سلامت روان و برخی تعیین‌کننده‌های فردی- اجتماعی آن در زنان تحت خشونت خانگی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "سلامت روان و برخی تعیین‌کننده‌های فردی- اجتماعی آن در زنان تحت خشونت خانگی"

رونوشت

1 مقاله پژوهشي سلامت روان و برخي تعي ني کنندهه يا فردي- اجتماعي ا ن در زنان تحت خشونت خانگي ٣ *٢ ١ ليلا اميني مريم حيدري حميدرضا دانشپرور تعي ني تاریخ دریافت 1393/04/14 تاریخ پذیرش 1393/06/22 چکيده پيشزمينه و هدف: خشونت خانگي عامل خطر طيف وسيعي از مشکلات بهداشتي سلامت جسمي و رواني است. اين مطالعه با هدف ارزيابي برخي کنندهه يا فردي- اجتماعي مرتبط با سلامت روان زنان تحت خشونت خانگي در شهر تهران انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي ١٩٦ زن مراجعهکننده به مرکز پزشکي قانوني تهران سال - ٩٢ ١٣٩١ انجام شد. اطلاعات دموگرافيک با پرسشنامه فردي- اجتماعي و وضعيت سلامت روان با پرسشنامه سلامت عمومي (28 (GHQ جمعا وري گرديد. ا ناليز دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS-16 و ا زمونه يا همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند. يافتهها: ميانگين سني نمونهها ٣٠/٠٢ سال با انحراف معيار ٦/٣٥ بود. ٩٩ درصد نمونهها از 28 GHQ نمره ٢٤ و بالاتر و ٩٩ درصد از افراد در زيرمقياس کارکرد اجتماعي و زيرمقياس اضطراب ٩٢/٩ درصد در زيرمقياس نشانهه يا جسماني و ٨٨/٨ درصد در زيرمقياس افسردگي نمرات ٥ و بالاتر را کسب نمودند. بررسي ارتباط زيرمقياسهاي سلامت رواني با برخي متغيرهاي فردي- اجتماعي نيز نشان داد که ارتباط معنيداري بين وضعيت اقتصادي با کارکرد اجتماعي و همچنين سن همسر و طول مدت ازدواج با افسردگي وجود دارد اما مشخصات ارتباط معنيداري نداشت. زيرمقياس نشانهه يا بحث و نتيجهگيري: قربانيان همسر ا زاري ازنظر غربالگري وضعيت سلامت رواني نيازمند ارجاع و انجام اقدامات تشخيص ي ميباشند. کليدواژهها: خشونت خانگي سلامت رواني تعي ني کنندهه يا فردي- اجتماعي جسماني و نشانههاي اضطرابي با هيچکدام از اي ن مشاورهاي و درماني ويژهاي دوره دوازدهم شماره هشتم پیدرپی 61 آبان 1393 ص ا درس مكاتبه: دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران تلفن: ٦١٠٥٤٠٠٠-٠٢١ مقدمه همسرا زاري يا خشونت عليه زنان در حال حاضر بهعنوان يکي از اولويته يا بهداشتي شناخته شده است (۱). ازا نجاکه خشونت خانگي مسي لهاي گسترده و جدي است نهتنها بهعنوان يک نگراني براي سلامت جهاني شناخته شده بلکه با گسترهاي از مساي ل جسمي و روانشناختي نيز در ارتباط است (۲). Audi و همکاران در سال ۲۰۰۸ در مطالعهاي که با همکاري سازمان بهداشت جهاني انجامشده بود اعلام کردند که ميزان شيوع خشونت خانگي عليه زنان توسط شريک نزديک در طول زندگي از ۱۵ درصد در ژاپن تا ۷۱ درصد در اتيوپي متفاوت است (۳) و در ايران نرخ همسر ا زاري و بدرفتاري نسبت به زنان بين ۳۵ تا ۸۵ درصد برا ورد شده است (۴-۶) بنابراين با توجه به مطالعات و ا مارهاي موجود ميتوان گفت که هنوز در بسياري از جوامع و خانوادهها خشونت در سطح وسيعي صورت ميگيرد. لذا به نظر ميرسد بسياري از مشکلات رواني دنياي امروز زنان در جامعه ازجمله افسردگي سوءمصرف مواد احساس بيکفايتي فقدان حرمت به خود اختلاله يا ١ مربي گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران تهران ايران. ٢ کارشناس ارشد مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران تهران ايران (نويسنده مسي ول). ٣ استاديار سازمان پزشکي قانوني مرکز تحقيقات پزشکي قانوني تهران ايران. 599 دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

2 ليلا اميني مريم حيدري حميدرضا دانشپرور خلقي و اضطرابي بهخصوص تنيدگي پس ضربهاي ١ (PTSD) رفتارهاي خود تخريبي و اقدام به خودکشي اختلالات شخصيت در زنان (۷-۸) ايجاد حساسيت در روابط بين فردي عزتنفس پايين و درنهايت علاي م روانتني (۹) م ي تواند ناشي از عواقب ناخوشايند خشونت در خانواده باشد که عواقب ا ن نهتنها فرد و خانواده را در برميگيرد بلکه م ي ا سيبه يا اجتماعي نيز گردد. پرواضح تواند زمينهساز بسياري از است که عدم تا مين امنيت جسمي عاطفي و رواني زن در خانواده بر ثبات و پايداري خانواده و متعاقب ا ن بر سلامت جامعه نيز تا ثير به سزايي خواهد داشت (۶). با توجه به ا نچه بيان گرديد سلامت رواني زنان ضرورت هر جامعه است و توجه به عوامل مو ثر بر ا ن غيرقابلاغماض بوده بنابراين پژوهش حاضر با هدف ارزيابي سلامت روان زنان تحت خشونت خانگي و برخي تعيينکنندهه يا با ا ن در شهر تهران انجام گرديد. مواد و روشها فردي - اجتماعي مرتبط اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي ۱۹۶ زن متا هل تحت خشونت خانگي مراجعهکننده به مرکز جنوب پزشکي قانوني در فاصله زماني ۱۳۹۱-۹۲ که به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد. نمونهها پس از پر کردن فرم رضايتنامه ا گاهانه اقدام به تکميل پرسشنامه عوامل فردي- اجتماعي و (28 GHQ- General Health Questionnaire ( مينمودند. معيارهاي ورود به مطالعه غير از تمايل به شرکت در پژوهش با اخذ رضايتنامه کتبي ايراني بودن عدم داشتن هرگونه سابقه بيماري مزمن جسمي و رواني شناخته شده در فرد و همسر وي عدم سوءمصرف داروهاي روانگردان مواد مخدر سيگار و الکل در فرد و همسر وي بود. پرسشنامه عوامل فردي- اجتماعي شامل سن زن و همسر ميزان تحصيلات و وضعيت اشتغال زن و همسر طول مدت ازدواج تعداد فرزندان و وضعيت اقتصادي توسط اين افراد بود که بهصورت خودگزارش دهي و در صورت کمسوادي و يا بيسواد بودن افراد شرکتکننده توسط پژوهشگر تكميل و ثبت ميشد. پرسشنامه عمومي سلامت (28 (GHQ- شامل ۴ خرده مقياس و ۲۸ سو ال ميباشد که در سال ۱۹۷۹ توسط Hillier گرديده (۱۰) و هر خرده و Goldberg معرفي مقياس داراي ۷ سو ال است كه به ترتيب مربوط به خرده مقياسهاي علاي م جسماني اضطراب و بيخوابي اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي است. تمام سو الها داراي ۴ گزينه است و نمرهگذاري به روش سنتي يا ليكرت ۳-۰ ميباشد كه با اين روش نمرهگذاري بهترين نقطه برش باليني است که در هر مقياس فرعي عدد ۵ و در كل پرسشنامه عدد ۲۴ بوده و كسب نمره بالاتر به معناي داشتن سلامت عمومي پايينتر است (۱۲ و.(۱۱ روايي و پايايي اين ابزار در سال ۱۳۸۶ توسط ابراهيمي و همكاران در ايران سنجيده شده و تاي يد شده است. در اين مطالعه نقطه برش باليني حساسيت ويژگي خطاي كلي طبقهبندي به ترتيب ۰/۱۰ ۰/۹۹ ۰/۸۰ ۲۴ و ض ريب رواي ي ملاکي ۰/۷۸ ضريب پايايي تصنيف ۰/۹۰ و ا لفاي کرونباخ ۰/۹۷ گزارش شده است (۱۲). ۲۴ ازا نجاييکه نقطه برش كلي براي پرسشنامه GHQ-28 و نقطه برش هريك از هاي ا ن م ي باشد نمرات مساوي و بالاتر از ا ن بهعنوان موارد نيازمند به ارجاع و بررسي بيشتر شناخته ميشوند. اطلاعات بعد از گردا وري دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS-16 و ا زمونه يا همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند سطح معنيدار ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. يافتهها اين پژوهش بر روي ۱۹۶ زن تحت خشونت خانگي مراجعهکننده به مرکز جنوب پزشکي قانوني شهر تهران انجام شد. حداکثر سن افراد شرکت در اين پژوهش ۵۷ سال و حداقل سن ۱۸ سال با ميانگين سني ۳۰/۰۲ سال و انحراف معيار ۶/۳۵ بود. جدول شماره ۱ فراواني مشخصات فردي و اجتماعي نمونههاي موردپژوهش را نشان ميدهد. نتايج حاصل از تجزيهوتحليل دادهها نشان داد که ۹۹ درصد نمونهها از 28 GHQ نمره ۲۴ و بالاتر کسب کردند. همچنين ۹۹ درصد از افراد در اضطراب ۹۲/۹ درصد در نشانهه يا کارکرد اجتماعي و جسماني و ۸۸/۸ درصد در افسردگي نيز نمرات بالاتر از ۵ را کسب نمودند. جدول شماره ۲ به بررسي نتايج همبستگي مشخصات افراد شرکتکننده در پژوهش با نمرات کلي و نمرات هر يک از زير مقياسهاي پرسشنامه سلامت روان ميپردازد. 1 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 600 دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

3 سلامت روان و برخي تعيينکنندههاي فردي- اجتماعي ا ن در زنان تحت خشونت خانگي جدول (۱): مشخصات فردي- اجتماعي زنان مراجعهکننده به مرکز پزشکي قانوني شهر تهران متغيرها فراواني درصد متغيرها فراواني درصد ۰/۵ کمتر از ۱ ۲۰ ۴/۶ کمتر از ۹ ۲۰ سن زن (سال) ۱۴/۸ بالاتر از ۲۹ ۴۰ ۷/ بالاتر از ۶ ۱۵ ۴۰ ۱۵/۸ بيسواد و ابتدايي ۳۱ ۴۸/۰ ۹۴ تحصيلات همسر ۹/۷ بيسواد و ابتدايي ۱۹ تحصيلات زن راهنمايي و دبيرستان ۵۲/۵ راهنمايي و دبيرستان ۱۰۳ ۳۶/۲ ۳۷/ دانشگاهي ۷۱ دانشگاهي ۷ ۷۴ ۹۱/۸ شاغل ۱۸۰ ۷۳/۰ خانهدار ۱۴۳ وضعيت اشتغال همسر ۸/۲ ۲۷/ بيکار ۱۶ شاغل ۰ ۵۳ ۲۳/۰ ۴۵ ۰ ۷۵/۵ کمتر از ۱۴۸ ۱۰ وضعيت اشتغال زن طول ازدواج (سال) ۳۲/۱ ۶۳ ۲۰-۳۰ ۵۵/ ۷ ۱۰۹ ۲۰-۳۰ سن همسر (سال) ۵۲/۶ ۱۰۳ ۳۰-۴۰ ۳۲/ ۱ ۶۳ ۳۰-۴۰ ۶۹/۴ ۱۳۶ ۱-۲ /۲۰ تعداد فرزندان ۴ ۴۰ ۱۰-۲۰ ۷/۶ ۳ و بالاتر ۱۵ ۴/ بيشتر از ۱ ۸ ۲۰ ۲۶/۵ ضعيف ۵۲ ۴۸/۵ متوسط ۹۵ ۲۵/۰ خوب ۴۹ وضعيت اقتصادي متغيرها جدول (۲): نتايج ا زمونه يا نشانهه يا جسماني همبستگي بين تعي ني کنندهه يا نشانهه يا اضطرابي فردي-اجتماعي و نمرات پرسشنامه سلامت روان کارکرد اجتماعي نشانهه يا افسردگي نمره کل P r P r P r P r P R ۰/۱۵۰ ۱۰۳ ۰/ ۱۲۹ ۱۰۹ ۰/ ۸۳۹ ۰/ ۰۱۵ ۰/ ۱۹۲ ۰۹۲ ۰/ ۱۰۴ سن زن ۱۱۶ ۰/۰۷۶ ۱۲۷ ۰/ ۰۳۹ ۱۴۸ ۰/ ۴۱۴ ۰۵۹ ۰/ ۰۵۹ ۱۳۲ ۰/ ۵۱۷ ۰/ سن همسر ۰۴۷ ۰/۴۹۰ ۰۵۰ ۰/ ۵۷۹ ۰۴۰ ۰/ ۲۴۳ ۰۸۴ ۰/ ۴۳۱ ۰۵۷ ۰/ ۹۷۸ ۰/ تحصيلات زن ** ۰۰۲ ۰/۸۱۹ ۰۱۶ ۰/ ۹۴۶ ۰۰۵ ۰/ ۸۶۵ ۰۱۲ ۰/ ۹۲۶ ۰/ ۰۰۷ ۰/ ۴۸۷ تحصيلات همسر ** ۰۵۰ ۰/۲۵۹ ۰/ ۰۸۱ ۰/ ۳۰۳ ۰/ ۰۷۴ ۰/ ۶۰۶ ۰/ ۰۳۷ ۰/ ۷۰۳ ۰/ ۰۲۷ ۰/ ۴۲۷ ۰/ وضعيت اشتغال زن** ۰۵۷ ۰/۲۸۸ ۰۷۶ ۰/ ۵۶۷ ۰/ ۰۴۱ ۰/ ۱۷۲ ۰۹۸ ۰/ ۴۰۱ ۰۶۰ ۰/ ۶۸۲ ۰۲۹ وضعيت اشتغال همسر** ۰/۱۷۱ ۰۹۸ ۰/ ۰۲۶ ۱۵۹ ۰/ ۷۴۸ ۰۲۳ ۰/ ۴۱۴ ۰۵۹ ۰/ ۷۲۵ طول مدت ازدواج ۰۲۵ ۰/۰۵۰ ۰/ ۱۴۰ ۰/ ۲۰۲ ۰/ ۰۹۱ ۰/ ۰۲۷ ۰/ ۱۵۸ ۰/ ۹۸۳ ۰۰۲ ۰/ ۱۰۴ ۰/ وضعيت اقتصادي ** ۱۱۶ ۰/۵۸۷ ۰/ ۰۳۹ ۰/ ۶۴۹ ۰۳۳ ۰/ ۴۳۶ ۰/ ۰۵۶ ۰/ ۸۱۹ ۰/ ۰۱۶ ۰/ ۱۲۹ ۰/ ۱۰۹ تعداد فرزندان نتايج ا زمون پيرسون ** نتايج ا زمون اسپيرمن همانطور که در اين جدول مشاهده ميشود وضعيت اقتصادي (۰/۰۲۶=P) (۰/۰۲۷=P) با کارکرد اجتماعي داراي ارتباط معنيدار و مستقيم بوده است و سن همسر (۰/۰۳۹=P) و طول مدت ازدواج با افسردگي داراي ارتباط معنادار ولي معکوس بودهاند. بهعلاوه سن همسر با نشانههاي اضطرابي زيرمقياسه يا (۰/۰۷۶=P) و نمره کلي سلامت روان (۰/۰۵۹=P) 601 دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

4 ليلا اميني مريم حيدري حميدرضا دانشپرور و همچنين وضعيت اقتصادي با نمره کلي زيرمقياسه يا سلامت روان (۰/۰۵۰=P) اگرچه رابطه معنيداري نداشتهاند اما به سطح معنيداري نزديک بودهاند. بحث و نتيجهگيري نتايج پژوهش حاضر نشان داد که ۹۹ درصد افراد شرکتکننده در اين مطالعه از پرسشنامه GHQ-28 نمره ۲۴ و بالاتر کسب کردهاند که اين مسي له بيانگر شيوع بسيار بالاي وضعيت بد سلامت روان زنان تحت خشونت خانگي ميباشد و به نظر ميرسد خشونت خانگي بر حيطهه يا بسيار سلامت روان اين افراد تا ثيرگذار است اما بايد در نظر داشت که جامعه مطالعه حاضر را زناني تشکيل ميدادند که با شکايت از خشونت خانگي مراجعه کرده بودند. بااينوجود نتايج تا ييدي بر اين واقعيت است که خشونت علاوه بر صدمات جسمي م ي تواند صدمات رواني عميقي در پي داشته باشد که تا ثيرات ا ن بهمراتب بيشتر از صدمات جسمي است و نگرانکننده ميباشد بهنحويکه نتايج مطالعه Yang و همکاران در سال ۲۰۱۲ نشان داد که ۶۶/۱ درصد زنان مورد خشونت حداقل يک معيار از اختلالات روانپزشکي را داشته و نيازمند ارجاع و مداخلات درماني بودند (۱۳). kumar و همکاران نيز نشان دادند که ۴۰ درصد از زنان تحت خشونت خانگي دچار اختلالات سلامت روان بودهاند (۱۴). نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که در GHQ- 28 به ترتيب بيشترين افراد در کارکرد اجتماعي و اضطراب (۹۹ درصد) و سپس در هاي نشانههاي جسماني (۹۲/۹ درصد) و کمترين ميزان در افسردگي (۸۸/۸) قرار گرفتند. لذا ازا نجاکه خشونت پيامدهاي منفي زيادي را براي قربانيان به بار م ي ا ورد م ي توان گفت که دامنهاي از مشکلات جسماني تا مشکلات روانشناختي را در برميگيرد که در همين راستا مطالعات زيادي به سندرم زنان کتکخورده اشاره کردهاند که دچار اختلالات افسردگي اضطراب حساسيت بين فردي و عزتنفس پايين بودهاند (۱۶ و ۱۵). درواقع اين اثرات منجر به فلج شدن قدرت تصميمگيري تحليل شرايط عدم توانايي در حل مساي ل و اختلال در عملکرد اجتماعي فرد ميشود. اختلال در اين حوزه از سلامت عمومي م ي تواند بهعنوان يک سيکل معيوب تمام ابعاد سلامت را تحت تا ثير قرار دهد و ا سيبهاي رواني ايجادشده را تشديد کرده و فرد ازنظر کليه تعاملات خود دچار ا سيب بيشتر شود. مطالعه معزي و همکاران (۱۳۸۷) نشان داد که بيشترين اختلالات رواني ايجادشده در زنان به دنبال خش ونت خانگي و همس را زاري افس ردگي شکايت جسماني وسواس اضطراب و پرخاشگري بوده است (۱۷). قهاري و همکاران (۱۳۸۵) معتقدند که تمام انواع همسرا زاري ا ثار بهداشتي مخر بي را در سلامت زنان ايجاد م ي نمايد و قربانيان همسرا زاري از مشکلات سلامت عمومي بيشتري رنج ميبرند (۱۸). تمامي اين نتايج باوجود تفاوت در شيوع بيانگر پيامدهاي سلامت روان زنان است که هنوز جنبهه يا زيانبار خشونت بر ناشناخته زياد ديگري هم وجود دارد. در مطالعه حاضر بررسي هاي سلامت رواني زنان تحت خشونت با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي نشان داد رابطه معنيدار و معکوسي بين سن همسر و طول مدت ازدواج با افسردگي وجود دارد بدين معنا که با افزايش سن همسر و طول مدت ازدواج نشانهه يا افسردگي کاهش مييابد. نتايج مطالعه نشان ميدهد که بيشتر واحدهاي موردمطالعه به مدت کمتر از ۱۰ سال است که ازدواج کردهاند. در مطالعات صالحي و مهرعليان در سال (۱۹) ۱۳۸۵ و پناغي و همکاران در سال ۱۳۸۷ نيز (۲۰) مشخص شد که سطح خشونت در افرادي که طول مدت ازدواج ا نها کمتر از ۵ سال است ازنظر ا ماري قابل توجه است و يکي از عوامل مثبت در همسرا زاري محسوب ميشود وليکن مطالعه رزاقي و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که با افزايش طول مدت ازدواج همسرا زاري نيز افزايش مييابد (۲۱). ازا نجاکه بيشترين محدوده سني همسران واحدهاي موردمطالعه ۳۰ تا ۴۰ سال بوده است و در محدوده زماني کمتر از ۱۰ سال است که ازدواج کردهاند در حقيقت اينطور به نظر ميرسد که علاوه بر مساي ل فرهنگي مذهبي شناخت اخلاقيات مساي ل روانشناختي و کنترل و مديريت خشم و مهارتهاي ارتباطي م ي تواند از علل کاهش خشونت و درنهايت مانع ايجاد افسردگي در زنان موردمطالعه به شمار ا يد. علاوه بر اين بين وضعيت اقتصادي با کارکرد اجتماعي نيز ارتباطي معنيدار و مستقيم وجود داشت باا نکه علل اقتصادي در حال حاضر از علل مهم خشونت و پرخاشگري در خانواده است و اعتقاد بر اين است که خشونت بيشتر در سطح اجتماعي- اقتصادي پايين رخ ميدهد (۲۲) اما مطالعه حاضر نشان داد که خشونت در سطح اقتصادي متوسط بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است. به نظر ميرسد که زنان با وضعيت اقتصادي متوسط از طرفي داراي توقعات و نيازهاي بالاتري نسبت به زنان طبقه اقتصادي پايين هستند و از سوي ديگر وضعيت اقتصادي متوسط نميتواند دسترسي به منابع و نيازهاي موردنظر ا نان را بهطور کامل مرتفع کند و از سوي ديگر اين مسي له ميتواند منجر به افزايش سطح ناسازگاري ا نان شده و ايشان را بيشتر در معرض خشونت قرار ميدهد. از سوي ديگر همسرا زاري اثرات نامطلوبي بر سلامت روان زنان ازجمله افسردگي اضطراب نشانههاي جسماني استرس اختلالات شخصيت و... دارد و اين اثرات اختلال عملکرد اجتماعي 602 دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

5 سلامت روان و برخي تعيينکنندههاي فردي- اجتماعي ا ن در زنان تحت خشونت خانگي را به دنبال دارد. عدم درمان اين مشکلات به علت هزينهه يا بالا و طولانيمدت به دليل بار مالي اضافي بر وضعيت اقتصادي خانواده زمينهساز بروز خشونت در خانواده و ايجاد اختلال در حوزه کارکرد اجتماعي زنان ميگردد. بااينوجود به نظر نميرسد وضعيت اقتصادي بهتنهايي عامل مو ثري در ايجاد خشونت و ا سيب سلامت روان زنان باشد در مطالعه Avanci و همکاران (۲۰۱۳) از بين متغيرهاي فردي و اجتماعي در نظر گرفتهشده در مطالعه خود تنها نوع شغل زن با اختلالات سلامت رواني همراه بود (۲۳). عدم همکاري برخي از مراجعهکنندگان به دليل حساسيت موضوع و نامناسب بودن وضعيت روحي ايشان براي پاسخگويي به سو الات ازجمله محدوديته يا اين پژوهش بود. ازا نجاکه سلامت رواني چيزي فراتر از فقدان بيماري است پس سلامت رواني يک ضرورت فوري است که سرمايهگذاري در حوزه بهداشت روان و سلامت جسماني را پراهميتتر نشان ميدهد و در صورت تحقق اين امر نتايج ارزشمندي به همراه دارد. بنابراين نتيجه ميگيريم که توجه به عوامل فردي اجتماعي که لازمه سلامت رواني ميباشد از اهم موارد ضروري در حوزه بهداشت و درمان است. در اين مطالعه از ابزار خود گزارش دهي استفاده شد پيشنهاد ميشود که در مطالعات ا تي در بررسي مشکلات رواني زنان تحت خشونت خانگي تشخيص اختلالات توسط روانپزشک نيز در نظر گرفته شود تا تصوير کاملتري از ايجاد اختلالات سلامت روان به دست ا يد و بتوان با شناخت جامعتري از فراهم شدن بسترهاي ايجاد در جهت ارتقاء زنان و جامعه گام برداشت. تقدير و تشکر بخشي از اطلاعات اين مقاله حاصل از پاياننامه شماره ۵۸۶ مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران تحت عنوان " بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با ويژگيه يا شخصيتي زمان مراجعهکننده به مرکز پزشکي قانوني شهر تهران سال ۱۳۹۱-۹۲ " ميباشد که با حمايت دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۹۱-۹۲ اجرا شده است. References: 1. Mosesson B. Intimate partner violence during pregnancy risk factors from the Oregon pregnancy risk assessment monitoring system (Dissertation). Oregon: University of Medicine; Jarchow A. Analyzing attitudes toward violence against women (Dissertation). Idaho: Idaho State University; Audi C, Correa A, Andrade M, Perez-Escamila R. Violence against pregnant women: prevalence and associated factors. Revista de Sade Publica 2008; 5: Dolatian M, Hesamy K, Zahiroddin A, Velaie N, Alavi Majd H. Evaluation of Prevalence of Domestic Violence and its Role on Mental Health. Pajoohandeh J 2012; 16 (6): (Persian) 5. Moasheri N, Miri M, Abolhasannejad V, Hedayati H, Zangoie M. Survey of prevalence and demographical dimensions of domestic violence against women in Birjand. Modern Care J 2012; 9 (1):32-9. (Persian) 6. Ahmadi B, Alimohamadian M, Golestan B, Bagheri A, Shojaeezadeh D. Effects of domestic violence on the mental health of married women in Tehran. Sch Public Health Inst Public Health Res 2006; 4(2): (Persian) 7. Fogarty C, Fredman L, Heeren T, Liebschutz J. Synergistic effects of child abuse and intimate partner violence on depressive symptoms in women. Preventive Med 2008; 46: Ghahari SH, Bolhari J, Atef Vahid M, Ahmadkhaniha H, Panaghi L, Yousefi H. Prevalence of Spouse Abuse, and Evaluation of Mental Health Status in Female Victims of Spousal Violence in Tehran. Iran J Psychiatry Behav Sci 2009; 3(1):50-6. (Persian) 9. Schuller R, Rzepa S. Expert testimony pertaining to battered woman syndrome: its impact on jurors' decisions. Law Hum Behav 2009; 26(6): Goldberg D, Hillier V. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979;9(1): Behjati Ardekani Z, Akhondi M, Kamali K, Fazlikhalaf Z, Eskandari S, Ghorbani B. Mental Health Status of Patients Attending Avicenna 603 دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

6 ليلا اميني مريم حيدري حميدرضا دانشپرور Infertility Clinic. J Reprod Infertil 2010; 11(4): (Persian) 12. Ebrahimi A, Molavi H, Moosavi G, Bornamanesh A, Yaghobi M. Psychometric Properties and Factor Structure of General Health Questionnaire 28 (GHQ-28) in Iranian Psychiatric Patients. J Res Behav Sci 2007; 5(1): (Persian) 13. Yang M, Wong SCP, Coid JW. Violence, mental health and violence risk factors among community women: an epidemiological study based on two national household surveys in the UK. BMC Public Health 2013;13: Kumar S, Jeyaseelan L, Suresh S, Ahuja RC. Domestic violence and its mental health correlate in Indian women. Br J Psychiatry 2005; 187: Schuller RA, Rzepa S. Expert testimony pertaining to battered woman syndrome: its impact on jurors' decisions. Law Hum Behav 2002; 26(6): Tang KL. Battered woman syndrome testimony in Canada: its development and lingering issues. Int J Offender Ther Comp Criminol 2003; 47(6): Moezi M, Aazami M, Shakeri M, Purheidar B. How Does Spousal Violence Affect Mental Health of Women in Chahar-Mahal Bakhtyari J Ilam Univ Med Sci 2008; 16 (1):20-5. (Persian) 18. Ghahari Sh, Panaghi L, Atef-Vahid MK, Zareii- Doost E, Mohammadi A. Evaluating mental health of spouse abused women. J Gorgan Uni Med Sci 2007; 8 (4): (Persian) 19. Salehi S, mehralian H. The prevalence and types of domestic violence against pregnant Women referred to maternity clinics in Shahrekord, J Shahrekord Univ Med Sci 2006; 8 (2):72-7. (Persian) 20. Panaghi L, Ghahari Sh, Ahmadabadi Z, Yoosefi H. Spouse Abuse and Mental Health: The Role of Social Support and Coping Strategies. J Iran Psychol 2008; 5(17): (Persian) 21. Razzaghi N, Tadayyonfar M, Akaberi A. The Prevalence of Violence against Wives and Relevant Factors in Married Women Admitted to Health and Treatment Clinics in Sabzevar (2007). Quarterly J Sabzevar Univ Med Sci 2010; 1(55): (Persian) 22. Garousi B, Safizadeh H, Mirahmadi Z, Yazdani M. Physicians and nurses viewpoints regarding domestic violence. SJFM 2009; 14 (4): (Persian) 23. Avanci J, Assis S, Oliveira R. A cross-sectional analysis of women s mental health problems: examining the association with different types of violence among a sample of Brazilian mothers. BMC Womens Health 2013;13: دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

7 The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 12(8), October, 2014 Original Article MENTAL HEALTH AND SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS IN WOMEN WITH DOMESTIC VIOLENCE EXPERIENCE Amini L 1, Heidary M 2*, Daneshparvar H 3 Received: 5 Jul, 2014; Accepted: 13 Sep, 2014 Abstract Background &Aim: Domestic violence is a risk factor for a wide range of health problems. This study aimed to evaluate the mental health status and some socio-demographic determinants in women experiencing domestic violence. Material & Methods: This cross-sectional study was done on 196 women referred to a forensic medicine center in Tehran during Data collected with demographic questionnaire and General Health Questionnaire-28 (GHQ - 28) and then analyzed using SPSS-PC (v. 16). The value of p<0.05 was considered as significant level. Results: The mean (SD) age of the women was (6.35) years. 99% of the subjects had an abnormal GHQ total score. Regarding to GHQ subscales, 99% of participants obtained abnormal score in the social functioning subscale, 99% in anxiety subscale, 92/9 in somatic symptoms, and 88.8% in the depression subscale. Results also showed there were significant correlation between economic status with social functioning; and between husband's age and duration of marriage with depression. But the subscales of physical symptoms and anxiety symptoms were not significantly associated with any of these characteristics. Conclusion: The results indicate that victims of domestic violence are in a huge risk of mental disorders, and they need special attentions in this field. So caregivers should pay more attention to these women and refer them to counselors and specialists if necessary. Key words: domestic violence, mental health, Socio-demographic determinants Address: Midwifery Department, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Tel:(+98) Midwifery Department, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran. 2 MSc of midwifery,tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (corresponding author) 3 Faculty of Legal Medicine Organization, Forensic Research Center, Tehran, Iran 605 دوره دوازدهم شماره هشتم پی در پی 61 آبان 1393

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مجله سلا مت و مر ا قبت سال سيزدهم شماره 4- زمستان 1390 وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني چكيده نويسندگان: 4 3 2* 1 رويا صادقي مراد علي زارعي پور حسين اكبري

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10.Tavakolizadeh.462

Microsoft Word - 10.Tavakolizadeh.462 افق دانش فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ي 16 شماره ي 2 تابستان سال 1389 بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی چکیده 1388-89 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

توضیحات بیشتر

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افق دانش فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ي شماره ي تابستان سال 389 بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی 388-89 دانشگاه علوم پزشکی گناباد چکیده جهانشیر

توضیحات بیشتر

ارتباط نگرش و رفتارهای مرتبط با دعا کردن و سلامت روان دانشجویان

ارتباط نگرش و رفتارهای مرتبط با دعا کردن و سلامت روان دانشجویان مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان/ دوره هفتم / شماره / 1 بهار و تابستان 1389/ صفحات 55 تا 62-1 چکیده ارتباط نگرش و رفتارهاي مرتبط با دعا کردن و سلامت روان دانشجویان 3 2* 1 1 فاطمه خلیلی طاهره

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر‌درمانی بیمارستانهای شهر سنندج در سال 85

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر‌درمانی بیمارستانهای شهر سنندج در سال 85 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان/ دوره سيزدهم/ پاي يز ۳۵-۴۴ ۱۳۸۷/ بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با ا ن در ميان كاركنان درماني و دکتر غيردرماني بيمارستانهاي شهر سنندج در سال ۸۵ ۲ ۲ ۲ ۱ مدبر ا

توضیحات بیشتر

فراوانی خشونت خانگی بر زنان باردار شهر اراک (1389)

فراوانی خشونت خانگی بر زنان باردار شهر اراک (1389) 75 / Journal of Gorgan University of Medical Sciences Winter 2012 / vol 13 / no 4 Original Paper Frequency and severity of domestic violence in pregnant women Shamsi M (MSc) 1, Bayati A (MSc)* 2 1 PhD

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

ارتباط اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه

ارتباط اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه ) گزارش کوتاه دوره 16 خرداد 275-282 1396 ارتباط اعتیاد به اینترنت موسی ابوالحسنی 1 فاطمه مهرآور 2 مرتضی شمسیزاده 4 دریافت مقاله: 95/10/13 چکیده با سلامت عمومی در پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه

توضیحات بیشتر

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه Spiritual well being of elderly people resident in nursing home Jadidi A 1, Farahaninia M 2 *, Janmohammadi S 3, Haghani H 4 Abstract Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ميزان ا گاهي نگرش و عملكرد دختران دانش ا موز دبيرستاني در مورد بهداشت دوران قاعدگي چكيده ١ ١ علي فرهادي ١- مربي عضو هيي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يافته

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard.doc

Microsoft Word - roy jeld standard.doc استاندارد مهارت و آموزشي مديرزنجيره پشتيباني( SCM ) گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/1 كد استاندارد : 0-3/83/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards

The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards DOI:10.29252/ijn.32.117.69 Iran Journal of Nursing (IJN) Vol 32, No. 117, Apr 2019: 69-79 The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards Leila Esmaeilpour

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران

بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران و) و) 50 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط عملكرد جنسي با رضايت جنسي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران زينب توكل* سيده طاهره ميرمولايي** زهره مو مني موحد*** آسيه منصوري**** پذيرش : 90/12/11

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ General Name:parvin Bahadoran Email:bahadoran@nm.mui.ac.ir,Department of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan university of medical sciences,hezarjereeb Avenue.Isfahan,Iran

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard

Microsoft Word - roy jeld standard استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در سرپرستي تيمهاي مجازي و راه دور گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84// كد استاندارد : 0-23/84//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز

بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز مقاله پژوهشي بررسي تا ثير مراقبت در منزل بر ا گاهي و عملکرد بيماران کليوي تحت همودياليز ٣ شرق ليلا ا ليلو * ع يل ٢ شکيبي ع يل تاریخ دریافت: 90/05/25 تاریخ پذیرش: 90/06/29 پيش زمينه و هدف: هدف اين مطالعه

توضیحات بیشتر

تأثیر مشاوه بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی ارزیابی مرحله مداخله ازطریق مشاوره تحصیلی و روانشناختی دانشجویان با افت تحصیلی

تأثیر مشاوه بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی ارزیابی مرحله مداخله ازطریق مشاوره تحصیلی و روانشناختی دانشجویان با افت تحصیلی EFFECT OF COUNSELING ON THE ACHIEVEMENT OF UNIVERSITY STUDENTS WITH DROPOUT* Authors: Shams B; Farshidfard M; Hassanzadeh A Introduction: University students are faced with a lot of stresses such as workload,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه

بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه گزارش کتاه دره 16 مرداد 479-486 1396 بررسی ارتباط تصیر بدنی با سلامت ران دانشجیان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کتاه نرگس سلطانی 1 فرزانه صفاج 2 زهرا آمزشی 3 الهام ضامنی 4 دریافت مقاله: 95/11/2 ارسال

توضیحات بیشتر

مدیریت ارتقاي سلامت دوره 1 شماره 4 پاییز 1391 بررسی رفتارهاي محیط کاري و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي آمو

مدیریت ارتقاي سلامت دوره 1 شماره 4 پاییز 1391 بررسی رفتارهاي محیط کاري و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي آمو بررسی رفتارهاي محیط کاري و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي آموزشی شهر گرگان 5 ۴ 3 1 سهیلا کلانتري * میترا حکمت افشار 2 لیلا جویباري اکرم ثناگو رسول محمدي 7-15

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

نگرانی‌های مادران باردار و ارتباط آن با راهبردهای مقابله‌ای در مراجعه‌کنندگان به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی شهر همدان

نگرانی‌های مادران باردار و ارتباط آن با راهبردهای مقابله‌ای در مراجعه‌کنندگان به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی شهر همدان مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 24 شماره 1 بهار 35-47 1397 نگرانيهاي مادران باردار و ارتباط آن با راهبردهاي مقابلهاي در مراجعهكنندگان به مراكز و پايگاههاي بهداشتي شهر

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پز

کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پز کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پزشكي Pajouhesh Dar Pezeshki 1 Medical Journal of The

توضیحات بیشتر

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad فصلنامه علمی پژوهشی یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان میزان شیوع اختلالهاي رفتار ایذاي ی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 384 2 پریسا نامداري هدایت نظري - مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

بررسی افسردگی بعد از زایمان و ارتباط آن با ناخواسته بودن بارداری و جنس نوزاد

بررسی افسردگی بعد از زایمان و ارتباط آن با ناخواسته بودن بارداری و جنس نوزاد ي م مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان/ دوره چهاردهم/ تابستان ۶۵-۷۱ ۱۳۸۸/ بررسي افسردگي بعد از زايمان و ارتباط ا ن با ناخواسته بودن و جنس نوزاد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ دکتر مريم زنگنه دکتر نرگس شمس عليزاده مستانه

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر