نتیجه که در دهی رای محالت لست کمیسیون مستقل انتخابات تفتش خاص بازشماری و در جلسه مورخ 5 سنبله 1393 گردید. تایید No کود مرکز ومحل والیت ولسوالی مرکز رأ

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "نتیجه که در دهی رای محالت لست کمیسیون مستقل انتخابات تفتش خاص بازشماری و در جلسه مورخ 5 سنبله 1393 گردید. تایید No کود مرکز ومحل والیت ولسوالی مرکز رأ"

رونوشت

1 کابل- Kabul 1 کابل- Kabul ليسه پل چرخي School- Pul-e-Charkhi High کابل- Kabul 2 کابل- Kabul مسجد شيبری ها Mosque- Shebari ha کابل- Kabul 3 کابل- Kabul ليسه غالم محمد فرهاد School- Ghulam Mohammad Farhad High کابل- Kabul 4 کابل- Kabul مسجد حاجی ستار خان شامحمد خيل Mosque- Haji Satar Khan Shah Mohammad Khel کابل- Kabul 5 بگرامی- Bagrami ليسه حسين خيل School- Hussain Khel High کابل- Kabul 6 بگرامی- Bagrami ليسه حسين خيل School- Hussain Khel High کابل- Kabul 7 استالف- Estalef مسجد نور علم Mosque- or Alam کاپيسا- Kapisa 8 محمود راقی- Raqi Mahmud-e- ليسه نسوان محمود راقی- School Mahmood Raqi Girls High کاپيسا- Kapisa 9 نجراب- Nejrab مکتب ميرزا عبدالرحمن شهيد- Mirza Abdul Rahman Shaheed School پروان- Parwan 10 چاريکار- Charikar مکتب متوسطه بايان باال- School Bayan Bala Secondary پروان- Parwan 11 جبل السراج- Jabalussaraj فا بريکی سمنت- Factory Cement پروان- Parwan 12 جبل السراج- Jabalussaraj مسجد جامع دو بندی- Mosque Du Bandi وردک- Wardak 13 نرخ- Nerkh ده حيات خانه محد ولی ترڅيرمه- House Mohammad Wali وردک- Wardak 14 نرخ- Nerkh ده حيات خانه محد ولی ترڅيرمه- House Mohammad Wali وردک- Wardak 15 نرخ- Nerkh مسجد اخچی- Mosque Akhchi وردک- Wardak 16 نرخ- Nerkh مکتب مشک عالم- School Mushk-e-Aalam وردک- Wardak 17 جلريز- Jalrez مدرسه نجم القرآن- Madrassa Najmul Quran وردک- Wardak 18 چک- Chak مکتب محلی- School Local وردک- Wardak 19 چک- Chak جوار دوکان در بومبی- Bumbai Shop in وردک- Wardak 20 چک- Chak پهلوی منزل قاضی علم گل- House Qazi Alam Gul وردک- Wardak 21 سيد آباد- Saydabad مکتب قريه حيدرخيل- School Haider Khel Village وردک- Wardak 22 سيد آباد- Saydabad ليسه عالی شيخ آباد- School Shaikh Abad High وردک- Wardak 23 سيد آباد- Saydabad خيمه- House Private وردک- Wardak 24 سيد آباد- Saydabad مکتب امام محمد- School Imam-e-Mohammad وردک- Wardak 25 دايميرداد- Daymirdad مکتب للندر- School Lalanar وردک- Wardak 26 دايميرداد- Daymirdad مکتب للندر- School Lalanar وردک- Wardak 27 دايميرداد- Daymirdad مکتب للندر- School Lalanar وردک- Wardak 28 دايميرداد- Daymirdad کلينيک ميران- Clinic Miran وردک- Wardak 29 دايميرداد- Daymirdad کلينيک ميران- Clinic Miran وردک- Wardak 30 دايميرداد- Daymirdad مکتب بالک حسينی- School Block Hussaini وردک- Wardak 31 دايميرداد- Daymirdad مکتب بالک حسينی- School Block Hussaini وردک- Wardak 32 دايميرداد- Daymirdad کلينيک تنگی سيدان- Clinic Tangi Saiedan وردک- Wardak 33 دايميرداد- Daymirdad نزديک دوکان محمد عالم- Shop Mohammad Aalim وردک- Wardak 34 مدکز بهسود- Markaz-e-Behsud مدرسه سرخ آباد Madrassa- Surkh Abad لوگر- Logar 35 پل علم- Alam Pul-e- مکتب متوسطه پادخواب شانه- School Pad Khawb-e-Shana Secondary لوگر- Logar 36 پل علم- Alam Pul-e- مکتب متوسطه حصارک- School Hesarak Secondary لوگر- Logar 37 پل علم- Alam Pul-e- مکتب متوسطه التمور- School Altamor Secondary لوگر- Logar 38 پل علم- Alam Pul-e- مکتب پس کاريز- School Pas Kariz لوگر- Logar 39 چرخ- Charkh مکتب قلعه نو- School Qala-e-Naw لوگر- Logar 40 محمدآغه- Mohammadagha مکتب کتب خيل- School Kutob Khel لوگر- Logar 41 محمدآغه- Mohammadagha مکتب اناث مغل خيل- School Moghul Khel Girls لوگر- Logar 42 محمدآغه- Mohammadagha مکتب اناث مغل خيل- School Moghul Khel Girls لوگر- Logar 43 ازره- Azra مکتب چوترا- School Chotra لوگر- Logar 44 ازره- Azra مکتب ببر- School Baber ننگرهار- Nangerhar 45 مهمند دره- Dara Muhmand دامان کلی سپين جومات- Mosque Amaan Village Speen لغمان- Laghman 46 مهتر الم- Mehtarlam د شمنګل جومات- Mosque Shamangal لغمان- Laghman 47 مهتر الم- Mehtarlam دشهيد مولوي حبيب رحمان لېسه- School Shaheed Mawlawi Habib Rahman High لغمان- Laghman 48 مهتر الم- Mehtarlam د ده زيارت ښوونځی- School Deh Ziarat لغمان- Laghman 49 قرغه ئی- Qarghayi د پاچا کال جومات- Mosque Pacha Kala لغمان- Laghman 50 عليشنگ- Alishang داسالم آباد دهلکانو او نجونو ښوونځي- School Islam Abad Boys & Girls لغمان- Laghman 51 عليشنگ- Alishang داسالم آباد دهلکانو او نجونو ښوونځي- School Islam Abad Boys & Girls لغمان- Laghman 52 علينگار- Alingar د کندې جومات- Mosque Kandi لغمان- Laghman 53 علينگار- Alingar مسجد- Mosque پنجشير- Panjshir 54 عنابه-( Onaba(Anawa مکتب ذکور- School Boys پنجشير- Panjshir 55 پريان- Paryan مسجد نو دانگ- Mosque Nawdang بغالن- Baghlan 56 پلخمری- khumri Pul-e- مسجد نياز هللا- Village Niazullah بغالن- Baghlan 57 پلخمری- khumri Pul-e- مکتب چشمه شير- School Chesma Shir بغالن- Baghlan 58 نهرين- Nahrin مسجد سرکاتب لعل محمد- Sar Kateb Lal Mohammad Mosque بغالن- Baghlan 59 اندراب- Andarab مسجد- Daragi Village Mosque بغالن- Baghlan 60 خواجه هجران- Khwajahejran مسجد يرم عليا- Mosque Yaram Ulya بغالن- Baghlan 61 خوست و فرنگ- Fereng Khost Wa مکتب ليسه دهنه- School Dahana High بغالن- Baghlan 62 گذرگاه نور- Nur Guzargah-e- مسجد ياهور- Mosque Yahoor باميان- Bamyan 63 باميان- Bamyan مکتب- School غزنی- Ghazni 64 اندړ- Andar مکتب حضرت بالل قريه نرمی- School Hazrat-e-Bilal غزنی- Ghazni 65 اندړ- Andar مکتب قريه قلعه سردادر- School Qala-e-Sardar Page 1

2 غزنی- Ghazni 66 ناور- Nawur مدرسه علميه المهدی بورقلعه- Madrass Alem Ahadi غزنی- Ghazni 67 جاغوری- Jaghuri دارالمعلمين غجور- School Ghajour Teacher Training غزنی- Ghazni 68 جاغوری- Jaghuri مکتب قريه سه پای خدايداد- School 3 Pay-e-Khudaydad Village High پکتيکا- Paktika 69 شرن- Sharan ښوونځی- School پکتيکا- Paktika 70 يحی خيل- Yahyakhel جومات مغل خيل- Mosque Mughol Khel پکتيکا- Paktika 71 يحی خيل- Yahyakhel نزديک احمد خان ميلمستون- House Ahmad Khan Guest پکتيکا- Paktika 72 سروضه لومړنی ښوونځی- School Sarرروضه Rawza Primary )سرحوضه س Sarrawzah(Sarhawzah) پکتيکا- Paktika 73 زرغون شهر- Zarghunshahr عبدالمنان کور ترڅنګ- House Abdul Manan پکتيکا- Paktika 74 گومل- Gomal حاجی عمر جومات- Mosque Haji Omar پکتيکا- Paktika 75 گومل- Gomal علی زی کلينيک- Clinic Ali Zai پکتيکا- Paktika 76 جانی خيل- Janikhel زور د مرکز- Compound Old پکتيکا- Paktika 77 جانی خيل- Janikhel عبدهللا ميلمستون ترڅنګ- House Abdullah Guest پکتيکا- Paktika 78 جانی خيل- Janikhel د اکبر کور شاته- House Akbar پکتيکا- Paktika 79 ارگون- Urgun باباصاحب شيخان ښوونځی- School Baba Sahib Shaikhan پکتيکا- Paktika 80 زيړوک- Ziruk گلستان کلينيک- Clinic Gulistan پکتيکا- Paktika 81 زيړوک- Ziruk وار زانه نجونو ښوونځی- School War Zana Girls پکتيکا- Paktika 82 نيکه- Naka نوره کی جومات- Mosque oraki پکتيکا- Paktika 83 گيان- Gyan نذرگل ميلمستون ترڅيرمه- House Nazar Gul Guest پکتيکا- Paktika 84 گيان- Gyan مالح فضل ميلمستون ترڅنګ- House Molla Fazel Guest پکتيکا- Paktika 85 وازه خواه- Wazakhah مرجان جومات- Mosque Marjan پکتيکا- Paktika 86 تروو-( Tarwe ) Turwo مرکز توری ښوونځی- School Turwo پکتيا- Paktia 87 احمد آبا- Ahmadaba د مچلغو ليسه- School Machalgho High پکتيا- Paktia 88 لجه احمد خيل- Khel Lija Ahmad سکندرخيل کلينيک- Sakandar Khel Clinic پکتيا- Paktia 89 جانی خيل- Janikhel موله ګل مسجد- Mosque Mowla Gul پکتيا- Paktia 90 څمکنی- Chamkani د کلينيک- Clinic پکتيا- Paktia 91 څمکنی- Chamkani د لوا ړی مدرسه- Madrassa Lowarry پکتيا- Paktia 92 څمکنی- Chamkani چنار مسجد- Mosque Chinar خوست- Khost 93 خوست )متون ( Khost(Matun)- د سرکي جان کلي جومات شمل- Mosque Sarkai Jan Village خوست- Khost 94 خوست )متون ( Khost(Matun)- د مديخيل کلی مدرسه- Madrassa Madikhel Village خوست- Khost 95 تری زائی-( Sher Terezayi(Ali جومات مندينه- Mosque Mandena خوست- Khost 96 قلندر- Qalandar د حاجي داود هجره لنډرې کلى- Hojra Haji Dawood خوست- Khost 97 سپيره- Spera هوار ميدان )غورمه Space-) Open خوست- Khost 98 سپيره- Spera خيمه په تورمنده کلی کی- Tormanda Village Tent نورستان- oristan 99 پرونس- Poruns مکتب سابقه نسوان شتوی- School Shatawi Girls Old نورستان- oristan 100 وايگل- Waygal مکتب متوسطه وانت- School Want Secondary نورستان- oristan 101 وايگل- Waygal مسجد شينگل- Mosque Shingal نورستان- oristan 102 واما- Wama مکتب قريه کوردر- School Kordar Village نورستان- oristan 103 واما- Wama پونز ابتدائيه مکتب- School Ponz Primary نورستان- oristan 104 واما- Wama مسجد جامع سرپل- Mosque Sar-e-Pul نورستان- oristan 105 نورگرام- Nurgeram مکتب متوسطه تيتين- School Teteen Secondary نورستان- oristan 106 نورگرام- Nurgeram ملک ومشوک- Mosque Malak Mashoq نورستان- oristan 107 برگ متال- Matal Barg-e- نزديک خانه ملک قريه شدګل- House Shod Gul Village Malak نورستان- oristan 108 برگ متال- Matal Barg-e- مسجد قريه اناتی- Mosque Anati Village نورستان- oristan 109 برگ متال- Matal Barg-e- ګنجلوک شال- Ganjolok Shal بدخشان- Badakhshan 110 ارگو- Argo مکتب متوسطه ارغند- School Arghand Secondary بدخشان- Badakhshan 111 درايم- Darayem مدرسه ترگنی پاين Madrassa- Targani Payan بدخشان- Badakhshan 112 ياوان- Yawan مکتب زو- School Zo بدخشان- Badakhshan 113 تشکان- Teshkan مکتب ده آستايان- School Deh Aastayan بدخشان- Badakhshan 114 شهدا- Shuhada مکتب ايزرو- School Ezro بدخشان- Badakhshan 115 راغستان- Raghestan مسجد سالم ده- Mosque Salam Deh تخار- Takhar 116 ر ستاق- Rostaq ليسه کوکتابه- School Koktaba High تخار- Takhar 117 ر ستاق- Rostaq مکتب ابتدايه- School Primary تخار- Takhar 118 چاه آب- Chahab مکتب متوسطه سمتی- School Samti Secondary تخار- Takhar 119 چاه آب- Chahab مکتب متوسطۀ ورنخواه- School Warankhwah Secondary کندز- Kunduz 120 کندز- Kunduz رياست امور زنان- Department Women Affairs سمنگان- Samangan 121 خرم وسارباغ- Sarbagh Khuram Wa مکتب متوسطه بابه قمبر- School Baba Qambar Secondary سمنگان- Samangan 122 درۀ صوف باال- Suf-e-Bala Dara-e منبر جيهون- Jaihoon Menbar بلخ- Balkh 123 مزار شريف- Mazar-e-Sharif مکتب سلطان غياث الدين- School Sultan Ghiyasuddin بلخ- Balkh 124 مزار شريف- Mazar-e-Sharif ليسه استقالل- School Esteqlal High بلخ- Balkh 125 مزار شريف- Mazar-e-Sharif ليسه استاد وجدان- School Ustad Wejdan High بلخ- Balkh 126 دهدادی- Dehdadi مکتب ابو زيد- School Abu Zayed بلخ- Balkh 127 دهدادی- Dehdadi ليسه استاد ذبيح هللا شهيد- School Ustad Zabihullah Shaheed High بلخ- Balkh 128 دهدادی- Dehdadi ليسه استاد ذبيح هللا شهيد- School Ustad Zabihullah Shaheed High بلخ- Balkh 129 بلخ- Balkh مکتب سپين کوت- School Speen Kot بلخ- Balkh 130 دولت آباد- Dawlatabad کلينيک قرشی گک- Clinic Qarshigak Page 2

3 بلخ- Balkh 131 چار بولک- Charbulak مکتب بدايع بلخی- School Badaye Bakhli بلخ- Balkh 132 کلدار- Kaldar ليسه اناث ناصر خسرو- School Nasir Khisraw Balkhi High بلخ- Balkh 133 کشنده- Keshendeh مکتب آق کوپروک- School Aaq Koprok بلخ- Balkh 134 زاری- Zari مکتب پسته بلوچ- School Pasta Baloch سرپل- Sar-i-pul 135 سوزمه قلعه- Sozmaqala مسجد جامع تنزيل- Mosque Tanzeel غور- Ghor 136 دو لينه- DoLayna زمين دشت فراه رود- Zameen Dasht Farah Rod غور- Ghor 137 دو لينه- DoLayna گرما بک ارباب معاذهللا- Maazallah Garma Bak Arbab غور- Ghor 138 دو لينه- DoLayna باغ فضل احمد- Bagh Fazal Ahmad غور- Ghor 139 دو لينه- DoLayna خيمه در بازار دولينه- Tent Dolina Bazar غور- Ghor 140 چار صد ره- Charsadra مسجد قريه خونيه- Mosque Khonia Village غور- Ghor 141 چار صد ره- Charsadra مسجد قريه شمرق- Mosque Shamaroq Village غور- Ghor 142 چار صد ره- Charsadra عقب منزل نجيب هللا- House Najibullah Private غور- Ghor 143 پسابند- Pasaband خيمه بازارکله گی- Tent Bazar Kalagi غور- Ghor 144 پسابند- Pasaband خيمه بازار کهنه شينکوت- Tent Kuhna Shenkot Bazar غور- Ghor 145 شهرک- Shahrak مکتب يک سنگ- School Yak Sang دايکندی- Daikondi 146 نيلی- Nili مکتب شيش- School Shish دايکندی- Daikondi 147 نيلی- Nili مکتب باال باغ لزير- School Bala Bagh Lazir دايکندی- Daikondi 148 نيلی- Nili مسجد هجدی- Mosque Hajdi دايکندی- Daikondi 149 شهرستان- Shahrestan مسجد پالليچ- Mosque Plalech دايکندی- Daikondi 150 شهرستان- Shahrestan مسجد- Mosque دايکندی- Daikondi 151 کيتی- kiti مسجد- Mosque دايکندی- Daikondi 152 کجران- Kajran مسجد جامع باال دشت- Mosque Bala Dasht کندهار- Kandahar 153 کندهار- Kandahar د صوفي صاحب ذکور مكتب- School Sofi Sahib Boys کندهار- Kandahar 154 کندهار- Kandahar شهيد عظيم هللا ښوونځي- School Shaheed Azeemullah کندهار- Kandahar 155 دامان- Daman مكتب اعظم قلعه- School Azam Qala کندهار- Kandahar 156 ژړۍ- Zheray د پوليسو قومانداني ته نژدي- Near Police Station کندهار- Kandahar 157 ژړۍ- Zheray د پوليسو قومانداني ته نژدي- Near Police Station کندهار- Kandahar 158 سپين بولدک- Spinboldak د ډاكتر محمد داود كور ترڅنګ- House Doctar Mohammad Dawood Private کندهار- Kandahar 159 سپين بولدک- Spinboldak د ډاكتر محمد داود كور ترڅنګ- House Doctar Mohammad Dawood Private کندهار- Kandahar 160 سپين بولدک- Spinboldak مدرسه بامبول- Madrassa Bambol کندهار- Kandahar 161 سپين بولدک- Spinboldak حاجي نعمت دتيلو پمپ- Stioation Haji Nemat Oil کندهار- Kandahar 162 سپين بولدک- Spinboldak د فرمان هللا كور ترڅيرمه- House Farmanullah Private کندهار- Kandahar 163 تخته پل- Pul Takhta مكتب د سړك پرهغه غاړه- School Road Side کندهار- Kandahar 164 تخته پل- Pul Takhta د پيرمحمد كور ترڅنګ- House Peer Mohammad Private جوزجان- Juzjan 165 قوش تيپه- Qushtepa مکتب چقمه چقور- School Choqma Chaqoor جوزجان- Juzjan 166 درز آب- Darzab مکتب ترکمن قدوق- School Turkman Qadoq فارياب- Faryab 167 ميمنه- Maymana مکتب نسوان پشه خانی- School Pasha Khani Girls فارياب- Faryab 168 پشتون کوټ- Pashtunkot مکتب ذکورگدای قلعه- School Gadai Qala Boys فارياب- Faryab 169 پشتون کوټ- Pashtunkot مکتب قلعه نياز بيگ- School Qala-e-Niyaz Beg فارياب- Faryab 170 خواجه سبزپوش- Khwajasabzposh ليسه نسوان غذاری- School Ghazari Girls High فارياب- Faryab 171 خواجه سبزپوش- Khwajasabzposh متوسطه ذکور صحرای قلعه- School Sahrayee Qala Boys Secondary فارياب- Faryab 172 المار- Almar مسجد مابين قريه خدايمت- Mosque Khudaimat Village فارياب- Faryab 173 المار- Almar مکتب متوسطه قرايی- School Qarayee Secondary فارياب- Faryab 174 بلچراغ- Bilcheragh مسجد کمرک آق بالق- Mosque Kamrak Aaq Balaq فارياب- Faryab 175 قيصار- Qaysar مکتب ابتدائيه ذکور هزاره قلعه چهلگزی- School hazara Qala Chehlgazai Boys Primary فارياب- Faryab 176 قيصار- Qaysar مکتب ايتی سليق- School Aiti Saleeq فارياب- Faryab 177 قيصار- Qaysar مسجد چهار شنبه ازبکيه- Mosque Chaharshanba Uzbekya فارياب- Faryab 178 قيصار- Qaysar مسجد غوره- Mosque Ghora فارياب- Faryab 179 گرزيوان- Garziwan ليسه ذکور ده ميران- School Deh Miran Boys High فارياب- Faryab 180 گرزيوان- Garziwan ليسه نسوان دونگ قلعه- School Dong Qala Girls High فارياب- Faryab 181 گرزيوان- Garziwan مکتب نسوان دره شاخ- School Dara-e-Shakh Girls فارياب- Faryab 182 گرزيوان- Garziwan مسجد جامع سرچکان- Mosque Sarchakan فارياب- Faryab 183 گرزيوان- Garziwan مسجد باد گه- Mosque Badgah فارياب- Faryab 184 گرزيوان- Garziwan مکتب ابتدائيه نسوان قلعه تردی- School Qala-e-Tordi Girls Primary فارياب- Faryab 185 کوهستان- Kohestan مسجد- Mosque فارياب- Faryab 186 قرغان- Qorghan ليسه ذکورمير آباد- School Mir Abad Boys High فارياب- Faryab 187 اندخوی- Andkhoy ليسه ابو مسلم- School Abu Muslim High فارياب- Faryab 188 اندخوی- Andkhoy ليسه ابو مسلم- School Abu Muslim High فارياب- Faryab 189 اندخوی- Andkhoy مکتب نسوان الهندی خانه- School Alhendi Khana Girls فارياب- Faryab 190 اندخوی- Andkhoy ليسه نسوان کالل خانه- School Kulal Khana Girls High فارياب- Faryab 191 اندخوی- Andkhoy مکتب متوسطه رحمت هللا شهيد- School Rahmatullah Shaheed Secondary بادغيس- Badghis 192 قلعه نو- Qala-e-Naw مکتب فرستان- School Ferestan بادغيس- Badghis 193 قلعه نو- Qala-e-Naw مکتب خم عباسی- School Khum Abasi بادغيس- Badghis 194 قلعه نو- Qala-e-Naw مکتب خم عباسی- School Khum Abasi بادغيس- Badghis 195 قلعه نو- Qala-e-Naw تعمير مرکز اجتماعی قريه نجک زاد سرهنگ- Village Social Center Building Najakzad Sarhang Page 3

4 بادغيس- Badghis 196 قلعه نو- Qala-e-Naw مکتب ندامی- School Nadami بادغيس- Badghis 197 قلعه نو- Qala-e-Naw مکتب ندامی- School Nadami بادغيس- Badghis 198 آب کمری- Abkamari مکتب قريه آبکمری- Aabkamari Village School بادغيس- Badghis 199 آب کمری- Abkamari مکتب قريه آبکمری- Aabkamari Village School بادغيس- Badghis 200 آب کمری- Abkamari مکتب متوسطه مبارکشاه- School Mobarak Shah Secondary بادغيس- Badghis 201 آب کمری- Abkamari مکتب ليسه کوچه زرد- School Zard Koja High بادغيس- Badghis 202 مقر- Muqur مسجد ميرانزی- Mosque Meeranzai بادغيس- Badghis 203 باال مرغاب- Balamurghab کلينيک مرغاب- Murghab Clinic هرات- Herat 204 هرات- Herat ليسه ذکور باليا ن- School Balian Boys هرات- Herat 205 هرات- Herat ليسه مهری- School Mehri High هرات- Herat 206 هرات- Herat ليسه مهری- School Mehri High هرات- Herat 207 هرات- Herat مسجد جامع گازرگاه- Mosque Guzarga هرات- Herat 208 هرات- Herat مکتب عبدالعلی شاه توخی- School Abdul Ali Shah Tokhi هرات- Herat 209 هرات- Herat مکتب دخترانه جبرئيل- Jebrail Girls School هرات- Herat 210 هرات- Herat مکتب دخترانه جبرئيل- Jebrail Girls School هرات- Herat 211 هرات- Herat مکتب دخترانه جبرئيل- Jebrail Girls School هرات- Herat 212 هرات- Herat موالنا جامی- Jami Mawlana هرات- Herat 213 انجيل- Injil مسجد شيخ محمد عمر- Mosque Shaikh Mohammad Umar هرات- Herat 214 انجيل- Injil مسجد جامع ابوالوليد- Mosque Abul Waleed هرات- Herat 215 انجيل- Injil مکتب گرداب- Gerdaab School هرات- Herat 216 انجيل- Injil ليسه دخترانه حوض کرباس- School Hauz karbas Girls هرات- Herat 217 انجيل- Injil مکتب محل ناجوها- School Mahal-e- Najoha هرات- Herat 218 انجيل- Injil مسجد جامع مرغز- Marghaz Mosque هرات- Herat 219 انجيل- Injil (مكتب صوفيان)ليسه امير اسما عيل خان- Sofiyan High School (Amir Esmaeel High School هرات- Herat 220 گذره- Guzara مسجد جامع کورت سفلی- Mosque Kort-e-Sufla هرات- Herat 221 گذره- Guzara ليسه نشين باال- Neshin Bala School هرات- Herat 222 گذره- Guzara ليسه وحدت کورت عليا- Wahdat High School هرات- Herat 223 گذره- Guzara مکتب متوسطه فرجايی- School Farjai Primary هرات- Herat 224 گذره- Guzara موقعيت کوچی های شراب پايين- Location kochis هرات- Herat 225 کر خ- Karukh مکتب دهن غار- Dahan Ghar School هرات- Herat 226 کر خ- Karukh مکتب مجقندک- Mujqandak School هرات- Herat 227 کر خ- Karukh مکتب فاليزکار- School Faliz Kar هرات- Herat 228 کر خ- Karukh مکتب فاليزکار- School Faliz Kar هرات- Herat 229 کر خ- Karukh مکتب اسالم آباد- Islam Abad School هرات- Herat 230 زنده جان- Zindajan مسجد قلعه نو- Qalae w Mosque هرات- Herat 231 زنده جان- Zindajan مسجد قلعه نو- Qalae w Mosque هرات- Herat 232 زنده جان- Zindajan مکتب محل خواجه ها- Mahala-e- Khwajaha School هرات- Herat 233 زنده جان- Zindajan مکتب محل خواجه ها- Mahala-e- Khwajaha School هرات- Herat 234 ک شک- Kushk ليسه دخترانه مرکز کشک رباط سنگی دوم- School Kashak Rubat Sangi duowm Girls High هرات- Herat 235 ک شک- Kushk مكتب خواجه مالل- Khwaja Malal School هرات- Herat 236 ک شک- Kushk مكتب چهار اولنگ- Chahar Aolang School هرات- Herat 237 ک شک- Kushk مكتب دوغی قنات وكيل- Doghi Qanat Wakil School هرات- Herat 238 ک شک- Kushk مکتب خليفه رحمت- Khaleefa Rahmat School هرات- Herat 239 ک شک- Kushk مکتب جعفر بيک کاودانی- Jafar Big Kawdani School هرات- Herat 240 گلران- Gulran مسجد کالته- Kalatah Mosque هرات- Herat 241 گلران- Gulran مسجد داشک- Dashak Mosque هرات- Herat 242 گلران- Gulran مسجد کاريز کهنه- Karez e Kuhna Mosque هرات- Herat 243 گلران- Gulran مسجد درخت توت- Mosque Darakht-e- Toot هرات- Herat 244 گلران- Gulran مكتب ميش مست- School Maishmast هرات- Herat 245 گلران- Gulran مسجد سنگ کوتل افضل- Mosque Sang-e -Kotal-e- Afzal هرات- Herat 246 ادرسکن- Adraskan مکتب متوسطه ميرعلی- Mir Ali Scondary School هرات- Herat 247 ادرسکن- Adraskan مکتب متوسطه تزربيد- Tazrbed Secondary School هرات- Herat 248 ادرسکن- Adraskan مسجد تنوره- Tanoora Mosque هرات- Herat 249 ادرسکن- Adraskan مکتب ابتدايی قلعه خرچان- Kharchan Qala Primary School هرات- Herat 250 ادرسکن- Adraskan مسجدقلعه مال عطا- Qala-e- Mullah Ata Mosque هرات- Herat 251 غوريان- Ghoryan مسجد جامع روج- Mosque Rooj هرات- Herat 252 اوبی- Obe مکتب دخترانه مرکز اوبه دوم- Markaz-e-Obe Duowm Girls School هرات- Herat 253 کوهسان- Kohsan ليسه کهسان- Kahsan High School هرات- Herat 254 شيندند- Shindand مسجد بازار قنادی- Bazar Qanadi Mosque هرات- Herat 255 شيندند- Shindand مکتب نايسک- Nanisik School هرات- Herat 256 فرسی- Farsi مسجد جامع کشک خاک- Kashak Khak Mosque هرات- Herat 257 فرسی- Farsi تعمير شورای انکشافی- Building Shura-e- Ankishafi هرات- Herat 258 فرسی- Farsi شورای انکشا فی شش يار- Shura-e- Ankishafi Shash yar هرات- Herat 259 فرسی- Farsi مکتب قريه پيازک- Payezak Village School هرات- Herat 260 چشت شريف- Chisht-e-Sharif مکتب اصفرض- School Asfar-e-Dwat Page 4

5 هرات- Herat 261 چشت شريف- Chisht-e-Sharif مسجد جامع تگاب غزه- Tagaab Ghaza Mosque فراه- Farah 262 خاک سفيد- Khak-e-Safed مسجد خشک ابه - Mosque Khushk Aaba نيمروز- Nimroz 263 زرنج- Zaranj ليسه رودآبه- Rud Aaba High School Page 5

No والیت Province کمیسیون مستقل انتخابات لست محالت رای دهی تفتیش شده که شمارش مجدد گردیده برای تصمیم کمیسیون در جلسه مورخ ۳ سنبله ۱۳۹۳ Recounted List

No والیت Province کمیسیون مستقل انتخابات لست محالت رای دهی تفتیش شده که شمارش مجدد گردیده برای تصمیم کمیسیون در جلسه مورخ ۳ سنبله ۱۳۹۳ Recounted List وردک- Wardak 1 میدان شهر- Maydanshahr فامیلی کورونه ترڅیرمه- Houses Family 0401011-5 A2 وردک- Wardak 2 مدکز بهسود- Markaz-e-Behsud دشت قلعه جریخانه- Jarikhana Dasht-e-Qala 0409049-1 A2 لوگر- Logar 3 خوشی-

توضیحات بیشتر

کود مرکز ومحل رأیدهی PC &PS Code کمیسیون مستقل انتخابات محالت رای دهی تفتیش شده که در جلسه مورخ 21 سنبله 1393 معتبر شناخته شدند و یا هم شمارش مجدد گرد

کود مرکز ومحل رأیدهی PC &PS Code کمیسیون مستقل انتخابات محالت رای دهی تفتیش شده که در جلسه مورخ 21 سنبله 1393 معتبر شناخته شدند و یا هم شمارش مجدد گرد پروان- Parwan 1 سیدخیل- Saydkhel لیسه نسوان هیبت خیل- School Haibat Khel Girls High 0304044-1 لوگر- Logar 2 پل علم- Alam Pul-e- مکتب شلوک- School Sholak 0501012-1 ننگرهار- Nangerhar 3 جالل آباد- Jalalabad

توضیحات بیشتر

کود مرکز ومحل رأیدهی PC &PS Code کمیسیون مستقل انتخابات لست محالت رای دهی تفتیش شده برای تصمیم گیری جلسه مورخ 5 سنبله ۱۳۹۳ کمیسیون مستقل انتخابات List

کود مرکز ومحل رأیدهی PC &PS Code کمیسیون مستقل انتخابات لست محالت رای دهی تفتیش شده برای تصمیم گیری جلسه مورخ 5 سنبله ۱۳۹۳ کمیسیون مستقل انتخابات List لست محالت رای دهی تفتیش شده برای تصمیم گیری جلسه مورخ 5 سنبله ۱۳۹۳ کابل- Kabul 1 کابل- Kabul مسجد مال محمود Mosque- Molla Muhmod 0101002-3 کابل- Kabul 2 کابل- Kabul مکتب متوسطه عاشقان و عارفان School-

توضیحات بیشتر

کمیسیون مستقل انتخابات لست محالت رای دهی تفتیش شده که در جلسه مورخ 5 سنبله 1393 معتبر شناخته شدند List of Validated and Approved PSs by IEC on 27 Augu

کمیسیون مستقل انتخابات لست محالت رای دهی تفتیش شده که در جلسه مورخ 5 سنبله 1393 معتبر شناخته شدند List of Validated and Approved PSs by IEC on 27 Augu کابل- Kabul 1 کابل- Kabul مسجد مال محمود Mosque- Molla Muhmod 0101002-3 کابل- Kabul 2 کابل- Kabul مکتب متوسطه عاشقان و عارفان School- Ashuqan-o-Arifan Secondary 0101004-2 کابل- Kabul 3 کابل- Kabul مکتب

توضیحات بیشتر

Book1

Book1 محلات رای دهی که درنتيجه تفتش به دليل نبود صندوق رای دهی از همان نوع که کميسيون برای انتخابات دور دوم رياست جمهوری توزيع نموده بودند باطل گرديد 2 2203138 مسجد Mosque کوهستانات Kohestanat سرپل 1Sar i pul

توضیحات بیشتر

گ پاسخگویىى به خشکسایل گزارش از وضعیت هرات + بادغیس ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ برنامه سیستم ردیابىى گ بیجاشدىك سازمان ب ن یںى المللی )IOM( در تاریخ ۹ ماه سپتم برى س

گ پاسخگویىى به خشکسایل گزارش از وضعیت هرات + بادغیس ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ برنامه سیستم ردیابىى گ بیجاشدىك سازمان ب ن یںى المللی )IOM( در تاریخ ۹ ماه سپتم برى س گ پاسخگویىى به خشکسایل گزارش از وضعیت هرات + بادغیس ۱۵ مارچ ۲۱۹ برنامه سیستم ردیابىى گ بیجاشدىك سازمان ب ن یںى المللی )IOM( در تاریخ ۹ ماه سپتم برى سال ۲۱۸ فعالیت های نظارت از جریان عبور را در مس یرى شاهراه

توضیحات بیشتر

گ پاسخگویىى به خشکسایل گزارش از وضعیت هرات + بادغیس ۸ مارچ ۲۰۱۹ برنامه سیستم ردیابىى گ بیجاشدىك سازمان ب ن یںى المللی )IOM( در تاریخ ۹ ماه سپتم برى سا

گ پاسخگویىى به خشکسایل گزارش از وضعیت هرات + بادغیس ۸ مارچ ۲۰۱۹ برنامه سیستم ردیابىى گ بیجاشدىك سازمان ب ن یںى المللی )IOM( در تاریخ ۹ ماه سپتم برى سا گ پاسخگویىى به خشکسایل گزارش از وضعیت هرات + بادغیس ۸ مارچ ۲۱۹ برنامه سیستم ردیابىى گ بیجاشدىك سازمان ب ن یںى المللی )IOM( در تاریخ ۹ ماه سپتم برى سال ۲۱۸ فعالیت های نظارت از جریان عبور را در مس یرى شاهراه

توضیحات بیشتر

POLICE DEPARTMENT Govt of Sindh (PD-GoS) (199) PHYSICAL RETEST RESULT FOR THE POST OF Police Constable (BPS-05) TEST CENTER: LARKANA 07 October2018 (0

POLICE DEPARTMENT Govt of Sindh (PD-GoS) (199) PHYSICAL RETEST RESULT FOR THE POST OF Police Constable (BPS-05) TEST CENTER: LARKANA 07 October2018 (0 07 October2018 (09:00am) 1 10874900022 Gohram Khan Lakhmir 4310280607095 PASS 2 10874900072 Rajib Ali Ahmed Khan Juaneja 4320393749055 PASS 3 10874900078 Jamil Ahmad Khan Muhammad Bhutto 4320337332211

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

The Islamia University of Bahawalpur Jinnah Law College Bahawalpur REGISTRATION RETURN OF LLB ( 3 Years) ( ) Sr# Roll Examination Passed Stude

The Islamia University of Bahawalpur Jinnah Law College Bahawalpur REGISTRATION RETURN OF LLB ( 3 Years) ( ) Sr# Roll Examination Passed Stude Exam Year. Marks Uni 1 Muhammad 17601 Wasim Muhammad Younis 7/11/1987 BA 2009 20066 516 IUB 09-IB.b-3504 2 Abdul Shakoor 17602 Shaheen Muhammad Habib 1/4/1986 BA 2011 7643 584 IUB 06-BMA-47 3 17603 Zeeshan

توضیحات بیشتر

UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې غی

UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې غی In accordance with resolution 2255 (2015), the following unofficial translation of the 1988 Sanctions List is provided in Dari and Pashto, in addition to the six official languages of the United Nations.

توضیحات بیشتر

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary -

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary - پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ بانک جهانی در این اواخر یک تیم را تنظیم نموده تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در قسمت تهیه یک ستراتیژی "دهلیز رشد

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9 5,912,550,000 189.30 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به حیب آبادي 1 حبه 2,25,000,000 750 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به بدیع الصنایع 2 1,950,000,000 335

توضیحات بیشتر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر مربع بوده که فقد ۱۲ مجموع ساحه افغانستان را در بر

توضیحات بیشتر

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع 17,340,000 4,800,000 1,140,000 11,400,000 1 17,340,000 17,340,000 13,005,000 13,005,000 4,800,000

توضیحات بیشتر

Crystal Reports - TR_BCom_Hons_Part1 Promoted

Crystal Reports - TR_BCom_Hons_Part1 Promoted ( or ( or Page 1 of 10 Re- Hindi ( 100 Marks ) I ( 50 Marks ) 1 2 3 Roll DIMPY KUMARI RAMESH PANDIT 16201518113 161891100001 0 0 50 50 0 0 50 Pass MD KASHIF KARIM MD SHAMSUL ARFIN 16201518111 161891100003

توضیحات بیشتر

UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 ترجمه فهرست غیر رسمی افراد و نهاد هائی که مط

UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 ترجمه فهرست غیر رسمی افراد و نهاد هائی که مط In accordance with resolution 2255 (2015), the following unofficial translation of the 1988 Sanctions List is provided in Dari and Pashto, in addition to the six official languages of the United Nations.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - K. 8 sal Paywazi - A - ?????? ??????? ????? ??? ???? ??? ? ???? ?? ????? ???.DOC

Microsoft Word - K. 8 sal Paywazi - A -  ??????  ??????? ????? ??? ???? ??? ? ???? ?? ????? ???.DOC 2 : ( ) ] [ 2012 / 10 / 2 " ( 2008 / 12 / 21) ( 2012 / 5 / 27 ) " 8 " ( ) 3 4 ( ) 7 ( ) - * - * 11 ( ) " " -* 13 ( ) " " -* 15 " " -* 20 ( )» -* 23 «28 ( ) - * 31-1 -2 32-3 38 41-4 ---------------- ( )

توضیحات بیشتر

تسل لماک جیاتن روکناک نانغش یلاوسلو۱۳۹۴-۹۵ هدش بترم رظن هب هسیل یاه نآ بیترت و هیهت طسوت اللهدیحو بلاغ هرامش مسا دلو تیدلو هسیل تغارف لاس روکناک هرمن

تسل لماک جیاتن روکناک نانغش یلاوسلو۱۳۹۴-۹۵ هدش بترم رظن هب هسیل یاه نآ بیترت و هیهت طسوت اللهدیحو بلاغ هرامش مسا دلو تیدلو هسیل تغارف لاس روکناک هرمن تسل لماک جیاتن روکناک نانغش یلاوسلو۱۳۹۴-۹۵ هدش بترم رظن هب هسیل یاه نآ بیترت و هیهت طسوت اللهدیحو بلاغ هرامش مسا دلو تیدلو هسیل تغارف لاس روکناک هرمن هجیتن 1217 همیسن ملاغ دمحم ضیف دمحم 1218 نیدلارهم ملاغ

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

ی ی ی ی ی ی ی شماره نام والیت باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان ب

ی ی ی ی ی ی ی شماره نام والیت باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان باميان ب نام والت نام ولسوال بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان بامان

توضیحات بیشتر

ERIAL NO. LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDITATES /STUDENTS OF M.Ed DISTANCE EDUCATION SESSION: FORM NO. NAME FATHER Merit QURAT UL A

ERIAL NO. LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDITATES /STUDENTS OF M.Ed DISTANCE EDUCATION SESSION: FORM NO. NAME FATHER Merit QURAT UL A ERIAL NO. FORM NO. NAME FATHER Merit 1 3412 QURAT UL AIN NAZAR MUHAMMAD 81.289 2 3961 TASNEEN SAHAR MUHAMMAD USMAN 76.054 3 3943 SUNDUS AZIZ AZIZ UR REHAMN 73.449 4 3824 ANUM GUL MUHAMMAD TAHIR JAN 72.854

توضیحات بیشتر

Result Yaqoob Lecturer in English Leterature.xls

Result Yaqoob Lecturer in English Leterature.xls SINDH UNIVERSITY TESTING CENTER UNIVERSITY OF SINDH, JAMSHORO RESULT SHEET WRITTEN/SCREENING TEST FOR THE POST OF LECTURER IN LITERATURE AT INSTITUTE OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE Date: 27-06 - 2012

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

INVITATION TO BID SUPPLY OF CHICKEN FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 18, 2019 DACAAR ITB 30 PRF-480 to /DUH2.3/ اعلان داوطلبی برای تھیھ

INVITATION TO BID SUPPLY OF CHICKEN FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 18, 2019 DACAAR ITB 30 PRF-480 to /DUH2.3/ اعلان داوطلبی برای تھیھ INVITATION TO BID SUPPLY OF CHICKEN FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 18, 2019 اعلان داوطلبی برای تھیھ مرغ ھای پنج ماھھ برای ولایات کندز و ھرات DACAAR needs 5 Months Old Chicken for DACAAR Program in Kunduz

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Rsm-Pe-Tot _2_

Microsoft Word - Rsm-Pe-Tot _2_ Area (M 2 ) Area (M 2 ) شهرداري Municipality 1377 1998 1372 1993 مخابراتي توريستي خدماتي Telecom. Tourism Facilities 435 متر 35 000 35,000 40 000 40,000 برج مخابراتي تلويزيوني ميلاد Tele-communicational

توضیحات بیشتر

Lis of Eligibile Candidates for the Post of Baildar for Physical / Written Test Sr. No Name FatherName Sr. No Name FatherName 1 ABDUL AHAD SAJJAD HUSS

Lis of Eligibile Candidates for the Post of Baildar for Physical / Written Test Sr. No Name FatherName Sr. No Name FatherName 1 ABDUL AHAD SAJJAD HUSS 1 ABDUL AHAD SAJJAD 159 IMRAN ALLAH DITTA 2 ABDUL HAMEED ATMAL KHAN 160 IMRAN RAB NAWAZ 3 ABDUL HAMEED GHULAM SARWAR 161 IMRAN NAWAZ 4 ABDUL JABBAR AHMAD DIN 162 IMRAN KHAN ASHIQ 5 ABDUL QADER ASGHER ALI

توضیحات بیشتر

Seniorty Teacher Name Father Name BPS Acadmic Qual: Domicile D.O.B No. OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (Male) MARDAN PST MALE TENTATIVE SENIO

Seniorty Teacher Name Father Name BPS Acadmic Qual: Domicile D.O.B No. OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (Male) MARDAN PST MALE TENTATIVE SENIO Seniorty Teacher Name Father Name BPS Acadmic Qual: Domicile D.O.B No. OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (Male) MARDAN PST MALE TENTATIVE SENIORITY LIST 2016 D-O Ist Appointment D/OTakingOverC hargeintheprese

توضیحات بیشتر

* á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á Frontier Children's Ac

* á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á * á Frontier Children's Ac Frontier Children's Academy Class 9th BISE Result - July, 2017 Appeared Cleared Passed% A1 A B C 183 183 100% 164 17 2 Nil ماشا الله فخر فرنڻي یرینز 1 50486 Muhammad Hassan Raza Haji Habib Ullah 524 95

توضیحات بیشتر

World Bank Document

World Bank Document توسعه دهلیز منابع افغانستان تحلیل سکتور برق ۱۱ جوالی ۲۱۱۲ جان اروینگ و پیتر مایر خالصه اجرائیوی این گزارش تاثیرات سکتور برق مندرج پیشنهاد انکشاف دهلیز منابع را مورد بررسی قرار میدهد. برنامه های معدنکاری

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي دیگران[ و [ حیدری... حمیدرضا وحی/نویسندگان زبان و قرآن آموزش : آسمانی سرود : پديدآور نام و عنوان دیگران[. و ملکیجو...] عاطفه تصویرگر ۱۳۹۱. طالیی نشر : تهران : نشر مشخصات جدول. مصور)رنگی(.: ص ۱۲0 : ظاهری

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ساخت بند آب گردان داسو آسیب به منافع ملی افغانستان بند ابگردان داسو: اعمار بند برق داسو در شمال شرق خیبر پشتونخواه حدود هفت میلیارد دالر هزینه بر می دارد. به اساس پالن طرح شده پاکستان تا اخیر سال ۲۰۳۷

توضیحات بیشتر

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت استرالیا افشین کشاورز علیرضا تاجیک فریبرز جهانبخش شعبان ساعدی حسین شعفی محسن ونکی 6 مدال ) 2 1 3 ( 1191 1 وحید خواجه حسینی) 2 مدال( نیوزلند حسین شعفی )حسین شعفی وحید خواجه حسینی قاسم اعالیی مهدی جعفری

توضیحات بیشتر

تعيين توزيع مكاني رگبارها در خراسان رضوي با استفاده از روابط بهبود يافته شدت- مدت - فراواني ابوالقاسم اكبري محمد رضا صادقي فرد سعيد صباح مشهدي سميرا ع

تعيين توزيع مكاني رگبارها در خراسان رضوي با استفاده از روابط بهبود يافته شدت- مدت - فراواني ابوالقاسم اكبري محمد رضا صادقي فرد سعيد صباح مشهدي سميرا ع تعيين توزيع مكاني رگبارها در خراسان رضوي با استفاده از روابط بهبود يافته شدت- مدت - فراواني ابوالقاسم اكبري محمد رضا صادقي فرد سعيد صباح مشهدي سميرا عليزاده سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي شركت ا ب منطقه

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

ارزیابی مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان واحد حاکمیت قانون نومبر ۲۰۱۶

ارزیابی مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان واحد حاکمیت قانون نومبر ۲۰۱۶ ارزیابی مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان واحد حاکمیت قانون نومبر ۲۰۱۶ فهرست عناوین خالصه ی گزارش... 1 پیش زمینه و روش ارزیابی... 3 I. II. مراکز اصالح و تربیت اطفال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1397 ردیف نام

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1397 ردیف نام ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون 1397 ردیف نام دستگاه مدل و مشخصات فنی نام شرکت کشور تولید کننده وضعیت تاییدیه

توضیحات بیشتر

REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF SAFE DRINKING WATER FOR TAKHAR PROVINCE DATE: October 02, 2019 DACAAR RFQ 75 PRF-872/ /EEA6.1.4/ /

REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF SAFE DRINKING WATER FOR TAKHAR PROVINCE DATE: October 02, 2019 DACAAR RFQ 75 PRF-872/ /EEA6.1.4/ / REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF SAFE DRINKING WATER FOR TAKHAR PROVINCE DATE: October 02, 2019 درخواست آفر برای تھیھ آب آشامیدنی برای ولایت تخار DACAAR needs Safe Drinking Water for DACAAR Program in Takhar

توضیحات بیشتر

[Click here and type recipient’s name]

[Click here and type recipient’s name] INVITATION TO BID SUPPLY OF HEIFERS FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 18, 2019 اعلان داوطلبی برای تھیھ گوسالھ ھای ماده برای پروگرام داکار DACAAR needs Supply and Distribution of Heifers for DACAAR Program

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط ان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهنده پانته آ مهدوی مرکز سالمت مهندس نادر 1 3 3 مژگان قنادی

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF POULTRY FARM MATERIALS FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 19, 2019 DACAAR RFQ 45 PRF-480 to /DUH2.3/ درخو

REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF POULTRY FARM MATERIALS FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 19, 2019 DACAAR RFQ 45 PRF-480 to /DUH2.3/ درخو REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF POULTRY FARM MATERIALS FOR DACAAR PROGRAM DATE: June 19, 2019 درخواست آفر برای مواد فارم مرغداری برای ولایات کندز و ھرات DACAAR needs Poultry Farm Materials for DACAAR Program

توضیحات بیشتر

بوده است از لیست اعالم نتایج اولیه آزمون بهورزی سال 97 نکات مهم نتیجه پذیرفته شده گان خانه های بهداشت مالقاسم حاجی جالیی زاروزایی متعاقبا اعالم می گرد

بوده است از لیست اعالم نتایج اولیه آزمون بهورزی سال 97 نکات مهم نتیجه پذیرفته شده گان خانه های بهداشت مالقاسم حاجی جالیی زاروزایی متعاقبا اعالم می گرد بوده است از لیست اعالم نتایج اولیه آزمون بهورزی سال 97 نکات مهم نتیجه پذیرفته شده گان خانه های بهداشت مالقاسم حاجی جالیی زاروزایی متعاقبا اعالم می گردد. 1 زمان مصاحبه علمی )شفاهی( از طریق سایت دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Tape Nargisi.docx

Microsoft Word - Tape Nargisi.docx شواهد جدید از دوره شوشان میانه در شمال استان خوزستان محمد حسین عزیزی خرانقی* گلناز احدی** رضا ناصری*** *معاونت میراث فرهنگی اداره کل بناها بافت ها و محوطه های تاریخی کارشناس حوزه محوطه ها ** کارشناس باستان

توضیحات بیشتر

LAHORE DEVELOPMENT AUTHORITY (RECRUITMENT TEST) Test held on 10, 11 March 2018 Data Entry Operator SSC HSSC Bachelor 15% 15% 5% NTS 50% Total Marks 85

LAHORE DEVELOPMENT AUTHORITY (RECRUITMENT TEST) Test held on 10, 11 March 2018 Data Entry Operator SSC HSSC Bachelor 15% 15% 5% NTS 50% Total Marks 85 1 2500118 411449 SHOAIB SAJID SAJID HUSSAIN 33202-6138406-7 727 850 12.83 657 1100 8.96 912 1500 3.04 60.94 58 30 88 44 68.83 2 2500446 409309 IMRAN RIAZ RIAZ AHMED 35202-0549351-5 509 850 8.98 641 1100

توضیحات بیشتر

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات 30782823 280 اراك 30777723-3 آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي 30782823 25387838300 www.uut.ac.ir 33583 صنعتي اروميه 33583 آقای

توضیحات بیشتر

untitled

untitled د پوهن 3 وزارت د تعليمي نصاب د پراختيا د *وونکو د روزن 3 او د ساينس د مرکز معينيت د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رياست اووم!ولگى درسى کتابونه دپوهن 3 په وزارت پورې اړه لري په بازار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

60 60 60 602 0 602 602 602 60 0 60 60 2 60 60 60 2 60 60 9 60 4 60 42 60 4 60 49 604 604 9 604 604 2 604 604 604 2 604 604 9 - Of wool or fine animal hair - consists of two or Parts, which in grander and

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت ی

معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت ی معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت یک قسمت از زندگی بشر است که هر کسی میتواند در قسمتهایی

توضیحات بیشتر

میزان ۶۹۳۱ ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت وزارت معارف c 1 ترجمه دری گزارش

میزان ۶۹۳۱ ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت وزارت معارف c 1 ترجمه دری گزارش میزان ۶۹۳۱ ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت وزارت معارف c 1 ترجمه دری گزارش فهرست مندرجات }۴۰{ خالصه }۰۸{ }۶۶{ }۳۹{ مقدمه متدولوژی تحلیل های پیشین بخش الف معلمین و شاگردان }۹۰{ }۹۳{ }۳۹{

توضیحات بیشتر

REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF MILCH/DAIRY COWS FOR FARYAB PROVINCE DATE: March 14, 2019 DACAAR RFQ 25 PRF-272 to 282/ /RNF1.13/ درخواست

REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF MILCH/DAIRY COWS FOR FARYAB PROVINCE DATE: March 14, 2019 DACAAR RFQ 25 PRF-272 to 282/ /RNF1.13/ درخواست REQUEST FOR QUOTATION SUPPLY OF MILCH/DAIRY COWS FOR FARYAB PROVINCE DATE: March 14, 2019 درخواست آفر برای تھیھ گاوھای شیری برای ولایت فاریاب DACAAR needs Milch/Dairy Cows for DACAAR Program in Faryab

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نیمسال دوم 139 تقویم آکادمی PMPiran شرکت پیشرو مدیریت پیران تقویم آکادمی PMPiran )نیمسال دوم 139( توضیحات ظرفیت )نفر( تاریخ پایان تاریخ شروع 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9-13 9-13 14-1 9-13 14-1 139/11/30

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

طرح های مشارکتی و غیر مشارکتی آماده پرداخت اطالعات عمومی شرکت اطالعات مالی محل استقرار شرکت ردیف استان شهرستان روستا مرزی / غیرمرزی نام شرکت عنوان فعا

طرح های مشارکتی و غیر مشارکتی آماده پرداخت اطالعات عمومی شرکت اطالعات مالی محل استقرار شرکت ردیف استان شهرستان روستا مرزی / غیرمرزی نام شرکت عنوان فعا طرح های مشارکتی و غیر مشارکتی آماده پرداخت 5,000,000,000 آذربایجان شرقی شبستر شجاع شركت تعاونی كاغذ سبزآذربایجان تولید كاغذ از مواد معدنی 1 7,0,000,000 2, 0, 000, 000 آران و بیدگل شركت تعاونی سیمین آجر

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Laporan ID : Tarikh :28/01/2014 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI GRADUAN TAMAT TIADA DALAM SENARAI KONVO Sesi : Semester /2014 FAKULTI :

Laporan ID : Tarikh :28/01/2014 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI GRADUAN TAMAT TIADA DALAM SENARAI KONVO Sesi : Semester /2014 FAKULTI : FAKULTI : AC - FACULTY OF ACCOUNTANCY PROGRAM : AC0 3 4 5 6 0086668 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL MAJID 034 0064994 MUHAMMAD ZAIM HELMI BIN ISAHAK 034 004698 NOOR HIDAYAH BINTI BAHARUDDIN 034 008389 NUR HANISAH

توضیحات بیشتر

untitled

untitled د پوهن 3 وزارت د تعليمي نصاب د پراختيا د *وونکو د روزن 3 او د ساينس د مرکز معينيت د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رياست درسي کتابونه د پوهن 3 په وزارت پورې اړه لري. په بازار ک 3 ي 3

توضیحات بیشتر

زیر و بم موسیقی اصیل بدخشان هرات و بادغیس

زیر و بم موسیقی اصیل بدخشان هرات و بادغیس زیر و بم موسیقی اصیل بدخشان هرات و بادغیس استفاده و اقتباس از نوشته های این کتاب با ذکر منبع مجاز است. این کتاب رایگان نیست اما به منظور ترغیب به کتابخوانی در حال حاضر به طور رایگان در اختیار خواننده قرار

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور ) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی ندارند.

توضیحات بیشتر

صحت ثروت است: مراقبت از مهمرتین رسمایه کشور رسوی وضیعت خدمات صحی در افغانستان

صحت ثروت است: مراقبت از مهمرتین رسمایه کشور رسوی وضیعت خدمات صحی در افغانستان صحت ثروت است: مراقبت از مهمرتین رسمایه کشور رسوی وضیعت خدمات صحی در افغانستان www.iwaweb.org صحت ثروت است: مراقبت از مهمرتین رسمایه کشور رسوی وضیعت خدمات صحی در افغانستان سنبله 1396 عکس روی جلد توسط ادریس

توضیحات بیشتر

تشکر برای خواندن با دنبال کردن با ما ادامه دهید: iam-afghanistan.org facebook.com/internationalassistancemission به منظور دالیل امنیتی تمام اسامی مستف

تشکر برای خواندن با دنبال کردن با ما ادامه دهید: iam-afghanistan.org facebook.com/internationalassistancemission به منظور دالیل امنیتی تمام اسامی مستف تشکر برای خواندن با دنبال کردن با ما ادامه دهید: iam-afghanistan.org facebook.com/internationalassistancemission به منظور دالیل امنیتی تمام اسامی مستفدین تغیر داده شده است. نوشته و تهیه شده توسط کارمندان

توضیحات بیشتر