بررسی سلامت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهر آذرشهر)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی سلامت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهر آذرشهر)"

رونوشت

1 فصلنامه پرستاري سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1394 Investigating Elderly Social Health and Its Related Factors: a Case Study of Azarshahr City seyfzadeh A 1 Abstract Introduction and purpose: Scholars in the field of humanities and biology consider elderly as the last period of human life. The main purpose of this study was to investigate factors related to the elderly social health in Azarshahr city. Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted among 312 elderly aged more than 65 years old residing in Azarshahr city. Participants were recruited using stratified random sampling method. We collected data using using Keyes's Social well-being Questionnaire consisted of 23 questions (4 -points Likert type) with answers ranging from Always to Never. Furthermore, degree of social support was measured using Sarason s Social Support Questionnaire. Independent sample t-test and ANOVA were used to analysis data using SPSS software. Findings: Findings from this study showed that 56.5% of respondents had acceptable level of social health while, 43.5% had low level of social health. There were significant relationships between elderly social health and age (p< 0.05), social support (p< 0.01) and socio-economic status (p<0.001). However, there was no significant relationship between social health and gender (p=0.28) as well as marital status (p=0.67). Conclusion: Our findings showed that social health did not differ across gender and marital status. Nevertheless, social health status deteriorates by advancement of age and decreased level of social support. Therefore, elderly who receive higher level of social support are healthier. Finally, the results of current study revealed that elderly with high socio-economic status have better social health. Keywords: Social health, Elderly, Socio-Economic and Demographic Characteristics Received: 2015/07/4 Accepted: 2015/09/6 Copyright 2018 Quarterly Journal of Geriatric Nursing.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License( /4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited. 1 - PhD student Of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran (Corresponding Author): 95

2 بررسی سلامت اجتماعی سالمندان... بررسی سلامت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردي شهر آذرشهر) تاریخ دریافت مقاله: تاریخ پذیرش مقاله: چکیده 1394/ 4/ / 6/15 مقدمه و هدف: 1 پیري یا سالمندي به عنوان آخرین دوره زندگی انسان همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی و زیست شناسی بوده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی سالمندان شهر آذرشهر می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی توصیفی است که با مشارکت 312 نفر از سالمندان 65 سال و بیشتر شهر آذر شهر که با روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند انجام گردید. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز می باشد. این پرسشنامه استاندارد داراي 23 سوال با طیف 4 درجه اي لیکرت جهت سنجش سلامت اجتماعی می باشد. طیف مورد استفاده از «همیشه» تا «هرگز» تنظیم شده است. همچنین براي ارزیابی میزان برخورداري سالمندان از حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون استفاده شده است. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی با آزمونهاي آماري تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد. یافته ها: 56/5 درصد پاسخگویان از سلامت اجتماعی برخوردار و 43/5 درصد نیز داراي سلامت اجتماعی در حد کمی بودند. بین سن (0.022=p ) حمایت اجتماعی (0.002=p ( پایگاه اقتصادي اجتماعی (0.001>p ( و سلامت اجتماعی افراد مورد پژوهش رابطه معنی داري وجود داشت در حالی که جنسیت ) 0.28=p) و وضع تاهل افراد (0.67=p ( رابطه معنی داري با سلامت اجتماعی آنها نشان نداد. نتیجه گیري: سلامت اجتماعی سالمندانی که از حمایت اجتماعی زیادي برخوردار بودند بیش از سایر سالمندان است و سالمندان داراي پایگاه اقتصادي - اجتماعی بالا از سلامت بیشتري نسبت به سایر سالمندان برخوردار بودند. کلید واژه ها: سلامت اجتماعی سالمندي مشخصه هاي اقتصادي اجتماعی و جمعیتی - 1 دانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان ایران. (نویسنده مسو ول). پست الکترونیکی: 96

3 فصلنامه پرستاري سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1394 مقدمه سالخوردگی دورانی است که داراي برخی ویژگی هاي جسمی اجتماعی و روانی است. یکی از این ویژگیها کاهش نسبی قواي جسمانی است (سلامت جسمانی ). دومین ویژگی دوران سالمندي بازنشستگی و از دست دادن موقعیتهاي شغلی است کاهش مسي ولیتهایی که مرتبط با شغل و ارتباطات اجتماعی فرد بوده است نیز از جمله این ویژگی هاست ) سلامت اجتماعی ). ویژگی دیگري که در این مرحله از زندگی مطرح است تنهایی یا احساس تنهایی است فرد سالخورده هر چند وقت یکبار شاهد مرگ یکی از دوستان یا بستگان و آشنایان همسن و سالان خویش است لذا هر روز بیش از پیش احساس تنهایی بیشتري به او دست می دهد (سلامت روانی ( (1). بسیاري از افراد سالخورده به ویژه افرادي که با داشتن پستهاي بالا باز نشسته می شوند و توان و امکان کار از دست آنها می رود احساس می کنند اقتدار خود را از دست داده اند و گونه اي افسردگی روانی و انزوا در عالم تنهایی به ویژه براي افرادي که از کار و فعالیت خود بازنشسته شده اند بوجود می آید. به طور کلی افراد سالخورده به دشواري می توانند خود را با شرایط دوران از کار افتادگی تطبیق دهند از این رو غالبا احساس تنهایی و بی هدفی می کنند. (2) از آنجایی که سالخوردگی فرایندي همگانی است و در کل دوران زندگی ادامه دارد و آماده ساختن کل جمعیت براي دوران سالخوردگی باید جنبە تفکیک ناپذیري از سیاستهاي توسعه اقتصادي اجتماعی باشد و با مساعی زیادي در کلیە سطوح کشوري محلی خانوادگی و فردي توام گردد شیوه برخورد با این مسي له نیز باید جامع و توسعه اي بوده و همه جنبه هاي حیاتی را که تعیین کننده کیفیت زندگی سالمندان می باشد از جمله مشارکت آنان در امر توسعه را شامل گردد. جنبه هاي حیاتی این فراگرد عبارتند از : سلامت اجتماعی جسمانی و روانی سالمندان. (3) تعریفی از سلامت که بیش از همه پذیرفته تر است تعریف سازمان جهانی بهداشت ) در سال 1948) از سلامت می باشد سلامت عبارت از رفاه کامل جسمی روانی و اجتماعی است و نه تنها بیمار یا معلول نبودن (4). در سالهاي اخیر با گنجانده شدن " توانایی داشتن یک زندگی مثمر از نظر اقتصادي و اجتماعی این تعریف کامل تر شده است. سلامت بیشتر به عنوان ابزاري براي رسیدن به هدفی منظور شده است که می توان آنرا از لحاظ کارکردي به صورت یک منبع بیان کرد منبعی که به مردمان امکان می دهد به گونه فردي اجتماعی و اقتصادي زندگی کنند. بنابراین سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمانی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سلامت عمومی جامعه و خانواده می باشد. زمانی شخص را واجد سلامت اجتماعی بر می شمریم که بتواند فعالیت ها و نقش هاي اجتماعی خود را در حد متعارف در خانواده و اجتماع بروز دهد و با خانواده و جامعه اي که در آن زندگی می کند در قالب هنجارهاي اجتماعی موجود ارتباط بر قرار نماید. سلامت اجتماعی در خانواده باعث می شود که افراد در جامعه داراي انگیزه و روحیه شاد باشند و در نهایت جامعه شاداب و پویا در حال توسعه و پایدار باشد. خانواده اي که تا کید بر تقویت کارایی و عملکردي را به عنوان یکی از اهداف اساسی زندگی اجتماعی خود دنبال کند باعث می شود اعضاي خانواده 97

4 بررسی سلامت اجتماعی سالمندان... جهت حل چالش ها و آسیب ها عملکرد بهتري را براي حل معضلات و مشکلات داشته باشند. (5) بعد اجتماعی سلامت از دو جنبه قابل بررسی است یکی ارتباط سالم فرد با جامعه خانواده و محیط شغلی و... و دیگري سلامتی کلی جامعه که با توجه به شاخص هاي بهداشتی قابل محاسبه می توان سلامت جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد. (6) مفهوم دیگر سلامت توسط جامعه تعریف می شود. اجتماع استانداردهایی را براي فعالیتهاي مطلوب با توجه به نقش ها و وظایف اجتماعی اراي ه داده است. سلامت اجتماعی نتیجه ي واکنش فرد با انسانها و اشیاء در محیط است که معمولا مطابق با محتواي فرایند رشد طبیعی او صورت می گیرد. بیماري به معنی عدم توانایی انجام فعالیتها در سطحی است که جامعه متوقع است و در نتیجه نابسامانی در برقرار کردن ارتباط با دیگران یا عدم توانایی جسمی است. بنابراین نخستین نشانه تغییر در وضع سلامت تغییر توانایی انجام نقش و وظایف فرد مبتنی بر استنباط دیگران از این تغییر است. با استناد به این مفهوم چگونگی انجام وظایف نحوه برقراري ارتباط با دیگران نقشهایی که هر فرد باید در جامعه بازي کند و فعالیت در سطح مناسب رشد و نمو از شاخص هاي سلامت هستند. (7) سلامت اجتماعی به توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاکننده شخصی و به انجام رساندن نقشهاي اجتماعی اطلاق می شود. بعد اجتماعی سلامت در بر گیرنده سطوح مهارتهاي اجتماعی عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوي از جامعه بزرگتر است. به طور کلی از این دیدگاه هر کس عضوي از افراد خانواده و عضو یک جامعه بزرگتر به حساب می آید و به شرایط اقتصادي اجتماعی و رفاه شخص در رابطه با شبکه اي اجتماعی توجه می شود. به عبارت دیگر سلامت اجتماعی وجود ارتباط میان افراد یا همان جامعه پذیري لذت بردن از بودن در میان دوستان پشتیبانی شدن از سوي خانواده و بستگان و دوستان را در بر می گیرد. (8) هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی سالمندان در شهر آذرشهر می باشد. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مقطعی توصیفی است و با مشارکت 312 نفر از سالمندان 65 سال آذرشهر که با روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي (متناسب ( انتخاب شدند انجام گردید. براي سنجش سلامت اجتماعی از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز استفاده شده است. این پرسشنامه استاندارد داراي 23 سوال با طیف 4 درجه اي لیکرت جهت سنجش سلامت اجتماعی می باشد. طیف مورد استفاده از «همیشه» تا «هرگز» تنظیم شده است. براي محاسبه شاخص سلامت اجتماعی افراد ابتدا از طریق نمره دادن متغیرها به صورت متغیر فاصله اي در آورده شده است. به این معنی که مثلا براي گویه هاي (مثبت ( سنجش سلامت اجتماعی از 1 تا 4 نمره داده شده است و براي گویه هاي منفی نیز برعکس از 4 تا 1 نمره داده شده است و در مجموع نمره هاي داده شده با هم جمع شده و شاخص سلامت اجتماعی محاسبه شده است. در این پژوهش به هدف ارزیابی میزان حمایت اجتماعی که گروه نمونه از آن برخوردار بودند از پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون ) 1983 ( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 27 قسمت و هر قسمت شامل 2 سو ال می باشد. سو ال اول در هر قسمت مربوط به شرایط ویژه 98

5 فصلنامه پرستاري سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1394 اي است که شرکت کننده باید نام افرادي را که احساس می کند در آن شرایط خاص می تواند به وي کمک کند را بنویسد. سو ال دوم در رابطه با میزان رضایت مندي فرد از درك حمایت اجتماعی در این پژوهش براي سنجش اعتبار پرسشنامه از دو نوع اعتبار محتوا و سازه و براي محاسبە پایایی از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه پس از تدوین در آن شرایط خاص است که در یک مقیاس شش قسمتی از خیلی ناراضی تا خیلی راضی امکان پاسخ دهی وجود دارد. پرسشنامه حمایت اجتماعی اندازه شبکه اجتماعی یک فرد و میزان رضایت مندي از این حمایت اجتماعی را توسط دو نمره می سنجد.این پرسشنامه در سال 1389 توسط ناصح و همکارانش به فارسی برگردانده شده است. روایی سازه و ساختارعاملی پرسشنامه حکایت از روایی بالاي آن دارد و میزان اعتبار آزمون را 96 درصد محاسبه شده است (9). یافته ها بین 30 نفر از سالمندان شهر آذرشهر تکمیل و مورد پیش آزمون (pre-test) قرار گرفته و اشکالات و نواقص برطرف و در نهایت پرسشنامه نهایی تدوین شده است. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی انجام شد.براي توصیف یافته هاي تحقیق از جداول یک بعدي استفاده شده و براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهاي آماري تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. جدول (1) توزیع پاسخگویان به تفکیک شاخص سلامت اجتماعی گزینه دارد ندارد جمع مطابق جدول 56.5 درصد پاسخگویان از سلامت اجتماعی درصد خالص بودند که نشان می دهد وضعیت سلامت اجتماعی سالمندان در برخوردار و 43.5 درصد نیز داراي سلامت اجتماعی در حد کمی این شهر در حد متوسط می باشد. جدول (2) بررسی رابطه بین جنسیت وضع تاهل و سلامت اجتماعی t متغیر میانگین تعداد انحراف استاندارد سطح معنی داري 0/ جنسیت مرد زن 0/671 0/ وضع تاهل داراي همسر بی همسر 99

6 بررسی سلامت اجتماعی سالمندان... میانگین سلامت اجتماعی سالمندان متاهل و سالمندانی که همسر خود را از دست داده اند اختلاف معنی داري وجود نداشت. (0.671=p). به این معنی که سلامت اجتماعی افراد داراي در خصوص ارتباط بین جنسیت با سلامت اجتماعی سالمندان مورد پژوهش نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین سلامت اجتماعی مردان و زنان اختلاف معنی داري وجود نداشت. (0.281=p ). به این معنی که مردان و زنان سالمند از سلامت اجتماعی مشابهی برخوردار بودند. همچنین در مورد ارتباط بین وضع تاهل با سلامت اجتماعی سالمندان مورد پژوهش نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین همسر و سالمندانی که همسر خود را از دست داده اند تقریبا به یک میزان است. جدول( 3 ) : بررسی رابطه بین سن میزان برخورداري از حمایت اجتماعی پایگاه اقتصادي اجتماعی و سلامت اجتماعی متغیر سن برخورداري از حمایت اجتماعی پایگاه 65 تا 69 ساله 70 تا 79 ساله 80 سال و بیشتر کم زیاد فراوانی میانگین انحراف استاندارد F سطح معنی داري 0/ /002 متوسط اقتصادي اجتماعی پایین بالا /001 متوسط در خصوص ارتباط بین سن با سلامت اجتماعی سالمندان مورد پژوهش نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین سلامت اجتماعی سالمندان با سنین مختلف اختلاف معنی داري وجود داشت. ( p=0.022 ).به این معنی که با افزایش سن شاهد کاهش میزان سلامت اجتماعی سالمندان می باشیم و سلامت اجتماعی سالمندان 65 تا 69 ساله بیش از سایر افراد می باشد. درباره ارتباط بین سن با سلامت اجتماعی سالمندان مورد پژوهش نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین سلامت اجتماعی سالمندان با سطوح مختلف برخورداري از حمایت اجتماعی اختلاف معنی داري وجود داشت. (0.002=p). به این معنی که با افزایش حمایت اجتماعی شاهد افزایش سلامت اجتماعی سالمندان می باشیم و سلامت اجتماعی 100

7 فصلنامه پرستاري سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1394 سالمندانی که از حمایت اجتماعی زیادي برخوردارند بیش از سایر افراد می باشد. در خصوص ارتباط بین پایگاه اقتصادي اجتماعی با سلامت اجتماعی سالمندان مورد پژوهش نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین سلامت اجتماعی سالمندان با پایگاه اقتصادي اجتماعی مختلف اختلاف معنی داري وجود داشت (0.001>P). به این معنی که سالمندان داراي پایگاه اقتصادي اجتماعی در حد بالا بیش از سایر سالمندان از سلامت اجتماعی برخوردارند. بحث و نتیجه گیري جمع بندي یافته ها نشان می دهد که سالمندان مورد پژوهش از وضعیت سلامت اجتماعی در حد متوسط برخوردارند. بیشتر سالمندان از جهت شناختی عاطفی و رفتاري به طور نسبی از سلامت اجتماعی برخوردارند. این هرگز به معناي کم اهمیت شمردن بهداشت و سلامت اجتماعی در این دوره نیست بلکه حاکی از این حقیقت است که ثبات سلامت اجتماعی سالمندان تحت الشعاع نیاز به کمک خانواده و متخصصان جامعه است تا نشانگان سالمندي را هر چه زودتر تشخیص و نسبت به درمان آن اقدام ورزند. (10) براساس رویکرد بیماري محور سلامت اجتماعی را عدم حضور عوامل ضد اجتماعی مانند از خودبیگانگی و بی هنجاري(آنومی) در توانند نقش اجتماعی خود را به نحو احسن اجرا کنند و انتظارات سایر اعضاي خانواده را با توجه به موقعیتی که در سیستم خانوادگی دارند ایفاء کنند چنین خانواده اي دچار استحاله منفی ارزش ها و هنجارها قرار گرفته و بی هنجاري و نظم جمعی تبدیل به رویکرد فردگرایی و منفعت طلبی فردي در خانواده می شود در نتیجه آنومی و آسیب اجتماعی و یا بروز انواع انحراف ها و جرایم فردي و خانوادگی رشد می یابد در نتیجه این امر شاخص هاي سرمایه اجتماعی( اعتماد- مشارکت- صداقت) و معیارهاي سلامت اجتماعی چون ) حمایت انسجام سازگاري پذیرش پیوستگی و...) از ب عد اجتماعی از بین می رود و در نتیجه اضمحلال خانواده شکل می گیرد. (11) Nathanson در کتاب بیماري و نقش زنان (12) ادعا می کند که براي بررسی علل بالا بودن نسبت بیماري زنان داده هاي کمی در دست است. در طول تاریخ از سه مدل براي مهم دانستن عامل جنسیت در ابتلا به بیماري استفاده شده است: الف) زنان بیماري بیشتري را نسبت به مردان گزارش می دهند زیرا از نظر فرهنگی بیماري براي زنان مقبول تر است و اخلاق سلامت مربوط به جنس مرد است. ب) نقش بیماري نسبتا با مسي ولیتهاي ناشی از نقش زنان متناسب تر است و با مسي ولیتهاي مردان جور در نمی آید. ج) نقش هایی که اجتماع به زنان می دهد بیشتر از نقشهایی مردان استرس دارد و در نتیجه آنها بیشتر بیمار می شوند. پس عمدتا گزارش بیماري در زنان بیشتر از مردان می باشد به فرد دانسته اند در واقع در تعاملات خانوادگی که هیچ گونه ارزش عبارت دیگر به دلیل تفاوتهاي فیزیولوژیک و اجتماعی زن و مرد و برابري را براي افراد قاي ل نیستند و حتی خانواده اي که هیچگونه حمایت اجتماعی اعتماد و حق مشارکت را براي فرزندان و سایر اعضاي خود قاي ل نیست و در واقع اعضاي خانواده نمی نوع شدت و فراوانی در دو جنس متفاوت است. اگر چه طول عمر زنان در مقایسه با مردان در بدو تولد و در سن 65 سالگی به بعد معمولا بالاتر است. تجزیه و تحلیل ها بر پایه اطلاعات حاصل از 101

8 بررسی سلامت اجتماعی سالمندان... همسر بودن خود را از دست می دهد. او دیگر محرم راز همدم و هم صحبت خود را در کنار خویش نمی بیند و تنها می شود. به نظر برخی از روان شناسان سالخوردگانی که همسر خود را از دست داده اند بیشتر گرفتار اختلالات روانی و جسمانی می شوند. (16) یافته هاي پژوهش نشان می دهد که سلامت اجتماعی سالمندان داراي همسر و سالمندانی که همسر خود را از دست داده اند مشابه هم می باشد که یکی از دلایل آن می تواند متاهل بودن اکثر سالمندان مورد بررسی باشد و همچنین کوچک بودن شهر آذرشهر باعث شده که افراد سالمند از نظر سلامت اجتماعی با مشکل کمتري مواجه شوند و تفاوتی از این لحاظ بین سالمندان داراي همسر و بدون همسر وجود ندارد. در زمینه رابطه سن و سلامت در کهنسالی مطرح شد که شواهدي وجود دارد که حاکی از این است که ناخوشی به طور اعم رابطه اي نزدیک با سن دارد و بیشتر حالات مربوط به سلامت و بیماري به نحوي با سن مرتبط است. نوع بیماریها شدت بیماریها و مرگ و میر ناشی از آن در سنین مختلف متفاوت است. مطالعات انجام شده در مورد شیوع بیماري هاي مزمن که در آنها فعالیتهاي زندگی روزمره به عنوان میزان استفاده شده است چنین بر می آید که اکثر بیماریهاي مزمن در میان پیران متمرکز است و از داده هاي مربوط به بارموردي معلوم شده است که پیران بیشتر نزد پزشک می روند. (17) رسم بر این است که فرض کنند که رابطه میان سن تقویمی و بیماري محصول افت بیولوژیکی است که با فرایند پیر شدن همراه است. اما می توان استدلال کرد که سالخورده شدن فرایندي فرهنگی اجتماعی نیز هست و برخی از مساي ل اشخاص سالخورده به فرایند پیر شدن مربوط می شود نه به فرایند زیست بررسی هاي اداره ناحیه اي سازمان بهداشت جهانی درباره سالمندان در آسیا نشان می دهد که مدت زمان زندگی که در سلامت صرف می شود براي زنان نسبت به مردان پایین تر است. (13) یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که مردان و زنان از سلامت اجتماعی مشابهی برخوردارند. براي بررسی وضع تاهل و تاثیرش روي سلامت باید سنین 50 سال و بالاتر را در نظر بگیریم که تاثیرش روي بهداشت و سلامتی بیشتر است. مطالعات انجام گرفته (14) مو ید آن است که کمترین میزان مرگ و میر براي افرادي است که داراي همسر هستند.میزان مرگ و میر براي بدون همسرها بیشتر از افراد با همسر می باشد و در میان بدون همسرها بیشتر از افراد با همسر می باشد و در میان بدون همسرها نیز میزان مرگ و میر بدون همسر بر اثر طلاق بیشتر از بدون همسر بر اثر فوت می باشد. بیشترین میزان مرگ و میر به خصوص براي مردان بدون همسر بر اثر طلاق است. مردان از زنان در مورد خارج شدن از وضع تاهل آسیب پذیر ترند به دلایل زیر: 1- علت عدم ازدواج مردان وجود بیماري و معلولیت است. 2- تاهل در زندگی سالم از نظر همبستگی هاي اجتماعی و نظمی که به زندگی می دهد سازنده است. 3- مراقبت متقابلی که در درون خانواده صورت می گیرد مهم است. لذا می توان گفت که وضع تاهل روي سلامت و مرگ و میر به خصوص در سنین سالخوردگی تاثیر می گذارد. (15) شاید از دست دادن همسر یعنی فردي که یک عمر شریک زندگی انسان بوده است در عدم سازگاري سالخوردگان موثرتر از تمام عوامل دیگر باشد. مطالعات نشان داده اند که حتی اگر فردي همسرش را دوست نداشته باشد مرگ همسر براي وي در حکم ضربه روانی است زیرا بلافاصله فرد همسر از دست داده نقش 102

9 فصلنامه پرستاري سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1394 شناسانه آن. معلوم شده است که بسیاري از بیماریهاي سالمندان داراي علل محیطی اجتماعی اند. محاسبه شده است که تا 80 درصد تمامی سرطانها محصول محیط اند. سیگار کشیدن رژیم غذایی ورزش و غیره. همه در بیماري ایسمیک قلبی دخالت داشته و این بیماري همبستگی شدیدي با سن دارد. تمام این عوامل بازگوکننده آن است که افت و اضمحلال بیولوژیک بدن آن اندازه که گمان می رفت ثابت نیست و به نظر می رسد که عوامل اجتماعی به همان اندازه عوامل زیست شناختی در بیماریهاي مربوط به کهولت نقش دارند. چندین سال پیش نظریه اي وجود داشت که کهنسالان به تدریج از زندگی اجتماعی کنده می شوند. این امر تا اندازه اي ناشی از دگرگونیهاي زیست شناختی اي پنداشته می شد که مانع از شرکت فعال آنها در فعالیتهاي عادي می شود و تا اندازه اي ناشی از تمایل آنها به دوري گزیدن از قیل و قال زندگی روزمره. اکنون این نظریه تا حدودي اشتباه می نماید چرا که مثلا بر اساس نظریه بر چسب زنی نحوه برخورد با سالخوردگان به گونه اي که گویی کنده شده اند احتمالا همان پدیده اي را بوجود می آورد که خود پیش بینی کننده آن است.( (18 بررسی رابطه بین سن سالمندان و سلامت آنها نشان می دهد که با افزایش سن شاهد کاهش میزان سلامت اجتماعی سالمندان می باشیم و سلامت اجتماعی سالمندان 65 تا 69 ساله بیش از سایر افراد می باشد. در مورد چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت دو نظریه اراي ه شده است فرضیه سپر و تاثیر مستقیم. بر اساس فرضیه سپر حمایت اجتماعی از طریق محافظت فرد در برابر تاثیرات منفی استرس زیاد بر سلامت او موثر است. این نقش محافظتی تنها زمانی که فرد به استرس شدید دچار باشد کارایی دارد. کسانی که حمایت اجتماعی بسیاري از آنان به عمل می آید ممکن است فکر کنند یکی از کسانی که می شناسند مثلا بوسیله پول قرض دادن یا راهنمایی هاي مالی به ایشان کمک خواهد کرد. در نتیجه آنان چون احساس می کنند که از عهده این بحران بر خواهند آمد موقعیت را خیلی استرس زا ارزیابی نمی کنند. راه دوم شامل تعدیل واکنش در برابر موقعیتی است که استرس زا ارزیابی شده است. براي مثال کسی که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار است ممکن است دوستی داشته باشد که راه حل مناسبی را براي مشکل او اراي ه دهد او را متقاعد کند که مشکل خیلی هم مهم نیست یا با گفتن حرف هایی چون» جنبه مثبت قضیه را در نظر بگیر» یا» به بخشش دیگران امیدوار باش» موجب دلخوشی شخص گردد. کسانی که از حمایت اجتماعی کمی برخوردارند از این مزایا بهره مند نیستند. به همین دلیل تاثیرات منفی استرس بر آنان بسیار بیشتر است. فرضیه تاثیر مستقیم حاکی از این است که صرف نظر از میزان استرس حمایت اجتماعی در هر صورت براي سلامت مفید است. تاثیرات مستقیم از چندین راه ممکن است عمل کند. براي مثال افرادي که از حمایتهاي اجتماعی بسیاري برخوردارند احساس تعلق و عزت نفس بیشتري می کنند. نگرش مثبتی که چنین موقعیتی پدید می آورد صرف نظر از میزان استرس ممکن است براي فرد مثلا به وسیله مقاوم ساختن او در برابر عفونت مفید باشد. بعضی شواهد همچنین نشان دهنده آن است که میزان بالاي حمایت اجتماعی موجب تشویق مردم به برگزیدن شیوه هاي زندگی سالمتر می شود. براي مثال افراد برخوردار از حمایت اجتماعی زیاد ممکن است احساس کنند چون 103

10 بررسی سلامت اجتماعی سالمندان... دیگران به آنها اهمیت می دهند و به ایشان نیاز دارند باید ورزش کنند خوب بخورند و مراقب خود باشند. ) 19) نتایج بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت در این پژوهش نشان می دهد که سالمندان برخوردار از حمایت اجتماعی بیشتر از سلامت اجتماعی بیشتري نیز بهره مند هستند. بر اساس بررسی هاي (20)(1978)Brown, Harris پایگاه اقتصادي- اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی خود را از طریق عوامل حمایتی ) روابط و امکانات مناسب خانوادگی ( عوامل آسیب آفرین ) دشواریهاي خانوادگی ) عوامل تحریک آفرین ) کمبودها و دشواریهاي بلند مدت ( بر پدیده سلامتی منتقل می سازد. واقعیت این است که تا چندي پیش عدم تساوي اجتماعی دخالت چندانی در میزان مرگ و میر طبقات فقیر نمی کرد. پزشکی به شکل غیر مو ثر خود باعث می شد که حتی فقیرانی که به آن امکانات دسترسی نداشتند از این بابت چیزي از دست ندهند. (21) درآمد با تامین نیازهاي بهداشتی و از آن طریق سلامت افراد ارتباط تنگاتنگی دارد ولی می توان گفت که سالم ترین افراد لزوما افراد با درآمد بالا نیستند یعنی برخی ها هستند که درآمد خوبی هم دارند ولی هنوز طریقه درست تغذیه کردن و رعایت مساي ل بهداشتی و سلامتی را نمی دانند. پس آن بخش از درآمد که صرف آموزش و بهداشت می شود رابطه مستقیم با سلامت دارد ولی جنبه دیگر درآمد که براي سایر مصارف خرج می شود نمی تواند لزوما رابطه مستقیمی با سلامت افراد داشته باشد. که در اینجا نقش سواد تحصیلات و مساي ل فرهنگی مطرح می شود ولی در کل نمی توان منکر رابطه مستقیم درآمد و تامین نیازهاي مهم بهداشتی و از آن طریق تامین سلامت شد. خودداري و مقاومت افراد طبقات پایین در ارتباط با مساي ل مراقبت هاي پزشکی را تنها نمی توان از طریق شرایط اقتصادي در رابطه قرار داد. به طور متوسط با افزایش سطح تحصیلات درآمد نیز افزایش پیدا می کند پس یک مقدار از تاثیر تحصیلات از طریق درآمد می باشد ولی از طریق تحصیلات فرهنگ بهداشتی ارتقاء پیدا می کند و اینکه افراد رفتارشان بیشتر موافق سلامت و بهداشت می شود و در سطوح بالاتر تحصیلات دغدغه نسبت به سلامتی بیشتر است. فراگیر شدن و ارتقاي سطح سواد و تحصیلات نیز از جنبه هایی است که از طریق الگوهاي فرهنگی و رفتاري مناسب می تواند بر سطح بهداشت و مرگ و میر تاثیر داشته باشد. کالدول (1986) مشاهده کرده است که کاهش مرگ و میر بدون توسعه اقتصادي مناسب تنها زمانی می تواند رخ دهد که سطوح بالایی از تحصیلات یا نظام هاي سیاسی که بر برابري اجتماعی تا کید دارند وجود داشته باشند. وي از چین کاستاریکا کوبا و سریلانکا براي مثال نام می برد. (22) در این پژوهش نیز یافته ها نشان می دهد که بین پایگاه اقتصادي اجتماعی و سلامت اجتماعی در کهنسالی رابطه معنی داري وجود دارد طوري که سالمندان داراي پایگاه اقتصادي اجتماعی در حد بالا بیش از سایر سالمندان از سلامت اجتماعی برخوردارند. تشکر و قدردانی این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان» مشخصه هاي اقتصادي اجتماعی جمعیتی و سلامت در کهنسالی» به راهنمایی استاد دانشمند جناب آقاي دکتر حسن 104

11 فصلنامه پرستاري سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1394 سرایی و مشاورت سر کار خانم دکتر شیرین احمدنیا و آقاي دکتر کورش مهرتاش می باشد. بر خود لازم می دانم از هر سه بزرگوار به خاطر راهنمایی ها و کمک هاي بی دریغ شان کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم. References 1. Sam-aram A. [From the Ghereb nomadic house to private nursing homes of Tehran]. Social Sciences Quarterly. 1993; 1(3 &4): (Persian) 2. Taghavi N. [The elderly in the community]. Journal of population. 1995(11&12); 44 (Persian) 3. Seyfzadeh A.[ characteristics of the economic, social & demographic and mental health in old age (the city of Azarshahr)]. Journal of Population ( 63 & 64)127: 162(Persian) 4. Mohseni M. [medical sociology]. Tehran. 2003: 45 (Persian) 5. Fadaei M. [Urbanization, media and social health]. research and assessment. 2007; (149): 8 (Persian) 6. Seyed nozadi M.[ Public health]. Press Health Book. 2005: 52 (Persian) 7. Kajrovik D. [Women in health and disease. Translation: Ahmad Soltani]. Tehran: the Atiyeh of publishing; 1998: 24 (Persian) 8. Sajjadi H & Sadralsadat, C. [Social health indicators]. Political - economy; 2004; 19(3&4): 244 (Persian) 9. Sahraian K, Jafarzadeh F, Poursamar S. [The relationship between social support and marital satisfaction in infertile women, according to factor infertility]. 2015; 12 (12) : (Persian) 10. Navabinejad SH. [Psychiatric nursing and mental health promotion methods. Proceedings of the elderly]. Publication of nikokar women. Volume III; 2000: 6 (Persian) 11. Sharbatyan M. [Reflection on the semantic link components of social capital and the utilization of social health among students of Payamoor Mashhad]. Journal of Youth Studies Sociology ; (Persian) 12. Mirzaei M. [Booklet classroom mortality and its changes]. Faculty of Social Sciences of Allameh Tabatabai University (Persian) 105

12 بررسی سلامت اجتماعی سالمندان Martin L and Kinsella, K. Research on the demography of aging in developing countries.demography of aging. National academy press Washington, D.C; 1994: Preston S and Taubman P. Socioeconomic differences in adult mortality and health status.demography of aging. National academy press Washington, D.C; Kianpour F and hagighi J. [Adaptation with aging issues. Proceedings of the elderly. Publication of nikokar women]. Volume III ;2000: 72 (Persian) 16. Mirzaee M. [Population and development, with an emphasis on Iran]. Tehran: Center for Population Studies and Research in Asia and the Pacific. 2005; 50 (Persian) 17. Peiman H, Delpishe A. [Prevalence of chronic diseases in the elderly in Ilam]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 6 (4) :7-13 (Persian) 18. Armstrong D. medical sociology. Translation: M. tavakol. Tehran: Institute of Scientific Publications; 1993: (Persian) 19. Sarafynd A. Health Psychology. Translation of a group of translators (under the goddess mirzaee). Tehran; 2002: (Persian) 20. Brown GW, Harris T. Social origins of depression: A study of psychiatric disorder in women. London: Tavistock; Porsa, Roland.Demographic analysis. Khosro Asadi translator. Tehran: samt Publications; 1995: 35 (Persian) 22. Lucas D and mortality P. Introduction to population studies. Translation H, Mahmoodian. Tehran: Tehran University; 2002: 80 (Persian) 106

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه Spiritual well being of elderly people resident in nursing home Jadidi A 1, Farahaninia M 2 *, Janmohammadi S 3, Haghani H 4 Abstract Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه 1 گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 7-76/65/1/4

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه 1 گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 7-76/65/1/4 معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 776/65// نظارت بر تدوين محتوا و تصويب : دفتر طرح و برنامه هاي درسي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مجله سلا مت و مر ا قبت سال سيزدهم شماره 4- زمستان 1390 وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني چكيده نويسندگان: 4 3 2* 1 رويا صادقي مراد علي زارعي پور حسين اكبري

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر