پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16. بهار و تابستان صص مدلیابی اثر حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتها

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16. بهار و تابستان صص مدلیابی اثر حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتها"

رونوشت

1 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16. بهار و تابستان صص مدلیابی اثر حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر 2 1 ناصر بای اکرم اصفهانینیا 1. گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسالمی آزادشهر ایران * 1 2. گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی واحد علیآباد کتول دانشگاه آزاد اسالمی علیآباد کتول ایران تاريخ دريافت: 1397/02/10 تاريخ پذيرش: 1397/05/23 چکیده هدف پژوهش حاضر مدلیابی اثر حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود و جامعة آماری همة دانشآموزان دختر دورة متوسطه دوم )10 11 و 12( شهرستان آزادشهر در استان گلستان )1086 نفر( بودند که براساس فرمول کوکران 248 دانشآموز به شیوة انتخاب تصادفی ساده بهعنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای حمایت اجتماعی والدین دانکن و همکاران )2005( شایستگی ادراکشدة ژیانگ و همکاران )2004( جو مدرسة اندرسون و همکاران )2007( و لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی مور و همکاران )2009( استفاده شد. روایی پرسشنامهها به تأیید پنج نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و ضریب پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بهترتیب = 0/89 α = 0/91 α α = 0/78 و = 0/81 α محاسبه شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دختران دانشآموز اثری مثبت و معنادار داشتند. با توجه به نقش مثبت حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر میزان لذت از مشارکت در فعالیتهای بدنی دختران دانشآموز مشارکت والدین در فعالیتهای بدنی درکنار دختران خود حمایت والدین از برنامههای ورزشی مدارس ارائة برنامههای ورزشی در مدارس براساس قابلیتهای ورزشی دانشآموزان و ایجاد فرصتهای بیشتر برای مشارکت ورزشی دانشآموزان دختر پیشنهاد میشوند. واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی شایستگی جو مدرسه و لذت مشارکت در فعالیتهای بدنی. * نویسندة مسئول

2 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان مقدمه فعالیت بدنی منظم مزایای جسمانی و روانی بسیاری دارد که این مزایا شامل تمامی گروههای سنی میشود اما برای کودکان و نوجوانان مهمتر است بااینوجود تعداد کمی از کودکان و نوجوانان فعالیت بدنی مناسب برای کسب این مزایا دارند )گراستن و وات 2016(. 1 پژوهشها نشان میدهند که رفتارهای مرتبط با سالمتی در دوران کودکی پیشبینیکنندة مهم این رفتارها در سنین بزرگسالی 2013(. 2 باد مککوئین ایلر هایر-جوشو آسالندر و برونسن )2018( 3 هستند )جین و جون دراینباره بیان میکنند که رفتارهای مرتبط با سالمتی همچون فعالیتهای بدنی منظم نقش بسیار مهمی در سالمتی افراد در آینده ایفا میکنند اما میزان فعالیتهای بدنی به دالیل گوناگون همچون توسعة فناوریهای نوین تغییر شیوة زندگی و گرایش بیشتر مردم به فعالیتهای ذهنی کمتر شده است و بیشترین کاهش فعالیت بدنی بین دوران کودکی و نوجوانی و درمیان دختران روی داده است. کاهش فعالیتهای بدنی دربین افراد جامعه هزینههای بهداشتی و درمانی سرسامآوری را به مردم و دولتها تحمیل میکند )هوار استاورسکی جنینگز و کینگول 2017( 4 که کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست )احمدی سلطانی و عبدولی 1395 ( ازاینرو توجه به فعالیتهای بدنی و تدوین برنامههای جامعی که بتوانند اقشار مختلف مردم بهخصوص دانشآموزان را تحتپوشش قرار دهند و زمینة مشارکت آنها را در فعالیتهای بدنی سازمانیافته افزایش دهند ضروری بهنظر میرسد. برای افزایش میزان مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیتهای بدنی آگاهی از نیازها و انتظارات آنها از این فعالیتها ضروری است. یکی از مهمترین انتظارات افراد از مشارکت در فعالیتهای بدنی کسب لذت است. لذت ورزشی بهعنوان یک عامل ذاتی و عاطفی مرتبط با انگیزه برای شرکت در فعالیتهای بدنی تعریف شده است )دیسمور و بیلی 2011(. 5 از دیدگاه دادلی اوکلی پیرسون و )2011( 6 کوتون لذت ورزشی اصطالحی پیچیده است که با مواردی مانند عالقه سرگرمی دوستداشتن و انگیزش درونی مرتبط است. پژوهشگران بیان میکنند که لذتبردن از عناصر مهم شکلدهندة نگرش مثبت دانشآموزان نسبت به فعالیتهای بدنی و همچنین یک هدف مهم و بامعنی برای معلمان تربیتبدنی است )مایکل کافیلد ساراه لی و فولتون 2016(. 7 لذتبردن دانشآموزان از فعالیتهای بدنی در مدارس بهاحتمال بسیار زیاد بر تصمیمهای آنها برای مشارکت در فعالیتهای 1. Grasten & Watt 2. Jin & Yun 3. Budd, McQueen, Eyler, Haire-Joshu, Auslander & Brownson 4. Hoare, Stavreski, Jennings & Kingwell 5. Dismore & Bailey 6. Dudley, Okely, Pearson & Cotton 7. Michael, Coffield, Sarah, Lee & Fulton

3 309 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... بدنی در آینده اثری مثبت خواهد داشت )کراوز 2014(. 1 همچنین افزایش لذتبردن از فعالیت بدنی درمیان بازیه یا کودکان احتماال باعث کاهش جذابیت فعالیته یا غیرفعال مانند تماشای یا تلویزیون کامپیوتری خواهد شد )کالتر و وودز 2011(. 2 ازسویدیگر لذتبردن شایعترین انگیزه برای شرکت در فعالیتهای بدنی است و عاملی مهم در پیشبینی تعهد ورزشی محسوب میشود )اسکانالن سایمونز کارپنتر اشمیت و کیلر 1993(. 3 آداچی و ویلوبیز )2014( 4 در پژوهشی نشان دادند که لذتبردن دانشآموزان از درس تربیتبدنی به افزایش اعتمادبهنفس آنها درطول زمان منجر میشود و نوجوانان با عزتنفس بیشتر بهطور مرتب ورزش میکنند. عوامل بسیاری وجود دارند که میتوانند بر میزان لذت از فعالیتهای بدنی دانشآموزان تأثیر بگذارند که حمایت اجتماعی والدین ازجملة این عوامل است. عوامل اجتماعی یکی از مهمترین عوامل مرتبط با انجام فعالیتهای بدنی در دانشآموزان هستند و بهوسیلة مقدار نفوذ اعمالشده توسط والدین دوستان معلمان و بستگان برای انجام فعالیته یا جسمانی مشخص میشوند و این تأثیر ممکن است بهطور مستقیم ازطریق حمایت اجتماعی و بهطور غیرمستقیم ازطریق مدلسازی رفتار روی دهد )داویسون کاتینگ و بریچ 2003(. 5 تمرین فعالیت بدنی و حمایت والدین و دوستان انواع مختلفی از تأثیرات عوامل اجتماعی را که اغلب در نوجوانان مطالعه میشوند نشان میدهند )ادورادسون و گورلی 2010(. 6 مدلسازی رفتار انسان یکی از ساختارهای نظریة یادگیری اجتماعی است و فرض میکند که رفتار انسانی از دیدگاه رفتار و تجربیات یادگیری از افراد مهم اجتماعی بهدست میآید و تغییر مییابد )رائودسپ 2006(. 7 تعامالت مختلف کودکان با والدین موجب ادراک حمایت اجتماعی در کودکان میشود. پژوهشگران بر این امر تأیید میکنند که اعتقادات کودکان دربارة عوامل اجتماعی مانند حمایت والدین میتواند نگرشها و ارزشه یا آنان را نسبت به فعالیتهای بدنی و درگیرشدن در آنها شکل دهد )ملوی دیکسون هامر و اسنیوتا 2010(. 8 از این دیدگاه میتوان چنین دریافت که حمایت اجتماعی والدین در فعالیتهای بدنی بهعنوان یک مدل برای کودکان و نوجوانان عمل میکند و میتواند بر بسیاری از رفتارهای آنها ازجمله کسب لذت اثری مثبت داشته باشد )سالوی هی بوکر و هرمنز 2012 ( 9 بنابراین کودکان و نوجوانان با داشتن والدین فعال در فعالیتهای بدنی 1. Krause 2. Coulter & Woods 3. Scanlan, Simons, Carpenter, Schmidt & Keeler 4. Adachi & Willoughbys 5. Davison, Cutting & Birch 6. Edwardson & Gorely 7. Raudsepp 8. Molloy, Dixon, Hamer & Sniehotta 9. Salvy, Haye, Bowker & Hermans

4 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان بیشتر احتمال دارد که درگیر فعالیتهای جسمانی باشند که این امر بر میزان نشاط و شادابی آنها نیز اثرگذار خواهد بود )تروست و الپرینزی 2011(. 1 عوامل فردی همچون شایستگی ادراکشده بههمراه عوامل بیرونی میتوانند بر میزان مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای بدنی و پیامدهای آن اثرگذار باشند. بهطورکلی شایستگی ادراکشده بهعنوان قضاوت یک فرد از تواناییها و مهارتهای خود برای انجام مهارت یا حرکت خاصی تعریف شده است )بکر و داویسون 2011(. 2 در دورة ابتدایی دانشآموزان درمورد نحوة شایستگی خود در 2004(. 3 در این فعالیته یا بدنی تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند )ژیانگ مکبراید و برونی دوره برخی از دانشآموزان چنین میپندارند که دارای مهارت الزم برای انجام فعالیته یا جسمانی هستند و برخی دیگر خود را فاقد چنین مهارتهایی میدانند. اینکه دانشآموزان چه برداشتی درخصوص مهارتهای خود دارند عاملی بسیار مهم در میزان مشارکت آنها در فعالیتهای جسمانی 2012(. 4 دانشآموزانی که احساس میکنند شایستگی مدرسه و خارج از آن است )چن و چن کمتری در مهارتهای جسمانی دارند اغلب عملکردی ضعیفتر از سطح مهارتی خود را بهنمایش میگذارند. عالوهبراین ادراک شایستگی دانشآموزان ممکن است بر واکنش عاطفی آنها به فعالیتهای بدنی نیز تأثیر بگذارد. دانشآموزانی که احساس میکنند توانایی انجام مهارتهای جسمانی خاصی را ندارند بهندرت از مشارکت در فعالیتهای بدنی و جسمانی لذت میبرند )کایرنی 2012(. 5 ازسویدیگر ادراک مثبت دانشآموزان از کووان ولدویزن هی استیون و فوت شایستگیهای خود موجب افزایش مشارکت آنان در فعالیتهای بدنی میشود که این امر میتواند بر توسعة قابلیتهای جسمانی و روانی آنها اثری مثبت داشته باشد )لیو و گیل 2011(. 6 درکنار حمایت والدین و شایستگی ادراکشده جو سازمانی مدارس نیز عاملی مؤثر در بروز رفتارهای مرتبط با فعالیتهای بدنی در کودکان و نوجوانان دانشآموز است. جو مدرسه اصطالحی پیچیده و چندبعدی است. این اصطالح بهعنوان فضایی توصیف شده است که شامل هنجارها ارزشها و انتظارات است )پیتری 2014(. 7 جو مدرسه به کیفیت زندگی در مدرسه اشاره میکند و شامل ابعاد وسیعی مانند میزان مشارکت دانشآموزان معلمان و کارکنان در فعالیتهای مختلف مدرسه ایمنی و محیط مدرسه میشود )مکنیل پراتر و بوش (. جو مدرسه عامل پیشبینیکنندة مهمی 1. Trost & Loprinzi 2. Baker & Davison 3. Xiang, McBride & Bruene 4. Chen & Chen 5. Cairney, Kwan, Velduizen, Hay, Steven & Faught 6. Lyu & Gill 7. Petrie 8. MacNeil, Prater & Busch

5 311 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... درزمینة احساسات عواطف و پیامدهای رفتاری دانشآموزان است. همچنین جو مدرسه بر میزان سازگاری سالمت ذهنی و اعتمادبهنفس دانشآموزان تأثیر میگذارد )مکسول رینالدز لی ساباسیک و برومهید 2017(. 1 عالوهبراین جو مدرسه بر سایر رفتارهای دانشآموزان مانند انجام فعالیتهای بدنی نیز اثر میگذارد. نگرش و نگاه معلمان و کارکنان مدارس به فعالیتهای بدنی و آگاهی آنان از اهمیت این فعالیتها انجام فعالیتهای بدنی توسط معلمان و کارکنان مدارس قوانین مدرسه دربارة فعالیتهای بدنی توجه به ساعتهای درس تربیتبدنی ترغیب دانشآموزان به انجام فعالیتهای بدنی توسط همکالسیها و دوستان دردسترسبودن امکانات ورزشی برگزاری مسابقات ورزشی و فعالیتهای فوقبرنامة ورزشی ازجمله عوامل مهم تشکیلدهندة جو مدارس هستند که میتوانند بر میزان مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای بدنی و پیامدهای آن مانند کسب لذت و نشاط اثرگذار باشند )هابین 2 و همکاران 2012(. پژوهشها نشان میدهند که جو مدرسه درخصوص فعالیتهای بدنی عامل پیشبینیکنندة مهمی در رابطه با میزان مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای بدنی است )کیلی پارا-مدینا دودا و کانوی 2010(. 3 ادراک مثبت دانشآموزان از جو مدرسه مشاکت آنان در فعالیتهای بدنی میتواند بر میزان عالوهبر افزایش لذت نشاط اجتماعیشدن و افزایش اعتمادبهنفس آنان نیز اثری مثبت داشته باشد )مورتون آتکین کوردر سرکی و ونسلیجز 2016(. 4 پژوهشهای بسیاری درزمینة عوامل مؤثر در میزان مشارکت در فعالیتهای بدنی و پیامدهای آن همچون کسب لذت انجام شدهاند. احمدی و همکاران )1395( در پژوهشی روی 584 دختر و پسر نوجوان دریافتند که تکلیفمداری توانایی جسمانی ادراکشده و اطمینان از خودنمایی جسمانی ازجمله عوامل مؤثر در لذت از فعالیت بدنی بودند. داروغهعارفی بحرالعلوم و حسنینیا )1395( در رزمیکاران نوجوان روی که پژوهشی انجام دادند کردند مشاهده که شایستگی ادراکشده و زیرمقیاسهای مشارکت والدین بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر لذت ورزشی اثرگذار بودند. همچنین تأثیر مثبت مشارکت والدین بر لذت ورزشی این ورزشکاران تأیید شد. کایرنی و همکاران )2012( در دانشآموز پایة 2262 روی پژوهشی چهارم در کانادا مشاهده کردند که سطح باالی شایستگی 5 ادراکشده موجب افزایش لذت دانشآموزان از مشارکت در فعالیتهای بدنی میشود. برازندل )2013( با انجام پژوهشی روی 108 دانشآموز پایة پنجم تا هشتم دریافت که بین ادراک شایستگی و میزان لذت از فعالیتهای بدنی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. چنگ مندونسا و فاریاس 1. Maxwell, Reynolds, Lee, Subasic & Bromhead 2. Hobin 3. Kelly, Parra-Medina, Dowda & Conway 4. Morton, Atkin, Corder, Suhrcke & Van Sluijs 5. Brazendale

6 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان مهم جونیور )2014( 1 در پژوهشی با عنوان»فعالیتهای بدنی در نوجوانان: تجزیهوتحلیل اثر خانواده و دوستان«مشاهده کردند که میزان فعالیت بدنی دوستان بر میزان فعالیت نوجوانان اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که حمایت اجتماعی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش فعالیت بدنی نوجوانان دختر و پسر میشود. نتایج پژوهش شن سنتیو گارن مارتین کولیک سامرز و مککاتری )2016( 2 با عنوان»بررسی حمایت اجتماعی والدین و شایستگی ادراکشده در میزان لذت از فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر«نشان داد که حمایت والدین از فعالیتهای بدنی دانشآموزان خود در مدارس موجب افزایش لذت این دانشآموزان از این فعالیتها میشود. همچنین ادراک شایستگی دانشآموزان از خود نیز اثری مثبت و معنادار بر میزان لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دارد. جاکوال یلی-پیپاری وات و لیوکونن )2016( 3 با انجام یک مطالعة طولی روی 333 دانشآموز فنالندی دریافتند که ادراک شایستگی بر رفتارهای فعالیت بدنی دانشآموزان موردمطالعه در سالهای بعد اثرگذار بوده است بدینمعناکه دانشآموزان با شایستگی ادراکشده باال در سالهای بعد نیز بیشتر در فعالیتهای بدنی شرکت کردند. جانسون اروین کیپ و بیگل )2017( 4 در پژوهشی به بررسی تأثیر جو انگیزشی مدارس بر فعالیت بدنی و لذت دانشآموزان پرداختند. نتایج نشان داد که جو انگیزشی مدارس مانند توانمندسازی دانشآموزان دادن نقشهای و یادگیری مشارکتی دانشآموزان در فعالیتهای بدنی بر لذت دانشآموزان در فعالیتهای بدنی اثری مثبت داشتهاند. باد و همکاران )2018( در پژوهشی که روی دختران دانشآموز آمریکایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی والدین و جو مدارس اثری مثبت بر میزان لذت از فعالیتهای بدنی در این دانشآموزان دارد. با توجه به کاهش فعالیتهای بدنی دانشآموزان و بهخصوص دانشآموزان دختر )جانسون و همکاران 2017( توجه به عوامل مرتبط و مؤثر در مشارکت آنان در فعالیتهای بدنی و همچنین پیامدهای حاصل از مشارکت در این فعالیتها ضروری بهنظر میرسد. آگاهی از چرایی مشارکت دانشآموزان دختر در فعالیتهای بدنی مانند کسب نشاط و لذت میتواند زمینة مشارکت بیشتر آنان را در فعالیتهای بدنی سازمانیافته در مدارس و خارج از آن افزایش دهد. یکی از مهمترین دالیل مشارکت دانشآموزان دختر در فعالیتهای بدنی کسب لذت است. پژوهشها نشان دادهاند که عوامل بسیاری مانند حمایت والدین )شن و همکاران 2016( شایستگی ادراکشده )برازندل 2013( جو مدسه )جانسون و همکاران 2017( میزان مهارتهای حرکتی )دادلی و همکاران 2011( و نوع فعالیتهای 1. Cheng, Mendonca, & Farias Junior 2. Shen, Centeio, Garn, Martin, Kulik, Somers & McCaughtry 3. Jaakkola, Yli-Piipari, Watt & Liukkonen 4. Johnson, Erwin, Kipp & Beighle

7 313 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... بدنی )دیسمور و بیلی 2011( میتوانند موجب افزایش لذت مشارکت در فعالیتهای بدنی شود باوجوداین بررسی عوامل مؤثر در میزان لذت مشارکت از فعالیتهای دربین دانشآموزان دختر موضوعی است که تاکنون در کشور ما بررسی نشده است که این امر ضرورت انجام این پژوهش را آشکار میکند. افزونبراین این پژوهش بر جنبههای کاربردی استوار است و امیدوار است پیشنهادهای ارزنده و مفیدی را به متولیان همچون معلمان تربیتبدنی و مدیران مدارس ارائه کند بنابراین با توجه به موارد ذکرشده و وجود خأل علمی دراینزمینه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی برخی از عوامل مؤثر در لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر است. روششناسی پژوهش پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و مبتنیبر معادالت ساختاری است که بهصورت میدانی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش همة دانشآموزان دختر دورة متوسطة دوم )12-10( شهر آزادشهر به تعداد 1086 نفر در سال 1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 284 نفر تعیین شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای حمایت اجتماعی والدین دانکن دانکن و استریکر )2005( 1 شایستگی ادراکشدة ژیانگ و همکاران )2004( جو مدرسة اندرسون کالسن و جورجیو )2007( 2 و لذت از شرکت در )2009( 3 فعالیتهای بدنی مور یین هینس دودا گاتین و باربیو استفاده شد. پرسشنامههای حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده جو مدرسه و لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی بهترتیب دارای پنج چهار شش و 10 گویه هستند که براساس مقیاس پنجارزشی لیکرت سنجیده میشوند. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامههای پژوهش از نظرهای پنج نفر از اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد و سپس برای تعیین پایایی پرسشنامهها یک مطالعة مقدماتی )با تکمیلکردن پرسشنامهها توسط 40 نفر از دانشآموزان دختر مدارس متوسطة شهر آزادشهر( انجام شد و ضریب پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای ذکرشده بهترتیب = 0/89 α α = 0/78 α = 0/91 و = 0/81 α بهدست آمد که حاکی از ثبات ابزار اندازهگیری بود. پس از تعیین روایی و پایایی ابزار اندازهگیری و همچنین هماهنگی با مدیریت آموزشوپرورش استان گلستان و شهرستان آزادشهر پرسشنامهها دربین جامعة آماری توزیع 284 و شدند پرسشنامة سالم جمعآوری شدند. در این پژوهش از آمار توصیفی برای سازماندادن خالصهکردن طبقهبندیکردن و توصیف دادهها شامل فراوانیها میانگینها و انحراف استاندارد استفاده شده است. 1. Duncan, Duncan & Strycker 2. Anderson, Klassen & Georgiou 3. Moore, Yin, Hanes, Duda, Gutin & Barbeau

8 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان برای آزمون مدل پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد. این روش مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای پژوهش و سؤالهای پرسشنامه است. بهعبارتدیگر مدلیابی معادالت ساختاری روش آماری قدرتمندی است که مدل اندازهگیری و مدل ساختاری را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب میکند. بدینمنظور از نرمافزار اسمارت پی. لا. سا. 1 نسخة دو استفاده شد. نتایج دادههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شدند. در بخش توصیفی برخی از ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها بررسی شدند. نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنیها )48/9 فعالیت ورزشی سابقة دارای درصد( بودند. سال چهار تا سه همچنین ورزش موردعالقة بیشتر آزمودنیها )54/2 درصد( ورزشهای گروهی بودند. مالکهای سهگانة فورنل و الرکر 2 برای بررسی ثبات درونی یا پایایی سازهها مدنظر قرار گرفتند. بررسی بار عاملی متغیرهای مشاهدهشده بهعنوان اولین مالک بررسی نشان داد که میزان بار عاملی و مقادیر تی بهدستآمده برای متغیرهای مشاهدهشده در سطح 0/01 معنادار است )شکل شمارة دو(. دومین مالک بررسی پایایی سازهها ضریب دیلون- گلداشتاین یا پایایی ترکیبی 3 )شاخص سازگاری درونی مدل اندازهگیری( سازهها است که باید بیشتر از 0/7 باشد. مقادیر بهدستآمده برای این شاخص نیز حاکی از پایایی قابلقبول سازهها بود )جدول شمارة یک(. میانگین واریانس استخراجشده 4 سومین مالک برای بررسی ثبات درونی سازهها است که در جدول شمارة یک ارائه شده است. مقادیر بیشتر از 0/5 برای این مالک قابلقبول هستند )سیدعباسزاده امانی ساری بگلو خضری آذر و پاشوی 1391(. با توجه به نتایج جدول شمارة یک سازهها و نشانگرهای آنها از پایایی قابلقبولی برای استفاده در پژوهش برخوردار هستند. 1. Smart PLS 2. Fornell & Larcker 3.Composite Reliability (CR) 4. Average Variance Extracted (AVE)

9 315 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... جدول 1- شاخصهای بررسی پايايی سازههای پژوهش گويهها سازه بار عاملی ارزش تی میانگین واريانس استخراجشده پايايی ترکیبی آلفای کرونباخ 16/67 0/69 1 0/74 0/83 0/51 10/77 19/35 20/00 0/60 0/73 0/73 حمایت اجتماعی والدین /90 0/74 5 8/83 0/52 6 0/73 0/83 0/56 24/97 49/81 0/77 0/86 شایستگی ادراکشده /80 0/ /08 0/ /60 0/ /92 0/93 0/69 89/39 11/61 0/93 0/71 جو مدرسه /08 0/ /81 0/ /00 0/ /99 0/ /72 0/ /88 0/90 0/53 9/92 30/80 14/77 16/35 0/51 0/81 0/71 0/69 لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی /22 0/ /41 0/ /60 0/64 25 برای اینکه یک سازه از روایی تشخیصی یا واگرای قابلقبولی برخوردار باشد جذر میانگین واریانس استخراجشدة یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد )سیدعباسزاده و همکاران 1391(. با توجه به نتایج جدول شمارة دو میتوان چنین بیان کرد که سازههای موردبررسی در پژوهش حاضر از روایی تشخیصی خوبی برخوردار هستند. همچنین در مدلیابی معادالت ساختاری به روش پی.ال.اس برای بررسی کیفیت یا برازش مدل اندازهگیری یا بهعبارتی ابزارهای

10 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان اندازهگیری شاخص بررسی اعتبار اشتراک 1 درنظر گرفته میشود. برای بررسی این شاخص مجموع مجذورات مشاهدهها برای هر بلوک متغیر مکنون 2 و مجموع مجذور خطاهای پیشبینی برای هر بلوک متغیر مکنون 3 درنظر گرفته میشوند. مقادیر مثبت این شاخص نشاندهندة کیفیت مناسب ابزارهای اندازهگیری است )سیدعباسزاده و همکاران 1391(. با توجه به نتایج جداول شمارة دو و شمارة سه میتوان چنین بیان کرد که ابزارهای مورداستفاده در پژوهش از کیفیت مناسبی برخوردارند. 4 1/00 جدول 2- نتايج بررسی روايی تشخیصی سازههای پژوهش سازهها حمایت اجتماعی والدین 1/00 2 شایستگی ادراکشده 1/00 0/72 * 3 جو مدرسه 1/00 0/52 * 0/53 * 4 لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی * جذر میانگین واريانس استخراجشده 0/65 * 0/85 * 0/74 * سازه جدول 3- نتايج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازههای پژوهش آماره حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده جو مدرسه لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی مجموع مجذورات مشاهدهها برای متغیر مکنون 1420 مجموع مجذورات خطاهای پیشبینی برای متغیر مکنون 1093/36 مشاهدات برای هر بلوک/ خطاهای پیشبینی برای هر بلوک - 1 0/23 0/30 0/62 0/35 789/60 640/ / نتایج پژوهش نشان داد که اثر حمایت اجتماعی والدین بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دختران دانشآموز مثبت و معنادار است )0/18 = 75/3 β t(. = یافتة دیگر پژوهش نشان داد که شایستگی ادراکشده نیز دارای اثری مثبت و معنادار بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی است )0/58 β = = 12/11 t(. درنهایت اثر مثبت و معنادار جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی تأیید شد.)t = β 44/8 = 0/32( 1. Construct Cross Validated Communality 2. Sum Of Squares Of Observation For Block 3. Sum Of Squared Prediction Errors For Block

11 317 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... جدول 4- اثر متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک پژوهش لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی آمارة بتا آمارة تی 0/18 3/75 0/58 12/11 0/32 8/44 متغیرهای پیشبین -1/96 t value + 1/96 حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده جو مدرسه متغیر مالک شکل 1- مدل آزمونشدة پژوهش در حالت تخمین استاندارد

12 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان شکل 2- مدل آزمونشدة پژوهش در حالت اعداد معناداری بحث و نتیجهگیری هدف این پژوهش مطالعة نقش حمایت اجتماعی والدین شایستگی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر بود. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی والدین بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر مدارس متوسطة شهر آزادشهر اثری مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج مطالعات شن و همکاران )2016( و باد و همکاران )2018( همخوانی دارد. یافتههای حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت است که هر چقدر حمایت اجتماعی والدین از دختران خود بیشتر باشد لذت آنان از مشارکت در فعالیتهای بدنی نیز بیشتر خواهد شد. منظور از حمایته یا اجتماعی انجام و ادامة فعالیت جسمانی در فرد میشود. والدین یا دوستان در ورزش هرگونه رفتار آنها است که باعث ترغیب دراینمیان حمایته یا خانواده والدین و دوستان تأثیر بسزایی بر این امر دارند زیرا فرزندان با والدین و دوستانشان بهعنوان یک الگو و نیر یو تعامل دارند. حمایت اجتماعی میتواند ازطریق روشه یا حمایتی مستقیم و غیرمستقیم موجب تقویت رفتار شود. حمایت اجتماعی مستقیم به داشتن فعالیت بدنی درکنار هم یا انجام وظایف خانه برای ایجاد فرصت برای فرد با هدف داشتن فعالیت بدنی مربوط میشود مانند نگهداری و مراقبت از اعضای خانواده و انجام وظایف خانه بهطوریکه دیگر اعضا بتوانند در فعالیته یا ورزشی شرکت کنند. حمایت غیرمستقیم بهصورت ازجمله فعالیتهایی مانند تشویق یا صحبتکردن با یک عضو خانواده یا دوستان برای شروع یک برنامة ورزشی تعریف شده است. دراینمیان حمایت اعضای خانواده نقش

13 319 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... مهمی در مشارکت ورزشی ایفا میکند. حمایت خانواده بهصورت مستمر بر میزان مشارکت افراد در فعالیت بدنی تأثیرگذار است و برعکس فقدان حمایت اجتماعی سبب کاهش سطح مشارکت در فعالیت ورزشی میشود. ازآنجاییکه فعالیته یا بدنی و ورزش یکی از عوامل اجتماعیشدن تلقی میشوند میتوان اظهار کرد که رویه و حمایت خانواده و دوستان که با عنوان»حمایت اجتماعی«نام برده میشوند در مشارکت فعالیته یا زیرا با حضوریافتن آنان در عرصة فعالیته یا بدنی تأثیر مستقیم و بسزایی بر اجتماعیشدن افراد دارند بدنی مجموعهای از ضوابط و روابط اجتماعیشدن مانند تالش برای هدف مشترک احترام به قوانین و حقوق دیگران مسئولیت پذیری و غیره را فرامیگیرند. همچنین حمایت والدین از کودکان خود برای مشارکت در فعالیتهای بدنی میتواند بهعنوان یک عامل انگیزشی مهم عمل کند و بروز چنین رفتارهایی را تقویت کند که این امر بر پیامدهای حاصل از فعالیتهای بدنی همچون لذت و نشاط اثری مثبت خواهد داشت. چنگ و همکاران )2014( در پژوهشی دریافتند که میزان فعالیت بدنی دوستان بر میزان فعالیت دانشآموزان اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت بدنی پدران بر میزان فعالیت بدنی پسران نوجوان و فعالیت بدنی مادران بر میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان اثری مثبت و معنادار دارند. درنهایت نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش فعالیت بدنی نوجوانان دختر و پسر میشود. ازآنجاییکه والدین نقش مهم و محوری در شکلگیری رفتارهای دانشآموزان دارند تعامل مثبت و سازنده بین آنها و آموزشوپرورش و بهخصوص مدارس میتواند بروز رفتارهای مثبت در دانشآموزان همچون مشارکت در فعالیتهای بدنی و کسب لذت از آنها را تسهیل کند. یکی از مهمترین موارد دراینخصوص آگاهکردن والدین از اهمیت درس تربیتبدنی در رشد سالمت ذهنی و جسمانی دانشآموزان است. بسیاری از والدین عالوهبر نداشتن دیدگاه درست نسبت به درس تربیتبدنی آن را درسی بیاهمیت میپندارند و شاید یکی از مهمترین دالیل بیتوجهی دانشآموزان به درس تربیتبدنی بیاهمیتبودن این درس از دیدگاه والدین دانشآموزان میباشد. آگاهی والدین از فواید درس تربیتبدنی میتواند حمایت والدین از این درس مهم و ترغیب فرزندان خود به مشارکت فعال در این درس را بههمراه داشته باشد. ازسویدیگر درکنار تغییر نگرش والدین به درس تربیتبدنی اقدامهای عملی مانند ارتباط مداوم بین والدین و معلمان تربیتبدنی میتواند مشارکت بیشتر دانشآموزان در فعالیتهای بدنی و لذت بیشتر آنان از این فعالیتها را فراهم کند. والدین باید از وظایف معلمان تربیتبدنی آگاه باشند و در اجرای برنامههای فعالیتهای بدنی به آنها کمک کنند. کمک والدین به معلمان تربیتبدنی میتواند از خرید وسایل ورزشی و کمک آموزشی تا ترغیب فرزندان خود به مشارکت فعال در این فعالیتها متفاوت باشد. یکی دیگر از روشهای افزایش حمایت والدین از فعالیتهای بدنی دانشآموزان برگزاری مسابقات ورزشی مدارس با حضور

14 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان والدین است. حضور والدین در مسابقات درونمدرسهای و بینمدرسهای نهتنها بهعنوان یک عاملی انگیزشی برای دانشآموزان عمل میکند بلکه این افراد میتوانند نقش مهمی در برگزاری این مسابقات ایفا کنند که این امر میتواند رابطة بین والدین و آموزشوپرورش را تقویت کند. استفاده از والدین بهعنوان داور مربی مسئوالن فنی و حتی حمایتکنندگان مالی عالوهبر کمک به سیستم آموزشوپرورش میتواند نقش مهمی را در ترغیب دانشآموزان به مشارکت در چنین برنامههایی ایفا کند. با توجه به اهمیت حمایت اجتماعی ادراکشده ازسوی والدین بر میزان لذت از مشارکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر ترغیب دانشآموزان دختر به انجام فعالیتهای بدنی توسط مشارکت والدین والدین در فعالیتهای بدنی درکنار دختران خود حضور دختران در تسهیل فعالیتهای بدنی درون و خارج از مدرسه توسط والدین و برگزاری مسابقات ورزشی برای دانشآموزان در مدارس با حضور والدین پیشنهاد میشوند. یافتههای پژوهش نشان داد که شایستگی ادراکشده بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر مدارس متوسطة شهر آزادشهر اثری مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشهای داروغهعارفی و همکاران )1395( کایرنی و همکاران )2012( برازندل )2013( و شن و همکاران )2016( همخوانی دارد. یافتههای حاصل از این پژوهش بیان میکند که هرچقدر شایستگی ادراکشدة دختران از خود بیشتر باشد میزان لذت آنان از مشارکت در فعالیته یا بدنی مدارس نیز بیشتر خواهد بود. شایستگی نیازی روانشناختی است که برای پیگیری و تسلط بر چالشهای بهینه انرژی و انگیزش الزم را فراهم میکند. همچنین شایستگی نیاز به مؤثربودن در تعامل با محیط تعریف شده استکه بیانگر دنبالکردن چالشهای بهینه و تسلط بر آنها با استفاده از استعدادها و مهارتهای خود است. ازسویدیگر دستیا یب به مهارت نیاز به شایستگی را در یادگیرندگان تأمین میکند و یادگیرندگانی که با موفقیت از چالشها گذر میکنند به شایستگی ادراکشده میرسند. هنگامیکه پرداختن به فعالیتی نیاز روانشناختی )نیاز شایستگی( فرد را تأمین میکند فرد احساس رضایت و خشنودی دارد. این موضوع موجب برانگیختهشدن فرد به تکرار یا ادامة آن کار میشود. این انرژی روانی یا همان انگیزش نیروی محرکة انجام فعالیتها است که ناشی از تأمین نیازهای روانشناختی است بنابراین انتظار میرود فردی که در ورزش خود به شایستگی ادراکشده دست مییابد انگیزش الزم را برای انجام آن کار دارد و برعکس اگر فرد در آن حوزه به ادراک شایستگی نرسیده باشد انگیزة الزم را برای انجام آن فعالیت ندارد. همچنین شایستگی ادراک شده بیانگر ارزیابی فرد از میزان توانمندیهای خود است. پژوهشهای انجامشده نشان میدهند ورزشکارانی که ارزیابی مثبتی از خود دارند برای ادامة فعالیتهای بدنی و ورزشی خود تمایل بیشتری از خود نشان میدهند. همچنین ادراک شایستگی موجب افزایش لذت نشاط و رضایت فرد از انجام فعالیتهای بدنی میشود. جاکوال

15 321 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده... و همکاران )2016( در پژوهشی دراینزمینه دریافتند که ادراک شایستگی بر رفتارهای فعالیت بدنی دانشآموزان موردمطالعه در سالهای بعد اثرگذار بوده است بدینمعنیکه دانشآموزان با شایستگی ادراکشدة باال در سالهای بعد نیز بیشتر در فعالیتهای بدنی شرکت کردند. شن و همکاران )2016( در پژوهشی به بررسی حمایت اجتماعی والدین و شایستگی ادراکشده در میزان لذت از فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر پرداختند. نتایج نشان داد که ادراک شایستگی دانشآموزان از خود نیز اثری مثبت و معنادار بر میزان لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دارد. با توجه به موارد ذکرشده میتوان چنین نتیجهگیری کرد که ادراک دانشآموزان از توانمندیها و قابلیتهای خود بهصورت مثبت میتواند نقش مهمی را در رفتارهای آنها ازجمله مشارکت در فعالیتهای بدنی و کسب لذت ایفا کند بنابراین آگاهکردن دختران دانشآموز از توانمندیهای جسمانی و مهارتی خود توجه به قابلیتهای ورزشی دانشآموزان دختر توسط معلمان تربیتبدنی و تقویت و بهبود برنامههای ورزشی مدارس با هدف حضور بیشتر دانشآموزان دختر در فعالیتهای بدنی ساختاریافته برای توسعة مهارتهای جسمانی آنان پیشنهاد میشوند. بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد که جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر مدارس متوسطة شهر آزادشهر اثری مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشهای جانسون و همکاران )2017( و باد و همکاران )2018( همخوانی دارد. با توجه به اینکه دانشآموزان بخش مهمی از زمان زندگی خود را در مدارس سپری میکنند مدرسه و جو آن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شکلدهی رفتارهای آنان است. عوامل بسیاری در مدرسه وجود دارند که به شکلگیری جو آن کمک میکنند که از آن جمله میتوان به معلمان و کارکنان و رفتارهای آنان فرهنگ و سیاستهای مدرسه کیفیت تعامالت بین معلمان و دانشآموزان امکانات و شیوههای تدریس اشاره کرد. مدارس عالوهبر داشتن مسئولیت در ارتقای مهارته یا علمی دانشآموزان فرصتهایی را نیز برای توسعة مهارتهای ارتباطی عاطفی و رفتاری فراهم میکنند. همچنین مدارس و جو آنها میتوانند نقش مهمی در ارتقای وضعیت سالمتی دانشآموزان ایفا کنند زیرا بسیاری از ویژگیه یا شکل میگیرند. شخصیتی و رفتارهای مرتبط با سالمتی دانشآموزان درطی گراتسن و وات )2016( دراینباره این سالها در این جو و فضا بیان میکنند که جو مدارس عاملی مهم در شکلگیری رفتارهای فعالیتهای بدنی دانشآموزان است و ادراک مثبت دانشآموزان از این فضا بر تالش آنان در فعالیتهای بدنی تمایل به فعالبودن میزان فعالیتهای بدنی در مدرسه و خارج از آن و کسب لذت و نشاط اثری مثبت دارد که این تأثیرات در دانشآموزان دختر بیشتر مشاهده میشوند. ازآنجاییکه عوامل بسیاری در شکلگیری جو مدرسه اثرگذار هستند میزان تأثیر هریک از این موارد بر فعالیتهای بدنی دانشآموزان و پیامدهای آنان متفاوت است. جانسون و همکاران )2017( معتقد

16 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان هستند که ازبین عوامل شکلدهندة جو مدارس معلمان تربیتبدنی نقش بسیار مهمی دارند و رفتارهای این معلمان ازقبیل دانستن نام دانشآموزان تعامل با دانشآموزان اجتناب از کنارگذاشتن دانشآموزان از فعالیتهای بدنی تنوع در انجام فعالیتهای بدنی تالش برای مشارکتدادن تمامی دانشآموزان در فعالیتهای بدنی و تشویق و ترغیب دانشآموزان میتوانند میزان لذت آنها را از انجام فعالیتهای بدنی افزایش دهند. همچنین سایر عوامل نیز مانند نگرش مثبت مدیران مدارس به فعالیتهای بدنی کیفیت امکانات و تجهیزات ورزشی مدت زمان درس تربیتبدنی توجه به فعالیتهای فوقبرنامة ورزشی مشارکت همکالسیها در فعالیتهای بدنی و آموزش و یادگیری مهارتهای حرکتی در فعالیتهای بدنی میتوانند بر میزان لذت از مشارکت در فعالیتهای بدنی اثرگذار باشند. با توجه به اینکه میزان فعالیتهای بدنی در دانشآموزان دختر کمتر از دانشآموزان پسر در مدارس است )جاکوال و همکاران 2016( ایجاد جوی مثبت در مدارس دخترانه میتواند بر میزان مشارکت آنان در فعالیتهای بدنی و کسب لذت بیشتر اثرگذار باشد بنابراین آگاهکردن مدیران مدارس از اهمیت فعالیتهای بدنی برای دانشآموزان دختر ایجاد فرصتهای بیشتر برای مشارکت ورزشی دانشآموزان دختر توجه بیشتر به درس تربیتبدنی افزایش امکانات ورزشی مدارس و تدوین برنامههای ورزشی آموزشی و رقابتی برای دانشآموزان دختر پیشنهاد میشوند. درنهایت از این پژوهش و پژوهشه یا انجامشده دراینزمینه میتوان نتیجه گرفت که دو دسته عوامل فردی و محیطی بر میزان لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر اثرگذارند. در این پژوهش نقش حمایت اجتماعی والدین جو مدارس و شایستگی ادراکشده در لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر مدارس متوسطه بررسی شد اما سایر عوامل ازجمله انگیزة دانشآموزان سطح مهارتهای حرکتی و ورزشی دانشآموزان نوع فعالیتهای بدنی )فردی یا گروهی( و هدفمندبودن برنامههای تربیت بدنی در مدارس نیز میتوانند بر لذت از شرکت در فعالیتهای بدنی دانشآموزان دختر مدارس متوسطه اثرگذار باشند که میتوان آنها را جزو محدودیتهای پژوهش درنظر گرفت. منابع 1. Adachi, P., & Willoughbys, T. (2014). It s not how much you play, but how much you enjoy the game: The longitudinal associations between adolescents self-esteem and the frequency versus enjoyment of involvement in sports. Journal of Youth and Adolescence, 43, Ahmadi, N., Soltani, S., & Abdoli, B. (2016). Relationship between physical selfefficacy and goal orientation with physical activity enjoyment in adolescent girls and boys. Sport Psychology Journal, 8(2),

17 323 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده Anderson, C. J. K., Klassen, R. M. & Georgiou, G. K. (2007). Inclusion in Australia: What Teachers Say They Need and What School Psychologists Can Offer. School Psychology International 28(2), Baker, B. L., & Davison, K. K. (2011). I know I can: A longitudinal examination of precursors and outcomes of perceived athletic competence among adolescent girls. Journal of Physical Activity and Health, 6(3), Brazendale, K. (2013). An empirical study of children s enjoinment and perceived competence in physical education and its effect on their physical education participation outside of school. (Doctoral Dissertation). Florida Atlantic University, Florida. 6. Budd, E. L., McQueen, A., Eyler, A. A., Haire-Joshu, D., Auslander, W. F., & Brownson, R. C. (2018). The role of physical activity enjoyment in the pathways from the social and physical environments to physical activity of early adolescent girls. Preventive Medicine, 111, Cairney, J., Kwan, M. Y. W., Velduizen, S., Hay, J., Steven, R. B., & Faught, B. (2012). Gender, perceived competence and the enjoyment of physical education in children: A longitudinal examination. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9, Chen, S., & Chen A. (2012). Youth physical activity behavior and energy-balance knowledge: An expectancy-value perspective. Journal of Teaching Physical Education, 31, Cheng, L. A., Mendonca, G., & Farias Junior J. C. (2014). Physical activity in adolescents: Analysis of the social influence of parents and friends. Journal of Pediatria, 90, Coulter, M., & Woods, C. B. (2011). An exploration of children's perceptions and enjoyment of school-based physical activity and physical education. Journal of Physical Activity and Health, 8(5), Daroge Arefi, N., Bahrololom, H., & Hoesininia, S. R. (2015). Relationship between parental involvement with perceived competence and sport enjoyment of martial teenage boys. Sport Management and Motor Behavior Research, 23, (Persian). 12. Davison, K. K., Cutting, T. M., & Birch, L. L. (2003). Parents activity-related parenting practices predict girls physical activity. Medicine Science of Sports Exercise, 35, Dismore, H., & Bailey, R. (2011). Fun and enjoyment in physical education: Young people s attitudes. Research Papers in Education, 26(4), Dudley, D. A., Okely, A. D., Pearson, P. H., & Cotton, W. (2011). A systematic review of the effectiveness of physical education and school sport interventions targeting physical activity, movement skills and enjoyment of physical activity. European Physical Education Review, 17(3), Duncan, S. C., Duncan, T. E., & Strycker, L. A. (2005). Sources and types of social support in youth physical activity. Health Psychology, 24(1), Edwardson, C. L., & Gorely, T. (2010). Parental influences on different types and intensities of physical activity in youth: a systematic review. Psychology of Sport and Exercise, 11,

18 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان Grasten, A., & Watt, A. (2016). Perceptions of motivational climate, goal orientations, and light- to vigorous-intensity physical activity engagement of a sample of Finnish grade 5 to 9 students. International Journal of Exercise Science, 9, Hoare, E., Stavreski, B., Jennings, G. L., & Kingwell, B. A. (2017). Exploring motivation and barriers to physical activity among active and inactive Australian adults. Sports, 5(3), Hobin, E., Leatherdale, S., Manske, S., Dubin, J., Elliott, S., & Veugelers, P. (2012). A multilevel examination of factors of the school environment and time spent in moderate to vigorous physical activity among a sample of secondary school students in grades 9 12 in Ontario. Canada. International Journal of Public Health, 57, Jaakkola, T., Yli-Piipari, S., Watt, A., & Liukkonen, J. (2016). Perceived physical competence towards physical activity, and autonomous motivation and enjoyment in physical education as longitudinal predictors of adolescents' self reported physical activity. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(9), Jin, J., & Yun, J. (2013). Three frameworks to predict physical activity behavior in middle school inclusive physical education: a multilevel analysis. Adapted Physical Activity Quarterly, 30, Johnson, C. E., Erwin, H. E., Kipp, L., & Beighle, A. (2017). Student perceived motivational climate, enjoyment, and physical activity in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 36, Kelly, E. B., Parra-Medina, D., Dowda, M., & Conway, T. L. (2010). Correlates of physical activity in black, Hispanic, and white middle school girls. Journal of Physical Activity and Health, 7, Krause, T. (2014). Meeting the needs and interests of today's high school student. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 85(2), Lyu, M., & Gill, D. L. (2011). Perceived physical competence, enjoyment, and effort in same-sex and coeducational physical education classes. Educational Psychology, 31(2), MacNeil, A. J., Prater, D. L., & Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement. International Journal of Leadership in Education, 12(1), Maxwell, S., Reynolds, K. J., Lee, E., Subasic, E., & Bromhead, D. (2017). The impact of school climate and school identification on academic achievement: Multilevel modeling with student and teacher Data. Frontiers in Psychology, 8, Michael, S. L., Coffield, E., Sarah M., Lee, S. M., & Fulton, J. E. (2016). Variety, enjoyment, and physical activity participation among high school students. Journal of Physical Activity and Health, 13, Molloy, G. J., Dixon, D., Hamer, M., & Sniehotta, F. F. (2010). Social support and regular physical activity: Does planning mediate this link? British Journal of Health Psychology, 15, Moore, J. B., Yin, Z., Hanes, J., Duda, J., Gutin, B., & Barbeau, P. (2009). Measuring Enjoyment of Physical Activity in Children: Validation of the Physical Activity Enjoyment Scale. Journal of Applied Sport Psychology, 21(1),

19 325 طراحی الگوی سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده Morton, K. L., Atkin, A. J., Corder, K., Suhrcke, M., & Van Sluijs, E. M. F. (2016). The school environment and adolescent physical activity and sedentary behavior: A mixed-studies systematic review. Obesity Reviews, 17, Petrie, K. (2014). The relationship between school climate and student bullying. TEACH Journal of Christian Education, 8(1), Raudsepp, L. (2006). The relationship between socio-economic status, parental support and adolescent physical activity. Acta Paediatrica, 95, Salvy, S. J., Haye, K., Bowker, J. C., & Hermans, R. C. (2012). Influence of peers and friends on children s and adolescents eating and activity behaviors. Physiology & Behavior, 106, Scanlan, T. K., Simons, J. P., Carpenter, P. J., Schmidt, G. W., & Keeler, B. (1993). The sport commitment model: Development for the youth-sport domain. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15(1), Seyed Abbaszade, M. M., Amani Saribegloo, J., Khezri Azar, H., & Pashoi, G. (2012). An introduction to structural equation modeling by PLS method and its application in behavioral sciences. Uromia: Uromia University Publication. (Persian) 37. Shen, B., Centeio, E., Garn, A., Martin, J., Kulik, N., Somers, C., & McCaughtry, N. (2016). Parental social support, perceived competence and enjoyment in school physical activity. Journal of Sport and Health Science, xx, Trost, S. G., & Loprinzi, P. D. (2011). Parental influences on physical activity behavior in children and adolescents: a brief review. American Journal of Lifestyle Medicine, 5, Xiang, P., McBride, R. E., & Bruene, A. (2004). Forth graders motivation in an elementary physical education running program. Elementary School Journal, 104, استناد به مقاله بای ناصر. اصفهانینیا اکرم. )1398(. شایستگی مدلیابی اثر حمایت اجتماعی ادراکشده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیتهای دانشآموزان دختر. پژوهش در ورزشتربیتی والدین بدنی :)16(7 شناسة دیجیتال: /RES Bai, N., Esfehani Nia, A. (2019). Modeling Effect of Parents Social Support, Perceived Competence and School Climate on Pleasure from Participation in Physical Activity of Female Students. Research on Educational Sport, 7(16): (Persian). Doi: /RES

20 پژوهش در ورزش تربیتی شماره 16 بهار و تابستان 1398 Modeling Effect of Parents Social Support, Perceived Competence and School Climate on Pleasure from Participation in Physical Activity of Female Students 1 N. Bai 1, A. Esfehani Nia 2 1. Department of Physical Education and Sport Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran * 2. Department of Physical Education and Sport Science, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran. Received: 2018/04/30 Accepted: 2018/08/ Abstract The purpose of present research was to modeling effect of parents social support, perceived competence and school climate on pleasure from participation in physical activity of female students. The research method is descriptive correlational type and population of present study consisted of all female secondary high school students (10, 11 and 12) in the Azadshahr city of Golestan province (N=1086), which according to Cochran formula, 248 students were selected as sample size by simple sampling method. For collecting research data, Duncan et al (2005) parents social support questionnaire, Xiang et al (2004) perceived competence questionnaire, Anderson et al (2007) school climate questionnaire and Moore et al (2009) pleasure from participation in physical activity questionnaire were used. Validity of the questionnaires was verified by 5 masters of sport management and internal consistency of questionnaires by using Cronbach's alpha was determined respectively 0.89, 0.91, 0.78 and Descriptive and inferential statistics methods were used for data analysis. The results of study showed that parents social support, perceived competence and school climate have a positive and significant effect on the pleasure from participation in physical activity of female students. Considering the positive role of parents social support, perceived competence and school climate on the pleasure from participation in physical activity of female students: parent participation in physical activity with their daughters, parent support for school sports programs, provide sports programs in schools based on the sporting capabilities of students and creating more opportunities for sports participation of female student recommended. Keywords: Social Support, Competence, School Climate, Pleasure from Participation in Physical Activity. * نویسنده مسئول

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

دریافت: 93/02/27 پذیرش: 93/10/29 ص ص: چکیده: بررسی رابطه الگوهاي بین شناختی اجتماعی و ارتقاي انگیزه انجام فعالیت بدنی در دانشجویان علوم انسانی

دریافت: 93/02/27 پذیرش: 93/10/29 ص ص: چکیده: بررسی رابطه الگوهاي بین شناختی اجتماعی و ارتقاي انگیزه انجام فعالیت بدنی در دانشجویان علوم انسانی دریافت: 93/0/7 پذیرش: 93/10/9 ص ص: 185-19 چکیده: بررسی رابطه الگوهاي بین شناختی اجتماعی و ارتقاي انگیزه انجام فعالیت بدنی در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد دکتر مهربان پارسامهر 1 دکتر محمدرضا نیک نژاد

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی 36 سال ششم شمارۀ 11 بهار و تابستان 1931 نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دان

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی 36 سال ششم شمارۀ 11 بهار و تابستان 1931 نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دان پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی 36 سال ششم شمارۀ 11 بهار و تابستان 1931 نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان مریم آقاخانبابائی 1 سیدامیراحمد مظفری 2* حسین

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

شناسایی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و مقایسۀ دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی مدارس اصفهان

شناسایی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و مقایسۀ دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی مدارس اصفهان رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 14 پاییز 1395 ص ص : 94 83 شناسایی مشکالت موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و مقایسۀ دیدگاه مدیران کارشناسان و معلمان تربیت بدنی مدارس اصفهان 1 الهام نسترن

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12) article A

Microsoft Word - 12)      article A شماره 17. بهار 1392. صص 207-218 مطالعات مديريت ورزشي بررسيرابطه سلامت سازماني و اثربخشي در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي تهران 3 2 1 مهدي طالب پور مليحه رمضاني حبيب هنري تاريخ دريافت:

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

شماره 5. زمستان صص پژوهش در ورزش دانشگاهی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه صدیقه سادات اما

شماره 5. زمستان صص پژوهش در ورزش دانشگاهی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه صدیقه سادات اما شماره 5. زمستان 93. صص 5508 پژوهش در ورزش دانشگاهی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه 3 صدیقه سادات امامی صدیقه حیدرینژاد پروانه شفیعنیا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

Fundamental Coach Development Program برنامه یک ماهه توسعه مربی )پایه( هدف برنامه: 055 هزار تومان تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 50 دی ماه 79 آش

Fundamental Coach Development Program برنامه یک ماهه توسعه مربی )پایه( هدف برنامه: 055 هزار تومان تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 50 دی ماه 79 آش Fundamental Coach Development Program برنامه یک ماهه توسعه مربی )پایه( هدف برنامه: 055 هزار تومان تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 50 دی ماه 79 آشنایی با کوچینگ درک نقش و اهمیت کوچینگ در رشد و توسعه

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad فصلنامه علمی پژوهشی یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان میزان شیوع اختلالهاي رفتار ایذاي ی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 384 2 پریسا نامداري هدایت نظري - مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی

عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی آموزان دانش روان سالمت شناخت نظریه اساس بر بوشهر شهر دبیرستانی دختران روان سالمت بر مؤثر عوامل اجتماعي چکیده روانپزشکی و روانشناسی مباحث در مهم مقولههای از یکی هدف: و زمینه مطالعه این از هدف است. تأثیرگذار

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

ص ص: دریافت: 90/07/09 پذیرش: 90/12/06 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفی تبخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معل مان ورزش 1 دکتر سی دمحم

ص ص: دریافت: 90/07/09 پذیرش: 90/12/06 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفی تبخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معل مان ورزش 1 دکتر سی دمحم ص ص: 103-112 دریافت: 90/07/09 پذیرش: 90/12/06 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفی تبخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معل مان ورزش 1 دکتر سی دمحم دحسین رضوي 2 دکتر غلامرضا شعبانی بهار 3 سی داحمد سج

توضیحات بیشتر

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاسخگویی: 45 دقیقه طراح :زینب چربگو دخترم با آرامش و دقت

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

آشنای ی با ا نج م ن اهی عل م ی اساتید سط ح 2 معاونت آموزش مرکز مدریی ت حوزه اهی علمیه خوارهان اداره ک ل امور اساتید

آشنای ی با ا نج م ن اهی عل م ی اساتید سط ح 2 معاونت آموزش مرکز مدریی ت حوزه اهی علمیه خوارهان اداره ک ل امور اساتید آشنای ی با ا نج م ن اهی عل م ی اساتید سط ح 2 معاونت آموزش مرکز مدریی ت حوزه اهی علمیه خوارهان اداره ک ل امور اساتید باسمه تعالی حوزه های علمیه خواهران با نقش بی بدیل خود سهم مهمی در اعتالی فرهنگی و دینی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word مديريت ورزشي _ بهار 1392 شمارة -16 ص ص : 126-115 تاريخ دريافت : /01 89 / 12 تاريخ تصويب : 26 90 / 02 / هاي موفق و ناموفق بررسي رابطة بين نوآوري و كارآفريني در فدراسيون 1 حسن اسدي ابوالفضل فراهاني 4. محمود

توضیحات بیشتر

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ميزان ا گاهي نگرش و عملكرد دختران دانش ا موز دبيرستاني در مورد بهداشت دوران قاعدگي چكيده ١ ١ علي فرهادي ١- مربي عضو هيي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يافته

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال کارسوقهای تابستانه در دبیرستانهای دورهی دوم پسرانه )دریاچه( و دخترانه )سعادتآباد( کارسوق

توضیحات بیشتر

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی 95-96 هدف کلی آیههای تمدن با ارزیابی عملکرد دانشآموزان بر اساس کسب

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم تربیت پژوهشگر سرفصل جلسات دکتر مهدی نصرتیان اهور امور آموزشهای آزاد تنظیم: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث خرداد 1395 1 2 تسرهف یفرعم سرد 3... ۀسلج 4...لوا ثحابم یتامدقم

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 دانشگاه فردوسی مشهد تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت Multilevel analysis in management مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangirf@gmail.com mjahangir@varastegan.ac.ir 2 مساله

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.Biglar

Microsoft Word - 1.Biglar طب ورزشي _ پاييز و زمستان 1393 دورة 6 شمارة - 89 : 2 102 تاريخ دريافت : 30 91 /09 / تاريخ پذيرش : 28 92 / 01 / ص 1 بررسي ارتباط مهارت هاي رواني با آسيب بازيكنان فوتبال تيم هاي تهراني ليگ برتر ايران ٣ 2

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف

جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف به نام خدا سخنرانی علمی جایگاه و نقش ایرانداك در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه هاي مو سسه هاي زیر پوشش وزارت عتف سخنران: دکتر رضا رجبعلی بگلو استادیار پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران (ایرانداك) پنلیست:

توضیحات بیشتر