استراتژی جودویی روشی برای غلبه برحریفان قدرتمند گب ی بفص ث خ بى ایي حقیقز ضا ثیف اظ دیف آقکبض هی ؾبظز ک خ بى اهط ظ ثؿیبض هشفاب ر اظ ذصقاش اؾازز اظ یػذ

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "استراتژی جودویی روشی برای غلبه برحریفان قدرتمند گب ی بفص ث خ بى ایي حقیقز ضا ثیف اظ دیف آقکبض هی ؾبظز ک خ بى اهط ظ ثؿیبض هشفاب ر اظ ذصقاش اؾازز اظ یػذ"

رونوشت

1 استراتژی جودویی روشی برای غلبه برحریفان قدرتمند گب ی بفص ث خ بى ایي حقیقز ضا ثیف اظ دیف آقکبض هی ؾبظز ک خ بى اهط ظ ثؿیبض هشفاب ر اظ ذصقاش اؾازز اظ یػذای اب هؿلظ خ بى اهط ظ هی س اى ث خ ب ی قسى اقشهبز س لیس ا ج ظطفیز هبظاز زض اکثط ثبظاض ب ضقبثز ثطهج ب ظهبى ا ج اعالػابر کبضآیی اضسجبعبر افعایف زا ف اعالػبر قسضر سهوین ذیط هكشط اقبض کطز ایي وا ثیاب گط یکذابض گی ثبظاض اب خ بى دیچیسذی ض ظافع ى ثبظاض ب د یبیی هحیظ فطآ ض ؾبظهبى بؾزز زض یي فضبیی ایي ؾ ال اؾبؾی هغطح اؾز ک ضهاع ثقب غلج یک قطکز ثط حطیفبى قسضسو س ثعضگ زض یؿز آیب ثبیس زض هقبثل حطیفبى قسضسو س ه خ ز ظا ظز یب اظ هف هی ث بم اؾشطاسػ ضقبثشی ؾ ز خؿزز ثطا زضک ه بؾت ط ه ض ع وگطا قسى ظطار زیسذب ب اثشسا الظم اؾز سؼطیفی اظ آى ه ض ع اضائ ذطززز ثسی ی اؾاز اط قسض سؼطیف اضائ قس اظ خبهؼیز ثیكشط ثطذ ضزاض ث ز کبضاسط ثبقس زضک ه بؾت سط اظ ه ض ع حبنل هی قا زز ا لایي کؿای ک ث ن ضر ذبل ث هف م اؾشطاسػ ضقبثشی دطزاذز کؿی ج ز خع هبیکل د ضسطز ا زض ؾبل ۰۹۸۱ کشبة اؾشطاسػ ضقبثشی ذا ز ضا س ؾظ ا شكبضار فط دطؼ ث ثبظاض ػطض کطزز اظ زیسذب د ضسط ثطا غلج ثط حطیفبى قسضسو اس زض ثابظاض ضقبثاز ثبیاس ثا ؾاالحی هد ع قس ک احشوبل قکؿز ضا ث حساقل ثطؾب سز قبیس ذفشي یي هضو ی ث ظثبى ؾبز ثبقس اهب زض ػول ثؿیبض ؾرز اؾازز اظ زیسذب د ضسط اؾشطاسػ ب ضقبثشی ث ؾبظهبى ایي اهکبى ضا هی ز س ک اظ ؾ ظا ی هشفب ر اظ هعیز ب ضقبثشی ذ ز ث اط ذیاطزز ایي ظ ایب ػجبضس س اظۺ ض جط عی ب هشوبیع ؾبذشي هحه الر یب ذسهبر سوطکع ثط هحه ل یب ذسهز ذبنایز ایاي ؾا زیاسذب اؾشطاسػ ب ػو هی د ضسط ؿش سز )۰( اؾشطاسػ ض جط عی ب زض ایي اؾشطاسػ قطکز اقسام ث س لیس ػطض هحه الر اؾشب ساضز هی ک س ک ث ب سوبم قس اط احاس ثاطا هكاشط )کا ؿجز ث قیوز حؿبؾیز زاضز( کب ف هی یبثسز هؼو ال اذط قطکشی اؾشطاسػ هجش ی ثط ض جط عی ب ضا ثا قای ا ه فقیاز آهیااع ثاا اخااطا زضآ ضز ایااي اقااسام ثااط کاال ؾاابظهبى ا ااط هاای ذااصاضز کاا شاابیح شیاال حبناال ذ ا سقااسۺ )۰( کبضایی ثبالسط زقز ثیكشط زض زازى ث زخ حیغ ظبضر ذؿشطز ساط کاب ف عی ا اب گ اس ا ض ه كاب ضک ز کب ضک اب ى ز ض ک شا ط ل عی ب ظایس اهب ذغطار بقی اظ اخطا ایي اؾشطاسػ یع هی س ا س سقلیس ضقیت اظ قوب ثبقس کا ثبػاک کاب ف کال ؾا ز یاک ن ؼز ذبل ذ ا سقسز الجش دیكطفز ب سک ل غیک یع ثبػک ایي هی ق ز ک اؾشطاسػ دیف ذفش ا طثركی ذ ز ضا سب حس ز اظ زؾز ز س طا ک هكشطیبى ث یػذی ب زیگط ث غیط اظ قیوز س خ هی ک سز سدطث كبى زاز اؾز ک اؾشطاسػ ض جاط عی ب ثبیس وگبم ثب اؾشطاسػ هشوبیع ؾبذشي هحه الر ذسهبر ث کبض ض زز اؾشطاسػ هشوبیع ؾبذشي هحه ل یب ذسهز هقه ز اظ ایي اؾشطاسػ ایي اؾز ک هحه الر یب ذسهبسی ػطض ق ز ک زض ن ؼز ها ضز ظاط ثا ػ ا اى هحها ل ذاسهشی ه حهط ث فطز سلقی ذطزز ث هكشطیب ی ػطض ق ز ک ؿجز ث قیوز حؿبؾیز سا ی كبى وی ز س زض ایي حبلز قاطکز هی س ا س اظ ظط ػطض ه ح ه ل ا ظ ا ؼغبف دصی ط ث ی ك ش ط ث ط ذ ضز ا ض قا ز ثا ط ا ؾاب ظ ثاب ه حا ی ظ ز ض حاب ل سز ی یا ط ا ظ سا ا ى ث ی كا ش ط ثطذ ضزاض ثبقس ثطا گ ساض زؾشگب ب هبقیي آالر عی ب کوشط نطف هی ک سز اؾشطاسػ س ؾاؼ هحها ل و ا ا

2 اؾاز کا قاطکز ثاسیي ؾایل اظ هعیاز حبنال اظ اؾاشطاسػ هجش ای ثاط هشوابیع ؾابذشي هحها ل ثطذا ضزاض های قا زز) ۰ ( اؾشطاسػ سوطکع ثط هحه ل یب ذسهز ذبل هقه ز اظ ایي اؾشطاسػ ایي اؾز ک یبظ ذط ب ک کی اظ هكشطیبى ضا ثب هحه الر یب ذسهبر ذبل سابهیي ک اسز اؾاشطاسػ هجش ی ثط سوطکع ثط ذط ذبنی اظ هكشطیبى گبهی ه فق اؾز ک ثركی اظ ن ؼز زاضا ا ساظ ؾاؼز کابفی اظ ضقاس ثابلق ثطذ ضزاض ثبقسز اظ آ دب ک س ب یک قطکز هی س ا س ثب کوشطیي عی هحه السی ثؿیبض هشوبیع اظ هحها الر قاطکز اب ضقیات اضائ ک س زض ن ؼز هطث ع ؾبیط قطکز ب ثبیس ثطا هشوبیع ؾبذشي هحه ل ذ ز زضنسز ضا ب زیگط ثطآی سز اؾشطاسػ اب هجش ی ثط سوطکع ثط ذط ذبنی اظ هكشطیبى ظهب ی ثؿیبض ا طثرف ذ ا س ث ز ک هكشطیبى زاضا ؾلیق ب ثؿیبض هشوابیع ثبقا س قطکز ب ضقیت زضنسز زؾشیبثی ث ویي ثرف اظ ثبظاض جبق سز ذغط ب بقی اظ اخطا ذبنی اظهكشطیبى ث قطح ظیط اؾزۺ اؾشطاسػ هجش ی ثاط سوطکاع ثاط ذاط سؼساز ظیبز اظ قطکز ب ضقیت هش خ ایي اقؼیز هی ق س ک قطکز س ا ؿش اؾز اؾشطاسػ هعثا ض ضا ثا قای ا ه فقیاز آهیع ث اخطا زضآ ضز زضنسز اضائ ؿر ز هی اظ ویي اؾشطاسػ ثطهی آی سز زض ثطذی ه اقغ ؾلیق هكاشطیبى سزییاط های ک اس ؿجز ث یػذی ب هحه ل هعث ض ثی ػالق هی ق سز ؾبظهب ی ک اظ اؾشطاسػ هجش ی ثاط سوطکاع ثاط ذاط ذبنای اظ هكاشطیبى اؾشفبز هی ک س هی ک قس ذسهبر ذبنی ضا ث ثبظاض هحس ز ػطض ک س ک ایي ثبظاض های س ا اس ثا نا ضر ه غقا خزطافیابیی ثرف ذبنی اظ ههطف ک سذبى یک هحه ل یب ذط ب یػ ا اظ هكشطیبى ثبقس )زضحبلی ک قطکز اب ضقیات زض ثبظاض اب ذؿشطز سط فؼبلیز هی ک س(ز) ۲ ( اؾشطاسػ خ ز یی یؿز اؾشطاسػ خ ز یی STRATEGY( )JUDO ض قی ثطا ضقبثز ثب حطیفبى قسضسو سسط اؾز ک ثط ه بضر ثیف اظ ثعضذی قسضر سبکیس هی ک سز ایي اؾشطاسػ ثطا ا لیي ثابض زض ؾابل ۲۱۱۲ زض كاطی STRATEGY REVIEW = BSR BUSINESS س ؾظ MARY KWAK DAVID B YOFFIE هغطح ذكز قکل خسیس کبضثطز سط اظ اؾاشطاسػ اب ضقابثشی ضا ث وبیف ذصاقزز )۳( ایي ایس ثطاؾبؼ قجب ز ب ثبلق ا دبی ضیع قس ک ثایي ایاي ا ع اؾاشطاسػ ضظ خا ز خا ز زاقزز الجش بذفش وب س ک قجل اظ س ؾؼ اؾشطاسػ خ ز یی هف هی ث بم اقشهبز خ ز یی هغطح ذكز ک حاساقل ۲۱ ؾابل اظ ه ض ع ب ه ن زض خ بى اقشهبز ث ز اؾزز خ زیؽ خلوي اؾشی ى ؾبل ح ز اقشهبززا ی ث ز اس کا اغ اقشهابز خا ز یی ضا اثساع کطز س اقشهبز خ ز یی ضا جطز اؾز ک ث یک قطکز اخبظ هی ز س ک اظ ضقیت ثعضذشط ث ػ اى هعیاز ثاطا ذا ز ث اط ثگیطزز) ۴ ( سفکط انلی دكز ایي ض سجسیل قسضر ضقیت ث قغ ضؼف ثؿیبض خصاة اؾزز اهب اقشهبز خ ز یی هحاس زیز اب ه وای یع زاضزز ثطا هثبل اخطا آى ثؿیبض هكکل اؾز ثبیس ذفز ک قوب وی س ا یس ضقجب ثعضذشط ضا س سیس ک یس زیگط ای ک ثبیس آ ب ضا هشقبػس ؾبظیس ک ه ظ ضسبى وبى یع اؾز ک هی ذ ییسز اهب قبیس ه ان سا طی ي ه حاس زی ز اق ش هابز خا ز یی ایا ي ا ؾا ز کا هؿشلعم ک ک هب سى ز ام آ ضزى اؾز ک ایي ثطا ثؿیبض اظ هسیطاى قطکز ب ضضابیز ثراف یؿازز زض شیدا اؾاشطاسػ خ ز یی زض خبیی ضا ف ضا آغبظ هی ک س ک اقشهبز خ ز یی هش قف هی ق زز )۳( طا ثؼضی اظ قطکز ب ثط ضقجب ق یشط ذ ز غبلت هی ق س زضحبلی ک ثؼضی زیگط هزل ة آ ب هی ق سز ایي ؾ الی اؾز ک وا قطکز بیی ک ا ساف ػبلی ضا ز جبل هی ک س زض بیز ثب آى ه اخ هی ق سز خ اة ایي ؾ ال زض یک زضؼ ؾبز زضػیي حابل

3 قسضسو س فش اؾزز ضقجب ه فق هی س ا س اظ اؾشطاسػ خ ز یی ث ط ذیط س اخبظ س س حطیفب كبى قسضسو اسسط قا سز زض ایاي ض اظ قی ب ضقبثز ض زضض ک ان ال ثبة عجغ ضقجب ثعضگ ق اؾز اخش بة هی ق ز زض ػ و ثط ؾطػز سفکاط ذاال سبکیس هی ق زز دیشط زضاکط ایي فطای س ضا خ ز کبضآفطی ی بهیس اؾزز )۵( اؾشااطاسػ خ ز یی اثعاض بیی ضا فطا ن هی ک س ک ث قوب اخبظ هی ز س ػال ثط دبیساض زض هقبثل ضقجب قسضسو س ثش ا یاس کابض ن ا دبم ز یسز زض اؾشطاسػ خ ز یی ثب سؿلظ ثط ۳ انل حطکز سؼبزل قسضر ا طهی هی س اى فطنز غلج ثط ضقجب قسضسو اس زض ثبظاض ضقبثز ضا افعایف زازز اؾشطاسػ خ ز یی اظ ۰۱ سک یک ث ن دی ؾش سكکیل هی ق زز ایي سک یک ب زؾش ضالؼول ب ؾرز غیطقبثل ا ؼغبف دصیط یؿش س ک الظم ثبقس ه ث ه ث ع ض ؾیؿشوبسیک ػول ق ز ثلک سؿلظ ثط ایي سک یک ب ازغبم آ ب ث ب ث ظط هسیطاى اضقس آى قطکز بؾز ک خبز فش زض اخطا ایي سک یک ب ضا وبیبى هی ؾبظزز سؿلظ ثط حطکز اؾشطاسػ خ ز یی وب س ضظ خ ز ثب حطکز قط ع هی ق زز زض خ ز حطکز ن خ جا س ابخوی ان خ جا زفابػی زاضزز ضقیجبى اظ ؾطػز ػول بثکی ذ ز اؾشفبز کطز زض ه قؼیشی قطاض هی ذیط س ک ؿجشب دطقسضر اؾز زضحبلی کا ؾاؼی زاض اس اظحول اخش بة ک سز کؿب ی ک زض خ ز هب ط ذجط ؿش س عجق ذفش خیوی دسض ثط س هسال الوذیک ثب هوب ؼز ضقیت اظ ثاا کبضذیط ق سطیي سک یک بیف اظ حطکز ثطا ثیط ى کطزى ضقجب اظ هیساى اؾشفبز هی ک سز )۳( ؾطا دبم گبهی ک خ ز کابض هب ط ا سکی اظ ضقیت خل هی افشس ث ؾطػز اظ ه قؼیز اؾشفبز کطز ثب حوالر دی زضدی کبض ضا ث فغ ذ ز ث دبیابى های ضؾاب سز زض خ ز ثطسط ضقجب ثط یکسیگط هی س ا س زض یک ب ی سزییط ک سز قشی ک ثز ث ضطثبر بیی ثطا اسوبم کبض هی ضؾس ؾؿشی یب سذق ظزى اقشجب ی ؾط قز ؾبظ ذ ا سث زز سساثیط هكبث ی هی س ا س ث قطکز ب کوک ک س سب قسضر ثبظاض ضا زض زؾز ثگیط س آى ضا اظ زؾشطؼ ضقجب قسضسو س ز ض گ زاض سز سؿلظ ثط حطکز قبهل ۳ سک یک شیل اؾزۺ سک یک قوبض ۰ في ؾگ ذب گی ک ک PLOY( )PUPPY DOG ۺ زض ط ع ضقبثز ا لیي سف قاوب ایاي اؾاز کا زض ثبظ ثوب یسز ث بثطایي اؾشطاسػ خ ز یی ث هجبضظاى س نی هی ک س سب یک ضفشبض حس ؾظ اظ ذ ز ثاط ظ ز اس اظ هجابضظار ض زضض ک احشوبل دیط ظ قبى کن اؾز ذ ززاض ک سز ایي س نی ث هصا ذیلی اظ هسیطاى ذ وی آیسز زض یاک ثابظاض قال ؽ اغلات ذفش هی ق ز قوب ثبیس فطیبز ثع یس سب زیگطاى نسا سبى ضا ثك سز قوب ثبیس خؿ ض ثبقیس سب ثش ا یس هكشط ضا خصة ک یس اػشجبض ثیبثیس اغلت ایي ث هؼ ی حول ض زضض هؿشقین ثب غ ل ب ثبظاض اؾزز ثطا دیكطفز زض ثبظاض ثبیس ث کبض زؾاز ثااااع یس کا هكشطیبى قطکب ذب ی ا قبر ضؾب ب یع قوب ضا ثب ض ک سز ایي خ ج قضای هره ناب زض سدابضر BUSINESS-TO-( B2B )BUSINESS زض ثرف بیی اظ ثبظاض ک ا طار ف ب ض اعالػبر ثؿیبض ق ؿش س کبهال نحیح اؾازز اهاب زض ثیكاشط ها اضز زؾشیبثی ث ایي سف ثس ى قط ع یب ظهی ؾبظ حول هؿشقین ض زضض یع اهکبى دصیط اؾزز ثطا ا جبر ایي هغلت ث دیكطفز ؾطیغ قطکز کبدیشبل اى س خ ک یس ک یکی اظ ثعضذشطیي دطزضآهسسطیي س ظیغ ک سذبى کابضر اػشجب زض آهطیکبؾز کوشط اظ ۰۱ ؾبل ؾبثق زاضزز وبى ع ض ک یکی اظ هسیطاى ؾبثق قطکز اظ بض زاقزۺ "ایي ه فقیز ث ع ض ػوس ث ذبعط س ا بیی ذ ز قطکز ثطا ؾط کبهال هحطهب گب زاقشي فؼبلیز ب قاطکز اؾاز"ز) ۶ ( ایاي قاطکز ثاب اػاالم هحه السف سجلیزبر زیگط ک ثطا هؼطفی هحه السف ا دبم زاز اظ هجبضظ هؿشقین ثب ضقجب ذ ززاض کاطزز کبدیشابل اى ثاب ایاي

4 ز( سو یسار سقلیس اظ هحه السف ک زاضا کیفیز ثبالیی ث ز س ضا ثطا ضقجب غیطهوکي ؾبذز زض شید قطکز زض ثؿایبض اظ ثراف ب ثبظاض ک دیكگبم آ ب ث ز ثب ضقبثز هؿشقین ا سکی ه اخ قسز ث ػ اى هثبل هی س اى اظ قطکز ز اؾکیخ بم ثطز ک في ؾگ ذب گی ک ک ضا ذصیطفز قکؿز ذ ضزز ز اؾکیخ ث ػ ا اى ضقیت ضؼیفی ک ثط ضقیت قسضسو سسط غلج هی ک س زض آغبظ هجبضظ ذ ز ضا هغطح کطز ث هبیکط ؾبفز لقات "ؾاشبض هاطز " زاز دیف ثی ی کطز ک WEB ثبػک هی ق ز WINDOWS ه ؿ خ ق زز ایي ضز ث س خؿا ضا قاطکز از اؾاکیخ زض ضقبثاز ثطا کؿت ق طر ث آى کوک کطز ثطا هسسی قطکز زضذبم ب ا لی ا ث ه فقیز ب قبثل هالحظ ا زؾاز یبفاز اهاب دؽ اظ ذصقز ظهبى ع ال ی سط ذغط آقکبضسط قسز ایي ذ ز وبیی قطکز ز اؾکیخ ثبػک قس کا ای شط از ثا ػ ا اى ثابالسطیي ا ل یز زض ثیي ۲۱ ا ل یز ثطسط ثیل ذیشؽ قطاض ذیطز ه فقیز ز اؾکیخ ضا ث ػ اى زقوي قوبض یاک هبیکط ؾابفز ثا ذغاط ثی ساظزز )۶ سک یک قوبض ۲ ق بذز فضب ضقبثشیۺ زضحبلی ک في ؾگ ذب گی ک ک ػوسسب زض ه ضز زفبع اؾز زض سک یک ق بذز فضب ضقبثشی اضز ػول هی ق یسز ای دب خبیی اؾز ک ثب هكرم کطزى یک فضب ضقبثشی هی س ا یس دیكگبم ایي هؼطک ق یسز ثؿیبض اظ قطکز ب ثب یبزذیط ای ک گ زض یک ؾط ه بضر ب کلیس هب س کب ف عی ب ؾطآهس ثبقا س ثا دیكاطفز قبثال هالحظ ا زؾز هی یبث سز ضقبثز ثب یک ضقیت قسضسو س زض یع ک ا زض ا دبم ا ه بضر ظیبز زاضز آى ضا ثا ث شاطیي حا ا دبم هی ز س شید ا ثبذز اؾزز اهب ط ق طهبى قبط ضؼفی ن زاضز ک خ ز ایي قبط ضؼف اغلت ث ایي ػلز اؾاز کا ا قسیسا ثط قسضر ب انلی ا ؾطهبی ذصاض کطز آى ضا اضسقب زاز اؾزز ثب اؾشفبز اظ ایي قبط ضؼف هی س اى ثاط حطیاف غلجا کطزز سک یک قوبض ۳ حطکبر ؾطیغ دی زض دی بییۺ ثب سطکیت ز سک یک ا ل حطکز قوب فطنز هی یبثیس ک ثا ز جابل آى ثاطا سق یز ه قؼیز سبى اظ ا دبم حوالر دی زضدی اؾشفبز ک یسز یک ض ظ زض آی س ا اساى ز ض ان اک ا ى زض ایاي ض ظ اب ک ی ضقجب قوب حقیقز ضا زض ه ضز في ؾگ ذب گی ک ک زضذ ا س یبفز ث یک فضب ضقابثشی خسیاس ذ ا اس دطزاذاز سال هی ک س سب اظ هعیز ب ا ساظ قسضر ثبالسط ذ ز اؾشفبز ک سز ثب ا دبم حطکبر ؾطیغ دی زض دی ابیی های س ا یاس ایاي ض ظ ضا ث سؼ یق ثی ساظیس اظ دیكگبم ث زى زض ثبظاض بیز اؾشفبز ضا ثجطیسز قطکز دبم کبهذی سی گ سب ا ساظ ا ؾطهكق اؾشفبز اظ ایي ض اؾزز ایي قطکز ثطا ای ک ثاط هبیکط ؾابفز هشحاسا ف غلجا ک س ذ ز ضا سجسیل ث یک سف هشحطک کطز حساقل ؾبلی یک ثبض هحه الر خسیس س لیس اضز ثبظاض کطزز ؾ سوطیي کلیاس ث ایي قطکز کوک کطز سب ثب ؾطػز دیكطفز ک سز ا ل ثطذالف ثؿیبض اظ قطکز ب ثب ف ب ض ثابال اظ س ظاین کاطزى ف طؾاز ثل س ثبال آضظ ب ک هوکي ث ز هؼطفی یک هحه ل ث ثبظاض ضا هب ب یب حشی ؾبل ب ث سؼ یق ثی ساظز ذا ززاض کاطز زض اقاغ ؾؼی کطز سب ثط به ب اقغ ثی ب سط س ظین ک سز دبم کبهذی سی گ اظ وبى آغبظ اظ هسیطا ی ث ط ه س ث ز کا هاب آ اب ضا هاسیطاى ؾغح د دن MANAGERS( )FIFTH LEVEL هی بهینز ایي قطکز زض ؾبل ۰۹۹۶ ثطگ ثط س ذ ز ضا ض کطز کابض کا سؼدت وگبى ضا ثطا گیرز یؼ ای اطم افاعاض SOURCE CODE ضا ا شكابض زازز ایاي سهاویوبر ثبػاک قاس کا قاطکز دابم کبهذی سی گ ثش ا س زضکوشط اظ ۳ ؾبل سقطیجب ۸۱ زضنس ؾ ن ثبظاض ضا اظ آى ذ ز ک سز اهب یع ک ه طسطیي ػبهل زض حطکبر ابیی دبم کبهذی سی گ ث ز س ا بیی ا زض دیكطفز ؾطیغ ثس ى اظ زؾز زازى سؼبزل ث زز ک شطل سؼبزل

5 حطکز هی س ا س ث قوب کوک ک س ک اظ هجبضظار ض زضض هؿشقین ثب ضقجب ق یشط ثعضذشط ذ ززاض ک یسز اذط ثبیاس زض ػطنا هجبضظ ث ضقبثز دطزاذزز زض اؾشطاسػ خ ز یی زض خ ز ثبیس یبزذطفز ک ثب ضقیجبى زضذیط قس ایي خبیی اؾز ک قف سؼابزل ه ن هی ق زززض آغبظ هؿبثق خ ز ط ثبظیکي ثطا ای ک یق یب آؾشیي حطیف ضا ثگیطز ثب ایي سف ک ثش ا اس حطیاف ضا زض یاک ه قؼیز ثی سؼبزلی ل ز س ثب حطیف هجبضظ هی ک سز زض ایي ا بء عطف هقبثل ثبیس اظ یک قب ى ؾبز ک ثطذالف قن زض ی ا ؾاز دیط ک سۺ ث خب ای ک هقب هز ک س ثبیس یط یی ک ثبػک ه فقیز حطیفف هی ق ز ضا ضاؼیف ک اسز ثا خاب ای کا یط اب وؿبى ضا ػلی یکسیگط اػوبل ک س قشی کكیس هی ق ز ل ز س قشی ل زاز هی ق ز حطیف ضا ثکكسز کؿب ی ک خ ز کبض هی ک س یبز هی ذیط س س ا بیی بیكبى سؼبزلكبى ضا ث ؾیل ثی ا طکطزى حطکبر حطیاف حفاک ک اس ؾاذؽ اظ حطکابر ثاسى حطیف ثطا غلج ثط اؾشفبز هی ک سز )۷( یک ؾط سک یک ب هكبث ث قطکز ب ک و ک هی ک س ک ز ض ه قبثلا ثاب ح طی فاب ى قا ی ش ط آ اب ض ا س حا ز ک شا ط ل ذا ز ز ض آ ض اسز خ ز - اؾشطاسػیؿز ب هب ط ثب ؿجیسى ث حطیف هب غ حول ا هی ق س سب یط ذ ز ضا ث فضب ضقبثشی ث حساکثط هی ضؾاب سز ک شطل سؼبزل گبم هجبضظ ثب حطیف قبهل بض سک یک خ ز یی اؾزز سک یک قوبض ۴ ثچؿت ث حطیفۺ ثب ؿجیسى ث حطیف ظ زسط اظ ای ک ا اقسام ث ایي کبض ک اس زض ضقبثاز هجابضظ دیكسؾاشی ک یسۺ دیط ظ قسى شاسب یبظه س ایي یؿز ک قوب زض یک ضقبثز ض زضض ثد گیسز ثب ایي سک یک قاوب ثاس ى ای کا ثد گیاس فطناز دیط ظ ذ ز ضا افعایف هی ز یسز وچ یي هی س ا یس ض اثغی ضا ثب ضقجب ک ی یب ضقجب آی س ث خ ز آ ضیاس کا فضاب هاب ض آ ب ضا هحس ز ک س یب ث قوب اخبظ ز س اظ آ ب ث ط ثجطیسز ط ز ایي کبض ب س ا بیی آ ب ثطا حول ث قوب ضا زض آی س کب ف های ز سز ضا ب ثؿیبض ثطا قطیک ق یس یب قطاضزاز وکبض اهضب ک یسز ؿجیسى ث حطیف خ ز زاضزز اذط هی ذ ا یس ک اظ جطز زض آی س خل ذیط ک یس ثب ضقجب آی س سابى سیي قطکز الکشط یک ثطا ههطف ک سذبى غاد ی ایي ض ضا زض ز ۰۹۷۱ ۰۹۶۱ ا شربة کطز س ثب ایي کبض زؾز داب ضقیجبى ثعضذشط آهطیکبیی ذ ز ضا ثب س لیس هحه السی ثب هبضک هحه الر ضقجبیكبى فط آ ب ثب قیوز اب دابییي ساط ثؿاش سز زض ثؿیبض اظ ه اضز ایي سبکشیک ب قبهل یع هی ق س ک ظثبى حطف ا اؾشطاسػ هسضى آى ضا وکبض هی به اسز اهاب ثا ذابعط زاقش ثبقیس ک سف انلی ؿجیسى ث ضقیت ایي اؾز ک قوب اظ ه قؼیز ذ ز زض ضقبثز زفبع کطز آى ضا سق یز ک یسز )۷( سک یک قوبض ۵ اظ هقبثل ث هثل ذ ززاض ک یسۺ ذب ی ا قبر ثب ؿجیسى ث حطیف هی س ا یس ا گیع بیف ضا ثاطا یاک جاطز ض زضض کبهال سزییط ز یسز اذط اغلت ػلی ضغن و سال ب قوب یک قطکز ضقیت زض بیز سهوین هی ذیطز ک حول ک اسز گبهی ک ایي اسفب هی افشس حفک سؼبزل ذ ز ػی هجبضظ اؾزز یط اضاز خطأر ث قوب هی ذ یس ک ط حطکز ضا وب گ ک یسز غطیع قوب سال هی ک س اظ غلج حطیف ثط قوب خل ذیط ک سز اهب ث ػ اى یک خ ز اؾشطاسػیؿاز آذاطیي یاع کا اسفب هی افشس ایي اؾز ک زض یک هجبضظ سالفی خ یب یب یک خ گ فطؾبیكی زضذیط ق یسز ث بثطایي قجل اظ ای ک سهوین ثگیطیس ک حوالسی ضا گ ا دبم ز یس ثبیس حطیفشبى ضا ث زقز ثك بؾیسز زض ه اضز قوب ث ضاحشی هی س ا یاس ثطساط ضقیجشابى ضا ذ ثی ک یس هدسزا قسضر ضا ث زؾز ثگیطیسز اهب اذط وب گی ثب حطکبر ضقیت ث هؼ ی اضز قسى ث خ گی فطؾبیكی ثبقس یاب ث آظهبیف قسضر سجسیل ق ز زض ثطاثط ایي حؽ ک قوب ضا سااطغیت ث جطز سالفی خ یب ک س هقب هز ک یسز زض ؾبل ۰۹۹۲ قطکز ل حس ز ز ؾ م ثبظاض ؾیؿشن ب ػبهل قجک ضا سحز ک شطل ذ ز زاقزز ػلی ضغان حولا اب هکاطض قطکز هبیکط ؾبفز- ک اظ ظط ثعضذی بض ثطاثط " ل" ث ز " ل" کبهال زض ک شطل ثبظاض ؾیؿشن ػبهل قجک زض آى ظهبى ه فق

6 ث زز اهب ض ضزا ضئیؽ یئز هسیط قطکز NOVELL ا ق ش جب ذغ ی ط ه طسکا ت قاسز ثا ذابع ط ح واال ر هبیک ط ؾابف ز ثا سدبضر انلی ا سهوین ذطفز ث یک ضقبثز ض زضض زؾز ظ س جطز زض قلوط کبض ضقیجف ضا آغبظ کطزز سک یک قوبض ۶ قشی س ؾظ حطیف کكیس هی ق یس ضا ل ز یسۺ ؿجیسى ث حطیف خل ذیط اظ هقبثل ثا هثال ا ثا قوب کوک هی ک س احشوبل حول یب سب یط آى ضا ث حساقل ثطؾب یسز في ل زازى ضقیت زضحایي کكایس قاسى زض اقاغ ثا قاوب کوک هی ک س ک یط یب حطکبر ثسى ضقیت ضا ث ؾ ز ذ ز ث کبض ثطیس یک قسم خل ثیفشیاسز زض اقاغ ثاب افاع زى هحها الر ذسهبر ف ب ض ضقیت ث حول ذ ز هی س ا یس سؼبزل ضا ثط ن ثع یس ا ضا ثب یک ا شربة زضز بک بذ قبی س ه اخ ؾابظیسۺ ک یب ثبیس اؾشطاسػ ا لی ا ضا ض ب ک س یب قکؿز آى ضا ظبض ذط ثبقسز قطکز خسیس زضایذطظ ک زض سدبضر د قک ثچ فؼبلیز زاضز زض ز ۰۹۸۱ اضز ثبظاض قسز زضایذطظ ثب قاطکز دط کشاط ذوجال کا دیكگبم ثبظاض ث ز اضز ضقبثز قسز زضایذطظ ث ه ظ ض ضقبثز ثب "دط کشط ذوجل" هحه لی ثب کیفیز قیوز دبییي سط ث ثابظاض ػطضا کطز وچ یي ثطا هكشطیبى ایي حق ضا قبئل قس ک هیبى هبضک ب ؾبز د قک ثچ هابضک دوذاطظ کا ذطا شاط ثا ز یکای ضا ا شربة ک سز قشی ک هحه الر قطکز زضایذطظ اضز ثبظاض ایبلز سگعاؼ قس دط کشط ذوجل ثاب قاسضسی ػدیات ثا هجابضظ ثاب آى دطزاذزز "دط کشط ذوجل" ک دي بیی ضا ثب سرفیف ز زالض زض ایبلز سگعاؼ س ظیغ کطزز زضایذطظ قبزض ج ز یي کا دي ابیی ضا بح زض ؾطاؾط ایبلز س ظیغ ک س اهب زی یس دیشبؾی ضئیؽ یئز هسیط زضایذطظ ک ث سبظذی ذ ا سى کشبثی زضها ضز خا ز ضا ث اسوبم ضؾب س ث ز ث یک دبؾد ذالقب زؾز یبفزز "زضایذطظ" ث خب ای ک ؾؼی ک س سب ثب س بخوابر "دط کشاط ذوجال" هقبثال ک س اظ حوالر ضقیجف اؾشفبز کطز یک هجبضظ سجلیزبسی ضا زض ؾطاؾط سگعاؼ آغبظ کطز سب ث ههطف ک سذبى ثگ یس ک ک دي ب سرفیف "دط کشط ذوجل" قبثل اؾشفبز ثطا ذطیس هحه الر "زضایذطظ" ن ؿش س ثسیي سطسیت زضنس فط قاف ضا ثابال ثاطزز زض هسر س فش فط هحه الر "زضایذطظ" زض فط قگب ب سگعاؼ حشی ث ۰۵ ثطاثط افعایف یبفزز زضایذطظ ثب ه ابضکطزى حطکابر حطیفف اظ "دط کشط ذوجل" ثطا دطزاذز عی هجبضظار سجلیزبسی ا اؾشفبز کطزز اذط قطکز "زضایذطظ" وب اس قاطکز اب خسیسالشأؾیؽ ثی سدطث حبلز ؾشیاع خ یب ث ذ ز هی ذطفز ثی سطزیس زض ثطاثط حطکبر حطیف هی ثبیؿز سؿلین هی قسز سک یک قوبض ۷ ی کوی UKEMI سوطیي ک یسۺ زض خااااا ز "ی کوی" سک یک افشبزى ثی ذغط اؾاز ثا هیاعاى ثؿایبض ا سکی ثبػک کب ف ثطسط قرهی ک هی افشس ؿجز ث حطیف هی ق ز ک زض اقغ سف آى ثطذكاز ها طسط قارم ثا هجابضظ اؾزز ث ػجبضر زیگط قوب زض یک ثبذز ه قز ظ زذصض ث هیل ذ ز سؿلین حطکبر ضقیجشبى هی ق یس ثا خاب ای کا هقب هاز ک یس ایي ضیؿک ضا کطز ک شطل ذ ز ضا اظ زؾز ثس یسز "ی کوی" ا لیي سک یکی اؾز ک آه ظاى خ ز یبز هی ذیط اس یاک انل ثؿیبض ه ن زض اؾشطاسػ خ ز اؾزز ه ن یؿز ک ث ػ اى یک اؾشطاسػیؿز قسض هب ط ؿشیسز احشوبل کوی خ ز زاضز ک ق وب ز ض ط ج طز د ی ط ظ ق یسز اهب ثب ذ ز ه ق شی ز ض ی ک ج طز ث قک ؿا ز ز ض کال خ ا گ ه دا ط وای قا زز ثاب یا ک ػقات كای ی اؾشطاسػیک هی س ا یس ه بثغ ذ ز ضا ثبظیبثی ک یس هدسزا زض ه قؼیز ث شط ثطا هقبثل ثب حطیف آهبز ق یسز قطکز هبیکط ؾبفز ایي زضؼ ضا زض یو ز ۰۹۹۱ فطاذطفز قشی ک سهوین ذطفز اظ سال بیف ثطا دبی ذصاض MSN ثا ه ظ ض اضائ ذسهبر ONLINE ک یک دط غ س ق طی جب ی ک ه یل یاب ضز زال ض ثا ز ز ؾا ز ثا طز ا ضز ذاسهبسف ض ا ف قا ظ ثا ط ض قا جک ای شط ز هشوطکع ؾبظزز قطکز ب ثعضگ سط هغوئ ب ن ه بثغ ؾبظهب ی ن قسضر هبلی ضا ک اغلات ثاطا سحوال یاک قکؿاز ه قشی الظم اؾز زاضا ؿش سز اهب گبهی ک قطایظ ؾرز هی ق ز "ی کوی" هی س ا س ثطا قطکز ب ک ک سط ک ثاب ضقجاب قسضسو سسط ض ثط هی ق س قف حیبسی سط ایفب ک سز وبى ع ض ک قطکز ایی "ضایبى ایط" ایي کبض ضا زض ثطاثط قاطکز ابیی ظیط "ثطیشیف ایط یع" ا دبم زازز ثب ؾبذشبض خسیس عی یبثی قطکز "ضایبى ایط" زض ؾبل ۰۹۹۲ ث ؾ زز ی ضؾیس زض سوابم ز ا ۰۹۹۱ س ا ؿز ه قؼیز ذ یف ضا حفک ک سز قطکز "ضایبى ایط" ثؼس اظ ای ک سؼبزل ذ ز ضا زض یک جطز ا لیا اظ زؾاز زاز وابى

7 زضؾی ضا آه ذز ک ثیل ذیشؽ آه ذزز ث خب آ ک زض جطز ک هحک م ث قکؿز اؾز ثد گیاس ث شاط اؾاز ثا هیال ذا ز هزل ة ق یس ز ثبض حطکبر خسیس ضا ثطا دیط ظ ؾبظهب س ی ک یسز )۸( سؿلظ ثط قسضر ا طهی ثب سؿلظ ثط "حطکز" قوب فطنز ذ ز ضا ثطا ایدبز یک ه قؼیز قسضسو س ا لی افعایف زاز قجل اظ ای ک آ اب ػکاؽ الؼولای اظ ذ ز كبى ز س اظ ضقجب دیكی هی ذیطیسز سک یک ب "سؼبزل" ث قوب اخبظ هی ز س سب ثب ضقجب ثعضذشط قا ساط ض ثاط قا یس ثس ى ای ک هزل ة آ ب ذطزیسز زض ثؼضی ه اضز س ب ثب اؾشفبز اظ ویي ز انل هی س ا یس ه قؼیز هحکن ه فقیاز آهیاع ثاطا ذ ز ث خ ز آ ضیسز اهب زض ثؿیبض اظ ه اضز احشیبج ث "قسضر ا طهی" زاضیس سب دیط ظ ذطزیسز وابى عا ض کا یاک اؾاشبز قاسیوی خ ز ذفش اؾزۺ "ای کاااا قرهی زض هؿبثق خ ز وی افشس ث ایي هؼ ی اؾز ک آى قرم هزل ة كس اؾاز اهاب ثا ایاي هؼ ی دیط ظ قسى ن یؿز"ز ثب خل ذیط اظ افشبزى قوب سال ذ ز ضا ثطا یک هطحل زیگط ضقبثز ک ثؿب هوکي اؾز ؾرز سط ن ثبقس ازاه زاز ایسز اهب ثطا ای ک دیط ظ ق یس یبظ زاضیس ک حطیف سبى ضا ثط ظهیي ثع یس آى خبیی اؾز ک قاسضر ا طهای اضز هؼطک هی ق زز زض اؾشطاسػ خ ز یی اهشیبظار )ؾطهبی ب( قطکب ضقجب حطیف وگی هی س ا س قف هكبث ی ایفب ک س ثسیي ذ ک قوب ثا ػ اى یک هجبضظ هی س ا یس ثب ثبالثطزى اهشیبظار حطیف سبى ث قاکل ثؿایبض ظیطکب ا ا کا زض سک یاک قاوبض ۸ ثا آى ذا ا ین دطزاذز ق ر ب حطیف ضا ث ضؼف سجسیل ک یسز وچ یي هی س ا یس ثب س خ ثط قطکب حطیف سبى آ اب ضا سجاسیل ثا ز ؾاشب ی ثای هؼطفاز ک یاس ساب زض هقبثال س ا ابیی اب حطیاف قاس ػلان ک اس کا زض سک یاک قاوبض ۹ ثا آى ذا ا ین دطزاذازز بیشب ثبس خ ث ضقجب حطیف سبى هی س ا یس ضا ثب جطز هضبػف ض ثط ؾبظیس اثشسا سهوین ثگیطیس ک ثاب ضقجاب حطیاف سابى وکبض ک یس ؾذؽ آ ب ضا هشقبػس ؾبظیس ثب حطیف زؾز ث ذطیجبى ق س ک زض سک یک قوبض ۰۱ ث آى دطزاذش ذ ا س قسز سک یک قوبض ۸ اهشیبظار حطیف سبى ضا ثبال ثجطیسۺ ایي کبض هوکي اؾز دیف دبافشبز ث ظط ثطؾس اهاب ثعضذشاطیي اهشیابظار یاک قطکز هی س ا س غبلجب سجسیل ث ثعضذشطیي ضؼف بیف ق زز ایي اهشیبظار هوکي اؾز ث ن ضر فش بهحؿ ؼ ثبقس هب س اؾن ب سدبض هبلکیز ب هؼ یب هل و ؼ ه ح ؿ ؼ ثب قس هب س هبلک یا ز ( یا ع کا هبلا ک آ ى ؿا ش ین(ز واب ى عا ض کا "هبیکل زل" هسیطػبهل ضئیؽ یئز هسیط قطکز کبهذی سط DELL ذفشااا اؾزۺ "اهشیاابظار )ؾاطهبی اب( ذغاطار ضا ثا قکل ب هرشلف ح ل ذ ز خوغ هی ک س"ز )۹( ااط یع ک ث ه عل یک ؾطهبی ذصاض ه ن سلقی هی ق ز هی س ا س هاب ؼی زض ثطاثط سزییط ثبقسز قوب ثب اؾشفبز اظ ایي ه ا غ هی س ا یس قسضر ف ش ضا ک ثطا دیط ظ قسى احشیبج زاضیس ثیبثیسز زض اخاطا ایاي سک یاک اسف قاوب یابفشي حطکابسی اؾاز کا اهشیابظار حطیاف سابى ضا سجاسیل ثا قغا ضاؼف های ک اسز زض آغبظ ایي ز ۰۹۹۱ قطکز " ی ش س " ثبظاض ثبظ ب ضایب ا ذب گی آهطیکب ضا ثب یک ؾ ن ۸۱ زضنس زض هقبیؿ ثاب ؾا ن ۷ زضنس قطکز "ؾگب" سحز ک شطل ذ ز زضآ ضز ث زز اهب ؾ ؾبل ثؼس ایي ز قطکز زضذیط ضقبثز قسیس قاس سز "ؾاگب" ثراف ػظیوی اظ ه فقیشف هسی ى ز حطکز هب طا اؾشطاسػ خ ز یی اؾزز زض ظهی ؾرز افعاض "ؾگب" ؾبذز ف ب ض ۸ ثیشی ضا ک سقطیجااب ثاا ناا ضر اهشیاابظ ا حهاابض " ی ش ااس " زضآهااس ثاا ز ثااب هؼطفاای هبقاایي ااب ؾااطیؼشط ۰۶ ثیشاای اضسقااب زازز زض ظهی طم افعاض یع "ؾگب" س ا ؿز اضظ ؾ ن هبضک سدبض "ؾگب" ضا ثب سف قطاضزازى هكشطیبى ثعضذشط قیک ساط ثا ؾایل ثبظی بیی ک هقبزیط ظیبز نح ب ذك ز آهیع زاقش س اضسقب زازز زض ایي ا ب ث ز ک "ؾگب" دیكطفز کطز س ا ؿز ۵۱ زضناس ثبظاض ضا سب ؾبل ۰۹۹۳ ث زؾز آ ضزز )۹(

8 سک یک قوبض ۹ قطکب حطیف سبى ضا ثبال ثجطیسۺ ػال ثط ؾاطهبی ذاصاض زض ؾاطهبی اب اضظ آفاطیي ثؿایبض اظ حطیفابى قسضسو س قجک بیی هشكکل اظ سبهیي ک س ب س ظیغ ک س ب سکویل ک س ب ک یک ه جغ ه ن قسضر ؿاش س ضا ثا خا ز آ ضز ا سز لی ثب ث ط ذیط اظ اذشالفبر ثیي آ ب قوب هی س ا یس قطکب یک حطیف ضا سجسیل ث ز ؾشبى ثی هؼطفز )ثی فب( ک یاسز ثااب ا ؾاا ش فبز ا ظ سبک ش یاا ک قااسی وی س ف طقاا ث ی ااس ا ظ حک هاا ز کاا ي ثااص ض س ف طقاا ز ض ثاا ی ي اػ ضااب ذااط حطیااف ثذبقاایسز ثیي هشحساى قسیوی اذشالف ثی ساظیس قطایغی ایدبز ک یس ک زیگط اظ ظط ػالیق یچ س بؾجی ثب یکسیگط ساقش ثبق سز الجش الظم اؾز ک قوب زض ایي کبض ثؿیبض زقیق کش ؾ ح ثبقیس اهب ساى خب گطا ی یؿز ظیطا حشی ذط بیی ک قاسیسا اؾاش اض ثا ظط هی ضؾ س ث احشوبل ظیبز قکبفی ثطا ف ش زاض س ک قوب هی س ا یس اظ آى قکبف ث ط ثطزاض ک یسز سک یک قوبض ۰۱ ضقیجبى حطیفبى سبى ضا ثبال ثجطیسۺ ایي سک یک زض هقبیؿ ثب ز سک یک ا ل قسضر ا طهی هب س ثبظ ثچ اب ثا ظط هی آیسز یع آؾب شط اظ ایي اؾز ک ث ضقجب حطیف سبى اخبظ ثس یس سب حطیفشبى ضا ثب ا دابم حواالر زائوای ضاؼیف ساط ک سز وبى ع ض ک یک هثل قسیوی هی ذ یسۺ "زقوي زقوي هي ز ؾز هي اؾز"ز اهب اؾشطاسػیؿز ب خا ز یی فقاظ ػقات وی كی س سب ظبض ذط آى ثبق س ک کؽ زیگط کبضقبى ضا ا دبم ز سز ثب حفاک حبلاز س ابخوی ذا ز های س ا یاس اظ اؾاشطاسػ اؾشفبز اظ ضقجب حطیفشبى ث ط ثجطیس ثب ایي کبض ضقبثز ثطا حطیف سبى ذیلی ؾرز زق اض هی ق زز خ ز اؾشطاسػیؿز بۺ هسیطاى ؾغح د دن اک ى ک ثب اؾشطاسػ ب خ ز یی ثطا ضقبثز ثب حطیفبى قسضسو سسط آق ب قس این ؾ ال ه وی هغطح هی ق ز ایاي اؾازۺ ا کؿب ی هی س ا س ایي اؾشطاسػ ب ضا زض ؾبظهبى بیكبى دیبز ک س ث ػجبضسی زیگط خ ز اؾشطاسػیؿز ب ثبیاس ا ذه نایبسی زاقااااش ثبقاااا س سااااب ا شظاااابض اخااااطا اؾااااشطاسػ ااااب خاااا ز یی زض ؾاااابظهبى ا شظاااابض ثی اااا ز ا جبقااااس ثی قک هسیطا ی ک اذشیبضار سهوین ذیط ب ه ن ضا زض ؾبظهبى زاقش ثبق س هی س ا اس خا ز اؾشطاسػیؿاز اب ثابلق ا سلقی ذطز سز ثطاؾبؼ سحقیقبر "خین کبلی ع" اؾشبز زا كگب اؾش ف ضز زض اقغ ۵ ؾغح ثطا هسیطاى سه ض قس اؾازز هاسیطاى ؾغح د دن زض حقیقز وبى خ ز اؾشطاسػیؿز بیی ؿش س ک اظ آى نحجز کطز اینز زض اقغ اذط س ا و س ب هسیطیشی ضا ث یک طم سكجی ک ین خ ز اؾشطاسػیؿز ب زض ضأؼ طم هسیطاى ؾغ ح دبییي سط ث سطسیت زض ثرك ب هیاب ی قبػاس اطم قطاض هی ذیط سز )۰۱( ؾغح د دن خ ز - اؾشطاسػیؿزۺ ثب آهیع ا فط س ی فطز خؿبضر حطف ا ث زؾشب ضز ب ػبلی دبیساض زؾز هی یبثسز ؾغح بضم هسیط ثب ف شۺ هؿئ لیز ب ذ ز ضا ا دبم هی ز س زیسذب ض قي ذیطایی ضا ث قاسر ز جابل هؼیبض اب ػظین سط ضا ایدبز هی ک سز ػولای ؾغح ؾ م هسیط کبضآهسۺ افطاز یط ب ضا ث دیگیط ه ط دطثبظز ا ساف اظ دیف سؼییي قس ؾ هی ز سز ؾغح ز م ػض ذط هكبضکزۺ س ا و سی ب فطز ضا نطف یل ث ا ساف هی ک س زض یک کبضذط ی ث عا ض ها ط ثاب زیگاطاى وکبض زاضزز ؾغح ا ل فطز ثب س ا و س ذ ز كبى هی ز سز ب ف الؼبز ۺ ثب کوک اؾشؼساز ػلن ه بضر ػبزار کبض قبیؿش وکبض ه فقیاز آهیاع اظ

9 ا دبم خ ز اؾشطاسػیؿز ب اخس سوبم ذه نیبر هسیطاى بض ضز دبییي سط ؿش سز ثب س خ ث ای ک خ ز - اؾشطاسػیؿز ب ثطذالف ثب ض ػو هی ػول هی ک س ثره ل ثب ایي عطظ فکط ک هشح ل کطزى قطکز ب ثبیس ث زؾز بخیب ی یط ه س یب اثزی ثطخؿاش ق ز ه ربل ف ین لص ا ثبیس ث ای ي ک ش س خ ک ین ک ؾغح د دن ی ک آ ضهاب ى ذ یابلی ثلکا دسیاس ا س د طثای ػ ولای ا ؾا ز خ ز اؾشطاسػیؿز ب یک ه ض ع سحقیق ز ذب ؿش سۺ فط سي ثب اضاز هش اضغ قدبعز )۰۱( خ ز اؾشطاسػیؿز ب ضا ثب ۳ ذهیه هكرم هی س اى ق بذزۺ )۰۱( ۰ ثل سدط اظ زض خ ز ؾبظهبىۺ زض ؾبل ۰۹۸۰ قشی "زی یس هبکؿ ل" ث ؾوز هسیطػبهل قطکز "فب ی هی" ه ه ة قس ایي قطکز زض ط ض ظ کبض یک هیلی ى زالض ظیبى هی زازز عی ۹ ؾبل ثؼس "هبکؿ ل" قطکز "فب ی هی" ضا ث قطکشی سجسیل کطز کا زض آى ا دبم اه ض ث ح ػبلی ث ػی فط گ ثسل قس ث زز "هبکؿ ل" ظهب ی ثبظ كؿش قس ک ظ زض ا ج فؼبلیاز اب ذا ز قطاض زاقز اهب احؿبؼ کطز اذط ث هسر ذیلی ع ال ی زض قطکز ثوب س هوکي اؾز ه خت س عل قطکز ق ز لصا هؿئ لیز قطکز ضا ث یک خب كیي ثب کفبیز زیگط ث بم خین خب ؿ ى اذصاض کطزز خ ز اؾشطاسػیؿز زض ل رؿز ه وشط اظ و زض فکط غلج ثط ضقجب ضؾب سى قطکز ث ا ج ه فقیز اؾز ه بفغ قرهی یب ق طر فطز ز ا هی ذ ا س قطکز حشی زض ؿال ثؼاس اظ ذ ز ا ه فق سط ثبقس ا ویشی وی ز س ک اکثط هطزم حشی سا س ک ایي ه فقیز هط ى سال ب ا ؾزز ۲ س اضؼی سب یطذصاضۺ زض هقبثل ؾجک هجش ی ثط ه یز هسیطاى قطکز ب ن سطاظ اظ ایي ک خا ز اؾشطاسػیؿاز اب زضها ضز ذ ز نحجز وی کطز س جبیس هشؼدت قسز ایي فقظ ػی س اضغ زض غیي یؿزز کؿب ی ک ثب آ بى کبضکطز یب زضه ضز آ ب هغلت قش ا س دی ؾش اظ ایي کلوبر اؾشفبز هی ک سۺ کن حطف ظزى فط سي هش اضغ ثب قبض کن ض هشیي هالین ثی ازػبز کؿب ی کا ک و ش ط ذ ز ض ا هغ ط ح هی ک س س ا بی ی ب ذ ز ض ا ا کب ض هی ک اس اهاب قاس ض ر ظی طکای ا دابم ا ؾا ش ط اس ػ اب خا ز یی ض ا ز ا ض اسز خ ز اؾشطاسػیؿز ب یچ ذب هبیل ج ز س سجسیل ث ق طهب بى افؿب ا ق سز آ ب طذع آضظ وی کطز س هدؿو بیكبى ض س سیؽ ذصاقش ق ز یب قوبیل ب اضظقو س اظ آ بى ثؿبظ سز آ ب ظب طا افطاز ػبز ث ز س ک ثس ى یب شبیدی ف الؼبز ث زؾز هی آ ضز سز ۳ اضاز سعلعل بدصیطۺ زضک ایي کش ا ویز اؾبؾی زاضز ک خ ز - اؾشطاسػیؿز ب فقظ ا ؿبى بیی فط سي هش اضاغ یؿاش س ثلک افطاز ثب اضاز کبض سعلعل بدصیط یع ؿش س اضاز ا سقطیجب ذ یكشي زاضا ثطا ا دبم طآ چ ک ثطا ایدبز قطکشی ثاعضگ دبی س الظم اؾزز شید ذیط زض ایي هقبل اؾشطاسػ ب ضقبثشی ث ع ض ذبل اؾشطاسػ خ ز یی ث ػ اى یک اؾشطاسػ خسیس ه ط ثطضؾی قسز ض قای کا زض ایي هقبل زض دیف ذطفش قس اؾز ۲ هعیز ضا زض ذ ز زاضزۺ ا ل ای ک ثطذ ضز ثب ط سک یک ث ع ض خساذب سؼییي قجب ز ب سفب ر ب ای کا غ ض قطکز ب هرشلف آى ضا ث کبض ثطز ا س ضا اهکبى دصیط هی ؾبظزز ز هیي هعیز ایي اؾز ک ایاي ض ایي اهکبى ضا ث هب هی ز س سب زاه اؾشطاسػ خ ز یی ضا ثب قطح هرشهط اظ قطکز ب هرشلف زض سیي ن ؼز كابى ز اینز اهب شکط ایي کش ثؿیبض ه ن اؾز ک اذط هب ثط ض قطح سک یک ب خساذب سوطکع کطز این ثب خ ز ایي هؼشجطساطیي خا ز اؾشطاسػیؿز ب ثط سطکیجی اظ سک یک ب ان ل هرشلف سکی هی ک سز یک اؾشبز اقؼی اؾشطاسػ خ ز یی ثبیس هدو ػا ا غ ای اظ ه ابضر اب ضا زاضا ثبقاس زضحابلی کا زض ػایي حابل ویكا آهابز یابزذیط ض اب خسیاس ثاطا هجابضظ یاع ثبقاسز کش ه ن زیگط ایي اؾز ک ثب قطح ۰۱ سک یک انلی هب ؾؼی کطز این ک هفب ین حطکز سؼبزل قسضر ا طهی ضا هلوا ؼ ساط

10 ا ض ائ ز ین اهب ای ي ا ق ش جب ا ؾ ز ک ای ي ف ط ؾ ز ا ش ربثی ض ا ث ػ ا ا ى یا ک قا ط ح کبهال ا ؾا ش ط اس ػ خا ز یی ز ض ظا ط ثگ یا طینز ا ؾب ؾاب اؾشطاسػ خ ز یی زض ه ضز ایدبز یک ف ن ػویق اظ ضقیجبى زضیبفشي ضؼف ب ثبلق ا اؾز ک الثال قبط ق ر قابى د ابى قس اؾزز اؾشطاسػ خ ز یی یبظ ث ظن سطسیت ذالقیز ا ؼغبف دصیط ث ه ظ ض سطکیت وب گ کاطزى سک یاک اب زاضز اهب قسضر یسثركی ایي ض ثطا دیط ظ زض ثبظاض ک ط ض ظ ط ؾبػز ثط سؼساز ضقجب سبى افع ز های قا ز فشا اؾازز هب به سسثیط ه س قبؾویبى اهیط

زا كگب ػل م پعقکی قیطاظ هطکع ت ؾؼ هغبلؼبت آه ظ ػل م پعقکی 1

زا كگب ػل م پعقکی قیطاظ هطکع ت ؾؼ هغبلؼبت آه ظ ػل م پعقکی 1 زا كگب ػل م پعقکی قیطاظ هطکع ت ؾؼ هغبلؼبت آه ظ ػل م پعقکی 1 زا كگب ػل م پعقکی قیطاظ هطکع هغبلؼبت ت ؾؼ آه ظ ػل م پعقکی راهنماي نگارش فرایندهاي آموزشی یازدهمین جشنواره شهید مطهري فطای س آه ظقی ث فطای سی

توضیحات بیشتر

حقـوق داخلـی حقـوق بین المللـی

حقـوق داخلـی حقـوق بین المللـی کار تحمیمی 1 1395 ثثت اختزاعات ص عتی استاد را وا: ج اب آلای خلیل لائذی دا شج : علی اکثز شفادی شکل 1 تکویل تحمیك: ه ز ها 1397 دا شگا آساد اسالهی احذ صثاش ز 1 2 ت قد ی م و ت شک ر از استاد رگا می م ج ناب

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

ق بض ٥ 12 : سبضيد : 1396/02/03 نيح ٦ 1 اظ 1 هص ثبت د ازد ویي کبرگر هلی GNAF اضغطاضی ثط ١ ب ٦ ضيعی قس ٥ زهبى )ظبعت(: 15 الی 17:15 هكبى : تبريخ : 96/02/

ق بض ٥ 12 : سبضيد : 1396/02/03 نيح ٦ 1 اظ 1 هص ثبت د ازد ویي کبرگر هلی GNAF اضغطاضی ثط ١ ب ٦ ضيعی قس ٥ زهبى )ظبعت(: 15 الی 17:15 هكبى : تبريخ : 96/02/ نيح ٦ 1 اظ 1 هص ثبت د ازد ویي کبرگر هلی هعئ ل ک ترل پیگیری 1 هص ثبت يبزد ویي جلع کبرگر هلی رديف برای تبادل اطالعات هقرر ضذ : کارض اساى هرب ط طی طستی ج ت بررسی ضعیت داد ای ه ج د اقذام سبت ب ت ظین تفا ن

توضیحات بیشتر

سالم به پیشگاه یگانه دوران موعود رسوالن محبوب منتظران امام مهربان حضرت مهدی )علی ه ا لسالم( که بر جان گرامیش هساران هسار درود و صلوات باد. ارائ د ىذ خذمات : ساماو پیامک تثلیغ در گ گل طراحی سایت 1 تا تشکر

توضیحات بیشتر

طراحی و ارائه مدل سنجش توسعه فرهنگی شهری بر اساس رویکردهای تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی-مطالعه موردی شهر اصفهان

طراحی و ارائه مدل سنجش توسعه فرهنگی شهری بر اساس رویکردهای تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی-مطالعه موردی شهر اصفهان 1 3 2 سال طتن ضواس ی بیست پ جن صهستاى 1396 صص 1-18 اعتماد به خانواده و سرمایهی اجتماعی با رفتار شهروندی دانشجویان 3 2 1 س سي س اهی هحوذ خلیف بت ل صیف سی چکیذ ای دػ ف ثب سف ثطضؾی افش بز زض ذب از سأثیط آ

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره5، خرداد 96،پیاپی 29

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره5، خرداد 96،پیاپی 29 77 فصلىام علمي پصي طي ر يافتي و در مذيريت آم زضي سال و م ضمار 4 زمستان 97 پياپي 36 ضاپا چاپي: 2008-6369 ضاپا الکتريويکي: 2423-723 X http://jedu.miau.ac.ir بررسي رابط سرماي رياوطىاختي ي ييصگي ای ضخصيتي

توضیحات بیشتر

تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان گرداوری و تنظیم : عباس اولیاسمیع برگرفته از مقاله سرکار خانم لیال قربان زاده اظ ر ي ػبتی و ا ط ظ ث ض ؾیؼی

تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان گرداوری و تنظیم : عباس اولیاسمیع برگرفته از مقاله سرکار خانم لیال قربان زاده اظ ر ي ػبتی و ا ط ظ ث ض ؾیؼی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان گرداوری و تنظیم : عباس اولیاسمیع برگرفته از مقاله سرکار خانم لیال قربان زاده اظ ر ي ػبتی و ا ط ظ ث ض ؾیؼی زض پبؾد ث حی بی تال پیچیس زض ؾبظ ب ب ث آا ت ر ی ق ز

توضیحات بیشتر

راهنمای مدیریت سامانه نشریات

راهنمای مدیریت سامانه نشریات زا كگب آظاز اؾالهی احس س طاى قوبل راهنمای مدرییت ساماهن نش ریات 1394 1 اسػبل هقبل اص عشیق ػبهب هجالت ثشسػی ا لی ػشدثیش ث هذت 1 فت سد هقبل ث دلیل هشتجظ ج دى ث هجل تیج اسػبل ثشای دا سی ثبیگب ی ثبصگت ث یؼ

توضیحات بیشتر

واحد آموزشي وپژوهشي صنعت آب و برق خراسان جنوبي )وابسته به مجتمع عالي خراسان( ضزکت ذسمات فنی تزق و صنعت رایان ( ذصوصی ) و ضزکت های پیوست ضمیمه زض ضاؾشب

واحد آموزشي وپژوهشي صنعت آب و برق خراسان جنوبي )وابسته به مجتمع عالي خراسان( ضزکت ذسمات فنی تزق و صنعت رایان ( ذصوصی ) و ضزکت های پیوست ضمیمه زض ضاؾشب ضزکت ذسمات فنی تزق و صنعت رایان ( ذصوصی ) و ضزکت های پیوست ضمیمه زض ضاؾشبی سىویل وبزض یط ی ا ؿب ی ه ضز یبظ ذ ز خ ز لطاضزاز بی ث ط ثطزاضی لطائز و ش ض سؼساز 9 فط اظ آلبیبى زض ضقش بی قغلی ؾیوجبى ؾیوجبى ضا

توضیحات بیشتر

یشهدایهوزیه ت صنع اگشنه دا آنییانهمآموزشی واپی ست ي پی ست کارضىاسی کارداوی دير ای یس ض ذای صىعتی داوطگا آم زضی معايوت ح ز 7>46 م ر است. السامی بعذ ب 6

یشهدایهوزیه ت صنع اگشنه دا آنییانهمآموزشی واپی ست ي پی ست کارضىاسی کارداوی دير ای یس ض ذای صىعتی داوطگا آم زضی معايوت ح ز 7>46 م ر است. السامی بعذ ب 6 یشهدایهوزیه ت صنع اگشنه دا آنییانهمآموزشی واپی ست ي پی ست کارضىاسی کارداوی دير ای یس ض ذای صىعتی داوطگا آم زضی معايوت ح ز 7>46 م ر است. السامی بعذ ب 6> يريدی داوطج یان کلی برای را ىما مطالع ب د. وخ ا ذ

توضیحات بیشتر

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ...

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ... آ ضی بی هسیطیت آه ظقی ؾبل ز اظز ن قوبض ز )هؿلؿل 46( نم -137 13 بررسی رابط بیه مذیریت داوص ي ت اومىذسازی در کارکىان داوطگا اريمی 1 حؿي لال سی فطقیس اقطفی ؾلین و سی چکیذ پػ ف حبضط ثب سف ثطضؾی ضاثغ ثیي هسیطیت

توضیحات بیشتر

دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1

دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf   ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1 دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf http://bookmarket2012.blogfa.com ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1 :ؿ ي هي ث ٠ ػوت ث ىا ش ىاى ى ی ه ا ١ یی ی ه ا ؿ ا ى ز ا ث ی ىا یي

توضیحات بیشتر

اثربخشی‌حمایت اطلاعاتی‌خانواده محور بر رضایتمندی خانواده بیماران تحت عمل‌جراحی قلب باز

اثربخشی‌حمایت اطلاعاتی‌خانواده محور بر رضایتمندی خانواده بیماران تحت عمل‌جراحی قلب باز مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي/ پاييس و زمستان 1333/ دوره يازدهم/ شماره دو/ صفحات 33 تا 44 تحقيقي اثزبخشيحمایت اطالعاتيخانواده محور بز رضایتمنذی خانواده بيماران تحت عملجزاحي قلب باس 4 3 2* 1 سهزا

توضیحات بیشتر

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک طزاحی اپیوای بد ى سز شیي با ب ز گیزی استفاد اس اثز گزایش سیال بزایچسبیدى ب سط ح جاهد 2 1 هحود اػظی سوی یؼق بی ک پایی 1- دا شج ی کارش اسی رشت ه دسی افضا-دا شگا آساد اسالهی احد جف آباد 2- استادیار رشت ه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 مدیریت 120 فرمان برای 120 order for management AliBostan.blogsky.com لبع اهب ه طثبى ثبقیس خسی اهب لغیف ثبقیس زض ا دبم کبض ب ض ی قی ای ذبل تأکیس ک یس. قبیس کؿی ثت ا س اظ هؿیط ک تب تط ث تطی قوب ضا ث همهس

توضیحات بیشتر

آیا عصر نولیبرال رو به پایان است بحران و تجدیدساختار در سرمایهداری آمریکایی دیوید کاتز ترجمه: سیدرحیم تیموری نقد اقتصاد سیاسی آبانماه 7931

آیا عصر نولیبرال رو به پایان است بحران و تجدیدساختار در سرمایهداری آمریکایی دیوید کاتز ترجمه: سیدرحیم تیموری نقد اقتصاد سیاسی آبانماه 7931 آیا عصر نولیبرال رو به پایان است بحران و تجدیدساختار در سرمایهداری آمریکایی دیوید کاتز ترجمه: سیدرحیم تیموری نقد اقتصاد سیاسی آبانماه 7931 زض ی ثحطاى اقتهبزی قسیس ؾبل 2008-2009 ثطای ثؿیبضی هؿجد ثج ز ج

توضیحات بیشتر

برنامه‌ریزی چندهدفه‌ی کاربری اراضی شهری و مدلسازی تغییرات آنها با استفاده از الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه

برنامه‌ریزی چندهدفه‌ی کاربری اراضی شهری و مدلسازی تغییرات آنها با استفاده از الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه نش علم هش ن س م مه ط ف رهي ی ژپو ی ند ی ناوري ا العات كا ی سال ششم شمار وخست ت ار 0۶۵۸ Vol.6, No.1, Spring 2018 131-154 الگ ضیتن تکبهلی چ س سف ثط هج بی تدعی ظ ط هؼص هی*,1 هحوسؾؼسی هؿگطی 2-1 اؾشبزیبض یإر

توضیحات بیشتر

جو ری اسالهی ایزاى سارت یز ه سس آه سش عالی علوی- کارتزدی ص عت آب تزق ز ض آق بیی ثب جب ی ثطم زض قج ٠ ١ بی ا توب -ثرف ا فایل آه سضی د ر هجاسی: آض ایی تا

جو ری اسالهی ایزاى سارت یز ه سس آه سش عالی علوی- کارتزدی ص عت آب تزق ز ض آق بیی ثب جب ی ثطم زض قج ٠ ١ بی ا توب -ثرف ا فایل آه سضی د ر هجاسی: آض ایی تا فایل آه سضی د ر هجاسی: آض ایی تا هثا ی تزق ضزکت ه ج یز تاریخ ضز ع: 79/3/33 1 بخش اول: مبانی برق میدان الکتریکی میدان مغناطیسی لا ى ک لي ی ی اظ ه ا ی اؾبؾی كیعیي اؾت ٠ ا ف ١ بی ا تط ؾتبتی ی ثی ثبض ١ بی

توضیحات بیشتر

ؾ االت زضؼ ث ٠ زضؼ اهتهبز ز ١ ا ؿب ی خ اة ؾ االت كه ا -ثرف ا 1 - ظ ض اظ زاقت )) هبث یت هبضف تؼسز (( زض ضز بثغ ا ب بت چیؿت یؼ ی اظ بثغ ا ب بت ثه ضت ٢ ب

ؾ االت زضؼ ث ٠ زضؼ اهتهبز ز ١ ا ؿب ی خ اة ؾ االت كه ا -ثرف ا 1 - ظ ض اظ زاقت )) هبث یت هبضف تؼسز (( زض ضز بثغ ا ب بت چیؿت یؼ ی اظ بثغ ا ب بت ثه ضت ٢ ب ؾ االت زضؼ ث ٠ زضؼ اهتهبز ز ١ ا ؿب ی خ اة ؾ االت كه ا -ثرف ا 1 - ظ ض اظ زاقت )) هبث یت هبضف تؼسز (( زض ضز بثغ ا ب بت چیؿت یؼ ی اظ بثغ ا ب بت ثه ضت ٢ بی رت ق یت ا اؾتلبز طز ثال اظ ظ ی یت ا ثطای كت ا اع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

قش سیستن هذیریت ا رشی بر اسبض استب ذارد ISO ه ذض برق الکتر یک هصرف ا رشی در ص بیع یس ذ 1 راهیي ر بر هسئ ل احذ اکسیصى بحی ف الد سبزی رد پی س

قش سیستن هذیریت ا رشی بر اسبض استب ذارد ISO ه ذض برق الکتر یک هصرف ا رشی در ص بیع یس ذ 1 راهیي ر بر هسئ ل احذ اکسیصى بحی ف الد سبزی رد پی س قش سیستن هذیریت ا رشی بر اسبض استب ذارد ISO 1000510055 ه ذض برق الکتر یک هصرف ا رشی در ص بیع یس ذ 1 راهیي ر بر هسئ ل احذ اکسیصى بحی ف الد سبزی رد پی ست شرکت ف الد هببرک پست الکتر یکی 1 r.rahbar@msc.ir

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

مجموعه سواالت اندام تحتانی آزمون های علوم پایه از شهریور 97 تا شهریور 79 1

مجموعه سواالت اندام تحتانی آزمون های علوم پایه از شهریور 97 تا شهریور 79 1 مجموعه سواالت اندام تحتانی آزمون های علوم پایه از شهریور 97 تا شهریور 79 1 گروه علوم تشریح دانشگاه آزاد اسالمی واحد یسد موضوع : مجموعه سؤاالت اندام تحتانی آزمون های علوم پایه 79 از شهریور 97 تا شهریور

توضیحات بیشتر

مجله‌ی بوستان ادب

مجله‌ی بوستان ادب هجل ی شعرپص ی )ت ستاى ادب( دا شگا شيراز ؾب ٧ يت ق بض ٥ ي ؾ ٤ پبییع 7>46 پیبپي 58 قافي هضو ىآفری ی تا تکرار قافي در غسليات صائة تثریسی هرضي طا ری زا ١ ك ب ٥ قیطاظ هحودحسيي کرهی چکيد قافي یکی از هسایای عود

توضیحات بیشتر

تحلیل موانع انتشار دانش در مدیران بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز و کرمان

تحلیل موانع انتشار دانش در مدیران بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز و کرمان 61 J TOLOO E BEHDASHT, School of Public Health, Yazd Shahid Sadoughi Univ Med Sci ORIGINAL ARTICLE Received: 2018/01/20 Accepted:2018/05/08 Analyzing the Barriers to Knowledge Distribution in Hospital

توضیحات بیشتر

شماره:... اترخی: ویپست: دست رالعول هذیریت گ ذاشت سایل تج یسات پسشکی "ه ض ع هاد 38 آییي اه تج یسات پسشکی " وگبرش 1 پیزي" ابالغ ض ابط ي دست رالعم

شماره:... اترخی: ویپست: دست رالعول هذیریت گ ذاشت سایل تج یسات پسشکی ه ض ع هاد 38 آییي اه تج یسات پسشکی  وگبرش 1 پیزي ابالغ ض ابط ي دست رالعم شماره: دست رالعول هذیریت گ ذاشت سایل تج یسات پسشکی "ه ض ع هاد 38 آییي اه تج یسات پسشکی " وگبرش 1 پیزي" ابالغ ض ابط ي دست رالعمل وگهداشت يسبیل پششکی ادار کل تجهیشات پششکی" دست رالعمل ب می سبسی شد ایه داوشگب

توضیحات بیشتر

رویکرد شبکه ای به مدیریت استراتژیک- کاوش در چشم انداز در حال ظهور

رویکرد شبکه ای به مدیریت استراتژیک- کاوش در چشم انداز در حال ظهور استاد راهنما: جناب آاقی دکتر مسعىد حجاریان متر ج م:مهدی سعیدپىر رویکرد شبکه ای هب مدرییت استراژتیک- کاوش رد چش م اندا ز رد حال ظهىر ز م س ت ا ن 8 3 1 رویکرد شبکه ای هب مدرییت استراژتیک- کاوش رد چش م اندا

توضیحات بیشتر

»ث ب ذسا س ثرك س طثب «آ ظ آؾب وبضثطزی mysql php یؿ س : ؾیس ح سضضب حؿی یب ضا سی ثؿبیز بقط : ثؿبیز : ضایب ب :

»ث ب ذسا س ثرك س طثب «آ ظ آؾب وبضثطزی mysql php یؿ س : ؾیس ح سضضب حؿی یب ضا سی ثؿبیز بقط :   ثؿبیز :   ضایب ب : »ث ب ذسا س ثرك س طثب «آ ظ آؾب وبضثطزی mysql php یؿ س : ؾیس ح سضضب حؿی یب ضا سی ثؿبیز بقط : www.pachenar.ir ثؿبیز : www.pachenar.ir ضایب ب : ravand@chmail.ir سبضید ا شكبض: 1393/1/1 یطایف ا : 3131*2*31 1

توضیحات بیشتر

پویش در آموزش علوم پایه/ دوره سوم شماره اول/ بهار 9316 چکیذ هذیزیت تزقزاری ارتثاط تا دا ش آه س در کالس ریاضی 2 1 ضیحب ؾبزات ه سیظاز ؾبض حق ذ ا اظ ه نت

پویش در آموزش علوم پایه/ دوره سوم شماره اول/ بهار 9316 چکیذ هذیزیت تزقزاری ارتثاط تا دا ش آه س در کالس ریاضی 2 1 ضیحب ؾبزات ه سیظاز ؾبض حق ذ ا اظ ه نت چکیذ هذیزیت تزقزاری ارتثاط تا دا ش آه س در کالس ریاضی 2 1 ضیحب ؾبزات ه سیظاز ؾبض حق ذ ا اظ ه نتطیي ظبیف هعلوبى زض فطای س آه ظ ثطقطاضی ض اثظ نحیح ؾبلن ثب زا فآه ظاى اؾت. زا فآه ظ ثبیس اظ عطیق هسضؾ ث ؾیل

توضیحات بیشتر

کالس کنکور مشاوره جزوه و کتاب آکادمی کنکور دانشگاه تهرانی ها اولین برای رتبه برتر شدن باید از رتبه برتر ها یاری خواست Daneshgahtehraniha.com موسسه کنک

کالس کنکور مشاوره جزوه و کتاب آکادمی کنکور دانشگاه تهرانی ها اولین برای رتبه برتر شدن باید از رتبه برتر ها یاری خواست Daneshgahtehraniha.com موسسه کنک کالس کنکور مشاوره جزوه و کتاب آکادمی کنکور دانشگاه تهرانی ها اولین برای رتبه برتر شدن باید از رتبه برتر ها یاری خواست Daneshgahtehraniha.com موسسه کنکوری کشور با کادر رتبه های تک رقمی و دو رقمی آدرس: تهران-میدان

توضیحات بیشتر

The effect of cholestasis and neuroAID treatment on Bcl-xl gene expression in hippocampus of male rats

The effect of cholestasis and neuroAID treatment on Bcl-xl gene expression in hippocampus of male rats بررسی اثر کلستاز ي داريی و ريایذ بیان شن - بر دانشور پزشكي دوماهنامه علمي-پژوهشي دانشگاه شاهد سال بیستوپنجم-شماره 231 دی 2331 دریافت: 0231/10/10 آخزین اصالحها: 0231/13/01 پذیزش: 0231/13/03 ور Bcl-xl در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه، یادگیری احترازی غیر فعال موش های الزایمری مدل با استرپتوزوتوسین

اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه، یادگیری احترازی غیر فعال موش های الزایمری مدل با استرپتوزوتوسین اثرات وورهارمان بر ذخیره حافظه یادگیری احترازی غیر فعال موش های السایمری مدل با استرپتوزوتوسیه 1 1 1 * 1 محمد حسین اسمبعیلی بهنبز حیدری زینب چرم چی طبهره درگبهی 1( گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری (   آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( www.geot.ir آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس هؼو لی () کار هی ک د 09197628646 - دفتر فروش همراه :

توضیحات بیشتر

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 5991/ د ر 6/ ضوار 9/ صفح مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** تأثیر جا وایی دریچ ر دی ا بر کیفیت ای

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 5991/ د ر 6/ ضوار 9/ صفح مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** تأثیر جا وایی دریچ ر دی ا بر کیفیت ای هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 599/ د ر 6/ ضوار 9/ صفح 7-65 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** تأثیر جا وایی دریچ ر دی ا بر کیفیت ای داخل آسایص حرارتی ساک اى در یک اتاق دارای سیستن گرهایص

توضیحات بیشتر

ی ب ی ب هکانیک سازهها و شارهها/ سال 5991/ دوره 6/ شواره 4/ صفحه مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: /jsfm استخ

ی ب ی ب هکانیک سازهها و شارهها/ سال 5991/ دوره 6/ شواره 4/ صفحه مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: /jsfm استخ هکانیک سازهها و شارهها/ سال 599/ دوره 6/ شواره 4/ صفحه 575-565 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: 0.044/jsfm.07.863 استخراج تجرتی خواص ارتعاشی-هیرایی یک هادهی ویسکواالستیک خاص چکیذه * 5

توضیحات بیشتر

ارتباط رفتارهای آموزش بالینی مربیان با یادگیری دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1394

ارتباط رفتارهای آموزش بالینی مربیان با یادگیری دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1394 مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران )نشریه پرستاري ایران( دوره 03 شماره 931 دي ماه 93-22 9011 کبهلیب چکیده ارتباط رفتارهای آموزش بالینی مربیان با یادگیری دانشجویان پرستاری در دانشگاه

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

بررسی هیجان از دید روانشناسی منتشر شده در سایت پروشه دات کام

بررسی هیجان از دید روانشناسی منتشر شده در سایت پروشه دات کام بررسی هیجان از دید روانشناسی منتشر شده در سایت پروشه دات کام زض ض اى ق بؾی هؤلي اؾبؾی ثطذ ضز اؾت: هیجان ب هقو ال ث احؿبؾ ب ا ف بی فبعيی اقبض زاض س ط یزبى اظ ؾ هؤلي ق بذتی اى بض ثب ض ب ا تؾبض بیی ؿ قست

توضیحات بیشتر

مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزهی اشخاص توحید کاظمی دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز چکیذه: تحمیمبت ضفتبضی زض حؿب

مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزهی اشخاص توحید کاظمی دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز چکیذه: تحمیمبت ضفتبضی زض حؿب مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزهی اشخاص توحید کاظمی دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز چکیذه: تحمیمبت ضفتبضی زض حؿبثساضی ثطای ا ی ثبض زض ز ی 0851 غطح طزیس ثب ت ؾؼ ض ب

توضیحات بیشتر

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان 7931 باز تعریف فضای مجازی بر اساس سنذ تحول بنیادین در

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان 7931 باز تعریف فضای مجازی بر اساس سنذ تحول بنیادین در باز تعریف فضای مجازی بر اساس سنذ تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش 1 حویس نفط ظایی 2 ػلیطضب حیسضظازگبى چکیذه ایي پػ ف ثب ه ض ع ثبظتؼطیف فضبی هزبظی ثط اؾبؼ ؾ س تح ل ث یبزی ظبم ثب ض یىطز ؾ س پػ ی زض ظبم

توضیحات بیشتر

The Scientific Research Journal in Jurisprudence And Bases of Islamic law The 10 rd Year/NO: 1 / spring 2016 فػل اه ػلوی پص طی فم هثا ی حم ق اسالهی سا

The Scientific Research Journal in Jurisprudence And Bases of Islamic law The 10 rd Year/NO: 1 / spring 2016 فػل اه ػلوی پص طی فم هثا ی حم ق اسالهی سا The Scientific Research Journal in Jurisprudence And Bases of Islamic law The 10 rd Year/NO: 1 / spring 2016 فػل اه ػلوی پص طی فم هثا ی حم ق اسالهی سال د ن / ضوار / 1 ت ار 1396 را ثرد ای هطارکت سازها ای

توضیحات بیشتر

فصل اه هذلسازی اقتصادی )سال یازد ن ضوار 1»پیاپی 37«ب ار 1396 صفح ای 1-22( تبییي الگ ی طذار ا لی ت رم با استفاد از هذل تغییر رژین 1 هارکف ** * هحسي ه ر

فصل اه هذلسازی اقتصادی )سال یازد ن ضوار 1»پیاپی 37«ب ار 1396 صفح ای 1-22( تبییي الگ ی طذار ا لی ت رم با استفاد از هذل تغییر رژین 1 هارکف ** * هحسي ه ر فصل اه هذلسازی اقتصادی )سال یازد ن ضوار»پیاپی 37«ب ار 396 صفح ای -22( تبییي الگ ی طذار ا لی ت رم با استفاد از هذل تغییر رژین هارکف ** * هحسي ه رآرا سیذ هحوذحسیي فاطوی تبضید زضیبفت: 95/07/25 تبضید پصیط:

توضیحات بیشتر

بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری

بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/ سال یازدهم/ شماره چهل / تابستان 49/ صفحات 15-49 چکیذ بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری 1 * یاسر عبذی ** مرتضی وصیری *** مرتضی ش بازیویا **** فخرالذیه

توضیحات بیشتر

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دکتر شهرام فدایی آزمایشگاه مرکسی دانشکده پسشکی دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی ؽزح خذمات آسمایؾگا میکزيعک پ الکتزيوی دکتز ؽ

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دکتر شهرام فدایی آزمایشگاه مرکسی دانشکده پسشکی دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی ؽزح خذمات آسمایؾگا میکزيعک پ الکتزيوی دکتز ؽ ؽزح خذمات آسمایؾگا میکزيعک پ الکتزيوی دکتز ؽ زام فذایی آسمایؾگا مزکشی 1 ثب ت خ ث فؼبلیت ل ی آظهبیكگب هیىط ؾى ح الىتط ی ؾیبؾت بی وبضی زا كگب ایي هطوع ت ا بیی اضائ ذسهبت ث ولی ی ثیوبضؾتبى بی ظیطهدو ػ زا

توضیحات بیشتر

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 6996/ د ر 7/ ضوار 9/ غفح مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: /jsfm تررسی ت ی سازی

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 6996/ د ر 7/ ضوار 9/ غفح مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: /jsfm تررسی ت ی سازی هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 6996/ د ر 7/ ضوار 9/ غفح 661-97 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: 10.22044/jsfm.2017.5623.2386 تررسی ت ی سازیخ اظ هکا یکی ا کاهپ زیت ای یثریذی پای اپ کسی تق یت

توضیحات بیشتر

-ی ف ٦ ب٢ هى یك٧٣ػپ تبق بغ ی ؿبىز یزطج٧اض تیطیس ٥ضب ق ٣ا بؾ 1 ضب٨ث 1396 ٦حين 5 بت 33 یوگلا نانکراک یعافد یگدامآ هعسوت یاهوزین حلسم ٦ثظ٣ض ی ب 1 فیس١اطی

-ی ف ٦ ب٢ هى یك٧٣ػپ تبق بغ ی ؿبىز یزطج٧اض تیطیس ٥ضب ق ٣ا بؾ 1 ضب٨ث 1396 ٦حين 5 بت 33 یوگلا نانکراک یعافد یگدامآ هعسوت یاهوزین حلسم ٦ثظ٣ض ی ب 1 فیس١اطی -ی ف ٦ ب٢ هى یك٧ػپ تبق بغ ی ؿبىز یزطج٧اض تیطیس ٥ضب ق ا بؾ ضب٨ث 396 ٦حين 5 بت 33 یوگلا نانکراک یعافد یگدامآ هعسوت یاهوزین حلسم ٦ثظض ی ب فیس١اطیذ یس٨ :تفایرد خیرات 533/3/3 :شزیذپ خیرات 533//33 هذیکچ زط ف

توضیحات بیشتر

تدوین پروتکل رفع موانع جسمی،روانی، محیطی و اجتماعی فعالیت بدنی در زنان باردار

تدوین پروتکل رفع موانع جسمی،روانی، محیطی و اجتماعی فعالیت بدنی در زنان باردار Abstract Original Article Preparation of protocol for removing physical, psychological, environmental and social barriers of physical activity in pregnant women Fatemeh Mokhtari 1, Leila Mokhtari 2, Alireza

توضیحات بیشتر

ww.softgozar.com Page 2 ف زست هطالة مس... 4 Usenet چیؿت... 5 چ وبض ی و س... 5 ث اقتطان صاضی فبی بی ػظی... 6 چطا Usenet كى Torrents چیؿت... 7 ثب Usenet چىبض ی ت ا ا دب ز... 8 ثطای قط ع چ چیعی یبظ اؾت...

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تیرماه 1392 ت ط پ لك تبض رچ پ لك ه م پ ل ٦ خ ا ا پ ل ا ا پ لك اض ٦ بى رطم پ لك ق ب ا زبم پ لك هكب ل زض ه طو پ لك هطاحل پ لك يط ضت هجبضظ ثب پ

توضیحات بیشتر

بررسی علل شکل‌گیری چرخه کودک آزاری

بررسی علل شکل‌گیری چرخه کودک آزاری بررسی علل شکلگیری چرخه کودک آزاری )با تأکید بر نظر کارشناسان( غالمرضا محمدنسل و زهرا محمدنسل چکید یىی از خطرات تا م در رد و دوا و دن آزاری است. طا ؼات ت ػ آ ذ ایا ر آ است و تخص لات ت ج ی از ارد و دنآزاری

توضیحات بیشتر

فصلناهه جاهعهشناسی سبک سندگی سال دوم شواره ششن تابستاى 95 صفحات تاريخ دريافت: 1394/08/12 تاريخ پذيزش نهايی: 1395/06/15 بررسی رابطهی موقعیتهای

فصلناهه جاهعهشناسی سبک سندگی سال دوم شواره ششن تابستاى 95 صفحات تاريخ دريافت: 1394/08/12 تاريخ پذيزش نهايی: 1395/06/15 بررسی رابطهی موقعیتهای فصلناهه جاهعهشناسی سبک سندگی سال دوم شواره ششن تابستاى 95 صفحات 200171 تاريخ دريافت: 1394/08/12 تاريخ پذيزش نهايی: 1395/06/15 بررسی رابطهی موقعیتهای ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سالمت چکیذ محور مورد مطالعه:

توضیحات بیشتر

به نام یگانه هستی حسابداری اجتماعی ضامن بقای حسابداری امروز 1 حامی حجتی فرد فاطمه سعادتی مشتقین 1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه شهید به

به نام یگانه هستی حسابداری اجتماعی ضامن بقای حسابداری امروز 1 حامی حجتی فرد فاطمه سعادتی مشتقین 1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه شهید به به نام یگانه هستی حسابداری اجتماعی ضامن بقای حسابداری امروز 1 حامی حجتی فرد فاطمه سعادتی مشتقین 1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی- نویسنده مسئول- Hami.H.F@gmail.com 1 چکیده: اسبسب

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و پوسچرهای نامناسب با میزان توانایی فردی در یک صنعت فلزی سنگین

بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و پوسچرهای نامناسب با میزان توانایی فردی در یک صنعت فلزی سنگین ي 1 Occupational Medicine Quarterly Journal Vol.7, No 4, Winter, 215 Pages: 223 در 7 شوار 7 زهستاى 4637 صفح : 5563 چکیذ هقذه : بررسی ارتباط بین شیوع اختالالت اسکلتیعضالنی و وضعیت نامناسب بدن با میزان توانایی

توضیحات بیشتر

تديیه: رامیه کریمی *** مرکس آماری خ ارزمی

تديیه: رامیه کریمی ***   مرکس آماری خ ارزمی تديیه: رامیه کریمی *** www.kharazmistatistics.ir مرکس آماری خ ارزمی ««««مقدمه»رهبران برای سازگاری با قدرت بازارهای بسرگ و گله الکتروویکی به مجموعه فکری کامال متفاوتی ویاز دارودتوماس فریدمه لوکس بودن و

توضیحات بیشتر

2

2 2 1 2 جمهوری اسالمی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه سال 9398 کل کشور به انضمام پیوستها 9397 ا ١ تكبضات ؾبظ ب ثط ١ ب ٦ ٣ ث ٤ زر ٦ ك ٤ ض 97/00/101 3 ایطا. ضیبؾت ر ٤٨ ضی : ثرك ٢ ب ٦ ث ٤ زر

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

ترناهه راهثردی )S.P( دانشکده طة سنتی دانشگاه علوم پسشکی و خدهات تهداشتی و درهانی تثریس ت ی قس زض ؾبل:

ترناهه راهثردی )S.P( دانشکده طة سنتی دانشگاه علوم پسشکی و خدهات تهداشتی و درهانی تثریس ت ی قس زض ؾبل: ترناهه راهثردی )S.P( دانشکده طة سنتی دانشگاه علوم پسشکی و خدهات تهداشتی و درهانی تثریس ت ی قس زض ؾبل: 1393 1 فهرست هطالة 3 4 4 همسه...... چكن ا ساظ... ثیب ی ضؾبلت... اضظ ب 5...... 5 مب ل ت.... 6 مب يؼف...

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر تبلیغبت مبتنی بر مسئولیت اجتمبعی بر ضهرت و ارزش ویصه برند ضرکت حمیسرضب سعیسویب زکتر )مورد مطبلعه :ببنک صبدرات ایران( ز را س بوی TMBA چکیده

بررسی تأثیر تبلیغبت مبتنی بر مسئولیت اجتمبعی بر ضهرت و ارزش ویصه برند ضرکت حمیسرضب سعیسویب زکتر )مورد مطبلعه :ببنک صبدرات ایران( ز را س بوی TMBA چکیده بررسی تأثیر تبلیغبت مبتنی بر مسئولیت اجتمبعی بر ضهرت و ارزش ویصه برند ضرکت حمیسرضب سعیسویب زکتر )مورد مطبلعه :ببنک صبدرات ایران( ز را س بوی TMBA چکیده: سف اظ ایي هغبلؼ ثطضؾی تأحیط تجلیغبت هجت ی ثط هؿئ

توضیحات بیشتر

آشنایی با شیرآلات صنعتی،بازرسی و آزمون

آشنایی با شیرآلات صنعتی،بازرسی و آزمون 1 آضىایی تا ضیر ای صىؼتی تازرسی ي آزم ن ت ی ي تىظیم: حامذ سیىائی پ ر فرد ضرمت رایان پتري آزم ن Hamed.sinaie@gmail.com www.linkedin.com/in/hamedspf والؼ قیط ب ف رست مطالة 1 2 ا ساظ قیط ب 3 اخعای ان ی تكىی

توضیحات بیشتر

ارائه مدلی برای موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس اعتیاد به اینترنت، ویژگی‌های شخصیت، خودکارآمدی اجتماعی و هوش معنوی

ارائه مدلی برای موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس اعتیاد به اینترنت، ویژگی‌های شخصیت، خودکارآمدی اجتماعی و هوش معنوی 96 ض یف ض ا ق بؾی ؾب فت ق بض ق بض پیبپی 32 ث ب 397 Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(), 209 ارائ مذلی برای م فقیت تحصیلی داوطج یبن براسبض اعتیبد ب ایىتروت يیصگی بی ضخصیت خ دکبرآمذی اجتمبعی ي ش معى ی Provide a

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

هب انم خدا گزارش کار درس امنیت SQL Injection Attack In Back Track 5 استاد آقای مهندس بستام دانطجویاى طاهره حاجیان سیده الهه میری معصومه آهنگری - رضا ه

هب انم خدا گزارش کار درس امنیت SQL Injection Attack In Back Track 5 استاد آقای مهندس بستام دانطجویاى طاهره حاجیان سیده الهه میری معصومه آهنگری - رضا ه هب انم خدا گزارش کار درس امنیت SQL Injection Attack In Back Track 5 استاد آقای مهندس بستام دانطجویاى طاهره حاجیان سیده الهه میری معصومه آهنگری - رضا هراسانی ص ف ح ه 1 SQL Injection هؼو ال ثط به بی وبضثطزی

توضیحات بیشتر

اخبار اقتصادی مرتبط با بودجه کل کشور و صنعت برق

اخبار اقتصادی مرتبط با بودجه کل کشور و صنعت برق خالصه اخبار افضایص 1000 هگا اتی ت لیذ بشق ایشاى ض ظ به ز یبی التهبز - 1393/08/24.... 2 ذجطگعاضی ه ط: هسیطفبهلؾبظهبى ت ؾق ثطق ایطاى ثب تكطیح ثط به بی رسیس یط گب ؾبظی زض ایطاى اظ افعایف ثیف اظ 1000 هگب اتی

توضیحات بیشتر

تحلیل کیفی ضکل گیزی فزس دگی جسمی ي معضالت خبو ادگی ثلىذمذت وبضی اس کیفیت سوذگی ضغلی وبسل در میبن خبو داران سن مزاکش اقبمتی ض ز مط ذ س زا ثزادران کبضبو

تحلیل کیفی ضکل گیزی فزس دگی جسمی ي معضالت خبو ادگی ثلىذمذت وبضی اس کیفیت سوذگی ضغلی وبسل در میبن خبو داران سن مزاکش اقبمتی ض ز مط ذ س زا ثزادران کبضبو تحلیل کیفی ضکل گیزی فزس دگی جسمی ي معضالت خبو ادگی ثلىذمذت وبضی اس کیفیت سوذگی ضغلی وبسل در میبن خبو داران سن مزاکش اقبمتی ض ز مط ذ س زا ثزادران کبضبوی احمذرضب اصغزپ رمبس ل زا كگب فطز ؾی zahra.baradarankashani@stu.um.ac.ir

توضیحات بیشتر

معاونت ژپو هش ی دااگشنه اسىاد مىاقص سک تىذی ساختمان پصي طی داوطگا آزاد اسالمی ياحذ خ راسگان قوبض ه ب ه : ؿ ه ب ه : ی هطحل ای فح آذطیي ه

معاونت ژپو هش ی دااگشنه اسىاد مىاقص سک تىذی ساختمان پصي طی داوطگا آزاد اسالمی ياحذ خ راسگان قوبض ه ب ه : ؿ ه ب ه : ی هطحل ای فح آذطیي ه ه ض ؿ ه ب ه : ؾ ث سی آظهبیكگب 1 از 42 اسىاد مىاقص خریذ سک ای آزمایطگا ی ي وصة ي را اوذازی ساختمان پصي طی داوطگا ت ی ت ظین طرح: هؼا ت پص ؽی دا ؽگا ه ض ؿ ه ب ه : ؾ ث سی آظهبیكگب 2 از 42 ف رست مطالة ي عىايیه

توضیحات بیشتر

فصل اه سین ت ذرستی دا شکذ عل م پسشکی دا شگا آزاد اسالهی احذ ساری د ر 3 شوار 3 زهستاى 9393 صفحات 22 تا 28 هقایس را برد ای یادگیری سختک شی گرا ی افراد ع

فصل اه سین ت ذرستی دا شکذ عل م پسشکی دا شگا آزاد اسالهی احذ ساری د ر 3 شوار 3 زهستاى 9393 صفحات 22 تا 28 هقایس را برد ای یادگیری سختک شی گرا ی افراد ع فصل اه سین ت ذرستی دا شکذ عل م پسشکی دا شگا آزاد اسالهی احذ ساری د ر 3 شوار 3 زهستاى 9393 صفحات 22 تا 28 هقایس را برد ای یادگیری سختک شی گرا ی افراد عادی هبتالیاى ب تاالسوی 2 2 2 *9 هحوذه ذی بابائی ه قاری

توضیحات بیشتر

رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران )نشریه پرستاري ایران( دوره 03 شماره 036 تير ماه 00-22 0016 چکیده رابطه آمادگی خودراهبزی یادگیزی با پذیزش یادگیزی الکتزونیکی و پیشزفت تحصیلی 1 نبسیال

توضیحات بیشتر

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July ه تشز کزد هبیکز سبفت آخزیي ث ر سرسب ی را ثزای آسیتپذیزی بی زم افشار ب سیستنعبهل بی ایي شزکت است. ث ر سرسب ی 0 ثحزا ی ث ص رت سیز ث د است: 2109 سبل July هب اه یتی در ثزای هحص الت در درج حسبسیت ChakraCore

توضیحات بیشتر

FOREWARD

FOREWARD OHSAS 18001 ؾبظ ب ر ب ی اؾتب ساضز iso برای داشته تجارت و همکاری های بیه المللی وجىد استاودارد شرط الزم می باشد. سازمان جهاوی استاودارد مىسىم به iso در سال 1946 با هدف تسهیل تبادل کاالها و خدمات در سطح

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور

دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران )نشریه پرستاري ایران( دوره 03 شماره 037 شهریور ماه 45-25 0016 دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پسشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از 1 کبری

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

Guidelines for Full Papers

Guidelines for Full Papers تاثیز وکاری ای علوی تیي الوللی تز ت سع علن ف ا ری آ ری 3 2 * 1 ادیا کال تزی هحود اهیي قا عی راد علی ضایاى گط هسیطیت ف ب ضی اعالفبت زا كىس هسیطیت التهبز زا كگب تطثیت هسضؼ آزضؼ پؿت الىتط یه( n.kalantari@modares.ac.ir

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بسمه تعالی»فطم تبئیس همبل ثطای غس ض هج ظ زفبع تس ی حسبة زا طج یبى زوتطی«معاونت محترم پژوهشی با سالم احتطاهب ثسی سیل تأییس هیگطزز همبل /همبالت ظیط اظ ضضت ضسبل...... ض زی سبل ضس زض هجل / هجالت هقتجط ه سضج

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

نسخه: 2.1 بسمه تؼالی آييننامه برگزاری رويدادهای علمي-پژوهشي مقذمه ثب ت خ ث ا ویت ض یساز بی ػلوی-پژ طی زض اضتوب ؿ ب ثرطیسى ث پژ ص زض زا طگب سف اظ ایي آ

نسخه: 2.1 بسمه تؼالی آييننامه برگزاری رويدادهای علمي-پژوهشي مقذمه ثب ت خ ث ا ویت ض یساز بی ػلوی-پژ طی زض اضتوب ؿ ب ثرطیسى ث پژ ص زض زا طگب سف اظ ایي آ نسخه: 2.1 بسمه تؼالی آييننامه برگزاری رويدادهای علمي-پژوهشي مقذمه ثب ت خ ث ا ویت ض یساز بی ػلوی-پژ طی زض اضتوب ؿ ب ثرطیسى ث پژ ص زض زا طگب سف اظ ایي آییي به سبهب س ی ظبمه س و زى ثطگعاضی ض یساز بی ػلوی-پژ

توضیحات بیشتر

نشريه پژوهش در نشخواركننذگان جلذ چهارم شماره اول تعییه مىاسبتریه سه جایگسیىی گاي ای شیری استان اردبیل با استفاد از بروام ری

نشريه پژوهش در نشخواركننذگان جلذ چهارم شماره اول تعییه مىاسبتریه سه جایگسیىی گاي ای شیری استان اردبیل با استفاد از بروام ری نشريه پژوهش در نشخواركننذگان جلذ چهارم شماره اول 1335 http://ejrr.gau.ac.ir تعییه مىاسبتریه سه جایگسیىی گاي ای شیری استان اردبیل با استفاد از بروام ریسی پ یای احتمالی 3 1 2 1 * رضا سیدشریفی سهیال نورمحمدی

توضیحات بیشتر

چکیذ تبیین اهداف برنامه درسی»مدرسه شاد«1 بر اساس آموزههای اسالمی 2 هرضی د قب ی 3 یک دیبلو 4 سکی خ شصفت ذف پژ ص حبضر ثررسی ضبدکبهی ض بسبیی ا ذاف ثر به

چکیذ تبیین اهداف برنامه درسی»مدرسه شاد«1 بر اساس آموزههای اسالمی 2 هرضی د قب ی 3 یک دیبلو 4 سکی خ شصفت ذف پژ ص حبضر ثررسی ضبدکبهی ض بسبیی ا ذاف ثر به چکیذ تبیین اهداف برنامه درسی»مدرسه شاد«بر اساس آموزههای اسالمی 2 هرضی د قب ی 3 یک دیبلو 4 سکی خ شصفت ذف پژ ص حبضر ثررسی ضبدکبهی ض بسبیی ا ذاف ثر به درسی»هذرس ضبد«ثب تکی ثر آه ز بی اسالهی است. ایي پژ ص

توضیحات بیشتر

ارزیابی روش‌های زمین آماری در توزیع مکانی خشکسالی اقلیمی در دشت یزد- اردکان

ارزیابی روش‌های زمین آماری در توزیع مکانی خشکسالی اقلیمی در دشت یزد- اردکان نم 45-60 ارزیاتی ر ش ای زهیي آهاری در ت زیع هکا ی خطکسالی اقلیوی دضت یسد - اردکاى ه سی ؾلغب ی گطزفطاهطظی *1 غالهؼلی هظفطی 2 ق بة قفیؼی 3 چکیذ ذكىؿبلی ب یىی اظ تغییطات هؼو ل اللیوی هیثبق سو ثؿیبضی اظ ه

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

فصل سوم )Transport-layer( شبکه های کامپیوتری الی ا تمبل یه پط تىل اظ الی OSI هبثیي الی application الی network است. ایي الی مص ه وی زض اضتجبط ثیي ز en

فصل سوم )Transport-layer( شبکه های کامپیوتری الی ا تمبل یه پط تىل اظ الی OSI هبثیي الی application الی network است. ایي الی مص ه وی زض اضتجبط ثیي ز en الی ا تمبل یه پط تىل اظ الی OSI هبثیي الی application الی network است. ایي الی مص ه وی زض اضتجبط ثیي ز end system و زض حبل پطزاظش ثط به بی وبضثطزی ست س زاضز. ض س اه ظضی هب زض ایي فػل ثحث ثیي چگ گی تجبزل

توضیحات بیشتر

چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) فهل به پػ ف بی ؾیبؾتگصاضی ثط به ضیعی ا طغی ؾبل ز م / قوبض /2 ث بض /1395 نفحبت 33-76 20 چارچوب سیاست مالی تزای مذیزیت درآمذهای نفتی در ایزان رویکزد محمد صیادی استبدیبر گروه اقتصبد انرژی و منببع دانشکده

توضیحات بیشتر

اثرات زلزله‌های دور و نزدیک گسل در تحلیل برخوردسازه‌های ایزوله شده توسط جداگرهای LRB

اثرات زلزله‌های دور و نزدیک گسل در تحلیل برخوردسازه‌های ایزوله شده توسط جداگرهای LRB اثرات زلسلههای دور و نسدیک گسل در تحلیل برخورد LRB سازههای ایسوله شده توسط جداگرهای 2 ویدا وطندوست شیشوان 1 سبمبن یغمبیی سببق Downloaded from journalisss.ir at 6:43 +0330 on Friday February 1st 2019 )29/11/11

توضیحات بیشتر

ولی گرامی با سالم ولی گرامی با سالم احتراما به اطالع می رساند اردوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شرح زیر می باشد: ردیف روز تاریخ مکان اردو هدف هزینه

ولی گرامی با سالم ولی گرامی با سالم احتراما به اطالع می رساند اردوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شرح زیر می باشد: ردیف روز تاریخ مکان اردو هدف هزینه احتاما به اطالع می ساند ادوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شح زی می باشد: دیف وز تایخ مکان ادو هدف هزینه علی الحساب ملزومات ادو ساعت ضایت ولی بطی آب تغذیه میان 41:2 الی 11:2: وعده یک وعده ناها ساندویچی

توضیحات بیشتر

دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی

دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی ىفش ؿ ا بی طجز ب ى بی آ ی س ها چ ارم سال 1397 http://reg.portaltvto.com دبی ب طجز ب ای ش شی ب ب آ ف ی ك ف ای و www:khztvto.ir بیز اىا و آ ف ی ك ف ای ا شب ه شب ث شمبضیب س صی ی ى غب ت ای ا ب ا ثب ىلز ثو

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 قوانین و مقررات برگزاری مناقصه مزایده ترک تشریفات و استعالم خرید دانشکده علوم پزشکی اسفراین ماده 23 -مستند سازی و اطالع رسانی الق- اؼالع ک س: ز لت ه ظق است ظطف هست یک سبل ثب ک اؼالػبت ضسب ی ه بقصبت ضا

توضیحات بیشتر

تاثیر پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت (Zea mays L)

تاثیر پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت (Zea mays L) دا شگب گ بد کب س شري "تحقیقبت کبربردی اک فیسي ل شی گیب ي" د ر پ جن شوبر ا ل ب بر تببستبى 79 http://arpe.gonbad.ac.ir تاثیر پساب فاضالب تصفیه شده شهری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت (.L (Zea mays چکید 13

توضیحات بیشتر

مجموعه مقالات همایش بین المللی شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

مجموعه مقالات همایش بین المللی شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) عى ان مقاله: امر به معريف ي وهی از مىکر ي وقش آن در حفظ صلح ي امىیت بیه المللی ي حق ق بشر ٥ ال ضئ ٥ ؿ ٣ اؾتبز ٤ بض ط حم ق زا ك ب آظاز اؾال ٣ ق طوطز ب ٤ ت ضئ ٥ ؽ وب وال ٢ زاز ؿتط ٢ م انف ب پ ٤ ب ث ٥ ط ٢

توضیحات بیشتر

تاثیر روش آرام سازی بر فعالیت فیزیکی بیماران تحت همودیالیز

تاثیر روش آرام سازی بر فعالیت فیزیکی بیماران تحت همودیالیز ایران دوره 27 شماره 19-19 آبان و دی ماه 22-32 9313 *معص م رامبذ 1 ویل فر پبسیبر فريغ رفیعی 4 2 وسریه پ رعلی محمذی فرخىذ شریف 3 5 زمینه و هدف : فؼبلیت فیعیىی مف ه وی زض ع ل ظ سگی ثیوبضاى و زیبلیع زاضز.

توضیحات بیشتر