Journal of Aging Psychology

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Journal of Aging Psychology"

رونوشت

1 مجله روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره ارتباط شادکامی و حیطههای خاص امیدواری سالمندان با میزان استفاده از فضاهای شهری عاطفه صداقتی دانشگاه بجنورد مالحت امانی دانشگاه بجنورد دریافت: 395/09/30 پذیرش: 396/02/04 سالمندان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان باید تحت توجه و حمایت قرار گیرند و این در حالی است که توجه به سطح شادکامی و امیدواری در سالمندان حائز اهمیت ویژهای است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطهی بین شادکامی و حیطههای خاص امیدواری با میزان بهرهبرداری از فضاهای شهری در سالمندان انجام شد. تعداد 00 فرد سالمند شهر بجنورد در قالب دو گروه 50 نفری استفاده مکرر و عدم استفاده از پارکها و فضاهای عمومی بصورت نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند. شرکتکنندگان پژوهش پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و ابعاد خاص امیدواری سیمپسون را تکمیل کردند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل ممیز به روش همزمان انجام گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای شادکامی و امیدواری قادر به تمایز بین گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری و گروه عدم استفاده از این فضاها میباشد و تابع تشخیصی بطور موفقیتآمیزی برای 93 درصد از نمونه دستهبندی درستی را انجام داده است. با توجه به میزان المبدای ویلکز بیشترین تفاوت دو گروه به ترتیب مربوط به امیدواری در حوزههای روابط خانوادگی ارتباط با دوستان و اوقات فراغت و کمترین تفاوت مربوط به میزان شادکامی است. بنابراین با استفادهی سالمندان از فضاهای شهری میتوان میزان امیدواری و شادکامی آنان را ارتقا بخشید. کلیدواژهها: شادکامی امیدواری استفاده از فضای شهری سالمندان روانشناسی زمینهه یا محیطی مطالعهی تبادالت بین افراد و فیزیکی و طبیعی است )سورک ویست 206( در این تبادالت افراد محیطشان را تغییر میدهند و محیط رفتار و تجربیات افراد را تغییر میدهد )گیفورد 2007(. عاطفه صداقتی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه بجنورد ایران. مالحت امانی استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد ایران. مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به عاطفه صداقتی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه بجنورد ایران باشد. پست الکترونیکی: روانشناسان محیطی به دنبال فهم این هستند که چگونه هر روز افراد به مناظره پیچیده پاسخ میدهند )ایتلسون.)978 روانشناسان محیطی روابط شخص-محیط را در شهرها مکانه یا عمومی محله اجتماع و خیابانها بررسی میکنند. شیوههای تفکر افراد تحت تأثیر عامله یا شخصی و جنبهه یا فیزیکی شهر )فشارزاها و مالیمتها( میباشد. جنبهه یا فیزیکی شهر عوامل شخصی و شناختهایی فرض میشود که رفتار واقعی ساکنان را در مکانه یا عمومی شهر مثل خیابانها پارکها و مغازهها

2 82 صداقتی و امانی تحت تأثیر قرار میدهند )گیفورد استج و رسر جانسن گیبلز رومپای آستراپ و جانگر 206(. 20 سازمان ملل متحد )202( در نتایج پژوهش خود پیرامون فضاهای شهری و ضرورت آن در شهرهای امروزی اشاره میدارد که امروزه با کمبود فضاهای شهری مواجه هستیم فضاهایی که اگر وجود داشته باشند نقش مؤثری در کاهش تنش و استرس برای افرادی که در شرایط شلوغ و ناکافی شهرها زندگی میکنند دارند. امیرشاکری و عطائی )204( در پژوهش خود به تبیین نحوهی تأثیرات ذهنی و اجتماعی پارکهای شهری بر سطح زندگی افراد پرداختهاند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که شهروندان دالیل استفاده از این فضاها را دسترسی به هوای سالم سرگرمی خانواده طراوت و اجتناب از آلودگی و کمبود این فضاها در محیطهای مسکونی پیادهروی از بین بردن خستگی دوری از زندگی معمول روزانه دانستهاند. عالوه بر این طیف گستردهای از پاسخدهندگان راجع به»احساس معمول ناشی از بودن در خانه و سپری کردن اوقات فراغت«اشاره نمودهاند که تمایل به صرف اوقات فراغت خود در پارکها را دارند. در آنها پارکها واقع در نظر و فضای سبز به عنوان یک پناهگاه و عامل اصلی برای بازیابی حس نشاط و شادکامی مطرح شده است. طبق نتایج پژوهش مک کروان و موراتو )203( شادکامی در محیط طبیعی بیشتر است حتی پس از کنترل طیف گستردهای از عوامل مخدوش کنندهی بالقوه این نتیجه مورد تأیید قرار گرفته است. یکی از متغیرهای روانشناختی مرتبط با فضاهای محیطی شادکامی میباشد. شادکامی از نیازهای بسیار مهم بشر است که تأثیر عمدهای بر شکلگیری شخصیت و سالمت روان میگذارد )وین هون 2008(. آرگایل )200( شادکامی را بودن در حالت خوشحالی و سرور یا دیگر هیجانهای مثبت راضی بودن از زندگی خود و فقدان افسردگی و اضطراب یا دیگر عواطف منفی تعریف میکند. شادکامی به طور چشمگیری به مهارتهای گوناگون زندگی نظیر واقعگرایی هدفمند بودن شایستگی اجتماعی روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره و داشتن بعضی تابآوریها وابسته است در نتیجه پیشرفت چنین مهارتهایی شادکامی افراد را بیشتر میکند. روح امید و تالش و پیشرفت در پرتو یک زندگی شاد و با نشاط است )فرحزاد 393(. بر اساس تعریف اشنایدر )99 به نقل از فیروز مقدم برجعلی و سهرابی 392( امید حالت انگیزشی مثبتی است که مبتنی بر عاطفهی ناشی از عمل موفقیتآمیز و راهحلها است. به اعتقاد اشنایدار امید توانایی برانگیختن خود احساس توان و کاردانی کافی برای دستیابی به هدف تمرکز به خود و انعطافپذیری الزم برای یافتن راهحلهایی مختلف است. بعالوه امیدواری نیز توانایی باور یک احساس بهتر نسبت به آینده است که میتواند نیرویی تازه در ارگانیسم ایجاد کرده و فرد را بسوی سطح باالیی از عملکردهای روانی و رفتاری سوق دهد. بنابراین امیدواری هنگامی نیرومند تلقی میشود که اهداف ارزشمندی چون دستیابی به شادکامی را در بر گیرد )خاوری مختاریمصیبی و حاج علیزاده 393(. شادکامی یکی هیجانات از هیجانات منفی مانند افسردگی اضطراب و مثبت است که در مقابل قرار دارد یأس )امانی 394(. شادکامی با شخصیت و روحیه افراد ارتباط مستقیم دارد. فردی که روحیهی شاد دارد در انجام دادن فعالیتهای روزانه مثبتاندیشی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار میدهد و بهتر از دیگران برای مشکالت کوچک و بزرگ چارهاندیشی میکند. به تعبیری دیگر شادکامی زمانی به وجود میآید که انسان از خود و محیط اطراف خود احساس رضایت بیشتر داشته باشد )پورشریف 394(. در میان اقشار مختلف مردم توجه به سطح شادکامی و امیدواری سالمندان حائز اهمیت است. سالمندی معموال به عنوان یک آسیب عملکردی تدریجی و عمومی در نتیجهی کاهش پاسخ تطابقی به استرس و خطر رشد بیماریهای مرتبط با سن تعریف میشود )احمدی 383(. به نظر میرسد سالمندان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان و هم اینکه از اقشار آسیبپذیرجامعه محسوب میشوند باید تحت توجه و حمایت قرار گیرند )زحمتکشان و همکاران تنها میکند توجه آن به امروزی دانش آنچه 39(. طوالنی کردن زندگی نیست بلکه تالش برای آن است که آرامش نهایت در انسان عمر پایانی سالهای و سالمت happiness

3 روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره جسمی مهیا و نشود سپری روانی پیشرفتهای شود. درصورتیکه برای علمی چنین تأمین بستری زندگی طوالنیتر با نتایج مخاطرهآمیزی روبه رو خواهد شد )برک شادکامی و امیدواری با استفاده از فضاهای شهری در سالمندان (. نتایج پژوهش اوئرلیمانز باکر و وین هوون )20( نشان میدهد که فعالیتهای بدنی در محیط شهری میتواند موجب ایجاد شادکامی بیشتری در سالمندان گردد. دیوگو پیس و مارتینز )202( در پژوهشی اثر متغیرهای امید محبت و شادکامی در بهبودی سالمندان مواجه با نارساییهای قلبی را بررسی کردهاند. نتایج پژوهشها اثر مثبت معنیدار متغیرهای مورد بررسی در بهبودی بیشتر پس از نارساییهای قلبی را نشان میدهد. ادیب حاج باقری و فرجی )205( در پژوهشی به بررسی سالمت ذهنی و شادکامی در سالمندان پرداختند و دریافتند که اکثر سالمندان مورد بررسی از سالمت ذهنی متوسط و شادکامی سطح پایینی برخوردارند. در پژوهشی دیگر فیضی دباغی و صبوری مقدم )205( نشان دادند که در صورت افزایش احساس امیدواری در سالمندان متغیر شادکامی نیز افزایش یافته و به موازات آن احساس تنهایی نیز کاهش خواهد یافت. بدین جهت باال بردن سطح آگاهی مردم در مورد این فضاها و آشنایی با تأثیر آنها بر شادکامی و امیدواری افراد به ویژه سالمندان ضروری است چرا که یک سالمند در صورت سپری کردن دوران سالمندی به صورت مطلوب و کارآمد میتواند اثرات مفید و مؤثری در توسعه پایدار افزایش سطح سالمت روانی جامعه کاهش آسیبهای اجتماعی و احساس رضایتمندی افراد جوان جامعه داشته باشد )علی محمدی جان بزرگی 387(. به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای عمومی شهر در زندگی انسانها و ایجاد عالقه بیشتر به این فضاها امری ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مؤلفههای شادکامی و امید به زندگی با میزان استفاده از فضاهای شهری در سالمندان میباشد. روش طرح پژوهش و شرکت کنندگان روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در نظر گرفته شد که به منظور تشخیص تمایز گروهها از روش تحلیل ممیز در محیط نرم افزار 2 نسخه SPSS 50 استفاده شد. جامعهی آماری مورد مطالعه تمامی سالمندان شهر بجنورد بودند. برای انجام پژوهش از روش تصادفی خوشهای دو مرحلهای جهت نمونهگیری استفاده شد. ابتدا از بین محالت شهر بجنورد سه محله بصورت تصادفی انتخاب و از هر محله یک پارک بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس از سالمندانی که در پارکها حضور داشتند درخواست شرکت در پژوهش شد. تعداد 50 سالمندی که بطور مکرر در پارکها حضور مییافتند در گروه استفاده مکرر و تعداد سالمندی که بطور اتفاقی در پارک حضور داشتند و بندرت به سطح شهر میآمدند به عنوان گروه عدم استفاده از فضاهای شهری قرار گرفتند. در مجموع تعداد 00 سالمند پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و امیدواری در حوزههای خاص سیمپسون را تکمیل کردند. شرکتکنندگان در مطالعه شامل 00 سالمند در دامنه سنی بین 6 تا 90 سال بودند. از کل افراد 50 سالمند مرد و 50 سالمند دیگر زن بودند. شغل حدود 30 درصد از شرکت کنندگان آزاد 50 درصد بازنشسته و باقیمانده )20 درصد( خانهدار بود. همچنین 8 درصد از شرکتکنندگان به تنهایی 66 درصد با همسر و 6 درصد به همراه فرزندان خود در حال زندگی بودند. ابزار پرسشنامهی شادکامی آکسفورد. به نظر میرسد گستردهترین پژوهش در زمینه شادکامی روانشناختی توسط آرگایل انجام گرفته باشد )مظفرینیا امین شکروی و حیدرنیا 393(. آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 ماده است و میزان شادکامی فردی را میسنجد. پایهی نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است )آرگایل و هیل 2002(. این آزمون در سال 989 توسط مایکل آرگایل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک ساخته شد. 2 عبارت از عبارات این پرسشنامه از پرسشنامهی افسردگی بک گرفته شده و معکوس گردیده و یازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبهه یا سالمت ذهنی را پوشش دهد. مانند آزمون افسردگی بک هر گویهی پرسشنامهی شادکامی دارای چهار گزینه است که شرکتکننده باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها Oxford Happiness Questionnaire

4 84 صداقتی و امانی را انتخاب نماید )آرگایل و هیل 2002(. امروزه به طور گستردهای از این آزمون در پژوهشه یا مربوط به شادکامی استفاده میشود )علیپور و اعراب شیبانی 390(. با توجه به نمرهگذاری چهارگزینهای هر سؤال از صفر تا 3 باالترین نمرهای که شرکتکننده میتواند در این مقیاس کسب کند 87 است که بیانگر باالترین حد شادکامی بوده و کمترین نمره این مقیاس صفر است که مؤید ناراضی بودن شرکتکننده از زندگی و افسردگی فرد است. نمرهی بهنجار این آزمون بین 40 تا 42 است. روایی پرسشنامه آکسفورد در پژوهش علی پور و نورباال )378( و باقری )385( مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ 0/9 گزارش شده است )آرگایل مارتین و لو 995(. این ضریب در پژوهش باقری )385( برابر 0/92 و در پژوهش افراشته برابر 0/97 بدست آمده است که بیانگر ضرائب پایایی مطلوب این پرسشنامه است. در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برابر 0/88 محاسبه شده است. مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون. در این پرسشنامه از شرکتکننده خواسته میشود اهمیت و میزان رضایت خود را در روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره حوزه زندگی )حوزههای 6 اجتماعی تحصیلی روابط عاشقانه خانوادگی شغلی و اوقات فراغت( ارزیابی کند. داخل هر بخشی از شش حوزه از مراجع خواسته میشود تا گسترهای را که هر آیتم در مورد آنها مصداق دارد روی یک مقیاس 8 درجهای از تا 8 )کامال اشتباه= و کامال درست= 8 ( درجهبندی کند. نمرات جداگانه هر حوزه با جمع کردن نمرهی 8 آیتم داخل هر حوزه به دست میآید. این آزمون دارای همسانی درونی کافی با آلفای کلی 0/93 و آلفای خرده مقیاسهای اصلی با دامنهای از 0/86 تا 0/93 است. تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی وجود 6 خرده مقیاس مختص حوزه متمایز را مورد تأیید قرار داده است که در این پژوهش از سه حوزه روابط اجتماعی زندگی خانوادگی و اوقات فراغت )مجموعا 24 سؤال( استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای امیدواری اجتماعی )0/85( خانوادگی )0/94( و اوقات فراغت )0/92( بدست آمدند. یافتههای مبتنی مطالعه روایی سیمپسون با استفاده از 343 بر شرکتکننده میباشد. مقیاس امیدواری بزرگساالن از اعتبار و روایی خوبی برخوردار است. این نکته در مورد تک تک خرده مقیاسها نیز صادق است )احمدی طهور سلطانی کریمی نیا احدی و مرادی 202 سیمپسون 999(. در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برابر 0/90 محاسبه شده است. روش اجرا ابتدا با توجه به زمانبر بودن بررسی کل پارکهای سطح شهر بجنورد سه محله شهر بصورت تصادفی انتخاب و از هر محله یک پارک بصورت تصادفی انتخاب شد. بعد از انتخاب پارکهای مورد مطالعه طبق روش نمونهگیری شرح داده شده از سالمندان حضور یافته در این پارکها دعوت به همکاری شد. بدین صورت که پس از توافق و ابراز موافقت به شرکت در مطالعه پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد. بنا بر اظهارات افراد پرسششونده مبنی بر استفاده مکرر یا عدم استفاده مکرر از فضاهای شهری )در این پژوهش منظور از فضاهای شهری پارکهای سطح شهر است( تعداد 50 سالمندی که بطور مکرر در پارکها حضور مییافتند در گروه استفاده مکرر و تعداد 50 سالمندی که بطور اتفاقی در پارک حضور داشتند و ابراز نموده بودند که بندرت به سطح شهر میآمدند به عنوان گروه عدم استفاده از فضاهای شهری مد نظر قرار گرفتند. این کار تا زمانی ادامه یافت که تعداد پرسش شوندگان هر 50 گروه به نفر برسد. در صورت عدم تمایل فرد شرکتکننده به خواندن متن پرسشنامه و یا کافی نبودن سواد افراد پرسشگر آموزشدیده سؤاالت را بصورت تک به تک برای آنها میخواند و سپس پرسشنامه به دقت تکمیل میشد. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل ممیز در محیط نرمافزار SPSS نسخهی 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها اطالعات مربوط به حیطههای امیدواری و شادکامی در دو گروه استفاده مکرر و عدم استفاده مکرر از فضاهای شهری در جدول شماره آورده شده است. Domain Specific Hope Scale (DSHS)

5 روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره شادکامی و امیدواری با استفاده از فضاهای شهری در سالمندان 85 جدول میانگین و انحرافمعیار متغیرها در دو گروه استفاده مکرر و عدم استفاده مکرر از فضاهای شهری متغیر گروه استفاده مکرر گروه عدم استفاده انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 6/43 35 / 84 0/ 4/ 44 شادکامی حیطههای امیدواری 4/9 36 / 40 9/ / 2 ارتباط با دوستان 3/90 36 / 64 6/ 7 52 / 68 روابط خانوادگی 7 38 / 08 9/ / 86 اوقات فراغت جدول نشان میدهد که میانگین نمره گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری در حیطههای امیدواری و شادکامی باالتر از گروه عدم استفاده از فضاهای شهری میباشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر در دو گروه از سالمندانی که از فضاهای شهری استفاده مکرر داشتند و سالمندانی که حداقل استفاده را از فضاهای شهری داشتند انجام شده است و پژوهش به دنبال بهرهگیری متغیرهای شادکامی و حیطههای امیدواری برای پیشبینی عضویت سالمندان در هر یک از گروهها بود بنابراین برای این امر از روش آماری تحلیل ممیز استفاده شد. جدول 2 خالصه تابع ممیز متعارف و اطالعات مهم تابع به روش تحلیل ممیز اطالعات تابع ممیز تعدادتابع مقدار ویژه درصد واریانس همبستگی متعارف مجذور اتا المبدای ویلکز تحلیل ممیز به روش همزمان / /85 0/399 0/335 اطالعات تابع ممیز مجذور کای درجه آزادی معنی داری تابع ممیز مرکز واره نمرههای گروه استفاده مکرر مرکز واره نمرههای گروه عدم استفاده پیش بینی عضویت گروهی تحلیل ممیز به روش همزمان 05/05 4 0/000 - /39 /39 %93 نتایج آزمون تحلیل ممیز نشان داد که مقدار ویژه تنها تابع ممیز /98 و مجذور اتا برای تحلیل ممیز به روش گام به گام 0/399 است. بنابراین حدود 40 درصد پراش 4 متغیر پیشبین برای تنها تابع ممیز از اختالف بین دو گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری و عدم استفاده از فضاهای شهری تبیین میشود. مقدار المبدای ویلکز 0/33 است و مقدار مجذور کای 05/05 برای تنها تابع ممیز معنی داراست )0/00>P(. بنابراین تابع ممیز بدست آمده بهطور معنیداری از قدرت تشخیصی قابل توجهی برای دو سطح از متغیر مالک برخوردار است. مرکزواره نمرهها برای تنها تابع ممیز برای افراد استفاده از فضاهای شهری /39- و برای افراد بدون استفاده از فضاهای شهری /39 است. به این ترتیب اگر نمرههای یک فرد در معادله ممیز به دست آمده گذاشته شود و نمره به دست آمده مثبت باشد پیشبینی میشود که آن فرد به گروه عدم استفاده از فضاهای شهری و اگر منفی باشد پیشبینی میشود که آن فرد جزء گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری خواهد بود.

6 86 صداقتی و امانی روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره جدول 3 بررسی اثر معنیداری هر یک از متغیرهای پیشبین متغیرهای پیشبین المبدایویلکز نسبتF روش همزمان درجهآزادی بینگروهی درجهآزادی کل سطحمعناداری 0/00 P<0/00 P<0/00 P<0/ /92 56/2 87/46 42/70 0/90 0/63 0/34 0/67 شادکامی حیطههای امیدواری ارتباط با دوستان روابط خانوادگی اوقات فراغت همانطوری که جدول 3 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه را نشان میدهد همهی متغیرهای مربوط به شادکامی و امیدواری اثر معنیداری برای پیشبینی عضویت افراد در هرکدام از گروههای استفاده مکرر و عدم استفاده دارند. متغیرهایی که میزان آزمون المبدای ویلکز آنها نزدیک باشد نشان میدهد که بین دو گروه تفاوت وجود ندارد. با توجه به میزان المبدای ویلکز بیشترین تفاوت دو گروه استفاده و عدم استفاده از فضاهای شهری به ترتیب مربوط به امیدواری در حوزه روابط خانوادگی امیدواری در حوزه ارتباط با دوستان امیدواری در حوزه اوقات فراغت و کمترین تفاوت مربوط مربوط به میزان شادکامی است. جدول 4 تعیین توانایی هر کدام از متغیرها در تشخیص بین خوشهها عدد ثابت متغیرها شادکامی حوزههای امیدواری ارتباط دوستان روابط خانوادگی اوقات فراغت ضرایب استاندارد -0/5 ضرایب غیر استاندارد -0/02 ضرایب ساختاری 0/24 0/54 0/98 0/47-0/004 0/2-0/0-0/03 /30-0/2 همانطور که جدول 4 نشان میدهد برای توابع ممیز با روش همزمان سه دسته ضرایب استاندارد غیراستاندارد و ضرایب ساختاری ارائه شده است. ضرایب استاندارد توابع ممیز معادل ضرایب رگرسیون تفکیکی )بتا( در تحلیل رگرسیون هستند. این ضرایب در واقع وزن تفکیکی هر متغیر را در تمایز گروهی نشان میدهند. با استفاده از ضرایب غیراستاندارد معادله توابع ممیز را میتوان بدست آورد. بنابراین با قرار دادن نمره هر فرد در هر یک از متغیرهای مربوط به توابع نمره فرد به دست میآید. با توجه به مرکزواره دادههای گروههای استفاده کننده و عدم استفاده کننده از فضاهای شهری چناچه نمره فرد را در هر یک از متغیرهای مربوط به توابع گذاشته شود و نمره حاصل منفی باشد پیشبینی میگردد که فرد جزء استفاده کننده از فضاهای شهری باشد و چنانچه نمره حاصل در تابع تشخیصی منفی باشد پیشبینی میشود که فرد متعلق به گروه عدم استفاده از فضاهای شهری باشد. با توجه به ستون ضرایب غیراستاندارد و عدد ثابت تابع ممیز به روش همزمان معادله پیشبین زیر بدست آمد. )اوقات فراغت( 0/0 - )روابط خانوادگی( 0/2 + )ارتباط با دوستان( 0/004 - )شادکامی( 0/02-7/78- ỳ

7 روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره ضرایب ساختاری توابع ممیز همبستگی هر متغیر با توابع )نمره پیشبینی شده گروهی یا نمره ممیز( است. این همبستگیها به عنوان همبستگیهای متغیر متعارف یا بارهای ممیز نامیده میشود )مشابه بارهای عاملی در تحلیل عوامل( و در تفسیر تفاوتهای گروهی بکار میروند. ضرایب ساختاری در مشخص شدن سهم متغیرها در تفاوتهای گروهی کمک میکنند. در روش همزمان همه متغیرها وارد تحلیل شدند و نتایج نشان داد که همه متغیرهای شادکامی امیدواری در حوزههای روابط با دوستان روابط خانوادگی و اوقات فراغت کمک میکند که بین گروههای استفاده کننده و عدم استفاده کننده از فضاهای شهری تمایز ایجاد این جدول میزان کمک هر کدام از متغیرهای پیشبین به توانایی تشخیص بین طبقات را نشان میدهد. بحث و نتیجهگیری علیرغم پیشرفتهای چشمگیر بشری در علوم وتکنولوژی انسان عصر حاضر با چالشها و مسائل بسیاری دست به گریبان است. مسائلی که اتفاقا بسیاری از آنها ماحصل همین تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی هستند که زندگی افراد بشری را تحت سیطره خود درآوردهاند. در کنار بسیاری مسائل دیگر دنیای کنونی با دو چالش اساسی مواجه است: پیر شدن جمعیت و روند سریع شهری شدن. در راستای افزایش سن نیازهای افراد سالخورده برای خدمات خاصتر و منابع بیشتر افزایش مییابد. در سالهای اخیر انواع سیاستگذاریها و استراتژیها برای تأمین نیازهای خاص سالمندان وجود داشته است. بیشتر این سیاستها مبین این واقعیت هستند که میان فرد و محیط فیزیکی و اجتماعی که در آن زندگی میکند ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. از این رو در بسیاری از کشورها طراحی و ایجاد اجتماعات دوستدار سالمند و بهسازی شهرها بر طبق موازین و استانداردهای تعریف شده آنها در سالهای اخیر مد نظر بوده است. بویژه با توجه به شاخص توسعه انسانی و اثری که متغیر امید به زندگی در آن دارد سیاستها به سمت افزایش امیدواری در سالمندان و امکان تأمین نیازهای آنها برای برخورداری از زندگی سالم و امید به زندگی بیشتر سمت و سو گرفته است. شادکامی و امیدواری با استفاده از فضاهای شهری در سالمندان 87 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سالمندانی که از فضاهای عمومی استفاده بیشتری دارند شادتر و به زندگی امیدوارتر هستند. بطور خالصه نتایج نشان داد که از 50 فرد گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری توسط متغیرهای پیشبین )امیدواری و شادکامی( 43 نفر بدرستی در گروه استفاده مکرر از فضاهای شهری طبقهبندی شدهاند. یعنی 86 درصد از افراد به درستی در این خوشه قرار گرفتهاند. همچنین از 50 فرد گروه عدم استفاده کننده از فضاهای شهری توسط متغیرهای پیش بین 50 نفر بدرستی در گروه عدم استفاده کننده از فضاهای شهری طبقهبندی شدهاند. یعنی 00 درصد افراد را بدرستی در این طبقه قرار داده است. در کل 93 درصد از موارد بدرستی در گروهها قرار داده شدهاند. پژوهش حاضر نشان داد که امیدواری در حیطه خانوادگی قویترین پیشبین استفاده از فضاهای شهری میباشد. به نظر میرسد چون این دسته از سالمندان همه وقت خود را در منزل نمیگذرانند زمینه ایجاد تعارضات خانوادگی در آنها کاهش مییابد در نتیجه امیدواری به نسبت وضعیت خانوادگی افزایش مییابد. همچنین ممکن است که داشتن روابط مناسب خانوادگی و امیداوری به آن سالمت روان و روحیهی سالمندان را ارتقا داده و همین امر انگیزهی کافی برای حضور در فضاهای شهری و فعالیت بدنی و برقراری ارتباط با دیگران را فراهم کند. سالمندانی که در فضاهای شهری حضور پیدا میکنند احتمال بیشتر دارد تا با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند که این زمینه شکلگیری گروههای جدید دوستی را فراهم میکند. گروههای دوستی میتواند حمایتهای با ارزشی را برای افراد فراهم کنند و افراد را از فشارهای روانی و اثرات بعدی آن حفظ کند در نتیجه مشکالت روانی و جسمی کمتری را تجربه کنند )فورسایت 990(. 393/ پس حضور در فضاهای شهری زمینه شکلگیری و حفظ گروههای دوستی را فراهم میکند و سالمندان نسبت به گروههای دوستی خود احساس امیدواری بیشتری میکنند در حالیکه اگر سالمندان بیشتر وقت خود را در منزل بگذرانند به دلیل نداشتن ارتباط و مشغله احساس عدم کارایی و تنهایی خواهند کرد این زمینه مشکالت روانی و جسمی را فراهم میکند.

8 88 صداقتی و امانی دوره سالمندی دوره بازنشستگی و فراغت از مشاغل به شمار میرود بنابراین سالمندان مسئولیتهای پیشین خود را ندارند تا وقت خود را برای آن صرف کنند. سالمندانی که بخشی از وقت خود صرف حضور در فضاهای شهری و پارک میکنند دارای فعالیتهای بدنی بیشتری باشند که این فعالیتهای بدنی میتواند شادکامی را در افراد سالمند افزایش دهد که در راستای پژوهش اوئرلیمانز و همکاران )20( میباشد. در نهایت پژوهش حاضر نشان داد که شادکامی پیشبین معناداری برای استفاده از فضاهای شهری میباشد. طبق تئوری ترمیم توجه کاپالن )995( حضور در فضاهای دارای چشماندازهای طبیعی بدون هیچ تالشی توجه خودکار افراد را به خود جلب میکند که از طریق توجه غیرارادی که مستلزم تالش ذهنی کمتری است افراد دوباره انرژی میگیرند و ظرفیت توجه افراد دوباره شارژ میگردد در نتیجه خستگی و استرس افراد کاهش مییابد و احساس شادکامی افزایش مییابد. از آنجایی که دورهی سالمندی دورهی افت عملکرد جسمی میباشد و در این دوره افراد اغلب با مشکالت و بیماریهای جسمی درگیرند حضور در فضاهای شهری و افزایش سطح امیدواری و شادکامی سالمندی میتواند زمینه بهبودی از مشکالت و بیماری جسمی را فراهم کند که در راستای نتایج پژوهش دیوگو و همکاران )202( میباشد. تبیین دیگری که برای نتیجه حاضر میتوان ارائه داد این است که افرادی که شاد هستند تمایل بیشتری دارند که از فضاهای بیرون از خانه بهرهبرداری کنند در حالیکه افراد افسرده به دلیل کندی روانی- حرکتی و عدم احساس لذت و خلق پایین بیشتر خانهنشینی انتخاب میکنند و عالقهای به حضور در فضاهای بیرون از خانه ندارند. روانشناسان هم برای درمان افسردگی اقدام به فعال کردن افراد افسرده میکنند و از آنها میخواهند تحرک بیشتری داشته باشند و در فضاهای بیرون از خانه حضور پیدا کنند. ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در ارتقای سطح شادکامی افراد جامعه تأثیرگذار خواهد بود و به همین سبب دستیابی به چنین هدفی نیازمند عزم همه جانبهی دولت و سازمانهای مسئول است )نسترن بروجنی و اسدی 393(. از طرفی با توجه به تأثیر اثبات شده استفاده مکرر از فضاهای شهری بر شادکامی و امیدواری در سالمندان روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره لزوم وجود فضاهای عمومی و برنامهریزی و طراحی آنها مناسب با ویژگیهای سالمندان شهر ضرورت مییابد. در این راستا مهمترین شاخصهایی که باید در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی شهر مطابق با ویژگیهای سالمندان تحقق یابد پیشنهاد شدهاند. - با توجه به ارتباط شادکامی و امید به زندگی توصییه میشود امکان برنامهرییزی فضیاهای عمیومی در راسیتای افزایش حضور اقشار مختلف جامعه و تعیامالت بییننسیلی صورت گییرد. از آنجیا کیه اسیتفاده کننیدگان از فضیاهای عمومی از سطح شادکامی بیشتری برخورد بودهاند توسیعه این فضاها میتواند بسیار تأثیرگذار باشد. ایجاد زمینههیایی برای حضور فعال سالمندان در فضاهای شیهری میتوانید موجب انتقیال تجربییات بیین نسیلها شیود. ایین امیر در خاطرهانگیزی فضاهای شهری نقش بسزایی خواهد داشت. حضور سالمندان در فضاهای شهری بعنوان ییک سیرمایه اجتماعی بالقوه اسیت کیه از طرییق انتقیال حیس کرامیت انسانی امید و موارد مشابه زمینه تعیالی فیرد در جامعیهی شهری را سبب خواهد شد. 2- توصیه به ایجاد حس حمایت اجتماعی و امیدواری به واسطه برنامهریزی و فضیاهای عمیومی شیهر مطیابق بیا ویژگیهای سالمندان. چهاینکه اگر سالمندان بیه ایین بیاور برسند کیه از سیوی میدیران شیهری میورد حماییت قیرار گرفتهاند و فضاهایی برای آنها در نظیر گرفتیه شیدهاسیت احساس امیدواری بیشتری خواهند کرد. 3- سرزندگی فضا عامل دیگری است که خود به تنهایی میتواند موجب نشاط در فضاهای شیهری شیود. بنیابراین پیشنهاد میشود در طراحی فضاهای شهری تنوع فعالیت و عملکرد متناسب با نیاز سالمندان در جهت رونق سیرزندگی مکان در دستور کار قیرار بگییرد. ایجیاد فضیاهای شیاد و محیط مناسب استفاده شهروندان در ایین رده قیرار خواهید گرفت. 4- قابل درک بودن فضا و سهولت ادراک آن نیز باید در فضاهای طراحی شده وجود داشته باشد. جهت یابی استفاده از عالئم مناسب و در نظر گرفتن اقتضائات سنی سالمندان در این زمینه قابل تأمل است. پیشنهادات فوق در قالب موضوعات کلی نظیر حمل و نقل عمومی سهولت دسترسی و ایمنی و موارد نظیر در پژوهش افرادی چون روزن بوم ( 2009( زیتلر و همکاران )202( پرزمارتین

9 روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره )202( کوین لینچ )98( زندیه )39( ایمایر و هال )200( بیلتز )990( املت و موکری )202( یوریو و همکاران )200( جهانشهاه پاکزاد )385( پورجعفر و تقوایی )378( پورجعفر و همکاران )389( آلن جیکوبزو دانلد اپلیارد) 987 ( کوپر )2009( نیز پیشنهاد شده است. بنابراین ضروری است در برنامه توسعه فضاهای شهری از سوی مدیران شهری برای این پیشنهادات و راهکارها تدبیری اندیشیده شود. شهرداریها ضرورت دارد در این زمینه مطالعات گستردهتری جهت بومیسازی هر یک از این شاخصها در فضاهای شهری متناظر انجام و بدین سبب با رونق و توسعه فضاهای شهری متناسب با ویژگیهای سالمندان زمینه ساز افزایش سطح شادکامی و امیدواری در آنها شوند. این مهم بدون شک در افزایش شاخص امید به زندگی که از جمله شاخصهای سهگانه توسعه انسانی میباشد نقش خواهد داشت. سپاسگزاری بدینوسیله از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری داشتهاند تشکر و قدردانی میشود. منابع احمدی ن. )383(. تئوریهای مختلف درباره سالمندی. نشاط ورزش )3( افراشته ز. )386(. مقایسه سالمت عمومی شادکامی و خود پنداره در زنان با بارداری خواسته و بارداری ناخواسته شهر ایذه )پایاننامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(. دانشگاه آزاد اسالمی اهواز. امانی ر. )394(. شادکامی در دوران سالمندی: نقش عزت نفس. مجله روانشناسی پیری )2( باقری ن. )385(. تأثیر ورزش اروبیک در خود پنداره تأیید خویشتن شادکامی و پذیرش زنان رشت )پایاننامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(. دانشگاه آزاد اسالمی اهواز. برک ل. )386(. روانشناسی رشد: از لقاح تا کودکی )ترجمه ی. سیدمحمدی(. تهران: ارسباران. )تاریخ انتشار به زبان اصلی 2007(. پاکزاد ج. )385(. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری تهران: انتشارات شهیدی. پورجعفر م. تقوایی. ع. )378(. توجه به نیازهای سالمندان در طراحیشهری مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بینالمللی شادکامی و امیدواری با استفاده از فضاهای شهری در سالمندان 89 سالمندان ایران. تهران: آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک. پورشریف ح. )394(. جوان شادی و رضایت از زندگی. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث. خاوری م. مختاری مصیبی م. و حاج علیزاده ک. )393(. رابطه ویژگیهای پنج عاملی شخصیت با شادکامی و امیدواری در دانش آموزان مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری تهران: موسسه اطالع رسانی نارکیش. زحمتکشان ن. باقرزاده ر. اکابریان. ش. یزدانخواه فرد. م.ر. میرزایی. ک. یزدان پناه.... جمند. ط. )39(. بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن درسالمندان شهر بوشهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2)( علیمحمدی ک. و جانبزرگی م. )387(. بررسی رابطه میان شادکامی با جهتگیری مذهبی و شادکامی روانشناختی و افسردگی در دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در سال تحصیلی روانشناسی دین علیپور ا. و اعراب شیبانی خ. )390(. رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی )22( علی پور ا. نور باال.ع. )378(. بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاههای تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار 5)2( فرحزاد ح. ا. )393(. نشاط و شادی قم: انتشارات طوبای محبت. فورسایت د. )393( پویایی گروه: شناخت و سنجش )ترجمه ج. نجفیزند و ح. پ. شریفی(. تهران: نشر دوران. )تاریخ انتشار به زبان اصلی 990( فیروز مقدم س. برجعلی م. سهرابی ف. )392(. اثربخشی سالمندان مجله در آموزش شادکامی بر افزایش امید سالمندی ایران )3( پورجعفر م. ر. تقوایی ع. ا. بمانیان م. ر. صادقی ع. ر. و احمدی ف. )389(. ارائه انگارههای محیطی مؤثر بر شکلگیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تأکید بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز. فصلنامه سالمند )(5 مظفرینیا ف. امینشکروی ف. و حیدرنیا ع. ر. )393(. رابطه بین سالمت معنوی وشادکامی دانشجویان. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 2)2( 97-08

10 90 صداقتی و امانی نسترن بروجنی ا. اسدی ح. )393(. بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی درکارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران نشریه مدیریت ورزشی 6)3( روانشناسی پیری 395 دوره 2 شماره Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (20). Environmental Psychology, in P. R. Martin, F. M. Cheung, M. C. Knowles, M. Kyrios, J. B. Overmier J. M. Prieto (Eds.). IAAP Handbook Applied Psychology. Wiley-Blackwell, Oxford, UK. Gifford, R. (2007). Environmental psychology: Principles and practice. Colville, WA, 4th edition. Ittelson, W. H. (978). Environmental perception and urban experience. Environment and Behavior, 0, Jansen, A. M., Giebels, E., Rompay, T. J. L., Austrup, S. & Junger, M. (206). Order and control in the environment: Exploring the effects on undesired behavior and the importance of locus of control. Legal and Criminological Psychology, -5. DOI:0./lcrp.2095 Kaplan, S. (995). The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 5, MacKerron, G., & Mourato, S. (203). Happiness is greater in natural environments. Global Environmental Change. Retrieved from Oerlemans, W. G. M., Bakker, A. B., & Veenhoven, R. (20). Finding the key to happy aging: A day reconstruction study of happiness. Gerontology Series, Psychological Sciences and Social Sciences, 0, 9-8. Sörqvist, P. (206). Grand Challenges in Environmental Psychology. Frontier in Psychology, 7, -3. Doi:0.3389/fpsyg Sympson, S. (999). Validation of the domain specific hope scale: Exploring hope in life domains (Unpublished doctoral dissertation). University of Kansas, Lawrence. Un Habitat. (202). Place making and the Future of Cities. Project for public spaces. United Nations Federal Credit Union. Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive healthcare. Journal of Happiness Studies, 9(3), Adib-Hajbaghery, M., & Faraji, M. (205). Comparison of Happiness and Spiritual Well-Beingamong the Community Dwelling Elderly and those who lived in Sanitariums. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 3(3), Ahmadi Tahour Soltani, M., Karaminia, R. Ahadi, H., & Moradi, A. (202). Validation of the adult domain - specific hope scale in Iranian University students. Zahedan Journal of Research in Medical Science,4(2), Amirsheakri, S., & Ataei, O. (204). Studying the Significance and Effect of Parks and Green areas on Improving the Citizens Life and Embellishing Urban Spaces Based on the Seeking-Escaping Theory (Case Study: Shiraz Parks). Journal of Civil Engineering and Urbanism, 4(2), Argyle, M. & Hills, P. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 22(7), Argyle, M. (200). The psychology of happiness, London. New York: Routledge. Argyle, M., Martin, M., Lu, L. (995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. Spielberger & I. G. Sarason (Eds.). Stress and emotion. Washington, DC: Taylor & Francis, Diogo, P. E., Pais, J. L., Martins, M.J. (202). Happiness, Hope, and Affection as Predictors of Quality of Life and Functionality of Individuals with Heart Failure at Three-Month Follow-up. Psychology Research, 2(9), FeiziDabaghi, M., & Sabouri Moghaddam, H. (205). The Relationship between Hopefulness and 'Happiness and Feeling of Loneliness among the Elderly Living in Nursing Home in Tehran, JK Welfare & Pharma scope Foundation. International Journal of Review in Life Sciences, 5(3),

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی 95-96 هدف کلی آیههای تمدن با ارزیابی عملکرد دانشآموزان بر اساس کسب

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc شركت مديريت شبكه برق ايران 3 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 7 فهرست مطالب مقدمه نحوهي محاسبهي شاخصها جدول -2: فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن گزارشها نمودار -2 : فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن

توضیحات بیشتر

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه Spiritual well being of elderly people resident in nursing home Jadidi A 1, Farahaninia M 2 *, Janmohammadi S 3, Haghani H 4 Abstract Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر