مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز"

رونوشت

1 Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Vol. 6/ No. 5/ 019 Page: Effectiveness of cognitive rehabilitation after drug therapy on brain function and behavioral symptoms of children with ADHD in Ahvaz Seyedhamidreza Seyedmohammadi 1, Parvin Ehteshamzadeh, Fariba Hafezi 3, Reza Pasha 4, Behnam Makvandi 5 1-Ph.D. student of General Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran. - Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran (Corresponding Author) Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 4- Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 5- Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. Abstract Received: 19/07/019 Accepted: /10/019 Introduction: Hyperactivity Disorder is a neurodevelopmental disorder. Aim: The purpose of this study was to compare the effectiveness of curative drug therapy and cognitive rehabilitation on the active memory of children with attention deficit hyperactivity disorder in Ahvaz city. Method: The sample consisted of 45 from students with ADHD (two groups of 15 experimental and one control group of 15) who were selected by multi-stage random sampling. The research method was pre-test, post-test, and follow-up with the control group. For collecting data, questionnaires were used to test the prevalence of direct cultivars. Results: For analyzing the data, covariance analysis, Bonferron's post the pursuittest and SPSS software were used. The results of the study showed that cognitive rehabilitation has a different effect on the active memory of children with attention deficit hyperactivity disorder in relation to drug therapy. In other words, the effect of cognitive rehabilitation on active memory was more effective than drug therapy, which has been continued in the follow-up phase of 1.5 months. Conclusion: Therefore, it can be concluded that the treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder by cognitive rehab has more and better effects for the treatment of chidren with attention deficit hyperactivity disorder. Keywords: Stimulants drugs, Cognitive assessment, Active memory, Children with hyperactivity disorder How to cite this article : Seyedmohammadi S, Ehteshamzadeh P, Hafezi F, Pasha R, Makvandi B. Effectiveness of cognitive rehabilitation after drug therapy on brain function and behavioral symptoms of children with ADHD in Ahvaz. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 019; 6 (5): URL: Copyright 018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal.

2 مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره صفحات: مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر کودکان مبتال به اختالل ADHD شهر اهواز سیدحمیدرضا سیدمحمدی پروین احتشام زاده فریبا حافظی رضا پاشا بهنام مکوندی 9.دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران.. استادیار گروه روان شناسی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران )مولف مسئول(. ایمیل: 3. استادیار گروه روان شناسی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران. 4. دانشیار گروه روان شناسی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران. 5. استادیار گروه روان شناسی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران. چکیده مقدمه: تاریخ دریافت مقاله: 9318/14/8 اختالل نقص توجه بیش فعالی اختالل عصبی- تحولی تاریخ پذیرش مقاله: /31/ هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی شهر اهواز اجرا گردید. ر ش:و نمونه پژوهش شامل 45 نفر )دو گروه 95 نفره آزمایش و یک گروه 95 نفره کنترل( از دانش آموزان مبتال به اختالل بیش فعالی بود که به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های آزمون فراخنای ارقام مستقیم استفاده شد. یافته ها: برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که توانبخشی شناختی تأثیر متفاوتی به نسبت دارودرمانی بر کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی دارد. به عبارتی دیگر تأثیر توانبخشی شناختی بر دارای تأثیرات بیشتری نسبت به درمان دارویی است که این تأثیرگذاری در مرحله پیگیری 9/5 ماهه تداوم داشت. نتیجهگیری: بنابراین میتوان نتیجه گرفت درمان کودکان دارای نقص توجه- بیش فعالی به وسیله توانبخشی شناختی دارای تأثیرات بیشتر و بهتری کلیدواژه ها: برای درمان کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی داروهای محرک ارزیابی شناختی کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ

3 939 مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر... مقدمه بر اساس 5- MSD تعریف اختالل کم توجهی/ بیش فعالی یک عارضه عصبی- روانی است که کودکان نوجوانان و بزرگساالن را در سراسر جهان به خود مبتال می کند و مشخصه اصلی آن کمبود توجه )ناتوانی در ادامه دادن توجه( تکانش گری و بیش فعالی تحقیقات مرتبط با سمپتوم های نقص توجه بیش فعالی هنوز دوپامین را کانون توجه خود قرار دادهاند. کورتکس پریفرانتال نیز به علت مصرف زیاد دوپامین و ارتباطات متقابل با سایر مناطق مغز که در توجه بازداری انعطاف 9 پذیری شناختی بازداری پاسخ و گوش به زنگی نقش دارند به احتمال زیاد در نقص توجه بیش فعالی نقش دارند. درصد کودکان نقص توجه بیش فعالی مدرسهای روی و میدهد 8 تا 5 در 85 تا 01 درصد آن ها در نوجوانی نیز هنوز مبتال به نقص توجه بیش فعالی هستند. اختالل نقص توجه بیش فعالی به فراوانی با سایر اختالالت همایند است از جمله اختالل یادگیری اختالالت اضطرابی اختالالت خلقی و اختالالت اخالل گرایانه )سادوک و همکاران 195(. اختالل نقص توجه- بیش فعالی/ تکانش گری سندرمی عصبشناختی گری طرف اختالل است حواسپرتی دیگر پژوهشه یا مؤلفه عصب- های اختالل ویژگیه یا با معموال که تکانش و بیش فعالی مشخص می شود. از روان کمبود شناختی بیش توجه است که فعالی نظریه یک و ها اخیر بر نقش اصلی توجه به عنوان یکی از کارکرد 3 )سیدمن.)110 تأکید آن در اجرایی میکنند یکی از شایع ترین اختالالت دوران کودکی که توجه روان شناسان و روان پزشکان را به خود جلب کرده اختالل حدود کمبود سنین توجه/ 4 تا بیش سالگی فعالی شروع می این شود اختالل 4 )کانرز.)11 بر اساس 5- MSD سمپتوم های نقص توجه بیش فعالی معموال در 3 سالگی حضور دارند اما کودک معموال مبتال به این اختالل دیاگنوز نمی شود تا زمانی که به کودکستان یا دبستان برود و در آن جا معلم بتواند او را با سایر کودکان همسن مقایسه کند )سادوک و همکاران.)195 یکی از روشه یا دارودرمانی والدین کودکان درمانی برای نقص توجه بیش فعالی بیشفعال تنها هنگامی دارو درمانی را می پذیرند که از مداخالت رفتاری و روانی ناامید شده باشند 5 )پاپاپورت و چوبینسکی 111(. محرک ها نخستین طبقه از ترکیباتی بودند که برای درمان کودکان مبتال به اختالل کم توجهی- بیش فعالی معرفی شدند رایج ترین ترکیبات این طبقه شامل متیل فنی دیت )ریتالین و مانند آن( دی آمفتامین )دکسترین( و منیزیم پمولین )سیلرت( می شود. داروهای محرک بیش فعالی حرکتی و رفتارهای تکانشی را کم کرده و به فرد امکان میدهند تا توجه خود را بر موارد و موضوعها حفظ کند. در عین حال محرکها میتوانند در بچهها و نوجوانان نقص توجه- بیش فعالی عقب مانده ذهنی مبتال به این اختالل عنوان درمان کمکی برای مداوای و نیز درمان بیماران مؤثر اختاللهای باشند و به خلقی مداوم )افسردگی( به کار روند. شایعترین عوارض جانبی 4 - Conners 5 - Pappaport & Chubinsky - ADHD 1 - Active memory - ScodaS 3 - Seidman مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

4 پروین احتشام زاده و همکاران 93 مربوط به داروهای محرک کاهش اشتها و اختاللهای خواب کاهش اشتها با مرحله فعالیت بالینی دارو مطابقت دارد. سایر آثار جانبی نه چندان معمول شامل سردرد ناراحتی شکمی و افزایش بی حالی و خستگی تجویز دراز مدت محرکها ممکن است به رشد کودکان نیز تأثیر بگذارند. گزارشهای اولیه با اتکا بر مواردی معدود حاکی از این بوده که محرکها از سرعت رشد کودکان میکاهند. به طور کلی توافق عام بر این است که داروهای محرک میتوانند تأثیر منفی جزئی بر سرعت رشد بگذارند که به آسانی با قطع موقت قابل جبران است بنابراین اگر کاهشی در سرعت رشد مشاهده شود الزم است قطع موقت یا روشی جانشین در نظر گرفته شود. در بعضی از کودکان در پی قطع ناگهانی محرکها ممکن است پسرفت رفتاری گذراندهای ظاهر شود. عالئم معموال کمتر از یک روز طول می کشد اما ممکن است در مواردی چندین روز دوام پیدا کند لذا قطع تدریجی داروهای محرک عاقالنه تر است )خرازی و پوالدی 9313(. با وجود تعاریف و توضیحات باال ضرورت استفاده از برنامه های مداخله ای توانبخشی بر کودکان دارای اختالل نقص توجه- بیش فعالی مشخص می شود. لذا عالوه بر درمان دارویی با استفاده از برنامه توانبخشی شناختی کرتکس که ساختاری 9 جلسه ای داشته و مبتنی بر حرکت و فعالیت های بدنی شخص مراجع است درمانگر با استفاده از تمرین های مختلف کامپیوتری و عملی به همراه شکل هایی که روی بنر حک شده است اقدام به اجرای تمرین های مختلف کرده و به توانبخشی شناختی می پردازد. در طی این جلسات درمانی درمانگر اطالعات حاصل از ارزشیابی جلسات را در نظر گرفته و مبتنی بر آن تکالیفی را برای تقویت کارکردهای شناختی مغز و بهبود عالئم رفتاری طراحی می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر مطالعه دارودرمانی و مقایسه تاثیرگذاری توانبخشی شناختی بر روی آقاجانی و همکاران )9314( به بررسی اثربخشی آموزش نرم افزار ان بک بر بهبود حافظهی فعال دانش آموزان نارسا خوان پرداختند. آموزان پسر دوم تا پنجم ابتدایی آنها بدین منظور از بین دانش شهر رشت در سال تحصیلی ابتدا به طور تصادفی 98 نفر انتخاب و سپس در دو گروه 1 نفره آزمایش و کنترل ج یا دهی کردند. به منظور جمع آوری داده ها از آزمون خواندن و نارسا خوانی نما نرم افزار سنجش حافظه کاری دانیمن و کارپنتر و نرم افزار ان بک استفاده کردند. طرح آزمایشی پژوهش آنها از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تأثیر مثبت آموزش نرم افزار ان بک بر بهبود حافظهی فعال و مؤلفهه یا آن در آزمودنیه یا گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. بر این اساس آن ها نتیجه گرفتند که نرم افزار ان بک این مزیت را دارا است که می توان از آن در بهبود حافظه ی فعال کودکان نارساخوان و در نتیجه در حل مشکالت تحصیلی آنها )9315( به پژوهشی در زمینه همکاران بهره گرفت. مساواتی و نتایج نشان داد از میان کارکردهای اجرایی پرداختند. کارکردهای اجرایی و بازداری سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد ریاضیات دارد. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

5 933 مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر... )191( 9 میلتون عنوان با را پژوهشی تأثیرات برنامه رایانهای آموزش حافظه کاری بر روی توجه حافظه کاری را در نوجوانانی مبتال به نقص توجه /بیش فعالی و ناتوانیه یا این پژوهش یادگیری که بود بودند آموزش داد. انجام رایانهای هدف حافظه اولیهی کاری میتواند به دانش آموزانی که دارای مشکالت توجه و یادگیری هستند کمک کند و هدف دیگر این بود که برنامهی این رایانهای میتواند دهد. افزایش را تمرکز نمونهی این پژوهش شامل 95 کودک مبتال به نقص های ناتوانی به مبتال نفر 95 و فعالی بیش توجه/ یادگیری بود. روش پژوهش بدین صورت بود که دو را گروه آموزش داد نشان 0 مدت به حافظه کاری نرم این که توسط ماه آموزش افزار افزار نرم دادند و نتایج روی بر آموزشی ای رایانه پژوهش انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری تأثیر قابلتوجهی دارد. جیگی بوشکول )118( در پژوهشی به بررسی افزایش هوش سیال از طریق آموزش حافظهی فعال از نرم افزار ان بک استفاده نمودند و نشان دادند که میزان افزایش در هوش سیال به شدت به مقدار آموزش بستگی دارد. دورهه یا آموزشی بیشتر منجر به بهبود بیشتری در هوش سیال میشود و اثر آموزش وابسته به دور پاپاپورت و و همکاران )110( به بررسی اثربخشی داروی متیل فنیدیت و آموزش توجه در درمان اختالل نارسایی توجه / فزون کنشی از یک طرح تک آزمودنی بازگشتی استفاده شد که در آن دو شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند و کنترل طرح از طریق ارائه دارونما به یکی از این دو آزمودنی تحقق آموزش هم مقایسه در توجه یافت. هم متیل فنیدیت بهبود به دارونما با عملکرد عملکرد بیشتری و پیوسته در یک مقیاس یک زمان مقیاس پایدار توجه واکنش آزمون آزمون جفت کردن اشکال ناآشنا منجر شدند. آموزش توجه در مقایسه با درمان با داروی محرک در زمینه توجه پایدار اثر بخشی کمتری نشان داد اما در مقیاس زمان واکنش بر درمان دارویی برتری داشت. کلینگبرگ 3 و همکاران )11( دریافتند که از طریق آموزش حافظه کاری می توان عملکرد آزمودنی ها را در تکالیف حافظه کاری بهبود بخشید و اینکه تأثیر این تکالیفی به تواند می آموزش که شخص مستقیما در مورد آنها آموزش ندیده ولی موفقیت در آنها مستلزم استفاده عملکرد قشر از پیش حافظه آزمودنیها پیشانی کاری در را )کنش است تعمیم تکالیف های یابد. آموزشها مرتبط اجرایی( با بهبود کنشوری و دادند همچنین از میزان فعالیت حرکتی کودکان نارسا توجه /فزون کنش کاستند. نتیجهی به دست آمده این بود که آموزش حافظه کاری به طور بالقوه می تواند در کاهش نشانه بالینی های داشته اختالل باشد نارسایی این.با توجه حال /فزون پژوهش کنشی آنها مسائل روششناختی عمدهای بود. محدودیته یا فایده دچار این پژوهش موارد زیر را شامل میشد حجم نمونهی نسبتا کوچک ناتوانی در جدا کردن اثر داروهای محرک از اثر آموزش حافظه کاری عدم امکان قضاوت دربار ه ی اینکه آموزش حافظه کاری برای کدام یک از خرد ریخت های اختالل نارسایی توجه/ است مفید دربارهی عدم و ماندگاری سنجش اثرهای های مشاهده فزون کنشی بیشتر پیگیرانه که را شده قضاوت غیرممکن میساخت. با توجه به مطالب بیان شده و کمبود پژوهش 3 - Klingberg et all 1 - Milton - Pappaport et all مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

6 پروین احتشام زاده و همکاران 934 در این زمینه در سطح کشور و با آگاهی از تفاوت آشکار میان اثربخشی دارودرمانی توانبخشی شناختی بر حافظه فعال کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی ضرورت انجام پژوهش توسط پژوهشگر احساس شد که این پژوهش را در شهر اهواز و بر روی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی اجرا شود تا نتایج حاصل از آن در آینده بتواند برنامه ریزان آموزش و پرورش و کلینیک های روان شناسی را در برنامه ریزی های خود در راستای تدوین برنامه های مدون به منظور ارائه آموزش های الزم به کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی خانوادهه یا روش آنان مربیان و معلمان آنان یاری نماید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. از لحاظ هدف نوع تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و از نظر نوع گردآوری اطالعات روش پرسشنامه جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان دارای اختالل نقص بیش فعالی توجه- استفاده از روش شهر اهواز نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند. گروههای تصادفی ا نمونه خوشهای بدین صورت که ابتدا از چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز به صورت قرعه کشی ناحیه 3 انتخاب شد و از بین کلیه کودکانی که با تشخیص بیش فعالی/ کمبود توجه در فاصله زمانی سه ماهه اول نیمسال اول تحصیلی به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ناحیه اهواز 3 )هسته مشاوره( مراجعه نمودند پرسشنامه کانرز اجرا شد و از بین تمامی این افراد با تشخیص نقص توجه بیش فعالی تعداد 45 نفر انتخاب شدند. از این تعداد به شکل تصادفی 95 نفر از کودکان بعد از تشخیص مشاور و ارجاع به روان پزشک تحت درمان دارویی قرار گرفتند 95 کودک دیگر تحت برنامه توانبخشی شناختی قرار گرفتند و 95 نفر دیگر نیز که تحت هیچ گونه برنامه درمانی نبودند نیز بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. همچنین معیار ورود به این پژوهش برای گروههای نمونه عبارت بود از داشتن سن 0 سال عدم ابتال به اختالالت یادگیری و عقب ماندگی ذهنی و عدم مصرف دارو برای گروه توانبخشی شناختی و مصرف مستمر دارو برای گروه دارو درمانی همچنین معیار های خروج نیز عبارت بود از این که در صورتی که گروه توانبخشی شناختی در حین اجرای پژوهش مصرف دارو داشته باشند و گروه دارودرمانی به هر علتی مصرف دارو را ترک کنند واجد خروج از ادامه پژوهش میشدند. پس از مراجعه به اداره آموزش و پرورش و کسب مجوزهای الزمه دانش آموزان مورد پژوهش انتخاب شده و آن ها در گروه کنترل و آزمایش جایدهی شدند. در مرحله بعدی از گروههای پژوهش پیش آزمون به عمل آمد و بعد از آن گروه آزمایش تحت برنامه توانبخشی شناختی )دوازده جلسه( قرار گرفت و پس از آخرین جلسه مداخله نیز مورد پس آزمون قرار گرفتند. پس از گذشت یک ماه و نیم از پایان آخرین جلسه ی آموزشی نیز مرحله پیگیری اجرا گردید. جلسات به صورت دو نفره و با هماهنگی و همکاری آموزگاران محترم در مدارس و در مرکز مشاوره آموزش و پرورش انجام شد. آموزش و تمرینات بدین صورت بود که در هر جلسه با مرور بر مطالب و تکالیف جلسه قبل آغاز می شد سپس پژوهشگر جلسه توانبخشی شناختی را شروع کرده و در پایان هر جلسه به دانش آموزان تمریناتی در رابطه با آن مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

7 935 مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر... جلسه داده می شد که در بیرون از مدرسه آن تکالیف را انجام دهند. سپس در جلسه بعدی آن ها مورد ارزیابی و بررسی قرار می گرفتند. در پایان از حسن همکاری والدین تشکر به عمل آمد و به پاس تشکر تاز همکاری والدین گروه کنترل به آن ها اعالم گردید که فرزندان آن ها می توانند به طور رایگان از خدمات دوازده جلسهای پایان پژوهش بهره مند گردند. ابزار توانبخشی شناختی پس از آزمون فراخنای ارقام مستقیم )سنجش (: این آزمون توسط گاترکول و پیکرینگ طراحی و در کودکان 0 و 0 ساله با موفقیت اجرا شده آزمایشگر ردیفی از اعداد تک رقمی تصادفی را می خواند و آزمودنی باید اعداد را به همان ترتیب گفته شده تکرار کند. ردیف اعداد ابتدا 3 رقم دارند و به مرور به 1 رقم می رسند. آزمون زمانی قطع می شود که کودک دو بار متوالی یک زنجیره نادرست را تکرار کند. هیچ بازخوردی در طول آزمون به کودک داده نمی شود. عملکرد آزمودنی به عنوان تعداد کل سریهایی که به درستی یادآور شده اند نمره گذاری می شود. اعتبار آزمون بازآزمون فراخوانی ارقام 1/89 است این آزمون همبستگی باالیی با دیگر مقیاس ها مانند توانایی کالمی حافظه کوتاه مدت بینایی و یادگیری کالمی و معنایی دارد و اعتبار آزمون- باز آزمون آن 1/09 است )نجاتی.)9314 در پژوهش حاضر ضریب پایایی با استفاده از روش باز آزمایی 1/89 به دست آمد. ساختار جلسه های برنامه توانبخشی شناختی کرتکس: این بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت ساختار 9 جلسهای دارد و توسط نجاتی به عنوان ابزاری بومی جهت درمان و توانبخشی اختالالت مختلف از جمله اختالل نقص توجه- بیش فعالی تهیه و ساخته شده است و شامل تمرین ه یا حافظه کاری حرکتی نیازمند شناخت جهت تقویت توجه کنترل مهاری در هر جلسه تمامی کسب مهارت ه یا توجه حافظه کاری و انعطاف پذیری تمرینات توجه انتخابی کنترل مهاری حرکتی توجه پایدار شناختی با اهداف انتقال و انعطاف پذیری شناختی ارائه می شوند و در صورت کسب مهارت توسط کودک در زمینه هر کدام از تمرینات نوع و شکل تمرین مورد نظر با حفظ هدف تغییر می یابد و به تدریج متنوع تر و مشکل تر خواهد شد. جلسه جلسه های اول تا چهارم جلسه های پنجم تا هشتم جلسه های نهم تا دوازدهم جدول 1 شرح جلسات محتوای جلسات تمرین حرکتی توجه انتخابی تمرین حرکتی توجه پایدار تمرین حرکتی حافظه کاری تمرین حرکتی انتقال توجه و تمرین حرکتی توجه تقسیم شده. تمرین حرکتی توجه انتخابی تمرین حرکتی توجه پایدار تمرین حرکتی انتقال توجه تمرین حرکتی حافظه کاری تمرین حرکتی کنترل مهاری و تمرین حرکتی توجه تقسیم شده. تمرین حرکتی توجه پایدار تمرین حرکتی کنترل مهاری و تمرین حرکتی توجه تقسیم شده. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

8 پروین احتشام زاده و همکاران 930 الزم به ذکر است که با تشخیص درمانگر و با هدف ارتقا توانمندیهای آزمودنی و با توجه به ضعف کودک در تمرینات مختلف انجام شده در جلسه های قبلی در چهار جلسه نهایی تمرینات افزوده شد. تمرینات تکراری نقاط ضعف آزمودنی و تکمیلی به تمرینات این و بررسی جلسات یافته ها 9 جدول جدول 1 مغز در گروههای میانگین و انحراف معیار کارکردهای اجرایی دارودرمانی )9( گروه توانبخشی شناختی )( و گروه گواه )3( در مراحل پیش آزمون پس آزمون و پیگیری را نشان می دهد. میانگین و انحراف معیار کارکردهای اجرایی مغز در گروههای دارودرمانی )1( گروه توانبخشی شناختی )( و گروه گواه )3( در مراحل پیش آزمون پس آزمون و پیگیری گروه ها گروه )9( میانگین 3/ پیش آزمون انحراف معیار 9/19 میانگین 4/4 پس آزمون انحراف معیار 1/19 میانگین 3/03 پیگیری انحراف معیار 1/51 1/04 1/89 0/53 3/33 1/83 1/0 5/53 3/33 9/99 1/11 3/33 3/33 گروه )( گروه )3( همان طور که در جدول 9 مشاهده میشود در گروه 9 )دارودرمانی( میانگین و انحراف معیار در مرحلهی پیش آزمون برابر 3/1 و 9/19 در مرحلهی پس آزمون برابر 4/4 و 1/19 و در مرحلهی آزمون پیگیری گروه در 1/51 و 3/03 برابر )توانبخشی شناختی( میانگین و انحراف معیار در مرحلهی پیش آزمون برابر 3/33 و 9/99 در مرحلهی پس آزمون برابر 5/53 و 1/83 و در مرحلهی آزمون پیگیری برابر 0/53 و 3 گروه و در 1/04 )گواه( میانگین و انحراف معیار در مرحلهی پیش آزمون برابر 3/33 و 1/11 در مرحلهی پس آزمون برابر 3/33 و 1/0 و در مرحلهی آزمون پیگیری برابر 3/33 و 1/89 جدول نتایج همگنی واریانسهای لوین در های وابستهی پژوهش در مرحلهی پیش آزمون آماره لوین 1/594 درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی درون گروهی 4 سطح معنیداری 1/01 نتایج یافته های جدول نشان دهنده همگنی واریانسها است که با توجه به نتایج جدول فوق )1/15>p( و عدم معناداری آزمون لوین اجازه استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود دارد. بدین معنی که گروههای آزمایشی و گواه قبل از اعمال مداخله آزمایشی مرحله پیش آزمون( از نظر واریانس ها همگن بودند. )در مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

9 930 مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر... یافتههای مربوط به مرحلهی پس آزمون منبع گروه همان طور که در جدول واریانس جدول 4 جدول 3 نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرههای پس آزمون مجموع مجذورات 39/9 درجه آزادی میانگین مجذورات 95/50 آنالیز واریانس 5/50 سطح معنیداری اندازه اثر 1/04 3 مالحظه میشود آنالیز تحلیل کواریانس تک ی برای مؤلفهی F=5/50( و )P= گروه این یافته نشان میدهند که در های بین گروههای دارودرمانی و توانبخشی شناختی و گواه تفاوت معنیدار دیده میشود بنابراین فرضیه های پژوهش تائید می شود. میانگین تعدیل یافته خطای معیار حد پایین و حد باالی های پژوهش را در سه گروه آزمایش 1 آزمایش و گواه حافظه فعال دارودرمانی توانبخشی شناختی کنترل میانگین 4/40 خطای معیار 1/94 شاخص های آماری حد پایین 4/90 حد باال 4/05 5/00 3/09 5/91 3/19 1/94 1/95 5/48 3/39 همانگونه که در جدول 4 مشاهده می شود میانگین تعدیل یافته و خطای معیار مؤلفه مطلوب و قابل مالحظه جدول 5 نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه میانگین های تعدیل یافته کارکردهای اجرایی مغز گروههای آزمایشی و گواه در مرحله پس آزمون گروههای مورد مقایسه گروه - 9 گروه گواه گروه - گروه گواه میانگین های تعدیل یافته 4/40 و 3/39 تفاوت میانگینها 9/95 خطای معیار 1/1 سطح معنیداری 1/9 1/1 /90-9/1 5/48 و 3/39 4/40 و 5/48 گروه - 9 گروه همانگونه که در جدول 5 مالحظه میشود تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه دارودرمانی در برابر 9/95 است که در سطح معنیدار این یافته نشان میدهد که بین گروه گواه و گروه دارودرمانی در تفاوت معنیداری به نفع گروه دارودرمانی وجود دارد. تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه توانبخشی شناختی در برابر /90 است که در سطح معنیدار این یافته نشان میدهد که بین گروه گواه و گروه توانبخشی شناختی در تفاوت معنیداری به نفع گروه توانبخشی شناختی وجود مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

10 پروین احتشام زاده و همکاران 938 دارد و تفاوت بین میانگین گروه دارودرمانی و گروه توانبخشی شناختی در برابر 9/1- است که در سطح معنیدار این یافته نشان میدهد که بین گروه دارودرمانی و گروه توانبخشی شناختی در شناختی وجود دارد. تفاوت معنیداری به نفع گروه توانبخشی یافتههای مربوط به مرحلهی پیگیری منبع گروه برای مقایسه گروههای آزمایشی و گواه بر اساس نمره های پیگیری پس از کنترل اثر پیشآزمونها جهت تعیین تأثیر مداخله دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی مغز ابتدا یک تحلیل کواریانس روی دادهها انجام گرفت سپس فرضیههای پژوهش آزمون شدند. جدول 6 نتایج تحلیل کوواریانس تک ی در متن مانکووا روی نمرههای پیگیری کارکردهای اجرایی مغز مجموع مجذورات 81/91 درجه آزادی همان طور که در جدول 0 مالحظه میشود کنترل تحلیل کواریانس تک ی برای مؤلفهی میانگین مجذورات 41/11 آنالیز واریانس 914/8 سطح معنیداری اندازه اثر 1/84 914/8=F و =P(. این یافتهها نشان میدهند که جدول 7 در وابسته)( بین گروههای دارودرمانی و توانبخشی شناختی و گواه تفاوت معنیدار دیده میشود بنابراین فرضیهی پژوهش تأیید می شوند. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه میانگین های تعدیل یافته گروههای آزمایشی و گواه در مرحله پیگیری گروههای مورد مقایسه گروه - 9 گروه گواه گروه - گروه گواه میانگین های تعدیل یافته 4/40 و 3/39 تفاوت میانگینها 9/95 خطای معیار 1/1 سطح معنیداری 1/9 1/1 /90-9/1 5/48 و 3/39 4/40 و 5/48 گروه - 9 گروه همانگونه که در جدول 0 مالحظه میشود تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه دارودرمانی در برابر 9/95 است که در سطح معنیدار این یافته نشان میدهد که بین گروه گواه و گروه دارودرمانی در تفاوت معنیداری به نفع گروه دارودرمانی وجود دارد. تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه توانبخشی شناختی در برابر /90 است که در سطح معنیدار این یافته نشان میدهد که بین گروه گواه و گروه توانبخشی شناختی در تفاوت معنیداری به نفع گروه توانبخشی شناختی وجود دارد. تفاوت بین میانگین گروه دارودرمانی و گروه توانبخشی شناختی در برابر 9/1- است که در سطح معنیدار این یافته نشان میدهد که بین گروه دارودرمانی و گروه توانبخشی شناختی در مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

11 931 مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر... تفاوت معنیداری به نفع گروه توانبخشی شناختی وجود دارد. بحث هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی شهر اهواز بود. روش هایی برای درمان کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی به کار برده شد تا روند درمان سریع تر و با کیفیت بهتری صورت پذیرد. مداخله های صورت گرفته با استفاده از برنامه توانبخشی شناختی کورتکس باعث بهبود حافظه فعال کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی شد که میزان تأثیر مداخله در روش توانبخشی شناخته به نسبت روش دارودرمانی بیشتر بود. لذا کودکانی که تحت برنامه توانبخشی شناختی قرار گرفتند به علت اینکه با روشی کامال طبیعی و با استفاده از تمرینه یا حرکتی و فکری مورد درمان قرار گرفتند در مؤلفه بهبود بیشتری را به نسبت گروهی که فقط تحت درمان دارویی بودند را به دست آوردند.در تبیین نتیجه این پژوهش می توان گفت کودکانی که تحت برنامه توانبخشی قرار گرفتند با استفاده از تمرینه یا فکری و حرکتی در مؤلفه به بهبودی بیشتری دست یافته اند.لذا در روش توانبخشی شناختی که در آن فرد از انواع فنون توانبخشی بهره میبرد دارای تأثیر و پایداری بیشتری بنابراین نتایج حاصل با یافتههای برخی از پژوهش های انجام گرفته شریعتی )190( آقاجانی و همکاران )195( میلتون )191( پاپاپورت )110( سیدمن )110( هماهنگ و همسو نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان دادند توانبخشی شناختی بر حافظه فعال دارای تأثیرات بیشتری در مقایسه با درمان دارویی است به طوری که کودکان مبتال به اختالل فوق الذکر پس از قرار گرفتن در جلسه های درمانی توانبخشی شناختی در مؤلفه بهبود قابل توجهی یافتند. بنا بر نظر شریعتی و نجاتی )9314( مجموعهای از فرآیندهاست که به فرد اجازه میدهد تا زمان به کارگیری اطالعات و یا رمزگردانی آن ها را در ذهن نگه دارد که دسترسی فوری به آنها امکانپذیر باشد لذا پس از برگزاری جلسهه یا توانبخشی شناختی کرتکس میزان کودکان افزایش پیدا کرد و این یافته نشان داد که هنگامی که توانبخشی شناختی به عنوان تنها راه مورد استفاده درمان کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی انتخاب شود دارای تأثیرات پایدارتری نسبت به انتخاب درمان دارویی به تنهایی لذا در روش توانبخشی شناختی که در آن از انواع فنون توانبخشی و فرد روان شناس بهره می برد دارای تأثیر و پایداری بیشتری لذا هدف از توانبخشی شناختی تقویت و یا تثبیت مجدد الگوهای رفتاری پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری جدید برای انجام فعالیت یا ارائه مکانیسم های شناختی جهت جبران عملکرد های آسیب دیده سیستم عصبی از محدودیت های این پژوهش می توان به کم بودن پیشینهه یا داخلی و خارجی که در زمینه توانبخشی شناختی بر روی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی پژوهش و تحقیق کرده باشند نام برد. همچنین با توجه به تأثیرات مثبت برنامه توانبخشی شناختی کرتکس بر روی دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه- بیش فعالی پیشنهاد میگردد پژوهشگران به صورت ترکیبی روش های دارودرمانی و مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

12 پروین احتشام زاده و همکاران 941 Adolescents With Severe ADHD/LD, psychology journal, 1(14), Pappaport N, Chubinsky P. (006). The meaning of psychotropic medication for children, adolescents, and their families. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.006; 39: Saduk B, Saduk V, & Roe P. (015). Summary Kaplan and Sadukh Psychiatry. Translation: Ganji, Mehdi Ed. Eleven. Peacemaker Savalan. Seidman LJ. (006). Neuropsychological functioning Archive of SID in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 6, Shariati Sh, Nejati Vahid. (016). Effectiveness of rain rehabilitation program on executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder. Master's Thesis. Shahid Beheshti University of Tehran. (In Persian). توانبخشی شناختی را نیز مورد بررسی قرار داده تا میزان تأثیر آن روش نیز مشخص گردد. هم چنین پیشنهاد می گردد که مراکز مشاوره از روش درمانی توانبخشی شناختی استفاده نمایند تا به مرور از میزان مصرف داروی مبتالیان به این اختالل کاسته شود. سپاسگزاری در پایان از تمامی دوستان و همکارانی که در اجرای این پژوهش به ما یاری رساندند نهایت تشکر و قدردانی را References داریم. Aghajani N, Khanzadeh H, Kafi AA, Mossey S. ( 015). The Effectiveness of Beck's Software Training on Improving Active Memory in Dyslexic Students. Journal of Learning Disabilities. Volume 4, Issue 3, Spring 015. ( In Persian). Conners C. (00). Conners rating scales: revised technical manual. North Tonawanda (NY); Multi-Health Systems, online]. Avalable from URL: http: [Assessed 008 Mar 3. Conners CK, Sitarenios G, Parker JA, & Epstain JN. ( 1978). Revision and restandardization of the Conners Teacher Rating Scale :Factor structure, reliability, and criterion validity. Journal of Abnormal Child Psychology, 6 (4), Kaplan H, & Saduk B. (001). Summary psychiatry. Volume III. Translator. Nusratullah Pvrafkary.006. Tehran: Water city. Klingberg T, Forssberg H, & Westerberg H. (00). Training of working memory in children with ADHD. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 4, Milton H. (010). Effects Of A Computerized Working Memory Training Program On Attention, Working Memory, And Academics, In مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال ششم شماره

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی Farname Inc The Effectiveness of Emotional Working Memory Training on Execution Functions of children with Attention deficit/hyperactivity disorder Zobair Samimi 1, Somayeh Ramesh 2, Moslem Kord Tamini

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآ

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآ به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآورنده و مولف : محمد سبزی خوشنامي تحت نظارت : دکتر حسین

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی 95-96 هدف کلی آیههای تمدن با ارزیابی عملکرد دانشآموزان بر اساس کسب

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

The evalvation of use the token economy to improvement of doing dictation and mathematic assignment on students state with attention deficit / hyperac

The evalvation of use the token economy to improvement of doing dictation and mathematic assignment on students state with attention deficit / hyperac بررسی تا ثیر بهکارگیري اقتصاد پته اي در بهبود انجام تکالیف املا و ریاضی دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی محسن شیخی زاده / دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاداسلامی

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-10 ها 10-12 درس پیش نیاز: شیمی دارویی 1 ساعت مشاوره: سه شنبهها 12-14 مدرس: دکتر

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای 3- آزمونهای کد نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency آزمون کوتاه کنت برای سنجش کلی )E-1( Wes man Personnel Classification آزمون طبقه بندی وسمن سنجش توانايی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 5.Moghaddem.4

Microsoft Word - 5.Moghaddem.4 رشد و يادگيري حركتي _ ورزشي تابستان 397 دورة 0 شمارة -242 : 2 227 تاريخ دريافت : 22 96 / 08 / تاريخ پذيرش : 5 97 / 05 / ص اثر مداخلة تمرين بدني بر عملكرد شناختي و فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز در كودكان

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad فصلنامه علمی پژوهشی یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان میزان شیوع اختلالهاي رفتار ایذاي ی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 384 2 پریسا نامداري هدایت نظري - مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

دکتر اکبرفهیمی و همکاران... Determination factors affecting computer based assessment for selective attention in children with first grade of elementa

دکتر اکبرفهیمی و همکاران... Determination factors affecting computer based assessment for selective attention in children with first grade of elementa Determination factors affecting computer based assessment for selective attention in children with first grade of elementary Farzaneh Yazdani 1, Malahat Akbarfahimi 2 *, Afsoon Hassani Mehraban 3, Shohreh

توضیحات بیشتر

free download pnu pdf file from کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق

free download pnu pdf file from   کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق سري سوال : يك ۱ - ريلي,مهندسي پليمر - صنايع پليمر,مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ,مهندسي نفت - صنايع گاز,مهندسي نفت - راه ا هن - بهره برداري,مهندسي پزشكي - بيومكانيك,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه پرونده سلامت مدرسه مجموعه کاملی جهت ثبت کلیه فعالیت هاي بهداشتی و درمانی در مدارس می باشد و براي تمام مدارس ابتداي ی راهنماي ی متوسطه که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

شیوع اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر سمنان

شیوع اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر سمنان Semnan University of Medical Sciences Journal of Semnan University of Medical Sciences Volume 21, Issue 2 (Spring 2019), 205-393 ISSN: 1608-7046 Full text of all articles indexed in: Scopus, Index Copernicus,

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation برنامه جامع آموزش رایگان و تمرین آنالین آیلتس ویژه بهار 96 سالم! به همه شما دوستانی که مدتیه همراه ما هستید و همه شما عزیزانی که برای اولین بار با وبسایت ZabanTips.com آشنا میشید. سال نو مبارک! براتون

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 (۱۱-۱۳-۱۳۹) جلسه ی بيست و دوم دانشگاه شهيد بهشتی پاييز ۱۳۹۳ دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر احمد محمودی ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب ارسال آرايه به تابع آرايه هاي چند بعدي

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر