. ارائه زیست محیط حفاظت سازمان به خوداظهاری راهاندازی و نصب به نسبت برنامه سوم سال پایان تا باید دارند را مداوم و لحظهای پایش )سیستم( سامانه هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 30 ماده مشمول متخلفین نمایند. اقدام مذکور )سیستم(های سامانه میشوند. 1374/2/3 مصوب

31 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران 31 ماده 193- ب- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات الزم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی و با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن و همچنین کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای فراهم آورد مصوبات هیئت وزیران تعداد زیادی مصوبات در زمینه آلودگی هوا توسط هیئت وزیران کشور به تصویب رسیده است. متن این مصوبات به شرح زیر میباشد: آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/3/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامیجمهوری اسالمی ایران موضوع نامه شماره مورخ 1380/1/26 وزارتکشور و به استناد ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا -مصوب آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود. الزم به ذکر است فصل اول آیین نامه به کلیات و ارائه تعاریف اختصاص یافته است به همین علت از ذکر آن خودداری شده است. فصل دوم- نحوه اعمال محدودیت و صدور مجوز تردد و چگونگی نظارتبر اجرای محدودیتها ماده 2- شهرهای مشمول محدودیت یا ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آییننامه در نقاطی که بنا بهاعالم سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری بیش از حد مجاز بوده و سهم وسایل نقلیه موتوری و تردد شهری در آلودگی هوای آنها بیش از سایر منابع آلودهکننده باشد به پیشنهاد سازمانحفاظت محیط زیست یا شهرداریهای مربوط یا نیروی انتظامی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان مربوط تعیین میشوند. تبصره 2- هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده ساعات ممنوعیت تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگیترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور و در شهرهای دیگر به پیشنهاد شورای هماهنگی ترافیک استان و تصویب وزیر کشور تعیین میگردد. تبصره 3- اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت تردد باید همزمان با پیشبینی تسهیالت حمل و نقل عمومی الزم برای مردم در آن محدوده باشد. ماده 3- عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوع که مطابق تبصرههای ماده 2 تعیینمیشود منوط به اخذ مجوز تردد از شهرداری مربوط است. تبصره:بهای مجوزهای صادره توسط سازمان حمل و نقل ترافیک تعیین میشود.

32 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 32 تردد مجوزهای -مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 7 ماده موضوع اضطراری مواقع 4 -در ماده موقتاز طور به شد خواهد اعالم که گونهای به همگانی رسانههای طریق از اطالع از پس شده صادر میشوند. ساقط اعتبار درجه محدودهها از را مردم همگانی رسانههای در آگهی انتشار طریق از هستند مکلف کشور شهرداریهای 5- ماده نیروی رانندگی و راهنمایی اداره هماهنگی با ویژه تابلوهای نصب با و نمایند آگاه تردد ممنوع ساعات و بدهند. افراد عموم به را الزم هشدارهای ممنوع محدوده ورودی مبادی در ایران اسالمی انتظامیجمهوری ترددوسایل از ممنوع محدوده به ورودی مبادی در ممنوع عبور تابلو نصب با است انتظامیموظف 6 -نیروی ماده با و کند جلوگیری نظر مورد ممنوع محدوده و ساعات در آییننامه این 3 ماده موضوع مجوز فاقد نقلیه کند. اعالم شده نصب تابلوهای روی بر را استثنا موارد همچنین نماید رفتار مربوط مقررات برابر متخلفین شهری نقل و حمل ساماندهی سوم- فصل دستگاههایاجرایی به حضوری مراجعات کاهش شهری روزانه سفرهای طول و تعداد کاهش منظور به 7- ماده شهرهای در همگانی نقل و حمل وسایل از استفاده فرهنگ ترویج و ترافیک تراکم و شلوغی کاهش مدیریت سازمان همکاری با است موظف کشور شهرهای ترافیک هماهنگی عالی شورای بزرگکشور تهج در را مناسب راهکارهای موضوع تناسب به سازمانها و وزارتخانهها سایر و برنامهریزیکشور و )مدارس کار اتمام و شروع ساعات توزیع ستادی غیر امور در بانکی و اداری کردنخدمات متمرکز غیر هب شهرداریها هدایت تابع ادارات به واگذاری قابل امور اختیار تفویض وغیره( بازار بانکها ادارات سفر جاذب ارگانهای و ادارات شعب تعداد افزایش و شهری مناطق محلهو خدمات مجتمعهای ایجاد آلودگی کاهش منظور به نماید همچنین تصویب و تدوین را آن نظایر و شهرها جمعیت نیاز تناسب به پست وزارت هماهنگی با شهری ضروری غیر سفرهای تقلیل و موتوری نقلیه وسایل تردد از ناشی هوا ویژهارائهدهندگان عمومیبه مؤسسات و دولتی دستگاههای کلیه تا کند اتخاذ ترتیبی تلفن و تلگراف و پست ازشبکه استفاده با را خود رجوع ارباب حضوری مراجعات از درصدی ساالنه طور به عمومی خدمات مکاتبه شیوه بهکارگیری و اطالعرسانی جایگزین و الکترونیکی اطالعرسانی شبکه مخابرات پستبانک کنند. پاسخگویی مراجعه جای به پیشنهادشورای به سال هر در یادشده راههای از ارائه قابل خدمات انواع فهرست و مراجعات کاهش میزان تبصره: میرسد. اداری عالی شورای تصویب به و تهیه مربوط دستگاههای هماهنگی با و ترافیک هماهنگی عالی دراختیار را مناسب تسهیالت ساالنه دولت شهری داخل نقل و حمل ناوگان ظرفیت افزایش منظور به 8- ماده زا استفاده با تا میدهد قرار شهری( ریلی نقل و حمل و اتوبوسرانی سازمانهای و )شرکتها کشور وزارت شود. اضافه ناوگان موجود ظرفیت به تسهیالت آن مجموعظرفیت به درصد ده حداقل ساالنه مطلوب ظرفیت به رسیدن تا هستند مکلف کشور شهرداریهای

33 33 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری و حمل ناوگان نیاز به پاسخگویی منظور به است مکلف معادن و صنایع نمایند.وزارت اضافه موجود ناوگان دهد. قرار اولویت عمومیدر نقلیه وسایل زمینه در را خود تولیدات ظرفیت افزایش شهری نقل از خودروها سوخت تغییر بر نظارت و هدایت الزم مشی خط تعیین هماهنگ سیاستهای اعمال منظور به 9- ماده ترافیکشهرهای هماهنگی عالی شورای نوین سوختهای دیگر و طبیعی گاز به آالینده نفتی فراوردههای نمود. خواهند معمول را الزم اقدامات مرتبط ارگانهای همکاری با کشور نیروهای شهرداریها اجرایی دستگاههای بزرگ شهرهای و تهران در هوا آلودگی کاهش منظور به 10- ماده )گاز گازسوز به اختیارخود تحت نقلیه وسایل تدریجی نمودن تبدیل به نسبت موظفاند انتظامی نظامیو است موظف کشور زیست محیط حفاظت نمایند.سازمان اقدام مشخص زمانبندی اساس بر طبیعی( هماهنگی با مسلح نیروهای مورد در اقدام نماید.این گزارش دولت به را دستگاهها عملکرد ساالنه گزارش میشود. انجام مسلح نیروهای کل ستاد موافقت و بهتولید نسبت فسیلی سوختهای از ناشی آلودگی رساندن حداقل به منظور به است مکلف نفت وزارت 11- ماده نماید. اقدام نیاز حد در 500 (گوگرد) PPM از کمتر به بینالمللی استاندارد با گازوئیل عرضه و رد الزمرا اعتبارات ماده این مفاد درآمدن اجرا به برای است موظف کشور برنامهریزی و مدیریت تبصره:سازمان نماید. پیشبینی کشور ساالنه بودجه راستاینمایاندن در را برنامههایی مربوط دستگاههای همکاری با است مکلف سیما و صدا سازمان 12- ماده آموزشی برنامههای همچنین زیستمحیطی و اقتصادی نظر از نقلیه وسایل مصرفی سوخت تغییر مزایای نماید. ارائه مردم عموم به سیما و صدا طریق از را شدن گازسوز به مربوط ایمنی مالحظات متضمن تدویناستانداردهای مورد در الزم بررسیهای است مکلف ایران صنعتی استانداردهای و تحقیقات مؤسسه 13- ماده مربوط نماید.مراجع ارائه مربوط مراجع به اجرا جهت را نتیجه و انجام را نقلیه وسایل کردن گازسوز ایمنی میباشند. مزبور استاندارد رعایت به موظف نقلیه وسایل سوخت سیستم اصالح و تولید در واحدهایتولیدی توسعه یا و جدید سرمایهگذاری مجوز صدور تصویبنامه این شدن االجرا الزم تاریخ 14 -از ماده موتورسیکلتهای داخلی تمامیتولیدکنندگان است موظف معادن و صنایع وزارت و ممنوع زمانه دو موتورهای بااستانداردهای را خود تولید آییننامه این شدن االجرا الزم زمان از سال دو تا حداکثر نماید مکلف را یادشده نمایند. جایگزین را زمانه چهار موتور نوع و تطبیق زیستمحیطی کشور بزرگ شهر هفت در تصویبنامه این شدن الزماالجرا از سال دو از پس زمانه دو موتورهای تردد تبصره: است. ممنوع است. ممنوع زمانه دو سیکلتهای موتور واردات آییننامه این شدن الزماالجرا تاریخ از 15- ماده

34 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 34 فرسوده خودروهای کردن خارج رده از نحوه آییننامه /7/14 سازمان مورخ /101 شماره پیشنهاد به بنا 1382/1/17 مورخ جلسه در وزیران هیئت ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و کشور برنامهریزی و مدیریت نمود: زیرتصویب شرح به را فرسوده خودروهای کردن خارج رده از نحوه آییننامه فهرست آییننامه این ابالغ از ماه یک ظرف حداکثر است موظف آییننامه این ماده 7 موضوع کارگروه 2- ماده نوع و مفید عمر سوخت میزان شاخصهای اساس بر را فرسوده خودروهای شناسایی ضوابط و اولویت سال هر است موظف یادشده کارگروه نماید. اعالم شخصی عمومیو خودروهای تفکیک به بهرهبرداری اب را آییننامه این ماده 4 معافیتموضوع میزان و فرسوده خودروهای شناسایی ضوابط اولویت فهرست نماید. اعالم و تعیین بعد سال برای نیاز مورد مالی منابع به توجه درمورد ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه سوم برنامه پایان تا آییننامه این 3- ماده تردد شهرها این در که یادشده برنامه قانون 104 ماده د بند موضوع شهرهای پالک با خودروهای یافت. خواهد عمومیت آن از پس و میشود اعمال مینمایند خارج برای سوم برنامه قانون 115 ماده چهارچوب در ترجیحی تعرفه نظام اعمال و تشویق سیاستهای 4- ماده قانون اجرایی آییننامه 1 ماده موضوع کمیسیون توسط ماه یک ظرف حداکثر فرسوده خودروهای نمودن ارائه و تهیه زیست محیط حفاظت سازمان و کشور وزارت نمایندگان حضور با واردات و صادرات مقررات شود. کارگروه اعضای همکاری با ماه یک ظرف حداکثر است موظف کشور برنامهریزی و مدیریت سازمان 5- ماده مالکین به تسهیالت اعطای نحوه آییننامه بانکی سیستم هماهنگی با و آییننامه این 7 ماده موضوع نماید. ارائه و تهیه را یادشده مالکین تکالیف همچنین و فرسوده خودروهای فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون 104 ماده د بند موضوع شهرهای شهرداری 6- ماده موظفاند مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون ماده 5 به توجه با ایران اسالمی جمهوری اقدام خودرو فنی معاینه مراکز بهرهبرداری و احداث به نسبت خصوصی بخش ساماندهی طریق از یا رأسا نمایند. کلیهوسایل برای خودرو فنی معاینه انجام میگردد فراهم خودرو فنی معاینه امکانات که شهرهایی در 1- تبصره الزامیاست. نقلیه و احداث منظور به را الزم هماهنگیهای است موظف کشور( شهرداریهای )سازمان کشور وزارت 2- تبصره آورد. عمل به کشور شهرهای کلیه در یادشده مراکز از بهرهبرداری کردن خارج رده از روشهای تعیین همچنین و آییننامه این مفاد اجرای نحوه بر نظارت و هماهنگی 7- ماده

35 35 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری انتقال و نقل محدودیت تردد محدودیت به مربوط دستورالعملهای تصویب و تنظیم فرسوده خودروهای و تنظیم نیز و فرسوده خودروهای عمر با متناسب نظایرآن و ساالنه عوارض و بیمه اصالحتعرفههای )سازمان کشور وزارت از متشکل کارگروهی توسط جدید منابع تأمین روشهای نیازو مورد لوایح پیشنهاد وزارت کشور برنامهریزی و مدیریت سازمان ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی کشور( شهرداریهای میپذیرد. انجام زیست محیط حفاظت سازمان مسئولیت با بازرگانی وزارت نفت وزارت معادن و صنایع 1380 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 101 ماده اجرایی آییننامه /7/16 سازمان مورخ /101 شماره پیشنهاد به بنا 1382/2/31 مورخ جلسه در وزیران هیئت مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 101 ماده استناد به و کشور برنامهریزی و مدیریت نمود: تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده اجرایی آییننامه نقلشهری و حمل شرایط بهبود برای آییننامه این مفاد اساس بر مکلفاند تعاون و کشور وزارتخانههای 1- ماده خصوصی و تعاونی شرکتهای تأسیس برای را الزم زمینههای کشور شهرهای هوای آلودگی کاهش و نمایند. اقدام شهرداریها مشارکت با اتوبوسرانی 9 ماده خودرو- فنی معاینه برگ صدور و معاینه انجام نحوه اجرایی آییننامه کشور وزارت 1381/7/28 مورخ 61/6/1/53582 شماره پیشنهاد به بنا 1382/8/4 مورخ جلسه در وزیران هیئت -مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون 32 ماده الحاقی 5 بند استناد به و مصوبنمود: زیر شرح به را خودرو فنی معاینه برگ صدور و معاینه انجام نحوه اجرایی آییننامه نقلیه وسایل دارندگان است. ممنوع میباشد معتبر فنی معاینه برگ فاقد که نقلیهای وسیله با رانندگی 2- ماده از پس و شده حاضر تعیین مجاز فنی مراکز در فنی معاینه انجام جهت را خویش نقلیه وسایل مکلفاند نمایند. دریافت معاینه برچسب یا برگه الزم شرایط احراز موظفاست مالک فنی نقص بروز صورت در دارد اعتبار فنی معاینه برگه یا برچسب که مدتی طول در تبصره: نماید. اقدام نقص رفع به نسبت قسمتهایی و مجاز فنی مراکز بر نظارت و مجوز صدور نحوه اختیارات صالحیت تشخیص و ایجاد ضوابط 3- ماده مسئولیت با کارگروهی توسط که بود خواهد دستورالعملی اساس بر گیرند قرار معاینه مورد باید که و زیست محیط حفاظت سازمان معادن و صنایع ترابری و راه وزارتخانههای عضویت و کشور وزارت میشود. ابالغ و تهیه ایران اسالمی جمهوری نیرویانتظامی فنی معاینه هنگام در خودرو اصالت تشخیص منظور به مجاز فنی معاینه مراکز و فنی معاینه ستادهای 4- ماده مینمایند. استفاده شرایط واجد کارشناسان از انتظامی نیروی با هماهنگی ضمن میباشد: زیر شرح به خودروها انواع فنی معاینه دورههای 5- ماده

36 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 36 بیشتر. یا ماهه سه فواصل در باربری و مسافربری عمومی نقلیه وسایل انواع الف- سه فواصل در انتظامی و نظامی نیروهای غیردولتی عمومی نهادهای دولت به متعلق نقلیه وسایل ب- بیشتر. یا ماهه بیشتر. یا ساالنه فواصل در موتورسیکلتها و نقلیه وسایل سایر پ- معاینه برگه 24( 1. مورخ ت ه شماره تصویبنامه )موضوع فرسوده خودروهای برای 1- تبصره شد. نخواهد صادر فنی ندارند. فنی معاینه برگه یا برچسب اخذ به نیاز تولید از پس سال دو تا نو خودروهای 2- تبصره معاینه برگ شوند داده تشخیص فنی نقص بدون و سالم که نقلیهای وسایل برای فنی معاینه مجاز مراکز 6- ماده یا راننده شود داده تشخیص ناقص یا معیوب نقلیهای وسیله معاینه ضمن چنانچه مینمایند. صادر فنی هب میگردد تسلیم وی به شده صادر اجازهنامه برگ در که تاریخی تا را نقلیه وسیله میتواند فقط مالک سازد. منتقل توقفگاه یا تعمیرگاه نمایندگان همکاری با جادهای نقل و حمل و راهداری سازمان و شهرداریها خودرو فنی معاینه ستاد 7- ماده فنی معاینه برگ صدور مراکز عملکرد نحوه بر موظفاند انتظامی نیروی و زیست محیط حفاظت سازمان عدم مشاهده صورت در و نمایند اعمال مستمر نظارت آییننامه این 3 ماده موضوع دستورالعمل اساس بر تکرار صورت در و اقدام آنها رفع و تخلف ادامه از جلوگیری به نسبت مربوط مقررات و ضوابط رعایت میگردد. ابطال معاینه برگ صدور و انجاممعاینه برای مرکز مجوز که شهرهایی در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه سوم برنامه پایان تا 8- ماده ماده موضوع کارگروه تأیید با میتوانند فنی معاینه مجاز مراکز ندارد وجود فنی معاینه انجام کامل تجهیزات کارگروه اعضای نمایندگان قبول مورد شرایط حداقل رعایت با فنی معاینه انجام به نسبت آییننامه این 3 نمایند. اقدام استانها در شده یاد واریز کل خزانهداری حساب به و دریافت ریال هزار دو مبلغ فنی معاینه هزینههای بر عالوه مجاز مراکز 9- ماده مینمایند. نمونه طرح اساس بر کشور سراسر فنی معاینه مجاز مراکز در استفاده مورد فنی معاینه برچسبهای و برگه ماده 10 - جادهای نقل و حمل و راهداری سازمان کشور شهرداریهای سازمان از متشکل کارگروهی تأیید مورد میباشد. زیست محیط حفاظت سازمان و ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی کشور سراسر در میشود صادر مجاز مراکز و فنی معاینه ستاد طریق از که فنی معاینه برچسب و برگه تبصره: است. معتبر نماید. رفتار مقررات برابر آییننامه این موضوع متخلفان با موظفاند راه پلیس و رانندگی و راهنمایی ادارات 11- ماده

37 37 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری اصفهان و فارس مرکزی خوزستان شرقی آذربایجان خراسان تهران استانداریهای نمودن متعهد هوا آلودگی کاهش جامع طرح تهیه به استانداری 1387/10/2 مورخ 68767/213/002 شماره پیشنهاد به بنا 1382/8/11 مورخ جلسه در وزیران هیئت استانداریهای نمود: تصویب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و اصفهان پیشنهاد به بنا موظفاند اصفهان و فارس مرکزی خوزستان شرقی آذربایجان خراسان کرج( شهر مورد )در تهران پس و تهیه جاری پایانسال تا را استان هوای آلودگی کاهش جامع طرح استان زیست محیط حفاظت کل ادارات درآورند. اجرا مرحله به استان توسعه و برنامهریزی شورای تصویب از و دولتی دستگاههای رده از خارج و فرسوده خودروهای واگذاری بودن ممنوع تصویبنامه 1 بند اصالح شهرستانها... در سال پانزده و تهران در سال ده از بیش آنها عمر از که انتظامی و نظامی نیروهای و دولت به وابسته نامهشماره موضوع اسالمی شورای مجلس رییس نظر به توجه با 1382/10/28 مورخ جلسه در وزیران هیئت اسالمی شورای مجلس رییس ایراد اعالم تاریخ از زیر متن نمود: تصویب 1382/6/9 مورخ ب ه 40390/5439 میگردد: 1382/4/1 مورخ ه ت شماره تصویبنامه 1 بند جایگزین و نظامی نیروهای و دولت به وابسته و دولتی دستگاههای رده از خارج و فرسوده خودروهای که مواردی 1 -در نباشند مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 8 ماده در مندرج استانداردهای و شرایط واجد انتظامی بود. خواهد ممنوع مزبور قانون 10 ماده به توجه با آنها شمارهگذاری 1382/4/1 مورخ ه ت شماره تصویبنامه اصالح ترابری و راه وزارت 1382/5/1 مورخ 11/9482 شماره پیشنهاد به بنا 1383/1/16 مورخ جلسه در وزیران هیئت نمود: تصویب مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 11 و 10 8 مواد استناد به و هب متنزیر و اصالح 1 تبصره عنوان به 1382/4/1 مورخ ت ه شماره تصویبنامه 1 بند تبصره میگردد: الحاق یادشده بند به 2 تبصره عنوان میشود. تعیین سال )25( بیستوپنج پالک هرنوع با تریلی و کامیون برای خودروها فرسودگی سن 2- تبصره موضوع کشور کل 1382 سال بودجه قانون 4 تبصره ب بند 9 و اجزای اجرایی آییننامه /4/8 مورخ ه ت شماره تصویبنامه و اقتصادی امور معادن و صنایع وزارتخانههای مشترک پیشنهاد به 1383/1/9 بنا مورخ جلسه در وزیران هیئت نوسازی تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون 22 ماده استناد به و کشور برنامهریزی و مدیریت سازمان و دارایی ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون 113 ماده اصالح و کشور صنایع نمود. تصویب را یادشده قانون 5 ماده اجرایی آییننامه مصوب - صنعتی فاضالب تصفیه ویژه پسماندهای مدیریت خصوص در پژوهشی طرحهای اجرای هوا: آلودگی زمینه در است. گرفته قرار تصویب مورد هوا کنترلآلودگی و

38 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 38 هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون در مندرج فصول جرایم به مربوط ریالی مبالغ اصالح مدیریت سازمان 1381/2/23 مورخ شماره پیشنهاد به بنا 1383/2/13 مورخ جلسه در وزیران هیئت نمود: تصویب مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 68 ماده استناد به و کشور برنامهریزی و شرح به مصوب - هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون در مندرج فصول جرایم به مربوط ریالی مبالغ میگردد: اصالح زیر پانصدهزار تردد برای غیرمجاز آلودهکننده نقلیه وسایل از استفاده برای یادشده قانون 28 ماده جرایم 1-1 میزان میشود. تعیین ریال قانون 7 ماده موضوع ممنوعیتهای و محدودیتها رعایت عدم بابت یادشده قانون 28 ماده جرایم 2-2 میزان میشود. تعیین ریال هزار یکصد تا ریال هزار پنج و بیست از یادشده هک صنعتی مجتمعهای و شهرکها و کارگاهها کارخانهها برای یادشده قانون 29 ماده جرایم 3-3 میزان تکرار صورت در و ریال میلیون پنج تا ریال میلیون دو از اول بار برای نمایند فراهم را هوا موجباتآلودگی میشود. تعیین مربوط قانونی ضوابط دیگر رعایت با ریال میلیون ده تا ریال میلیون پنج از هزار پانصد از یادشده قانون 24 ماده موضوع هوا آلودگی ایجاد برای یادشده قانون 31 ماده جرایم 4-4 میزان میشود. تعیین ریال میلیون ده تا ریال میلیون دو از تکرار صورت در و ریال میلیون پنج تا ریال هزار یکصد از خانگی منابع و متفرقه منابع از حاصل آلودگی برای یادشده قانون 32 ماده جرایم 5-5 میزان میشود. تعیین ریال میلیون دو تا ریال هزار دویست از تکرار صورت در و ریال میلیون یک تا ریال آذربایجان خراسان ( کرج )درمورد تهران استانداریهای شدن موظف تصویبنامه به متنی الحاق استان هوای آلودگی کاهش جامع طرح تهیه به اصفهان و فارس مرکزی خوزستان شرقی نامههای موضوع اسالمی شورای مجلس رییس نظر به توجه 1383/5/28 با مورخ جلسه در وزیران هیئت متن 1383/1/19 تصویبنمود: مورخ ب ه شماره و 1382/11/29 مورخ ب ه 638. شماره مشهد تهران شهرهای مورد در میگردد الحاق مورخ ت ه شماره تصویبنامه به زیر برنامه قانون 82 تبصره اجرایی آییننامه اساس بر هوا آلودگی کاهش جامع طرح اصفهان و شیراز اراک اهواز تبریز بود. خواهد توسعه سوم برنامه قانون 104 ماده د بند به مستند توسعه دوم رانندگی و راهنمایی آییننامه استناد به و کشور و ترابری و راه وزارتخانههای مشترک پیشنهاد 1384/3/18 بنابه مورخ درجلسه هیئتوزیران به را رانندگی و راهنمایی آییننامه مصوب - دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 18 ماده 4 بند نمود: تصویب زیر شرح

39 39 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری شمارهگذاری: دوم- فصل رانندگی و راهنمایی آییننامه باید کیفیت و ایمنی نظر از وارداتی و داخل ساخت دوچرخههای و موتورسیکلتها و خودروها 2- تبصره 2- ماده آلودگیهای نظر از بهعالوه و باشند دارا را ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه مصوب استانداردهای باشند. نموده رعایت را زیست محیط حفاظت عالی شورای مصوب استانداردهای زیستمحیطی و استاندارد مؤسسه تأیید مورد استاندارد اساس بر باید دوچرخه و موتورسیکلت اختصاصی تجهیزات 74- ماده عالی شورای مصوب استانداردهای زیستمحیطی آلودگیهای عدم نظر از و بوده ایران صنعتی تحقیقات باشند. نموده رعایت را زیست محیط حفاظت و درمان بهداشت و اجتماعی امور و کار وزارتخانههای و زیست محیط حفاظت سازمان شدن موظف هوا... آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 ماده موضوع استعالمات پاسخ ارائه به پزشکی آموزش و صنایع وزارت 1383/11/25 مورخ شماره پیشنهاد به بنا 1384/5/5 مورخ درجلسه وزیران هیئت تصویبنمود: ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و معادن موظفاند پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت و اجتماعی امور و کار وزارت زیست محیط حفاظت سازمان 3 ماده 1 بند و هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 ماده موضوع استعالمهای پاسخ ماه یک ظرف حداکثر و 72 و 77 مواد اصالح قانون 76 ماده الحاقی 2 تبصره اصالح قانون واحده ماده ب جزو 5 بند اجرایی آییننامه مصوب و مصوب 76 ماده به تبصره دو الحاق و مصوب اجتماعی تأمین قانون 76 ماده تبصره اجازه و بهرهبرداری پروانه صدور بودن بالمانع منزله به شده تعیین مهلت در پاسخ ارائه عدم نمایند. ارائه را میباشد. استعالم موضوع فعالیتصنعتی صنفی مجتمعهای ایجاد نحوه آییننامه جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به اصناف مشکالت حل کارگروه عضو وزیران مجتمعهای ایجاد نحوه آییننامه 1386/4/20 مورخ ه 60787/ شماره تصویبنامه رعایت با و ایران اسالمی نمودند: تصویب زیر شرح به را صنفی برای ورودی خدمات و بنایی زیر امکانات با و معین مساحت و محدوده دارای است مکانی صنفی مجتمع 1- ماده آنها. مانند و فروشیها عمده آالینده صنفی واحدهای از مجموعهای استقرار حفاظت سازمان با شوند مستقر صنفی مجتمعهای در باید که شهرستان هر آالینده صنوف تشخیص تبصره- سازمانهای نمایندگان از مرکب کارگروهی در تصویب و بررسی از پس آنها انتقال و میباشد زیست محیط شورای رییس انتظامی نیروی مربوط شهرداریهای زیست محیط حفاظت شهرسازی و مسکن بازرگانی و استان مرکز در استاندار مسئولیت با که گرفت خواهد انجام صنفی امور مجمع و مربوط شهر اسالمی میگردد. تشکیل شهرستان مرکز در فرماندار

40 مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران 40 ماده 5- مجوز احداث مجتمعهای صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها )محدوده دهیاریها و بخشداریها( توسط دهیاریها و بخشداریها صادر میگردد. تبصره- ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمعها در صورت انحالل شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکانپذیر خواهد بود. ماده 8- قیمت تمام شده هر متر مربع از بنای مجتمعها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایهگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استانداری سازمان مسکن و شهرسازی مجتمع امور صنفی مربوط کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین میگردد اصالح تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/3/19 بنا به پیشنهاد وزارت کشور به استناد ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب و با رعایت تصویبنامه شماره /ت 373 ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: در تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موضوع تصویبنامه شماره /ت ه مورخ 1381/4/5 بعد از عبارت»نوع مجوز تردد«عبارت»بهای مجوزهای صادره«اضافه و تبصره ماده 3 حذف میشود. این تصویبنامه در تاریخ 1387/4/9 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است تفویض اختیارات هیئت وزیران تصویبنامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آییننامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت تصویبنامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آییننامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت در جلسه مورخ 1386/9/18 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود: 1- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آییننامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست تفویض میشود: الف صدور اجازه احداث واحدهای تولیدی صنعتی در داخل محدوده یکصد و بیست )120( کیلومتری شهر تهران و همچنین در داخل شعاع پنجاه )50( کیلومتری شهر اصفهان. ب- اصالح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تبصره ماده 13 قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374

41 41 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری حومه و شهری معابر در تردد بهبود آییننامه به 1387/12/24 مورخ درجلسه سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه کارگروه عضو وزیران / شماره تصویبنامه رعایت با و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد نمودند: تصویب زیر شرح به را حومه و شهری معابر در تردد بهبود آییننامه 1387/7/30 مورخ ت ه هوا آلودگی اضطرار منطقه در اتوبوسرانی خط دارای خیابانهای در حاشیهای پارک سطوح کاهش 8- هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 6 ماده تبصره اجرایی آییننامه 3 ماده تبصره اصالح شماره نامه موضوع اسالمی شورای مجلس رییس نظر به توجه با 1389/10/5 مورخ جلسه در وزیران هیئت نمود: تصویب 1389/2/18 مورخ 171/8255 ه/ب تصویبنامه موضوع هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 6 ماده تبصره اجرایی آییننامه 3 ماده تبصره در قانون 52 ماده تبصره چهارچوب در کشور وزیر تأییدیه اخذ»و عبارت 1381/4/5 مورخ شماره /ت ه میگردد. اضافه میشودتعیین عبارت از قبل» مصوب - افزوده ارزش بر مالیات میشود. 1387/4/11 مورخ /ت ک شماره تصویبنامه جایگزین تصویبنامه این تولیدی و صنعتی فعالیتهای و واحدها استقرار معیارهای و ضوابط حفاظت سازمان 1386/11/1 مورخ شماره پیشنهاد به بنا 1390/3/8 مورخ جلسه در وزیران هیئت و ضوابط مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 ماده 2 تبصره استناد به و زیست محیط نمود: تصویب زیر شرح به را تولیدی و صنعتی فعالیتهای و واحدها استقرار معیارهای میشوند: طبقهبندی زیر شرح به تولید فرایند به توجه با تولیدی و صنعتی واحدهای 2- ماده 1-1 غذایی 2-2 نساجی 3-3 چرم 4-4 سلولزی 5-5 فلزی غیرفلزی 6-6 کانی 7-7 شیمیایی 8-8 دارویی

42 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 42 الکترونیک و 9-9 برق 1010 کشاورزی 1111 ماشینسازی بیوتکنولوژی( و )نانو 1212 نوین پتروشیمی و گاز و 1313 نفت 1414 بازیافت نیا 2 ماده در شده ذکر گروههای در زیستمحیطی مسائل دیگر و ضعفآلودگی و شدت اساس بر صنایع 3- ماده میگیرند: قرار زیر مشخصات با ردههایی در تصویبنامه یا روستاها و شهرها داخل کارگاهی یا صنعتی کاربریهای در تا میباشند مجاز رده این واحدهای 1- رده یابند. استقرار روستایی و شهری مصوب محدوده از خارج مجاز صنعتی مکانهای خارج در صنعتی مکانهای و صنعتی نواحی و شهرکها در مجازند ردهها این واحدهای 2 و 3 - ردههای پیوست جدول شرح به کاربریها سایر از فواصل رعایت به مشروط روستاها و شهرها مصوب محدوده از یابند. استقرار است شده تأیید وزیران«هیئت تصویبنامه»پیوست مهر به که 2 شماره صنعتی مکانهای یا و صنعتی نواحی و شهرکها در مجازند ردهها این واحدهای 6- و 5 و 4 ردههای رعایت به مشروط و روستاها مصوب محدوده از خارج و شهر مصوب حریم از خارج در شده تعیین مصوب یابند. استقرار 2 شماره پیوست جدول شرح به کاربریها سایر از فواصل و ردههای مشمول واحدهای میباشند صنعتی ناحیه و صنعتی شهرک فاقد که مناطقی در 1- تبصره مکانهای سایر در 2 شماره پیوست جدول شرح به اماکن و مراکز از فواصل حداقل رعایت با میتوانند 6 و شهر( محدوده از خارج 3 و 2 ردههای خصوص )در شهر مصوب حریم از خارج در شده تعیین صنعتی یابند. استقرار روستا فرایند به توجه با روستا و شهر محدوده از خارج در رده این واحدهای استقرار جهت پیشنهادی محل 7- رده جهات غالب بادهای جهت زیست محیط تحمل قابل ظرفیت اقلیمی شرایط منطقه توپوگرافی تولید زیست محیط حفاظت کل اداره توسط موردی صورت به زیستمحیطی مالحظات سایر و شهری توسعه زیست محیط حفاظت سازمان توسط که دستورالعملی اساس بر و 1 شماره پیوست جدول شرح به استان میگیرد. قرار نظر اعالم و کارشناسی بررسی مورد میگردد صادر ریاست به کارگروهی در مراتب باشد نداشته وجود استان در استقرار ضوابط اجرای امکان که مواردی در 8- ماده و راه زیست محیط حفاظت معادن و صنایع کل ادارات نمایندگان و استانداری عمرانی امور معاون مورد کشاورزی جهاد و نفت( وزارت معرفی )با نفت استان( انسجامبخشی شورای )رییس نیرو شهرسازی

43 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران 43 بررسی قرار میگیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرایند تولید توپوگرافی منطقه شرایط اقلیمی ظرفیت قابل تحمل محیط زیست جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع ردههای 1 تا 3 موضوع ماده 3 این آییننامه تصمیمگیری نمایند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود. تبصره- چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع ردههای 4 تا 7 موضوع ماده 3 این آییننامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیمگیری ارجاع میشود برنامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ بنا به پيشنهاد شماره - ۳۱۷ ۱ مورخ ۱۳۹۰ ۱/ ۱۴/ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران برنامه كاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور را به شرح زير تصويب نمود: 1- به منظور كاهش آلودگي هوا در شهرهاي تهران اهواز اراك تبريز مشهد شيراز كرج و اصفهان دستگاههاي مربوط موظفاند نسبت به اجرا و رعايت احكام اين برنامه در محدوده و حريم شهرهاي ياد شده اقدام نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ابتداي تير ماه سال ۱۳۹۱ از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در جدول زير )برحسب سال( جلوگيري به عمل آورد: نوع وسيله نقليه سواري شخصي وانت تاكسي ميني بوس ميدي بوس اتوبوس شهري اتوبوس برونشهري كاميون و كشنده موتورسيكلت سن وسيله نقليه ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۸ ۱۲ ۲۰ ۸

44 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 44 هيئت ۱۳۸۹ ۲/ ۸/ مورخ ۴۴۳۹۸ ۲۷۰۰۱/ شماره نامه تصويب موضوع )كالسيك( تاريخي خودروهاي تبصره: ميباشند. مستثني بند اين شمول از وزيران برچسب و برگه صدور منظور به خودروها فني معاينات در كنيستر كربن و كانورتور كاتاليست صحت آزمون ۲- است. اجباري ۱۳۹۱ سال ابتداي از فني معاينه مورد كنيستر كربن و كانورتور كاتاليست ۱۳۹۱ سال ابتداي از است مكلف تجارت و معدن صنعت وزارت ۱- تبصره نمايد. تأمین را تعويض جهت فروش از بعد خدمات مراكز در نياز را الزم اقدامات بند اين اجراي بر مستقيم نظارت ضمن است موظف زيست محيط حفاظت سازمان ۲- تبصره كانورتور كاتاليست انداختن كار از يا و حذف به نسبت كه تعميرگاههايي و رانندگان با قانوني برخورد براي دهد. انجام ميكنند اقدام كنيستر كربن و جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه پايان تا تصويبنامه اين موضوع شهرهاي در عمومي نقل و حمل سهم ۳- بند اين اجراي مسئولیت يابد. افزايش آن از قبل سال به نسبت )%۵( درصد پنج سالي حداقل بايد ايران اسالمي ميباشد. شهرداريها همكاري با كشور وزارت برعهده برنامه شهرداريها همكاري و مشاركت با است مكلف دهياريها( و شهرداريها )سازمان كشور وزارت ۴- تسهيل و معابر ساماندهي مورد در ۱۳۸۹- مصوب - انرژي مصرف الگوي اصالح قانون ۳۳ ماده اجراي زمانبندي آورد. عمل به را آن تحقق براي الزم پيگيري و تنظيم را سواران دوچرخه و پياده عابران مرور و عبور -۱۳۵۰ مصوب - رانندگي جرايم اخذ و تخلفات به رسيدگي نحوه قانون ۳ ماده اجراي در مكلفاند شهرداريها ۵- همچنين و ترافيك طرح ورودي مبادي كامل كنترل جهت ديجيتالي تصويري نظارت دوربينهاي نصب به نسبت ابالغ تاريخ از ماه شش ظرف حداكثر اصلي معابر در ترافيكي وضعيت و شهري مسيرياب الكترونيكي تابلو نصب نمايند. اقدام مصوبه اين سال ابتداي از داخلي توليد دوگانهسوز خودروهاي استثناي به داخلي توليد و وارداتي خودروهاي شمارهگذاري ۶- BURO( جهاني استاندارد كسب صورت در تنها ۱۳۹۳ سال ابتداي از داخلي توليد دوگانهسوز خودروهاي و ۱۳۹۲ ياد استاندارد از پايينتر استاندارد با خودروهاي شمارهگذاري از است مكلف انتظامي نيروي و بود خواهد مجاز )IV نمايد. خودداري شده تدريج به را داخلي توليد خودروهاي ۱۳۹۱ سال ابتداي از است موظف تجارت و معدن صنعت وزارت ۱- تبصره ارائه و تهيه وزارت آن مشاركت با كه زيست محيط حفاظت سازمان سوي از شده ارائه برنامه اساس بر نمايد. عرضه بازار به )BURO IV( جهاني استاندارد با منطبق ميشود مييابد. ارتقا )BURO IV( به خودروها تمام براي ۱۳۹۴ سال ابتداي از بند اين موضوع استاندارد ۲- تبصره )BURO IV( استاندارد با منطبق ۱۳۹۱/۷/۱ تاريخ از موتورسيكلت واردات و توليد ۳- تبصره

45 45 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری از و )BURO IV( جهاني استاندارد با منطبق ۱۳۹۱/۱/۱ تاريخ از سنگين و سبك خودروهاي نياز مورد سوخت ۷- وزارت برعهده بند اين اجراي مسئولیت ميشود. عرضه )BURO )V جهاني استاندارد با منطبق ۱۳۹۲/۱/۱ تاريخ ميباشد. نفت ماده با همراه را ديزلي خودروهاي خصوص در بند اين موضوع استاندارد سوخت است مكلف نفت وزارت تبصره: نمايد. تأمین )Addblue( مكلفاند كشور و نفت وزارتخانههاي سوختگيري براي خودروها انتظار زمان و سفر مسافت كاهش منظور به ۸- با گاز( - )بنزين سوخت منظوره دو به منظوره تك جايگاههاي تبديل جهت الزم تسهيالت شهرداريها همكاري با سوخت جايگاههاي استقرار نيز و كشور سوخت سبد با مطابق گاز و بنزين همزمان عرضه قابليت و مناسب فضاي نمايند. فراهم ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه طول در را مناسب مكانهاي در سيار و كوچك كوچك فضاهاي در نصب قابليت با و متوسط ظرفيت CNG جايگاههاي تجهيزات است مكلف نفت وزارت تبصره: آورد. فراهم الزم استانداردهاي و ايمني اصول رعايت با را در بنزين بخار انتشار از كامل جلوگيري جهت نياز مورد اقدامات ۱۳۹۱ سال ابتداي از است مكلف نفت وزارت ۹- نمايد. اجرا را خودروها سوختگيري نازل و سوخت جايگاههاي نيز و توزيع نگهداري مختلف مراحل برنامه پايان تا وارداتي و داخلي توليد شبكه دو هر در برقي موتورسيكلتهاي و كممصرف خودروهاي سهم ۱۰- مسئولیت يابد. افزايش آن از قبل سال به نسبت )%۳( حداقل ساالنه بايد ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم ميباشد. تجارت و معدن صنعت وزارت برعهده بند اين اجراي كشور وزارت شهري اماكن كليه در تجديدپذير و نو انرژيهاي با فسيلي انرژيهاي جايگزيني منظور به ۱۱- و ساز زيست محيط حفاظت سازمان و نيرو وزارت همكاري با است مكلف دهياريها( و شهرداريها )سازمان نمايد. اجرا و تهيه تصويبنامه اين ابالغ از پس ماه ۳ مدت ظرف را الزم تشويقي و اجرايي كارهاي افزايش متر يك ساليانه بايد ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه پايان تا شهري سبز فضاي سرانه ۱۲- ميباشد. شهرداريها همكاري با كشور وزارت برعهده بند اين اجراي مسئولیت يابد. نمايد. تأمین را شهري سبز فضاي آبياري جهت نياز مورد خام آب است موظف نيرو وزارت تبصره: آبخيزداري و مراتع جنگلها و طبيعي منابع كل ادارات شهرها حريم در جنگلي سبز فضاي توسعه منظور به ۱۳- اساس بر مناسب گياهي گونههاي كاشت به نسبت استانها شهرسازي و راه سازمانهاي هماهنگي با مكلفاند نمايند. اقدام استان هر موجود ظرفيتهاي ۳۰ شعاع تا مشهد و اراك اهواز شيراز تبريز شهرهاي در صنعتي شهرکهاي از خارج در صنايع ايجاد ۱۴- است. ممنوع كيلومتري

46 تهران شهر برنامهریزی و مطالعات مرکز 46 ابتداي از شهرها حريم و محدوده در مستقر توليدي واحدهاي و كارگاهها كارخانهها تمام احتراقي فرایندهاي ۱۵- بند اين اجراي مسئول تجارت و معدن صنعت وزارت شود. انجام گاز يا تجديدپذير انرژيهاي با بايد ۱۳۹۲ سال ميباشد. نمايند. اقدام نياز مورد گاز يا انرژي تأمین به نسبت مكلفاند نفت و نيرو وزارتخانههاي ۱- تبصره نحوي به زيست محيط حفاظت سازمان همكاري با است مكلف تجارت و معدن صنعت وزارت ۲- تبصره پايان تا حداكثر شهرها حريم و محدوده در موجود آالينده صنعتي واحدهاي تمام كه نمايد برنامهريزي شوند. مجهز )on-line( برخط پايش سيستمهاي و آلودگي كنترل سيستمهاي به ۱۳۹۱ سال شهريور لاس پايان تا بايد سنگبريها و آهك گچ آجر سنتي كورههاي اولويت با باقيمانده آالينده واحدهاي ۳- تبصره اين اجراي مسئولیت شوند. منتقل شهرها حريم از خارج به ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه سوم حفاظت كل ادارات و استانداريها همكاري با استانها تجارت و معدن صنعت سازمانهاي برعهده تبصره ميباشد. استانها زيست محيط اراك شازند نيروگاههاي اولويت با نيروگاهها گاز سوخت تأمین به نسبت مكلفاند نيرو و نفت وزارتخانههاي ۱۶- نمايند. اقدام ۱۳۹۴ سال ابتداي از كرج قائم منتظر شهيد و اصفهان منتظري شهيد اسالمآباد نيروگاههاي اجباري فعاليت از تجديدپذير برق نيروگاههاي احداث در تسريع با است مكلف نيرو وزارت تبصره: زيست آاليندههاي كاهشدهنده تجهيزات نصب به نسبت همزمان و نموده جلوگيري مازوت سوخت با شده ياد نمايد. اقدام آنها در محيطي تجهيز انرژي هوشمند سيستمهاي به ۱۳۹۲ سال پايان تا بايد تجاري و اداري ساختمانهاي تمام موتورخانه ۱۷- ميباشد. شهرداريها و نيرو نفت وزارتخانههاي همكاري با كشور وزارت برعهده بند اين اجراي مسئولیت شوند. همكاري با است مكلف زيست محيط حفاظت سازمان هوا كيفيت مديريت سامانه مستمر ارتقاي منظور به ۱۸- به نسبت شهرداريها و هواشناسي( )سازمان كشور شهرسازي و راه اطالعات فناوري و ارتباطات وزارتخانههاي نرمافزارها سطح ارتقاي )on-line( خط بر پايش سامانه ايجاد هوا آلودگي سنجش ايستگاههاي تعداد افزايش نمايد. اقدام نياز مورد مخابراتي بسترهاي تأمین و هوا آلودگي مدلسازي اطالعرساني به نسبت هشدار و پيشبيني پايش سامانههاي ارتقای با است موظف هواشناسي سازمان تبصره: نمايد. اقدام هوا آلودگي و جوي پديدههاي بههنگام حفاظت سازمان هماهنگي با است موظف نيرو وزارت هشدار شرايط در هوا وضعيت گرفتن قرار صورت در ۱۹- فناوريهاي ساير از استفاده نيز و ابرها كردن بارور به نسبت مربوط مقررات و قوانين رعايت با و زيست محيط نمايد. اقدام مناسب ساير و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان همكاري با است مكلف زيست محيط حفاظت سازمان ۲۰-

47 47 تهران شهر و ملی مقیاس در هوا آلودگی کاهش قانونی تکالیف بر مروری اقدام تصويبنامه اين احكام با مرتبط آموزشي برنامههاي پخش و توليد به نسبت مورد حسب مسئول دستگاههاي نمايد. شده ياد سازمان ميباشد. زيست محيط حفاظت سازمان عهده بر تصويبنامه اين اجراي حسن بر نظارت ۲۱- نمايد. ارائه وزيران هيئت به را مربوط گزارش بار يك ماه شش هر است مكلف وغل ۱۳۷۹/۲/۲۱ مورخ ۱۶۱۰۴ شماره تصويبنامه موضوع تهران هواي آلودگي كاهش جامع برنامه ۲۲- ميگردد. هوا آلودگی با مؤثر مقابله برای اجرایی دستگاههای الزام خصوص در تصویبنامه محیط حفاظت سازمان ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ مورخ ۹۲/۴۴۹۶۱ شماره پیشنهاد به ۱۳۹۳/۱/۲۴ جلسه در وزیران هیئت کرد: تصویب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و زیست مندرج اقدامات هوا آلودگی با مؤثر مقابله برای جدی اهتمام لزوم به توجه با موظفاند اجرایی دستگاههای ۱- محقق شده تعیین زمانبندی طی است دولت«هیئت»دفتر مهر به شده تأیید که را ۱ پیوست جدول در نمایند. دولت«هیئت»دفتر مهر به شده تأیید که ۲ پیوست جدول شرح به ۱۴۰۲ سال تا خودرو تولید استانداردهای ۲- کشور بزرگ شهر هشت در هوا آلودگی کاهش برنامه در آنها زیر تبصرههای و ۷ و ۶ بندهای با و شده تعیین است میشود. جایگزین ۱۳۹۰/۱۲/۱۶( مورخ ۲۱۲۳۲۶ /ت ۴۶۳۲۰ ه- شماره تصویبنامه )موضوع سنواتی بودجه در ۱ پیوست جدول موضوع اقدامات تحقق برای را الزم اعتبارات موظفاند اجرایی دستگاههای ۳- نمایند. پیشبینی

48 48 مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

49 مروری بر تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران 49

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

GHANOON 23 AZAR.doc

GHANOON 23 AZAR.doc صفحه 1 581 نظریههاي ري یس مجلس شوراي اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به» قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران» 1 579 شماره ٥٤٦٤٢

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 کلیات با توجه به مفاد استاندارد اصول كلي دیوان محاسبات كشور بیان ميشود. حسابرسي اصول مندرج در ذیل به عنوان اصول اساسي تبیین كننده استقالل اصل یک وجود چارچوبی

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C2EDEDE420E4C7E3E520E4D9C7D1CAED205FE6EDD1C7D3CAC7D1ED5FC7D5E1C7CDEDE5372E646F63>

<4D F736F F D20C2EDEDE420E4C7E3E520E4D9C7D1CAED205FE6EDD1C7D3CAC7D1ED5FC7D5E1C7CDEDE5372E646F63> ضوابط و دستورالعمل هاي نحوه نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كميته فناوري اطلاعات بهار 1388 فصل اول- تعاريف فصل دوم- تعهدات دارنده پروانه فصل سوم- نظارت و اعمال مقررات 3,1. شناسايي

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور بسمه تعالي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف وزارت كشور قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در جلسهي مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - mexico1.docx

Microsoft Word - mexico1.docx باسمه تعالی پیشنویس اصول استقلال (تاریخ انتشار: 1391/12/23) مرکز آموزش و برنامهریزي دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها کلیات با توجه به مفاد بیانیه مفاهیم بنیا يد دیوان محاسبات کشور بیان میشود.

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: عمومی تهیه كننده: مدیر فروش تجاری تائید كننده: معاون کسب و کار تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند: تاریخ تهیه اولیه: 1396/03/21 شماره BU-GL-22 جدول شرح تغییرات رد یف شماره

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر

قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده

توضیحات بیشتر

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات اولویتهای و کشورهای صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات خودرو سواری کشور 1 کشور 3 کشور 4 کشور 5 خودرو سواری 310 تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمرکی در کشور عراق کشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 بحران آلودگی هوا خاک و آب ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران 1 محیط زیست تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي شهري و صنعتی بهره برداري بی حد

توضیحات بیشتر

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای علمی-پژوهشی با عنوان: آییننامه حمایت از «گروههای علمی و فناور اولویت الف«مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی تاریخ تصویب: //5 مقدمه: ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و 59 بسمه تعالی مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و فناوری در کشور این آیین نامه به منظور ساماندهی یکپارچه سازی و تسهیل برگزاری همایش های علمی و بر مبنای آئین نامه وزارت متبوع به

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختماني هدف از اجراي اين سامانه جلوگيري از اتالف وقت مهندسان

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر