انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دومین گزارش کنفرانس برگزاری»هرات و سیاستجایگاه تاریخی هرات در سیاست«۲۲ قوس ۶۹۳۱ -هرات AISS-R

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دومین گزارش کنفرانس برگزاری»هرات و سیاستجایگاه تاریخی هرات در سیاست«۲۲ قوس ۶۹۳۱ -هرات AISS-R"

رونوشت

1 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دومین گزارش کنفرانس برگزاری»هرات و سیاستجایگاه تاریخی هرات در سیاست«۲۲ قوس ۶۹۳۱ -هرات AISS-R

2 مطالب فهرست معرفی کنفرانس هرات و سیاست... 2 مقدمه... 4 نشست افتتاحیه:... 4 خوش آمدگویی رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان...5 انجینیر علی احمد نشست کاری اول: عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسالمی افغانستان...5 هرات و دوره های تاریخی در سیاست... 8 پرسش و پاسخ: نشست کاری دوم: هرات سیاست مداران ادبیات و سیاست بررسی های موردی پرسش و پاسخ: نشست کاری سوم: هرات انزوای سیاسی و هویت اقتصادی پرسش و پاسخ نشست پایانی: صحبتهای دکتر بهاءالدین بها جمع بندی: سخنرانی پایانی رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ضمایم ضمیمۀ 0 برنامه کاری: ضمیمۀ 2 تصاویر همایش:

3 معرفی کنفرانس هرات و سیاست کنفرانس هرات و سیاست از جمله کنفرانسهایی است که توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در شهر هرات آغاز گردیده است. این نشسست به منوور بررسی جایااه هرات در سیاست و برجسته ساختن نقش هرات در هرم قدرت و ساختار سیاسی راه اندازی شده است. این نشست بنا دارد تا با نااهی ژرف انزوای سیاسی هرات را مورد کند و کاو پژوهشی و علمی قرار دهد. این سسلسسله نشسستها از ماه ثور سال 031۱ آغاز و با بررسیهای مختلف در حوزههای مختلف مربوط به هرات ادامه خواهد یافت. در این نشسسستها مقاماتی از مرکز و والیات نویسسندگان پژوهشاران حوزههای مختلف سیاسی اقتصادی فرهنای اجتماعی و هنری اصحاب رسانهها در هرات جامعه مدنی و اقشار مختلف گردهم آمده و در مورد جایااه هرات در عرصه سیاسی به تبادل نور میپردازند. این نشست به مانند مدل و طرح سسلسله کنفرانسهای گفتاوهای امنیتی هرات شکل گفتاو را دارد و از دل این گفتاوها به دنبال راهکارهایی علمی کاربردی و استراتژیک در مورد انزوای سیاسی هرات است. بدین منوور این نشسستها قرار است تا ابعاد مختلف این انزوای سیاسی را با مقاالت علمی پژوهشی مورد بازبینی قرار دهد. در این نشست مقاالت و سخنرانیهایی در مورد هرات و سیاست ارایه میشود. این مقاالت با تمرکز به موضوعاتی که در مورد هرات و سیاست است تهیه و تدوین میگردند. به عبارتی هدف اصلی مقاالت تبیین جایااه هرات در سیاست و سیاست ورزی است. 3

4 گزارش دومین کنفرانس هرات و سیاست ۲۲ قوس - ۶۹۳۱ هرات مقدمه افغانستان پس از دوره طالبان تجربهی یکی از جوامع پسامنازعه را سپری کرد چنانچه این روند هنوز هم پس از سپری شدن بیش از پانزده سال درحال تجربه شدن است. در جوامعی که تجربهی جنگ را داشته اند و پس از جنگ به مصالحهیی ملی میرسند یکی از نکاتی که به قوت بر آن تاکید میشود این است که قدرت را متمرکز سازند و این تمرکز باید تا جایی باشد که قطبهای موازی قدرت را کمرنگ کند. این کار را به منوور اعتالی حقوق انسان ها در سایهی قانون اساسی انجام میدهند. افغانستان نیز یکی از این نوع جوامع است که با روی کار آمدن نوم نوین در افغانستان تجربهی مشابهی را دنبال کرد اما این تجربه تا جایی ادامه پیدا کرد که منجر به انزوای سیاسی تعدادی از گروه ها و حتا تعدادی از والیات شد. این انزوا تا جایی است که حتا پیشینهی تاریخی تعدادی از والیات در سیاست ورزی در افغانستان و منطقه را نادیده گرفت. هرات یکی از جمله والیاتی است که برای قدرت سیاسی نقش اساسی را دارد. این نقش اساسی را میتوان هم به لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ اقتصادی در ساختار قدرت سیاسی در نور گرفت. این والیت از جمله والیت هایی است که بیشترین تعداد رای دهندگان را در انتخابات افغانستان دارد. پس از کابل دومین شهر پر نفوس و کلیدی افغانستان و با قدرت اقتصادی یی که پیوست آن با دو گمرک ایران و ترکمنستان است. این والیت از جمله شهرهای زیبای افغانستان و بلکه در سطح جهانی از جمله پایتختهای فرهنای است. با تمام اینها هناامی نقش هرات برجسته و بر روی زبان ها می افتد که همهمهی انتخابات نزدیک میشود پیش و پس از آن نااه به هرات به مثابه یک فرزند ناتنی است. یکی از عوامل مهمی که در تحقیقات نیز به آن اشاره رفته است تمرکز گرایی قدرت در کشوری مانند افغانستان است. این تمرکز پس از نوم نوین تا جایی ادامه پیدا کرد که منجر به انزوای هرات در عرصه سیاسی گردید. این انزوا یا خود خواسته است یا تحمیلی بنا با بررسی آن میتوان به این نتیجه رسید که چقدر میتوان بر خودخواسته بودن یا تحمیلی بودن این انزوا مهر تایید زد. اولین دور کنفرانس هرات و سیاست در 04 ثور 031۱ برابر با 4 می 210۲ در سالون کنفرانسهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر هرات برگزار گردید. عنوان اصلی این نشست را انزوای سیاسی هرات تشکیل میداد. در این نشست مقامات بلندرتبه دولتی اعضای پارلمان جامعه مدنی نویسندگان و پژوهشاران گرد هم آمدند و در مورد جایااه منزوی هرات در ساختار قدرت افغانستان به گفتاو پرداختند. در این نشست مقاالتی از استادان دانشااه و فعالین سیاسی در هرات به خوانش گرفته شد. آقای محمد فقیری با نااهی به موقعیت جغرافیایی و جامعه شناختی هرات این جایااه را تبیین کرد. آقای محمد رفیق شهیر نیز در مورد ساختار جامعه سیاسی هرات به بحث پرداخت و این انزوای سیاسی را مورد مداقه قرار داد. آقای داوود عرفان در مورد مولفههای تاثیر گذار بر انزوای سیاسی هرات بحث کرد و بحث خود را از یک پس منور سیاسی مورد توجه قرار داد. وی این جایااه را با توجه به هستی شناختی سیاسی هرات مورد بازبینی قرار داد. خانم ناهید احمد فرید وکیل پارلمان افغانستان نیز با پس منوری تاریخی و سپس نااهی به اکنون و آینده هرات انزوای سیاسی این والیت را مورد کند و کاو قرار داد. دیار سخنران این کنفرانس آقای طارق نبی رئیس تلویزیون ساقی و فعال دینی سیاسی بود. وی نیز در مورد اینکه هرات چاونه بازیچه دست قدرت مردان مرکز قرار میگیرد و چاونه منزوی شده است بحثی را ارائه کرد. این نشست با سواالتی از اشتراک کنندگان و تبصرههایی در مورد جایااه هرات در عرصه سیاسی در افغانستان به پایان رسید. 4

5 نشست افتتاحیه: خوش آمدگویی رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در آغاز این کنفرانس رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با پیام خوش آمد گویی و سخنانی در مورد جایااه هرات و سیاست و پیوند سه ضلع مثلث علم فرهنگ و سیاست سخن راند. هدف اصلی از این سلسله نشست ها بررسی انزوای سیاسی هرات میباشد. از دل این سلسله گفتاوها ما در جستجوی این هستیم تا عوامل زمینه ها و بستر این انزوا را بیابیم. و ببینیم که این عوامل تا چه مقدار ساختاری داخلی بیرونی و منطقه ای است و در کنار یافتن ای عوامل ما با کمک یکدیار به یک سلسله راهکارهایی برای بیرون کردن هرات از این انزوای سیاسی بیابیم. وی پس از این مقدمه حرفهای خویش را با یکی از سابقه دارترین نکاتی که در مورد هرات میاویند ادامه داد: هرات شهر علم و فرهنگ. وی افزود وقتی که ما در مورد این انزوای سیاسی صبحت میکنیم یکی دیار از مفاهیمی که به ذهن ما میرسد این است که هرات شهر علم و فرهنگ است. و از لحاظ منطقی چاونه میتواند شهری که مشهور به شهر علم و فرهنگ است دچار انزوای سیاسی باشد به این دلیل که هم علم و هم فرهنگ قدرت پرور و سیاست پرور اند. پس از این دو فرضیه یکی مشکل دارد یا هرات دارای انزوای سیاسی نیست اما از آنطرف این ادعا که هرات شهر علم و فرهنگ است. چرا علم و فرهنگ نتوانسته است یک جامعهی سیاسی به بار بیاورد اگر ما به تاریخ مدنیت ها نااه کنیم همیشه قدرت با علم و فرهنگ یکجا بوده است. از همین هرات که شروع کنیم دوره تیموریان که دوره رنسانس شرق از آن نام میایرند نه تنها هرات کانون علم و فرهنگ و هنر بود بلکه هرات پایتخت یک امپراطوری بود. و اگر ما به سالهای امروزین نااه کنیم مدنیت غرب مدنیت ابرقدرت است در همه عرصه ها و ایاالت متحده آمریکا یک ابرقدرت نوامی و سیاسی در سراسر جهان است و همچنان یک ابرقدرت فرهنای. مثال از صد دانشااه برتر دنیا هشتاد آنها از کشور آمریکا میباشد و همه ساله گفتمان های فرهنای و جریان هایی نیز در آمریکا تولید میشود. پس این مثلت علم و سیاست و فرهنگ مکمل یکدیار هستند. و ما در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به دنبال این هستیم تا ببینیم چرایی انزوای سیاسی هرات با توجه به بستر تاریخی که دارد و با توجه به هویت علمی 0 فرهنای که هرات دارد بررسی کنیم. و ما در لوگوی کنفرانس هرات و سیاست اضالع قدرت و سیاست را به صورت نمادین معرفی کردیم. آنچه میبینید در هر کدام از اضالع زن هست و انتخابات هست و قدرت نوامی است و غیره بنا آنچه ما در جستجوی آن هستیم به وجود آوردن یک گفتمان بین هراتی است تا ما در نتیجه آن هر کدام ما از یک طرف خود آگاهی بهتری پیدا کنیم و از دل این خودآگاهی ها بتوانیم به سوال اصلی خود پاسخی پیدا کنیم که آیا هرات شهر علم و فرهنگ است و اگر شهر علم و فرهنگ است چرا در عرصه سیاست آنقدر کامیاب نبوده است. و چه باید کرد تا این چند ضلعی را به کمک یکدیار ایجاد کنیم تا در تمام عرصه های چیزی برای گفتن داشته باشیم. وی سخنان خویش را با خوش آمدید دوباره به مهمانان این کنفرانس خاتمه بخشید. انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسالمی افغانستان پس از آن انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسالمی افغانستان که سخنران ویژهی این برنامه بود به سخنرانی پرداخت. آقای عثمانی با نااهی به تجربه هفده ساله ی زندگی خود در عرصه های سیاسی پس از دوره طالبان سخنرانی خود را ایراد کرد. او از هفت مرحله ای که هرات پس از دوره طالبان گذرانده است سخن گفت. وی سخنان خود را با سپاساذاری از برگزاری این نشست آغاز کرد. او گفت: این نشست ها فرصت خوبی است برای تبادل نور با محیط و نخباانی که بیشتر از سایر مناطق ما حرف یکدیار را میفهمیم. وی افزود با توجه به شناختی که ما از یکدیار داریم پس یکی از بهترین نشست هایی که میشود در این عرصه برگزار گردد نشستی پیرامون جایااه هرات در سیاست است. او گفت این نشست ها میتواند نقشه راهی را که میتواند مشارکت فعال در عرصه سیاسی را باال ببرد به ما 5 : 1 تصویر لوگوی کنفرانس هرات و سیاست تصویری است که درصفحه اول این گزارش درج شده است. دراین تصویر هر ضلع ازاین چند ضلعی نمادی از قدرت و سیاست در طول تاریخ و اکنون هرات و بلکه افغانستان محسوب میشود. با توجه به اقتصاد سیاست هنر فرهنگ و ادبیات میتوان به حضور این نمادها برای برجسته ساختن هویت مکمل هرات به مثابه یک شهری که هم در عرصه سیاس ی و هم در عرصه فرهنگی اقتصادی نقش ی داشته است پی برد.

6 نشان دهد. وی بیان کرد که شهرهای باستانی لطافتی را داراست که شهرهای دیار این لطافت را ندارد. پس از آن داستانی را از یکی از دوستان خود نقل کرد و پاسخی که به این پرسش داده بود: وزارت کردن چاونه است وزارت کردن خوب است به شرطی این که در هرات باشد. شهرهای تاریخی هویت های زنده اند که همیشه در حال حرکت اند. وی سخنان خود را با تقسیم بندی هفت گانه پس از دوره طالبان ادامه داد. او هفده سال تجربه سیاسی پس از طالبان را به این هفت مرحله تقسیم کرد. دوره اول: دوره دوم خود باوری این دوره از سقوط طالبان شروع شده و تا سپتمبر سال 2114 ادامه پیدا کرد. وی سقوط طالبان را به مثابه نقطه عطفی در افغانستان قلمداد کرد و فرصت های به وجود آمده پس از آن را فرصت هایی دانست که همه کشور را متاثر ساخت. وی شروع تحصیالت برای دختران تنفس آزاد کشیدن و تجربه مدرنیته را شروع کردن را از جمله ملزومات این دوره میداند که هرات نیز از آن بهره مند شد. این حرکت ها توانست نوعی خودباوری را برای هراتی ها به وجود آورد. سپس وی میاوید این دوره جای خود را به دوره دیاری داد که دوره دوم بود. دوره دوم: دوره ستیز متقابل و مرکز ستیزی ستیز متقابل را وی ستیزی میداند که به شکل دو طرفه از مرکز و از هرات شروع شد. وی ادامه این مرکز ستیزی را که با کشته شدن تعدادی نیز همراه بود تا انتخاب ماه اکتبر 2115 ادامه اش را میداند. این هناامی است که تعدادی از صاحبان نفوذ در هرات جذب در هرم قدرت شدند و این باور به وجود آمد که وضع به حالت قبلی خود برنمیاردد. دوره سوم: مرکز گریزی و سرخوردگی این دوره دوره ای است که مقامات پیشتر یاد شده توانستند در مرکز جایااه های باالیی را بدست آورند و سپس یک ناباوری نسبت به مرکز در بین مردم به وجود آمد و آن اینکه چرا ستیزی با هراتی ها به این شدت شروع شده است. یکی دیار از پیامدهای این دوره کشمکش ها بین مقامات خود هراتی بود. که دو دلیل اصلی داشت. یکی اینکه در دوره ای که خود باوری بود تعدادی از صاحب نفوذان هرات با مقامات مرکزی همراه شدند و این اختالفاتی را به وجود آورد. یکی دیار پست هایی است که در هرات وجود داشت. که این پست ها کشمکش هایی را نیز به وجود آورد که منجر به وجود آمدن دوره چهارم شد. دوره چهارم: دوره اختالفات این دوره هناامی است که مقامات هراتی تعدادی با حکومت مرکزی یکجا شدند و ادامه همان دوره سوم است که توانست در انزوای سیاسی هرات تاثیر گذار باشد. دوره پنجم: دوره سردگمی این دوره پس از تشکیل حکومت وحدت ملی است. رقابت هایی که برای جابجایی پست ها بود رنگ خود را از دست داد و جای خود را به دوستی هایی داد که تا کنون ادامه پیدا کرده است. این سردرگمی باعث پیامدهایی همچون: ناامنی رشد فقر مهاجرت باال رفتن بی سوادها در قدرت و حمایت آنها در مراکز اقتدار از طرف برخی از حلقات رکود اقتصادی اختطاف و سایر مسایل دیار. یک آمار که در مورد هرات وجود دارد این است که سال گذشته فقر در هرات افزایش یافته است و امسال سوء تغذیه در هرات زیاد شده است. فقط پیامد مصرف کم بودجه است. و سو تغذیه نیز محصول فقر است. دوره ششم: دوره تقابل این دوره را میتوان در زمان کنونی دید. وی میاوید یکی از میراث های حکومت گذشته فساد اداری است. اما برعالوه آن ما پس از این حکومت اختالفات قومی را نیز به حکومت بعدی خویش به میراث میاذاریم. اختالفات قومی به همان میزان فساد اداری اثرات خویش را دارا است. این دوره دوره ای است که ما شاید نقش کمتری در آن داشته ایم. این اختالفات از گذشته تفاوت کرده است. قبال اختالفات در سطح مقامات بود اما امروزه در سطح جامعه نیز نفوذ کرده است. ۱

7 دوره هفتم: دوره بازگشت به خویشتن وی این دوره را دوره برای بازگشت قلمداد کرد و گفت که ما از دل مباحثی همچون این کنفرانس که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان راه اندازی کرده است میتوانیم نقشه راهی را پیدا کنیم. او تاکید کرد که نسخه پیچی های فردی دردی را دوا نمیکند و باید از آن خودداری کرد. در نیتجه اینکه هیچ گاهی یک عامل به تنهایی نمتواد باعث سعود و سقوط یک قدرت و ملت باشد. همیشه عوامل درونی و بیرونی وجود دارد. حداقل این است که 41 درصد ما مقصر هستیم و 50 درصد بیرون. گر چه به این باورم که تقصیر ما بیش از اینهاست. او عوامل بیرونی را با این حرف خویش آغاز کرد.»هرات به مثابه یک حیاط خلوتی در طول سالها برای حکومت ها بوده است«. این برای ایجاد تنفس برای ایجاد مالیات و غیره. این بحث تنها وابسته به حکومت ها نیست بلکه گروه های سیاسی نیز این کار را میکنند. هناامی که انتخابات است به ما مراجعه میکنند. اجتماعات اعتراضات همه به ما مراجعه میکنند اما هناامی که ما نیاز داشتیم درها همه به روی ما بسته است. و یا به اندازه ای باز است که دیار سر و صدایی ایجاد نکند. مسأله دوم در مورد جغرافیای سیاسی افغانستان است: ما پنج زون سیاسی را داریم. که مشارکت و انزوای سیاسی خود را مورد توجه قرار میدهد. اول زون غرب و هرات. دوم شمال افغانستان. سوم شرق. چهارم جنوب و پنجم مناطق مرکزی. در این پنج جغرافیا بیشترین معترضین از منطقه جنوب و غرب افغانستان است. سپس افزود که ما خودمان را با شعر و اعتراض اقناع میکنیم و این را برای خود کافی میدانیم. ذهنیت ما به جای ذهنیت حکومتی ذهنیت اپوزیسیونی است. اتهام زنی در بین ما رایج است. ما به دنبال محبوبیت هستیم. دیاران به دنبال مهم بودن هستند. قدرت عمل داشته باشند. وقت خود را بیش از حد به تحلیل های بدون نتیجه میاذرانیم. او میاوید: امروز استراتژیست ها اند که حکومت میکنند. همدیارپذیری ما کم است. دیدگاه مخالفتی برعلیه یکدیار داریم. کوشش هایی که انجام میدهیم برای اثبات جایااه سیاسی هرات کوشش هایی پراکنده است. اینها به یک مجرا نمیریزد. پس کمتر هم به نتیجه میرسیم. با سیاست رابطه خوبی نداریم. وی حرفهای خود را با این نکات ختم کرد: سه مسأله عمده است. شناخت تاریخ ما بیان وضعیت موجود و رقم زدن آینده ما. قدرت ما وقتی ارزشمند است که زمینه ساز مشارکت باشد معطوف به توسعه باشد با اقتدار همراه باشد قدرت درون مراکز مطالعات استراتژیک برمیخیزد. ۲

8 نشست کاری اول: هرات و دوره های تاریخی در سیاست گرداننده: داوود عرفان استاد دانشااه و فعال سیاسی سخنرانان: سید مسعود حسینی استاد دانشااه و فعال سیاسی نوید مشعوف استاد دانشااه مریم جامی استاد دانشااه در مقدمه این بحث داوود عرفان گرداننده این نشست کاری نکاتی را در مورد تاریخ سیاسی هرات گفت: تاریخ سیاسی هرات به دو نقطه عطف دارد که یکی دوره آل کرت هست و دیاری دوری تیموریان. سخنرانان این پنل نیز بیشترینه تمرکز خود را بر دوره تیموریان خواهند داشت. سخنرانی آقای سید مسعود حسینی اوال ما خوب است که هرات را در دوره تیموریان ببینیم که چه هست و چه جایااهی دارد. چاونه میشود هرات را تعریف کرد. نه تنها در دوره تیموریان بلکه در دوره سالطین آل کرت هم این جایااه ویژه را دارد. در کتابهای تاریخی هناامی که از هرات نام برده میشود از مملکت هرات نام میبرند. جالب است که تازه اصطالح افغانستان هم در آنجا دیده میشود. که بخش کوچکی از هرات است. این هرات است هرات قرن هشت و نه. باید توجه داشت که هرات این ظرفیت را داشته است. تیموریان و آل کرت موروف بودند که در این ظرف هرات ریخته شدند. حاال هم ظرف هست اما موروف نیست. در دوره تیموریان چهار تا از امیران بیشتر موفق را میابید. امیر تیمور شاهرخ سلطان حسین و ابو سعید اند. اینها مجموعا 020 سال در راس قدرت قرار داشتند. مهمترین عنصری که هرات را در دوره تیموریان برجسته کرده است موضوع فرهنگ و هنر است. اما هنر یک موضوع ثانوی است در این جامعه. اگر در سایر عرصه ها موفق نباشیم ما به پدیده هنر نمیپردازیم. کسانی که تصور میکنند که هرات از نقطه نور سیاسی در این دوره جایااهی ندارد به کنه قضیه فکر نکرده اند. مراحل ابتدایی تر طی شده بود تا به این مرحله در دوره تیموریان که سعود علم و فرهنگ و هنر است رسیده بود. دوره تیموریان هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی کارآمد بود. هنر نیاز به مصرف دارد. اقتصاد در دوره تیموریان به گونه ای که باید پرداخته شده بود. از طرفی دیار جغرافیای تیموریان بسیار بزرگ است. چیزی در حدود 2۲ کشور کنونی در سیطره امیر تیمور بود. دو عنصری که از دید نوام سیاسی تیموریان به آن توجه شده 8

9 بود: یکی بحث راه داری بود. و دیاری امنیت. اینها میتوانستند مقوله رشد تجارت را در جامعه فراهم بکنند. با روی کار آمدن شاهرخ قوانین تغییر کردند. یکی از ویژگی های برجسته دوره تیموریان بحث تسامح مذهبی است. حک شدن سکه با نام دوازده امام و خلفای راشدین از این نمونه است. رشد فرهنای رشد کرد. سیاست و فرهنگ با هم حمایت داشتند. حمایت مادی و معنوی دربار از فرهنگ. ایجاد امنیت فکری برای ظهور عقاید و آرای گوناگون. کتابخانه سلطنتی هرات یکی از نمادهای فرهنای است. این کتابخانه که در قسمت شفاخانه امروز هرات موقعیت داشته حدود چهل نفر کارمند داشته. کسانی مانند بهزاد و غیاث الدین نقاش. این کتابخانه به دو بخش تقسیم میشد. این یک کارگاه تولید علم بود. شهرک دانشااهی هرات که آنرا مصلی هرات نیز میاویند یکی دیار از نمادهای فرهنای این دوره بوده است. نکته دیار نقشی است که برای زنان در دوره تیموری دادده شده بود. اما چه وقت این زن جایااه خود را در این جامعه از دست داده است با روی کار آمدن نوام نامه احمدشاهی است که زن افول میکند از جایااهی که دارد. هرات با داشتن تاریخ بزرگ اگر دارای افول بوده است دوباره توان ایستاده شدن بر پای خویش را دارد. سخنران دوم: مریم جامی سیاست گوهرشاد با تاکید بر فمینیسم لیبرال میخواهم صبحت های خود را با نقل قولی از ویرجینیا ولف آغاز کنم: به عنوان زن من کشوری ندارم. زنان در طول تاریخ چه به عنوان موجودات فاعل و چه منفعل همواره وجود داشته اند. و در تشکر ملیت های اصیل سهمی را داشته اند. بستر گفتمان های عویمی را زنان در درازنای تاریخ بر عهده داشته اند. اما همیشه به این قشر ظلم شده است و آناونه که باید حق شان داده نشده است. مثال از متون مقدس کالسیک شروع میکنیم. زن به عنوان موجود اغواگر وجود داشته. زن بانی این شده که آدم از بهشت رانده بشه. در تورات آورده شده که زن گناهاار تولد میشود و گناه او این است که زن تولد شده. در بوداییسم اگر چه زنان با ظاهر فرشته خوی اند اما به این اعتقاد اند که زنان شیاطین اند. از ارسطو تا افالتون تا دکارت و نیچه و در شعرای فارسی این نور نسبت به زن همواره وجود داشته است. در چنین دورانی که غرب در قرون وسطا است در شرق زنانی سیاست گر ظهور میکنند. نمونه آن بانو گوهر شاد بیام. این نوشته به چند سوال پاسخ میدهد: یک اینکه میتوان گوهرشاد بیام را مانند لیبرال فمینیسم امروزی یک فمینیست دید میزان تاثیر گذاری گوهرشاد بیام چقدر بوده است و جایااه زنان در دوره تیموریان چاونه بوده است. اما جالب دو مساله جدای از هم و پیوند میان آنها است. لیبرال فمینیسم و گوهرشاد بیام. ما باید توجه داشته باشیم که در شرق بنیادهای فلسفی داشته ایم اما اینها به غرب رفت و پس از آن از غرب با لباس مبدلی دوباره به شرق امد. مثال دموکراسی میبینیم که در دوره های مغول و شاه اکبر دیده میشود. نوریه های فمینیستی که در اندیشه های گوهرشاد بیام است. از نور لیبرال ها تعقل فردی بسیار مهمتر از سنت میباشد. کاری که ما در سیاست گذاری های گوهرشاد بیام میتوانیم آنرا ببینیم. بحث دوم تاکید بر آزادی و سوم مطالعه زنان طبقه باال است. بحث دیار اینکه نادانی یکی از عوامل تبعیض است و ما برای از بین بردن تبعیض باید نادانی را از بین ببریم. گوهرشاد همسر شاهرخ میرزا است. بانویی سیاست گذار اهل دانش و فرهنگ است. سیاست گذاری او در غالب ساخت و سازهای فرهنای است. دوم این که به عنوان وزیری توانا در دربار شاهرخ میرزا است. او عمال در جنگها اشتراک دارد اقتدار سیاسی دارد همین هم است که حضور گوهرشاد در عرصه سیاسی منجر به مرگ وی در سن 80 سالای میاردد. اماکنی که توسط گوهرشاد ساخته میشود دو نوع است که یکی از آنها مساجد و اماکن مقدس است و دیاری باغ ها است. آرمانشهر زنان را شما در این عصر میتوانید تصور کنید. گوهرشاد بیام جنبشی از زنان را ایجاد میکند. زنانی که در جامعه نفوذ دارند. مانند مهری هروی. این در زمانی است که حتا تعدادی دانشمندان هم میترسیدند از اینکه زنان با سواد شوند. یکی از دالیل قدرت تیموریان وجود این زن است. سخنران سوم: نوید مشعوف نقش هنر در سیاست دوره تیموریان هنرمند بودن اکثر شاهزاده های تیموری سهم دادن به هنرمندان در دربار. ساخت و سازهای مهم تیموری که منجر به عالقه مردم به همکاری با دولت تیموریان در اخیر هم چرا هرات بایسنغر میرزا بهترین خوشنویس دوران است. سلطان حسین شعرسرا. گوهرشاد طراح است. که بیشتری ساخت و سازهای معماری را طراحی کرده است. شاهرخ نیز با هنر انس داشته است او زیادتر عالقه مند ادبیات مذهبی است. تیمور که دو خصلت او جهان را متحول کرده است. 1

10 یک اینکه آدم کش بوده است. دوم اینکه در کنار این خصلت آدم خیلی هنر دوستی بوده است. در هر مکانی که فتح میکرد فقط به کهنساالن و کسانی که هنرمند بودند رحم میکرد. اکثر سیاست مداران تیموری نشست و برخاست شان با هنرمندان بسیار زیاد بوده است. از هنرمندان در راستای بهتر عملی کردن سیاست کمک میخواستند. هنرمندان نیز راهکارهایی را به آنها میدادند. ساخت و سازهای معماری این دوره منجر شد تا مردم به نحوی با شاهزاده های تیموری انس بایرند و آن نامی که از امیر تیمور بود را آهسته از آهسته از ذهن خود بزدایند. در هرات شهروندان آن همیشه عالقه مند هنر بوده اند. اما چرا هرات همیشه مورد توجه شاهان بوده است من فکر میکنم هنردوستی مردم هرات احترام به معنویت مردم هرات و حال و هوای جغرافیایی این سرزمین باعث شده است تا هرات در طول دوره های تاریخی مورد توجه قرار بایرد. هرات همیشه تالش داشته در راستای هنر چیز جدیدی را بیان کند. در نتیجه اینکه: توجه به هنر به هنرمند در زمان تیموریان به عنوان یک شاخصه اصلی سیاست مداران تیموری بود. بیشتر هنرمندانی که باعث شدند سیاست مداران را تحت تاثیر خود قرار دهند معماران و مینیاتوریست ها بودند. هنر در عصر تیموریان وارد خانه های مردم شد. به صورتی که باید معرفی شد. به در و دیوارهای شهر به نمایش گذاشته شد. و سیاست مداران از طریق هنرمندان توانستند کشوری آرام و منوم و عاری از دغدغه های داخلی بسازند. شاهزاده های تیموری یا هنرمند بودند یاهنر پرور. پرسش و پاسخ: رنسانس چرا در اروپا به اوج رسید و در اینجا افول کرد آیا امروزه افغانستان پیوسته با فرهنگ گذشته حرکت کرده یا گسسته از فرهنگ گذشته. استاد حسینی سوال سعیدی: به عنوان یک زن منافع زنان را در این کنفرانس در کجای موضوع هرات و سیاست میتوانید ربط بدهید. سوال مشعوف: ختم زندگی گوهرشاد تیمور غارت گر بود نافتند وضع امروزی هنر در چه سطحی است جواب حسینی: هرات در زمان تیموریان تمام عناصر سازنده یک مملکت را در خود داشته است. یک نقل قول از کتاب روضات الجنات: نویسنده میاوید از سلطنت پناه شندیم که: مصر که آوازه عومت او در همه اقطار ربع مسکونه صادر است ربع هرات باشد. واقعیت امر این است که پیشینه تاریخی هرات بیشتر از این بوده است. سوال اساسی این است که ما از آن اوج عومت چرا سقوط کردیم از وقتی که نوام قبیله ای در این سرزمین حاکم شد. نوام قبیله ای نمیتوانست که این عومت را بر بتابد. تحلیل و برداشت این همه هویت تاریخی و مدنی را نداشت. بنابراین برای حاکم کردن نااه خود نیاز داشت که این پیشینه ی تاریخی را از بین ببرد. نمونه آن از بین بردن مصالی هرات توسط عبدالرحمن خان است. فکر میکنم یک سیاست آگاهانه تالش کرده است تا هویت تاریخی را از بین ببرد. به این دلیل که اگر این مدنیت تاریخی سر جای خود باشد تحجر قبیله نمیتواند در این سرزمین حکروایی کند. جواب مریم جامی: من یک سیر تاریخی وضعیت زنان را در ادیان دیدم. یک قولی از تورات را برایتان میاویم: بهتر است کلمات تورات در آتش بسوزند تا اینکه زنان از آن بهره مند شوند. با آن هم در وضعیتی که غرب در حالت های ناگوار قرون وسطا قرار دارد در شرق زنی همچون گوهرشاد بیام ظهور میکند. دوم در مورد مرگ گوهرشاد بود. بله هم تاریخ نویسان به این عقیده اند که در سال ۲40 به فرمان ابوسعید گرگان این خانم کشته شد و آن هم به این خاطر که معتقد بودند با اقتداری که گوهرشاد دارد دست یافتن به سیاست در این سرزمین ناممکن است. استاد حسینی گفتند ادعای اینکه حق زنان داده میشود هست و آن هم به عنوان نیمی از پیکر جامعه ولی اینکه حتا تا خمس و تا سدس هم داده نمیشود بحثی است. فکر میکنم بستری برای این گفتمان ها باید اول مساعد شود و من تاکید روی جنیش های متحد زنان در سیاست و سیاست گذاری دارم. 01

11 نوید مشعوف: پس از اینکه صفویان در هرات جایازین شدند تقریبا هرات از این سرزمین رخت بست. این تا زمان آقای مشعل غوری ادامه پیدا کرد. دو صد و سی صد سال هرات آن هنری را که باید داشته باشد ندارد. هناامی که صفویان پیروز میشود استاد کمال الدین بهزاد با تمام هنرمندان دوره را با خود میبرند به تبریز و هنر وارد مرز امروزی ایران میشود. هنر پس از آن از جایااه خاص خود افتاده است. اینکه چرا رنسانس در اروپا به اوج میرسد و اینجا افت میکند دلیلش همین است. نشست کاری دوم: هرات سیاست مداران ادبیات و سیاست بررسی های موردی گرداننده: سهیال عرفانی رئیس دانشکده ژورنالیزم دانشااه هرات سخنرانان: دکتر داوود منیر استاد دانشااه دکتر پرویز آرزو استاد دانشااه نوریه نورزاده رئیس دانشکده ادبیات دانشااه کهکشان شرق مقدمه خانم سهیال عرفانی ادبیات و عشق مردم هرات به آن موجب شده تا هرات تبلور ادبیانهی سیاست باشد. روحیه صلح طلبی و ذوق فراگیری دانش و بخصوص ادبیات از ویژگی های از ویژگی های فرهنای مردم هرات است. مردم هرات عملکرد دولت را چه از درون و چه از بیرون به نقد و تحلیل میایرند. و به نوعی عقالنیت ادبیانهی سیاسی را خلق میکنند. با آن هم میبینیم که هنوز هرات و هراتیان سیاست مدار ادیب مورد بی مهری حکومت مرکزی قرار گرفته اند. تا دیده شود که این کنفرانس ها چاونه میتواند جایااه هرات به تثبیت کند دکتر داوود منیر استاد دانشگاه. ادبیات دوره تیموریان یکی از نکاتی که همیشه مطرح است این است که ما چنان به ادبیات پرداختیم و سیاست را فراموش کرده ایم که امروز در سیاست معاصر افغانتسان هیچ جایااهی نداریم. اما در آنطرف بین سیاست مداران هرات کمتر کسی است که اشراف به ادبیات نداشته باشد و در آن زمینه عالقه مند نباشد. این به آن وابسته است که ما ادبیات و سیاست را از چه زاویه ای ببینیم. اگر قرار باشد که بر روی سیاست تمرکز کنیم شاید 00

12 بتوان گفت که نه در گذشته و نه حال ادبیات سیاسی داشته ایم. اما اگر ادبیات را متمرکز شویم از گذشته دور تا کنون محتوای ادبیات با سیاست بسیار همخوانی داشته است. از دو منور به ادبیات میبینیم. یکی از نااه ایماژ گرایی. ادبیات به گونه ای هنر کارش فقط زیبایی باشد. یا اینکه ادبیات باید مفید و موثر باشد که عبارت است هوده گرایی است. ادبیات هرات به شدت هوده گراست. یک وجه حماسی ادبیات. و دیاری وجه تعلیمی آن که هر دو در سیاست برجسته است. وظیفه هنر را باید چنان بیان کنیم که هم حق ایماژگرایی آن ادا شود و هم حق هوده گرایی آن. بنا ما کمتر ادبیاتی را میبینیم که بدون سیاست باشد که ادیبان به زبان زیبا بیان کرده باشند. پس اگر دانش سیاسی با زبانی زیبا و صورتی زیبا بیان شود بسیار مهم و ارزنده خواهد بود. نکات متعددی در این زمینه است. ادبیات چکیده فرهنگ و تاریخ. چشم انداز سیاست از نااه ادبیات من فکر میکنم ادبیات را ما میتوانیم از دو رهاذر با سیاست پیوند بدهیم. یکی اینکه ادبیات به عنوان آموزش اخالقی. ادبیات پیوندی با مسائل اجتماعی و سیاسی دارد. این امر از زمان افالتون در ادبیات راه یافته است. چنانچه ادبیات تاثیری بر جامعه و اخالق داشته است. کوشش مشترک شاهان برای اعتالی فرهنگ است. در دوره تیموریان ما بیش از دوازده نفر داریم که شاعر هستند. بیرون شدن شعر از حوزه دربار یکی از نکاتی است که در دوره تیموریان است. تغییر اخالق شاهان یکی از پیامدهای ادبیات است. رابطه شاهان و شاعران نکته ی برجسته ای است. در گذشته شاعران فرمانبردار بودند. اما موالنا جامی این رابطه را تقریبا به هم میریزد. رابطه شاهان و شاعران بیشتر رابطه دوستی را به وجود می آورند. امیر علی شیر نوایی یکی از خدماذاران برای مردم است که به دستور موالنا جامی این کار را میکند. موالنای جامی میاوید که گفتاو یکی از مهمترین راه حل های مشکالت است. در نتیجه اینکه اگر خواسته باشیم تاثیر مکتب ادبی را بیان کنیم اول باید زاویه دید خویش را کمی وسیع تر سازیم. سیاست به مفهوم بزرگتر و کالنتری باید دید. الاوهای که مطرح میشود و پیوند آن مسائل اجتماعی. بحث رابطه شاعران و شاهان. و در نهایت یک سلسله از مولفه های که تسامحاتی را در فرهنگ سیاسی و سیاست فرهنای دارد میتوان گفت که ادبیات نقش عمده ای در سیاست این دوره داشته است. خانم نوریه نورزاده. ادبیات و سیاست مطالعه موردی ادبیات موالنا جامی سوال هایی که در این مقاله مطرح شده است و به دنبال جواب به آنها بوده ام. میزان ارزشی ادبیات در پیوند و پذیرش زندگی سیاست یا وازدگی آن است چه عواملی موالنا جامی را مرجع سیاست گذاری قرار داده است و سوم اینکه اثر وجودی ادبیات موالنا جامی چه نسبتی با سیاست دوران خودش دارد سه عامل تاثیر گذار: ادبیات دین و اخالق در مرجع قرار دادن شخصیت ها تاثیر داشته ممکن موالنا جامی با تصاحب این سه عامل توانسته موقف سیاسی و اجتماعی بلندی را بدست آورد. بحث پیوند بین ادبیات و سیاست از زمان افالتون تا کنون مطرح شده است. گروهی با جدایی سیاست از امر سیاسی ادبیات را در حوزه امر سیاسی قرار داده اند. اما باید گفت که واقعیت های جامعه از طریق ادبیات به گونه غیر مستقیم بیان میشود. بدون دست کاری ها و منفعت طلبی ها به گونه ای غیر مستقیم مطرح میشود. در پهلوی اینکه محتوای سیاسی میتواند ارزشی به ادبیات بدهد ادبیات هم میتواند بر قوت و نفوذ سیاست نقش داشته باشد. یکی از نکاتی که گفته میشود این است که هناامی که ادبیات و هنر به غرضی مطرح میشود از ارزش آن کاسته میشود. مثال میاویند هنر برای هنر و زیبایی فقط خوب است. اما ادبیات قابلیت مطرح کردن زیبایی و محتوای سیاسی است. زمانی که ادبیات و هنر برای سیاست استفاده میشود از ارزش آن کاسته نمیشود. بلکه ادبیات قابلیت این را دارد. موالنا جامی سیاست را با ادبیات پیوند میدهد و ادبیات را برای اصالح جامعه یا در خدمت اصالح جامعه قرار میدهد. وی وضعیت اجتماعی مردم را از طریق شعر بیان میکند. وی برای حاکم حد و حدود تعیین میکند. سه عامل به اینکه موالنا جرات دارد که حد و حدود برای حاکم تعیین کند عبارت از دین ادبیات و اخالق است. یکی از نکات دیاری که موالنا جامی بیان کرده است بحث حکومت داری است. نااهی را که موالنا به حکومت داری دارد نااهی کالسیک است. یعنی هر بحث حکومتی در موافقت با اصول دین باشد که این خالف سیاست های جدید است. هناامی که جامی نامه ای به دربار میفرستد دربار به نامهی جامی جواب میفرستاده و میافته که نکات اجرا خواهد شد. وی چهارده نامه به سلطالن حسین بایغرا فرستاده و بیست و سه نامه دیار به درباریان دیار. وی نوریه هایی را برای نوم اجتماعی در نامه های خود مینوشته است. موالنا جامی در پی فروپاشی نوام حکومتی نیست و بلکه وی در پی اصالح است. 02

13 سخنران سوم: دکتر پرویز آرزو انزوای سیاسی هرات با تاملی بر نقش جنرای عبدالقادر در سیاست دکتر آرزو صحبت خویش را در سه بخش ارائه کرد. بخش اول مقدمه بخش دوم در مورد انزوای سیاسی هرات و بخش سوم نیز نااهی است به جنرال عبدالقادر. من چاره ای ندارم جز اینکه در اول به بعضی از آمار توسل جویم. تا اینکه باوییم چرا نارانی ما در مورد هرات بجا است. هرات هم از نااه جمعیت و هم از نااه مساحت والیت دوم افغانستان است. این والیت چیزی بیش از سه میلیون جمعیت دارد. جمعیت هرات جمعیت بسیار جوانی است. بزرگترین گروه سنی بین ساله اند. دومین گروه سنی بین ساله اند. نرخ سواد بسیار باال است. حدود ۱3 درصد از جوانان ما مکتب رو یا مشغول تحصیل اند. دوستان عزیز میدانند که یکی از منابع عاید افغانستان است. این والیت نیز لقب پایتخت فرهنای افغانستان را دارد که لقب زیبنده ای است. این والیت به دلیل همسایای با کشورهایی زیر زره بین های امنیتی است. اما با توجه به همه اینها هرات تبدیل شده است به یک پارادوکس. یک پارادوکس در نوام افغانستان. چرا با همه این بزرگی که هرات دارد هنوز توجه الزم برای هرات صورت نمیایرد آیا این انزوای سیاسی هرات ریشته تاریخی دارد یا خیر که متاسفانه دارد. واقعیت امر این است که در تاریخ معاصر افغانستان هرات و هراتی ها هیچ گاه در جایااه نخست مدیریتی افغانستان قرار نارفتند و از همه مهمتر اینکه ما اصال ادعایی در این زمینه نداشته ایم. احمد شاه ابدالی زاده و پرورش یافته این شهر با وجود اینکه خاستااه اینها هرات بود هرگز این خاستااه زمینه ای نشد که هرات جایااهی در عرصه سیاسی افغانستان داشته باشد. با وجود آن در چند دوره مهم افغانستان از جمله در دوره های مشروطه خواهی در دوره اصالحات سیاسی شاه محمود خان در دهه دموکراسی عمال هراتی ها حضور فعال در حیات سیاسی افغانستان ندارند. هیچ حاکمی که به هرات آمده است هراتی نبوده است. بعد از هفت ثور بعضی اتفاقات افتاد و بعضی از سدها و موانع برداشته شد. به خصوص در جریان مقاومت و جهاد افغانستان شخصیت هایی ظهور کردند. اما اینها هیچ کدام مدعی رهبری نبودند. در دوره طالبان نیز یک هراتی در راس قدرت بود که عبدالمنان نیازی داشتیم. در دوران معاصر یک نفر فرصت استثنایی را برای در راس قرار گرفتن داشت او کسی بود بنام جنرال عبدالقادر. در جریان انتخاب جنرال قادر برای رفتن به کابل به منوور تحصیالت نوامی در خانه ایشان ماتمی به وجود آمد. این نکته بسیار مهم است که واگرایی را به جایی همارایی نشان میدهد. امروزه مساله همارایی در سطح جهانی نیز نکته بسیار مهمی است. در کنار این چیزی به نام همارایی ملی بسیار مهم است. روایت دیار که میخواهم ذکر کنم روایتی از تبعیض برعلیه هراتی ها است. این روایت ایناونه است: کوتاه سخن اینکه صنف دوم را هم پشت سر گذاشتیم و سال سوم رسیدیم بهار بود. برج ثور. هیاتی از آمریکا آمد قرار بود کسانی از بین ما برای تحصیل در آمریکا انتخاب شوند. معاینات صحی را انجام دادند. معاینات صحی را انجام دادند. شانزده از شصت نفر سالم بودیم. در بین آن شانزده نفر دو نفر از هرات بودند. من و فضل احمد. یک نفر هم از فراه بود. ما شانزده نفر را برای معاینات صحی به عربستان بردند گفتند برای یک معاینه دیار باید به بیروت برویم. امریکایی ها در آنجا پایااه نوامی داشتند. ما را برای یک هفته ده روز به بیروت بردند معاینات چشم را آنجا انجام دادیم. به ما گفتند که شما سالم هستید. به کابل برگشتیم و به وزارت دفاع رفتیم. نورمحمد ارسال رئیس روابط خارجه وزارت دفاع بود. من به دفتر او رفتم و گفتم ما اماده هستیم... خان محمد ما را به صف ایستاد کرد و از من پرسید خوب بچیم از کجا هستی گفتم از هرات. پس از آن نورمحمد ارسال نام دوزاده نفر از شانزده نفر را خواند نام من و سه نفر دیار را نخواند. اگر جنرال قادر در آن فرصت به آمریکا عازم میشد این اتفاق هفت ثور نمی افتاد. مواردی این چنینی که برای هرات و هراتی ها اتفاق افتاده باشد بسیار زیاد است. جنرال قادر به عنوان رهبر شورای عالی انقالبی هفت ثور برای یک ماه بود. با وجود این هیچ نوع ادعایی برای رهبر ماندن را ندارد. بارها از او پرسیدم که چرا ایناونه بود او جواب داد که در آن زمان سایر رهبران آدرس و نشانی قومی داشتند و جنرال قادر نشانی قومی نداشت. در نتیجه اینکه مساله واگرایی یک موضوع کلی در افغانستان است. دوم محافوه کاری هراتی ها است. بخشی از انزوای سیاسی هرات خود خواسته است. سوم آرمان خواهی تعدادی از هراتی ها است. فقدان نشانی قومی برای تبارز و بقا. به باور من مهمترین نشانی برای تبارز ما نشانی است به نام هرات. الاوی بسیار کوچک اما بسیار موفق از افغانستان کوچک است. 03

14 پرسش و پاسخ: سوال علی احمد کاوه: چقدر نفس قومیت و قوم گرایی باعث واگرایی هراتی ها شده است فصیحی: ما چه میتوانیم بکنیم تا عقبه های سیاسی را قوی کنیم. و چاونه میتوانیم بر سیاست از این فاصله دور تاثیرگذار باشیم منیر آقای سید اشرف سادات از آقای آرزو: فقدان پیوستای سیاسی بیشتر به مردم بر میاردد یا به چهره های سیاسی آیا مردم نمیخواهند در زیر چتر منسجم سیاسی جمع شوند یا چهره های سیاسی نخواستند زیر یک چتر قرار بایرند جواب آرزو: هرات شهر بسیار جالبی است. تمام موروف این شهر در فاصله ای بسیار کوتاه خود را جزیی از این شهر میپندارد. من با اطمینان به شما میاویم که تعداد زیادی از دوستان این جمع اصیل هراتی نیستند. از لحاظ تاریخی در نتیجه رویدادهایی که اتفاق افتاد هراتی ها قتل عام شدند. هر کس به این شهر می آید بعد از مدتی افتخار میکند به اینکه در این شهر است. حتا تعدادی از طالبان هراتی شده اند. به تصور من این از جمله حسن هرات است. بنا از این حسن هرات به عنوان یک نشانی خود استفاده نشده است. در طول هفده سال گذشته روند همارایی که باید شروع میشد در افغانستان از این استفاده نشد. وگر نه میتوانست این فرصت خوبی باشد. هراتی رفت به کابل و فراموش شد. اجازه بدهید که صریح باویم. عده ای فکر میکردند که با پسوندهای قومی زی میتوانند به چیزی برسند که این اتفاق نیوفتاد. عده ای هم فکر میکردند که با تاجیک های شمالی میتوانند یکجا شوند که این اتفاق نیز نیوفتاد. نه تاجیک شمالی تاجیک هراتی را به عنوان همکار پذیرفت و نه پشتون غیر هراتی پشتون هراتی را پذیرفت. بنا این درس بسیار خوبی است که ما هرات را به عنوان افغانستان کوچک شهروند محور و به عنوان نشانی خود برگزینیم. جواب منیر: به نور من این نیاز به یک آسیب شناسی اجتماعی سیاسی دارد. اما به صورت کلی چند نکته را میشود مطرح کرد: اول اینکه ما باید به دور یک محور بزرگ جمع شویم. یک مدت هرات و هراتی گفتیم. یک مدت حوزه مطرح شد. و نسخه دیار هم میتواند شهروند محوری باشد. نکته دوم اینکه ما باید مقداری انعطاف پذیری را نشان دهیم و این روحیه و نوع نااهی که داریم تجدید نور کنیم. آرمانارایی بیش از حد. مطلق گرایی بیش از حد. ما همیشه یا صد را میخواهیم یا صفر. ما نود را حتا اعتنا نمیکنیم. از شخصیت های خود توقع داریم که پیامبرگونه برخورد کند. نکته بعدی قانونارایی است. قانون را ما میسازیم و این وحی منزل نیست. بحث دیار تساهل و تسامح است. ما بیش از حد منتقدیم. ما در پهلوی انتقاد باید راه حل نیز داشته باشیم. در پهلوی نقد اگر طرح و برنامه داشته باشیم شاید بتواند کمک بکند. بیش از حد اخالق گرایی. دید ما نسبت به اخالق باید تغییر کند. وقتی که می گویند ادمی سیاسی فکر میکنی که هیچ ارزشی در وجود او نیست. گویا سیاست یک بوی مشمئز کننده ای دارد که به ما خوش نمیخورد. ما باید این کدهای ذهنی را تغییر دهیم تا به چیزهایی که میخواهیم دست یابیم. 04

15 نشست کاری سوم: هرات انزوای سیاسی و هویت اقتصادی گرداننده: ناهید احمدی فرید نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان سخنرانان: حبیب الرحمن پدرام عضو شورای والیتی هرات وحید مرزبان کارمند ریاست ارتباطات خارجه در هرات آقای یعقوب مشعوف نویسنده و پژوهشار منورشاه بهادری نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان ناهید احمدی فرید بانو فرید سخنان مقدماتی خود را با نااهی کلی به مساله انزوای سیاسی هرات شروع کرد و سپس به موضوع اقتصادی و رفتارهای سیاسی پرداخت. ما به اندازه کافی در مورد چالش های انزوای سیاسی هرات چه راه هایی وچود دارد تا ما از انزوای سیاسی هرات امروز بیرون شویم. چطور بتوانیم پویش سیاسی هرات را تجزیه و تحلیل بکنیم. چاونه رفتارهای سیاسی هراتیان را بررسی کنیم. هراتی هایی امروز در قرن بیست و یکم دنباله رو و منفعل رفتار میکنند. هراتی که عمال پیش قراول تولید دانش سیاست و اقتصاد بود امروزه چرا به این وضع دچار شده است سخنرانی حبیب الرحمن پدرام آقای پدرام سخنان خود را با نااهی تاریخی به هرات آغاز کرد و پس از آن به شرایط انزوای سیاسی امروزین هرات پرداخت. روزگاری سرزمین خراسان چهار ستون داشت: هرات بلخ مرو و نیشاپور. و هرات دل خراسان بود. سکندر مقدونی هناامی که در 331 قبل از میالد هریوا را میاشاید در آن زمان شهربان هرات یا هریوا مقاوت میکند و به همین جرم به دست سکندر کشته میشود و بسیاری از مردمان هرات نیز. یک مقطع تاریخی را ما جا زدیم. اما اکنون شهر هری رود را چه شده است کسانی که از هراات نمایندگی کردند به هرات تعهد نداشتنند. هراتی هایی که از پله ای به نام هرات گذشتند بعدا دیار به هرات نااه نکردند. فکر کردند دیار تمام شده و یکی از 05

16 رهبران تراز اول مملکت شده اند. ما در هرات سه نسل رهبر داریم. نسل اول: فرماندهان کاریزماتیک شرایط انقالب. این نسل که اسماعیل خان تنها بازمانده آن است در میدان جنگ و جهاد قهرمان شدند. و امید هرات در میدان قدرت بودند. اما در میدان سیاست به راحتی کنار زده شدند. نسل دوم رهبران پس از امیر در دوره پس از طالبان است. این نسل از رهبران در فضای آزادی که در حکومت کرزی به وجود آمده بود رشد کردند. اما این رهبران نیز نتوانستند و در معادالت قدرت به راحتی گم شدند. و نسل سوم رهبران جوانی است که تازه به میدان آمده اند. دلیلی بعدی عدم هماهنای بین صاحبان قلم و سیاسیون هرات است. خمینی مثالی است از اینکه چاونه همه اقشار جامعه ایران یکدست شدند برای پیروزی انقالب. دنباله روی هراتی ها و رهبران هراتی. ما دنباله رو بوده ایم. بخشی دنبال شمالی ها رفتیم. بخشی دنبال مشرقی ها بخشی دنبال جنوبی ها. و رهبران محلی ما در مصرف کردن بسیار خسیس بودند. در شرایط کنونی هر کس برای نان کاری میکند. این موجب شد که بسیاری از جوانان چیز فهم بروند به دنبال رهبرانی غیر از رهبران محلی. چهارم تقسیم شدن هرات نشینان در حوزه های خورد و ریزه. هویت کالنی به نام هرات مقدم بر هویت افغان ما و مقدم بر هویت مسلمان بودن ما است. ما این هویت را فراموش کرده ایم و تقسیم شدیم به هویت های خورد و ریزه. پنجم: عدم توجه به هویت اقتصادی هرات. و دلیل آخر اینکه شکل نارفتن یک گفتمان متحد هراتی بر محوریت هرات. نه در محل و نه در مرکز. هیچ ملتی از بیرون مغلوب نخواهد شد مار اینکه از درون به فساد گراییده باشد)نقل قول(. و ما همان ملی سرخپوستیم که از بیرون مغلوب شدیم و بخش اعوم این مشکل در درون خود مان است. سخنرانی یعقوب مشعوف آقای مشعوف سخنان خود را با تمرکزی بر سخنران های قبل از خود و توجه ویژه به آمارهای اقتصادی هرات شروع کرد. هرات با نفوس رسمی 0 میلیون و ۲11 هزار نفر و آمار غیر رسمی بیش از سه میلیون نفر را در خود جای داده است. هرات دارای 53۳3 فیصد اراضی هموار میباشد. که از دیدگاه اقتصادی برتری ظرفیت تولیدی را در هم ردیفی با قوای بشری و سرمایه را میتواند داشته باشد. هرات از نااه شهری دومین والیت افغانستان و عرصه ای برای صنعت و تجارت است. ویژگی های خاص اقتصادی هرات. یک: قرار گرفتن هرات بین دو مرز بین المللی. بنادر تورغوندی و اسالم قلعه. انقال مال التجاره به کشورهای آسیای میانه و برعکس. نقطه اتصال آسیا از طریق خط الجورد. از طریق ترکمنستان به گرجستان ترکیه و اروپا. فرصت های اقتصادی: عواید گمرک هرات از سال 0380 تا 0315 برابر با 022 میلیارد افغانی است. دوم مستوفیت والیت هرات. این نهاد بین این سالها 008 میلیارد و 4۲3 میلیون افغانی درامد داشته است. سکتور زراعت مجموعا 303 هزار هکتار زمین را به صورت دیمی و آبی زیر کشت دارد که 240 هزار هکتار آن آبی و متباقی دیمی هست. مثال هرات از منابع آبی خود در سال 0311 حدود 218 هزار تن محصول برداشت نموده است. نساجی هرات یکی دیار از این فرصت ها است. فرصت اقتصادی دیار هرات فابریکه سیمان این والیت است. و فرصت دیار شرکت پخته هرات است. وضعیت آفتابی هرات و بادهای صد و بیست روزه هرات نیز میتواند در راستای انکشاف اقتصادی کمک کننده باشد که کارهایی نیز در این زمینه به راه افتاده است. شهرک صنعتی هرات نیز یکی از مهمترین بنیادهای اقتصادی هرات است. این شهرک در 0382 تاسیس شده که 4۳5 کیلومتر طول دارد و 0۳5 کیلومتر عرض آن است. که همین فعال 081 کارخانه فعال دارد. نداشتن توجه به صنعت هرات نداشتن سیاست پولی درست از طرف دولت افغانستان از جمله نکات عدم توجه است. نبود برق عدم توازن گمرکی. کمبود پروژه های انکشافی است. نبود زمین به تقاضای سرمایه گذاران. نبود بانک انکشاف زراعتی است. و نبود سیاست قوی از صنعت از جمله مشکالت مهم است. در نتیجه هرات بنا به تولیدات و عایداتی که از گمرکات خویش دارد بین فیصد کل بودجه افغانستان را تکمیل میکند که میشود هرات را به مقایسه دیار والیات مرکز خوبی در حوزه توسعه اقتصادی دانست. اما با وجود این ارقام توجه سیاست گذاران به طرف هرات کمتر به چشم میخورد. چنانچه با وجود این که هرات دومین والیت از نااه نفوس و اقتصاد است در حدود نه میلیارد افغانی بودجه اختصاصی دارد. که آن هم نور به کم توجهی حکومت محلی به مصرف نمیرسد. 0۱

17 سخنران سوم: وحید مرزبان. متغیرهای تاثیر گذار بر انزوای سیاسی هرات پس از طالبان. به صورت عمده روی دو بخش صحبت خواهم کرد. یکی متغیرهای موثر روی انزوای سیاسی هرات به طور مشخص پس از رژیم طالبان. در بخش نهایی نیز راهکارهایی را برای بیرون رفت از وضعیت کنونی ارایه میکنم. در پنج متغیر انزوای سیاسی هرات را به طور خالصه ارایه میکنم. نخست متغیر تاریخی: پس از اینکه دورانی به نام بازی بزرگ در منطقه وجود دارد هرات به عنوان یک منطقه استراتژیک بیش از دو و نیم دهه مورد بحث و گفتاوهای قدرهای وقت بود. یعنی روسیه و بریتانیا. پس از کشمکش های ایران در منطقه بریتانیا میخواهد که ایران جز افغانتسان باشد. رویارویی روسیه و انالیس منجر به دخیل شدن هرات در جنگ میشود. در عهدنامه 0858 دولت ایران مجبور میشود تا از هرات نیروهای خود را بیرون کند. هرات در چهار دهه گذشته برای حزب جمعیت به عنوان یک پایه اساسی وجود داشته است. ایا هرات از طرف بزرگان حزب جمعیت مورد خوش مهری قرار گرفته است متاسفانه پاسخ منفی است. از طرف دیار تعصب گرایی آمیخته با مساله قومیت بوده است. کنفرانس بن و نقش سمبولیک هرات در آن. در زمان کنفرانس هرات مانند سابق نقش سمبولیک دارد. نماینده هرات آن توانایی را ندارد تا از خواسته های هرات در کنفرانس بن موضع بایرد. استقاللیت حکومتی متغیر بعدی است. هرات در صد سال گذشته همواره به دنبال استقالل طلبی بوده است. متغیر جغرافیایی. قرار گرفتن هرات در جایااه پیرامونی افغانستان یکی نکات است. به هر اندازه که از مرکز قدرت دور باشیم کمتر در قدرت سهم خواهیم داشت. متغیر بعدی متغیر اقتصادی است. بدون پشتوانه اقتصادی بدون شک نمیتوانیم نقش خوبی را در سیاست بازی بکنیم. در 05 گذشته تاجری را نمیتوان یافت که برای آینده سیاسی هرات کاری را کرده باشد. در متغیر تاریخی به دنبال نوستالژی های تاریخی بوده ایم. شکاف قومی در هرات نیز فعال است. از پانزده سال به این طرف حکومت های مرکزی خواسته اند اقوامی که در هرات زندگی میکنند وابسته به آنها باشد. منافع دولت مردان همیشه ایجاب کرده است تا از هرات به عنوان یک بانک رای استفاده کنند. نسل گذشته نسلی است که متاثر از پیرگرایی بوده است. نسل امروز به دنبال افقی جدید است که هنوز رقم نخورده است. متغیر سیاسی نیز یکی دیار از متغیرها است. رسیدن به قدرت همیشه از در زور و نمایش زور بوده است. هراتی ها همیشه نرم خو بوده اند پس با نرم خویی همیشه میبازند. حضور یا عدم حضور اسماعیل خان در هرات متاسفانه سبب انفعال سیاسی هراتیان شده است. نبود زعامت سیاسی واحد در هرات نیز مهم است. حکومت مرکزی در طول 05 سال گذشته نااه هرات ستیزانه داشته است. ناکافی بودن بودجه انکشافی برای هرات. نوام مترکز اداری با فاصله ای که هرات با مرکز دارد باعث شده که هرات را از عرصه سیاسی دور ناه دارند. راهکارها: تغییر نوام. من به عنوان جوان هراتی دوست دارم که نوام افغانستان در آینده نوام فدرالی باشد. تالش برای توسعه سیاسی در هرات. ایجاد اجماع و وحدت سیاسی در هرات. نخباان سیاسی فکری و ثروت باید در یک خط قرار بایرند. رشد کادرهای سیاسی و تولید رهبر. و پایان دادن به دنباله روی در هرات و هراتیان. سخنران سوم: منورشاه بهادری عضو مجلس نمایندگان چرا ما امروز در جایااهی قرار گرفته ایم که هرات یا هراتی ها در اریکه قدرت افغانستان بسیار کم رنگ هستند این که در گذشته چه کسی چه کرده است هماناونه انسان هایی بوده اند. ما نیز باید همان گونه باشیم. گذشته که گذشت. الاو برداری کنیم. بیایید ببینیم چرا اینجا رسیده ایم دلیل اش این است که ما همدیار پذیری نداریم. هرگز نشده که یک هراتی بیاید و در کنار هراتی دیار ایستاده شود. همیشه این حرفها بوده است. ضعیف ترین فرد هراتی در مرکز قوی ترین است. اما ما در اینجا همیشه به گروه ها به سمت ها و به سویی حرکت کرده ایم. در انتخابات افغانستان حتا مردم هرات حاضر بودند بخاطر اشرف غنی و عبداهلل یکدیار را از بین ببرند. پشتون هرات را پشتون قبول ندارند و تاجیک هرات را تاجیک. ما در نقطه اول باید خود را هراتی بدانیم. دوم اینکه ما شخصیت سازی نکرده ایم. ما از اینکه جایااه ما گرفته شود ترسیده ایم. هر گاه ما به معنای واقعی کلمه دست یکدیار را گرفتیم میتوانیم کاری کنیم. دوم اینکه چرا حکومت در مقابل این کار را میکند حکومت ما را شناخته است. دیده است که ما بی اتفاقیم و از ما سو استفاده کرده است. این کشور نتوانسته است مولفه های حکومت داری را بسازد اما قوانین سر ما تطبیق میشود. ما هم همیشه بردبار بوده ایم و گوش کرده ایم. ما باید با کتله عویمی حرکت های مدنی خود را شروع کنیم. ما هم جز این افغانستان هستیم. نفوس ده فیصدی این کشور را تشکیل میدهیم. هرات متشکل از اقوام مختلف است. هیچ قومی به تنهایی نمیتواند در افغانستان حکومت کند. ما در هرات زندگی میکنیم. هر کسی که در هرات زندگی میکند میتواند هراتی 0۲

18 باشد. بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که دست یکدیار را بایریم. اولین چیزی که باید باوییم هرات است. باید اول هرات را احیا کنیم. سپس حرکت مدنی داشته باشیم و نااهی قومی را از بین ببریم. پرسش و پاسخ مریم جامی: سوال از آقای بهادری: شما چه حرکتی کرده اید چرا با وجودی که ما در هرات ظرفیت داریم ریاست های بزرگ دست غیر هراتی ها باشد آقای خطیبی: آقای مشعوف: با ظرفیت اقتصادی هرات چرا سیاست مداران در تاریخ به این نکته توجه نکرده اند آقای صالحی: آیا نخباان جمع میشوند تا توده ها را جمع کنند یا باید توده به دنبال نخبه ها باردند از آقای بهادری. خانم نفس گل جامی: چقدر ما میتوانیم باور کنیم که صدای ما به طول کامل شنیده میشود آقای بهادری. آقای بهادری: جواب خود را از آخر شروع میکنم. شما از امضا به دست وزیر داده اید. ما به پیش شما بودیم شما چی وقت به دست ما دادید که ما انجام ندادیم. وکیل های هرات کامل در خدمت شماست. شما حداقل صدای خود را به ما برسانید تا ما انجام دهیم. شما میتوانید حتا دیدگاه های خود را در مورد انکشاف اقتصادی با ما شریک بسازید. بودجه وقتی که تصویب میشود وجه قانونی دارد و هر نهاد نیاز دارد تا آنرا مطابق با قانون مصرف کند. ما وظیفه نوارت مصرف بودجه را داریم. وزرایی که نتواند مصرف کند ما آنها را میخواهیم. اما در قسمت بودجه والیتی شورای والیتی است. شورای والیتی در این زمینه تاثیرگذار نبوده است. نوارت از بودجه کار شورای والیتی است. ما ربع وار نتیجه را داشته ایم. ما در هر ربع نمیتوانیم که وزیر را استیضاح کنیم. در مورد بست های هرات این است که برای این بست ها عدم اتحاد وجود دارد. چند نفر میاید برای اینکه این ریاست را بدهیم و چند نفر میاید و میاوید که این ریاست را ندهیم. ما اتحاد نداریم. ده تا هراتی میاویند خوب ده تای دیار میاویند خراب. ما وکیل ها همه جمع هستیم. مشکلی نداریم. جلو حرف های شما را نمیتوانیم بایریم. ما هم راهکار میدهیم شما هم راهکار بدهید. راهکار بدهید که ما انجام بدهیم. درد ما همه یکی است. گاهی فکر میکنید که ما در خانه های خود هستیم و دنبال معامله هستیم. وکالی هرات در هیچ کدام از معامالتی که صورت میایرد شریک نیست. پدرام: حرف بر سر این نکته زیاد پیچید که ما چرا متفرقیم. تا زمانی که ما از هویت های خرد و ریزه جدا نشده و زیر چتر هویتی به نام هراتی یکجا نشویم آش همین است و کاسه همین. ما وقتی که در روبروی جمعی قرار میایریم که از طیف های مختلف است حرفهای ملی و خیلی شیرین میزنیم. اما وقتی که جمع های خودی است ما میرویم در راه های قومی خود. تا با خود رو راست نباشیم نمیتوانیم به جایی برسیم. مساله بعدی در مورد نخبه گرایی است که به ابتذال رسیده ایم. ما نخبه گرایی در افغانستان نداریم. اینکه ما چند تایی خود را به عنوان نخبه داریم بماند. اما در سطح سیاست های نوام و دولت ما چیزی به نام نخبه گرایی نداریم. استثنایی اگر است بر مبنای اتفاق بوده است نه نخبه گرایی. شورای والیتی صدای دهل است. صدای دهل از دور خوش است. 11۳1 درصد وظیفه شورای والیتی حرف زدن است. مهمترین وظیفه ما این است که ما به مردم حرف بزنیم. حرف مردم را به دولت و از دولت را به مردم برسانیم. من به عنوان یک عضو شورای والیتی دادخواهی خود را بعد از سه سال کرده ام. اما اینکه چه نتیجه ای داده است دیار وظیفه خودمان نیست. در مورد ریاست اینکه باید کار به اهل آن سپرده شود. تا کار به اهل ان سپرده نشود کار به درستی پیش نمیرود. در مورد بودجه اینکه شورای والیتی متاسفانه در بودجه هیچ صالحیتی ندارد. این بودجه همیشه از طرف اقتصاد جور میشود و ما صالحیت این را نداریم که در مورد پروژه ها حرفی بزنیم و تادیلی بیاوریم. پروژه ها همه مشخص است و معلوم است که به کجا میرود. پروژه هایی که تعیین میشود شورای والیتی صالحیتی ندارد که آنرا تغییر دهد. ملتی که تاریخ نمیخواند باید تمام تاریخ را تجربه کند. ما باید تاریخ بخوانیم. اگر یک هویت گرابهایی داشته باشیم که بشود به آن فخر کرد پس باید بخوانیم. اما مثل عرب ها در تاریخ نمانیم. تاریخ بخوانیم چون تاریخ برای درس است. 08

19 مشعوف: به نور من کال صنعت در افغنستان برای خود جای پایی پیدا نکرده است. در ابتدای امر مربوط به وزارت معادن بود باز برای پیشرفت ریاست آی اس آ را ساختند. سپس گفتند که نتیجه اش منفی است. و از بین بردند. سپس آن را به وزارت تجارت سپردند. اتاق صنعت نیز از جمله فرمان های رییس جمهور است. بحث هرات نیز باز هم بر میاردد به مسایل خود ما. در شبه دموکراسی ما مجبوریم از طریق وکالی خود حرف خود را به باال برسانیم. در نوامی که وکیل از وزیر بنالد و وزیر از وکیل بنالد و رییس جمهور از هر دو بنالد ما باید سکوت داشته باشیم. جمع بندی ناهید احمدی فرید آقای پدرام مقطع تاریخی را شروع بحث خود گرفتند. دالیلی را از خارجی تا داخلی در مورد هرات بیان کردند. نسل های رهبران را به خوبی تقسیم بندی کردند. آقای مشعوف در مورد سیاست های اقتصادی صحبت کردند. جناب مرزبان به صورت علمی متغیرهای موثر بر انزوای سیاسی هرات را بررسی کردند. تقسیم مردم به احزاب و قومیت ها و عدم توانایی ما برای تبارز در کنفرانس بن. متغیر جغرافیایی و متغیر سیاسی را مطرح کردند. متغیر اقتصادی را نیز مطرح کردند. چالش یک تعداد تجار اند که با وجود پولداری نقش مهمی ندارند. جناب بهادری باورمند به این بودند که با بررسی تاریخ باید الاو برداری کنیم. توانایی هراتی ها برازنده است. ما محافوه کار هستیم و میدان را به کسانی دادیم که این محافوه کاری را نداریم. ما باید از هر آدرسی که باشیم هراتی باشیم. اما من نیز میخواهم دخالتی داشته باشم و آن در مورد بودجه. برای اینکه یک پروژه را ما بخواهیم وارد بودجه کنیم جالش های زیادی را با دیار وکال داریم. از بودجه ای که داریم ما در هرات تمام بودجه را نمیتوانند مصرف کنند. خالی کردن بار مسئولیت از دوش خود و انداختن آن به دوش وکال کار درستی نیست. ما باید مسئولیت پذیر باشیم. تمام کارهای ما در مرکز برای اینکه وضعیت زندگی مردم را بهتر کند ضرب صفر میشود. ما باید انتقاد کنیم اما انتقادها باید طوری باشد که کار به جایی ببرد. وظیفه اصلی را جامعه مدنی و رسانه دارند. نشست پایانی: صحبتهای دکتر بهاءالدین بها آقای بها سخنان خود را با توجه به عمده نکاتی که در کنفرانس بیان شد و سپس با سپاساذاری همره ساخت. وی در مورد چیزهایی که به دل دارد باوید. سخنان خود را در مورد شخصیت حکمی والیت هرات بیان کرد. به زعم وی هراتی که هر چه باوییم کافی نیست. صحبت سر مساله هرات است. هرات چه نوع والیتی است چه شهری است ما غم و درد و مشکالتی که هرات دیده و میبیند را آیا متوجه میشویم یا نه و دوای درد آن چیست هرات مهد علم دانش اخالق و همه مسایل است. هرات به نام اکادمی شرق محسوب میشد. دوره های زیادی را از کنش و واکنش گذشتنانده است. هرات نه تنها والیت از والیات افغانستان در عرصه دانش بوده بلکه در عرصه انقالب ها همیشه دست پیش داشته است. هیچ والیت دیاری در انقالب ها پیش قدم از هرات نبوده است. همین چیزها موجب شد که هرات همیشه مورد تنگ نوری دیده شود. همیشه هرات مورد تنگ نوری بوده است. هرات متاسفانه که از مدت از نور افتاده است. آن چیزی که از هرات دولت مرکزی استفاده میکنند آن چیز را به هرات نمیدهند. هرات همیشه نقطه عطفی به مسایل دولت در دولت افغانستان بوده است. نصف کابینه افغانستان هراتی بود. زمانی که شاه محمود خان صدر اعوم به هرات آمد هراتی ها تقاضای باال بردن وضعیت تحصیلی هرات را کردند که در آن جا پس از اینکه شاه محمود به کابل رفت مکتوب رسمی آمد که برای توازن بخشیدن به تمام والیات از پیشرفت هرات در عرصه تحصیلی جلوگیری صورت گیرد. در زمان موجه خلقی ها اولین نهضتی که از شروع شد از هرات بود. با تمام این سر سپردگی ها اما هیچ وقت هرات صدای این را نکشیده است که من از افغانستان نیستم. اما آنها قدر همین مهر و محبت هراتی ها را ندانستند. اگر هرات فدرالی نیست حداقل نیم آن باشد تا بتوانند هراتی ها کاری را انجام دهند. ما باید راهکارهایی را بسازیم که هرات را به چشم کم نبیند. 01

20 جمع بندی: سخنرانی پایانی رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در گفتار درمانی کسانی که مشکل دارند حدود چند ماه آموزش میبینند. مشکالتی مانند اعتیاد خانوادگی و غیره. دو نوع نااه برای این مشکالت وجود دارد. یکی نااه پزشکی است که نسخه میپیچد. مریض ها عالقه مند چنین نسخه هایی اند. نااه گفتار درمانی چیز دیاری بود. اینکه این نااه نسخه پیچ نیست. ما میخواهیم با شما یک گفتاو داشته باشیم. در جریان این گفتاو شما میتوانید مشکل خود را پیدا کنید. بنابراین من از این روش که هم در چارچوب گفتاوهای امنیتی هرات است نیز در این سلسله گفتاوهای هرات و سیاست انتخاب کرده ایم. ما دنبال نسخه پیچی نیستیم. بلکه میخواهیم از دل گفتاوهایی که اینجا انجام میدهیم بتوانیم راه کار را پیدا کنیم. از طریق این خرد جمعی میتوانیم که به راهکار مناسبی برسیم. دست اورد مهم این کنفرانس این است که عده ای از هراتی ها زیر یک چتر جمع شده اند. هر چه قدر این گفتاوها زیاد باشد شاید که عاجل جواب ندهد اما مطمئن باشید که با این گفتاوها خیلی از مشکالت را میتوانیم حل کنیم. نکته دیار اینکه ما فکر میکنیم مشکالت ما از دریچه اخالق گرایی ما است و ما باید نااه اخالق گرایی بیرون شویم و سپس به راه دیاری برویم تا موفق شویم. این نااه ما نیست بلکه نااه ما چیز دیاری است و نااه ما را میتوانید در لوگویی که برای کنفرانس هرات و سیاست انتخاب کرده ایم نیز دریابید. دو الاوی خوب را میتوان از سوئیس که در قلب اروپا است دید. سوئیسی در جریان جنگ های بزرگ بسیار هوشیارانه خود را کنار کشید از جنگ. نمونه دیار عمان است که نخواسته اند خود را در جریان جنگ های ایران و عربستان قرار بدهد. بنا ما به دنبال این هستیم تا به راهی مشترک از دل این گفتاوها برسیم. سپاس از همه شما. 21

21 ضمایم ضمیمۀ 1 برنامه کاری: چهارشنبه ۲۲ قوس 8:45 الی 1:11 ورود میهمانان به سالون گرداننده: بانو سپیده ارباب زاده نشست آغازین کنفرانس 11:15 الی 1:31 مناجات حضرت موالنا )صدا( خوشامدگویی رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سخنران ویژه: انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسالمی افغانستان جلسه اول: هرات و دورههای تاریخی در سیاست گرداننده سخنرانان آقای داوود عرفان استاد دانشااه 1:31 الی 00: بحث آزاد آقای نوید مشعوف استاد دانشااه آقای سید مسعود حسینی استاد دانشااه بانو مریم جامی استاد دانشااه 00:11 الی 00:05 صرف چای جلسه دوم: هرات سیاست مداران ادبیات و سیاست بررسیهای موردی گرداننده سخنرانان بانو سهیال عرفانی رئیس دانشکدهی ژورنالیزم دانشااه هرات 00:05 الی 03: بحث آزاد بانو نوریه نورزاده رئیس دانشکده ادبیات دانشااه کهکشان شرق دکتر داوود منیر استاد دانشااه دکتر پرویز آرزو استاد دانشااه 03:11 الی 04:11 صرف نان چاشت جلسه سوم : گرداننده سخنرانان هرات انزوای سیاسی و هویت اقتصادی بانو ناهید احمدی فرید نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان 04:11 الی 05: بحث آزاد آقای حبیب الرحمن پدرام عضو شورای والیتی`هرات آقای وحید مرزبان کارمند ریاست ارتباط خارجه آقای یعقوب مشعوف نویسنده و پژوهشار آقای منورشاه بهادری نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان 05:31 الی 0۱:11 نشست پایانی و سخنرانی دکتر بهاالدین بها 20

22 ضمیمۀ 2 تصاویر همایش: 22

23 *پایان* تماسباما: انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آدرس کابل: قلعۀ 1 برجه کارته پروان آدرس دفتر هرات: شرق پارک ملکیار جاده مجیدی پستبکس: 5204 پستهخانۀ مرکزی Twitter: twitter.com/aiss_afg Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies 23

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation جمهوری اسالمي افغانستان وزارت مالیه معرفی مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان 1 محتویات محتویات معرفي مشارکت عامه و خصوصي دوران پروژه های مشارکت عامه و حل مشکالت با استفاده از مشارکت خصوصي اهمیت مشارکت عامه

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سری کالس های بازاریابی فروش و CRM مقدمات بازاریابی )1( فروش و www.navidmollaee.com نوید مالیی )مدرس و مشاور بازاریابی فروش و )CRM STEREOTYPING هدف از بازاریابی چیست مورد شناسایی نیازهای برآورده و اجتماعی

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر