The Women’s Veiling Role in Mental Health of the Society and The Confronting Approaches to Misveiling Culture

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "The Women’s Veiling Role in Mental Health of the Society and The Confronting Approaches to Misveiling Culture"

رونوشت

1 نقش حجاب زنان در سالمت روانی اجتماع و راهکارهای مقابله ای با فرهنگ بدحجابی * سحر صفرزاده چكيده زنان هر کشور نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل آینده اند و در عین حال منبع انسانی بالقوه و مهمی در توسعه علمی اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می شوند. بنابراین باید با در نظر گرفتن جایگاهشان در نظام اسالمی و شناخت موقعیت کنونی آنان به گونه ای برنامه ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهای شان مهیا گردد و با کاهش فاصله بین قابلیت های عملی زنان و مردان بسیاری از مشکالت روانی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی حل شده و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع در بهره وری از این پدیده سهیم شوند. یکی از راه های رسیدن به چنین هدفی حفظ حجاب بانوان در اجتماع است. حضور زنان و مردان در جامعه به صورتی که هیچ گونه تحریک و شائبه جنسی با آن همراه نباشد آن جامعه را استوار و مستحکم می کند. در کل عفت ورزی زن و مرد در محیط تحصیل و کار و... زمینه ساز سالمت پیشرفت و تعالی جامعه خواهد شد. در راستای مطالب باال این مقاله سعی دارد با ذکر شواهد و دالیل به تحلیل منطقی اشاعۀ فرهنگ حجاب در بین زنان پرداخته و از این طریق روش های چندی در زمینۀ بهبود جامعه و فضای روانی اجتماع را ارائه نموده و در پایان راهکارهای مقابله ای مناسب با بد حجابی را پیشنهاد نماید. كليد واژگان: حجاب سالمتی روانی اجتماع راهکارهای مقابله ای.»حجابالمرئهانعملحالهاوجمالهاحجاب زن براي طراوت و زيبایي اش مفيدتر می باشد«امام صادق )علیه السالم( مقدمه اینک در مقطع حساسی از زمان قرار داریم و علوم و دانش بشری روز به روز گسترده می شود و بانوان مسلمان باید همراه با تمدن و کاروان علم و دانش حرکت کنند و به هنگام ضرورت در تمام عرصه های علمی * دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

2 زن و فرهنگ 60 اجتماعی سیاسی فرهنگی و حتی اقتصادی حضور فعال داشته باشند. اما به دلیل تفاوت در شیوۀ پوشش زن و مرد تصور بر این است که نمی توان زنان را در عرصه های فعال اجتماعی دید. به عبارت دیگر بعضی از اندیشمندان اسالمی بر این باورند که بخشی از مسئولیتهای اجتماعی بانوان فقط در پرتو رعایت حجاب امکانپذیر است. اگر زنبهپوشش اسالمی مجهزشودمی تواند وظایف اجتماعیخود رابهشایستگی انجام دهد)شریعتی 1374(. اسالم از طریق نهادینه کردن حجب نیروی عظیم زنان را بدون آنکه در چارچوب جاذبه های جنسی اجتماع به هرز برود در خدمت اهداف و فعالیتهای مفید جامعه قرار می دهد. زنی که در پرتو چنین حجابی در صحنه های اجتماعی حضور می یابد صرفا به عنوان یک نیروی فعال درست همپای مردان مورد توجهقرار می گیردو نقش هایجنسی او باعث تبدیلشدنش بهعروسکی برای ارضای نگاههای هوسبازان و در واقع خارج شدن از گردونه فعالیتهای جدی اجتماعی نمی شود)باشگاه اندیشه 1386(. در عین حال زن در اسالم جایگاه رفیعی دارد و رسول اعظم )ص( پرچمدار نهضتی است که به زن ارزش و حتی رجحان داده است.»ایشان اشاره به قرار داشتن بهشت در زیر پای مادران نموده«چنانچه قرآن زن را زینتمی داندو امامخمینی )ره(فرمودند:»مربی انسانها زن است«.شهیدمطهرینیز درکتابمسئله حجاب نوشته اند:»زن مرد را می سازد و مرد تاریخ را«و حتی افرادی چون دنزین )1989( 1 استون )1976( 2 و گریور )1961( 3 کتابهایی در مورد تاریخ زن ساالری نوشته اند. با این حال اصالح و فساد جوامع بشری بستگی مستقیم به اصالح و فساد زن دارد)گرجی 1385(. این مطالب تا حدودی دلیل مهم بودن حجاب را نشان می دهد. اما این همۀ موهبت های حجاب نیست. حجاب به دلیل پوشیده داشتن جاذبه های جنسی زن او را از تعرض متجاوزان محفوظ می دارد و از سوی دیگر منحصر کردن ایفای نقش های جنسی در محیط خانواده کانونهای خانوادگی را گرم و پرمحبت و مستحکم می سازد و سالمت جامعه را به دنبال دارد)باشگاه اندیشه 1386(. در قرآن کریم نیز آمده است که: "ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبها )روسری های بلند چادر( خود را بر خویش فرو افکنده تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند")سورۀمبارکۀ احزاب آیه 59 (. پوشش زنان باعث می شود تمتعات جنسی منحصر به محیط خانه شود و در نتیجه باعث حفظ اجتماع و استفادۀ کامل از نیروی فعال آن گردد در حالی که حضور زنان بی حجاب و بدحجاب که دل مردان را سست اراده و ایمان را می ربایند باعث رکود فعالیت اجتماعی و عدم موفقیت در تحصیل علم در مراحل مختلف و فعالیت اجتماعی می شوند)محمدی نیا 1380 (. در کل وجود حجاب مناسب و پوشش خوب در زنان باعث تمرکز اکثر انرژی مردم )چه زن و چه مرد( بر روی پیشرفت و بالندگی شده و محیطی امن و سالم ازنظر روانیوجسمانیبرایساکنان اجتماعمیسرمی شود. در راستایمطالبباالهدف از انجام اینپژوهش بررسینقشحجاب زنان دربهبود وضع روانیو ایجادفضایسالم در اجتماعو درعینحالبیان راهکارهای مقابله ایمؤثرباپدیدۀبدحجابیوبیحجابی است. 1. Denzin 2. Stone 3. Graves

3 زن و فرهنگ 61 بیان مسئله گسترش فحشا و افزایش فرزندان نامشروع از دردناک ترین پیامدهای بی دینی و بی حجابی است و دالیل آن مخصوصا در جوامع غربی کامال عیان می باشد. همین مسائل باعث شده نویسندگان و پژوهشگرانی چون آلمن و همکاران )1992( 1 آساگیلویی )1986( 2 و فارو )1984( 3 و بسیاری دیگر به کنکاش دربارۀ مفهوم معنویت و تجربه های معنوی و دینی بپردازند. با توجه به اینکه بی دینی و متعاقب آن برهنگی سرچشمۀ انواع جنایتها در جوامع انسانی بوده و هستند ابعاد خطرناک این مسأله روشن تر می شود. مثال بارها دانشمندان انگلیسی به مقامات آن کشور خطرات فساد در خانواده ها را اعالم کرده اند زیرا این مشکل به طریقی است که در بسیاری از مسائل و پرونده های جنایی ردپایی از آن دیده می شود. آمارهای قطعی و مستند نشان می دهند که با افزایش برهنگی در جهان طالق و از هم گسیختگی زندگی زناشوئی به طور مداوم باال رفته و تعداد فرزندان نامشروع زیاد گشته است. برعکس در محیطی که دین حجاب و موازین دیگر اسالمی رعایت می شود همسران احساسات شان عشق و عواطف شان مخصوص یکدیگر است اجتماع سالم بوده و مردم با احساس آرامش زندگی می کنند. ولی در بازار آزاد برهنگی دیگر قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد و خانواده ها همچون تار عنکبوت به سرعت متالشی می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند. در عین حال نتایج تحقیق پژوهشگرانی چون الکینز و همکارانش )1988( 4 نشان می دهند تجربه های مذهبی اغلب باعث جابجایی و تغییر در ارزش های اخالقی فرد می شود و این جابجایی در جهت دور شدن از مادی گری و به سمت یاری و نوعدوستی متمایل است. همچنین هی )1982( 5 طی بیان نتایج پژوهش خود نشان داد همۀ افرادی که تجربه های مذهبی خود را گزارش کرده اند در مقایسه با دیگران در سطح باالتری از سالمت روانی قرار داشته اند. این مسئله در تحقیق دیگری که توسط هی و موریسی )1978( 6 انجام شد تأیید گشت. موارد بیان شده در باال لزوم تحقیق در زمینۀ این سئوال را برمی انگیزد که آیا این همه جنایات از بی حجابی و آزادی بدون قید و شرط فرهنگ فاسد سرچشمه می گیرد و در عین حال نقش حجاب زنان در بهبود جامعه و فضای روانی افراد اجتماع تا چه میزان می تواند مؤثر باشد و در صورت حضور بی حجابی و بد حجابی چه راهکار های مقابله ای می تواند کمکی برای کنترل این پدیده باشد نظرات مختلف در مورد حجاب در مورد حجاب و ثمرات این نوع پوشش در زنان افراد مختلف در ادیان متفاوت نظرات و یافته های تجربی گوناگونی را بیان کرده اند که در اینجا به ذکر برخی از آنها اهتمام می ورزیم ساچیکوموراتا 7 )کهاهل ژاپنو دارایمدرکدکترایالهیاتاست(درموردحجاببیان می کند»اصوال 1. Allman & et al 2. Assagioli 3. Farrow 4. Elkins & et al 5. Hay 6. Morisy 7. Sachikoo Morata

4 زن و فرهنگ 62 طبع هر انسانی طالب کشف تنوع هاست. وقتی زنان به شکل امروزی مکشوفه باشند چیزی برای جلب توجه مرد باقی نمی گذارند. هرچیز با اهمیتی وقتی چندین بار رویاروی قرار گیرد اهمیت خود را از دست می دهد و این موضوع در عدم تحکیم روابط زناشویی نقش بسیار مهم و مؤثری دارد«)محمدی نیا 1380(. آلفرد هیچکاک 1 فیلمساز مشهوری است که نظرش را در مورد حجاب اینگونه بیان می کند»من معتقدم که زن باید مثل فیلمی پر هیجان باشد. بدین معنی که ماهیت خود را کمتر نشان دهد و برای کشف خود مرد را به نیروی تخیل و تصور زیادتری وادارد. باید زنان پیوسته به همین شیوه رفتار کنند یعنی کمتر ماهیت خود را نشان دهند و بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت بدهد«)مطهری 1385(. برتراند راسل 2 نیز در مورد فواید پوشش مناسب برای زنان اینگونه می نویسد که»از لحاظ هنر مایۀ تأسف است که به آسانی به زنان بتوان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غیرممکن گردد«)محمدی نیا 1380(. سبب شناسی بدحجابی و بی حجابی حجاب در لغت به معنی پوشش و در اصطالح به این معنی است که زنان خود را از نامحرمان بپوشانند. حجاب در واقع دستوری است الهی از طریق خدای تعالی که بنا به فرمایش بزرگان زنان با رعایت آن به مقام واالی انسانی خود خواهند رسید)عزیزی 1385(. در عین حال پوشش زن در برابر نامحرم یکی از مسائل مهم است که در قرآن بدان تصریح شده و فقهای اسالمی در واجب بودن آن اتفاق نظر دارند. بنابراین در اصول مطالب از جنبۀ قرآنی و اسالمی آن تردیدی نیست)رجبی 1385(. در عین حال حجاب می تواند باعث سالمت روان جامعه نیز باشد. ولی با این همه ویژگی مثبت عیان و بارز برخی انسان ها چگونه می توانند به ترویج بدحجابی بپردازند و سبب این همه بدحجابی و بی حجابی چیست دزدان عفت و غارتگران استعمار برای فریب اذهان با وسیله قرار دادن زنان به عنوان یک کاال می خواهند زنان را که نیمی از جامعه انسانی هستند به راحتی از درون تهی کنند)بنی حسن 1386(. در کل شناخت عوامل مؤثر در سیر نزولی توجه به عفاف و حجاب می تواند ما را در تبیین هر چه بهتر راهکارهای مقابله ای مناسب با بدحجابی و بی حجابی یاری دهد که از جملۀ آنها به شرح زیر می باشند)عامری 1386(: 1 (تبیین نشدن شایسته فرهنگ دینی برخی افرادمؤثر در دین )انسانهامثلپدرومادر و... ( ازبرنامه ریزیبرایتبیینو استمرارفرهنگ دینی که حجاب و عفاف نیز جزو آن است غافل شدند و همین عامل باعث ترویج بدحجابی و دوری از عفاف در زنان شده است. 2 -بحران سازی های متعدد دشمنان حجاب در واقع انسان موجودی بسیار پیچیده تر از آن است که ما تصور می کنیم)نظیری 1377(. به همین دلیل گرفتاری ها و بحران هایی از قبیل بحران های اقتصادی سیاسی امنیتی تنش های اجتماعی و جنگ که افراد 1. Allfred Hichkak 2. Bertrand Rassel

5 زن و فرهنگ 63 را از توجه به ضروریات زندگی دور می کند و همه انسان ها مصادیق بسیاری از آن را شاهد بوده اند باعث کنار رفتن ترویج فرهنگ پوشش مناسب در زنان می شود. 3( سیاستهای فرهنگی عرصه های فرهنگی به افراد خوش ذوق متعهد متین و متخصص نیازمند است که به صورت دقیق و عمیق بتواند مسائل دینی را از منابع غنی فهمیده و به شیوه صحیح ارائه دهند تا برای جوانان و نوجوانان مسئلۀ دین و حجاب به شکل یک پدیدۀ جالب و جذاب درآید[. نبودن این سیاست ها می تواند یکی از عوامل بدحجابی در جوامع بشر می باشد. 4 (ترویج تساهل و تسامح افرادی که حجاب را قید و بندی برای خود احساس کرده و مراعات آن را با آزادی مادی و جسمی خود سازگار نمی دانند و به دنبال راحتی و آسان بودن زندگی می باشند خیلی زود به افکار و عقاید مخالف حجاب که در این زمینه القاء می شود گرایش پیدا می کنند که این مسئله می تواند خود راهی برای ترویج بدحجابی و ناامنی اجتماعی باشد. 5 (باال رفتن سن ازدواج باال رفتن سن ازدواج رعایت حجاب و عفاف را مشکل می کند. مشکالتی از قبیل: خواسته های خانوادۀ طرفین نبودن درآمد شغل و مسکن مناسب سبب شده است که جوانان از ازدواج دوری گزیده و با هزینه های کمتری به ارضای غریزۀ خود بپردازند. از طرف دیگر طبع زن که طبیعتی جلوه گر و خودنما در برابر جنس مخالف است اگر از راه های خدادادی و مشروع ارضاء نشود طبیعتا سراغ راه های دیگر و ناصحیح می رود و این مسلم است که باال رفتن سن ازدواج بر پایین آمدن سطح حجاب و عفاف و برعکس بی بند و باری و بی عفتی بر باال رفتن سن ازدواج اثر متقابل می گذارد. 6 (عقب نشینی نیروهای مذهبی به دلیل عدم به کارگیری روش صحیح در اجرای احکام در ادیان مختلف افراط و تفریط ها در اجرای احکام در جوامع بشری می تواند دستاویزی برای دشمن علیه نیروهای متمدن شده و باعث گردد که آنها را به ناحق نیروهای خشونت طلب معرفی کنند و باعث عقب نشینی شان شوند. عقب کشیدن نیروهای مذهبی نیز میدان را برای تبلیغات فرصت طلبان در زمینۀ بدحجابی و بی حجابی باز می کند. 7( وجود مسائل و مشکالت درونی و تصویر غلطی که زنان جامعه از خود دارند تصویری که زنان در جامعه از خود دارند تصویر صحیحی می تواند نباشد و خود آنان نیز از این مسئله راضینباشند.متأسفانه زنبهعنوانجنسضعیفموجودی انفعالیوعامل ارضایغریزهجنسی ناکارآمدو حاشیه ایمعرفیمی شود. داشتنچنینتصوری درمورد زن باعثتشویق زنانبهپوششنامناسبمی شود که البته این خالف تصویری است که مذهب و دین آزاد ترسیم می کند. 8 (تالش دشمنان حجاب برای جدایی جوانان خصوصا دختران از کانون خانواده زیرا با جدایی آنان از خانواده ارضای عاطفی صورت نمی گیرد و آسیب پذیری و آمادگی برای القائات بیگانه دوچندان می شود.

6 زن و فرهنگ 64 9 (بیگانگان با اتخاذ راهکارهایی برای عدم کارایی فرهنگ دینی و با شعارهای فریبنده و سست کردن اعتقادات مردم به دین زدایی پرداخته اند مخالفان عفت حجاب و عفاف را سدی در برابر آزادی زن معرفی کرده و اظهار می دارند که دین مانع آزادی های خدادادی زن است یا مانع رسیدن به مدارج عالیۀ تحصیلی و فعالیت های اجتماعی است. سهمگین ترین بخشی که دشمن ابزارش را قوی تر کرده وارد شدن به تحلیل فکری جوانان و والدین است. اما این مسئله کامال در اسالم رد می شود با کمی دقت به زندگی زنان معصوم می توان به چنین مسئله ای پی برد. به عنوان مثال حضرت فاطمه )س( پس از شکست مسلمانان در جنگ احد و فرار بعضی سربازان که هفتاد تن از بانوان رشید و با ایمان به سوی میدان احد آمدند و با تقبیح فراریان و تشجیع مسلمانان و انجام فعالیت های وسیع خود از رسول اکرم دفاع نمودند)شریعتی 1374(. در جنگ خندق نیز که مدینه در محاصره قرار داشت حضرت زهرا )س( نان می پخت و بخشی از نیازمندی های مجاهدان سنگرنشین را تأمین می فرمود)دشتی 1372(. تأثیر حجاب بر سالمت جامعه ارزش آثار و نتایج عفاف و حجاب را زمانی به خوبی می توان دریافت که با فقدان آن در جامعه ای مواجه باشیم. برای آگاهی از عوارض بی عفتی و بی حجابی باید به جوامعی مراجعه کرد که در این زمینه پیشگام بوده اند. در چنین صورتی خواهیم دید که به اسم تمدن و آزادی چه بسیاری عوارض فرهنگی بهداشتی روانی اخالقی اقتصادی و سیاسی گریبانگیر آن جامعه شده است. کم اهمیت دادن به عفاف حجاب و اجرای آن در جامعه خود زمینه ساز انحطاط است و آثار زیانبار فردی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت)عامری 1386(. در کل برای باز شدن مطلب اگر بخواهیم سالمت جامعه را به طور صحیح و جامع بررسی کنیم باید به دو جنبۀ سالمتی یعنی سالمت جسم و روان بپردازیم الف( سالمت و بهداشت جسم در جامعه: عفت ورزی زمینه فساد و انحراف که باعث ایجاد رشد و ترویج بسیاری از آلودگیهای جسمی است را از بین می برد و از این طریق نقش خود را در سالمت جسمی افراد جامعه ایفا می کند. انحرافات جنسی سبب ایجادو افزایشبسیاری ازبیماری هایپوستیومقاربتی ازقبیل:سیفلیس سوزاک ایدز و... می شود. بیماری ایدز که مهلک ترین بیماری عصر حاضر است ابتدا در سال 1981 در افراد همجنس باز شناخته شد. 13 سال بعد به عنوان یک اپیدمی جهانی که هر لحظه رو به گسترش است اعالم شد. سازمان جهانی بهداشت در دسامبر 2000 گزارش داد که تا پایان سال 2000 در جهان 36/1 میلیونمردو زنوکودکحامل ویروس ایدز یا مبتال به آن بوده اند و تا کنون 21/8 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادهاند)روزنامهآفتاب 1380 (. ازراههایاصلیانتقالاینبیماری فسادو روابطجنسیناسالماستوبهترین راهکنترل اینبیماری رعایتعفتجنسیومراعات دستوراتو احکام اسالمی است. ب(: سالمت و بهداشت روانی در جامعه: رعايت حجاب به علت تاثير زياد آن در استحکام خانواده به عنوان پايه واساس اجتماع ونيز تاثير آن در

7 زن و فرهنگ 65 ساخته شدن فرزندان )با تربيت صحيح( وپاک نگه داشتن محيط اجتماع از عوامل تحريک آميز حيواني در سالمت و پاکی روان اجتماع مؤثر است. معلوم است وقتي کانون خانواده گرم وپر جاذبه باشد اين گرمی واستحکام درباال بردن روحيه عمومی مردم وجامعه تاثير بسزايي خواهد داشت. وقتي کودکان چنين خانواده اي با تربيت صحيح وتعادل روحيه وافکار مفید پرورش يافتند درجامعه منشأ سازندگي ترقي و تعالي می شوند. از طرفي با رعايت حجاب ريشه بسياري از تفاخرها تکاثرها اسراف ها تحريک هاي بي موقع در اجتماع کنده خواهد شد و بذر فساد خشکيده می گردد و در عین حال زنان و مردان در صحنۀ اجتماع بدون تشنجات فکری در کنار هم به تعامل می پردازند)بنی حسن 1386(. ابعاد ثمرات و فواید حجاب از جمله ثمرات حجاب می توان به موارد زیر اشاره کرد)عامری 1386(: 1( استحکام خانواده: اگر عفاف و حجاب در جامعه ای کامال رعایت گردد روابط جنسی به حیطه خانواده محدود شده و حریم زن و مرد در بیرون از منزل حفظ می شود در نتیجه جوانان به ازدواج تمایل بیشتری پیدا کرده و خانواده های تشکیل شده نیز ثبات بیشتری خواهند داشت. 2( آرامش روانی: عفاف بازدارنده بسیاری از التهابات و هیجانات روحی است. نبودن حریم میان زن و مرد ترویج معاشرت های بی بند و بار و دیدن صحنه های تحریک آمیز به صورت یک عطش اشباع نشدنی در می آید. اسالم با تعدیل و رام کردن این التهابات از طریق محدود کردن نگاه پوشش و باالخره رعایت عفاف در همه زمینه ها برای فرد آرامش روحی و روانی به ارمغان می آورد. 3( سالمت اجتماع: حضور زنان و مردان در جامعه به صورتي كه هيچگونه تحريك جنسي با آن همراه نباشد آن جامعه را استوار و مستحكم می كند. 4( حفظ طراوت و زيبایي: با توجه به آرامش رواني كه زنان با مراعات عفت و حجاب به دست می آورند طراوت و زيبائي آنان پايدارتر خواهد بود. امام صادق )علیه السالم( نیز حجاب زن را براي طراوت و زيبایي اش مفيد می داند. 5( تمركز حواس: با رعايت عفاف و حجاب امتيازها آراستگي ها و زيبائي هاي ظاهري جهتي صحيح می يابد از انحراف فكر و ذهن که همیشه مورد وسوسه شیطان است کاسته می گردد. حواس فکر و ذهن متوجه ارزشهاي واقعيوكمالجویيمی شود. 6( بهداشت و سالمت جسمي: عفت ورزي فرد را از آلودگی های جسمی و بیماری های خاص مقاربتی برحذر می دارد.

8 زن و فرهنگ 66 7( پاکی نسل انسانی: حفظ عفاف باعث می شود رحم ها پاک و نسل ها شناخته شده باشند. کودک باید احساس کند دارای سرپرست پشتیبان عزت و شخصیت است نه وجودی وانهاده و بی صاحب که از عشقی آلوده و لحظه ای به وجود آمده است. در فرهنگ غنی اسالم مسئله پاکی رحم و نقش آن در سالمت فرد خانواده و جامعه بسیار مهم قلمداد شده به گونه ای که»اصالب پاک و ارحام مطهر«عاملی اساسی برای هدایت انسان و اجتماع معرفی گردیده و ارزشمند ترین انسان ها کسانی بوده اند که در دامن های عفیف رشد کرده اند. راهكارهاي مقابله ای مؤثر با بد حجابی و بی حجابی هرچه بر ميزان پيشرفت و توسعه علمی بشر امروز افزوده می گردد نياز او به اخالق معنويت و ارزش هاي انساني بيشتر می شود. علت اينكه چرا هر روز گرايش هاي ديني در سطح جهان بيشتر خود نمائي می كند آيا جز اين است كه پيشرفت و توسعه تكنولوژي بدون لحاظ نياز هاي حقيقي انسان به امور ديگر هرگز نتوانسته پاسخگوي خواست هاي دروني انسان ها باشد حال چه بايد كرد چگونه می توان براي بهبود وضعيت انسان ها و به ويژه قشر جوان كه نقش بيشتري در آينده سازي فرداي جامعه دارند راهبرد عملي ارائه داد آنچه در ذيل آمده است بخشي از راهكارهائي است كه با سرمايه گذاري در جهت اجراي آنها می توان شاهد جامعه اي با هويت و بالنده بود. 1 (تقويت ايمان و دینداری: در کل بسیاری از ما که تجربه های معنوی و دینی داشته ایم معموال می گوییم تجربۀ ما فراتر و قویتر از واژه ها و فراتر از تفکر و ذهن است)هی 1982 و ویلبر 1983(. 1 به همین دلیل یکی از عوامل مهم جلوگیری از جرم در جوامع دینی پایبندی به ارزش ها و اعتقادات دینی است. با تغییر ارزش ها از ارزش های دینی به سوی ارزش های مادی قدرت دین به عنوان بازدارندۀ قوی فرو می ریزد افراد نسبت به مسائل دینی بی اعتقاد می گردند و انواع انحرافات اخالقی به وفور در بین آنها به چشم می خورد)رمضان نرگس 1383(. 2( دادن آگاهيهاي فرهنگي و اجتماعي: در کل در مملکت اسالمی علم را باید به دست آورد و نشر داد و با تعلیم و تربیت دیگران خورشید دانش را روشنکرد)زرهانی 1376 (. تالشبرايهوشياركردنبيخبران درمورد زندگي ضرورتهاي آن بيان مفاسدوبيبندوباريها عواقببد امور عوارضبيعفتيوبيحجابي درجامعه از راههاي اصالحجامعه است. بايد افراد آگاهي يابند كه ترويج بي عفتي و بي حجابي در جامعه از توطئه ها و دسيسه هاي اجانب و استعمارگران است. باید به زنان گفت که هیچ طالفروشی طالهایش را بر سر کوی و برزن فریاد نمی کند. پس آنهانیزباید ازطالی وجودیخودمحافظتکنند)زواریان 1377 (.»مسترهمفر «2 جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي در خاطرات خود می نويسد:»در مسئله بي حجابي زنان بايد كوشش فوق العاده اي به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بي حجابي و رها كردن چادر مشتاق شوند«)عامری 1386 (. 1. Wilber 2. Homfar

9 زن و فرهنگ 67 خداوند متعال در قرآن در باره توطئه و برنامه ريزي منافقان در زمينه نفي عفت عمومي می فرمايد:»ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و االخرة و...» يعني منافقان كساني هستند كه به اشاعه فساد و فتنه گري تمايل دارند و مرحله اول كارشان گسترش وسوسه و هوس است سعي می كنند به هيجانات عاطفي جوان ها دامن بزنند تا فساد در بين ايمان آورندگان علني شود)سورۀ مبارکۀ نور آیۀ 19(. احياء ارزش هاي اصيل اسالمی وفرا خواني زن مسلمان به تعقل ودريافتن ارزش ها وآفريدن روح تعبد وتعهد نسبت به اينها نقش مهمی در اين زمينه خواهد داشت)بنی حسن 1386(. 3( بهبود بخشيدن وضع معيشتي مردم و رفع مشكالت اقتصادي: عالمه طباطبائي )ره( در اين باره می نويسد:»قطعا مهم ترين چيزي كه جامعه انساني را براساس خود قوام می بخشد و پايدار می سازد امور اقتصادي جامعه است كه خداوند آن را مايه قوام و برپايي اجتماع قرار داده است. اگر در مقابل اين فقر و غناي مذموم قناعت را پيشه خود كنيم آسايش و راحتي فراهم می شود. در چنين وضعي عفت ورزي معنا می يابد و راه تعالي گشوده می شود. در شرح غررالحکم جلد 5 آمده است که»من اقتنع بالكفاف اداه الي العفاف«یعنی»هر كه به كفاف قناعت كند به پاكدامني كشانده می شود«. بنابراين اين كوشش در وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و تقسيم عادالنه ثروت در جامعه می تواند عاملي براي رسيدن جامعه به سعادت و صالح )حيات طيبه( باشد )عامری 1386(. 4( معرفي الگوي مناسب براي جوانان: جوانان كه آينده ساز فرداي جامعه اند نيازمند مدل و الگو می باشند. فرزندان ما در مدت كوتاهي رشد كرده و وارد جامعه می شوند. ازدواج كرده و در نقش مادري و يا پدري به انجام وظيفه می پردازند. طبعا بايد موضوعي را در زندگي انتخاب و به اتخاذ راه و روشي بپردازند. اين برايشان مهم است كه بدانند براساس چه الگو و چه روشي بايد به پيش روند و چه كساني حق دارند پيشوا و قائدشان در جريان زندگي باشند. خداوند در قرآن به معرفي انسانهاي نمونه اعم از زن و مرد پرداخته و مومنان را به انتخاب راه و روش آنها رهنمون می دارد. در نقش كلي و اساسي تربيتي پيامبراسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( براي مردم اسوه است.»لقدكانلكمفي رسول اهلل اسوةحسنه«)سورۀمبارکۀ احزاب آیۀ 21 ( وبه دنبال ايشانحضرتفاطمه )سالم اهللعلیها( كهسيدهنساءعالمين پيشوايعظيم الشان زنانوپاسدارحريمعفاف است. امروزهيکي از تأسفهايجدي اين استکه زنمسلمان آنچنانکهبايد وشايدباچهره هايبلندتاريخ اسالم آشنانيست زندگانيحضرت زهرا)س( وفرزندبرومندش پيام آورعاشوراحضرت زينب)س(بايدبراي زنمؤمنهنشان داده شو دتا بنگرد باحفظ هويت وشخصيت و وقار می تواند درجامعهحضور پيدا کندو ايفاي نقش نماید. کالمی ازامام صادق عليه السالم دربارۀ الگوی مناسب تأمل بر انگيز وقابل توجه است که می فرمایند»الهموهنحبعليعليه السالم وذروهنبلهابه زنان دوستي آل علي عليه السالم را الهام کنيد و به همين مسائل اندک رهايشان کنيد«. زن اگر حب علي را فراگرفت واو را راهبر شناخت وخاندان او را به عنوان الگو پذيرفت و بر راهي رفت که اهل بيت عليه السالم رفته اند وآنان را سر مشق قرار داد رويين تن می شود وحضورش

10 زن و فرهنگ 68 درجامعه دلهره آفرين نخواهد بود)بنی حسن 1386(. 5( تسهيل در امر ازدواج و ارائه آگاهيهاي الزم در اين خصوص: در حالی که ازدواج نیاز طبیعی است زمانی که این نیاز تأمین نشود می تواند مشکالت و تبعات جبران ناپذیری از جمله تجاوز جنسی را برای فرد و جامعه به همراه آورد)رمضان نرگس 1383(. براي آگاهي بهتر جوانان در خصوص ازدواج به ايجاد مراكز مشاوره ازدواج مراكز آگاهي بخش در خصوص انتخاب همسر برگزاري سمينارهائي با موضوع ازدواج پرداخته شود. تا بدين وسيله زمينه ازدواج هاي موفق فراهم شده و زمينه بروز انحرافات هرچه بيشتر از بين برود. البته همان طور که ریچاردز و برگین )1997( 1 بیان می کنند زمان آن رسیده که در مشاوره راهکارهای معنوی با نظریه و روش های علمی روان درمانی ترکیب شود و فلتهام )1995( 2 نیز تأکید می کند الزم است که مشاوره را در چارچوب مذهب قرار دهیم. زیرا مفاهیمی همچون وجدان و آگاهی عهد و پیمان نوع دوستی عشق و اعتراف و غیره... در مذهب برای مشاوره اهمیت بسزایی دارند. که البته طبق بیان سوونیتون )1996( 3 تنها در برنامه های محدودی از آموزش مشاوران از معنویت به عنوان بخش سالم زندگی انسانی نام برده شده است. 6( اتخاذ سياست هایي به منظور ايجاد محيط هاي امن براي بانوان: اگر محيط هاي شغلي زنان امن باشد و تماس آنها در محيط كار با نامحرم كمترشود فشاري كه از ناحيه حفظ حجاب براي عده اي ممكن است ايجاد شود كاهش می يابد. رئیس انستیتو تعلیم و تربیت آلمان در»کیل«نیز در کتاب خود اینگونه نوشت که حضور مجزای دختران و پسران در کالس های درس مخصوص در دوره ابتدایی می تواند در یادگیری دختران تأثیر بسزایی داشته باشد )روزنامۀ رسالت 1373(. 7( ايجاد مراكز تفريحي ورزشي و هنري: این مکان ها ضمن ايجاد محيطي سالم براي اوقات فراغت جوانان باید از جاذبه هاي خوبي نيز برخوردار باشد. 8( نظارت و كنترل بر واردات محصوالت فرهنگي: این محصوالت فرهنگی که اشاعه دهندۀ خواسته های غرب و بدحجابی است می تواند با کنترل و نظارت صحیح خنثی شده و ناکارآمد شود. 9( شناسايي تعزير تهديد و برخورد با مفاسد اجتماعي توسط دستگاه قضائي و نيروهاي انتظامي)عامری 1386(. تحقیقات بیان شده در جراید در زمینۀ اثرات بی حجابی و بی بند و باری: - طبق گزارشیکه اخیرا ازطرف ادارۀ»تحقیقات اجتماعی آمریکا«انتشاریافته تعدادنوزادانغیرقانونی نسبت به ده سال قبل %47 افزایش یافته است)رزاقی 1371 (. - بهگزارشتحقیقاتیکه ازسوی ادارهمطالعات آمارجمعیتتهیهگردیده زوجهای انگلیسیکهقبل از ازدواجباهم رابطهنامشروع داشته اندظرف 15 سال اول زندگیخودحداقل %40 بیشتر ازسایرین درمعرض 1. Richards & Bergin 2. Feltham 3. Swinton

11 زن و فرهنگ 69 خطر طالق قرار دارند و در سال های پس از آن نیز با احتمال %60 زندگی زناشویی آنان به طالق و جدایی منجر خواهد شد)روزنامۀ کیهان 1371 نقل از محمدی نیا 1380(. - بین سال های 1986 و 1992 در آمریکا 800 هزار نفر از همسران شان جدا شدند و فرانسه آلمان سوئد ایتالیا و انگلستان نیز با فاصلۀ کمی به دنبال آمریکا هستند. به گزارش سی. ان. ان برآورد مؤسسات بین المللی و پیگیری امور خانوادگی نشان می دهد که از هر سه ازدواج در آمریکا یکی به طالق می انجامد)کیهان 1371 نقل از محمدی نیا 1380(. - از هر 5 کودک بیش از یک کودک نامشروع توسط زنان ازدواج نکرده است. در آمریکا به گزارش آسوشیتدپرس به نقل از مرکز ملی آمار بهداشتی این مسئله حتی در زنان 30 الی 40 سال و باالتر و حتی در سطح دختران 20 سال کمتر رسیده است)کیهان 1371 نقل از محمدی نیا 1380(. - تحقیقات در انگلستان نشان می دهند مورد سقط جنین به طور قانونی صورت گرفته است که تقریبا 3/1 این رقم متعلق به دختران نوجوان زیر 20 سال بوده است)مجلۀ زن روز 1370(. بحث و نتیجه گیری گوهر اسالم سعادت و نجابت آدمی است و باورهای دینی و احکام اخالقی و فقهی در راستای این غایت نازل شده اند. در حقیقت هدف کلیه آموزه هایی که از سوی خالق حکیم صادر می گردند چیزی جز پاسخگویی به همۀ نیازهای روحی و جسمی مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان نیست. در نتیجه احکام الهی مربوط به عفاف زن نیز با توجه به همین غایت و هدف صادر شده اند. عفاف یک حالت روحی وفضیلت اخالقی استکهسببمی شود انسان اندامظاهریخود را وسیلۀخودنماییوجلبتوجه دیگران قرار ندهد و اطرافیان نتوانند از او هیچگونه سوءاستفاده ای کنند. اگر چه عفاف خصلت هر انسان بافضیلتی اعم از مرد و زن است اما وجود آن در زنان و دختران جلوه ای زیباتر و برتر دارد. زن آیت جمال خلقت است و این زیبایی هم در باطن و هم در ظاهر او متجلی است. احساس لطیف زن که چون سایۀ رحمت الهی خانواده را فرا می گیرد و بالهای مهربانی اش فرزندان را در فضای گرم آرام و مطبوع خود آرامش می بخشد با زیباییظاهریعجینشده است. از این رومسئلۀحجاب از دیربازموردتوجهوبحثوبررسی دانشمندانو روشنفکرانچه درشرقوغرب عالم و چه در داخل و چه خارج از کشور بوده است. دامنه این سخنان و گسترۀ عقاید برخاسته از آن در مقام تحلیل و بررسی تا آنجا پیش می روند که برخی از افراد»حجاب«را شاخصی»محدود«کننده و عامل»تضییع«در زیست فردی و حضور اجتماعی زنان در جامعه اسالمی می دانند و حتی از این رهگذر خواهان منع یا دست کم اختیاری شدن آن می شوند و گاه گروهی دیگر با دفاع نامناسب و ناآگاهانۀ خود راه را بر محقجلوه دادنگروهنخستینهموارمی کنند. اما اگر به تاریخ اسالم نگاه منصفانه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فراوان بوده اند زنان مؤمن متدین و پاکدامنی که با رعایت حجاب و پوشش اسالمی در کنار مردان در صحنه های سیاسی فرهنگی و حتی نظامی حضور داشتهوفعالیتنموده اند. درعینحالحضور افراد در اجتماعوفعالیت هایسیاسی فرهنگی

12 زن و فرهنگ 70 و اقتصادیبهخصوصبرایقشرخانم ها ایجاد امنیت الزم درجامعهخواهدبودو ازجملهعواملبسیارمهم و اساسی که در جهت آرامش و آسایش فرد و خانواده و امنیت در اجتماع نقش مهمی ایفاد می کند داشتن حجب و حیا رعایت اصول و ارزش های دینی و مذهبی از جمله رعایت حجاب و پوشش اسالمی توسط زنان و مردان متدین خواهد بود. اگر به آیات شریفۀ قرآن کریم و احادیث معصومین در ارتباط با پوشش اسالمی دقتکردهو اشارتظریفولطیف آن مورد ارزیابیقرارگیرد این اصلو استنباطبه دستخواهد آمدکهحجاب محدودیتنیستبلکهمصونیتاست.مصونیتیکهفرآیندومحصول آن سالمت بهداشت و آرامش افراد خانواده ها و امنیت در جامعه خواهد بود. همۀایندستوراتبرای آناستکهرعایتحجاب عالوهبرانجامتکلیفالهی سالمتوبهداشت روحی و روانی و آرامش و امنیت فردی و اجتماعی را به دنبال دارد و تخلف و سرپیچی از آن یعنی چشمچرانی آلودهکردن دامن آشکارساختن زینتو زیورآالت صحبتکردنبانازوکرشمهولهجه هایمخصوصو مهیجوپوشیدنلباس هاینازکوبدننما هرکدامبهنوبهخود باعثفساد عیاشی تجاوزگریو اضطراب و ناامنی می شود و جامعه را به هرج و مرج می کشاند. پس برای ایجاد سالمت اجتماعی از طریق رعایت حجاب بهکارگیریبرخی راهکارها الزامی می باشد.که ازجملۀ آنهامی توانبهموارد زیر اشارهکرد - حفظ حدود و مرزها در روابط اجتماعي - توسعهفرهنگعفاف در اقشارگوناگونجامعه - توجه به حفظ حدود و شعائر اهتمام به ارزش ها - نظارتموثربرفيلم هايسينماييوتلويزيونيبهمنظورپرهيز ازتبليغوترويج روابطناصحيح اجتماعي و ازطرفيتوسعهفرهنگعفاف - اعمال شيوههاي تربيتي موثر مبتني بر شناخت صحيح از افراد و محيط در مکانهاي آموزشي وابسته به آموزش و پرورش و آموزش عالي - پرهيز ازترويجلباسهاينامناسب استفاده ازمدل هايمبتذلونمايشمظاهرغربزدگي. درپایانبانگاهیکلیبهمجموعمطالبیادشدهچنینمی توان استنباطکردکه رعایتحجابوپوشش اسالمی برای زنان و مردان مؤمن ومسلمان تکلیف الهی است. رعایت آن عالوه بر این که موجب عمل به دستورات الهی می شود شخصیت فردی اجتماعی و معنوی انسان محجوب و پاکدامن سیر صعودی پیدا کرده و نردبان تعالی و تکامل را یکی پس از دیگری طی خواهد کرد و از سوی دیگر در تأمین بهداشت روحی و روانی و آرامش خانواده ها و ایجاد نورانیت و امنیت در جامعه نقش به سزایی ایفا می کند. به امید روزیکهجوامع اسالمی و انسانی ازتمام آلودگی هاتصفیهشودو زمینهحضور زنانو دخترانبدون دغدغه و دلواپسی درهمۀ اجتماعاتجهانیفراهمگردد.

13 زن و فرهنگ 71 منابع قرآنکریم. باشگاه اندیشه )1386( پاراگراف شماره 5 مراجعه در 22 نوامبر 2007 net/ www. Bashgah. /pages htm بنی حسن مریم )1386( پاراگراف شماره 10 مراجعه در 22 نوامبر 2007 org/banoo/ narjes. woman/woman. htm.. www دشتی محمد )1372( نهج الحیاه فرهنگسخنانفاطمهعلیه السالم چاپ اول نشرمؤسسهتحقیقاتی امیرالمؤمنین )ع( تهران. رجبی عباس )1385( پاراگراف شماره 2 مراجعه در 24 نوامبر 2007 porsojoo. com/fa. www رزاقی احمد )1371( عوامل فساد و بدحجابی و شیوه های مقابله با آن چاپ چهارم نشر سازمان تبلیغاتاسالمی تهران. رمضان نرگس رضا )1383( تجاوز و بزه دیدگی زنان کتاب زنان فصلنامه شورای فرهنگی اجتماع زنان انتشاراتشورایفرهنگی اجتماعی زنان سالششم شماره 23 بهار زرهانی سیداحمد )1376( نگاهیبهفرهنگ ارزشها )دفترنخست( چاپ اول انتشاراتانجمن اولیاء ومربیانجمهوری اسالمی ایران تهران. زواریان زهرا )1377( رایحۀ نجابت چاپیازدهم انتشارات مدرسه تهران. شریعتی محمدباقر ) 1374 (فلسفۀحجاب نشریۀماهانهآموزشی تربیتیپیوند شمارۀ 194 آذر 1374 ص عامری حمیده )1386( پاراگراف شماره 14 مراجعه در 22 نوامبر 2007 org/banoo/ mnarjes. woman/woman27. htm. www عزیزی محسن )1385( پاراگراف شماره 12 مراجعه در 25 نوامبر com/post-225. aspx گرجی علی )1385( حمالت به حجاب چرا و چگونه! چاپ دوم انتشارات بنیاد بین المللی غدیر نمایندگیاستانخوزستان اهواز. مجله زن روز )1370( شهریور ماه شماره محمدی نیا اسداهلل )1380( آنچه باید یک زن بداند چاپ ششم انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان ورامین. مطهری مرتضی ) 1385 (مسئلهحجاب چاپچهلوسوم انتشاراتصدرا تهران. نظیری سیما )1377( رشد شخصیت و بهداشت روانی چاپ چهارم انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوریاسالمی ایران تهران.

14 زن و فرهنگ 72 Allman, L. S., De La Rocha, O., Elkins, D. N. & Weathers, R. S. (1992). Psychotherapists attitudes towards clients reporting mystical experiences, Psychotherary, 29(4): Assagioli, R. (1986). Self-realisation and psychological disturbance, Revision, 8(2): Denzin, N. K. (1989). Interpretive Interactionism. Newbury Park, CA: Sage. Elkins, D. N., Hedstorm, L. J., Hughes, L. L., Leaf, J. A. & Saunders, C. (1988) Towards a humanistic-phenomenological spirituality, Journal of Humanistic Psychology, 28(4):5-18. Farrow, J. (1984). Spirituality and self-awareness, The Friends Quarterly, July: Feltham, C. (1995). What is Counselling? London: Sage. Graves, R. (1961). The White Goddess: a Historical Grammar of Poetic Myth. London: Faber And Faber. Hay, D. (1982). Exploring Inner Space: Scientists and Religious Experience. Harmondsworth: Penguin. Hay, D. & Morisy, A. (1978). Rports of ecstatic, paranormal, or religious experiences in Gteat Britain and United States a comparison of trends, Journal for the Scientific Study of Religion, 17(3): Richards, P. S. & Bergin, A. E. (1997). A Spiritual Strategy for Counseling and Psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association. Stone, M. (1976). The Paradise Papers: the Suppression of Woman s Rites. London: Virago. Swinton, V. (1996) A study of the attitudes to the exploration of spiritual awareness in counseling training. MA thesis, Department of Applied Social Studies, Keele University. Wilber, K. (1983). A Sociable God: Towards a New Understanding of Religion. Boulder, CO: Shambhala. تاریخ وصول: 89/3/18 تاریخ پذیرش: 89/4/1

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز از مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآ

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآ به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآورنده و مولف : محمد سبزی خوشنامي تحت نظارت : دکتر حسین

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما : جناب آقای مهدی تبریزی دانشجو : حوری میرباقری شماره

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Motaleat- No.2--BLACK.docx

Microsoft Word Motaleat- No.2--BLACK.docx 1392 ی ی ی ی. ی ی ی ی ی 600 ی ی. 30 15 ی ی ) ی ی ی. ی ((PPS) ی ی.. ی ی ی ی ی.. ی ی ی ی 7 n.karamollahi@yahoo.com 1392/08/06 : 1392/06/17 : ک( 163.(٣٢٩ :١٣٨٣ (دورکيم ە ی.. ی اظمی و فرجی ١٣٨٢). ی ی ی (کرماللهی

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از منظر روایات به آن تکالیف نگاهی گذارا بیندازیم. از

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خالقانه 1 فهرست مطالب مقدمه )طرح مساله وموضوع )...3 بيان مساله...4 اهداف گزارش اختصاصی :...4 هدف اصلی اهداف جزئی مقایسه با

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید الف ) صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت ( ) مشخص کنید. - وقتی می گوییم «س بحان اهلل» می خواهیم بگوییم «خداوند از هر نقص و عیبی منزه است.» صحیح 2- اگر

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر