رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرآیند داده کاوی در تجارت هوشمند

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرآیند داده کاوی در تجارت هوشمند"

رونوشت

1 مجله اقتصادی شمارههای 9 و 0 آذر و دی 394 صفحات رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند دادهکاوی در تجارت هوشمند عسگر پاکمرام دانشیار دانشگاه آزاد دانشگاه بناب علیرضا احمدی مربی دانشگاه پیام نور دانشگاه بناب ابراهیم رستمنژاد دانشگاه آزاد دانشگاه بناب بیشک یکی از مهمترین پدیدههای هزاره سوم رشد چشمگیر و روزافزون فناوری اطلاعات (IT) وتا ثیر آن بر تمام جوانب زندگی بشر بهویژه کسبوکار است به این دلیل عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیدهاند. این تا حدی است که هر 5 سال و نیم حجم دانش دو برابر میشود و از سوی دیگر بسیاری از آنها در کمتر از 4 سال کهنه میشوند. امروزه دانش به منزله یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نوعی دارایی برای کسبوکارها مطرح است و اراي ه محصولات و خدمات باکیفیت بدون مدیریت و استفاده درست از این منبع ارزشمند امری سخت و گاه ناممکن است. گزارشها بیانگر آنست که سازمانها از دهه 90 میلادی درپی پیادهسازی مدیریت دانش بودهاند. در کشور ما نیز چند سالی است برخی شرکتها و سازمانها حرکتهایی در زمینه استقرار این سیستمها انجام دادهاند اما بهنظر میرسد در این راه به نقش مدیریت دانش در دادهکاوی تجارت هوشمند به میزان قابل توجهی پرداخته نشده است. در این مقاله رابطه بین دادهکاوی تجارت هوشمند و مدیریت دانش بهطور مختصر بررسی میشود و یک مدل به اشتراکگذاری دانش برای افراد جهت بهکارگیری عملی دادهکاوی در زمینه مدیریت دانش و تجارت هوشمند پیشنهاد میگردد. ساختار وبلاگی سیستمهای به اشتراکگذاری دانش برای فرایند دادهکاوی میتواند بهصورت عملی در بنگاههای اقتصادی جهت تجارت هوشمند بهکار برده شود. در این مقاله پیشنهاد شده است که هر فرایند مهم دادهکاوی در زمینه تجارت هوشمند باید شامل چرخه متمرکز دادهکاوی و چرخه متمرکز توسعه دانش اجزای داخلی تجارت باشد. واژههای کلیدی: دادهکاوی هوش کسبوکار مدیریت دانش اشتراک دانش وبلاگها.

2 ) 78 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0. مقدمه در عصر حاضر که به عصر دانش و اطلاعات معروف است سازمانها برای کسب مزیت رقابتی مجبورند تا دانش داراییهای دانشی و نیروی کار خود را مدیریت کنند (منوریان و همکاران 390 دراکر 200 و اوزین 200). جهان رایانه به موج عظیمی از دادهها تبدیل شد. وظایف دادهکاوی برای مقابله با این مشکل بهکار گرفته شدند تا دانش جالب را استخراج کنند (چمچم و دریس 205). بنابراین دادهکاوی عبارت است از فرایند بررسی و استخراج از درون دادهها برای فهم ارتباطات ناشناخته بین دادهها بهطوریکه ارتباطات استخراج شده برای (کاربر) دادهها ارزشمند باشد (هاند 998). دادهکاوی بهعنوان یک فیلد علمی شناخته و ایجاد شده است (فایاد وهمکاران 996 وانگ 2005 چن و لیو 2005). اما بیشتر مطالعات در این زمینه مربوط به اراي ه الگوریتمهای قاعدهای جهت تشریح هرچه بیشتر دادههاست و از سوی دیگر تعداد مقالات جهت بیان نحوه استفاده از این قواعد کشفشده بسیار محدود است (ویو و همکاران 2000). با وجود اینکه دادهکاوی بهعنوان ابزار بالقوه بسیار قدرتمند پذیرفته شده است اما در واقع منافع کاربردی دادهکاوی برای تجارت هوشمند بهطور کامل شناسایی نشده است. (وانگ و ژو 2007). تجارت هوشمند مقوله وسیعی از ابزارها و تکنولوژیهای جمعآوری دستیابی و تحلیل مقادیر وسیعی از داده در سازمان است که در نهایت منجر به تصمیمگیریهای مو ثر و درست در سازمان میشود (کوک و کوک 2000 ویلیامز و ویلیامز 2006). یک نمونه بارز از تکنولوژیهای تجارت هوشمند عبارت است از مدلسازی فرایندهای تجارتی تعریف مشخصات ویژگی دادهها ذخیره دادهها و پردازش تحلیلی بهروز دادهها و دادهکاوی (لوشین 2003). هسته اصلی تجارت هوشمند این است که بهطور کامل از حجم فراوان دادهها استفاده بهینه گردد تا اینکه سازمان از این طریق بتواند به یک سری مزیتهای رقابتی دست یابد. راگسترش داده است (چو.(200 بنابراین تجارت هوشمند مرزهای مشتریان مدیریت دانش پیشنیاز تجارت الکترونیکی و تمرکز روزافزون آن بر مشتری میباشد. شرکتها میتوانند بهوسیله اینترنت و اینترانت وارد تجارت الکترونیکی در سطح جهانی شوند (حیدری و هاشمی 392). رویکردهای متفاوتی برای مفهوم دانش وجود دارد (کالوو مورا و همکاران 205 زیرا اصطلاحی پیچیده گسترده و انتزاعی است (علوی و لیندر 200). از سوی دیگر مدیریت دانش عبارت است از یک مجموعه از تجارب ایجاد توسعه و کاربرد دانش جهت بالا بردن عملکرد سازمان (ویو و همکاران 2007 اسمولیار 2007 لی و چانگ 2007 فنگ و. Cho

3 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند چن 2007 بوکمن 2004 پایوا و گوکالو 2008). هوشمند نیز مانند مدیریت دانش استفاده از اطلاعات و دانش در دسترس سازمان را بهبود میبخشد بسیاری از جنبهها با تجارت هوشمند تفاوت دارد. 4 (سان و چن 2008). اما مدیریت دانش در 5 بهطورکلی مدیریت دانش به دانش ذهنی انسان 6 مرتبط است نه به دادهها و اطلاعات عینی (واقعی). اکثر مدلهایی که درمدیریت دانش استفاده میگردد نوعا 7 تکنولوژیگرا نیستند. اگرچه مدیریت دانش جدا از یک مجموعه سبکشناسی قاعدهای نیست اما بهطور کامل با اطلاعات غیرساختیافته و دانش ضمنی مرتبط است که تجارت هوشمند در این زمینه قابلیت کاربرد ندارد. مدیریت دانش یک وظیفه بسیار دشوار در جهان معاصر است. این به آن دلیل است که چالشهایی را درباره مدیریت صحیح مطرح کرده و بهعنوان یکی از سختترین مشکلات حال حاضر مدیریت شناخته شده است 8 (لادون و لادون 2002 اوگیلا 203). بنابراین مدیریت دانش بخشی جداییناپذیر از مدیریت ارتباط با مشتری و تجارت الکترونیکی است 9 (لیاي و و همکاران 200). استراتژی تجارت الکترونیک از استراتژی سازمانی پشتیبانی میکند چون بر آن تا ثیر گذاشته و تا ثیر میگیرد (حنفیزاده و همکاران 389). مسي له اصلی در دنیای رقابتی امروز این است که دانش موجود در هر سازمان را چگونه میتوان شناسایی کرد و از آن به بهترین نحو بهره جست. در پی این مسي له مدیریت دانش بهعنوان زمینهای شاخص در علم 0 مدیریت نوین به همراه مفاهیم زبان و کارکردهای خاص خود ظهور یافته است (چن و مکریدی 2005). با وجود این لازم است مدیریت دانش بر تغییرات محیطی سازمان استوار است (افرازه و همکاران 389). 2. ارتباط داده کاوی با تجارت هوشمند و مدیریت دانش یکی از سازوکارهایی که میتواند تدوین موفقیتآمیز استراتژی کسبوکار الکترونیک را در پی داشته باشد مدیریت دانش است (خالوي ی و همکاران 393). اکثر شرکتها و صاحبنظران بر اهمیت دانش بهعنوان پدیدآورنده مزیت رقابتی در دنیای امروز تا کید دارند (راولی.(2002. Feng and Chen 2. Buckman 3. Paiva and Goncalo 4. Sun and Chen 5. Subjective 6. Objective 7. Technology Oriented 8. Laudon and Laudon 9. Liao et al., 0. Chen and Macredie

4 80 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0.3 دادهکاوی با توجه به توانایی بهعنوان ابزار قدرتمند برای استخراج دانش شناخته شده است (چن و لیو 2005). در نتیجه فرایند دادهکاوی یک فرایند مدیریت دانش است زیرا که شامل دانش انسانی میباشد. این دیدگاه از دادهکاوی بهطور طبیعی تجارت هوشمند را به مدیریت دانش مرتبط میکند. در مورد بحث اینکه آیا مدیریت دانش باید بهعنوان زیرمجموعه تجارت هوشمند باشد یا برعکس هنوز اختلافنظر وجود دارد اما در نهایت چشمانداز تجارت هوشمند و مدیریت دانش متفاوت است. با وجود اینکه هردو بحث مدیریت دانش و تجارت هوشمند به شدت تحتتا ثیر رویکردهای تحقیق و گروههای شرکتکننده در آن میباشد اما بهنظر میآید روش ایجاد انسجام بین مدیریت دانش و تجارت هوشمند منحصر بهفرد نباشد. در زمینه ایجاد انسجام بین تجارت هوشمند و مدیریت دانش چندین مدل مفهومی اراي ه شده است اما با وجود این چارچوبهای مفهومی لازم است که برای کاربرد عملی این مدلها بهصورت جزي یتر تشریح و توضیح داده شود. از سوی دیگر گزارشهای کمی را میتوان در مورد اجرای فرایند به اشتراکگذاری دانش برای فرایند دادهکاوی یافت. مدلهای چرخهای دادهکاوی مدل چرخهای خبره 2 دادهکاوی یکی از مدلهای توسعهیافته در مقیاس وسیع در زمینه رشته دادهکاوی است. مطابق این مدل (نمودار ) دادهکاوی یک فرایند تجاری است که شامل 4 مرحله میشود: اندازهگیری نتایج. تعیین مشکل تجاری تبدیل دادهها به نتایج قابل اقدام اقدام بر روی اطلاعات و اصلیترین محدودیت این مدل عبارت است از محدودیت کاربردی این مدل در عمل از دو دیدگاه: نخست اینکه افراد اغلب اینگونه استنباط میکنند که دانشی که از دادهکاوی کسب میشود در همه حالات و وضعیتها همیشه به یک نتیجه و عمل منجر نمیگردد بهویژه زمانیکه بخشی از دانش کسبشده به سختی قابلیت کاربردی داشته باشد. در واقع این مدل بیشتر بر روی نقش دادهکاوی در مرحله اقدام تا کید دارد و این مسي له به نوبه خود منجر به عدم شناسایی نقش اجزای داخلی تجارت (کارکنانی که این نقش را ایفا میکنند) در توسعه دانش مربوطه برای هماهنگ کردن اقدامات برای تجارت میشود. دوم اینکه این مدل فرایندهای غیرترتیبی را درقالب یک مدل چرخشی ترکیب میکند و در نتیجه اهمیت نقشهای متفاوت افراد مختلف که در بحث دادهکاوی فعال هستند برای تجارت هوشمند درنظرگرفته نمیشود.. DM Cycle Models 2. The Virtuous Cycle of DM

5 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند... 8 ما خذ: بری و لینوف نمودار. مدل سنتی چرخهای دادهکاوی 2 مدل دو چرخهای چرخهای دادهکاوی نقش کارکنان متخصص که درگیر بحث دادهکاوی هستند معمولا به دوگروه تقسیم میشود: ٣ اجزای داخلی تجارت و استخراجکننده دادهها. یک جزء داخلی تجارت عبارت است از یک CEO یا یک مدیر سطح متوسطه که دارای مهارت و دانش کافی در زمینه روشهای حل مسي له و تصمیمگیری است. شخصی که این نقش را ایفا میکند (مرد یا زن) باید مفهوم دادهکاوی تجارت هوشمند و مدیریت دانش را در سازمان درک کرده باشد اگرچه شاید این شخص با جزي یات تکنیکها و روشهای دادهکاوی بهطور کامل آشنایی نداشته باشد. هدف از تعریف نقش جزء داخلی تجارت این است که با هدایت و توسعه دادهکاوی عملکرد سازمان بهبود یابد. از سوی دیگر شخصی که نقش استخراجکننده داده را ایفا میکند یک فرد خبره در زمینه دادهکاوی است و تکنیکهای دادهکاوی درسازمان را بهطورکامل درک میکند. این شخص باید مفهوم تجارت را درک کرده و قادر باشد نتایج دادهکاوی را در زمینه تجارت مورد نظر توضیح دهد اما بهطور. Berry and Linoff 2. Two-cycle Model 3. Chief Executive Officer

6 82 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0 مستقیم در زمینه اقدامات تجاری مسي ول نمیباشد. در نتیجه ایجاد همکاری بین دوگروه از افرادی که این دو نقش را ایفا میکنند به ارتباط واقعی و کاربردی بین دادهکاوی و تجارت هوشمند منجر میشود. فرایند ارتباط دوطرفه بین اجزای داخلی تجارت و استخراجکنندههای دادهها در واقع یک فرایند به اشتراکگذاری دانش است. دادهکاوی) جزي ی از دانش سازمانی و شامل موارد زیراست: استاندارد کردن گفتمانی عبارات و مفاهیم دادهکاوی تعاریف مشکل مستندات دادهکاوی منابع و مراجع دادهکاوی اقدامات و نتایج بهدست آمده محتوای فرایند کامل ارتباط دوطرفه (نه فقط نتایج برای جمعبندی ارتباطات دوطرفه پیچیده بین کارکنان دادهکاوی رابطه بین استخراجکنندههای داده و اجزای داخلی تجارت و بهترین جنبه کاربردهای دادهکاوی با استفاده از یک مدل دوچرخهای مورد بررسی قرار داده شده است. چنانچه در (2) نمودار نشان داده شده یکی از چرخههای این مدل مربوط به چرخه توسعه دادهکاوی و چرخه بعدی چرخه توسعه دانش فردی است. ارتباطات دوطرفه بین این تعریف شده است. دو چرخه تحتعنوان برنامهریزی و به اشتراکگذاری دانش. Knowledge-Sharing Process

7 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند ما خذ: وانگ و وانگ نمودار 2. مدل دو چرخهای دادهکاوی 2 در چرخه متمرکز استخراج کننده دادهکاوی 5 مرحله وجود دارد: ایجاد ارتباط و برنامهریزی توسعه توسعه فرضیهها آماده سازیدادهها انتخاب ابزار (دادهکاوی) و ارزیابی نتایج بهدست آمده (دادهکاوی). توضیح کامل این مراحل را میتوان در ادبیات مربوط به دادهکاوی بهدست آورد. در اینجا بیشتر بر روی مرحله توسعه فرضیهها تمرکز شده است. در حالت عادی دادهکاوی عبارت است از دانشی که الگوهای مورد نظر موجود در دادهها را جهت شناسایی فرضیهها و یا تي وریها برای استخراجکنندههای داده فراهم میکند. یک فرضیه دانش موجود واقعی (یا دانش اصیل) را برای دادهکاوی آشکار میسازد. یک الگوریتم داده کاوی برای شناسایی یک نوع فرضیه خاص طراحی میشود. بهطور نمونه طبقهبندی الگوریتمهای دادهکاوی انواع بهویژه فرضیههای حاصل برای دادهکاوی و مثالهایی از دانش واقعی در جدول () بهطور خلاصه نشان داده شده است (وانگ و وانگ 2008). تي وریهای مربوط به اقدامات تجاری اغلب به فرایند اشتراکگذاری دانش بین اجزای داخلی تجارت و استخراجکنندههای داده بستگی دارد.. Wang and Wang 2. Data Miner Centered DM Cycle

8 84 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0 انواع الگوریتمهای دادهکاوی * طبقهبندی 2 ** تحلیل خوشهای 3 *** قواعد پیوستگی 4**** رگرسیون تحلیل ترتیبی 5***** (سریزمانی) تحلیل انحراف 6****** معیار ما خذ: نتایج تحقیق. جدول. الگوریتمها و تي وریهای دادهکاوی انواع تي وری برای دادهکاوی یک مشاهده با یکسری معین از ویژگیها میتواند به یک طبقه نسبت داده شود بخشهای مجزا و واضحی دربین مشاهدات وجود دارد بین جفتهای مقدار و ویژگی روابط مشروطی (condition-outcome) وجود دارد یک تابعی موجود است که میتواند رابطه بین ویژگیها با مشاهدات را تشریح کند یک الگوی مشخصی از اتفاقات وابسته به زمان وجود دارد بین یک مجموعه از مشاهدات یک مشاهده غیرعادی موجود است مثالهایی ازدانش اصیل یک شرکت با ویژگیهای مشخص شدهای به احتمال زیاد ورشکسته میشود (ویژگیهای مربوط به شرکتهای ورشکسته) مصرفکنندههای مشخصی ازبخش بازار اگریک مصرفکننده محصول A رابخرد سپس او با احتمال زیاد محصول B را خریداری میکند فروش محصول در حال افول است یک خریدار آنلاین اغلب وبسایتهای وابسته به هم را جستجو میکند یک رقیب اقدام به یک عمل غیرعادی میکند 7 در چرخه متمرکز توسعه دانش جز داخلی تجارت چهار مرحله وجود دارد: - برنامهریزی و بهاشتراکگذاری دانش در این مرحله به افراد ایفاکننده نقشهای اجزای داخلی تجارت نتایج قبلی دادهکاوی تفهیم میشود و به استخراجکنندهها کمک میکنند تا وظایف و اهداف جدید دادهکاوی را تنظیم کنند. وظایف و اهداف جدید دادهکاوی پایهای میشود تا استخراجکنندههای دادهها فرضیههای ویژهای را برای فرایند بعدی دادهکاوی تهیه نمایند. - یادگیری یادگیری برای افراد ایفاکننده نقش جزء داخلی تجارت جهت انجام مو ثر نتایج دادهکاوی امری حیاتی است. فرایند یادگیری این نتیجه را حاصل میکند که چگونه نتایج دادهکاوی برای فرایند تجارت مفید است. اجزای داخلی تجارت باید بهخوبی معنای دقیق بستههای اطلاعاتی بهدست آمده از دادهکاوی را جهت اجرای اقدام تجاری درک کرده باشند. *Classification **Cluster Analysis ***Association Rules ****Regression *****Sequence Analysis ******Deviation Analysis 7. Business Insider Centered Knowledge Development Cycle

9 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند اقدام یا نهادینه کردن هدف نهایی دادهکاوی این است که اقدامات انجام شده توسط اجزای داخلی تجارت را پشتیبانی کند. یک اقدام میتواند یک فعالیت مربوط به تصمیمگیری یا یک عملیات متوالی باشد. در اغلب موارد اطلاعاتی که توسط فرایند دادهکاوی بهدست میآید برای انجام یک اقدام درست و اساسی کافی نیست. در این حالت اجزای داخلی تجارت ممکن است قادر باشند دانش ضمنی خودشان را از طریق نهادینه کردن بر اساس نتایج دادهکاوی افزایش دهند. - قبولاندن یا عدم یادگیری اگر فرایند دادهکاوی در یک اقدام نتیجه دهد اجزای داخلی تجارت باید خروجیهای اقدام را پس از اعمال نتایج دادهکاوی مشاهده کنند. مشاهدات بهدست آمده بر یادگیری و فهم نتایج دادهکاوی تا یید مینماید. در واقع اگر هر اقدامی انجام شود اجزای داخلی تجارت هرچه بیشتر وظایف جدید دادهکاوی را توسعه میدهند و به کمک استخراجکنندههای داده اهداف تازهای برای چرخه دادهکاوی تنظیم میکنند. فرایندهای عدم یادگیری نیز در برخی موارد لازم است. عدم یادگیری اطلاعات نادرستی را که در برخی موارد از فرایند دادهکاوی حاصل میشود را بهدست فراموشی میسپارد. 5. سیستم وبلاگی به اشتراکگذاری دانش بر اساس مدل دوچرخه در حال حاضر وبلاگها به ابزار توانمند و شناختهشدهای جهت توسعه شبکههای اجتماعی همکاریهای الکترونیکی و یادگیری تبدیل شدهاند (لیاي و و همکاران 200). برای تسهیل در به اشتراکگذاری دانش از طریق وبلاگها باید یک ساختار مناسب کلی از موضوعات و مفاهیم در وبلاگها بهکارگرفته شود. ١ جمعآوری دادههای درست اساس دادهکاوی است (وانگ وهمکاران 205) در این مورد موضوعات زیر برای ساختار مدل به اشتراکگذاری دانش برای دادهکاوی اراي ه شده است. -5. وظیفه ٢ یک فرایند دادهکاوی عبارت است از یک وظیفه برای کشف الگوهای مورد نظر از داده برای استخراجکننده داده. وظیفه بهطور فرمولی بهصورت یک ساختار سلسلهمراتبی از وظایف زیرمجموعهای توضیح داده میشود. برای نمونه وظیفه دادهکاوی بازاریابی عبارت است از تعیین تقسیمبندی جدید از مصرفکنندگان. این وظیفه میتواند شامل دو بخش زیر باشد: -تعیین تقسیمبندی بخشهای قدیمی مصرفکنندگان - مشخص کردن بخشهای جدید مصرفکنندگان.. Wang et al., 2. Task

10 86 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و داده دادهها منبع اصلی در دادهکاوی هستند. تعاریف ویژگیهای داده و نسبتی از پایگاه ذخیره دادههای سازمانی که به فرایند دادهکاوی اختصاصی داده میشود دراین بخش از طراحی وبلاگها مشخص میشود ابزار دادهکاوی ابزاری که میتواند برای استخراجکننده داده جهت بازیابی دادهها آزمون تي وریها و استخراج نتایج مورد 2 استفاده قرارگیرد ابزار دادهکاوی نامیده میشود. یک ابزار دادهکاوی میتواند یک روش آماری یک الگوریتم دادهکاوی یک مدل هوش مصنوعی (بهعنوان مثال شبکههای عصبی) و یا یک مدل از قبیل تعریف نشده (بهعنوان مثال موتور جستجو و استدلال منطقی) باشد. یک ابزار پیچیده دادهکاوی میتواند مجموعهای از روشهای ساخته یافته باشد که از طریق تعریف توالی از پردازشهای دادهای فرموله شود فرضیه فرضیهها یا تي وریها وسیلههای قدرتمندی جهت مفهومپردازی دانش اصیل واقعی است که برای دادهکاوی حاصل میشود. هدف یک وظیفه دادهکاوی این است که تي وریهایی که در ذهن استخراجکننده داده نگهداری میشود را مشخص سازد. بهعنوان مثال تخمین کلی یک قاعده وابستگی مانند اگر یک مشتری محصول A را بخرد سپس او همچنین محصول B را میخرد یک تي وری است. دادهکاوی عمیقی که نیازمند تي وریهای هوشمندانه برای انجام یک وظیفه دادهکاوی میباشد مورد توجه قرار میگیرد نتیجه دادهکاوی ٤ نتیجه دادهکاوی عبارت است ازخروجی فرایند دادهکاوی که یک فرضیه را بر اساس دادههای اراي ه شده آزمون میکند. [بنابراین یک نتیجه دادهکاوی فرضیهها دادهها و ابزارهای مورد استفاده در فرایند نتایج بهدست آمده از فرایند و نکات مهم دادهکاوی را بهصورت خلاصه اراي ه مینماید.] اقدام اقدام عبارت است از یک تصمیم تجاری و اجرای آن تصمیم در پاسخ به یک نتیجه دادهکاوی. یک اقدام یک سرپرست دارد که مسي ول آن اقدام میباشد و شامل تیمی از شرکتکنندهها و مدتزمان معینی است.. Data 2. DM Tool 3. Hypothesis 4. DM Result 5. Action

11 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند خروجی اقدام یک اقدام بایدخروجی مربوط به خود را داشته باشد. خروجی اقدام عبارت است از ارزیابی تصمیم تجاری و اجرای آن براساس هزینهها و منفعتهای قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده. معیارها و ابزارهای اندازهگیری هزینه و منفعت باید در سطح سازمان یکسان تعریف شوند نهادینه کردن نتیجه دادهکاوی ممکن است موجب اجرای یک اقدام نشود اما میتواند توسط افراد (ایفاکننده نقشهای اجزای داخلی تجارت) آموخته شود یا اینکه موجب افزایش دانش ضمنی در باره الگوی مورد نظر دادهها شود. نهادینه کردن عبارت است از فرایند تبدیل نتیجه دادهکاوی به یک دانش ضمنی. بحثهای باز بدون فرمت در وبلاگها که مربوط به یک وظیفه خاص دادهکاوی میشود از فرایند نهادینه سازی بهدست میآید. نهادینه کردن ممکن است بهصورت مستقیم به یک دادهکاوی مشخص اعمال نشود اما میتواند برای به اشتراکگذاری دانش در سازمان مفید باشد برنامهریزی داده کاوی ٣ برنامهریزی دادهکاوی عبارت است از یک فرایند همکاری جهت توسعه وظایف جدید دادهکاوی. با استفاده از این وبلاگها اجزای بخش داخلی تجارت و استخراجکنندههای داده یکسری وظایف جدید را تنظیم میکنند. اهداف یک وظیفه جدید دادهکاوی بهعنوان پایهای برای استخراج کنندههای دادههاست تا اینکه بتوانند تي وریهای ویژهای را برای فرایند بعدی دادهکاوی توسعه دهند. بهطور عملی زمانی که وبلاگها برای به اشتراکگذاری دانش جهت دادهکاوی سازماندهی میشوند هر وبلاگ یک عنوان به اسم وظیفه دادهکاوی دارد. یک نمونه وظیفه دادهکاوی موقتی نیز وجود دارد که ممکن است توسط مدیر سیستم وبلاگها در نظر گرفته شود تا اینکه وبلاگهای برنامهریزی دادهکاوی بتوانند به وظیفه دادهکاوی بعدی ارتباط داده شوند. ساختار ارتباطی بین طبقهبندی 9 گانه از موضوعات وبلاگهای سیستمهای به اشتراکگذاری دانش برای دادهکاوی در نمودار شماره (3) نشان داده شده است.. Action Outcome 2. Internalization 3. DM Planning

12 88 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0 ما خذ: وانگ و وانگ نمودار 3. موضوعات و ساختار وبلاگهایی از سیستم به اشتراکگذاری دانش جهت دادهکاوی 6. یک نمونه مطالعه تشریحی مدل بهاشتراکگذاری دانش بهعنوان الگویی از ارتباط بین تجارت هوشمند و مدیریت دانش به دانشجویان رشته اراي ه MBA شده است که واحد درسی تجارت هوشمند را سپری میکنند. دانشجویان MBA در درس تجارت هوشمند از وبلاگها استفاده کردهاند (گوگل بلاگر 2008). تا بهاشتراکگذاری دانش برای دادهکاوی را تجربه کنند. در این بررسی استاد بهعنوان استخراجکننده داده عمل میکند و با دانشجویان که بهعنوان اجزای داخلی تجارت ایفای نقش میکنند از طریق وبلاگها ارتباط برقرار میکند. این مورد دادهکاوی بر اساس یک سناریوی دادهکاوی معروف سوپرمارکت است که در آن مشتریانی که ماءالشعیر میخرند به احتمال زیاد همزمان کهنه بچه نیز میخرند. این موضوع جالب بهنظر میرسد زیرا تصور میشود چنین الگوی خریدی وجود نداشته باشد. ظاهرا بهنظر میرسد این مشتریان احتمالی یک نمونه بارز از جامعه مشتریان نباشد. این موضوع بهعنوان یک مثال در این مطالعه موردی استفاده قرار گرفته تا نشان داده شود که چگونه دادهکاوی از طریق به. GoogleBlogger

13 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند اشتراکگذاری دانش میتواند به تجارت جهت بهدست آوردن فرصتهای جدید کمک کند اگرچه واقعیتهای غیرقابل تصور میتوانند داي می یا زودگذر باشند. در مورد مثال بیان شده استخراج متمرکز دادهها در مراحل چرخه دادهکاوی تقریبا به صورت آشکار نشان داده شده است. استاد وبلاگهایی را درمورد موضوعات زیر که مربوط به یک فرایند ساختگی دادهکاوی است به اطلاع سایراعضا رسانده است: وظیفه این فرایند دادهکاوی این است که یک الگوی خرید غیرمعمول مصرفکنندگان را پیدا کند. دادههایی که در این مطالعه موردی استفاده شده مربوط به دادههای ثبتشده از خرید مشتریان در 6 ماه گذشته است. فرضیه این مطالعه موردی از نوع یک فرضیه قاعدهای وابستگی است. بهصورت واضحتر اینکه مشتری که محصول A را خریداری میکند به احتمال زیاد محصول B را نیز خریداری میکند به شرطی که محصول A وB بهطور معمول به یکدیگر هیچ ارتباطی نداشته باشند. ابزار استفاده شده در این مطالعه دادهکاوی عبارت است از گزارشهایی از بانک اطلاعاتی. SQL نتایج دادهکاوی نشان میدهد که 36 درصد از مشتریان زمان خرید ماءالشعیر کهنه بچه نیز میخرند و 95 درصد از این مشتریان ازکارتهای اعتباری سوپر مارکتهای بزرگ چندمنظوره استفاده میکنند. در نتیجه این سناریو در اصل میخواهد اهمیت دادهکاوی توانمند و این مسي له را که چه دانشهای ارزشمندی میتواند از درون دادهها استخراج شود را به انجمنهای تجاری نشان دهد. در این سناریو در مورد نقش اجزای داخلی تجارت در سوپر مارکت چندانی بحث نشده است. در این مطالعه موردی به دانشجویان این ما موریت داده شده که چرخه متمرکز توسعه اجرای داخلی تجارت را تا جاییکه ممکن است ارزیابی کنند و وبلاگهایی را برای بهاشتراکگذاری دانش انتشار دهند. دانشجویان در زمینه دادهکاوی از طریق وبلاگ استاد مطالب تازهای آموختند و چندین اقدام قابل اجرا را که اجزا داخلی تجارت میتوانند انجام دهند اراي ه کردند: قراردادن ماءالشعیر و کهنه بچه در کنار هم تا اینکه مشتریان بهراحتی به این محصولات دسترسی داشته باشند. جدا کردن ماءالشعیر و کهنه بچه از همدیگر با فاصله زیاد برای اینکه مشتریان بتوانند کالاهای بیشتری را حین خرید مشاهده کنند. تعیین و تکمیل موجودی ماءالشعیر و کهنه بچه بهطور همزمان چاپ و فرستادن بنهای ماءالشعیر و کهنه بچه با همدیگر به مشتریان. یک نرم افزار ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی

14 90 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0 قیمتگذاری جدید ماءالشعیر و کهنه بچه از طریق کاهش مختصر قیمت یکی از این دو کالا و افزایش قیمت دیگری برای بهدست آوردن سود بیشتر. اکثر اجزای داخلی تجارت (دانشجویان) تصمیم بر این گرفتند که قیمت ماءالشعیر را افزایش و قیمت کهنه بچه را کاهش دهند و این انتظار را داشتند که سود بیشتری حاصل شود. پس از دو هفته آزمایشی یک نتیجه دادهکاوی ارسال گردید که فروش ماءالشعیر در حال کاهش بوده است و فروش کهنه بچه در حال افزایش اما سود کلی از فروش این دو کالا بهطور قابل ملاحظه ای از حالت قبلی کمتر است. اجزای داخلی تجارت پس از مطالعه کتاب درسی چند راهحل جدید را برای وظایف دادهکاوی اراي ه کردند. آنها متوجه شدند که بخش برنامهریزی داده کاوی با وجود اینکه مشکلزا است برای آنها بسیار جذابیت دارد. سیستم وبلاگی شامل دانش کلی از دادهکاوی اهداف دادهکاوی دادهها ابزار دادهکاوی و انواع مختلف فرضیات است. در این سیستم اجزای داخلی تجارت اجازه دارند که با سیستم وبلاگ در ارتباط باشند تا از این طریق اقدامات جدید را معرفی کنند خروجی اقدامات را برای همگان به اشتراک بگذارند و دانش ضمنی بهدست آمده را در سازمان توسعه دهند. تجربه ما در این زمینه این بوده که سیستم ساختهیافته وبلاگها برای به اشتراکگذاری دانش جهت معنادار کردن دادهکاوی برای تجارت هوشمند بسیار مفید است. 7. نتیجهگیری در بیشتر تحقیقات دادهکاوی بر روی تکنیکها و الگوریتمهای دادهکاوی تا کید شده است و تعداد تحقیقات انجام شده در زمینه چگونگی استفاده از دادهکاوی برای اینکه بتوان آنرا بیشتر به تجارت مرتبط کرد محدود میباشد. برای اینکه دادهکاوی ابزار واقعی برای استخراج دانش در تجارت هوشمند باشد لازم است این ابزار با مبحث مدیریت دانش در سازمان جهت توسعه و بهبود دانش یکپارچه شود. فرایندهای مدیریت دانش تنها برای روشهای جمعآوری دانش بهکار نمیرود پردازش و استفاده از آن برای بهمنظور بهبود فرایندهای عملیاتی سازمانی میباشد (اوگلیا 205). در این مقاله یک مدل توسعه دانش از طریق دادهکاوی اراي ه شده است. این مدل یک چرخه تعیینکننده متمرکز توسعه دانش اجزای داخلی تجارت را به چرخههای پذیرفتهشده سنتی دادهکاوی اضافه میکند. توسعه همکاری بین کارکنان مدیریت دانش میتواند دادهکاوی را بیشتر و واقعیتر به تجارت هوشمند مرتبط سازد. در این مقاله یک سیستم وبلاگی بهاشتراکگذاری دانش نیز اراي هشده که همکاری بین استخراجکنندههای دانش و اجزای داخلی تجارت را تسهیل میکند. همچنین در این مقاله با استفاده از یک نمونه مطالعه موردی سودمندی این سیستم برای دادهکاوی در یک حالت پویای انتقال دانش ضمنی و صریح جهت مدیریت دانش توضیح داده شده است.

15 رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرایند... 9 منابع افرازه عباس محمدنبی ساویز و سینا محمد نبی.( 389 ) "الگوی سنجش وارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش" فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود وتحول شماره 6 صص حاجیحیدری نسترن و نوین هاشمی (392) "مدیریت دانش مشتری و تمایل خرید الکترونیکی: بررسی مقایسهای در دو جامعه" فصلنامه علوم مدیریت ایران سال 7 شماره 82 زمستان 39 صص حنفیزاده پیام علیزاده علیرضا و مهرداد رضایی (389) تجارت الکترونیک: تعاریف موانع و راهکارها انتشارات ترمه. خالوي ی علی پورعزت علیاصغر و مهدی شامی زنجانی (393) رسی نقش مدیریت دانش درتدوین استراتژی رب" صص کسب وکارالکترونیک" مجله مدیریت فناوری اطلاعات شماره منوریان عباس خیراندیش مهدی و ناصر عسگری (390) "توسعه ابعاد ساختاری سازمان در تناسب با رویکرد مدیریت دانش" مدیریت فناوری اطلاعات شماره 7 تابستان صص Alavi, M.,& D.E. Leidner, (200), "Review: knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues," MIS Q, Vol. 25, No., PP ALhawamdeh, M. A. (2007), The Role of Knowledge Management in Building EBusiness Strategy, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science WCECS, San Francisco, USA. Buckman, R. H. (2004), Building a Knowledge-Driven Organizations, McGraw Hill, New York, NY. Calvo-Mora, A. (205)," Project to Improve Knowledge Management and Key Business Results through the EFQM Excellence Model", International Journal of Project Management, JPMA-0730, PP. -4. Chemchem, A.& H. Drias, (205)," From Data Mining to Knowledge Mining: Application to Intelligent," Expert Systems with Applications, Vol. 42, PP Chen, S. Y. & R. D. Macredie (2005), The Assessment of usability of Electronic Shopping: A Heuristic Evaluation, International Journal of Information Management, Vol. 25, No. 6, PP Chen, S.Y. & X. Liu, (2005), "Data Mining from 994 to 2004: an Application- Oriented Review", International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol., No., PP. 4-. Cook, C. & M. Cook (2000), the Convergence of Knowledge Management and Business Intelligence, Auerbach Publications, New York, NY. Drucker, P. F. (200), "The Next Society-A Survey of the Near Future," The Economist, Vol. 36 No. 8246, PP. -5. Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G. & P. Smyth (996), "The KDD Process for Extracting useful Knowledge from Volumes of Data", Communications of the ACM, Vol. 39, No., PP Feng, D. & E.T. Chen (2007), Firm Performance Effects in Relations to the Implementation and use of knowledge Management Systems.International Journal of Innovation and Learning, Vol. 4, No. 2, PP Hand, D.J. (998), "Data mining: Statistics and More?", The American Statistician, Vol. 52, No. 2, PP Laudon, K. C., & J. P. Laudon (2002), Management Information Systems Managing the Digital Firm, (7th ed.), New Jersey: Prentice-Hall International: Inc.

16 92 مجله اقتصادی سال پانزدهم شمارههای 9 و 0 Lee, M.C. & T. Change (2007), "Linking knowledge Management and Innovation Management in E-Business", International Journal of Innovation and Learning, Vol. 4, No. 2, PP Liao, S., Chen, Y. & M. Deng, (200), "Mining Customer Knowledge for Tourism new Product Development and Customer Relationship Management, Expert Systems with Applications,Vol. 37, PP Loshin, D. (2003), Business Intelligence: the Savvy Manager s Guide, Morgan Kaufmann, San Francisco, C. A. Lu, H. & K. Hsiao (2007), Understanding Intention to Continuously share Information on Weblogs, Internet Research, Vol. 7, No. 4, PP Ogiela, L. (205)," Advanced Techniques for Knowledge Management and Access To strategic Information", International Journal of Information Management," Vol. 35, PP Ogiela, L. (203), Data Management in Cognitive Financial Systems, International Journal of Information Management, Vol. 33, PP Paiva, E.L. & C.R. Goncalo (2008), "Organizational Knowledge and Industry Dynamism: an Empirical Analysis", International Journal of Innovation and Learning, Vol. 5, No., PP Rowley, J. (2002), Reflections on Customer Knowledge Management in E-Business. Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 5, No. 4, PP Smoliar, S.W. (2007), "The Poetics of knowledge Sharing: Putting Aristotle to Work in the Enterprise", International Journal of Innovation and Learning, Vol. 4, No., PP Sun, S.Y. & Y.Y. Chen (2008), "Consolidating the Strategic Alignment Model in Knowledge Management", International Journal of Innovation and Learning, Vol. 5, No., PP Uziene, L. (200), Model of organizational Intellectual Capital Measurement, Engineering Economics, Vol. 2, No. 2, PP Wanga, J., Lin, Y & Sh. Ho (205), "A data Mining Approach for Training Evaluation in Simulation-Based Training", Computers & Industrial Engineering,.Vol. 80, PP Wang, J.; Hu, X. & D. Zu (2007), "Diminishing Downsides of Data Mining", International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 2, No. 2, pp Wang, J. (Ed.) (2005), Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, Idea Group Inc., Hershey, PA. Williams, S. & N. Williams (2006), The Profit Impact of Business Intelligence, Morgan Kaufmann, San Francisco, CA. Wu, J. H.; Chen, Y.C.; Chang, J. & B. Lin (2007), "Closing off the Knowledge Gaps in IS Education", International Journal of Innovation and Learning, Vol. 4, No. 4, PP Wu, X.; Yu, P. & G. Piatesky-Shapiro (2000), "Data Mining: How Research Meets Practical Development?", Knowledge and Information Systems, Vol. 5, No. 2, PP

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard.doc

Microsoft Word - roy jeld standard.doc استاندارد مهارت و آموزشي مديرزنجيره پشتيباني( SCM ) گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/1 كد استاندارد : 0-3/83/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

11/7/2010 سیستمهاي اطلاعات مدیریت فصل اول: مفاهیم تهیه کننده : سمیه علیزاده هیا ت علمی دانشگاه خواجه نصیر عنوان چرا سیستمهاي اطلاعاتی سیستمهاي اطلاعات

11/7/2010 سیستمهاي اطلاعات مدیریت فصل اول: مفاهیم تهیه کننده : سمیه علیزاده هیا ت علمی دانشگاه خواجه نصیر عنوان چرا سیستمهاي اطلاعاتی سیستمهاي اطلاعات سیستمهاي اطلاعات مدیریت فصل اول: مفاهیم عنوان چرا سیستمهاي اطلاعاتی سیستمهاي اطلاعاتی چیست ابعاد سیستمهاي اطلاعاتی رویکردهاي سیستمهاي اطلاعاتی تاریخچه سیستمهاي اطلاعاتی گزینه هاي جدید پیش روي طراحی سازمانهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای چیست کسبوکار هوشمندی سازمانها اما میشود ثبت نرمافزارها در و ایجاد سازمانها در بسیاری اطالعات حجم روزانه کنند استفاده ارزشمند اطالعات انبوه حجم این در نهفته دانش از میتوانند

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ه حم بس م ا ه لل الر ن ه الر حی م 1 DATA MINING IN VISUAL STUDIO SSAS (SQL Server Analysis Services) 2 فهرست ) مقدمه هدف از انجام پروژه سرویس های آنالیز چگونگی ایجاد و کار با مدل های داده کاوی ایجاد یک

توضیحات بیشتر

کارگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار Business Process Management Workshop

کارگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار Business Process Management Workshop کارگاه ارزیابی بلوغ های سازمانی Organizational Process Maturity Assessment Workshop مدرس: مير سامان پيشوايي عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران pishvaee@iust.ac.ir & ms-pishvaee@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار Data Science and Business Intelligence Specialization

دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار Data Science and Business Intelligence Specialization دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار Data Science and Business Intelligence Specialization علم داده و هوشمندی کسبوکار چیست روزانه حجم اطالعات بسیاری در سازمانها ایجاد و در نرمافزارها ثبت میشود اما سازمانها

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل E-Commerce مهندس سازنده Webه Site يا گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خدا مهندسي اينترنت اساليد پنجم فرید رضازاده Decide what to index Collect it Index it (efficiently) Keep the index up to date Provide user-friendly query facilities How Search Engines Work? GoogleBot(Spider)

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

خلاصه

خلاصه Kavosh University From the SelectedWorks of Abbas Madraky 2016 خلاصه روش های داده کاوی Abbas Madraky Available at: https://works.bepress.com/madraky/12/ Data Mining: داده کاوي: به طور خلاصه یافتن اطلاعات

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر