اهنیرتهب زا یرادربوگلا :هدیکچ یرادربووگلا )BENCHMARKING( وشور یتاومتسیس وسا وک اهنامزاوس وب یوسو نآ وم دنناوت یاهتیلاعف دوخ ار ساسارب عنص نیرتهب ای نا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "اهنیرتهب زا یرادربوگلا :هدیکچ یرادربووگلا )BENCHMARKING( وشور یتاومتسیس وسا وک اهنامزاوس وب یوسو نآ وم دنناوت یاهتیلاعف دوخ ار ساسارب عنص نیرتهب ای نا"

رونوشت

1 اهنرته رادرگ هدچ رادرگ )BENCHMARKING( شر تاتسس اهناس س دننات تعف دخ س عنص نرته هدنا رگ حصا دنن نا شر ا هف س چراچ اه س عف نرته ناس خش هددرگ خشت هج زات دج ا نرته ناس ناشن دهد نگچ نات فاش دج رپ در رادرگ عقا را ده رتس دنات ست انا ناس دلت تادخ را تفرگ دش نا شر ا ان رگگ رادرگ زن دننش دق صرع دلت ادخ ناا دراد ناس در ع رته سن ناس رگد تشاد دشا ننچه ن ره اهشخ دننا شخ عج رآ دا نات دا شخ دلت شخ شرف شخ عزت شخ سرس هد نرتش رگد شخ ئا رته را دخ سن نگد تشاد دنشا ظنت چره رترت در ع انر ادها رظندر ند دا دنناد اد اد شخ نرترت نرته شر را درگ ات قف رت دشا سپ ند دا ات شت دخ هج نهاه ندر شخ تخ ناس س گ رته نن )BEST IN CLASS( را دنر ننچ نت رگگ رادرگ دنان زرا ساق ا دنف رتس هدنا رگ ساق دنف را ر دنف اق ساق ناس رشپ ا ده س تاع ا ناس رظندر دهاخ ات اهده انش جا دنن رادرگ دنف تاتسس تسپ ازرا تصح ادخ هشر ساق ا اقر صا ا رش نانع اگشپ حر دنتسه اجنا درذپ عقا را رت سد ند هج ده

2 دنف را رادرگ ا ان رادرگاهنرته زن رع ا خانش نانع نرته نت فرع دن نات ا اش دج ن ات رشپ رپ در قادح دناسر قاس BM يخرات شادپ ن نكرا اس 9191 سكز ي ددرگ اهس سكز را هاگتسد يپك ا اقر يدج ينپاژ نچه اتتن كر ننك جا هددرگ د ق شرف تصح ينپاژ ارقت داع ق ات تصح سكز د چ ك نزه ياقر ينپاژ %05 ناپ رت سكز د نا ر سكز ع يا نز رجت حت نزه تصح دخ غآ درك سپ عج يرآ نن تصح اقر يسرر اع ق ءازجا كشت ننچه هحن ژاتن اه قف ددرگ ز يتاقر ينپاژ شك تصح دخ راك ددن قر نا هس %95 را دخ شازفا دهد اس 9199 سكز ا قف زآ ند هژرپ ن نكرا هزح درك ع هرگ ن نكرا دخ دنآرف رغ يدلت زن شرتسگ داد سپ سكز يدادعت ياكرآ زن ن نكرا دنآرف ناشراك ا قف رجت دندرك ي نچه نج كرتك يآ ي ا كادك ترت ت ياپرا زن ع اا هد 9115 هدافت شر ن نكرا دنتخادرپ ج شتر ت ت اك ش راعت نه ا )Benchmarking( د س گنا Bench ن( ) Mark ع( )راذگ شت هد را رد ف عاج )TQM( هج ءاقترا در ع دشا در ءاشن نا رظن ف تخ دج دراد س تسد اه ذ هدآ

3 اس نقش از ن اس ها دع نظر از گرفت نشت جغراف 9 پست رجع نق ا هن ر ند در زن اس قع سر نقا ا راجع آد دس نق ا ن قس 2 نظر دگر گد ن ر اندازه گر پچ قر داده اندازه گ از فرش پچ شد ن ترت آده اس خ ش در پشخان غازه فرشنده ا ن هن ا قد پچ را 3 نظر س ادعا ند هن ا از رقا ه اهگر آده اس در ن رش اندازه اه از قر دادن آن ر ن اندازه گر آن س عال ر ر ن تعن شد گذ ا چاق تع ا ائ هن از گناگن از ناس تع از شده اس رز هره ر ف آرا (APQC) اس ذ صر اشد الگ تعر فرند ا اقداا افتن ت اق تشخ ه فرند نه در رجست س ح دنا نظر افزش ع ن خد اشد دگر تع از رخ BM BM ع اس از جستج اش ر دستا هترن شه ه ع قس شه ه ع ن خش ا ن هترن شه ه شناخت شده در نه استفاده از نتج دس آده در جه هد شه ه ع ن خش ع اس از فرند پست سستات زا حصت خدا فرآنده ا ن ه عنان هترن ع شناخت شده اشند نظر هد ن BM استاندده اس تان ا آن سر اشاء را زا اندازه گر»د چ هتر چگن انجا گ«در نه آن عن اس

4 BM ده ده دزد يرگراك ن نكرا نانع ك را يداع ح كش ه ننچ نانع ك كنكت ده ه ح س ا رگد كنكت راك تفرگ ي ق دشاي نان ن نكرا دناتي عض تخ رز راك هدر دش ي عست ادها كژتت يت ع ن نكرا دناتي ي نتت كنا ادها در رظن ر آراك ظنت دنا ن راك هدر دش ي ئاس يصاخ ك ا جا دشي ن نكرا دناتي ادپ ندرك حه س درك ع نگد ك اق ئاس اش ح دناهدرك هس تشاد دشا عق رش هدافت اهكنكت را ددج ي ن نكرا دناتي ا ف صت ي ك نا هدافت رتهداس دنكي نراك ا رجت يرت ك نا اهكنكت را هدافت دناهدرك هره درگ عانا BM فلتخ ن نكرا هرا ساق ك ا رگد ي نات ر ي ك كنا اهدنآرف اهدرك ع تصح ا رگدك ساق درك انا تخ ن نكرا ي نات ر يان ساق «زچ چ» «ناس چ» رعت دن ن نكرا انر نا چ«زچ ها ساق»دنش اش انا ذ 9 ن نكرا درك ع 2 ن نكرا دنآرف 3 ن نكرا يدره ن نكرا انر نا چ«ناس ا ه ساق»دنش اش درا ذ 9 ن نكرا ي خاد 2 ن نكرا يتاقر

5 3 ن نكرا يدركراك 4 ن نكرا كرنژ ن نكرا انر چ زچ 9 ساق س در ع نا ن رادرگ اهناس عانص رع در ع ا ه ساق دنن نانع ات ناس نز رع رع ت ع دخ ا رشپ ساق دن 2 ساق س دنف را نا د اهشر دنف را اهناس ا ه ساق دنش نانع ات دنف زت دلت صح اخ ا دنف رشپ ساق دن 3 ساق دره نا د ژتت اهناس ا ه ساق دنش نانع ات ژتت شرف اه ژتت درخ اه ژتت دلت ا رگد ساق نرته رظن ذاختا ژتت ر ساقدر رق درگ ن نكرا انر چ ناس 9 ساق خاد ( رش ) ساق ن سق اه اهدحا رش عات ن ناه رش دشا نا ن ن را خاد دشا غا رعت ندر اهدنآرف اق ساق هداس هد هداد اه اع ا گداس غا رف درادنات سد دنآ

6 ساق2 تاقر ( ساق )سح ساق قتس در ع جاتن دخ اق نرته اقر عقا قر ناه صح دخ دلت ئا دهد نا ن ن را سرر زجت حت قر حن اج زرت ر رادق ست عنص زرت ر نرته اقر دشا 3 ساق (دررا رگد نرتدزن )در ساق اهدنآرف اهدررا ا رش قررغ عنص ناه ا نز ژلنت دشا نا ن ن را ارش نه ا دننات رتش اه نتت ناگدنن ا رگد رش خاد عنص ناه نز ژلنت دنشا 4 ساق رنژ نرت( قخ ) ساق دنآرف دخ ا نرته دنآرف دزن رص ا رظن ن عنص دشا نتف رش عانص تررغ دنآرف اش ا دنآرف رش دخ دنراد اتع دنزن قخ دشا ناه را در اقتنا اع ا عنص عانص رگد زن قداص نات نعت ژلنت اه ددج راجت ا رع عنا اده دنهاخ در نرته ض نه ا رنژ دشا BM دنآرف لد يف تخ هج اجنا ن نكرا دج دراد ك ج ي نات درا رز هراشا درك دنآرف 92 حر AT&T يا د 99 حر يا Spendolini

7 دلهاي 95 رح اي Texas Instrument, Camp, Xerox نري دري آركا رش 1 رح Coopers & Lybrand اي د 9 رح اي GM د 9 رح Westinghouse اي Watson دلهاي 6 رح اي, Aloca Goal/QPC د 4 رح اي APQC نري هائي آركا ن ن در اص راح رنا )Plan( جستج تحقق )Research( شاهده )Observe( تجز تح )Analyze( ت ق )Adapt( گر هنگا الگ پذ انجا پست پاپ صر راح س گا ال رناه )Plan( راس تج رنا رز هترن فاز فرند الگگر اس در ن رح انتخا خش نظر جه الگ انجا گ عاا ن انتخا راس استراتژ ن شال جد اس پس از آن س ت الگگر تش شد افراد ن ت راس ن پرژه نظر انتخا شند ق عاا ن ت س ا در شد تا داشت اشد ن تا تاند از رق از دران عض ت نظر اس نز انجا پذ شناخ ا ستندز د الگگر شد هچنن تشخ شال گ گاه ها در ن رح صر پذ تعن عه زا شاخ ه قس نز جزء ن رح اس

8 د اگ جتسج ققحت )Research( انش رش اه ناس رشپ جتسج نرته دنف جتسج ندرادپ در ع رته دنراد نا حر رص درذپ سپ ندرادپ ناس رظندر ن اه نرته اختنا ندررقر ا اترا ا ناس رش دش س اگ هدهاش )Observe( نا حر ده صا خانش صاح ندر ع دنف رشپ ااع ق زن عج رآ اع ا دراد اع ا رظندر دننات س ح س عج رآ دنش انش ح س در ع ناس رشپ خانش شر را خانش اع داجا هدنن رح هج در ع رته ند ف ا انش زن تاع ا اع ا رظندر عج رآ ست را تخ رص صخ عاج دنهاخ دآ اگ راهچ هزجت للحت )Analyze( ده صا نا ف نعت افت اش ن ح س در ع دج در ع نا حر تسا ع شر ا نا تخا انش اع سرر ققد رق دنرگ نا را سا اع ا تس تسد دن در نرتش دات ر اع ا دف سپ ا شدرپ اع ا صاف دج انش ع صا اش دج خشت هداد دش اگ جنپ قطت )Adapt( ناد انع تسس س ع رادرگ اجنا تسا در شرذپ درگرق ده صا نا را داجا حت ده نان اع ا سد هدآ شر جا هج ققحت ادها سا در قفات شرذپ دشا نا را سا رظن نگد ج اه دعاقت دنش سپ سا حر جا هت سپس هدپ س در ااع ق سا ر ناز فرشپ راظن ققد شاد ات ادها در رظن ققح دنش دنر قف خرچ رادرگ زن رع

9 فد BM ن س ح ر تازه ن ه ح ائ دهد راه افزش آگاه ع نان از ضع ع ضع ق نقا تعن ن اعث ن در قا رقا شد تسع راهه الن ند د جاد رند ن نظ هگن تسع ن ان ن ند نش س ح رفتن ات د هد رقات آنها در شر ا نان شغ رض افزش اعث ع آنها شد جاد آگاه رض س ح نازها از پست شتر اهش ن تغرا اعا س اعث در ن شد انع چالش ه عده در اجر پرژه ه BM در ران عا تعدد ن اس ر شس ا فق پرژه BM تتترگذ اشد در نه نجر شس پرژه شد از ف انجا پرژه ن زاد اهد ا نجر تن شدن اجر پرژه شد آنچ در پ آد درس ه آخت شده حاص از اجر پرژه BM تعداد از راز آزش ناع انن در ران اس هر ن ا شرت ن اس ا ن چالش ها در حن اجر پرژه BM در ران اج شد ا افتن راه جه قا ا ن چالش ها تاند ر ف پرژه BM خد فزد 1 (شناخت هترن الگها از گا ه اص ه در فرند BM شناس شر ن اس از آنجا در شر ا ن خاص تل رت ند شر ها در حزه ه خت نس ن ار شناس هترن الگها را در حزه ه خت دچ ش ه اس تنها راه شناس هترن الگها در ران از رق ا العات اس ن ن ها ا شر ها در جاه خت از ج نشگاه ها سنها نفرانس ه خر س ها سر رن ها ائ دهند ش در ن

10 زن جد دد ن اس گاه اقا ا العات ن ن ها ائ دهند س اغراق آز نان ق ا اقع اشد ن ار اعتاد ن ا العا را اهش دهد تنها شد جزه ها نشان ه عتر ن ال را تان عنان ال ع خ ر انتخا هترن الگ در نظر گرف 2 (عد جد شاخص ه ن در حزه ه ختلف در BM قس ن نح صر گ شاخ ه ر قس استفاده قر گ ن اشند در ران ن اس شر ه خت ر اندازه گر سنجش ع خد شاخ ه خ تعر ه اشند اا در س از زن ها شاخ ه تعر شده تفا اشد هن ار نز قس را ا ش ر ر ند 3 (شالت ررات گاه اقا ن اس انجا عض ه چ پش پا افتاده در ن ه زر نازند پرژه تن اشد ن ار عاله ر ن ن انجا پرژه را تن ند تر جدد ن پرژه را در صر رز ش ا تتخر زاد اج زد در پرژه BM ن ار ن اس در د پش د ن شا ر گرفتن ا العا ا ازدد از خش ا جع از ن زر نا گ را از اتترن عض آن ن شر ند تا رات پن تر رسد ن اس س ن ر اشد در صر تغر دران در هنگا اجر پرژه پرژه د از ن تر شد ا ن فرن ند عد از د ها ر ذاره ا شر خد ن را تنظ ه د آنگاه را ع ن هر دل نتاند ار ر رزر سفر هت را قع انجا دهد 4 (ترس عد اطنان دران ه شنان خد در ران شتر دران ر ذاره تاد ا العا ا سر شرا س تن ه ا خد را ا شرا شتر انتخا نند ن اجازه را شنان جزء خد ن دهند تا در ج رنده آنها حضر داشت اشند زرا آن را دند شنان آنها ا العا ه را ر جاد شد ن اس ر نند در قا چز عدشان نشد ش اس ر شر شد خد تاند دشتر هر قدر ه س تن اتتر اشد رنا رز ج شتر عا ه در تن شدن پرژه ه BM اشد

11 5( رش ه جع آر اطالعات ا العا شر را تان راه ه خت ف از ج ات ذاره حضر ا ازدد دس آ اان دس آن حداق %95 ا العا از رق ات جد دد اا شتر شر ه ران حاضر ائ ا العا از رق ات حت القا نستند شتر ت ا العا از رق ذاره حضر دند ش تاد ن ار جاد ند ن اس جع آر ا العا در ض ر صر صر ن گ از ن حدد ر ذاره تخص داده شده نح احسن استفاده ن شد شتر آن صر گرفتن ا العات شد از رق ات نز تان دس آ ش دگر ن اس شتر شر ه ران از آنها درخاس ازدد شد حاضر تاد ا العا در ح شر خد نستند پشنهاد ذاره حضر در شر درخاس ننده ن 6 (عد ائه اطالعات دقق ال را دهند ن اس شر شا آن ر اس س ات شا پاسخ ندهد ن ار شتر ن پش آد شا صر ات س ا خد را رح ند در ن صر شر شا ن اس تج س ا نشده اشد جا را صر ناق ر شا ند الت تتسفان در عض د ن اس ن ار از ر آگاه نز اشد )7 ست زت visit( )Site BM س ز ن اس در تا پرژه ه BM ال ناشد اا اگر در فرآند اجر پرژه س ز نز انجا گ ف پرژه BM را افزش دهد ن خاهد شرتان را ن ند هتر اس ح ن در ن ا شر شر شا اشد تا در صر لز اگر ناز ستندات اشد شر الفاص آنها را در اخت شا قر دها اا تتسفان شتر شرائ قصد ن ن آنها را در ران دد ت ذاره در شر شا هستند حت در صرت ح ذاره شر شر نتاند س ه را نظر شا اس ند ن ار خص ا شر ه است نظا پش آد شا اشد از ه ن اس ر شر ه رق

12 8 (اعض ت الگ ع تتسفان افراد جه حضر عض در ت BM انتخا شند شتر سفرها ازدده حضر در ن پرژه ر آنها غان آ تج نند از اص ض غاف انند در حال شر ا اس آنها هترن الگ شده اس ندند ترت شد BM تنها ن نس هتر از آن دراف ن ار شتر در شر ه زر ا العات اس دلت گستگ ن فقدان سست زا ع پرسن نترل ر ع پرسن خد پش آد در شر ه خصص چ ن ش تر پش آد ن در انتخا افراد ر عض در ت BM 9( فش درت ن ر نتجه گر سرع عاله ر تخص تعهد آنها نز تج اف پرژه ه BM ست گستره پرژه ن اس از شش اه تا شد زرا در ن پرژه ن تح نتر دد BM شا نس ستگ ه ش شر شا در ائ ا العا عنان تا ن اس ا العات از شرتان گرفت د ا العا شا نده ناشد ا در س پرژه ن اس دران ر س ه ات شر عن شند شا جر اشد پرژه BM شر را از ن ند نارن ق از شر پرژه در ن ائ رح رخ ندهد ر در د ن د را اا صر شفاه ر ان ند تا در آنده شالت 11( نچ رقا در ران اس ع اس BM رقا گرفتن ا العا از آنها از دراف ا العا از ق شر ها ش تر در ران تتسفان س از شر ها ر تاد ا العا تجرا ا رق خد حدد ه خاص قائ شند الت ن ار د رف اس ننده نز در تاد ا العا ا رق خد حدد ه ضع ه اشد عن ن اس شر ن

13 اظح ناپ ن نرا دان ادقا تق سح در نع دا تسپ رتس دشا ز شه نز ن ن را ندر دج دراد ن نرا ه زجت حت ه ف ر دراد نچ ن نرا را ا ناقخ دنزن رگرا قخ درف هرگ نانرا ناتشپ حرص نادتع رد ع ننچه جا ندر ن نرا عنا نچ اق نانرا ر غت دع نان ا حص اع ا عج رآ زن هاگآ ا عض دج تصح دنآرف نزه دز ژرپ ن نرا دج دراد

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی بیمارستان در ایران فهرست صفحه عنوان رييس بخش...2 سرپرستار بخش... 3 پزشك مقيم...4 پرستار مسئول شیفت...5 خط مشي

راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی بیمارستان در ایران فهرست صفحه عنوان رييس بخش...2 سرپرستار بخش... 3 پزشك مقيم...4 پرستار مسئول شیفت...5 خط مشي رانا اری استانارا اعتار خشی رستان ر ایران فرست صف عنان رس خش... سرپرستار خش... 3 پش ق...4 پرستار سئ شیفت...5 خ شا رشا...6 پذرش ر خش ارا ار...9 ارا راقت ستر ا ار...3 اانات...47 ان ف...53 ناع...54 خش راقت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي)

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي) بسم االله الرحمن الرحيم بررسی اناع تابع بسل جلسه 4 سید رح االله کاظمی ریاضی پیشرفته تبدیل انرژي هتساریپ لسب هلداعم یضعب زا تلاداعم رپ هدافتسا هیبش هلداعم لسب زین زین دج دنراد هک يااج اهنآ مان یصاخ هداد

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx)

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx) إر"دات 5 دم ط)ب ا & 2 ول )% 6 "رة وط 7 ت ارافءاتا ات واناط (اطءوارن) "!بادة 17a أو 16b ن$ونا%$ا (ا 8 دة طو) زد ن 90 و ) ار ا ن ر$ 01.08.2015 أ 2 @?#ن أ 2 &ب ا # ءات ا

توضیحات بیشتر

راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی بیمارستان در ایران فهرست عنوان صفحه مسئول واحد...2 مدیریت پرونده کارکنان...3 کارت شناسایی...11 گزارشگیری...12

راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی بیمارستان در ایران فهرست عنوان صفحه مسئول واحد...2 مدیریت پرونده کارکنان...3 کارت شناسایی...11 گزارشگیری...12 رانا اری استانارا اعتار خشی رستان ر ایران فرست عنان صف سئ ا... یریت پرن کارکنان...3 کارت شناسایی... گارشگیری... شر ظایف...4 خ ش رشا...8 نسنی نیری انسانی...3 ارشی کارکنان...35 ناع...38 ا یریت ناع انسانی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج اد م اع 27 30 15.77 252.31 15.00 15.00 14.00 13.00 15.00 17.88 19.50 16.25 15.31 16.50 15.75 13.00 15.75 د -" 1631111636 1 30 14.42 230.77 13.00 13.00 12.50 10.00 15.00 13.88 13.50 14.25 15.25 17.00 16.75

توضیحات بیشتر

004.indd

004.indd از اری ار ط ا ا از ز را ر ده ا. از آن ا ا از ا ر م دا د. ر را از وی ا ی زه ن ن ور ا. ا در در ار را ا ت ا ر رت در از آ ری د ن ا ه د ل در ر ص د ا اد و د آ ی ر د ی در رت و د ادا د ا د ت ا. ۱. در رت ا ن از

توضیحات بیشتر

TEXT 42.xps

TEXT 42.xps 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ع ط ق د ر ج ت و ی د ر ج م ی گ د ن ز ه ب ن ا ن ا و ج ش ی ا ر گ ر ب

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

7 4 3 سالنهم شنبه 12 خرداد 1397 شمسی 17 رمضان 1439 قمری دوم ژوئن 2018 میادی شماره صفحه 1000 تومان فروش کیوسک { 500 تومان استاندار مازندران : می

7 4 3 سالنهم شنبه 12 خرداد 1397 شمسی 17 رمضان 1439 قمری دوم ژوئن 2018 میادی شماره صفحه 1000 تومان فروش کیوسک { 500 تومان استاندار مازندران : می شب 2 خ 9 ش ض 9 ق ژئ 208 ش 222 8 صفح 000 فش کک { 00 ز : ز خ ز ب گ ج ض آق گ ج ق ش ع بغب ج کشز ز طح ک: پق ز ف ز پ www.harfonline.ir ح جبى)ع( : پى آ ك شك ع كى.حف عق ص 2 حف گزش خ ز پژ 00 صفح عجکشگ صع ط طح ک:

توضیحات بیشتر

ل م ع الزرط ه ئارا همان ت ساوخرد ه ف یظو

ل م ع الزرط ه ئارا همان ت ساوخرد ه ف یظو ل م ع الزرط ه ئارا همان ت ساوخرد ه ف یظو www.feriebas.se/boden ل ئا سم ش یپ زا ه ئارا همان ت ساوخرد ه ف یظو ی رورض ت سا: هجوت هب ی خرب سردآ ی ل یم یا دی راد هک هب روط ماود راد ن آ ار ک چ دی نک ای آ سرف

توضیحات بیشتر

اولین روزنامه تمام رنگی استان مازندران موافقت با استعفای شهردار نوشهر سال هفتـــــم سه شنبـــــــه سوم اسفنــــد 1395 شمســی 23 جمادی ااول 1438 قمــــ

اولین روزنامه تمام رنگی استان مازندران موافقت با استعفای شهردار نوشهر سال هفتـــــم سه شنبـــــــه سوم اسفنــــد 1395 شمســی 23 جمادی ااول 1438 قمــــ ل ز ت گ ت ز فقت ب تعف ش ش ل فتـــــ شبـــــــ فــــ 1395 شــ 23 ج ل 1438 قــــ 21 فــــــ 2017 ــ شـــ 1921 12 صفحـــــ 1000 تـــ فشكک 500 تــ { ش ش چغ 657 کز بشت ب حض ز بشت بت ج خ ب خ قبل حف 11 11 صق

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س ت ه ج ر ه ش م ال س ا ا ه ا ر و ش و ي ر ا د ر ه ش ن ا ر ي د م ر

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ش ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ش ی ز ا

ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ش ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ش ی ز ا ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ی ز ا هر پ رس ی د. مر یدان گ ف ت ن د:»او مرد د ی وا ن ه ای اس

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س و ن ش و ژ پ - م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز ر م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 35 2-4 3 2 : ص ص ع س و ا س ا ر ر د خ ر ا ا ر ش ق ال خ ب ا ز ر ا ) ن ا ف ص ا ر ش : د ر و

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا دوره ام ن ی دیج تا ا ی ک ه ک ش - ما را دانشجو ی و واق ب را

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - رًۄکردۄ ۄکپارڃÙ⁄ بÙ⁄ رًش شكاسۄ؄ دۄاٗکتۄک؄ شكاخت Ù‹ پراکسۄس.doc

Microsoft Word - رًۄکردۄ ۄکپارڃÙ⁄ بÙ⁄ رًش شكاسۄ؄ دۄاٗکتۄک؄ شكاخت Ù‹ پراکسۄس.doc رو کردی ک ارچه ه روش شنا د ال ت ک شناخت و پرا س س گردآوری و تدو ن: م. صال ۱۴ سخه: ١٣٩٧۰۱۲۵ هدف وگرا ش اص این نوشته: - شناخت ب از روش شنا ن انواع تضاد تج د تج ه و روش د ال ت - تفک ک روش شنا خاص از روش شنا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 229-244 س ن ج ش م و ل ف ه ه ا ی م و ث ر ب ر ر ض ا ی

توضیحات بیشتر

اطالعیه مسابقات بدمینتون جام رمضان شهرستان بیرجند به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان مسابقات بدمینتون جام رمضان در رده سنی آزاد در دو بخش آقایان و با

اطالعیه مسابقات بدمینتون جام رمضان شهرستان بیرجند به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان مسابقات بدمینتون جام رمضان در رده سنی آزاد در دو بخش آقایان و با طعه بق ب ج ض شه بج به ب گش ه ب ض بق ب ج ض ه آز بخش آق ب بگز گ. عقه جه ثب ز پجشبه 98//2 به زش غ قع ب شه آ خب په په 6 جعه. عضه ق قطع آ - - ه - چ آ: ب ع خب ف پ 26 حج ح: ه ذكه طق ه صفحه ۶ زه صبح * ب * شه:

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا و ه ی س و ر ط ب ا

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

دورهای از حماقت در مسیرگذار کسب وکار تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وبسایت خردمندان کسب و کار است

دورهای از حماقت در مسیرگذار کسب وکار تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وبسایت خردمندان کسب و کار است دوها از حماقت د مگذا کب وکا همت ن نکته ن اله ن ن شت : "کبوکا چه و قع باش چه ت نت کب آ. ح نشا ه آ ز ک کبوکا ب شت به نفع که هاش آ ک. ه ن ز ک کبوکا و کهن!" زآنجاکه تنهام ب بهب طالب اص م. ن اله ول تمال به

توضیحات بیشتر

باید مبارزه با فساد در دستگاه قضا را تشدید کنیم صفحه 2 رئیسی : چه خوش باشد در این دنیای فانی به خوش نامی نمودن زندگانی که بعد از ما بسی گردش کند چرخ ن

باید مبارزه با فساد در دستگاه قضا را تشدید کنیم صفحه 2 رئیسی : چه خوش باشد در این دنیای فانی به خوش نامی نمودن زندگانی که بعد از ما بسی گردش کند چرخ ن ز ف گ قض صفح ئ : چ خ ف خ زگ ز گ چخ جز ف گ گذ ح ق ذ فح ص گ. ح گ ح گ ز خ ژ زج ح خ پ ۴۱۳- فخ فزجز ز ز ج ز خ ۹۸//۱۹ ۹۸/۶/۱۰ ز جز ط ز ۹ ۱۲ صح گ ج. ) ز: خگ حص پ ز زج( خ خ ف ف: ۳۲۴۵۰۲۴۰ ز صح * * : * ذ حج * 0

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

اشعار آقای علی تنها

اشعار آقای علی تنها اشعار آقای ع یل مقدمه تنها آخ پیم ی نقط طو ب خیل مالی پیم یند خال ی ت هم م یس ین محمد خد ی مد ه و فل ی ی ی پ مگ همین لی م ن ی ع د ل ب ال ب ی موعو ی هم ین ج ت هس یم خد ی ی عط ین طند ید مس ی م ی ج و ی ند

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396 آرخ ی ن آمار رمبوط هب عف و ن ت اچ آی وی رد جمه وری اسال م ی اریان اپیان هس ماهه دوم 1396 جه ت استفاده عم و م ی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ شک ی رمزک دمری ی ت بی ماریهای وا گی ر 1 فهرست ن گا ه ی اج ما

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شروع به ار رد وارد رد ت ف مش مو یاهو ایم اخ در هن ا ت

توضیحات بیشتر

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ی ن ظ ام ا ه ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز غ ا ی رها ی و آ ز ادی مردم و ک ل گ ی ری ج مهوری اسال م ی

توضیحات بیشتر

641_Qazal & Mathnavi

641_Qazal & Mathnavi *+, " ان ی" دا@:) J 6 &د 5 ار ث 5 ی& ی& ث 5 ث 5 رک 1 ر 5 ل. ر& ره 0 1 ه 1 و* ی 1 ر یY ۹۶ +* - د' #"! 2 1 0 / (۱) (۲)1

توضیحات بیشتر

Manzar 37-1.pdf

Manzar 37-1.pdf م ا ز معماری قلمرو فراتر از محدوده های شهر * قلمروهای شهر و توسعه جهان- شهرها در قرن 21 ه ش تار ز مت م سا ا ر ا ه ز ر اه ر ۱۵ م ان ه ر ۱ ن ش ا ن ر ش ا م زه ر ش ا ر م ز ه ر ا ر ۱ ر ش ا ه ه ا ت م ر ا ش از

توضیحات بیشتر

فهرست شما چه گفته اید کارتون ماه/ علی شافعی دیده بان به بهانه ی نام گذاری روز جهانی بهداشت قاعدگی/ آیدا

فهرست شما چه گفته اید کارتون ماه/ علی شافعی دیده بان به بهانه ی نام گذاری روز جهانی بهداشت قاعدگی/ آیدا فهرست 3 3 4 5 8 10 11 14 17 23 26 30 34 37 39 48 51 شما چه گفته اید کارتون ماه/ علی شافعی دیده بان به بهانه ی نام گذاری روز جهانی بهداشت قاعدگی/ آیدا ابروفراخ هشدار حادثه ی نظامآباد قزوین و روستای آقابابای/

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2 / ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی 196-97 /4-5 /6 /8 /9 الی 1/ 1/ 1/9 /5 / /19 /6 / /9 جدول شواره کارگا ارسیاتی ذا ت

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

پایگاه استنادی آی.اِس.آی

پایگاه استنادی آی.اِس.آی هب انم خدا راهنمای استفاده از پای گاه استنادی آی.اس. ی آ WEB OF KNOWLEDGE (ISI) معرف ی و اتر یخچه پای گاه اهی استنادی آن دسته از پای گاه اهی ی هستند هک با استفاده از روابط میان مدا رک و استناد هب آن اه

توضیحات بیشتر

طرح درس: ساالنه نام درس : لباس شب و عروس نام دبير: نجفی سال تحصيلي هفته ماه اول فصل توانايی استاندارد لباس شب وعروس توانايی 4 استاندارد

طرح درس: ساالنه نام درس : لباس شب و عروس نام دبير: نجفی سال تحصيلي هفته ماه اول فصل توانايی استاندارد لباس شب وعروس توانايی 4 استاندارد طرح درس: ساالنه نام درس : عرس نام دبير: نجفی سال تحصيلي 939992 هفته ماه 92 3 4 //5 99 آشنايی بيشتر هنرج با محيط کگاه جهت رعايت بهداشت نکات ايمنی مد انظبات گگاهشناخت ابز ک مناسب ک با چرخ های صنعتی سردز

توضیحات بیشتر

Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lec

Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lec Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lecture) Instructor: Mohammad Rayani, PhD INTESTINAL AND

توضیحات بیشتر

سال 1386

سال 1386 بانک سپه تس يالت اعغايی ت تفىيه عم د سال هالی ه ت ی ت 29 اسف ذها 1393 الف(: هعاهالت اسالهی هثالغ ت هيلي ى ريال 93/12/29 92/12/29 ضزح 13,153,465 47,941,644 61,558,749 13,898,15 2,454,698 2,838,117 16,444,582

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسمه تعالي IP Addressing & Subnet ting امیر عباس كرمي IP addresses and Subnet ting objectives IP addresses Introduction & IP addresses Classes ID & broadcast address subnet ting Supernetting IP Address

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

659_Qazal & Mathnavi

659_Qazal & Mathnavi *+, " ان و" ن" و ق( ۳ ) ز ر ز= ز= و" ی " ک" ل. ره 0 ر, ن" و م, ا د نM د= ز و" هM وM ز { زی, ری, 659_Qazal & Mathnavi ۱۸۴۶ +* د' #"! 9 8 ر 9 8 ر (۲) 5 4, 3 2 1 ا ز ا D> ا ر C,5 ز (۱)9, + * ) ( ی ا & % ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س م ا گ ن ه ن ا ر ه ت ی ر ه ش ر ب ا ع م ه ک ب ش ی ی آ

توضیحات بیشتر

الدورات المؤكدة 2019 م

الدورات المؤكدة 2019 م ادورات اؤدة 2019 م ا دة ارا وو ارؤا اطط وار وإدارة ار ورقا!ل. 1 $ 2500 5 أم #وا"ور ادارةا د #ب وا&داء از &)ل ا#رر. 2 ا دة ارا واراتاو# ازة. 3 إراتو *تإ)داد وإدارةا! ودوا+د ناطراوا *و*. 4 ا&ب ا+د- اد.قوار.

توضیحات بیشتر

فصلنامه داخلی کتابخانه شرکت موننکو ایران تهيه كننده : مژگان محمدي شماره دوازدهم بهار 97

فصلنامه داخلی کتابخانه شرکت موننکو ایران تهيه كننده : مژگان محمدي شماره دوازدهم بهار 97 فصلنامه داخلی کتابخانه شرکت موننکو ایران تهيه كننده : مژگان محمدي شماره دوازدهم بهار 97 فهرست مطالب : بررسي اپليکيشن هاي کتاب خواني فيديبو طاقچه و آمازون 1... اخبار و تازه هاي كتابخانه 3... خريد كتب و

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی مازندران مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی هدف کلی :... - آض ایی با: ر ش ای جستج در كتابخا ظام NLM اطالعات مربوط به استاد: رشت تحصیلی: پرستبری کبرش بسی ارشد 13 سبل

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستی مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 احد نام درس : بدی زایمان 1 نع درس : نظری تعداد احد : مقطع رشته تحصیلی فراگیران : کشناسی مامایی مدرس : درس پیش نیاز

توضیحات بیشتر

Speaker or Agency: Ayatollah Ali Khamenei Title: The leader's visit in Mazandaran Language: English and Persian Western Date: 26 January 2010 Persian

Speaker or Agency: Ayatollah Ali Khamenei Title: The leader's visit in Mazandaran Language: English and Persian Western Date: 26 January 2010 Persian Speaker or Agency: Ayatollah Ali Khamenei Title: The leader's visit in Mazandaran Language: English and Persian Western Date: 26 January 2010 Persian Date: 6 Bahman 1388 Physical/Electronic Location: http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentshow&id=6339

توضیحات بیشتر

رندر گرفتن از يک صحنه داخلی... ترجمه امير عسکری توجه : اين مقاله توسط Wouter Wynen نوشته شده. بخش : 1 تنظيمات vray بخش : 2 رندر گرفتن با متريال ها بخش

رندر گرفتن از يک صحنه داخلی... ترجمه امير عسکری توجه : اين مقاله توسط Wouter Wynen نوشته شده. بخش : 1 تنظيمات vray بخش : 2 رندر گرفتن با متريال ها بخش رندر گرفتن از يک صحنه داخلی... ترجمه امير عسکری توجه : اين مقاله توسط Wouter Wynen نوشته شده. بخش : 1 تنظيمات vray بخش : 2 رندر گرفتن با متريال ها بخش : 3 رندر گرفتن تصوير نهايی بخش : 4 ا خرين تغييرات

توضیحات بیشتر

ansari

ansari وط دوت " ودت " روژه آر ت ظ ح م در ا راطوری زور ر و ا"ت ده ای آر #د #رای ا%راج از #ران &%ری از دھ &ل #دن &و دا+رش ا&ت - وھد - ر &,%ورده # 1 /ب /و از.رت در اظر ر 2 ش #د - 3 ره ای د+ری ز ادا از طرق +ھ 6 ی

توضیحات بیشتر

نام واحد : مدیریت دفتر حقوقی و امور قراردادها دفتر حقوقی از بدو تاسیس تا کنون : یاا ب گ ه اار ن ی اار ن ا ا اا ن ا ااصح وقااز فاا اا حصیلاا یکااا ب تر

نام واحد : مدیریت دفتر حقوقی و امور قراردادها دفتر حقوقی از بدو تاسیس تا کنون : یاا ب گ ه اار ن ی اار ن ا ا اا ن ا ااصح وقااز فاا اا حصیلاا یکااا ب تر نام واحد : مدیریت دفتر حقوقی و امور قراردادها دفتر حقوقی از بدو تاسیس تا کنون : یاا ب گ ه اار ن ی اار ن ا ا اا ن ا ااصح وقااز فاا اا حصیلاا یکااا ب تریااری 1- آقاا ر ا اا اا گ ه ار ن صاعتصا ااا 1411 ی

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 29-41 ت ع ا م ل م ف ه و م ه و ی ی ت ب ا م ف ا ه ی م

توضیحات بیشتر

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خطرناك پ چ ش راست پ چ ش پ جهت وزش شاد جهت وزش راه از

توضیحات بیشتر

621_Qazal & Mathnavi

621_Qazal & Mathnavi ن *+, " ی/ ب< ل ن/ و ن/ و ل; ره 0 ر% یK ون/ % ز; ر#%شj ر د م" ر م 0 E ر ی% ۱۹۰۶ +* د' - #"! 3 2 3 2!" #$ ')((۱) ر ز ز ر و " 4 / 4 5 % ز ر م ز و! / = د 3 C B و ز د ر 2 3 9 = " < 8 # ; : 9 8 2 ز ; D! E "

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی چقدر b مقدار باشند x ax b معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 اگر 7 ) ) - ) - ) چقدر x x مقدار x> x و باشند x -( xx ) x - معادلهی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D هشتمين همايش رابط عممي الكترنيك The 8 th E-Public Relations Congress كاربرد داده كاي در رابط عممي هشمند The Implication of Data Mining in E- Public Relations حديث جاهري - محببه زردشت پيچيدگي كار رابط عممي

توضیحات بیشتر