تغییرات بیان ژنهای P53 ، Cyclin-D1 ، RB1 ، c-Fos ، N-ras در هپاتوسلولار کارسینوما در ایران

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تغییرات بیان ژنهای P53 ، Cyclin-D1 ، RB1 ، c-Fos ، N-ras در هپاتوسلولار کارسینوما در ایران"

رونوشت

1 پژوهش درپزشکي ) مجله پژوهشي دانشکده پزشکي) دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي سال ۲۸ شماره ۳ صفحات ۲۰۵ تا ۲۱۰ (پاييز ٨۳) Original Article تغييرات بيان ژنهاي RB1 Cyclin-D1 P53 در هپاتوسلولار كارسينوما در ايران دکتر سيد جواد ميرحسني مقدم دکتر N-ras c-fos محمدعلي دانشمند دکتر نگين شهيد دکتر سعيد سميعي دکتر نسترن نوروزي مريم توكلي دکتر محمدرضا زالي * * مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده سابقه و هدف: هپاتوسلولار كارسينوما شايع ترين تومور بدخيم اوليه كبد و چهارمين علت مرگ مرتبط با سرطان در جهان مي باشد. ت اثير برخي ژن ها به خصوص ا نهايي كه در تنظيم چرخه سلولي نقش دارند در ايجاد اين سرطان در مطالعات بسياري به اثبات رسيده است. اما هنوز تناقضاتي در اين زمينه وجود دارد. در اين مطالعه ما تغييرات بيان برخي از اين ژنها را مورد بررسي قرار داديم. مواد و روشها: نمونه بافتي پارافينه ۲۵ بيمار (۱۸ مرد و ۷ زن) مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوم ثابت شده از ۲۲ مركز پاتولوژي در تهران طي ۲ سال ) از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰) جمع ا وري شدند. با استفاده از روش ايمونوهيستوشيمي ) ا ويدين- بيوتين- پراكسيداز) اين نمونه ها را جهت بررسي از نظر وجود پروتي ين هاي c-fos RB1 Cyclin-D1 P53 و N-ras رنگ ا ميزي كرديم. نتايج مطالعه به صورت فراواني و نسبت شانس بيان شدند. RB1 يافتهها: ميانگين ± انحراف معيار سن در بيماران اين مطالعه ±۱۲/۵ ۶۰/۶ سال بود. نمونه هاي از نظر وجود پروتي ين هاي P53 c-fos Cyclin-D1 و N-ras به ترتيب ۶ مورد (%۲۴) ۳ مورد (%۱۲) ۵ مورد (%۲۰) ۱۲ مورد (%۴۸) و ۲ مورد (%۸) بودند. در ۲۲ نمونه (%۸۸) تغييراتي در پروتي ين هاي checkpoint فاز G1 چرخه سلولي RB1) يا (Cyclin-D1 وجود داشت. با استفاده از نسبت شانس مقايسه موارد P53 با موارد ا ن نشان داد كه گروه اول شانس بيشتري (۹ برابر) براي بودن ژن RB1 داشتند. اين شانس براي Cyclin-D1 ۲۰ مورد (%۹۰,۹) c-fos N-ras و Cyclin-D1 به ترتيب ۲/۷۵ ۳/۶ و ۲/۶۶ برابر بود. عدم بيان ژنRB1 در تمام موارد N-ras و ۱۱ مورد (%۵۰) c-fos ديده شد. در موارد Cyclin-D1 شانس بودن N-Ras ۴/۷۵ برابر بيشتر از شانس بودن اين ژن محاسبه شد. نتيجهگيري: با انجام اين مطالعه ما به وجود موتاسيون در برخي ژنها بخصوص ژنهايP53 RB1, و c-fos و نقش كليدي ا نها در كارسينوژنز هپاتوسلولار كارسينوما در ايران پي برديم. همچنين ارتباط معني داري كه بين موتاسيون هاي همزمان اين ژنها ديده مي شود مي تواند در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوما نقش داشته باشد. واژگان كليدي: هپاتوسلولار كارسينوما ژنتيک. مقدمه ١ هپاتوسلولار كارسينوما شايع ترين تومور بدخيم اوليه كبد و چهارمين علت مرگ مرتبط با سرطان در جهان مي باشد (۱). اين بدخيمي هفتمين سرطان شايع در مردان و نهمين در زنان مي باشد (۲). البته شيوع بيشتر اين بدخيمي در مردان نسبت به زنان در جوامعي كه ريسك ابتلا به تومور در ا نها بالاست بيشتر از جوامعي مي باشد كه ريسك پايين يا متوسط دارند ) ۳/۷ به ۱ نسبت به ۲/۴ به ۱). HCC داراي پراكندگي جغرافيايي متنوعي مي باشد. كشورها يا مناطقي كه 1 Hepatocellular carcinoma (HCC)

2 ٢٠٦ /مجله پژوهش در پزشكي بروز HCC بالايي دارند (۵۰ تا ۱۲۰ مورد در ۱۰۰ ۰۰۰ نفر در سال) عبارتند از: چين تايوان كره و ساير كشورهاي جنوب شرقي ا سيا به علاوه نواحي جنوبي صحراي ا فريقا. ژنتيک هپاتوسلولار کارسينوما در جمعيت ايران بروز HCC با افزايش سن نسبت مستقيم دارد البته اين نسبت در كشورهاي مختلف متفاوت است (۳). در مناطقي كه بروز HCC بالاست اين بدخيمي بيشتر در بالغين جوان ديده مي شود در صورتي كه در مناطق با ريسك پايين اين بدخيمي اغلب در بيماران مسن ايجاد مي گردد (۵ ۴). مطالعات اپيدميولوژي متعددي نشان داده اند كه ريسك فاكتور اصلي براي HCC عبارتند از: سن جنس و سيروز با هر اتيولوژي. اما علت اصلي HCC مصرف بيش از اندازه الكل و/ يا عفونت مزمن با ويروس هپاتيت B يا ويروس هپاتيت C و تماس با ا فلاتوكسين مي باشد (۶ ۴). احتما لا ژنهاي سركوب كننده تومور از قبيل RB1 و P53 در ايجاد سرطان كبد نقش مهمي را ايفا مي كنند (۳). به نظر مي رسد كه سيروز كبدي با ايجاد تغييرات ژنتيكي زودرس در سلولها زمينه مناسبي براي ايجاد تغييرات بدخيمي بوجود مي ا ورد. البته تاكنون مطالعات بسيار كمي در اين زمينه انجام شده است. Ashida و همكاران هم در HCC و هم در سيروز عدم وجود هتروزيگوتي را به ميزان %۶۰ در ) ۱۳q جايگاه ژن (RB1 گزارش نموده اند (۷). عدم وجود هتروزيگوتي و اختلال در ساختار و عمل ژن P53 غالب ا در HCC وجود دارد (۸). يك جهش P53 خاص در بيش از %۵۰ HCC هاي يافت شده در هند چين و ا فريقاي جنوبي كه ا فلاتوكسين موجود در رژيم غذايي ا نها يك عامل اصلي براي ايجاد سرطان كبد محسوب مي شود ديده شده است (۸-۱۴). البته اين جهش خاص در بيماران مبتلا به HCC در كشورهاي غربي كمتر اتفاق مي افتد (۸ ۳). فعال شدن انكوژنهاي خانواده ras در طي القاي شيميايي HCC در جوندگان ديده شده است. اما شواهد بسيار اندكي از فعال شدن ا نها در تومورهاي انسان وجود دارد (۱۵). بيان بيش از اندازه Cyclin-D1 ممكن است يك واقعه زود هنگام در ايجاد بدخيمي كبد باشد و اين واقعه نقش مهمي را در تمايز تومور ايفا مي نمايد (۱۶). Yuen و همكاران بيان بيش از حد ژن c-fos در بافتهاي تومورال را در مقايسه با بافتهاي غير تومورال مشاهده نموده اند (۱۷). جهشهاي خاصي از ژنهاي c-fos RB1 Cyclin-D1 P53 N-ras در هپاتوسلولار كارسينوما از كشورهاي مختلف جهان گزارش شده اند اما بر طبق دانسته هاي نگارندگان اين مقاله تاكنون هيچ مطالعه اي در مورد وضعيت اين ژنها در بيماران HCC در ايران كه شيوع هپاتيت مزمن ناشي از عفونت هاي HBV و HCV و تماس با ا فلاتوكسين غذايي بالاست انجام نشده است. مواد و روشها نمونه بافتهاي فيكس شده در فرمالين و پارافين از ۲۵ بيمار (۱۸ مرد و ۷ زن) مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوماي قطعي (نمونه بافت تهيه شده حين جراحي يا بيوپسي) براي انجام اين مطالعه تهيه شدند. اين نمونه ها از ۲۲ مركز پاتولوژي شهر تهران در طي ۲ سال از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ جمع ا وري شدند. اين مطالعه توسط كميته اخلاق پزشكي وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي بر اساس دستورالعملهاي اخلاقي اعلاميه هلسينكي سال ۱۹۷۵ ت اييد شد. از پرونده هاي بيمارستاني بيماران جهت ثبت سن جنس و ساير اطلاعات دموگرافيك استفاده شده است. تهيه بافت نمونه ها را برش داده و با هماتوكسيلين و اي وزين رنگ ا ميزي نموديم. تشخيص قطعي HCC و درجه تمايز تومورها مجدد ا توسط پاتولوژيست هاي مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد با استفاده از معيارهاي پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني انجام شد. تومور زماني براي مطالعه ايمونوهيستوشيمي كافي به حساب مي ا مد كه اندازه بلوكها كافي باشد (سطح مقطع برشها بيش از ۴ سانتيمتر مربع و بيش از %۱۰ سطح مقطع بلوك توسط تومور اشغال شده باشد). رنگ ا ميزي ايمونو هيستوشيميايي تكنيك مطالعه بر اساس روش ا ويدين- بيوتين- پراكسيداز با استفاده از برشهاي فيكس شده در فرمالدي يد %۱۰ و پارافين بوده است. ابتدا با گذراندن بافتها از غلظت هاي مختلف گزيلول و الكل ا نها را دپارافينه كرديم. سپس براي بازيافت ا نتي ژني بافتها را در دماها و فشارهاي متفاوت در محيط حاوي محلول سيترات با PH هاي مختلف حرارت داديم. پس از ا ن با انكوباسيون بافتها در مجاورت محلول پراكسيد هيدروژن %۳ پراكسيداز بافتي مهار شد. بعد به منظور كاهش رنگ ا ميزي غير اختصاصي انكوباسيون بافتها در تماس با غلظت هاي بالاي ا لبومين سرم گاوي انجام شد. انكوباسيون با ا نتي بادي اوليه (پروتي ين مونوكلونال موشي ضد انساني اوليه از شركت Lot 012[Cyclin-D1] Lot 108[p53] DAKO Santa Cruz Biotechnology و شركتInc Lot 019[RB1] [N-ras] (Lot J 251[c-fos] Lot I 251 ابتدا در تيترهاي

3 ي ب دکتر سيد جواد ميرحسني مقدم و همکاران / ۲۰۷ سال ۲۸ شماره ۳ پاييز ٨۳ مختلف صورت گرفت و در نهايت براي هر ژن به غلظت خاصي دست يافتيم. سپس انكوباسيون با ا نتي بادي ثانويه و نشانه گذاري با (Universal, HRP, Lot 10106) HRP انجام گرفت. پس از رنگ ا ميزي نمونه ها با محلول هاي كروموژن مانند AEC و DAB و رنگ ا ميزي زمينه اي با محلول هماتوكسيلين نمونه ها را در زير ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار داديم. قابل ذكر است كه در بين هر يك از مراحل فوق شستشوي بافت با بافرهاي لازم انجام گرفت. ضمن ا براي افزايش حساسيت و اختصاصيت روش فوق و كنترل كيفي نمونه ها در هر دوره رنگ ا ميزي يك نمونه كنترل و يك نمونه كنترل نيز رنگ ا ميزي شدند. نمونه کنترل ما نمونه بافتي خاصي بود که مطمي ن بوديم نسبت به ا نتي بادي ها است. نمونه كنترل همان نمونه بافتي مار بود که با ا نتي بادي تماس نيافته بود. ارزيابي رنگ ا ميزي ايمونوهيستوشيميايي بررسي رنگ ا ميزي N-ras c-fos RB1 Cyclin-D1 P53 در زير ميكروسكوپ نوري استاندارد با بزرگنمايي ۴۰۰ صورت گرفت. رنگ ا ميزي هسته زماني محسوب مي شد كه رنگ گيري يكنواخت هسته يا رنگ گيري غير يكنواخت در بيش از %۱۰ سلولهاي سرطاني ديده شده باشد. ا ناليز ا ماري نتايج اين مطالعه به صورت فراواني بيان ژن ها و نسبت شانس براي يافتن ارتباط بين تغييرات بيان اين پنج ژن بيان شده است. تمام ا زمون هاي ا ماري با استفاده از برنامه نرم افزار ا ماري براي علوم اجتماعي (11 SPSS شيكاگو (IL انجام شده است. يافتهها ميانگين±انحراف معيار سن در بيماران اين مطالعه ۶۰/۶±۱۲/۵ سال و بيشترين فراواني سني در دهه ۶ زندگي بود. نسبت مرد به زن (۱۸ ۲/۵۷ مرد و ۷ زن) بود و ميانگين±انحراف معيار سن بيماران در هر جنس به ترتيب ۶۲/۷±۱۰/۴ و ۵۵/۰±۱۶/۴ سال بود. تمام ۲۵ نمونه تومورهاي با تمايز خوب (درجه تمايز I) بودند. رنگ ا ميزي ايمونوهيستوشيمايي پروتي ين هاي P53 c-fos RB1 Cyclin-D1 و N-ras در هسته سلولهاي بافتها مورد مطالعه قرار گرفت. در كل ۶ مورد تجمع هسته اي پروتي ين P53 با نسبتهاي مختلف در سلولهاي تومور نشان داده شد مابقي تومورها بودند. در مورد تومور اوليه ۲۲ مورد عدم بيان كامل پروتي ين RB1 را نشان دادند و ساير تومورها به نسبتهاي گوناگون پروتي ين RB1 داشتند. شدت و محل زير سلولي رنگ ا ميزي در سلولهاي تومورال مشابه با ا نچه در اپيتليوم طبيعي ديده مي شود بود. ما سطوح بالاي پروتي ين Cyclin-D1 را در ۵ مورد پيدا كرديم در صورتيكه ۲۰ مورد سلولهاي تومورال از نظر بيان پروتي ين Cyclin-D1 بودند. فراواني رنگ ا ميزي در مورد c-fos و N-ras به ترتيب ۱۲ مورد و ۲ مورد بود. در اين مطالعه بيان ژن P53 با بيان ژنهاي Cyclin-D1 c-fos RB1 و N-ras مقايسه شدند (جدول ۱). درتمام موارد (۵ مورد) Cyclin-D1 عدم بيان ژن RB1 گزارش شد در صورتيكه در موارد Cyclin-D1 ۳ موردRB1 و ۱۷ مورد RB1 گزارش شدند. زماني كه بيان بيش از حد P53 در سلولها مشاهده شد ۴ مورد عدم بيان ژن RB1 وجود داشت. بالاخره در تمام موارد بيان بيش از حد (۲ N-ras مورد) عدم بيان ژن RB1 مشاهده گرديد. در صورتيكه در موارد عدم بيان ژن RB1 ۱۱ مورد بيان بيش از حد c-fos يافت شد. جدول ۱- مقايسه بيان ژن P53 با بيان ژنهاي N-ras, c-fos بيان ژنها P53 (۵/۳)۱ و RB1 Cyclin-D1 P53 * (۳۳/۳)۲ RB1 (۹۴/۷)۱۸ (۱۵/۸)۳ (۶۶/۷)۴ (۳۳/۳)۲ Cyclin-D1 (۸۴/۲)۱۶ (۴۲/۱)۸ (۶۶/۷)۴ (۶۶/۷)۴ c-fos (۵۷/۹)۱۱ (۵/۳)۱ (۳۳/۳)۲ (۱۶/۷)۱ N-ras * اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند (۹۴/۷)۱۸ (۸۳/۳)۵ از سه مورد RB1 يک مورد c-fos بود و هيچ يک c-fos ۱۱ مورد نبودند. از ۲۲ مورد RB1 N-ras و ۲ مورد N-ras بودند. در موارديكه c-fos گزارش شد ۱ مورد N-Ras و ۱۱ مورد N-Ras بودند. از سوي ديگر در موارد c-fos ۱ مورد و ۱۲ مورد N-Ras يافت شد. N-Ras

4 ٢٠٨ /مجله پژوهش در پزشكي با استفاده از نسبت شانس مقايسه موارد P53 با موارد ا ن نشان داد كه گروه اول شانس بيشتري (۹ برابر) براي بودن ژن RB1 داشتند. اين شانس براي c-fos N-ras و Cyclin-D1 به ترتيب ۲/۷۵ ۳/۶ و ۲/۶۶ برابر بود. در موارد Cyclin-D1 شانس بودن N-Ras ۴/۷۵ برابر بيشتر از شانس بودن اين ژن محاسبه شد. بحث مطالعات بسياري در مورد تغييرات بيان انكوژنها و ژنهاي سركوب كننده توموري كه در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوماي ناشي از HBV/HCV يا كارسينوژنهاي شيميايي و عوامل ديگر نقش دارند انجام شده است. در بعضي مناطق موتاسيون ژن سركوب كننده P53 در بيماران مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما به ميزان %۳۰-۵۰ مشاهده شده است (۱۸). مطالعه An و همكارانش نشان داد موارد هپاتوسلولار كارسينوم همراه با بيان بيش از حد ژن P53 بوده است (۱۹). بيان بيش از حد ژن P53 در ژاپني ها %۳۷/۵ و در ساكنين اندونزي به ميزان %۶۲/۵ گزارش شده است (۲۰). البته ميزان موتاسيون ژن P53 در هپاتوسلولار كارسينوما در هندوستان بسيار پايين است و ممكن است كه نقش مهمي را در ايجاد سرطان در اين منطقه نداشته باشد (۲۱). در مطالعه Zhou و همكاران ذكر شده است كه موتاسيون ژن P53 ممكن است در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوماي در رابطه با ويروس هپاتيت B نقش داشته باشد اما با اين وجود به دليل پايين بودن ميزان موتاسيون ژن P53 در اين مطالعه نگارندگان به اين نتيجه رسيدند كه عوامل ديگري نيز در هپاتوژنز نقش دارند (۲۲). اخيرا Ming و همكاران به اين نتيجه رسيده اند كه موتاسيون ژن P53 در مناطقي از چين كه هپاتوسلولار كارسينوما شيوع بالايي دارد بيشتر از مناطقي است كه شيوع اين بيماري كم مي باشد. بيش از %۹۵ نمونه هاي سرطاني بررسي شده در اين طرح تجمع داخل هسته اي قابل توجهي از پروتي ين P53 را نشان دادند كه به وسيله ايمونوهيستولوژي شناسايي شدند (۲۳). با اين وجود در مطالعه Biersing و همكاران در سوي د (۲۴) و Vesey و همكاران در استراليا (۲۵) موتاسيون نقطه اي ژن P53 در هپاتوسلولار كارسينوما يا اصلا وجود نداشت و يا در حد بسيار كمي بود. بنابراين بيان بيش از حد پروتي ين P53 در نمونه هاي هپاتوسلولار كارسينوما مي تواند بعنوان يك علامت بيوپاتولوژيك در بافتهاي تومورال به حساب ژنتيک هپاتوسلولار کارسينوما در جمعيت ايران ا يد. در مطالعه ما در %۲۴ نمونه ها تجمع هسته اي پروتي ين Cerutti ديده شد. N-ras و در %۸ ا نها تجمع پروتي ين P53 (۲۶) و (۲۷) Tong گزارش داده اند كه تغييرات بيان ژن سركوب كننده تومور P53 و ژني از خانواده ras ممكن است مهمترين تغيير در هپاتوسلولار كارسينوما باشد. بيان بيش از حد انكوژن N-ras در درصد بالايي از بيماران مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما ديده شده است (۱۸). Ushijima و همكاران( ۲۸ ) Imai و همكاران( ۲۹ ) و Tamano و همكاران (۳۰) به اين نتيجه دست يافتند كه موتاسيون انكوژن ras ممكن است يك واقعه زودرس در هپاتوسلولار كارسينوما باشد و بيان اين ژن در بافتهاي تومورال و غير تومورال به ميزانهاي متفاوتي وجود دارد. Lin YZ و همكاران به اين نتيجه رسيدند كه بيان N-ras در تومور كبد با ميزان درجه تمايز سلولها ارتباط دارد (۳۱). البته Chao و همكاران ذكر كردند كه فعال شدن ژن ras در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوماهاي ناشي از ا فلاتوكسين نقش مهمي را ايفا نمي كند (۱۲). مطالعه اي نيز در ا فريقاي جنوبي بر روي بيماران سياهپوست كه در معرض تماس با ا فلاتوكسين غذايي بودند انجام شده است و همين نتيجه را ت اييد مي كند (۳۲). و همكاران غير فعال شدن ژن سركوب كننده P53 Lin GY وRB1 را به صور مختلف مشاهده كردند و ا نرا به عنوان پاتوژنز بيماريهاي بدخيم در انسان ذكر نمودند (۱۰). همچنين Kodoh و همكاران غيرفعال شدن ژنهاي P53 و RB1 و چند ژن ديگر را در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوما مو ثر دانسته اند (۳۳). عدم بيان ژن سركوب كننده RB1 در %۲۰-۲۵ بيماران مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما و در %۸۰-۸۶ هپاتوسلولار كارسينوماهايي كه موتاسيون ژن P53 داشته اند گزارش شده است. بطور كلي عدم بيان ژن RB1 در بيماري هپاتوسلولار كارسينوما در مطالعات متعددي يافت شده است (۳۵ ۳۴). در مطالعه ما در %۸۸ موارد عدم بيان پروتي ين RB1 وجود داشت كه با نتايج مطالعات قبلي همخواني دارد. در مطالعه Choi و همكاران بيان بيش از حد Cyclin-D1 با موتاسيون ژن P53 ارتباط مستقيمي داشت. بعلاوه بيان بيش از حد Cyclin-D1 و موتاسيون ژن P53 در ارتباط با پيشرفت هپاتوسلولار كارسينوماي ناشي از ويروس هپاتيت B گزارش شده است (۳۶). در مطالعه حاضر ارتباطي بين بيان بيش از حد Cyclin-D1 و RB1 بدست ا مد بطوري كه در تمام موارديكه بيان بيش از حد Cyclin-D1 وجود داشت (۵ مورد) عدم بيان ژن RB1 ديده شد.

5 دکتر سيد جواد ميرحسني مقدم و همکاران / ۲۰۹ سال ۲۸ شماره ۳ پاييز ٨۳ Abuthnot و همكاران براي اولين بار در سال ۱۹۹۱ افزايش بيان ژن هاي c-fos و c-myc و در نتيجه پروتي ينهاي مربوط به ا نها را در سلولهاي تعدادي از سرطانهاي كبد گزارش نموده اند (۳۷). همچنين Wang و همكاران مشاهده نمودند كه بيان ژنهاي c-fos و N-ras در سلولهاي سرطاني كبد بيشتر از سلولهاي سالم مي باشد (۳). در مطالعه ما ميزان بيان ژن c-fos در نمونه ها ۱۲ مورد (%۴۸) بود. بطور كلي با انجام اين مطالعه به اين نتيجه دست يافتيم كه تغييرات بيان ژنهاي RB1 P53 و c-fos در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوما نقش عمده اي دارند و ارتباط معني داري بين موتاسيون هاي همزمان اين ژنها نيز وجود دارد. توصيه مي شود كه در ا ينده مطالعات بيشتري جهت بررسي نوع موتاسيون ها و علل ايجاد اين موتاسيون ها انجام شود. تشکر و قدرداني نويسندگان اين مقاله از ا قاي دكتر حميد اسدزاده و خانم فاطمه سلگي به خاطر كمك در جمع ا وري نمونه ها كمال تشكر را دارند. همچنين از خانم سودابه قاسمي و خانم شبنم امامي كه مسو وليت ا ماده سازي بافتها را در اين طرح بر عهده داشتند سپاسگزارند. در پايان نيز از خانم فرنوش افشار امين به خطر جمع ا وري داده ها قدرداني مي نمايند. REFERENCES 1. Roncalli M, Bianchi P, Grimaldi GC, Ricci D, Laghi L, Maggioni M, et al. Fractional allelic loss in non-end-stage cirrhosis: correlations with hepatocellular carcinoma development during follow-up. Hepatology 2000; 3: Okuda K. Epidemiology of primary liver cancer. In: Tobe T, editor. Primary liver cancer in Japan. Springer-Verlag, Tokyo, 1992; p: Wang Z, Xiang Q, Li D, Li S. Correlation between gene expression and chromatin conformation of c-fos and N-ras in human liver and hepatoma. Chin Med Sci J 1991; 6(1): Trevisani F, D Intino PE, Grazi GL, Caraceni P, Gasbarrini A, Colantoni A. Clinical and pathologic features of hepatocellular carcinoma in young and older Italian patients. Am Cancer Soc 1996; 77: Simonetti RG, Camma C, Fiorello F, Politi F, D Amico G, Pagliaro L. Hepatocellular carcinoma; A world wild problem and the major risk factors. Dig Dis Sci 1991; 23: Akriviadis EA, Llovet JM, Efremidis SC, Shouval D, Canelo R, et al. Hepatocellular carcinoma. Br J Surg 1998; 85: Ashida K, Kishimoto Y, Nakomoto K, Wada K, Shiota G, Hirooka Y, Kamisaki Y, et al. Loss of heterozygosity of the retinoblastoma gene in liver cirrhosis accompanying hepatocellular carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol 1997; 123: Katiyar S, Dash BC, Thakur V, Guptan RC, Sarin SK, Das BC. P53 tumor suppressor gene mutations in hepatocellular carcinoma patients in India. Cancer 2000; 88(7): Lane DP. P53 Guardian of the genome. Nature 1992; 358: Guo Yue Lin, Zhao Lun Chen, Cai Mo Lu, Ying Li, Xiao Jia Ping, Rong Huang. Immunohistochemical study on p53, H-rasp21, c-erbb-2 protein and PCNA expression in HCC tissues of Han and minority ethnic patients. World J Gastroentrol 2000; 6(2): Lun-Xio Qin, Zhao-You Tang, Zeng-Chen Ma, Zhi-Quan Wu, Xin-Da Zhou, Qing-Hai Ye, et al. P53 immunohistochemical scoring: an independent prognostic marker for patients after hepatocellular carcinoma resection. World J Gastroenterol 2002; 8(3): Chao HR, Tsai TF, Lin CS, Su TS. Evidence that mutational activation of the ras genes may not be involved in aflatoxin B1-induced human hepatocarcinogenesis, based on sequence analysis of the ras and p53 genes. Mol Carcinog 1999; 26(2): Murakami Y, Hayashi K, Hirohashi S, Sekiya T. Aberrations of the tumor suppressor p53 and retinoblastoma genes in human hepatocellular carcinoma. Cancer Res 1991; 51: Teramoto T, Satonaka K, Kitazawa S, Fujimori T, Hayashi K, Maeda S. P53 gene abnormalities are closely related to hepatoviral infections and occur at a late stage of hepatocarcinogensis. Cancer Res 1994; 54: Dominguez-Malagon H, Gaytan-Graham S. Hepatocellular carcinoma: an update. Ultrastruct Pathol 2001; 25(6):

6 ٢١٠ /مجله پژوهش در پزشكي ژنتيک هپاتوسلولار کارسينوما در جمعيت ايران 16. Joo M, Kang YK, Kim MR, Lee HK, Jang JJ. Cyclin D1 overexpression in hepatocellular carcinoma. Liver 2001; 21(2): Yuen MF, Wu PC, Lai VC, Lau JY, Lai CL. Expression of c-myc, c-fos, and c-jun in hepatocellular carcinoma. Cancer 2001; 91(1): Tabor E. Tumor suppressor genes, growth factor genes, and oncogenes in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma. J Med Virol 1994; 42(4): An FQ, Matsuda M, Fujii H, Tang RF, Amemiya H, Dai YM, Matsumoto Y. Tumor heterogeneity in small hepatocellular carcinoma: analysis of tumor cell proliferation, expression and mutation of p53 and beta-catenin. Int J Cancer 2001; 93(4): Marwoto W, Miskad UA, Siregar NC, Gani RA, Boedihusodo U, Nurdjanah S, et al. Immunohistochemical study of p53, PCNA and AFP in hepatocellular carcinoma, a comparison between Indonesian and Japanese cases. Kobe J Med Sci 2000; 46(5): Buendia MA. Genetic of hepatocellular carcinoma. Semin Cancer Biol 2000; 10(3): Zhou F, Wang J, Lei B, Zhao L, Tang H, Wang X, et al. Detection of p53 gene mutation in hepatocellular carcinoma. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 1997; 28(1): Ming LH, Yuan BJ, Thorgerisson SS, Zu YR, Wu ZY, Sun ZT. Characteristics of high frequency 249 codon mutation of p53 gene in hepatocellular carcinoma in prevalent area of China. Zhonghua Zhongliu Zazhi 1991; 21: Biersing L, Andersson C, Lithner F. Hepatocellular carcinoma in patients from northern Sweden with acute intermittent porphyria: morphology and mutations. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1996; 5: Vesey DA, Hayward NK, Cooksley WG. P53 gene in hepatocellular carcinoma from Australia. Cancer Detect Prev 1994; 18: Cerutti P, Hussanin P, Pourzand C, Aguilar F. Mutagenesis of the H-ras protooncogene and the p53 tumor suppressor gene. Cancer Res 1994; 54(7Suppl): Tong ZY. Advances in primary hepatocarcinoma research. Zhongguo Zhongliu Linchuang 1998; 25: Ushijima T, Makino H, Kakiuchi H, Inoue R, Sugimura T, Nagao M. Genetic alterations in HCA-induced tumors. Princess Takamatsu Symp 1995; 23: Imai Y, Oda H, Arai M, Shimizu S, Nakatsuru Y, Inoue T, et al. Mutational analysis of the p53 and k-ras genes and allelotype study of the RB-1 gene for investigating the pathogenesis of combined hepatocellular-cholangiocellular carcinoma. Jpn J Cancer Res 1996; 87: Tamano S, Ward JM, Diwan BA, Keefer LK, Weghorst CM, Calvert RJ, et al. Histogenesis and the role of p53 and ras mutations in hepatocarcinogenesis by glyceryl trinitrate (nitroglycerine) in male F344 rats. Carcinogenesis 1996; 17: Lin YZ, Din L, Chen JY. The expression of c-myc, N-ras mrna and its relations to the differentiation of preneoplastic altered hepatocytes. Zhonghua Zhongliu Zazhi 1993; 15: Leon M, Kew MC. Analysis of ras gene mutations in hepatocellular carcinoma in southern African blacks. Anticancer Res 1995; 15(3): Kondoh N, Wakatsuki T, Hada A, Shuda M, Tanaka k, Aria M, et al. Genetic and epigenetic events in human hepatocarcinogenesis. Int J Oncol 2001; 18(6): Okamoto Y. Dibutyryl cyclic AMP-induced enhancement of RB protein degradation in human hepatoma cells. Anticancer Res 1999; 19(6B): Buendia MA. Genetic of hepatocellular carcinoma. Semin Cancer Biol 2000; 10(3): Choi YL, Park SH, Jang JJ, Park CK. Expression of the G1-S modulators in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma and dysplastic nodule: association of cyclin D1 and p53 proteins with the progression of hepatocellular carcinoma. J Korean Med Sci 2001; 16(4): Abuthnot P, Kew M, Fitschen W. C-fos, c-myc oncoprotein expression in human hepatocellular carcinomas. Anti Cancer Res 1991; 11:

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاله پژوهشی فصلنامه بیماريهاي پستان ایران سال دوم شماره اول بهار 1388 ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکزي منشاء می گیرندیا از سرطان هاي سایر بافت ها یه مغز

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

Effectiveness of Stress Management on Functional Dyspepsia Review Article The Biology of Hepatitis B Virus Genome The Biology and Genetic Variation of

Effectiveness of Stress Management on Functional Dyspepsia Review Article The Biology of Hepatitis B Virus Genome The Biology and Genetic Variation of Effectiveness of Stress Management on Functional Dyspepsia Review Article The Biology of Hepatitis B Virus Genome The Biology and Genetic Variation of Hepatitis B Virus Ashraf Mohamadkhani 1 1 Assistant

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - A

Microsoft Word - A ٨ تعيين ميزان توافق نتايج اسکن Tc-99m RBC در تشخيص همانژيوم کبدی به دو روش اسپکت و پلانار دكتر ارمغان فرد اصفهاني( MD ) دكتر بابك فلاحي( MD ) دكتر كاوه خاتمي( MD ) دكتر محمد افتخاري( MD ) دكتر محسن ساغري(

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 19=Kholasani

Microsoft Word - 19=Kholasani دوره هفدهم شماره 58 خرداد و تیر سال (145-149 1385 ( گزارش یک مورد کشف اتفاقی سرطان پستان در نمونه های پاتولوژی عمل جراحی مامو پلاستی کاهشی مژگان اسدی(. M.D ) ** زهرا یزدانزاد(. M.D ) *** قاسمعلی خراسانی(.

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

اهمیت تغییرات اپی‏ژنتیک در بروز سرطان تیرویید و کاربرد درمانی این تغییرات

اهمیت تغییرات اپی‏ژنتیک در بروز سرطان تیرویید و کاربرد درمانی این تغییرات Review Article Importance of Epigenetic Changes in the Thyroid Cancer Incidence and Their Therapeutic Applications Maryam Zarkesh 1, Mahdi Taghaddosi 2, Fereidoun Azizi 3, Azita Zadeh-Vakili 4, Mahdi Hedayati

توضیحات بیشتر

سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است با افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه ی آینده به دو برابر افزایش یابد

سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است با افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه ی آینده به دو برابر افزایش یابد سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است با افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه ی آینده به دو برابر افزایش یابد. در صورت افزایش آگاهی تشخیص به موقع و درمان مؤثر بسیاری

توضیحات بیشتر

F1156 Farsi IranArze

F1156 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت : :. $& # "! ( 45 3 12+ 0. +,! @? =5>. < : ; : 89 7#. 3 6. 20 #!. GH I $ DE $! " 5C B2 A5>. $& # 7 # 1O@+ 4 + &LM J! MR $ QP 85P #?,:. S+. $&

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

آینده پژوهی در سلامت: انتخاب بهترین مدل هوشمند مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی و تشخیص سرطان کبد در مراحل اولیه

آینده پژوهی در سلامت: انتخاب بهترین مدل هوشمند مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی و تشخیص سرطان کبد در مراحل اولیه مقاله پژوهشی مجله انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی دوره دوم شماره سوم. ص 011-041 0134 آینده پژوهی در سالمت: انتخاب بهترین مدل هوشمند مبتنی بر داده کاوی برای پیشبینی و تشخیص سرطان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سي و پنجم/شمارهي 448 /هفتهي چهارم آبان ماه 1396 تاريخ دريافت: 1396/7/20 تاريخ پذيرش: 1396/8/8 بررسي ارتباط لنفوسيته سياي T توتوكسيك Cd8 و ساير مشخصات باليني و آسيبشناسي با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) Journal homepage: Detecti

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) Journal homepage:   Detecti Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) Journal homepage: www.ijmm.ir Detection and Prevalence of Herpes Simplex Virus and Papilloma

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

بررسی وضعیت متیلاسیون ژن سرکوبگر تومورCKN2Aدر سرطان پستان تک گیر

بررسی وضعیت متیلاسیون ژن سرکوبگر تومورCKN2Aدر سرطان پستان تک گیر فصلنامه بيماريهاي پستان ايران سال اول شماره سوم زمستان 1387 بررسي وضعيت متيلاسيون ژن سركوبگر تومور در سرطان پستان تك گير صادق وليان بروجني: متخصص ژنتيك پزشكي دانشيار ژنتيك دانشگاه اصفهان دانشكده علوم گروه

توضیحات بیشتر

کاهش بیان MiR199b در بیماران مبتلا به سرطان لوکمی میلوئیدی حاد (AML)

کاهش بیان MiR199b در بیماران مبتلا به سرطان لوکمی میلوئیدی حاد (AML) Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Original Article Vol.42; No.2; 2018 Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 2:11 +0330 on

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word sadighi.doc

Microsoft Word sadighi.doc و 579 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه بررسيعلوم پزشكي كلينيكوپاتولوژيك تهران موارد دوره 67 لنفوم شماره سلول 8 بزرگ آبان 579-584 88 بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد لنفوم سلول بزرگ: بررسي 470 نمونه بيوپسي * صنمبر

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

IBSA Judo Asian and Oceanian Championships Atyrau (KAZ), Sep 2019 Men Final Results -60 kg 1. NAMOZOV, Sherzod B2 UZB 2. SARIYEV, Anuar B3 KAZ 3

IBSA Judo Asian and Oceanian Championships Atyrau (KAZ), Sep 2019 Men Final Results -60 kg 1. NAMOZOV, Sherzod B2 UZB 2. SARIYEV, Anuar B3 KAZ 3 Men -6 kg. NAMOZOV, Sherzod B2 2. SARIYEV, Anuar B3 HIRAI, Takaaki B3 ORAZALYULY, Olzhas B3 SUKHBAATAR, Yadamdorj B3 MGL ZHAO, Xu B3 BOLORMAA, Uugankhuu B3 MGL KIM, Hyeonbin B2-66 kg. GHOLAMI, Reza B2

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

8th ASIAN DIVING CUP 2019 NATIONAL AQUATIC CENTER, BUKIT JALIL KUALA LUMPUR 101 Men 10m Platform Synchro Friday, 6 September, 2019 Detailed Result 7.0

8th ASIAN DIVING CUP 2019 NATIONAL AQUATIC CENTER, BUKIT JALIL KUALA LUMPUR 101 Men 10m Platform Synchro Friday, 6 September, 2019 Detailed Result 7.0 101 Men 10m Platform Synchro Friday, 6 September, 2019 Dive Height DD E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 Total Points Score 1 DUAN YU -- CHINA WANG ZEWEI -- CHINA 101B 10 2.0 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.0

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور

به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور خاص D-Dimers می باشد البته قبل از وارد شدن به اصل موضوع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

همه‌گیرشناسی سرطان پوست در استان مرکزی، ایران

همه‌گیرشناسی سرطان پوست در استان مرکزی، ایران مقالهي پژوهشي همهگيرشناسي سرطان پوست در استان مركزي ايران عادله مباركآبادي راضيه رجبي 2 يوسف خاني 3 امير الماسيحشياني. دانشكدهي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اراك اراك ايران. 2. گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Short Communication JQUMS, Vol.20, No.5, 2016, pp Frequency of nosocomial pneumonia in ICU Qazvin Razi hospital (2013) S. Makhlogi 1, B. Salehi

Short Communication JQUMS, Vol.20, No.5, 2016, pp Frequency of nosocomial pneumonia in ICU Qazvin Razi hospital (2013) S. Makhlogi 1, B. Salehi Short Communication JQUMS, Vol.20, No.5, 206, pp. 74-78 Frequency of nosocomial pneumonia in ICU Qazvin Razi hospital (203) S. Makhlogi, B. Salehi, M. Abdi Razi Hospital Social Security Organization, Qazvin,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode] چالشھای تستھای غربالگری دوران بارداری در حوضه مطب سونوگرافی آزمايشگاه و نتايج تفسير ميرمجيد مصالئی دکتر آزمايشگاه پاتوبيولوژی و ژنتيک پارسه www.parsehlab.com mossalaei@parsehlab.com Presentation overview

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - \312\307\341\307\323\343\355)

(Microsoft Word - \312\307\341\307\323\343\355) 1391 ۰ .... 5. 1376........ 1378.... /.... (PHC).. ( ) 5 1370-1375... 1376. 1375........ 1380...,1382 ( )1376. 1384 /..... 3 2 1..... :1. . :2.. :3. :4. :5. : : (S1). 1.. 2,. : (S2).. : (S3). : 6.1.4.5.6,...

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

بررسی بیان ژن های Snail در سرطان پروستات

بررسی بیان ژن های Snail در سرطان پروستات بررسي بيان ژنهاي Snail در سرطان پروستات 3 2* مجتبي عمادي بايگي زهراسهيلا سهيلي شهرام سميعي Downloaded from feyz.kaums.ac.ir at 3:36 +0430 on Wednesday August 4th 209 خلاصه سابقه و هدف: سرطان پروستات (PCa

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی و آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلینده محسن دهقانی کاظمی ایالم دانشگاه ایالم چكیده فرمول کاردی ورلینده آنتروپی یک میدان متقارن همدیس را به انرژی کل و انرژی کازیمیر آن در یک فضای d

توضیحات بیشتر

بررسی اثر آنژیوتانسین II بر میزان بیان شدن پروتئین‌های اینتگرین αV، α3 و β3 در سلول‌های ملانومای B16-F10

بررسی اثر آنژیوتانسین II بر میزان بیان شدن پروتئین‌های اینتگرین αV، α3 و β3 در سلول‌های ملانومای B16-F10 كومش- جلد 4 شماره 4 (پياپي 48) تابستان 392 بررسي اثر آنژيوتانسين II بر ميزان بيان شدن پروتي ينهاي اينتگرين α V و β 3 در سلولهاي ملانوماي B6-F0 نيوشا اسفنديارييگانه (Pharm.D.) نازنيك گالوستانيان (Pharm.D.)

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - باغی نیا3.doc

Microsoft Word - باغی نیا3.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2013; 16(79): 19-26 Original Article The relationship between calcium and prostate specific antigen levels in patients with prostate hyperplasia and prostate cancer

توضیحات بیشتر

untitled

untitled استراتيژی و طرز العمل شناسايی انتی بادی های ضد HIV Stratégie de dépistage des anticorps anti -VIH اوليويه نصر Docteur Olivier Nasr ترجمه دکتور لطيف شبديز دليری - Déliri Traduction assurée par Dr Latif

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 soltany _ok_.doc

Microsoft Word - 11 soltany _ok_.doc مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان- جلد 10 شماره 2 (پياپي 30) زمستان 1387 (گزارش موردي) گزارش يك مورد تومور كارسينوي يد اوليه پستان ٢ *١ ستاره سلطاني (M.D) محمد فرانوش (M.D) - 1 دانشگاه علوم پزشكي سمنان

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر