ISSN: فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و علوم انسانی )زمستان 1396( صفحات 36

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ISSN: فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و علوم انسانی )زمستان 1396( صفحات 36"

رونوشت

1 ISSN: شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و علوم انسانی )زمستان 1396( صفحات نقش توسعه نیروی انسای در تحقق اقتصاد مقاومتی زینب براری شفیعی 1 و فاطمه پیردهقان چکیده اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی است که رشد و توسعه کشورمان در تمامی ابعاد فرهنگی سیاسی اجتماعی و... را شامل می شود که مقصود از اجرای آن ایجاد امنیت ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در برابر شو کهای داخلی و خارجی است. توسعه کارآفرینی مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور افزایش بهره و ی ر ایجاد فرصت ه یا سرمایه گذاری افزایش تولید داخلی مدیریت مصرف و افزایش ارزش افزوده به عنوان اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی شمرده می شوند لذا تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه توسعه کارآفرینی مشارکت حداکثری آحاد جامعه بهبود فضای کسب و کار افزایش تولیدات داخلی و مدیریت مصرف ارتقای آموزش و خصوصا مهارت منابع انسانی ممکن است. نیر یو و موثر در سیاست ه یا اقتصاد مقاومتی است. مولفه مذکور یکی از مولفه ه یا انسانی یا نیر یو کار یکی از الزامات اساسی برجسته در رشد شکوفایی بالندگی و پویایی جامعه محسوب می شود. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش و اهمیت نیروی انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان گردد. واژههای کلیدی: توسعه نیروی انسانی اقتصاد مقاومتی 27

2 مقدمه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که بتواند هرگونه فشار و بحران های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و اجازه ندهد استقالل جامعه با خطر مواجه شود. تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی در عرصه های خودباوری و توانایی فکری و عملی تولید ملی کار و تالش مفید تأمین منابع انسانی و مالی سیاست گذاری برنامه ریزی کارآفرینی و مانند آن است)صالحی و همکاران 1391 (. اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی است که رشد و توسعه کشورمان در تمامی ابعاد فرهنگی سیاسی اجتماعی و... را شامل می شود و ضامنی بر ارتقای خرد جمعی و تحوالت مثبت سازمان یافته در تمامی نهادها و ارگان های دولتی و بخش خصوصی به شمار می رود. تاکید بر تامین شرایط و فعال سازی سرمایه های انسانی و همچنین محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید توانمندسازی نیروی انسانی افزایش رقابت پذیری اقتصاد ایجاد زمینه رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع جغرافیایی مناطق کشور که به عنوان اولین و سومین راهبرد کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی ابالغ شده است به تنهایی گویایی اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد این سیاست ها است)باغچقی 1393 (. نتایج تحقیقات گوناگون نشان داده که نیروی انسانی بر بهره وری اقتصادی نیز تاثیر خواهد گذاشت. و اقتصاد مقاومتی نیز از این امر بی نیاز نیست و تحقق آن متاثر از نیروی انسانی جامعه می باشد. مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند سازمان توانمند را بوجود می آورد. از نظر دراکر رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است)شکاری و صفرمحمدلو 1394 (. با توجه به مباحث بیان شده هدف تحقیق حاضر این است که توسعه نیروی انسانی چه نقشی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن امروزه جمهوری اسالمی ایران در حوزههای اقتصادی خود با مسائل و مفاهیمی مواجه است که تاکنون چه در عرصهی نظر و در کتابهای درسی و چه در عرصهی عمل و تجارب بشری مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریهپردازی و الگوسازی در این عرصههای جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم مفهوم اقتصاد مقاومتی است و چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. ابتدا الزم است که یک تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه شود. اقتصاد مقاومتی را میتوان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه آنها را در کشور به عنوان پروژههایی ملی پیگیری کرد. 1- اقتصاد موازی تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد موازی است یعنی همانطور که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود اقدام به تاسیس نهادهایی مانند کمیتهی امداد جهاد سازندگی سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود امروز نیز بایستی برای تامین اهداف انقالب این پروژه را ادامه داده و تکمیل نماید. زیرا انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازیهای مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا این کار از نهادهای رسمی اقتصادی بر نمیآید. این امر به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. البته این الگو در مدلهای حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقا در کشورهای دارای تجربه و توان حکمرانی بیشتر وجود دارد و این کشورها دارای نظامهای چند الیهی سیاستگذاری و ادارهی امور عمومی هستند. به عنوان مثال میتوان از حضور همزمان نهادهای دولتی سازمانهای مردم نهاد خیریه و بنگاههای خصوصی در عرصهی بهداشت و سالمت یا حتی در عرصهی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه یافتهی غربی نام ببریم )سیف 1391(. 2- اقتصاد ترمیمی تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی مقاومسازی آسیبزدایی خللگیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصاد است. در این رویکرد به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاستهای نهادهای موجود کاری کنیم که انتظارات اقتصادی ما را برآورده سازند. مثال در این تعریف بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی موظفاند که 28

3 کانونهای ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی تحریمها یا نیازهای انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. کشورهای توسعه یافته نیز در برهههایی از تاریخ اقتصادی خود مجبور به مقاومسازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثال کشورهای غربی پس از دو شوک نفتی 1979 و 1983 اقدام به جایگزینی سوختهای فسیلی با سایر سوختهای نوین کردند به طوریکه امروزه با قیمتهای باالی یکصد دالر نیز دچار شوک نفتی نمیشوند. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژهی ارزشی و ملی هستیم )حسین زاده بحرینی 1392(. 3- اقتصاد دفاعی تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی متوجه هجمهشناسی و پدافندشناسی ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت میدهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتهایم که ابزارها و شیوههای هجمهی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم )محبی و اکبرزاده 1391(. 4- اقتصاد الگو چهارمین تعریف این است که اساسا اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفا پدافندی نیست. بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را پدافندی یا کوتاه مدت میدانستند این رویکرد چشماندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد و مشمول یک اقدام بلندمدت است. اقتصاد مقاومتی مختص زمان جنگ و تحریم نیست بلکه یک چشمانداز بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران است. در این رویکرد دوراندیشانه در پی اقتصاد ایداهآلی هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اول اقتصاد منطقه برساند اقتصادی که برای جهان اسالم الهامبخش و کارآمد بوده و زمینهساز تشکیل تمدن اسالمی باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصادی کارآفرین ریسک پذیر و نوآور میشود )جعفری و آهنگری 1391(. ریشه فکری مشکالت اقتصادی فقدان خودباوری و وابستگی فکری به غرب است غربی که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و برای نجات خود سالهاست که نابودی ملتها را در دستور کار قرار داده است. دست آوردهای نظری و تجربه 3۵ سال گذشته نشان می دهد که بهبود معیشت مردم نه از طریق اقتصاد مبتنی بر لیبرال سرمایه داری بدست می آید و نه اقتصاد تمرکزگرا. مؤسسات و نسخه های طراحی شده نهادهای اقتصاد سرمایه داری نمی تواند با شرایط دینی و ملی و نیز منافع مردم کشورمان منطبق شود و این امر موجبات تکاثر ثروت و شکاف طبقاتی را فراهم می آورد. تکیه بر سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی و توصیه های آنها که از دولت سازندگی آغاز شد تا به امروز به یکی از محورهای آسیب زا در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به دنبال این توصیه ها افکار شکل گرفته شبه روشنفکران در ادبیات اقتصاد سرمایه داری موجبات حاکمیت گفتمانی تک ساحتی را فراهم آورده است که اجازه هر نوع دگراندیشی را سلب می نماید. راهکارها و چاره جویی های کلیشه ای این جریان فکری که مبتنی بر همان نسخه های قدیمی است نتایج زیانباری را برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه آورده است. وابستگی به ارز دالری اختصاصی سازی به جای مردمی سازی و رشد بیرویه بازارهای سفته بازی و واسطه گری نتیجه این جریان فکری است.)ربیعی 1388( اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشی میشود که هجمهی دشمنان انقالب اسالمی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقالب در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصهی اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به دنبال این هستند که ابتدا روند پیشرفت کشور را متوقف نمایند سپس از طریق دشوار ساختن زندگی اقتصادی برای مردم اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام کاهش دهند و نظام جمهوری اسالمی را از درون به سمت تضعیف و نهایتا فروپاشی ببرند. بنابراین تحریمهای اخیر اگرچه به بهانهی انرژی هستهای افزایش یافته است اما درحقیقت با هدف مقابله با کلی ت نظام جمهوری اسالمی برنامهریزی شده است. این تحریمها برای کشور ما یک مسألهی کوتاهمدت نیست. پس برای مقابله با آنها 29

4 تدبیری بلندمدت در عرصهی اقتصاد الزم است و این تدبیر همین اقتصاد مقاومتی است که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیاء اقتصاد ملی است. موجودیت این اقتصاد که ایرانی و اسالمی است باید هر چه بهتر معلوم و مشخص شود. با تحقق استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی سیاست ملی در انقالب شکل گرفت و دفاع ملی ما در جنگ تحمیلی احیاء شد امروز نیز اقتصاد ملی ما هم باید در شرایط تحریم احیاء شود. امروز توسعه کشور با الگوهای محافظه کارانه پیش نمی رود. تحریم های ظالمانه و تحمیلی برای ملت ما می تواند یک فرصت هم باشد تا عالوه بر خنثی سازی آنها با کمک متخصصین و نخبگان و آحاد مردم اقتصاد ملی شکوفای ایران اسالمی نیز محقق شود.)رضایی و همکاران 1390( این راهی است که باید با اعتماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی کنیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت های مردمی داخل کشور همچون پژوهشکده های معتبر سهم و نقش داده شود. ویژگیهای اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی اقتصادی است دانش محور عدالت محور و مبتنی بر مشارکت و حمایت مردمی مبتنی بر این اقتصاد عدالت و مشارکت مردمی به نوعی در ارتباط با یکدیگر مطرح شده اند و اقتصاد مقاومتی در حال حاضر سرلوحه دولت قرار گرفته است. طرح اقتصاد مقاومتی این مسأله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریم های اقتصادی ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و با وجود اقتصاد مقاومتی است که میتوان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد. اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متالشی نشود. جوامعی که دچار انقالب و تحول می شوند و با یک ایدئولوژی خاص پیش می روند برای خود راهکارهای جدید و اقتصادهای نوپایی دارند که دشمنانشان تمایلی به رشد و پیروزی آنها ندارند)صالحی و همکاران 1391(. لذا سعی می کنند که آن اقتصاد را به زانو درآورند. بنابراین یک اقتصاد نوپا نیازمند حمایت است. پس می توان گفت: اقتصاد دارای ویژگیهای مقاومتی باید اقتصادی باشد که درون گرا بوده و به استعدادهای داخلی بازارهای داخلی اعتقادات داخلی و به مردم خودش توجه داشته باشد. چنین اقتصادی ضمن تولید باید بتواند به تأمین نیازهای آن جامعه اقدام کند و تا جایی که تأمین نیاز کند باید جامع و گسترده باشد. اقتصاد مقاومتی که می خواهد شکل واقعی داشته باشد باید در همه زمینه های اقتصادی فعال باشد. کشورهای با اقتصاد نوپا و دارای ایدئولوژی خاص بخشی از آرمان هایشان اقتصادی است که خود پاسخگوی نیازهای اجتماعی اقتصادی و تکنولوژیکی شان باشد و در صورت تمایل توانمندی هایش را در اختیار آنهایی که نزاع ندارند قرار دهند. پس اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف است. در چنین شرایطی الزم است تا زمینه های مختلف یک کشور دارای نوعی استقالل اقتصادی باشید و در بخشهای واقعی و مالی و... به خودکفایی برسد و این مسأله با بهره گیری از اقتصاد مقاومتی محقق می شود)سلیمی 1391 (. ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی نظام استکبار در این دوره از فشارهای اقتصادی تحت عنوان تحریم هوشمند چند هدف اساسی به شرح ذیل را دنبال می کند: الف - منفعل سازی ایران نسبت به تحوالت منطقه در واقع هدف غربی ها این بوده است که از تبدیل شدن وضعیت ژئوپلتیکی منطقه خاورمیانه به یک موقعیت کام ال ایرانیزه جلوگیری کنند.آنچه غربی ها در سر داشتند این بود که با تجمیع انواع فشارها بر ایران در زمانی کوتاه ایران را به حل مشکالت داخلی مشغول سازند تا به بردهای بیشتر در منطقه دست پیدا نکند. ب- وادار سازی ایران برای تن دادن به مذاکره دومین هدف غرب به ویژه آمریکایی ها از فعال کردن بی سابقه ابزارهای فشار بر روی ایران این بوده است که ایران را آن طور که خود می خواهد و با دستور کاری که از قبل طراحی کرده پای میز مذاکره بکشاند.مقام معظم رهبری در همین رابطه 30

5 فرمودند :این طرح بسیار ساده دالنه بوده است و ایران در اثر مواجهه با فشارها به جای اینکه به این نتیجه برسد که باید با آمریکا مذاکره گردد اتفاق ا به این نتیجه رسیده است که هیچ فایده ای در مذاکره با آمریکا نیست و با غربی ها باید با همان زبانی سخن گفت که خود عادت به استفاده از آن در سخن گفتن با دیگران دارند. ج - ترساندن ایران با گزینه های نظامی غربی ها با تشدید بحث ها درباره احتمال قریب الوقوع بودن درگیری نظامی با ایران یا آن طور که خود دوست دارند بگویند با معتبر سازی تهدید علیه ایران این دور نما را به ایران منتقل کنند که اگر در مقابل تحریم ها کوتاه نیاید آن وقت با گزینه ای سخت تر درگیری نظامی مواجه خواهد شد. د- جلوگیری از الگو شدن ایران در منطقه یکی دیگر از اهدافی که غربی ها از فشارهای اخیر بر ایران به دنبال آن هستند جلوگیری از الگو شدن ایران در منطقه است. مسلما آمریکایی ها از این که الگوی حکومتی و الگوی رفتار ایران در بقیه نقاط منطقه کپی شود و ایران در مسیر مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی شرکایی جدید بیابد بسیار هراسانند. ه- مهار برای جلوگیری از الگو شدن ایران اسالمی در جهان و عالم اسالم و ایجاد مانع در مسیر بیداری اسالمی در موضوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر ایران» موشه یلعون» معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسخه صهیونیست ها برای مهار ایران را چنین بیان می دارد: «باید به هر طریقی جلوی تبدیل شدن ایران به قدرتی برتر در منطقه و سپس تبدیل شدن به قدرت جهانی را گرفت.بدون مقابله با رژیم ایران هیچ ثباتی در افغانستان عراق بحرین سوریه و لبنان به وجود نخواهد آمد.این اقدامات باید شامل منزوی و تحریم کردن و همچنین حمایت از نیروهایی که در ایران از دموکراسی آزادی و نوین گرایی حمایت می کنند انجام شود«) صالحی و همکاران 1391 (. نیروی انسانی نیروی انسانی با ارزش ترین و مهمترین عامل توسعه هر کشوری محسوب می شود. مطالعه در این زمینه نشان داده است که کشور های دارای تولید خالص ملی زیاد معموال دارای نیروی انسانی آموزش دیده تر و تعلیم یافته تر هستند. منابع انسانی هم در حوزه کارکنان بخش های مختلف از اهمیتی ویژه برخوردار است. نیروی انسانی در واقع همه آن چیزی است که سرمایه و تکنولوژی را به کار می گیرد.امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است. با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی انسانی فاقد کارایی است. در عر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمی آید بلکه تحوالت و بهره وری نیروی انسانی با رشد خود سبب ارتقای سازمانها و به تبع آن توسعه نظام های اقتصادی در جهان می شوند به طوری که سرمایه های انسانی میزان سرمایه های مادی را تعیین می کنند. کشورهای صنعتی و توسعه یافته به این حقیقت دست یافته اند که افزایش بهره وری نه از طریق بهبود و ارتقاء کیفیت سرمایه مادی بلکه از طریق ارتقاء کیفیت نیروی کار سریع تر قابل تحقق است. اگرچه با جایگزین کردن ماشین آالت مدرن تغییر و اصالح خطوط اجرای سیستم های نوین انبارداری و... می توان بهره وری را بهبود بخشید اما باید توجه داشت که این موارد نیز به عنوان عوامل اصلی در گرو قابلیت ها و انگیزه های منابع انسانی می باشد و به جرات می توان ادعا کرد که هر ماشینی درنهایت یک ظرفیت تعریف شده دارد که بیش از آن نمی توان انتظار داشت اما ظرفیت های انسان تا بی نهایت است. همچنین تاکنون هبچ فرایند تولیدی اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد. بنابراین هیچ تولیدی بدون مشارکت او صورت نمی گیرد.مطالعات انجام شده نشان می دهد که ریشه وعلل عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته که به طور اساسی تت تاثیر پدیده بهره وری پایین است.بنابراین رشد باالی بهره وری خصوصا بهره وری نیروی کار همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است. به عبارت 31

6 دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه اداری و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است.در این میان تجربه نشان داده است که کوچک سازی دولت ها و میدان دادن به بخش های خصوصی و تعاونی همزمان سبب صعود روندی بهره وری سرمایه گذاری مشارکت و منابع انسانی می شود)محمدی 1387 (. نقش توسعه نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی انسانی فاقد کارایی است در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمی آید بلکه تحوالت و بهره وری نیروی انسانی به رشد خود سبب ارتقای سازما نها و به تبع آن توسعه نظامهای اقتصادی در جهان می شوند به طوری که سرمایه های انسانی میزان سرمایه های مادی را تعیین می کنند.به جرأت می توان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف شده دارد که بیش از آن نمی توان انتظار داشت اما ظرفیت های انسان تا بی نهایت است و همچنین تا کنون هیچ فرایند تولیدی اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد. ریشه و علل عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته که بطور اساسی تحت تاثیر پدیده بهره وری پایین است. بنابراین رشد باالی بهره وری به خصوص بهره وری نیروی انسانی کار همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئل های حائز اهمیت مورد توجه دولتها بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. در این میان تجربه نشان داده است که کوچک سازی دولتها و میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و همزمان سبب صعود روند بهره وری و سرمایه گذاری مشارکت و منابع انسانی می شود. بنابراین بهره وری منابع انسانی یکی از رکن های مهم هر موسسه یا سازمان می باشد. از سوی دیگر هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد امنیت ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در برابر شو کهای داخلی و خارجی است. همچنین تامین شرایط و فعالسازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که درون زا باشد و بتواند خودکفایی ایجاد کند و در عین حال هزینه های کشور را کاهش دهد. لذا اقتصاد مقاومتی ساز و کار پایداری برای توسعه اقتصاد ملی و خروج از اقتصاد تک محصولی و دستاورد آن شکوفایی رفع مشکالت معیشتی و افزایش رفاه عمومی مردم است. همچنین باید توجه داشت که این رویکرد اقتصادی مردم بنیاد است یعنی اقتصاد دولتی صرف نیست اقتصادی مردمی است که با اراده مردم سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می کند. دولت مسئولیت برنامه ریزی زمینه سازی ظرفیت سازی هدایت و کمک به فعاالن اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین آماده سازی و تسهیل شرایط وظیفه دولت است. دستگاههای اجرایی فعال در این عرصه به عنوان نهادهای عظیم اجتماعی و اقتصادی حوزه فعالیتهای گسترده ای دارند و برنامه ها و اهداف اقتصاد مقاومتی با بخش قابل توجهی از سیاست ها و اولویت های آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است. توسعه کارآفرینی مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور افزایش بهره وری ایجاد فرصت های سرمایه گذاری افزایش تولید داخلی مدیریت مصرف و افزایش ارزش افزوده به عنوان اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی شمرده می شوند لذا تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه توسعه کارآفرینی مشارکت حداکثری آحاد جامعه بهبود فضای کسب و کار ارتقای آموزش و مهارت منابع انسانی افزایش تولیدات داخلی و مدیریت مصرف ممکن است. در این میان می توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی در افزایش بهره وری و کارآیی سازمانی ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و تعالی عملکرد کارکنان برای بسیاری از دست اندرکاران اجرایی مشخص نشده و نیاز 32

7 به داشتن چنین واحدی در سازمان به باور تبدیل نشده است. گواه این ادعا میزان کم سرمایه گذاری و تالشی است که از سوی سازمان ها برای طراحی تدوین و به کارگیری نظام های توسعه منابع انسانی و اجرایی کردن راهبردهای توسعه قابلی تهای کاکنان انجام می گیرد. اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمان های پیشرو در هزاره جدید تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان می توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند. توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش مهارت تجربه و کیفیت تعالی و عملکرد سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان به مدیریت ارشد چنین سازما نهایی ابالغ می گردد)خانباشی و بستان منش 1394 (. بی تردید تقویت اقتصاد ملی بدون توجه به سرمایه های انسانی و نیروی کار به عنوان محور یترین عامل تولید میسر نیست و در کنار آن توجه به عدالت اجتماعی و استفاده از منابع بازتوزیعی )مالیات و بیمه( برای افزایش توازن و تعادل اقتصادی جامعه نیز از ضروریات است. در زمینه جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی توجه به نکات زیر شایان توجه است)خانباشی :)1393 ارزش گذاری به نیروی انسانی به همراه توسعه فرهنگ کار در کشور: محیط فضای کسب و کار باید برای تولید مهیا شود. فرهنگ سازی و ایجاد الگو برای انجام کارهای گروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال یکدیگر و کل جامعه یکی از موضوعات مهم در عرصه فرهنگی است. تأمین شرایط آماده سازی بسترها و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکار یهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط از وظایف کلی دولت در این رابطه است. نکته مهم دیگر آن که فرهنگ سازی برای تقدس بخشی به کار و تولید به منظور ارائه کاالها و خدمات مطلوب و باکیفیت و تبدیل این ارزش دینی به یک ارزش اجتماعی فراگیر بسیار مهم است. سرمایه های انسانی و نیروی کار نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند که مهمترین اثرات آن کاهش وابستگی افزایش تولید داخلی توانمندسازی نیروی کار رشد کارآفرینی و ارتقای مهارت است. با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروز سرمایه های انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر سازمان محسوب می شوند. بنابراین مدیران باید چگونگی برخورد با این عامل حساس و منبع استراتژیک و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. لذا اتخاذ رویکردی راهبردی به مقوله مدیریت منابع انسانی در قالب مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازما نها مطرح می باشد. فرهنگ سازی برای مصرف کاالهای ساخت نیروی کار داخل: تولیدکننده و مصر فکننده باید این باور را داشته باشند که می توان با باال بردن بهره وری و کیفیت اعتماد عمومی را جلب کرد تا مردم کمتر مایل به خرید اجناس وارداتی باشند. تنها در صورت ارتقای سطح کیفیت و رقابت پذیر ساختن محصوالت می توان با کاالها و خدمات خارجی رقابت نمود. این موضوع نیازمند توجه خاص به منابع انسانی کشور و بهسازی و صیانت از آن است. مصرف کاالهای داخلی و خودداری از ورود بی رویه کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی از آن رو حائز اهمیت است که ورود هر کاالی خارجی برابر با بیکاری یک یا چند نیروی کار ایرانی خواهد بود. ایجاد درک عمیق از ابعاد این موضوع و باور و نهادینه سازی آن نیازمند فعالیت کافی و موثر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است. هر چند که از وظیفه مهم تولیدکنندگان داخلی برای افزایش کیفیت کاالها و خدمات نیز نباید غفلت شود. تجربه همه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که از نیمه قرن بیستم به بعد توسعه یافتند نشان دهنده سیاست های مشخص حمایت از تولیدات داخلی حتی در شرایط پایین تر بودن کیفیت و البته با حفظ شرایط حرکت به سوی ارتقای کیفیت است. حمایت از تولید داخلی و صیانت از منابع انسانی مرتبط با آن باید به عزم ملی بدل شود که نیازمند برنامه است. باز کردن بی ضابطه بازارهای داخلی به روی واردات اقتصاد آینده کشور را تخریب خواهد نمود لذا تکیه بر ظرفیت ها و توان نیروی انسانی داخلی از ضرورت تام برخوردار است. 33

8 همگرایی سه ضلع دولت بخش خصوصی و نهادهای مردمی: تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکار یهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط می بایست مورد توجه قرار گیرد. تحقق اقتصاد مقاومتی تنها بر عهده دولت نیست بلکه الزم است مردم نیز در این جهت تالش کنند. منظور از مردم بخش خصوصی و نهادهای مدنی )سازما نهای اجتماعی مردم نهاد( هستند. برای اجرای این مهم نیاز به برنامه ریزی جهت تقویت مبانی فرهنگی- اجتماعی حضور بخشهای دیگر در کنار دولت است. حضور نیروی کار و تجهیز منابع انسانی کشور در میانه میدان کارزار اقتصادی با همراه با امکانات و مقدورات شان در جهت پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. توجه ویژه به نقش زنان: زنان نیمی از نیروی کار و منابع انسانی ارزشمند هر کشور را تشکیل می دهند. افزون بر این در حوزه مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی نقش زنان و مادران در فرهن گسازی از طریق آموز شهای عمومی در سطوح پایینی جامعه و خانواده حائز اهمیت است اگر چه ممکن است اثرات آن در بلندمدت خود را نشان دهد اما قطعا تحوالت ایجاد شده از پایداری و اثربخشی قابل قبولی برخوردار خواهند بود. از آن جا که تعداد زیادی از مربیان و معلمان مدارس پایه و ابتدایی زنان هستند می توانند از طریق آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان نقش زیادی در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند. با توجه به ظرفیتهای زنان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جهت هدایت و حمایت زنان در این عرصه تالش شود. نباید تنها مردان را مسئول تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و به طور قطع باید زمینه را برای حضور زنان در این عرصه نیز فراهم کرد. با توجه به حضور چشمگیر و گسترده زنان در حوزه های مختلف آنان می توانند در ایجاد باور فرهنگی در زمینه ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی نقش زیادی داشته باشند. در این زمینه نقش زنان شاغل به ویژه زنان شاغل سرپرست خانوار و یا کارآفرین از اهمیت ویژ های برخوردار است. سهم بری عادالنه عوامل تولید: اغلب سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند. از این رو بهبود بهره وری سازمان به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان بستگی زیادی دارد. سهم بری عادالنه عوامل در زنجیر ه تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی )نیروی کار( از طریق ارتقاء آموزش مهارت خالقیت کارآفرینی و تجربه اندوزی حائز اهمیت است. همچنین برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار و از جلوه های بارز سهم بری عادالنه عامل انسانی در بین سایر عوامل تولید می باشد. بخش مهمی از سیاست های ابالغی به طور مستقیم بر افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تأکید می کنند و این بدان معنا است که سیاستهای آموزش و بهسازی نیروی کار و ارتقای خالقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر و با برنامه عملیاتی مشخص دنبال شود. همچنین نباید از یاد برد که منابع انسانی مهم ترین منبع سازمانی و اجتماعی است به ویژه در کشوری که از لحاظ نیروی انسانی جوان ظرفیت بسیار مطلوبی دارد )خامنه ای 1392(. گسترش حضور منابع انسانی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی: دست کم در چهار سطح تصمیم سازی مدیریت نیروی کار و سرمایه می توان فرصت هایی را برای گسترش حضور مردم در اقتصاد فراهم نمود. در الیه تصمیم سازی و مدیریت کالن تقویت نهادهای مردمی و تفویض اختیار به آنان اصل مهمی است. ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی از آن جهت شایان توجه است که اقتصاد مقاومتی از نظر ماهیت اقتصادی مردمی است. حضور فعاالنه انجمن ها اتحادیه ها و تشکلهای توانمند و تخصصی در سطح اقتصاد باعث جلوگیری از شک لگیری و گسترش انحصار و تحکیم حرکتهای جمعی هم افزا و جهادی خواهد شد. در این رویکرد دولت به جای تعامل با خود بنگا هها با تشکلهای جمعی و نمایندگان بنگا هها مواجه خواهد بود. اگر قرار باشد به نهادسازی های موازی در اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را صرفا دولت انجام دهد بلکه ضروری است سرمایه های انسانی بخش خصوصی نیز به همان نسبت و حتی بیشتر در این عرصه وارد شوند. 34

9 تقویت فرهنگ کارآفرینی و تعاون میان منابع انسانی کشور: در بخش نیروی کار نیز توجه به عنصر تعاون با رویکرد توسعه اشتغال و افزایش بهره وری بنگا ههای موجود و در سطح سرمایه تاکید بر افزایش سهم مردم در مجموعه سرمایه گذار یها به صورت خرد و کالن از اهمیت برخوردارند. همچنین افزایش سود حاصل از مشارکتها و تمهید بسترهایی برای انجام سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی برای عموم مردم به منظور گسترش سهم عمومی در مجموعه اقتصاد )بدون شک لگیری انحصار و رانتهای سرمایه ای( باید در دستور کار قرار گیرد )خسروی پور و دیگران 1390(. تاکید بر آموزش و بهسازی مستمر سرمایه های انسانی: امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی سازمانها مطرح است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. لذا تغییرات عمده در آموزش باعث شده است که بیشتر روی بهسازی منابع انسانی تاکید و آموزش و ارتقا به عنوان مسئولیت ویژه مدیریت نگریسته شود) Rae,1995 (. آموزش و توسعه منابع انسانی و نیروی کار مولد کشور یکی از فعالیتهای کلیدی سازمان به شمار می آید که فعالیتهای دیگر را حمایت و پشتیبانی می کند. حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی بین کشورهای مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده بوده است از بهره وری و رشد اقتصادی باالتری برخوردار بوده است. به این ترتیب در عصری که به انفجار دانش و اطالعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد آموزش منابع انسانی نیز نم یتواند نسبت به این تحوالت بی تفاوت باشد. در این راستا بسیاری از علمای مدیریت و اقتصاد بر این باور هستند که در میان انواع سرمایه گذاری هایی که در جهت ارتقای بهره وری و در نهایت توسعه اقتصادی و توانمند سازی شود انجام می اجتماعی عنصر دخیل موثرترین عنوان به انسانی نیروی و ترین مهم ها تالش تحقق در پرسودترین رکن توسعه به شمار می آید. آموزش و بهسازی منابع انسانی به دلیل شرایط خاص زمانی یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمان ها و موسسات محسوب می شود. این مهم اصوال در قالب برنامه های آموزش مدون و کوتاه مدت یا دراز مدت به اجرا در می آید) Redman,2006 (. آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی و نیروی کار کشور از آموزه های مهم مدیریت منابع انسانی است. بسیاری از موانع و مشکالت نظام اقتصادی کشور از سوء مدیریت و عملکرد نامطلوب مدیران سازمانها در زمینه آموزش بهسازی و توسعه منابع انسانی به خصوص غفلت از کارآموزی و آموزش عملی در محیط کار و متناسب با نیازهای روز کشور ناشی می گردد. به این ترتیب تقویت عوامل تولید به ویژه توانمندسازی نیروی کار و اصالح نقاط ضعف موجود در این حوزه می تواند راهگشای بخشی از موانع موجود بر سر راه بنگا ههای بزرگ و کوچک در کشور باشد )ابطحی 1389(. نتیجهگیری ه یا اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که بتواند هرگونه فشار و بحران های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و اجازه ندهد استقالل جامعه با خطر مواجه شود. تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی در عرصه های خودباوری و توانایی فکری و عملی تولید ملی کار و تالش مفید تأمین منابع انسانی و مالی سیاست گذاری برنامه ریزی کارآفرینی و مانند آن است. نیر یو انسانی یا نیر یو اقتصاد مقاومتی است. مولفه مذکور یکی از مولفه های برجسته در رشد شکوفایی بالندگی شود و به واقع می توان گفت یکی از ارکان توسعه معطوف به نیر یو کار یکی از الزامات اساسی و موثر در سیاست و پویایی جامعه محسوب می انسانی می شود. امروزه سرمایه انسانی بزرگترین و ارزنده ترین ثروت محسوب می شود اگر در ادوار گذشته نفت گاز منابع طبیعی و زیرزمینی در زمره شاخص های ثروت کشور ها و جوامع محسوب می شد امروزه نیر یو کار و نیر یو گفت نقطه صعود توسعه و جهش هر کشوری وابسته به نیر یو بزرگ و اساسی و رشد و توسعه بالنده و سازنده به مدد نیر یو منابع :.1 انسانی در راس هرم ثروت دول و جوامع قرار دارد و به عبارتی می توان انسانی ونیر یو کار فعال در آن است. می توان گفت تحوالت کارکارآمد توانمند و مستعد رقم می خورد. ابطحی سید حسین مدیریت منابع انسانی موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو ویرایش اول چاپ هفتم ۵

10 .2.3 باغچقی رامین اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری نیروی انسانی ضرورت تشکیل انجمن خبرگی و مدیریت دانش کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی بابل دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا 1393 صص جعفری انوش و آهنگری مریم استراتژی اقتصاد مقاومتی همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی رشت دانشگاه گیالن 1391 صص ۵.6.7 حسین زاده بحرینی محمد حسین. اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه مشکوه شماره صص 1۵۵- خامنه ای سید علی بیانات در دیدار با پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان مهرماه خانباشی محمد و بستان منش غالمرضا سهم سرمایه های انسانی و نیروی کار در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی کار و جامعه شماره صص خانباشی محمد نگاهی به پیشین ه پژوهش های حوزه کارآفرینی در ایران ماهنامه علمی- تخصصی کار و جامعه شماره خسروی پور بهمن برادران مسعود غنیان منصور منفرد نوذر گودرزی زهرا بررسی ضرورت و ویژگیهای یک تعاونی کشاورزی کارآفرین ماهنامه کار و جامعه شماره ۵ ربیعی مهناز اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مجله دانش و توسعه سال شانزدهم شماره رضایی. جواد ناد علی محمد و علیزاده جواد بررسی رابطه علی رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی )مطالعه موردی بخش بازرگانی( فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم شماره دوم سلیمی سعیده بررسی نقش تحریم اقتصادی بر بخش های عمده اقتصادی همایش ملی آسیب ها و فرصت های تحریم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی اراک سیف اله مراد صص ۵ ۵ الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران فصل نامه آفاق امنیت شماره شکاری, غالمعباس و صفرمحمدلو شیما بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی با تحقق اقتصاد مقاومتی اولین کنفرانس ملی مدیریت نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی مشهد انجمن مدیریت ایران واحد خراسان صالحی معصومه جباری مرضیه و عباسی عبداهلل اقتصاد مقاومتی ضرورت ها و مولفه ها همایش ملی فرهنگسازی اصالح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ابرکوه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه 1391 صص محبی صابر و اکبرزاده رجب آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی رشت دانشگاه گیالن 1391 صص محمدی اصغر مدیریت منابع انسانی مجله توسعه مدیریت شماره ۵6 صص 4۵-۵ Redman, T & Wilkinson, A (2006). Contemporary humah resource management, British Library Cataloguing in Publication Data, 2nd ed 18. Rae, L (1995). Techniques of training, British Library Cataloguing 36

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايسته هاي ايراني لزوم تعريف سازوکار مديريتي با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني.pptx

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايسته هاي ايراني  لزوم تعريف سازوکار مديريتي با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني.pptx مرکز الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت بایسته هاي ایرانی دکتر محمدجواد ایروانی 1395/1/25 مقدمه الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد حرکت نظام مند و تعالی جویانه انقلاب اسلامی در مسیر

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 نقش تشکل ها در توسعه صادرات غیر نفتی کشور غالمرضا یعقوبی رئیس گروه تشکل ها دفتر امور بنگاه ها فهرست مطالب سياستها برنامه ها و عملكرد سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص توانمندسازی تشكل های اقتصادی به تقسيمبنديكسبوكارهايكوچك

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهران بهار 1395 C P F R

برنامه آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهران بهار 1395 C P F R برنامه آموزشی تهران بهار 1395 C P F R تهران - فروردین ماه 1395 95/01/23 95/01/22 11006 حسابداری برای مدیران غیرمالی 95/01/23 95/01/22 12012 آشنایی با فاینانس و روش های تامین اعتبار )تکمیلی( 95/01/30 95/01/29

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم انسانی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه آزمون جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی برای حمایت در قالب پایاننامههای تحصیالت تکمیلی- سال 1397 محورهای مورد حمایت: ا- اجت

عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی برای حمایت در قالب پایاننامههای تحصیالت تکمیلی- سال 1397 محورهای مورد حمایت: ا- اجت عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی برای حمایت در قالب پایاننامههای تحصیالت تکمیلی- سال 1397 محورهای مورد حمایت: ا- اجتماعی و فرهنگی: بررسی سرمایههای نمادین استان نهادینه

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 بحران آلودگی هوا خاک و آب ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران 1 محیط زیست تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي شهري و صنعتی بهره برداري بی حد

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نیمسال دوم 139 تقویم آکادمی PMPiran شرکت پیشرو مدیریت پیران تقویم آکادمی PMPiran )نیمسال دوم 139( توضیحات ظرفیت )نفر( تاریخ پایان تاریخ شروع 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9-13 9-13 14-1 9-13 14-1 139/11/30

توضیحات بیشتر