شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 72 شماره 2 تابستان 1398 صفحات اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخصهای خونی تاسماهی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 72 شماره 2 تابستان 1398 صفحات اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخصهای خونی تاسماهی"

رونوشت

1 شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 7 شماره تابستان 98 صفحات اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخصهای خونی تاسماهی سیبری baerii( )Acipenser پرورشی ساره قیاسی بهرام فالحتکار * میرمسعود سجادی 4 -دانشجوی دکتری گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن صومعه سرا گیالن ایران -استاد گروه علوم دریایی پژوهشکده حوضه آبی خزر دانشگاه گیالن گیالن رشت ایران - استاد گروه علوم دریایی پژوهشکده حوضه آبی خزر دانشگاه گیالن رشت ایران 4- استاد گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن صومعه سرا ایران تاریخ ارسال: 98/0/ تاریخ پذیرش: 98/09/08 چکیده مطالعه حا ضر با هدف تعیین اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان بر عملکرد ر شد و شاخصهای خونی تا سماهی سیبری baerii( )Acipenser صورت پذیرفت. بههمین منظور تعداد تاسمماهی پرورشمی با میانوین و ن ± /8 9/06 گرم بهطور تصمادفی در ه مت مخزن فایبرگالس )00 لیتری( در چهار تیمار و دو تکرار تو یع و با جیرهای حاوی یکی ا سطوح صفر ( شاهد( ) F( )0 0 F( و ) F( در صد کنجاله بذرکتان در جیره بهمدت شش ماه تغذیه شدند. در انتهای آ مایش نتایج ن ان داد تفاوت معنی داری در شاخصهای ر شد وجود ندارد. در بین شاخصهای خون شناسی تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت افزایش معنیداری در F در مقایسه با گروه شاهد داشتند اما هموگلوبین میانوین حجم یک گلبول قرمز میانوین هموگلوبین یک گلبول قرمز و میانوین درصممد ظلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز تفاوت معنیداری نداشممتند. نتایج حاصمم ا بررسی گلبولهای سفید ن ان داد کاهش معنیداری در تعداد گلبولهای تیمار شاهد وجود دارد و همچنین افزایش معنیداری در تعداد لنفوسیت و نوتروفی بهترتیب در گروههای شاهد و F وجود دا شت اما تفاوت معنیداری در تعداد مونو سیت و ائو ینوفی وجود ندارد. نتایج حا ص ا این مطالعه ن ان میدهد افزودن کنجاله بذرکتان به جیره تاسماهی سیبری فارغ ا اثرگذاری بر روی رشد قادر به ایجاد تغییرات هماتولوژیک است. واژگان کلیدی: بذرکتان تغذیه رشد خونشناسی ماهی خاویاری. * نویسنده مسئول: بهرام فالحتکار

2 Journal of Fisheries Vol. 7, No., Summer 09 pp. -66 Effect of feeding with diets containing flaxseed meal on growth performance and hematological indices in farmed Siberian sturgeon (Acipenser baerii) Sareh Ghiasi, Bahram Falahatkar, *, Mir Masood Sajadi 4 PhD Student, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran Professor, Department of Marine Sciences, the Caspian Sea Basin Research Center University of Guilan, Rasht, Iran 4 Professor,Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran Received: 0-June-09 Accepted: 9-Nove-09 Abstract The purpose of this study was to investigate the effects of dietary flaxseed meal on growth performance and hematological indices of Siberian sturgeon Acipenser baerii. Thirty two farmed fish with an average weight of 9.06 ±.8 g were randomly distributed in 8 tanks (00 L) in four treatments and two replicates and fed diets with different levels of flaxseed meal including 0 (control), (F), 0 (F0) and (F) percent for 6 months. At the end of the experiment, the results showed no significant difference in growth parameters. In hematological parameters, the number of red blood cells and hematocrit had significantly an increase in F compared to the control, but hemoglobin, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration had not significant differences. Result of white blood cells showed significantly a decrease in the control group. There were significantly an increase in neutrophil and lymphocyte in F and control, respectively as well, but there were not significant differences in monocyte and eosinophil. The overall results revealed that adding the flaxseed meal in Siberian sturgeon diet has no any effect on growth, however the hematological indices is changed. Key words: Linseed, feeding, growth, hematology, sturgeon Corresponding author: Bahram Falahatkar

3 7 اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر.... مقدمه تغذیه در ماهیان یکی ا عوام مهم تاثیرگذار بر عملکرد ر شد ا ست و در مزارع پرور شی عمدهترین بخش هزینه را به خود اختصمام میدهد. مهمترین منبع تامین پروتئین و چربی در آبزیان اسممتفاده ا پودر و روظن ماهی اسممت 0( Zabetakis, )Nasopoulou and که دارای مزیته یا یادی ا جمله پروتئین باال باالنس مناسمممب آمینواسمیدهای ضمروری طعم و خوش خوراکی و قابلیت هضممم باال اسممت. اما امرو ه افزایش میزان تولید و کاهش ذخایر ماهیان مورد استفاده ا یک سو و نیا رو به افزایش صنایع تولید خوراک آبزیان و سایر حو هها مانند طیور ا سموی دیور منجر به افزایش قیمت و کاهش تولید پودر و روظن ماهی مورد نیا شده است 00( al., )Zhou et بهطوریکه بیان میشممود آبزیپروری در سمماله یا اخیر با نرخ در صد در حال تو سعه ا ست اما تولید پودر ماهی بسیار کمتر ا این میزان است ( Allan, Tidwell and 0(. عالوه بر محدود بودن دسمممترسم می پودر ماهی بهدلی داشم متن قیمت باال منجربه افزایش هزینه نهایی خوراک تولید شده میشود. بنابراین م نابع پودر ماهی طی سمممال ه یا با توجه به عدم تامین آی نده نیا به اجرای تحقیقاتی برای جایوزینی منابع مناسب پروتئینی ضرورت مییابد. در این میان اقالمی نظیر کنجاله دانهه یا هزی نه بهدل ی پایین و تامین برخوردار میبماشمممنمد )00.)Hardy, روظنی پا یدار ا اهم یت ویژهای کتمان بمذر usitaissiumum( )Linum که در بان انولیسم می به نامه یا Flaxseed و Linseed م هور میبا شد حاوی 4 تا 46 درصمممد چربی 8 درصمممد فیبر خوراکی درصد پروتئین 4 درصد خاکستر و 6 درصد کربوهیدرات اسممت. لیونانها جز مهمترین ترکیبات آنتی اکسممیدانی میباشممند و میزان لیونان در این دانه گیاهی 7 تا 800 برابر هر ماده ظذایی اسممت )0 al.,.)singh et ا سوی دیور بذر کتان سر شار ا ا سیدهای چرب ضروری اسمت بهطوری که تا 7 درصمد ا چربی موجود در روظن موجود در آن را اسم میدهای چرب ظیر اشم مباع ت م مکی میدهند که شممام 6 درصممد اسممیدهای چرب اموا 6 )عمدتا لینولئیک اسید( و تا در صد اموا )عمدتا آلفا لینولنیک اسید( میباشد )00.)Prasad, مصم مرف بذرکتان در خوراک آبزیان دارای محدودیته یا ظذایی نیز هسمممت چرا که باعث کاهش عملکرد رشمممد میشود. لینامارین بخش عمدهای ا مواد ضد تغذیهای بذر ک تان را ت م مک ی مید هد ( Ganorkar, Jain and 0(. حرارتدهی نظیر فراوری حین آنچمه کمه در روظنک ممی و یا در فراوری اکسممتروژن کنجاله بذرکتان اتفاق میافتد باعث تغییر ماهیت دادن سمماختار پروتئینی ماده بتا گلوکو یدا هیمدروژن جلوگیری شم مده که این خود ا تولید سم میانید مهم ا مزایمای یکی و مینممایمد اسمتفاده ا کنجاله بذرکتان در مقایسمه با بذرکتان اسمت )0 Ganorkar,.)Jain and علی رظم ار ش ظذایی باالی بذر کتان مطالعات بسم میار اندکی در ارتباط با اثر تغذیهای آن در ماهی انجام شده است ( and El-Saidy Gaber, 00; Soltan, 00; Soltan et al., 008( اما مطالعه روی سممایر حیوانات آ مای ممی مانند مموش ( Franca Fukumitsu et al., 008; De Moghadam ( و بوقلمون )Cardozo et al., 0 al., 07 )et بیان میکنند که تغذیه با بذر و یا کنجاله بذرکتان منجر به بهبود شمماخصه یا رشممد میشممود. ا فاکتور های مهم در تعیین سم مال مت ماهی میتوان به شممماخصه یا خونی اشممماره کرد. مطالعات مرتب بیان میکنند که تغذیه با بذرکتان اثر مثبتی بر شممماخصه یا خو نی انسممممان و د ی ور ح یوانمات آ ممای مممی دارد Figueiredo et al., 009; De Franca ( Cardozo et al., 0; Benavides et al., al., 07 )0; Kroliczewska et اما در ارتباط با ماهی تا کنون مطالعهای صورت نورفته است. تاسم م ماهی گونهه یا سم میبری baerii( )Acipenser یکی ا با ار ش ماهیان خاویاری برای تولید گوشمممت و خاویار میبا شد که امرو ه بهعلت ر شد خوب سا گا یر شرای یکی ا گونهه یا پرور شی و قابلیت با ی ست در آب شیرین بهعنوان مهم پرور شی در سرتا سر جهان معرفی

4 شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 7 شماره تابستان 98 7 :0 و 7:0 ان جام گرفت. تا نک ها در انت های هر رو میشود 08(.)Falahatkar, بهطور کلی کن جا له بذرک تان یکی ا م نابع ظنی ا نظر پروتئین ا ست و چربی موجود در آن سر شار ا ا سیدهای چرب ضممروری مورد نیا ماهی اسممت. با توجه به کاهش ذخایر پودر و روظن ماهی مطالعه حاضم مر جهت تعیین سطح منا سب کنجاله بذرکتان در جیره ظذایی تا سماهی سم میبری به عنوان منبع پروتئین و چربی و تاثیر آن بر عملکرد رشمد کارایی ظذا و پارامترهای خونشمناسمی به عنوان اولین شاخصه یا ر شد و سالمت در ماهیان انجام گرفت.. مواد و روشها.. ماهی شرایط پرورش و طراحی آزمایش تمامی مراح عملی مطالعه حاضممر در سممالن تکثیر و پرورش دان کده منابع طبیعی دان واه گیالن )صومعه سرا ایران( انجام شممد. در ابتدا به منظور سمما گاری ماهیان با شرای و محی آ مایش ماهیان به مدت 0 رو در مخا ن پرورشی درنظر گرفته شده با جیره فاقد کنجاله بذرکتان به میزان درصمممد و ن بدن در رو تغذیه شمممدند. پس ا سا گاری تعداد تا سماهی سیبری ساله با میانوین و ن ± /8 9/06 گرم و طول ک ± 0/79 6/96 سانتیمتر به طور تصادفی انتخاب و در 8 مخزن فایبرگالس با حجم 00 لیتر )حجم آبویری 40 لیتر( در 4 تیمار و دو تکرار تو یع شمدند )4 ماهی در هر تانک(. آب مورد نیا مخا ن با متوسمم دبی ± / 8/7 لیتر بر دقیقه ا چاه تامین و در هر تانک دو سممنه هوا جهت تزریا اکسممیژن قرار دادهشد. میانوین دما و اکسیژن محلول در طی دوره به ترت یب برابر ± 0/8 6/80 سمممانتیوراد و ± 0/6 8/4 میلیگرم بر لیتر بود. ماهیان طی دوره پرورش تحت رژیم نوری ساعت تاریکی و ساعت روشنایی قرار داشتند. در طی 80 رو دوره آ مایش ماهیان با جیره آ مای ی حاوی کنجاله بذرکتان با یکی ا چهار سطح صفر )شاهد( )F ( ( )F 0( 0 )F و درصمد کنجاله بذرکتان در جیره تغذیه شدند 0( al.,.)taher et al., 04; Staykov et ظذادهی بر ا ساس ا شتها و در سه نوبت در ساعت 8:0 سمیفون شمده و ظذای حبه ای خورده ن مده جهت تعیین میزان دقیا مصرف ظذا شمارش شدند... تهیه جیرههای آزمایشی ساخت جیره و تهیه اقالم مورد نیا آن در شرکت تولید خوراک دام طیور و آبزیان پارس دانه سمموادکوه )ما ندران ایران( انجام شد. جیرههای آ مای ی به صورت ایزونیتروژنیک و ایزوانرژتیک بر پایه سممطح پروتئین 4 درصممد و سممطح ا نرژی - kg MJ Lingo,.0.0.0,( ج یره توسممم نرم ا فزار ل ی ن وو )Lingo systems, Chicago, USA فرمولنویسی شدند و پلتهایی با و ن 0/09 گرم و قطر 4 میلی متر بدسمممت آمد. ترکیب جیرههای آ مای م می در جدول ن ان داده شده است... سنجش شاخصهای رشد و تغذیه جهت بررسمی اثر تغذیهای کنجاله بذرکتان بر عملکرد رشمممد در انتهای دوره ابتدا ماهیان با دو 400 ppm به روش ظو طهوری با عصممماره گ می خک بیهوش شمممده )07 al., )Ghiasi et و به صم مورت انفرادی بیومتری و و ن آن ها با د قت یک گرم و طول با د قت یک میلیمتر اندا هگیری شد. شاخصهای و ن نهایی )WG( نرخ رشد ویژه )SGR( در صد افزایش و ن )BWI( فاکتور و ضعیت )CF( کارایی ظذا )FE( کارایی پروتئین )PER( و کارایی چربی )LER( با اسمممتفاده ا فرمولهای یر تعیین شمممد :)Falahatkar et al., 0( WG )گرم( = و ن نهایی )گرم( - و ن اولیه )گرم( SGR )درصد / رو (= [)لواریتم و ن نهایی )گرم( لواریتم و ن اولیه )گرم(( / مدت مان آ مایش )رو (] 00 BWI )درصد( = )و ن بدست آمده )گرم( / و ن اولیه )گرم(( 00 )سانتیمتر(( 00 = )و ن بدن )گرم( / طول ک CF FE )درصد( = )و ن بدست آمده )گرم(( 00 )گرم( / ظذای خورده شده

5 7 اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر... = LER = PER و ن بدست آمده )گرم( / پروتئین مصرف شده )گرم( و ن بدست آمده )گرم( / چربی مصرف شده )گرم( اقالم غذایی پودر ماهی پودر گوشت پودر خون گلوتن گندم آرد گندم سبوس گندم سبوس برنج گلوتن ذرت کنجاله بذر کتان روغن ماهی روغن کانوال مکمل ویتامینی مکمل معدنی سایر افزودنیها آنالیز جیره جدول - ترکیب و اجزای تشکیل دهنده جیره آزمایشی. سطوح کنجاله بذرکتان(%) شاهد 6/0 7/ /76 / / 0/ 0/ 0/ / 0/ 0 6/69 7/ /8 8/ 0 / / 0/ 0/ 0/ / 0/ 7/6 7/ /6 0 4 / / 0/ 0/ 0/ / 0/ /6 7/ 4/99 0 9/ 0 / / 0/ 0/ 0/ / 0/ پروتئین )%( چربی )%( رطوبت )%( فیبر )%( انرژی( kg- (MJ سطوح کنجاله بذرکتان(%) اقالم غذایی پودر ماهی پودر گوشت پودر خون گلوتن گندم آرد گندم سبوس گندم سبوس برنج گلوتن ذرت کنجاله بذر کتان روغن ماهی 0/0 0/7 / 4/ 4/9 0/08 4/0 /78 0/0 0/7 / 4/47 4/0 0/0 /8 / 0/0 0/7 / 4/68 4/89 0/0 /9 /8 0/0 0/7 / 4/0 4/0 0/ /84 /0 مکم مکم ویتامین استفاده شده ساخت شرکت پارس دانه سوادکوه )سوادکوه ایران( میباشد که هر 000 گرم پرمیکس حاوی 6 گرم آهن 0 گرم روی 0 میلیگرم سلنیوم 00 میلیگرم کبالت 600 میلیگرم مس 6 گرم آهن گرم منونز 600 میلیگرم ید گرم کولین کلراید وجود دارد. معدنی استفاده شده ساخت شرکت پارس دانه سوادکوه )سوادکوه ایران( می باشد که هر 000 گرم پریمیکس حاوی: IU ویتامین A IU ویتامین D 60 گرم ویتامین E 8 گرم ریبوفالوین گرم نیاسین 40 گرم اسید پانتتونیک 4 گرم پیریدوکسین گرم اسید فولیک 8 میلیگرم سیانوکوباالمین 60 گرم ویتامین C گرم ویتامین K 40 میلیگرم بیوتین و 0 گرم ویتامین اینو یتول می باشد.

6 P شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 7 شماره تابستان F.4. سنجش شاخصهای خونی به منظور تعیین شممماخصهای خونی در انتهای دوره پس ا بیهوشمی میلی لیتر خون ا سماقه دمی ماهیان تو س سرنه هپارینه )با حجم میلی لیتر( گرفته شد. تعداد گلبول های قرمز )RBC( و تعداد گلبول های سفید )WBC( توسممم الم ه ماسم میتومتر به روش Yuan و همکاران )008( اندا هگیری شممد. میزان هماتوکریت به روش Rey Vazquez و )007( Guerrero و ممیمزان هموگلوبین توسمم دسممتواه اسممپکتوفتومتری و با روش سمیان مت هموگلوبین سمنجش شمد )94.)Drabkin, برای محاسمبه شماخصهای خونی شمام میانوین حجم یمک گلبول قرمز )MCV( میمانوین هموگلوبین یمک گلبول قرمز )MCH( و میانوین درصد ظلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز )MCHC( ا فرمولهای یر اسمتفاده شد 008( al., :)Yuan et = )هماتوکریت )درصمممد( / تعداد گلبول قرمز )fl( MCV )برحسب میلیون در میلی متر مکعب(( 0 = )هموگلوبین )گرم در دسمممی لیتر( / )pg/cell( MCH تعداد گلبول قرمز )بر حسمممب میلیون در میلی متر مکعب(( 0 = )هموگلوبین )گرم در دسمممی لیتر( / )g/dl( MCHC هماتوکریت )درصد(( 0 همچنین جهت تعیین درصد افتراقی گلبولهای سفید و شمممارش تعداد لنفوسممیت نوتروفی ائو ینوفی و مونو سیت پس ا تهیه گ سترش خونی سلولها با روش Blaxhall و )97( Daisley شمارش شدند... تجزیه و تحلیل آماری )هنداژمون دادهها( ابتمدا نرممال بودن دادههما بما اسمممتفماده ا آ مون Kolmogorov Smirnov و همونی وار یانس ها با آ مون Levene بررسمی شمد. پس ا اطمینان ا شمروط ذکر شمده فوق به منظور مقایسه میانوینها ا آنالیز واریانس یک طرفه post hoc به عنوان Tukey و ت ست )One-way ANOVA( اسممتفاده شممد. اختالف میانوینها در کلیه موارد با سممطح اطمینان 0/0> P تعیین گردید. تجزیه و تحلی دادهها با نرم افزار USA( SPSS 6 )SPSS Inc., Chicago, IL, انجام شد. دادهها به صورت میانوین ± خطای ا ستاندارد ارائه شدهاند.. نتایج در انتهای دوره آ مایش در رو 80 نتایج حاصممم ا بررسی شاخصهای رشد و تغذیه در تاسماهیان سیبری پس ا تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان ن ان داد تفاوت معنیداری بین گروهها وجود ندارد )0/0< P( اما در همه شمماخصها شممام LPR PER CF BWI SGR WG و FE در گروههای تغذیه شمممده با کنجاله بذر کتان افزایش نسبی نسبت به گروه شاهد مالحظه شد )جدول (. ن تایج حاصممم ا بررسم می شممماخص های خونی در تا سماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان در تحقیا حاضممر ن ممان داد افزایش معنیداری در تعداد RBC در گروه در مقایسممه با گروه شمماهد وجود دارد )0/0> P جدول (. نتایج ن ان داد هموگلوبین تغییرات معنیداری بین گروهها ندارد )0/0< P( اما در ارتباط با ه ماتوکر یت در گروه های و F 0 F افزایش معنیداری نسبت به شاهد وجود داشت )0/0> P جدول (. نتایج حاصممم ا این تحقیا همچنین ن مممان داد در ارتباط با شاخصهای خونی شام MCH MCV و MCHC تفاوت معنیداری بین گروهها وجود ندارد )0/0< P جدول (. برر سی گلبولهای سفید پس ا گذ شت 80 رو در تحقیا حا ضر ن ان داد در ارتباط با تعداد WBC کاهش معنیداری در گروههای شاهد و F و F 0 F وجود دارد )0/0> در مقایسه با گروههای جدول 4(. بررسی درصد افتراقی گلبولهای سفید نیز ن ان داد در ارتباط با درصد نوتروف ی افزایش معنیداری در گروه های در F و F 0 مقای سه با گروه شاهد وجود دارد )0/0> P جدول 4( و در ارتباط با در صد لنفو سیت این افزایش در گروه شاهد م مماهده شممد. در تحقیا حاضممر در ارتباط با درصممد مونوسم میتها و ائو ینوفی ها تغییرات معنی داری پس ا

7 7 اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر... تغذیه با کنجاله بذرکتان در بین گروهها م اهده ن د اما F F و گروههای F 0 در مقایسمممه با گروه کنترل و تا حدودی افزایش داشتند )0/0< P جدول 4(. جدول - شاخصهای رشد و تغذیه در تاسماهی سیبری baerii( )Acipenser پس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان پس از 80 روز. تمامی دادهها به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شدهاند )تعداد برای هر تیمار 8 عدد(. سطوح کنجاله بذر کتان )%( 9/ ± 8/ 70/8 ± 90/8 66/ ± /66 77/00 ± / 7/ ± 8/ 0/ ± 0/04 8/87 ± /69 0/9 ± 0/00 0/66 ± /0 0/7 ± 0/0 / ± 0/ /0 ± 67/9 78/ ± 4/60 6/0 ± / 7/00 ± /7 84/6 ± 7/ 0/ ± 0/00 88/0 ± /0 0/4 ± 0/0 8/6 ± /86 0/67 ± 0/07 /88 ± 0/9 966/7 ± 4/0 698/6 ± 0/48 66/00 ± /6 7/ ± /84 7/ ± 0/7 0/ ± 0/00 7/6 ± / 0/4 ± 0/00 4/80 ± /6 0/6 ± 0/0 /77 ± 0/ شاهد 97/ ± 4/77 607/8 ± 7/8 64/87 ± /4 7/ ± / 6/ ± 04/7 0/7 ± 0/0 6/7 ± 0/ 0/7 ± 0/00 6/ ± 6/44 0/9 ± 0/ /70 ± 0/4 و ن اولیه )g( و ن نهایی )g( طول اولیه )cm( طول نهایی )cm( )g( WG )% day - ( SGR )%( BWI CF )%( FE PER LER جدول - شاخصهای خونی در تاسماهی سیبری baerii( )Acipenser پس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان در جیره پس از 80 روز. تمامی دادهها به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شده اند )تعداد برای هر تیمار 8 عدد(. 9/80 ± /6 a 8/6 ± 0/8 8/80 ± / a 407/00 ± /4 90/40 ± 0/ /8 ± 0/ 0 947/67 ± 0/04 ab 8/6 ± 0/ 8/66 ± 0/8 a 408/6 ± /97 90/66 ± 0/4 /6 ± 0/ شاهد سطوح کنجاله بذر کتان )%( 88/ ± 40/68 ab 8/ ± 0/40 6/0 ± /64 ab 44/00 ± / 9/66 ± 0/9 / ± 0/ 8/8 ± /4 b 7/ ± 0/6 /0 ± 0/9 b 40/0 ± /89 90/0 ± 0/67 /6 ± 0/ ) 0 cell dl - ( RBC هموگلوبین ( - dl )g هماتوکریت )%( )fl( MCV )pg cell - ( MCH )g dl - ( MCHC -حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است )0/0> P(.

8 شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 7 شماره تابستان جدول 4- تغییرات تعداد و درصد افتراقی گلبولهای سفید در تاسماهی سیبری baerii( )Acipenser پس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان در جیره پس از 80 روز. تمامی دادهها به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شدهاند )تعداد برای هر تیمار 8 عدد(. سطوح کنجاله بذر کتان )%( ± 7/0 a 09/0 68/ ± /0 b 4/6 ± / a 6/6 ± 0/60 / ± 0/80 شاهد 0 ± 880/00 a 040/00 69/00 ± /6 ab 4/00 ± /0 a /60 ± 0/66 ± 78/8 ab 7466/67 7/66 ± /90 ab 0/ ± /49 ab /6 ± 0/47 ± 84/07 b 600/00 7/6 ± /07 a 8/0 ± 0/9 b 4/8 ± 0/0 )cell ml - ( WBC لنفوسیت )%( نوتروفی )%( مونوسیت )%( ائو ینوفی )%( -حروف انگلیسی غیر /40 ± 0/9 0/8 ± 0/ 0/8 ± 0/0 مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است )0/0> P(. 4. بحث و نتیجه گیری 4.. عملکرد رشد نتایج حاصمم ا مطالعه حاضممر در بررسممی اثر تغذیهای کن جاله بذرک تان در تاسم م ماهی سم میبری ن مممان داد شممماخص های رشمممد تغییرات معنیداری بین گروه ها نداشمممتند اما تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر به افزایش حدود 00 گرم و ن بی ممتر در گروه F 0 در مقایسممه با شمماهد شممد. در ارتباط با اثر تغذیهای کنجاله بذرکتان بر روی ماهیان خاویاری تا کنون مطالعهای صم مورت نورفته اسممت اما مطالعات محدودی بر روی سممایر ماهیان انجام شده است. م طال عه روی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio با میانوین و نی 7/ گرم ن مممان داد تغذیه با کنجاله بذرکتان تفاوت معنیداری در پارامترهای رشد ایجاد نکرد اما منجر به افزایش 4/09 درصمممدی و ن در تیمار تغذیه شمممده با 00 گرم در کیلوگرم جیره کن جا له بذرک تان نسم مبت به گروه شممماهد شمممد. عالوه بر این بررسم می شم ماخصهای تغذیهای ن مممان داد کارایی ظذا در ماهیان تغذیه شمممده با کنجاله بذرکتان پس ا گذشمممت 60 رو افزایش یافت )0 al., )Staykov et که این روند هم راسم متا با نتایج حاصممم ا تحقیا حاضم مر در ارتباط با تاسماهی سیبری است. Drew و همکاران )00( ن ان دادنمد مما نی کمه مما هی قزلآالی ر ن و ین کممان Oncorhynchus mykiss )میمانوین و ن 90 گرم( بمه مدت 8 هف ته با جیرهای حاوی 40 گرم بذرک تان بر کیلوگرم جیره تغذیه میشود WG و کارایی ظذا نسبت به گروه شممماهد افزایش مییابد. در مطالعهای دیور ماهیان تیالپیما Oreochromis niloticus بمه ممدت 90 رو بما جیره های حاوی کنجاله بذرکتان کنجاله آفتابوردان و کنجاله پنبه دانه به عنوان منبع پروتئین گیاهی تغذیه شدند که نتایج حاص ن ان داد بهترین رشد در گروههای تغذیه شده با کنجاله بذرکتان وجود دارد ( et Alkobaby.)al., 008 )00( Soltan در برر سی جایوزینی صفر 7 0 و 00 درصمممد پودر ماهی موجود در جیره )60 گرم پودر ماهی در هر کیلوگرم جیره( ماهی تیالپیا دریافت که بهترین عملکرد رشمممد در گروه درصمممد جایوزینی با کنجاله بذرکتان وجود دارد. در تحقیا حا ضر پارامترهای ر شد در تا سماهیان سیبری تغذیه شممده با کنجاله بذرکتان نسممبت به گروه شمماهد تا حدودی افزایش داشت. این امر ن ان میدهد که تغذیه با کنجاله بذرکتان نه تنها در سطوح ا ستفاده شده اثر منفی

9 77 اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر... روی رشممد ندارد بلکه منجر به بهبود آن نیز میشممود. در همین رابطه میتوان بیان کرد این اثر ممکن است بهدلی حضور میزان باالی اسیدهای چرب ضروری باشد. ا جمله مهمترین اسمممیدهای چرب ضم مروری موجود در بذرکتان میتوان به لینولئیک اسمید و آلفا لینولنیک اسمید اشماره کرد که مهمترین نوع ا اسم م ید های ام وا 6 و ام وا میباشند و برای رشد ساختار و عملکرد مناسب سلولها در ماهی بسیار ضروری هستند )99 al., )Sargent et و با توجه به نیا باالی بدن ماهی به این اسم میدهای چرب افزایش آن ها در جیره ظذایی ماه یان منجر به افزایش و بهبود شمماخصهای رشممد در تاسممماهیان تغذیه شممده با کنجاله بذرکتان شده ا ست. علت این نقش عملکردی می تواند ساختار آنها در ظ ای دو الیه فسفولیپیدی سلولی و در نهایت سیالیت ظ ای سلولی در مان جذب انتخابی باشممد که منجر به جذب این اسممیدهای چرب نسممبت به سایر منابع چربی شده ا ست )00 al.,.)bell et با این حال بهمنظور درک بهتر ا اثرات کن جا له بذرک تان بر رشد آنالیز اسیدهای چرب جیره و بدن در ماهیان نیا به مطالعات تکمیلی در آینده میباشد. 4.. شاخصهای خونی نتایج حاصم ا تحقیا حاضمر ن مان داد پس ا گذشمت 80 رو تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر به افزایش RBC و هماتوکریت در گروههای تغذیه شده با 0 و در صد کنجاله بذرکتان در جیره نسبت به گروه شاهد شد اما اثر معنی داری بر شمماخصهای خونی مرتب با تعداد گلبول قرمز نظیر MCHC MCH MVC و هموگلوبین ندارد. در ارتباط با اثر تغذیهای کنجاله بذرکتان بر شمماخصهای خونی ماهیان تا کنون مطالعهای صممورت نورفته و مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی این شاخصها میپردا د. مطالعه Taher و همکاران )04( بیان میکند تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذرکتان در جوجه بوقلمون منجر به افزایش RBC در گروههای تحت تغذیه میشم مود اما هموگلوبین تغییر معنیداری ندارد. سایر مطالعات صورت گرفته روی حیوانات آ مای واهی بیان میکند که تغذیه با سممطوح و 0 درصممدی بذرکتان طی 8 هفته منجر به افزایش RBC و هماتوکریت در موش آ مای واهی میشود اما تغییری در میزان هموگلوبین ایجاد نمیشممود ( Babu al., 000 )et که نتایج حا ص ا این تحقیا همرا ستا با مطالعه حاضر میباشد. همچنین مطالعه م ابه روی موش ن ممان داد تغذیه با درصممد بذرکتان در جیره در طی 80 رو تفاوت معنیداری در هماتوکریت و هموگلوبین ایجاد نمیکند )009 al.,.)figueiredo et در ارتباط با اثر تغذیهای بذرکتان در خرگوش نیز مطالعه صورت گرفته بیان میکند تغذیه به میزان 00 گرم در کیلوگرم جیره بذرکتان پس ا گذشمممت رو منجر به افزایش RBC هماتوکریت و شممماخصهای مرتب با گلبول قرمز شمممد.)Króliczewska et al., 06( با توجه به مطالعات اندک صورت گرفته در ارتباط با اثرات کنجاله بذرکتان بر پارامترهای خونی سا و کار اثرگذاری آن در بافتهای خونسما ناشمناخته اسمت و نیا به انجام مطالعات تکمیلی در آینده دارد. با اینحال به نظر میرسد افزایش میزان آهن در تاسممماهی سممیبری منجر به بهبود وضعیت گلبولهای قرمز شده باشد چرا که مطالعات بیان میکنند تغذیه با بذرکتان منجر به افزایش سمممطح آهن خون میشمود )0 al., )Babu et پر واضمح اسمت که آهن یکی ا ارکان اصم ملی تولید گلبولهای قرمز در بدن ا ست. ا سوی دیور گلبول قرمز در ماهیان حاوی مقادیر یادی ا اسممیدهای چرب بلند نجیره ظیراشممباع اسممت )0 )Hamer, که بذرکتان منبع منا سبی ا آنها ست و سطح منا سبی ا آنها در بدن با خا صیت آنتی اک سیدانی خود ا ایجاد اسممترس اکسممیداتیو که در ماهیان منجر به تغییر کیف یت )یک پارچوی و ا ندا ه( و کم یت )ت عداد( گلبولهای قرمز میشم مود )00 )Bransden, جلوگیری میکند. مطالعه حاضمر ن مان داد تغذیه با سمطوح مختلف کنجاله بذرکتان پس ا 80 رو منجر به افزایش WBC و تعداد نوتروفیم میشم مود امما کماهش معنیداری در تعمداد لنفو سیتها در تیمار F ن سبت به تیمار شاهد دا شت و در ارتباط با تعداد مونو سیت هر چند در تیمارهای تغذیه

10 78 شده با کنجاله بذرکتان بی تر ا گروه شاهد بود اما این ت فاوت معنی دار نبود. ه مان ند شممماخص های مربوط به گلبولهای قرمز در ارتباط با اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان بر گلبول های سم مفید نیز در ماهیان تاکنون مطالعهای صم مورت نورفته اسمممت. با اینحال مطالعه روی جوجه بوقلمون ن ممان داد مانی که جوجهها با جیرههای حاوی و 0 در صد کنجاله بذرکتان در کیلوگرم جیره به مدت 4 رو تغمذیمه میشمممونمد افزایش معنیداری در WBCم مماهده میشممود )04 al.,.)taher et مطالعه روی برهها ن ان داد تغذیه با 7 گرم بذرکتان در کیلوگرم جیره منجر به افزایش معنی دار WBC می شود همچنین نتایج این تحقیا ن ان داد تعداد مونو سیتها تحت تاثیر تغذیه با جیره حاوی بذرکتان قرار نورفتند ( Benavides al., 0.)et مطالعه روی گلبولهای سم مفید موش نیز ن مان داد تغذیه با درصمد بذرکتان در جیره در تعداد مونوسم میت و ائو ینوفی تفاوت معنیداری ایجاد نمیکند.)De França Cardozo et al., 0( در ارتباط با گلبولهای سفید نیز میتوان اظهار داشت که میزان باالی اسممیدهای چرب ضممروری اموا موجود در کنجاله بذرکتان منجر به بهبود عملکرد و افزایش تعداد گلبولهای سمفید در مطالعه حاضمر شمده اسمت چرا که مطالعات بیان میکنند حضممور میزان باالی آلفا لینولنیک موجود در بذرکتان بهعنوان یک اسمید چرب اموا منجر به ساخته شدن اسیدهای چرب ضروری ایکو اپنتانوئیک و دکو اهوزانوئید میشممود که بهطور گسممتردهای بهعنوان عام ممانعت کننده تخریب لنفو سیتها و ا سوی دیور عام فعالسا ی ماکروفاژها )که توس مونوسیتها بوجود میآیند( شممناخته میشمموند )997.)Calder, در مطالعه شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 7 شماره تابستان 98 حاضم مر تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر به افزایش تعداد گلبولهای سمفید و در نتیجه باال رفتن مقاومت بدن شمد اما درک صحیح اثرگذاری آن نیا به مطالعات تکمیلی در آینده دارد. مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی اثر تغذیهای کنجاله کتان بر شاخصهای رشد و خونشناسی تاسماهی سیبری پرداخت. بهطور کلی مطالعه حاضممر ن ممان داد تغذیه با کنجاله بذرکتان اثر منفی بر شماخصهای رشمد ندارد و تا حدودی منجر به بهبود این شممماخصها شمممد. همچنین شاخصهای خونی مانند گلبولهای قرمز و هماتوکریت به عنوان شمماخص سممالمت و انتقال اکسممیژن به بافتها و گلبولهای سفید و نوتروفی ها به عنوان اولین سد دفاعی بدن پس ا ت غذ یه با کن جا له بذرک تان بهبود یافت ند. بنابراین پی نهاد می شود در جیره تا سماهیان ا سطوح 0 تا درصمممد کنجاله بذرکتان به عنوان تامینکننده پروتئین اسممیدهای چرب ضممروری و اثرگذاری مثبت بر پارامترهای خونی استفاده شود. تشکر و قدردانی نوی سندگان این مقاله مراتب تقدیر و ت کر خود را ا شم مرکت تولید خوراک دام طیور و آبزیان پارس دانه سوادکوه بهویژه جناب آقای دکتر عابد اوانی جهت تولید و در اختیار قراردادن جیرههای آ مای ممی و ا پژوه ممکده حوضمممه آبی خزر بهخاطر حمایتهای پژوه م می طبا قرارداد 704 و همچنین صمممنمدوق حممایمت ا پژوه مموران و فناوران ک ممور برای حمایت طرح شممماره 9809 ت کر بعم میآورند.

11 79 اثر تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذر کتان بر... References Alkobaby, A.I., Sami, A.S., Ghada, I.A., 008. Effect of protein sources on characteristics and quality traits of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Proceedings of the 8th International Symposium on Tilapia in Aquaculture, Cairo, Egypt pp Babu, S., Geraldine, V., Mitchell, P., Mamie, Y., Gowda, U., 000. Nutritional and hematological impact of dietary flaxseed and defatted flaxseed meal in rats. International Journal of food Sciences and Nutrition, Bell, M.V., Dick, J.R., Porter, A.E., 00. Biosynthesis and tissue deposition of docosahexaenoic acid ( 6n-) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Lipids 6, -9. Benavides, J., Martínez-Valladares, M., Tejido, M.L., Giráldez, F.J., Bodas, R., Prieto, N., Andrés, S., 0. Quercetin and flaxseed included in the diet of fattening lambs: Effects on immune response, stress during road transport and ruminal acidosis. Livestock Science 8, Bransden, M.P., Carter, C.G., Nichols, P.D., 00. Replacement of fish oil with sunflower oil in feeds for Atlantic salmon (Salmo salar L.): effect on growth performance, tissue fatty acid composition and disease resistance. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 6-6. Blaxhall, P.C., Daisley, K.W., 97. Routine haematological methods for use with fish blood. Journal of Fish Biology, Calder, P.C., 997. n- polyunsaturated fatty acids and cytokine production in health and disease. Annals of Nutrition and Metabolism 4, 0-4. De França Cardozo, L., Soares, L.L., Brant, L.H., Chagas, M.A., Pereira, V.A., Velarde, L.G., Boaventura, G.T., 0. Hematologic and inmunological indicators are altered by chronic intake of flaxseed in Wistar rats. Nutrition Hospitalaria 6, Drabkin, D.R., 94. Crystallographic and optical properties of human hemoglobin: a proposal for the 7 standardization of hemoglobin. The American Journal of Medical Sciences 09, El-Saidy, D.M.S., Gaber, M.M., 00. Linseed meal its successful use as a partial and complete replacement for fishmeal in practical diets for Nile tilapia Oreochromis niloticus. In: Proceedings of the Second International Conference on Animal Production and Health in Semi-Arid Areas El-Arish, North Sinai. pp Falahatkar, B., Akhavan, S.R., Efatpanah, I., Meknatkhah, B., 0. Effect of winter feeding and starvation on the growth performance of young of year (YOY) great sturgeon, Huso huso. Journal of Applied Ichthyology 9, 6-0. Falahatkar, B., 08. Nutritional requirements of the Siberian sturgeon: An updated synthesis. In: Williot, P., Nonnotte, G., Chebanov, M. (Eds.) The Siberian Sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 869) Biology Springer., Figueiredo, M.S., Moura, E.G., Lisboa, P.C., Troina, A.A., Trevenzoli, I.H., Oliveira, E., Fonseca Passos, M.C., 009. Flaxseed supplementation of rats during lactation changes the adiposity and glucose homeostasis of their offspring. Life Sciences 8, 6-7. Fukumitsu, S., Aida, K., Ueno, N., Ozawa, S., Takahashi, Y., Kobori, M., 008. Flaxseed lignan attenuates high-fat dietinduced fat accumulation and induces adiponectin expression in mice. British Journal of Nutrition 00, Ganorkar, P.M., Jain, R.K., 0. Flaxseed a nutritional punch. International Food Research Journal 0, 9-. Ghiasi, S., Falahatkar, B., Arslan, M., Dabrowski, K., 07. Physiological changes and reproductive performance of Sterlet sturgeon Acipenser ruthenus injected with thiamine. Animal Reproduction Science 78, -0. Hamre, K., 0. Metabolism, interactions, requirements and functions of vitamin E in fish. Aquaculture Nutrition 7, 98-. Hardy, R.W., 00. Utilization of plant proteins in fish diets: effects of global demand and supplies of fishmeal. Aquaculture Research 4, Króliczewska, B., Miśta, D., Króliczewski, J., Zawadzki, W., Kubaszewski, R., Wincewicz, E., Szopa, J., 07. A new genotype of flax (Linum usitatissimum L.) with decreased susceptibility to fat oxidation: consequences to hematological and biochemical profiles of blood indices Journal of the Science of Food and Agriculture 97, 6-7. Moghadam, M.B., Shehab, A., Cherian, G., 07. Methionine supplementation augments tissue n- fatty acid and tocopherol content in broiler birds fed flaxseed. Animal Feed Science and Technology 8, 49-8.

12 شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 7 شماره تابستان Nasopoulou, C., Zabetakis, I., 0. Benefits of fish oil replacement by plant originated oils in compounded fish feeds. A review. LWT-Food Science and Technology 47, 7-4. Prasad, K., 00. Effect of chronic administration of lignan complex isolated from flaxseed on the hemopoietic system. Molecular and cellular biochemistry 70, 9-4. Singh, K.K., Mridula, D., Rehal, J., Barnwal, P., 0. Flaxseed: a potential source of food, feed and fiber. Critical reviews in Food Science and Nutrition, 0-. Soltan, M.A., 00. Partial and total replacement of soybean meal by raw and heat treated linseed meal in tilapia, Diets. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds 8, Soltan, M.A., Hanafy, M.A., Wafa, M.I.A., 008. Effect of replacing fish meal by a mixture of different plant protein sources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) diets. Global Veterinaria, Staykov, Y., Zhelyazkov, G., Stoyanova, S., 0. Effect of substitution of sunflower meal with flaxseed meal on the growth performance and chemical composition of meat in common carp (Cyprinus carpio L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science, Tidwell, J.H., Allan, G.L., 0. Fish as food: aquaculture's contribution: Ecological and economic impacts and contributions of fish farming and capture fisheries. EMBO Reports, Vázquez, G.R., Guerrero, G.A., 007. Characterization of blood cells and hematological parameters in Cichlasoma dimerus (Teleostei, Perciformes). Tissue and Cell 9, -60. Yuan, C., Pan, X., Gong, Y., Xia, A., Wu, G., Tang, J., Han, X., 008. Effects of Astragalus polysaccharides (APS) on the expression of immune response genes in head kidney, gill and spleen of the common carp, Cyprinus carpio L. International Immunopharmacology 8, -8. Zhou, Q.C., Mai, K.S., Tan, B.P., Liu, Y.J., 00. Partial replacement of fishmeal by soybean meal in diets for juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Nutrition, 7-8.

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

4

4 بررسي اثر جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس بر عملكرد و قابليت هضم در گوساله ها آرام حيدرپور 1* اميرداور فروزنده و شاهين اقبال سعيد 1- دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه دام و طيور دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان -

توضیحات بیشتر

dam73.pdf

dam73.pdf امور دام و ا بزيان شماره ۷۳ زمستان ۱۳۸۵ بررسي تا ثير مكملهاي ويتاميني بر عملكرد مرغان تخمگذار مجيد افشار عضو هيا ت علمي مركز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جهاد كشاورزي تهران محمود شيوازاد استاد گروه علوم

توضیحات بیشتر

اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول

اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول دوفصلنامه طب جنوب پژوهشكده زيست پزشكي خليج فارس مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر سال دهم شماره ۲ صفحه ۱۳۵ ۱۲۸ (اسفند ۱۳۸۶) چکيده ۵ ٣ ٢ ۴ ١ اثر جايگزني

توضیحات بیشتر

تغذیه آبزیان سال چهارم شماره دوم پاییز و زمستان 1397 تاثیر جایگزینی نخود پرتوتابی شده با پودر ماهی بر شاخصهای رشد ترکیبات بدنی و قابلیت هضم ظاهری جیره

تغذیه آبزیان سال چهارم شماره دوم پاییز و زمستان 1397 تاثیر جایگزینی نخود پرتوتابی شده با پودر ماهی بر شاخصهای رشد ترکیبات بدنی و قابلیت هضم ظاهری جیره تغذیه آبزیان سال چهارم شماره دوم پاییز و زمستان 1397 تاثیر جایگزینی نخود پرتوتابی شده با پودر ماهی بر شاخصهای رشد ترکیبات بدنی و قابلیت هضم ظاهری جیره بچه ماهی قزلآالی رنگین کمان mykiss) (Oncorhynchus

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیم سوربات و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر شاخص های رشد و خونی، ترکیب لاشه و فلور میکروبی رو

بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیم سوربات و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر شاخص های رشد و خونی، ترکیب لاشه و فلور میکروبی رو بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیمسوربات و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازي ی... دانشگاه گنبد کاووس نشریه "پژوهشهاي ماهیشناسی کاربردي" دوره چهارم شماره اول بهار 95 http://jair.gonbad.ac.ir بررسی اثرات سینرژیستی

توضیحات بیشتر

JVR 71-3.indd

JVR 71-3.indd Original Article 263-269 3 شماره 71 ره 95 دامپزشکی تحقیقات مجله Journal of Veterinary Research. 71,3:263-269, 2016 تحقیقی مقاله استان در کمان رنگین آالی قزل ماهی غذایی جیرههای از برخی کیفیت کنترل بختیاری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مرادي

Microsoft Word - مرادي و) مجله علمي شيلات ايران سال بيست و يكم/ شماره 2/ تابستان 1391 بررسي تركيبات تقريبي اسيدهاي چرب و ارزيابي حسي گوشت ماهي تيلاپياي نيل niloticus) Oreochromis تيلاپياي هيبريد قرمز پرورش داده چكيده شده در

توضیحات بیشتر

دفترچه آزمون« نظری»

دفترچه آزمون« نظری» 1. کدام نژاد زیر جزء دسته مرغان آسیایی است 1 -ساسکس 2 -برهما 3 -کورنیش 4 -پلیموت روک 2. مرغان الری از جهات شکل و ساختار بدن شبیه کدام نژادند 2 -برهما 3 -کورنیش 4 -لوهمان 1- کوشین 3. اولین مرحله از مراحل

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان سال هفتم شماره اول بهار 8931 مقاله پژوهشی اثرات سطوح مختلف زئوتن در جیره غذایی بر شاخصهای رشد ترکیب بیوشیمیایی الشه و ع

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان سال هفتم شماره اول بهار 8931 مقاله پژوهشی اثرات سطوح مختلف زئوتن در جیره غذایی بر شاخصهای رشد ترکیب بیوشیمیایی الشه و ع فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان سال هفتم شماره اول بهار 8931 مقاله پژوهشی اثرات سطوح مختلف زئوتن در جیره غذایی بر شاخصهای رشد ترکیب بیوشیمیایی الشه و عملکرد سیستم ایمنی ماهی کپور معمولی انگشتقد )Cyprinus

توضیحات بیشتر

مکمل های غذایی موثر بر وزن در ورزش

مکمل های غذایی موثر بر وزن  در ورزش رئوس مطالب مورد بحث اضافه وزن و چاقی و روش های ارزیابی آن ها. مشکالت مرتبط با وزن در ورزشکاران مکمل های موثر در کاهش وزن مکمل های موثر در افزایش وزن By: Dr. M. Hozoori, Nutritionist (mhozoori.blogfa.com)

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

مجله تولیدات دامی دوره 12 شماره 2 پاییز 1389 ص اثر سطوح مختلف چربی و نوع افزودنی (آنتیبیوتیک و پروبیوتیک) بر صفات بیوشیمیایی خون و عملکرد جوجهها

مجله تولیدات دامی دوره 12 شماره 2 پاییز 1389 ص اثر سطوح مختلف چربی و نوع افزودنی (آنتیبیوتیک و پروبیوتیک) بر صفات بیوشیمیایی خون و عملکرد جوجهها مجله تولیدات دامی دوره 1 شماره پاییز 189 ص 11-0 اثر سطوح مختلف چربی و نوع افزودنی (آنتیبیوتیک و پروبیوتیک) بر صفات بیوشیمیایی خون و عملکرد جوجههاي گوشتی سید داوود شریفی 4 1 احسان تواضعی علی اکبر خادم و

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری سال یازدهم شماره 2 تابستان 1398 اثرات مولتیآنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخصهای رشد بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز gibelio) (Carassius auratus مهرداد عادلیان*:

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 71 شماره 4 زمستان 1397 صفحات تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل الروی استرلیاد ماهی )Acipenser ruthenus( معصوم

شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 71 شماره 4 زمستان 1397 صفحات تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل الروی استرلیاد ماهی )Acipenser ruthenus( معصوم شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 71 شماره 4 زمستان 1397 صفحات 361-373 تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل الروی استرلیاد ماهی )Acipenser ruthenus( معصومه استادی 3 مهدی رزاقی قاضیانی 4 بهرام فالحتکار *1 2

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

تعیین تاثیر مکمل یاری با آهن به تنهایی و توأم با اسید دوکوزا هگزانوئیک بر شاخص‌های کم‌خونی فقر آهن در زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن

تعیین تاثیر مکمل یاری با آهن به تنهایی و توأم با اسید دوکوزا هگزانوئیک بر شاخص‌های کم‌خونی فقر آهن در زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن مجله علوم پزشکی رازي دوره 21 شماره 129 اسفند 1393 مقاله پژوهشی تعیین تاثیر مکمل یاري با آهن به تنهایی و توأم با اسید دوکوزا هگزانوي یک بر شاخصه يا کمخونی فقر آهن در زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن سمیرا

توضیحات بیشتر

عملکرد رشد، تغذیه، پایداری غذا و قابلیت هضم ظاهری در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamii) تغذیه شده با سطوح مختلف ماکروجلبک گراسیلاریا (Gracilari

عملکرد رشد، تغذیه، پایداری غذا و قابلیت هضم ظاهری در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamii) تغذیه شده با سطوح مختلف ماکروجلبک گراسیلاریا (Gracilari ) فصلنامه علمی پژوهشی دورة 6 شمارة 3 پاییز 1396 صفحه -105 121 عملکرد رشد تغذیه پایداري غذا و قابلیت هضم ظاهري در میگوي پا سفید غربی vannamii) (Litopenaeus تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک گراسیلاریا (Gracilaria

توضیحات بیشتر

تأثیر مواجهه کوتاه مدت غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر شاخص های انرژی و تنظیم اسمزی بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 طی دوره ساز

تأثیر مواجهه کوتاه مدت غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر شاخص های انرژی و تنظیم اسمزی بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 طی دوره ساز تا ثیر مواجه کوتاهمدت غلظتهاي تحت کشنده سم دیازینون بر شاخصهاي انرژي و تنظیم اسمزي... چیکده 1 2 دانشگاه گنبد کاووس نشریه "پژوهشهاي ماهیشناسی کاربردي" دوره چهارم شماره دوم تابستان 95 http://jair.gonbad.ac.ir

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری سال هفتم شماره 1 بهار 1314 تاثیر پرتو گاما بر رشد و بقا تخم و برخی فاکتورهای خونی الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان mykiss( )Oncorhynchus غالمرضا شاهحسینی: گروه دامپزشکی

توضیحات بیشتر

تقابل بین رژیم های غذایی سنتی و رژیم های مدرن

تقابل بین رژیم های غذایی سنتی و رژیم های مدرن what we are eating is a healthy diet! 2 Global Problem Of Consuming Unhealthy Diet افزایش دریافت غذاهای تفننی ( )fancy و پر کالری با افزایش شهر نشینی و تغییر عادت های غذایی افراد 3 4 5 Global Problem Of

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Animal Science Vol 49, No 2, Summer 2018 ( ) DOI: /ijas علوم دامی ایران دورة 49 شمارة 2 تابستان 13

Iranian Journal of Animal Science Vol 49, No 2, Summer 2018 ( ) DOI: /ijas علوم دامی ایران دورة 49 شمارة 2 تابستان 13 Iranian Journal of Animal Science Vol 49, No 2, Summer 2018 (335-342) DOI: 10.22059/ijas.2018.259462.653642 علوم دامی ایران دورة 49 شمارة 2 تابستان 1397 )ص 335-342 ( مقایسۀ ارزش انرژیزایی کنجالۀ سویای

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

Population and Energy Iran

Population and Energy Iran پيآمدھای انفجار جمعيت جھانی و کمبود انرژی ناصر کنعانی - برلن What caused this surge in population? انفجار جمعيت Time Number 1 384 Billion Time The rapid increase in population over a relatively short

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه 5 گونه ماهي در تالاب انزلي چكيده نسبت جهت تعيين اندازه چشمه ادوات صيادي

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

مجله علمی شیالت ایران سال بیست و پنجم /شماره 1/ بهار 1395 بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا vera( )Aloe بر شاخص های رشد ترکیب الشه و سهیل بازاری فلور باکتری

مجله علمی شیالت ایران سال بیست و پنجم /شماره 1/ بهار 1395 بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا vera( )Aloe بر شاخص های رشد ترکیب الشه و سهیل بازاری فلور باکتری مجله علمی شیالت ایران سال بیست و پنجم /شماره 1/ بهار 1395 بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا ver( )Aloe بر شاخص های رشد ترکیب الشه و سهیل بازاری فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری erii) (Acipenser 1 4 3 *2 1 مقدم

توضیحات بیشتر

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای مقدمه است. خانواده سانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان شتر در کل شامل دو گروه شترهای کوهان دار )یک کوهان و شترهای دو کوهان( و شترهای

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lec

Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lec Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lecture) Instructor: Mohammad Rayani, PhD INTESTINAL AND

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) میلی 2 فصلنامه علمی پژهشی محیط زیست جانری سال هفتم شماره 2 تابستان 9314 بررسی اثرات نانذرات سلنیم )Nano-Se( مقایسه با سلنیم آلی )Selemax( بر عملکرد شاخصهای رشد کپرمعملی carpio( )Cyprinus شراره احمدند*:

توضیحات بیشتر

b b 1390 تابستان 91 شماره سازندگی( و )پژوهش اسید پروتکسین های افزودنی از استفاده اثرات بررسی گوشتی های جوجه عملکرد بر آنها مخلوط و پروپیونیک مسئول( )ن

b b 1390 تابستان 91 شماره سازندگی( و )پژوهش اسید پروتکسین های افزودنی از استفاده اثرات بررسی گوشتی های جوجه عملکرد بر آنها مخلوط و پروپیونیک مسئول( )ن b b 1390 تابستان 91 شماره سازندگی( و )پژوهش اسید پروتکسین های افزودنی از استفاده اثرات بررسی گوشتی های جوجه عملکرد بر آنها مخلوط و پروپیونیک مسئول( )نویسنده خسروي علي گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

اثر پرورش در تراکم‏های مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر شاخص‏های‌رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

اثر پرورش در تراکم‏های مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر شاخص‏های‌رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss )2( 2 1931: 44-55 اثر پرورش در تراکمهای مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر تاریخچه مقاله: شاخصهایرشد بقاء و ترکیبات الشه بچه ماهی قزلآالیرنگینکمان Oncorhynchus mykiss 2 3 دریافت: 19 /50/32 اصالح:

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

ترتيب صفحات پايان نامه

ترتيب صفحات پايان نامه 1 مشخصات و طرح رو و پشت جلد پايان نامه )رساله قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بنابر تصویب جلسات تحصیالت تکمیلی مورخ 14 بهمن 1394 اکیدا توصیه میگردد عالوه بر ارائه هارد کپی )نسخه کاغذی

توضیحات بیشتر

یافته علمی: ارزیابی مدیریت بهره برداری ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر ( )

یافته علمی: ارزیابی مدیریت بهره برداری ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر  ( ) مجله علمی شیالت ایران 10.22092/ISFJ.2018.116757 (DOI): سال بیست و هفت/شماره 1 ارزیابی مدیریت بهره برداری ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر 171 )1306-1393( * افشین عادلی * afshinadeli@gau.ac.ir *

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 06-jan.doc

Microsoft Word - 06-jan.doc Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 6, No. 1, Spring 2014, p. 45-53 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 6 شماره 1 بهار 1393 ص 45-53. تعيين ارزش غذايي علف خشك يونجه و كاه گندم استان آذربايجان

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

b b در امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea در جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز

b b در امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea در جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز b b امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس تاریخ یافت: بهمن

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Animal Science Vol 48, No 1, Spring 2017 (69-75) DOI: /ijas علوم دامی ایران دورة 84 شمارة 1 بهار 1931 )ص

Iranian Journal of Animal Science Vol 48, No 1, Spring 2017 (69-75) DOI: /ijas علوم دامی ایران دورة 84 شمارة 1 بهار 1931 )ص Iranian Journal of Animal Science Vol 48, No 1, Spring 2017 69-75) DOI: 10.22059/ijas.2017.209825.653449 علوم دامی ایران دورة 84 شمارة 1 بهار 1931 )ص 13-75 بررسی تأثیر پوششدهی زئولیت با ذرات نانونقره بر

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي را به يكي از اجزاي آن تقليل دهند

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي را به يكي از اجزاي آن تقليل دهند صفحههای 801-810 اثر جایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه در جیره بعد از تولک بری مرغهای تخمگذار 4 * 2 1 حسن بازدیدی نظر افضلی سید جواد حسینی واشان سید احسان غیاثی و محمد ملکانه 1. دانشجوی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مکملsel

Microsoft Word - مکملsel استفاده از مكمل سلنيوم در جيره گاوهاي شيرده و خشك مجتبي اسمعيل پور روشن* دانش آموخته رشته دكتري دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار چكيده : تقريبا 50 سال پيش سلنيوم (Se) به عنوان يك ماده مغذي براي

توضیحات بیشتر

علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (م

علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (م علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار 139 http://japu.gau.ac.ir اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی ( و ) روي کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ماهی قرمز auratus)

توضیحات بیشتر