معرفی روش چند زبانه هاي پیکره از استفاده با کلمات بازنمایی بهبود هاي ) سمینارهاي ممتازي) دکتر سرکار طبیعی هاي زبان پردازش ماهیانه اراي ه دهنده: سهیل م

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "معرفی روش چند زبانه هاي پیکره از استفاده با کلمات بازنمایی بهبود هاي ) سمینارهاي ممتازي) دکتر سرکار طبیعی هاي زبان پردازش ماهیانه اراي ه دهنده: سهیل م"

رونوشت

1 معرفی روش چند زبانه هاي پیکره از استفاده با کلمات بازنمایی بهبود هاي ) سمینارهاي ممتازي) دکتر سرکار طبیعی هاي زبان پردازش ماهیانه اراي ه دهنده: سهیل محرمخانی

2 مقدمه چرا نمایش کلمات به شکل بردار اهمیت دارد semantic, syntax, speech در سطح vپیشرفت روش هاي بازنمایی کلمات vبازنمایی محلی vبازنمایی پیوسته

3 مقدمه - Word2vec بازنمایی لغات در قالب بردار با اندازه کوچک با استفاده از شبکه عصبی skip gram-1 continuous bag of word -2 [Mikolov et.al2013]

4 مقدمه - Word2vec continuous bag of word : شناسایی لغت در یک متن با توجه به لغات قبل و بعد معماري :Task [Mikolov et.al2013]

5 مقدمه - Word2vec w(t) معماري: Skip gram :Task شناسایی کلمات اطراف [Mikolov et.al 2013]

6 مقدمه - دسته بندي پیکره ها [Ramos & Raymond, 2015]

7 alignment مقدمه - ایجاد تناظر بین پیکره هاي چند زبانی در سطوح : کلمه جمله پاراگراف سند پیش نیاز الگورتم هاي بازنمایی کلمات در پیکره هاي چند زبانی

8 alignment مقدمه -

9 بازنمایی لغات به کمک اطلاعات چند زبانی هدف : بهبود بردارهاي حاصل از word2vec به کمک استفاده از پیکره هاي چند زبانی پیش نیاز: هم ترازي بین پیکره ها در سطوح مختلف براي این کار 4 رویکرد کلی وجود دارد: Joint optimization -1 Monolingual mapping -2 Cross-lingual training -3 Pseudo-cross-lingual -4

10 Joint optimization مدل هایی که از استفاده می کنند. زبانی چند اطلاعات و زبانی تک اطلاعات از کنند می استفاده رویکرد این مثال: bilingual skip gram پیش نیاز: word alignment [Luong et al, 2015]

11 Bilingual skip-gram استفاده از معماري skip-gram براي ساخت بردار ایده: تعویض کلمات هم تراز در دو زبان و استفاده دوباره از معماري skip-gram [Luong et al, 2015]

12 Pseudo cross-lingual در این رویکرد با استفاده از استراتژي هاي مشخصی پیکره هاي چند زبانی را ادغام می کنند سپس روي پیکره ي حاصل یکی از مدل هاي تک زبانی را train می کنند. مثال: پیش نیاز: document merge and shuffle comparable corpus داده: wikipedia [vulic and moens,2016]

13 Document merge and shuffle ادغام پیکره ها به صورت تصادفی استفاده از مدل skip-gram [vulic and moens,2016]

14 Monolingual mapping در این رویکرد ابتدا بردارها به صورت تک زبانی ساخته می شوند سپس با استفاده از ی ک ت اب ع فضاي بردارهاي دو زبان به یک فضاي مشترك map می شود. مثال : embedding bilingual correlation based پیش نیاز: lexicon [faruqui & Dyer, 2014]

15 bilingual correlation based embedding ابتدا با یکی از مدل هاي تک زبانی بردار ساخته می شود سپس بردارهاي کلماتی که مطابق lexicon هم معنی هستند به CCA داده می شوند تا فضاي هندسی اشتراکی آن ها مشخص شود. [faruqui & Dyer, 2014]

16 bilingual correlation based embedding

17 Cross lingual training مثال این رویکرد یک تابع هدف بر اساس دو زبان تعریف می کند که در آن سعی بر این است که بردارها در چند زبان به صورت توام بهینه شوند. پیش نیاز bilingual compositional model : sentence alignment : [hermann & blunsom, 2014]

18 bilingual compositional model ایده : جملات متناظر نمایش برداري یکسانی دارند. تعریف یک تابع خطا بر اساس اختلاف نمایش دو بردار و کمینه سازي آن [hermann & blunsom, 2014]

19 bilingual compositional model [hermann & blunsom, 2014]

20 مقایسه مدل ها

21 مقایسه مدل ها

22 ارزیابی اندازه ي داده word similarity تک زبانی

23 ارزیابی کلاس بندي سندهاي چند زبانی ساخت دیکشنري چند زبانی

24 ارزیابی درخت پارس وابستگی چند زبانی

25 مراجع 1. Levy, O., Søgaard, A., & Goldberg, Y. (2016). Reconsidering Cross-lingual Word Embeddings. arxiv Preprint arxiv: Mikolov, T., Le, Q. V., & Sutskever, I. (2013). Exploiting Similarities among Languages for Machine Translation. 3. Faruqui, M., & Dyer, C. (2014). Improving Vector Space Word Representations Using Multilingual Correlation. Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Guo, J., Che, W., Yarowsky, D., Wang, H., & Liu, T. (2015). Cross-lingual Dependency Parsing Based on Distributed Representations. Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers), Ammar, W., Mulcaire, G., Tsvetkov, Y., Lample, G., Dyer, C., & Smith, N. A. (2016). Massively Multilingual Word Embeddings. 6. Vulic, I., & Korhonen, A. (2016). On the Role of Seed Lexicons in Learning Bilingual Word Embeddings. Proceedings of ACL,

26 مراجع 7. Gouws, S., & Søgaard, A. (2015). Simple task-specific bilingual word embeddings. NAACL, Duong, L., Kanayama, H., Ma, T., Bird, S., & Cohn, T. (2016). Learning Crosslingual Word Embeddings without Bilingual Corpora. Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-16). 9. Vulic, I., & Moens, M.-F. (2016). Bilingual Distributed Word Representations from Document-Aligned Comparable Data. Journal of Artificial Intelligence Research, 55, Hermann, K. M., & Blunsom, P. (2013). Multilingual Distributed Representations without Word Alignment. arxiv Preprint arxiv: Lauly, S., Boulanger, A., & Larochelle, H. (2013). Learning Multilingual Word Representations using a Bag-of-Words Autoencoder. NIPS WS on Deep Learning, Zou, W. Y., Socher, R., Cer, D., & Manning, C. D. (2013). Bilingual Word Embeddings for Phrase-Based Machine Translation. EMNLP.

27 مراجع 13. Barone, A. V. M. (2016). Towards cross-lingual distributed representations without parallel text trained with adversarial autoencoders. Proceedings of the 1st Workshop on Representation Learning for NLP, Xiao, M., & Guo, Y. (2014). Distributed Word Representation Learning for Cross-Lingual Dependency Parsing. CoNLL. 15. Hermann, K. M., & Blunsom, P. (2014). Multilingual Models for Compositional Distributed Semantics. Acl, Chandar, S., Lauly, S., Larochelle, H., Khapra, M. M., Ravindran, B., Raykar, V., & Saha, A. (2014). An Autoencoder Approach to Learning Bilingual Word Representations. Advances in Neural Information Processing Systems. 17. Pham, H., Luong, M.-T., & Manning, C. D. (2015). Learning Distributed Representations for Multilingual Text Sequences. Workshop on Vector Modeling for NLP, Kočiský, T., Hermann, K. M., & Blunsom, P. (2014). Learning Bilingual Word Representations by Marginalizing Alignments.

Slide 1

Slide 1 هادي ويسي h.veisi@ut.ac.ir دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوين معرفي کاربردهاي زبان شناسي رايانشي بازشناسی )تشخیص( سنتز گفتار ديالوگ و فهم گفتار شناسايی گوينده گفتار روش هاي زبان شناسي رايانشي 2 زبان

توضیحات بیشتر

خلاصه

خلاصه Kavosh University From the SelectedWorks of Abbas Madraky 2016 خلاصه روش های داده کاوی Abbas Madraky Available at: https://works.bepress.com/madraky/12/ Data Mining: داده کاوي: به طور خلاصه یافتن اطلاعات

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color property همان طور که از اسم آن پیدا است ویژه ی انتخاب

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ی مهندسی برق دانیال خطابی تیر 1391 تعریف مساله و اهمیت آن روش های یادگیری بیسوی بدون همبستگی متغیرها روش های یادگیری بیسوی با همبستگی متغیرها نتایج ضبیه سازی و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3.pahlevan.doc

Microsoft Word - 3.pahlevan.doc 1390-4 ( -) ( ) ( ).. 400.. 18-25 ( ) 40000 400 400. 1.. : 1. Semantic fields 1390/7/11 : 1388/9/23 : mojtabanamvar@yahoo.com : 52-1..(1964 ) 1.... {} /{} ( ). / /...(18 :1977 ) 1. Semantic features 53.

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation شبکه برنامه ریزی پروژه Network( )Project Planning نمایش کلی فعالیتها و روابط آنها به صورت گرافیکی مقدمه ای برای برنامه ریزی زمان پروژه است وضعیت کل پروژه را مشخص می کند. برنامه ریزی هزینه برنامه ریزی منابع

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D1D2E6E3E520CFDFCAD120DFD3C7C6EDC7E43930>

<4D F736F F D20D1D2E6E3E520CFDFCAD120DFD3C7C6EDC7E43930> بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : دکتر زهره کساي يان تلفن: ٢٣٥١٩٩٤ مدارج علمی: زبان و ادبيات دانشگاه اصفهان اصفهان(رتبه اول) ا موزش زبان دانشگاه شيراز شيراز دکتری ا موزش زبان دانشگاه ا زاد اسلامی تهران تهران

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard.doc

Microsoft Word - roy jeld standard.doc استاندارد مهارت و آموزشي مديرزنجيره پشتيباني( SCM ) گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/1 كد استاندارد : 0-3/83/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JavaScript HTML DOM Navigation مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JavaScript HTML DOM Navigation مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JavaScript HTML DOM Navigation مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript JavaScript HTML

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس توسعه سيستم ها با XML گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-8/// 0 6 0 0 0 Isco-08 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Template

Template دانشكده علوم و فنون نوین گروه بین رشتهای فناوری )بخش علوم و فناوری شبكه( استفاده از یادگیری عمیق برای بازشناسی گفتار فارسی نام دانشجو: آرمیتا حجیمانی استاد راهنما: دكتر هادی ویسی پایاننامه برای دریافت

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

آموزش Java تبادل اطالعات بین thread ها یا Inter-thread )multithreading و synchronization( در جاوا communication thread یا Inter-thread communication ب

آموزش Java تبادل اطالعات بین thread ها یا Inter-thread )multithreading و synchronization( در جاوا communication thread یا Inter-thread communication ب آموزش Java تبادل اطالعات بین thread ها یا Inter-thread )multithreading و synchronization( در جاوا communication thread یا Inter-thread communication به امکان تبادل اطالعات بین های co-operation synchronized

توضیحات بیشتر

نحوه‌ي نوشتن گزارش و تمارين براي ارائه به فرهاد مظلومي

نحوه‌ي نوشتن گزارش و تمارين براي ارائه به فرهاد مظلومي عضو هيا ت علمي دانشكدهي صنعت هواپيمايي كشوري email: mazlumi@catc.ac.ir چكيده در اين مقاله نكات مهمي كه بهتر است در تايپ روابط رياضي رعايت شوند تا فهم روابط براي خواننده ا سانتر شود اراي ه ميگردد. نكات

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode]

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode] بسم االله الرحمن الرحيم شبكه هاي عصبي مصنوعي Artificial Neural Networks (ANN) دکتر زارعی دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی برق و الکترونیک گروه کنترل II 90-91 ترم فصل دوم: مدل نرون و معماري شبکه فهرست

توضیحات بیشتر

- تهیه و تنظیم : مهدی )نیما( حبیب زاده دانش اموخته دکتری علوم کامپیوتر تلفن : ایمیل : تلگرام سالم و عر

- تهیه و تنظیم : مهدی )نیما( حبیب زاده دانش اموخته دکتری علوم کامپیوتر تلفن : ایمیل : تلگرام سالم و عر - تهیه و تنظیم : مهدی )نیما( حبیب زاده دانش اموخته دکتری علوم کامپیوتر تلفن : +98 912 326 70 46 ایمیل : nimahm@gmail.com تلگرام : @NimaH1980 سالم و عرض ادب. برای راه اندازی دقت داشته باشید پایتون نیاز

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران پردازش XML وسیله ی به xmlpullparser مدرس : مهندس افشین رفوآ

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران پردازش XML وسیله ی به xmlpullparser مدرس : مهندس افشین رفوآ بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران پردازش XML وسیله ی به xmlpullparser مدرس : مهندس افشین رفوآ پردازش XML به وسیله ی xmlpullparser مبحث پیش رو نحوه

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار Data Science and Business Intelligence Specialization

دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار Data Science and Business Intelligence Specialization دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار Data Science and Business Intelligence Specialization علم داده و هوشمندی کسبوکار چیست روزانه حجم اطالعات بسیاری در سازمانها ایجاد و در نرمافزارها ثبت میشود اما سازمانها

توضیحات بیشتر

آموزشگاه تحلیل داده آموزش ASP.Net MVC : آموزش ساختار پوشه ها در پروژهMVC Asp.Net درس 4 مهندس رفوآ افشین مولف : ١ تهران خیابان شریع

آموزشگاه تحلیل داده آموزش ASP.Net MVC : آموزش ساختار پوشه ها در پروژهMVC Asp.Net درس 4 مهندس رفوآ افشین مولف :   ١ تهران خیابان شریع آموزشگاه تحلیل داده آموزش ASP.Net MVC : آموزش ساختار پوشه ها در پروژهMVC Asp.Net درس 4 مهندس رفوآ افشین مولف : www.tahlildadeh.com ١ در درس قبلی اولین برنامه Asp.Net MVC خود را ایجاد کردیم. برنامه ویژوال

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي نام و نام خانوادگي: مجید نوجوان مرتبه علمي: استاديار گروه آموزشي: مھندسی صنايع سمت اجرايي: مدير گروه مھندسی صنايع (گرايش تکنولوژی صنعتی) پ

مشخصات فردي نام و نام خانوادگي: مجید نوجوان مرتبه علمي: استاديار گروه آموزشي: مھندسی صنايع سمت اجرايي: مدير گروه مھندسی صنايع (گرايش تکنولوژی صنعتی) پ مشخصات فردي نام و نام خانوادگي: مجید نوجوان مرتبه علمي: استاديار گروه آموزشي: مھندسی صنايع سمت اجرايي: مدير گروه مھندسی صنايع (گرايش تکنولوژی صنعتی) پست الكترونیكي: mnojavan@azad.ac.ir سوابق تحصیلي: دکترا:

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

0054.doc

0054.doc نظريه دو جمله اي ها مثال. ضريب عبارت x را در عبارت (y ( +x بيابيد. در بسط عبارت ( x + y) ( x + y)( x+ y)( x + y)( x+ y)( x + y) بايد از هر يک از عامل x يا y را انتخاب کرد و به ازاي هر حالتي که از 3 تا

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح DB اي رابطه گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل Isco-0 0 7 0 0 0 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای چیست کسبوکار هوشمندی سازمانها اما میشود ثبت نرمافزارها در و ایجاد سازمانها در بسیاری اطالعات حجم روزانه کنند استفاده ارزشمند اطالعات انبوه حجم این در نهفته دانش از میتوانند

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation برنامه جامع آموزش رایگان و تمرین آنالین آیلتس ویژه بهار 96 سالم! به همه شما دوستانی که مدتیه همراه ما هستید و همه شما عزیزانی که برای اولین بار با وبسایت ZabanTips.com آشنا میشید. سال نو مبارک! براتون

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه محاسبات و سامانههای توزیع شده w w w. j d c s. i r 2 آنالیز احساسات در موضوعات فارسی مبتنی بر تلفیق قوانین مینا کشاورزی فراشاه 1 محمدعلی زارع

دوفصلنامه محاسبات و سامانههای توزیع شده w w w. j d c s. i r 2 آنالیز احساسات در موضوعات فارسی مبتنی بر تلفیق قوانین مینا کشاورزی فراشاه 1 محمدعلی زارع دوفصلنامه محاسبات و سامانههای توزیع شده w w w. j d c s. i r آنالیز احساسات در موضوعات فارسی مبتنی بر تلفیق قوانین مینا کشاورزی فراشاه 1 محمدعلی زارع چاهوکی دانشجوی ارشد گرایش نرمافزار گروه مهندسی کامپیوتر

توضیحات بیشتر

یادگیري ماشین

یادگیري ماشین يادگيری ماشين )Machine Learning( دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی رضا منصفی مقدمه و آشنايی با يادگيری ماشين چگونگی يادگيری از طريق نوشتن برنامه )به ماشين گفته شود که چه بايد بکند( از طريق نمايش مثالهاي

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 2- محمدفریدون کیانی

Microsoft PowerPoint - 2- محمدفریدون کیانی بررسی میزان کارایی مدلهاي شناسایی الگو در طراحی و ساخت مدلهاي امتیازبندي اعتباري محمد فر دون ک ان مهری محفوظ ان ري وس مطالب معرفی امتیاربندي اعتباري مدلهاي امتیازبندي اعتباري روشهاي ارزیابی مدلها مشکلات

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل ششم خط لوله ای کردن و معماری خط لوله ای شده خط لوله (Pipeline) خط لوله چیست مفاهیم پایه مسیر داده خط لوله ای شده یک بررسی موردی از MIPS 2 خط لوله ای کردن معمول است A B C D خط لوله ای کردن روشی را برای

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Brain MR Image Segmentation.pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Brain MR Image Segmentation.pptx [Read-Only] مقدمه در این مقاله یک روش برای تقسیم بندی تصاویر MRI مغز اراي ه شده است. تقسیم بندی دقیق و درست بخش ھای مختلف مغز یک راه برای شناخت بیماری ھا و تحلیل اجز بخش ھای مختلف مغز را تقسیم بندی کرده مغز است که

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح DB رابطه اي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/94/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح DB رابطه اي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/94/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح DB رابطه اي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1//1 كد استاندارد: 0-/9/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/99/1/2 دف

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/99/1/2 دف استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 38/6/ كد استاندارد: 0-8/99//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - main24

Microsoft Word - main24 دانشکده مھندسی گروه برق پایان نامھ کارشناسی گرایش : مخابرات مطالعه مدارهاي آشوبی و کاربرد آنها و ساخت یک از آن نمونه استاد راهنما : دکتر فرشاد مریخ بیات نگارش : حمیدرضا محمدي شهریور 90 ٢ فھرست مطالب :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc فهرست مطالب فصل 1. آشنايي با نرمافزار WinCC و روش نصب آن... 1 1.1 مقدمه... 2 2.1 آشنايي با سيستمهاي مانيتورينگ صنعتي زيمنس... 2 3.1 قابليتهاي... WinCC 4 4.1 پيشنيازهاي لازم جهت نصب... WinCC 6 1.4.1 سختافزار

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهیه کننده: رقیه کاظمی (کتابخانه دانشکده طب سنتی ( اولین از یکی ناشرانی از سال که است انتشار و به چاپ علمی منابع و مجالت پرداخته از یکی اکنون هم و

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

اراي ه يك معماري مبتني بر پيشكار براي مستندسازي پويا در سيستمهاي ERP 2 1 محدثه فداي يان حسن حقيقي چكيده امروزه با رشد روزافزون صنايع و خدمات و گسترش ف

اراي ه يك معماري مبتني بر پيشكار براي مستندسازي پويا در سيستمهاي ERP 2 1 محدثه فداي يان حسن حقيقي چكيده امروزه با رشد روزافزون صنايع و خدمات و گسترش ف اراي ه يك معماري مبتني بر پيشكار براي مستندسازي پويا در سيستمهاي 2 1 محدثه فداي يان حسن حقيقي چكيده امروزه با رشد روزافزون صنايع و خدمات و گسترش فناوري اطلاعات بهكارگيري نرمافزارهاي در شركتها و سازمانها

توضیحات بیشتر

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر