مقایسه تأثیر ایندومتاسین وسولفات منیزیوم در تأخیر زایمان زودرس

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه تأثیر ایندومتاسین وسولفات منیزیوم در تأخیر زایمان زودرس"

رونوشت

1 مقاله پژوهشي ارمغان دانش مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دوره ۱۷ شماره ۱ فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۱ (شماره پي در پي ( ۶۷ مقايسه تا ثير ايندومتاسين وسولفات زايمان زودرس ۱ *٢ ١ شهين تاج ا رامش حميد رضا غفاريان شيرازي پروين غفاري خ ٣ يراله نوريان تا خير در منيزيوم ٣ ٤ زهرا حسينيان مسعود مقيمي ۳ ٢ ١ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج. دانشكده پزشكي گروه زنان دانشگاه علوم پزشکي ياسوج. دانشكده پزشكي گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم ٤ پزشکي ياسوج دانشكده پرستاري و مامايي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ياسوج دانشكده پزشكي كميته تحقيقات دانشجويي چکيده زمينه تاريخ دريافت : ۱۳۹۰/۷/۲۲ تاريخ پذيرش: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ و هدف: تولد نوزاد نارس شايعترين علت مرگ و مير نوزادان است. هدف اين مطالعه مقايسه اثر ايندومتاسين و سولفات منيزيوم در به تا خير انداختن زايمان زودرس بود. روش بررسي: در اين مطالعه کارا زمايي باليني تعداد ۶۰ بيمار مبتلا به زايمان زودرس به صورت تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول با شياف ايندومتاسين و گروه دوم با سولفات منيزيوم وريدي درمان شدند. موفقيت درمان به صورت به تا خير افتادن زايمان به مدت کمتر از ۷۲ ساعت و بيشتر از ۷۲ ساعت در نظر گرفته شد. دادهها با ا زمون ا ماري کاي دو تجزيه و تحليل شدند. يافتهها: از بيماران درمان شده با ايندومتاسين ۱۰ نفر( ۳۷ درصد) طي ۷۲ ساعت اول بعد از شروع درمان زايمان نمودند و در ۱۷ بيمار( ۶۳ درصد) زايمان بيشتر از ۷۲ ساعت به تا خير افتاد. در گروه دريافت کننده سولفات منيزيوم ۲۰ بيمار( ۷۶/۹ درصد) طي ۷۲ ساعت اول زايمان کردند و ۶ بيمار( ۲۳/۱ درصد) بعد از ۷۲ ساعت زايمان کردند كه اختلاف بين دو گروه معنيدار بود( p<۰/۰۵ ). نتيجهگيري: ايندومتاسين در به تا خير افتادن زايمان مو ثرتر از سولفات منيزيوم ميباشد. ضمن اينكه روش استفاده از ايندومتاسيون نسبت به روش استفاده از سولفات منيزيم کمتر تهاجميبوده و هزينه کمتري بر بيمار تحميل ميكند. واژههاي کليدي: زايمان زودرس سولفات منيزيوم ايندومتاسين * نويسنده مسي ول: حميد رضا غفاريان شيرازي ياسوج دانشگاه علوم پزشکي. دانشكده پزشكي گروه پزشکي اجتماعي ۲۲

2

3 ايندومتاسين سولفات منيزيوم و زايمان زودرس مقدمه ا گونيستهاي بتا ا درنرژيك مهار كنندههاي كانال متوسط طول دوره بارداري در انسان ۲۸۰±۱۴ روز ميباشد. بنابراين زايمان سرموعد(ترم) بين هفتههاي ۳۷ تا ۴۲ حاملگي اتفاق ميافتد و زايمان پيش از موعد (پره ترم) به تولد نوزاد پيش از كامل شدن ۳۷ هفته حاملگي گفته ميشود( ۱ ). تولد پره ترم شايعترين علت مرگ و مير نوزادان است و باعث ۷۵ درصد از مرگهاي دوران نوزادي و ۵۰ درصد عوارض نورولوژيك دوران كودكي ميشود. در ا مريكا سالانه ۲۶/۲ بيليون دلار براي نوزادان نارس هزينه ميشود همچنين به دليل بار رواني اجتماعي و عاطفي بر خانواده جلوگيري از تولد پره ترم اهميت دارد( ۲ ). براي پيشگيري از زايمان زودرس روشهاي درماني مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفتهاند كه همگي در جهت به تا خير انداختن زايمان پيش از موعد و كاهش عوارض نوزادي ميباشند. امروزه استفاده از توكوليتيكها علي رغم هيدراته كردن بيماران استراحت و استفاده از ا رام بخشها جهت توقف زايمان زودرس كاربرد وسيعي يافته و جزو خطوط اصلي درمان محسوب ميشوند( ۳ ). اين داروها از ۳۰ سال پيش در اروپا براي مهار انقباضات رحمي استفاده ميشوند و مهمترين اثر ا نها به تا خير انداختن زايمان حداقل به مدت ۴۸ ساعت براي دادن استروي يد به مادر جهت تسريع بلوغ ريه جنين و انتقال مادر به يك مركز داراي واحد مراقبتهاي ويژه (۱) نوزادان ميباشد( ۴ ). به طور كلي ۵ دسته اصلي دارو شامل كليسم مهار كنندههاي پروستا گلاندين سنتتاز سولفات منيزيوم و ا نتاگو نيستهاي گيرنده اكسيتوسين به عنوان توكوليتيك استفاده ميشوند. علي رغم مطالعه هاي وسيعي كه انجام گرفته است هنوز يك داروي واحد به عنوان خط اول درمان معرفي نشده است و انتخاب دارو ب ستگي به در دسترس بودن دارو اثر بخشي عوارض مادري و نوزادي و قيمت دارو دارد. سولفات منيزيوم در سال ۱۹۵۹ به عنوان اولين داروي توكوليتيك معرفي شد و امروزه به صورت گسترده براي توقف زايم ان زودرس مورد اس تفاده قرار ميگيرد. در چندين مطالعه ثابت شده است كه سولفات منيزيوم در توقف زايمان زودرس مو ثر نميباشد و مرگ و مير نوزادان مادران درمان شده با سولفات منيزيوم افزايش مييابد (۵). همچنين تجمع يون منيزيوم و اثر ا ن بر ساير ارگانها ممكن است باعث ا پنه ايست قلبي و بلوك هدايت عصبي عضلاني شود اما در بررسي هاي ديگري سولفات منيزيوم باعث توقف انقباضات رحميشده است( ۶ ).. ايندومتاسين يك مهار كنندة پروستاگاندين سنتتاز ميباشد و از ا نجا كه پروستاگلاندينها در شروع زايمان نقش دارند اين دارو به عنوان توكوليتيك به صورت خوراكي و شياف استفاده ميشود( ۳ ). در چند مطالعه ثابت شده است كه 1-Neonatal Intensive Care Uinte(NICU) ٢٣ مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ٦٧)

4 شهين تاج ا رامش و همكاران ايندومتاسين در توقف زايمان زودرس مو ثر ميباشد. در مطالعة متاا ناليز تان و (۱) همكاران (۲۰۰۶) مو ثرتر از ساير توكوليتيكها شناخته شده است( ۵ ). در مطالعههاي ديگر عليرغم ذكر عوارضي مثل اليگو هيدروا منيوس بسته شدن زودرس مجراي شرياني و نارسايي كليه نيز مشخص شده است( ۷ ). در صورت مصرف طولاني مدت ايندومتاسين به وسيله مادر اين عوارض به صورت نادر ديده ميشوند و در صورت ايجاد اين عوارض با قطع دارو برگشتپذير هستند( ۸ ). با توجه به عدم توافق در مورد داروي خط اول در درمان زايمان زودرس اي ن مطالعه با هدف مقايسه تا ثير ايندومتاسين و سولفات منيزيوم در درمان زايمان زودرس انجام شده است. روش بررسي اين مطالعه کارا زمايي باليني پس از تا ييد كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي ياسوج و اخذ رضايت كتبي از بيماران در بخش زنان و زايمان بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج از ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ تا اسفند ماه ۱۳۸۹ انجام شد. در طي اين مدت تعداد ۶۰ زن باردار واجد شرايط شركت در مطالعه انتخاب شدند. اين افراد به صورت تصادفي به دو گروه ايندومتاسين و سولفات منيزيم تقسيم شدند. شرايط ورود به مطالعه شامل داشتن سن حاملگي ۳۲ ۲۳ هفته مبتلا به زايمان زودرس پرده جنيني سالم ديلاتاسيون حداقل دو سانتيمتر وجود حداقل چهار انقباض چهل ثانيهاي در مدت ۲۰ دقيقه عدم ابتلا به خونريزي واژينال و کوريو ا مونيوتيت و نداشتن انديکاسيون ختم بارداري بودند. بروز هر گونه پارگي پردهها يا خونريزي واژينال موجب خروج بيمار از مطالعه ميشد که ۷ بيمار (۳ نفر از گروه ايندومتاسين و ۴ نفر از گروه سولفات منيزيم) ط ي مطالعه به اين دليل از مطالعه خارج شدند. همچنين در صورت بروز انديکاسيون ختم بارداري بيمار از مطالعه خارج ميشد.. زنان در گروه اول سولفات منيزيوم به ميزان ۴ گرم به صورت بولوس و سپس ۲ گرم در ساعت به صورت وريدي تا زمان قطع کامل انقباضات رحميدريافت نمودند و در گروه دوم شياف ايندمتاسين هر ۸ ساعت پنجاه ميليگرم تا چهار دوز داده شد. کليه بيماران در طول دوران مطالعه از نظر عوارض جانبي داروي مصرفي افت سطح هوشياري کاهش و برون ده ادراري مورد نظر قرار گرفته و سونوگرافي براي مشخص کردن مقدار مايع (۲) ا مينوتيك و تشخيص زودرس اليگو هيدروا مينوس و ساير ا نوماليه يا جنيني و رحمي انجام شد. براي همه بيماران در بدو ورود به بخش استروي يد براي تسريع بلوغ ريه جنين به صورت ۱۲ گرم بتامتازون عضلاني هر ۲۴ ساعت تا دو روز تجويز شد. موفقيت درمان به تا خير افتادن زايمان به مدت بيشتر از ۷۲ ساعت و شکست در درمان به تا خير افتادن کمتر از ۷۲ ساعت در دو گروه در نظر گرفته شد. در شرح حال گرفته شده از بيماران سن سابقه 1-Tan et al 2-Amniopic Fluid(AF) مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ( ٦٧ ٢٤

5 و ۳ ايندومتاسين سولفات منيزيوم و زايمان زودرس سقط و سابقه زايمان زودرس قبلي ثبت شد. همچنين يک نمونه ادرار بيمار جهت بررسي از نظر عفونت ادراري به ا زمايشگاه ارسال شد. افتراق زايمان زودرس براساس معيارهاي ا كادمي متخصصان كودكان ا مريكا و متخصصان زنان و مامايي ا مريكا و به ترتيب شامل وجود چهار انقباض در ۲۰ دقيقه يا ۸ انقباض در شصت دقيقه به اضافه وجود تغييرات پيشرونده در سرويكس ديلاتاسيون سرويكس به ميزان بيش از ۱ سانتيمتر و افاسمان سرويكس به ميزان ۸۰ درصد يا بيشتر بود( ۱۰ ). ابزار گردا وري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شده شامل شرح حال و نتايج معاينه بيماران اطلاعات دموگرافيک بيماران از جمله سن سابقه زايمان زودرس قبلي سابقه سقط ا نومالي رحمي حاملگي چند قلويي نوع زايمان علت سزارين و نتيجه ا زمايش و اثر درماني بود. دادههاي جمعا وري شده با استفاده از (۲) (۱) نرمافزار SPSS و ا زمون ا ماري كاي دو تجزيه و تحليل شدند. يافتهها از لحاظ س ين ۳۵ سال سن داشتند. ميانگين س ين زنان حداقل ۱۶ سال و حداکثر ا نها ۲۴/۳۸ سال با زايمان زودرس قبلي داشتند ۹/۴ درصد داراي ا نومالي رحمي بودند و فقط ۵/۷ درصد سابقه دوقلويي داشتند.. بر اساس نتايج حاصله از بيماران درمان شده با ايندومتاسين ۱۰ نفر( ۳۷ درصد) طي ۷۲ ساعت اول بعد از شروع درمان زايمان کردند و در ۱۷ نفر( ۶۳ درصد) زايمان بيشتر از ۷۲ ساعت به تا خير افتاد اما در گروه دريافت کننده سولفات منيزيوم ۲۰ بيمار( ۷۶/۹ درصد) طي ۷۲ ساعت اول زايمان کردند و ۶ بيمار( ۲۳/۱ درصد) بعد از ۷۲ ساعت زايمان کردند. اين نتايج نشان ميدهد كه ميزان به تا خير افتادن زايمان در دو گروه دريافت کنن ده ايندومتاس ين و سولفات منيزيوم تفاوت قابل ملاحظه اي دارد که در گروه دريافت كننده ايندومتاسين تعداد افرادي كه زايمان در ا نها به تا خير افتاد به طور معنيداري بيشتر بود( p<۰/۰۳ )(جدول ۱). بحث براي پيشگيري از زايمان زود هنگام در زنان باردار روشهاي متفاوتي مورد کاربرد و ارزيا يب قرار گرفتهاند که همگي با هدف به تا خير انداختن زايمان قبل از موعد و همچنين کم کردن عوارض نوزادي اين واقعه مد نظر بودهاند( ۲). هدف اي ن انحراف معيار ۴/۹۹ سال بود. مطالعه مقايسه تا ثير ايندومتاسين و سولفات منيزيوم عوامل خطر زايم نا در زنان مورد مطالعه به در درمان زايمان زودرس بود. ترتيب شامل اين موارد بود ۲۶/۴ درصد سابقه سقط 1-Statistical Package for Social Sciences 2-Chi-Square Test جنيني داشتند. ۷/۵ درصد بيماران داراي ا زمايش تجزيه ادرار مثبت بودن د. ۱۱ درصد زنان سابقه ٢٥ مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ٦٧)

6 شهين تاج ا رامش و همكاران جدول ۱: مقايسه توزيع فراواني بيماران بر حسب تا ثير داروهاي ايندومتاسين و سولفات منيزيم در به تا خير انداختن ز يا مان زودرس گروه زمان تا خير زايمان كمتر از ۷۲ ساعت ايندومتاسين(تعداد ۳۰ ) تعداد(درصد) سولفات منيزيوم(تعداد ۲۳ ) تعداد(درصد) (۶۳) ۱۷ سطح معنيداري ۰/۰۳ (۲۳/۱) ۶ بيشتر از ۷۲ ساعت (۳۷) ۱۰ (۷۶/۹)۲۰ نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه داروي ايندومتاسين در به تا خير افتادن زايمان مو ثرتر از سولفات منيزيم است. مطالعات متعددي نتايج متفاوتي را در مورد اثر بخشي داروهاي توکوليتيک بر روي تا خير زايمان زودرس نشان دادهاند که تعدادي تا ييد کننده اثر بخشي اين داروها بوده و برخي اثربخشي اين داروها را رد کردهاند. مطالعه اصغرنيا و همکاران( ۲۰۰۳ ) بر روي ۱۲۰ زن داراي زايمان زودرس نشان داده است که در گروه دريافت کننده سولفات منيزيوم ۶۶/۶ درصد به مدت ۲۴ ساعت و ۵۸/۲ درصد به مدت ۴۸ ساعت و در گروه ايندومتاسين ۴۰ درصد به مدت ۲۴ ساعت و ۳۵ درصد به مدت ۴۸ ساعت زايمان ا نها به تا خير افتاد و در نهايت نتيجه گرفتند که سولفات منيزيوم در به تاخير انداختن زايمان زودرس مو ثرتر از ايندومتاسين است( ۱۰ ) که با اين مطالعه مطابقت ندارد. مطالعه (۱) مورالس و ماهاو (۱۹۹۳) نشان داد که ايندومتاسين در به تا خير انداختن زايمان زودرس بيشتر از ۴۸ ساعت مو ثرتر از سولفات منيزيوم است( ۱۱ ) که با نتايج مطالعه حاضر همخواني دارد در حالي كه (۲) مطالعه بزينگر و همكاران (۱۹۹۱) نشان داد که بين اثر ايندومتاسين و ريتودرين در به تا خير انداختن زمان زايمان تفاوت معني داري وجود ندارد( ۱۲ ). در پژوهش ديگري نشان داده شد که سولفات منيزيوم در درمان زايمان زودرس تفاوتي با پلاسبو ندارد در حالي که مهار کنندههاي پروستاگلاندين به طور مو ثري زايمان زودرس را متوقف ميکنند و عوارض جانبي کمي دارند( ۱۳ ) اي ن نتايج با مطالعه حاضر همخواني دارد. در مطالعه ديگري بر روي ۸۸ زن باردار مبتلا به زايمان زودرس نشان داده شد که کتورولاک سريعتر از سولفات منيزيوم باعث توقف زايمان ميشود( ۱۴ ) که اي ن مطالعه هم با توجه به اثر سولفات منيزيوم با مطالعه حاضر همخواني. دارد. در مطالعهاي كه هايس و (۳) همكاران (۲۰۰۷) براي مشخص كردن يك توكوليتيك ايدها ل براساس هزينه تمام شده درمان انجام دادند ۱۹ مطالعه باليني و ۱۰۷۳ بيمار درمان شده با ايندومتاسين سولفات منيزيوم نيفديپين و تربوتالين بررسي شدند. نيفديپين با هزينة تمام شده ۱۶/۷۵ دلار و ايندومتاسين با ۱۶/۴ دلار ارزانترين داروهاي توكوليتيك بودند. سولفات 1-Morales & Mahav 2-besinger et al 3-Hayes et al مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ( ٦٧ ٢٦

7 ايندومتاسين سولفات منيزيوم و زايمان زودرس منيزيوم با ۱۹۷/۹ دلار و تربوتالين با ۲۰/۳۹۹ دلار كه به خاطر مانيتور كردن عوارض جانبي و درمان ا نها بود گرانترين داروهاي توكوليتيك بودند( ۱۵ ). مو ثر بودن ايندومتاسين در مطالعه فوق هم با مطالعه حاضر همخواني دارد. نتيجهگيري در مجموع اين مطالعه نشان داد ايندومتاسين در به تا خير افتادن زايمان به طور معنيداري مو ثرتر از سولفات منيزيوم است علاوه بر ا ن روش استفاده از ايندومتاسين نسبت به روش استفاده از سولفات منيزيم کمتر تهاجمي بوده و هزينه کمتري بر بيمار تحميل ميكند بنابر اين م ي توان از ايندومتاسين با اطمينان خاطر بيشتري براي کاهش زايمان زودرس و به تا خير انداختن زايمان استفاده نمود و از افزايش عوارض نوزادي در اثر زايمان زودرس پيشگيري نمود. پبشنهاد ميشود مطالعاتي با حجم نمونه بيشتر و بررسي عوارض جانبي داروها در مدت طولانيتر انجام شود. تقدير و تشكر اين مطالعه حاصل پايان نامه دكتراي پزشكي عمومي مصوب معاونت تحقيقات و فنا وري دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بود. از بيماران شركت كننده در مطالعه قدرداني ميشود. ٢٧ مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ٦٧)

8 شهين تاج ا رامش و همكاران REFERENCES: 1.Jaro W, Mark C, Werner R. Atosiban versus betamimetics in the treatment of preterm Labour in Germany. BMC Pregnancy and Childbirth 2009; 9: Petrous S. The economic consequences of preterm birth during the first 10 years of Life. Bjog 2005; 112(1): Stan C, Boulvain M, Hirsbranner P, Pfister R. Hydration for treatment of preterm Labaur. Cochrane Database Syst Rev 2002; 2: Hvsslein P, Qvarturolo J. Review of clinical experience with atosiban and the tractocile efficacy assesment survey in Europ. Int J CLin Poract 2003; 57: Tan TC, Devendva K, Tan LK, Tan HK. Tocolytic treatment for the management of preterm Laboar: a systematic review. Singapor Med J 2006; 47(5): Sean C. Sweetman, Martindale the complete drag refrence. 34 th Edition. London: Phavmaceatical press; 2005; Vincenso B, Prasercharoensuk W. Dose Indomethain prevent preterm birth. Am J Perinatol 2009; 26: Ashlyn B, Bvenna L, Hyagriv N. The safty of prolonged Indomethacin therapy. Am J Perinatol 2007; 24: Gavy F, Kennedh J, Steven L. Williams obstetrics. 22 th ed. Tehran: Nasle Farda; 2005; Asgharnia M, Sobhani A, Omidvar Z. Efficacy of indomethacin compared with magnesium sulfate in the management of preterm labor. Gorgan University J 2002; 4(2): Morales W, Madhav H. Efficacy and safty of indometacin compared with magnesium sulfate in the managment of preterm labor: a randomised study. Am J Obstet Gynecol 1993; 169(1): Besinger R, Niebyl J, Keyes w. Randomised comparative trial of indometacin and ritodrin for the Long-term treatment of preterm Labour. Am J Obstet Gynecol 1991; 16(4): Higby M, kemeth S, ELLy m. Do tocolytic agents stop preterm laboar? a critical and comperhensive review of efficacy and safty. Am J Obstet Gynecol 1993; 168(4): Schorr S, Ascarelli M, Rast O. A comparative study of ketorolac and magnesium sulfat for arrest of preterm labour. Sonth Med J 1998; 91(11): Hayes E, Moros L, Jasson B. A cost decision analysis of 4 tocolytic drugs. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2007; 197(4): مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ( ٦٧ ٢٨

9 ايندومتاسين سولفات منيزيوم و زايمان زودرس Armaghane-danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal (YUMSJ) Original Article Coparative efficacy of Indomethacin and Magnesium Sulfate in management of Preterm Labor Aramesh Sh 1, Ghaffarian Shirazi HR 2*, Ghaffari P 1, Noorian Kh 3, Hosseinian Z 4, Moghimi M 3 1 Department of Gynocology, Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran, 2 Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran, Faculty, 3 Department of Nursing, Faculty of Nursing, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran, 4 Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran Abstract Received: 14 Oct 2011 Accepted: 14 Feb 2012 Background & Aim: Preterm labor is the predominant cause of prenatal mortality and morbidity. The aim of this study was to evaluate the relative efficacy of indomethacin versus magnesium sulfate in the management of preterm labor. Methods: Sixty patients with preterm labor were randomly assigned into two groups. The first group received rectal suppository indomethacin and the second group received intravenous injection of magnesium sulfate (7 patients missed during the study). The results of delaying the labor, up to 72 hours and more than 72 hours, were compared in two groups. The collected data were analyzed, using chi-square. Results: In the indomethacin group, gestation was prolonged by 72 hours in 10 (37%) of women, and more than 72 hours in 17 women, but in the second group which received magnesium sulfate, 20 women had labor in the first 72 hour and only six women after 72 hours. The differences between the two groups were statistically significant (p<0.05). Conclusion: Results of this study confirmed an obvious difference in delaying labor in indomethacin and magnesium sulfate receiving groups. Indomethacin is cost effective and its administration is non-invasive. Therefore its use can be recommended in management of preterm labor. Key words: Preterm labor, Magnesium Sulfate, Indomethacin * Corresponding Author: Ghaffarian Shirazi HR, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran 29 ٢٩ مجله ارمغان دانش دوره ١٧ شماره ١ فروردين و ارديبهشت ١٣٩١ (شماره پي در پي ٦٧)

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy

Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان / دوره سيزدهم/ پاي يز ۱-۶ ۱۳۸۷/ بررسي اثر روغن كرچك خوراكي بر شروع درد زايمان فاطمه ۶ بامري در حاملگي طول كشيده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ا ذركيش دكتر نسرين ا بسالان دكتر مسعود رودباري

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ General Name:parvin Bahadoran Email:bahadoran@nm.mui.ac.ir,Department of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan university of medical sciences,hezarjereeb Avenue.Isfahan,Iran

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده پرستاري و مامایی فرم طرح برنامه درسی مشخصات استاد نام و نام خانوادگی: سعیده نجفی مدرك تحصیلی: مشخصات

باسمهتعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده پرستاري و مامایی فرم طرح برنامه درسی مشخصات استاد نام و نام خانوادگی: سعیده نجفی مدرك تحصیلی: مشخصات باسمهتعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده پرستاري و مامایی فرم طرح برنامه درسی مشخصات استاد نام و نام خانوادگی: سعیده نجفی مدرك تحصیلی: مشخصات درس کارشناسی ارشد عنوان درس: پرستاري بهداشت کارورزي:-

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

تأثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمعیت روستایی کشور

تأثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمعیت روستایی کشور مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران 386 دوره 3 شماره 4 و 3: صفحات -6. مقاله پژوهشي تا ثير حاملگيهاي پرخطر بر مرگ و مير نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدي لانه گزيده در يك نمونه از جمعيت روستايي كشور 4 3 2 رضا

توضیحات بیشتر

شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين با توجه به ابلاغيه شماره 302/25013 مورخ 90/8/17 وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي مي بايست مادران باردار غربا

شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين با توجه به ابلاغيه شماره 302/25013 مورخ 90/8/17 وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي مي بايست مادران باردار غربا شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين با توجه به ابلاغيه شماره 302/25013 مورخ 90/8/17 وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي مي بايست مادران باردار غربالگري ناهنجاري جنين شامل مشكلات كروموزومي و نقص لوله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Èáæß ÒÇíãÇä.docx

Èáæß ÒÇíãÇä.docx بلوك زایمان مدیریت و سازماندهی 1) برنامه استراتژیک -1) 1 نسخه اي از برنامه استراتژیک بیمارستان در این بلوك در دسترس می باشد. -2) 1 در بلوك زایمان نسخه اي خوانا و قاب شده از رسالت بیمارستان در محلی مناسب

توضیحات بیشتر

Maternal and umbilical cord blood serum levels of zinc, copper, magnesium, iron and calcium and their relationships with low birth weight

Maternal and umbilical cord blood serum levels of zinc, copper, magnesium, iron and calcium and their relationships with low birth weight مجله علوم پزشكي مدرس: آسيبشناسي زيستي دوره 13 شماره : از 50-43 تابستان 1389 بررسي ارتباط بين سطح سرمي روي مس منيزيم آهن و كلسيم مادر و بند ناف با كموزني هنگام تولد نوزاد چكيده 4 3 *1 ليدا مقدمبناي م الهه

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

"بسمه تعالی" طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد کار

بسمه تعالی طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد کار "بسمه تعالی" طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد 21-22 کارشناسی پیوسته مدت زمان ارائه درس: مقطع : پيش نياز: بهداشت

توضیحات بیشتر

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده مجلهي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان دور يه ۲۱, شمارهي ۸۶, مرداد و شهريور ۱۳۹۲, صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۲ تاثير کلاسه يا چکيده نويسندهي مسوول: زمينه و هدف: خودکارا مدي شامل ارزيا يب ا مادگي براي زايمان بر

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی داروهاي حيات بخش و ضروري تهيه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی داروهاي حيات بخش و ضروري   تهيه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی داروهاي حيات بخش و ضروري تهيه و تدوين : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول برنامه هاي كشوري ايمني بيمار ارديبهشت 1395

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Death Instraction.docx

Microsoft Word - Death Instraction.docx - د ور ا م ل БR و ه ندی ع ل گ 1/2 1392 ١ ٢ 1 ٣ :.() ) (. ( ) :... ٤ 1. / /.... 1. ٥ . ( ) ( ). : ٦ ... ٧ -.. :1385 )...(. ( ) 4.. ( ). 10. - - - - - ٨ -.... : 1 2 /. -. ٩ 2 ١٠ 70 ( ) 30 1383. ( ) - - -..

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

بررسی پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژینال در نیمه اول بارداری

بررسی پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژینال در نیمه اول بارداری مقاله پژوهشي بررسي پيامد حاملگي در زنان حامله با سابقه خونريزي واژينال در نيمه اول بارداري ٣ ٢ ١ دکتر فريده دادخواه دکتر مريم کاشانيان * دکتر گيتي الياسي تاریخ دریافت: 1391/01/29 تاریخ پذیرش: 1391/04/01

توضیحات بیشتر

بررسی عوارض مصرف اندانسترون در بارداری: یک بررسی توصیفی گروه موردی

بررسی عوارض مصرف اندانسترون در بارداری: یک بررسی توصیفی گروه موردی و 1 55 بررسی عوارض مصرف اندانسترون در بارداري مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران فروردین 1394 دوره 73 شماره 1 صفحههاي 55 تا 59 مقاله اصیل معصومه میرزا مرادي * زهرا حیدر پریچهر کیمیایی معصومه صالح

توضیحات بیشتر

دفترچه مراقبت مادر

دفترچه مراقبت مادر ( دفترچه مراقبت مادر و نوزاد بارداری زایمان و پس از زایمان ) مادر عزیز: لطفا این دفترچه را هنگام مراجعه به مطب پزشک یا ماما بیمارستان یا هر واحد بهداشتی درمانی همراه داشته باشید. و تا تا 31 22 تا نیمه

توضیحات بیشتر

Case Report JQUMS, Vol.21, No.4, 2017, pp A case report of heterotopic pregnancy following spontaneous pregnancy S. Hosseini 1, L. Nazari 1, M.

Case Report JQUMS, Vol.21, No.4, 2017, pp A case report of heterotopic pregnancy following spontaneous pregnancy S. Hosseini 1, L. Nazari 1, M. Case Report JQUMS, Vol.2, No.4, 207, pp. 78-82 A case report of heterotopic pregnancy following spontaneous pregnancy S. Hosseini, L. Nazari, M.Yaghmaei Department of Obstetrics & Gynecology & Preventive

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - شماره 52 پاییز 89.doc

Microsoft Word - شماره 52 پاییز 89.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) Autumn 2010; 13(3): 76-83 Original Article The effect of cooling gel pad on the intensity of perineal pain following episiotomy Jahdi F(MSc) 1, Sheikhan F(MSc) 2*,

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode] بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي COPD COPD يياهيراميب تسا هك رد نآ نايرج اوه هب ليلد مزيفمآ تيشنورب نمزم و مسآ دودسم.دوش يم دادسنا اوه لاومعم هدنورشيپ و تشگرب ريذپان.تسا COPD نيمراهچ تلع رجنم هب گرم رد اكيرما.تسا

توضیحات بیشتر

تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمان

تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمان 39 5 4 3 2 1 پروانه حیدری فاطمه مژده سیدرضا مظلوم کتایون تنباکویی دکتر کبریجودکی 1- گروه ماماي ی دانشکده پرستاری و ماماي ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2- بخش آموزشی بیمارستان حضرت علی کرج دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

تعیین کننده ھای سلامتی منبع کتاب رفرنس فصل ھفتم صفحات ١۵١ ١۴٢

تعیین کننده ھای سلامتی منبع کتاب رفرنس فصل ھفتم صفحات ١۵١ ١۴٢ تعیین کننده ھای سلامتی منبع کتاب رفرنس فصل ھفتم صفحات ١۵١ ١۴٢ شاخص INDEX تعریف نشانگر متغیرھاي ى ھستند کھ در اندازه گیرى دگرگونى ھا کمک مى کنند نکات مھم در مورد نشانگرھای سلامتی اندازه گیری سطح سلامتی

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی / صفحات 7 تا 11 تحقیقی مقایسه اثر تزریق عضلانی با شیاف در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی دکتر محمدرضا امام هادی متخصص جراحی مغز و اعصاب استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر معصومه احمدی دافچاهی پزشک

توضیحات بیشتر

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp. 25-29, September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: 92-92 هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس از سزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال.1.2.3.4.5 دکتر

توضیحات بیشتر

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382 Research & Scientific Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services Vol. 4, No. 3, Sep-Dec 24 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل سال چهارم شماره سيزدهم

توضیحات بیشتر

طبقه بندي مرده زايي بر اساس وضعيت هاي مرتبط با مرگ (ReCoDe) URelevant Condition of Death (ReCoDe) Classification: version 2.0 A. UFetus 1) Lethal cong

طبقه بندي مرده زايي بر اساس وضعيت هاي مرتبط با مرگ (ReCoDe) URelevant Condition of Death (ReCoDe) Classification: version 2.0 A. UFetus 1) Lethal cong طبقه بندي مرده زايي بر اساس وضعيت هاي مرتبط با مرگ (ReCoDe) URelevant Condition of Death (ReCoDe) Classification: version.0 A. UFetus 1) Lethal congenital anomaly ) Infection.1.Chronic (e.g., TORCH)..

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري شخيص DNA ا زاد جنين در خون مادر براي غربالگري سندرم داون... تشخیص DNA آزاد جنین در خون مادر براي غربالگري سندرم داون DNA) (Cell free

دکتر سولماز پيري شخيص DNA ا زاد جنين در خون مادر براي غربالگري سندرم داون... تشخیص DNA آزاد جنین در خون مادر براي غربالگري سندرم داون DNA) (Cell free تشخیص DNA آزاد جنین در خون مادر براي غربالگري سندرم داون DNA) (Cell free fetal معرفی و حقایق چكیده: * دکتر سولماز پيري زمینه و هدف: در حال حاضر موثرترین و شایعترین روش غربالگري پیش از تولد براي آنوپلوییديهاي

توضیحات بیشتر

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا پژوهشی مقاله 54 1394 پاییز 1 شماره 6 دوره درد و بیهوشی پژوهشی علمی فصلنامه زا نخست زنان در زایمان درد شدت بر اوریکولوتراپی تاثیر بررسی 4 حقیقی محمدحسین 3 والیانی محبوبه 2 عابدی پروین *1 زاده رستگار هدی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی طرح دوره برای کارآموزان پرستاری ویژه - پرستاری مراقبت های واحد دیالیز با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگا

بسمه تعالی طرح دوره برای کارآموزان پرستاری ویژه - پرستاری مراقبت های واحد دیالیز با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگا بسمه تعالی طرح دوره برای کارآموزان پرستاری ویژه - پرستاری مراقبت های واحد دیالیز با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه دانشكده: پرستاری و مامایی کرمانشاه

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1

اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1 اصول محاسبات دارویی تهيه و تنظيم: امير ساالري- مدرس اورژانس و مراقبت هاي ویژه دکتري تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 1 فهرست اهمیت محاسبه کلینیکی داروها فرایند صحیح دارو دادن در بخشها واحدهاي اندازهگیري

توضیحات بیشتر

امتحان کارورزان زنان و مامایی بهمن و اسفند خانم 30 ساله G3L2 سابقه دو بار سزارین با سن حاملگی 34 هفته با سونوگرافی پلاسنتا اکرتا به شما مراجعه ک

امتحان کارورزان زنان و مامایی بهمن و اسفند خانم 30 ساله G3L2 سابقه دو بار سزارین با سن حاملگی 34 هفته با سونوگرافی پلاسنتا اکرتا به شما مراجعه ک امتحان کارورزان زنان و مامایی بهمن و اسفند 96 1 -خانم 30 ساله G3L2 سابقه دو بار سزارین با سن حاملگی 34 هفته با سونوگرافی پلاسنتا اکرتا به شما مراجعه کرده. جهت بررسی میزان نفوذ جفت به احشاء مجاور کدام روش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3

Microsoft Word - 3 Original Article JQUMS, Vol.16, No.1, Spring 2012, pp.4-9 Letrozole induction of ovulation in infertile women with Clomiphene Citrate resistance T. Dabaghi Ghaleh * K. Elmizadeh ** G. Farshad *** A. Javadi

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P21-27

Microsoft Word - P21-27 مقاله تحقيقي مجله بيماريهاي كودكان ايران دوره 17 (ويژهنامه 1) بهار 1386 بررسي علل و زمينهاي مرگ و مير نوزادان براساس كدبندي بينالمللي بيماريها در بيمارستان وليعصر تهران دكتر فاطمه نيري* فوق تخصص نوزادان

توضیحات بیشتر

بیماریهای قلبی در حاملگی تهیه کنندگان: روناک شاهوی رعنایی فریبا کریمه رویا هدف کلی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش فراگیران در زمینه مراقبت از مادران باردار

بیماریهای قلبی در حاملگی تهیه کنندگان: روناک شاهوی رعنایی فریبا کریمه رویا هدف کلی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش فراگیران در زمینه مراقبت از مادران باردار بیماریهای قلبی در حاملگی تهیه کنندگان: روناک شاهوی رعنایی فریبا کریمه رویا هدف کلی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش فراگیران در زمینه مراقبت از مادران باردار مبتال به بیماریهای قلبی. 1 اهداف : اختصاصی در پایان

توضیحات بیشتر

تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در راستای تغییر نگرش بر فرآیند بارداری و زایمان در منطقه چهار شهرداری تهران

تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در راستای تغییر نگرش بر فرآیند بارداری و زایمان در منطقه چهار شهرداری تهران 527 اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در تغییر نگرش بر بارداري و زایمان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 1394 دوره 73 شماره 7 صفحههاي 527 تا 534 مقاله اصیل تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز

بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز مقاله پژوهشي بررسي تا ثير مراقبت در منزل بر ا گاهي و عملکرد بيماران کليوي تحت همودياليز ٣ شرق ليلا ا ليلو * ع يل ٢ شکيبي ع يل تاریخ دریافت: 90/05/25 تاریخ پذیرش: 90/06/29 پيش زمينه و هدف: هدف اين مطالعه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Elahifar-web$

Microsoft Word - Elahifar-web$ مقاله پژوهشي رابطه بين اندازه ضخامت چين گردني در سه ماهه اول بارداري و سندرم داون محمدعلي الهيفر محسن حسنزاده حميد دهمرده آرمين الهيفر استاديار راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

1 فصلنامه سلامت خانواده دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري دوره 1 شماره 2 پاییز 1391 صفحات 34 تا 40 بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تا ثیر

1 فصلنامه سلامت خانواده دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري دوره 1 شماره 2 پاییز 1391 صفحات 34 تا 40 بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تا ثیر فصلنامه سلامت خانواده دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري دوره شماره پاییز 9 صفحات 4 تا 40 بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تا ثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

11 دکتر محبوبه شيرازي اداره بيماريهاي پوستي اختصاصي بارداري اداره بیماريهاي پوستی اختصاصی بارداري چكیده: دکتر * محبوبه شيرازي زمینه و هدف: به طور کلی

11 دکتر محبوبه شيرازي اداره بيماريهاي پوستي اختصاصي بارداري اداره بیماريهاي پوستی اختصاصی بارداري چكیده: دکتر * محبوبه شيرازي زمینه و هدف: به طور کلی اداره بیماريهاي پوستی اختصاصی بارداري چكیده: دکتر * محبوبه شيرازي زمینه و هدف: به طور کلی بیماريهاي پوستی اختصاصی بارداري پنج نوعند که سه نوع اول مختص بارداري است و در دو نوع آخر اختصاصی بودن آنها در حاملگی

توضیحات بیشتر

عوامل مرتبط با اسهال پایدار در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی و خانه های بهداشت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان گرگان و

عوامل مرتبط با اسهال پایدار در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی و خانه های بهداشت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان گرگان و / ٣٦ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان / سال چهارم / شماره / ١٠ پاييز و زمستان ٨١ عوامل مرتبط با اسهال در كودكان زير ٥ سال مراجعه كننده چكيده به مراكز بهداشتي - درماني و خانه هاي بهداشت روستايي تحت پوشش

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery

Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery Journal of Health and Care Vol., No., Summer 8, Pages 9-7 Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery

توضیحات بیشتر

عوامل مؤثر در ایجاد کرنیکتروس در 312 نوزاد ایکتریک

عوامل مؤثر در ایجاد کرنیکتروس در 312 نوزاد ایکتریک مجله دانشكده پزشكي بررسي دانشگاهعوامل علوم مو ثر پزشكي در ايجاد تهران دوره 65 كرنيكتروس در شماره 3 نوزادانخرداد ايكتريك 45-49 1386 عوامل مو ثر در ايجاد كرنيكتروس در 312 نوزاد ايكتريك *1 شهين بهجتي اردكاني

توضیحات بیشتر

مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری دکتر سمیه نصیری پور- متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مریم فراستی نسب - متخصص داروس

مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری دکتر سمیه نصیری پور- متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مریم فراستی نسب - متخصص داروس مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری دکتر سمیه نصیری پور- متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مریم فراستی نسب - متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - آبان 91 شماره 65.doc

Microsoft Word - آبان 91 شماره 65.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2012; 15(65): 74-81 Original Article Pregnancy outcomes in women with multiple sclerosis ForughiPour(M.Sc) 1, Salmani F(M.Sc) 2*, Eini A(M.D) 3 1- Department of Midwifery,

توضیحات بیشتر

بارداری و پیش آگهی بارداری در بیماران مبتال به نارسایی زودرس تخمدان 1 دکتر مریم مشفقی هرچند که تعداد فراوانی از علل نارسایی زودرس تخمدان به عنوان علل

بارداری و پیش آگهی بارداری در بیماران مبتال به نارسایی زودرس تخمدان 1 دکتر مریم مشفقی هرچند که تعداد فراوانی از علل نارسایی زودرس تخمدان به عنوان علل بارداری و پیش آگهی بارداری در بیماران مبتال به نارسایی زودرس تخمدان 1 دکتر مریم مشفقی هرچند که تعداد فراوانی از علل نارسایی زودرس تخمدان به عنوان علل اولیه و ناشناخته باقی مانده اند ولی تعدادی از موارد

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ( ) : [ ] / 1392.1.1392 :.(). 126 978_600_92164_0_5:45000.. :. RG940/ 7 4 1392 613/0424 2205582 : : : : : : : : : : : : : : : : : [ ] 1392 : :.1392 : 1392 : 1500 : 09124648091 45000 : 978 600 92164 0

توضیحات بیشتر

مقایسه معیارهای رشد در نوزادان متولد شده از حاملگی ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم با بارداری طبیعی بر اساس جنس نوزاد

مقایسه معیارهای رشد در نوزادان متولد شده از حاملگی ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم با بارداری طبیعی بر اساس جنس نوزاد مقاله پژوهشي مقايسه معيارهاي رشد در نوزادان متولد شده از حاملگي ناشي از تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم با بارداري طبيعي بر اساس جنس نوزاد ٥ ٤ ٣ ٢ معصومه حاج شفيعها* نازيلا کيارنگ ژيلا طيب قاسمي زهرا شهبازي

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

پیامدهای باروری به‌دنبال شیمی‌درمانی با اکتینومایسین-دی در بیماران با نئوپلازی تروفوبلاستیک با ریسک کم

پیامدهای باروری به‌دنبال شیمی‌درمانی با اکتینومایسین-دی در بیماران با نئوپلازی تروفوبلاستیک با ریسک کم 7 پیامدهاي باروري پس از تجویز اکتینومایسین در ني وپلازي تروفوبلاستیک با ریسک کم مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تیر 96 دوره 75 شماره صفحههاي 7 تا 79 مقاله اصیل * سهیلا امینی مقدم سارا نوروزي

توضیحات بیشتر

Effect of initiation time of oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after elective caesarean section in primiparous w

Effect of initiation time of oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after elective caesarean section in primiparous w Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 38 Spring 2012 / vol 14 / no 1 Original Paper Effect of initiation time of oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after

توضیحات بیشتر

Effect of Oral Massage vs. Non-nutritive Sucking on Attainment of Independent Oral Feeding and Duration of Hospitalization in NICU: a Randomized Trial

Effect of Oral Massage vs. Non-nutritive Sucking on Attainment of Independent Oral Feeding and Duration of Hospitalization in NICU: a Randomized Trial مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 20 شماره 38-47 1393 1 مقايسه تا ثير دو روش مكيدن غيرمغذي و ماساژ دهاني بر زمان دستيابي به تغذيه دهاني مستقل و طول مدت بستري در نوزادان

توضیحات بیشتر

Effect of environmental exposure to Cadmium on pregnancy outcome

Effect of environmental exposure to Cadmium on pregnancy outcome مجله سلامت و محيط, فصلنامهي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره سوم, شماره اول, بهار ۱۳۸۹, صفحات ۱ تا ۱۰ بررسي ارتباط سطح فلزکادميوم خون مادر و بند ناف با شاخص هاي ا نتروپومتريک ۵ مژگان دهاقين

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر