(anonymous)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "(anonymous)"

رونوشت

1 نام و نام خانوادگى مرتبه علمى ا درس محل کار فواد صيدى دانشيار دانشکده تربيت بدنى و علوم ورزشى تلفن --- فکس =en پست الکترونيک ا درس وب سايت فعاليتهاى اجرايى تحصيلات 1) دبير کميته سازمانى اخلاق در پژوهش هاى زيست پزشکى تربيت بدنى و علوم ورزشى 1400/04/ /04/30 ايران تهران 2) نماينده هيا ت اجرايى جذب اعضاى هيا ت علمى دانشگاه تهران در گروه طب ورزشى 1398/11/ /11/03 ايران تهران 3) معاون پژوهشى دانشکده تربيت بدنى و علوم ورزشى 1399/03/ /03/16 ايران تهران 4) عضو شوراى گروه علوم ورزشى پرديس بين المللى کيش دانشگاه تهران 1396/07/ /07/04 ايران کيش 5) مدير گروه ا موزشى بهداشت و طب ورزشى دانشکده تربيت بدنى و علوم ورزشى 1396/03/ /12/19 ايران تهران 6) نماينده ورزش همگانى در منطقه يک دانشگاهها و موسسات ا موزش عالى 1391/10/ /10/12 ايران تهران 1) دکترى, 1390, ا سيب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى, تهران 2) کارشناسى, 1383, تربيت بدنى و علوم ورزشى, تهران 3) کارشناسى ارشد, 1386, ا سيب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى, تهران 1) Journal of Exercise Science and Medicine, scientific and research-based, 2019/06/18, 2021/06/27, 140/ ) Journal of Exercise Science and Medicine, scientific and research-based, 2019/06/18, 2021/06/27, 140/ ) American Journal of Clinical and Experimental Medicine, scientific and research-based, 2017/09/06, 2020/01/15, xxx 1) Foad Seidi, Pegah D. Hamedani, Reza Rajabi, Rahman Sheikhhoseini, and Fatemeh Khoshroo. "A new fatigue protocol to assess postural sway in collegiate female athletes." FATIGUE-BIOMEDICINE HEALTH AND BEHAVIOR 7, no. 4 (2019): مدير مسي ولى سردبيرى و... مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى 2) Mohammad Bayattork, Markus D. Jakobsen, Emil Sundstrup, Foad Seidi, Hans Bay, and Lars L. Andersen. "Musculoskeletal pain in multiple body sites and work ability in the general working population: cross-sectional study among 10,000 wage earners." SCANDINAVIAN JOURNAL OF PAIN 19, no. 1 (2019): ) Elaheh Fadaee, Foad Seidi, and Abbas Minoei. "The Relationship between Forward Shoulder Posture and Self Esteem in Non-athlete Female Students." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 9, no. 4 (2015): ) Foad Seidi, Suzan Rajabi, Hassan Daneshmandi, and Elahe Fadaee. "The relationship between the competitive-trait anxiety and the rate of sports injuries in professional soccer players." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 8, no. 12 (2014): ) Foad Seidi, Homan Minoonejad, and James W Youdas. "Using a Spine Stabilizer Instrument to Control Postural Sway in Standing Lumbar Curvature Measurements by Flexible Curve." JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 27, no. 3 (2014): ) Foad Seidi, Reza Rajabi,, Mohammad Hosein Alizadeh, and Homan Minoonejad. "The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper-kyphosis angle." JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 26, no. 4 (2013): ۱

2 7) Foad Seidi, Reza Rajabi,, Arireza Tavanai, and Javad Moosavi. "The Iranian Flexible Ruler Reliability and Validity in Lumbar Lordosis Measurements.." world journal of sport sciences 2, no. 2 (2009): مقالات چاپ شده در نشريات داخلى 8) Reza Rajabi, Foad Seidi, and F Mohamadi. "which method is accurate when using hte flexible ruler to measure the lumbar curvature angle deep point or mid point of arch." World Applied Sciences Journal 4, no. 6 (2009): ) Mohammad Bayattork, Foad Seidi, Homan Minoonejad, and Arezoo Shahriarpour. "Comparison of Maximum Voluntary Contraction Positions for Serratus Anterior Muscle in Men with Scapular Dyskinesis: Electromyography Analysis." Journal of Rehabilitation Sciences and Research 6, no. 2 (2019):. 2) Mohammad Kalantarian, Homan Minoonejad, Reza Rajabi, and Foad Seidi. "Effects of Functional Ankle Instability on Balance Recovery Strategy in Athletes." Physical Treatments 8, no. 2 (2019): ) Seyed Hamed Mosavi, Homan Minoonejad, Foad Seidi, and Reza Rajabi. "Comparing the Effect of 8-Week Corrective Exercises With Versus Without Myofascial Release on Correcting Forward Shoulder Deformity." Physical Treatments 9, no. 1 (2019):. 4) عارف سعيدى هومن مينو نژاد فواد صيدى و محمدحسين عليزاده. "مقايسه اثر چهار هفته تمرينات اکسنتريک و کششى با درمان توسط سوزن خشک بر درد ورزشکاران مبتلا به ا رنج تنيس بازان." طب توانبخشى (1398): ) زهرا درزى شيخ فواد صيدى رضا رجبى و هومن مينو نژاد. "مقايسه فعاليت الکترومايوگرافى عضالت تنه و ران طى ايستادن طبيعى در زنان با و بدون ناهنجارى پشت تابدار." طب توانبخشى (1398): ) نرگس گلستانى فواد صيدى و هومن مينو نژاد. "مقايسه عملکرد اندام تحتانى در زنان غيرورزشکار با و بدون قوس افزايشيافته کمرى." طب توانبخشى :(1398) ) زهره ميرزايى فواد صيدى رضا رجبى و فاطمه خوشرو. "اثربخشى يک برنامه تمرينى هشت هفتهاى بر ثبات ناحيه کمرى-لگنى زنان مبتلا به ناهنجارى لوردوز افزايشيافته کمرى." نشريه پژوهش در توانبخشى ورزشى (1398): ) محسن شهيدى هومن مينو نژاد رضا رجبى و فواد صيدى. "اثر هشت هفته تمرين منتخب در ا ب بر ميزان خطاى فرود در مردان فعال مستعد ا سيب رباط صليبى قدامى." طب توانبخشى (1398): ) صفيه خسروى الهام شيرزاد عراقى و فواد صيدى. "تاثير خستگى عملکردى عضلات مرکزى بدن بر برخى از پارامترهاى کينماتيکى مرتبط با ا سيب ليگامان صليبى قدامى طى مانور توقف-پرش تکپا در زنان ورزشکار." طب توانبخشى (1397): ) فرزانه ا شنا فواد صيدى و محمدحسين عليزاده. "مقايسه اثر ا نى کشش استاتيک عضله چهارسر با زمان هاى مختلف بر دقت حس وضعيت مفصل زانو در ورزشکاران زن دانشگاهى." طب توانبخشى (1396): ) محمدرضا بديهيان هومن مينو نژاد و فواد صيدى. "تا ثير کفى طبى بر فعاليت الکتروميوگرافى عضلات مچ پا در ورزشکاران داراى کف پاى صاف حين پرش فرود تک پا." نشريه طب ورزشى (1396): ) مونا ميرجانى فواد صيدى و هومن مينو نژاد. "تا ثير خستگى عملکردى بر الگو و شروع فعاليت الکترومايوگرافى منتخبى از عضلات کمرى- لگنى و پروني ال تکواندوکاران زن نخبه." نشريه طب ورزشى (1396): ) محمد حسن کردى فواد صيدى و محمدحسين عليزاده. "تاثير ارتفاع قوس طولى داخلى کف پا بر تعادل ايستا و پوياى ورزشکاران مرد دانشگاهى." طب توانبخشى :(1396) ) الهه فدايى فواد صيدى و رضا رجبى. "اعتبار و تکرارپذيرى دستگاه اسپاينال موس در اندازه گيرى کايفوز سينه اى و لوردوز کمرى." مجله دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد :(1396) ) محسن پوربرزگر هومن مينو نژاد فواد صيدى و اسماعيل مظفرى پور. "تا ثير ا نى يک جلسه ماساژ ورزشى اندام تحتانى بر حس عمقى مفاصل زانو و مچ پاى ورزشکاران دانشگاهى." مجله علمى دانشگاه علوم پزشکى کردستان (1395): ) مينا نورى هومن مينو نژاد و فواد صيدى. "بررسى تاثير خستگى عملکردى بر زمانبندى فعاليت الکتروميوگرافى عضلات چهارسررانى و همسترينگ حين تکليف پرش-فرود تک پا در زنان ورزشکار." مجله علمى دانشگاه علوم پزشکى کردستان (1395): ) فواد صيدى ليلاسادات قصابى و الهه فدايى. "ارتباط بين ناهنجارى هاى سربه جلو و کايفوز افزايش يافته سينه اى با تصوير بدنى در زنان غيرورزشکار." کومش :(1395) ) مريم پناهى فريده باباخانى و فواد صيدى. "مقايسه تعادل ايستا و پوياى زنان فعال حرکتى دانشگاهى داراى قوس کف پاى متفاوت." پژوهش در علوم توانبخشى :(1395) 2 12.xx-xx ۲

3 19) سعيده نوبخت فواد صيدى و رضا رجبى. "مقايسة حس وضعيت مفصل مچ پا در دانشجويان دختر با و بدون پرونيشن و سوپينيشن افزايش يافتة پا." نشريه طب ورزشى (1395): ) ليلا ذوالفقارى فواد صيدى و هومن مينو نژاد. "تاثير شش هفته تمرين با دستگاه ا يروتريم بر تعادل و دقت اجرا در تيراندازان دختر مبتدى." نشريه پژوهش در توانبخشى ورزشى (1395): ) رامين بيرانوند فواد صيدى و رضا رجبى. "تا ثير فورى اعمال اسپرى هاى سردکننده بر نوسان پوسچر در دانشجويان فوتباليست مرد." طب توانبخشى :(1395) ) سعيده نوبخت فواد صيدى و رضا رجبى. "مقايسه حس وضعيت مفصل مچ پا در دانشجويان دختر با و بدون پرونيشن و سوپينيشن افزايش يافته پا." نشريه طب ورزشى (1394): ) حامد ملک زاده دهخوارقانى فواد صيدى و رضا رجبى. "تاثير ريتم شبانه روزى بر تغييرات حس وضعيت مفصل زانو در فوتباليست هاى مرد دانشگاهى." پژوهش در علوم توانبخشى (1394): ) محمدرضا سيدى فواد صيدى عباس رحيمى و هومن مينو نژاد. "بررسى ميزان کارايى سيستمهاى حسى درگير در کنترل پاسچر ناشنوايان ورزشکار و غيرورزشکار." نشريه طب ورزشى (1394): ) حسين نجفى فواد صيدى و محمدحسين عليزاده. "تاثير يک برنامه هشت هفته اى تمرينات اصلاحى منتخب بر ناهنجارى اسکوليوز غيرساختارى." نشريه پژوهش در توانبخشى ورزشى (1393): ) فواد صيدى. "تاثير يک برنامه 12 هفته اى تمرينات اصلاحى بر ناهنجارى هاى سر و شانه به جلو." مطالعات طب ورزشى (1392): ) پرديس نفرزاده محمدرضا رجبى و فواد صيدى. "مقايسه نسبت قدرت اکسنتريک و کانسنتريک عضلات اورتور به اينورتور در پاى برتر و غيربرتر در مردان سالم غيرورزشکار." نشريه پژوهش در توانبخشى ورزشى (1392): ) پرديس نفرزاده رضا رجبى و فواد صيدى. "مقايسه نسبت قدرت اکسنتريک و کانسنتريک عضلات اورتور به اينوتور در پاى برتر و غير برتر در مردان سالم غير ورزشکار." نشريه پژوهش در توانبخشى ورزشى (1392): ) رامين بيرانوند فواد صيدى رضا رجبى و على مرادى. "تا ثير فورى استفاده کوتاه مدت از اسپرى هاى سردکننده بر حس وضعيت مفصل مچ پاى افراد سالم." پژوهش در علوم توانبخشى (1392): ) فواد صيدى رضا رجبى اسماعيل ابراهيمى محمدحسين عليزاده و حسن دانشمندى. "تاثير يک برنامه 10 هفته اى تمرينات اصلاحى منتخب بر ناهنجارى کايفوز وضعيتى." حرکت (1392): ) بهزاد نجفى فواد صيدى و هومن مينو نژاد. "مقايسه نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصى و سالم." طب توانبخشى :(1392) ) محمدحسين عليزاده هومن مينونژاد و فواد صيدى. "بررسى همه گير شناسى ا سيبهاى تنه و ستون فقرات در کشتى.." فيزيولوژى ورزشى پژوهش در علوم ورزشى (1389): ) فواد صيدى رضا رجبى سيد جواد موسوى و اسماعيل ابراهيمى تکامجانى. "تکرارپذيرى و اعتبار خط کش منعطف ايرانى در اندازه گيرى قوس کمر." علوم حرکت انسان فيزيولوژى ورزش و فعاليت بدنى - 14 (1388): ) فواد صيدى رضا رجبى و اسماعيل ابراهيمى تکامجانى. "ارتباط قدرت عضلات کمربند کمرى- لگنى با ميزان قوس کمر.." المپيک (1387): همايشهاى بين المللى 35) فواد صيدى رضا رجبى و اسماعيل ابراهيمى تکامجانى. "ارتباط قدرت عضلات شکم و باز کننده مفصل ران با ميزان قوس کمر.." پژوهش در مديريت ورزشى و رفتار حرکتى دانشگاه تربيت معلم(علوم حرکتى و ورزش سابق) (1386): 10 2/ ) Mina Noori, Homan Minoonejad, and Foad Seidi. "The effect of functional fatigue on timing of electromyography activity of quadriceps and hamstring muscles during single-leg jump-landing in female athletes." 11th international congress on sports sciences, Tehran. 2) Foad Seidi, Elaheh Fadaee, and Leilasadat Gasabi. "Relationship between genu-valgum and genu-varum deformities with body image in non-athletes females." 183rd International Conference on Medical & Health Science - ICMHS 2018, İSTANBUL. 3) Fatemeh Jahanbakhsh, Foad Seidi, and Reza Rajabi. "Is goniometry method proper in evaluating the forward head angle?." The First International Conference on Sports Science, Tehran. ۳

4 4) Foad Seidi, Homan Minoonejad, and Mojtaba Ebrahimi Varkiani. "The study of key neuromuscular training components." 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership,. 5) Mohammadreza Seyedi, Foad Seidi, and Homan Minoonejad. "The role of visual system in deef youth balance control." World Conference on Psychology and Sociology, Antalya. 6) Mohammadreza Seyedi, Foad Seidi, and Homan Minoonejad. "Comparison of postural stability in profoundly deaf soccer player and non-athletes." World Conference on Psychology and Sociology, Antalya. 7) Foad Seidi. "Is There A Relationship between Strength of Lumbopelvic Girdle Muscles With Lumbar Lordosis Angle." 16th Annual ECSS-Congress Liverpool 2011, Liverpool. 8) مينا نورى هومن مينو نژاد و فواد صيدى. "بررسى تاثير خستگى عملکردى بر ميزان فعاليت الکتروميوگرافى فيدفورواردى عضلات چهارسررانى و همسترينگ طى پرش-فرود تک پا در زنان واليباليست." دهمين همايش بين المللى تربيت بدنى و علوم ورزشى تهران. همايشهاى داخلى 9) سميه سهرابى هومن مينو نژاد فواد صيدى و سولماز قادر پناه. "بررسى ارتباط ا زمون غريالگرى حرکت عملکردى FMS با تعادل ايستا و پويا در دانشجويان دختر ورزشکار." اولين همايش ملى دستاوردهاى نوين تربيت بدنى و ورزش. 1) مهتاب دوستى فواد صيدى و مهديه ا کوچکيان. "مقايسه تعادل ايستا و پويا و عملکرد حرکتى در دانش ا موزان دختر داراى کف پاى صاف منعطف با و بدون کفى طبى." دومين همايش ملى دستاوردهاى علوم ورزشى و سلامت اهواز. 2) پرنيان قاسمى فواد صيدى و مهديه ا کوچکيان. "مقايسه تاثير دو شيوه تمرينى فانکشنال و اکسترا فانکشنال بر تعادل و حس وضعيت مفاصل زانو و مچ پاى زنان ورزشکار." دومين همايش ملى دستاوردهاى علوم ورزشى و سلامت اهواز. 3) رضوان اله مهرپرور فواد صيدى و على کشتى ا راى. "تاثير 12 هفته تمرينات اصلاحى اومينوف بر ناهنجارى اسکوليوز پسران نوجوان." دومين همايش ملى دستاوردهاى علوم ورزشى و سلامت اهواز. 4) امير صالحى صاحب و فواد صيدى. "اثر تمرينات اصلاحى جامع بر ناهنجارى پشت تابدار ) يک مطالعه موردى)." دومين همايش ملى يافته هاى کاربردى در علوم ورزشى تهران. 5) سميه سهرابى هومن مينو نژاد و فواد صيدى. "بررسى ارتباط ا زمون غريالگرى حرکت عملکردى FMS با عملکرد اندام فوقانى در دانشجويان دختر ورزشکار." اولين همايش ملى تحولات علوم ورزشى در حوزه سلامت پيشگيرى و قهرمانى قزوين. 6) سميه سهرابى هومن مينو نژاد و فواد صيدى. "بررسى ارتباط ا زمون غريالگرى حرکت عملکردى FMS با عملکرد اندام تحتانى در دانشجويان دختر ورزشکار." نهمين همايش بين المللى تربيت بدنى و علوم ورزشى تهران. 7) روشنک کشاورزى مجتبى ابراهيمى ورکيانى هومن مينو نژاد افسون نودهى مقدم فواد صيدى و هادى صمدى. "تاثير کوتاه مدت تمرينات ويبريشن بر عملکرد عضلات اندام فوقانى." دومين همايش ملى تخصصى ا سيب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى تهران. 8) فواد صيدى رضا رجبى و فريبا محمدى. "در اندازه گيرى لوردوز کمرى با خط کش منمعطف کدام روش قابل اعتمادتر است روش مرکز قوس يا روش عمق قوس." ششمين همايش بين المللى تربيت بدنى و علوم ورزشى کيش. داورىهاى انجام شده مشاوره پايان نامه 9) رضا رجبى فواد صيدى و فريبا محمدى. "دراندازه گيرى لوردوز کمرى با خط کش منعطف کدام روش قابل اعتمادتر است? روش مرکز قوس يا روش عمق قوس?." ششمين همايش بين المللى تربيت بدنى و علوم ورزشى کيش. 1) 183rd International Conference on Medical & Health Science - ICMHS 2018, Istanbul, Turkey, 2018/05/06 1) تاثير 4 هفته تمرينات مقاومتى با تراباند بر اجراى عملکردى قدرت ونوسان پوسچر دانشجويان مرد ورزشکار مبتلا به ناپايدارى عملکردى مچ پا احمد على دانشگاه تهران 1396/11/29 2) اثر 4 هفته تمرينات ثبات مرکزى با تاکيد بر استقامت بر تعادل وبرخى عوامل خطر زاى ا سيب اندام تحتانى در زنان ورزشکار دانشگاهى زهرا بدرخانى دانشگاه تهران 1396/07/11 3) خستگى عملکردى عضلا ت مرکزى بدن روى برخى پارامترهاى کينماتيکى مرتبط با ا سيب ACL طى مانور توقف پرش تک پا در ورزشکاران زن سالم دانشگاه صفيه خسروى دانشگاه تهران 1395/07/13 4) مقايسه خستگى پذيرى عضلات کمرى لگنى رانى زنان غيرورزشکار مبتلا به سندرم متقاطع تحتانى نوع A با افراد غيرمبتلا مينا رضاي ى ا دريانى دانشگاه تهران 1395/07/13 ۴

5 5) مقايسه عملکرد ا زمون حرکت عملکردى FMS بين کشتى گيران نخبه رشته ا زاد و فرنگى حسين محسن دانشگاه تهران 1395/07/13 6) مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات اصلاحى انفرادى در خانه و گروهى در باشگاه بر زنان غيرورزشکار داراى اسکوليوز غيرساختارى روشنک ايراندوست دانشگاه تهران 1394/12/15 7) تاثير کفى طبى بر الگو و ميزان الکتروميوگرافى عضلات مچ پا در ورزشکاران دانشگاهى داراى کف پاى صاف حين پرش فرود تک پا محمدرضا بديهيان نجف ا بادى دانشگاه تهران 1394/11/13 8) تاثير ا نى يک جلسه ماساژ ورزشى بر تعادل و حس عمقى مفاصل زانو و مچ پاى ورزشکاران پسر دانشگاهى محسن پوربرزگر دانشگاه تهران 1394/07/15 9) بررسى تاثير خستگى عملکردى بر الگو زمان بندى و هم انقباضى عضلات منتخب موثر در ا سيب ليگامان صليبى قدامى در حين پرش فرود تک پا در زنان ورزشکار دانشگاهى مينا نورى دانشگاه تهران 1394/07/13 10) تاثير ا نى يک جلسه پروتکل کشش استاتيک و ديناميک عضلات منتخب اندام تحتانى بر تعادل ايستاى زنان غير ورزشکار نيلوفر برجيان بروجنى دانشگاه تهران 1394/07/13 راهنمايى پايان نامه 11) مقايسه اثر ا نى وبلندمدت تمرين دويدن رو به جلو ورو به عقب بر حس وضعيت مفصل زانوى ورزشکاران دانشگاهى مرد مصطفى شاه وردى دانشگاه تهران 1394/06/31 12) مقايسه نسبت قدرت اکسنتريک وکانسنتريک عضلات اورتور به اينوتور در مردان سالم غير ورزشکار پرديس نفرزاده دانشگاه تهران 1392/06/27 1) مقايسه تاثير و ماندگارى اثر 4 هفته تمرينات ترکيبى اکسنتريک و کششى با درمان توسط سوزن زدن خشک بر درد قدرت و عملکرد ورزشکاران مبتلا به ا رنج تنيس بازان عارف سعيدى دانشگاه تهران 1396/11/29 2) تاثير فوري يک پروتکل کوتاه مدت سرمادهي موضعي با اسپري سرد کننده بر حس وضعيت و دامنه حرکتي مفصل شانه بازيکنان واليبال زن ا ماتور بيتا ابراهيمي راد دانشگاه تهران 1396/08/25 3) ارتباط کيفيت الگوهاى حرکت عملکردى با اجرا در وررشکارن سنگ نورد داخل سالن مجيد صمدى دانشگاه تهران 1396/08/13 4) مقايسه عملکرد اندام تحتانى در زنان غير ورزشکار با وبدون قوس افزايش يافته ى کمر نرگس گلستانى دانشگاه تهران 1396/06/25 5) مقايسه نوسان پوسچر و استقامت عضلات مرکزى زنان تکواندو کار با و بدون لوردوز افزايش يافته کمرى ا يناز صمدزاداذرکشتيبان دانشگاه تهران 1395/11/30 6) تاثير فورى پروتکل کوتاه مدت با تخته تعادل وماندگارى ا ن بر حس وضعيت مفاصل زانو ومچ پاى فوتباليستهاى مرد دانشگاهى کياندخت حسينى دانشگاه تهران 1395/07/11 7) تاثير ا نى يک پروتکل کوتاه مدت سرمادهى موضعى با اسپرى سردکننده بر حس وضعيت مفصل مچ پا در بازيکنان فوتبال داراى اسپرين درجه يک حامد رحيمى پردنجانى دانشگاه تهران 1395/07/10 8) ارتباط بين نتايج تست واى با دستگاه توزيع فشار خون در ارزيابى تعادل پوياى افراد داراى قوس هاى کف پايى با ارتفاع مختلف فريدون کاظمى پردنجانى دانشگاه تهران 1395/07/10 9) تاثير ا نى سرمادهى کوتاه مدت موضعى مچ پا با اسپرى سرد کننده بر ا زمون هاى عملکردى اندام تحتانى در بازيکنان فوتبال داراى پيچ خوردگى جانبى درجه يک مچ پا حميد ولى نيا دانشگاه تهران 1395/07/07 10) مقايسه تاثير دو شيوه تمرينى فانکشنال و اکترافانکشنال بر حس وضعيت مفاصل زانو و مچ پاى بسکتباليست و واليباليستهاى مرد دانشگاه ارسلان گلشنى زوارق دانشگاه تهران 1395/06/31 11) ارتباط دامنه حرکتى مفاصل با کيفيت الگوهاى حرکت عملکردى در ورزشکاران نخبه پرورش اندام ميثم رضى رشت ا بادى دانشگاه تهران 1395/06/31 12) تاثير خستگى عملکردى عضلات ناحيه مرکزى بدن در ريتم اسکاپولوهومرال ورزشکاران واليباليست مرد دانشگاهى يحيى تلخابى دانشگاه تهران 1395/06/31 13) اعتبار و تکرارپذيرى اسپاينال موس در اندازه گيرى قوس هاى ستون فقرات سينه اى و کمرى الهه فدايى دانشگاه تهران 1394/11/28 14) اثر ا نى کشش استاتيک عضلات چهار سر وهمسترينگ با زمان هاى مختلف بر حس وضعيت مفصل زانو در ورزشکاران نخبه دانشگاهى فرزانه ا شنا دانشگاه تهران 1394/07/13 ۵

6 15) اثر و ماندگارى شش هفته تمرينات اصلاحى در افراد مبتلا به پوسچر سر و شانه به جلوى ترکيبى پس از يک دوره کوتاه مدت بى تمرينى امير صالحى صاحب دانشگاه تهران 1394/06/31 16) تاثير خستگى عملکردى بر زمان بندى فعاليت الکتروميوگرافى عضلات کمرى-لگنى وپروني ال در تکواندوکاران زن نخبه با وبدون بى ثباتى عملکردى مچ پا مونا ميرجانى دانشگاه تهران 1393/12/12 17) اثر ا نى يک جلسه تمرين کوتاه مدت با تخته تعادل بر حس وضعيت مفصل زانو در بازيکنان فوتبال مرد دانشگاهى محمدجعفر حسن پورمريم ا بادى دانشگاه تهران 1393/11/27 18) تاثير ماساژ ورزشى بعد از اعمال پروتکل خستگى عملکردى بر درد عضلانى و تکرار اجراى ورزشى کاراته کاهاى مرد نخبه سجاد عارفى نيا دانشگاه تهران 1393/07/26 19) بررسى تاثير ماساژ درمانى بر درک خستگى بازيافت عملکرد عضلانى و بهبود فيزيولوژيکى پس از يک تمرين وامانده ساز در کشتى گيران نخبه فريد دژم خوى شاهگلى دانشگاه تهران 1393/06/24 20) تاثير ارتفاع قوس طولى داخلى کف پا بر تعادل ايستا و پوياى ورزکازان مرد دانشگاهى محمدحسن کردى اشکذرى دانشگاه تهران 1393/06/24 21) تاثير يک برنامه 8 هفته اى منتخب در ا ب بر تعادل ثبات مرکزى و کيفيت زندگى جانبازان قطع عضو زير زانو يک طرفه توفيق ا قانيا دانشگاه تهران 1393/06/23 22) تاثير خستگى عملکردى عضلات ناحيه مرکزى بدن بر نوسان ژوسچر ورزشکاران زن دانشگاهى پگاه درنى همدانى دانشگاه تهران 1393/06/22 23) تاثير تمرين با ا يروتريم بر تعادل ودقت اجرا در تير اندازان دختر مبتدى ليلا ذوالفقارى دانشگاه تهران 1393/06/18 24) اثربخشى يک برنامه هشت هفته اى تمرينات اصلاحى بر ميزان زاويه قوس کمر و ثبات مرکزى زنان مبتلا به ناهنجارى لوردوز افزايش يافته کمرى زهره ميرزاي ى دانشگاه تهران 1393/06/15 25) اثر ساعات مختلف شبانه روز بر تغييرات حس وضعيت مفصل زانو در فوتباليست هاى مرد دانشگاهى حامد ملک زاده دهخوارقانى دانشگاه تهران 1393/06/12 26) مقايسه حس وضعيت مفصل مچ پا در افراد داراى پرونيشن وسوپينيشن افزايش يافته پا و افراد با پاى طبيعى سعيده نوبخت دانشگاه تهران 1393/04/07 27) تاثير يک برنامه 8 هفته اى تمرينات اصلاحى منتخب بر ناهنجارى اسکوليوز غير ساختارى حسين نجفى دهکاء دانشگاه تهران 1392/06/30 28) مقايسه نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصى و سالم بهزاد نجفى دانشگاه تهران 1392/06/30 29) تاثير يک پروتکل کوتاه مدت سرمادهى موضعى با اسپرى سرد کننده بر حس وضعيت مفصل مچ پاى فوتباليست هاى مرد دانشگاهى رامين بيرانوند دانشگاه تهران 1392/06/27 30) ارتباط ميان اضطراب صفتى - رقابتى با ميزان بروز ا سيب هاى ورزشى در مردان فوتباليست سوزان رجبى دانشگاه تهران 1391/06/29 31) بررسى ميزان کارايى سيستم هاى حسى درگير در کنترل پوسچر ناشنوايان ورزشکار و غيرورزشکار محمدرضا سيدى دانشگاه تهران 1391/06/29 ۶

Published Online: 2016.July.10 Research Article The Effect of Eight Weeks Corrective Exercise on the Functional Kyphosis Curvature in the Teenager Gir

Published Online: 2016.July.10 Research Article The Effect of Eight Weeks Corrective Exercise on the Functional Kyphosis Curvature in the Teenager Gir Published Online: 2016.July.10 Research Article The Effect of Eight Weeks Corrective Exercise on the Functional Kyphosis Curvature in the Teenager Girls Mahboubeh Tavana Kermani 1, Ahmad Ebrahimi Atri

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 8- شماره 1 )بهار 1398( سایت مجله : Comparison of the Effects of Three Corrective Exer

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 8- شماره 1 )بهار 1398( سایت مجله :   Comparison of the Effects of Three Corrective Exer Comparison of the Effects of Three Corrective Exercise Methods on the Quality of Life and Forward Head of men with Upper Cross Syndrome Rostami Zalani F, Ahanjan Sh, Roshani S, Bagherian Dehkordi S, Falah

توضیحات بیشتر

Published Online: 2018.September.26 Research Article Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during Standing in Females

Published Online: 2018.September.26 Research Article Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during Standing in Females Published Online: 2018.September.26 Research Article Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during Standing in Females with and without Swayback Posture Zahra Darzi Sheikh

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی... ACL injury prevention programs due to intrinsic and modifiable risk factors in female Athletes Naghmeh Gheidi

تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی... ACL injury prevention programs due to intrinsic and modifiable risk factors in female Athletes Naghmeh Gheidi تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی... ACL injury prevention programs due to intrinsic and modifiable risk factors in female Athletes Naghmeh Gheidi 1*, Heidar Sadeghi 2 1- PhD Candidate in sport biomechanics,

توضیحات بیشتر

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حمیدرضاصادق نیا گروه آموزشی: فارماکولوژی 94/01/27

توضیحات بیشتر

مبانی بیومکانیک 2

مبانی بیومکانیک 2 1 اصول توانبخشی و 2 وسایل و دستگاهها مدرس: زهرا هاشمی شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد شناخت کلی بدن انسان 3 4 انواع صفحات مورد استفاده در پزشکی برای بیان موقعیت و حرکت بدن: جلسه اول

توضیحات بیشتر

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Original Article Effect of iliopsoas tightness on range of motion, muscul

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Original Article Effect of iliopsoas tightness on range of motion, muscul Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Original Article Effect of iliopsoas tightness on range of motion, muscular strength and alignment of lumbopelvic region in

توضیحات بیشتر

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی شماره پایاننامه نام محقق عنوان عنوان به لاتین استادراهنما استادمشاوروآمار سال انتشار 97 Immediate effec

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی شماره پایاننامه نام محقق عنوان عنوان به لاتین استادراهنما استادمشاوروآمار سال انتشار 97 Immediate effec شماره پایاننامه نام محقق عنوان عنوان به لاتین استادراهنما استادمشاوروآمار سال انتشار 97 Immediate effects of core stability warm up on lower limb risk factors and athletic performance in youth male soccer

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك ز

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك ز بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك زبان انگلیسی: دانش کار با کامپیوتر: MSRT (MCHE): //00: 56 System:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

لیست دانشجویان درس پروژه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی بروز رسانی 9376/99/25 عنوان پروژه نام

لیست دانشجویان درس پروژه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی بروز رسانی 9376/99/25 عنوان پروژه نام لیست دانشجویان درس پروژه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی 9376-79 بروز رسانی 9376/99/25 عنوان پروژه نام استاد نام دانشجو ایمیل- شماره دانشجویی دکتر محسن احمدنیا

توضیحات بیشتر

مقایسه اثربخشی تمرینات تعلیقی و ثباتی عملکردی بر ‌شدت درد، عملکرد ‌حس عمقی و توانایی کنترل حرکتی مردان مبتلا به ‌کمردرد مزمن غیراختصاصی

مقایسه اثربخشی تمرینات تعلیقی و ثباتی عملکردی بر ‌شدت درد، عملکرد ‌حس عمقی و توانایی کنترل حرکتی مردان مبتلا به ‌کمردرد مزمن غیراختصاصی Journal of Military Medicine 2018, Volume 20, Issue 2 Pages: 189-200 A Comparison of the Effectiveness of Suspended Exercise and Functional Stabilization Exercise on the Intensity of Pain, Proprioception

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

1389,6: مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان چابکی تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان ب

1389,6: مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان چابکی تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان ب 389,6: 459-466 مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان چابکی تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال چکیده 3 مهران کارگر حمید معرفتی محمدرضا امیر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 6.tab.3.doc

Microsoft Word - 6.tab.3.doc طب ورزشي _ زمستان 1388 شمارة 3 ص ص : 97-83 تاريخ دريافت : 03 89 / 11 / تاريخ تصويب : 21 90 / 02 / مرد غيربرخوردي اندام تحتاني در كاراتهكاهاي و آسيبهاي رابطة بين ميزان اندازه زاوية Q 1 سماعيل شريفيان نورايي

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

تأثير تکليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضلات منتخب دانشجويان پسر 18 تا 30 ساله دانشگاه تهران

تأثير تکليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضلات منتخب دانشجويان پسر 18 تا 30 ساله دانشگاه تهران طب ورزشی _ بهار و تابستان 0931 شمارة 6 ص ص :93-39 93 / 13 تاريخ دريافت : 39 / تاريخ تصويب : 31 / 14 / 10 0 سیدعلی اكبر هاشمی جواهری حسن دانشمندی - 9. شاهرخی - 3. 0.حسین ارشد دانشگاه گیالن 3. استاديار دانشگاه

توضیحات بیشتر

بررسی تغییرات درد و زاویه کیفوز متعاقب یک برنامه تمرینات اصلاحی در زنان سالمند: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده

بررسی تغییرات درد و زاویه کیفوز متعاقب یک برنامه تمرینات اصلاحی در زنان سالمند: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده مقاله پژوهشی دوره 15 آذر 849-860 1395 بررسی تغییرات درد و زاویه کیفوز متعاقب یک برنامه تمرینات اصلاحی در زنان سالمند: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی کنترلشده 2 فهیمه محمودي 1 شهناز شهرجردي 2 مسعود گلپایگانی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

Effects of the surface instability degrees on dynamic postural stability in anterior knee pain patients and healthy subjects

Effects of the surface instability degrees on dynamic postural stability in anterior knee pain patients and healthy subjects كومش- جلد 15 شماره 1 (پياپي 49) پاي يز 1392 بررسي تاثير ميزان بيثباتي سطح اتكا بر توانايي كنترل تعادل پويا در افراد سالم و بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو 3 2 2 1 مليحه اعتمادي (M.Sc) زينب اسدي (B.Sc)

توضیحات بیشتر

پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)

پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) سال هفدهم شماره 6 پي در پي 90 صفحات 279 تا 285 بهمن و اسفند 1391 تاريخ دريافت مقاله: 1391/5/10 تاريخ پذيرش مقاله: 1391/11/3 بررسي سهبعدي تا ثير مچ پا

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Published Online: November.11 Research Article Comparison of Electrical Activity Ratio in Gluteus Maximus and Gluteus Medius Reletive to Tensor

Published Online: November.11 Research Article Comparison of Electrical Activity Ratio in Gluteus Maximus and Gluteus Medius Reletive to Tensor Comparison of Electrical Activity Ratio in Gluteus Maximus and Gluteus Medius Reletive to Tensor Fascia Lata in Participants with Non-Specific Chronic Low Back Pain and Healthy Participants during Selected

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

Journal of Military Medicine Winter 2016,Volume 17, Issue 4 Pages: The Investigation of the Muscle Timing of Anterior Cruciate Ligament Agonis

Journal of Military Medicine Winter 2016,Volume 17, Issue 4 Pages: The Investigation of the Muscle Timing of Anterior Cruciate Ligament Agonis Journal of Military Medicine Winter 2016,Volume 17, Issue 4 Pages: 257-264 The Investigation of the Muscle Timing of Anterior Cruciate Ligament Agonist and Antagonist Muscles in Athletes with Hyper Pronated

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.Biglar

Microsoft Word - 1.Biglar طب ورزشي _ پاييز و زمستان 1393 دورة 6 شمارة - 89 : 2 102 تاريخ دريافت : 30 91 /09 / تاريخ پذيرش : 28 92 / 01 / ص 1 بررسي ارتباط مهارت هاي رواني با آسيب بازيكنان فوتبال تيم هاي تهراني ليگ برتر ايران ٣ 2

توضیحات بیشتر

ص ص تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقا

ص ص تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقا ص ص 119-131 تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار 1 دکتر محمدرضا حامدي نیا 2 حسین

توضیحات بیشتر

Published Online: 2015.November.21 Research Article The Effects of Static and Dynamic Stretching on Local Dynamic Stability of Lower Extremity Joints

Published Online: 2015.November.21 Research Article The Effects of Static and Dynamic Stretching on Local Dynamic Stability of Lower Extremity Joints Published Online: 2015.November.21 Research Article The Effects of Static and Dynamic Stretching on Local Dynamic Stability of Lower Extremity Joints Angular Displacement in Active Males during Cycling

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت استرالیا افشین کشاورز علیرضا تاجیک فریبرز جهانبخش شعبان ساعدی حسین شعفی محسن ونکی 6 مدال ) 2 1 3 ( 1191 1 وحید خواجه حسینی) 2 مدال( نیوزلند حسین شعفی )حسین شعفی وحید خواجه حسینی قاسم اعالیی مهدی جعفری

توضیحات بیشتر

untitled

untitled REHABILITATION Autumn 2015. Vol 16. Num 3 Research Paper: The Effect of Theraband Training on Posi on Sense of Internal and External Rotator Muscles in Male Athletes with Shoulder Impingement Syndrome

توضیحات بیشتر

JAST pdf

JAST pdf طراحی یک مجموعه جدید پوشیدنی و بیسیم اندازهگیري گرانشی براي پایش فعالیت بدنی عباس معمارباشی. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق رادبیلی. دانشکده علوم ورزشی دانشگاه

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

untitled

untitled REHABILITATION Autumn 2014. Vol 15. Num 3 Research Paper: The Effect of 5 Weeks Propriocep ve Training on Basketball Players' Dynamic Balance Inflicted with Chronic Ankle Sprain *Mahmoud Khodabakhshi 1,

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

تاثیر تمرینات اغتشاشی توام با توانبخشی سنتی بر آزمون‌های عملکردی و رابطه قدرت همسترینگ به کوادری سپس در دو گروه کوپر و غیر کوپر از مبتلایان به آسیب رب

تاثیر تمرینات اغتشاشی توام با توانبخشی سنتی بر آزمون‌های عملکردی و رابطه قدرت همسترینگ به کوادری سپس در دو گروه کوپر و غیر کوپر از مبتلایان به آسیب رب ) مقاله پژوهشی تاثیر تمرینات اغتشاشی توام با توانبخشی سنتی بر آزمونهاي عملکردي و رابطه قدرت همسترینگ به کوادري سپس در دو گروه کوپر و غیر کوپر از مبتلایان به آسیب رباط متقاطع قدامی زانو 2 2 2 1 فریبا اصل

توضیحات بیشتر

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري سال هفتم )پانزدهم پياپي( شماره )03 41 پياپي( پاييز و زمستان 4031 نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ ح

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري سال هفتم )پانزدهم پياپي( شماره )03 41 پياپي( پاييز و زمستان 4031 نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ ح دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري سال هفتم )پانزدهم پياپي( شماره )03 41 پياپي( پاييز و زمستان 4031 نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ حرکتی شانه در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار 4 صفورا

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن مایل داخلی و پهن خارجی طویل حین حرکت اسکات با adduction ایزومتریک ران ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال و ورزشکا

فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن مایل داخلی و پهن خارجی طویل حین حرکت اسکات با adduction ایزومتریک ران ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال و ورزشکا Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 74 Spring 2012 / vol 14 / no 1 Original Paper Electromyographic activity of the vastus medialis obliques and vastus lateralis longus muscles during squat

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزوه درسی تربیت بدنی 1 گروه کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی 1

دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزوه درسی تربیت بدنی 1 گروه کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزوه درسی تربیت بدنی 1 گروه کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 مقدمه مطلب تئوری که پایه علمی تربیت بدنی می باشد یکی ازنیازهای مهم دانشجویان را درتربیت بدنی تشکیل میدهد.طبیعی است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

لیست دکتري فیزیوتراپی شماره پایاننامه نام محقق عنوان عنوان به لاتین استاد راهنما استاد مشاوروآمار سال انتشار 97 Study of effect and comparison of two

لیست دکتري فیزیوتراپی شماره پایاننامه نام محقق عنوان عنوان به لاتین استاد راهنما استاد مشاوروآمار سال انتشار 97 Study of effect and comparison of two شماره پایاننامه نام محقق عنوان عنوان به لاتین استاد راهنما استاد مشاوروآمار سال انتشار 97 Study of effect and comparison of two therapeutic exercise protocols on functional outcomes and pain relief in

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 02= motalebi-Mohseni =A.doc

Microsoft Word - 02= motalebi-Mohseni =A.doc Effects of Stabilization Exercises on Pain Intensity, Functional Disability and Cross Sectional Area of Multifidus Muscle in Women with Non-specific Chronic Low Back Pain Lena Motallebi 1, Mohammad Ali

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

بررسی استئوآرتریت زانو در ورزشکاران حرفه‌ای بازنشسته و افراد غیر ورزشکار

بررسی استئوآرتریت زانو در ورزشکاران حرفه‌ای بازنشسته و افراد غیر ورزشکار س دی مقاله پژوهشي مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره یازدهم مرداد و شهریور ۲۴۷-۲۵۸ 1391 بررسی استي وآرتریت زانو در ورزشکاران حرفهاي بازنشسته و افراد غیر ورزشکار 3 2 1 صدرالدین شجاعالدین منصور صاحبالزمانی

توضیحات بیشتر

Published Online: 2016.July.19 Review Article Investigation of Structure and Action of Spinal Muscles Using USI, MRI, and EMG Methods in Individuals w

Published Online: 2016.July.19 Review Article Investigation of Structure and Action of Spinal Muscles Using USI, MRI, and EMG Methods in Individuals w Published Online: 2016.July.19 Review Article Investigation of Structure and Action of Spinal Muscles Using USI, MRI, and EMG Methods in Individuals with Sway-Back Posture Elnaz Mahdavi 1*, Asghar Rezasoltani

توضیحات بیشتر

المیپاد استعدادهای برتر ورزشی )آیین نامه اجرایی( وزارت ورزش وجوانان معاونت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای دفترتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی " ارگ بخ

المیپاد استعدادهای برتر ورزشی )آیین نامه اجرایی( وزارت ورزش وجوانان معاونت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای دفترتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی  ارگ بخ وزارت ورزش وجوانان معاونت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای دفترتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی " ارگ بخ واهید جس م را هب قدرت هب زیبا ی ی هب تواان ی ی هب ربوز قدرتها و استعداداهی گوانگون ربسانید باید ورزش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 16-Teimuri-final.doc

Microsoft Word - 16-Teimuri-final.doc رابطه قوس طولي كف پا با برخي شاخصهاي حركتي منتخب كودكان 11 تا 14 ساله 3 1 بهروز عبدلي مصطفي تيموري سيد حجت زمانيثاني ميثم زراعتكار 4 فريبرز هوانلو چكيده مقدمه: هر گونه تغيير در ساختار آناتوميكي پا و موقعيت

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط ان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهنده پانته آ مهدوی مرکز سالمت مهندس نادر 1 3 3 مژگان قنادی

توضیحات بیشتر

I RANIAN J OURNAL of A GEING Summer Vol 11. Num 2 Research Paper Effect of Hip Abductor Muscle Fatigue on Static and Dynamic Balance in Elderly

I RANIAN J OURNAL of A GEING Summer Vol 11. Num 2 Research Paper Effect of Hip Abductor Muscle Fatigue on Static and Dynamic Balance in Elderly I RANIAN J OURNAL of A GEING Summer 2016. Vol 11. Num 2 Research Paper Effect of Hip Abductor Muscle Fatigue on Static and Dynamic Balance in Elderly Women *Farideh Babakhani 1, Kobra Oladghobadi 2, Farajollah

توضیحات بیشتر

تاثیر سرعت استارت دویدن بر سفتی اندام تحتانی در دونده های سرعتی

تاثیر سرعت استارت دویدن بر سفتی اندام تحتانی در دونده های سرعتی منصور اسلامى * 1 عفت حسين زاده 1 1 عليرضا صفايى كنارى 1. گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه مازندران سارى ايران. * نويسنده مسي ول: گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه مازندران سارى ايران. تلفن: 09111124005

توضیحات بیشتر

Physiotherapy M.Sc پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نام محقق مسعود عبداله حسین جباري عنوان بررسی تاثیر سطح استامپ بر فعالیت ها و خستگی پذیري عضلات

Physiotherapy M.Sc پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نام محقق مسعود عبداله حسین جباري عنوان بررسی تاثیر سطح استامپ بر فعالیت ها و خستگی پذیري عضلات نام محقق مسعود عبداله حسین جباري عنوان بررسی تاثیر سطح استامپ بر فعالیت ها و خستگی پذیري عضلات اکستانسور مفصل زانو در مردان عنوان به لاتین استادراهنما دکتر محمدرضا هادیان استادمشاورو آمار دکتر سال انتشار

توضیحات بیشتر

Untitled-1.indd

Untitled-1.indd 30 تاثير يك دوره تمرين قدرتى بر برخى پارامترهاى كينماتيكى راه رفتن ) مقاله پژوهشى ( زنان سالمند سالم - حيدر صادقى - 2 فهيمه نقى نژاد - 3 حميد رجبى. دانشيار دانشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه تربيت

توضیحات بیشتر

ارزیابی سطح فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، چاقی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دانشجویان

ارزیابی سطح فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، چاقی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دانشجویان 33 فهیمه مهربانی و همکاران /ارزیابی سطح فعالیت بدنی چاقی و ناهنجاریهای عضالنی-استی در دانشجویان 33 Original article Evaluation of the Level of Physical Activity, Physical Fitness, Obesity, and Musculoskeletal

توضیحات بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد مهارت های حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیک

تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد مهارت های حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیک ابراهيم زرين كلام 1 مجيد عبادى فرا * 1 1. گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشكده علوم انسانى دانشگاه ا زاد اسلامى واحد همدان همدان ايران. * نويسنده مسي ول: گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشكده علوم انسانى

توضیحات بیشتر

مقایسه اثر تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر کنترل حرکتی و استقامت عضلات تنه بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن

مقایسه اثر تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر کنترل حرکتی و استقامت عضلات تنه بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن 85 Spring 2019, Vol 10, NO 1 Seyedeh Yasaman Asadi 1*, Amir Letafatkar 2, Sadrodin Shojaedin 3, Fereshte Eftekhari 4 1. Lecturer of sport science Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

فهرست در این شماره می خوانیم: صفحه سخن سر دبیر... 1 آکادمی بازدید آقای دکتر عباسی وزیر محترم ورزش و جوانان از آکادمی ملی فوتبال... 2 همکاری آکادمی ملی

فهرست در این شماره می خوانیم: صفحه سخن سر دبیر... 1 آکادمی بازدید آقای دکتر عباسی وزیر محترم ورزش و جوانان از آکادمی ملی فوتبال... 2 همکاری آکادمی ملی فهرست در این شماره می خوانیم: صفحه سخن سر دبیر... 1 آکادمی بازدید آقای دکتر عباسی وزیر محترم ورزش و جوانان از آکادمی ملی فوتبال... 2 همکاری آکادمی ملی فوتبال ایران در طرح پژوهشی... 3 جدیدترین DVD های آموزشی

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی رزومة شهزاد طهماسبی بروجنی سوابق تحصیلی ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام 78 دکتری تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حرکت

بسمه تعالی رزومة شهزاد طهماسبی بروجنی سوابق تحصیلی ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام 78 دکتری تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حرکت بسمه تعالی رزومة شهزاد طهماسبی بروجنی سوابق تحصیلی مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام دکتری تربيت بدني و علوم رفتار حرکتي تربيت بدني و علوم تربيت بدني 87 ليسانس تربيت بدني و علوم تربيت

توضیحات بیشتر

پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره 6. بهار و تابستان صص تأثير حاد پروتکلهای مختلف گرمکردن )ماساژ کشش پویا حس عمقی( بر توان بیهوازی چابکی و انعطا

پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره 6. بهار و تابستان صص تأثير حاد پروتکلهای مختلف گرمکردن )ماساژ کشش پویا حس عمقی( بر توان بیهوازی چابکی و انعطا پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره 6. بهار و تابستان 33. صص 63-66 تأثير حاد پروتکلهای مختلف گرمکردن )ماساژ کشش پویا حس عمقی( بر توان بیهوازی چابکی و انعطافپذیری ورزشکاران مرد رشتهی واليبال 3 2 محمد ایوبی آواز

توضیحات بیشتر

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی نشریه پرستاري قلب و عروق دوره سوم شماره 1 بهار 1393 ٢۶ قلبی تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازي بر ظرفیت عملکردي و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس 1 سید ضیاالدین دکهء کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی 2

توضیحات بیشتر

دوره هفتم شماره سوم پاییز 69 )صفحات 13-04( فصلنامه علمی- پژوهشی بیولوژی کاربردی مقایسه ریسک فاکتورها و درمان های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مر

دوره هفتم شماره سوم پاییز 69 )صفحات 13-04( فصلنامه علمی- پژوهشی بیولوژی کاربردی مقایسه ریسک فاکتورها و درمان های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مر دوره هفتم شماره سوم پاییز 69 )صفحات 13-04( مقایسه ریسک فاکتورها و درمان های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مردان ورزشکار 3 2 1 نرگس جهانتیغ اکبری صنم برفروشان الهام دامنی 1. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA>

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA> مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما Pre-Hospital Trauma Care آسيب ستون فقرات و محدودسازي حركات ستون فقرات اهداف و نشانه هاي پيشنهاد كننده آسيب ستون فقرات علايم پيش بيمارستاني ستون فقرات نخاع و سيستم مربوطه

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

1396/06/04 2/21/ تدبیر و امید براي تولید و اشتغال شماره پیگیري معاونین محترم آموزشی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با سلام احتراما ب

1396/06/04 2/21/ تدبیر و امید براي تولید و اشتغال شماره پیگیري معاونین محترم آموزشی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با سلام احتراما ب 1396/06/04 2/21/118454 تدبیر و امید براي تولید و اشتغال شماره پیگیري 7341991 معاونین محترم آموزشی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با سلام احتراما به پیوست مشخصات کلی برنامه جداول و سرفصل دروس تربیت

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 3 )پاییز 1394( سایت مجله : Evaluation of the Throwing Influence on Dominant

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 3 )پاییز 1394( سایت مجله :   Evaluation of the Throwing Influence on Dominant Evaluation of the Throwing Influence on Dominant and Nondominant Shoulder Kinesthesia in Throwing Athletes Khaki N 1, Sadeghi H 2 Abstract Purpose: Since joint kinesthesia is under the influence of glenohumeral

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

untitled

untitled REHABILITATION Autumn 2014. Vol 15. Num 3 Research Paper: Effect of Orthopedic Shoe and Func onal Foot Orthosis on Sta c Equilibrium in Flexible Flat Foot Juvenile Atefeh Aboutorabi 1, *Fatemeh Zare-zadeh

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

تأثير تکليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضلات منتخب دانشجويان پسر 18 تا 30 ساله دانشگاه تهران

تأثير تکليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضلات منتخب دانشجويان پسر 18 تا 30 ساله دانشگاه تهران رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی _ بهار و تابستان 309 شمارة 7 ص ص : 38-39 تاریخ دریافت : 38 09 / 9 / تاریخ تصویب : 97 09 / 95 / سال 3 فوتبال زیر کاربرد رویكرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیكنان 3 وزینی طاهر.امیر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن م

موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن م موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن مولاژ مدرسين: دكتر اعظم سليماني و دكتر زهره ماكولاتي

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر