رویکردهای جراحی شکستگی‌های سوپراکندیل هومروس نوع 3 در کودکان (مقایسه دو رویکرد پشتی و خارجی)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "رویکردهای جراحی شکستگی‌های سوپراکندیل هومروس نوع 3 در کودکان (مقایسه دو رویکرد پشتی و خارجی)"

رونوشت

1 Iranian Journal of Orthopaedic Surgery Vol 9, No (Serial No 35), Spring 011: صفحههاي مجله جراحي استخان مفاصل ايران دره نهم شماره (شماره مسلسل 35) بهار ريكردهاي جراحي شكستگيهاي سپراكنديل همرس نع 3 در كدكان (مقايسه د ريكرد خارجي) *** ** * * دكتر عليرضا هتكاني دكتر علي مرادي دكتر احسان احدي حميده فيض ديسفاني «دانشگاه علم پزشكي مشهد» خلاصه پيشزمينه: شكستگيهاي سپراكنديل همرس از آسيبهاي شايع اندام فقاني در كدكان ميباشد. در ماقع نياز به جراحي باز در اين شكستگي ريكردهاي مختلفي ممكن است بكار گرفته شند. هدف از اين تحقيق مقايسه د ريكرد جراحي در چنين مارد است. ماد رشها: در يك مطالعه گذشتهنگر از 87 بيمار متالي series) (case مراجعه كننده به يك مركز درماني مشهد با شكستگي سپراكنديل نع 3 در محدده سني از زمان تلد تا 18 سال با انتخاب تصادفي 43 بيمار با ريكرد خارجي (لاترال) 44 بيمار با ريكرد (پسترير) تحت عمل جراحي باز تثبيت پايين قرار گرفتند. با يك پيگيري 6 ماهه دامنه حركات آرنج عارض زاياي «بمن» (Baumann) «كارينگ» (carrying) كپيتهمرال نحه جشخردن در د گره بررسي شدند. يافتهها: ريكرد در زمان كتاهتري قابل انجام بد. دامنه حركات در ريكرد بعد از يك بعد از شش ماه كمتر از ريكرد خارجي بد. زايه «بمن» «كارينگ» در ريكرد بيشتر در محدده طبيعي بد. عارض ناهنجاري ارس الگس سفتي مفصلي عفنت پين در د ريكرد تفات معنيداري نداشت. نتيجهگيري: د ريكرد از نظر عارض بعد از عمل تفاتي با هم نداشتند. در ريكرد خارجي دامنه حركت بيشتر حفظ شد در ريكرد جااندازي آناتميكتري بدست آمد. اژههاي كليدي: شكستگي همرس اقدام ارتپدي كدك دريافت مقاله: 7 ماه قبل از چاپ مراحل اصلاح بازنگري: 3 بار پذيرش مقاله: 1 ماه قبل از چاپ Surgical Approaches in Type III Supracondylar Humerus Fracture in Children (A Comparison between Posterior and Lateral Approaches) * Alireza Hotkani, MD; * Ali Moradi, MD; ** Ehsan Vahedi, MD; *** Hamideh Feiz Disfani Abstract Background: Supracondylar humerus Fracture is among the common upper extremity fractures in children. In certain types of fractures of circumstances that open reduction becomes necessary; the best surgical approach is debatable. We would like to report our prospective study between posterior and lateral surgical approaches in type III supracondylar fractures. Methods: In a case series study, 87 children from birth till 18 years old, with type III humerus fracture were randomly selected for open reduction and pinning; 43 through lateral and 44 posterior approaches. With a 6-months follow-up, elbow range of motion, complications and radiographic parameters related to union type were evaluated. Results: Posterior approach was a faster surgery. Ranges of motion after 1 and after 6 months were more restricted in posterior approach. Baumann and carrying angles were closer to normal in a higher percentage in posterior approach. Varus and valgus malunion or joint stiffness rates or infection were similar in the two groups. Conclusion: The two approaches were similar for postoperative complications. Better range of motion was achieved in the lateral approach, and a more anatomical union in the posterior approach. Keywords: Humeral fractures; Orthopaedic procedures; Child Received: 7 months before printing ; Accepted: 1 month before printing *Orthopaedic Surgeon, Orthopaedic Department, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IRAN. **Resident of orthopaedic Surgery, Orthopaedic Department, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IRAN. ***Medical Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IRAN. Corresponding author: Ali Moradi, MD Emam Reza Hospital, Orthopaedic Department, No 4, Bahonar 6, Bahonar St, Vakil-abad Blvd, Mashhad, Iran.

2 دكتر عليرضا هتكاني همكاران 66 مقدمه شكستگيهاي اندام بالايي شايعترين شكستگيها در كدكان است 65 تا 75 درصد شكستگيها در كدكان را شامل ميشد. شايعترين محل در اندام (1) بالايي ديستال ساعد است. شكستگيهاي سپراكنديلار شايعترين آسيبهاي آرنج در كدكان است كه 55 تا 75 درصد بيماران با شكستگي آرنج را شامل ميشد. پيشرفت رشهاي ثابت كردن استخانها استفاده مثر كارآمد از اين درمانها باعث ترقي بيشتر اين حزه شده است. 5 در طي سال گذشته هزينهها نتايج باليني درماني تغيير زيادي كرده است. مشكلات عرقي كنتراكچر لكمن گيرافتادگي نراسكلار در كالس شكستگي بهطر قابل يافته لي كاملا از بين نرفته است. تجهي كاهش درمان اليه در شكستگي سپراكنديلار كه نياز به جااندازي دارد بيحركتي آرنج در حالت 0 تا 40 درجه فلكسين است. تراكشن بهعنان درمان قطعي شكستگيهاي سپراكنديلار در كدكان از قديم در مراكز پيشرفته استفاده ميشده ميزان كبيتس ارس در نتيجه اين درمان در برخي 33 تا 9 مطالعات (3,4,5) درصد گزارش شده است. جااندازي بسته پينگذاري شايعترين درمان جراحي شكستگيهاي سپراكنديلار است كه براي تمام شكستگيهاي سپراكنديلار با جابهجايي كه باز نيستند بهعنان درمان اليه انديكاسين دارد. اگر فاصله قابل تجهي در محل شكستگي جد داشته باشد يا شكستگي غيرقابل جااندازي باشد عصب مديان يا شريان براكيال ممكن است در محل شكستگي گير كند بايد اقدام به جراحي باز نمد. جااندازي باز در ماقعي كه رش بسته مفقيت آميز نيست در مارد اختلال عرقي يا شكستگي باز انجام ميشد. شيع بالاتر گيرافتادن عرق اعصاب در جريان (1) جااندازي بسته در شكستگيهاي نع 3 نسبت به نع 1 باعث شده در اين شكستگيها از رش باز بيشتر استفاده شد. در مرد ريكرد رش جراحي باز اختلاف نظر جد دارد. ريكرد جليي (داخلي) خارجي همه پيشنهاد شدهاند كساني كه تمايل به ريكرد براي آن از دارند خارجي شكستگيهاي با جابهجايي براي شكستگيهاي با جابهجايي (6) ميكنند. (كمپل) ريكرد داخلي از ريكرد داخلي معملا خارجي استفاده براي شكستگي سپراكنديلار خارج مفصلي يا شكستگيهاي داخل مفصلي استفاده ميشد. استفاده ميشد اين رش از راه عضله تريسپس تاندن ديد خب ليكن با احتمال خشكي (7) طلانيمدت پس از عمل همراه است. از جليي ريكرد طريق يك برش عرضي در جلي آرنج در حفره آنته كبيتال شده انجام در صرتي كه لازم باشد از سمت مديال به (8-13) پرگزيمال هم كشيده ميشد. در مطالعات گذشته ريكرد خارجي نسبت به مشكلتر (,14) بد لي كاهش دامنه حركت در آن كمتر گزارش شده ( ) است. اغلب مطالعات قبلي احتمال بدجشخردگي ( ) را در ريكرد خارجي بيشتر ذكر كردهاند. اين مطالعه مقايسه هدف از خارجي رايج ريكرد د در جراحي شكستگيهاي سپركنديلار همرس بررسي معايب مزاياي اين د رش نسبت به هم بد تا به كمك آن ريكرد مناسبي در جراحي اتخاذ گردد. ماد رشها 1 در طي يك اين مطالعه به صرت «بررسي متالي مردها» سال (از 87/6/1) برري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام رضاي مشهد(ع) كه بيمارستان ارجاعي در سطح شهر مشهد (,3) ميباشد انجام پذيرفت. معيار رد به مطالعه شامل شكستگي سپراكنديل نع 3 از نع اكستنشن از زمان تلد تا 18 سال گذشت كمتر از يك هفته از ترما بد. شكستگيهاي نع 1 ماردي از نع 3 كه به رش بسته پينگذاري زيرجلدي درمان شده بدند همچنين بيماران با آسيب عرقي يا عصبي شكستگي باز آسيبهاي همراه بيماراني كه سابقه شكستگي قبلي در همان ناحيه داشتند نيز از مطالعه خارج شدند. بدين ترتيب 87 بيمار (64 پسر 3 دختر) بين سنين 1 تا 15 سال با ميانگين سني 8 سال مرد بررسي قرار 1. Case series

3 67 ريكردهاي جراحي شكستگيهاي سپراكنديل... گرفتند. فقط يك جد داشت. زير بيمار سال با شكستگي سپراكنديل تمامي بيماران قبل از جراحي تحت درمان جااندازي بسته قرار گرفتند كه نتيجه قابل قبل نبد. بنابراين بيماران ارد شده در مطالعه بهصرت يك در ميان در گره جراحي با ريكرد (44 بيمار) يا خارجي (43 بيمار) قرار گرفتند. در تمامي مارد رش تثبيت استخان با پين بد بعد از تثبيت استخان نتيجه با فلرسكپي بررسي گرديد. جراحي تسط د جراح ارتپد انجام شد زمان انجام عمل جراحي از شرع برش تا بستن كامل زخم در هر عمل ثبت گرديد. پينها بعد از 4 هفته بيرن آرده حركت مفصل شرع شد ثبت دامنه حركتي مفصل د ماه پس از عمل انجام پذيرفت. بررسي نهايي باليني ارزيابي پرتنگاري از نظر زايه «بمن» 1 زايههاي بين باز انتهاي استخان «همركاپيتلار» «زايه حمل» 6 3 ماه پس از عمل انجام پذيرفت. جهت تفسير تصاير پرتنگاري تعيين زاياي لازم تعيين دامنه حركتي د نفر متخصص ارتپدي بهصرت مستقل زايا را اندازهگيري ميانگين آن د بهعنان زايه اندازهگيري شده در نظر گرفته شد. دامنه حركات آرنج با گنيمتر اندازهگيري شد. حداكثر اكستانسين آرنج سمت سالم بهعنان مرجع برابر صفر درجه قرار داده شد. با تجه به منابع مجد دامنه حركت طبيعي طبيعي درجه شد. «بمن «زايه ( 19) درجه ميزان (19 0) 9-6 درجه «همركاپيتلار» () (1) زايه «حمل» درجه درنظر گرفته شد براي تحليل آماري از آزمنهاي تصيفي استباطي استفاده براي تعيين ارتباط بين د گره خارجي از نظر متغيرهاي كيفي از آزمن غيرپارامتري «كاي د» 4 در صرت 5 با تجه به تزيع نرمال دادههاي كمي براي لزم آزمن فيشر مقايسه متغيرهاي كمي با كيفي از آزمن پارامتري t براي 6 براي مقايسه متغيرهاي كمي از آزمن t گرههاي مستقل براي گرههاي همتا 7 استفاده شد. يافتهها تعداد 44 بيمار (%50/6) با ريكرد 43 بيمار (%49/4) با ريكرد خارجي جراحي شدند. ميانگين زمان عمل در ريكرد 31 دقيقه در خارجي 38 دقيقه بد (0/043=p). نتايج بررسي دامنه حركتي بعد از جراحي كل بيماران نشان داد كه ميانگين ميزان فلكشن ماه بعد از جراحي در ريكرد 134/5±4/31 (دامنه ) در ريكرد خارجي 138/86±3/94 (دامنه ( اختلاف بين د گره. معنادار بد (0/01=p). ميانگين محدديت اكستنشن ماه بعد از عمل در ريكرد 10/78±3/79 (دامنه -14 ) ريكرد خارجي 7/13±4/93 (دامنه 0-15) بد (0/033=p). ميانگين فلكشن 6 ماه بعد از عمل در ريكرد در 141/15±3/93 (دامنه ) درجه در ريكرد خارجي 144/8±4/ (دامنه ) درجه بد( p=0/05 ). ميانگين محدديت اكستنشن در ريكرد ماه بعد 6 3/8±/98 درجه (5- تا 10 درجه) در ريكرد خارجي 3/16±/93 (1 تا 10- درجه) بد. (0/031=p) (جدل 1 ). جدل 1. فلكشن اكستنشن در 6 ماه بعد از جراحي اختلاف آنها در اثر گذشت زمان ريكرد خارجي فلكشن 134/5 در ماه محدديت اكستنشن 10/78 فلكشن 141/15 در 6 ماه محدديت اكستنشن 3/8 3/16 0/ /8 0/05 7/13 0/ /86 0/01 p- value زايه «بمن» در د ريكرد بهصرت جداگانه بررسي شد. اين زايه در ريكرد در 3 بيمار (%6/8) كمتر از حد طبيعي در يك بيمار (/7) بيشتر از ميزان طبيعي بد. در ريكرد خارجي زايه «بمن» در 5 بيمار (%11/6) كمتر از حد طبيعي در بيمار (%4/65 ( بالاتر از حد طبيعي بد. زايه «همركاپيتلار» در ريكرد در 6 بيمار (%13/64) كمتر از حد طبيعي در بيمار (%4/55) بالاتر از حد طبيعي بد. در ريكرد خارجي اين زايه در 3 بيمار (%6/98) كمتر از حد طبيعي در 4 بيمار (%9/3) بالاتر از حد طبيعي بد. 1. Baumann. Humerocapitellar 3. Carrying 4. Chi-square 5. Fisher's exact test 6. t-student 7. Paired t-test

4 68 دكتر عليرضا هتكاني همكاران زايه «حمل» در ريكرد در 3 بيمار (%6/8) كمتر از حد طبيعي در يك بيمار (%/7) بالاتر از حد طبيعي بد. در ريكرد خارجي اين زايه در 5 بيمار (%11/63) كمتر از حد طبيعي در بيمار (%4/65) بالاتر از حد طبيعي بد. هشت بيمار (%9/0) دچار بدشكلي ارس 3 بيمار (%3/40 ( بدشكلي الگس بيمار( %4/60 ) 4 دچار عفنت 15 خشكي مفصل دچار (%17/0) عارض فق را نداشتند. 57 شدند در بيماراني كه دچار بيمار بيمار هيچيك از خشكي مفصل شدند ميانگين دامنه حركتي 134±4/3 (17-14) بد. چهار عارضه فق در د ريكرد نيز بهصرت جداگانه بررسي شد. نتايج در جدل 3 درج گرديده است. باجد اينكه بدشكلي ارس الگس در ريكرد خارجي خشكي مفصل در ريكرد بيشتر بد اين مارد از نظر آماري با يكديگر اختلاف معنادار نداشتند. جدل 3. عارض بعد از عمل در د ريكرد خارجي در شكستگيهاي سپراكنديلار همرس بعد از 6 ماه ريكرد خارجي بدشكلي ارس 3 بدشكلي الگس 1 عفنت پين خشكي مفصل 9 بدن عارضه /083 0/065 0/07 5 0/1 p- value ميانگين زمان جشخردگي 43 رز بد تمامي بيماران در پايان ماه جشخردگي داشتند. سيله تثبيت در زمان جشخردن خارج شد حركات آرنج بلافاصله شرع گرديد. هيچ مرد جشنخردگي هيچ مرد آسيب عصبي بعد از عمل گذارش نشد. بحث شكستگيهاي سپراكنديل همرس يكي از شايعترين شكستگيهاي كدكان ميباشد. در نع 3 اين شكستگيها سه درمان متدال جااندازي بسته پينگذاري از راه پست جااندازي باز ميباشد. بيشتر اين شكستگيها با پينگذاري از راه پست قابل درمان هستند لي در ماردي كه امكان جااندازي بسته جد ندارد يا در مارد شكستگي باز نياز به جااندازي نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشتر بيماران زير 18 سال مبتلا به شكستگي سپراكنديل را پسران تشكيل دادند محدده سني شايع اين شكستگي 6-10 سال بد. هر چند مطالعات گذشته اين شكستگي را در پسران در محدده سني 5-7 ( 14) دانستهاند. زمان عمل در ريكرد خارجي بد كه مشابه مطالعه سال شايعتر كمتر از ريكرد «بامرنگتين» 1 است در اين بررسي ميزان فلكشن اكستنشن در ريكرد خارجي نسبت به ريكرد در زمان مشابه بهتر بد بهطري كه در ماه 6 ماه دامنه حركتي در ريكرد خارجي نسبت به به ترتيب 5/5 4/3 درجه بيشتر در نتيجه دامنه حركت در ريكرد خارجي بيشتر بد هر چند اين مقدار تغيير دامنه تا ثير عمدهاي در فعاليت رزانه ندارد. در تاييد اين مطالب در مطالعات قبلي نيز ذكر شده كه آسانترين شيه جراحي ريكرد (,14) است لي ميتاند منجر به خشكي مفصلي درگيري عرقي شد. همچنين مطالعات ديگر شايعترين عارضه جراحي را كاهش دامنه حركت ذكر ( 15 16) كردهاند. در اقع گفته شده كه برخرد با شكستگي از طريق بافت درگير نشده باعث ايجاد اسكار در نتيجه خشكي ( ) مفصلي ميشد. هر چند در مطالعه «بامرنگتين» بين كاهش دامنه حركت در د ريكرد تفات معنادار جد نداشت. همچنين در اين بررسيها مشخص شد بين فلكشن اكستنشن دامنه حركت در ماه بعد از جراحي با همين متغيرها در 6 ماه بعد از جراحي اختلاف معناداري جد داشت گذشت زمان بر بهبد ميزان دامنه حركت تاثيرگذار بد. مطالعه «پيرن» همكاران نشان داد ميزان بدجشخردگي بدن عمل %14 با عمل %3 (16) بد. در مطالعه حاضر اين مقدار %9/ بد. در اين مطالعه تغييرات غيرطبيعي زاياي «بمن» «حمل» در ريكرد خارجي بيشتر در نتيجه بدشكلي الگس ارس در اين ريكرد نسبت به ريكرد بيشتر بد. در مطالعه «بامرنگتين» بين اين د زايه در د ريكرد نيز خارجي تفات معناداري جد نداشت. همچنين در اين مطالعه تغييرات غيرطبيعي زايه «همركاپيتلار» 1. Bamrungthin. Pirone باز ميباشد.

5 ريكردهاي جراحي شكستگيهاي سپراكنديل در ريكرد خارجي نسبت به ريكرد در درصد كمتري از بيماران مشاهده شد كه اين مضع ميتاند با بيشتر بدن دامنه حركت در ريكرد خارجي نسبت به ريكرد مطابقت داشته باشد. در يك مطالعه بعد از بررسي 40 جااندازي باز شكستگي %4/6 ميزان عفنت %/5 ذكر شد كه كمتر از مطالعه در حاضر ميباشد. در اين مطالعه ميزان عفنت در ريكرد خارجي %4/5 در ريكرد %4/6 بد اختلاف بين د ريكرد معنادار نبد. عارضه در ريكرد همچنين در يك مطالعه مشابه هم درصد اين 6/1 5/77 تفات آماري معناداري گزارش در ريكرد خارجي انجام اين مطالعه محدديتهايي در برداشت كه عمدتا عبارت بدند: عدم همكاري بيماران در مراجعه بعد از 6 ماه كه با تجه به اين شرايط يزيت بيشتر بيماران به هفته 1 ماه ماه 6 ماه بعد جراحي محدد شد. در مجمع با مقايسه ريكردهاي مختلف جراحي نتيجه اين مطالعه نشان داد كه ريكرد سادهتر آسانتر است در زمان كتاهتري عمل به پايان ميرسد اما كاهش دامنه حركت در ريكرد نسبت به ريكرد خارجي بيشتر اگرچه اين مقدار است كاهش دامنه حركت از نظر باليني اهميت زيادي ندارد. در مقابل در ريكرد خارجي نسبت به احتمال بدشكلي بيشتر ميباشد. ميزان عفنت نيز در د ريكرد يكسان است. 1. Landin LA, Danielsson LG. Elbow fractures in children. An epidemiological analysis of 589 cases. Acta Orthop Scand. 1986;57(4): Skaggs DL, Flynn JM. Supracondylar fractures of the distal humerus. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown C, eds. Rockwood and Green's fractures in adults. 7 th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 010. p Prietto CA. Supracondylar fractures of the humerus. A comparative study of Dunlop's traction versus percutaneous pinning. J Bone Joint Surg Am. 1979;61(3): Holden CE. The pathology and prevention of Volkmann's ischaemic contracture. J Bone Joint Surg Br. 1979;61-B(3): Omid R, Choi PD, Skaggs DL. Supracondylar humeral fractures in children. J Bone Joint Surg Am. 008;90(5): Weiland AJ, Meyer S, Tolo VT, Berg HL, Mueller J. Surgical treatment of displaced supracondylar fractures of the humerus in children. Analysis of fifty-two cases followed for five to fifteen years. J Bone Joint Surg Am. 1978;60(5): Sibly TF, Briggs PJ, Gibson MJ. Supracondylar fractures of the humerus in childhood: range of movement following the posterior approach to open reduction. Injury. 1991;(6): Danielsson L, Pettersson H. Open reduction and pin fixation of severely displaced supracondylar fractures of the humerus in children. Acta Orthop Scand. 1980;51: Gennari JM, Merrot T, Piclet B, Bergoin M. Anterior approach versus posterior approach to surgical treatment of children's supracondylar fractures: comparative study of thirty cases in each series. J Pediatr Orthop B. 1998;7(4): Brodeur AE, Silberstein MJ, Graviss ER, Luisiri A. The basic tenets for appropriate evaluation of the elbow in pediatrics. Curr Probl Diagn Radiol. 1983;1(5): Koudstaal MJ, De Ridder VA, De Lange S, Ulrich C. Pediatric supracondylar humerus fractures: the anterior approach. J Orthop Trauma. 00;16(6): References نشد. 1. Kohn AM.Soft tissue alterations in elbow trauma. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1959;8: Aronson DC, van Vollenhoven E, Meeuwis JD. K-wire fixation of supracondylar humeral fractures in children: results of open reduction via a ventral approach in comparison with closed treatment. Injury. 1993;4(3): Minkowitz B, Busch MT. Supracondylar humerus fractures. Current trends and controversies. Orthop Clin North Am. 1994;5(4): Gartland JJ. Management of supracondylar fractures of the humerus in children. Surg Gynecol Obstet. 1959; 109 : Pirone AM, Graham HK, Krajbich JI. Management of displaced extension-type supracondylar fractures of the humerus in children. J Bone Joint Surg Am. 1988;70(5): Williamson DM, Cole WG. Treatment of selected extension supracondylar fractures of the humerus by manipulation and strapping in flexion. Injury. 1993;4(4): Fleuriau-Chateau P, McIntyre W, Letts M. An analysis of open reduction of irreducible supracondylar fractures of the humerus in children. Can J Surg. 1998;41: Bamrungthin N. Comparison of posterior and lateral surgical approach in management of type III supracondylar fractures of the humerus among the children. J Med Assoc Thai. 008;91(4): Baumann E. Beitrage zur Kenntnis dur Frackturen am Ellbogengelenk. Bruns Beitr F Klin Chir. 199, 146: O'Brien WR, Eilert RE, Chang FM, et al. The metaphyseal diaphyseal angle as a guide to treating supracondylar fractures of the humerus in children. Presented at 54 th Annual Meeting of AAOS. CA:San Francisco, Beals RK. The normal carrying angle of the elbow. A radiographic study of 4 patients. Clin Orthop Relat Res. 1976;(119):194-6.

Microsoft Word - 10 Saed-Dr.Siavoshi.doc

Microsoft Word - 10 Saed-Dr.Siavoshi.doc ج ۶۹ گزارش يك مورد پلاستيك دفورميتي ساعد به دنبال تروما در يك بيمار بزرگسال *** ** * دكتر بابك سياوشي دكتر عباس عبدلي تفتي دكتر ميرمصطفي سادات چكيده: در اين گزارش يک مورد پلاستيک دفورميتي ساعد به دنبال

توضیحات بیشتر

جا اندازی بسته و پین گذاری از راه پوست در درمان شکستگی های متافیز دیستال رادیوس

جا اندازی بسته و پین گذاری از راه پوست در درمان شکستگی های متافیز دیستال رادیوس فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان جا اندازي بسته و پین گذاري از راه پوست در درمان شکستگی هاي متافیز دیستال رادیوس مهرداد منصوري بابک سیاوشی - استادیار عضو هیي ت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpa

Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpa Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): 89-93 Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients Neghahi

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

اثر درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری بر کنترل کوتاه‌مدت قند‌خون در بیماران دیابتی نوع 2

اثر درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری بر کنترل کوتاه‌مدت قند‌خون در بیماران دیابتی نوع 2 مجلهي غدد درنريز متابليسم ايران دانشگاه علم پزشكي خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي درهي يازدهم شمارهي ۵ صفحههاي ۵۰۳ ۵۰۰ (دي ۳۸۸) اثر درمان عفنت هليکباکترپيلري بر کنترل کتاهمدت قندخن در بيماران ديابتي نع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

مبانی بیومکانیک 2

مبانی بیومکانیک 2 1 اصول توانبخشی و 2 وسایل و دستگاهها مدرس: زهرا هاشمی شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد شناخت کلی بدن انسان 3 4 انواع صفحات مورد استفاده در پزشکی برای بیان موقعیت و حرکت بدن: جلسه اول

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10Bagheri1169.doc

Microsoft Word - 10Bagheri1169.doc Fascial Entrapment in Blow-out Fracture Bagheri A, MD; Tavakoli M, MD*; Khosravifard K, MD Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran * Corresponding Author:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side

Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol.13, No.3, Autumn 2013, Pages 297-304 Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side Ghorbani M 1, Sokhangouei

توضیحات بیشتر

مجموعه خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (۱۷تا ۲۰ آبان ۱۳۸۴)

مجموعه خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (۱۷تا ۲۰ آبان ۱۳۸۴) 59 مقايسه نتايج بيهوشي عمومي و كودال در جراحي ارتوپدي كودكان زير ده سال دكتر فرامرز مصفا دكتر حميدرضا شهركي دكتر مهدي رامبد دكتر مريم همتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آنستزي منطقهاي به دليل راحتي بيمار

توضیحات بیشتر

بررسی جمعیت‌شناسی و آسیب‌شناسی بیماری ناخنک در بیمارستان شفای کرمان

بررسی جمعیت‌شناسی و آسیب‌شناسی بیماری ناخنک در بیمارستان شفای کرمان Pathologic and Demographic Evaluation of Pterygium in Shafa Hospital, Kerman Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran * Corresponding author: shamsoph@yahoo.com Sharifi A, MD; Shams M, MD*;

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.dr. aslani_184_.doc

Microsoft Word - 1.dr. aslani_184_.doc مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران انجمن جراحان ارتوپدي ايران دوره پنجم شماره 3 (شماره مسلسل 19) بهار 1386 صفحههاي 125-129 ارزيابي دقت امآرآي در پارگي روتاتور كاف (4) ( (3) (2) (1) دكتر حميدرضا اصلاني دكتر

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

فصل اول: كليات فهرست مطالب مقدمه 2-1 نشست و تنش تماسي 3-1 انواع گسيختگيهاي برشي 4-1 تشخيص حالت گسيختگي 5-1 روشهاي تحليل پيهاي سطحي 6-1

فصل اول: كليات فهرست مطالب مقدمه 2-1 نشست و تنش تماسي 3-1 انواع گسيختگيهاي برشي 4-1 تشخيص حالت گسيختگي 5-1 روشهاي تحليل پيهاي سطحي 6-1 فصل ال: كليات فهرست مطالب 1 4 6 7 8 1-1 مقدمه 2-1 نشست تنش تماسي -1 اناع گسيختگيهاي برشي 4-1 تشخيص حالت گسيختگي 5-1 رشهاي تحليل پيهاي سطحي 6-1 خلاصه فصل دم: نشست شالدههاي سطحي 1 14 15 16 16 19 20 22 2

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

بررسی کاهش بین‏گوشی گفتاری در بزرگسالان

بررسی کاهش بین‏گوشی گفتاری در بزرگسالان Audiol. 2009;18(1-2):12-17. Research Article Investigation of Persian speech interaural attenuation in adults Fahimeh Hajiabolhassan, Afshin Amiri Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Tehran

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387 مقاله پژوهشي همراهي بين آرتريت پسورياتيك با شدت درگيري ناخن در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعهكننده به درمانگاهپوست بيمارستانرازي در سالهاي 1386 و 1387 دكتر معصومه برزگري دكتر زهرا حلاجي دكتر اميرهوشنگ

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

ارتباط شدت خستگی با مشخصات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب

ارتباط شدت خستگی با مشخصات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز 72-81 1396/ مقاله پژهشی ارتباط شدت با مشخصات دمگرافیک بالینی احتقانی قلب مبتالیان به 1 مرضیه ضیاییراد غالمرضا ضیایی *1 محمدی 2 مینا 2 1 دانشگاه آزاد اسالمی

توضیحات بیشتر

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي)

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي) بسم االله الرحمن الرحيم بررسی اناع تابع بسل جلسه 4 سید رح االله کاظمی ریاضی پیشرفته تبدیل انرژي هتساریپ لسب هلداعم یضعب زا تلاداعم رپ هدافتسا هیبش هلداعم لسب زین زین دج دنراد هک يااج اهنآ مان یصاخ هداد

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 9 Tangi Tarashe-Dr.Arab.doc

Microsoft Word - 9 Tangi Tarashe-Dr.Arab.doc ج نتايج درمان تنگي تراشه به دنبال لولهگذاري در سالمندان در بيمارستان مسيح دانشوري دكتر مهرداد عرب دكتر ساويز پژهان دكتر رويا فرزانگان دكتر محمدبهگام شادمهر دكتر مجتبي جواهرزاده دكتر ابوالقاسم دانشور دكتر

توضیحات بیشتر

Surgical staples compared with subcuticular suture for skin closure after cesarean delivery: a randomized controlled trial

Surgical staples compared with subcuticular suture for skin closure after cesarean delivery: a randomized controlled trial سحر اسدي و همکاران 872 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 1394 دوره 73 شماره 12 صفحههاي 872 تا 877 مقاله اصیل 1 1 سحر اسدي هاله آیتالهی 3 2 جواد زینالی زهرا یکتا مقایسه پیامدهاي استپل با

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

بیماری های حاد شریانی تهیه و تنظیم : نیلوفر فرجی محمد شاهسون دکتر ظفرقندی

بیماری های حاد شریانی تهیه و تنظیم : نیلوفر فرجی محمد شاهسون دکتر ظفرقندی بیماری های حاد شریانی تهیه و تنظیم : نیلوفر فرجی محمد شاهسون دکتر ظفرقندی به نام خدا بیماری های حاد شریانی بیماری هایی هستند که به طور ناگهانی گردش عروقی دچار نقص شده و جریان قطع میشود.و باید این نقص را

توضیحات بیشتر

اثربخشی اندوپیلوتومی آنته‌گراد برای درمان تنگی محل اتصال حالب به لگنچه در کودکان

اثربخشی اندوپیلوتومی آنته‌گراد برای درمان تنگی محل اتصال حالب به لگنچه در کودکان Journal of Effectiveness of Antegrade Endopyelotomy for treating Ureteropelvic Junction Obstruction in Children Hossein Amirzargar 1, Mohammad Ali Amirzargar 2, Seyed Habibollah Mousavi Bahar 2 1. Assistant

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بخش دوم( فیبوناچی پیشرفته و کاربردهای آن دنباله بسیار معروفی در ریاضیات و فیزیک به اسم دنباله فیبوناچی بصورت زیر می باشد:

توضیحات بیشتر

رعایت حقوق گیرنده خدمت

رعایت حقوق گیرنده خدمت رعایت حقق گیرنده خدمت تهیه تنظیم : مریم هادی زاده کارشناس امر پرستاری مدیریت پرستاری معانت درمان دانشگاه يکي از عامل مهم کيفيت مشتري محر بدن بيمارستان است که از مصاديق بارز مشتري محري بيمارستان تجه به

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382

میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره ششم شماره چهارم زمستان 8 صفحات 6 تا 67 چكيده ميزان مرگ و مير بيماران بستري با خونريزي داخل مغزي و عوامل موثر بر آن در بيمارستان علوي اردبيل 8 دكتر رحمان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA>

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA> مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما Pre-Hospital Trauma Care آسيب ستون فقرات و محدودسازي حركات ستون فقرات اهداف و نشانه هاي پيشنهاد كننده آسيب ستون فقرات علايم پيش بيمارستاني ستون فقرات نخاع و سيستم مربوطه

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه

بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه گزارش کتاه دره 16 مرداد 479-486 1396 بررسی ارتباط تصیر بدنی با سلامت ران دانشجیان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کتاه نرگس سلطانی 1 فرزانه صفاج 2 زهرا آمزشی 3 الهام ضامنی 4 دریافت مقاله: 95/11/2 ارسال

توضیحات بیشتر

بررسی قدرت دو رزولوشن CBCTو رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی CMOS در تشخیص شکستگی عمودی ریشه (In Vitro)

بررسی قدرت دو رزولوشن CBCTو رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی CMOS در تشخیص شکستگی عمودی ریشه (In Vitro) مجله تحقیق در علم دندانپزشکی/دره دازدهم/شماره چهارم /زمستان 1394 /پیاپی 46 186 بررسی قدرت د رزلشن رادیگرافی دیجیتال داخل دها ین CMOS در شکستگی Vitro) (In -1-2 4 4 3 2 #1 دکتر شیرین سخدري دکتر مهرنش قبادي

توضیحات بیشتر

بخش آوایی شامل : ردیف عنوان رشته قرائت به روش تحقیق قرائت به روش تدویر )ترتیل( حفظ 5 جزء قرآن کریم حفظ 11 جزء قرآن کریم حفظ 21 جزء قرآن کریم حفظ کل قر

بخش آوایی شامل : ردیف عنوان رشته قرائت به روش تحقیق قرائت به روش تدویر )ترتیل( حفظ 5 جزء قرآن کریم حفظ 11 جزء قرآن کریم حفظ 21 جزء قرآن کریم حفظ کل قر بخش آایی شامل : ردیف عنان رشته قرائت به رش تحقیق قرائت به رش تدیر )ترتیل( حفظ 5 جزء قرآن کریم حفظ 11 جزء قرآن کریم حفظ 21 جزء قرآن کریم حفظ کل قرآن کریم اذان دعا مناجات خانی تاشیح هم خانی قرآن کریم 1 2

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

بسمه‌ تعالي‌

بسمه‌ تعالي‌ اثرات شارژ دشارژ هشمند خدرهای برقی در مدیریت تراکم سیستم های تزیع محمد رضا زرگر ششتری 1 محسن صنیعی 1 گره برق احد علم تحقیقات خزستان دانشگاه آزاد اسالمی اهاز ایران Mr.zargar54@gmail.com گره برق دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Downloader

Microsoft Word - Downloader Curriculum Vitae Name: Jafar Last Name: Ganjpour sales Address: Elgoli Av - Golshahr St -medical Education of shohada Phone: 0944385 E-mail: J_ganjpour@yahoo.com - ganjpourj@tbzmed.ac.ir Sex and Marital

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389

بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389 Original Article Serum albumin, ferritin and cholesterol levels among hemodialysis patients with major depressive disorder in Kashan Akhavan hospital during 2009-200 Chitsazian Z, Ghoreishi FS 2*, Mousavi

توضیحات بیشتر

PardeesJournalsPT12

PardeesJournalsPT12 ص) DOI: 0.22059/ijswr.207.27805.66755 )477-489 تحقیقات آب خاک ایران درە 48 شمارە 3 مهر آبان 396 کاربرد تابع مفصل ارشمیدسی در تحلیل فراانی سیالب )مطالعه مردی: حضه آبریز دز( 4 3 * فریدن رادمنش 2 غالمعلی

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر... Intra-examiner reliability of goniometer instrument for all active movements of cervical spine in asymptoma

بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر... Intra-examiner reliability of goniometer instrument for all active movements of cervical spine in asymptoma بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر... Intra-examiner reliability of goniometer instrument for all active movements of cervical spine in asymptomatic young women Sahar Zamani 1, Farshad Okhovatian

توضیحات بیشتر

بررسی همبستگی بین شاخص‌های اندازه‌گیری شده توسط پنتاکم با Elevation Difference قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط

بررسی همبستگی بین شاخص‌های اندازه‌گیری شده توسط پنتاکم با Elevation Difference قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط Pentacam Indices Affecting Difference of Cornea in Patients with Mild and Moderate Keratoconus Soltani Moghadam R, MD; Akbari M, MD*; Alizadeh Y, MD; Medghalchi A, MD; Zareie Ghanavati M, MD; Ghasemi H,

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Content.doc

Microsoft Word Content.doc فهرست پيشگفتار معلمان... i فهرست علاي م اختصارات... iii مباني مثلثات...1 تعريف تابع مثلثاتي به سيله اجزاي مثلث قاي مالزايه... خاصي از تابع مثلثاتي... 5 شما يك زايه قاي مه داريد... 7 تابع مثلثاتي دايره

توضیحات بیشتر

Background

Background رشته ها string 1 معرفي رشته ها در زبان C براي رشته ها متغير جديدي وجود ندارد رشته ها در زبان C بصورت آرايه اي از كاراكترها تعريف ميشوند. رشته ها براي ذخيره بازيابي و دستكاري متنها )مانند اسامي افراد( استفاده

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقدارد

آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقدارد آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقداردهی اولیه ی فیلدهای کالس و تابع constructor در زمان

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ريه x.docx

Microsoft Word - ريه x.docx نوشته شده توسط دکتر محمد سرافراز یزدی تاریخ نگارش 30/08/1392 در معاینه ریه در مرحله inspection نکات ذیل قابل طرح است بررسی مسير تراشه در خط midline شکل قفسه سينه شامل ( pectus excavatum ) funel chest Pigen

توضیحات بیشتر

دومین همايش ملي انتقال حرارت و جرم ايران ICHMT2014 دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان سمنان ايران 82 تا 82 آبان 3121 ICHMT2014-HN بررسی عد

دومین همايش ملي انتقال حرارت و جرم ايران ICHMT2014 دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان سمنان ايران 82 تا 82 آبان 3121 ICHMT2014-HN بررسی عد دمین همايش ملي انتقال حرارت جرم ايران ICHMT0 دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان سمنان ايران تا آبان ICHMT0-HN0006007 بررسی عددی دیار خرشیدی حای ماد تغییر فاز جهت گرمایش داخلی محسن ایرانی امین بهزادمهر

توضیحات بیشتر

mobadel.indd

mobadel.indd 2 مبدلها مبدل RS485 به RS232 (مدل B404) کاربرد ارتباط و شبکه شدن با دستگاهها بر روى باس RS485 قراي ت مقادیر ثبت شده در دستگاههاى داراى پورت RS485 قابل استفاده براى تمام دستگاههاى داراى پورت RS485 باتوجه

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر