Finishing فصل 27 استراتژی های بیومکانیکال بهینه Finishing ارتودنسی "هنری" است که از ادراک فردی و پرداختن به جزئیات کوچک تشکیل شده است. تفاوت یک استاد

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Finishing فصل 27 استراتژی های بیومکانیکال بهینه Finishing ارتودنسی "هنری" است که از ادراک فردی و پرداختن به جزئیات کوچک تشکیل شده است. تفاوت یک استاد"

رونوشت

1 Finishing فصل 27 استراتژی های بیومکانیکال بهینه Finishing ارتودنسی "هنری" است که از ادراک فردی و پرداختن به جزئیات کوچک تشکیل شده است. تفاوت یک استاد واقعی با یک ارتودنتیست معمولی در این مرحله مشخص می شود. این مرحله گامی مهم در درمان بوده و شامل تنظیم دقیق موقعیت هر دندان و روابط بین قوسی و درون قوسی و این مرحله می تواند مرحله ی چالش برانگیزی خصوصا برای کلنسین بهینه نمودن نتایج درمان است. 1 باشد چرا که بیماران عموما تغییرات مختصر ایجاد شده را احساس نمی کنند. مرحله ی finishing فاز آخر درمان "فعال" بوده و به این ترتیب بسیار وابسته به مراحل قبلی درمان است. دست یافتن به نتیجه ی نهایی قابل قبول در صورت عدم رسیدن به اهداف درمان و کاربرد صحیح قوانین مکانیک بسیار دشوار یا حتی غیر ممکن است. ابتدا باید حرکات ماژور دندانی به خوبی صورت گرفته باشند تا بتوان در مرحله ی finishing نهایی حرکات دندانی کوچک را با دقت انجام داد. مرحله ی finishing در صورت ایده آل نبودن مکانیک های درمان معمول شامل استفاده ی برنامه ریزی نشده از الستیک های بین فکی و درمان های عجولنه ای هم چون کاهش فضای اینترپروگزیمال خواهد بود. با وجود اینکه این درمان ها اندیکاسیون های خاص خود را دارند و نباید به صورت روتین به منظور جبران نقائص طرح درمان و/یا کاستی های مکانیک های درمان به کار گرفته شوند. مرحله ی finishing باید به طور کلی در چهار گروه کلی ارزیابی شود: اهداف داخل دهانی خارج دهانی رادیوگرافیک و فانکشنال. برای رسیدن به finishing مطلوب باید اهداف خاصی در هر زیرگروه برآورده شوند )تصویر 27-1(. تصویر 1-27 شیوه ی نظام مند برای.finishing اهداف داخل دهانی

2 اهداف اهداف داخل دهانی احتمال مهمترین گروه در چهار گروهی است که پیش از این عنوان شده اند. 2 داخل دهانی به دو زیرگروه تقسیم می شوند: اهداف درون قوسی و بین قوسی. هدف اصلی هر دو دستیابی به اکلوژن ایده آل همراه با قوس هایی مرتب است. اغلب این دستگاه های داخل دهانی در شاخص های امتیاز دهی American Board of Orthodontics یا )ABO( توضیح داده شده اند. آنالیز درون قوسی هر دندان باید بر طبق رفرنس موقعیت second-order first-order و third-order خود ارزیابی شود. دندان در ارزیابی first order باید فاقد هر گونه چرخش بوده و تماس های بین دندانی محکمی عالوه بر این باید مورفولوژی دندان را نیز درنظر گرفت و نوک کاسپ ها و فوساها نیز باید داشته باشد. 1 از شکل ایده آل قوس تبعیت کنند. استفاده از آینه ی اکلوزال در تشخیص چرخش های جزئی و جابه جایی های باکولینگوالی دندانها به خارج از شکل ایده آل قوس بسیار کمک کننده است )تصویر 2-27(. مالحظات مخصوصی در مورد موقعیت first-order مولر اول وجود دارد. چرخش mesial out کاسپ مزیوباکال این دندان 3 ایده آل در نظر گرفته می شود. سطح باکال مولر اول بال نیز باید در موازات 4 سوچر پالتال قرار گیرد )3-27(. در ارزیابی second order توازی ریشه ها و مارژینال ریج ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. مارژینال ریج ها )خصوصا در قسمت باکال( باید هم سطح باشند. اغلب اوقات در صورت منطبق شدن مارژینال ریج های دندانهای مجاور بر یکدیگر توازی ریشه نیز روی می دهد. یک تصویر رادیوگرافی پانورامیک ابزار کمکی در ارزیابی دیسکرپانسی های second order است. در موارد کشیدن دندان به احتمال زیاد میزان اندکی tipping تاج روی داده و موازی نمودن ریشه ها مورد نیاز خواهد بود. تنظیمات مختصر در زاویه ی Second order دندانهای قدامی )یعنی تشدید tip دیستالی( می تواند در third order کاهش هر گونه فضای اضافی در ناحیه ی قدامی کمک کننده باشد )تصویر 27-4(. 1 بیشترین ارتباط را با روابط بین قوسی )یعنی روابط اکلوزالی( و زیبایی لبخند )که مربوط به گروه اهداف خارج دهانی است که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت( دارد. در رابطه با اهداف داخل دهانی انحنای مختصری به نام curve of Monson بین قسمت های باکالی وجود دارد که امکان عملکرد اکلوزال مناسب را فراهم می سازد )یعنی intercuspation کافی بدون تداخالت سمت بالنسینگ(. یک انحنای مانسون افزایش یافته معمول منجر به تداخالت سمت بالنسینگ مخصوصا در ناحیه ی مولر دوم این وضعیت بالینی معمول در بیماران بالغ و پس از تصحیح کراس بایت های باکال بدون می گردد. 5 گسترش عرض استخوان بازال و سوچر پالتال مشاهده می شود )تصویر 27-5(. زاویه ی third order مناسب دندانهای قدامی نیز برای ایجاد اکلوژن مناسب حائز اهمیت است )تصویر 27-6(. عالوه بر این زاویه ی third-order در ارتباط با اهداف گروه خارج دهانی برای زیبایی مناسب لبخند نیز حائز اهمیت تاکید قابل توجهی بر روی تمایل third-order دندانهای کانین و پرمولر اول بال است )تصویر 27-7(. 1 در کل سطوح باکال این دندانها در یک لبخند ایده آل از سمت برخی کلنسین ها صورت گرفته است. 6 باید تقریبا به موازات خط صورت midsagittal باشند.

3 هدف نهایی داخل قوسی دستیابی به انحنای مالیم قوس اسپی از دندانهای قدامی تا بخش های باکال خلفی 1 میزان این انحنا بسته به میزان اوربایت )رابطه ی بین قوسی( و میزان نمایش دندانهای ثنایا ( یک است. هدف خارج دهانی( تغییر می کند. تصویر 27-2 آینه ی اکلوزال به عنوان یک وسیله ی کمکی در ارزیابی دیسکرپانسی های درون قوسی حین finishing مورد استفاده قرار گرفته است. این نما برای تشخیص چرخش های spacing first-order و مشکل در شکل قوس به کار گرفته می شود. تصویر 27-3 نمای اکلوزال یک درمان پایان یافته. سطح باکال دندان مولر اول موازی رافه ی میدپالتال است.

4 تصویر 27-4 A-C بیمار فاقد اورجت بوده و فضای زیادی بین دندانهای ثنایا دارد که ناشی از دیسکرپانسی Bolton است. می توان این فضاها را با افزایش tip دیستالی ریشه ی دندانهای ثنایا کاهش داد یا بست و از این طریق فاصله ی تماس پروگزیمالی را افزایش داد. تنظیمات انسیزالی )اناملوپالستی( در جلسه ی برداشتن دستگاه صورت گرفت. D دیاگرام نشان دهنده ی tip دیستالی و اناملوپالستی مورد نیاز است.

5 تصویر 27-5 شاید نتوان در بیماران بالغ پس از گسترش عرض قوس بدون جراحی به زاویه ی third-order مناسبی که در قسمت های باکال خلفی مورد نیاز است دست یافت. ممکن است تماس های اکلوزال بالنسینگ در نتیجه ی جبران های third order دندانی ایجاد شوند. دیاگرام پایینی تفاوت عرض اسکلتی و موقعیت عمودی کاسپ را نشان می دهد که می تواند از طریق گسترش عرض اسکلتی به دست آید. تصویر 27-6 A و B اکلوژن بیمار پس از اعمال زاویه ی third order مناسب دندانهای قدامی بهبود یافت.

6 تصویر 27-7 بازتاب نور در نمای فرونتال بسته به زاویه ی third-order قدام بال متفاوت خواهد بود. A بیمار با دندانهای ثنایای.Retroclined به بازتاب نور در بافت های پریودنتال توجه کنید. B بیمار با تمایل محوری صحیح دندانهای ثنایا. به بازتاب نور از یک سوم میانی دندانهای ثنایا توجه کنید. تصویر 27-8 دیسکرپانسی Bolton حین مرحله ی finishing در اکلوژن منعکس شده است. به دلیل کوچک بودن دندانهای ثنایای لترال بال تمایلی به سمت رابطه ی کالس II کانینی وجود دارد. آنالیز بین قوسی مهمترین دندانهایی که در ارتباط با روابط اکلوزالی بررسی می شوند دندانهای کانین و مولرهای اول هستند. ارتودنتیست ها از قدیم مال اکلوژن را در بعد قدامی-خلفی طبقه بندی نموده اند و به این ترتیب آنالیز استاتیک اکلوژن به طور عمده بر اساس رابطه ی مولر اول قرار گرفته است. عالوه بر این دندان کانین در صورتیکه هدف درمان دستیابی به اکلوژن فانکشنال هدایت شده توسط کانین باشد اهمیت عمده ای پیدا می کند.هدف اصلی "نشاندن" دندان کانین در یک رابطه کالس I و دستیابی به جفت شدن خوب این دندان با کانین های مقابل است. دستیابی به رابطه ی اکلوزالی ایده آل در صورت وجود دیسکرپانسی 7 معمول دندان ثنایای قابل مالحظه در اندازه ی دندانها )یعنی یک دیسکرپانسی )Bolton دشوار است. لترال بال و پرمولر دوم پایین مسئول این دیسکرپانسی بین قوسی در اندازه ی دندان هستند 8 چرا که مورفولوژی غیرطبیعی در این دندانها شایع تر است. این امر منجر به اکلوژن غیرایده آلی هم چون تمایل به رابطه ی کالس II کانینی در همان طرف می گردد که حین finishing واضح تر می شود )تصویر 8-.)27 دو نوع اکلوژن به عنوان اکلوژن ایده آل در نظر گرفته می شوند: روابط کاسپ-فوسا و کاسپ-فضای اینترپروگزیمال. شایعترین مشخصه ی دندانهای طبیعی اکلوژن کاسپ-فضای اینترپروگزیمال است. 3 عمده ی مسئولیت عملکری بر عهده ی کاسپ های لینگوال قوس بال و کاسپ های باکال قوس پایین است. کاسپ های باکال پرمولرهای بال و کاسپ های لینگوال پرمولرهای پایین باید در فضای اینترپروگزیمال قرار گیرند. می توان در برخی از بیماران کالس II با overrotation دیستالی کاسپ های باکالی پرمولرهای بال به نحوی که بر فضای اینترپروگزیمال پایین منطبق شوند تا حدی به تصحیح در قسمت قدامی اوربایت و اورجت از مهمترین عوامل در دستیابی به رابطه قدامی خلفی دست یافت. 10 9

7 ی اکلوزالی مناسب به شمار می روند. این دو ویژگی اکلوزالی disclusion دندانهای خلفی حین حرکات پروتروزیو را تعیین می کنند. ممکن است بیش از 50% اوربایت ها بیش از حد طبیعی باشند به این ترتیب در این بیماران تماس ثنایای پایین بر روی سینگولوم سطح لینگوال ثنایاهای بال )مناسب ترین محل برای دریافت نیروهای اکلوزالی( نخواهد بود. نهایتا شیب مناسب سطح لینگوال دندانهای ثنایای بال نیز در فراهم نمودن امکان حرکت قدامی )slide( ثنایاهای پایین در زاویه ای هماهنگ با articular eminence حائز اهمیت است. 11 Arch coordination نیز از نمای فرونتال ارزیابی می شود. به این صورت می توان نشستن مناسب کاسپ ها را مشاهده نمود. عرض های بین کانینی و بین مولری نیز باید با یکدیگر coordinate باشند تا از ایجاد اورجت باکالی بیش از اندازه یا تمایل کراس بایت باکالی جلوگیری شود. ناحیه ی پرمولری نیز به خوبی از نظر عرضی مورد بررسی قرار می گیرد تا از وجود coordination مناسب بین قوس های بال و پایین اطمینان حاصل شود. میدلین ها نیز به برای ارزیابی روابط اینتراکلوزال به کار برده می شوند. باید حین finishing به مشکالت مختصر میدلین توجه کرد. هرگونه دیسکرپانسی بیش از دو میلیمتر باید در مراحل قبلی درمان تصحیح شده باشد. وجود 1 تا 2 میلیمتر دیسکرپانسی )یا بیشتر( بین میدلین ها معمول ناشی از دیسکرپانسی در اندازه ی دندان بوده و احتمال منجر به یک رابطه ی اکلوزالی نامناسب در حداقل یکی از قسمت های باکالی می گردد )رابطه ی کالس II یا کالس III یک طرفه( )تصویر 27-9(. اهداف مرتبط با میدلین در مرحله ی finishing )مخصوصا میدلین فک بال( در گروه finishing خارج دهانی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند. تصویر 27-9 A-C میدلین بیمار نزدیک به 2 میلیمتر به راست منحرف شده است. کانین سمت چپ دارای تمایل کالس III است. اهداف خارج دهانی اهداف خارج دهانی بر پایه ی ادراک زیبایی قرار گرفته اند و اکثر آنها در ارتباط با لبخند هستند. عوامل کلیدی که باید در لبخند در نظر گرفته شوند شامل قوس لبخند نمایش دندانهای ثنایا نمایش لثه باکال کوریدورها پالن انسیزال میدلین ها تمایل third-order ثنایاهای بال و مورفولوژی دندانهای esthetic zone هستند. قوس لبخند

8 قوس لبخند ایده آل در فصل 1 توضیح داده شده است. برای تغییر قابل مالحظه ی قوس لبخند در مرحله ی finishing کار زیادی نمی توان انجام داد. خم های finishing کوچک قادر به اکستروژن یا اینتروژن افتراقی دندانهای قدامی هستند اما این تقریبا تمام کاری است که می توان در این مرحله انجام داد. مسئله ای که در ارتباط با این خم ها وجود دارد پتانسیل وقوع اثرات آنتاگونیست بر اهداف finishing اینتراکلوزال است. یک مثال از این مورد زمانی دیده می شود که اوربایت عالی بوده اما دندانها باید برای دستیابی به یک قوس لبخند ایده آل اکسترود شوند. این جا باید بین دست یابی به یک هدف زیبایی )قوس لبخند ایده آل( و یک هدف اکلوزالی )اوربایت ایده آل( انتخاب کرد. ممکن است بهترین انتخاب compromise کردن باشد. درچنین شرایطی باید اهداف اولیه ی طرح درمان فردی را مجددا بررسی نمود. مهمتر از این باید حدی از compromise برای هر خصوصیت تعیین شود )یعنی از finishing همراه با اوربایت بالی 50% و قوس لبخند صاف یا معکوس اجتناب شود(. میزان نمایش دندانهای ثنایا خانم ها به طور متوسط 2 تا 3 میلیمتر از دندانهای ثنایای خود را حین استراحت و 1 میلیمتر از لثه را میزان نمایش دندانهای ثنایای آقایان در هر یک از این دو موقعیت حدودا به حین لبخند نشان می دهند. 12 میزان یک میلیمتر کمتر است. باید برنامه ای مناسب برای تصحیح هرگونه انحرافی حین مراحل تشخیص و طرح درمان تهیه شود. اهداف مربوط به موقعیت عمودی دندانهای ثنایا باید تا فاز finishing به دست آمده باشند. اقدامات جزئی در این ناحیه باید به alignment مناسب و leveling لبه های انسیزال )در صورتیکه به اقدامات ترمیمی احتیاج نباشد( محدود شود. تالش برای اینتروژن یا اکستروژن قابل مالحظه ی دندانهای ثنایا می تواند باعث پیچیده و طولنی شدن مدت درمان شود. درمان مال اکلوژنهای open-bite همراه با میزان متوسط یا زیادی از نمایش ثنایاها به دلیل دشواری اصالح آنها چالش برانگیز است. وجود یک تمایل به open-bite در فاز finishing این مال اکلوژن امری غیرمعمول نیست. در صورتیکه نمایش بیشتر دندانهای ثنایا مطلوب نباشد تصحیح اوربایت باید تنها از طریق اکستروژن دندانهای قدامی پایین صورت گیرد که از طریق تشدید قوس اسپی پایین میس ر می شود. میزان نمایش لثه میزان و خصوصیات نمایش لثه )قرینگی و روابط مربوط به ارتفاع در دندانهای مجاور( از جوانب مهم لبخند هستند. آقایان عموما هیچ میزانی از لثه ی مارژینال را حین لبخند زدن نشان نمی دهند. از طرف قرینگی لثه و ارتفاع لثه ای دیگر خانم ها حدود 1 میلیمتر از لثه را حین لبخند به نمایش می گذارند. 13 مناسب در قوس بال از مالحظات مهم در زمان قراردهی اولیه ی براکت ها و reposition های حین مراحل نهایی finishing هستند )تصویر 27-10(. می توان میزان نمایش و قرینگی لثه را با اینتروژن یا اکستروژن نسبی هر یک از دندانهای قدامی درون محدوده ی باریک تقریبا 1 میلیمتری تغییر داد. لبه های انسیزالی )در غیاب سایش انسیزال( اغلب باعث

9 بازتاب ناقرینگی های ارتفاع لثه می شوند )تصویر 27-11(. اوربایت عامل محدود کننده ی میزان خم های finishing است. با این وجود در صورتیکه دندانهای قدامی سایش یافته باشند رابطه ی ارتفاع لثه ی دندانها )به جای level لبه ی انسیزال دندانها( حرکات finishing دندانهای قدامی در بعد عمودی را تعیین می کند )تصویر 27-12( 14. در صورت وجود سایش انسیزالی قابل مالحظه محل نهایی لبه ی انسیزال توسط نسبت های مناسب دندانی ارتفاع لثه رابطه با لب بال نسبت تاج/ریشه و اوربایت تعیین می شود )تصویر 27-13(. تصویر درمان به اتمام رسیده در خانمی جوان که لثه ی بال را حین لبخند نمایش می دهد. عدم قرینگی در ارتفاع لثه ی دندانهای ثنایای لترال به چشم می خورد. تصویر A لبه ی انسیزال در صورت نبود سایش دندانی دیسکرپانسی های موجود در ارتفاع لثه را نشان می دهد. B تصحیح لبه های دندانی عموما منجر به ارتفاع مناسب لثه می شوند.

10 تصویر A ارتفاع لثه ای ناکافی در ناحیه ی قدام بال همراه با اوربایت بیش از حد و دندانهای ثنایای سایش یافته. B مکانیک های اینتروژن به منظور دستیابی به ارتفاع لثه ای مناسب در چهار دندان قدامی بال. برای دست یابی به نسبت های مناسب و اوربایت کافی باید دندانهای ثنایا را ترمیم نمود. تصویر عوامل دخیل در موقعیت نهایی لبه ی انسیزال. رابطه ی بین ارتفاع لثه دندانها نسبت های دندانی رابطه ی لب با دندانها نسبت تاج/ریشه و اوربایت موقعیت ثنایاهای بال را در فضا تعیین می کنند. باید اقدامات پریودنتال را به عنوان درمانهای کمکی در دستیابی به اهداف زیبایی پس از finishing بیمارانی در نظر گرفت که نمایش بیش از حد لثه یا ارتفاع های لثه ای غیرقرینه ای دارند. این اقدامات متشکل از ژنژیوکتومی یا افزایش طول تاج )بسته به level استخوان آلوئولر( هستند )تصوی 27-14(.

11 می توان این اقدامات را با جایگزین های پروتزی در بیماران دارای لبه های انسیزال سایش یافته یا اشکال غیرطبیعی از دندانهای انسیزور )مثل )peg lateral ترکیب نمود. نتیجه ی نازیبای شایعی که پس از ژنژیوکتومی یا افزایش طول تاج )که منحصرا در قسمت قدامی صورت گرفته باشد( مشاهده می شود در ناحیه ی انتقالی از دندانهای کانین به پرمولر قرار دارد. به طور ایده آل باید یک step down یک میلیمتری بین این دندانها وجود داشته باشد. در صورت عدم انتقال ژنژیوکتومی به ناحیه ی پرمولرها لثه ی بیش از حد باقی مانده در گوشه های لبخند چشمگیرتر به نظر می رسد )تصویر ) منابع موجود توجه کمتری به ارتفاع لثه ی دندانهای پایین داشته اند. قرینگی و ارتفاع لثه ی دندانهای ثنایای پایین در رابطه با کانین ها فاکتورهای مهمی خصوصا در بیماران بالی 30 سال هستند چرا که دیسکرپانسی بین ارتفاع لثه ی دندانهای مارژین لثه ی پایین در این افراد بیشتر قابل مشاهده است. 12 ثنایای پایین و دندانهای کانین مخصوصا در بیماران دیپ بایت یافته ی ناشایعی نیست )تصویر 27-16(. مارژین لثه در بیماران جوان معمول از لبه ی انسیزال دندانهای قدامی پایین تبعیت می کند. تصحیح این مشکل با level شدن دندانهای کانین و ثنایای سانترال حین فازهای اولیه ی درمان ارتودنسی صورت می گیرد. وجود سطوح سایش یافته در بزرگسالن می تواند تصمیم گیری در مورد محل مناسب ارتفاع لثه را پیچیده کند. با supraeruption دندانهای ثنایا رابطه ی انسیزال خوبی با دندانهای کانین برقرار می شود اما دیسکرپانسی قابل مالحظه ای نیز در ارتفاع لثه ایجاد خواهد شد. باید تصمیمی برای تصحیح این دیسکرپانسی از میان انتخاب های زیر اتخاذ شود: ژنژیوکتومی/افزایش طول تاج به منظور match کردن ارتفاع لثه ها بدون ترمیم دندانها ژنژیوکتومی/افزایش طول تاج و ترمیم )کامپازیت یا ونیر یا روکش(. یک عامل بسیار مهم دیگر در تصمیم گیری از میان انتخاب های فوق نسبت تاج/ریشه است. هر گونه پروسه ی پریودنتال respective استخوانی )افزایش طول تاج( این نسبت را افزایش می دهد بنابرین باید ارزیابی خوبی از ساختار ریشه ی باقی مانده ی نهایی به عمل آید )تصویر 27-17(. تصویر عدم قرینگی در ارتفاع لثه. A ارتفاع لثه ی کرونال دندان ثنایای لترال راست بال بیشتر است. مارژین لثه ی دندان ثنایای سانترال راست بال نیز نسبت به دندان کنترالترالش اندکی کرونالی تر است. B ژنژیوکتومی بر روی دندانهای سانترال و لترال راست بال صورت گرفت. C پس از جراحی.

12 تصویر نمایش بیش از حد لثه در قسمت های باکالی فک بال. ارتفاع لثه ای از کانین یک طرف تا کانین سمت دیگر مناسب هستند. می توان با استفاده از جراحی پریودنتال انتقال مالیمتری بین کانین و پرمولر ایجاد نمود. تصویر دیسکرپانسی بین ارتفاع لثه ی دندانهای ثنایای و کانین های پایین. Supraeruption ثنایای پایین در لبه ی انسیزال مشهود بوده و بازتاب آن در اوربایت به چشم می خورد.

13 تصویر attrition A قابل توجه همراه با supraeruption دندانهای ثنایای پایین. شیوه های مختلف درمان شامل موارد زیر می شوند. B ژنژیوکتومی/افزایش طول تاج برای match کردن ارتفاع لثه ها. با پایین آوردن مارژین لثه مورفولوژی Tapered تر تاج مشاهده می گردد. ممکن است با این روش مثلث های سیاه triangles( )black ایجاد گردند. C ژنژیوکتومی/افزایش طول تاج همراه با ترمیم های اضافی )روکش یا ونیر(. مورفولوژی تاج با نسبت های طبیعی دندان بازسازی شده و نسبت تاج/ریشه نیز افزایش یافته است. D اینتروژن ارتودنتیک همراه با پروسه های ترمیمی. نسبت تاج/ریشه مطلوب تر است. باکال کوریدور اگر هدف زیبایی عریض نمودن باکال کوریدورهای باریک باشد )فصل 1 را ببینید( باید بسیار جلوتر از مرحله ی finishing صورت گیرد. هرگونه گسترش عرضی قوس حین مرحله ی finishing به دشواری حاصل شده و در درازمدت نیز بی ثبات است. پالن انسیزال گاهی اوقات حین پروسه های finishing یک cant در قسمت ثنایای بال در نمای فرونتال قابل مشاهده است. ممکن است این cant محدود به قسمت قدامی بوده یا اینکه کل قوس ماگزیال را در بر گیرد. وجود cant در پالن انسیزال می تواند ناشی از قراردهی نادرست براکت ها مکانیک های غیرقرینه یا cant اسکلتی حقیقی استخوان ماگزیال باشد که حین مراحل اولیه به دلیل جبرانهای دندانی تشخیص داده نشده است. بنابرین تشخیص افتراقی بین cant انسیزال اسکلتی و دندانی حائز اهمیت است. بیمارانی که به دلیل cant اسکلتی ماگزیال دچار cant انسیزال هستند عموما عدم همسانی ارتفاع را بین گوشه ی لب با سطح اکلوزال پرمولرها نشان می دهند )تصویر 27-18(. این نوع cant را می توان حین لبخند نیز با نمایش نابرابر لثه در سمت راست و چپ شناسایی نمود. باید حین تشخیص یک cant ماگزیالری حقیقی )اتیولوژی اسکلتی( از لبخند غیرقرینه )اتیولوژی بافت نرم( دقت نمود. تصحیح یک cant حقیقی ماگزیال دشوار بوده و ممکن است بهترین درمان در صورت بیش از حد بودن این دیسکرپانسی استئوتومی Le Fort I باشد. سایر روش های درمانی جایگزین شامل درمانهای پریودنتیک و پروتزی برای کموفالژ کردن cant هستند )تصویر B را ببینید(. تصحیح cant در بیمارانی که تنها دندانهای قدامی درگیر هستند در مرحله ی finishing دشوار اما امکان پذیر است. یک راه درمان قرار دادن نیرویی اینتروزیو بر روی ناحیه ای است که باید اینترود باید در صورت نیاز به چرخش قسمت قدامی حول مرکز مقاومت از دو شود )تصویر 27-19( cantilever )با نیروی مساوی و مخالف که باعث ایجاد کوپل می شوند( برای اینتروژن یک سمت و اکستروژن سمت مقابل استفاده نمود )تصویر A(. راه دوم برای چرخش حول مرکز مقاومت قرار دادن یک cantilever درون auxiliary tube قسمت قدامی است )تصویر B(.

14 تصویر cant A اکلوزال ماگزیال در سمت چپ مشخص است. لثه تنها در commisure لب سمت چپ مشاهده می شود. cant B با درمان پروتز کموفالژ شده است. تاج دندانها در سمت راست طویل و در سمت چپ کوتاه شدند. تماس های اینترپروگزیمال با میدلین صورت موازی تر شده اند.

15 تصویر اینتروژن آرچ آسیمتریک برای تصحیح cant اکلوزال قرار داده شده است. A یک اینتروژن آرچ اینچی از سیم نیکل تیتانیوم به قسمت دیستال ثنایای لترال چپ بال tie شده است. یک سیم پیوسته ی استنلس استیل اینچی از ثنایای سانترال راست بال به ثنایای لترال چپ بال و داخل براکت این دندانها tie شده است. این سیستم نیرو یک نیروی اینتروزیو )فلشهای زرد( و یک گشتاور در مرکز مقاومت ( فلش منحنی قرمز( قسمت قدامی ایجاد می کند. B طی 1 ماه شرایط تصحیح می شود. Cant اصالح شده و دیسکرپانسی میدلین بهبود یافته است. میدالین ها قابل توجه ترین حالت دیسکرپانسی بین میدلین های دندانی بال و پایین عموما در انتهای درمان مشاهده می شود که اتفاقا دشوارترین زمان برای اصالح این دیسکرپانسی به شمار می رود. محدوده ی تصحیح حدودا یک میلیمتری در هر طرف هر دو قوس برای دستیابی به تطابق میدلین ها در حین finishing وجود دارد. عمده ترین حرکت دندانی قابل استفاده برای تصحیح میدلین در مرحله ی finishing حرکت tipping است. باید بر این نکته تاکید نمود که دیسکرپانسی مختصر در میدلین بال از نظر زیبایی قابل و عموما باعث هیچ گونه مشکل عملکردی نمی گردد. قبول بوده گاها رابطه ای بین cant انسیزال و دیسکرپانسی میدلین وجود دارد. ممکن است با تصحیح cant انسیزال مشکل میدلین نیز بهبود یابد )تصویر را ببینید( با این وجود ممکن است در بعضی موارد مشکل میدلین تشدید شود. باید تمام خصوصیات لبخند را در کنار یکدیگر در نظر گرفت اصالح یک خصوصیات باید باعث بهبود یا حداقل حفظ خصوصیات دیگر شود. روش مورد استفاده برای تصحیح مشکالت میدلین در مرحله ی finishing عمدتا بر استفاده از کراس الستیک های قدامی تکیه دارد. در بعضی موارد می توان از ترکیبی از الستیک کالس II در یک سمت و الستیک کالس III در سمت دیگر استفاده نمود. این روش ساده به نظر می رسد اما می تواند در صورت استفاده ی بی رویه منجر به اثرات سوء جدی شود. ارتودنتیست باید هنگام کاربرد این روش با استفاده ی دراز مدت از الستیک ها مراقب اثرات سوئی باشد که ممکن است در ابعاد عمودی و عرضی روی دهند. ممکن است cant پالن اکلوزال در جهت عمودی در نتیجه ی مولفه ی عمودی نیروی کراس الستیک قدامی روی دهد )تصویر 27-21(. چرخش قوسهای دندانی در پالن transverse حول محور y در نتیجه ی استفاده از الستیک های کالس II یا کالس III می تواند باعث ایجاد تمایل کراس بایت در یکی از قسمت های باکال و تمایل Brodie bite در طرف دیگر گردد )تصویر 27-22(. 21 روش نهایی در تصحیح میدلین دندانی در مرحله ی finishing استفاده از یک cantilever همراه با نیروی فعالی در طول محور x است. دندانهای قدامی بال به عنوان یک قسمت در نظر گرفته می شوند و نیرو به سطح براکت این قسمت وارد می گردد. واحد انکورج )قسمت خلفی( از دندانهای مولر و پرمولر تشکیل شده است. پالتال آرچ به منظور متعادل ساختن گشتاور چرخشی و نیروی لینگوالی بر واحد انکورج )یعنی سمت کوپل یا جایی که cantilever وارد آن می شود به کار برده می شود )تصویر 23-.)27

16 تصویر A گشتاور ایجاد شده توسط دو cantilever با نیروهای هم اندازه در جهات مخالف. B گشتاور ایجاد شده توسط یک cantilever با یک کوپل منفرد که به تیوب auxiliary در قسمت قدامی tie شده است. در هر دو وضعیت از یک ترانس پالتال آرچ به عنوان یک واحد انکورج منسجم به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء استفاده شده است. تصویر اثرات عمودی ایجاد شده توسط یک کراس الستیک قدامی. مولفه ی عمودی نیروی الستیک که برای تصحیح دیسکرپانسی میدلین به کار رفته است می تواند باعث cant پالن انسیزال شود.

17 تصویر الستیک های کالس II و کالس III باعث ایجاد چرخش حول محور y می شوند. تمایل به Brodie bite در سمت الستیک کالس III و تمایل یه کراس بایت در سمت الستیک کالس II ایجاد می شود. تصویر روش اصالح انحرافات جزئی در میدلین. A دندانهای ثنایا با انحراف 2 میلیمتری میدلین به سمت چپ tip شده اند. B سیستم نیرو در محل قرار گرفته است )برای تصویر شماتیک D را ببینید.(. ترانس پالتال آرچ گشتاور روی قسمت خلفی را متعادل می کند in(.)mesial یک continuous base arch که دندانهای ثنایا را bypass می کند باعث جلوگیری از اکستروژن آنها حین tipping می شود. می توان cantilever را مستقیما به قسمت قدامی tie کرد. الستیک برای راحتی بیمار قرار داده شده است. C نیروی ناشی از cantilever دندانها را در جهت تصحیح میدلین tip می کند. D سیستم نیرو.

18 تمایل محوری third-order دندان ثنایای باال مالحظات زیبایی تمایل محوری ثنایای بال نه تنها در نمای نیم رخ بلکه در نمای فرونتال نیز حائز اهمیت است. رویداد شایعی که در مراحل نهایی درمان خصوصا در بیمارانی که دندان کشیده اند روی می دهد تورک لینگوالی بیش از حد تاج است. با وجود اینکه می توان این رویداد را به سادگی در نمای لترال اصالحات third-order دندانی حرکات دشوار مشاهده کرد از نمای فرونتال نیز قابل تشخیص است. 22 و زمانبری هستند. با تصحیح ریشه نیازمند ریمادلینگ وسیع استخوانی هستیم هم چنین اثرات جانبی هم چون مهاجرت مزیالی مولرهای بال نیز به شیوع رخ می دهند. شاید بهترین راه رسیدن به این هدف در بیمارانی که دندان برخی از مکانیک های جایگزین در کشیده اند حفظ نسبت مناسب گشتاور/نیرو حین فاز رترکشن باشد. 23 فاز finishing شامل auxiliary torquing spring هستند )تصویر 27-24(. در صورتی که تنها به تصحیح ریشه نیازمندیم باید در ممانعت از flaring دندانهای ثنایا دقت کنیم. این اقدام توسط cinch کردن آرچ وایر یا lace کردن کل آرچ صورت می گیرد. کلنسین باید از اثر rowboat که توسط تصحیح ریشه استفاده ی همزمان از الستیک های کالس II برای اجتناب ایجاد می شود آگاه باشد )تصویر 27-25(. 24 از این اثر توصیه می شود. عالوه بر این هنگام استفاده از torquing spring وقوع یک خمیدگی )bowing( مختصر در قسمت قدامی به خاطر وجود نیروهای لترالی اینتروزیوی که بر قسمت خلفی وارد می شود مورد انتظار است. تصویر A دندانهای ثنایا بالی upright همراه با تمایل به کراس بایت قدامی. Torquing spring گشتاور قدامی و نیروی اکستروزیوی که در قسمت قدامی مورد نیاز است را تولید می کند. قوس بال برای اجتناب از ایجاد فضا به یکدیگر lace شده اند. B تصحیح وضعیت پس از 1 ماه دیده می شود. C اصالحات نهایی حدودا طی 3 ماه.

19 تصویر اثر Rowboat ایجاد شده توسط گشتاورهای تصحیح کننده ی لینگوالی ریشه )حرکت فاسیال تاج(. مورفولوژی دندان مورفولوژی دندان در ناحیه ی قدامی یا esthetic zone از اهمیت اساسی برخوردار است. دندان ثنایای لترال بال دندانی دراین قسمت است که اغلب مورفولوژی غیرطبیعی دارد. ثنایای سانترال بالی غیرطبیعی شیوع کمتری دارد. باید در فاز تشخیص و طرح درمان برنامه ای مقدماتی در ارتباط با توزیع فضا برای ترمیم دندانهایی با مورفولوژی غیرطبیعی تهیه نمود. دخیل نمودن یک دندانپزشک ترمیمی و یک پریودنتیست در فاز طرح درمان اقدام مناسبی است. ارتباطات درون گروه درمانی در فاز finishing بسیار مهم بوده و به تعیین هر گونه حرکت دقیق ارتودنتیک مورد نیاز کمک می کند. بسیاری از پروسه های ترمیمی باید در ترکیب با اقدامات پریودنتال به کار روند تا بهترین نسبت های دندانی را به دست آورند. نسبت های دندانی عالوه بر طول و عرض دندان تحت تاثیر موقعیت مارژین لثه نیز قرار دارند. می توان این عوامل را توسط ترکیبی از اقدامات دندانپزشک ترمیمی و پریودنتیست تغییر داد. شکل دندان ثنایا و راه درمان ترمیمی )بیلدآپ کامپوزیتی ونیر یا روکش( موقعیت دندان لترال غیرطبیعی را درون قوس تعیین می کند. 15 حفظ ارتباط خوب با دندانپزشک ترمیمی در دستیابی به نتایج زیبایی عالی حائز اهمیت اساسی است. اصالح مختصر کانتور لبه ی انسیزال دندانهای قدامی بال مخصوصا دندانهای کانین در انتهای درمان می توان لبه ی انسیزال دندانهای قدامی که ترک انسیزال کوچکی دارند اغلب بیماران توصیه می شود. 25 را نیز پس از اکستروژن )که قبال صورت گرفته است( کانتور نمود. به این ترتیب ممکن است در صورت نمایش لثه حین لبخند بیمار یک پروسه ی ژنژیوکتومی یا افزایش طول تاج اضافی نیز مورد نیاز باشد. تغییر مورفولوژی دندان کانین برای تقلید ظاهر دندان لترال در بیمارانی با ثنایاهای لترال غائب مادرزادی که توسط جایگزینی دندان کانین درمان شده اند معمول در مراحل اولیه ی درمان صورت می گیرد و تنها جزئیات کمی برای مراحل finishing باقی گذاشته می شود )تصویر 27-26(. دندانهای پرمولری که جایگزین دندان کانین می شوند نیز باید به منظور اجتناب از تداخالت بالنسینگ در ناحیه ی

20 کاسپ های لینگوال کانتور شوند. مالحظه ی مهمی که معمول در زیبایی دندان کانین جایگزین نادیده گرفته می شود emergence profile این دندان است. ایجاد تورک لینگوالی قابل توجه ریشه ی دندان کانین برای بازسازی آناتومی دندان ثنایای لترال ضروری است. این جزئیات کوچک امکان تقلید از ثنایای لترال را افزایش داده و امکان دستیابی به نتیجه ی زیبایی بهتری را برای دندانپزشک ترمیمی فراهم می کند )تصویر 27-27(. آخرین موقعیتی که اشکال غیرطبیعی مورفولوژی دندانی را حین مرحله ی finishing نشان می دهد لینگوال فوسای برجسته ی دندانهای ثنایای بال است. این مورفولوژی غیر طبیعی تاج بیشترین شیوع را ریج های مزیالی و دیستالی مجاور فوسا در این بیماران در جمعیت های آسیایی و آفریقایی دارد. 26 برجسته بوده و از تماس بین کاسپی خوب در قسمت باکال ممانعت می کنند. کوتاه نمودن ارتفاع این ریج ها در دستیابی به یک اکلوژن خلفی بهتر توصیه می گردد. تصویر A-C کانتور کردن زودهنگام دندانهای کانین برای تداعی شدن مورفولوژی دندان ثنایای لترال.

21 تصویر A بیماری با دندان کانین جایگزین که نتایج زیبایی خوبی را نشان می دهد. B به کاهش برجستگی کانینی و emergence profile مشابه با دندان لترال ماگزیالری توجه نمایید. اهداف رادیوگرافیک تهیه ی یک رادیوگراف پانورامیک همواره درست پیش از آغاز مرحله ی finishing برای ارزیابی زوایای ریشه و توازی ریشه ها توصیه می گردد. به طور شایعی مشکالتی در زوایای second-order ثنایاهای لترال بال پرمولرهای پایین و دندانهای مجاور ناحیه ی دندان کشیده شده پیدا می شوند )تصویر 28-27(. از نظر بالینی دیسکرپانسی های موجود در مارژینال ریج ها نیز روش خوبی برای یافتن دیسکرپانسی های احتمالی در زوایای ریشه هستند. با این وجود رادیوگرافی پانورامیک شواهد بهتری از موقعیت زاویه و توازی ریشه ها فراهم می کند. تصویر رادیوگرافی درمان به اتمام رسیده در بیماری که چهار دندان پرمولر را کشیده است )پرمولرهای اول بال و پرمولرهای دوم پایین( و alignment ریشه ی ضعیفی در پرمولرهای اول پایین و لترال های بال دارد. می توان مشکالت موجود در زوایای ریشه در پانورامیک finishing را به مورفولوژی غیرطبیعی دندان و/یا خطا در قراردهی براکت ها نیز نسبت داد. این مشکل خصوصا در قسمت باکال وضوح پیدا می کند چرا که در اینجا دسترسی برای قراردهی براکت کافی نبوده و شیوع پرمولرهایی با اشکال غیرطبیعی بال است. توازی ریشه ها به سه دلیل حائز اهمیت است. اول اینکه بار اکلوزال نیروها به صورت مناسبی از طریق محور طولی دندان توزیع خواهد شد. دوم پتانسیل ریالپس در بیمارانی که تنها تاج tip شده و ریشه در نهایتا در صورت نزدیکی ریشه ها به یکدیگر احتمال موقعیت مناسب خود قرار ندارد بیشتر است. 27 وقوع مشکالت پریودنتال ایجاد می گردد. با این وجود دلیلی که برای مورد آخر آورده شده است توسط منابع موجود حمایت نمی شود هیچ اثر سوئی در پریودنشیوم بیمارانی که درمانشان با نزدیکی ریشه ها پایان یافته است دیده نمی شود. 28

22 رادیوگراف پانورامیک finishing در ارزیابی تحلیل ریشه نیز مفید است. ممکن است ارتودنتیست بخواهد در صورت مشاهده ی تحلیل ریشه ی اپیکال خارجی طول زمان مرحله ی finishing را کاهش دهد. با وجود اینکه تحت نظر گیری بیمار برای تحلیل ریشه در حین 6 ماه اول درمان توصیه شده تحلیل ریشه معمول بر روی رادیوگراف پانورامیک finishing مورد توجه قرار می گیرد. است نهایتا دو نکته ی مهم دیگر از یک رادیوگراف پانورامیک به دست می آید: وجود هرگونه اختالل در سالمت پریودنتال و زاویه ی رویشی مولرهای سوم. در صورت تاخیر رویش مولرهای دوم یا اتمام درمان ارتودنسی پیش از رویش کامل مولرهای دوم باید موقعیت و الگوی رویش آنها را ارزیابی نمود )تصویر 27-29(. تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال معمول تنها در مراحل finishing و به منظور تهیه ی یک نمای جزئی تر از یافته های قابل توجه مشاهده شده در رادیوگراف پانورامیک هم چون تحلیل وسیع ریشه توازی ریشه ها بین دندانهای مجاور ناحیه ی ایمپلنت یا شواهد از دست رفتگی استخوان پریودنتال به کار می روند. تصویر رادیوگرافی پانورامیک باید قبل از برداشتن دستگاه و برای ارزیابی اپکس ریشه ها توازی ریشه ها و وضعیت دندانهای رویش نیافته تهیه شود. این تصویر پانورامیک یک دندان مولر دوم با الگوی رویشی غیرطبیعی را نشان می دهد که تنهت پس از برداشتن مورد توجه قرار گرفته است. اهداف عملکردی دستیابی به یک اکلوژن فانکشنال مناسب هدف تمام درمانهای ارتودنسی است. با این وجود همانطور که در فصل 1 گفته شد تعریف یک اکلوژن فانکشنال ایده آل کامال مشخص نیست. در کل اکلوژن mutually protected هدف ایده آل به شمار می رود. داشتن حداکثر تعداد تماس اکلوزال طبیعی حین maximum intercuspation برای دست یابی به اکلوژن ایده آل حین مرحله ی finishing حائز اهمیت است. با وجود اینکه انطباق رابطه ی مرکزی با

23 اکلوژن مرکزی هدفی است که توسط برخی کلنسین ها پیشنهاد شده است وجود یک دیسکرپانسی کوچک بین این دو رابطه ی اکلوزالی قابل قبول است centric(.)long 11 استاندارد حرکات لترالی فکی disclusion کانین است اما group function نیز قابل قبول است. از آن مهمتر عدم حضور هرگونه تماس بالنسینگ است. Disclusion کانین یک عامل مهم حمایت کننده در بیمارانی است که تحت هرگونه درمان زیبایی ناحیه قدامی قرار می گیرند )ونیرها کامپازیت ها یا روکش های پرسلنی(. نهایتا دندان های قدامی باید دندانهای خلفی را حین حرکات پروتروزیو disclude نمایند. باید تمام این حرکات را حین مرحله ی finishing ارزیابی نموده و تنظیمات مناسب در زوایای تاج را )نسبت به tip و تورک( اعمال نمود. می توان تنظیمات کوچک را پس از برداشتن دستگاه انجام داد )مثال تنظیم سطوح اکلوزال با دستگاههای روتاری( با این حال این تغییرات باید به میزان حداقل صورت گیرند چرا که محدودیتی در میزان ساختار دندانی قابل حذف وجود دارد. Overcorrection تصحیح چرخشی تصحیح عمودی می توان مفهوم overcorrection را حین مرحله ی finishing برای alignment )اصالحات first- overcorrection و مال اکلوژن های خاصی به کار برد ,10 طبق باور برخی افراد )order دندانهای چرخیده خصوصا در قسمت قدامی تحتانی این دندانها برای ثبات نتایج درمان ضرورت دارد. می از آنجا که ریالپس چرخش دندانی ( میزان آن و تا حد مشخصی جهت آن( غیرقابل پیش بینی است 34 توان overcorrection را در مورد آن به کار نبرد. Overcorrection می تواند در برخی مال اکلوژن ها از جمله بیماران open bite و دیپ بایت سودمند باشد. این پروسه به صورت ایده آل باید حین قراردهی اولیه ی براکت ها آغاز شود اما کلنسین می تواند openbite حین مرحله ی finishing نیز این پروسه را بهبود بخشد. براکت ها باید در بیماران دارای تمایل 0.5 میلیمتر ژنژیوالی تر و در بیماران دیپ بایت 0.5 میلیمتر انسیزالی تر قرار داده شوند. وضعیت های finishing خاص کشیدن دندان ثنایای پایین کشیدن دندان ثنایای پایین باعث ایجاد یک دیسکرپانسی Bolton )در اندازه ی دندان( می شود که finishing ارتودنسی را پیچیده می کند. در صورت نبود دیسکرپانسی در اندازه ی دندانها )یعنی زمانی که میزان دندان ها در قوس پایین بیش از اندازه زیاد باشد( بیمار عموما رابطه ی کانینی کالس I همراه با اورجت بسیار زیاد یا اورجت ایده آل همراه با تمایل به رابطه ی کانینی کالس III پیدا می کند )تصویر.)30-27

24 مشکل دیگری که به طور شایعی در موارد کشیدن دندان ثنایا روی می دهد ایجاد مثلث های سیاه اینترپروگزیمال در قسمت ثنایای پایین است )تصویر 27-31(. کاهش مختصر مینای اینترپروگزیمال و/یا reapproximation ریشه های دندانهای پایین به منظور انتقال نقطه ی تماس به سمت لثه و کاهش اندازه ی مثلث های سیاه صورت می گیرد. این پروسه تا اندازه ای اورجت را زیاد می کند چرا که میزان بیشتری از ساختار دندانی ثنایاهای پایین برداشته شده و منجر به افزایش دیسکرپانسی بین قوسی سایز دندانها می شود. نهایتا باید تالش زیادی صرف coordinate کردن قوس ها حین بستن فضای ناشی از کشیدن ثنایای پایین نمود. کشیدن دندانهای ثنایای پایین می تواند منجر به کاهشی در فاصله ی بین کانینی و به این صورت ممکن است اورجت بیش از اندازه ی کانینی ایجاد شود )تصاویر B نیز بشود 35 و را ببینید(. تصویر A-C درمان بیماری با کشیدن دندان ثنایای پایین با اورجتی ایده آل به اتمام رسیده است اما در سمت راست تمایل رابطه ی کالس III به چشم خورده و تماس بین دندانها نیز ضعیف است. کانتورهای لثه ای مخصوصا در ناحیه ی دندان کشیده شده ایده آل نیستند. تصویر مثلث های سیاه اغلب در بیماران بزرگسالی مشاهده می شوند که دندان ثنایای پایین را کشیده اند. اورجت کانین بیش از حد زیاد است. اتمام درمان با دندانهای شیری Finishing در بیماری با دندان دائمی غائب )اغلب پرمولرهای دوم( و مولر شیری انکلیوز یا overretained چالش برانگیز است. برخی کلنسین ها از کشیدن مولر شیری و بستن فضا حمایت می کنند در حالیکه سایرین معتقدند که باید مولر شیری را تا جای ممکن نگه داشت و فضای آن را متعاقب از وسعت finishing و detailing وابسته به اهداف دست دادنش با یک ایمپلنت یا بریج ترمیم نمود. 36 اولیه ی درمان هر بیمار بوده و باید در مورد هر گونه compromise برنامه ریزی شده در اکلوژن قسمت باکالی با بیمار و/یا والدینش صحبت نمود.

25 finishing کردن دندانهای ضعیف حین Bypass در برخی شرایط خاص بالینی ممکن است پس از تهیه ی یک رادیوگراف پانورامیک شواهدی از تحلیل ریشه ی موضعی وجود داشته باشد. در این شرایط دو راه وجود دارد: به حداقل رساندن زمان مرحله ی finishing یا bypass کردن دندان آسیب دیده به منظور اجتناب از هرگونه نیروی دائمی کننده ی تحلیل ریشه. تصویر راه دوم را حین مرحله ی finishing نشان می دهد. باید از اصول بیومکانیکی صحیح برای دستیابی به حرکت مطلوب دندانی با حداقل اثرات جانبی )هدف ایده آل مرحله ی )finishing استفاده نمود. جایگزینی کانین در موارد غیاب مادرزادی دندان لترال تغییر مورفولوژی دندانهای کانین هنگام جایگزینی آنها به عنوان دندانهای ثنایای لترال کار دشواری است. به طور ایده آل باید عمده ی تغییرشکل کانین را مراحل اولیه درمان انجام داد. حین مرحله ی finishing تنها باید تغییرشکل های جزئی و با مشورت دندانپزشک ترمیمی صورت گیرند. یکی از چالش برانگیزترین مسائل زیبایی که در چنین شرایطی برای دندانپزشک ترمیمی پیش می آید ارتفاع لثه است. در بیماری با ساختار لثه ای طبیعی ارتفاع لثه ی پرمولری که جایگزین کانین می شود معمول 1 تا 1.5 میلیمتر اکلوزالی تر از کانین و ارتفاع لثه ی کانین نیز معمول هم سطح با ثنایای سانترال است. کانین جایگزین شونده به جای دندان لترال باید برای دستیابی به ارتفاع مناسب لثه اندکی اکسترود )حدود 0.5 تا 1 میلیمتر( شود. تنها راه درمانی برای پرمولری که جایگزین کانین می شود پروسه ی respective پریودنتال است. با این وجود باید در انجام این پروسه ی پریودنتال احتیاط کرد چرا که ارتفاع تاج آناتومیک پرمولر بسیار کوچکتر از کانین بوده و چنین پروسه ای می تواند باعث عریان شدن سمنتوم روی قسمت فاسیال دندان پرمولر شود. چالش دیگری که در ارتباط با جایگزین کردن کانین وجود دارد کانتور نمودن کاسپ لینگوال پرمولر اول بال است. این کاسپ باید عمدتا بنابه دلیل فانکشنال کوتاه شود تا از تداخالت بالنسینگ حین disocclusion اجتناب شود. برای اجتناب از حساسیت پس از درمان باید از برداشتن مقادیر زیادی از ساختار دندان خودداری نمود.

26 تصویر A و B بیماری با تحلیل ریشه ی وسیع در دندان لترال راست بال. C این دندان با استفاده از مکانیک های bypass segmental شده است تا کانین را درون قوس قرار دهد. یک تکه سیم استنلس استیل اینچی از مولر راست بال تا پرمولر اول قرار داده شده است. یک ترانس پالتال آرچ )اینجا دیده نمی شود( این قسمت را به سمت دیگر آرچ متصل می کند. یک تکه سیم بتا تیتانیومی CNA اینچی از مولر تا کانین tie شده است. ژئومتری حاصل شامل یک سیستم نیروی دو کوپل است که tip دیستالی بر روی تاج و نیروی اینتروزیوی بر روی کانین در second order تولید می کند. از طریق یک الستیک عمودی با نیروی اینتروزیو مقابله شد. D اصالح موقعیت کانین در 4 هفته. جزئیات نهایی کانین با قسمت کردن سیم بدون درگیر کردن ثنایای لترال راست بال صورت گرفت. ناحیه ی بی دندانی برای ایمپلنت یکی از شایعترین اشتباهات حین آماده سازی ناحیه ی بی دندانی برای دریافت ایمپلنت باقی نگذاشتن فضای کافی است. حداقل فضایی که باید برای ایمپلنت باز شود حدودا 6 میلیمتر است. این اندازه ناشی از عرض مزیودیستالی 3.5 میلیمتری fixture و فضای 1 میلیمتری در مزیال و دیستال fixture است که برای پاپیالی درون فضای اینتروپروگزیمال در نظر گرفته می شود. 37 دندانپزشک ترمیمی نه تنها با مشکل فضا در سطح کرونال رو به رو خواهد بود بلکه در سطح اپیکال نیز مشکلی در ارتباط با زاویه ی ریشه ی دندانهای مجاور ناحیه ی ایمپلنت خواهد داشت. از آنجا که ایجاد فضا در سطح کرونال معمول توسط مکانیک push coil صورت می گیرد ریشه ی دندان ها به درون فضای ایمپلنت tip خواهد شد )تصویر 27-33(. باید حین finishing گشتاورهای مناسبی برای تصحیح ریشه بر روی دندانهای مجاور ناحیه ی ایمپلنت قرار داد تا بتوان به حداقل 6 میلیمتر فضا در کل

27 طول ناحیه ی ایمپلنت دست پیدا کرد. توجه به این نکته مهم است که پیشرفت های جدید در شکل fixture ایمپلنت )ایمپلنت هایی با شکل آناتومیک( امکان انحراف بیشتری از این مقدار را فراهم می سازند )تصویر 27-34(. کلید موفقیت در چنین بیمارانی با درمانهای بین بخشی هماهنگی بین ارتودنتیست جراح و متخصص پروتز است. تصویر A مکانیسم push coil تاج ها را از هم دور و ریشه ها را به یکدیگر نزدیک می کند. X-ray B تقارب ریشه را به صورتی نشان می دهد که فضایی در قسمت اپیکال برای قرار دادن ایمپلنت وجود ندارد.

28 تصویر ایمپلنت هایی با اشکال آناتومیک امکان قراردهی fixture ها را در محل تقارب ریشه های دندانی مجاور فراهم می سازند. کاهش ساختار دندانی اینترپروگزیمال حین finishing کاهش دندانی اینترپروگزیمال عموما زمانی توصیه می گردد که دیسکرپانسی هایی در اندازه ی دندان ها وجود داشته باشد. این روش بعضی موارد حین finishing نیز توصیه می شود. این پروسه به منظور از آنجا که میزان دستیابی به روابط اکلوزالی بهتر در مراحل finishing مورد استفاده قرار می گیرد. 25 مینای اینترپروگزیمال قابل حذف محدود است باید دیسکرپانسی های اندازه ی دندان را در مرحله ی تشخیص ارزیابی نمود تا بتوان از راه حلهای عجولنه و دقیقه ی آخری در مرحله ی finishing و حساسیت دندانی در دراز مدت اجتناب کرد. بنابرین می توان به جای کاستن بی رویه ی از اندازه ی دندان در نتیجه ی تشخیص و طرح درمان نامناسب تنها به میزان مختصری از عرض اینترپروگزیمال دندانهای خاصی کاست که مورفولوژی غیرطبیعی داشته و در ایجاد دیسکرپانسی دخیلند )معمول بین دندانهای لترال بال و پرمولرهای دوم پایین(. 8 II همراه با مکانیک های کالس Finishing معمول اصالح مال اکلوژن با استفاده از الستیک ها یا دستگاه های بین قوسی کالس II از طریق چرخش ساعتگرد پالن اکلوزال حاصل می شود. نتیجه ی آن finish دندانهای ثنایای ماگزیال همراه با زاویه ای retroclined است)تصویر 27-35(. برای حل این مشکل باید تورکی را به دندانهای قدامی اعمال نمود. این اقدام با استفاده از سیستم براکتی با تورک بسیار زیاد در دندانهای قدامی )یعنی 17 درجه

29 یا بیشتر( یا کاربرد تورک باکالی تاج در آرچ وایر )از طریق خم های اختصاصی یا افزودن یک قوس اسپی مالیم( صورت می گیرد. روش دیگر شامل استفاده از یک torquing spring است که گشتاوری را به دندانها اعمال می نماید که منجر به تصحیح زاویه ی ریشه ی آنها می گردد )تصویر را ببینید(. تصویر تغییرات درمانی با مکانیک های کالس.II تغییرات پالن اکلوزال و دندانهای ثنایای بالی retroclined و اکسترود شده )تغییرات درمانی به رنگ آبی نشان داده شده اند( قابل مشاهده هستند. توالی finishing تصویر 27-1 یک نمای شماتیک و فهرستی را نشان می دهد که می تواند توسط کلنسین ها برای finishing درمان ارتودنسی به کار گرفته شود. اولین اهدافی که باید مورد توجه قرار گیرند اهداف third-order هستند چرا که تصحیح آنها معمول زمانبرترین قسمت درمان است. تمایل باکولینگوال قسمت قدامی بال در مرحله ی finishing بنا به دلیل اکلوزالی و زیبایی حائز اهمیت است. تمایل محوری مناسب دندانهای ثنایا عاملی کلیدی در دست یابی به اکلوژن باکالی خوب و لبخندی زیبا است. عوامل اصلی دخیل در دست یابی به این تمایل محوری قدامی فوقانی صحیح دندان ثنایا و coupling براکت و سیم هستند. به این ترتیب می توان بسته به تمایل باکولینگوالی موجود دندان و رابطه ی براکت نسبت به پالن اکلوزال آرچ وایر مخصوصی با load deflection rate متوسط-تا-پایین )هم چون آرچ وایر بتا تیتانیومی CNA اینچی Inc. ).CA San Marcos Ortho Organizers را انتخاب نمود. برای مثال در صورت وجود تمایل لینگوالی در تاج دندانهای ثنایای بال برای دست یابی به تمایل باکولینگوالی صحیح نیازمند گشتاور پادساعتگردی هستیم که توسط coupling بین سیم و براکت تولید می شود. راه دیگر افزایش ابعاد سیم چهارگوش در یک سیستم براکتی از پیش تنظیم شده )برای مثال یک سیم اینچی در slot براکتی با سایز اینچ( در حال تالش برای

30 حفظ load deflection متوسط )دست یابی به گشتاور مطلوب( یا افزودن خم هایی به آرچ وایر موجود برای ایجاد کوپل است. راه های دیگر شامل انتخاب براکت مناسب در بیمارانی که از دست دادن کنترل third-order ثنایا در آنها انتظار می رود یا تغییر سایز slot براکت از اینچ به اینچ در قسمت قدامی است. تورک تا حد قابل توجهی توسط تاثیر ابعاد آرچ وایر و شکل لبه ی آن و همچنین ابعاد slot براکت قرار دارد. 38 می توان زوایای مناسب third-order را در دستگاه straight-wire از طریق آرچ وایرهای چهارگوشی به دست آورد که درون براکت های prescription خاصی درگیر شده اند که قادر به اعمال تورک دستگاه هستند. کاربرد سیم بتا تیتانیومی CNA اینچی ( Organizers Ortho thirdorder )Inc. برای تصحیح third-order اضافه بر روی یک دندان خاص توصیه می شود. خم های را فراهم می کند تعبیه می شوند تا تمایل در این آرچ وایر که load-deflection rate مناسبی 39 محوری باکولینگوال مناسب به دست آید. پس از رسیدن به اهداف third-order می توان اهداف second-order را مورد توجه قرار داد. تنظیمات در این پالن بسیار زمانبر هستند چرا که آنها شامل اصالح ریشه نیز می گردند. در صورت دستیابی به تمام اهداف third-order می توان از آرچ وایر بتا تیتانیومی CNA اینچی secondorder Inc.( )Ortho Organizers یا آرچ وایر round استیل اینچی برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. این اقدام امکان تصحیح دیسکرپانسی های مارژینال ریج ها و مشکالت موجود در توازی ریج ها را فراهم می کند. گام نهایی در finishing تصحیح مشکالت first-order است. این مشکالت معمول از نمای بالینی مشخص بوده و به سرعت تصحیح می شوند. در بسیاری از موارد تنها خم های تصحیحی کوچکی مورد نیاز هستند. می توان این اصالحات را باwedge auxiliary plastic rotation هایی بر روی براکت ها یا از طریق ایجاد خم های کوچکی در آرچ وایر بتا تیتانیومی CNA اینچی ( Ortho Inc. )Organizers یا آرچ وایر استیل اینچی نیز به دست آورد. تمام خم های finishing قرار گرفته در یک آرچ وایر منتج به یک V-bend یا یک step-bend می از آنجا که تمام این خم ها دارای اثرات جانبی عمودی و تمایالت چرخشی بر روی دندانهای شوند. 40 مجاور هستند باید در کاربرد آنها دقت کرد )تصویر 27-36(. اهداف بین قوسی آخرین اهدافی هستند که در مرحله ی finishing مورد توجه قرار می گیرند. در بسیاری از موارد تنظیمات درون قوسی که در بال گفته شده اند منجر به اکلوژن خوبی می گردند. می توان برای دستیابی به تماس کاسپی خوب در قسمت های باکال الستیک های عمودی را برای بازه ی زمانی کوتاهی )معمول 2 تا 3 هفته( به کار برد. دقت به این نکته مهم است که با وجود اینکه برخی ارتودنتیست ها حین فاز retention منتظر وقوع و ممکن است در برخی بیماران نیز settling اکلوژن هستند میزان settling غیرقابل پیش بینی بوده 41

31 اصال روی ندهد. باید در استفاده از الستیک ها در مراحل finishing نیز دقت نمود. استفاده ی طولنی مدت از الستیک های عمودی در کنار آرچ وایرهای سبک یا بدون آرچ وایر می تواند منجر به تغییر شکل قوس و/یا تمایل لینگوالی دندانها شود )تصویر 27-37( چرا که نیروی اعمال شده توسط الستیک در باکال مرکز مقاومت آنها قرار دارد )تصویر C را ببینید(. تصویر step-bend های روی سیم های finishing قادر به ایجاد اثرات نامطلوبی هستند. تصویر A استفاده ی طولنی مدت )6 هفته یا بیشتر( از الستیک های عمودی بدون کاربرد سیم یا همراه با سیم های بسیار سبکی که برای نشاندن اکلوژن به کار می روند می تواند بر روی شکل قوس بال تاثیرگذار باشد. B اکلوژن خوب باکالی به هزینه ی آسیب به شکل قوس و )C( third-order پرمولر اول چپ بال. خالصه

32 منابع بسیار اندکی در ارتباط با موضوع finishing در ارتودنسی موجودند. اغلب روش ها و تئوری های finishing ماهیت subjective داشته و از سایرین نقل قول شده اند. این ویژگی از این ایده حمایت می کند که finishing ارتودنسی عمدتا یک هنر است تا اینکه یک علم باشد. توافق مشترک بر روی دستورالعملهای ارزیابی finishing در استانداردهای ABO توضیح داده شده است. این ارزیابی بر اساس خصوصیات داخل دهانی قرار داشته و اهداف زیبایی یا عملکردی را در بر نمی گیرد. این فصل با استفاده از اصول بیومکانیک مناسب نمایی از مهمترین جنبه های finishing را فراهم می کند. اهداف لزم برای هر یک از این چهار گروه )اهداف داخل دهانی خارج دهانی رادیوگرافیک و عملکردی( شرح داده شده اند. کلید ارتودنسی خوب تا حد زیادی بر تشخیص طرح درمان و کاربرد مکانیک های خوب تکیه دارد. کلید برتری در ارتودنسی در توانایی شناسایی و تصحیح جزئیات کوچک مورد نیاز برای لبخندی عالی همراه با اکلوژنی ایده آل نهفته است.

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آم

راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آم راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آموزشی: ۲۰۲ ساعت روز و ساعت برگزاری کلاس : شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12.shirinzad 552.doc

Microsoft Word - 12.shirinzad 552.doc 255 ارزیابی نسبت طلایی دندان های قدامی فک بالا در دانشجویان... (دکتر مهدی شیرین زاد و...) ارزیابی نسبت طلایی دندانهای قدامی فک بالا در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1383 دکتر مهدی شیرین زاد*#

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - m-farahani 452.doc

Microsoft Word - m-farahani 452.doc ٢٤٣ تعيين اثر دستگاه Spring loaded posterior occlusal bite block در درمان... تعيين اثر دستگاه Spring loaded posterior occlusal bite block در درمان بيماران با اپن بايت قدامي اسکلتال دکتر محمد فراهاني دکتر

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا(گزارش یک مورد) 

کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا(گزارش یک مورد)  کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشنهاي متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا (گزارش یک مورد) 1- استادیار گروه آموزشی 2- استادیار گروه آموزشی 2 1 دکتر کاوه سیدان - دکتر رضا ناهیدي پروتزهاي دندانی دانشکده

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - f-jabbari 496.doc

Microsoft Word - f-jabbari 496.doc ١٨٧ بررسي اکلوژن و شاخص هاي سفالومتريک فک و صورت... بررسي اكلوژن و شاخصهاي سفالومتريك فك و صورت در كودكان با ا دنوي يد بزرگ دكتر سيد ابراهيم جباري فر دكتر سيد مهدي سنبلستان دكتر عليرضا عمراني دكتر فرح

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2-Imani 549.doc

Microsoft Word - 2-Imani 549.doc ٩ بررسی یکساله اپیدمیولوژی ضایعات رادیولوسنت در رادیوگرافی پانورامیک... بررسی یکساله اپیدمیولوژی ضایعات رادیولوسنت در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد دکتر ماهرخ ایمانی

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color property همان طور که از اسم آن پیدا است ویژه ی انتخاب

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

792 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 5931 دوره / 04 شماره 9 گزارش مورد: جایگذاری تاخیری دو مورد دندان بیرون افتاده از ساکت دندانی مریم جویباری مقد

792 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 5931 دوره / 04 شماره 9 گزارش مورد: جایگذاری تاخیری دو مورد دندان بیرون افتاده از ساکت دندانی مریم جویباری مقد 792 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 5931 دوره / 04 شماره 9 گزارش مورد: جایگذاری تاخیری دو مورد دندان بیرون افتاده از ساکت دندانی مریم جویباری مقدم* سید مهدی انارکی فیروز*# * دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از کامپیوتر رومیزی لب تاب تب لت و مانند تصویر زیر یندوزی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی

راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی 1 نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه در هنگام تهیه ویدئوهای

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 16.alavi 618.doc

Microsoft Word - 16.alavi 618.doc د* 289 بررسی استحکام شکست دندان های ترمیم شده با... (دکتر علی اصغر علوی و...) بررسی استحکام شکست دندان های ترمیم شده با سه نوع آنله همرنگ دندان دکتر علی اصغر علوی*# دکتر سمیه زاهدی** انشیار گروه آموزشی

توضیحات بیشتر

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟ چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود شما هم احتمالا از ا ن دسته عکاس هايي هستيد که هميشه تمايل داريد تا مقداري بيشتر هزينه کنيد و يک لنز يا دوربين مدل جديد تر را خريداري کنيد. و احتمالا

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بخش دوم( فیبوناچی پیشرفته و کاربردهای آن دنباله بسیار معروفی در ریاضیات و فیزیک به اسم دنباله فیبوناچی بصورت زیر می باشد:

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفوآ چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا در بخش قبل

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI - Effect مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI - Effect

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI - Effect مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI - Effect بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI - Effect مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI - Effect این فصل در مورد متد effect() بحث خواهد کرد که یکی

توضیحات بیشتر

اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گ

اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گ با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گذاري توسط مهندس معمار صورت می پذیرد البته باید توجه داشت که این مسي له به این معنی نیست که نظر مهندس معمار نظر نهایی و غیر قابل تغییر است و می توان در صورت

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

untitled

untitled الف( توجه! لطفا سوالات را در کادر مشخص شده پاسخ دهید.(پاسخهاي خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) نام و نام خانوادگی: طراح: علی صادقی صفحه از 5 مدرسه: نام درس: هندسه کلاس: پایه: یازدهم رشته: ریاضی سوال جاهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Part1.doc

Microsoft Word - Part1.doc -1- Protel DXP بخش اول: طراحي يك PCB ساده انجمن تخصصي برق و الكترونيك (www.eca.ir) مولف: -2- طراحي فايل شماتيك از اين مسير يك فايل پروژه ايجاد كنيد: از مسير File\New\PCB Project يك سند PCB ايجاد كنيد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter و PrintWriter. با کلیک کردن بر روی File > New File

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

پاییز ۱۳۹۳

پاییز ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ الگوی راهنمای طراحی کنترل و اجرای نماهای شهری معاونت معماری و شهرسازی مقدمه ساختار بصری هر شهر اگرچه ظاهرا سطحی ترین الیه تشکیل دهنده و عام ترین حیطه دربرگیرنده ساختار فضایی- فعالیتی آن شهر

توضیحات بیشتر

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات شود. توجه: Update کردن ورژن آنتیویروس و ارتقاء آن

توضیحات بیشتر

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی آهنربا و قطب های مغناطیسی می دان مغن ا طیسی 1-4 2-4 3-4 خواص مغناطیسی مواد الکترو 4-4 مغناطیس تولید الکتریسیته امواج الکترو مغناطیسی 5-4 6-4 1 آهنربا

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

122 چ مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 1398 دوره / 43 شماره 2 تأثیر مدت زمان كشیدن دندان بر زاویه باكولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه ی خلف مندیب

122 چ مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 1398 دوره / 43 شماره 2 تأثیر مدت زمان كشیدن دندان بر زاویه باكولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه ی خلف مندیب 22 تأثیر مدت زمان كشیدن دندان بر زاویه باكولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه ی خلف مندیبل سمیرا ساعتی علی حیدری 2 زهره عارف پور * 3 پیام امینی 4 فهیمه جعفری 5 استادیار گروه رادیولوژی دهان فک و صورت دانشکده

توضیحات بیشتر

طراحی و ارزیابی کارایی سیستم کمک تصمیم گیری (نرم افزار کامپیوتری) جهت تشخیص ضایعات استخوانی فکین

طراحی و ارزیابی کارایی سیستم کمک تصمیم گیری (نرم افزار کامپیوتری) جهت تشخیص ضایعات استخوانی فکین مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دوره 27 شماره 1 بهار 31-35 1388 طراحي و ارزيابي كارآيي سيستم كمك تصميمگيري (نرمافزاري كامپيوتري) جهت تشخيص ضايعات استخواني فكين دكتر آرش عزيزي دكتر

توضیحات بیشتر